Toetsing en Evaluatie webcursussen informatievaardigheden-2009/2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toetsing en Evaluatie webcursussen informatievaardigheden-2009/2010"

Transcriptie

1 Toetsing en Evaluatie webcursussen informatievaardigheden-2009/2010 Universiteitsbibliotheek Projectvoorstel Vervolgproject Status Versie 4.0 Eindversie Vervolg op EMP-project : Toetsing en evaluatie webcursussen informatievaardigheden en inbedding in curricula Looptijd Jan 2009-juni 2010 Auteur Drs Imke A.M. Limpens (account manager UB) Datum Drs. J Frijns (directeur UB) Drs. I.A.M. Limpens Opdrachtgever Projectleider Bestandsnaam Projectvoorstel emp 2009.doc Versiehistorie Versienummer Datum Auteur Opmerking I. Limpens Ter commentaar naar T. Bakker, A. v. Meegen, P. Fischer en J. Poortinga I. Limpens Ter goedkeuring naar MT UB Eindversie I. Limpens Aanvraag naar Onderwijscentrum I. Limpens Ter goedkeuring naar MT-UB I. Limpens Bijgewerkte aanvraag naar Onderwijscentrum Contactpersonen Onderwijscentrum VU: Procedure en overige vragen: mevr. drs. C.M.J. Peters (E: T: ) ICT&Onderwijs: pm Digitaal Portfolio: mw. drs J. Poortinga (E: T: ) Kwaliteitszorg: dhr. dr. W. van Os (E: T: ) Onderwijsvisie: pm vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam

2 Projectvoorstel <T&E 2009/2010> 2 1. Samenvatting Dit EMP-voorstel betreft een vervolg op het EMP-project Toetsing en Evaluatie van de webcursussen Het EMP-project heeft inmiddels de volgende resultaten opgeleverd: Inbedding van webcursussen in de curricula van twee opleidingen die voorheen geen systematisch informatievaardighedenonderwijs kenden (criminologie, geschiedenis) Voortzetting webcursussen bij al actieve opleidingen (meerderheid ba-opleidingen); Initiërende gesprekken met opleidingscommissies van Letteren, FEW, FALW, Rechten en FEWEB rond leerlijnen, inbedding en werkvormen Introductie van nieuwe werkvormen bij opleidingen die al actief waren in het informatievaardighedenonderwijs: peer-review en test met gebruik van stemkastjes om studenten bewust onbekwaam te maken Vragen- en opdrachtenpool heeft kennisuitwisseling tussen docenten onderling en tussen de collectiespecialisten en de docenten/onderwijscoördinatoren op gang gebracht Twee workshops rond kennisuitwisseling Vier workshops rond het maken van toetsvragen (inclusief een introductie van het toetsprogramma Question Mark Perception (QMP) tijdens de vierde workshop) Keuze voor het gebruiken van QMP voor (diagnostische) toetsing van de kennis en informatievaardigheden van studenten Akkoord over samenwerking met de TU Twente en de UvA rond het uitwisselen van toetsvragen/ eerste opzet voor een gezamenlijk ontwikkelen van een toetsvragenbank Professionalisering collectiespecialisten op vlak van toetsing, eerste stappen in gebruikname Question Mark Perception. Ning community over (het onderwijs) informatievaardigheden (http://informatievaardighedenubvu.ning.com) Internationaal literatuuronderzoek over trends en ontwikkelingen rond effectiviteitmeting van academisch informatievaardighedenonderwijs (zie NINGcommunity) Voor de tweede helft van 2008 staan de volgende zaken op de agenda: Ontwikkeling evaluatieopzet voor het evalueren van het onderwijs informatievaardigheden, gegeven in het najaar 2008 en uitvoering evaluatie Voortzetting gespreksronde opleidingscommissies overige faculteiten Samenwerking met TU Twente en UvA vormgeven rond het uitwisselen van toetsvragen/ eerste opzet voor het ontwikkelen van een gezamenlijke toetsvragenbank QMP-pilot met online toetsing bij de BA-opleiding Economie van FEWEB Verschillende pilots rond diagnostisch toetsen met behulp van stemkastjes bij eerstejaars studenten (onder andere bij FSW en de opleidingen Criminologie en Bedrijfswetenschappen), voorafgaande aan het informatievaardighedenonderwijs, met als doel de studenten onbewust onbekwaam te maken en zo extra te motiveren voor het doorlopen van de webcursussen Bekendmaking projectresultaten: o Ning community, website UB etc. o VU Intern, bijvoorbeeld via een presentatie op de EMP-presentatiemiddag o VU Extern, bijvoorbeeld op landelijke bijeenkomsten van het LOOWI en diverse conferenties, zoals TICER. Dit vervolgproject Toetsing en Evaluatie webcursussen - EMP 2009/2010 resulteert in: 1) Onderzoek naar mogelijkheden om de webcursussen interactiever en aantrekkelijker te maken, met de evaluatieresultaten uit 2008 als input 2) Een jaarlijkse structurele evaluatie door de UB van het onderwijs

3 Projectvoorstel <T&E 2009/2010> 3 informatievaardigheden aansluitend op de reguliere onderwijsevaluatie) 3) Implementatie van informatievaardighedenonderwijs in de curricula van VUopleidingen, inclusief een leerlijn. Het Information Literacy Program van de Amerikaanse Association of College & Research Libraries is daarbij de norm 1 4) Optimalisering van diagnostische toets niveau A (indien nodig) en ontwikkeling van een diagnostische toets voor webcursus B en C 5) Continueren/intensiveren samenwerking met TU Twente en UvA op het vlak gezamenlijke toetsvragenbank (op alle leerdoelen informatievaardigheden gevulde vragenbank en structurele uitwisseling van toetsvragen tussen de genoemde instellingen) 6) Uitbreiden van QMP-pilot en afnemen van online toetsen op meer faculteiten (minimaal 5 opleidingen) 7) Uitbreiden inzetten stemkastjes/sms bij eerstejaars studenten op meer faculteiten (minimaal 5 opleidingen) 8) Professionalisering van docenten m.b.t. informatievaardigheid door de ontwikkeling van een trainingsmodule voor docenten en hen in staat te stellen studenten informatievaardig te maken in de loop van de hele opleiding 9) Trainingsmodule voor docenten ontwikkelen t.a.v. bewust hanteren van cultuurverschillen op het gebied van informatievaardigheden (bijvoorbeeld omgaan met plagiaat) en trainen van gedifferentieerde aanpak van het onderwijs informatievaardigheden met als doel goed op deze cultuurverschillen te kunnen anticiperen 10) Faciliteren van kennisdelen tussen docenten en collectiespecialisten, zowel onderling als tussen de groepen. 2. Rechtvaardiging van het project Motivatie Om de effectiviteit van de webcursussen te blijven garanderen verwachten we dat relatief omvangrijke aanpassingen nodig zijn, mede om aansluiting te blijven houden met de multimediale belevingswereld van studenten. Een structurele evaluatie-inspanning levert de objectieve input daarvoor. De opzet van een programma en het al dan niet combineren van de webcursus met opdrachten en/of toetsen en de aantrekkelijkheid voor de gebruikers zijn factoren die de effectiviteit van kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden in sterke mate beïnvloeden. De evaluatieresultaten van het project en het haalbaarheidsonderzoek dienen voor input om de webcursussen interactiever en aantrekkelijker te maken d.m.v. multimediale toepassingen. Daarnaast is er behoefte aan diagnostische toetsen. De studenten schatten zelf in dat ze erg informatievaardig zijn, maar dat blijkt niet altijd het geval te zijn. Ze zijn weliswaar erg vaardig met internet en communicatiemiddelen, maar kritisch omgaan met informatie en efficiënt zoeken en vinden van relevante informatie blijkt lastiger te zijn dan ze zelf inschatten 2. Dat maakt dat de ontvankelijkheid voor informatievaardighedenonderwijs relatief laag is. Een diagnostische toets, waarbij studenten voordat ze de webcursus doen feedback krijgen over hun vaardigheid kan helpen de noodzaak aan te tonen en hun ontvankelijkheid voor het volgen van het onderwijs informatievaardigheden te vergroten. Een geschikt hulpmiddel is hierbij het inzetten van mobiele stemkastjes/mobiele telefoons en/of het zelfstandig doorlopen van een diagnostische toets in QMP. Dit project behelst een verbetering van de diagnostische toets bijbehorend bij webcursus niveau A, en bij gebleken effectiviteit het ontwikkelen van een diagnostische toets voor niveau B en C. Deze gegevens worden gebruikt voor de nulmeting zodat de bibliotheek kan achterhalen hoeveel de studenten leren naar aanleiding van de webcursus. Daarvoor moet er 1 American Library Association/Association of College & Research Libraries; Characteristics of Programs of Information Literacy that Illustrate Best Practices: A Guideline, June University College London-CIBER; Information Behaviour of the Researcher of the Future, Joint Information Systems Committee/British Library, 2008

4 Projectvoorstel <T&E 2009/2010> 4 worden nagegaan hoeveel de studenten al weten voordat ze de webcursus doorlopen en hoeveel hebben ze geleerd met de webcursus (per onderdeel). Aan de hand van deze gegevens kunnen we meten of een bepaald onderdeel van de webcursus duidelijk is voor de student en in hoeverre bepaalde informatie van de webcursus al dan niet bekend is bij de studenten. Tot slot is in onze gesprekken die wij in het kader van het huidige EMP-project (2007/2008) met de verschillende faculteiten gevoerd hebben gebleken dat universitaire docenten aan de VU eveneens baat zouden kunnen hebben bij professionele scholing op het vlak van informatievaardigheden. Vooral scholing op het gebied van informatievaardigheden in het multimediale en digitale tijdperk wordt zeer wenselijk geacht om de studenten adequaat in de informatievaardigheden te onderwijzen, waar de wetenschappelijke- en beroepspraktijk tegenwoordig en in de toekomst om vraagt. Hoewel de UB zich inspant om vooral alle studenten te trainen en te ondersteunen hebben docenten intensievere contacten met studenten. Docenten zullen met deze training in staat gesteld worden tijdens het onderwijs vragen rond informatievaardigheden van studenten adequaat te beantwoorden, dan wel zelf trainingen te verzorgen in een vakspecifieke context. Daarnaast zullen zij naar verwachting ook profijt ondervinden in termen van tijd en effectiviteit bij het verzamelen van informatiebronnen voor hun onderzoek. Tot slot wees FEWEB ons op het mogelijke feit dat studenten met diverse culturele achtergronden op verschillende manieren met plagiaat omgaan. Dit vergt internationaal literatuuronderzoek. In dit project gaan we op zoek naar manieren om docenten bewust te maken van deze verschillen en ze in de training handreikingen aan te geven over een gedifferentieerde aanpak. In het kader van dit project wordt in een pilot een trainingsmodule voor docenten ontwikkeld en gegeven. Bij het uitvoeren van de evaluaties in het studiejaar 2008/ 2009 zal de UB zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de reguliere onderwijsevaluaties van de vakken waarin de webcursussen ondergebracht zijn, of in geval de UB het onderwijs zelf verzorgt - zelfstandig evaluatieonderzoek doen i.s.m. met het Onderwijscentrum (dit laatste komt relatief weinig voor). Naar aanleiding van de opmerkingen van de adviescommissie dd 28 april 2008 t.a.v. het verankeren van evaluatieresultaten in de hiërarchische lijn van de UB: dit zal gegarandeerd worden doordat de beheergroep webcursussen van de UB door de EMP-evaluatieronde in het najaar van 2008 veel meer input zal krijgen om mee te werken dan nu het geval is. Op dit moment houdt deze beheergroep de webcursussen up-to-date i.s.m. de collectiespecialisten, maar is (nog) niet verantwoordelijk voor het wijzigen van de opzet of het aanpassen van hele modules. De opzet en samenstelling van deze commissie zal naar verwachting aangepast moeten worden indien besloten wordt tot een zwaardere taakstelling. Nu bestaat de beheergroep uit UBmedewerkers van de UB-afdelingen Digitale Diensten (vz.), Publieksdiensten (3) en Informatieen Collectiemanagement (3). Met een taakverzwaring in petto zou de beheergroep anders van opzet moeten worden met een zwaardere vertegenwoordiging vanuit de collectie- en informatiespecialisten. Dit EMP-project zal voorzien in het ontwerp van een effectieve werkwijze rond verankering van evaluatieresultaten in de lijn. Bijdragen aan facultair onderwijsbeleid De UB streeft naar een volledig Information Literacy Program naar het model van de ACLR 1 en daardoor het verhogen van de informatievaardigheden van studenten, docenten en onderzoekers van de VU. De webcursussen zijn hierbij een noodzakelijk instrument, evenals de internationale eindtermen voor informatievaardighedenonderwijs (bv. van de ACLR 3 ) en de introductie van een leerlijn gedurende de hele opleiding. De verbeterde inbedding in de facultaire curricula zal deze academische vaardigheden versterken en het werken met evaluaties en internationale eindtermen zal de kwaliteitsbewaking ten goede komen. Dit project verhoogt tevens de professionalisering van informatie- en collectiespecialisten van de UB en van docenten en onderzoekers/aio s. 3 Association of College and Research Libraries (ACRL); Information Literacy Competency Standards for Higher Education (2000) op

5 Projectvoorstel <T&E 2009/2010> 5 Aansluiting bij EMP-thema s Dit project sluit aan bij het eerste EMP-thema, Onderwijsontwikkeling en Onderwijsvisie VU en bij het sub-thema van Academisch gevormde burgers. Elementen uit het Informatievaardighedenonderwijs, waar de webcursussen Informatievaardigheden deel van uitmaken, vallen onder de Dublin-descriptoren Oordeelsvorming, Toepassing van kennis en inzicht en Leervaardigheden. Goede handvaten worden aangereikt voor het aanleren van een academische werkhouding met de webcursussen, bv. in de modules Wat is wetenschappelijke informatie en Hoe beoordeel ik de kwaliteit van informatie op websites? Hoewel studenten gewoonlijk uitstekend hun weg vinden op internet blijkt het kritisch beoordelen van allerlei bronnen op geschiktheid voor een wetenschappelijke studie zeker geen gemeengoed te zijn 2. Ook raken studenten nogal eens verdwaald in het woud van wetenschappelijke informatie. Daarnaast kunnen onderzoekers en docenten gebaat zijn bij professionele scholing op dit vlak. Tot slot dient een door de VU academisch gevormde burger in de ogen van de UB ook informatievaardig te zijn volgens internationale eindtermen. Tot slot sluit dit project aan bij het derde EMP-thema, Experimenteren met verbeteren van de kwaliteit van het Onderwijs met ondersteuning van ICT. Naast het verder ontwikkelen en inzetten van de (digitale) webcursussen en een (digitale) vragen- en opdrachtenpool in Blackboard is er binnen dit project vooral aandacht voor digitale evaluatie en digitale (diagnostische) toetsing. De samenwerking met de TU Twente en de UvA rond uitwisseling en ontwikkeling van toetsvragen garandeert een structurele inspanning zodat ook op termijn de docenten kwalitatief goede toetsen rond informatievaardigheden kunnen afnemen via de UB. 3. Projectdefinitie Projectdoelstellingen Na afloop van dit project is de UB in staat om de effectiviteit van en de tevredenheid over het informatievaardighedenonderwijs en de webcursussen in het bijzonder te waarborgen m.b.v. reguliere evaluaties. Ook zal de structurele inbedding (van het onderwijs en van een leerlijn informatievaardigheden) in de curricula beter gegarandeerd zijn doordat gezamenlijk voor goede werkvormen is gekozen n.a.v. het onderzoek om het informatievaardighedenonderwijs effectiever en attractiever te maken. Daarnaast zal de diagnostische toets bijdragen aan het urgentiegevoel van studenten voor informatievaardighedenonderwijs alsook een betere analyse kunnen geven van het leereffect van de verschillende onderwerpen per cursus en de ontvankelijkheid voor dit onderwijs vergroten. Tot slot zal dit project het kwalificatieniveau van docenten en onderzoekers verhogen door kennisuitwisseling. Projectbereik Dit project richt zich op alle drie de niveaus van de webcursussen (A, B en C) en het verder ontwikkelen van de vragen en opdrachtenpool en verbeteringen van de integratie van het informatievaardighedenonderwijs als geheel in de curricula van de faculteiten. Er wordt gebruik gemaakt van de in 2008 ontwikkelde evaluatiemethodiek. Bij de evaluatie zullen we bestaande werkwijzen inzetten zoals enquêteren in Blackboard en de methodiek van de reguliere onderwijsevaluaties. De diagnostische toets zal voortborduren op de in 2008 ontwikkelde toetsing. Projectresultaten 1. Een haalbaarheidsonderzoek rond interactiviteit in webcursussen; 2. Een jaarlijkse structurele evaluatie door de UB; 3. Inbedding van webcursussen in de diverse curricula, incl. leerlijn; 4. Een diagnostische toets voor webcursus B en C; 5. Een gevulde databank met toetsvragen in QMP, opdrachten en uitwisseling met Twente/ UvA 6. Een nulmeting rond het leerproces Informatievaardigheden van 7. Een pilot met een trainingsmodule Informatievaardigheden voor docenten en onderzoekers, incl. plagiaatmodule; 8. Kennisuitwisselingactiviteiten met docenten en UB-medewerkers

6 Projectvoorstel <T&E 2009/2010> 6 Relaties met andere projecten Het EMP-project Toetsing en Evaluatie van webcursussen (waar dit project een vervolg op is) zal het uitgangspunt vormen voor dit project. Verder is er bij dit vierde empproject inmiddels een schat aan ervaring bij het Onderwijscentrum en de UB-medewerkers (collectiespecialisten, bibliotheekassistenten) op het gebied van informatievaardighedenonderwijs en bevindt zich goede expertise bij de samenwerkingspartners van de bibliotheken van de TU Twente en de UvA. 4. Kwaliteit en disseminatie Kwaliteitseisen De effectiviteit van de kennisoverdracht bij studenten wordt verhoogd door gezamenlijk met de docenten te kiezen voor meer interactieve werkvormen (diagnostisch toetsen al dan niet met stemkastjes, online toetsing met professionele toetsvragenbank etc.). Een vergaande integratie van de leerlijn informatievaardigheden in de verschillende opleidingen/ curricula wordt bevorderd en het leren toepassen van kennis op het gebied van de informatievaardigheden wordt gestimuleerd. De meting in september 2008 dient hoger te scoren op het gebied van tevredenheidonderzoek onder studenten die de webcursus volgen. Tot slot zal de samenwerking met de UvA en de TU Twente een structurele inspanning garanderen rond de ontwikkeling van toetsvragen en het gebruik van QMP, waardoor de UB een professionele toetsservice kan aanbieden aan VU-docenten. Borging van kwaliteit van de resultaten De stuurgroep zal feedback geven t.a.v. het werkplan, de tussenrapportage en het eindrapport. Bovendien heeft het MT van de Universiteitsbibliotheek voorafgaand aan het indienen van dit projectvoorstel bij het Onderwijscentrum al mandaat verstrekt voor het uitvoeren van het project 4. Na afloop zal het project geëvalueerd worden m.b.v. vragen aan het projectteam, de stuurgroep en de betrokken docenten en collectiespecialisten. De samenwerking met de TU Twente en de UvA rond toetsvragen maakt het mogelijk gezamenlijk de expertise en slagkracht op dit vlak op een hoger plan te brengen. Bruikbaarheid van de resultaten Kennisdisseminatie vindt plaats via presentaties en een studiedag: o Enkele workshops en een studiemiddag die de UB organiseert voor collectie- en informatiespecialisten en voor docenten/onderzoekers; o Studiedag ICT&O en/of EMP-presentatiedag; o Facultaire onderwijsdagen; o Bijeenkomsten LOOWI (landelijk overleg onderwijs wetenschappelijke informatie) 5 ; o Reguliere UB-overleggen met facultaire bibliotheekcommissies en onderwijscommissies in het kader van het account management van de UB. Publicaties (bijvoorbeeld op de websites van het LOOWI 5 en van Eindpresentatie voor directie, collectie- en informatiespecialisten, onderwijscoördinatoren en betrokken docenten. Uitwisseling via de Ning Community Berichten op Library Mandaat goedgekeurd in het MT-overleg van de Universiteitsbibliotheek dd Zie website LOOWI:

7 Projectvoorstel <T&E 2009/2010> 7 5. Projectstructuur Projectgroep Naam Functie Afdeling Projectrol Uren p/w Telefoon Imke Limpens (informatiespecialist) Projectleider Marja Willekens/Janneke Staaks (collectiespecialist) Wilma van den Brink/Ana van Meegen (informatiespecialist) Ondersteuner Onderwijscentrum VU Projectmdw 8 Projectmdw 8 Zie onderstaand punt pm Ondersteuning vanuit Onderwijscentrum VU De behoefte aan ondersteuning vanuit het Onderwijscentrum zal m.n. gevraagd worden bij de projectresultaten 3), 4), 5), 6) en 7) (zie par 3). We schatten in dat deze werkzaamheden 0,3 fte zullen bedragen. Ondersteuning op onderwijskundig gebied, onder andere bij het ontwikkelen en uitvoeren van een scholing- en trainingsprogramma voor docenten, bij het inhoudelijk en functioneel wijzigen van de webcursussen informatievaardigheden (onder andere ook expertise op het gebied van video in het onderwijs), bij het ontwikkelen van toetsvragen en leerlijnen informatievaardigheden (expertise op het gebied van onderwijs academische vaardigheden). (0,15 fte) Ondersteuning op het gebied van kwaliteitszorg t.b.v. nulmeting leerontwikkeling studenten (0,05 fte) Ondersteuning op technisch gebied rond het verder ontwikkelen van toetsen en een toetsenbank in Questionmark Perception (0,1 fte). Stuurgroep De stuurgroep zal bestaan uit twee docenten, een student, een collectiespecialist en een informatiespecialist. Een lid van het MT van de universiteitsbibliotheek zal opdrachtgever zijn. De stuurgroep heeft als taak het projectplan, dat aan het begin van het project wordt opgesteld, goed te keuren, de projectplanning en voortgang te bewaken, de kwaliteit van de resultaten te beoordelen, kritisch inhoudelijk mee te denken en zorg te dragen voor draagvlak voor de projectresultaten. Samenstelling stuurgroep: - Anna Hulsebosch (docenten Rechten) - Gert-Jan Melker (docent FEWEB) - Max Gerzon (collectiespecialist UB) - Joan de Roos/Trix Bakker (informatiespecialist UB) - MT-lid UB - student

8 Projectvoorstel <T&E 2009/2010> 8 Facultair commitment Als onderdeel van een reorganisatie heeft de UB informatiespecialisten vrijgemaakt voor vernieuwingsprojecten. Ook heeft zij als doelstelling dat de collectiespecialisten 20% van hun tijd aan projectmatig werk spenderen. De webcursussen worden op dit moment gebruikt door zes faculteiten. Deze faculteiten zijn betrokken en actief. Het EMP-project is mede bedoeld om dit aantal te verhogen. De opleidingen Aardwetenschappen, Kunstgeschiedenis, Filosofie en Gezondheidswetenschappen zijn voor de UB nieuwe opleidingen met wie activiteiten rond informatievaardigheden opgepakt zijn. Met andere opleidingen, die voorheen ook al actief waren op dit vlak maken we al in september 2008 een kwaliteitsslag, bv. rond online toetsing en/of het gebruik van mobile voting bij diagnostische toetsing (Criminologie en Economie). Tot slot voeren we in september gesprekken met alle opleidingscommissies van FEW over opname van webcursussen in de curricula en nemen we systematisch contact op met de andere faculteiten.

9 Projectvoorstel <T&E 2009/2010> 9 6. Projectaanpak Activiteiten Hoofdactiviteit Omschrijving Relatie met resultaten 1 Opstellen Het MT van de UB verleent haar akkoord Start project projectmandaat 2 Opstellen projectplan met werkplan Gedetailleerd overzicht maken van werkzaamheden incl. planning 3 Bijeenkomst stuurgroep Gezamenlijk insteek bepalen, draagvlak garanderen Fiat werkplan 4 Opstarten deelwerkzaamheden A. Haalbaarheidsonderzoek B. UB-werkwijze structurele evaluatie C. Verdere implementatie in curricula incl. leerlijn D. Ontwikkelen diagnostische toetsen E. Toetsvragenbank in QMP F. Nulmeting leerproces m.b.v. mobile voting en online toetsing G. Ontwikkeling trainingsmodule docenten H. Literatuuronderzoek plagiaat I. Opdrachtenbank (vooral voor toepassingsgerichte opdrachten bij webcursus B en C) J. Kennisuitwisselingactiviteiten Volgen van voortgang 5 Opstellen Eerste resultaten tussenrapportage 6 Bijeenkomst stuurgroep Feedback en evt. bijsturing 7 Opstellen eindrapport Eindresultaten 8 Presentatie van projectresultaten UB intern, VU intern (o.a. emp-middag), VU extern Communicatie Planning De looptijd zal 18 maanden bedragen, te beginnen nadat het project is afgerond (gepland voor december 2008) en de evaluatieresultaten van het voorafgaande EMP-project bekend zijn en. Zie bijlage 1 voor de tabel met de globale projectplanning. 7. Materiële kosten Er zijn geen materiële kosten te verwachten voor dit project. 8. Ondertekening en datum

10 Bijlage 1: globale projectplanning Hoofdactiviteit Dec Jan Febr Mrt April Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Juni start x 2 projectplan x x 3 stuurgroep x x x x 4 projectdelen A,D,I A,D,I A,I A,H,I A,H,J C,E,F,H C,E,F C,E,F E,F,H E,F,H,J H H B,G B,G B,G,J B,G B B 5 tussenrapport x x x x 6 eindrapport x x X 7 presentatie x X vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15 VOORWOORD... 2 I PERIODE SEPTEMBER 2001 TOT JANUARI 2002... 2 INLEIDING... 2 WAT IS ER GEBEURD... 3 EVALUATIE VAN DE CURSUSSEN... 4 WAT IS ER NOG NIET GEBEURD... 5 RICHTING ACTIVEREND ONDERWIJS?... 5 IMPLEMENTATIE

Nadere informatie

OUI-11-april-2014. Radboud Universiteit Nijmegen Monique Schoutsen,10 april 2014

OUI-11-april-2014. Radboud Universiteit Nijmegen Monique Schoutsen,10 april 2014 OUI-11-april-2014 Radboud Universiteit Nijmegen Monique Schoutsen,10 april 2014 Afgelopen jaar is er met name veel aandacht geweest voor e-learning. Er is definitief gekozen om te werken met Xerte (oftewel

Nadere informatie

Werkprogramma 2006 zij-instroom. Ruud de Moor Centrum. voor professionalisering van onderwijsgevenden

Werkprogramma 2006 zij-instroom. Ruud de Moor Centrum. voor professionalisering van onderwijsgevenden Werkprogramma 2006 zij-instroom Ruud de Moor Centrum voor professionalisering van onderwijsgevenden Heerlen, 29 november 2005 Ruud de Moor Centrum Open Universiteit Nederland Inhoudsopgave Inleiding: hoofdlijnen

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether Eindrapportage projectperiode 1 maart 2011 tot 1 mei 2013 Penvoerder: Universiteit Maastricht Projectleider: Jeroen Donkers

Nadere informatie

ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs

ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs Projectaanvraag SURF Educatiefonds Maart 2000 Universiteit van Amsterdam Rijksuniversiteit Groningen Universiteit

Nadere informatie

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Controlling Document Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Julie Tims Universiteit van Tilburg Erwin Joosten Hogeschool van Amsterdam

Julie Tims Universiteit van Tilburg Erwin Joosten Hogeschool van Amsterdam Julie Tims Universiteit van Tilburg * Algemeen: Sinds 1 januari 2007 zijn de diensten Bibliotheek en IT Services/AVC gefuseerd tot de nieuwe dienst 'Library and IT Services'. De nieuwe organisatie kent

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013 Vastgesteld door het College van Bestuur op 30 maart 2010 Inhoud 1. Management samenvatting... 3 2. Verantwoording... 6 2.1 De regeling... 6 2.2 Taal en rekenen: verschillende grootheden... 6 2.3 Betrokkenen

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Hoe wilt u. ontwikkelen? Opleidingen voor wetenschappers - vrije universiteit Amsterdam 1

Hoe wilt u. ontwikkelen? Opleidingen voor wetenschappers - vrije universiteit Amsterdam 1 Hoe wilt u zich verder ontwikkelen? ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN VOOR WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL VU Opleidingen voor wetenschappers - vrije universiteit Amsterdam 1 2 Voorwoord Om wetenschappers te ondersteunen

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe

Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe Maart 2012 april 2014 Publicatiedatum 30 juni 2014 Gegevens penvoerder Penvoerende instelling Projectleider Instelling

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Bedrijfskunde Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands Telefoon: 030 230 3100

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers...

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... Jaarplan 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... 6 3.2.1 Organogram... 7 3.3 Financiën...

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Colofon Werkplan 2014, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Samenstelling: Marlies Tal, Lenie

Nadere informatie

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van OCW Lette Hogeling Froukje Wartenbergh-Cras Jessica Pass Joyce Jacobs Sil Vrielink Marlies

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren Januari 2008 V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A INHOUD Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig 1 Doelstelling 3 Doelgroep 5 Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren 6

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Eindrapport Medewerkersonderzoek i.k.v. toekomstverkenning DEN 2014 Inhoud Inleiding... 3 Businessmodel... 4 Samenvatting interviews... 5 Pluspunten... 5 Minpunten... 5 Toekomst... 5 Conclusie... 6 Overzicht

Nadere informatie