Toetsing en Evaluatie webcursussen informatievaardigheden-2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toetsing en Evaluatie webcursussen informatievaardigheden-2009/2010"

Transcriptie

1 Toetsing en Evaluatie webcursussen informatievaardigheden-2009/2010 Universiteitsbibliotheek Projectvoorstel Vervolgproject Status Versie 4.0 Eindversie Vervolg op EMP-project : Toetsing en evaluatie webcursussen informatievaardigheden en inbedding in curricula Looptijd Jan 2009-juni 2010 Auteur Drs Imke A.M. Limpens (account manager UB) Datum Drs. J Frijns (directeur UB) Drs. I.A.M. Limpens Opdrachtgever Projectleider Bestandsnaam Projectvoorstel emp 2009.doc Versiehistorie Versienummer Datum Auteur Opmerking I. Limpens Ter commentaar naar T. Bakker, A. v. Meegen, P. Fischer en J. Poortinga I. Limpens Ter goedkeuring naar MT UB Eindversie I. Limpens Aanvraag naar Onderwijscentrum I. Limpens Ter goedkeuring naar MT-UB I. Limpens Bijgewerkte aanvraag naar Onderwijscentrum Contactpersonen Onderwijscentrum VU: Procedure en overige vragen: mevr. drs. C.M.J. Peters (E: T: ) ICT&Onderwijs: pm Digitaal Portfolio: mw. drs J. Poortinga (E: T: ) Kwaliteitszorg: dhr. dr. W. van Os (E: T: ) Onderwijsvisie: pm vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam

2 Projectvoorstel <T&E 2009/2010> 2 1. Samenvatting Dit EMP-voorstel betreft een vervolg op het EMP-project Toetsing en Evaluatie van de webcursussen Het EMP-project heeft inmiddels de volgende resultaten opgeleverd: Inbedding van webcursussen in de curricula van twee opleidingen die voorheen geen systematisch informatievaardighedenonderwijs kenden (criminologie, geschiedenis) Voortzetting webcursussen bij al actieve opleidingen (meerderheid ba-opleidingen); Initiërende gesprekken met opleidingscommissies van Letteren, FEW, FALW, Rechten en FEWEB rond leerlijnen, inbedding en werkvormen Introductie van nieuwe werkvormen bij opleidingen die al actief waren in het informatievaardighedenonderwijs: peer-review en test met gebruik van stemkastjes om studenten bewust onbekwaam te maken Vragen- en opdrachtenpool heeft kennisuitwisseling tussen docenten onderling en tussen de collectiespecialisten en de docenten/onderwijscoördinatoren op gang gebracht Twee workshops rond kennisuitwisseling Vier workshops rond het maken van toetsvragen (inclusief een introductie van het toetsprogramma Question Mark Perception (QMP) tijdens de vierde workshop) Keuze voor het gebruiken van QMP voor (diagnostische) toetsing van de kennis en informatievaardigheden van studenten Akkoord over samenwerking met de TU Twente en de UvA rond het uitwisselen van toetsvragen/ eerste opzet voor een gezamenlijk ontwikkelen van een toetsvragenbank Professionalisering collectiespecialisten op vlak van toetsing, eerste stappen in gebruikname Question Mark Perception. Ning community over (het onderwijs) informatievaardigheden (http://informatievaardighedenubvu.ning.com) Internationaal literatuuronderzoek over trends en ontwikkelingen rond effectiviteitmeting van academisch informatievaardighedenonderwijs (zie NINGcommunity) Voor de tweede helft van 2008 staan de volgende zaken op de agenda: Ontwikkeling evaluatieopzet voor het evalueren van het onderwijs informatievaardigheden, gegeven in het najaar 2008 en uitvoering evaluatie Voortzetting gespreksronde opleidingscommissies overige faculteiten Samenwerking met TU Twente en UvA vormgeven rond het uitwisselen van toetsvragen/ eerste opzet voor het ontwikkelen van een gezamenlijke toetsvragenbank QMP-pilot met online toetsing bij de BA-opleiding Economie van FEWEB Verschillende pilots rond diagnostisch toetsen met behulp van stemkastjes bij eerstejaars studenten (onder andere bij FSW en de opleidingen Criminologie en Bedrijfswetenschappen), voorafgaande aan het informatievaardighedenonderwijs, met als doel de studenten onbewust onbekwaam te maken en zo extra te motiveren voor het doorlopen van de webcursussen Bekendmaking projectresultaten: o Ning community, website UB etc. o VU Intern, bijvoorbeeld via een presentatie op de EMP-presentatiemiddag o VU Extern, bijvoorbeeld op landelijke bijeenkomsten van het LOOWI en diverse conferenties, zoals TICER. Dit vervolgproject Toetsing en Evaluatie webcursussen - EMP 2009/2010 resulteert in: 1) Onderzoek naar mogelijkheden om de webcursussen interactiever en aantrekkelijker te maken, met de evaluatieresultaten uit 2008 als input 2) Een jaarlijkse structurele evaluatie door de UB van het onderwijs

3 Projectvoorstel <T&E 2009/2010> 3 informatievaardigheden aansluitend op de reguliere onderwijsevaluatie) 3) Implementatie van informatievaardighedenonderwijs in de curricula van VUopleidingen, inclusief een leerlijn. Het Information Literacy Program van de Amerikaanse Association of College & Research Libraries is daarbij de norm 1 4) Optimalisering van diagnostische toets niveau A (indien nodig) en ontwikkeling van een diagnostische toets voor webcursus B en C 5) Continueren/intensiveren samenwerking met TU Twente en UvA op het vlak gezamenlijke toetsvragenbank (op alle leerdoelen informatievaardigheden gevulde vragenbank en structurele uitwisseling van toetsvragen tussen de genoemde instellingen) 6) Uitbreiden van QMP-pilot en afnemen van online toetsen op meer faculteiten (minimaal 5 opleidingen) 7) Uitbreiden inzetten stemkastjes/sms bij eerstejaars studenten op meer faculteiten (minimaal 5 opleidingen) 8) Professionalisering van docenten m.b.t. informatievaardigheid door de ontwikkeling van een trainingsmodule voor docenten en hen in staat te stellen studenten informatievaardig te maken in de loop van de hele opleiding 9) Trainingsmodule voor docenten ontwikkelen t.a.v. bewust hanteren van cultuurverschillen op het gebied van informatievaardigheden (bijvoorbeeld omgaan met plagiaat) en trainen van gedifferentieerde aanpak van het onderwijs informatievaardigheden met als doel goed op deze cultuurverschillen te kunnen anticiperen 10) Faciliteren van kennisdelen tussen docenten en collectiespecialisten, zowel onderling als tussen de groepen. 2. Rechtvaardiging van het project Motivatie Om de effectiviteit van de webcursussen te blijven garanderen verwachten we dat relatief omvangrijke aanpassingen nodig zijn, mede om aansluiting te blijven houden met de multimediale belevingswereld van studenten. Een structurele evaluatie-inspanning levert de objectieve input daarvoor. De opzet van een programma en het al dan niet combineren van de webcursus met opdrachten en/of toetsen en de aantrekkelijkheid voor de gebruikers zijn factoren die de effectiviteit van kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden in sterke mate beïnvloeden. De evaluatieresultaten van het project en het haalbaarheidsonderzoek dienen voor input om de webcursussen interactiever en aantrekkelijker te maken d.m.v. multimediale toepassingen. Daarnaast is er behoefte aan diagnostische toetsen. De studenten schatten zelf in dat ze erg informatievaardig zijn, maar dat blijkt niet altijd het geval te zijn. Ze zijn weliswaar erg vaardig met internet en communicatiemiddelen, maar kritisch omgaan met informatie en efficiënt zoeken en vinden van relevante informatie blijkt lastiger te zijn dan ze zelf inschatten 2. Dat maakt dat de ontvankelijkheid voor informatievaardighedenonderwijs relatief laag is. Een diagnostische toets, waarbij studenten voordat ze de webcursus doen feedback krijgen over hun vaardigheid kan helpen de noodzaak aan te tonen en hun ontvankelijkheid voor het volgen van het onderwijs informatievaardigheden te vergroten. Een geschikt hulpmiddel is hierbij het inzetten van mobiele stemkastjes/mobiele telefoons en/of het zelfstandig doorlopen van een diagnostische toets in QMP. Dit project behelst een verbetering van de diagnostische toets bijbehorend bij webcursus niveau A, en bij gebleken effectiviteit het ontwikkelen van een diagnostische toets voor niveau B en C. Deze gegevens worden gebruikt voor de nulmeting zodat de bibliotheek kan achterhalen hoeveel de studenten leren naar aanleiding van de webcursus. Daarvoor moet er 1 American Library Association/Association of College & Research Libraries; Characteristics of Programs of Information Literacy that Illustrate Best Practices: A Guideline, June University College London-CIBER; Information Behaviour of the Researcher of the Future, Joint Information Systems Committee/British Library, 2008

4 Projectvoorstel <T&E 2009/2010> 4 worden nagegaan hoeveel de studenten al weten voordat ze de webcursus doorlopen en hoeveel hebben ze geleerd met de webcursus (per onderdeel). Aan de hand van deze gegevens kunnen we meten of een bepaald onderdeel van de webcursus duidelijk is voor de student en in hoeverre bepaalde informatie van de webcursus al dan niet bekend is bij de studenten. Tot slot is in onze gesprekken die wij in het kader van het huidige EMP-project (2007/2008) met de verschillende faculteiten gevoerd hebben gebleken dat universitaire docenten aan de VU eveneens baat zouden kunnen hebben bij professionele scholing op het vlak van informatievaardigheden. Vooral scholing op het gebied van informatievaardigheden in het multimediale en digitale tijdperk wordt zeer wenselijk geacht om de studenten adequaat in de informatievaardigheden te onderwijzen, waar de wetenschappelijke- en beroepspraktijk tegenwoordig en in de toekomst om vraagt. Hoewel de UB zich inspant om vooral alle studenten te trainen en te ondersteunen hebben docenten intensievere contacten met studenten. Docenten zullen met deze training in staat gesteld worden tijdens het onderwijs vragen rond informatievaardigheden van studenten adequaat te beantwoorden, dan wel zelf trainingen te verzorgen in een vakspecifieke context. Daarnaast zullen zij naar verwachting ook profijt ondervinden in termen van tijd en effectiviteit bij het verzamelen van informatiebronnen voor hun onderzoek. Tot slot wees FEWEB ons op het mogelijke feit dat studenten met diverse culturele achtergronden op verschillende manieren met plagiaat omgaan. Dit vergt internationaal literatuuronderzoek. In dit project gaan we op zoek naar manieren om docenten bewust te maken van deze verschillen en ze in de training handreikingen aan te geven over een gedifferentieerde aanpak. In het kader van dit project wordt in een pilot een trainingsmodule voor docenten ontwikkeld en gegeven. Bij het uitvoeren van de evaluaties in het studiejaar 2008/ 2009 zal de UB zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de reguliere onderwijsevaluaties van de vakken waarin de webcursussen ondergebracht zijn, of in geval de UB het onderwijs zelf verzorgt - zelfstandig evaluatieonderzoek doen i.s.m. met het Onderwijscentrum (dit laatste komt relatief weinig voor). Naar aanleiding van de opmerkingen van de adviescommissie dd 28 april 2008 t.a.v. het verankeren van evaluatieresultaten in de hiërarchische lijn van de UB: dit zal gegarandeerd worden doordat de beheergroep webcursussen van de UB door de EMP-evaluatieronde in het najaar van 2008 veel meer input zal krijgen om mee te werken dan nu het geval is. Op dit moment houdt deze beheergroep de webcursussen up-to-date i.s.m. de collectiespecialisten, maar is (nog) niet verantwoordelijk voor het wijzigen van de opzet of het aanpassen van hele modules. De opzet en samenstelling van deze commissie zal naar verwachting aangepast moeten worden indien besloten wordt tot een zwaardere taakstelling. Nu bestaat de beheergroep uit UBmedewerkers van de UB-afdelingen Digitale Diensten (vz.), Publieksdiensten (3) en Informatieen Collectiemanagement (3). Met een taakverzwaring in petto zou de beheergroep anders van opzet moeten worden met een zwaardere vertegenwoordiging vanuit de collectie- en informatiespecialisten. Dit EMP-project zal voorzien in het ontwerp van een effectieve werkwijze rond verankering van evaluatieresultaten in de lijn. Bijdragen aan facultair onderwijsbeleid De UB streeft naar een volledig Information Literacy Program naar het model van de ACLR 1 en daardoor het verhogen van de informatievaardigheden van studenten, docenten en onderzoekers van de VU. De webcursussen zijn hierbij een noodzakelijk instrument, evenals de internationale eindtermen voor informatievaardighedenonderwijs (bv. van de ACLR 3 ) en de introductie van een leerlijn gedurende de hele opleiding. De verbeterde inbedding in de facultaire curricula zal deze academische vaardigheden versterken en het werken met evaluaties en internationale eindtermen zal de kwaliteitsbewaking ten goede komen. Dit project verhoogt tevens de professionalisering van informatie- en collectiespecialisten van de UB en van docenten en onderzoekers/aio s. 3 Association of College and Research Libraries (ACRL); Information Literacy Competency Standards for Higher Education (2000) op

5 Projectvoorstel <T&E 2009/2010> 5 Aansluiting bij EMP-thema s Dit project sluit aan bij het eerste EMP-thema, Onderwijsontwikkeling en Onderwijsvisie VU en bij het sub-thema van Academisch gevormde burgers. Elementen uit het Informatievaardighedenonderwijs, waar de webcursussen Informatievaardigheden deel van uitmaken, vallen onder de Dublin-descriptoren Oordeelsvorming, Toepassing van kennis en inzicht en Leervaardigheden. Goede handvaten worden aangereikt voor het aanleren van een academische werkhouding met de webcursussen, bv. in de modules Wat is wetenschappelijke informatie en Hoe beoordeel ik de kwaliteit van informatie op websites? Hoewel studenten gewoonlijk uitstekend hun weg vinden op internet blijkt het kritisch beoordelen van allerlei bronnen op geschiktheid voor een wetenschappelijke studie zeker geen gemeengoed te zijn 2. Ook raken studenten nogal eens verdwaald in het woud van wetenschappelijke informatie. Daarnaast kunnen onderzoekers en docenten gebaat zijn bij professionele scholing op dit vlak. Tot slot dient een door de VU academisch gevormde burger in de ogen van de UB ook informatievaardig te zijn volgens internationale eindtermen. Tot slot sluit dit project aan bij het derde EMP-thema, Experimenteren met verbeteren van de kwaliteit van het Onderwijs met ondersteuning van ICT. Naast het verder ontwikkelen en inzetten van de (digitale) webcursussen en een (digitale) vragen- en opdrachtenpool in Blackboard is er binnen dit project vooral aandacht voor digitale evaluatie en digitale (diagnostische) toetsing. De samenwerking met de TU Twente en de UvA rond uitwisseling en ontwikkeling van toetsvragen garandeert een structurele inspanning zodat ook op termijn de docenten kwalitatief goede toetsen rond informatievaardigheden kunnen afnemen via de UB. 3. Projectdefinitie Projectdoelstellingen Na afloop van dit project is de UB in staat om de effectiviteit van en de tevredenheid over het informatievaardighedenonderwijs en de webcursussen in het bijzonder te waarborgen m.b.v. reguliere evaluaties. Ook zal de structurele inbedding (van het onderwijs en van een leerlijn informatievaardigheden) in de curricula beter gegarandeerd zijn doordat gezamenlijk voor goede werkvormen is gekozen n.a.v. het onderzoek om het informatievaardighedenonderwijs effectiever en attractiever te maken. Daarnaast zal de diagnostische toets bijdragen aan het urgentiegevoel van studenten voor informatievaardighedenonderwijs alsook een betere analyse kunnen geven van het leereffect van de verschillende onderwerpen per cursus en de ontvankelijkheid voor dit onderwijs vergroten. Tot slot zal dit project het kwalificatieniveau van docenten en onderzoekers verhogen door kennisuitwisseling. Projectbereik Dit project richt zich op alle drie de niveaus van de webcursussen (A, B en C) en het verder ontwikkelen van de vragen en opdrachtenpool en verbeteringen van de integratie van het informatievaardighedenonderwijs als geheel in de curricula van de faculteiten. Er wordt gebruik gemaakt van de in 2008 ontwikkelde evaluatiemethodiek. Bij de evaluatie zullen we bestaande werkwijzen inzetten zoals enquêteren in Blackboard en de methodiek van de reguliere onderwijsevaluaties. De diagnostische toets zal voortborduren op de in 2008 ontwikkelde toetsing. Projectresultaten 1. Een haalbaarheidsonderzoek rond interactiviteit in webcursussen; 2. Een jaarlijkse structurele evaluatie door de UB; 3. Inbedding van webcursussen in de diverse curricula, incl. leerlijn; 4. Een diagnostische toets voor webcursus B en C; 5. Een gevulde databank met toetsvragen in QMP, opdrachten en uitwisseling met Twente/ UvA 6. Een nulmeting rond het leerproces Informatievaardigheden van 7. Een pilot met een trainingsmodule Informatievaardigheden voor docenten en onderzoekers, incl. plagiaatmodule; 8. Kennisuitwisselingactiviteiten met docenten en UB-medewerkers

6 Projectvoorstel <T&E 2009/2010> 6 Relaties met andere projecten Het EMP-project Toetsing en Evaluatie van webcursussen (waar dit project een vervolg op is) zal het uitgangspunt vormen voor dit project. Verder is er bij dit vierde empproject inmiddels een schat aan ervaring bij het Onderwijscentrum en de UB-medewerkers (collectiespecialisten, bibliotheekassistenten) op het gebied van informatievaardighedenonderwijs en bevindt zich goede expertise bij de samenwerkingspartners van de bibliotheken van de TU Twente en de UvA. 4. Kwaliteit en disseminatie Kwaliteitseisen De effectiviteit van de kennisoverdracht bij studenten wordt verhoogd door gezamenlijk met de docenten te kiezen voor meer interactieve werkvormen (diagnostisch toetsen al dan niet met stemkastjes, online toetsing met professionele toetsvragenbank etc.). Een vergaande integratie van de leerlijn informatievaardigheden in de verschillende opleidingen/ curricula wordt bevorderd en het leren toepassen van kennis op het gebied van de informatievaardigheden wordt gestimuleerd. De meting in september 2008 dient hoger te scoren op het gebied van tevredenheidonderzoek onder studenten die de webcursus volgen. Tot slot zal de samenwerking met de UvA en de TU Twente een structurele inspanning garanderen rond de ontwikkeling van toetsvragen en het gebruik van QMP, waardoor de UB een professionele toetsservice kan aanbieden aan VU-docenten. Borging van kwaliteit van de resultaten De stuurgroep zal feedback geven t.a.v. het werkplan, de tussenrapportage en het eindrapport. Bovendien heeft het MT van de Universiteitsbibliotheek voorafgaand aan het indienen van dit projectvoorstel bij het Onderwijscentrum al mandaat verstrekt voor het uitvoeren van het project 4. Na afloop zal het project geëvalueerd worden m.b.v. vragen aan het projectteam, de stuurgroep en de betrokken docenten en collectiespecialisten. De samenwerking met de TU Twente en de UvA rond toetsvragen maakt het mogelijk gezamenlijk de expertise en slagkracht op dit vlak op een hoger plan te brengen. Bruikbaarheid van de resultaten Kennisdisseminatie vindt plaats via presentaties en een studiedag: o Enkele workshops en een studiemiddag die de UB organiseert voor collectie- en informatiespecialisten en voor docenten/onderzoekers; o Studiedag ICT&O en/of EMP-presentatiedag; o Facultaire onderwijsdagen; o Bijeenkomsten LOOWI (landelijk overleg onderwijs wetenschappelijke informatie) 5 ; o Reguliere UB-overleggen met facultaire bibliotheekcommissies en onderwijscommissies in het kader van het account management van de UB. Publicaties (bijvoorbeeld op de websites van het LOOWI 5 en van Eindpresentatie voor directie, collectie- en informatiespecialisten, onderwijscoördinatoren en betrokken docenten. Uitwisseling via de Ning Community Berichten op Library Mandaat goedgekeurd in het MT-overleg van de Universiteitsbibliotheek dd Zie website LOOWI:

7 Projectvoorstel <T&E 2009/2010> 7 5. Projectstructuur Projectgroep Naam Functie Afdeling Projectrol Uren p/w Telefoon Imke Limpens (informatiespecialist) Projectleider Marja Willekens/Janneke Staaks (collectiespecialist) Wilma van den Brink/Ana van Meegen (informatiespecialist) Ondersteuner Onderwijscentrum VU Projectmdw 8 Projectmdw 8 Zie onderstaand punt pm Ondersteuning vanuit Onderwijscentrum VU De behoefte aan ondersteuning vanuit het Onderwijscentrum zal m.n. gevraagd worden bij de projectresultaten 3), 4), 5), 6) en 7) (zie par 3). We schatten in dat deze werkzaamheden 0,3 fte zullen bedragen. Ondersteuning op onderwijskundig gebied, onder andere bij het ontwikkelen en uitvoeren van een scholing- en trainingsprogramma voor docenten, bij het inhoudelijk en functioneel wijzigen van de webcursussen informatievaardigheden (onder andere ook expertise op het gebied van video in het onderwijs), bij het ontwikkelen van toetsvragen en leerlijnen informatievaardigheden (expertise op het gebied van onderwijs academische vaardigheden). (0,15 fte) Ondersteuning op het gebied van kwaliteitszorg t.b.v. nulmeting leerontwikkeling studenten (0,05 fte) Ondersteuning op technisch gebied rond het verder ontwikkelen van toetsen en een toetsenbank in Questionmark Perception (0,1 fte). Stuurgroep De stuurgroep zal bestaan uit twee docenten, een student, een collectiespecialist en een informatiespecialist. Een lid van het MT van de universiteitsbibliotheek zal opdrachtgever zijn. De stuurgroep heeft als taak het projectplan, dat aan het begin van het project wordt opgesteld, goed te keuren, de projectplanning en voortgang te bewaken, de kwaliteit van de resultaten te beoordelen, kritisch inhoudelijk mee te denken en zorg te dragen voor draagvlak voor de projectresultaten. Samenstelling stuurgroep: - Anna Hulsebosch (docenten Rechten) - Gert-Jan Melker (docent FEWEB) - Max Gerzon (collectiespecialist UB) - Joan de Roos/Trix Bakker (informatiespecialist UB) - MT-lid UB - student

8 Projectvoorstel <T&E 2009/2010> 8 Facultair commitment Als onderdeel van een reorganisatie heeft de UB informatiespecialisten vrijgemaakt voor vernieuwingsprojecten. Ook heeft zij als doelstelling dat de collectiespecialisten 20% van hun tijd aan projectmatig werk spenderen. De webcursussen worden op dit moment gebruikt door zes faculteiten. Deze faculteiten zijn betrokken en actief. Het EMP-project is mede bedoeld om dit aantal te verhogen. De opleidingen Aardwetenschappen, Kunstgeschiedenis, Filosofie en Gezondheidswetenschappen zijn voor de UB nieuwe opleidingen met wie activiteiten rond informatievaardigheden opgepakt zijn. Met andere opleidingen, die voorheen ook al actief waren op dit vlak maken we al in september 2008 een kwaliteitsslag, bv. rond online toetsing en/of het gebruik van mobile voting bij diagnostische toetsing (Criminologie en Economie). Tot slot voeren we in september gesprekken met alle opleidingscommissies van FEW over opname van webcursussen in de curricula en nemen we systematisch contact op met de andere faculteiten.

9 Projectvoorstel <T&E 2009/2010> 9 6. Projectaanpak Activiteiten Hoofdactiviteit Omschrijving Relatie met resultaten 1 Opstellen Het MT van de UB verleent haar akkoord Start project projectmandaat 2 Opstellen projectplan met werkplan Gedetailleerd overzicht maken van werkzaamheden incl. planning 3 Bijeenkomst stuurgroep Gezamenlijk insteek bepalen, draagvlak garanderen Fiat werkplan 4 Opstarten deelwerkzaamheden A. Haalbaarheidsonderzoek B. UB-werkwijze structurele evaluatie C. Verdere implementatie in curricula incl. leerlijn D. Ontwikkelen diagnostische toetsen E. Toetsvragenbank in QMP F. Nulmeting leerproces m.b.v. mobile voting en online toetsing G. Ontwikkeling trainingsmodule docenten H. Literatuuronderzoek plagiaat I. Opdrachtenbank (vooral voor toepassingsgerichte opdrachten bij webcursus B en C) J. Kennisuitwisselingactiviteiten Volgen van voortgang 5 Opstellen Eerste resultaten tussenrapportage 6 Bijeenkomst stuurgroep Feedback en evt. bijsturing 7 Opstellen eindrapport Eindresultaten 8 Presentatie van projectresultaten UB intern, VU intern (o.a. emp-middag), VU extern Communicatie Planning De looptijd zal 18 maanden bedragen, te beginnen nadat het project is afgerond (gepland voor december 2008) en de evaluatieresultaten van het voorafgaande EMP-project bekend zijn en. Zie bijlage 1 voor de tabel met de globale projectplanning. 7. Materiële kosten Er zijn geen materiële kosten te verwachten voor dit project. 8. Ondertekening en datum

10 Bijlage 1: globale projectplanning Hoofdactiviteit Dec Jan Febr Mrt April Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Juni start x 2 projectplan x x 3 stuurgroep x x x x 4 projectdelen A,D,I A,D,I A,I A,H,I A,H,J C,E,F,H C,E,F C,E,F E,F,H E,F,H,J H H B,G B,G B,G,J B,G B B 5 tussenrapport x x x x 6 eindrapport x x X 7 presentatie x X vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam

In kaart brengen van leerlijnen en aanbrengen van toetsingskaders

In kaart brengen van leerlijnen en aanbrengen van toetsingskaders In kaart brengen van leerlijnen en aanbrengen van toetsingskaders FEWEB EMP Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel leerlijnen en toetsing FEWEB,

Nadere informatie

Video-instructie portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool

Video-instructie portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool Video-instructie portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool 2009-2010 vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel

Nadere informatie

Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek

Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek ACTA Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek,

Nadere informatie

EMP-project Student Peer Review (2008-09) Faculteit der Rechtsgeleerdheid

EMP-project Student Peer Review (2008-09) Faculteit der Rechtsgeleerdheid EMP-project Student Peer Review (2008-09) Faculteit der Rechtsgeleerdheid Kenmerk: 08.0049 Projectvoorstel Vervolgproject Finaal Status Versie 0.2 n.v.t. Looptijd 1 september 2008 t/m 31 augustus 2009

Nadere informatie

Methodologie en Biostatistiek voor premaster online Faculteit der Aard- en levenswetenschappen

Methodologie en Biostatistiek voor premaster online Faculteit der Aard- en levenswetenschappen Methodologie en Biostatistiek voor premaster online Faculteit der Aard- en levenswetenschappen Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel FALW

Nadere informatie

EMP-project Inzet van ICT als ondersteunende programma s in het eerste bachelorjaar (2008-09) Faculteit der Rechtsgeleerdheid

EMP-project Inzet van ICT als ondersteunende programma s in het eerste bachelorjaar (2008-09) Faculteit der Rechtsgeleerdheid EMP-project Inzet van ICT als ondersteunende programma s in het eerste bachelorjaar (2008-09) Faculteit der Rechtsgeleerdheid Kenmerk: 08.0121 (= geactualiseerde versie van 07.0289) Projectvoorstel Status

Nadere informatie

Leerlijn Professionele Vaardigheden in de Bachelor

Leerlijn Professionele Vaardigheden in de Bachelor Leerlijn Professionele Vaardigheden in de Bachelor Gezondheidswetenschappen - Faculteit der Aard- en levenswetenschappen Projectvoorstel 2! Concept 0.6 "# n.v.t. $# 24 maanden!! dr. Willemieke Kroeze (docent;

Nadere informatie

Intensiever door extensivering

Intensiever door extensivering Intensiever door extensivering Antropologie Faculteit der Sociale Wetenschappen Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool 2008-2009 vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel

Nadere informatie

Onderwijscentrum VU, Universitaire Lerarenopleiding (ULO) Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO het vervolg

Onderwijscentrum VU, Universitaire Lerarenopleiding (ULO) Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO het vervolg Onderwijscentrum VU, Universitaire Lerarenopleiding (ULO) Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO het vervolg Petra Fischer, Els Scheringa, Willem Hoekstra en Gerrit

Nadere informatie

Portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool 2009-2010

Portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool 2009-2010 Portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool 2009-2010 vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel ,

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Projecten Educatieve Middelen Pool Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Het inzetten van Blackboard en QMP voor afname van digitale tentamens binnen FALW Karin van der Wilt Faculteit

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Aanvraag Samenwerkend leren op afstand II Mathilde Molendijk FALW IVM / IVA Opdrachtgever: prof. dr. H.J.

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

Onderzoeksstage B.Sc. gezondheidswetenschappen Faculteit Aard- en levenswetenschappen

Onderzoeksstage B.Sc. gezondheidswetenschappen Faculteit Aard- en levenswetenschappen Onderzoeksstage B.Sc. gezondheidswetenschappen Faculteit Aard- en levenswetenschappen Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel ,

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool

Projecten Educatieve Middelen Pool Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Implementatie van compententiegericht onderwijs: training, monitoring en evaluatie. J.B. Buning, F. Ariese

Nadere informatie

Digitale casuïstiek kindertandheelkunde

Digitale casuïstiek kindertandheelkunde Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Digitale casuïstiek kindertandheelkunde Dr. René Gruythuysen; Drs. Pepijn Koopman, Drs. Jaap Buis en Ir.

Nadere informatie

Digitale cursus Klinische Bewegingsanalyse

Digitale cursus Klinische Bewegingsanalyse Digitale cursus Klinische Bewegingsanalyse Faculteit der Bewegingswetenschappen Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel Digitale cursus Klinische

Nadere informatie

VERSTERKING MENTORAAT

VERSTERKING MENTORAAT VERSTERKING MENTORAAT Faculteit der Rechtsgeleerdheid EMP-Projectvoorstel (kenmerk 09.0077, 3 e, herz. Versie) vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Voorstel 0.3 def n.v.t. Looptijd

Nadere informatie

Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen: vervolg van EMP 2007-8 FSW

Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen: vervolg van EMP 2007-8 FSW Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen: vervolg van EMP 2007-8 FSW Projectvoorstel Status Versie Vervolgproject Looptijd Eindversie n.v.t. / Vervolg op EMP-project 2007-2008: idem

Nadere informatie

E-learning premaster Landscape Archaeology

E-learning premaster Landscape Archaeology E-learning premaster Landscape Archaeology FALW afdeling Geo- en Bioarcheologie Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel E-learning pre-master Landscape

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Prestaties op het VWO en de taaltoets Nederlands

Prestaties op het VWO en de taaltoets Nederlands Prestaties op het VWO en de taaltoets Nederlands Stuurgroep Taalbeleid Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel ,

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Project: Digitalisering onderwijsevaluaties Bachelor VUmc-compas Mw. drs. D.C. Bloemkolk, Kwaliteitszorgmedewerker

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU. Peer review en Academische Vaardigheden

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU. Peer review en Academische Vaardigheden Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Peer review en Academische Vaardigheden auteurs: Rob van Leeuwen en Janneke van Eijk; FPP, Onderwijsbureau

Nadere informatie

Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs. Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16

Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs. Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16 Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16 1 Onderwerpen TU Delft Library Education Support: Instructies/workshops Open Science

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Titel: Kwaliteitszorg Studieadvisering aan de Vrije Universiteit Auteurs: Jan van Gastel en Hanneke Hovenkamp

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB Meerjarenplan 2014-2016 Juridische Bibliotheek In 2016 zal de JB met de Faculteit naar het Roeterseiland verhuizen. Dit meerjarenplan beperkt en richt zich op de periode dat we ons enerzijds voorbereiden

Nadere informatie

Docent. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Onderzoeker.

Docent. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Onderzoeker. Docent Doel College van van Bestuur Ontwikkelen en verzorgen van toegewezen wetenschappelijke, uitgaande van het facultaire, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen van de ten aanzien van kennis,

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

3TU Electronic Resource Management

3TU Electronic Resource Management 3TU Electronic Resource Management projectplan Eindhoven, juli 20 ERM-3TU/20-1 Auteur: L.J.H. Delescen versie 1.0: 5 juli 20 2 Inhoudsopgave 0 Documentgeschiedenis 3 0.1 Revisies 3 0.2 Goedkeuring 3 1

Nadere informatie

Voorstel workshop ETV.nl

Voorstel workshop ETV.nl Voorstel workshop ETV.nl Hans Hummel (presentatie klankbordgroep 17 mei, Utrecht) Presentatie + discussie (10.30-12.30) Intro, aanleiding, geschiedenis, context (20 min) Presentatie voorlopige opzet workshop

Nadere informatie

VU Breed Ondernemerschapsonderwijs. Ingrid Wakkee! *

VU Breed Ondernemerschapsonderwijs. Ingrid Wakkee! * Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU VU Breed Ondernemerschapsonderwijs Ingrid Wakkee! *! Centrum voor Innovatief Maatschappelijk Ondernemen

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Informatievaardigheden bij Avans Hogeschool : ontwikkelingen en perspectief

Informatievaardigheden bij Avans Hogeschool : ontwikkelingen en perspectief Informatievaardigheden bij Avans Hogeschool : ontwikkelingen en perspectief Sandra Brocx & Mariette Vissers 2 1 Xplora Avans Hogeschool - 3 steden - 6 locaties - 25.000 studenten - 2.000 medewerkers 3

Nadere informatie

Digivaardigheden HvA-docenten

Digivaardigheden HvA-docenten Digivaardigheden HvA-docenten Concept 28 september 2010 Werkgroep: Peter Dekker onderwijskundig adviseur O2 OrO Erwin Faasse onderwijskundig adviseur O2 OrO Marjon van den Berg Informatiemanager DBSV Piet

Nadere informatie

Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Professionalisering van docenten in het kader van de onderwijsvisie Drs. V.A.M.J. Bremers Faculteit der

Nadere informatie

Geïntegreerd informatievaardigheden-onderwijs. Kijkje in de keuken van. Het Landschap

Geïntegreerd informatievaardigheden-onderwijs. Kijkje in de keuken van. Het Landschap Geïntegreerd informatievaardigheden-onderwijs Kijkje in de keuken van Het Landschap Programma Geïntegreerd informatievaardigheden onderwijs Voorbeelden van leerlijnen en leermomenten De ideale aanpak nader

Nadere informatie

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Auteur(s) : Hester Viëtor Versienummer : 1.1 (14-09-2011) Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis...

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing onder de loep. kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014

Kwaliteit van toetsing onder de loep. kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014 Kwaliteit van toetsing onder de loep kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014 Ochtendprogramma inleiding op methodiek werken aan methodiek terugkoppelen opbrengsten presentatie opzet vervolgonderzoek

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij Informatievaardigheden voor senioren

Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij Informatievaardigheden voor senioren Projectvoorstel Informatievaardigheden voor senioren (SeniorWeb, februari 2009) 1 / 8 Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ONDERSTEUNING ONDERWIJSCENTRUM VU 2004

AANVRAAGFORMULIER ONDERSTEUNING ONDERWIJSCENTRUM VU 2004 Bijlage 4 AANVRAAGFORMULIER ONDERSTEUNING ONDERWIJSCENTRUM VU 2004 I ALGEMENE GEGEVENS 1. Administratieve gegevens Faculteit: Letteren Afdeling: Bureau Informatisering Contactpersoon bij de faculteit:

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008. Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008. Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen Aanvrager: Dr.ir. F.E. Six MBA Faculteit

Nadere informatie

Een structurele en instellingsbrede aanpak voor studiesuccesverbetering. Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen

Een structurele en instellingsbrede aanpak voor studiesuccesverbetering. Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen Een structurele en instellingsbrede aanpak voor Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen INHOUD 1. Visie op 2. Het speelveld: factoren voor studiesucces 3. Observaties in de hogeschool 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

VU Breed ondernemerschapsonderwijs: Minor Ondernemerschap Eindrapport

VU Breed ondernemerschapsonderwijs: Minor Ondernemerschap Eindrapport VU Breed ondernemerschapsonderwijs: Minor Ondernemerschap Eindrapport Projectgegevens EMP-project Projecttitel VU Breed ondernemerschapsonderwijs: Minor Ondernemerschap Faculteit Faculteit Sociale Wetenschappen

Nadere informatie

Verslag LOOWI bijeenkomst 20 mei 2011 te Utrecht: Op het snijvlak van onderwijs ( wetenschap) en bibliotheek: de kunst van het samenwerken

Verslag LOOWI bijeenkomst 20 mei 2011 te Utrecht: Op het snijvlak van onderwijs ( wetenschap) en bibliotheek: de kunst van het samenwerken Verslag LOOWI bijeenkomst 20 mei 2011 te Utrecht: Op het snijvlak van onderwijs ( wetenschap) en bibliotheek: de kunst van het samenwerken Met medewerking en financiële ondersteuning van de NVB WB-HB organiseerde

Nadere informatie

+$17(670(+$1WHVWVWXGHQWPDWHULDOHQPHW(SKRUXV)

+$17(670(+$1WHVWVWXGHQWPDWHULDOHQPHW(SKRUXV) $DQOHLGLQJ +$17(670(+$1WHVWVWXGHQWPDWHULDOHQPHW(SKRUXV) SURMHFWSODQLPSOHPHQWDWLHSODJLDDWEHVWULMGLQJ In november 2005 is het Advies Antiplagiaat (SCO & Imedia) overgenomen door de Stuurgroep Informatie

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Van bibliotheekinstructie naar een webgebaseerde cursus informatievaardigheden

Van bibliotheekinstructie naar een webgebaseerde cursus informatievaardigheden Van bibliotheekinstructie naar een webgebaseerde cursus informatievaardigheden Projecttitel: Intergratie digitale bibliotheek en digitale leeromgeving Projectcode: 2002 5 Projectperiode: september 2002

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk Dit document mag alleen gedeeld worden met direct betrokkenen van het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting omdat verdere verspreiding of openbaarmaking de veiligheid van de Staat

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Agendapunt 05. Bestuur DDZ 25 juni 2013. Projectplan Pilot Drankenkartons

Agendapunt 05. Bestuur DDZ 25 juni 2013. Projectplan Pilot Drankenkartons Agendapunt 05. Bestuur DDZ 25 juni 2013 Projectplan Pilot Drankenkartons 1 Samenvatting De pilot drankenkartons wordt uitgevoerd in 2013 voor meerdere inzamelsystemen in een representatief aantal gemeenten.

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Projectverslag: van bibliotheekinstructies naar een webgebaseerde cursus Informatievaardigheden

Projectverslag: van bibliotheekinstructies naar een webgebaseerde cursus Informatievaardigheden Projectverslag: van bibliotheekinstructies naar een webgebaseerde cursus Informatievaardigheden Projecttitel: Van bibliotheekinstructies naar een webgebaseerde cursus Informatievaardigheden Projectcode:

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

WAARDERINGSKADER T.B.V. ASPECTRAPPORTAGE ICT Versie 12-5-05 Vooraf

WAARDERINGSKADER T.B.V. ASPECTRAPPORTAGE ICT Versie 12-5-05 Vooraf WAARDERINGSKADER T.B.V. ASPECTRAPPORTAGE ICT Versie 12-5-05 Vooraf In vet en genummerd van A tot en met F: Aspecten Daar onder per aspect genummerd in cijfers: Indicatoren Een flink aantal indicatoren

Nadere informatie

SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken

SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken SIG Digitaal Toetsen 5 juni 2012 SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken Patris van Boxel (p.van.boxel@vu.nl) Sanne Gratama van Andel (r.gratamavanandel@uu.nl) Patris van

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

In 2016 is in dit traject met de opgedane ervaringen ook al het volgende helder geworden en erkend:

In 2016 is in dit traject met de opgedane ervaringen ook al het volgende helder geworden en erkend: Projectplan voortgang Pilot : Trajectfinanciering WMO HSSM 2017 December 2016 1. Voortzetting van de pilot Trajectfinanciering, Maatwerk!. In 2016 is er vanuit de pilot al enige ervaring opgedaan met het

Nadere informatie

ICLON Powerpoint sjabloon

ICLON Powerpoint sjabloon ICLON Powerpoint sjabloon Een voorbeeld van een ICLON presentatie Piet Presentator & Co Copresentator (ICLON) Coby Collega (Leiden University) Max Medewerker (Instituut voor Cooperatie) [Congresnaam, Plaats,

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS. Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep:

FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS. Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep: FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep: Beoogde totale duur promovendusaanstelling: jaar Het dienstverband als promovendus bestaat

Nadere informatie

Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning?

Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning? Bibliotheek RDM Ondersteuning Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning? Training van informatiespecialisten bij Bibliotheek UvA Presentatie UKB-werkgroep Research Data Management, 30 april 2015 Mariëtte van

Nadere informatie

Startnotitie. Achtergrond. Probleemstelling

Startnotitie. Achtergrond. Probleemstelling Startnotitie Projectnaam Beleidskader burgerparticipatie Projectleider Natasja Spiekerman Telefoon (0181) 40 81 11 Afdeling Communicatie E-mail nherrewijnen@westvoorne.nl Functie Beleidsmedewerker Kostenplaats

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Projectplan. Integraal HRM

Projectplan. Integraal HRM Projectplan Integraal HRM i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Integraal HRM Datum 08-02-2010 Auteur David Bul/Hans Klink Locatie J:\Werkplan BNB\2010 HRM-bedrijfsvoering\4.1 HRM\Strategisch HRM

Nadere informatie

Schets van de cursus. voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING. voor. docenten van de Hogeschool Saxion Next

Schets van de cursus. voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING. voor. docenten van de Hogeschool Saxion Next Schets van de cursus voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING voor docenten van de Hogeschool Saxion Next Informatiebrochure voor het cursusjaar 2007/2008 Brochure DVC

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Dit format kan ook gebruikt worden voor een uitvoeriger eindrapportage (svp apart aanleveren).

Dit format kan ook gebruikt worden voor een uitvoeriger eindrapportage (svp apart aanleveren). Eindrapportage ICTO Fonds projecten Deze factsheet vraagt om een aantal gegevens als afsluiting van uw ICTO fonds project. De (beknopte)gegevens van alle projecten worden op de ICTO site (http://www.ic.uva.nl/icto/)

Nadere informatie

Levenlang leren in Nederland met een portfolio: het wiel is al uitgevonden

Levenlang leren in Nederland met een portfolio: het wiel is al uitgevonden Levenlang leren in Nederland met een portfolio: het wiel is al uitgevonden Marij Veugelers 2 november 2007 communitymanager SURF NL Portfolio Wat hebben we in de zaal Wie heeft er al een eigen portfolio?

Nadere informatie

Eindrapportage EMP project 2007-2008

Eindrapportage EMP project 2007-2008 Eindrapportage EMP project 2007-2008 Het inzetten van QMP voor afname van digitale tentamens binnen FALW Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen ICTO& Onderwijs Opdrachtgever: Dr. K.S. Kits Projectleider:

Nadere informatie

Samenhang door intervisie

Samenhang door intervisie Samenhang door intervisie A.W. Musschenga, P.J.Reinders, M.F.Willemsen Faculteit der Wijsbegeerte 1 juni 2007 Onderwijscentrum VU De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam www.onderwijscentrum.vu.nl Contactpersonen:

Nadere informatie

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Projectplan Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Versie 02 Amsterdam, 17 november 2014 J.Dankers/S.Rijnberg 1. Projectgegevens 1.1 Gegevens van de klant Het project wordt

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Voortgangstoetsen in de propedeuse. Onderzoek naar het effect op studiesucces

Voortgangstoetsen in de propedeuse. Onderzoek naar het effect op studiesucces Voortgangstoetsen in de propedeuse Onderzoek naar het effect op studiesucces Presentatie Seminar digitaal toetsen in de praktijk: waarom en hoe? 1. Het project Studiesucces aan de UvA: Maurice Oudejans

Nadere informatie

Soms geeft de begeleidende informatie misleidende informatie; doet de applicatie niet wat hij belooft te doen.

Soms geeft de begeleidende informatie misleidende informatie; doet de applicatie niet wat hij belooft te doen. Inhoud Als er leerdoelen gehaald moeten worden moeten we als docent wel enige zekerheid hebben omtrend het effect van een interactieve multimediale applicatie. Allereerst moet de applicatie beken worden

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Aanleiding voor het evaluatiekader Zoals overeengekomen in de bestuurlijke afspraak die ten grondslag ligt aan de regeling Cultuureducatie

Nadere informatie

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned Onderzoek naar het effect op studiesucces Universiteit van Amsterdam (maart 2011 - december 2012) Het onderzoeksproject Voortgangstoetsing in

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Personal Development Program Tenure Track

Personal Development Program Tenure Track Personal Development Program Tenure Track Ingrid Emmerik, Projectleider PDP 29-8-2012 Delft University of Technology Challenge the future HR strategie Doelstellingen HR strategie Freedom to Excel Hoge(re)

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Project Initiatie Document

Project Initiatie Document Project Initiatie Document De implementatie van het SMARTboard binnen Praktijkschool Uithoorn. Dhr. J.M. de Boer Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 1.1 Doel van het Project Initiatie Document

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

ICT-competenties van lerarenopleiders - Visievormende studiedag - Studiedag 24/05/2012 1 okt 2011 1 okt 2013,

ICT-competenties van lerarenopleiders - Visievormende studiedag - Studiedag 24/05/2012 1 okt 2011 1 okt 2013, ICT-competenties van lerarenopleiders - Visievormende studiedag - Studiedag 24/05/2012 1 okt 2011 1 okt 2013, Projectcontext & voorstelling De sneltrein van technologische evolutie, 21 STE EEUW! Een totaalaanpak

Nadere informatie