Verslag LOOWI bijeenkomst 20 mei 2011 te Utrecht: Op het snijvlak van onderwijs ( wetenschap) en bibliotheek: de kunst van het samenwerken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag LOOWI bijeenkomst 20 mei 2011 te Utrecht: Op het snijvlak van onderwijs ( wetenschap) en bibliotheek: de kunst van het samenwerken"

Transcriptie

1 Verslag LOOWI bijeenkomst 20 mei 2011 te Utrecht: Op het snijvlak van onderwijs ( wetenschap) en bibliotheek: de kunst van het samenwerken Met medewerking en financiële ondersteuning van de NVB WB-HB organiseerde het LOOWI op 20 mei 2011 een themadag met als centraal thema: hoe krijgen we het als bibliotheken praktisch voor elkaar om het onderwijs in informatievaardigheden in het curriculum te organiseren en te verankeren. Hierbij een nog niet volledig verslag. De presentaties van de inleider en de best practices zijn ook op video vastgelegd. Deze komen op een later tijdstip beschikbaar. Jeroen Bosman, een van de deelnemers, heeft een zestigtal foto's gemaakt over alle gebeurtenissen van de dag. Enkele ervan zijn in dit verslag ter illustratie (in klein formaat) geplaatst. Twintig foto's geven een beeld van de uitkomsten van de afzonderlijke subwerkgroepen. De link naar de foto's krijgen de (beoogde) deelnemers aan de bijeenkomst van 20 mei 2011 via een bericht toegestuurd. Thema Binnen het LOOWI wordt breed onderschreven dat onderwijs in informatievaardigheden alleen nut en effect heeft als het gekoppeld is aan curriculumonderdelen die daarbij een beroep doen op de informatievaardigheden van de studenten. Bij voorkeur wordt daaraan aandacht besteed in meerdere studieonderdelen ingebed in een leerlijn over verschillende jaren. In de praktijk blijkt het geen eenvoudige opgave dit te realiseren. Zelfs bij instellingen die in hun leerdoelen of eindtermen expliciet (al dan niet in de vorm van een normering) informatievaardigheden hebben vastgelegd, is het voor de bibliotheekmedewerkers vaak een probleem om dat praktisch voor elkaar te krijgen. Wat moet je kennen, kunnen en doen om dat voor elkaar te krijgen. Deelnemers Boothzaal Universiteitsbibliotheek Utrecht Belangrijkste onderdeel van deze themadag waren de workshops gericht op het uitwisselen van kennis en inzichten over hoe je met de opleidingen samen kunt werken om effectief onderwijs informatievaardigheden op te zetten. Programma Inleiding Boyd Hendriks (Informatieland.nl) over de kunst van het samenwerken. "In de periode waarin we nu leven, met de stand van zaken van technologie en zelfredzaamheid van studenten en onderzoekers worden best practices verwacht rond velden als proactiviteit, training, coaching, informatiestroomlijning, inzet van social media, scientific intelligence, etc., maar ook zaken als onderzoeksopstart, publicatiedoorlooptijd. Op deelgebieden zijn er ervaringen, net als er in zekere gebieden goede ervaringen zijn in het bedrijfsleven"

2 Boyd Hendriks Best Practices 1 - CASUS Universiteitsbibliotheek VU Daniel Drittij & Imke Limpens Het gebruik van leerlijnen rond academische vaardigheden is sterk in opkomst bij de VU. Een samenwerking met het Onderwijscentrum in het kader van de Educatieve Middelen Pool (EMP) maakte het mogelijk om op het juiste moment aan te haken bij verbetertrajecten van bachelorcurricula. Een lezing in het begin van het project aan een groep docenten over het belang van toetsing van informatievaardigheden heeft een belangrijke rol gespeeld in het bewustwordingsproces. Inmiddels besteedt 90% van de bacheloropleidingen aandacht aan informatievaardigheden in samenwerking met de UB-VU. Het onderwijs is diepgaander geworden en er wordt meer aandacht besteed aan de beoordeling. De UB-VU ondersteunt de opleidingen met cursusmateriaal, een toetsvragenbank, een scoringsrubriek en informatiespecialisten die werk- en/of hoorcolleges geven. De UB-VU heeft speciaal voor docenten een informatiesite gemaakt met alle mogelijkheden voor ondersteuning op een rij. 2 - Informatievaardigheden HvA - beleid en implementatie Harrie van der Meer Informatievaardighedentrainingen van de HvA Mediatheek richten zich primair op projectintegratie, een werkvorm met het hoogst haalbare leerrendement, waarbij we streven naar integratie met onderzoeksvaardigheden en een leerlijn als vorm. De dekkingsgraad is al groot, het aantal leerlijnen groeit langzaam. De huidige werkwijze voor implementatie is zowel bottom-up als top-down waarbij zichtbaarheid van de mediatheek (overleg, organiseren seminars e.d.), training aan docenten, aandacht voor (intern) scholingsbeleid en betrokkenheid belangrijke ingrediënten zijn. Door te weten wat er speelt kun je op het juiste moment inhaken op de behoeften. Het samen met het onderwijs vormgeven van trainingen (en leerlijnen) vinden wij essentieel. Wij zijn er zeker nog niet. Lang niet al onze trainingen staan officieel in curricula, wij zien verbetermogelijkheden in communicatie (meer topdown), borgen interne kwaliteit door goed scholingsbeleid en nog meer zichtbaarheid van onze toegevoegde waarde in de overkoepelende HvA-doelstellingen. 3 - De lankmoedige bibliotheek - Universiteit Utrecht Jan Kooistra TENZIJ het onderwijs in informatievaardigheden binnen een faculteit onder een leerstoel komt te vallen en kan worden opgewerkt tot Omgaan met Wetenschappelijk Materiaal (OMMAT) - hiervoor in directe coöperatie met de universiteitsbibliotheek algemene en gecontextualiseerde programma's ontwikkeld worden - docenten hierin ook zelf opgeleid worden BLIJFT de bibliotheek de oneigenlijke en ondankbare rol toebedeeld om de academische stand op te houden voor een grote groep die allang is afgehaakt - de lat hoog te leggen en te houden voor wie wetenschap bedrijven - te heulen met sociale media - gadgets te verzinnen om de afgedwaalde studenten en medewerkers weer bij de kudde te krijgen - te vertellen hoe wetenschap eigenlijk werkt (of niet soms?) 4 - Samenwerking bij de Avans Hogeschool Niek van Hoof-Verhagen

3 Ik ga in op de samenwerking met de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu bij Avans Hogeschool zoals die het laatste jaar vorm heeft gekregen. Samenwerking van docenten en informatiespecialist in de curriculumcommissie 2e-jaars heeft er toe geleid dat informatievaardigheid opgenomen is als onderwijsdoel in een onderwijsmodule. Informatievaardigheid is hiermee geïntegreerd in de module en staat er niet meer los van, hetgeen inhoudt dat een student er op beoordeeld wordt in zijn eindproduct. De lessen worden door docent en informatiespecialist samen gemaakt (ieder vanuit zijn eigen expertise) en ook gegeven. Bovendien ga ik in op de totstandkoming van deze samenwerking en op de resultaten ervan. 5 - Aanpak Universiteit Twente Bert Boxem Ga als informatiespecialist in de faculteit zitten, liefst mede als vakdocent. Je komt dan vanzelf collega-docenten tegen en kunt informatievaardigheden op een 'natuurlijke manier' promoten. Laat studenten een verplichte toets doen, niet te gemakkelijk. Behalve het niveau van de studenten, stijgt daardoor ook het aanzien van 'informatievaardigheden' bij studenten, docenten en opleiding. Vaardigheden leer je door toepassen en door het nut te ervaren. Sluit aan bij praktijkgerelateerd onderwijs (projecten, stage en dergelijke) om informatie-vaardigheden aan te leren. Je komt daar eerder binnen dan bij een kleiner gespecialiseerd vak. Iedereen beaamt dat een nieuw project in de beroepspraktijk begint met informatiezoeken. 6 - Informatievaardigheden: Implementatie aan de hand van merkwaarden en manieren Hogeschool Zuyd Ingrid Kars-Moerkamp & Brigitte Stijns Bij Hogeschool Zuyd is het project om studenten en medewerkers informatievaardiger te maken niet alleen vanuit de bibliotheek gekomen, maar ook als opdracht van het CvB. In 2009 is dit begonnen met een inventarisatie van de instructies die op dat moment bij de verschillende locaties werden gegeven. In 2010 hebben alle bibliothecarissen een didactische cursus gevolgd om in ieder geval deskundiger in het geven van instructies en workshops. Ook gekomen tot een basisinstructie die op iedere locatie dezelfde onderdelen bevat. In 2011 zal een 0-meting worden gedaan in QMP om de basis vast te stellen. Dit ook als herhaling uitvoeren om de vooruitgang in informatievaardigheid te kunnen meten. Voorstellen voor instructies in 2012 worden nu door alle locaties bekeken en geëvalueerd op haalbaarheid. 7 - Informatievaardighedenonderwijs bij de TU Delft Library Nicole Will In 2008 is de TU Delft Library gestart met de ontwikkeling van online instructies informatievaardigheden. Het complete programma is uitgewerkt in 3 niveaus: basis en gevorderd voor de bachelorstudenten en expert voor masterstudenten (nog in ontwikkeling). Het basis en gevorderd niveau bevatten elk een tiental formatieve toetsen. De instructies zijn aan een projectvak gekoppeld, waar de aangeleerde vaardigheden meteen toegepast worden. De online instructies kunnen als practicum gegeven worden of thuis doorgenomen. Deze flexibele aanpak maakt het mogelijk deze instructies veelvuldig en snel in te zetten. 8 - Leerlijn Informatievaardigheden. Universiteit van Tilburg Henri Vermijs Aanleiding voor het opzetten van de leerlijnen was de constatering bij faculteiten, dat docenten erg veel tijd kwijt waren bij de scriptiebegeleiding van studenten. Dit werd vooral veroorzaakt door een gebrek aan academische vaardigheden zoals onderzoeksvaardigheden, schrijfvaardigheden en informatievaardigheden. Analyse van het curriculum toonde aan dat er geen of slechte borging was voor een aantal van deze vaardigheden in het programma; docenten waren ook niet op de hoogte van inhoudelijke activiteiten van collega's. Door het opzetten van de leerlijnen werd een grote mate van transparantie gecreëerd met betrekking tot de activiteiten voor academische vaardigheden en door 'situated learning' ontstond een hechte

4 verankering van die activiteiten in het curriculum. Workshops De practices vormden een uitgangspunt bij de workshops. In de workshops inventariseerden en bediscussieerden de deelnemers vanuit ieders eigen ervaring wat je als bibliotheekmedewerker nodig hebt om succesvol samen te werken met de opleidingen bij het onderwijs in informatievaardigheden. Dat gebeurde aan de hand van een viertal casussen. Binnen ieder werkgroep (6) werden door subgroepen ieder van de casussen uitgewerkt. CASUS A - Ambities in het hoger onderwijs Het College van Bestuur heeft in haar instellingsplan aangegeven dat de instelling alle studenten wil opleiden tot professionals en kritische, betrokken burgers. Een commissie gaat zich bezighouden met beginnende HO/WO-studenten. In haar actieplan heeft de commissie opgenomen dat vaardighedenonderwijs een belangrijke plek moet krijgen in het curriculum. Jij wordt benaderd door de voorzitter van de commissie met het verzoek om als bibliotheek een actieplan voor informatievaardigheden uit te werken voor de hele instelling. Hoe ga je te werk? Gedeeltelijke uitwerking van Casus A CASUS B - De bibliotheek in zicht Het College van Bestuur heeft in haar instellingsplan aangegeven dat de instelling alle studenten wil opleiden tot professionals en kritische, betrokken burgers. Een commissie gaat zich bezighouden met beginnende HO/WO-studenten. In haar actieplan heeft de commissie opgenomen dat vaardighedenonderwijs een belangrijke plek moet krijgen in het curriculum. Je verneemt via intranet van de instelling dat deze commissie is ingesteld. In het actieplan worden informatievaardigheden en de bibliotheek niet genoemd. Hoe zorg je ervoor dat je als bibliotheek aansluiting vindt bij de plannen van de commissie? CASUS C - Enthousiasme op de werkvloer Je hebt goed contact met enkele docenten van een opleiding. Al jaren verzorg je een onderdeel informatievaardigheden en dat loopt voor beide partijen naar wens. Door een herziening van het curriculum blijkt er voortaan geen plek meer te zijn voor jouw onderdeel. De docent belt je teleurgesteld op met deze mededeling. Wat ga je doen? CASUS D - Alle hens aan dek Vorig jaar heb je een project geleid met enkele opleidingen om het onderwijs informatievaardigheden beter vorm te geven. Dat is goed gelukt: de studenten blijken een stuk vaardiger te zijn geworden; de docenten zijn ook tevreden omdat de samenwerking niet tot heel veel meer werkdruk geleid heeft en de opleiding is gecharmeerd van het maatwerk dat de bibliotheek levert. Tijdens een instellingsbrede bijeenkomst waar je de projectresultaten presenteert aan andere opleidingen blijkt er overweldigende belangstelling te zijn. In de week die erop volgt treft je verzoeken aan voor een programma-op-maat aan van maar liefst 15 opleidingen. Hoe ga je aan de slag? Integreren van ideeën en oplossingen Na de eerste uitwerking bepaalden alle deelnemers per casus, nadat iedere subgroep zijn uitwerking had gepresenteerd, wat respectievelijk de best uitgewerkte casus A, B, C en D was.

5 In een plenaire bijeenkomst worden de ieder van de best uitgewerkte casussen aan alle deelnemers gepresenteerd. Aan de (winnende) casussen werd gevraagd van hun casus de twee belangrijkste elementen voor een succesvolle aanpak te selecteren. Vervolgens werd aan alle deelnemers gevraagd van de 10 geselecteerde elementen één (1) element als het allerbelangrijkste te bestempelen. Casus Belangrijkste element 1 Belangrijkste element 2 A1 Creativiteit vraag geen beperking 3 Doel collectief 3 Randvoorwaarde: Vrij denken Betere studieresultaten (meer dan werd gevraagd) A2 Masseren 9 Tools voor docenten 4 B Meerwaarde aantonen 27 Alliantie vorming met opleiding 3 Verbeteren zichtbaarheid naar boven C Draagvlak zoeken binnen de opleiding 5 Zelf vernieuwen aansluiten 8 D Regeren is vooruitzien 2 Inventarisatie van wensen Smilie 6 Eindoordeel Top 3 Weging van alle belangrijke elementen door de deelnemers: 1. Meerwaarde aantonen (27) 2. Masseren (9) 3. Zelf vernieuwen / aansluiten (8) Kees Hopstaken 12 juni 2011

OUI-11-april-2014. Radboud Universiteit Nijmegen Monique Schoutsen,10 april 2014

OUI-11-april-2014. Radboud Universiteit Nijmegen Monique Schoutsen,10 april 2014 OUI-11-april-2014 Radboud Universiteit Nijmegen Monique Schoutsen,10 april 2014 Afgelopen jaar is er met name veel aandacht geweest voor e-learning. Er is definitief gekozen om te werken met Xerte (oftewel

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bio-informatica voltijd Hogeschool Leiden Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Scholing van medewerkers: naar een meer volwassen aanpak

Scholing van medewerkers: naar een meer volwassen aanpak Drs. Theo Wildeboer (1965) studeerde onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisatie bedrijfsopleidingen. Daarvoor werkte hij voor h Seminarium voor Orthopedagogiek waar hij onder

Nadere informatie

Focus op co-makership

Focus op co-makership 16 juni 2011 Focus op co-makership Onderzoekspublicatie Werkplekleren is een samenwerking tussen ROC Eindhoven en Fontys, Lunetzorg, Vitalis en de Gemeente Eindhoven Focus op co-makership Onderzoekspublicatie

Nadere informatie

Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS

Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS Nederland Introductie Elk mens is een uniek individu, met unieke ambities en unieke mogelijkheden. Elk mens leert en ontwikkelt zich op zijn eigen, unieke manier,

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING BIJ DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN. Rapport Taskforce Strategische Personeelsplanning

STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING BIJ DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN. Rapport Taskforce Strategische Personeelsplanning STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING BIJ DE NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN Rapport Taskforce Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning bij de Nederlandse Universiteiten Rapport Taskforce Strategische

Nadere informatie

Honoursprogramma s in het HBO

Honoursprogramma s in het HBO Honoursprogramma s in het HBO Inventarisatie 2007 (deel I) met een nadere verkenning (deel II) Deelproject in het kader van het project Talentontwikkeling in Honoursprogramma s en de meerwaarde die dat

Nadere informatie

(ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict!

(ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! (ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! Jaarplan2010.kennisnet.nl 30 november 2009 (ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! Jaarplan2010.kennisnet.nl Zoals in het Meerjarenplan 2009 2012 beschreven wordt

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie Adinda van Gaalen Rosa Becker Renate Gielesen Sjoerd Roodenburg Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie 2 Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen:

Nadere informatie

Projectplan Atelier Documenteren van de Samenleving

Projectplan Atelier Documenteren van de Samenleving Projectplan Atelier Documenteren van de Samenleving Erika Hokke, versie 1.0 definitief 11 mei 2014 versie actie Verspreiding 2014-03- 25 Opzet projectplan 1 t/m 4 Praktijkorganisaties en docenten 2014-04-

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Nieuwe Blackboard-functies in het onderwijs van de Universiteit Utrecht. Rapportage en Advies

Nieuwe Blackboard-functies in het onderwijs van de Universiteit Utrecht. Rapportage en Advies Nieuwe Blackboard-functies in het onderwijs van de Universiteit Utrecht Rapportage en Advies Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS Magda Ritzen Sanne Gratama van Andel Ineke Lam April 2010 Nieuwe

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Bacheloropleiding Onderwijskunde

Bacheloropleiding Onderwijskunde Bacheloropleiding Onderwijskunde - Studieprogramma 2013-2014 - brochure voor studenten en docenten http://www.owk.utwente.nl 2013.181 Studiegids Bacheloropleiding OWK 2013-2014 Page 1 Deze studiegids is

Nadere informatie

Zorgtechnologie in de schoolbanken

Zorgtechnologie in de schoolbanken 2014 Zorgtechnologie in de schoolbanken D. Morcus Onderwijsgroep Tilburg 13-01-2014 1 De toekomst van zorgopleidingen van het ROC Tilburg D. Morcus, 2048925 Tilburg, 2014 Opleiding: gezondheidszorg technologie,

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning Het herontwerp MBO biedt grote uitdagingen. De invoering van de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur, de flexibilisering van het onderwijs met zijn mogelijkheden voor individuele leerwegen en

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie