Onderwijscentrum VU, Universitaire Lerarenopleiding (ULO) Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO het vervolg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijscentrum VU, Universitaire Lerarenopleiding (ULO) Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO het vervolg"

Transcriptie

1 Onderwijscentrum VU, Universitaire Lerarenopleiding (ULO) Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO het vervolg Petra Fischer, Els Scheringa, Willem Hoekstra en Gerrit Kuik Onderwijscentrum VU, Universitaire Lerarenopleiding (ULO) Hans Zloch, Hoofd Afdeling Voortgezet Onderwijs 19 november 2008 vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam

2 Projectvoorstel Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO <versie 1,0> 2 Status Definitief Versie 1.0 Vervolgproject Vervolg op EMP-project Looptijd Auteur Els Scheringa Datum 19 november 2008 Opdrachtgever Projectleider Bestandsnaam Hans Zloch, hoofd lerarenopleiding, Els Scheringa, coördinator bètacluster Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO het vervolg Versiehistorie Versienummer 1.0 Datum 20 maart 2008 Auteur Els Scheringa Opmerking Vervolg project aangevraagd voor 2 jaar (sept.2008 aug 2010) Contactpersonen Onderwijscentrum VU: Procedure en overige vragen: mevr. drs. C.M.J. Peters (E: T: ) ICT&Onderwijs: dhr. drs. G.J. Los (E: T: ) Digitaal Portfolio: mw. drs J. Poortinga (E: T: ) Kwaliteitszorg: dhr. dr. W. van Os (E: T: ) Onderwijsvisie: dhr. drs. G.J. Los (E: T: )

3 Projectvoorstel Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO <versie 1,0> 3 1. Samenvatting Bij dit aangevraagde EMP-project gaat het duidelijk om een vervolgproject op het huidige project Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO (zoals digitale video toepassingen). Op dit moment wordt bij de universitaire lerarenopleiding (ULO) gewerkt aan het EMP-project Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO. Dit project is een vervolg op het EMP project van Implementatie ICT-werkplan in de lerarenopleiding. In het kader van het huidige project worden net als in het vorige project - delen van het ICT-werkplan in de lerarenopleiding geïntegreerd (verdieping en verbreding van eerder opgestarte activiteiten en een aantal nieuwe impulsen en projecten). De hoofdlijnen van het huidige project zijn vertaald in een aantal deelprojecten: 1. Begeleiden en beoordelen van de ontwikkeling van de dio s met betrekking tot verschillende competenties/ rollen (Blackboard Portfolio en DiViDossier) 2. Professionaliseren opleiders (studiedag en vervolgactiviteiten) 3. Community of Learners (Kennisnet Project) a. ICT-verdieping studenten (nieuw: Moodle) b. opzetten etalage met Good Practices van dio s in Moodle c. nieuwe ICT-pilots met studenten in samenwerking met stagescholen 4. Digitaal beeldmateriaal: Podcasting en videogebruik (Workshop podcasting tijdens studiedag; Video-workshops voor dio s en instructie Streaming video/ Surfnet Videoportal/ Ning) 5. Samenwerken in Sharepoint (de ICT projectgroep en de clustercoördinatoren van de ULO werken samen in een teamsite van Surfgroepen) Voortbouwend op de ervaringen en activiteiten van dit jaar heeft de ULO de volgende plannen voor een vervolg: 1. Community of Learners en Kennisnetproject (pilots en verdieping etc.; verwerken van het advies van dio s in curriculum ULO) 2. Etalage van Good Practices in Moodle (verder uitbreiden en vullen) 3. Verbreding en verdieping professionalisering opleiders (studiedag en aanvullende workshops/ werkgroepen) 4. Pilot Sharepoint als leeromgeving bij de vakdidactiek van het béta cluster (hierbij wordt ook aansluiting gezocht bij het NAP2 project over Sharepoint als Leeromgeving, waarin de VU als projectpartner van plan is te participeren; in april 2008 wordt bekend gemaakt of deze aanvraag gehonoreerd wordt; mocht dit NAP 2 project niet doorgaan is het de bedoeling deze pilot geheel binnen het EMP project uit te voeren, zo nodig aangevuld met een aantal strippenkaart-uren ) 5. Versnellen van doorstroom en verminderen van uitval dio s door aanpakken van het probleem dat een deel van de dio s heeft met het aantonen en in beeld brengen van de vorderingen op hun competenties. Ontwikkelen van een nieuwe aanpak begeleiding van: a) Niet ervaren dio s (doorstromers vanuit de master); b) Ervaren docenten zonder bevoegdheid met ruime leservaring (in beeld brengen van EVC s); Video-opnames maken van mentorgesprekken; Etalage met Good Practices van opnames mentorgesprekken in Moodle; Dio s brengen middels podcasting hun ontwikkeling gedurende een jaar ULO in beeld

4 Projectvoorstel Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO <versie 1,0> 4 2. Rechtvaardiging van het project Motivatie De afgelopen twee jaar heeft de ULO belangrijke stappen gezet qua kwaliteitsverbetering van de opleiding en wat betreft het beter toerusten van dio s en lerarenopleiders met de benodigde didactische ICT-competenties. Dit is gerealiseerd door de succesvolle implementatie van delen van het eerder opgestelde ICT-werkplan. Hoofddoelen van dit plan zijn: 1. het uitrusten van de dio s met de didactische ICT-competenties die een startbekwame leraar dient te bezitten en waar de beroepspraktijk om vraagt; 2. kwaliteitsverbetering van de opleiding (mede ondersteund door ICT realiseren van het nieuwe (flexibele) curriculum). 3. uitrusten van lerarenopleiders met de didactische ICT-competenties waar de opleidingspraktijk om vraagt. Binnen het EMP-project beoogt de ULO een verbreding en verdieping van de activiteiten die de afgelopen twee jaar opgestart en uitgevoerd zijn in een Community of Learners bestaande uit: opleiders, dio s, docenten en leerlingen op school. Vanaf het studiejaar 2008/2009 is deze Community uitgebreid met de waardevolle inbreng van alumni van ULO. Van deze expertise zal binnen het EMP -vervolg project in toenemende mate gebruik worden gemaakt. De ICT- didactische activiteiten worden binnen de ULO steeds breder ondersteund en steeds enthousiaster ontvangen door de opleiders van de ULO. Zo is de ICT studiedag van 20 november 2007, waar ULO-opleiders diverse ICT-workshops konden volgen (zie ook hoofdstuk resultaten ) zeer positief geëvalueerd en zijn er door de aanwezige opleiders verschillende wensen geuit om zich verder te professionaliseren en activiteiten uit te voeren op ICT didactisch gebied. Voorbeelden van geuite wensen en plannen: deelname aan OC VU interne en externe workshops en studiedagen, bijvoorbeeld op het gebied van podcastig, gebruik van videomateriaal in het onderwijs via Teleblik, werken met webquests, wiki en weblog s; opzetten van een website voor MVT; De medewerkers van het huidige EMP ICT werkteam (kleine projectgroep) worden steeds vaker gevraagd om ICT workshops te verzorgen voor de dio s. Voorbeeld is een videoworkshop die tijdens een clusterdag gegeven is voor een groep gemotiveerde dio s van het alfa cluster. De ICT projectgroep, waar naast de leden van de ICT werkgroep opleiders van alle drie clusters van de ULO in vertegenwoordigd zijn, komt een aantal keren per jaar bijeen om de voortgang te bespreken en nieuwe activiteiten uit te zetten. Op deze manier is een structurele aanpak van problemen en verbeteren van de kwaliteit van het ULO onderwijs gewaarborgd. Ook op management niveau wordt er geparticipeerd in de ICT -activiteiten. De directeur van de ULO en alle clustercoördinatoren werken sinds februari 2008 samen in een teamsite van Surfgroepen. Bijdragen aan facultair onderwijsbeleid Het EMP project draagt op veelvuldige manieren bij aan het realiseren van het facultaire onderwijsbeleid: Implementatie van ICT werkplan 2006 t/m 2009 (goedgekeurd door de opleidingscommissie); ICT -activiteiten ondersteunen het competentiegericht onderwijs van de ULO (werken met de rollen en met het Digital Blackboard Portfolio/ DiViDossier; Inspelen op flexibel opgezet curriculum; Realiseren van de onderwijsvisie: Community op Learners; Aansluiting bij EMP-thema s Thema 1. Onderwijsvisie VU: Community of learners Thema 3: Experimenteren met verbeteren van kwaliteit van het onderwijs met ondersteuning

5 Projectvoorstel Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO <versie 1,0> 5 van ICT Bijna alle hierbij genoemde voorbeelden komen terug in de EMP plannen van de ULO: bijvoorbeeld podcasting (activiteiten met opleiders en dio s); streaming media (dio s); wireless en mobile learning (ICT pilot Kennisnet en verdieping). 3. Projectdefinitie Projectdoelstellingen Binnen het EMP-project beoogt de ULO een verbreding en verdieping van de activiteiten die de afgelopen twee jaar opgestart en uitgevoerd zijn in een Community of Learners bestaande uit: opleiders, dio s, docenten en leerlingen op school. Vanaf het studiejaar 2008/2009 is deze Community uitgebreid met de waardevolle inbreng van alumni van de ULO. Van deze expertise zal binnen het EMP-vervolg project in toenemende mate gebruik worden gemaakt. (zie ook de drie hoofddoelstellingen, zoals genoemd onder hoofdstuk 2 onder de kop motivatie ). Inhoudelijk zullen bestaande inhoudelijke modules verder worden ontwikkeld en zullen er nieuwe activiteiten opgestart worden die aansluiten bij de actuele ontwikkelingen van het didactische ICT-gebruik in het voortgezet onderwijs. Voorbeelden van bestaande modules zijn: Didactisch gebruik van Digital Whiteboard; Werken met webquests in de klas; Ontwerpen en inzetten van digitaal toetsen in de les; Didactisch gebruik van een ELO (zoals Moodle) Werken met en inzetten van (digitaal) videomateriaal in de klas (bijvoorbeeld podcasting; streaming video); Gebruik van PDA en GPS Een nieuw centraal aandachtspunt binnen het vervolgproject is het ontwikkelen van een verbeterde aanpak bij het begeleiden van de dio s bij het in beeld brengen van hun vorderingen op de verschillende competenties door middel van een Digitaal Portfolio in Blackboard en DiViDossier en door de inzet van videomonitoring en podcasting (zie ook punt 5 van plannen voor een vervolg in de samenvatting over het versnellen van doorstroom en verminderen van uitval dio s ). Eerste voorbereidende pilots zullen plaatsvinden in het studiejaar in het kader van het EMP-project. In het studiejaar zal vervolgens ULO-breed aan dit punt worden gewerkt in het kader van het NAP3 opschalingsproject (opvolger van het NAP-project DiVidossier), waar de ULO afgelopen studiejaar in participeerde (afronding in december 2007). De voorbereidende activiteiten voor het formuleren van een NAP3-aanvraag samen met minimaal 6 projectpartners zijn begin 2008 al opgestart. Mocht de NAP 3 aanvraag niet gehonoreerd worden zullen de geplande activiteiten doorgang vinden, maar dan wellicht kleinschaliger in de vorm van een aantal pilots. Projectbereik Primair is het project gericht op het uitvoeren en begeleiden van activiteiten die voortvloeien uit de implementatie van het ICT-werkplan, het Kennisnet project in en het opschalings project van het NAP-project DiViDossier. Training en begeleiding van opleiders en dio s maken hier deel van uit. De didactisch zinvolle inbedding van nieuwe applicaties, zoals podcasting, zal ondersteund en begeleid moeten worden. Er zullen geen nieuwe applicaties worden ontwikkeld. Wel zal er wellicht software, die nodig is voor het realiseren van ICT-activiteiten, aangeschaft (moeten) worden. (dit soort middelen kunnen vanuit het Kennisnet project en door de ULO aangeschaft worden). Projectresultaten Kennisdisseminatie door een studiedag en workshops voor opleiders; presentaties op verschillende conferenties (zie ook hoofdstuk 4); Good Practices Etalage gevuld met digitaal lesmateriaal van dio s van alle drie ULOclusters;

6 Projectvoorstel Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO <versie 1,0> 6 Minimaal twee good practices van een Digitaal Portfolio in Blackbaord (en/of DiViDossier); Good Practices van portfoliogesprekken (video-opnames); Verbeterde doorstroom en vermindering in uitval van dio s (nulmeting en vervolgmeting); Verder ontwikkelde ICT-verdiepingsmodule; Verder ontwikkelde en nieuwe trainingen en handleidingen (o.a. Digitaal Blackboard Portfolio; opnemen en bewerken van video en podcasting; Streaming Video en Surfnet Videoportal; DiViDu en en DiViDossier); Opleiders kunnen dio s adequaat begeleiden in het verwerven van de benodigde ICT competenties die een startbekwame docent dient te bezitten (voorbeeldfunctie) Dio s zijn in staat ICT didactiek in te zetten hun onderwijs. Relaties met andere projecten Zoals eerder beschreven is dit EMP-project een vervolgproject op eerdere EMP-projecten van de ULO. Verder worden er activiteiten ontwikkeld, verdiept en verbreed, die in het kader van het Kennisnetproject en het NAP-project 1 (DiViDossier) zijn opgestart en die naar verwachting een vervolg zullen krijgen in een nieuw Kennisnetproject en in het NAP3-opschalingsproject (vervolg van DiViDossier). Ook wordt er aansluiting gezocht bij het NAP2 project over het gebruik van Sharepoint als Leeromgeving (zie ook Projectbereik ). 4. Kwaliteit en disseminatie Online Educa Berlijn in december 2008 (presentatie en publicatie in het Book of Abstracts) I&I conferentie najaar 2008 Regionale en landelijke dagen Kennisnet; EMP studiedag Lunchbijeenkomsten Onderwijscentrum Artikelen in Wisselwerk, Onderwijs Centraal; Kennisnet in Druk etc.; Publicatie Good practices op de Websites van Kennisnet en op de ULO Moodle Etalage; Studiedagen en workshops voor opleiders en voor dio s. Kwaliteitseisen Minder uitval en verbeterde doorstroom van dio s (nulmeting; vervolgmeting en evaluatie); ICT-werkplan is geïmplementeerd in curriculum ULO; Dio s zijn uitgerust met de didactische ICT-competenties die de beroepspraktijk vraagt van een startbekwame docent; Opleiders zijn uitgerust met de nodige didactische ICT-competenties om de dio s hierbij adequaat kunnen begeleiden. Borging van kwaliteit van de resultaten Kwaliteitsbewaking heeft in dit project het karakter van monitoring door de projectgroep van de uitvoering van de geplande activiteiten en te bereiken doelen/ resultaten. Bij aanvang van het project zal het projectplan voorgelegd worden aan de stuurgroep (=opleidingscommissie). Er zal evenals bij eerdere projecten regelmatig - op minimaal vier tijdstippen - een evaluatie van het project plaatsvinden: twee keer in het eerste jaar en twee keer in het tweede jaar, waarvan een keer aan het einde van het project. Alle evaluaties zullen worden besproken in de stuurgroep. Gebruikersevaluaties maken onderdeel uit van het project (bijvoorbeeld van studiedagen en workshops voor dio s en opleiders; Blackboard Portfolio; ICT verdiepingsmodule) en worden teruggekoppeld naar de projectdoelstellingen. Daarnaast vinden er ook (tussentijdse) evaluaties plaats binnen de projecten van Kennisnet en NAP2 en NAP 3, waardoor een extra borging van de kwaliteit gegeven is. Binnen het NAP 3 project zal de nadruk van de effectmeting liggen op het bereiken van de doelen: verminderen van uitval en verbeteren van doorstroom als gevolg van een verbeterde aanpak van begeleiding dio s bij het in beeld brengen en presenteren van hun competentiegroei

7 Projectvoorstel Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO <versie 1,0> 7 (=nulmeting 2008/09, meting verschil 2009/10) Bruikbaarheid van de resultaten Zie ook bij hoofdstuk 3 (projectresultaten) en bij hoofdstuk 4 (kwaliteit en disseminatie). In de genoemde hoofdstukken wordt uitgebreid beschreven op welke manier gebruik en disseminatie van de resultaten plaats zal vinden. Ontwikkelde cursussen, workshops en handleidingen worden binnen het project gebruikt en ontwikkelde Good Practices worden onder ander gepubliceerd op de landelijke Etalage Websites van Kennisnet, de Moodle Etalage van de ULO en in het kader van het NAP3-project Versoepelen doorstroom en verminderen uitval van dio s tijdens hun opleiding, door verbeterde aanpak digitaal portfolio, zodat ze voor een breder publiek als goed voorbeeld kunnen dienen. Ook kan het gepubliceerde digitale lesmateriaal hergebruikt en verder ontwikkeld worden. Door de verwachte aansluiting bij het NAP2-project over het gebruik van Sharepoint als leeromgeving lijkt het kunnen gebruiken van de ULO - resultaten door andere faculteiten gewaarborgd. 5. Projectstructuur Projectgroep Naam Functie Afdeling Projectrol Uren p/w Telefoon Els Scheringa Coördinator bètacluster Gerrit Kuik vakdidactiek natuurkunde projectleider projectmedewerker Willem Hoekstra projectmedewerker Opleiders van de ULO afhankelijk van taak in curriculum ULO Ondersteuner Onderwijscentrum VU projectmedewerker 2 Zie onderstaande punt 8 2 Ondersteuning vanuit Onderwijscentrum VU De gevraagde ondersteuning betreft aanvullende onderwijskundige expertise bij het in beeld brengen en aantonen van de groei op verschillende competenties door dio s in het Blackboard Portfolio en in DiViDossier, didactische expertise betreffende digitale didactiek, technische onderwijskundige expertise omtrent ICT&O tools en het trainen van opleiders en dio s in het effectief in het onderwijs inzetten van tools zoals podcasting, (streaming) video, ELO s (Moodle) Ondersteuning ICT -didactisch gebied: 0,2 fte Ondersteuning met ICT -technische expertise: 0,05 tte

8 Projectvoorstel Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO <versie 1,0> 8 Stuurgroep (voorheen begeleidingscommissie) Opdrachtgever is Hans Zloch, hoofd van de Universitaire Lerarenopleiding De stuurgroep zal bestaan uit: Hans Zloch; hoofd universitaire lerarenopleiding Hans Goudsmit, vakdidacticus economie, clustercoördinator Yke Meindersma, vakdidacticus Nederlands, clustercoördinator Remko van der Vos, beleidsmedewerker en stagecoördinator lerarenopleiding Student-leden van de huidige begeleidingscommissie: (van elk cluster minimaal 1 lid) Facultair commitment Zoals in hoofdstuk 2 onder de paragraaf Motivatie reeds toelicht, is er binnen de ULO een breed commitment wat betreft de nodige inzet voor het succesvol implementeren van het ICT - werkplan. De ICT (didactische) activiteiten worden binnen de ULO steeds breder ondersteund en genieten een steeds breder draagvlak, zowel op management niveau als ook onder de opleiders. Dit uitte zich bijvoorbeeld in de zeer positief ontvangen studiedag voor opleiders (november 2007). Het hoofd van de lerarenopleiding en de opleiders hebben tijdens deze dag talrijke wensen uitgesproken voor vervolgactiviteiten, zoals workshops, studiedagen en ICTdidactische vervolgprojecten, bijvoorbeeld op het gebied van: Gebruik van video in het onderwijs Podcasting; Webquest; Digital Whiteboard; Wiki en weblog; De vervolgactiviteiten worden deels al binnen het EMP-project opgestart, maar ze verdienen zeker de komende twee jaar verdere aandacht en ondersteuning door middel van het hierbij aangevraagde vervolgproject. De ICT -werkgroep is inmiddels geïnstitutionaliseerd binnen de lerarenopleiding. Vertegenwoordigers van alle drie clusters hebben plaats in deze groep. Daardoor is een structurele ondersteuning van ICT -didactische activiteiten binnen de ULO gewaarborgd. Tenslotte kan opgemerkt worden dat ook het hoofd van de opleiding en de clustercoördinatoren inmiddels niet alleen praten over ICT, maar daadwerkelijk in een digitale teamsite binnen Sharepoint (Surfgroepen) samenwerken.

9 Projectvoorstel Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO <versie 1,0> 9 6. Projectaanpak Activiteiten Hoofdactiviteit Omschrijving Relatie met resultaten 1 Opstellen projectplan met werkplan Gedetailleerd overzicht maken van werkzaamheden incl. planning Opstart werkzaamheden 2 Bijeenkomst stuurgroep 3 Opstarten deelwerkzaamheden Sept Aug Gezamenlijk insteek bepalen, draagvlak garanderen a. pilots ict en verdieping (dio s) b. etalage met good practices c. verbreding en verdieping professionalisering opleiders d. sharepoint als leeromgeving e. versnellen van doorstroom en verminderen uitval Fiat werkplan monitoren voortgang; voorbereiden NAP3 aanvraag met projectpartners; eerste voorbereidende pilots binnen ULO, nulmeting, 4 Opstellen tussenrapportage 5 Vervolg Deelwerkzaamheden Sept Aug Opstellen eindrapport a. pilots ict en verdieping (dio s) b. etalage met good practices c. verbreding en verdieping professionalisering opleiders d. sharepoint als leeromgeving (verbreding) e. versnellen van doorstroom en verminderen uitval Op grond van de tussentijdse evaluatie en ontwikkelingen op ICT didactisch gebied worden deel activiteiten nader geformuleerd 7 Presentatie van Presentatie op de universitaire EMP-middag projectresultaten tijdens de universitaire EMPmiddag 8 Kennisdisseminatie Presentatie op verschillende studiedagen en conferenties Eerste resultaten (Pilots van) activiteiten en digitale producten monitoren voortgang activiteiten en digitale producten, effectmeting Beschrijven resultaten en conclusies In beeld brengen van project (tussen) resultaten Disseminatie van projectuitkomsten

10 Projectvoorstel Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO <versie 1,0> 10 Planning sept X 2 x 3 A,d,e A,b,d A,b,c d,e okt. nov. dec. jan febr. mrt. april mei juni juli aug 200 A,b,c,d,e A,c,d,e A,d,e A,c,d,e A,c,d A,b,c,d A,b,c, d e (nu 4 x x x x 8 I en i Conf. Online Educa Studenten presentatie verdieping X Publicaties Bijv: Onderwijs centraal X Kennisnet Studenten presentatie sept okt. nov. dec. jan x febr. mrt. april mei juni juli aug A,de Abd, A,b,c, A,b,c,d,e A,c,d,e A,d,e A,c,d, A,c, A,b,c,d,e A,b,c,d,e e e e d,e e d,e 6 x x 7 x 8 I en i Conf. X X Kennisnet Studenten presentatie Online Educa,, Studenten Presentatie Verdiepin g Publicaties Bijv: Onderwijs centraal 7. Materiële kosten De te verwachten materiele kosten -zoals bijvoorbeeld nieuwe videocamera s en pda skunnen worden gefinancierd vanuit het beschikbaar budget van het al lopende Kennisnetproject en ULO. 8. Ondertekening en datum Drs Hans Zloch Hoofd Afdeling Voortgezet Onderwijs Amsterdam,

Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO Eindrapportage EMP project ULO 2007-2008

Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO Eindrapportage EMP project ULO 2007-2008 Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO Eindrapportage EMP project ULO 2007-2008 Projecttitel: Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek

Nadere informatie

Toetsing en Evaluatie webcursussen informatievaardigheden-2009/2010

Toetsing en Evaluatie webcursussen informatievaardigheden-2009/2010 Toetsing en Evaluatie webcursussen informatievaardigheden-2009/2010 Universiteitsbibliotheek Projectvoorstel Vervolgproject Status Versie 4.0 Eindversie Vervolg op EMP-project 2007-2008: Toetsing en evaluatie

Nadere informatie

Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen: vervolg van EMP 2007-8 FSW

Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen: vervolg van EMP 2007-8 FSW Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen: vervolg van EMP 2007-8 FSW Projectvoorstel Status Versie Vervolgproject Looptijd Eindversie n.v.t. / Vervolg op EMP-project 2007-2008: idem

Nadere informatie

Werkprogramma 2006 zij-instroom. Ruud de Moor Centrum. voor professionalisering van onderwijsgevenden

Werkprogramma 2006 zij-instroom. Ruud de Moor Centrum. voor professionalisering van onderwijsgevenden Werkprogramma 2006 zij-instroom Ruud de Moor Centrum voor professionalisering van onderwijsgevenden Heerlen, 29 november 2005 Ruud de Moor Centrum Open Universiteit Nederland Inhoudsopgave Inleiding: hoofdlijnen

Nadere informatie

Ruud de Moor Centrum Jaarrapportage 2005

Ruud de Moor Centrum Jaarrapportage 2005 Ruud de Moor Centrum Jaarrapportage 2005 Voorwoord In deze rapportage wordt verslag gedaan van de inhoudelijke vorderingen van de projecten van het Ruud de Moor Centrum in het jaar 2005. Voor elk project

Nadere informatie

Businessplan. Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie)

Businessplan. Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie) Datum: 10-03-2003 Versie: 3.1 (definitieve versie) Drs. T. (Ton) Kallenberg (EUR) C.G. (Cock) Huizer (TUD) Dr. W. (Wietze) van der Aa (WAU) INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 1.1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...

Nadere informatie

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015 Projectplan Servicepunt examinering mbo 2014 en 2015 Woerden, 8 oktober 2013 Inhoud 1. Samenvatting... 3 2. Voorwoord... 4 3. Stand van zaken... 5 3.1 Het project Focus op standaarden in Examinering....

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 Tussenrapportage 4: oktober 2006-januari 2007 Eindrapportage Proof-of-Conceptfase 31 januari 2007 Penvoerende

Nadere informatie

IDEM DITO. Projectplan. Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG. Uitvoerders: Faculteit der Letteren,

IDEM DITO. Projectplan. Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG. Uitvoerders: Faculteit der Letteren, IDEM DITO Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG Projectplan Uitvoerders: Faculteit der Letteren, Faculteit Medische Wetenschappen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Learning Tomorrow. Plan van Aanpak Programma Omschrijving. 22 januari 2013. Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi

Learning Tomorrow. Plan van Aanpak Programma Omschrijving. 22 januari 2013. Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi Learning Tomorrow Plan van Aanpak Programma Omschrijving 22 januari 2013 22 januari 2013 Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi Plan van Aanpak Programma Learning Tomorrow dd 22 januari 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Projectplan en globaal exploitatieplan. Onlineleren.VG 2.4

Projectplan en globaal exploitatieplan. Onlineleren.VG 2.4 Projectplan en globaal exploitatieplan Onlineleren.VG 2.4 Auteur(s) : Henk Snetselaar Versienummer : 2.4 (26 maart 2007) Versie Datum Omschrijving 1.4 20-12-2006 Ingeleverd bij Kennisnet ICT op school

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Korteweg- de Vries Instituut, Science park 904, Postbus 94248 1090 GE Amsterdam A.J.P.Heck@uva.nl

Korteweg- de Vries Instituut, Science park 904, Postbus 94248 1090 GE Amsterdam A.J.P.Heck@uva.nl COACH Gegevens penvoerder Penvoerende instelling Universiteit van Amsterdam, FNWI (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica) Correspondentieadres faculteit Postbus 94216, 1090 GE Amsterdam

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2014 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2014 2 Jaarverslag 2014 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 20-1-2015 Eerste concept 0.5 15-2-2015 Bijdragen sambo-ict team 0.9 21-2-2015 Gecorrigeerde versie tbv bestuur sambo-ict 0.95 3-3-2015 Kleine

Nadere informatie

Resultaten Audit ITTL 2013 Informatietechnologie in de VMBO-TL. Auteur : Loes van den Brandt Proces in Beeld Versienummer : 1.0 (18 november 2013)

Resultaten Audit ITTL 2013 Informatietechnologie in de VMBO-TL. Auteur : Loes van den Brandt Proces in Beeld Versienummer : 1.0 (18 november 2013) Resultaten Audit ITTL 2013 Informatietechnologie in de VMBO-TL Auteur : Loes van den Brandt Proces in Beeld Versienummer : 1.0 (18 november 2013) Resultaten Audits ITTL 1.0 18-11-13 Proces in Beeld 2 /

Nadere informatie

ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs

ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs Projectaanvraag SURF Educatiefonds Maart 2000 Universiteit van Amsterdam Rijksuniversiteit Groningen Universiteit

Nadere informatie

Nationaal Actieplan e-learning. Controlling Document. Acculturatie

Nationaal Actieplan e-learning. Controlling Document. Acculturatie Nationaal Actieplan e-learning Controlling Document Acculturatie Versterken van de kwaliteit van de instroom van buitenlandse studenten door een gedegen online voorbereiding Penvoerende instelling Universiteit

Nadere informatie

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie

X@m! Implementatieplan Detailplanning. Implementatieproject digitale toetsing RUG. Uitvoerder: Educational Support and Innovation. i.s.m.

X@m! Implementatieplan Detailplanning. Implementatieproject digitale toetsing RUG. Uitvoerder: Educational Support and Innovation. i.s.m. X@m! Implementatieproject digitale toetsing RUG Implementatieplan Detailplanning Uitvoerder: Educational Support and Innovation i.s.m. Faculteiten 25 januari 2013 Versiebeheer Datum Titel en documentnaam

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren Januari 2008 V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A INHOUD Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig 1 Doelstelling 3 Doelgroep 5 Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren 6

Nadere informatie

Associate Degree). Deltion College. B. de Boer. 1 januari 2005 t/m 31 mei 2007

Associate Degree). Deltion College. B. de Boer. 1 januari 2005 t/m 31 mei 2007 Titel project Associate Degree Longitudinale MBO-HBO-leerroute Associate Degree energietechniek / industriële techniek Aanvrager Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Deltion College B. de

Nadere informatie

ONDERWIJS OP KOERS ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT 1

ONDERWIJS OP KOERS ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT 1 ONDERWIJS OP KOERS ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT 1 INHOUD INLEIDING 3 Doelstellingen en resultaten 3 Terugblik 2013 en vooruitblik 2014 4 HOOFDSTUK 1: DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie hbo-masteropleiding Leraar Nederlands. Voltijd, deeltijd, duaal. Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Adviesrapport accreditatie hbo-masteropleiding Leraar Nederlands. Voltijd, deeltijd, duaal. Fontys Lerarenopleiding Tilburg Adviesrapport accreditatie hbo-masteropleiding Leraar Nederlands Voltijd, deeltijd, duaal Fontys Lerarenopleiding Tilburg Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren. ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren. Jaarverslag 2008

Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren. ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren. Jaarverslag 2008 Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren ICTOL: ICT en Onderwijs Letteren Jaarverslag 2008 juni 2009 1 Voorwoord Conform de afspraken met het Faculteitsbestuur stelt ICT & Onderwijs Letteren (ICTOL) ieder

Nadere informatie

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO.

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO. Reactie TU Delft op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO Mei 2011 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 5 1 Beknopte samenvatting reacties

Nadere informatie

1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010

1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010 Projectgegevens Titel project Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Excellente Training Centra IA06010 Mw. E. Bakker 1 juni 2007 tot en met 31 mei 2010 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

ICT en onderwijs voor de Universiteit Twente

ICT en onderwijs voor de Universiteit Twente ICT en onderwijs voor de Universiteit Twente Visie, ambities en plannen voor 2013-2016 Auteur Versie Datum Wytze Koopal, S&O/OD 0.5 (13 febr, initiële opzet met input van collega s Verkroost, Slotman,

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie