Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij Informatievaardigheden voor senioren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij Informatievaardigheden voor senioren"

Transcriptie

1 Projectvoorstel Informatievaardigheden voor senioren (SeniorWeb, februari 2009) 1 / 8 Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij Informatievaardigheden voor senioren Titel SeniorWeb, projectvoorstel: 26 februari Kennisnet.nl

2 Projectvoorstel Informatievaardigheden voor senioren (SeniorWeb, februari 2009) 2 / 8 1. NAW-gegevens van de aanvragende organisatie Naam organisatie: Mede aanvragende organisaties: Contactpersoon: Projectleider: Functie: SeniorWeb Vereniging van Openbare Bibliotheken en lokale bibliotheken Mevrouw drs. K. Dijkstra Mevrouw drs. K. Dijkstra Redacteur/onderwijskundige bij SeniorWeb Zie voor de criteria (veld 3 t/m 7 van dit formulier) de uitgebreide beschrijving in de Regeling 2009 Mediawijsheid Expertisecentrum. Het getal geeft het maximum aantal te behalen punten per criterium aan. Belangrijk: U dient zich te beperken tot het aangegeven maximale aantal woorden; de beoordelingscommissie behoudt zich het recht voor uw projectaanvraag niet in behandeling te nemen bij overschrijding daarvan. Een projectplan kan als bijlage worden meegestuurd. 2. Titel en korte beschrijving van de projectaanvraag Titel: Met beide benen in de informatiemaatschappij (Informatievaardigheden voor senioren) Programmalijnen (Mediavaardigheden en -bewustzijn, Stimuleren / activeren participatie, Innovatie): Beschrijving: (maximaal 300 woorden) Het doel van dit project is het vergroten van informatievaardigheden bij senioren, zodat deze doelgroep zich zelfstandig kan redden in de informatiemaatschappij. Gevolgen zijn het verhogen van het plezier van het werken met multimedia-informatie, het verminderen van angst om hiermee om te gaan en tot slot een sterkere verbondenheid en zelfverzekerde omgang met de informatiemaatschappij. De aanleiding van dit project zijn de problemen die senioren ondervinden met het zoeken en met name interpreteren van informatie afkomstig van nieuwe media. Het project bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van een educatie- en informatieprogamma. Het educatieprogramma bestaat uit cursussen/workshops en online leermogelijkheden over informatievaardigheden, waarmee senioren kennis, vaardigheden en de juiste attitude kunnen verwerven. Naast het educatieprogramma zullen informatievaardigheden ook regelmatig aan bod komen in informatieve artikelen op de website en in het magazine van SeniorWeb.

3 Projectvoorstel Informatievaardigheden voor senioren (SeniorWeb, februari 2009) 3 / 8 Met dit lesmateriaal worden senioren geschoold in de verschillende informatievaardigheden: beter zoeken, beter informatie filteren, beter informatie beoordelen (met name op betrouwbaarheid) en beter informatie ordenen. Dit materiaal kan worden gebruikt als aanvulling op het huidige lesmateriaal, maar ook als materiaal dat in een vervolgcursus of workshop kan worden gebruikt. Voor dit project wordt samengewerkt met de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de lokale bibliotheken. In samenwerking met deze partners wordt het lesmateriaal ontwikkeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lesmateriaal dat eerder door de VOB is ontwikkeld. Het gaat hier om het lespakket Informatievaardig in 7 stappen dat de VOB in 2007 heeft ontwikkeld. Het materiaal zal worden aangepast zodat het geschikt is voor de doelgroep senioren (laagdrempelig, aansluitend op leefwereld senioren). Door het materiaal op de sites van SeniorWeb en de Openbare Bibliotheken beschikbaar te stellen, is het materiaal toegankelijk voor een grote groep. 3. Criterium A (maximaal 30 punten) In dit criterium wordt de bijdrage van uw projectvoorstel getoetst aan één of meerdere programmalijn(en). Daarnaast wordt getoetst in hoeverre uw voorstel aansluit bij de behoeften van de doelgroepen van het Mediawijsheid Expertisecentrum Bijdrage aan programmalijn(en) en aansluiting bij behoeften doelgroep(en) (maximaal 600 woorden) Aanleiding voor het project Senioren maken steeds meer gebruik van de computer en toepassingen als en internet. Het opzoeken van informatie op internet blijkt voor senioren de op één na belangrijkste motivatie te zijn om te starten met computergebruik (bron: rapport Verbinding maken: senioren en internet, Sociaal en Cultureel Planbureau en SeniorWeb, 2007). Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat senioren die online zijn veel voordelen zien in het gebruik van internet. De belangrijkste genoemde voordelen zijn minder afhankelijk zijn van anderen voor informatie en diensten, betere keuzes maken en het gevoel erbij te horen in de maatschappij. Het startpunt voor dit project zijn de problemen die senioren tegenkomen bij het zoeken, selecteren en beoordelen van informatie. Senioren hebben over het algemeen meer moeite met het zoeken en interpreteren van informatie van digitale media, met name internet. Senioren hebben hier vanuit onderwijs en werksituatie minder kennis en ervaring meegekregen dan jongere generaties die met moderne media zijn grootgebracht. Verbetering van de informatievaardigheden bij senioren draagt daarom bij aan de volledige participatie van senioren in de informatiemaatschappij, de missie van SeniorWeb. Indeling project in programmalijn en doelgroep Het project van SeniorWeb richt zich op programmalijn 1 (mediavaardigheden en bewustzijn) uit de Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009, in dit geval met name op informatie & strategische vaardigheden (genoemd onder 2). Een gevolg van het versterken van deze vaardigheden bij de doelgroep is het bevorderen van empowerment van senioren: versterken van de positie door participatie, zoals genoemd in programmalijn 2. Kennisnet verstaat onder informatievaardigheden: zoeken, selecteren, interpreteren en verwerken van informatie. Op deze vaardigheden richt het SeniorWeb-project zich. Daarnaast worden ook de aspecten betrouwbaarheid, informatie ordenen en auteursrecht opgenomen. Het project richt zich op senioren, met daarbij specifieke educatiemanieren voor verschillende leerniveaus en leervoorkeuren, waarbij ervan uit wordt gegaan dat de

4 Projectvoorstel Informatievaardigheden voor senioren (SeniorWeb, februari 2009) 4 / 8 doelgroep online is en over basisvaardigheden in computergebruik beschikt. Projectresultaten De volgende projectresultaten worden in het project opgeleverd: 1. Uitgevoerd vooronderzoek 2. Ontwikkeld lesmateriaal voor cursussen/workshops (incl. docentenmateriaal) en online leerroute 3. Getrainde docenten 4. Implementatie: - Uitvoeren cursussen/workshops - Promotie om doelgroep te bereiken - Artikelen op de website en in magazine Het tijdspad voor de bovengenoemde projectresultaten alsmede de streefgetallen zijn te vinden onder criterium C borging van de projectresultaten. Inhoudelijke opzet In het huidige cursusaanbod van SeniorWeb (met name de cursussen in de leercentra) wordt vooral ingegaan op de technische aspecten van zoeken op internet ( hoe vind ik informatie? ). Er wordt nog niet op structurele wijze aandacht besteed aan vaardigheden als het selecteren en beoordelen van informatie. Hiervoor is nog geen lesmateriaal beschikbaar. Op de website en in het magazine van SeniorWeb wordt wel incidenteel aandacht besteed aan informatievaardigheden. Binnen het project zal lesmateriaal worden ontwikkeld dat op verschillende lessituaties kan worden ingezet: materiaal voor klassikaal gebruik en online materiaal voor zelfstandig gebruik. Het lesmateriaal sluit aan op de leefwereld van senioren. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt geoefend met zoeken en interpreteren van informatie. Voorbeelden van soorten sites die aan bod komen zijn: prijsvergelijkingsites, sites over zorg en gezondheidsvragen en webwinkel-sites. Voorafgaand aan de ontwikkeling van het lesmateriaal voert SeniorWeb een vooronderzoek uit op basis van literatuuronderzoek en een vervolgonderzoek bestaande uit een kwantitatief (enquête) en kwalitatief (interviews) deelonderzoek. Op basis van dit onderzoek wordt de informatiebehoefte van de doelgroep op het gebied van informatievaardigheden in kaart gebracht. De informatiebehoefte is de basis voor het te ontwikkelen lesmateriaal. Naast het lesmateriaal zal ook docentenmateriaal (incl. docententrainingen) ontwikkeld. Ook de uitvoering van de docententrainingen is een onderdeel van het project. De cursussen voor senioren worden gedoceerd door andere senioren. Ook deze doelgroep zal moeten worden bijgeschoold in informatievaardigheden. 5. Criterium B (Maximaal 25 punten) Bij dit criterium beschrijft u het samenwerkingsverband van netwerkpartners en geeft u aan wat de meerwaarde van de samenwerking en het Mate van samenwerking en synergie (maximaal 300 woorden) Samenwerkingspartner De belangrijkste samenwerkingspartner voor dit project is de Vereniging voor Openbare Bibliotheken (VOB) en de lokale bibliotheken. De VOB zal betrokken worden bij het lesmateriaal dat SeniorWeb gaat ontwikkelen. De VOB heeft in 2007 de cursus Informatievaardig in 7 stappen ontwikkeld. Met inachtneming van de evaluatiegegevens van deze cursus zal in afstemming met de Vereniging voor Openbare Bibliotheken specifiek materiaal voor senioren worden ontwikkeld om deze doelgroep te scholen in

5 Projectvoorstel Informatievaardigheden voor senioren (SeniorWeb, februari 2009) 5 / 8 voorstel is t.o.v. de huidige situatie informatievaardigheden. Dit materiaal is laagdrempelig en sluit aan op de leefwereld van senioren. De VOB is al een belangrijke samenwerkingspartner voor SeniorWeb. Dit blijkt uit het feit dat 18% van de SeniorWeb-leercentra was gevestigd in een Openbare Bibliotheek (gegevens 2007). De meerwaarde van de samenwerking bestaat uit het combineren van de ervaring van het VOB met informatievaardigheden en de ervaring van SeniorWeb met de doelgroep senioren. Daarnaast hebben de VOB en SeniorWeb gezamenlijk een groot bereik binnen de doelgroep senioren. Bij het project kunnen andere partijen zich aansluiten. Hierbij wordt gedacht aan de vaste partners van SeniorWeb, zoals Ouderenbonden en Welzijnsorganisaties. Projectteam Het projectteam bestaat uit de volgende personen (verbonden aan het landelijk bureau van SeniorWeb): - Projectleider: Karlien Dijkstra - Projectmedewerker (ontwikkelaar(s) lesmateriaal): Kai Grabenhorst, Elisabeth Weinberger) - Projectmedewerker (ontwikkelaar/trainer voor trainingen): Hans Straatman - Projectmedewerker (Communicatie & Marketing): Carola van den Berg - Contactpersoon VOB: Thea van Lankvelt 6. Criterium C (maximaal 20 punten) Bij dit criterium beschrijft u de wijze van borging van uw projectresultaten in de organisatie(s). De focus ligt hier op activiteiten tijdens het project die zorgen dat de resultaten van het project na het project niet verloren zullen gaan en zorgen voor een bredere inbedding in de organisatie(s). Borging van de projectresultaten (maximaal 300 woorden) Binnen het project worden de volgende projectresultaten opgeleverd: 1. Uitgevoerd vooronderzoek 2. Ontwikkeld lesmateriaal voor cursussen/workshops (incl. docentenmateriaal) en online leerroute 3. Getrainde docenten 4. Implementatie: - Uitvoeren cursussen/workshops - Promotie om doelgroep te bereiken - Artikelen op de website en in magazine Het project wordt geborgd in de organisatie door het nieuwe lesmateriaal en de cursussen/workshops deel te laten uitmaken van het reguliere educatie-aanbod van SeniorWeb. Het projectteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en de implementatie binnen de staande organisatie. De borging wordt meetbaar gemaakt in de volgende streefgetallen: 100 opgeleide docenten, zodat deze in staat zijn om de cursussen/workshops te verzorgen De schatting is dat in het eerste jaar van het project (t/m februari 2010) 7500 senioren zullen worden geschoold. In het eerste jaar na het aflopen van dit project worden naar schatting senioren opgeleid. Door het materiaal op de sites van SeniorWeb en de Vereniging van Openbare Bibliotheken beschikbaar te stellen, is het materiaal toegankelijk voor een grote groep. Middels tellingen op de sites kan het aantal bezoekers inzichtelijk worden gemaakt.

6 Projectvoorstel Informatievaardigheden voor senioren (SeniorWeb, februari 2009) 6 / 8 7. Criterium D (maximaal 15 punten) In dit criterium wordt aan de hand van de belangrijkste succesfactoren en risico's getoetst wat de haalbaarheid is van het project. Succesfactoren en risicomanagement (maximaal 300 woorden) Succesfactoren - SeniorWeb heeft meer dan 12 jaar ervaring en inmiddels veel kennis van de doelgroep en heeft daarmee goed inzicht in de vragen en behoeftes van de doelgroep op het gebied van mediawijsheid. - VOB en SeniorWeb hebben ervaring met het ontwikkelen van lesmateriaal (zowel klassikaal als online). - Het nieuw ontwikkelde lesmateriaal sluit goed aan op het huidige educatieaanbod van SeniorWeb. - Bibliotheken en SeniorWeb hebben een groot bereik in de seniorenmarkt. - Meerwaarde van de samenwerking van VOB en SeniorWeb is het combineren van de ervaring van het VOB met informatievaardigheden en de ervaring van SeniorWeb met de doelgroep senioren. Risico s en risicobeperkende maatregelen (RBM) Ontwikkeld materiaal: - Risico: materiaal sluit niet aan op behoefte van doelgroep. RBM: uitgebreid nader onderzoek naar informatiebehoefte - Risico: ontwikkeld materiaal is afhankelijk van veranderende informatie op internet. RBM: zoveel mogelijk online materiaal gebruiken, dat snel up-to-date kan worden gebracht. Uitvoering van het project: - Risico: Docenten (vrijwilligers) hebben onvoldoende (voor)kennis op het gebied van informatievaardigheden. RBM: training op maat - Risico: er komen te weinig aanmeldingen voor de cursus, waardoor de streefgetal van 7500 cursisten niet wordt gehaald. RBM: Aantrekkelijk lesmateriaal, promotie en aansturing vanuit het landelijk bureau naar de lokale leercentra voor de implementatie van de cursussen. 8. Criterium E (maximaal 10 punten) De regeling streeft naar een optimale verspreiding van opgedane inzichten en ervaring en uiteraard van concrete projectresultaten en producten. In dit criterium beschrijft u op welke wijze u communicatie en kennisdeling organiseert gedurende het project, zowel intern als extern, teneinde zoveel mogelijk inzichten en ervaringen te kunnen verspreiden. Communicatie en kennisdeling (maximaal 300 woorden) Communicatiekanalen Gebruikelijke communicatiekanalen van SeniorWeb: - Website: 1 miljoen bezoekers per maand - Intranet: docenten - Magazine: oplage Nieuwsbrief: oplage Lokale leercentra: 350 locaties Communicatiekanalen van de VOB: - Websites VOB en lokale bibliotheken - Daarnaast extra communicatiemiddelen om een grotere doelgroep op de hoogte te brengen van het nieuwe informatie- en educatieaanbod. Hiervoor kan een informatieboekje (combinatie van inhoud en promotie) worden ontwikkeld dat via het netwerk van de partners van SeniorWeb (o.a. Ouderenbonden, tijdschriften voor senioren) kan worden verspreid. De communicatie over dit project wordt geborgd door een medewerker marketing & communicatie in de projectgroep op te nemen.

7 Projectvoorstel Informatievaardigheden voor senioren (SeniorWeb, februari 2009) 7 / 8 Beschikbaarheid materiaal Via de sites van SeniorWeb en de VOB/lokale bibliotheken. Kennisdeling en communicatie Dit project is gebaseerd op kennisdeling, aangezien het gaat om het aanbieden van lesmateriaal in cursussen en online. Communicatie speelt een belangrijke rol in dit project, in de vorm van acties om de doelgroep te bereiken. 9. Globale planning De projectplanning is opgebouwd uit de volgende fases: 1. Vooronderzoek: maart-mei Ontwikkelen lesmateriaal: april-augustus Trainen docenten: september-oktober Uitvoeren cursussen/workshops: eerste groepen cursisten worden opgeleid in de periode november 2009 februari Ook daarna zullen nog cursussen worden aangeboden. 5. Artikelen op de website en in magazine: in de periode september februari 2010 wordt een serie over basis informatievaardigheden gepubliceerd. Daarna zullen vervolgartikelen worden gepubliceerd. Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten en het tijdspad is te vinden in de bijlage.

8

Schoolmaatschappelijk Werk Online

Schoolmaatschappelijk Werk Online Schoolmaatschappelijk Werk Online Verdieping en verbreding van online hulpverlening in de stadsregio Rotterdam Programmavoorstel in het kader van RAAK-Publiek 2008 Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk

Nadere informatie

Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties

Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties uitgave september 2013 Colofon Auteurs Kernteam de Bibliotheek op school: SIOB, Astrid van Dam Stichting Bibliotheek.nl, Jan Klerk Kunst van Lezen,

Nadere informatie

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3.

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. Inleiding 4 4. Perspectief op lange termijn 6 4.1. Omgevingsanalyse

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Ongekend Talent. Methodiekbeschrijving

Ongekend Talent. Methodiekbeschrijving Ongekend Talent Methodiekbeschrijving Colofon Tekst: Astorita Burleson Redactie: Willy Hilverda Foto s: Astorita Burleson, Liesbeth van Well Vormgeving: Bureau Karakter, Tanja E. Algra Uitgave: maart 2009

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking. Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010

Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking. Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010 Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010 Praktijkcasussen: Kennisinfrastructuur van de Lichtenvoorde André Temming,

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen Stadjers van A tot Z Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen De strijd tegen laaggeletterdheid is het effectiefst wanneer hij op lokaal niveau wordt gevoerd. Daarom is in het Aanvalsplan

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen

Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen Netwerk & Beleid Expertise Collectie Activiteiten Lees- en mediaplan Monitor Exploitatie Marketing & Communicatie Logistiek Digitaal portaal Inhoud 1. Strategische

Nadere informatie

Bewustwording van cybersecurity

Bewustwording van cybersecurity 2015 Bewustwording van cybersecurity Deze rapportage is het resultaat van een samenwerkingsverband van energie- en nutsbedrijven. De volgende personen zijn bereikbaar voor vragen: Naam Organisatie Telefoon

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs In opdracht van: Contactpersoon: BEELD EN GELUID Floortje Jansen en Marcel Kollen DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS R.M. Filius S.F. Akkerman Januari 2008 Colofon Auteurs: Renée Filius Sanne Akkerman Korte

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND!

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! FASE 1 EVALUATIERAPPORT DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! Een project van GG&GD Utrecht, Stade en Cumulus in Utrecht Overvecht December 2004 GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST UTRECHT

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie