REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland"

Transcriptie

1 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische bouwblokken Datum: 14 september 2017 Bestuurlijke opdrachtgever: Wethouder Theo Groot Ambtelijke opdrachtnemer/projectleider: Project wordt uitgevoerd door de Greenport NHN, ambtelijk aanspreekpunt is Jeroen Pistor Jaarprogramma/jaarschijf: 2018 Genoemd project is als volgt opgenomen in het Regionaal Investeringsprogramma De Kop Werkt! Naam: Schaalvergroting landbouw geeft in bebouwing 2 ontwikkelingen: 1. Vrijkomen de agrarische bebouwing; en 2. vraag naar grotere bouwblokken. Bijdrage uit Investeringsfonds Omschrijving project ,-- Schaalvergroting in de landbouw leidt tot vraag naar grotere bouwblokken, bundeling van verschillende functies op de kavels en tot vrijkomende agrarische bebouwing. Dit is een thema dat volop op de agenda van de Greenport staat. Inpassing in het landschap is een opgave en het vinden van geschikte alternatieve functies ook. Er is geen blauwdruk als oplossing te vinden, maatwerk zal nodig zijn. Ook het inschakelen van de markt is noodzakelijk. Uitwerking In 2016/2017 heeft de Greenport (met partners) de pilot erfkwaliteit gedraaid; zeer succesvol hebben we een team van architect en landschapsarchitect ingezet om 3 complee uitbreidingen op te pakken en ondernemers te adviseren. De werkwijze is zeer succesvol gebleken; we willen deze voortzetten in de drie regio s in NHN waaronder het programma van De Kop Werkt! in de 4 noordelijke gemeenten Nadere omschrijving project. Indien een projectplan aanwezig is graag als bijlage toevoegen 1

2 Projectomschrijving Project laat zich als volgt omschrijven. Het team erfkwaliteit identificeert samen met de betreffende gemeentelijke ambtenaren: waar complee opgaven m.b.t. uitbreiding agrarische bebouwing op erven voor komt of voor gaat komen; waar er sprake is van vrijkomende agrarische bebouwing, waarvoor een functiewijziging noodzakelijk of wenselijk is. Het team Erfkwaliteit gaat met casussen, die op grond van één van deze beide overwegingen in aanmerking komen. Overleg met ondernemer(s), gemeenteambtenaren; verkennen van oplossingsrichtingen. Hoe kan de uitbreiding goed ingepast worden in de omgeving. Welke kwaliteit kan worden toegevoegd, mbt verkaveling, bebouwing, beplanting, materiaalgebruik etc. Is er sprake van een vrijkomende agrarische bebouwing, dan wordt onderzocht welke functies en functionaliteiten het beste passen in kavel, bebouwing en omgeving. Ook hier wordt gekeken naar verkaveling, bebouwing, materiaalgebruik en beplanting. Deze fase eindigt met een advies aan de ondernemer/opdrachtgever; van de plannen mbt het erf; afstemming uiteraard met gemeente(ambtenaren) en indien van toepassing met provincie. Er zal ook voor een aantal projecten als vervolg op een advies uitwerking mogelijk of noodzakelijk zijn. Daarvoor willen we een beperkt budget opnemen. Uitgangspunt daarbij is dat ondernemer/opdrachtgever een deel van deze kosten voor zijn rekening neemt. Daarmee kunnen we ook daadwerkelijk resultaat te kunnen laten zien, en versnelling in de realisatie fase te brengen. De projecten en resultaten willen we breder in en met het veld communiceren. We hebben budget begroot voor communicatie en het van bijeenkomsten. Doelstelling van het project Doelstelling van dit project is om de gevolgen van schaalvergroting in de landbouw vorm te geven en in te passen in de omgeving. Verloedering van vrijkomende agrarische bebouwing te voorkomen, functies en kwaliteit toe te voegen aan de omgeving en het landschap. En om grote agrarische bouwblokken goed in te passen in de bestaande omgeving en daaraan kwaliteit toe te voegen Resultaat van het project Per jaar willen we 2 projecten aanpakken; looptijd tot en met Totaal kunnen voor dit bedrag 4 projecten doen. Planning is een doorlooptijd van een jaar per project; half jaar advies en half jaar uitwerking. 2 adviezen werken we verder uit, samen met de opdrachtgever, zodat deze daadwerkelijk gaan starten. Van de projecten kan een belangrijke voorbeeldfunctie uitgaan, deze willen we vormgeven door communicatie van de resultaten en het geven van informatiebijeenkomsten,. Het doel is dat meer ondernemers kennis kunnen nemen van deze vorm van werken en daar een voorbeeld aan nemen. Eind 2018 zijn 2 projecten onderhanden; 2 adviezen afgerond; streven is om 1 project start klaar te hebben. Relatie met het Regionaal Ambitiedocument Dit project valt onder het frame grootschalig energie & productie landschap en draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de agrarische sector. Zorgvuldige inpassing van schaalvergroting en aandacht voor vrijkomende agrarische bebouwing zorgt er voor dat waardevolle landschappelijke verschillen in de Kop behouden blijven, dat cultuurhistorische elementen zichtbaar blijven en dat de karakteristiek en identiteit van het landschap en de bijbehorende bebouwing beleefbaar zijn. 2

3 Benodigd budget in 2018 Start project is 2018; voorfase is inventarisatie mogelijke projecten; deze vangt aan in 2017, zodat er januari 2018 gestart kan worden. Erfadviezen Uitvoering (40% voor eigenaren; totaal ) Communicatie (incl. bijeenkomsten); Projectorganisatie Totaal Benodigd in 2018: Het restant van in 2019 uitgegeven worden. Projectfasering Planning naam Planfase Startdatum per fase Beoogde einddatum per fase Verkenning mogelijke projecten Start project 1 Start project 2 Start project 3 Start project 4 September 2017 Jan 2018 Juli 2018 Jan 2019 Juli 2019 Juli 2018 December 2018 Juni 2019 December 2019 Juni 2020 De communicatie loopt door de gehele periode heen, de bijeenkomsten we 2 maal gedurende de gehele periode; juni 2019 en juni Beslismomenten Beslismoment Fase Beslisgremium/ -gremia Toelichting Welk project komt Voorafgaand aan start Ondernemer, gemeente, Deze drie partijen zullen in aanmerking project team erfkwaliteit inschatting moeten maken m.b.t. haalbaarheid en compleiteit van de opgave Wordt advies overgenomen en komt het tot uitvoering Na afronding van het advies per project Ondernemer; gemeente Ondernemer zal moeten bepalen of het bedrijfsmatig haalbaar is en gemeente moet bepalen of het planologische haalbaar is 3

4 jul-20 jun-20 mei-20 apr-20 mrt-20 feb-20 jan-20 dec-19 nov-19 okt-19 sep-19 aug-19 jul-19 jun-19 mei-19 apr-19 mrt-19 feb-19 jan-19 dec-18 nov-18 okt-18 sep-18 aug-18 jul-18 jun-18 mei-18 apr-18 mrt-18 feb-18 jan-18 dec-17 nov-17 okt-17 sep-17 Beheersing tijd Activiteit Start project 1 Start project 2 Start project 3 Start project 4 Evaluatie/afron ding Comm&bijeenk. Kritisch pad Beheersing capaciteit De uitvoering van dit programma valt binnen het programma van de `Greendeal CO2 van de Greenport NHN, inzet van capaciteit wordt door Greenport NHN geregeld in samenwerking met de partijen van De Kop Werkt!. Beheersing financiën Voorfase: Inventarisatie van de mogelijke projecten zal hoofdzakelijk ten laste komen van uren van gemeente ambtenaren Op basis van de ervaring opgedaan bij de 3 pilot projecten komen we tot onderstaande opzet Erfadviezen (uren team erf) , Uitvoering (uren team erf) ,- (totaal ; 40% bijdragen ondernemer) 3. Communicatie en 2 bijeenkomsten ,- 4. Projectorganisatie 5.000,- Totaal De beheersing van de kosten ligt in het bijhouden van het aantal uren per project en inzet voor communicatie. 4

5 Er staat al een projectstructuur vanuit de pilot; deze kunnen we gebruiken als basis voor de uitvoering van dit project. Er is een Stuurgroep onder voorzitterschap van de Greenport; secretariaat wordt gevoerd door ONHN. In de Stuurgroep hebben zitting vertegenwoordigers van LTO, Provincie, Mooi NH, Greenport en ONHN. Toevoegen aan deze Stuurgroep; vertegenwoordiger(s) van de gemeenten waar projecten plaatsvinden of verantwoordelijk ambtenaar van het programma DKW!. De Stuurgroep bewaakt de voortgang, financiën en kwaliteit. Deze komt 4-5 maal per jaar bij elkaar Onder deze Stuurgroep hangt de werkgroep erfkwaliteit, deze bestaat uit het team Erf, gemeenteambtenaar van de desbetreffende gemeenten en de secretaris van de Stuurgroep (ONHN). In deze werkgroep wordt de uitvoering van het project bewaakt; afstemming en uitnutting budget bijgehouden. ONHN verzorgt hier de linking-pin met de Stuurgroep. De planning van de 4 projecten het inzetten van communicatie en het van de bijeenkomsten; het bijhouden van het aantal uren etc. zal worden bijgehouden en gestuurd in de werkgroep en Stuurgroep. Beheersing kwaliteit Er staat al een projectstructuur vanuit de pilot; Deze kunnen we gebruiken als basis voor de uitvoering van dit project. Er is een Stuurgroep onder voorzitterschap van de Greenport; secretariaat wordt gevoerd door ONHN. In de Stuurgroep hebben zitting vertegenwoordigers van LTO, Provincie, Mooi NH, Greenport en ONHN. Toevoegen aan deze Stuurgroep; vertegenwoordiger(s) van de gemeenten waar projecten plaatsvinden of verantwoordelijk ambtenaar van het programma DKW. De Stuurgroep bewaakt de voortgang, financiën en kwaliteit. Deze komt 4-5 maal per jaar bij elkaar Onder deze Stuurgroep hangt de werkgroep erfkwaliteit, deze bestaat uit het team Erf, gemeenteambtenaar desbetreffende gemeente(n), ondernemer/opdrachtgever en de secretaris van de Stuurgroep (ONHN). In deze werkgroep wordt de uitvoering van het project bewaakt; afstemming en uitnutting budget bijgehouden. ONHN verzorgt hier de linking-pin met de Stuurgroep. Beheersing projectorganisatie Het project wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijk van de Greenport NHN samen met de partijen van De Kop Werkt! Beheersing informatie Per project wordt de opdracht globaal vooraf geformuleerd. De verslagen van de diverse overleggen worden opgesteld door secretaris van de werkgroep en de Stuurgroep. Voortgang inhoudelijk en financieel worden bij elke Stuurgroepvergadering ingebracht, besproken en gearchiveerd. Het archief is gedurende de looptijd ondergebracht bij ONHN; na afsluiting van het project gaat deze over naar Greenport NHN. De belanghebbenden zijn vertegenwoordigd in de projectstructuur; zij verzorgen relevante communicatie; Per project communiceren we als het advies en voor 2 projecten als het uitvoeringsplan klaar. Halverwege bij afronding van 2 projecten en aan het eind van de periode na afronding van alle 4 adviezen we 2 maal een informatieve bijeenkomst voor belanghebbenden en belangstellenden, met name gericht op ondernemers en beleidsmakers om de resultaten te laten zien en de verworven kennis en ervaring te delen. Beheersing burgerparticipatie / overheidsparticipatie Er is in deze fase van het project nog geen sprake van Burgerparticipatie Beheersing communicatie De resultaten van het project worden gecommuniceerd naar belanghebbende en andere geïnteresseerde partijen in de nieuwsbrief van Greenport NHN. 5

6 Beheersing duurzaamheid Een van de uitgangspunten voor dit project is het toevoegen van kwaliteit; verhogen van omgevingskwaliteit. Uitgangspunt van de ontwerpers, zoals ook in de pilots is toegepast, zoveel mogelijk toepassen van duurzaamheid als ontwerpprincipe. Beheersing risico s Risico 1: advies wordt niet gedragen door gemeente en /of ondernemer ; beiden zijn vertegenwoordigt in werkgroep. Risico 2; geen geschikte projecten worden gevonden; project gaat niet van start. Risico 3; advies komt niet tot uitvoering; alle gremia zijn vertegenwoordigt in projectstructuur; bijsturing is eerder mogelijk. Risico 4: meer uren nodig dan begroot: planning en uitvoering zijn onderwerp van actie in Stuurgroep en werkgroep. Beheersing raakvlakken Raakvlakken: project kan interfereren met andere activiteiten binnen de gemeente; de ambtenaar van de betreffende gemeente is direct bij het project betrokken en zorgt voor afstemming met relevant afdelingen en partijen binnen de gemeente. Bijlagen Geen. 6

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 516 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Aantrekkelijke Noordzeekust Projectnaam: Revitaliseren verblijfsrecreatie Datum: 14 september 2017 Bestuurlijke opdrachtgever: Jelle Beemsterboer

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 310 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame:WADDENBAAI Projectnaam: Waddenbaai Datum:3 september 2018 Bestuurlijke opdrachtgever: Edo Kooiman Ambtelijke opdrachtnemer/projectleider: Hans

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Frame: Grootschalig energie- en productielandschap

Frame: Grootschalig energie- en productielandschap 441 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Grootschalig energie- en productielandschap Projectnaam: Versterking IJsselmeerkustbeleving Datum: 14 september 2017 Bestuurlijke opdrachtgever:

Nadere informatie

Frame: Algemene regionale opgaven GROEN-BLAUW RAAMWERK

Frame: Algemene regionale opgaven GROEN-BLAUW RAAMWERK 542 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven GROEN-BLAUW RAAMWERK Projectnaam: Versterking vaarroutenetwerk Kop van Noord-Holland, knooppunt Kolhorn Datum: 14 september

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Stand van zaken Project (fase 1) Ongelijkvloerse Kruising Vierpaardjes te Venlo

Stand van zaken Project (fase 1) Ongelijkvloerse Kruising Vierpaardjes te Venlo Stand van zaken Project (fase 1) Ongelijkvloerse Kruising Vierpaardjes te Venlo Omwonenden februari 2018 Projectmanagers: - Monique Eussen - Ivo Gerits Doel toelichting Actief informeren over vervolgstappen

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Bijlage 6: Mijlpalen project Versie: v1.0 Datum: 17-3-2017 Bijlage 6. Mijlpalen project V0.2 Inhoudsopgave 1. 2.

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Programma Drie Decentralisaties. 5. Participatiewet

Programma Drie Decentralisaties. 5. Participatiewet Programma Drie Decentralisaties 5. Participatiewet Datum: 16 april 2014 1 5. PROJECT DECENTRALISATIE PARTICIPATIEWET Opdrachtgever: Stuurgroep drie d s Projectleider: Rick den Brok Projectgroep: Regionale

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Omgevingsvisie Giessenlanden. Plan van aanpak V1.3. Inleiding

Omgevingsvisie Giessenlanden. Plan van aanpak V1.3. Inleiding Omgevingsvisie Giessenlanden Plan van aanpak V1.3 Inleiding De omgevingsvisie van de gemeente Giessenlanden moet inspireren, ruimte bieden en uitnodigen. Een uitnodiging aan burgers, bedrijven en instellingen

Nadere informatie

3 e WORKSHOP CPO Beekdael d.d. 15 April 2015

3 e WORKSHOP CPO Beekdael d.d. 15 April 2015 3 e WORKSHOP CPO Beekdael d.d. 15 April 2015 AGENDA 19:30u Welkomstwoord -Terugkoppeling verkaveling Deelnemers Gemeente - Proefverkaveling - Terugkoppeling Beeldkwaliteit -Doorkijk proces Planning 21:30

Nadere informatie

Voorbeeld aanvraagformulier

Voorbeeld aanvraagformulier Voorbeeld aanvraagformulier Voordat u een aanvraag in wilt dienen kunt u in dit document zien welke vragen u moet beantwoorden en welke bijlagen er gevraagd worden toe te voegen. De vragen ziet u hieronder

Nadere informatie

Kasstaat Contante verkopen feb-10

Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstaat Contante verkopen feb-10 Kasstuk 1 tm 233 Afleverdatum: 1-28 februari 45 Villa 225,00 10.125,00 110 Lodge 180,00 19.800,00 78 Cabin 150,00 11.700,00 Bedrag exclusief omzetbelasting 41.625,00 Omzetbelasting

Nadere informatie

Taak Splitsing Voortgang. Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting. Externe taken Externe mijlpaal Deadline

Taak Splitsing Voortgang. Mijlpaal Samenvatting Projectsamenvatting. Externe taken Externe mijlpaal Deadline Id naam Duur Begindatum Einddatum an '10 18 jan '10 25 jan '10 1 feb '1 d w d v z z m d w d v z z m d w d v z z m d 1 2 Start 1 dag woe 13-1-10 woe 13-1-10 3 Voorbereidende werkzaamheden (offertes, besluiten

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014

INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014 INFORMATIEAVOND CPO Beekdael d.d. 9 december 2014 AGENDA 19:30u Welkomstwoord (wethouder mevr. Starmans) 19:35u Schetsboek stedenbouwkundig plan (dhr. Dieleman) 19:55u CPO (dhr. Van Dongen) 20:00u Processtappen

Nadere informatie

- Veilig. Noord-Holland Noord. Resultaten Veilig Thuis NHN Datum 1 mei 2019

- Veilig. Noord-Holland Noord. Resultaten Veilig Thuis NHN Datum 1 mei 2019 - Veilig Noord-Holland Noord Inhoud Tabel 1: Wachtlijsten Grafiek 1: en prognose wachtlijst en werkvoorraad Grafiek 2: Begroting en realisatie instroom meldingen per maand Grafiek 3: Percentage triages

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie

Dag Datum Aanvang Locatie Soort

Dag Datum Aanvang Locatie Soort Dag Datum Aanvang Locatie Soort Januari Dinsdag 3-jan 15.00u Papendal Nieuwjaarsreceptie PS en GS, aansluitend Provincie Gelderland Woensdag 4-jan 19.45u Fractievergadering VERVALT Dinsdag 10-jan 19.45u

Nadere informatie

Pagina 1 van 10. Legenda voortgang. Resultaten Veilig Thuis NHN Datum 1 april 2019

Pagina 1 van 10. Legenda voortgang. Resultaten Veilig Thuis NHN Datum 1 april 2019 Inhoud Tabel 1: Wachtlijsten Grafiek 1: en prognose wachtlijst en werkvoorraad Grafiek 2: Begroting en realisatie instroom meldingen per maand Grafiek 3: Percentage triages binnen 5 dagen afgerond Grafiek

Nadere informatie

Projectplan TafeltennisMarkt

Projectplan TafeltennisMarkt Projectplan TafeltennisMarkt Datum: 10 december 2016 Projectleider: Michiel de Korte Kostenplaats: Korte projectbeschrijving: Digitaal platform voor vraag en aanbod kader (technisch, bestuurlijk, arbitrage,

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Statistieken Laatste aanpassing Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Dit document bevat gegevens betreffende de groenestroomcertificaten die werden verkocht aan de wettelijk vastgelegde

Nadere informatie

13 s e p t e m b e r p r o j e c t A l e w i j n s z - en V i s s e r s t r a a t

13 s e p t e m b e r p r o j e c t A l e w i j n s z - en V i s s e r s t r a a t informatieavond 13 s e p t e m b e r 2012 p r o j e c t A l e w i j n s z - en V i s s e r s t r a a t Welkom mobieltjes uit vragen na de pauze 2 Agenda 19:00 Inloop 19:30 Inleiding (Fenny de Graaf, directeur-bestuurder)

Nadere informatie

Hard Gras. Projectplan. actief en betrokken. dewolden.nl. Projectplan Hard Gras gemeente De Wolden 1

Hard Gras. Projectplan. actief en betrokken. dewolden.nl. Projectplan Hard Gras gemeente De Wolden 1 Hard Gras Projectplan actief en betrokken dewolden.nl Projectplan Hard Gras gemeente De Wolden 1 Projectplan Hard Gras Hier mee wordt de oriëntatiefase afgesloten, de voorbereidingsfase afgerond en de

Nadere informatie

De BRO, hoe komen we daar?

De BRO, hoe komen we daar? De BRO, hoe komen we daar? Robert Jan van Leeuwen Geologische Dienst Nederland,TNO 14 maart 2011 Drie vragen Wat moet er eigenlijk gebeuren? Hoe denken Alterra en TNO dat te gaan doen? Hoe beginnen we

Nadere informatie

Realisatiefase 7. Realisatie project Revitaliseren plein Groote Keeten September 2018 december 2018

Realisatiefase 7. Realisatie project Revitaliseren plein Groote Keeten September 2018 december 2018 Halfjaarrapportage 2018 De Kop Werkt! Nummer project : 151 Naam project : Revitalisering Groote Keeten Jaar start project : 2018 Bestuurlijk opdrachtgever : wethouder Hans Heddes Projectleider : Stefan

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

Informatieavond Herbouw De Beeck. 10 september 2018

Informatieavond Herbouw De Beeck. 10 september 2018 p Informatieavond Herbouw De Beeck 10 september 2018 Opbouw van de presentatie 1. Inleiding 2. Toelichting op de variantenstudie 3. Participatie verenigingen/gebruikers/exploitant 4. Uitgangspunten en

Nadere informatie

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun

Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Statistieken Laatste aanpassing Aantal groenestroomcertificaten verkocht aan minimumsteun Dit document bevat gegevens betreffende de groenestroomcertificaten die werden verkocht aan de wettelijk vastgelegde

Nadere informatie

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden,

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden, Leden van Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Onderwerp Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid Datum 10

Nadere informatie

Een nieuw bestemmingsplan voor De Stille Wille. Informatiebijeenkomst huiseigenaren

Een nieuw bestemmingsplan voor De Stille Wille. Informatiebijeenkomst huiseigenaren Een nieuw bestemmingsplan voor De Stille Wille Informatiebijeenkomst huiseigenaren 11 november 2015 Waar gaan we het over hebben? Even terugkijken: wat is er allemaal gebeurd? En waar staan we nu? Uitgangspunten

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Vervolg Zicht op legalisatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Vervolg Zicht op legalisatie Raadsinformatiebrief Onderwerp: Vervolg Zicht op legalisatie Inleiding Op 18 juni 2013 heeft uw raad het bestemmingsplan Buitengebied fase II 2013 vastgesteld. Tegelijk met het vaststellen van het bestemmingsplan

Nadere informatie

De planologie van zonne-energie

De planologie van zonne-energie De planologie van zonne-energie Ruimtelijk beleidskader Zon Noord-Holland OBC Castricum 12 december 2016 Matthijs van Oosterhout, Provincie Noord-Holland Duurzaamheidsbeleid provincie De provincie kom

Nadere informatie

Verkenning PLAN VAN AANPAK

Verkenning PLAN VAN AANPAK Verkenning PLAN VAN AANPAK Harold Lek, Agenda 20.00 20.10 Welkom 20.10 20.30 Toelichting op het Plan van Aanpak 20.30 20.55 Vragen en discussie 20.55 21.00 Afsluiting 21.00 22.00 Borrel voor Raadsleden

Nadere informatie

Veilig Thuis Gelderland-Zuid Maandelijkse rapportage gemeenten

Veilig Thuis Gelderland-Zuid Maandelijkse rapportage gemeenten Veilig Thuis Gelderland-Zuid Maandelijkse rapportage gemeenten Dienstenoverzicht: Begroting, realisatie en prognose Aantal adviezen, meldingen, onderzoeken en doorlooptijden December 2018 Veilig Thuis

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Met dit document adviseert het college de raad over het werkdocument voorontwerp van de omgevingsvisie.

Met dit document adviseert het college de raad over het werkdocument voorontwerp van de omgevingsvisie. Advies van het college 5-1-2016 1 Inleiding Met dit document adviseert het college de raad over het werkdocument voorontwerp van de omgevingsvisie. Het advies bestaat uit een algemeen deel en uit concrete

Nadere informatie

5 e WORKSHOP CPO Beekdael d.d. 17 juni 2015

5 e WORKSHOP CPO Beekdael d.d. 17 juni 2015 5 e WORKSHOP CPO Beekdael d.d. 17 juni 2015 AGENDA 19:30u Welkomstwoord 19:35u Terugkoppeling gesprek klankbordgroep gemeente 19:45u Terugkoppeling gesprek Laride - gemeente 20:00u Opmerkingen gemeente

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Concept Uitvoeringsplan SLIM LADEN ACHTER DE GV METER SHOWCASE 3 LOCATIES WAALWIJK

Concept Uitvoeringsplan SLIM LADEN ACHTER DE GV METER SHOWCASE 3 LOCATIES WAALWIJK Concept Uitvoeringsplan SLIM LADEN ACHTER DE GV METER SHOWCASE 3 LOCATIES WAALWIJK MATTHIJS KOK 07-09-2017 Showcases Slim Laden Brabant De afgelopen jaren is in de pilot Slim Laden in Brabant succesvol

Nadere informatie

Beheer sporthallen en sportparken

Beheer sporthallen en sportparken Beheer sporthallen en sportparken Onderzoeksopzet 2 e fase 27 juni 2013 1 2 Inhoudsopgave 1 Aanleiding onderzoek 5 2 Resultaten 1e fase onderzoek sport 7 3 Probleemstelling 9 4 Onderzoeksaanpak 13 5 Planning

Nadere informatie

NIEUWE ERVEN. Evaluatie FAB-Beleid gemeente Lochem

NIEUWE ERVEN. Evaluatie FAB-Beleid gemeente Lochem Evaluatie FAB-Beleid gemeente Lochem criterium / erf landschap 1. Zijn er toevoegingen buiten het erf die bijdragen aan de karakteristiek van het landschap? 2. Draagt erfbeplanting bij aan de karakteristiek

Nadere informatie

Intentieverklaring Samen op Weg langs de Lange Linschoten

Intentieverklaring Samen op Weg langs de Lange Linschoten Intentieverklaring Samen op Weg langs de Lange Linschoten Oudewater, 9 maart 201 8 Intentieverklaring Samen op Weg langs de Lange Linschoten Aanleiding De Lange Linschoten is een pracht voorbeeld van kleinschalig

Nadere informatie

werkatelier Mestbassins en nieuwe erven door schaalvergroting landbouw 27 april 2011 Coevorden

werkatelier Mestbassins en nieuwe erven door schaalvergroting landbouw 27 april 2011 Coevorden werkatelier Mestbassins en nieuwe erven door schaalvergroting landbouw 27 april 2011 Coevorden Inhoud Het concept werkatelier 3 Werkatelier Mestbassins en nieuwe erven door schaalvergroting landbouw 3

Nadere informatie

B&W d.d. 6 mei 2014

B&W d.d. 6 mei 2014 B&W 14.0391 d.d. 6 mei 2014 Onderwerp Intentieverklaring Gebiedsafspraak / Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020 Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van de commissie 1. Het

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Datum: Adviserend. 11 juli 2018

Datum: Adviserend. 11 juli 2018 Oplegvel 1. Onderwerp Cofinanciering Grenzeloos Actief sporten voor mensen met een beperking 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Door regionale

Nadere informatie

1. Doelstellingen participatie publieke ruimte gemeentehuis

1. Doelstellingen participatie publieke ruimte gemeentehuis Plan van aanpak inzake Participatie rondom huisvesting gemeente Dronten. Bijlage bij raadvoorstel 19.000899 Plan van aanpak participatie huisvesting Achtergrondinformatie bij de aanpak inzake participatie

Nadere informatie

Monitor aanpak wachtlijsten 2018 Pagina 1 van 7

Monitor aanpak wachtlijsten 2018 Pagina 1 van 7 Inhoud Tabel 1: Wachtlijsten Tabel 2: Prognose wachtlijsten Tabel 3: Instroom meldingen nov 2017 - juni 2018 Tabel 4: Instroom meldingen juni 2018 - okt 2018 Tabel 5: Doorlooptijden afgesloten meldingen

Nadere informatie

Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten)

Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Datum: 31 januari 2017 Projectleider: Jiao Li Kostenplaats: HS en HJ (met alle subplaatsen) Korte projectbeschrijving: Het projectplan is erop gericht

Nadere informatie

Aantal warmtekrachtcertificaten verkocht aan minimumsteun

Aantal warmtekrachtcertificaten verkocht aan minimumsteun Statistieken Laatste aanpassing Aantal warmtekrachtcertificaten verkocht aan minimumsteun Dit document bevat gegevens betreffende de aantallen warmtekrachtcertificaten die aan netbeheerders werden verkocht

Nadere informatie

Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2017 en eerste doorkijk 2018 Versie 4, 20 april 2017

Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2017 en eerste doorkijk 2018 Versie 4, 20 april 2017 Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2017 en eerste doorkijk 2018 Versie 4, 20 april 2017 Het voorliggende document betreft de vierde versie van de inhoudelijke jaarplanning MRDH. Per kwartaal is aangegeven

Nadere informatie

Terugblik en tussenstand Regionale Energietransitie Opbrengst terugblik projectgroep op 18 oktober 2018 t.b.v. PHO+ op 21 november

Terugblik en tussenstand Regionale Energietransitie Opbrengst terugblik projectgroep op 18 oktober 2018 t.b.v. PHO+ op 21 november Terugblik en tussenstand Regionale Energietransitie Opbrengst terugblik projectgroep op 18 oktober 2018 t.b.v. PHO+ op 21 november Opzet 1. Doel en aanpak terugblik 2. Behaalde resultaten en producten

Nadere informatie

Projectopdracht en Plan van aanpak

Projectopdracht en Plan van aanpak Projectopdracht en Plan van aanpak Beheersverordening Buitengebied Hoogeveen Datum: 7 oktober 2015 Eenheid Realisatie Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen Telefoon 14 0528 Fax 0528-191325 Email info@hoogeveen.nl

Nadere informatie

Micha Reuter M.Sc. Fontys International Logistics Expertise Center (ILEC)

Micha Reuter M.Sc. Fontys International Logistics Expertise Center (ILEC) jaar>5 jaar=1 Ondernemers Onderwijs Overheid Visie Ambitie = INNVALL Micha Reuter M.Sc. Fontys International Logistics Expertise Center (ILEC) 2013 Agenda (1) Het INNVALLproject (2) Conclusies en praktische

Nadere informatie

HUISVESTING VAN TIJDELIJKE BUITENLANDSE ARBEIDSKRACHTEN IN DE LAND- EN TUINBOUW BELEIDSHANDREIKING

HUISVESTING VAN TIJDELIJKE BUITENLANDSE ARBEIDSKRACHTEN IN DE LAND- EN TUINBOUW BELEIDSHANDREIKING HUISVESTING VAN TIJDELIJKE BUITENLANDSE ARBEIDSKRACHTEN IN DE LAND- EN TUINBOUW BELEIDSHANDREIKING REGIO RIVIERENLAND JANUARI 2008 2 HOOFDSTUK 1 AANLEIDING Agrarische bedrijven doen steeds vaker tijdelijk

Nadere informatie

Teamleden en andere. Raads- en commissieleden

Teamleden en andere. Raads- en commissieleden Dag Datum Tijdstip Bijeenkomst/Activiteit Voor wie Waar Bijzonderheden Donderdag 5-jan 19.30 Raadscommissie Raads- en commissieleden Nog geen presentaties gepland Dinsdag 10-jan 19.30 Teamvergadering Raadhuis

Nadere informatie

Foto plaatsen. Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management

Foto plaatsen. Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management Foto plaatsen Wat te doen ter voorbereiding op de Omgevingswet? Gaston Gelissen Programma-management Programma Aan de slag Ow Rijk, Provincie, Gemeenten, Waterschappen Inhoud Waarom de Omgevingswet? Hoe

Nadere informatie

Traject brandveiligheid Welke informatie kunt u hier vinden?

Traject brandveiligheid Welke informatie kunt u hier vinden? Traject brandveiligheid Welke informatie kunt u hier vinden? Welke eisen stellen we aan brandveiligheid? Op het terrein Aan uw recreatieverblijf Wat zijn de uitgangspunten bij de verbetering van de brandveiligheid

Nadere informatie

Toekomstbestendig bouwen in Heerebosch fase 2 4 oktober Arthur Rijken Gemeente Gemert-Bakel Tijmen Jansen Bureau JREA

Toekomstbestendig bouwen in Heerebosch fase 2 4 oktober Arthur Rijken Gemeente Gemert-Bakel Tijmen Jansen Bureau JREA Toekomstbestendig bouwen in Heerebosch fase 2 4 oktober 2017 Arthur Rijken Gemeente Gemert-Bakel Tijmen Jansen Bureau JREA Agenda Korte terugblik 4 juli Stand van zaken programma van eisen Wensen en aanbevelingen

Nadere informatie

PROJECTPLAN Profiel Land van Cuijk. De opdracht 1.1 Aanleiding

PROJECTPLAN Profiel Land van Cuijk. De opdracht 1.1 Aanleiding PROJECTPLAN Profiel Land van Cuijk De opdracht 1.1 Aanleiding In november 2010 heeft het POHO Ruimte Land van Cuijk besloten dat er een regionale agenda (visitekaartje/pamflet) moet komen voor zaken die

Nadere informatie

Mededelingen Algemeen Bestuur 20 december 2018

Mededelingen Algemeen Bestuur 20 december 2018 Mededelingen Algemeen Bestuur 20 december 2018 Zienswijze Najaarsnota BSR 2018 Op 29 oktober 2018 heeft het Algemeen Bestuur het verzoek gekregen schriftelijk te reageren op de Najaarsnota BSR, aangezien

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 16 november Virtuele Classroom Powered by Learning Connected

Algemene Leden Vergadering 16 november Virtuele Classroom Powered by Learning Connected Algemene Leden Vergadering 16 november 2017 Virtuele Classroom Powered by Learning Connected Programma 19.30 19.35 Welkom en programma 19.35 19.40 Verslag ALV 23 maart 2017 19.40 19.45 Organisatie bureau

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Calculatie met resultaat hoofdstuk 3

Uitwerkingen Basiskennis Calculatie met resultaat hoofdstuk 3 Opgave 3.1 a. Enkelvoudige interest = 6% 4.500 = 270 b. Enkelvoudige interest = 5,5% 5.800 5/12 = 132,92 c. Enkelvoudige interest = 4,2% 8.974 25/52 = 181,21 d. Enkelvoudige interest = 3,8% 4.123 184/360

Nadere informatie

Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011

Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011 Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2011 Erftransformatie Oostendorperstraatweg 22A Oostendorp Gemeente Elburg COLOFON

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Methodiek onzekerheidsanalyse (project)planning

Methodiek onzekerheidsanalyse (project)planning Methodiek onzekerheidsanalyse (project)planning Principes en rekenmodel van een probabilistische analyse Joris Hoogerwerf Riskineering B.V. DACE contactdag, 24 november 2016 Presentatie in vogelvlucht

Nadere informatie

Tussentijdse opbrengsten schoolleiders - DTT

Tussentijdse opbrengsten schoolleiders - DTT Titel in de rug vermelden Tussentijdse opbrengsten schoolleiders - DTT SLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en wetenschap.

Nadere informatie

Agenda. Traject tot vandaag Kaders Werkstructuur Samenstelling Werkgroep Tijdlijn traject Tot slot (Vragen etc.)

Agenda. Traject tot vandaag Kaders Werkstructuur Samenstelling Werkgroep Tijdlijn traject Tot slot (Vragen etc.) 1 Agenda Traject tot vandaag Kaders Werkstructuur Samenstelling Werkgroep Tijdlijn traject Tot slot (Vragen etc.) 2 Traject tot vandaag Medio 2016 voorbereiding renovatie loswal door gemeente Peel en Maas

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 6 maart 2019

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 6 maart 2019 Oplegvel 1. Onderwerp Regionale werkagenda jeugd 2019 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Om in samenhang en samenwerking invulling te

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Voorbeeldberekeningen Pensioenfonds Particuliere Beveiliging 2019

Voorbeeldberekeningen Pensioenfonds Particuliere Beveiliging 2019 Voorbeeldberekeningen Pensioenfonds Particuliere Beveiliging 2019 Pensioenfonds Beveiliging berekent de voor de basispensioenregeling met gebruik van de VCR-methode. Dit is de methodiek van het Voortschrijdend

Nadere informatie

Huisvesting. AGENDAPUNT 8 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen. Vergadering 16 oktober 2015

Huisvesting. AGENDAPUNT 8 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen. Vergadering 16 oktober 2015 AGENDAPUNT 8 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 16 oktober 2015 Huisvesting Op 10 april is in het Algemeen Bestuur besloten over een aantal uitgangspunten die als basis dienen voor

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

PROJECTORGANISATIE EN OVERLEGSTRUCTUUR

PROJECTORGANISATIE EN OVERLEGSTRUCTUUR BIJLAGE 3: PROJECTORGANISATIE EN OVERLEGSTRUCTUUR 1. Organisatiemodel Partijen en de publiekrechtelijke rechtspersoon Stadsregio Parkstad Limburg (gevestigd te 6412 CN Heerlen aan de Kloosterweg 1, Carbon

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 1e kwartaal 2016 t/m 4e kwartaal 2016

Verzuimgegevens BVE 1e kwartaal 2016 t/m 4e kwartaal 2016 Printdatum : 3-4-2017 1/13 Aantal werknemers gemiddeld 50.738 Aantal werknemers totaal 60.864 Aantal fte 38.268,7680 Aantal fte BAPO 1.066,3745 Aantal fte ziek 1.969,9406 Aantal ziekmeldingen 53.113 Aantal

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 1e kwartaal 2015 t/m 4e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 1e kwartaal 2015 t/m 4e kwartaal 2015 Printdatum : 1-4-2016 1/13 Aantal werknemers gemiddeld 48.783 Aantal werknemers totaal 58.408 Aantal fte 36.852,1813 Aantal fte BAPO 1.285,7608 Aantal fte ziek 1.859,5814 Aantal ziekmeldingen 50.333 Aantal

Nadere informatie

januari 2015 29 dec 30 31 1 jan 15 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 feb MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 09:15 vrijzwemmen

januari 2015 29 dec 30 31 1 jan 15 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 feb MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 09:15 vrijzwemmen januari 2015 januari 2015 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 3 12 13 14 15 16 17 18 4 19 20 21 22 23 24 25 5 26 27 28 29 30 31 februari 2015 5 1 6 2 3 4 5 6 7 8 7 9 10 11 12 13 14 15 8 16 17 18 19 20 21 22 9

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage Noordelijke Randweg Voorhout Voortgangsrapportage Voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Stand van zaken... 4 3 Financiën... 6 4 Planning en vervolg... 8 Bladzijde 2 van 8 1 Inleiding De Noordelijke

Nadere informatie

WEL KOM. Gemeenschapshuis Asten 05 juli 2018 startbijeenkomst

WEL KOM. Gemeenschapshuis Asten 05 juli 2018 startbijeenkomst WEL KOM Agenda - Kennismaking - Doelstelling - Aanpak - Vragen / afronding www.macoo.nl Dietmar Schrijnemakers Hoe realiseren we één centraal gelegen gemeenschapshuis indekernasten. Hoe realiseren we,

Nadere informatie

Welkom bij YourMoneyAlarms.tips

Welkom bij YourMoneyAlarms.tips Welkom bij YourMoneyAlarms.tips In dit overzicht leest u onze resultaten tot en met augustus 2017. Sinds januari 2008 zijn er meer dan 100 trades uitgevoerd op basis van de signalen van het analysemodel

Nadere informatie

De groepsgrootte: 8 minimaal en 15 maximaal aantal personen voor alle bovengenoemde opleidingen

De groepsgrootte: 8 minimaal en 15 maximaal aantal personen voor alle bovengenoemde opleidingen Wijnkoopsbaai 12 2904 BP Capelle a/d IJssel Telefoon: 010-2271834 Fax: 010-7853865 E-mail : info@ fellinco.nl Website: www.fellinco.nl Giro: 1463319 Rotterdam Sportsupport T.a.v. de heer M. Kaltenecker

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO2 beleid Arfman Hekwerk B.V. April 2019

Communicatieplan Energie- & CO2 beleid Arfman Hekwerk B.V. April 2019 Communicatieplan Energie- & CO2 beleid Arfman Hekwerk B.V. April 2019 Versie 16 04 2019 Communicatieplan Energie- & CO2 beleid Arfman Hekwerk B.V. Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de

Nadere informatie

Probleemstelling : Op korte termijn moet gestart worden met Werkprogramma 2020.

Probleemstelling : Op korte termijn moet gestart worden met Werkprogramma 2020. Metropoolregio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 11 februari 2019 Agendapunt : Onderwerp : Werkprogramma 2020 Probleemstelling : Op korte termijn moet gestart worden met Werkprogramma 2020.

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek unilocatie Grevenbicht-Obbicht Informatiebijeenkomst 16 maart 2015

Ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek unilocatie Grevenbicht-Obbicht Informatiebijeenkomst 16 maart 2015 Ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek unilocatie Grevenbicht-Obbicht Informatiebijeenkomst 16 maart 2015 Programma informatiebijeenkomst 20.00 uur Opening dagvoorzitter 20.05 uur Inleiding wethouder Bert Kamphuis

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie