Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden,"

Transcriptie

1 Leden van Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus LP Den Haag T Onderwerp Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid Datum 10 juli 2017 Ons kenmerk DOS B Uw kenmerk - Bijlagen 1 Geachte Statenleden, In de Statenvergadering van 29 juni 2016 heeft u het voorbereidingskrediet vastgesteld voor het verder uitwerken van het voorkeursalternatief 1a Verlengde Bentwoudlaan voor het verbeteren van de bereikbaarheid het gebied rondom de Greenport Boskoop. En dat daarbij: voldoende zicht komt op een (kleinschaliger) verbetering die gerealiseerd kan worden ten aanzien van doorstroming en leefbaarheid voor Hazerswoude Dorp; in gezamenlijkheid met gemeenten en overige belanghebbenden door provincie een inpassingsvisie wordt opgesteld voor de Verlengde Bentwoudlaan en het gebied daaromheen. Een lange termijn verkenning gestart wordt die vanuit een bredere ruimtelijk-economische context zoekt naar een breed gedragen integrale oplossing voor het bereikbaarheidsvraagstuk in Boskoop en omgeving. Bezoekadres Zuid-Hollandplein AW Den Haag Tram 9 en de buslijnen 90, 385 en 386 stoppen dichtbij het provinciehuis. Vanaf station Den Haag CS is het tien minuten lopen. De parkeerruimte voor auto s is beperkt. Met het vaststellen van het voorkeursalternatief (GS) en het voorbereidingskrediet (PS) werd fase 1 afgesloten en startte fase 2 van de Planstudie N207 Zuid. Met deze brief wil ik u nader informeren over het proces en de planning van de tweede fase. Ten aanzien van het proces wordt aangesloten op de reguliere werkwijze conform de regeling projecten Zuid-Holland. Aanleiding / probleemanalyse: in het kader van de Planstudie N207 Zuid is in fase 1 op basis van het Regionaal Verkeersmodel Midden Holland een probleemanalyse gemaakt. Uit deze analyse blijken er 8 knelpunten in de infrastructuur en leefbaarheid te zijn in het gebied rondom de Greenport Boskoop Waddinxveen N207 Hazerswoude-Dorp (zie bijlage figuur 1). Deze knelpunten bestaan soms al in de huidige situatie en zullen in de toekomst worden versterkt. Uitwerking van de maatregelen: de provincie en gemeenten werken verder aan het nader concretiseren van de maatregelen die in beeld zijn om de doorstroming en leefbaarheid op en rond de N209 in Hazerswoude-Dorp te verbeteren en aan het afronden van de inpassingsvisie

2 van de Verlengde Bentwoudlaan. Dit uitwerken doen we zorgvuldig en in samenwerking met o.a. de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen. Informeren, consulteren: samen met bewoners, ondernemers en belangenpartijen is in zogenoemde ontwerpateliers verder gekeken naar de inpassing van de Verlengde Bentwoudlaan in het Bentwoud met in het bijzonder aandacht voor de bereikbaarheid van het Bentwoud voor recreanten (voetgangers/fietsers/ruiters) en de ontsluiting van de agrarische percelen die door het tracé doorsneden worden. Daarnaast is met een soortgelijke groep in Hazerswoude-Dorp het infrastructuurprobleem aldaar verder verkend: het dorp kent een probleem doordat er weinig ontsluitingswegen zijn richting de N209, vooral aan de westkant van het dorp. Dit gecombineerd met een drukke N209 levert bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen op. De oplossing voor Hazerswoude-Dorp ligt dus niet in alleen een maatregel aan de N209, maar ook door de N209-maatregel te koppelen aan aanvullende lokale maatregelen, zoals verbetering van de ontsluiting richting de N209 aan beide kanten van het dorp. Net als aan het einde van fase 1 organiseren we in het proces van de besluitvorming (informele) informatiebijeenkomsten en publiceren we via de website de belangrijkste stukken en een publieksvriendelijke samenvatting. U ontvangt tijdens het zomerreces een vooraankondiging van de informatiebijeenkomst voor Staten- en Raadsleden en meer informatie over de planning. Voorbereiden uitvoeringsbesluit: bij de start van deze fase was besluitvorming over de Planstudie N207 Zuid, het uitvoeringsbesluit, voorzien vóór de zomer van Het proces vergt iets meer tijd en wordt naar verwachting binnenkort afgerond. Hierdoor kan het besluitvormingsproces na de zomervakantie starten. Dit geeft het volgende werkspoor: 1. Op 22 aug. informatieavond voor Raad- en Statenleden, aangevuld met een werkbezoek, 2. Op 23 aug. informatieavond voor alle geïnteresseerden, 3. Eind aug. besluitvorming Uitvoeringsbesluit N207 Zuid in GS en BenW s, 4. Besluitvorming lokale maatregelen aanvullend aan Uitvoeringsbesluit N207 Zuid in gemeenteraden, 5. Beraadslaging Uitvoeringsbesluit N207 Zuid in Statencommissie, 6. Besluitvorming Uitvoeringsbesluit N207 Zuid in PS. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, F. Vermeulen 2/5

3 Bijlage: Achtergrondinformatie N207 Zuid, figuur 1 en Lange Termijn Verkenning Boskoop en omgeving De Planstudie N207 Zuid - Verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid Greenport Boskoop hierna Planstudie N207 Zuid, is onderdeel van een geheel van projecten, studies en projecten waar de provincie met partners in de regio mee bezig is: Stimuleren van de economische groei in de regio; oa de mogelijkheid onderzoeken om de sierteelt concentreren en het gebied daarmee een kwaliteitsimpuls te geven. Investeringen in vervoer over water en in de vaarweg de Gouwe; oa Transferium Alphen en aanpassingen aan de oevers van de Gouwe bij Waddinxveen en Boskoop. Nog nader onderzoek zal plaatsvinden naar mogelijkheden voor de lange termijn ten aanzien van de relatie weg-vaarweg. Investeringen in de regionale infrastructuur oa HOV-net (spoor), Parallelstructuur A12 en Vredenburghlaan-Bentwoudlaan (uitvoeringsbesluit 2015). Investeringen in provinciaal groen, onder andere in de Zuidplaspolder en het Bentwoud. In het bestemmingplan Bentwoud is reeds rekening gehouden met de eventuele aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan. De Planstudie N207 Zuid is gestart begin 2014 en is een vervolg op: de Corridorstudie N207 uit 2006, met als conclusie dat er tussen Waddinxveen en Alphen aan den Rijn een structuurprobleem is: de woonkernen en bedrijven zijn grotendeels aan de westzijde van de Gouwe gelegen terwijl de N207 aan de oostzijde van de Gouwe ligt. De toekomstige ontwikkelingen in Boskoop (PCT-terrein) en Waddinxveen (woongebied Triangel en bedrijven/glastuinbouwlandschap Glasparel+) versterken dit probleem. de Verkenning N207 Zuid uit 2010, die ertoe leidde dat gemeenten Waddinxveen, Boskoop en Rijnwoude in een bestuurlijke brief de Provincie verzochten de ontwikkeling van de Bentwoudlaan (tussen A12 en Hoogeveenseweg) en een oplossing voor de kruising N209-Dorpsstraat in Hazerswoude Dorp prioriteit te geven. de Quick Scan N207 Zuid uit 2013, waarin diverse oplossingsrichtingen zijn onderzocht. Uiteindelijk is door GS en B&W s besloten de alternatieven Verlengde Bentwoudlaan met randweg Hazerswoude-Dorp (1a+2d) en Verlengde Bentwoudlaan, verdiepte ligging Hazerswoude-Dorp en lokale ontsluiting van Greenport West op N11 (1a+2b+3) nader te onderzoeken in de planstudie. Dit voornemen is op 5 februari 2014 besproken in de Commissie Verkeer en Milieu. 3/5

4 Figuur 1: Knelpunten infrastructuur en leefbaarheid in gebied Alphen-Waddinxveen Uit Planstudie N207 Zuid, fase 1 De Lange Termijn Verkenning Boskoop en omgeving zoekt vanuit een bredere ruimtelijkeconomisch context naar een breed gedragen integrale lange termijn oplossing voor het bereikbaarheidsvraagstuk in Boskoop en omgeving. De verkenning gebeurt in samenwerking met gemeenten, (maatschappelijke) organisaties en bedrijfsleven in de regio. De eerste stap in deze verkenning betrof een inventarisatie van alle initiatieven, projecten en opgaven in het gebied, te weten; Landschap, Ecologische Structuur en Recreatie Water en Bodem Energietransitie Economie Infrastructuur: Noord-Zuid verbindingen Infrastructuur: Oost-West verbindingen 4/5

5 De verkenning legt nadrukkelijk een relatie tussen belangrijke projecten in het gebied of in de directe omgeving daarvan zoals Groene Cirkels, het Gouwe-onderzoek, de woningbouw- en energieopgave, de logistieke corridor A12 en Perspectief Groene Hart. Dit alles samen geeft een beeld van veel verschillende plannen en ambities in het gebied, waartussen veelal de samenhang en afstemming ontbreekt. Link Uitvoeringsbesluit N207 zuid en Lange Termijn Verkenning In de Lange Termijn Verkenning wordt wederom de opgave bevestigd om het structuurknelpunt van de Noord-Zuid verbindingen aan te pakken en ligt daarmee in de lijn van de eerdere studies die begon met de Corridorstudie N207 in De Verlengde Bentwoudlaan is samen met de Randweg Waddinxveen een belangrijke schakel in deze noord-zuid structuurverbetering. Afschrift aan: - G. van Duijnhoven - M. Melger 5/5

1. Een minimale variant van het maatregelpakket X Robuust voor de knelpunten op de N209 en

1. Een minimale variant van het maatregelpakket X Robuust voor de knelpunten op de N209 en GS brief aan Provinciale Staten Contact mw G. van Duijnhoven q.van.duiinhoven@pzh.nl '?ürihorrand Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Aan Provinciale

Nadere informatie

Werkbezoek Statenleden N-207 Zuid Vredenburghlaan/Bentwoudlaan/Verlengde Bentwoudlaan/Hazerswoude ( Randweg Waddinxveen )

Werkbezoek Statenleden N-207 Zuid Vredenburghlaan/Bentwoudlaan/Verlengde Bentwoudlaan/Hazerswoude ( Randweg Waddinxveen ) Werkbezoek Statenleden N-207 Zuid Vredenburghlaan/Bentwoudlaan/Verlengde Bentwoudlaan/Hazerswoude ( Randweg Waddinxveen ) Waarom de voorgestelde plannen de gestelde doelen niet bereiken en hoe het beter

Nadere informatie

Beter bereikbaar Gouwe

Beter bereikbaar Gouwe Beter bereikbaar Gouwe Programmatische aanpak Gouwe www.beterbereikbaargouwe.nl Aanleiding en doel van het programma Problemen met verkeer en leefbaarheid in Boskoop, Waddinxveen en Alphen a/d Rijn Oplossen

Nadere informatie

Gelet op: Art Regeling projecten Zuid-Holland en art. 6A van de Financiële Verordening

Gelet op: Art Regeling projecten Zuid-Holland en art. 6A van de Financiële Verordening Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Onderwerp Uitvoeringsbesluit N207 Vredenburghlaan, Bentwoudlaan en aanpassing rotonde Bredeweg N456 / N219 te Waddinxveen 1 Ontwerpbesluit Provinciale

Nadere informatie

Conceptverslag. Ontwerpatelier N207 Zuid. Contact. Datum 21 juli 2014

Conceptverslag. Ontwerpatelier N207 Zuid. Contact. Datum 21 juli 2014 Conceptverslag Ontwerpatelier N207 Zuid Contact n207@pzh.nl Datum 21 juli 2014 Resultaten ontwerpatelier Verlengde Bentwoudlaan dd. 12 mei 2014 Project N207 Zuid: Verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid

Nadere informatie

AE Overveen. Graag nodigen wij u van harte uit voor een hoorzitting op 7 september 2018 op het Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag.

AE Overveen. Graag nodigen wij u van harte uit voor een hoorzitting op 7 september 2018 op het Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag. 1 6 Ml 2018 provincie Zuid Holland Gemeente Bloemendaal Gemeenteraad Postbus 201 m Provincie Noord-Holland Datum 11 juli 2018 130 2050 AE Overveen Bijlage Inschrijfformulier Onderwerp Uitnodiging hoorzitting

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

In uw vergadering van 26 juni 2013 heeft u de motie 'Verbreding onderzoek woningen Rijksstraatweg" (nummer 455) aangenomen.

In uw vergadering van 26 juni 2013 heeft u de motie 'Verbreding onderzoek woningen Rijksstraatweg (nummer 455) aangenomen. Gedeputeerde Staten p "j^i^ HOLLAND Leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland Contact drs. A.E.L. Lindhout T 070-441 72 67 ael.iindhout@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Directie Ruimte en Mobiliteit Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten. Voortgangsbericht project N211 Wippolderlaan. Geachte Statenleden,

Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten. Voortgangsbericht project N211 Wippolderlaan. Geachte Statenleden, Gedeputeerde Staten Contact ing C. Oud T 070-441 81 62 c.oud@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Provinciale Staten Datum Zie verzenddatum

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van gemeente Zuidplas Postbus 100 2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel

Nadere informatie

'?",iffhorrand STnTEN

'?,iffhorrand STnTEN Lid Gedeputeerde Staten '?",iffhorrand STnTEN Postadres Contact 070-441 70 13 ram.vander.sande@pzh.nl Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-44',t 6611 www.zuid-holland.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Burgemeester en Wethouders van Teylingen Postbus ZJ Voorhout

Gedeputeerde Staten. Burgemeester en Wethouders van Teylingen Postbus ZJ Voorhout Gedeputeerde Staten Contact mr. E. Sprietsma T 070-441 62 47 e.sprietsma@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Nr. 0 9 SEP Afdoen voor: Naam. Naam

Nr. 0 9 SEP Afdoen voor: Naam. Naam Gedeputeerde Staten ---HOLLAND gemeente gouda Ingekomen BAC Nr. - ^. O 0 9 SEP 2010 ^.a3 Ovb p s p \ ; ^ - Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact drs. J. van Straalen T 070-441 61 92

Nadere informatie

Aan Van Datum Onderwerp Zaaknummer

Aan Van Datum Onderwerp Zaaknummer Aan de gemeenteraad Van College van Burgemeester en wethouders Datum 29 juli 2014 Onderwerp mededeling Gedeputeerde Staten vaststelling gemeentegrenzen nieuwe gemeente Krimpenerwaard Zaaknummer 124168

Nadere informatie

Öl J. Franssen 5EK0MEN 2 6 M. ÏWB. provincie H o L L A N D ZUID. Gedeputeerde Staten. Aan de leden van de statencommissie Ruimte en Wonen

Öl J. Franssen 5EK0MEN 2 6 M. ÏWB. provincie H o L L A N D ZUID. Gedeputeerde Staten. Aan de leden van de statencommissie Ruimte en Wonen 5EK0MEN 2 6 M. ÏWB Gedeputeerde Staten provincie H o L L A N D ZUID Aan de leden van de statencommissie Ruimte en Wonen Contact mr. H. Kats T 070-441 72 15 h.kats@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit N207 Zuid: Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen Hazerswoude Dorp

Uitvoeringsbesluit N207 Zuid: Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen Hazerswoude Dorp Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 29 augustus 2017 Portefeuillehouder: Vermeulen, F Uiterlijke beslistermijn: n.v.t. Behandeld ambtenaar: mw G. van Duijnhoven E-mailadres: g.van.duijnhoven@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

ffi '?,iffhorrand ETf,E Lid Gedeputeerde Staten Gemeente Papendrecht Postbus 1 1

ffi '?,iffhorrand ETf,E Lid Gedeputeerde Staten Gemeente Papendrecht Postbus 1 1 Lid Gedeputeerde Staten Contact o70 441 70 86 '?,iffhorrand Gemeente Papendrecht t.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 1 1 3350 AA Papendrecht Postadres Provinciehuis Postbus 90602

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact dhr. drs. J. Dijkema T j.dijkema@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van Noordwijkerhout

Nadere informatie

pikiekw,en O 3 NOV Paraaf Provinciesecretaris h-- Onderwerp start onteigening t.b.v. verlegging N456 en aansluiting A20 in de gemeente Zuidplas

pikiekw,en O 3 NOV Paraaf Provinciesecretaris h-- Onderwerp start onteigening t.b.v. verlegging N456 en aansluiting A20 in de gemeente Zuidplas provincie ZUID HOLLAND pikiekw,en O 3 NOV. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DCZ Afdeling Ontwikkeling en Grondzaken Registratienummer PZH-2010-214515391 (DOS-2010- O001 369) Datum

Nadere informatie

HOLLAND ZUID. Lid Gedeputeerde Staten. Drs. G. Veldhuijzen Leden van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving

HOLLAND ZUID. Lid Gedeputeerde Staten. Drs. G. Veldhuijzen Leden van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving Lid Gedeputeerde Staten Drs. G. Veldhuijzen HOLLAND ZUID Leden van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving Contact 070 441 68 34 g.veldhuijzen@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den

Nadere informatie

Geachte leden van de statengriffie,

Geachte leden van de statengriffie, Onze welgemeende excuses voor de verwarring maar helaas is in de laatste versie van de brief aan de Provinciale Staten zoals eerder vandaag gestuurd een naam van een collega Raadslid overschreven. Voor

Nadere informatie

en waarom met de aanleg van de N207-Zuid het tegendeel wordt bereikt

en waarom met de aanleg van de N207-Zuid het tegendeel wordt bereikt EEN BETERE BEREIKBAARHEID EN LEEFBAARHEID VOOR DE REGIO WADDINXVEEN / BOSKOOP / HAZERSWOUDE en waarom met de aanleg van de N207-Zuid het tegendeel wordt bereikt (Aangepaste) presentatie najaarsbijeenkomst

Nadere informatie

Geachte mevrouw van Duijnhoven, heer Gerritsen,

Geachte mevrouw van Duijnhoven, heer Gerritsen, Van: René en Marijke Brunklaus [mailto:rebru@ziggo.nl] Verzonden: dinsdag 19 juli 2016 21:29 Aan: Statengriffie CC: Wim Timmer Onderwerp: FW: Verslag informatieavond wegontwerp Vredenburghlaan d.d. 21

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoekbeoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoekbeoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van gemeente Zuidplas Postbus 100 2910 AC Nieuwerkerka/d IJssel

Nadere informatie

NGEKQMEN O 6 M. 2010

NGEKQMEN O 6 M. 2010 provincie R o L L A N D ZUID NGEKQMEN O 6 M. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving/Economie Registratienummer PZH-2009-146957770 (DOS-2008-0003422) Datum vergadering

Nadere informatie

BM NGEKOMEN 1 9 MEI MEI 2010 Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 18 mei 2010 Nee. Paraaf Provinciesecretaris

BM NGEKOMEN 1 9 MEI MEI 2010 Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 18 mei 2010 Nee. Paraaf Provinciesecretaris BM2010-111 NGEKOMEN 1 9 MEI 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie R o L L A N D ZUID Directie DCZ Afdeling Personeel, Processen en Organisatie Registratienummer PZH-2010-174556484 (DOS-2010-0010449)

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland T.a.v. het bestuur Bezuidenhoutseweg AW DEN HAAG

Gedeputeerde Staten. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland T.a.v. het bestuur Bezuidenhoutseweg AW DEN HAAG Gedeputeerde Staten Bureau Subsidies Contact Mw. L.M. van Os T 070-441 68 25 lm.van.os@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland T.a.v.: Dhr. A. Mutter Postbus AA Gouda

Gedeputeerde Staten. Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland T.a.v.: Dhr. A. Mutter Postbus AA Gouda Gedeputeerde Staten Contact H.H.A. Hermanns T 070-441 78 56 hha.hermanns@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 29 mei 2012 nummer: 2012_BW_00060 Onderwerp Beslispunten inzake RijnlandRoute en RijnGouweLijn vergadering AB Holland Rijnland

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Burgemeester en Wethouders van Binnenmaas Postbus ZH Maasdam. Ontheffing Verordening ruimte 2014 Windpark Oude Maas

Gedeputeerde Staten. Burgemeester en Wethouders van Binnenmaas Postbus ZH Maasdam. Ontheffing Verordening ruimte 2014 Windpark Oude Maas Gedeputeerde Staten Contact T. de Vries - van Kalsbeek T 070-441 63 81 t.de.vries@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Lid Gedeputeerde Staten

Lid Gedeputeerde Staten Lid Gedeputeerde Staten H.M.C. Dwarshuis-van de Beek Contact T 070-441 6418 F 070-441 79 92 hmc.dwarshuls@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP DenHaag T 070-441 6611 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

a _ctj. \ \ 9 OIC VOORBLAD AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN: (per ommegaande invullen en sturen naar Griffie)

a _ctj. \ \ 9 OIC VOORBLAD AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN: (per ommegaande invullen en sturen naar Griffie) a _ctj. \ \ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl College van B&W van Ridderkerk Postbus 271 Datum Zie verzenddatum

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact mw H.J.M. Tjauw Foe T 070-441 69 18 hjm.tjauwfoe@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Postbus AN Leiden. Aanvaarding regionale kantorenvisie Holland Rijnland

Gedeputeerde Staten. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Postbus AN Leiden. Aanvaarding regionale kantorenvisie Holland Rijnland Gedeputeerde Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN Leiden Datum Zie verzenddatum linksonder

Nadere informatie

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 25 oktober 2017

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 25 oktober 2017 Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 25 oktober 2017 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, mevrouw Oosterop - van Leussen, opent de procedurevergadering om 14.00

Nadere informatie

Oplegger. Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) Programmatische Aanpak Gouwe, 5 november 2018

Oplegger. Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) Programmatische Aanpak Gouwe, 5 november 2018 Oplegger Contact G. Massom T 070-441 85 31 g.massom@pzh.nl Datum 31-10-2018 Aan Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) Programmatische Aanpak Gouwe, 5 november 2018 Kopie aan Onderwerp Instemmen met advies om

Nadere informatie

Lid Gedeputeerde Staten

Lid Gedeputeerde Staten Lid Gedeputeerde Staten R.A. Janssen 070 441 70 86 ra.janssen@pzh.nl F. Vermeulen T 070-441 70 49 f.vermeulen@pzh.nl Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

5 Hmlnuten verste Provincials

5 Hmlnuten verste Provincials 5 Hmlnuten verste Provincials Directie DRM Afdeling Afdeling Verkeer en Vervoer Registratienummer PZH-2008-474662 (DOS-2008-0005806) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum jj ^ jijlj 2, l)

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Gemeente Goeree-Overflakkee t.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus AA MIDDELHARNIS

Gedeputeerde Staten. Gemeente Goeree-Overflakkee t.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus AA MIDDELHARNIS Gedeputeerde Staten Contact Bureau Subsidies Mw. L.M. van Os T 070-441 68 25 lm.van.os@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeente Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

STATEN. Commissie Groen en Water Dalum

STATEN. Commissie Groen en Water Dalum """'"^HOLLAND STATEN Lid Gedeputeerde Staten Mr. J.P. (Han) Weber Contact 070 441 61 96 jf.wet)er(g pzh.nl Postadres Provinaehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Commissie

Nadere informatie

Provincie en gemeente Alphen werken samen aan fietsveiligheid hefbrug Boskoop

Provincie en gemeente Alphen werken samen aan fietsveiligheid hefbrug Boskoop Nieuwsbrief nr 4 april 2019 Deze nieuwsbrief informeert u over de Programmatische Aanpak Gouwe Provincie en gemeente Alphen werken samen aan fietsveiligheid hefbrug Boskoop Provincie Zuid-Holland en gemeente

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact T.W.M. Duijkers T 070 441 60 29 / 06 55 44 94 99 twm.duijkers@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Burgemeester en Wethouders van SLIEDRECHT

Gedeputeerde Staten. Burgemeester en Wethouders van SLIEDRECHT Gedeputeerde Staten Contact E. Schepers T 070-441 69 34 e.schepers@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van SLIEDRECHT

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk u voorafgaand aan de beantwoording van de vragen het volgende mee te geven.

Wij vinden het belangrijk u voorafgaand aan de beantwoording van de vragen het volgende mee te geven. Gedeputeerde Staten Contact E. van Etten T 070-441 81 35 e.van.etten@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Provinciale Staten Datum 28 juli 2016

Nadere informatie

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing N207 Passage Leimuiden Samenwerken aan een gedragen oplossing Inhoud presentatie Corridorstudie N207 en maatregelen N207 N207 Passage Leimuiden Proces Varianten, verkeerseffecten Varianten, technische

Nadere informatie

Het zij ons vergund u verder naar de inhoud van onze hierbij gevoegde brief te verwijzen.

Het zij ons vergund u verder naar de inhoud van onze hierbij gevoegde brief te verwijzen. Geacht Statenlid! Hierbij gaat onze reactie op de (hier tevens bijgevoegde) brief van GS over de stand van zaken wat betreft de herinrichting van de Meeslouwerplas en wat daarmee samenhangt (zoals de geluidwerende

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum 10 juli 2018 DOS-2016-0008607 Bijlagen Onderwerp

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Regio Midden-Holland Postbus AH Gouda. Aanvaarding regionale kantorenvisie. Geachte heer Vente,

Gedeputeerde Staten. Regio Midden-Holland Postbus AH Gouda. Aanvaarding regionale kantorenvisie. Geachte heer Vente, Gedeputeerde Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Regio Midden-Holland Postbus 305 2800 AH Gouda Datum Zie verzenddatum linksonder Uw kenmerk

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Aan Provinciale Staten. Informatie over mogelijke juridische vervolgstappen ten aanzien van plan Zwethof in Zoeterwoude.

Gedeputeerde Staten. Aan Provinciale Staten. Informatie over mogelijke juridische vervolgstappen ten aanzien van plan Zwethof in Zoeterwoude. Gedeputeerde Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Aan Provinciale Staten Datum Zie verzenddatum linksonder PZH-2018-663267424 DOS-2018-0006572

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1174 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Stand van Zaken Openbaar Vervoer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de leden van de gemeenteraad met onderwerp

Nadere informatie

Gelet op: artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Gelet op: artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergaderdatum Juni 2011 Nummer 6352 Onderwerp Zienswijze Provinciale Staten over ontwerp programmabegroting 2012 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Nadere informatie

STATEN ZUID. provincie HQJ^LAND. Lid Gedeputeerde Staten. I.G.M. de Bondt

STATEN ZUID. provincie HQJ^LAND. Lid Gedeputeerde Staten. I.G.M. de Bondt STATEN Lid Gedeputeerde Staten I.G.M. de Bondt Contact 070 441 71 12 igm.de.bondt@p2h.nl provincie HQJ^LAND ZUID drs. M.P.J Verberkt T 070-441 63 63 m.p.j.verberkt@pzh.nl Provinciale Staten van Zuid-Holland

Nadere informatie

ffi SrnTEN '?",iffhorrand ETf,E Lid Gedeputeerde Staten 2,0 MEI 1016 Nulmeting Aan Provinciale Staten

ffi SrnTEN '?,iffhorrand ETf,E Lid Gedeputeerde Staten 2,0 MEI 1016 Nulmeting Aan Provinciale Staten Lid Gedeputeerde Staten SrnTEN Mr. J.F. (Han) Weber Contact 070 441 61 96 jf.weber@pzh.nl '?",iffhorrand Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Aan Provinciale

Nadere informatie

Lid Gedeputeerde Stater.

Lid Gedeputeerde Stater. Lid Gedeputeerde Stater. Mevrouw A.G.M. van de Vondervoort Contact T 070-441 64 17 F 070-441 7819 agm.vande.vondervoort@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 IP Den Haag T070-4416611 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. opdracht verdienmodellen Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. opdracht verdienmodellen Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2013-416610927 Datum vergadering Gedeputeerde Staten 9 juli 2013 Verzenddatum Geheim Nee Portefeuillehouder

Nadere informatie

Planstudie N207 Zuid (fase 1) Samenvatting en concept-voorkeursalternatief

Planstudie N207 Zuid (fase 1) Samenvatting en concept-voorkeursalternatief Planstudie N207 Zuid (fase 1) Samenvatting en concept-voorkeursalternatief Inhoud 1. Inleiding: Greenport Boskoop bereikbaar en leefbaar 4 Uitleg bij de documenten 5 Planstudie N207 Zuid 5 Twee fasen

Nadere informatie

2 4 APR Paraaf Provinci. Onderwerp Brief aan de Stuurgroep Westlandse Zoom over glascompensalie Kwintsheul-Noord

2 4 APR Paraaf Provinci. Onderwerp Brief aan de Stuurgroep Westlandse Zoom over glascompensalie Kwintsheul-Noord 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND ZUID Directie DRM Aldeling Ruimte, Wonen en Bodem Registralienummer PZH-2013-385736077(DOS-2013-0002954) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Brief inzake bestuurlijke reactie Haalbaarheidsonderzoek Windenergie op zee binnen de 12-mijlszone

Brief inzake bestuurlijke reactie Haalbaarheidsonderzoek Windenergie op zee binnen de 12-mijlszone RJûEñW 2 5 FEB. 2014 Lid Gedeputeerde Staten Drs. G. Veldhuijzen provincie Provinciale Staten van Zuid-Holland Contact 070 441 68 34 g.veldhuijzen@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Stichting Werelderfgoed Kinderdijk t.a.v. het bestuur Overwaard AT KINDERDIJK

Gedeputeerde Staten. Stichting Werelderfgoed Kinderdijk t.a.v. het bestuur Overwaard AT KINDERDIJK Gedeputeerde Staten Bureau Subsidies mw. J.M. Soels T 070-441 70 98 jm.soels@pzh.nl Bureau Bureau Cultuur en vrijetijd mw. K.T. Wassink T 070-441 75 62 kt.wassink@pzh.nl Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

Nadere informatie

Planstudie N207 Zuid (fase 1) Samenvatting en voorkeursalternatief

Planstudie N207 Zuid (fase 1) Samenvatting en voorkeursalternatief Planstudie Zuid (fase 1) Samenvatting en voorkeursalternatief Inhoud 1. Inleiding: Greenport Boskoop bereikbaar en leefbaar 4 Uitleg bij de documenten 5 Planstudie Zuid 5 Twee fasen 5 Omgeving denkt mee

Nadere informatie

HOLLAND BM Lid Gedeputeerde Staten

HOLLAND BM Lid Gedeputeerde Staten BM2009-151 Lid Gedeputeerde Staten M. van Engelshoven-Huls HOLLAND Aan de Statencommissie Bestuur & Middelen Contact T 070-441 6419 F 070-441 7819 m.van.engelshovenhuls@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus

Nadere informatie

HOLLAND ZUID. Lid Gedeputeerde Staten. R.A.Janssen. Contact

HOLLAND ZUID. Lid Gedeputeerde Staten. R.A.Janssen. Contact p ZUID HOLLAND Lid Gedeputeerde Staten R.A.Janssen Contact 070 441 70 86 ra.janssen@pzh.nl C.J.F.M. van den Tillaar T 070-441 70 31 cjfm.vanden.tillaar@pzh.nl Dhr. J. Lodders Gedeputeerde provincie Flevoland

Nadere informatie

p^^'uid HOLLAND Gedeputeerde Staten Aan de Leden van Provinciale Staten Voortgangsrapportage samenwerken aan een Europese topregio.

p^^'uid HOLLAND Gedeputeerde Staten Aan de Leden van Provinciale Staten Voortgangsrapportage samenwerken aan een Europese topregio. Gedeputeerde Staten p^^'uid HOLLAND Aan de Leden van Provinciale Staten Contact mw I.M. Pirovano T 070-441 7887 im.pirovano@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Leden Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten. Leden Provinciale Staten Gedeputeerde Staten Contact ir. A.J. Logtenberg T 070-441 74 64 aj.logtenberg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Leden Provinciale Staten

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland. Uitwerking M764 Aantrekkelijkheid bushaltes. Geachte Statenleden,

Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland. Uitwerking M764 Aantrekkelijkheid bushaltes. Geachte Statenleden, Gedeputeerde Staten Contact M van Doorn T 070 441 60 96 m.van.doorn@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Provinciale Staten van Zuid-Holland

Nadere informatie

provincie HOLLAND ZUID

provincie HOLLAND ZUID provincie HOLLAND 1% ~U~~ Z~14 Gemeente Molenwaard F-~ ~.f Gedeputeerde Staten + r ~~e~. Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact drs. J. van Straalen T 070-441 61 92 j. van. straalen@pzh.

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda Postbus BB Gouda

Gedeputeerde Staten. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda Postbus BB Gouda Gedeputeerde Staten Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum Zie verzenddatum linksonder Aan Provinciale Staten Ons kenmerk DOS-2018-0007827

Nadere informatie

NGEKOMEN 1 2 MEI 2010

NGEKOMEN 1 2 MEI 2010 provincie R o L L A N D NGEKOMEN 1 2 MEI 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling DBI Registratienummer PZH-2010-161628325 (DOS-2010-0001689) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

provincie HOLLAND ZUID

provincie HOLLAND ZUID Gemeente Lansingerland 01 Inkomende Post d.d. 24/10/2013 Gedeputeerde Staten provincie HOLLAND ZUID \ \11\\1\ 1\1\ \\111 \\\1 \\1\\\ 1\1\\ \11\\ 1\1\\ \111\ \\1\ \11\ 113.47471 Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

'" ^'^ Voorstel van GS aan PS: vaststellen van bijgaande stukken op basis van de artikelen 77 en 78 van de Onteigeningswet.

' ^'^ Voorstel van GS aan PS: vaststellen van bijgaande stukken op basis van de artikelen 77 en 78 van de Onteigeningswet. 5 minuten versie voor Provinciale Staten provincie jjqlland ZUID Directie DCZ Afdeling Ontwikkeling en Grondzaken Reg I stratien ummer PZH-2012-336100894 (DOS-2012-0000754) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Fact-sheet alternatieven en varianten Corridor N207-zuid

Fact-sheet alternatieven en varianten Corridor N207-zuid 1 Alternatief 1A doortrekken Bentwoudlaan tot Hoogeveenseweg 25 tot 30 miljoen excl. BTW Bereikbaarheid Greenport = goed: Met name goed voor Greenport, snelle verbinding naar A12 en A20. Met doortrekken

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster contactpersoon

Nadere informatie

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten p r HOLLAND ZUID College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland Postbus 3061 2601 DB DELFT Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Water en Groen Contact mw. G.J.H. Bongers T

Nadere informatie

Geachte mevrouw Timmerman,

Geachte mevrouw Timmerman, Van: Linda Benkers [mailto:lbenkers@eia.nl] Verzonden: dinsdag 9 februari 2016 10:45 Aan: Griffie (Gemeente Alphen aan den Rijn) CC: Annemarie Wagenmakers Onderwerp: Aanpassing N207-zuid, provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

provincie Zuid Holland

provincie Zuid Holland Gedeputeerde Staten provincie Zuid Holland Gedeputeerde staten van Noord-Holland t.a.v. mevrouw mr. P.A.J.M. Kreuwel Postbus 3007 2001 DA Haarlem j Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact

Nadere informatie

Verkenning PLAN VAN AANPAK

Verkenning PLAN VAN AANPAK Verkenning PLAN VAN AANPAK Harold Lek, Agenda 20.00 20.10 Welkom 20.10 20.30 Toelichting op het Plan van Aanpak 20.30 20.55 Vragen en discussie 20.55 21.00 Afsluiting 21.00 22.00 Borrel voor Raadsleden

Nadere informatie

November Concept van (ontwerp-) Provinciaal Inpassingsplan gereed!

November Concept van (ontwerp-) Provinciaal Inpassingsplan gereed! November 2017 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Burgemeester en Wethouders van Krimpenerwaard Postbus AB Stolwijk

Gedeputeerde Staten. Burgemeester en Wethouders van Krimpenerwaard Postbus AB Stolwijk Gedeputeerde Staten Directie Ruimte en Mobiliteit Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Contact mw M. Bihari T 070-441 71 83 m.bihari@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66

Nadere informatie

STATEN. Bij wachtende cliënten jeugdzorg wordt onderscheid gemaakt tussen "bruto" wachtenden en "netto" wachtenden (Vervolgonderzoek Bijlage 2):

STATEN. Bij wachtende cliënten jeugdzorg wordt onderscheid gemaakt tussen bruto wachtenden en netto wachtenden (Vervolgonderzoek Bijlage 2): STATEN Lid Gedeputeerde Staten R.A. Janssen Contact 070 441 70 86 ra.janssen@pzh.nl Postadres Provinaehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Aan de leden van de Statencommissie

Nadere informatie

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming MIRT Verkenning en ruimte 2020 2040 2 november 2011 Een bereikbare toekomst begint vandaag 1/11 Colofon MIRT Verkenning Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum Zie verzenddatum linksonder Aan Provinciale Staten Ons kenmerk Bijlagen

Nadere informatie

fl# '?"üffhorrand EIhhE q%ü l\ l!'i:..' fu#9 i:. t t' þ; I r o De relatief korte woonafstand tot de fabriek en de relatief lange woonduur van de

fl# '?üffhorrand EIhhE q%ü l\ l!'i:..' fu#9 i:. t t' þ; I r o De relatief korte woonafstand tot de fabriek en de relatief lange woonduur van de '?"üffhorrand ø4 id M Æè Ri.:i.r1 :: q%ü l\ l!'i:..' fu#9 i:. t t' þ; I r Lid Gedeputeerde Staten R.A. Janssen Contact 070 441 70 86 ra.janssen@pzh.nl F. Vermeulen T 070-441 70 49 f.vermeulen@pzh.nl Provinciale

Nadere informatie

BM Aug. tm. Paraaf Provinciesecretaris. Onderwerp Motie 151 d.d Vermindering papierverbruik en documenten

BM Aug. tm. Paraaf Provinciesecretaris. Onderwerp Motie 151 d.d Vermindering papierverbruik en documenten BM2009-112 11 Aug. tm 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DCZ Afdeling Facilitaire Zaken Registratienummer PZH-2009-520884 (DOS-2008-0011065) DatumvergaderingGedeputeerdeStaten Verzenddatum

Nadere informatie

BM NGEKOMFN 1 9 OKT Verzenddatum 1.J. UiVi. I. U -J - Geheim Nee. Paraaf Provinciesecretaris

BM NGEKOMFN 1 9 OKT Verzenddatum 1.J. UiVi. I. U -J - Geheim Nee. Paraaf Provinciesecretaris HOLLAND BM2009-139 NGEKOMFN 1 9 OKT. 2009 5 -minuten versie voor Provinciate Staten Directie DLB Afdeling Samenleving/Economie Reg istratien ummer PZH-2009-132160188 (DOS-2009-0015080) Datum vergadering

Nadere informatie

SrnTEN. '?",ï;horrand 21 MRT Lid Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten. Geachte Statenleden,

SrnTEN. '?,ï;horrand 21 MRT Lid Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten. Geachte Statenleden, Lid Gedeputeerde Staten F. Vermeulen '?",ï;horrand Provinciale Staten SrnTEN Contact 070 441 71 12 f.vermeulen@pzh.nl Postadres Provinciehu s Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070 441 66 11 www.zuidholland.nl

Nadere informatie

Statenvoorstel. Uitvoeringsbesluit vernieuwing Steekterbrug te Alphen ad Rijn

Statenvoorstel. Uitvoeringsbesluit vernieuwing Steekterbrug te Alphen ad Rijn Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 14 februari 2017 Portefeuillehouder: Vermeulen, F Uiterlijke beslistermijn: 29 maart 2017 Behandeld ambtenaar : S.R. van Altena E-mailadres: sr.van.altena@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

GWM Ê IWI NGEKOMEN 1 8 HAW 2010

GWM Ê IWI NGEKOMEN 1 8 HAW 2010 s GWM2010-83 Ê IWI NGEKOMEN 1 8 HAW 2010 P ZüID HOLLAND Statencommissie Groen, Water en Milieu Lid Gedeputeerde Staten J.L. Evertse Contact T 070-441 61 58 F 070-441 78 19 jl.evertse@pzh.nl Postadres Provinciehuis

Nadere informatie

Conferentie gebiedsontwikkeling

Conferentie gebiedsontwikkeling Conferentie gebiedsontwikkeling 31 oktober 2017 Dorpshuis Swanla Voorwoord Wethouder Hordijk #OntwikkelZuidplas Programma Opening door wethouder Hordijk Toelichting op het programma Presentatie een reis

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van P.L. Vermeulen (SP) (d.d. 9 oktober 2014) Nummer Onderwerp Huisvesting statushouders

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van P.L. Vermeulen (SP) (d.d. 9 oktober 2014) Nummer Onderwerp Huisvesting statushouders van Gedeputeerde Staten op vragen van P.L. Vermeulen (SP) (d.d. 9 oktober 2014) Nummer 2972 Onderwerp Huisvesting statushouders Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller Op diverse

Nadere informatie

ZUID HOLLAND. 2 8 FEB. ZOU Contact N. Huenders T provincie. Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland

ZUID HOLLAND. 2 8 FEB. ZOU Contact N. Huenders T provincie. Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland Gedeputeerde Staten provincie ZUID HOLLAND Provinciale Staten van Zuid-Holland 2 8 FEB. ZOU Contact N. Huenders T n.huenders@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T070-441 66 11

Nadere informatie

Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda

Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Samenvatting Notitie reikwijdte en detailniveau MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda Deze samenvatting bevat de hoofdlijn van de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) van de MIRT Verkenning

Nadere informatie

Inhoud Presentatie. Parallelstructuur A12 Provinciaal Inpassingsplan Extra Gouwe Kruising. Informatieavond Gouda 7 april 2010

Inhoud Presentatie. Parallelstructuur A12 Provinciaal Inpassingsplan Extra Gouwe Kruising. Informatieavond Gouda 7 april 2010 Parallelstructuur A12 Provinciaal Inpassingsplan Extra Gouwe Kruising Informatieavond Gouda 7 april 2010 Inhoud Presentatie Waarom is Extra Gouwekruising nodig? Parallelstructuur A12 De oplossing Het plangebied

Nadere informatie

MmoMm O 9 NOV STAPEN

MmoMm O 9 NOV STAPEN Lid Gedeputeerde Staten HOLLAND ZUID Leden van de Provinciale Staten MmoMm O 9 NOV. 2010 STAPEN J.W.A. van Dijk Contact T 070-441 60 77 F 070-441 78 83 jwa.van.dijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus

Nadere informatie

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017 December 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

Inkomende post

Inkomende post i Inkomende post - 6313 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 ' Nr. 63) 3/2-13:003/: ùriffie jlk. ' lnl,oarkispjit, april zo,a - -----,-------,,, jjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjj-j

Nadere informatie

Meer weten? SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming MIRT Verkenning ruimte 2020 2040 Scan de QR code* voor de animatiefilm over de MIRT Verkenning of ga naar www.mirtverkenninghaaglanden.nl * Een Quick

Nadere informatie

Gemeente. Wassenaar INGEKOMEN 2 8 JAN Afdeling beleid

Gemeente. Wassenaar INGEKOMEN 2 8 JAN Afdeling beleid Gemeente INGEKOMEN 2 8 JAN. 2010 Wassenaar Vr- Afdeling beleid Provincie Zuid Holland Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Datum Ons kenmerk Uw brief d.d. Uw kenmerk

Nadere informatie