Omgevingsvisie Giessenlanden. Plan van aanpak V1.3. Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omgevingsvisie Giessenlanden. Plan van aanpak V1.3. Inleiding"

Transcriptie

1 Omgevingsvisie Giessenlanden Plan van aanpak V1.3 Inleiding De omgevingsvisie van de gemeente Giessenlanden moet inspireren, ruimte bieden en uitnodigen. Een uitnodiging aan burgers, bedrijven en instellingen om te komen met initiatieven die passen bij de identiteit van het gebied en de (kern)waarden van de gemeente Giessenlanden. De juridische status is die van structuurvisie, maar wordt vooruitlopend op de Omgevingswet al in lijn met en in de geest van de Omgevingswet opgesteld. Daarom wordt de visie omgevingsvisie genoemd. In dit plan van aanpak komen de volgende onderwerpen aan de orde: aanleiding, doelstelling, resultaat, organisatie en aanpak, planning, communicatie en de kosten. Er is een bijlage bijgevoegd met informatie over de Omgevingswet en de omgevingsvisie.

2 Aanleiding In de in 2014 vastgestelde Raadsopdracht Een bloeiende economie is het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie als speerpunt opgenomen. Hierbij is overwogen dat de huidige structuurvisie Giessenlanden Buitengewoon van 2008 dateert en aan het verouderen is. Omdat een structuurvisie (Wro) en straks de omgevingsvisie (Omgevingswet) de basis is voor ontwikkelingen die de fysieke leefomgeving betreffen, is het nuttig om een nieuwe omgevingsvisie te gaan opstellen. Wat is een omgevingsvisie? De omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie van de gemeenteraad op de noodzakelijke en de gewenste ontwikkelingen binnen zijn grondgebied. De omgevingsvisie heeft daardoor een breder bereik dan de huidige structuurvisie. De visievorming op verschillende terreinen zoals ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen en cultureel erfgoed wordt in de omgevingsvisie niet alleen samengevoegd, maar ook met elkaar verbonden. De fysieke leefomgeving wordt in samenhang beschouwd. Zo worden in een vroeg stadium mogelijk strijdige of juist meekoppelende ontwikkelingen met elkaar in verband gebracht. Ook gaat de omgevingsvisie in op de sturingsfilosofie van de gemeenteraad en daarmee op de eigen rol bij de realisatie van die visie en wat het van anderen verwacht. De Omgevingswet geeft gemeenten grote vrijheid door geen inhouds- of vormvereisten voor omgevingsvisies vast te leggen. De planning is dat de Omgevingswet in 2018 in werking treedt. De visie wordt vooruitlopend op de Omgevingswet al in lijn met en in de geest van de Omgevingswet opgesteld. De juridische status is daarom die van structuurvisie, als omschreven in artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening. De omgevingsvisie is daardoor zelfbindend voor de gemeente, maar heeft geen bindende werking voor andere overheden. Doelstelling De omgevingsvisie moet dienen als een uitnodiging aan burgers, bedrijven en instellingen om te komen met initiatieven. Het moet hierbij gaan om initiatieven die passen bij de identiteit van het gebied, de (kern)waarden en kwaliteiten van de gemeente Giessenlanden. We willen bereiken dat de omgevingsvisie bijdraagt aan de nieuwe denk- en werkwijze: waarderend omgaan met initiatieven waarbij de gemeente afhankelijk van de situatie faciliteert of regisseert. Een denk- en werkwijze waarbij Ja, mits het uitgangspunt is. Doordat de omgevingsvisie een formele status krijgt, kan aan inwoners en initiatiefnemers goed gecommuniceerd worden wat de status van de visie is en hoe het in de praktijk gehanteerd wordt. De omgevingsvisie is een belangrijk document bij het beoordelen van initiatieven. Plannen en initiatieven worden aan dit document getoetst. Ook is de omgevingsvisie een kapstop bij het opstellen van bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Resultaat Het uiteindelijke resultaat is een omgevingsvisie Giessenlanden, een integrale visie voor de fysieke leefomgeving waarin de nadruk ligt op het versterken van de identiteit van het gebied, de (kern)waarden en kwaliteiten. Daarnaast bevat het document een visie op het proces rondom initiatieven die ingediend of kenbaar gemaakt worden aan de gemeente. Een omgevingsvisie wordt voor de lange(re) termijn vastgesteld. De focus ligt daarom op de eerstkomende 10 jaar. De verschijningsvorm zal zo veel als mogelijk beeldend zijn. De omgevingsvisie zal in zijn geheel digitaal te raadplegen zijn via de gemeentelijke website en zal op worden gepubliceerd.

3 Aanpak De aanpak kan beschreven worden als interactieve beleidsvorming en bestaat uit de volgende stappen. Stap 0 Inventarisatie en analyse. Het in kaart brengen van achtergronden, feiten, cijfers, bestaand beleid, trends en ontwikkelingen en overige aanwezige informatie. Hier wordt bijvoorbeeld ook de beschikbare kernplannen en de Visie beeldkwaliteit 2014 van het Gebiedsplatform AV bij betrokken. Stap 1 In gesprek: input ophalen Er wordt gestart met een interactief proces. We gaan in gesprek met inwoners, bedrijven, instellingen, ofwel de samenleving, om input op te halen. Om dezelfde reden gaan we ook in gesprek met de gemeenteraad. De manier waarop we in gesprek gaan wordt afgestemd op de gesprekspartner. Hierbij wordt gezocht naar een vernieuwende vorm. Zo kan het gesprek met inwoners bijvoorbeeld gestart worden door te vragen een foto toe te sturen over een top of een flop in de leefomgeving. Met anderen kan het gesprek gevoerd worden aan de hand van workshops. Afstemming met Molenwaard De gemeente Molenwaard gaat een ruimtelijk kookboek opstellen. Het resultaat is een ruimtelijk kwaliteitskader, waarin de kwaliteit van de verschillende gebieden binnen de gemeente Molenwaard beschreven worden, dat inspireert en houvast biedt bij het maken van plannen. Hoewel het eindproduct verschilt, zijn er veel overeenkomsten met dit traject. Daarom wordt samen met de gemeente Molenwaard bekeken in hoeverre het proces gezamenlijk doorlopen kan worden. Het ophalen van de input vanuit het maatschappelijk middenveld is het onderdeel waar de meeste raakvlakken liggen en waarop samengewerkt kan worden. Wat willen we ophalen? Door in gesprek te gaan met de samenleving willen we voor iedere kern en voor het buitengebied in beeld krijgen wat de (kern)waarden en kwaliteiten zijn. Daarnaast willen we in beeld krijgen wat de meest belangrijke kansen en opgaven zijn per gebied en wat de grootste risico s en aandachtspunten zijn. Wat doen we met opgehaalde input? De extern opgehaalde input wordt verwerkt tot een overzicht per gebied. Deze overzichten worden besproken met de verschillende disciplines in de ambtelijke organisatie. Waar nodig kunnen de overzichten aangevuld worden of kan andere informatie toegevoegd worden. De gebiedsoverzichten met de opgehaalde input worden aan de raad gepresenteerd, waarbij een voorstel wordt gedaan over de uitgangspunten voor de concept-omgevingsvisie. Stap 2 Concept-omgevingsvisie Op basis van de vastgestelde uitgangspunten wordt de concept-omgevingsvisie opgesteld. De concept-omgevingsvisie wordt besproken met de partijen die in stap 1 input hebben geleverd. Het concept wordt door het college ter inzage gelegd. Een ieder kan vervolgens een inspraakreactie indienen. Stap 3 Omgevingsvisie Na verwerking van de inspraakreacties en aanpassing van de omgevingsvisie wordt de definitieve omgevingsvisie ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Na vaststelling Na de vaststelling van de visie zorgen dat de visie wordt uitgedragen en onze leidraad is bij initiatieven. Bij initiatieven bepalen we in overleg met de initiatiefnemer onze rol.

4 Organisatie De omgevingsvisie valt binnen de portefeuille van wethouder Van Houwelingen. Wethouder van Houwelingen is daarmee bestuurlijk opdrachtgever. Ambtelijk opdrachtgever is het afdelingshoofd van de afdeling Beleid & Projecten, Anja Monster. De ambtelijk trekker is Lida Bode, beleidsmedewerker r.o. en projectondersteuner is Annemieke Korevaar. De ambtelijk trekker is het eerste aanspreekpunt voor de portefeuillehouder en stuurt het proces en bewaakt de kwaliteit van het resultaat. Voor het verder invulling geven aan het proces en de uitvoering wordt externe deskundigheid en capaciteit ingehuurd. Met uitvoering wordt bedoeld: het ophalen van input, het opstellen van de gebiedsoverzichten, het opstellen van de concept- en definitieve omgevingsvisie. Wethouder Van Houwelingen, Anja Monster en Lida Bode vormen gezamenlijk de interne stuurgroep. In de interne stuurgroep wordt de voortgang bewaakt en besloten over de voortgang van de omgevingsvisie. Op het moment dat er formele besluiten nodig zijn van het college en de raad, loopt dit via de interne stuurgroep. Verder denkt de interne stuurgroep mee in het verder uitwerken van de aanpak en communicatiestrategie en schept goede voorwaarden voor de realisatie van het project, o.a. voor interne capaciteit. De intern benodigde capaciteit wordt als volgt ingeschat: Ambtelijk trekker 200 uren Projectondersteuner 130 uren Beleidsmedewerkers 10 uren per medewerker Planning De planning ziet er als volgt uit. Stap 0: Inventarisatie + analyse nov. t/m dec. ambtelijk Stap 1: Input ophalen dec. t/m mrt college ter informatie Themabijeenkomst Raad dec. Presentatie input + uitgangspunten mei raad besluit Terugkoppeling en overleg derden juni ambtelijk Stap 2: Conceptvisie sept. college besluit Inspraak / zienswijzen door een ieder okt. t/m nov. college ter informatie Stap 3: Definitieve visie mrt raad besluit Communicatie In overleg met de extern in te huren partij wordt de aanpak en communicatie verder uitgewerkt. Deze uitwerking wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de interne stuurgroep. Een belangrijk uitgangspunt bij de uitwerking is dat de gemeente bij alle stappen terugkoppelt aan de samenleving. Stukken en informatie over het vervolg zullen raadpleegbaar zijn via de gemeentelijke website. Inwoners en partijen die input hebben geleverd zullen actief benaderd worden om terugkoppeling te geven, om te informeren over het vervolg en tussentijds de stand van zaken mee te delen. Kosten Ingeschat is dat een uitvoeringskrediet van ,- benodigd is. Dit bedrag is gebaseerd op ervaringen van andere gemeenten die op dit moment een omgevingsvisie of structuurvisie aan het opstellen zijn en op de eigen ervaring bij het opstellen van de huidige structuurvisie. Dit bedrag is benodigd voor de volgende onderdelen: -inhuren stedenbouwkundig bureau op gebied van ruimtelijke kwaliteit en landschap, met aandacht voor proces en communicatie ,- -tekenaar / schrijver / digitalisering ,- -communicatie en participatietraject ,- -onvoorzien ,-

5 Voor het opstellen van de omgevingsvisie is reeds een bedrag van ,- opgenomen in het voorstel voor de bestemming van het vermogen. Indien bijkomende onderzoeken (natuur, archeologie, MER) nodig zijn, is mogelijk een extra bedrag benodigd van maximaal ,-. Omdat de insteek is om de nadruk te leggen op de gewenste kwaliteiten en waarden van het gebied en niet op concrete ontwikkelingen, wordt hier niet vanuit gegaan.