AANVRAAGFORMULIER ONDERSTEUNING ONDERWIJSCENTRUM VU 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER ONDERSTEUNING ONDERWIJSCENTRUM VU 2004"

Transcriptie

1 Bijlage 4 AANVRAAGFORMULIER ONDERSTEUNING ONDERWIJSCENTRUM VU 2004 I ALGEMENE GEGEVENS 1. Administratieve gegevens Faculteit: Letteren Afdeling: Bureau Informatisering Contactpersoon bij de faculteit: drs. O. Huber (fase 1), drs. Y. Spoelder (fase 2) Contactpersoon bij het Onderwijscentrum VU: drs. P.W.C. Groen 2. Titel van de aanvraag Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk 3. Samenvatting van de aanvraag Dit project heeft tot doel om de vorming van facultair beleid mogelijk te maken m.b.t. het gebruik van digitaal bewegend beeld in het onderwijs. Het moet inzicht verschaffen in de technische aspecten van het digitaliseren van bewegend beeld en het opslaan en beheren daarvan en het moet daar procedures en standaards voor definiëren. Centraal daarbij staan de creatie en het gebruik van materiaal met een relatief lange tijdsduur d.m.v. streaming video. Daarnaast dient het project, in aansluiting op de verschillende facultaire toepassingen, inzicht te verschaffen in de mogelijkheden om digitaal bewegend beeld op te nemen in dlo s (didactische en technische aspecten). Tenslotte dient het inzicht te verschaffen in de personele en materiële kosten die verbonden zijn aan de diverse vormen van het gebruik van digitaal bewegend beeld. Het tweede doel van het project is om de procedures en aanbevelingen die resulteren uit fase 1 in de praktijk te toetsen met de ontwikkeling van twee concrete digitale leeromgevingen die daadwerkelijk kunnen worden ingezet in het onderwijs. Het project valt onder het thema Verbreding en uitbreiding inzet digitale leeromgeving. 4. Personen die zijn betrokken bij de uitvoering van het project Uitvoerders: Faculteit: Bureau Informatisering: 4-8 uur per week Specificatie: drs. O. Huber, ontwikkelaar ICT: 4 uur per week drs. Y. Spoelder, adviseur ICT en onderwijs (fase 2; 6 maanden): 4 uur per week drs. R.J.T. Stumpel, afdeling NT2 (fase 2; 4 maanden) 2 uur per week dr. H. de Mare, opleiding ACW (fase 2; 4 maanden) 2 uur per week Onderwijscentrum: Technisch specialist o.h.g.v. digitaal bewegend beeld: 6-2 uur per week Onderwijskundige met uitstekende kennis van Blackboard: 2-6 uur per week Begeleidingscommissie: De begeleidingscommissie wordt gevormd door: - Drs. E. Akkerman, hoofd Bureau Informatisering - Mw. A. Schoonenboom, hoofd Bureau Systeembeheer - Mw. drs. J.I.L. Veugen, docent ACW, lid facultaire werkgroep Digitale media - Mw. M.W.P. Bos, student-lid facultaire Stuurgroep Informatisering en Systeembeheer

2 5. Beoogde startdatum: 1 september Totale looptijd van het project in maanden: 10 maanden II PROJECTBESCHRIJVING 7. Inhoud van het project Achtergrond In verschillende opleidingen binnen de Faculteit der Letteren wordt in het onderwijs met bewegend beeld gewerkt. In de meeste gevallen gaat het daarbij om analoge video, soms gaat het om dvd s (meestal speelfilms). Vooral als studenten worden geacht om zelfstandig (buiten de contacturen) dergelijk materiaal te bestuderen, levert dat vaak allerlei logistieke problemen op (aantal kopieën, distributie, beheer, benodigde apparatuur, etc.). Daarnaast is het bij centrale viewings van het materiaal niet mogelijk om fragmenten individueel te stoppen en/of te herhalen, wat wel als heel wezenlijk en daarom ook wenselijk geacht wordt. Ook nemen de huidige viewings tijdens colleges niet allen kostbare collegetijd in, maar hebben deze daarnaast als nadeel dat er geen tijd is om de bekeken fragmenten te internaliseren. Bovendien is het met het huidige materiaal voor studenten problematisch om gedeelten van het materiaal te selecteren ter voorbereiding van een werkcollege (b.v. een aantal scènes uit een speelfilm die aan een bepaald criterium voldoen). De verwachting is daarbij dat door de resultaten van dit project de zelfwerkzaamheid van studenten kan worden bevorderd, waardoor in bepaalde gevallen ook het aantal contacturen kan worden teruggebracht. Hoewel het voor colleges minder problematisch is om met videobanden en dvd s te werken, kan ook hierbij het gebruik van streaming media bepaalde voordelen bieden. Er hoeft dan niet langer veel kostbare tijd besteed te worden aan het vooraf klaarzetten of kopiëren van fragmenten op video; bovendien is het met de huidige DVD spelers niet mogelijk om meerdere bookmarks op een DVD aan te brengen zodat er alsnog gespoeld moet worden. Tenslotte is de kwaliteit en houdbaarheid beter dan van analoge video. Mede gezien universitaire ontwikkelingen op het gebied van digitale media (AVC, IVOS, andere faculteiten zoals Tandheelkunde) wil de faculteit graag uitzoeken op welke wijze er met digitaal bewegend beeld gewerkt kan worden in het onderwijs, waarbij met name aandacht moet worden besteed aan het creëren en gebruiken van streaming video voor materiaal met een relatief lange tijdsduur (zowel video-opnames als documentaires, grotere fragmenten uit speelfilms, etc.). Dit zou moeten resulteren in zowel technische aanbevelingen voor het digitaliseren van analoog materiaal cq. het creëren van streaming video (standaards en procedures) als onderwijskundige en technische mogelijkheden om dergelijk materiaal te integreren in digitale leeromgevingen. Daarbij moeten de daaraan verbonden kosten, zowel personeel als materieel, in kaart gebracht worden, zodat facultair beleid op dit gebied ontwikkeld kan worden. Project Het project bestaat uit twee fases. Fase 1: In deze fase wordt in nauw overleg met ICT&O geïnventariseerd op welke wijze digitaal bewegend beeld (en met name streaming video) al wordt ingezet bij andere faculteiten aan de VU. Hierbij wordt uiteraard zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande inventarisaties (IVOS, Webstroom, e.d.). Tevens wordt geïnventariseerd wat het AVC momenteel technisch op dit gebied al kan doen en daadwerkelijk doet en in hoeverre het AVC kan / moet worden ingezet voor het digitaliseren van bewegend beeld en het creëren van streaming video, gelet op de manier waarop het materiaal ingezet gaat worden in de faculteit. Daarbij wordt ook onderzocht wat de voor- en nadelen ervan zijn als dit in de faculteit zelf zou worden gedaan en welke investeringen dat vereist in hard- en software. Vervolgens wordt voor de diverse facultaire toepassingen van bewegend beeld geïnventariseerd op welke wijze dit in digitale vorm kan worden geïntegreerd in een digitale leeromgeving, met speciale aandacht voor Blackboard. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan didactische als aan technische aspecten (hoe moet/kan de integratie plaatsvinden). De centrale vraag m.b.t. de didactiek is hoe de leerdoelen het beste kunnen worden bereikt in die gevallen dat er met digitaal bewegend beeld wordt

3 gewerkt. Daarbij moet aandacht worden besteed aan de wijze waarop digitaal bewegend beeld kan worden ingezet in het onderwijs en de spelregels die daarbij moeten gelden. Tenslotte moet worden vastgesteld welke kosten het digitaliseren van bewegend beeld en het gebruik daarvan van in dlo s met zich meebrengt. Fase 2: Op basis van de resultaten van fase 1 worden in de tweede fase twee concrete dlo s ontwikkeld waarin digitaal bewegend beeld wordt geïntegreerd op didactische verantwoorde wijze en met een onderwijskundige meerwaarde. Het gaat daarbij om twee toepassingen waarbij momenteel verschillende typen bewegend beeld worden ingezet: analoge video en dvd s. Uitgangspunt daarbij is dat de dlo s ontwikkeld worden in Blackboard, behalve als er overtuigende argumenten zijn om het anders te doen. Casus 1: Nederlands Tweede Taal (NT2) De afdeling NT2 heeft enkele jaren geleden enkele opnames gemaakt van vier VU-colleges van circa 1½ uur. Dit materiaal wordt als onderwijsmateriaal (bronmateriaal) ingezet bij het onderwijs in het Nederlands. De inhoud van de colleges is in dit verband dus weinig relevant, het gaat erom dat het colleges zijn, een speciale vorm van taalgebruik die relevant is voor NT2-studenten die zich voorbereiden op een studie aan de VU. Het materiaal is daartoe gedidactiseerd d.m.v. transcripten, woordenschatoefeningen, begripsvragen e.d. Het gaat om analoge videobanden, al het oefenmateriaal is digitaal opgeslagen (echter niet in de vorm van een dlo). NT2 wil dit materiaal graag in de eigen computerzaal als geïntegreerd geheel in digitale vorm beschikbaar stellen voor zelfstudie. Doel van deze casus is om uit te zoeken op welke wijze dat het beste kan gebeuren en dit vervolgens ook concreet te doen. N.B. Jaarlijks zullen naar verwachting studenten dit materiaal gebruiken. Casus 2: Algemene Cultuurwetenschappen (ACW) Bij de cursus Visuele cultuur van Heidi de Mare wordt onder meer gewerkt met speelfilms op dvd. Deze cursus is verplichts voor tweedejaars ACW (volgend jaar naar verwachting 20 studenten). De docent wil de studenten meer met het materiaal laten werken buiten de contacturen, ter voorbereiding op de colleges. Daarbij moeten de studenten vragen beantwoorden, opdrachten maken, discussiestellingen voorbereiden, etc. Doel van deze casus is om de technische aspecten te onderzoeken van het gebruik van streaming video en de integratie daarvan in Blackboard. Daarbij moeten aspecten aan de orde komen als de koppeling van streaming video en Blackboard, het herhalen van fragmenten, het gebruik van de digitale snijmachine (SURF) om bepaalde fragmenten te markeren, het vergelijken van fragmenten, etc. Van belang bij het digitaliseren zijn daarnaast vragen m.b.t. copyright en het behoud van een hoge beeldkwaliteit. Daarnaast komen onderwijskundige zaken aan de orde zoals de wijze waarop het bekijken van langere (lineaire) fragmenten het beste gekoppeld kan worden aan verwerkingsopdrachten en vragen. Geoperationaliseerde projectdoelen - Inventariseren van de wijze waarop bewegend beeld wordt ingezet buiten de faculteit. - Bepalen van één of meer facultaire standaards voor het creëren en beheren van streaming video. Op basis daarvan opstellen van richtlijnen en procedures op dit gebied. - Onderzoeken van de rol die het AVC daarbij kan of moet spelen bij het integreren van streaming video in dlo s. - Onderzoeken van de technische mogelijkheden om streaming video in te voegen in Blackboard. - Inzicht verkrijgen in de onderwijskundige mogelijkheden om streaming video te gebruiken in dlo s (Blackboard) en in de daarbij behorende digitale didactiek. - Vaststellen van de kosten die het digitaliseren van bewegend beeld en het gebruik daarvan in dlo s met zich meebrengt. Beoogde resultaten - Rapport met aanbevelingen m.b.t. het digitaliseren van bewegend beeld en het creëren van streaming video, aanbevelingen m.b.t. het opnemen van digitaal beeldmateriaal in dlo s en een indicatie van de daarmee gemoeide kosten (zowel personeel als materieel). - Zelfstudiemodule NT2 in Blackboard waarin digitale opnamen van colleges worden gecombineerd met vragen en opdrachten.

4 - Dlo in Blackboard ter ondersteuning van de colleges van de cursus Visuele cultuur van de opleiding ACW waarin op didactisch verantwoorde wijze (veel) streaming video is geïntegreerd. Inbreng van de Faculteit der Letteren Het facultaire Bureau Informatisering (BI) levert zowel technische expertise op het gebied van digitaal bewegend beeld als onderwijskundige ondersteuning bij de integratie van bewegend beeld in digitale leeromgevingen. Als zodanig zullen de medewerkers van BI actief participeren in het project. BI zorgt daarnaast ook voor het initiëren en onderhouden van de interne contacten. Ter voorbereiding op het project zal BI in samenwerking met de facultaire ICT-contactpersonen inventariseren door wie en op welke wijze analoog bewegend beeld momenteel wordt ingezet in het onderwijs en welke wensen er al bestaan t.a.v. het gebruik van digitaal bewegend beeld. Tevens wordt geïnventariseerd welke initiatieven er in de faculteit al zijn ontplooid op het gebied van digitaal bewegend beeld. De docenten van de genoemde cursussen (zie de casussen) leveren een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van de betreffende dlo s en zullen actief deelnemen in het uitwerken van de specifieke casussen. Inbreng van het Onderwijscentrum VU De gevraagde inbreng van het Onderwijscentrum VU ligt op technisch gebied, op onderwijskundig gebied en (deels) op het gebied van procesbegeleiding. De volgende concrete taken maken daar deel van uit: - Inventarisatie van het gebruik van digitaal bewegend beeld in andere VU-faculteiten en door het AVC, in nauwe samenwerking met medewerker BI. - Inventarisatie van mogelijkheden en de benodigdheden voor het gebruik van digitaal bewegend beeld in het onderwijs (met name streaming video) en het ontwikkelen van standaard(s) hiervoor voor de Faculteit der Letteren, in nauwe samenwerking met medewerker BI. - Inventarisatie van de didactische aspecten en de onderwijstechnische mogelijkheden van de integratie van streaming video in verschillende facultaire Blackboard-toepassingen. - Inventarisatie van de materiële en personele kosten die zijn verbonden aan het inzetten van digitaal bewegend beeld. - Documentatie van de resultaten van de bovengenoemde inventarisaties. - Onderwijskundige ondersteuning m.b.t. de integratie van streaming video in (i) een dlo voor NT2 en (ii) een dlo voor ACW (concrete projectcomponent). - Zoveel mogelijk technische ondersteuning m.b.t. het creëren van streaming video en de integratie daarvan in een dlo. Het is voor de faculteit nu niet mogelijk om exact aan te geven om welke taken het hierbij gaat het project heeft mede tot doel om dit duidelijk te maken. - Implementatie van de ontwikkelde ideeën in Blackboard. 8. Verantwoording 8.1. Facultair commitment - De Faculteit der Letteren werkt serieus aan een verantwoorde integratie van ICT in het onderwijs. Zo vormt de integratie van ICT in de BA-curricula een centraal onderdeel van het facultaire beleidsplan ICT in onderwijs en onderzoek Het gebruik van bewegend beeld maakt deel uit van het onderwijs in diverse facultaire opleidingen. In het kader van deze beide constateringen is het voor de faculteit van belang om beleid te ontwikkelen t.a.v. het gebruik van digitaal bewegend beeldmateriaal. De resultaten van dit project zullen daarvoor de basis vormen. - In de faculteit is onlangs een werkgroep Digitale media ingesteld die zich onder meer bezig gaat houden met digitaal bewegend beeld. Deze werkgroep is, evenals als de facultaire Stuurgroep Informatisering en Systeembeheer, nauw betrokken bij het project en zal ook zorg dragen voor toepassing en continuering van de projectresultaten. - Voor een aantal cursussen (Fictie en film van Engelse Taal en Cultuur en Rhetorische filmanalyse, Geschiedenis van Woord en Beeld in de film, Theorie van Woord en Beeld in de film, Speelfilmanalyse van ACW) bestaat concrete belangstelling om gebruik te maken van de in het project opgedane ervaringen.

5 - De faculteit beschikt momenteel over een adequate materiële en personele infrastructuur voor de realisering van ICT-plannen. Met eventuele extra materiële en personele kosten die de implementatie van de resulterende plannen van aanpak met zich meebrengen, zal de komende jaren rekening worden gehouden in de jaarlijkse facultaire ICT-begroting Projectstructuur Het project is deels een ontwikkelproject (fase 1) en deels een implementatieproject (fase 2). De beoogd facultaire projectleider is in fase 1 niet beschikbaar. Bovendien is in die fase de inbreng van het Onderwijscentrum belangrijker dan van de faculteit. In fase 2 is het Letteren-projectleiderschap wel gewenst, gezien het grote implementatie-onderdeel bij de faculteit in die fase. Daarom wordt voorgesteld om het projectleiderschap te splitsen: fase 1 Onderwijscentrum, fase 2 faculteit. In januari is tijd gereserveerd voor overdracht van het projectleiderschap. Het project heeft een facultaire begeleidingscommissie (zie pag.1 van deze aanvraag) waaraan de projectleider regelmatig rapporteert Onderwijskundig kader Het project heeft mede tot doel om op structurele wijze te onderzoeken hoe digitaal bewegend beeld kan worden ingezet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Hiermee sluit het nauw aan bij het facultaire en universitaire onderwijsconcept Kwaliteit en disseminatie Het project bevat naast een tussentijdse evaluatie een uitgebreide eindevaluatie, waaraan alle betrokkenen hun medewerking zullen verlenen. Deze evaluaties zullen deel uitmaken van de eindrapportage. De aanbevelingen die resulteren uit het project zullen worden gebruikt voor het vormen van beleid en voor het uitvoeren van interne vervolgprojecten. De resultaten van het project (zowel de schriftelijke als de concrete dlo s) zullen door het facultaire Bureau Informatisering tijdens een voorlichtingsbijeenkomst worden gepresenteerd aan de facultaire gemeenschap. 9. Kosten die met de uitvoering van het project zijn gemoeid PERSONEEL Fase 1: Fac. in fte # mnd ICTO in fte projectleiding n.v.t. 0,05 5 onderwijskundige expertise n.v.t. 0,05 5 technische expertise 0,1 5 0,1 5 vakinhoudelijke expertise n.v.t. n.v.t. Fase 2: projectleiding 0,05 6 n.v.t. onderwijskundige expertise 0,05 6 0,15 5 technische expertise 0,1 5 0,05 5 # mnd

6 vakinhoudelijke expertise 0,1 4 n.v.t. MATERIEEL Fac. in hardware/ infrastructuur n.v.t. * software n.v.t. kosten digitalisering AVC 1095 TOTAAL 0,2 10 0,2 10 * Het project zal gebruik maken van ruimte op de SURFnet Video Portal. Uitgangspunt hierbij is dat dit centraal wordt bekostigd en dat de betreffende ruimte wordt gereserveerd door de Dienst IT. Het gaat in totaal om plm. 13 uur streaming video. 10. Projectplanning Ter informatie is hier ook de aanloopfase van het project opgenomen. Deze valt buiten het project dat onderwerp is van deze aanvraag, maar speelt wel een rol in de voorbereiding van de activiteiten. Aanloopfase Activiteit(en) Opmerking 01/04/ Inventarisatie van het gebruik van analoog Het facultaire Bureau 01/09/2004 bewegend beeld in het facultaire onderwijs Informatisering stelt hiervoor en de wens van de betrokkenen m.b.t. formatie beschikbaar. digitalisering daarvan. - Inventarisatie van de initiatieven die in de faculteit en door het AVC al zijn ontplooid op het gebied van digitaal bewegend beeld. - Inventarisatie van relevante activiteiten in andere Letterenfaculteiten in Nederland. Projectperiode Activiteit(en) Beoogd resultaat 01/09/ /02/ /02/ /07/ e Fase: - Inventarisatie gebruik digitale video in andere VU-faculteiten, op basis van ervaringen ICT&O, IVOS, Webstroom, etc. - Inventarisatie technische aspecten van het digitaliseren van bewegend beeld en van de rol die het AVC daarin kan spelen. - Inventarisatie onderwijstechnische en didactische mogelijkheden om digitale video (met name streaming video) op te nemen in een dlo. - Voorbereiding fase 2 2 e Fase: - Digitaliseren bewegend beeld en integratie daarvan in een dlo voor een zelfstudieonderdeel van NT2. - Idem voor een cursus van ACW. - Rapportage met aanbevelingen voor digitalisering video en ontwikkeling streaming video en het beheer daarvan, en een indicatie van de daarmee gemoeide kosten (zowel personeel als materieel). - Rapportage met aanbevelingen voor het opnemen van digitaal beeldmateriaal in dlo s en een indicatie van de daarmee gemoeide kosten (zowel personeel als materieel). - Twee dlo s die na de zomer van 2005 kunnen worden ingezet in het onderwijs. - Eindverslag.

7 11. Ondertekening en datum. Datum: 25 maart 2004 Namens het faculteitsbestuur: Namens het Onderwijscentrum VU: Dr. J.C. Sturm Directeur bedrijfsvoering a.i. Drs. P.W.C. Groen Adviseur ICT in het onderwijs

Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk

Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk ICT & Onderwijscentrum Faculteit der Letteren sept 2004 juli 2005 Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk.

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool

Projecten Educatieve Middelen Pool Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Implementatie van compententiegericht onderwijs: training, monitoring en evaluatie. J.B. Buning, F. Ariese

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU. Colleges in beeld

Projecten Educatieve Middelen Pool Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU. Colleges in beeld Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Colleges in beeld Efficiënt uitzenden en opnemen op video van colleges Drs. Jaap Buis, Drs. Pepijn Koopman

Nadere informatie

Digitale casuïstiek kindertandheelkunde

Digitale casuïstiek kindertandheelkunde Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Digitale casuïstiek kindertandheelkunde Dr. René Gruythuysen; Drs. Pepijn Koopman, Drs. Jaap Buis en Ir.

Nadere informatie

Eindverslag project. Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk. Deel 2: De Praktijk. ICT & Onderwijscentrum Faculteit der Letteren

Eindverslag project. Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk. Deel 2: De Praktijk. ICT & Onderwijscentrum Faculteit der Letteren Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk Deel 2: De Praktijk ICT & Onderwijscentrum Faculteit der Letteren sept 2004 juli 2005 Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Aanvraag Samenwerkend leren op afstand II Mathilde Molendijk FALW IVM / IVA Opdrachtgever: prof. dr. H.J.

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Titel: Kwaliteitszorg Studieadvisering aan de Vrije Universiteit Auteurs: Jan van Gastel en Hanneke Hovenkamp

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU. Peer review en Academische Vaardigheden

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU. Peer review en Academische Vaardigheden Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Peer review en Academische Vaardigheden auteurs: Rob van Leeuwen en Janneke van Eijk; FPP, Onderwijsbureau

Nadere informatie

Video-instructie portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool

Video-instructie portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool Video-instructie portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool 2009-2010 vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel

Nadere informatie

Methodologie en Biostatistiek voor premaster online Faculteit der Aard- en levenswetenschappen

Methodologie en Biostatistiek voor premaster online Faculteit der Aard- en levenswetenschappen Methodologie en Biostatistiek voor premaster online Faculteit der Aard- en levenswetenschappen Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel FALW

Nadere informatie

Meer met Blackboard en Video Projectrapportage ICT&O project FBW

Meer met Blackboard en Video Projectrapportage ICT&O project FBW Meer met Blackboard en Video Projectrapportage ICT&O project FBW Projecttitel: Onderwijs ontwikkelen met een DLO als middel om het leerproces te ondersteunen: de stap naar activerend onderwijs. Projectcode:

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008. Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008. Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen Aanvrager: Dr.ir. F.E. Six MBA Faculteit

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Project: Digitalisering onderwijsevaluaties Bachelor VUmc-compas Mw. drs. D.C. Bloemkolk, Kwaliteitszorgmedewerker

Nadere informatie

Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek

Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek ACTA Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek,

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Professionalisering van docenten in het kader van de onderwijsvisie Drs. V.A.M.J. Bremers Faculteit der

Nadere informatie

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Inhoud presentatie Trends rond ICT in de lerarenopleiding Voorbeelden

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 7. Versienummer Datum 1.0 07-02-2007. dag

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 7. Versienummer Datum 1.0 07-02-2007. dag 1 / 7 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC Eindhoven 1.0 07-02-2007 dag 2 / 7 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Digitaal Bewegend Beeld. Deel 1: Beleidsformulering (bijlage 1 bij het hoofdverslag)

Digitaal Bewegend Beeld. Deel 1: Beleidsformulering (bijlage 1 bij het hoofdverslag) Digitaal Bewegend Beeld Deel 1: (bijlage 1 bij het hoofdverslag) Projecttitel: Digitaal Bewegend beeld: van beleid tot praktijk Projectcode: ICT2004-7 Faculteit: Letteren Projectperiode: sept 2004 oktober

Nadere informatie

In kaart brengen van leerlijnen en aanbrengen van toetsingskaders

In kaart brengen van leerlijnen en aanbrengen van toetsingskaders In kaart brengen van leerlijnen en aanbrengen van toetsingskaders FEWEB EMP Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel leerlijnen en toetsing FEWEB,

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Koning Willem 1 College 1.5 31102007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Livestream https://blog.surf.nl/open-online/ Programma 10.00 Achtergrond en doelstellingen Janina van Hees, SURFnet

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Cursusontwikkeling / Centrale ELO

Cursusontwikkeling / Centrale ELO Cursusontwikkeling / Centrale ELO Leo Wagemans 7 september 2011 Overleg met Leeuwenborgh opleidingen Agenda Uitgangspunten van de OU Onderwijsontwerp en ontwikkeling ADDIE-cyclus Ontwikkelteam / Cursusteam

Nadere informatie

VU Breed Ondernemerschapsonderwijs. Ingrid Wakkee! *

VU Breed Ondernemerschapsonderwijs. Ingrid Wakkee! * Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU VU Breed Ondernemerschapsonderwijs Ingrid Wakkee! *! Centrum voor Innovatief Maatschappelijk Ondernemen

Nadere informatie

IT Governance & programma ICT&O

IT Governance & programma ICT&O IT Governance & programma ICT&O Kom verder. Saxion. Henny Groot Zwaaftink Saxion Deventer Hengelo Enschede Apeldoorn Bij de vier vestigingen van Saxion in Apeldoorn, Deventer, Enschede en Hengelo studeren

Nadere informatie

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI)

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatieverslag van de projectleider over de resultaten van het Grassrootsplan maximaal 2 A4-tjes, Dit verslag wordt

Nadere informatie

Intensiever door extensivering

Intensiever door extensivering Intensiever door extensivering Antropologie Faculteit der Sociale Wetenschappen Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool 2008-2009 vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel

Nadere informatie

Gebruik van multimedia in

Gebruik van multimedia in Gebruik van multimedia in Presentatie N@tschool titel Rotterdam, 00 januari 2007 Den Bosch, 22 April 2008 Een praktijk verhaal Dagelijkse ervaringen!! We zijn nog aan het ontdekken!! Even voorstellen Wim

Nadere informatie

Dit format kan ook gebruikt worden voor een uitvoeriger eindrapportage (svp apart aanleveren).

Dit format kan ook gebruikt worden voor een uitvoeriger eindrapportage (svp apart aanleveren). Eindrapportage ICTO Fonds projecten Deze factsheet vraagt om een aantal gegevens als afsluiting van uw ICTO fonds project. De (beknopte)gegevens van alle projecten worden op de ICTO site (http://www.ic.uva.nl/icto/)

Nadere informatie

Taalvaardigheid Frans 1 Minor

Taalvaardigheid Frans 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Frans Taalvaardigheid Frans 1 Minor French

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum februari 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum februari 2007 1 / 6 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC Leiden 1.0 7 februari 2007 2 / 6 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Digitale cursus Klinische Bewegingsanalyse

Digitale cursus Klinische Bewegingsanalyse Digitale cursus Klinische Bewegingsanalyse Faculteit der Bewegingswetenschappen Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel Digitale cursus Klinische

Nadere informatie

ICT en de onderwijsorganisatie. Michiel van Geloven juni 2002

ICT en de onderwijsorganisatie. Michiel van Geloven juni 2002 ICT en de onderwijsorganisatie Michiel van Geloven juni 2002 Introductie de plaats van ICT&O in het huidige hoger onderwijs (facultair) beleid het E -onderwijsconcept implementatie financiën ICT in het

Nadere informatie

AANBOD BLACKBOARD VOOR

AANBOD BLACKBOARD VOOR AANBOD BLACKBOARD VOOR VO UNIVERSITAIR ONDERWIJSCENTRUM GRONINGEN Rijksuniversiteit Groningen Brainbox voor voortgezet onderwijs, aanbod 2005-2007, pagina 1 Brainbox Sinds de zomer 2002 verzorgt de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Taalvaardigheid Spaans 1 Minor

Taalvaardigheid Spaans 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Spaans Taalvaardigheid Spaans 1 Minor

Nadere informatie

Onderwijscentrum VU, Universitaire Lerarenopleiding (ULO) Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO het vervolg

Onderwijscentrum VU, Universitaire Lerarenopleiding (ULO) Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO het vervolg Onderwijscentrum VU, Universitaire Lerarenopleiding (ULO) Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO het vervolg Petra Fischer, Els Scheringa, Willem Hoekstra en Gerrit

Nadere informatie

EMP-project Student Peer Review (2008-09) Faculteit der Rechtsgeleerdheid

EMP-project Student Peer Review (2008-09) Faculteit der Rechtsgeleerdheid EMP-project Student Peer Review (2008-09) Faculteit der Rechtsgeleerdheid Kenmerk: 08.0049 Projectvoorstel Vervolgproject Finaal Status Versie 0.2 n.v.t. Looptijd 1 september 2008 t/m 31 augustus 2009

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum. 1.1 15 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum. 1.1 15 september 2007 1 / 6 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum CITAVERDE College 1.1 15 september 2007 2 / 6 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Intake individueel traject Basiskwalificatie onderwijs (BKO)

Intake individueel traject Basiskwalificatie onderwijs (BKO) Intake individueel traject Basiskwalificatie onderwijs (BKO) Dit document begint met een beschrijving van de procedure van het individuele traject gericht op het behalen van de Basiskwalificatie onderwijs

Nadere informatie

Project UvT Pilot Videocolleges

Project UvT Pilot Videocolleges 08.037 Projectplan UvT Pilot Videocolleges Partners in dit project: FEB, FGW, FRW, FSW, LIS, VEB en BU 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel en doelstellingen van het project... 4 3. Resultaten...

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 9. Versienummer Datum. 3.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 9. Versienummer Datum. 3.0 28 september 2007 1 / 9 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC A12 3.0 28 september 2007 2 / 9 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

VERSTERKING MENTORAAT

VERSTERKING MENTORAAT VERSTERKING MENTORAAT Faculteit der Rechtsgeleerdheid EMP-Projectvoorstel (kenmerk 09.0077, 3 e, herz. Versie) vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Voorstel 0.3 def n.v.t. Looptijd

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer 15.087 n.v.t. Corsanummer Aan : Universiteitsraad Van : Voorzitter Taskforce medezeggenschap Opsteller : Drs. F. Toppen Onderwerp : Startnotitie taskforce medezeggenschap

Nadere informatie

VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN

VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN VIDEO-CONFERENCING IN DE NETWERKSCHOOL: ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN 1 De Netwerkschool ROC Nijmegen onderzocht de toepassingsmogelijkheden van videoconferencing in de Netwerkschool. Er werd zowel marktonderzoek

Nadere informatie

Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen: vervolg van EMP 2007-8 FSW

Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen: vervolg van EMP 2007-8 FSW Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen: vervolg van EMP 2007-8 FSW Projectvoorstel Status Versie Vervolgproject Looptijd Eindversie n.v.t. / Vervolg op EMP-project 2007-2008: idem

Nadere informatie

'LJLWDOHQODE. Een webgebaseerde applicatie die oefenmogelijkheden biedt om uitspraak- en luistervaardigheid te trainen. Conceptueel ontwerp

'LJLWDOHQODE. Een webgebaseerde applicatie die oefenmogelijkheden biedt om uitspraak- en luistervaardigheid te trainen. Conceptueel ontwerp 'LJLWDOHQODE Een webgebaseerde applicatie die oefenmogelijkheden biedt om uitspraak- en luistervaardigheid te trainen Conceptueel ontwerp 2002 Aebly Datum: 31 januari 2002 Versie: 1.2 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

EMP-project Inzet van ICT als ondersteunende programma s in het eerste bachelorjaar (2008-09) Faculteit der Rechtsgeleerdheid

EMP-project Inzet van ICT als ondersteunende programma s in het eerste bachelorjaar (2008-09) Faculteit der Rechtsgeleerdheid EMP-project Inzet van ICT als ondersteunende programma s in het eerste bachelorjaar (2008-09) Faculteit der Rechtsgeleerdheid Kenmerk: 08.0121 (= geactualiseerde versie van 07.0289) Projectvoorstel Status

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan proces- kwaliteit majeure projecten. gemeente Best Rekenkamercommissie Onderzoeksplan proces- kwaliteit gemeente Best September 2014 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

Portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool 2009-2010

Portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool 2009-2010 Portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool 2009-2010 vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel ,

Nadere informatie

Web-deductie voor het onderwijs in formeel denken

Web-deductie voor het onderwijs in formeel denken Voorstel voor SURF innovatieproject onderwijsvernieuwing: Web-deductie voor het onderwijs in formeel denken Penvoerende instelling: Radboud Universiteit Nijmegen Partner instellingen: Vrije Universiteit

Nadere informatie

Eindrapportage project Filosoferen binnen een digitale leeromgeving

Eindrapportage project Filosoferen binnen een digitale leeromgeving Eindrapportage ICT 2002/6 Eindrapportage project Filosoferen binnen een digitale leeromgeving Faculteit Wijsbegeerte / Onderwijscentrum VU Projecttitel: Filosoferen binnen een digitale leeromgeving Opdrachtnemer:

Nadere informatie

FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS. Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep:

FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS. Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep: FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep: Beoogde totale duur promovendusaanstelling: jaar Het dienstverband als promovendus bestaat

Nadere informatie

Video2Learn: goodpractice verhalen rondom video in het onderwijs. Karin van Bakel HHS Karel Roos UL Joost Groot Kormelink Ies Lohman

Video2Learn: goodpractice verhalen rondom video in het onderwijs. Karin van Bakel HHS Karel Roos UL Joost Groot Kormelink Ies Lohman Video2Learn: goodpractice verhalen rondom video in het onderwijs Karin van Bakel HHS Karel Roos UL Joost Groot Kormelink Ies Lohman Project: Video2Learn Project richt zich op het bevorderen van het effectief

Nadere informatie

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs 1 ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs Prof. dr. T. Schellens Leen Casier Veerle Lagaert Prof. dr. B. De Wever Prof. dr. M. Valcke 2 ENW-project Professionaliseringspakket

Nadere informatie

Verslag van de vragenlijstafname

Verslag van de vragenlijstafname Faculteit: ACTA Opleiding: Bachelor Studieonderdeel: Paradontitis I Docent(en)/Begeleider(s): Prof. dr. B.G. Loos Code: 25.1452 Vakcode: 0 Cursusjaar/studiefase: BA2 Datum afname: 30-1-2013 Datum binnengekomen:

Nadere informatie

Weblectures & Organisatie

Weblectures & Organisatie Weblectures & Organisatie Wat komt er allemaal bij kijken als u weblectures in de instelling wilt introduceren? Klaus Hoven Academy for Leisure NHTV Breda Weblectures & Organisatie Meeste docenten hebben

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Commissie Geesteswetenschappen Het computergebruik door onderzoekers werkzaam bij de faculteiten Letteren, Godgeleerdheid en Wijsbegeerte Samenvattend

Nadere informatie

Leerlijn Professionele Vaardigheden in de Bachelor

Leerlijn Professionele Vaardigheden in de Bachelor Leerlijn Professionele Vaardigheden in de Bachelor Gezondheidswetenschappen - Faculteit der Aard- en levenswetenschappen Projectvoorstel 2! Concept 0.6 "# n.v.t. $# 24 maanden!! dr. Willemieke Kroeze (docent;

Nadere informatie

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture Pilot Naam Instelling Vak naam Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2 Verrijke weblectures VU Inleiding Sociale Wetenschappen Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Variant Collegeweblecture

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase 1 Minor IO/IB French 1 Minor IO/IB Ba aantal

Nadere informatie

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016 1. Gegevens van de aanvrager Naam aanvrager: Faculteit: Eric Vos Lisanne Möller Aard- en Levenswetenschappen E-mailadres: Functie: r.a.vos@vu.nl l.m.moller@vu.nl Docent Telefoon: 020 598 2671 2. Titel

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Implementatie van Blackboard in het eerste bachelorjaar

Implementatie van Blackboard in het eerste bachelorjaar 01-04/IvdO Implementatie van Blackboard in het eerste bachelorjaar Evaluatie van ICTO-project 2002-2003 Faculteit der Rechtsgeleerdheid januari 2004 Samenvatting Het project 'Implementatie van Blackboard

Nadere informatie

Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors

Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o./hbo-bachelors Succesvolle in- en doorstroom naar de w.o.-master voor w.o.hbo-bachelors NAP 2006 Doorgaande Leerwegen Eindrapportage t.b.v. Review Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 5 3 Karakteristieken

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Eindverslag project Portfolio's in het letterenonderwijs

Eindverslag project Portfolio's in het letterenonderwijs Eindverslag project Portfolio's in het letterenonderwijs ICT & Onderwijscentrum Faculteit der Letteren Vrije Universiteit Amsterdam sept 2004 juni 2005 Eindverslag project Portfolio's in het letterenonderwijs

Nadere informatie

Eindrapportage EMP project 2007-2008

Eindrapportage EMP project 2007-2008 Eindrapportage EMP project 2007-2008 Het inzetten van QMP voor afname van digitale tentamens binnen FALW Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen ICTO& Onderwijs Opdrachtgever: Dr. K.S. Kits Projectleider:

Nadere informatie

Fasen van implementatie webectures

Fasen van implementatie webectures 1 Fasen van implementatie webectures De meeste instellingen doorlopen drie fasen bij weblecture-implementatie te weten: Fase 1: Starten en uitproberen Fase 2: Invoeren en opschalen Fase 3: Standaard dienstverlening

Nadere informatie

+$17(670(+$1WHVWVWXGHQWPDWHULDOHQPHW(SKRUXV)

+$17(670(+$1WHVWVWXGHQWPDWHULDOHQPHW(SKRUXV) $DQOHLGLQJ +$17(670(+$1WHVWVWXGHQWPDWHULDOHQPHW(SKRUXV) SURMHFWSODQLPSOHPHQWDWLHSODJLDDWEHVWULMGLQJ In november 2005 is het Advies Antiplagiaat (SCO & Imedia) overgenomen door de Stuurgroep Informatie

Nadere informatie

Voorlichting en studiekeuze

Voorlichting en studiekeuze Pilot 4: Voorlichting en studiekeuze Pilot Naam Instelling Vak naam Studenten Aantal Ca. 150 Ronde 2 Voorlichting en studiekeuze UU Voorlichting Datum uitvoering 2010-2011 Variant Voorlichtingsweblecture

Nadere informatie

Zuyd Innoveert Aanvraag Faculteitsproject Faculteit ICT

Zuyd Innoveert Aanvraag Faculteitsproject Faculteit ICT Zuyd Innoveert Aanvraag Faculteitsproject Faculteit ICT Table of Contents 1. Onderwerp, context en aanleiding... 2 2. Welk doel streef je na/ wat is er klaar als je project is afgerond?... 3 3. Welke vernieuwing

Nadere informatie

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned Onderzoek naar het effect op studiesucces Universiteit van Amsterdam (maart 2011 - december 2012) Het onderzoeksproject Voortgangstoetsing in

Nadere informatie

TOETSINGSKADER INNOVATIEPLANNEN LERARENOPLEIDINGEN HB0 1999-2004

TOETSINGSKADER INNOVATIEPLANNEN LERARENOPLEIDINGEN HB0 1999-2004 TOETSINGSKADER INNOVATIEPLANNEN LERARENOPLEIDINGEN HB0 1999-2004 De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, ingesteld bij wet van 15 mei 1997 (de Wet op de Onderwijsraad). De Raad adviseert,

Nadere informatie

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren.

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren. Voorbeeld invoeringsplan door Wim - 01-06-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/06/voorbeeld-invoeringsplan/ Voordat applicaties in een organisatie worden ingevoerd, is het belangrijk na te gaan op welke

Nadere informatie

E-learning premaster Landscape Archaeology

E-learning premaster Landscape Archaeology E-learning premaster Landscape Archaeology FALW afdeling Geo- en Bioarcheologie Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel E-learning pre-master Landscape

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108

Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108 Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108 Doel Zorg dragen voor de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs en werkzaamheden binnen een opleiding en zorg dragen voor de personele aansturing,

Nadere informatie

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding RTC Spaans vaknaam Taalvaardigheid Spaans 1 Major Engelse vaknaam Spanish Proficiency

Nadere informatie

Aanvraagformulier projecten

Aanvraagformulier projecten Aanvraagformulier projecten Gebruik voor het invullen van dit aanvraagformulier de invulkaders. Kaders worden scrollbaar als u meer tekst wilt gebruiken dan het kader groot is. Projectnaam Aanvrager Geplande

Nadere informatie

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk)

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Christine Prast, onderwijskundige Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Vooraf Onderwijskundig kader waarbinnen herontwerp plaatsvond Uitgangspunt bij het hier

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Weblectures: een digitaal hulpmiddel ter intensivering van het onderwijs. Richard Deuzeman 5 maart 2010

Weblectures: een digitaal hulpmiddel ter intensivering van het onderwijs. Richard Deuzeman 5 maart 2010 Weblectures: een digitaal hulpmiddel ter intensivering van het onderwijs Richard Deuzeman 5 maart 2010 Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Didactiek Techniek Organisatie Financiering Aanbevelingen Vragen

Nadere informatie

Taalvaardigheid Italiaans 1 Major

Taalvaardigheid Italiaans 1 Major Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Italiaans Taalvaardigheid Italiaans 1

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK?

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? Dit stappenplan neemt je mee langs vragen die relevant zijn als je online onderwijs wilt ontwikkelen: waarom wil je inzetten op online

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

Projectverslag: van bibliotheekinstructies naar een webgebaseerde cursus Informatievaardigheden

Projectverslag: van bibliotheekinstructies naar een webgebaseerde cursus Informatievaardigheden Projectverslag: van bibliotheekinstructies naar een webgebaseerde cursus Informatievaardigheden Projecttitel: Van bibliotheekinstructies naar een webgebaseerde cursus Informatievaardigheden Projectcode:

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Competentiegericht veterinair onderwijs Een geïntegreerde benadering van leren en toetsen op de klinische werkplek

Competentiegericht veterinair onderwijs Een geïntegreerde benadering van leren en toetsen op de klinische werkplek Competentiegericht veterinair onderwijs Een geïntegreerde benadering van leren en toetsen op de klinische werkplek Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen PUG-prijs 2015 10 november

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Questionmark Perception: voortbouwen! 26 maart 2007 drs. Marianne Schade staf- en beleidsmedewerker en secretaris

Nadere informatie

Docent. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Onderzoeker.

Docent. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Onderzoeker. Docent Doel College van van Bestuur Ontwikkelen en verzorgen van toegewezen wetenschappelijke, uitgaande van het facultaire, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen van de ten aanzien van kennis,

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Standaardisatie versus maatwerk

Standaardisatie versus maatwerk Standaardisatie versus maatwerk Peter van Helsdingen Manager Mediacentrum / Bureau Evenementen https://nl.linkedin.com/in/peter-van-helsdingen-28982613 procvanhelsdingen p.van.helsdingen@windesheim.nl

Nadere informatie

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden Afdeling ICT&O, Cleveringa Instituut,

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie