Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen: vervolg van EMP FSW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen: vervolg van EMP 2007-8 FSW"

Transcriptie

1 Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen: vervolg van EMP FSW Projectvoorstel Status Versie Vervolgproject Looptijd Eindversie n.v.t. / Vervolg op EMP-project : idem Auteur Frederique Six (B&O FSW /Peter Kerkhof, portefeuillehouder onderwijs FSW Datum Peter Kerkhof, portefeuillehouder onderwijs FSW Vacature Opdrachtgever Projectleider Bestandsnaam Versiehistorie Versienummer Datum Auteur Opmerking Contactpersonen Onderwijscentrum VU: Procedure en overige vragen: mevr. drs. C.M.J. Peters (E: T: ) ICT&Onderwijs: dhr. drs. G.J. Los (E: T: ) Digitaal Portfolio: mw. drs J. Poortinga (E: T: ) Kwaliteitszorg: dhr. dr. W. van Os (E: T: ) Onderwijsvisie: dhr. drs. G.J. Los (E: T: ) <De informatie onder 1 t/m 8 dient maximaal drie tot vier A4 te omvatten.> vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam

2 Projectvoorstel <Projectnaam/Werktitel>, <versienr.> 2 1. Samenvatting Het project is een vervolg op het EMP project Activerend onderwijs binnen FSW en EMP project Activerend onderwijs in de herziene bachelor Bestuur en Organisatie. Beide projecten speelden in op de vraag hoe binnen de FSW opleidingen intensievere onderwijsvormen kunnen worden gerealiseerd zodanig dat daarmee niet ook de belasting van docenten sterk toeneemt. Het huidige project behelst het continueren van de begeleiding van lopende projecten, en het uitbreiden binnen de betrokken afdelingen naar meer vakken. De probleemstelling bij dit project luidt dan ook: Hoe kunnen wij met nieuwe didactische en technologische ondersteuning het studierendement verhogen zonder dat dit tot een substantiële intensivering van de personeelsinzet leidt? De achterliggende redenering is dat door didactische vernieuwing de kwaliteit van het onderwijs verhoogd wordt, wat leidt tot een verbetering van het studierendement. Dit werd voor het eerst toegepast gedurende het college 2006/7 in het project Activerend onderwijs in de herziene bachelor Bestuur en Organisatie. Binnen dat project is een studiemiddag georganiseerd en is voor een beperkt aantal docenten capaciteit gereserveerd voor de ondersteuning vanuit het Onderwijscentrum binnen het EMP project 2006/07 (vakken: Beleid en Besluitvorming, Strategie, Gedrag in Organisaties en Instituties, Markt en Overheid). In 2007/8 is dit project voortgezet en opgeschaald naar alle vijf opleidingen binnen de afdeling Bestuur & Organisatie en uitgebreid naar drie andere afdelingen binnen FSW: Methoden en Technieken, Communicatiewetenschap en Cultuur, Organisatie en Management. Ook hier is veel in beweging gezet en die beweging willen we voor de komende jaren vasthouden. Vanuit de EMP-projecten is de afdeling BenO ondersteund gedurende het college 2006/07 en 2007/08 en de afdelingen COM, Communicatiewetenschap en Methoden & Technieken gedurende het studie 2007/08. In de bijlage is een overzicht te vinden van de lopende activiteiten. Vandaar deze vervolgaanvraag. Deze aanvraag richt zich op de vier afdelingen waar in de afgelopen jaren al activiteiten zijn ontplooid op het gebied van activerend onderwijs. 2. Rechtvaardiging van het project (In Prince2 wordt dit de business case genoemd. Het gaat over het waarom van het project maximaal ½ A4) Motivatie In de afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet op weg naar onderwijs dat studenten activeert zonder dat dit al te zeer ten koste gaat van de onderzoekstaken die de meeste FSW docenten hebben. Met gelijkblijvende budgetten grote studentenaantallen bedienen en daarbij het onderwijs stimulerender maken dan nu het geval is blijft een grote uitdaging voor FSW in de komende jaren. Voorkomen moet worden dat de gebruikte methodieken verdwijnen zodra de betrokken docenten verdwijnen. Dit project moet ertoe bijdragen dat slimme, al dan niet door ICT ondersteunde, methoden om studenten te activeren binnen FSW standaard in plaats van uitzondering worden. Bijdragen aan facultair onderwijsbeleid Het verhogen van de studierendementen is in het facultair beleidsplan van de Faculteit Sociale Wetenschappen genoemd als één van de belangrijkste taken op het gebied van het onderwijs. Daartoe zijn recent de opleidingsprogramma s ingrijpend gewijzigd. Programmawijzigingen zijn echter niet genoeg omdat ze vooral de structurering tussen vakken verbeteren. Dit EMP project behelst vooral hoe binnen programma-onderdelen het onderwijs verbeterd kan worden. In het facultair beleidsplan staat het als volgt geformuleerd: De faculteit

3 Projectvoorstel <Projectnaam/Werktitel>, <versienr.> 3 verwacht de rendementen te kunnen verhogen [..] vooral door de betrokkenheid van de studenten te vergroten. In samenwerking met het Onderwijscentrum wil de faculteit in de komende jaren haar onderwijs zodanig inrichten dat het de student motiveert. Door de vormgeving van onderzoekend leren en door de invoering van vormen van interactief doceren en studeren, hoopt ze de betrokkenheid van studenten en docenten bij de leerstof te vergroten. Een inspirerende omgeving, docenten die met enthousiasme en betrokkenheid lesgeven en werkvormen die studenten aansporen iets met de leerstof te doen, zijn de beste manier om het rendement te vergroten. De nieuwe programma s die in 2006 van start zijn gegaan zijn hopelijk een eerste stap in die richting. Daarnaast wordt samen met het Onderwijscentrum met een aantal studieonderdelen geëxperimenteerd. Het bestuur wil docenten door middel van bonussen, student-assistentschappen, extra hulpmiddelen e.d. stimuleren met het onderwijs te experimenteren. (p. 27). Aansluiting bij EMP-thema s Het project sluit aan bij Thema 1: Onderwijsontwikkeling en de Onderwijsvisie VU, met name bij het begrip Community of Learners. De ingezette middelen dragen ertoe bij dat studenten vaardigheden ontwikkelen die onmisbaar zijn wil een onderzoeksgemeenschap op gang komen. Vooral vaardigheden op het gebied van peer review zijn hier van belang. Relevnat voor Thema 1 is verder dat docenten van elkaars ervaringen leren. Het opzetten van een website die toegang geeft tot elkaars middelen en ervaringen op het gebied van activerend onderwijs faciliteert dit leerproces. Het project sluit verder aan bij Thema 3: Experimenteren met verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs met ondersteuning van ICT. Te denken valt hierbij aan het gebruik van streaming media (video), web 2.0 toepassingen (zoals Wiki), tools die samenwerken en kennisontwikkeling bevorderen (zoals Blackboard) en van het tool Question Bank om studenten te activeren. Bijzondere nadruk ligt op het activeren van studenten (en in mindere mate ook het toetsen en beoordelen) met behulp van ICT-tools die peersessie, peer review en peer assessment ondersteunen. 3. Projectdefinitie Maximaal ½ A4 Projectdoelstellingen 1. Voortzetten begeleiden van bestaande vakken/docenten bij daadwerkelijke toepassing en verdere ontwikkeling. (Zie bijlage voor overzicht). 2. In college 2008/9 en 2009/10 opnieuw een studiemiddag in elke afdeling organiseren voor delen ervaringen, informeren over laatste ontwikkelingen en stimuleren nieuwe docenten/vakken 3. Begeleiden nieuwe docenten bij het activerender maken van vakken. 4. Het motiveren van docenten binnen de afdelingen die nu niet participeren om activerende onderwijsmethoden te ontwikkelen Projectbereik Opleidingen binnen vier van de zeven afdelingen binnen FSW, met in totaal bijna driekwart van de ingeschreven FSW studenten. In een gerelateerd project is bovendien de afdeling Antropologie betrokken. Projectresultaten A. Geactiveerde docenten en geactiveerde studenten in totaal ca 12 vakken binnen de 4 afdelingen. Dit zijn de vakken die in gestart zijn met het ontwikkelen van prikkelende activiteiten. In worden deze vakken daadwerkelijk uitgevoerd en begeleid. B. Verder voor nog eens totaal ca 6 vakken binnen de 4 afdelingen in geactiveerde docenten en in ook geactiveerde studenten.

4 Projectvoorstel <Projectnaam/Werktitel>, <versienr.> 4 C. In wederom 4-6 vakken binnen de vier afdelingen waar de docenten geactiveerd worden en prikkelende activiteiten voor de studenten gaan ontwikkelen. Relaties met andere projecten Vervolg op EMP projecten in en over activerend onderwijs binnen B&O en FSW. Aanvraag van afdeling Antropologie van FSW zal qua activiteiten op facultair niveau (bijv stuurgroep) samenwerken met dit project. 4. Kwaliteit en disseminatie Maximaal ½ A4 Kwaliteitseisen Docenten enthousiast en geactiveerd (zijn actief aan het nadenken over didactiek en verdiepen zich in nieuwe methoden en technieken (inclusief ICT applicaties) en docenten maken daadwerkelijk gebruik van (al dan niet ICT ondersteunde) activerende werkvormen. Studenten geactiveerd: meer studenten volgen vak actief en meer studenten halen vak. Borging van kwaliteit van de resultaten <Op welke wijze wordt geborgd dat de resultaten van het project van voldoende kwaliteit zijn? Geef hierbij aan op welke wijze de resultaten worden geëvalueerd en welke functie de stuurgroep (nieuwe benaming voor begeleidingscommissie) krijgt bij het borgen van de kwaliteit.> Voor alle vakken worden de standaard evaluatieformulieren uitgedeeld. Deze zijn constant door de jaren heen en kunnen dus vergeleken worden. Waar relevant zal een apart evaluatieformulier aan studenten uitgedeeld worden. Verder kan een vergelijking worden gemaakt tussen de slagingspercentages van vorige jaren en de jaren dat het onderwijs activerender wordt aangeboden. Tot slot is de mate van disseminatie van gebruikte methodieken binnen de faculteit een doelstelling die apart zal worden bekeken: de mate van gebruik van activerende onderwijsmethodieken vormt een criterium en zal in het begin en aan het einde van het project in kaart worden gebracht. De stuurgroep houdt hier toezicht op. Bruikbaarheid van de resultaten <Op welke wijze worden de resultaten van het project bekendgemaakt binnen en buiten de faculteit. In hoeverre zijn de resultaten ook bruikbaar voor andere faculteiten? Hoe wordt bereikt dat de resultaten ook daadwerkelijk worden gebruikt?> De resultaten zullen binnen de faculteit bekend worden gemaakt. In ieder geval via een op te zetten website (zie activiteitenplan), maar ook via studiemiddagen en wellicht ook de facultaire nieuwsbrief. De resultaten zullen zeker ook interessant zijn voor andere faculteiten. Voor de disseminatie valt te denken aan EMP-presentatiemiddagen, of aan een artikel in het blad Onderwijscentraal, dat binnen de hele VU verspreid wordt. 5. Projectstructuur Projectgroep Naam Functie Afdeling Projectrol Uren p/w Telefoon Vacature Facultair projectleider 80 uur totaal per

5 Projectvoorstel <Projectnaam/Werktitel>, <versienr.> 5 Kees Boersma Projectleider COM 40 uur totaal per Anita van Hoof Projectleider CW 40 uur totaal per Lorraine Nencel Projectleider M&T 40 uur totaal per Frederique Six Projectleider B&O 40 uur totaal per Wouter de Jong Ondersteuner Onderwijscentrum VU FSW-ICTO medewerker; beheerder en ontwikkelaar facultaire website Zie onderstaande punt uur per 0,3 fte per Ondersteuning vanuit Onderwijscentrum VU <Welke expertise vanuit het Onderwijscentrum VU is nodig en voor hoeveel fte (tussen 0,1 en 0,3 fte)? Wat worden zijn/haar voornaamste taken? Is er piekbelasting voor deze medewerker te verwachten en zo ja, wanneer?> Gemiddeld 0,2 fte gedurende 2. Piekbelasting van 0,3 fte mogelijk, maar in dit stadium nog niet te bepalen. Taken: 4 studiemiddagen (voorbereiding plus 1-2 medewerkers aanwezig) per = 10 dagen Projectteam bijeenkomsten etc 10 dagen Begeleiding 12 docenten/vakken bij uitvoering EMP dagen Begeleiding 12 docenten/vakken bij ontwerp/ontwikkeling/ uitvoering EMP dagen Helpen bij schrijven rapportages 3 dagen Helpen bij opzetten en bijhouden facultaire website met veel links naar website onderwijscentrum (inbreng expertise) 5 dagen Totaal dagen Stuurgroep (voorheen begeleidingscommissie) Opdrachtgever FB (Peter Kerkhof). Studentlid uit FSR kring (bij voorkeur Leonie Heres, want student-lid in eerdere jaren), (oud) onderwijsmanager. Facultair commitment <Geef aan dat er voldoende draagvlak is voor het project en op welke wijze wordt gegarandeerd dat de genoemde uren ook besteed kunnen worden aan het project.> Gekeken zal worden of er middelen kunnen worden vrijgemaakt om in ieder geval een project leider te ondersteunen. Binnenkort zal dienaangaande aan het FB een voorstel worden gedaan.

6 Projectvoorstel <Projectnaam/Werktitel>, <versienr.> 6 6. Projectaanpak Activiteiten Concreet denken wij bij dit project aan de volgende activiteiten: 1. Opstellen plan van aanpak (september 2008 en september 2009) 2. Studiemiddagen organiseren afdelingen 3. Begeleiden oude (=EMP 2007/8) docenten/vakken bij daadwerkelijke uitvoering (eerste semester 2008/9) 4. Begeleiden oude (=EMP 2007/8) docenten/vakken bij daadwerkelijke uitvoering (tweede semester 2008/9) 5. Begeleiden nieuwe docenten/vakken bij vernieuwing/herontwerp (gedurende hele college 2008/9 en 2009/10) 6. Naast het standaard evaluatieformulier, een extra evaluatieformulier door studenten na afloop van elk vak in laten vullen (te ontwikkelen in samenwerking met het onderwijscentrum). Liefst ook een evaluatiegesprek met een groep studenten. (gedurende hele periode) 7. Begeleiden nieuwe docenten/vakken bij vernieuwing/herontwerp (gedurende hele college 2009/10) 8. Rapport met verslag van project schrijven, inclusief aanbevelingen aan Faculteitsbestuur (augustus 2009 en augustus 2010). Hoofdactiviteit omschrijving Relatie met resultaten 1 Opstellen van Zie hierboven A,B, en C projectplan 2 studiemiddagen Zie hierboven A,B, en C 3 oude docenten Zie hierboven A begeleiden 4 oude docenten Zie hierboven A begeleiden 5 Nieuwe docenten Zie hierboven B start 2008/9 6 Nieuwe docenten Zie hierboven C start 2009/10 7 Opstellen eindrapport Zie hierboven A, B en C Planning 24 maanden sept. okt. nov. dec. jan. febr. mrt. april mei juni juli aug. 1 x 2 x x x x 3 x x x x x x 4 x x x x x x x 5 x x x x x x x x x x x X 6 x x x x x x x x x x x x 7 x x x 8 x x sept. okt. nov. dec. jan. febr. mrt. april mei juni juli aug.

7 Projectvoorstel <Projectnaam/Werktitel>, <versienr.> 7 1 x 2 3 x x x x 4 5 x x x x x x x x x x x X 6 x x x x x x x x x x x X 7 x x x x x x x x x x x X 8 x x 7. Materiële kosten <Zijn er materiële kosten binnen het project (bijv. aanschaf van software / hardware / infrastructuur)? Zo ja, geef aan dat de faculteit garant staat voor te maken kosten.> Niet voorzien. 8. Ondertekening en datum <Het voorstel dient ondertekend te worden door of namens het faculteitsbestuur of het diensthoofd, alsmede voor akkoord door het Onderwijscentrum VU.> dr. Peter Kerkhof Portefeuillehouder Onderwijs Faculteitsbestuur FSW Amsterdam,

8 Projectvoorstel <Projectnaam/Werktitel>, <versienr.> 8 BIJLAGE: overzicht lopende activiteiten EMP project Overzicht van de deelprojecten EMP project van FSW Activerende Didactiek bij Sociale Wetenschappen 2007/2008 per opleiding Dit project is een vervolg op het EMP project 2006/2007 Activerend onderwijs in de herziene bachelor Bestuur en Organisatie. Het huidige EMP project (2007/2008) heeft als doel de vorig ingezette activiteiten uit te breiden en te verdiepen naar andere bachelorvakken van B&O, naar een aantal mastervakken B&O en naar drie andere opleidingen van FSW. Naast B&O hebben zich dit de opleidingen COM, Communicatiewetenschappen en M&T aangesloten bij het project Activerend Onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen. Opleiding B&O Projectleider: Frederique Six Deelproject 1: Instituties, markt en overheid (bachelorvak) (hoorcolleges) Docent: Piet de Vries; Aantal studenten: circa 150 In januari heeft er een adviserend gesprek plaats gevonden met Piet. Doel was het vinden van instrumenten/vormen die de actieve omgang met en toepassing van de stof bevorderen, en meer in het algemeen het activeren van studenten. Werken met peer review opdrachten (met behulp van Turnitin) kwam als een nuttig instrument en werkvorm naar voren. Piet heeft inmiddels en instructie Turnitin gehad. Deelproject 2: Strategic Management (bachelorvak) (hoorcolleges) Docente: Yvette Taminiau; aantal studenten >200 Adviseren, ondersteunen en coachen van de docente bij het activerender maken van het vak door gebruik van videofragmenten (zoals casussen, soms met kijkopdrachten) en door het inzetten van activerende werkvormen bij de hoorcolleges (zoals werken in duo s met aansluitende plenaire terugkoppeling). Ondersteuning vanuit het Onderwijscentrum onder andere door een aantal colleges te bezoeken en feedback te geven. In januari heeft er een evaluerend gesprek plaatsgevonden, waarin de behoefte is geuit om ook volgend weer extra ondersteuning te willen ontvangen. Naast het inzetten van video en activerende werkvorm binnen de hoorcolleges zou dan ook naar mogelijkheden gekeken kunnen worden om tussen de hoorcolleges in de studenten met peer review opdrachten te activeren (m.b.v Turnitin). Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om de colleges op te nemen op video en deze te koppelen aan de gebuikte powerpoint-sheets (m.b.v. Microsoft Producer). Door de videobeelden en de powerpointpresentatie via Blackboard beschikbaar te stellen aan de studenten, kunnen ze (delen van) het college nog een keer bekijken: bijvoorbeeld als ze een college gemist hebben, moeilijke delen nog een keer terug willen zien of ter voorbereiding op het tentamen. Deelproject 3: Beleid en Besluitvorming (bachelorvak) (werkcolleges) Docent: Bas van Gool; aantal studenten 90. Advies bij het toevoegen van een activerende component en instructie bij het aanmaken van groups pages in Blackboard. De studenten werken in kleine groepen aan opdrachten. De keuze is dit gevallen op het aanbieden van digitale werkruimten (groups pages) in Blackboard voor elke groep. De groepen beschikken binnen deze digitale werkruimte over een discussieforum en kunnen samenwerken aan documenten opdrachten. In praktijk hebben dit de meeste groepen niet gebruik gemaakt van de groups pages, maar via bestanden uitgewisseld. Er waren echter een aantal groepen die wel van de digitale werkruimte binnen Blackboard gebruik hebben gemaakt, waarvan er twee groepen gedurende het hele onderzoeks- en schrijfproces proces de file exchange binnen de groups pages hebben gebruikt. Bas staat er open voor om volgend te experimenteren met andere vormen van digital samenwerken (bijvoorbeeld met een wiki). Deelproject 4: Netwerkanalsye (bachelorvak) (hoorcolleges)

9 Projectvoorstel <Projectnaam/Werktitel>, <versienr.> 9 Docent: Peter Groenewegen Ondersteuning vanuit het Onderwijscentrum door een aantal colleges te bezoeken en feedback te geven. Verder is er gezamenlijk gekeken naar mogelijkheden om de studenten meer te activeren bij een vak met uitsluitend hoorcolleges (Organisatiewetenschappen). Er is demonstratie van het programma Turnitin gegeven en er is gekeken naar mogelijkheden om met behulp van dit programma tijdens de collegereeks peer review opdrachten in te zetten. In maart/ april zal Turnitin ingericht worden. Doel is om drie vrijwillige peer review opdrachten te laten inleveren in Turnitin en te laten reviewen door enkele peers. Verder is er een korte demonstratie geven van het programma Microsoft Producer, waarmee gemakkelijk hoorcolleges opgenomen en gekoppeld kunnen worden aan bijbehorende powerpoint-sheets. Deze kunnen dan bijvoorbeeld via Blackboard aan de studenten beschikbaar worden gesteld. Deelproject 5: Bachelor thesis Coördinator: Lislore Berghman Na een adviserend gesprek en een instructie Turnitin heeft Liselore besloten om de studenten bij de bacherlor thesis te laten werken met peer review (elke student maakt een aantal opdrachten en reviewd per opdrachtenronde de opdrachten van een aantal andere studenten). De omgeving in Turnitin is inmiddels (maart 2008) ingericht. In april verzorgt het Onderwijscentrum een demosessie Turnitin voor de docenten die de bachelor thesis begeleiden. Deelproject 6 : bachelor werkgroep Voor de bachelor werkgroep wordt er nog gekeken naar mogelijkheden om binnen het EMP project activerende activiteiten op te starten. Er wordt nu al geinventariseerd bij studeten wat ze van het vak vonden. Het afwachten is tot bekend is wie volgend coördinator van dit vak wordt. Opleiding M&T Projectleider: Gerhard van de Bunt/Lorraine Nencel Op 3 december heeft er binnen dit project een studiemiddag plaatsgevonden. Er zijn binnen M&T diverse docenten die werken met Turnitin en het aantal docenten dat peer review in willen zetten met behulp van Turnitin zal komend studie toenemen. Voor andere docenten zal werken met Question Bank een geschikte optie zijn om de studenten meer te activeren. Opleiding COM Projectleider: Kees Boersma Na adviserende gesprekken met Kees en nadat Kees binnen zijn opleiding de behoefte aan ondersteuning geïnventariseerd had, kwam als meest urgente behoefte naar voren: het beantwoorden van vragen die spelen rond het begeleiden en ondersteunen van studenten (en docenten) bij het schrijven (en beoordelen) van de Master Thesis (verhogen rendement en ondersteunen taalvaardigheid Engels), die dit voor het eerst in het Engels geschreven moet worden. Dit is er begonnen met een kleinschalige pilot. Volgend wordt eraan gedacht om op grotere schaal te werken met peer review en om deze en andere activerende werkvormen ook in te zetten bij andere vakken. Kees: De Master-thesis. Dit voor het eerst moeten studenten de thesis in het Engels schrijven. Onder de docenten brengt dit nogal wat vragen met zich mee. De vragen gaan met name over het assessment van een product in een vreemde taal hoe beoordelen we de kwaliteit van het Engels, hoe kunnen we het niveau verbeteren, etc., maar ook: hoe beïnvloedt de taal nu eigenlijk het onderzoek. Mogelijk zouden we tijdens de middag kunnen discussiëren met mensen van taalwetenschappen en met deskundigen van het Onderwijscentrum? Er heeft een gesprek plaatsgevonden met een medewerker van het Onderwijscentrum en Eline van Stralen van het Taalcentrum. Een idee was om peer review in te zetten bij het feedback

10 Projectvoorstel <Projectnaam/Werktitel>, <versienr.> 10 geven op de onderzoeksopzet, die elke student in het Engels moest schrijven (leereffect door het lezen van andere opzetten, vertrouwd raken met Engelse vaktermen, oefenen Engelse schrijfvaardigheid door ook de feedback in het Engels te formuleren). Er heeft in december een studiemiddag rond dit onderwerp plaatsgevonden met onder andere een presentatie van Turnitin (Onderwijscentrum) en Eline van Stralen (Taalcentrum). Kees Boersma heeft in het vervolg het plan opgevat dit te starten met een pilot peer review (zonder gebruik van Turnitin) Opleiding Communicatiewetenschappen Projectleider: Anita van Hoof Deze opleiding is pas in het voor van 2008 van start gegaan. Op maandag 10 maart heeft het eerste gesprek plaatsgevonden met Anita van Hoof. De voornaamste activiteit dit is het organiseren van een studiemiddag (24 april), om de docenten te inspireren en op ideeën te brengen wat betreft het actiever maken van hun vakken. Onderwerpen die op deze middag gepresenteerd worden: Peer review (Turnitin) Gebruik van digitale stemkastjes; Video in het Onderwijs Question Bank (en/ of evt. iets over een tool om multiple choice vragen te beheren) Overkoepelend In het vorige EMP project is de eerste opzet van een Community in Blackboard gerealiseerd. Doel van deze community is het beschikbaar stellen van informatie over de verschillende tools waarover de VU beschikt en over welke activerende werkvormen met de verschillende tools ondersteunt kunnen worden. Verder: de contactgegevens van de personen die er meer over kunnen vertellen. Op 12 maart heeft een overleg plaatsgevonden over het voortzetten van dit deelproject binnen het huidige EMP project (met: Frederique Six, Wouter de Jong van FSW en Petra Fischer van het Onderwijscentrum). Ook op maandag 17 maart is er tijdens het EMP-projectleideroverleg gekeken naar een mogelijke voortzetting van de community. Conclusie: een voortzetting van deze community lijkt vooral zinvol voor docenten die met peer review (Turnitin) werken en digitaal ervaringen uit kunnen wisselen/ tips aan elkaar kunnen geven. Verder lijkt het erg zinvol om per afdeling een contactpersoon aan te wijzen, waar docenten met vragen over activerende werkvormen en ondersteunende ICT-tools terecht kunnen. Deze contactpersonen kunnen docenten dan bijvoorbeeld doorverwijzen naar de aangewezen medewerker van het Onderwijscentrum. Ook wordt er binnen FSW sowieso al gedacht over het inrichten van een informatieve site over tools en ICT-aanbod. Wouter de Jong is hierbij betrokken. Tenslotte lijkt voor het vervolgproject het opnemen van het thema van een leerlijn peer review/ feedback geven erg zinvol.

Toetsing en Evaluatie webcursussen informatievaardigheden-2009/2010

Toetsing en Evaluatie webcursussen informatievaardigheden-2009/2010 Toetsing en Evaluatie webcursussen informatievaardigheden-2009/2010 Universiteitsbibliotheek Projectvoorstel Vervolgproject Status Versie 4.0 Eindversie Vervolg op EMP-project 2007-2008: Toetsing en evaluatie

Nadere informatie

Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO Eindrapportage EMP project ULO 2007-2008

Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO Eindrapportage EMP project ULO 2007-2008 Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO Eindrapportage EMP project ULO 2007-2008 Projecttitel: Verbreding en Verdieping van de implementatie van digitale didactiek

Nadere informatie

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15 VOORWOORD... 2 I PERIODE SEPTEMBER 2001 TOT JANUARI 2002... 2 INLEIDING... 2 WAT IS ER GEBEURD... 3 EVALUATIE VAN DE CURSUSSEN... 4 WAT IS ER NOG NIET GEBEURD... 5 RICHTING ACTIVEREND ONDERWIJS?... 5 IMPLEMENTATIE

Nadere informatie

Korteweg- de Vries Instituut, Science park 904, Postbus 94248 1090 GE Amsterdam A.J.P.Heck@uva.nl

Korteweg- de Vries Instituut, Science park 904, Postbus 94248 1090 GE Amsterdam A.J.P.Heck@uva.nl COACH Gegevens penvoerder Penvoerende instelling Universiteit van Amsterdam, FNWI (Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica) Correspondentieadres faculteit Postbus 94216, 1090 GE Amsterdam

Nadere informatie

ICT&O- 21: Sleutel tot Onderwijssucces aan de VU. Visiedocument van de werkgroep Onderwijs en ICT

ICT&O- 21: Sleutel tot Onderwijssucces aan de VU. Visiedocument van de werkgroep Onderwijs en ICT ICT&O- 21: Sleutel tot Onderwijssucces aan de VU Visiedocument van de werkgroep Onderwijs en ICT Vrije Universiteit 21 Juni 2012 Versie: besproken in BOVU op 28 juni 2012 1 SAMENVATTING Het voorliggende

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

ICT en onderwijs voor de Universiteit Twente

ICT en onderwijs voor de Universiteit Twente ICT en onderwijs voor de Universiteit Twente Visie, ambities en plannen voor 2013-2016 Auteur Versie Datum Wytze Koopal, S&O/OD 0.5 (13 febr, initiële opzet met input van collega s Verkroost, Slotman,

Nadere informatie

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT

ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT ɪntuɪt: ENGLISH TUTORING THROUGH IT OVP-Project SURF 2005 Controlling Document: OW 06.0405 Tussenrapportage 4: oktober 2006-januari 2007 Eindrapportage Proof-of-Conceptfase 31 januari 2007 Penvoerende

Nadere informatie

IDEM DITO. Projectplan. Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG. Uitvoerders: Faculteit der Letteren,

IDEM DITO. Projectplan. Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG. Uitvoerders: Faculteit der Letteren, IDEM DITO Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG Projectplan Uitvoerders: Faculteit der Letteren, Faculteit Medische Wetenschappen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde,

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Nationaal Actieplan e-learning. Controlling Document. Acculturatie

Nationaal Actieplan e-learning. Controlling Document. Acculturatie Nationaal Actieplan e-learning Controlling Document Acculturatie Versterken van de kwaliteit van de instroom van buitenlandse studenten door een gedegen online voorbereiding Penvoerende instelling Universiteit

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Learning Tomorrow. Plan van Aanpak Programma Omschrijving. 22 januari 2013. Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi

Learning Tomorrow. Plan van Aanpak Programma Omschrijving. 22 januari 2013. Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi Learning Tomorrow Plan van Aanpak Programma Omschrijving 22 januari 2013 22 januari 2013 Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi Plan van Aanpak Programma Learning Tomorrow dd 22 januari 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe

Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe Eindrapportage Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie / ToetsBaBe Maart 2012 april 2014 Publicatiedatum 30 juni 2014 Gegevens penvoerder Penvoerende instelling Projectleider Instelling

Nadere informatie

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013 Vastgesteld door het College van Bestuur op 30 maart 2010 Inhoud 1. Management samenvatting... 3 2. Verantwoording... 6 2.1 De regeling... 6 2.2 Taal en rekenen: verschillende grootheden... 6 2.3 Betrokkenen

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren" (vd Veen, de Boer & Collis)

Didactiek voor Web-leeromgevingen: Actief leren (vd Veen, de Boer & Collis) Veen, J. van der, Boer, W.F. de, & Collis, B. A. (2000). Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren". Notitie in het kader van het SURF TeleTOPAB project,(deelproject T9). Dinkel Instituut, UT, Enschede

Nadere informatie

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Controlling Document Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

STRETCHEN: de lat hoger leggen

STRETCHEN: de lat hoger leggen STRETCHEN: de lat hoger leggen Verslag van een Praktijkgericht Onderzoek in het kader van de Opleiding leraar VHO wiskunde (code 68516), Universiteit Utrecht. Ir. G.M.J.M. (Tinus) Coppens (studentnr. 3727602)

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

Resultaten Audit ITTL 2013 Informatietechnologie in de VMBO-TL. Auteur : Loes van den Brandt Proces in Beeld Versienummer : 1.0 (18 november 2013)

Resultaten Audit ITTL 2013 Informatietechnologie in de VMBO-TL. Auteur : Loes van den Brandt Proces in Beeld Versienummer : 1.0 (18 november 2013) Resultaten Audit ITTL 2013 Informatietechnologie in de VMBO-TL Auteur : Loes van den Brandt Proces in Beeld Versienummer : 1.0 (18 november 2013) Resultaten Audits ITTL 1.0 18-11-13 Proces in Beeld 2 /

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s. Campus Blend using Sakai

Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s. Campus Blend using Sakai Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s Campus Blend using Sakai Betreft Van Voor Rapport D: Migratiescenario s Wytze Koopal & Stanley Portier Opdrachtgever (Sir Bakx) Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario

Nadere informatie