Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen: vervolg van EMP FSW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen: vervolg van EMP 2007-8 FSW"

Transcriptie

1 Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen: vervolg van EMP FSW Projectvoorstel Status Versie Vervolgproject Looptijd Eindversie n.v.t. / Vervolg op EMP-project : idem Auteur Frederique Six (B&O FSW /Peter Kerkhof, portefeuillehouder onderwijs FSW Datum Peter Kerkhof, portefeuillehouder onderwijs FSW Vacature Opdrachtgever Projectleider Bestandsnaam Versiehistorie Versienummer Datum Auteur Opmerking Contactpersonen Onderwijscentrum VU: Procedure en overige vragen: mevr. drs. C.M.J. Peters (E: T: ) ICT&Onderwijs: dhr. drs. G.J. Los (E: T: ) Digitaal Portfolio: mw. drs J. Poortinga (E: T: ) Kwaliteitszorg: dhr. dr. W. van Os (E: T: ) Onderwijsvisie: dhr. drs. G.J. Los (E: T: ) <De informatie onder 1 t/m 8 dient maximaal drie tot vier A4 te omvatten.> vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam

2 Projectvoorstel <Projectnaam/Werktitel>, <versienr.> 2 1. Samenvatting Het project is een vervolg op het EMP project Activerend onderwijs binnen FSW en EMP project Activerend onderwijs in de herziene bachelor Bestuur en Organisatie. Beide projecten speelden in op de vraag hoe binnen de FSW opleidingen intensievere onderwijsvormen kunnen worden gerealiseerd zodanig dat daarmee niet ook de belasting van docenten sterk toeneemt. Het huidige project behelst het continueren van de begeleiding van lopende projecten, en het uitbreiden binnen de betrokken afdelingen naar meer vakken. De probleemstelling bij dit project luidt dan ook: Hoe kunnen wij met nieuwe didactische en technologische ondersteuning het studierendement verhogen zonder dat dit tot een substantiële intensivering van de personeelsinzet leidt? De achterliggende redenering is dat door didactische vernieuwing de kwaliteit van het onderwijs verhoogd wordt, wat leidt tot een verbetering van het studierendement. Dit werd voor het eerst toegepast gedurende het college 2006/7 in het project Activerend onderwijs in de herziene bachelor Bestuur en Organisatie. Binnen dat project is een studiemiddag georganiseerd en is voor een beperkt aantal docenten capaciteit gereserveerd voor de ondersteuning vanuit het Onderwijscentrum binnen het EMP project 2006/07 (vakken: Beleid en Besluitvorming, Strategie, Gedrag in Organisaties en Instituties, Markt en Overheid). In 2007/8 is dit project voortgezet en opgeschaald naar alle vijf opleidingen binnen de afdeling Bestuur & Organisatie en uitgebreid naar drie andere afdelingen binnen FSW: Methoden en Technieken, Communicatiewetenschap en Cultuur, Organisatie en Management. Ook hier is veel in beweging gezet en die beweging willen we voor de komende jaren vasthouden. Vanuit de EMP-projecten is de afdeling BenO ondersteund gedurende het college 2006/07 en 2007/08 en de afdelingen COM, Communicatiewetenschap en Methoden & Technieken gedurende het studie 2007/08. In de bijlage is een overzicht te vinden van de lopende activiteiten. Vandaar deze vervolgaanvraag. Deze aanvraag richt zich op de vier afdelingen waar in de afgelopen jaren al activiteiten zijn ontplooid op het gebied van activerend onderwijs. 2. Rechtvaardiging van het project (In Prince2 wordt dit de business case genoemd. Het gaat over het waarom van het project maximaal ½ A4) Motivatie In de afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet op weg naar onderwijs dat studenten activeert zonder dat dit al te zeer ten koste gaat van de onderzoekstaken die de meeste FSW docenten hebben. Met gelijkblijvende budgetten grote studentenaantallen bedienen en daarbij het onderwijs stimulerender maken dan nu het geval is blijft een grote uitdaging voor FSW in de komende jaren. Voorkomen moet worden dat de gebruikte methodieken verdwijnen zodra de betrokken docenten verdwijnen. Dit project moet ertoe bijdragen dat slimme, al dan niet door ICT ondersteunde, methoden om studenten te activeren binnen FSW standaard in plaats van uitzondering worden. Bijdragen aan facultair onderwijsbeleid Het verhogen van de studierendementen is in het facultair beleidsplan van de Faculteit Sociale Wetenschappen genoemd als één van de belangrijkste taken op het gebied van het onderwijs. Daartoe zijn recent de opleidingsprogramma s ingrijpend gewijzigd. Programmawijzigingen zijn echter niet genoeg omdat ze vooral de structurering tussen vakken verbeteren. Dit EMP project behelst vooral hoe binnen programma-onderdelen het onderwijs verbeterd kan worden. In het facultair beleidsplan staat het als volgt geformuleerd: De faculteit

3 Projectvoorstel <Projectnaam/Werktitel>, <versienr.> 3 verwacht de rendementen te kunnen verhogen [..] vooral door de betrokkenheid van de studenten te vergroten. In samenwerking met het Onderwijscentrum wil de faculteit in de komende jaren haar onderwijs zodanig inrichten dat het de student motiveert. Door de vormgeving van onderzoekend leren en door de invoering van vormen van interactief doceren en studeren, hoopt ze de betrokkenheid van studenten en docenten bij de leerstof te vergroten. Een inspirerende omgeving, docenten die met enthousiasme en betrokkenheid lesgeven en werkvormen die studenten aansporen iets met de leerstof te doen, zijn de beste manier om het rendement te vergroten. De nieuwe programma s die in 2006 van start zijn gegaan zijn hopelijk een eerste stap in die richting. Daarnaast wordt samen met het Onderwijscentrum met een aantal studieonderdelen geëxperimenteerd. Het bestuur wil docenten door middel van bonussen, student-assistentschappen, extra hulpmiddelen e.d. stimuleren met het onderwijs te experimenteren. (p. 27). Aansluiting bij EMP-thema s Het project sluit aan bij Thema 1: Onderwijsontwikkeling en de Onderwijsvisie VU, met name bij het begrip Community of Learners. De ingezette middelen dragen ertoe bij dat studenten vaardigheden ontwikkelen die onmisbaar zijn wil een onderzoeksgemeenschap op gang komen. Vooral vaardigheden op het gebied van peer review zijn hier van belang. Relevnat voor Thema 1 is verder dat docenten van elkaars ervaringen leren. Het opzetten van een website die toegang geeft tot elkaars middelen en ervaringen op het gebied van activerend onderwijs faciliteert dit leerproces. Het project sluit verder aan bij Thema 3: Experimenteren met verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs met ondersteuning van ICT. Te denken valt hierbij aan het gebruik van streaming media (video), web 2.0 toepassingen (zoals Wiki), tools die samenwerken en kennisontwikkeling bevorderen (zoals Blackboard) en van het tool Question Bank om studenten te activeren. Bijzondere nadruk ligt op het activeren van studenten (en in mindere mate ook het toetsen en beoordelen) met behulp van ICT-tools die peersessie, peer review en peer assessment ondersteunen. 3. Projectdefinitie Maximaal ½ A4 Projectdoelstellingen 1. Voortzetten begeleiden van bestaande vakken/docenten bij daadwerkelijke toepassing en verdere ontwikkeling. (Zie bijlage voor overzicht). 2. In college 2008/9 en 2009/10 opnieuw een studiemiddag in elke afdeling organiseren voor delen ervaringen, informeren over laatste ontwikkelingen en stimuleren nieuwe docenten/vakken 3. Begeleiden nieuwe docenten bij het activerender maken van vakken. 4. Het motiveren van docenten binnen de afdelingen die nu niet participeren om activerende onderwijsmethoden te ontwikkelen Projectbereik Opleidingen binnen vier van de zeven afdelingen binnen FSW, met in totaal bijna driekwart van de ingeschreven FSW studenten. In een gerelateerd project is bovendien de afdeling Antropologie betrokken. Projectresultaten A. Geactiveerde docenten en geactiveerde studenten in totaal ca 12 vakken binnen de 4 afdelingen. Dit zijn de vakken die in gestart zijn met het ontwikkelen van prikkelende activiteiten. In worden deze vakken daadwerkelijk uitgevoerd en begeleid. B. Verder voor nog eens totaal ca 6 vakken binnen de 4 afdelingen in geactiveerde docenten en in ook geactiveerde studenten.

4 Projectvoorstel <Projectnaam/Werktitel>, <versienr.> 4 C. In wederom 4-6 vakken binnen de vier afdelingen waar de docenten geactiveerd worden en prikkelende activiteiten voor de studenten gaan ontwikkelen. Relaties met andere projecten Vervolg op EMP projecten in en over activerend onderwijs binnen B&O en FSW. Aanvraag van afdeling Antropologie van FSW zal qua activiteiten op facultair niveau (bijv stuurgroep) samenwerken met dit project. 4. Kwaliteit en disseminatie Maximaal ½ A4 Kwaliteitseisen Docenten enthousiast en geactiveerd (zijn actief aan het nadenken over didactiek en verdiepen zich in nieuwe methoden en technieken (inclusief ICT applicaties) en docenten maken daadwerkelijk gebruik van (al dan niet ICT ondersteunde) activerende werkvormen. Studenten geactiveerd: meer studenten volgen vak actief en meer studenten halen vak. Borging van kwaliteit van de resultaten <Op welke wijze wordt geborgd dat de resultaten van het project van voldoende kwaliteit zijn? Geef hierbij aan op welke wijze de resultaten worden geëvalueerd en welke functie de stuurgroep (nieuwe benaming voor begeleidingscommissie) krijgt bij het borgen van de kwaliteit.> Voor alle vakken worden de standaard evaluatieformulieren uitgedeeld. Deze zijn constant door de jaren heen en kunnen dus vergeleken worden. Waar relevant zal een apart evaluatieformulier aan studenten uitgedeeld worden. Verder kan een vergelijking worden gemaakt tussen de slagingspercentages van vorige jaren en de jaren dat het onderwijs activerender wordt aangeboden. Tot slot is de mate van disseminatie van gebruikte methodieken binnen de faculteit een doelstelling die apart zal worden bekeken: de mate van gebruik van activerende onderwijsmethodieken vormt een criterium en zal in het begin en aan het einde van het project in kaart worden gebracht. De stuurgroep houdt hier toezicht op. Bruikbaarheid van de resultaten <Op welke wijze worden de resultaten van het project bekendgemaakt binnen en buiten de faculteit. In hoeverre zijn de resultaten ook bruikbaar voor andere faculteiten? Hoe wordt bereikt dat de resultaten ook daadwerkelijk worden gebruikt?> De resultaten zullen binnen de faculteit bekend worden gemaakt. In ieder geval via een op te zetten website (zie activiteitenplan), maar ook via studiemiddagen en wellicht ook de facultaire nieuwsbrief. De resultaten zullen zeker ook interessant zijn voor andere faculteiten. Voor de disseminatie valt te denken aan EMP-presentatiemiddagen, of aan een artikel in het blad Onderwijscentraal, dat binnen de hele VU verspreid wordt. 5. Projectstructuur Projectgroep Naam Functie Afdeling Projectrol Uren p/w Telefoon Vacature Facultair projectleider 80 uur totaal per

5 Projectvoorstel <Projectnaam/Werktitel>, <versienr.> 5 Kees Boersma Projectleider COM 40 uur totaal per Anita van Hoof Projectleider CW 40 uur totaal per Lorraine Nencel Projectleider M&T 40 uur totaal per Frederique Six Projectleider B&O 40 uur totaal per Wouter de Jong Ondersteuner Onderwijscentrum VU FSW-ICTO medewerker; beheerder en ontwikkelaar facultaire website Zie onderstaande punt uur per 0,3 fte per Ondersteuning vanuit Onderwijscentrum VU <Welke expertise vanuit het Onderwijscentrum VU is nodig en voor hoeveel fte (tussen 0,1 en 0,3 fte)? Wat worden zijn/haar voornaamste taken? Is er piekbelasting voor deze medewerker te verwachten en zo ja, wanneer?> Gemiddeld 0,2 fte gedurende 2. Piekbelasting van 0,3 fte mogelijk, maar in dit stadium nog niet te bepalen. Taken: 4 studiemiddagen (voorbereiding plus 1-2 medewerkers aanwezig) per = 10 dagen Projectteam bijeenkomsten etc 10 dagen Begeleiding 12 docenten/vakken bij uitvoering EMP dagen Begeleiding 12 docenten/vakken bij ontwerp/ontwikkeling/ uitvoering EMP dagen Helpen bij schrijven rapportages 3 dagen Helpen bij opzetten en bijhouden facultaire website met veel links naar website onderwijscentrum (inbreng expertise) 5 dagen Totaal dagen Stuurgroep (voorheen begeleidingscommissie) Opdrachtgever FB (Peter Kerkhof). Studentlid uit FSR kring (bij voorkeur Leonie Heres, want student-lid in eerdere jaren), (oud) onderwijsmanager. Facultair commitment <Geef aan dat er voldoende draagvlak is voor het project en op welke wijze wordt gegarandeerd dat de genoemde uren ook besteed kunnen worden aan het project.> Gekeken zal worden of er middelen kunnen worden vrijgemaakt om in ieder geval een project leider te ondersteunen. Binnenkort zal dienaangaande aan het FB een voorstel worden gedaan.

6 Projectvoorstel <Projectnaam/Werktitel>, <versienr.> 6 6. Projectaanpak Activiteiten Concreet denken wij bij dit project aan de volgende activiteiten: 1. Opstellen plan van aanpak (september 2008 en september 2009) 2. Studiemiddagen organiseren afdelingen 3. Begeleiden oude (=EMP 2007/8) docenten/vakken bij daadwerkelijke uitvoering (eerste semester 2008/9) 4. Begeleiden oude (=EMP 2007/8) docenten/vakken bij daadwerkelijke uitvoering (tweede semester 2008/9) 5. Begeleiden nieuwe docenten/vakken bij vernieuwing/herontwerp (gedurende hele college 2008/9 en 2009/10) 6. Naast het standaard evaluatieformulier, een extra evaluatieformulier door studenten na afloop van elk vak in laten vullen (te ontwikkelen in samenwerking met het onderwijscentrum). Liefst ook een evaluatiegesprek met een groep studenten. (gedurende hele periode) 7. Begeleiden nieuwe docenten/vakken bij vernieuwing/herontwerp (gedurende hele college 2009/10) 8. Rapport met verslag van project schrijven, inclusief aanbevelingen aan Faculteitsbestuur (augustus 2009 en augustus 2010). Hoofdactiviteit omschrijving Relatie met resultaten 1 Opstellen van Zie hierboven A,B, en C projectplan 2 studiemiddagen Zie hierboven A,B, en C 3 oude docenten Zie hierboven A begeleiden 4 oude docenten Zie hierboven A begeleiden 5 Nieuwe docenten Zie hierboven B start 2008/9 6 Nieuwe docenten Zie hierboven C start 2009/10 7 Opstellen eindrapport Zie hierboven A, B en C Planning 24 maanden sept. okt. nov. dec. jan. febr. mrt. april mei juni juli aug. 1 x 2 x x x x 3 x x x x x x 4 x x x x x x x 5 x x x x x x x x x x x X 6 x x x x x x x x x x x x 7 x x x 8 x x sept. okt. nov. dec. jan. febr. mrt. april mei juni juli aug.

7 Projectvoorstel <Projectnaam/Werktitel>, <versienr.> 7 1 x 2 3 x x x x 4 5 x x x x x x x x x x x X 6 x x x x x x x x x x x X 7 x x x x x x x x x x x X 8 x x 7. Materiële kosten <Zijn er materiële kosten binnen het project (bijv. aanschaf van software / hardware / infrastructuur)? Zo ja, geef aan dat de faculteit garant staat voor te maken kosten.> Niet voorzien. 8. Ondertekening en datum <Het voorstel dient ondertekend te worden door of namens het faculteitsbestuur of het diensthoofd, alsmede voor akkoord door het Onderwijscentrum VU.> dr. Peter Kerkhof Portefeuillehouder Onderwijs Faculteitsbestuur FSW Amsterdam,

8 Projectvoorstel <Projectnaam/Werktitel>, <versienr.> 8 BIJLAGE: overzicht lopende activiteiten EMP project Overzicht van de deelprojecten EMP project van FSW Activerende Didactiek bij Sociale Wetenschappen 2007/2008 per opleiding Dit project is een vervolg op het EMP project 2006/2007 Activerend onderwijs in de herziene bachelor Bestuur en Organisatie. Het huidige EMP project (2007/2008) heeft als doel de vorig ingezette activiteiten uit te breiden en te verdiepen naar andere bachelorvakken van B&O, naar een aantal mastervakken B&O en naar drie andere opleidingen van FSW. Naast B&O hebben zich dit de opleidingen COM, Communicatiewetenschappen en M&T aangesloten bij het project Activerend Onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen. Opleiding B&O Projectleider: Frederique Six Deelproject 1: Instituties, markt en overheid (bachelorvak) (hoorcolleges) Docent: Piet de Vries; Aantal studenten: circa 150 In januari heeft er een adviserend gesprek plaats gevonden met Piet. Doel was het vinden van instrumenten/vormen die de actieve omgang met en toepassing van de stof bevorderen, en meer in het algemeen het activeren van studenten. Werken met peer review opdrachten (met behulp van Turnitin) kwam als een nuttig instrument en werkvorm naar voren. Piet heeft inmiddels en instructie Turnitin gehad. Deelproject 2: Strategic Management (bachelorvak) (hoorcolleges) Docente: Yvette Taminiau; aantal studenten >200 Adviseren, ondersteunen en coachen van de docente bij het activerender maken van het vak door gebruik van videofragmenten (zoals casussen, soms met kijkopdrachten) en door het inzetten van activerende werkvormen bij de hoorcolleges (zoals werken in duo s met aansluitende plenaire terugkoppeling). Ondersteuning vanuit het Onderwijscentrum onder andere door een aantal colleges te bezoeken en feedback te geven. In januari heeft er een evaluerend gesprek plaatsgevonden, waarin de behoefte is geuit om ook volgend weer extra ondersteuning te willen ontvangen. Naast het inzetten van video en activerende werkvorm binnen de hoorcolleges zou dan ook naar mogelijkheden gekeken kunnen worden om tussen de hoorcolleges in de studenten met peer review opdrachten te activeren (m.b.v Turnitin). Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om de colleges op te nemen op video en deze te koppelen aan de gebuikte powerpoint-sheets (m.b.v. Microsoft Producer). Door de videobeelden en de powerpointpresentatie via Blackboard beschikbaar te stellen aan de studenten, kunnen ze (delen van) het college nog een keer bekijken: bijvoorbeeld als ze een college gemist hebben, moeilijke delen nog een keer terug willen zien of ter voorbereiding op het tentamen. Deelproject 3: Beleid en Besluitvorming (bachelorvak) (werkcolleges) Docent: Bas van Gool; aantal studenten 90. Advies bij het toevoegen van een activerende component en instructie bij het aanmaken van groups pages in Blackboard. De studenten werken in kleine groepen aan opdrachten. De keuze is dit gevallen op het aanbieden van digitale werkruimten (groups pages) in Blackboard voor elke groep. De groepen beschikken binnen deze digitale werkruimte over een discussieforum en kunnen samenwerken aan documenten opdrachten. In praktijk hebben dit de meeste groepen niet gebruik gemaakt van de groups pages, maar via bestanden uitgewisseld. Er waren echter een aantal groepen die wel van de digitale werkruimte binnen Blackboard gebruik hebben gemaakt, waarvan er twee groepen gedurende het hele onderzoeks- en schrijfproces proces de file exchange binnen de groups pages hebben gebruikt. Bas staat er open voor om volgend te experimenteren met andere vormen van digital samenwerken (bijvoorbeeld met een wiki). Deelproject 4: Netwerkanalsye (bachelorvak) (hoorcolleges)

9 Projectvoorstel <Projectnaam/Werktitel>, <versienr.> 9 Docent: Peter Groenewegen Ondersteuning vanuit het Onderwijscentrum door een aantal colleges te bezoeken en feedback te geven. Verder is er gezamenlijk gekeken naar mogelijkheden om de studenten meer te activeren bij een vak met uitsluitend hoorcolleges (Organisatiewetenschappen). Er is demonstratie van het programma Turnitin gegeven en er is gekeken naar mogelijkheden om met behulp van dit programma tijdens de collegereeks peer review opdrachten in te zetten. In maart/ april zal Turnitin ingericht worden. Doel is om drie vrijwillige peer review opdrachten te laten inleveren in Turnitin en te laten reviewen door enkele peers. Verder is er een korte demonstratie geven van het programma Microsoft Producer, waarmee gemakkelijk hoorcolleges opgenomen en gekoppeld kunnen worden aan bijbehorende powerpoint-sheets. Deze kunnen dan bijvoorbeeld via Blackboard aan de studenten beschikbaar worden gesteld. Deelproject 5: Bachelor thesis Coördinator: Lislore Berghman Na een adviserend gesprek en een instructie Turnitin heeft Liselore besloten om de studenten bij de bacherlor thesis te laten werken met peer review (elke student maakt een aantal opdrachten en reviewd per opdrachtenronde de opdrachten van een aantal andere studenten). De omgeving in Turnitin is inmiddels (maart 2008) ingericht. In april verzorgt het Onderwijscentrum een demosessie Turnitin voor de docenten die de bachelor thesis begeleiden. Deelproject 6 : bachelor werkgroep Voor de bachelor werkgroep wordt er nog gekeken naar mogelijkheden om binnen het EMP project activerende activiteiten op te starten. Er wordt nu al geinventariseerd bij studeten wat ze van het vak vonden. Het afwachten is tot bekend is wie volgend coördinator van dit vak wordt. Opleiding M&T Projectleider: Gerhard van de Bunt/Lorraine Nencel Op 3 december heeft er binnen dit project een studiemiddag plaatsgevonden. Er zijn binnen M&T diverse docenten die werken met Turnitin en het aantal docenten dat peer review in willen zetten met behulp van Turnitin zal komend studie toenemen. Voor andere docenten zal werken met Question Bank een geschikte optie zijn om de studenten meer te activeren. Opleiding COM Projectleider: Kees Boersma Na adviserende gesprekken met Kees en nadat Kees binnen zijn opleiding de behoefte aan ondersteuning geïnventariseerd had, kwam als meest urgente behoefte naar voren: het beantwoorden van vragen die spelen rond het begeleiden en ondersteunen van studenten (en docenten) bij het schrijven (en beoordelen) van de Master Thesis (verhogen rendement en ondersteunen taalvaardigheid Engels), die dit voor het eerst in het Engels geschreven moet worden. Dit is er begonnen met een kleinschalige pilot. Volgend wordt eraan gedacht om op grotere schaal te werken met peer review en om deze en andere activerende werkvormen ook in te zetten bij andere vakken. Kees: De Master-thesis. Dit voor het eerst moeten studenten de thesis in het Engels schrijven. Onder de docenten brengt dit nogal wat vragen met zich mee. De vragen gaan met name over het assessment van een product in een vreemde taal hoe beoordelen we de kwaliteit van het Engels, hoe kunnen we het niveau verbeteren, etc., maar ook: hoe beïnvloedt de taal nu eigenlijk het onderzoek. Mogelijk zouden we tijdens de middag kunnen discussiëren met mensen van taalwetenschappen en met deskundigen van het Onderwijscentrum? Er heeft een gesprek plaatsgevonden met een medewerker van het Onderwijscentrum en Eline van Stralen van het Taalcentrum. Een idee was om peer review in te zetten bij het feedback

10 Projectvoorstel <Projectnaam/Werktitel>, <versienr.> 10 geven op de onderzoeksopzet, die elke student in het Engels moest schrijven (leereffect door het lezen van andere opzetten, vertrouwd raken met Engelse vaktermen, oefenen Engelse schrijfvaardigheid door ook de feedback in het Engels te formuleren). Er heeft in december een studiemiddag rond dit onderwerp plaatsgevonden met onder andere een presentatie van Turnitin (Onderwijscentrum) en Eline van Stralen (Taalcentrum). Kees Boersma heeft in het vervolg het plan opgevat dit te starten met een pilot peer review (zonder gebruik van Turnitin) Opleiding Communicatiewetenschappen Projectleider: Anita van Hoof Deze opleiding is pas in het voor van 2008 van start gegaan. Op maandag 10 maart heeft het eerste gesprek plaatsgevonden met Anita van Hoof. De voornaamste activiteit dit is het organiseren van een studiemiddag (24 april), om de docenten te inspireren en op ideeën te brengen wat betreft het actiever maken van hun vakken. Onderwerpen die op deze middag gepresenteerd worden: Peer review (Turnitin) Gebruik van digitale stemkastjes; Video in het Onderwijs Question Bank (en/ of evt. iets over een tool om multiple choice vragen te beheren) Overkoepelend In het vorige EMP project is de eerste opzet van een Community in Blackboard gerealiseerd. Doel van deze community is het beschikbaar stellen van informatie over de verschillende tools waarover de VU beschikt en over welke activerende werkvormen met de verschillende tools ondersteunt kunnen worden. Verder: de contactgegevens van de personen die er meer over kunnen vertellen. Op 12 maart heeft een overleg plaatsgevonden over het voortzetten van dit deelproject binnen het huidige EMP project (met: Frederique Six, Wouter de Jong van FSW en Petra Fischer van het Onderwijscentrum). Ook op maandag 17 maart is er tijdens het EMP-projectleideroverleg gekeken naar een mogelijke voortzetting van de community. Conclusie: een voortzetting van deze community lijkt vooral zinvol voor docenten die met peer review (Turnitin) werken en digitaal ervaringen uit kunnen wisselen/ tips aan elkaar kunnen geven. Verder lijkt het erg zinvol om per afdeling een contactpersoon aan te wijzen, waar docenten met vragen over activerende werkvormen en ondersteunende ICT-tools terecht kunnen. Deze contactpersonen kunnen docenten dan bijvoorbeeld doorverwijzen naar de aangewezen medewerker van het Onderwijscentrum. Ook wordt er binnen FSW sowieso al gedacht over het inrichten van een informatieve site over tools en ICT-aanbod. Wouter de Jong is hierbij betrokken. Tenslotte lijkt voor het vervolgproject het opnemen van het thema van een leerlijn peer review/ feedback geven erg zinvol.

Intensiever door extensivering

Intensiever door extensivering Intensiever door extensivering Antropologie Faculteit der Sociale Wetenschappen Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool 2008-2009 vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel

Nadere informatie

Video-instructie portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool

Video-instructie portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool Video-instructie portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool 2009-2010 vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel

Nadere informatie

Methodologie en Biostatistiek voor premaster online Faculteit der Aard- en levenswetenschappen

Methodologie en Biostatistiek voor premaster online Faculteit der Aard- en levenswetenschappen Methodologie en Biostatistiek voor premaster online Faculteit der Aard- en levenswetenschappen Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel FALW

Nadere informatie

In kaart brengen van leerlijnen en aanbrengen van toetsingskaders

In kaart brengen van leerlijnen en aanbrengen van toetsingskaders In kaart brengen van leerlijnen en aanbrengen van toetsingskaders FEWEB EMP Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel leerlijnen en toetsing FEWEB,

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008. Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008. Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Activerend onderwijs binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen Aanvrager: Dr.ir. F.E. Six MBA Faculteit

Nadere informatie

Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek

Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek ACTA Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel Van ontwerp naar praktijk in de Virtuele Prekliniek,

Nadere informatie

EMP-project Inzet van ICT als ondersteunende programma s in het eerste bachelorjaar (2008-09) Faculteit der Rechtsgeleerdheid

EMP-project Inzet van ICT als ondersteunende programma s in het eerste bachelorjaar (2008-09) Faculteit der Rechtsgeleerdheid EMP-project Inzet van ICT als ondersteunende programma s in het eerste bachelorjaar (2008-09) Faculteit der Rechtsgeleerdheid Kenmerk: 08.0121 (= geactualiseerde versie van 07.0289) Projectvoorstel Status

Nadere informatie

Prestaties op het VWO en de taaltoets Nederlands

Prestaties op het VWO en de taaltoets Nederlands Prestaties op het VWO en de taaltoets Nederlands Stuurgroep Taalbeleid Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel ,

Nadere informatie

EMP-project Student Peer Review (2008-09) Faculteit der Rechtsgeleerdheid

EMP-project Student Peer Review (2008-09) Faculteit der Rechtsgeleerdheid EMP-project Student Peer Review (2008-09) Faculteit der Rechtsgeleerdheid Kenmerk: 08.0049 Projectvoorstel Vervolgproject Finaal Status Versie 0.2 n.v.t. Looptijd 1 september 2008 t/m 31 augustus 2009

Nadere informatie

Onderzoeksstage B.Sc. gezondheidswetenschappen Faculteit Aard- en levenswetenschappen

Onderzoeksstage B.Sc. gezondheidswetenschappen Faculteit Aard- en levenswetenschappen Onderzoeksstage B.Sc. gezondheidswetenschappen Faculteit Aard- en levenswetenschappen Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2008 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel ,

Nadere informatie

Leerlijn Professionele Vaardigheden in de Bachelor

Leerlijn Professionele Vaardigheden in de Bachelor Leerlijn Professionele Vaardigheden in de Bachelor Gezondheidswetenschappen - Faculteit der Aard- en levenswetenschappen Projectvoorstel 2! Concept 0.6 "# n.v.t. $# 24 maanden!! dr. Willemieke Kroeze (docent;

Nadere informatie

Portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool 2009-2010

Portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool 2009-2010 Portfolio in het VUmc-compas Faculteit Geneeskunde (VUmc) Projectvoorstel Educatieve Middelen Pool 2009-2010 vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel ,

Nadere informatie

Onderwijscentrum VU, Universitaire Lerarenopleiding (ULO) Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO het vervolg

Onderwijscentrum VU, Universitaire Lerarenopleiding (ULO) Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO het vervolg Onderwijscentrum VU, Universitaire Lerarenopleiding (ULO) Verbreding en verdieping van de implementatie van digitale didactiek in de ULO het vervolg Petra Fischer, Els Scheringa, Willem Hoekstra en Gerrit

Nadere informatie

Digitale casuïstiek kindertandheelkunde

Digitale casuïstiek kindertandheelkunde Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Digitale casuïstiek kindertandheelkunde Dr. René Gruythuysen; Drs. Pepijn Koopman, Drs. Jaap Buis en Ir.

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU. Peer review en Academische Vaardigheden

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU. Peer review en Academische Vaardigheden Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Peer review en Academische Vaardigheden auteurs: Rob van Leeuwen en Janneke van Eijk; FPP, Onderwijsbureau

Nadere informatie

VERSTERKING MENTORAAT

VERSTERKING MENTORAAT VERSTERKING MENTORAAT Faculteit der Rechtsgeleerdheid EMP-Projectvoorstel (kenmerk 09.0077, 3 e, herz. Versie) vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Voorstel 0.3 def n.v.t. Looptijd

Nadere informatie

E-learning premaster Landscape Archaeology

E-learning premaster Landscape Archaeology E-learning premaster Landscape Archaeology FALW afdeling Geo- en Bioarcheologie Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel E-learning pre-master Landscape

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Aanvraag Samenwerkend leren op afstand II Mathilde Molendijk FALW IVM / IVA Opdrachtgever: prof. dr. H.J.

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Titel: Kwaliteitszorg Studieadvisering aan de Vrije Universiteit Auteurs: Jan van Gastel en Hanneke Hovenkamp

Nadere informatie

Digitale cursus Klinische Bewegingsanalyse

Digitale cursus Klinische Bewegingsanalyse Digitale cursus Klinische Bewegingsanalyse Faculteit der Bewegingswetenschappen Projectvoorstel vrije Universiteit amsterdam 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Projectvoorstel Digitale cursus Klinische

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool

Projecten Educatieve Middelen Pool Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Implementatie van compententiegericht onderwijs: training, monitoring en evaluatie. J.B. Buning, F. Ariese

Nadere informatie

VU Breed ondernemerschapsonderwijs: Minor Ondernemerschap Eindrapport

VU Breed ondernemerschapsonderwijs: Minor Ondernemerschap Eindrapport VU Breed ondernemerschapsonderwijs: Minor Ondernemerschap Eindrapport Projectgegevens EMP-project Projecttitel VU Breed ondernemerschapsonderwijs: Minor Ondernemerschap Faculteit Faculteit Sociale Wetenschappen

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU. Colleges in beeld

Projecten Educatieve Middelen Pool Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU. Colleges in beeld Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Colleges in beeld Efficiënt uitzenden en opnemen op video van colleges Drs. Jaap Buis, Drs. Pepijn Koopman

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Project: Digitalisering onderwijsevaluaties Bachelor VUmc-compas Mw. drs. D.C. Bloemkolk, Kwaliteitszorgmedewerker

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Projecten Educatieve Middelen Pool Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Het inzetten van Blackboard en QMP voor afname van digitale tentamens binnen FALW Karin van der Wilt Faculteit

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ONDERSTEUNING ONDERWIJSCENTRUM VU 2004

AANVRAAGFORMULIER ONDERSTEUNING ONDERWIJSCENTRUM VU 2004 Bijlage 4 AANVRAAGFORMULIER ONDERSTEUNING ONDERWIJSCENTRUM VU 2004 I ALGEMENE GEGEVENS 1. Administratieve gegevens Faculteit: Letteren Afdeling: Bureau Informatisering Contactpersoon bij de faculteit:

Nadere informatie

Samenhang door intervisie

Samenhang door intervisie Samenhang door intervisie A.W. Musschenga, P.J.Reinders, M.F.Willemsen Faculteit der Wijsbegeerte 1 juni 2007 Onderwijscentrum VU De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam www.onderwijscentrum.vu.nl Contactpersonen:

Nadere informatie

Toetsing en Evaluatie webcursussen informatievaardigheden-2009/2010

Toetsing en Evaluatie webcursussen informatievaardigheden-2009/2010 Toetsing en Evaluatie webcursussen informatievaardigheden-2009/2010 Universiteitsbibliotheek Projectvoorstel Vervolgproject Status Versie 4.0 Eindversie Vervolg op EMP-project 2007-2008: Toetsing en evaluatie

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

Leermiddelenbeleidsplan

Leermiddelenbeleidsplan Leermiddelenbeleidsplan School Het 4 e Gymnasium Contactpersoon Anne Marttin Leden werkgroep Estevan Veenstra en Bobby van Essen Versienummer 002 Format leermiddelenbeleidsplan 1 Visie Missie Missie Het

Nadere informatie

Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Professionalisering van docenten in het kader van de onderwijsvisie Drs. V.A.M.J. Bremers Faculteit der

Nadere informatie

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016 1. Gegevens van de aanvrager Naam aanvrager: Faculteit: Eric Vos Lisanne Möller Aard- en Levenswetenschappen E-mailadres: Functie: r.a.vos@vu.nl l.m.moller@vu.nl Docent Telefoon: 020 598 2671 2. Titel

Nadere informatie

Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk

Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk ICT & Onderwijscentrum Faculteit der Letteren sept 2004 juli 2005 Eindverslag project Digitaal bewegend beeld: van beleid tot praktijk.

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

VU Breed Ondernemerschapsonderwijs. Ingrid Wakkee! *

VU Breed Ondernemerschapsonderwijs. Ingrid Wakkee! * Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU VU Breed Ondernemerschapsonderwijs Ingrid Wakkee! *! Centrum voor Innovatief Maatschappelijk Ondernemen

Nadere informatie

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1 MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST BRUG DRAAGVLAK 1 VOORSTELLEN AGENDA EVEN VOORSTELLEN Meta t Lam, Lid Raad van Bestuur Rick van Dam, manager Strategie & Innovatie René Bosman, manager Informatie

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Dossier sjabloon. BKO registratie

Dossier sjabloon. BKO registratie Dossier sjabloon BKO registratie Faculteit GMW, november 2014 Dit sjabloon geeft een structuur voor het samenstellen van uw dossier voor de BKO-registratie. Voor stafleden met een 1 ste -graagds lesbevoegdheid

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding Communicatie

Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding Communicatie 7 september 2010 Versie 1 Opdrachtgever: School: Instituut: Opleiding: Vak: Will Goderie Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding

Nadere informatie

Triadekaart GGZ Haagstreek

Triadekaart GGZ Haagstreek Projectplan tot invoering Auteur(s) Frans J. Dieleman Functie(s) Stafadviseur Kwaliteit Versie 12 mei 2010 Status definitief Inhoudsopgave 1. Kaders van het project 3 2. Achtergrond en aanleiding 3 3.

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland.

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. WISKUNDE ICAB jaarplan 2011/12 Algemeen deel 1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. Achtergrond De opleidingen wiskunde

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Koning Willem 1 College 1.5 31102007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Projectvoorstel Grassroots VU

Projectvoorstel Grassroots VU 1. Gegevens van de aanvrager Naam aanvrager(s): Dr. Danny Scholten (Docent) Dr. Maikel Wijtmans (Universitair Docent) Erik Boon (Consultant AVC) Prof. Dr. Martine J. Smit (Hoogleraar) Faculteit: Faculteit

Nadere informatie

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Auteur(s) : Hester Viëtor Versienummer : 1.1 (14-09-2011) Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis...

Nadere informatie

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016 Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs 2016 Informatiebijeenkomst 24 Juni 2015 Presentatie aangevuld met vragen & opmerkingen vanuit de zaal prof. dr. Jan-Willem Lammers & prof. dr. Bert van de Brink Contact

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Thema 1: Het leren (bevorderen) 19

Thema 1: Het leren (bevorderen) 19 I nhoud Voorwoord 5 Inleiding 15 Thema 1: Het leren (bevorderen) 19 1 Het leerproces van studenten 21 1.1 Waarom het leerproces van studenten? 21 1.2 Het leerproces volgens Biggs 22 1.3 Leeractiviteiten

Nadere informatie

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam Alice van de Vooren en Gerard Baars Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam Versterking onderwijscarriere EUR EUR-speerpunt:

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Interactief college: voorbeelden uit de praktijk. Erwin van Vliet. Universiteit van Amsterdam Center for Neuroscience

Interactief college: voorbeelden uit de praktijk. Erwin van Vliet. Universiteit van Amsterdam Center for Neuroscience Interactief college: voorbeelden uit de praktijk Erwin van Vliet Universiteit van Amsterdam Center for Neuroscience Aanleiding Wat gaan we doen? Demonstratie Praktijkervaringen Vragen 2 e jaar bachelor

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Plan van Aanpak. en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden Afdeling ICT&O, Cleveringa Instituut,

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie

Nadere informatie

21ste-eeuwse vaardigheden:

21ste-eeuwse vaardigheden: INLEIDING 21ste-eeuwse vaardigheden Het helpen ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden bij studenten vraagt het nodige van docenten. Zowel qua werkvormen als begeleiding. In hoeverre neem je een voorbeeldrol

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

DAG 1. Werkblad Drie brainstormtechnieken

DAG 1. Werkblad Drie brainstormtechnieken DAG 1 Werkblad 1.3.1 Drie brainstormtechnieken Er zijn verschillende technieken die u kunt gebruiken om studenten te laten brainstormen. Hieronder vindt u drie manieren. De eerste twee kunnen willekeurig

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Heerlen, 4 oktober 2011, Hogeschool Zuyd, Heerlen Dr. Bert Hoogveld, Open Universiteit, CELSTEC Drs. Diny Ebrecht, Open Universitieit, CELSTEC. Visionen für

Nadere informatie

Evaluatierapport Module 2 Energie en Materialen

Evaluatierapport Module 2 Energie en Materialen Evaluatierapport Module 2 Energie en Materialen 201500272 Dr. ir. T. Bor Disclaimer Samenvatting Voor de samenvattingen per moduleonderdeel in dit rapport geldt het volgende: De samenvattingen bevatten

Nadere informatie

14:45-15:30 Liesbeth Huybrechts; inleiding performatieve participatieve methoden & korte introductie Saul Albert

14:45-15:30 Liesbeth Huybrechts; inleiding performatieve participatieve methoden & korte introductie Saul Albert Planning les 26 april 13:00-14:30 Laura Braspenning; speeddates ter inspiratie van de vormgeving van de eigen projecten 13:00-13:30 inleiding van de middag & overlopen ECTS Fiche & Projectdossier 13:30-13:45

Nadere informatie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie. 3 september 2012 Anna Zandvliet, Arjaan Wit, Dieuwerke de Groot Instituut Psychologie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie. 3 september 2012 Anna Zandvliet, Arjaan Wit, Dieuwerke de Groot Instituut Psychologie Introductie Bacheloropleiding Psychologie 3 september 2012 Anna Zandvliet, Arjaan Wit, Dieuwerke de Groot Instituut Psychologie Introductie Organisatie opleiding Programma propedeuse Bindend studieadvies

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk Dit document mag alleen gedeeld worden met direct betrokkenen van het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting omdat verdere verspreiding of openbaarmaking de veiligheid van de Staat

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Postbus 61 Bezoekadres Sterrenlaan Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Onderwijs en ICT Beleidsplan

Onderwijs en ICT Beleidsplan Onderwijs en ICT Beleidsplan Periode: 2017 - School: Schoolleider: Proces eigenaar van het ICT beleid: Is er een gedragen teambesluit: Versie: Id Beleidsterrein / onderdeel Mogelijke deelvragen Inhoud

Nadere informatie

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Uit PvA: - Aansluiten noodzakelijke hardware als scherm en muis - Tekstverwerken - Mail gebruiken - Absentie en cijfers invoeren in Som - Efficiënt zoeken met Google

Nadere informatie

PDCA+ V6. PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 1.3 Jaargang: 14-15

PDCA+ V6. PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 1.3 Jaargang: 14-15 PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 1.3 Jaargang: 14-15 Deel I: Nabespreking Datum: 28 mei 2015 Coördinator(en): Prof. dr. R.A.A. Mathot, Dr. M.R. Soeters (afw) Docenten: Tamira Klooker (ook OC) Studenten

Nadere informatie

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture

Inleiding Sociale Wetenschappen. Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2. Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Collegeweblecture Pilot Naam Instelling Vak naam Studenten Aantal 953 Respondenten 54, 40 Ronde 1, 2 Verrijke weblectures VU Inleiding Sociale Wetenschappen Datum uitvoering September 2010 Januari 2011 Variant Collegeweblecture

Nadere informatie

Cursusontwikkeling / Centrale ELO

Cursusontwikkeling / Centrale ELO Cursusontwikkeling / Centrale ELO Leo Wagemans 7 september 2011 Overleg met Leeuwenborgh opleidingen Agenda Uitgangspunten van de OU Onderwijsontwerp en ontwikkeling ADDIE-cyclus Ontwikkelteam / Cursusteam

Nadere informatie

Blended Learning in de praktijk Welke keuzes moeten gemaakt worden binnen flexibel onderwijs? Pieter Swager, 21 november 2006

Blended Learning in de praktijk Welke keuzes moeten gemaakt worden binnen flexibel onderwijs? Pieter Swager, 21 november 2006 in de praktijk Welke keuzes moeten gemaakt worden binnen flexibel onderwijs? Pieter Swager, 21 november 2006 Interne notitie Hogeschool INHOLLAND in het kader van het project New Blends, in de praktijk.

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie Visie We leven in een wereld die sterk veranderlijk is. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij docenten om de nieuwe generaties als competente rebellen klaar te stomen voor een onbekende toekomst waarin

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Intake individueel traject Basiskwalificatie onderwijs (BKO)

Intake individueel traject Basiskwalificatie onderwijs (BKO) Intake individueel traject Basiskwalificatie onderwijs (BKO) Dit document begint met een beschrijving van de procedure van het individuele traject gericht op het behalen van de Basiskwalificatie onderwijs

Nadere informatie

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI)

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatieverslag van de projectleider over de resultaten van het Grassrootsplan maximaal 2 A4-tjes, Dit verslag wordt

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU

Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Projecten Educatieve Middelen Pool 2007 2008 Aanvraagformulier ondersteuning Onderwijscentrum VU Questionmark Perception: voortbouwen! 26 maart 2007 drs. Marianne Schade staf- en beleidsmedewerker en secretaris

Nadere informatie

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned Onderzoek naar het effect op studiesucces Universiteit van Amsterdam (maart 2011 - december 2012) Het onderzoeksproject Voortgangstoetsing in

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Tabellenbijlage hogeschool: opleidingsrapportage: naam opleiding studiejaar: 2008 2009 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost Nederland 2008 2009, sept

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

ICT IN HET ONDERWIJS JAARPLAN 2008-2009 MEDIA & COMMUNICATIE INSTITUUT JAARPLAN ICTO M&CI. Auteur: J. Gritter Versie: Definitief Datum: December 2008

ICT IN HET ONDERWIJS JAARPLAN 2008-2009 MEDIA & COMMUNICATIE INSTITUUT JAARPLAN ICTO M&CI. Auteur: J. Gritter Versie: Definitief Datum: December 2008 ICT IN HET ONDERWIJS JAARPLAN 2008-2009 MEDIA & COMMUNICATIE INSTITUUT JAARPLAN ICTO M&CI Auteur: J. Gritter Versie: Definitief Datum: December 2008 Goedkeuring onderwijsdirecteur: Inhoud 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld

Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld reageren bijlagen attenderen printversie Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld Datum 01/02/2007 Auteur publicatie Guus Wijngaards, Jos Fransen, Pieter Swager (INHOLLAND) Titel

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Bestuursstaf

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Bestuursstaf Format Grassrootsprogramma 2013 Grassroots zijn laagdrempelige kleine projecten bedoeld om docenten te motiveren op een voor hen nieuwe en creatieve manier gebruik te maken van de mogelijkheden van ICT

Nadere informatie

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)!

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)! 18 responses View all Publish analytics 18 responses ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 9 ouders) Summary View all responses Publish analytics In welke mate ziet u uw zoon of dochter de ipad thuis

Nadere informatie

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 4041 CR

Nadere informatie

PRESENTATIE IMPLEMENTATIE VAN EEN ELO

PRESENTATIE IMPLEMENTATIE VAN EEN ELO PRESENTATIE IMPLEMENTATIE VAN EEN ELO Dit gaan we bespreken Wat is succesvol? Succescriteria Praktische Voorbeelden Vegard Sivertsen it s learning 2 Wat is succes? Transformatie Substitutie Transitie Succes

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Duits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Duits -

Nadere informatie

Agendapunt 05. Bestuur DDZ 25 juni 2013. Projectplan Pilot Drankenkartons

Agendapunt 05. Bestuur DDZ 25 juni 2013. Projectplan Pilot Drankenkartons Agendapunt 05. Bestuur DDZ 25 juni 2013 Projectplan Pilot Drankenkartons 1 Samenvatting De pilot drankenkartons wordt uitgevoerd in 2013 voor meerdere inzamelsystemen in een representatief aantal gemeenten.

Nadere informatie