AIG Europe Limited, Netherlands Afdeling C asualty

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AIG Europe Limited, Netherlands Afdeling C asualty"

Transcriptie

1 Aansprakelijkheid AIG is ook in Nederland é é n van de leidende verz ekeraars op het terrein van aansprakelijkheidsverz ekering en. O f het nu g aat om de b edrijfsaansprakelijkheid van internationaal of nationaal opererende produc tie- of handelsb edrijven, AIG heeft de mog elijkheden om tot een passende verz ekering soplossing te komen. W ij streven er naar om, in nauw e samenw erking met de met ons samenw erkende assurantieadviseurs, voor een g root aantal seg menten van het b edrijfsleven z ow el standaarddekking en als maatw erk te leveren, afhankelijk van de b ehoeften van en w ensen van onz e relaties. De c omb inatie van professionaliteit, kennis, ervaring en flex ib iliteit z ow el b ij de ac c eptatie van risic o s als de b ehandeling van sc haden, maakt het voor ons mog elijk passende verz ekering soplossing en aan te b ieden. O nz e w ereldw ijde verteg enw oordig ing stelt ons in staat om internationale prog ramma s alsmede c omplex e aansprakelijkheidsrisic o s te kunnen b ehandelen, maar teg elijkertijd z ijn w ij ook de g esc hikte partner voor middelg rote b edrijven. O ns team is in staat om z ow el de provinc iale markt als g rote multinationale z aken te b edienen met maatw erk. Andere aansprakelijkheidsdekking en b innen AIG Naast b edrijfsaansprakelijkheid kunt u b ij AIG ook terec ht voor b eroepsaansprakelijkheid, c y b errisic o s en aansprakelijkheid voor b estuurders en c ommissarissen. O nz e c olleg a s van de afdeling F inanc ial Lines helpen u hier g raag mee verder. W at kunnen w ij vanuit Bedrijfsaansprakelijkheid b ieden? Een nuc htere, prag matisc he en flex ib ele aanpak Hog e verz ekerde b edrag en, g een c o-assurantie of herverz ekering nodig R uime voorw aarden, en z ow el op c laims made als op loss oc c urrenc e mog elijk W ereldw ijde dekking, dus ook voor U S-ex port O pz et Internationale P rog ramma s en meevez ekering b uitenlandse vestig ing en op een c ompliant manier Ex c edentdekking en Integ reren van uitg eb reide W EGAS-dekking b innen AV B Toeg esneden dekking suitb reiding en voor: - Z uivere vermog enssc hade - R ec allkosten - U it- en inb ouw kosten - O mpakkosten - O pz ic ht Beg eleiding Loss C ontrol eng ineers

2 W at z ijn onz e doelg roepen? W ij ric hten ons op produc tie- en handelsb edrijven, met name in de volg ende sec toren: V oeding smiddelen- en drankenindustrie Metaalindustrie Kunststofindustrie Mac hine- en apparatenb ouw C onsumentenproduc ten C hemie Daarnaast ric hten w ij ons op niet-industrië le risic o s z oals: V astg oedsec tor R etail-sec tor Hotels U itz endb ureau s F inanc ië le instelling en V oor w elke risic o s heb b en w ij g een mog elijkheden? Buiten onz e doelg roepen vallen in ieder g eval: - Medisc he en farmac eutisc he sec tor - O verheden: provinc ies, g emeenten, w atersc happen - Sloopb edrijven, dakdekkers - Amusementsparken, outdooren evenementenb ureau s, touroperators U itg ang spunten W ij ric hten ons op het seg ment vanaf middelg rote b edrijven. V oor b edrijven met een omz et b eneden EU R 5 M heb b en w ij g een mog elijkheden. O nz e minimumpremie b edraag t EU R ,0 0. W elke informatie heb b en w ij nodig voor offferte en ac c eptatie? - Sc heepsw erven, offshore en natte aannemerij - V eevoeder Naast een g ec ompleteerd vrag enformulier is verder in de meeste g evallen de volg ende informatie van b elang : b edrijfs- en produc tb roc hures of verg elijkb are informatie op internet levering svoorw aarden (en eventueel spec ifieke relevante c ontrac ten) samenvatting R I& E en b ijb ehorend P lan van Aanpak sc hadeverloop (5 jaar) In veel g evallen kan aan de hand van b asisinformatie (omz et, ac tiviteiten, w eb site) al een niet-b indende indic atie w orden verstrekt, die vervolg ens na ontvang st van b enodig de risic o-informatie kan w orden omg ez et in een definitief voorstel.

3 Dekking soplossing en vermog enssc hade Naast en vanuit de reg uliere AV B-oplossing en is AIG in staat om maatw erkoplossing en te b ieden voor allerlei vormen van vermog enssc hade w aarvoor verz ekerden aansprakelijk kunnen w orden g esteld. Hierb ij z ijn de volg ende c ateg orieë n te ondersc heiden: Z uivere vermog enssc hade Z uivere vermog enssc hade U it- en inb ouw kosten (b eroepen) (produc ten) O mpakkosten R ec allkosten Z uivere vermog enssc hade (b eroepen) Binnen onz e AV B-tekening heb b en w e mog elijkheden om b ijkomende b eroepsaansprakelijkheidsrisic o s voor onz e doelg roepen mee te verz ekeren. V oor een ruimere b eroepsaansprakelijkheidsdekking, z eker voor de traditionele b eroepen, kunt u vanz elfsprekend in onz e b eroepsaansprakelijkheidstekening terec ht. De spec ialisten van onz e afdeling F inanc ial Lines (P I) staan u g raag te w oord. Z uivere vermog enssc hade (g eb rekkig e produc ten) P roduc erende b edrijven kunnen w ij voorz ien met dekking suitb reiding voor z uivere vermog enssc hade in verb and met levering van g eb rekkig e produc ten.

4 U itg eb reide P roduc taansprakelijkheid P roduc enten trac hten z ic h te ondersc heiden van hun c onc urrenten door produc ten van hog e kw aliteit op de markt te b reng en. Hun produc ten moeten derhalve voldoen aan de z w aarste (kw aliteits)eisen. Gering e afw ijking en van de overeeng ekomen produc tspec ific aties kunnen ertoe leiden dat het b etreffende produc t ong esc hikt b lijkt te z ijn voor g eb ruik dan w el leidt tot een g eb rekkig eindproduc t. Een derg elijke produc ent mag van z ijn aansprakelijkheidsverz ekering verw ac hten dat er dekking is voor sc hade van derden, veroorz aakt door een door de hem g eleverd produc t, dat g eb rekkig b lijkt te z ijn, dit ondanks de hog e kw aliteitsnormen die z ijn nag estreefd. De dekking die door een standaard AV B w ordt g eg even w ordt b eperkt door de klassieke definitie van z aaksc hade: b esc hadig ing, vernietig ing of verlies van z aken van anderen dan de verz ekerden, alsmede de daaruit voortvloeiende sc hade of andere hieraan g elijkw aardig e of hiermee overeenkomende definities. Het b eg rip z aaksc hade kan ec hter in de praktijk prob lemen opleveren z oals in de volg ende g evallen: Een fab rikant van verpakking smateriaal levert doz en w aarvan de b odem b ij het optillen van de doos eruit valt. Alle verpakte produc ten dienen te w orden omg epakt; Aan een fab rikant van kunststof b uiz en w ordt een g eb rekkig e g rondstof g eleverd. De b uiz en die met dez e g rondstof z ijn vervaardig d, vertonen na enig e tijd g eb reken. Als g evolg hiervan dienen alle b uiz en te w orden vervang en; Een produc ent van mac hines voor de vervaardig ing van kunststof flessendoppen levert een matrijs met verkeerde sc hroefdraad. Alle g eproduc eerde doppen z ijn hierdoor w aardeloos. V oorb eeld: Een produc ent van b etonnen b uiz en levert onderg rondse leiding en. Na enig e tijd b lijkt dat dez e leiding en niet de drukvastheid heb b en die is overeeng ekomen en dat hierdoor sc heurtjes in de b uiz en ontstaan. O p een trajec t van een aantal kilometer dienen b uiz en te w orden opg eg raven en nieuw e leiding en te w orden g eleg d. Het is mog elijk de traditionele AV B uit te b reiden door de klassieke definitie van z aaksc hade te omz eilen. Hiermee w ordt dekking verleend voor de aansprakelijkheid van de verz ekerde, die het g evolg is van een door de verz ekerde g eleverd g eb rekkig produc t. Een produc t is g eb rekkig als het niet voldoet aan de overeeng ekomen sc hriftelijke spec ific aties en/ of kw aliteiten of niet voldoet aan de te verw ac hten kw aliteit, die met de opdrac htg ever/ afnemer is overeeng ekomen. De dekking z iet op de sc hade, w aarvoor de verz ekerde aansprakelijk w ordt g ehouden en voortvloeit uit de overeenkomst. Het b etreft dus de verz ekering van een c ontrac tuele aansprakelijkheid. Daarom is het g een voorw aarde dat de sc hade moet voldoen aan de klassieke definitie van z aaksc hade. Hierb ij z ijn de volg ende dekking suitb reiding svormen te ondersc heiden: U it- en inb ouw kosten Kosten van verdere verw erking / b ew erking O mpakkosten

5 V oorb eeld: Een fab rikant van sanitairb enodig dheden levert koppelstukken en dez e b lijken na enig e tijd niet roestb estendig te z ijn, w aardoor er w atersc hade kan ontstaan. De reeds g emonteerde koppelstukken moeten w orden verw ijderd en vervang en. U it- en inb ouw kosten Gedekt z ijn de kosten van derden w aarvoor verz ekerde aansprakelijk is in verb and met: Het verw ijderen van de door verz ekerde g eleverde g eb rekkig e produc ten (uitb ouw ) alsmede, De kosten van derden voor het opnieuw inb ouw en van vervang end produc t (inb ouw ). Dez e dekking suitb reiding kan w orden aang eb oden voor fab rikanten van produc ten voor installatiedoeleinden, z oals b ouw materialen, mac hineonderdelen, auto-onderdelen e.d. Kosten van verdere b ew erking / verw erking Dez e dekking smodule z iet op de aansprakelijkheid voor de sc hade aan, door of met de eindproduc ten, die g emaakt z ijn met de g eb rekkig e g rondstoffen en/ of halffab rikaten, hetg een resulteert in sc hade van derden, b estaande uit: Minderopb reng sten van het g eb rekkig e (eind)produc t; Kosten g emaakt voor verb etering / herstel van de g eb rekkig e produc ten om alsnog tot een eindproduc t te komen w at voldoet aan de overeeng ekomen spec ific aties en/ of kw aliteit, dan w el alsnog voldoet aan de overeeng ekomen verw ac hting en Kosten g emaakt voor het vervang en van de g eleverde g eb rekkig e produc ten in het g eval de verz ekerde z elf niet in staat is om alsnog een produc t te leveren w at voldoet aan de overeeng ekomen spec ific aties, kw aliteit, dan w el alsnog voldoet aan de overeeng ekomen verw ac hting en; Bedrijfssc hade die w ordt g eleden in het g eval het g eb rekkig e produc t niet verder kan w orden verw erkt. Dez e dekking suitb reiding is b edoeld voor produc enten van g rondstoffen en halffab rikaten z oals c hemic alië n, additieven, ing redië nten e.d. O mpakkosten Dez e dekking smodule z iet op de aansprakelijkheid voor kosten van derden in verb and met: Herverpakken; Sorteren van g eb rekkig produc t; Minderopb reng sten van reeds verpakte produc ten/ materialen; Transport; V ernietig ing van onb ruikb are verpakking smaterialen en/ of produc t dat reeds met de g eb rekkig e materialen w as verpakt en daardoor onb ruikb aar is g ew orden. Dez e dekking suitb reiding is b edoeld voor produc enten van verpakking smaterialen. P roduc t rec all kostenuitb reiding (3 rd / 1 st party ) P roduc t rec all b etekent letterlijk het in overleg door fab rikant of importeur b ij handel of c onsument terug halen van g eleverde produc ten b ij g evaar hiervan voor de c onsument. Toc h w ordt er in de praktijk ook reg elmatig een ruimere uitleg aan dit b eg rip g eg even, w aarb ij ook w ordt g edoeld op terug roepac ties vanw eg e kw aliteitsafw ijking en, of z elfs uiten inb ouw ac ties. P roduc t rec all risic o s verg en dus maatw erk.

6 Bij het duiden van rec all risic o s en het aanb ieden van een passende dekking soplossing kunnen de volg ende g roepen w orden ondersc heiden: P roduc enten voeding sindustrie Toeleveranc iers ing redië nten voeding sindustrie P roduc enten c onsumentenproduc ten (non-food) Toeleveranc iers industrië le c omponenten V oor elk van dez e g roepen heb b en w ij mog elijkheden, maar het is hierb ij van b elang om de volg ende aspec ten te ondersc heiden: Gaat het om: Aansprakelijkheid voor rec all sc hade van derden, en/ of om Eig en rec all sc hade en b etreft het: P roduc t rec all in de letterlijke z in (z oals hierb oven aang eg even i.v.m. g evaar ) of C ontrac tuele rec all door afnemers in verb and met afw ijken spec ific aties of kw aliteitsprob lemen En w elke financ ië le risic o s dienen verz ekerd te w orden? U itsluitend de P roduc t rec all kosten (dus de ex penses om de rec all uit te voeren), of ook De andere sc hade die w ordt g eleden, z oals de produc tsc hade en b edrijfssc hade. V anuit de AV B heb b en w ij mog elijkheden om de aansprakelijkheid voor produc t rec all kosten mee te verz ekeren, eventueel uit te b reiden met de rec all kosten die verz ekerde z elf dient te maken. R uimere P roduc t rec all dekking en (1 st party ) Naast de hiervoor g enoemde aansprakelijkheidsoplossing en heeft AIG ook ruime mog elijkheden om de eig en sc hade van een onderneming als g evolg van een rec all of produc tc ontaminatie te verz ekeren. Denk hierb ij onder andere aan de vervang ing skosten van het g eleverde produc t, en de b edrijfssc hade die de leveranc ier leidt als g evolg van de rec all. Een uitb reide b esc hrijving van onz e mog elijkheden op dit g eb ied treft u in het onderdeel C risis Manag ement / P roduc t R ec all.

7 C risis Manag ement: produc t rec all V oeding s- en drankenindustrie: P roduc tc ontaminatieverz ekering (C P I ) In de afg elopen jaren is het b ew ustz ijn b ij c onsumenten voor het 'g evaar' van produc ten sterk toeg enomen en z ijn de eisen die door overheden en B2 B partners w orden g esteld aang esc herpt. Daarnaast heeft verderg aande g lob alisering g eleid tot een c omplex ere en moeilijker b eheersb are supply c hain. Eé n van de g evolg en is dat produc ten vaker w orden terug g ehaald uit de distrib utieketen, maar ook dat de omvang van de financ ië le g evolg en van een rec all ac tie is toeg enomen. V oor w ie? De C P I-dekking is b edoeld voor b edrijven in de voeding s- en drankenindustrie die eindproduc ten op de markt b reng en. V oor produc enten van ing redië nten is de C P I een minder g esc hikte oplossing. O ok voor b edrijven met een omz et b eneden EU R 5 M heb b en w ij g een C P I- mog elijkheden. O nz e minimumpremie Denk b ij dez e financ ië le g evolg en niet alleen aan de kosten die g emoeid z ijn met de terug roepac tie z elf, maar vooral ook aan de w aarde van de terug g eroepen produc ten en aan omz etverlies, verlies van marktaandeel en aantasting van de g oede naam. De produc tc ontaminatieverz ekering van AIG dekt versc hillende kosten die te maken heb b en met het terug halen van produc ten na onvoorz iene of opz ettelijke aantasting van het produc t. Dez e verz ekering voorz iet in dekking van financ ië le verliez en voor een b edrijf die ontstaan na een terug haalac tie. Daarnaast krijg t verz ekerde advies en b ijstand van g espec ialiseerde rec all c onsultants om een inc ident of rec all z o adeq uaat mog elijk te kunnen b ehandelen. V erz ekerde g eb eurtenissen O nvoorz iene c ontaminatie, inc l. verkeerde etikettering R ec all op last van overheden (i.v.m. g ez ondheidsc riteria) O pz ettelijke c ontaminatie P roduc tafpersing Gedekte sc hade-elementen Kosten van c onsultants en adviseurs R ec all kosten (z ow el de door verz ekerde als door derden g emaakt) V ernietig ing skosten V ervang ing skosten terug g eroepen produc ten Bedrijfssc hade (verlies aan b rutow inst) Herdistrib utiekosten R ehab ilitatiekosten Afpersing skosten W elke informatie heb b en w ij nodig voor offferte / ac c eptatie? Naast een g ec ompleteerd vrag enformulier is de volg ende informatie van b elang : - HAC C P -plan (inc l. overz ic ht C C P s) - R ec all-plan - Meest rec ente food safety audit (BR C, IF S, ISO )

8 C ontac t: C orporate Ac c ounts team Johan Broeders C asualty U nderw riting O ffic er T johan.b aig.c om Hans Moesker Senior C asualty U nderw riter T aig.c om Lars Spring eling C asualty U nderw riter T lars.spring aig.c om Major Ac c ounts team P aul P looij C asualty U nderw riting O ffic er T aig.c om Ivo W ansink Senior C asualty U nderw riter T ivo.w aig.c om Koen van Leuven Environmental U nderw riter T aig.c om Manag ement & support Jeroen Z ohlandt P rofit C enter Manag er T jeroen.z aig.c om Karin van W ijnen O perating O ffic er C asualty T karin.van_w aig.c om Multinational Ac c ounts Servic e team P eter van Groning en Multinational ac c ount-handler T peter.van_g roning aig.c om C hristina Straub Multinational ac c ount-handler T c aig.c om Ac c ount manag ement Ab Lausb erg C ommerc ieel direc teur T ab.lausb aig.c om Maurits Basters Ac c ount relationship manag er T maurits.b aig.c om Mic hel van Dam Ac c ount relationship manag er T mic aig.c om Jeroen van Heteren Ac c ount relationship manag er T aig.c om Americ an International Group, Inc. (AIG) is a leading international insuranc e org aniz ation serving c ustomers in more than c ountries and jurisdic tions. AIG c ompanies serve c ommerc ial, institutional, and individual c ustomers throug h one of the most ex tensive w orldw ide property -c asualty netw orks of any insurer. In addition, AIG c ompanies are leading providers of life insuranc e and retirement servic es in the U nited States. AIG c ommon stoc k is listed on the New Y ork Stoc k Ex c hang e and the Toky o Stoc k Ex c hang e. AIG is the marketing name for the w orldw ide property -c asualty, life and retirement, and g eneral insuranc e operations of Americ an International Group, Inc. F or additional information, please visit our w eb site at w w w.aig.c om. P roduc ts and servic es are w ritten or provided b y sub sidiaries or affiliates of Americ an International Group, Inc. Not all produc ts and servic es are availab le in every jurisdic tion, and insuranc e c overag e is g overned b y ac tual polic y lang uag e. C ertain produc ts and servic es may b e provided b y independent third parties. Insuranc e produc ts may b e distrib uted throug h affiliated or unaffiliated entities. C ertain property -c asualty c overag es may b e provided b y a surplus lines insurer. Surplus lines insurers do not g enerally partic ipate in state g uaranty funds and insureds are therefore not protec ted b y suc h funds.

14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid

14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid 14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid opvatting is onjuist. Daarop stuiten de klachten van dez e onderdelen af. 9.3.1. O nderdeel 5 richt z ich tegen rov. 9.1 2, eerste z in. De desb etreffende

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

Gevestigd en kantoorhoudende aan de Adrian pauwstraat 37, 9716 C R Groningen,

Gevestigd en kantoorhoudende aan de Adrian pauwstraat 37, 9716 C R Groningen, ALGEMENE VOORWAARDEN QROAD PRODUCTION VOF, VERSIE MEI 2014 ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN QROAD PRODUCTION VOF hierna te noemen: Qroad Gevestigd en kantoorhoudende aan de Adrian pauwstraat

Nadere informatie

BOS-impuls Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport

BOS-impuls Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport BOS-impuls Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport BOS-impuls Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport Den Haag, oktober

Nadere informatie

R ek enk a mer Bred a. Gemeente Bred a. O nd erz o ek s p ro g ra mma 2 0 0 8

R ek enk a mer Bred a. Gemeente Bred a. O nd erz o ek s p ro g ra mma 2 0 0 8 R ek enk a mer Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a O nd erz o ek s p ro g ra mma 2 0 0 8 Gemeente Bred a Onderzoeksprogramma 2008 R ekenkamer B reda F

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Subsidiëren of inkopen? Handreiking voor ambtelijke professionals

Subsidiëren of inkopen? Handreiking voor ambtelijke professionals Subsidiëren of inkopen? Handreiking voor ambtelijke professionals Voorwoord Deze handreiking is een eindresultaat van het werkprogramma Subsidie zonder Moeite 2012-2013 dat Partners+Pröpper, Denkers en

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN

WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN Machteld Vonk Samenvatting Welke rechten heeft een kind met betrekking tot zijn biologische vader die niet zijn juridische vader is en

Nadere informatie

Toetsing; een vak apart

Toetsing; een vak apart Toetsing; een vak apart Interstedelijk Studenten Overleg Bemuurde Weerd o.z. 1, 3514 AN Utrecht T 030-230 26 66 / F 030-230 44 11 E iso@iso.nl / I www.iso.nl Utrecht, juni 2009 1. Voorwoord Goed onderw

Nadere informatie

Vrouwennetwerken als diversiteitsinstrument

Vrouwennetwerken als diversiteitsinstrument Vrouwennetwerken als diversiteitsinstrument in organisaties Ine Gremmen en Yvonne Benschop Willen vrouwennetwerken in organisaties een rol vervullen als diversiteitsinstrument, dan dient er samenwerking

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Kun je uit de hemel va l l e n?

Kun je uit de hemel va l l e n? Kun je uit de hemel va l l e n? B e l eving van de dood en ro u w ve r werking door mensen met een ve rs t a n d e l i j ke handicap Rianne Meeusen-van de Kerkhof Hanneke van Bommel Werner van de Wouw

Nadere informatie

INVESTEREN IN EEN TWEEDE WONING

INVESTEREN IN EEN TWEEDE WONING INVESTEREN IN EEN TWEEDE WONING Dit dossier behandelt de voordele n van een investering in een tweede woning, gefinancierd me t eigen middelen of gefinancierd met een hypothecair krediet. Het betreft:

Nadere informatie

GLOBALISERING: CHINA, NEDERLAND EN DE REST

GLOBALISERING: CHINA, NEDERLAND EN DE REST GLOBALISERING: CHINA, NEDERLAND EN DE REST Bij sommige opdrachten he je de atlas nodig. Daar staat dan dit plaatje ij 1 INHOUDSOPGAVE 1. Gloalisering... 3 2. China... 5 3. China, land van (meer dan) 1

Nadere informatie

Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in?

Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in? Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in? Dr. M.J.A. Doumen, ing. C.C. Schoon & dr. L.T. Aarts R-2010-11 Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in?

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

Meer dan kennis alleen. Next

Meer dan kennis alleen. Next Meer dan kennis alleen Next Ambitie Uitdaging Ontwikkeling Shift Ambitie Een ambitieus accountantskantoor heeft meer in huis dan alleen kennis van zaken. Bij Horlings dagen we elkaar voortdurend uit om

Nadere informatie

Zin en onzin over PRISM, Patriot Act en de Wet bescherming persoonsgegevens

Zin en onzin over PRISM, Patriot Act en de Wet bescherming persoonsgegevens Zin en onzin over PRISM, Patriot Act en de Wet bescherming persoonsgegevens Wet-en regelgeving met betrekking tot het verwerken van gegevens bij gebruik van IT-diensten Samengesteld door Schuberg Philis

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Inleiding De scontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance 1. Aandeelhouders

Nadere informatie

Terbeschikkingstelling van onroerend goed, (soms) ver van verhuur

Terbeschikkingstelling van onroerend goed, (soms) ver van verhuur Terbeschikkingstelling van onroerend goed, (soms) ver van verhuur Door: mr. R.H.J. Maas 2006 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Blz. 1 1.1 Inleiding Blz. 1 1.2 Probleemstelling Blz. 1 1.3 Plan van aanpak

Nadere informatie

Toekomst van de maakindustrie

Toekomst van de maakindustrie Toekomst van de maakindustrie K n owledge b a sed c apital! Arnoud Muizer Panteia Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-9789-1 Rapportnummer : A201356 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

%HRRUGHOHQLVPHQVHQZHUN. Bevindingen over de wenselij kheid en m ogelijkheid van een gezamenlijk protocol voor het beoordelen van (kern)werkstukken

%HRRUGHOHQLVPHQVHQZHUN. Bevindingen over de wenselij kheid en m ogelijkheid van een gezamenlijk protocol voor het beoordelen van (kern)werkstukken %HRRUGHOHQLVPHQVHQZHUN Bevindingen over de wenselij kheid en m ogelijkheid van een gezamenlijk protocol voor het beoordelen van (kern)werkstukken van de expertgroep Protocol in opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

6 Onafhankelijkheid is meer dan afstand alleen 1

6 Onafhankelijkheid is meer dan afstand alleen 1 6 Onafhankelijkheid is meer dan afstand alleen 1 Niels van Zijl 1. Inleiding Onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen (hierna: RvC) en van toezicht in het algemeen, wordt beschouwd als een belangrijke

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Nieuwe regels voor financiële markten Het voorstel van de Europese Commissie voor herziening van de MiFID nadçr bezien

Nieuwe regels voor financiële markten Het voorstel van de Europese Commissie voor herziening van de MiFID nadçr bezien Nieuwe regels voor financiële markten Het voorstel van de Europese Commissie voor herziening van de MiFID nadçr bezien mr ME.J Bracco Gartner rnr I Dinant, dr PB. Teeboom, mr drs. A.J. Wolters* 1. Inleiding

Nadere informatie

Wetenschap op bestelling

Wetenschap op bestelling Wetenschap op bestelling Over de omgang tussen wetenschappelijk onderzoekers en hun opdrachtgevers KNAW-werkgroep opdrachtonderzoek Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Amsterdam, september

Nadere informatie