AIG Europe Limited, Netherlands Afdeling C asualty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AIG Europe Limited, Netherlands Afdeling C asualty"

Transcriptie

1 Aansprakelijkheid AIG is ook in Nederland é é n van de leidende verz ekeraars op het terrein van aansprakelijkheidsverz ekering en. O f het nu g aat om de b edrijfsaansprakelijkheid van internationaal of nationaal opererende produc tie- of handelsb edrijven, AIG heeft de mog elijkheden om tot een passende verz ekering soplossing te komen. W ij streven er naar om, in nauw e samenw erking met de met ons samenw erkende assurantieadviseurs, voor een g root aantal seg menten van het b edrijfsleven z ow el standaarddekking en als maatw erk te leveren, afhankelijk van de b ehoeften van en w ensen van onz e relaties. De c omb inatie van professionaliteit, kennis, ervaring en flex ib iliteit z ow el b ij de ac c eptatie van risic o s als de b ehandeling van sc haden, maakt het voor ons mog elijk passende verz ekering soplossing en aan te b ieden. O nz e w ereldw ijde verteg enw oordig ing stelt ons in staat om internationale prog ramma s alsmede c omplex e aansprakelijkheidsrisic o s te kunnen b ehandelen, maar teg elijkertijd z ijn w ij ook de g esc hikte partner voor middelg rote b edrijven. O ns team is in staat om z ow el de provinc iale markt als g rote multinationale z aken te b edienen met maatw erk. Andere aansprakelijkheidsdekking en b innen AIG Naast b edrijfsaansprakelijkheid kunt u b ij AIG ook terec ht voor b eroepsaansprakelijkheid, c y b errisic o s en aansprakelijkheid voor b estuurders en c ommissarissen. O nz e c olleg a s van de afdeling F inanc ial Lines helpen u hier g raag mee verder. W at kunnen w ij vanuit Bedrijfsaansprakelijkheid b ieden? Een nuc htere, prag matisc he en flex ib ele aanpak Hog e verz ekerde b edrag en, g een c o-assurantie of herverz ekering nodig R uime voorw aarden, en z ow el op c laims made als op loss oc c urrenc e mog elijk W ereldw ijde dekking, dus ook voor U S-ex port O pz et Internationale P rog ramma s en meevez ekering b uitenlandse vestig ing en op een c ompliant manier Ex c edentdekking en Integ reren van uitg eb reide W EGAS-dekking b innen AV B Toeg esneden dekking suitb reiding en voor: - Z uivere vermog enssc hade - R ec allkosten - U it- en inb ouw kosten - O mpakkosten - O pz ic ht Beg eleiding Loss C ontrol eng ineers

2 W at z ijn onz e doelg roepen? W ij ric hten ons op produc tie- en handelsb edrijven, met name in de volg ende sec toren: V oeding smiddelen- en drankenindustrie Metaalindustrie Kunststofindustrie Mac hine- en apparatenb ouw C onsumentenproduc ten C hemie Daarnaast ric hten w ij ons op niet-industrië le risic o s z oals: V astg oedsec tor R etail-sec tor Hotels U itz endb ureau s F inanc ië le instelling en V oor w elke risic o s heb b en w ij g een mog elijkheden? Buiten onz e doelg roepen vallen in ieder g eval: - Medisc he en farmac eutisc he sec tor - O verheden: provinc ies, g emeenten, w atersc happen - Sloopb edrijven, dakdekkers - Amusementsparken, outdooren evenementenb ureau s, touroperators U itg ang spunten W ij ric hten ons op het seg ment vanaf middelg rote b edrijven. V oor b edrijven met een omz et b eneden EU R 5 M heb b en w ij g een mog elijkheden. O nz e minimumpremie b edraag t EU R ,0 0. W elke informatie heb b en w ij nodig voor offferte en ac c eptatie? - Sc heepsw erven, offshore en natte aannemerij - V eevoeder Naast een g ec ompleteerd vrag enformulier is verder in de meeste g evallen de volg ende informatie van b elang : b edrijfs- en produc tb roc hures of verg elijkb are informatie op internet levering svoorw aarden (en eventueel spec ifieke relevante c ontrac ten) samenvatting R I& E en b ijb ehorend P lan van Aanpak sc hadeverloop (5 jaar) In veel g evallen kan aan de hand van b asisinformatie (omz et, ac tiviteiten, w eb site) al een niet-b indende indic atie w orden verstrekt, die vervolg ens na ontvang st van b enodig de risic o-informatie kan w orden omg ez et in een definitief voorstel.

3 Dekking soplossing en vermog enssc hade Naast en vanuit de reg uliere AV B-oplossing en is AIG in staat om maatw erkoplossing en te b ieden voor allerlei vormen van vermog enssc hade w aarvoor verz ekerden aansprakelijk kunnen w orden g esteld. Hierb ij z ijn de volg ende c ateg orieë n te ondersc heiden: Z uivere vermog enssc hade Z uivere vermog enssc hade U it- en inb ouw kosten (b eroepen) (produc ten) O mpakkosten R ec allkosten Z uivere vermog enssc hade (b eroepen) Binnen onz e AV B-tekening heb b en w e mog elijkheden om b ijkomende b eroepsaansprakelijkheidsrisic o s voor onz e doelg roepen mee te verz ekeren. V oor een ruimere b eroepsaansprakelijkheidsdekking, z eker voor de traditionele b eroepen, kunt u vanz elfsprekend in onz e b eroepsaansprakelijkheidstekening terec ht. De spec ialisten van onz e afdeling F inanc ial Lines (P I) staan u g raag te w oord. Z uivere vermog enssc hade (g eb rekkig e produc ten) P roduc erende b edrijven kunnen w ij voorz ien met dekking suitb reiding voor z uivere vermog enssc hade in verb and met levering van g eb rekkig e produc ten.

4 U itg eb reide P roduc taansprakelijkheid P roduc enten trac hten z ic h te ondersc heiden van hun c onc urrenten door produc ten van hog e kw aliteit op de markt te b reng en. Hun produc ten moeten derhalve voldoen aan de z w aarste (kw aliteits)eisen. Gering e afw ijking en van de overeeng ekomen produc tspec ific aties kunnen ertoe leiden dat het b etreffende produc t ong esc hikt b lijkt te z ijn voor g eb ruik dan w el leidt tot een g eb rekkig eindproduc t. Een derg elijke produc ent mag van z ijn aansprakelijkheidsverz ekering verw ac hten dat er dekking is voor sc hade van derden, veroorz aakt door een door de hem g eleverd produc t, dat g eb rekkig b lijkt te z ijn, dit ondanks de hog e kw aliteitsnormen die z ijn nag estreefd. De dekking die door een standaard AV B w ordt g eg even w ordt b eperkt door de klassieke definitie van z aaksc hade: b esc hadig ing, vernietig ing of verlies van z aken van anderen dan de verz ekerden, alsmede de daaruit voortvloeiende sc hade of andere hieraan g elijkw aardig e of hiermee overeenkomende definities. Het b eg rip z aaksc hade kan ec hter in de praktijk prob lemen opleveren z oals in de volg ende g evallen: Een fab rikant van verpakking smateriaal levert doz en w aarvan de b odem b ij het optillen van de doos eruit valt. Alle verpakte produc ten dienen te w orden omg epakt; Aan een fab rikant van kunststof b uiz en w ordt een g eb rekkig e g rondstof g eleverd. De b uiz en die met dez e g rondstof z ijn vervaardig d, vertonen na enig e tijd g eb reken. Als g evolg hiervan dienen alle b uiz en te w orden vervang en; Een produc ent van mac hines voor de vervaardig ing van kunststof flessendoppen levert een matrijs met verkeerde sc hroefdraad. Alle g eproduc eerde doppen z ijn hierdoor w aardeloos. V oorb eeld: Een produc ent van b etonnen b uiz en levert onderg rondse leiding en. Na enig e tijd b lijkt dat dez e leiding en niet de drukvastheid heb b en die is overeeng ekomen en dat hierdoor sc heurtjes in de b uiz en ontstaan. O p een trajec t van een aantal kilometer dienen b uiz en te w orden opg eg raven en nieuw e leiding en te w orden g eleg d. Het is mog elijk de traditionele AV B uit te b reiden door de klassieke definitie van z aaksc hade te omz eilen. Hiermee w ordt dekking verleend voor de aansprakelijkheid van de verz ekerde, die het g evolg is van een door de verz ekerde g eleverd g eb rekkig produc t. Een produc t is g eb rekkig als het niet voldoet aan de overeeng ekomen sc hriftelijke spec ific aties en/ of kw aliteiten of niet voldoet aan de te verw ac hten kw aliteit, die met de opdrac htg ever/ afnemer is overeeng ekomen. De dekking z iet op de sc hade, w aarvoor de verz ekerde aansprakelijk w ordt g ehouden en voortvloeit uit de overeenkomst. Het b etreft dus de verz ekering van een c ontrac tuele aansprakelijkheid. Daarom is het g een voorw aarde dat de sc hade moet voldoen aan de klassieke definitie van z aaksc hade. Hierb ij z ijn de volg ende dekking suitb reiding svormen te ondersc heiden: U it- en inb ouw kosten Kosten van verdere verw erking / b ew erking O mpakkosten

5 V oorb eeld: Een fab rikant van sanitairb enodig dheden levert koppelstukken en dez e b lijken na enig e tijd niet roestb estendig te z ijn, w aardoor er w atersc hade kan ontstaan. De reeds g emonteerde koppelstukken moeten w orden verw ijderd en vervang en. U it- en inb ouw kosten Gedekt z ijn de kosten van derden w aarvoor verz ekerde aansprakelijk is in verb and met: Het verw ijderen van de door verz ekerde g eleverde g eb rekkig e produc ten (uitb ouw ) alsmede, De kosten van derden voor het opnieuw inb ouw en van vervang end produc t (inb ouw ). Dez e dekking suitb reiding kan w orden aang eb oden voor fab rikanten van produc ten voor installatiedoeleinden, z oals b ouw materialen, mac hineonderdelen, auto-onderdelen e.d. Kosten van verdere b ew erking / verw erking Dez e dekking smodule z iet op de aansprakelijkheid voor de sc hade aan, door of met de eindproduc ten, die g emaakt z ijn met de g eb rekkig e g rondstoffen en/ of halffab rikaten, hetg een resulteert in sc hade van derden, b estaande uit: Minderopb reng sten van het g eb rekkig e (eind)produc t; Kosten g emaakt voor verb etering / herstel van de g eb rekkig e produc ten om alsnog tot een eindproduc t te komen w at voldoet aan de overeeng ekomen spec ific aties en/ of kw aliteit, dan w el alsnog voldoet aan de overeeng ekomen verw ac hting en Kosten g emaakt voor het vervang en van de g eleverde g eb rekkig e produc ten in het g eval de verz ekerde z elf niet in staat is om alsnog een produc t te leveren w at voldoet aan de overeeng ekomen spec ific aties, kw aliteit, dan w el alsnog voldoet aan de overeeng ekomen verw ac hting en; Bedrijfssc hade die w ordt g eleden in het g eval het g eb rekkig e produc t niet verder kan w orden verw erkt. Dez e dekking suitb reiding is b edoeld voor produc enten van g rondstoffen en halffab rikaten z oals c hemic alië n, additieven, ing redië nten e.d. O mpakkosten Dez e dekking smodule z iet op de aansprakelijkheid voor kosten van derden in verb and met: Herverpakken; Sorteren van g eb rekkig produc t; Minderopb reng sten van reeds verpakte produc ten/ materialen; Transport; V ernietig ing van onb ruikb are verpakking smaterialen en/ of produc t dat reeds met de g eb rekkig e materialen w as verpakt en daardoor onb ruikb aar is g ew orden. Dez e dekking suitb reiding is b edoeld voor produc enten van verpakking smaterialen. P roduc t rec all kostenuitb reiding (3 rd / 1 st party ) P roduc t rec all b etekent letterlijk het in overleg door fab rikant of importeur b ij handel of c onsument terug halen van g eleverde produc ten b ij g evaar hiervan voor de c onsument. Toc h w ordt er in de praktijk ook reg elmatig een ruimere uitleg aan dit b eg rip g eg even, w aarb ij ook w ordt g edoeld op terug roepac ties vanw eg e kw aliteitsafw ijking en, of z elfs uiten inb ouw ac ties. P roduc t rec all risic o s verg en dus maatw erk.

6 Bij het duiden van rec all risic o s en het aanb ieden van een passende dekking soplossing kunnen de volg ende g roepen w orden ondersc heiden: P roduc enten voeding sindustrie Toeleveranc iers ing redië nten voeding sindustrie P roduc enten c onsumentenproduc ten (non-food) Toeleveranc iers industrië le c omponenten V oor elk van dez e g roepen heb b en w ij mog elijkheden, maar het is hierb ij van b elang om de volg ende aspec ten te ondersc heiden: Gaat het om: Aansprakelijkheid voor rec all sc hade van derden, en/ of om Eig en rec all sc hade en b etreft het: P roduc t rec all in de letterlijke z in (z oals hierb oven aang eg even i.v.m. g evaar ) of C ontrac tuele rec all door afnemers in verb and met afw ijken spec ific aties of kw aliteitsprob lemen En w elke financ ië le risic o s dienen verz ekerd te w orden? U itsluitend de P roduc t rec all kosten (dus de ex penses om de rec all uit te voeren), of ook De andere sc hade die w ordt g eleden, z oals de produc tsc hade en b edrijfssc hade. V anuit de AV B heb b en w ij mog elijkheden om de aansprakelijkheid voor produc t rec all kosten mee te verz ekeren, eventueel uit te b reiden met de rec all kosten die verz ekerde z elf dient te maken. R uimere P roduc t rec all dekking en (1 st party ) Naast de hiervoor g enoemde aansprakelijkheidsoplossing en heeft AIG ook ruime mog elijkheden om de eig en sc hade van een onderneming als g evolg van een rec all of produc tc ontaminatie te verz ekeren. Denk hierb ij onder andere aan de vervang ing skosten van het g eleverde produc t, en de b edrijfssc hade die de leveranc ier leidt als g evolg van de rec all. Een uitb reide b esc hrijving van onz e mog elijkheden op dit g eb ied treft u in het onderdeel C risis Manag ement / P roduc t R ec all.

7 C risis Manag ement: produc t rec all V oeding s- en drankenindustrie: P roduc tc ontaminatieverz ekering (C P I ) In de afg elopen jaren is het b ew ustz ijn b ij c onsumenten voor het 'g evaar' van produc ten sterk toeg enomen en z ijn de eisen die door overheden en B2 B partners w orden g esteld aang esc herpt. Daarnaast heeft verderg aande g lob alisering g eleid tot een c omplex ere en moeilijker b eheersb are supply c hain. Eé n van de g evolg en is dat produc ten vaker w orden terug g ehaald uit de distrib utieketen, maar ook dat de omvang van de financ ië le g evolg en van een rec all ac tie is toeg enomen. V oor w ie? De C P I-dekking is b edoeld voor b edrijven in de voeding s- en drankenindustrie die eindproduc ten op de markt b reng en. V oor produc enten van ing redië nten is de C P I een minder g esc hikte oplossing. O ok voor b edrijven met een omz et b eneden EU R 5 M heb b en w ij g een C P I- mog elijkheden. O nz e minimumpremie Denk b ij dez e financ ië le g evolg en niet alleen aan de kosten die g emoeid z ijn met de terug roepac tie z elf, maar vooral ook aan de w aarde van de terug g eroepen produc ten en aan omz etverlies, verlies van marktaandeel en aantasting van de g oede naam. De produc tc ontaminatieverz ekering van AIG dekt versc hillende kosten die te maken heb b en met het terug halen van produc ten na onvoorz iene of opz ettelijke aantasting van het produc t. Dez e verz ekering voorz iet in dekking van financ ië le verliez en voor een b edrijf die ontstaan na een terug haalac tie. Daarnaast krijg t verz ekerde advies en b ijstand van g espec ialiseerde rec all c onsultants om een inc ident of rec all z o adeq uaat mog elijk te kunnen b ehandelen. V erz ekerde g eb eurtenissen O nvoorz iene c ontaminatie, inc l. verkeerde etikettering R ec all op last van overheden (i.v.m. g ez ondheidsc riteria) O pz ettelijke c ontaminatie P roduc tafpersing Gedekte sc hade-elementen Kosten van c onsultants en adviseurs R ec all kosten (z ow el de door verz ekerde als door derden g emaakt) V ernietig ing skosten V ervang ing skosten terug g eroepen produc ten Bedrijfssc hade (verlies aan b rutow inst) Herdistrib utiekosten R ehab ilitatiekosten Afpersing skosten W elke informatie heb b en w ij nodig voor offferte / ac c eptatie? Naast een g ec ompleteerd vrag enformulier is de volg ende informatie van b elang : - HAC C P -plan (inc l. overz ic ht C C P s) - R ec all-plan - Meest rec ente food safety audit (BR C, IF S, ISO )

8 C ontac t: C orporate Ac c ounts team Johan Broeders C asualty U nderw riting O ffic er T johan.b aig.c om Hans Moesker Senior C asualty U nderw riter T aig.c om Lars Spring eling C asualty U nderw riter T lars.spring aig.c om Major Ac c ounts team P aul P looij C asualty U nderw riting O ffic er T aig.c om Ivo W ansink Senior C asualty U nderw riter T ivo.w aig.c om Koen van Leuven Environmental U nderw riter T aig.c om Manag ement & support Jeroen Z ohlandt P rofit C enter Manag er T jeroen.z aig.c om Karin van W ijnen O perating O ffic er C asualty T karin.van_w aig.c om Multinational Ac c ounts Servic e team P eter van Groning en Multinational ac c ount-handler T peter.van_g roning aig.c om C hristina Straub Multinational ac c ount-handler T c aig.c om Ac c ount manag ement Ab Lausb erg C ommerc ieel direc teur T ab.lausb aig.c om Maurits Basters Ac c ount relationship manag er T maurits.b aig.c om Mic hel van Dam Ac c ount relationship manag er T mic aig.c om Jeroen van Heteren Ac c ount relationship manag er T aig.c om Americ an International Group, Inc. (AIG) is a leading international insuranc e org aniz ation serving c ustomers in more than c ountries and jurisdic tions. AIG c ompanies serve c ommerc ial, institutional, and individual c ustomers throug h one of the most ex tensive w orldw ide property -c asualty netw orks of any insurer. In addition, AIG c ompanies are leading providers of life insuranc e and retirement servic es in the U nited States. AIG c ommon stoc k is listed on the New Y ork Stoc k Ex c hang e and the Toky o Stoc k Ex c hang e. AIG is the marketing name for the w orldw ide property -c asualty, life and retirement, and g eneral insuranc e operations of Americ an International Group, Inc. F or additional information, please visit our w eb site at w w w.aig.c om. P roduc ts and servic es are w ritten or provided b y sub sidiaries or affiliates of Americ an International Group, Inc. Not all produc ts and servic es are availab le in every jurisdic tion, and insuranc e c overag e is g overned b y ac tual polic y lang uag e. C ertain produc ts and servic es may b e provided b y independent third parties. Insuranc e produc ts may b e distrib uted throug h affiliated or unaffiliated entities. C ertain property -c asualty c overag es may b e provided b y a surplus lines insurer. Surplus lines insurers do not g enerally partic ipate in state g uaranty funds and insureds are therefore not protec ted b y suc h funds.

T ransport Wereldw ijd b ehoort AIG tot de leidende v erz ek eraars op het geb ied v an transportv erz ek eringen, ook in Nederland. Goederentransport k ent tegenw oordig nauw elijk s nog b eperk ingen.

Nadere informatie

7KHPDELMHHQNRPVW -HXJGEHOHLGLQGH VSRUWYHUHQLJLQJ

7KHPDELMHHQNRPVW -HXJGEHOHLGLQGH VSRUWYHUHQLJLQJ 7KHPDELMHHQNRPVW -HXJGEHOHLGLQGH VSRUWYHUHQLJLQJ &2/2)21 Jeugdbeleid in de sportvereniging Sportraad Zuid-Holland Mira nd a Olsthoorn-va n Kester Postbus 70 2685 ZH Poeld ijk Tel: 0174-244940 e-m a il:

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteit en risico-overdracht verzekeringsaspecten. VMT seminar Bedrijfscontinuïteit, Food Defense & Fraude Maarssen, 26 november 2014

Bedrijfscontinuïteit en risico-overdracht verzekeringsaspecten. VMT seminar Bedrijfscontinuïteit, Food Defense & Fraude Maarssen, 26 november 2014 Bedrijfscontinuïteit en risico-overdracht verzekeringsaspecten VMT seminar Bedrijfscontinuïteit, Food Defense & Fraude Maarssen, 26 november 2014 Johan Broeders Industry Practice Leader Food & Beverage

Nadere informatie

Tijd om even een beknopte boom op te zetten

Tijd om even een beknopte boom op te zetten Tijd om even een beknopte boom op te zetten Beknopt Handboek Bedrijfstakpensioenfondsen Het Bedrijfstakpensioenfonds - Welke ondernemingen krijgen er mee te maken en wat zijn de nan i le risi o s wanneer

Nadere informatie

Aansprakelijkheid. AIG Europe Limited, Netherlands Afdeling Casualty

Aansprakelijkheid. AIG Europe Limited, Netherlands Afdeling Casualty Aansprakelijkheid AIG is ook in Nederland één van de leidende verzekeraars op het terrein van aansprakelijkheidsverzekeringen. Of het nu gaat om de bedrijfsaansprakelijkheid van internationaal of nationaal

Nadere informatie

CyberEdge. AIG Europe Limited, Netherlands. November 2015 Marnix de Kievit

CyberEdge. AIG Europe Limited, Netherlands. November 2015 Marnix de Kievit CyberEdge AIG Europe Limited, Netherlands November 2015 Marnix de Kievit De risico s en de gevolgen 2 De risico s Opzet medewerkers Sabotage of fysieke diefstal Diefstal van gegevens Sturen van verkeerde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 19 mei 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 19 mei 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 19 mei 2008 Verslavingsbeha ndeling in het buitenland w ordt vergoed tot het maximum tarief in Nederland indien aa n de voorw aarden die in de zorgverze

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 19 oktober 2009. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 19 oktober 2009. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Vervange nd ziekenve rvoer in het buitenland is een aa nspraak sinds 1 januari 2009 M.i.v. 1 januari 2009 bestaat aanspraak op v ervangend z iekenvervoer ter vervanging v an vervoer

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

onderzoeksopzet WATT Defin itieve versie dd 2 ju li 2010 1 D oel- en vraagstelling De reken kam er beoogt m et dit on derzoek de gem een teraad in zich t te geven in h et on tstaan van de fin an ciële

Nadere informatie

St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds

St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds Kunst educat ie Kost en in het kad er van m ob ilit eit w ord en o p b asis van ar t ikel 12:3 CAO Kunst ed ucat ie 2012-2013 voor 50% gesub sid ieer

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Behoefteonderzoek naa r onde rsteune nde be geleiding e n persoonlijke ve rzorging voor verzekerde met een somatische

Nadere informatie

D D O U O D y p o t h e e k v o r m e n 250 hypotheekvormen en u ziet door de bomen het bos niet meer? N ee, l a a t u niet in de w a r breng en: in f eite zij n er ma a r 5 basisvormen. ierop komen ec

Nadere informatie

Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal

Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal Algemeen Art.1. Het gem eent eb est uur st elt m at eriaal t er b eschikking van elke Moorsleed se vereniging of init iat ief voor inw oners

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Uitsluiting van gevolgschade door eigen gebrek. Clausule CTV 270 C.N.C. en P.L.C. gestuurde machines ouder dan 5 jaar (Machinebreuk)

Uitsluiting van gevolgschade door eigen gebrek. Clausule CTV 270 C.N.C. en P.L.C. gestuurde machines ouder dan 5 jaar (Machinebreuk) Clausule CTV 20 Clausule CTV 60 Clausule CTV 90 Clausule CTV 200 Clausule CTV 210 Clausule CTV 211 Clausule CTV 220 Clausule CTV 230 Nieuwwaarde Vervoer en verlijf Overdekking Uitsluiting diefstal Uitsluiting

Nadere informatie

www.burodb.nl info@burodb.nl

www.burodb.nl info@burodb.nl G em eente Houten Hofstad III Tijdelijke bouw w eg A koestisch onderzoek w egverkeer G em eente Houten Hofstad III Tijdelijke bouw w eg A koestisch onderzoek w egverkeer Datum 20 novem ber 2014 K enm erk

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Het eerste volledig transparante woningplatform van Nederland!

Het eerste volledig transparante woningplatform van Nederland! Het eerste volledig transparante woningplatform van Nederland! WOZwaarderapport Adresg eg evens Adres Koolmees 21 Pos tcode Plaats 4822PP Breda Datum uitg ifte 21-01- 2015 Inhoudsopgave Modelmatig e woning

Nadere informatie

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE G em aakt door Rob van den E yssel 26-11 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek Bronverm elding Ik heb de inform atie van dit w erkstuk uit m ijn hoofd

Nadere informatie

TEAM BOUSCHOLTE: MASTERCL

TEAM BOUSCHOLTE: MASTERCL CORPORATE SAILING Altijd al wille n z eile n op e en e chte Oceanrac er? B ele ef het m e e! Bo ek e en masterclasses of b e drijfsevene m ent op maat. TEAM BOUSCHOLTE: MASTERCL Het team Bouscholte is

Nadere informatie

Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op werkloosheidsuitkeringen?

Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op werkloosheidsuitkeringen? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat is de invloed

Nadere informatie

Hoeveel Korting (op mijn premie) Krijg Ik

Hoeveel Korting (op mijn premie) Krijg Ik Hoeveel Korting (op mijn premie) Krijg Ik Verzekeraar: Een administratiekantoor dat: van alle verzekerden premies int voor enkele verzekerden schades betaalt Maar ook winst probeert te maken voor de eigenaars

Nadere informatie

St. Willebrord Lugtenburg 16

St. Willebrord Lugtenburg 16 St. Willebrord Lugtenburg 16 Vraagprijs: 394.000,- k.k. OBJECT: Een vrijstaande semi bung alow bung alow met inpandig e dubbele g arag e en vrijstaande g arag e, cv, erf, onderg rond en tuin g eleg en

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Bosschenhoofd Pastoor van Breugelstraat 78

Bosschenhoofd Pastoor van Breugelstraat 78 Bosschenhoofd Pastoor van Breugelstraat 78 Vraagprijs: 349.000,- k.k. OBJECT: Een karakteristieke monumentaal vrijstaand herenhuis met f raai aang eleg de tuin, cv, erf, onderg rond en tuin, centrale lig

Nadere informatie

Onderwerp: Soort uitspraak: AaA = adv iesaanvraag AWBZ Datum: 14 december 2009 Uitgebracht aan: CIZ Zorgv orm: Begeleiding

Onderwerp: Soort uitspraak: AaA = adv iesaanvraag AWBZ Datum: 14 december 2009 Uitgebracht aan: CIZ Zorgv orm: Begeleiding Onderwerp: Samenvatting: Af bakening individue le be geleiding va nuit de AWBZ en geneeskundige GGZ-zorg (Zvw) Begeleidingsactiv iteiten kunnen onderdeel z ijn van geneeskundige zorg in de Zvw of kunnen

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 7 april 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 7 april 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 7 april 2008 Verple ging bij thuisbea deming is AWBZ-zorg ook bij lopende indicaties per 2008 In 2006 heeft het CVZ standpunten ingenomen ov er de afbakening

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 19 nov ember 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 19 nov ember 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: CIZ handelt niet conf orm de w erkinstructie Palliatief T erminale Zorg; geen indicatie met terugw erkende kracht maar w el scha de Dit betreft een geschil ov

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

1. K. S la g e r G e e r lig sla n d 2 S ta p h o r st. 23. Ja c. V issc h e r O u d e R ijk sw e g 394 R o u v e e n

1. K. S la g e r G e e r lig sla n d 2 S ta p h o r st. 23. Ja c. V issc h e r O u d e R ijk sw e g 394 R o u v e e n 1 KANDIIDATENLIIJJST 2010 1. K. S la g e r G e e r lig sla n d 2 S ta p h o r st 2. J. V issc h e r O u d e R ijk sw e g 235 R o u v e e n 3. ir. L. T a le n G e m e e n te w e g 33 S ta p h o r st 4.

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Geen AWBZ-zorg voor complexe ve rple ging toegekend, w el ondersteunende be geleiding bij diabeteszorg va n 12-jarige

Nadere informatie

BESLUIT : A r t. 1 : H e t g e e e n t e l i j k r e g l e e n t e t b e t r e k k i n g t o t a b u l a n t e a c t i i t e i t e n o p o p e n b a a r d o e i n, e i g e n d o a n o f b e h e e r d d

Nadere informatie

Instructie excelmeetinstrument Op Eigen Benen Vooruit In het datam anagem entprotocolen het voorbeeld m eetplan (bijlage IIprojectplan)w ordt verw ezen naar excelsheets voor het m eten van de centrale

Nadere informatie

Hospi tali ty; de theori e

Hospi tali ty; de theori e Hospitality Works! Hospitality Works! Horec a in een MFA omgeving is het s meermiddel in de motor en niet de motor zelf. H oreca wordt binnen MFA s vaak gezien als de aanjager van samenwerking en een bron

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

St. Willebrord Rucphensestraat 73

St. Willebrord Rucphensestraat 73 St. Willebrord Rucphensestraat 73 Vraagprijs: 435.000,- k.k. OBJECT: Een vrijstaande semi-bung alow met vrijstaande g arag e, cv, onderg rond, erf en f raai aang eleg de tuin. VRAAGPRIJS: 435.000,= k.k.

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser.

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen Student: Bieke Vens Promotor: Prof. Dr. D. Verté Opdrachtgever: vzw S-Plus Academiejaar

Nadere informatie

Sprundel Kerlinge 7. Vraagprijs: 324.500,- k.k.

Sprundel Kerlinge 7. Vraagprijs: 324.500,- k.k. Sprundel Kerlinge 7 Vraagprijs: 324.500,- k.k. OBJECT: Op een rustig e locatie g eleg en vrijstaande woning (met 5 slaapkamers, waarvan 3 op de beg ane g rond!), vrijstaande g arag e, en hobbyschuur, cv,

Nadere informatie

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008 Titel, saenvatting en biografie Saenvatting: Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 septeber 2008 Je wordt als testanager gevraagd voor een ission ipossible.

Nadere informatie

Gebruik en opbrengsten van regulier en online netwerken in Midden-Nederland

Gebruik en opbrengsten van regulier en online netwerken in Midden-Nederland Gebruik en opbrengsten van regulier en online netwerken in Midden-Nederland Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Kamer van Koophandel Midden- Nederland DIMENSUS beleidsonderzoek Januari 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Agile organiseren vanuit een capability perspectief

Agile organiseren vanuit een capability perspectief Agile organiseren vanuit een capability perspectief Omdat de snelheid en de impact van veranderingen exponentieel toenemen, zijn veel organisaties op zoek naar een flexibele, wendbare structuur om hun

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Inhoud. 1. Algemeen a Vlaams Innovatienetwerk (VIN) b missie en visie c partners d innovatie e doelgroep

Inhoud. 1. Algemeen a Vlaams Innovatienetwerk (VIN) b missie en visie c partners d innovatie e doelgroep Innovatiecentrum Vlaams-Brabant Bas Sturm, manager Inhoud 1. Algemeen a Vlaams Innovatienetwerk (VIN) b missie en visie c partners d innovatie e doelgroep 2. Onze diensten a financiering b partnersearch

Nadere informatie

DE VEILIGHEIDSGRADEN VAN DE GRAFISCHE SECTOR 1999-2007

DE VEILIGHEIDSGRADEN VAN DE GRAFISCHE SECTOR 1999-2007 DE VEILIGHEIDSGRADEN VAN DE GRAFISCHE SECTOR 999-7 GLOBAAL Belgische ondernemingen NA CE CODE UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA NACE CODE. Drukkerijen en diensten in verband

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 27 augustus 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 27 augustus 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 27 augustus 2007 Activerende be geleiding individueel naast activerende begeleiding-groep is niet doelmatig en haalbaar voor een 9-jarig ernstig verstandelijk

Nadere informatie

Bachelor of ICT Jos van Weert

Bachelor of ICT Jos van Weert Informatica-opleiding Bachelor of ICT Jos van Weert ngetallen Studenten: totaal 300-400 studenten instroom 2012: 130 (+30% tov 2011 :-)) 60% HAVO, 10% VWO, 30% MBO uitstroom: ca 50-60 bachelors per jaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ten ehoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers BAV.MINT NGTV 2013.1 Inhoudsopgave 1 Definities 3 2 Grondslag 4

Nadere informatie

Sprundel Korte Hei 7. Vraagprijs: 495.000,- k.k.

Sprundel Korte Hei 7. Vraagprijs: 495.000,- k.k. Sprundel Korte Hei 7 Vraagprijs: 495.000,- k.k. OBJECT: Een vrijstaand bedrijf scomplex bestaande uit een vrijstaand kantoorg ebouw, bedrijf sruimte met inpandig e kantoorruimte g eleg en op het bedrijventerrein

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Inhoudsopgave. Colofon

Jaarverslag 2009. Inhoudsopgave. Colofon Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave V oorwoord A dvies opdrac ht A dviezen uitgebrac ht in 2 0 0 9 V ooruitblik 2 0 1 0 Financ ieel overzic ht 2 0 0 9 Colofon De Raad voor het Landelijk Gebied advis eert, gevraagd

Nadere informatie

VOORBEELD VOORBE VOORBEELD

VOORBEELD VOORBE VOORBEELD OR OORD VO VOORD VOORBE LD VOORD VOORD EL EELD VOO D VOORD VOORD V ORD OOR E ELD VOORD V VOORD 2012 OR OORD VO VOORD VOORBE LD VOORD VOORD EL EELD VOO D VOORD VOORD V ORD OOR E ELD VOORD V VOORD JANUARI

Nadere informatie

Toonmijuwfu sieenikverteluhoegoedubent

Toonmijuwfu sieenikverteluhoegoedubent Toonmijuwfu sieenikverteluhoegoedubent Inleiding M islukte fusies en o vernam es hebben flink bijgedrag en aan de knauw die het vertrouwen in o ns bedrijfsleven heeft g ekreg en.beg rijpelijk, o ns trackrecord

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 27 augustus 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 27 augustus 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 27 augustus 2007 Onde rsteunende be geleiding (AWBZ) en huishoude lijke verzorging (Wmo) voor organisatie van het huishouden af hankelijk van beperkingen

Nadere informatie

Onderwerp: Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 19 oktober 2009 Zorgv orm: Begeleiding. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 19 oktober 2009 Zorgv orm: Begeleiding. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Inzet van begeleiding vanuit de AWBZ tijdens het speciaal onderw ijs per geval beoordelen Met ingang van 1 januari 2009 z ijn de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ (hierna: de

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

W erkloos of arbeidsongeschikt: het leven zonder werk

W erkloos of arbeidsongeschikt: het leven zonder werk W erkloos of arbeidsongeschikt: het leven zonder werk van Echtelt, P. 2010. Een baanloos bestaan. De betekenis van werk voor werklozen, arbeidsongeschikten en werkenden. Den Haag: Sociaal en Cultureel

Nadere informatie

Verantwoord rapporteren. Karin Schut

Verantwoord rapporteren. Karin Schut Verantwoord rapporteren Karin Schut Verantwoord rapporteren Documentatie Definities resultaattypen Rapportageregels Beschikbare variabelen Documentatie op Vinex Reken en rapportageregels Definitie van

Nadere informatie

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel A50 richti Uden/Ossng Ve g h e l h sc d on m A50 richti Eindhovenng l He 2 Bo Ontdek De Scheifelaar in Veghel De Sc he ife la a r is b e r e ikba a

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN WAAROM EEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN? De kans dat u als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld is reëel. Iemand kan een ongeluk krijgen in

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN WAAROM EEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN? Wat dekt de aansprakelijkheidsverzekering van Chubb? De aansprakelijkheidsverzekering van Chubb biedt

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

KUNSTPROJECTEN. overheid scholen instellingen verenigingen bedrijven clubs particulieren

KUNSTPROJECTEN. overheid scholen instellingen verenigingen bedrijven clubs particulieren overheid scholen instellingen verenigingen bedrijven clubs particulieren KUNSTPROJECTEN Artista Julianalaan 54 3851 RD Ermelo T: 0341-554979 M: 06-22501731 E: info@artista.nu www.artista.nu Mijn naam is

Nadere informatie

Waarom aluminium. Aluminium is strak en elegant: de slanke profielen hebben een maximale lichtinval

Waarom aluminium. Aluminium is strak en elegant: de slanke profielen hebben een maximale lichtinval Waarom aluminium Aluminium heeft een strakke uitstraling, is terk, barst en rot niet en is ongevoelig voor temperatuurschommelingen en vocht. Kortom, een keuze voor het leven. De aluminiumramen van Timmerman

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Druk een boek

Leveringsvoorwaarden Druk een boek Leveringsvoorwaarden Druk een boek Let op : I ndien u uw bes telling bij Druk een boek plaats t, verklaart u dat u akkoord gaat met onze leveringsvoorwaarden die hieronder staan beschreven. Artikel 1:

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 20 nov ember 2006. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 20 nov ember 2006. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Implantatie van een tw eede cochleair impla ntaat is alleen aangew ezen bij postmeningitis-doof heid Uit de huidige wetenschappelijke literatuur blijkt dat de

Nadere informatie

Wet- en regelgev ing Zorgverzeke ringsw et Met betrekking tot deze adv iesaanv raag z ijn de v olgende bepalingen van belang.

Wet- en regelgev ing Zorgverzeke ringsw et Met betrekking tot deze adv iesaanv raag z ijn de v olgende bepalingen van belang. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Bij voortgezette behandeling voor epile psie in ee n klinische setting blijkt de effectiviteit van deze beha ndeling niet

Nadere informatie

Uitbesteding van processen

Uitbesteding van processen Certification Providers Uitbesteding van processen College van Belanghebbenden TTP.NL Over deze presentatie s Signalen van marktpartijen - twijfel of alle s op de juiste wijze omgaan met (buitenlandse)

Nadere informatie

Witte Anjer & Wall of Honour

Witte Anjer & Wall of Honour Witte Anjer & Wall of Honour Witte Anjer 29 juni 1940 Anjerdag Daad van verzet tegen de bezetting 29 juni 1946-1947 Anjerdag Inzameling geld voor oorlogsslachtoffers 1946-2004 4 December 2004 Prins Bernhard

Nadere informatie

Arrangeer samen. De regie-rol van de school. WIB oktober-november 2015

Arrangeer samen. De regie-rol van de school. WIB oktober-november 2015 Arrangeer samen De regie-rol van de school WIB oktober-november 2015 Den Haag: Simone van Dijk Zw olle, Utrecht, Eindhoven: Annetta Klaassen en Caroline Kooistra Inhoud workshop Wat is arrangeren? Doel?

Nadere informatie

Copyrights liturgische teksten

Copyrights liturgische teksten Home Onderw erpen Video Nieuw sbrief Over Contact Copyrights liturgische teksten 27 novem ber 2013 Jan Marten de Vries en Gerben de Vries In het nieuw ste nummer van Laetare (november 2013) verscheen het

Nadere informatie

Raad (cie) adviezen en besluiten - 813

Raad (cie) adviezen en besluiten - 813 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 Raad Nr 313 sesluit jjy 1 s APR 2 Datum g e m e e n te SVOORSTEL ter besluitvp ing in de raad Datum Forum vergadel'ilzg : 2 april 2012 Documeptnr. : 8 13 Datum

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 26 maart 2007 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 26 maart 2007 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 26 maart 2007 Uitgebracht aan: Enige f inanciële ondoelmatigheid kan in het geval van zorg bij minde rjarige kindere n acceptabelzijn als de alleenstaande

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

CURSUSSEN EN WORKSHOPS. Artista Julianalaan 54 3851 RD Ermelo T: 0341-554979 M: 06-22501731 E: info@artista.nu www.artista.nu

CURSUSSEN EN WORKSHOPS. Artista Julianalaan 54 3851 RD Ermelo T: 0341-554979 M: 06-22501731 E: info@artista.nu www.artista.nu CURSUSSEN EN WORKSHOPS Artista Julianalaan 54 3851 RD Ermelo T: 0341-554979 M: 06-22501731 E: info@artista.nu www.artista.nu en Laat een uw origineel het creativiteit resultaat! kunstwerk de vrije loop

Nadere informatie

Malaise in E- Land. De hype is over. W at is er aan de hand? Hoe m oet het nu w el? Hoe nu verder?

Malaise in E- Land. De hype is over. W at is er aan de hand? Hoe m oet het nu w el? Hoe nu verder? Malaise in E- Land De hype is over Na een bloeiperiode, ook wel gezien als hype-periode is dan nu de bezinning gekom en en blijken veel internet -ideeën niet zo goed van de grond te kom en. Daar waar kort

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Hoofdstuk - Meer variaelen ladzijde V-a Omdat het water met onstante snelheid uit de ak stroomt en de ak ilindervormig is, is de afname van de hoogte van de waterstand per tijdseenheid onstant. De hoogte

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Pon Power Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Agenda Pon Pon Power Service Design door Pon Power Pon Wereldwijd Canada United States

Nadere informatie

Bernd Roemmelt / Greenpeace HET KLIMAAT EN DE NOORDPOOL

Bernd Roemmelt / Greenpeace HET KLIMAAT EN DE NOORDPOOL Bernd Roemmelt / Greenpeace HET KLIMAAT EN DE NOORDPOOL HET KLIMAAT EN DE NOORDPOOL Greenpeace is een organisatie die ereldijd opkomt voor het milieu. We illen de natuur en de dieren daarin beschermen.

Nadere informatie

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van outplacement?

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van outplacement? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn uw rechten

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

!""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/

!#$%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !#$!#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'()*+$,$-%*.$&/ 0!#$)$$&/ !""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&'!"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/ Voor slechts 20 euro plaatst u al een Hanzemini! Staat u hier in onze volgende

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg Aanscherping vereisten accountantscontrole: kwaliteit is het sleutelbegrip! Hoe ziet aanscherping

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Telefoonnummer 14 0517. Gewijzigd vaststellen ontwerp partiele herziening BP Industriehaven 2006.

Telefoonnummer 14 0517. Gewijzigd vaststellen ontwerp partiele herziening BP Industriehaven 2006. Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR15.00092* GR15.00092 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 16 september 2015 Agendanummer 12 Datum Raad 30 september

Nadere informatie

4.t Wie is toch die overheid?

4.t Wie is toch die overheid? Doet de overheid eonomishe zaken? 4 Laat het maar aan 'de markt' over! 1 a Vorig jaar heeft zij een nieuwe verzekering afgesloten. Zij wil nu niet weer alle verzekeringsvoorwaarden vergelij ken. De ouders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VAN WOUDENBERG B.V. TE RENKUM Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem op 25 januari 2007

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VAN WOUDENBERG B.V. TE RENKUM Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem op 25 januari 2007 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VAN WOUDENBERG B.V. TE RENKUM Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem op 25 januari 2007 ARTIKEL 1: Toepasselijkheid 1.1A Deze voorw aarden gelden voor alle

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

Tekst opmaken met stijlen

Tekst opmaken met stijlen Tekst opmaken met stijlen Past u vaak dezelfde opmaak toe, bijvoorbeeld het wijzigen van de kleur, de grootte en het lettertype, voor het benadrukken van tekst? U kunt dit proces stroomlijnen door één

Nadere informatie