Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 T ransport Wereldw ijd b ehoort AIG tot de leidende v erz ek eraars op het geb ied v an transportv erz ek eringen, ook in Nederland. Goederentransport k ent tegenw oordig nauw elijk s nog b eperk ingen. V anuit de hele w ereld w orden er goederen v erv oerd naar alle denk b are plek k en op aarde. H et t-shirt dat je hier in de w ink el k oopt is w aarschijnlijk gemaak t in B angladesh. En de schapen in Australië w orden gev oed met uit Nederland afk omstig v eev oer. T ijdens dit v erv oer en tijdens (tussentijdse) opslag w orden goederen b loot gesteld aan allerlei risico s. Dez e k unnen de goederen b eschadigen, maar k unnen ook de lev ering v ertragen. Dit lev ert v erlies v an activ a op, b rengt ex tra k osten met z ich mee en k an v oor imagoschade z orgen. AIG speelt hier op in door niet alleen v erz ek eringsoplossingen te b ieden v oor de goederen z elf tijdens transport, maar ook diensten te v erlenen die onz e k lanten k unnen helpen risico s te analy seren en z onodig te v ermijden of te b eperk en. Z ow el aan de schade- als de acceptatiek ant z it een professioneel team met ruime k ennis, erv aring en flex ib iliteit. Dit stelt AIG in staat om samen met de mak elaar v oor iedere relatie een passende v erz ek eringsoplossing aan te b ieden. Ons team is in b edient z ow el de prov inciale mark t als grote multinationals met maatw erk. Online certificaten sy steem Alle afsprak en die w ij in een polis ov ereen z ijn gek omen w orden 1 op 1 ov ergenomen in het sy steem. Doordat het een w eb -b ased sy steem is, heeft de k lant 2 4 / 7 toegang en k an men z elf op elk e pc een door AIG getek end certificaat mak en en printen. Wat k unnen w ij v anuit T ransport b ieden? Z ow el producten v oor goederen als v oor logistiek e aansprak elijk heid Een pragmatische en flex ib ele aanpak H oge v erz ek erde b edragen w aardoor co-assurantie niet snel nodig is R uime v oorw aarden Wereldw ijde dek k ing Internationale P rogramma s met uitgifte lok ale polissen om v olledig compliant te z ijn B egeleiding M arine Loss C ontrol engineers Een online certificaten sy steem te geb ruik en door productie-/ v erk oopb edrijv en, ex pediteurs en b ank en

2 Wat z ijn onz e doelgroepen? Goederen - M etaal - M achineb ouw - C hemie - Oil & Energy - P rojectcargo, w aaronder H eav y lift, (R enew ab le) Energy en T urnk ey projecten - Electronica en C onsumenten electronica - H uishoudelijk e apparatuur - Agrarische producten in z ak k en/ b ulk - Instrumenten en apparatuur - V erv oerders, ex pediteurs en opslag b edrijv en M aritieme aansprak elijk heid - T erminal-operators - S tuw adoorsb edrijv en - H av enautoriteiten - S cheepsreparatieb edrijv en Uitb reiding P rojectcargo In v eel gev allen k an de dek k ing v oor P rojectcargo w orden uitgeb ereid met ALOP (Adv anced Loss of P rofit). Dez e uitb reiding b iedt dek k ing v oor de daling v an het v erw achte b edrijfsresultaat gedurende een contractueel v astgelegde v ergoedingsperiode. Wat k unnen w ij nog meer b ieden? Omdat AIG in 9 7 landen eigen k antoren heeft en in totaal in meer dan v erschillende jurisdicties v ertegenw oordiging heeft, z ijn w ij in staat v oor v rijw el elk b edrijf een Internationaal P rogramma op te z etten met lok ale polissen. Welk e informatie heb b en w ij nodig v oor offerte en acceptatie? H oe meer informatie w ij ontv angen, hoe scherper onz e offerte k an z ijn. Wij heb b en in ieder gev al de v olgende gegev ens nodig: b edrijfs- en productb rochures of v ergelijk b are informatie op internet v erv oerde- of b edrijfsomz et en geografische spreiding hierv an lev eringsv oorw aarden (Incoterms) en ev entueel specifiek e contracten risico informatie ov er opslaglocatie(s) gespecificeerde schadestatistiek lopend jaar + 3 v oorafgaande jaren In v eel gev allen k an aan de hand v an b asisinformatie (omz et, activ iteiten, w eb site) al een nietb indende indicatie w orden v erstrek t, die v erv olgens na ontv angst v an aanv ullende informatie k an w orden omgez et in een definitief v oorstel.

3 Goederentransportv erz ek ering De goederentransportv erz ek ering v an AIG v ergoedt schade door v erlies of b eschadiging v an (handels)goederen tijdens het v erv oer en de laad- en losactiv iteiten. Gedurende de gehele reis ov er land, ov er z ee of door de lucht b lijft de dek k ing b estaan, oftew el v an w arehouse to w arehouse. De (gelimiteerde) aansprak elijk heid v an de ingeschak elde logistiek e dienstv erleners, alsmede de risico s en b eperk ingen v an lev erings- en v erv oersv oorw aarden w orden hiermee onderv angen. V oorw aarden B innen de transportb ranche w ordt het meest geb ruik gemaak t v an Algemene V oorw aarden Nederlandse B eursgoederen P olis (NB GP ) , of de Engelse v ariant hierv an (IC C ). Dit z ijn ook de v oorw aarden die AIG hanteert w anneer w ij z elf de polis opmak en. Daarnaast accepteren w ij v rijw el alle polissen die door de mak elaar w orden opgemaak t met hun eigen v oorw aarden. V erschillende dek k ingsv ormen Av erij Grosse Av erij Grosse is de gemeenschappelijk e schade in het b elang v an schip en lading. M en spreek t v an Av erij Grosse als schade aan het schip of de lading ontstaat door een handeling die in een noodsituatie tot doel heeft het schip, de opv arenden en (de rest v an de) lading te redden. De handeling dient succesv ol te z ijn. De schade die hierdoor ontstaat w ordt pro rata omgeslagen ov er de eigenaren v an het schip en v an de lading. S tandaard gaan w ij uit v an een All R isk s dek k ing, hiermee dek t men schade door alle v an b uiten k omende onheilen. Een Ev enementendek k ing is minder uitgeb reid en geeft alleen dek k ing in met name genoemde ev enementen z oals b rand, ontploffing, v allen tijdens laden of lossen. M aar de Ev enmentendek k ing geeft, net als de All R isk s dek k ing ook dek k ing v oor alle b ijdragen in Av erij Grosse. H ieronder staan een aantal uitb reidingen genoemd w aar w ij goed mee uit de v oeten k unnen. Daarnaast z ijn w ij in staat om samen met de mak elaar en de k lant in te z oomen op de specifiek e w ensen v an de k lant om een maatw erk oplossing te v erz orgen. Uitb reidingen Eigen v erv oer M eev erz ek eren v an imaginaire w inst Opslagdek k ing B uy ers- en/ of sellers interest Adv anced Loss of P rofit in comb inatie met P rojectcargo B eurz en en tentoonstellingen Elk e andere uitb reiding w aar w e het eens w orden ov er v oorw aarden en premie

4 M arine Loss C ontrol Engineering (M LC E) AIG b iedt uitgeb reide M arine Loss C ontrol Engineering (M LC E) diensten op maat gemaak t v oor specifiek e k lanten v arië rend v an fab rik anten, terminals, scheepsw erv en en logistiek e dienstv erleners tot grote P rojectcargo operaties. AIG k an in ov erleg met mak elaar en k lant een Loss C ontrol Engineer inz etten om de handels- en transportrisico s v an k lanten te v erminderen en v erb eteren. Onz e loss control diensten z ijn geb aseerd op de v olgende punten: P roactiev e loss prev entie het helpen v an k lanten in het v ermijden v an schade door potentië le risico s te analy seren en minimaliseren. R eactiev e loss control het helpen v an k lanten door schades te v oork omen door het analy seren v an freq uentieschades en z w aardere risico s en k w etsb aarheden in de logistiek e k eten te minimaliseren. C ommunicatie het w aarb orgen v an open communicatie tussen k lant en loss control engineer om het resultaat v an loss prev entie te v erb eteren. Long term partnerschip en k lanttev redenheid M LC E H et M LC E-team b estaat uit een w ereldw ijd netw erk v an strategisch geplaatste fulltime loss control engineers. Doorgew interde professionals met v ele jaren erv aring in de industrie, de meeste met z eegaande erv aring en gediplomeerd als M aster M ariners. H et team heeft b rede aanv ullende ex pertise als v oormalige goederen- ex perts, hav enk apiteinen en schade- specialisten. Daarnaast heeft het team gespecialiseerde v aardigheden en erv aring op het geb ied v an misdaadprev entie, logistiek en v erpak k ing. C laims H et AIG Glob al M arine C laims S erv ice Netw ork b iedt de k lant het b este uit tw ee w erelden. De schade w ordt lok aal b ehandeld in de eigen land, taal en v aluta v an de b elangheb b ende, terw ijl de v erz ek erde hier op de hoogte gehouden w ordt. Onz e schadeb ehandelaars z ijn b ek end met z ow el internationaal transportrecht als nationaal recht. Dit stelt ons in staat snel claims af te handelen en goede regresresultaten te b ehalen. R egresresultaten staan centraal in onz e claimb enadering. Lok ale en regionale regres ex perts z etten al hun k ennis en erv aring in, z odat de k lant de hoogst haalb are v oordelen k rijgt uit regres. AIG k an geb ruik mak en v an de meest gunstige tariev en v an adv ocaten en regres ex perts, w aarb ij de v oordelen direct doorstromen naar onz e k lanten.

5 M aritieme Aansprak elijk heid AIG b iedt een b reed scala aan M aritieme Aansprak elijk heids producten op maat gemaak t om tegemoet te k omen aan de v erschillende ty pe k lanten. De meest v oork omende z ullen w ij hieronder toelichten. V anw ege het internationale k arak ter w orden hier v aak Engelse termen b ij geb ruik t. C y b eredge De T ransportafdeling k an in samenw erk ing met de F inancial Lines afdeling een uniek product aanb ieden om transportk lanten te b eschermen tegen C y b er risk ex posures die niet gedek t z ijn op de reguliere M aritieme- of Algemene Aansprak elijk heidsv erz ek ering. Dek k ing b estaat o.a. uit: C risis M anagement Data Liab ility Netw ork S ecurity damage & defence Netw ork Interruption P orts, T erminals and S tev edore Liab ility V an operationele hav ens/ terminals die v erschillende soorten goederen b ehandelen (b ijv oorb eeld containers, b ulk, passagiers) tot hav enautoriteiten die v erantw oordelijk z ijn v oor de b ew egingen b innen de hav en en onderhoud v an de hav en (z oals nav igatiehulp, loodsdiensten, w aterdiepte). Wij b ieden aansprak elijk heidsdek k ing v oor risico s die v oortv loeien uit: S chade aan schip en goederen P ersonenschade Wrak opruiming S chade aan andere z ak en v an derden P lotselinge en onz ek ere milieu-aantasting Uitb reidingen mogelijk v oor: - F outiev e lev ering v an de goederen - Douane aansprak elijk heid - Adv ies & Informatie - P roperty - H andling Eq uipment S hip R epairers Liab ility V oor scheepsreparatieb edrijv en b ieden w e aansprak elijk heidsdek k ing v oor risico s die v oortv loeien uit: V erlies v an of schade aan schepen Wrak opruiming V erlies v an of schade aan andere z ak en v an derden Uitb reidingen mogelijk v oor: - P ersonenschade - Detentie - R eiz ende w erk nemers - Ander w erk

6 C harterers Legal Liab ility V oor de tijd- of reischartering v an schepen b ieden w e aansprak elijk heidsdek k ing v oor risico s die v oortv loeien uit: V erlies v an of schade aan het gecharterde schip en de daaruit ontstane loss of hire, demurrage, loss of use V erlies v an of schade aan goederen, de daaruit ontstane disposal en loss of hire, demurrage, loss of use v an gecharterde schepen Wrak opruiming P ersonenschade V erlies v an of schade aan andere z ak en v an derden Av erij Grosse en salv age Aanv aring, v erv uiling, q uarantaine k osten, v erstek elingen, etc Uitb reidingen mogelijk v oor aansprak elijk heid als goedereneigenaar Ex cess dek k ingen T ev ens k unnen w e onz e k lanten v oorz ien v an dek k ing v oor limieten b ov en de primaire polissen v an een v an de hierb ov en genoemde producten. M LC E H et M LC E-team b estaat uit een w ereldw ijd netw erk v an strategisch geplaatste fulltime loss control engineers. Doorgew interde professionals met v ele jaren erv aring in de industrie, de meeste met z eegaande erv aring en gediplomeerd als M aster M ariners. H et team heeft b rede aanv ullende ex pertise als v oormalige goederenex perts, hav enk apiteinen en schadespecialisten. Daarnaast heeft het team gespecialiseerde v aardigheden en erv aring op het geb ied v an misdaadprev entie, logistiek en v erpak k ing. M arine Loss C ontrol Engineering (M LC E) AIG b iedt uitgeb reide M arine Loss C ontrol Engineering (M LC E) diensten op maat gemaak t v oor specifiek e k lanten v arië rend v an fab rik anten, terminals, scheepsw erv en en logistiek e dienstv erleners tot grote P rojectcargo operaties. AIG k an in ov erleg met mak elaar en k lant een Loss C ontrol Engineer inz etten om de handels- en transportrisico s v an k lanten te v erminderen en v erb eteren. Onz e loss control diensten z ijn geb aseerd op de v olgende punten: P roactiev e loss prev entie het helpen v an k lanten in het v ermijden v an schade door potentië le risico s te analy seren en minimaliseren. R eactiev e loss control het helpen v an k lanten door schades te v oork omen door het analy seren v an freq uentieschades, z w aardere risico s en k w estb aarheden in de logistiek e k eten te minimaliseren. C ommunicatie het w aarb orgen v an open communicatie tussen k lant en loss control engineer om het resultaat v an loss prev entie te v erb eteren. Long term partnerschip en k lanttev redenheid C laims H et AIG Glob al M arine C laims S erv ice Netw ork b iedt de k lant het b este uit 2 w erelden. Onz e polishouders k unnen hun claims laten b ehandelen in hun eigen land, taal en v aluta, terw ijl de origineel v erz ek erde contact k an houden op regionaal niv eau om haar b ez orgheden of v ereisten k enb aar te mak en. Onz e claimshandlers z ijn erv aren in z ow el het internationaal transportrecht als het nationale recht. Dit geeft ons de mogelijk heid snel claims af te handelen en goede regresresultaten te b ehalen. R egresresultaten staan centraal in onz e claimb enadering. Lok ale en regionale regres ex perts z etten al hun k ennis en erv aring in, z odat de k lant de hoogst haalb are v oordelen k rijgt uit regres. AIG k an geb ruik mak en v an de meest gunstige tariev en v an adv ocaten en regres ex perts, w aarb ij de v oordelen direct doorstromen naar onz e k lanten.

7 C ontact: M arine team Emiel P aaij P rofit C entre M anager T M E aig.com B arb ara de Graaf-Diependaal S enior Underw riter T M E B arb aig.com R ogier v an B alen S enior Underw riter T M R ogier.v anb aig.com Jan R ietb erg M arine Loss C ontrol Engineer T M E Jan.rietb aig.com M ultinational Accounts S erv ice team R ichard H eijster M ultinational account-handler T R ichard.h aig.com M aruschk a Geurts M ultinational account-handler T M aruschk aig.com Account management Ab Lausb erg C ommercieel directeur T ab.lausb aig.com M aurits B asters Account relationship manager T maurits.b aig.com M ichel v an Dam Account relationship manager T michel.v aig.com Jeroen v an H eteren Account relationship manager T jeroen.v aig.com American International Group, Inc. (AIG) is a leading international insurance organiz ation serv ing customers in more than countries and jurisdictions. AIG companies serv e commercial, institutional, and indiv idual customers through one of the most ex tensiv e w orldw ide property -casualty netw ork s of any insurer. In addition, AIG companies are leading prov iders of life insurance and retirement serv ices in the United S tates. AIG common stock is listed on the New Y ork S tock Ex change and the T ok y o S tock Ex change. AIG is the mark eting name for the w orldw ide property -casualty, life and retirement, and general insurance operations of American International Group, Inc. F or additional information, please v isit our w eb site at w w w.aig.com. P roducts and serv ices are w ritten or prov ided b y sub sidiaries or affiliates of American International Group, Inc. Not all products and serv ices are av ailab le in ev ery jurisdiction, and insurance cov erage is gov erned b y actual policy language. C ertain products and serv ices may b e prov ided b y independent third parties. Insurance products may b e distrib uted through affiliated or unaffiliated entities. C ertain property -casualty cov erages may b e prov ided b y a surplus lines insurer. S urplus lines insurers do not generally participate in state guaranty funds and insureds are therefore not protected b y such funds.

AIG Europe Limited, Netherlands Afdeling C asualty

AIG Europe Limited, Netherlands Afdeling C asualty Aansprakelijkheid AIG is ook in Nederland é é n van de leidende verz ekeraars op het terrein van aansprakelijkheidsverz ekering en. O f het nu g aat om de b edrijfsaansprakelijkheid van internationaal

Nadere informatie

14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid

14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid 14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid opvatting is onjuist. Daarop stuiten de klachten van dez e onderdelen af. 9.3.1. O nderdeel 5 richt z ich tegen rov. 9.1 2, eerste z in. De desb etreffende

Nadere informatie

R ek enk a mer Bred a. Gemeente Bred a. O nd erz o ek s p ro g ra mma 2 0 0 8

R ek enk a mer Bred a. Gemeente Bred a. O nd erz o ek s p ro g ra mma 2 0 0 8 R ek enk a mer Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a Gemeente Bred a O nd erz o ek s p ro g ra mma 2 0 0 8 Gemeente Bred a Onderzoeksprogramma 2008 R ekenkamer B reda F

Nadere informatie

Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 269 98 05 Fax: 09 269 98 15 www.arteveldehs.be

Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 269 98 05 Fax: 09 269 98 15 www.arteveldehs.be BN BBU O Z R L 2 semester H A N DE L IN G S G E R IC H T O M G A A N M E T V E R S C H IL L E N A anbod differentiatie en hoekenwerk Differentië ren in de klaspraktijk 1 7 mei 2 0 0 6-1 7.3 0-2 1.4 5 Algemeen

Nadere informatie

Protocol tussen BOA en Verbond van Verzekeraars inzake gegevensuitwisseling (onderhoudsversie 2005)

Protocol tussen BOA en Verbond van Verzekeraars inzake gegevensuitwisseling (onderhoudsversie 2005) Protocol tussen BOA en Verbond van Verzekeraars inzake gegevensuitwisseling (onderhoudsversie 2005) Het protocol gegevensuitwisseling tussen BOA en Verbond uit 1999 is voorzien van een nadere interpretatie

Nadere informatie

BOS-impuls Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport

BOS-impuls Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport BOS-impuls Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport BOS-impuls Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport Den Haag, oktober

Nadere informatie

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Inleiding De scontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance 1. Aandeelhouders

Nadere informatie

Cyber Governance onderzoek Volwassenheid van cyber beheersing binnen Nederlandse organisaties

Cyber Governance onderzoek Volwassenheid van cyber beheersing binnen Nederlandse organisaties www.pwc.nl Cyber Governance onderzoek Volwassenheid van cyber beheersing binnen Nederlandse organisaties PwC Nederland Mei 2014 Inhoud Introductie Management Samenvatting Resultaten Deel 1: Overzicht van

Nadere informatie

Eindverslag commissie Müller December 2003

Eindverslag commissie Müller December 2003 Eindverslag commissie Müller December 2003 1 Eindverslag commissie Müller Opdracht: Vaststellen van de Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid van de Certifying Staff binnen KLM Engineering & Maintenance

Nadere informatie

Veiligheid in de binnenvaart in relatie tot andere modaliteiten

Veiligheid in de binnenvaart in relatie tot andere modaliteiten Ministerie van Verkeer en Waterstaat Veiligheid in de binnenvaart in relatie tot andere modaliteiten Een statistisch overzicht van de ongevallen op de binnenwateren en een vergelijking tussen de veiligheid

Nadere informatie

Gevestigd en kantoorhoudende aan de Adrian pauwstraat 37, 9716 C R Groningen,

Gevestigd en kantoorhoudende aan de Adrian pauwstraat 37, 9716 C R Groningen, ALGEMENE VOORWAARDEN QROAD PRODUCTION VOF, VERSIE MEI 2014 ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN QROAD PRODUCTION VOF hierna te noemen: Qroad Gevestigd en kantoorhoudende aan de Adrian pauwstraat

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT INSTITUTIONS EN BIM

ONDERZOEKSRAPPORT INSTITUTIONS EN BIM Working Paper #13 ONDERZOEKSRAPPORT INSTITUTIONS EN BIM Sander Verstegen COPYRIGHT 2011 VISICO Center, University of Twente visico@utwente.nl 2011 Universiteit Twente Sander Verstegen s0197246 [ONDERZOEKSRAPPORT

Nadere informatie

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Ik netwerk, dus ik ben Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Universiteit Twente Master Communication Studies Mark van Berkum (0188794) Afstudeercommissie: S.A. de Vries H. Leemkuil MANAGEMENT

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All Exeptional

Algemene Voorwaarden All Exeptional Algemene Voorwaarden All Exeptional Het voorliggende document maakt de algemene voorwaarden van de BVBA All Exeptional uit, en is onlosmakelijk verbonden aan eender welke overeenkomst die door de BVBA

Nadere informatie

Wetenschap op bestelling

Wetenschap op bestelling Wetenschap op bestelling Over de omgang tussen wetenschappelijk onderzoekers en hun opdrachtgevers KNAW-werkgroep opdrachtonderzoek Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Amsterdam, september

Nadere informatie

Vrouwennetwerken als diversiteitsinstrument

Vrouwennetwerken als diversiteitsinstrument Vrouwennetwerken als diversiteitsinstrument in organisaties Ine Gremmen en Yvonne Benschop Willen vrouwennetwerken in organisaties een rol vervullen als diversiteitsinstrument, dan dient er samenwerking

Nadere informatie

Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk?

Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk? HP Pensioen Magazine I April 2013 I Nr. 16 In dit nummer onder meer: Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk? Toeslagen: wanneer, hoe en waarom Interviews met Rinze Braaksma, Bob van Randeraat en

Nadere informatie

Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad.

Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad. Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad. Voorwoord Geachte lezer, Eumedion en de VEB hebben in de afgelopen tijd aandacht

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

Monitor gemeentefinanciën 2014 Special: verbonden partijen

Monitor gemeentefinanciën 2014 Special: verbonden partijen Monitor gemeentefinanciën 2014 Special: verbonden partijen Utrecht, 4 februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Analyse verbonden partijen... 4 3 Beheer grondexploitaties... 10 4 Conclusies... 13

Nadere informatie

Agrarische jongeren: ambitieus en veelzijdig. Harold van der Meulen, Ilse Matser, Chantal Remery, Ida Terluin en Jelle Bouma.

Agrarische jongeren: ambitieus en veelzijdig. Harold van der Meulen, Ilse Matser, Chantal Remery, Ida Terluin en Jelle Bouma. LEI Wageningen UR LEI Wageningen UR is een onafhankelijk, internationaal toonaangevend, Postbus 29703 sociaaleconomisch onderzoeksinstituut. De unieke data, modellen en kennis van het 2502 LS Den Haag

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Voorbeeld van bedrijfseconomische kosten/baten van schadepreventiemaatregelen

Voorbeeld van bedrijfseconomische kosten/baten van schadepreventiemaatregelen Voorbeeld van bedrijfseconomische kosten/baten van schadepreventiemaatregelen Kostenleffectenindicaties van veiligheidsmaatregelen, als onderdeel van een schadepreventiebeleid van bedrijven met een transportfimctie

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB

Nadere informatie

Avanade ERP voor Professional Services: alles onder controle dankzij volledig overzicht over projecttaken en services

Avanade ERP voor Professional Services: alles onder controle dankzij volledig overzicht over projecttaken en services Avanade ERP voor Professional Services: alles onder controle dankzij volledig overzicht over projecttaken en services Om uw winstgevendheid te optimaliseren heeft u volledig overzicht nodig over uw organisatie

Nadere informatie

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

gen O Verm D DV V e r z e k e r i n g e n - z A k e L i J k r i S i C O B e H e e r - H y p O t H e k e n - p e n S i O e n p L A n n i n g

gen O Verm D DV V e r z e k e r i n g e n - z A k e L i J k r i S i C O B e H e e r - H y p O t H e k e n - p e n S i O e n p L A n n i n g DVD Vermogen Verzekeringen - ZAKELIJK RISICOBEHEER - Hypotheken - pensioenplanning In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo

Nadere informatie

Zin en onzin over PRISM, Patriot Act en de Wet bescherming persoonsgegevens

Zin en onzin over PRISM, Patriot Act en de Wet bescherming persoonsgegevens Zin en onzin over PRISM, Patriot Act en de Wet bescherming persoonsgegevens Wet-en regelgeving met betrekking tot het verwerken van gegevens bij gebruik van IT-diensten Samengesteld door Schuberg Philis

Nadere informatie