Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 T ransport Wereldw ijd b ehoort AIG tot de leidende v erz ek eraars op het geb ied v an transportv erz ek eringen, ook in Nederland. Goederentransport k ent tegenw oordig nauw elijk s nog b eperk ingen. V anuit de hele w ereld w orden er goederen v erv oerd naar alle denk b are plek k en op aarde. H et t-shirt dat je hier in de w ink el k oopt is w aarschijnlijk gemaak t in B angladesh. En de schapen in Australië w orden gev oed met uit Nederland afk omstig v eev oer. T ijdens dit v erv oer en tijdens (tussentijdse) opslag w orden goederen b loot gesteld aan allerlei risico s. Dez e k unnen de goederen b eschadigen, maar k unnen ook de lev ering v ertragen. Dit lev ert v erlies v an activ a op, b rengt ex tra k osten met z ich mee en k an v oor imagoschade z orgen. AIG speelt hier op in door niet alleen v erz ek eringsoplossingen te b ieden v oor de goederen z elf tijdens transport, maar ook diensten te v erlenen die onz e k lanten k unnen helpen risico s te analy seren en z onodig te v ermijden of te b eperk en. Z ow el aan de schade- als de acceptatiek ant z it een professioneel team met ruime k ennis, erv aring en flex ib iliteit. Dit stelt AIG in staat om samen met de mak elaar v oor iedere relatie een passende v erz ek eringsoplossing aan te b ieden. Ons team is in b edient z ow el de prov inciale mark t als grote multinationals met maatw erk. Online certificaten sy steem Alle afsprak en die w ij in een polis ov ereen z ijn gek omen w orden 1 op 1 ov ergenomen in het sy steem. Doordat het een w eb -b ased sy steem is, heeft de k lant 2 4 / 7 toegang en k an men z elf op elk e pc een door AIG getek end certificaat mak en en printen. Wat k unnen w ij v anuit T ransport b ieden? Z ow el producten v oor goederen als v oor logistiek e aansprak elijk heid Een pragmatische en flex ib ele aanpak H oge v erz ek erde b edragen w aardoor co-assurantie niet snel nodig is R uime v oorw aarden Wereldw ijde dek k ing Internationale P rogramma s met uitgifte lok ale polissen om v olledig compliant te z ijn B egeleiding M arine Loss C ontrol engineers Een online certificaten sy steem te geb ruik en door productie-/ v erk oopb edrijv en, ex pediteurs en b ank en

2 Wat z ijn onz e doelgroepen? Goederen - M etaal - M achineb ouw - C hemie - Oil & Energy - P rojectcargo, w aaronder H eav y lift, (R enew ab le) Energy en T urnk ey projecten - Electronica en C onsumenten electronica - H uishoudelijk e apparatuur - Agrarische producten in z ak k en/ b ulk - Instrumenten en apparatuur - V erv oerders, ex pediteurs en opslag b edrijv en M aritieme aansprak elijk heid - T erminal-operators - S tuw adoorsb edrijv en - H av enautoriteiten - S cheepsreparatieb edrijv en Uitb reiding P rojectcargo In v eel gev allen k an de dek k ing v oor P rojectcargo w orden uitgeb ereid met ALOP (Adv anced Loss of P rofit). Dez e uitb reiding b iedt dek k ing v oor de daling v an het v erw achte b edrijfsresultaat gedurende een contractueel v astgelegde v ergoedingsperiode. Wat k unnen w ij nog meer b ieden? Omdat AIG in 9 7 landen eigen k antoren heeft en in totaal in meer dan v erschillende jurisdicties v ertegenw oordiging heeft, z ijn w ij in staat v oor v rijw el elk b edrijf een Internationaal P rogramma op te z etten met lok ale polissen. Welk e informatie heb b en w ij nodig v oor offerte en acceptatie? H oe meer informatie w ij ontv angen, hoe scherper onz e offerte k an z ijn. Wij heb b en in ieder gev al de v olgende gegev ens nodig: b edrijfs- en productb rochures of v ergelijk b are informatie op internet v erv oerde- of b edrijfsomz et en geografische spreiding hierv an lev eringsv oorw aarden (Incoterms) en ev entueel specifiek e contracten risico informatie ov er opslaglocatie(s) gespecificeerde schadestatistiek lopend jaar + 3 v oorafgaande jaren In v eel gev allen k an aan de hand v an b asisinformatie (omz et, activ iteiten, w eb site) al een nietb indende indicatie w orden v erstrek t, die v erv olgens na ontv angst v an aanv ullende informatie k an w orden omgez et in een definitief v oorstel.

3 Goederentransportv erz ek ering De goederentransportv erz ek ering v an AIG v ergoedt schade door v erlies of b eschadiging v an (handels)goederen tijdens het v erv oer en de laad- en losactiv iteiten. Gedurende de gehele reis ov er land, ov er z ee of door de lucht b lijft de dek k ing b estaan, oftew el v an w arehouse to w arehouse. De (gelimiteerde) aansprak elijk heid v an de ingeschak elde logistiek e dienstv erleners, alsmede de risico s en b eperk ingen v an lev erings- en v erv oersv oorw aarden w orden hiermee onderv angen. V oorw aarden B innen de transportb ranche w ordt het meest geb ruik gemaak t v an Algemene V oorw aarden Nederlandse B eursgoederen P olis (NB GP ) , of de Engelse v ariant hierv an (IC C ). Dit z ijn ook de v oorw aarden die AIG hanteert w anneer w ij z elf de polis opmak en. Daarnaast accepteren w ij v rijw el alle polissen die door de mak elaar w orden opgemaak t met hun eigen v oorw aarden. V erschillende dek k ingsv ormen Av erij Grosse Av erij Grosse is de gemeenschappelijk e schade in het b elang v an schip en lading. M en spreek t v an Av erij Grosse als schade aan het schip of de lading ontstaat door een handeling die in een noodsituatie tot doel heeft het schip, de opv arenden en (de rest v an de) lading te redden. De handeling dient succesv ol te z ijn. De schade die hierdoor ontstaat w ordt pro rata omgeslagen ov er de eigenaren v an het schip en v an de lading. S tandaard gaan w ij uit v an een All R isk s dek k ing, hiermee dek t men schade door alle v an b uiten k omende onheilen. Een Ev enementendek k ing is minder uitgeb reid en geeft alleen dek k ing in met name genoemde ev enementen z oals b rand, ontploffing, v allen tijdens laden of lossen. M aar de Ev enmentendek k ing geeft, net als de All R isk s dek k ing ook dek k ing v oor alle b ijdragen in Av erij Grosse. H ieronder staan een aantal uitb reidingen genoemd w aar w ij goed mee uit de v oeten k unnen. Daarnaast z ijn w ij in staat om samen met de mak elaar en de k lant in te z oomen op de specifiek e w ensen v an de k lant om een maatw erk oplossing te v erz orgen. Uitb reidingen Eigen v erv oer M eev erz ek eren v an imaginaire w inst Opslagdek k ing B uy ers- en/ of sellers interest Adv anced Loss of P rofit in comb inatie met P rojectcargo B eurz en en tentoonstellingen Elk e andere uitb reiding w aar w e het eens w orden ov er v oorw aarden en premie

4 M arine Loss C ontrol Engineering (M LC E) AIG b iedt uitgeb reide M arine Loss C ontrol Engineering (M LC E) diensten op maat gemaak t v oor specifiek e k lanten v arië rend v an fab rik anten, terminals, scheepsw erv en en logistiek e dienstv erleners tot grote P rojectcargo operaties. AIG k an in ov erleg met mak elaar en k lant een Loss C ontrol Engineer inz etten om de handels- en transportrisico s v an k lanten te v erminderen en v erb eteren. Onz e loss control diensten z ijn geb aseerd op de v olgende punten: P roactiev e loss prev entie het helpen v an k lanten in het v ermijden v an schade door potentië le risico s te analy seren en minimaliseren. R eactiev e loss control het helpen v an k lanten door schades te v oork omen door het analy seren v an freq uentieschades en z w aardere risico s en k w etsb aarheden in de logistiek e k eten te minimaliseren. C ommunicatie het w aarb orgen v an open communicatie tussen k lant en loss control engineer om het resultaat v an loss prev entie te v erb eteren. Long term partnerschip en k lanttev redenheid M LC E H et M LC E-team b estaat uit een w ereldw ijd netw erk v an strategisch geplaatste fulltime loss control engineers. Doorgew interde professionals met v ele jaren erv aring in de industrie, de meeste met z eegaande erv aring en gediplomeerd als M aster M ariners. H et team heeft b rede aanv ullende ex pertise als v oormalige goederen- ex perts, hav enk apiteinen en schade- specialisten. Daarnaast heeft het team gespecialiseerde v aardigheden en erv aring op het geb ied v an misdaadprev entie, logistiek en v erpak k ing. C laims H et AIG Glob al M arine C laims S erv ice Netw ork b iedt de k lant het b este uit tw ee w erelden. De schade w ordt lok aal b ehandeld in de eigen land, taal en v aluta v an de b elangheb b ende, terw ijl de v erz ek erde hier op de hoogte gehouden w ordt. Onz e schadeb ehandelaars z ijn b ek end met z ow el internationaal transportrecht als nationaal recht. Dit stelt ons in staat snel claims af te handelen en goede regresresultaten te b ehalen. R egresresultaten staan centraal in onz e claimb enadering. Lok ale en regionale regres ex perts z etten al hun k ennis en erv aring in, z odat de k lant de hoogst haalb are v oordelen k rijgt uit regres. AIG k an geb ruik mak en v an de meest gunstige tariev en v an adv ocaten en regres ex perts, w aarb ij de v oordelen direct doorstromen naar onz e k lanten.

5 M aritieme Aansprak elijk heid AIG b iedt een b reed scala aan M aritieme Aansprak elijk heids producten op maat gemaak t om tegemoet te k omen aan de v erschillende ty pe k lanten. De meest v oork omende z ullen w ij hieronder toelichten. V anw ege het internationale k arak ter w orden hier v aak Engelse termen b ij geb ruik t. C y b eredge De T ransportafdeling k an in samenw erk ing met de F inancial Lines afdeling een uniek product aanb ieden om transportk lanten te b eschermen tegen C y b er risk ex posures die niet gedek t z ijn op de reguliere M aritieme- of Algemene Aansprak elijk heidsv erz ek ering. Dek k ing b estaat o.a. uit: C risis M anagement Data Liab ility Netw ork S ecurity damage & defence Netw ork Interruption P orts, T erminals and S tev edore Liab ility V an operationele hav ens/ terminals die v erschillende soorten goederen b ehandelen (b ijv oorb eeld containers, b ulk, passagiers) tot hav enautoriteiten die v erantw oordelijk z ijn v oor de b ew egingen b innen de hav en en onderhoud v an de hav en (z oals nav igatiehulp, loodsdiensten, w aterdiepte). Wij b ieden aansprak elijk heidsdek k ing v oor risico s die v oortv loeien uit: S chade aan schip en goederen P ersonenschade Wrak opruiming S chade aan andere z ak en v an derden P lotselinge en onz ek ere milieu-aantasting Uitb reidingen mogelijk v oor: - F outiev e lev ering v an de goederen - Douane aansprak elijk heid - Adv ies & Informatie - P roperty - H andling Eq uipment S hip R epairers Liab ility V oor scheepsreparatieb edrijv en b ieden w e aansprak elijk heidsdek k ing v oor risico s die v oortv loeien uit: V erlies v an of schade aan schepen Wrak opruiming V erlies v an of schade aan andere z ak en v an derden Uitb reidingen mogelijk v oor: - P ersonenschade - Detentie - R eiz ende w erk nemers - Ander w erk

6 C harterers Legal Liab ility V oor de tijd- of reischartering v an schepen b ieden w e aansprak elijk heidsdek k ing v oor risico s die v oortv loeien uit: V erlies v an of schade aan het gecharterde schip en de daaruit ontstane loss of hire, demurrage, loss of use V erlies v an of schade aan goederen, de daaruit ontstane disposal en loss of hire, demurrage, loss of use v an gecharterde schepen Wrak opruiming P ersonenschade V erlies v an of schade aan andere z ak en v an derden Av erij Grosse en salv age Aanv aring, v erv uiling, q uarantaine k osten, v erstek elingen, etc Uitb reidingen mogelijk v oor aansprak elijk heid als goedereneigenaar Ex cess dek k ingen T ev ens k unnen w e onz e k lanten v oorz ien v an dek k ing v oor limieten b ov en de primaire polissen v an een v an de hierb ov en genoemde producten. M LC E H et M LC E-team b estaat uit een w ereldw ijd netw erk v an strategisch geplaatste fulltime loss control engineers. Doorgew interde professionals met v ele jaren erv aring in de industrie, de meeste met z eegaande erv aring en gediplomeerd als M aster M ariners. H et team heeft b rede aanv ullende ex pertise als v oormalige goederenex perts, hav enk apiteinen en schadespecialisten. Daarnaast heeft het team gespecialiseerde v aardigheden en erv aring op het geb ied v an misdaadprev entie, logistiek en v erpak k ing. M arine Loss C ontrol Engineering (M LC E) AIG b iedt uitgeb reide M arine Loss C ontrol Engineering (M LC E) diensten op maat gemaak t v oor specifiek e k lanten v arië rend v an fab rik anten, terminals, scheepsw erv en en logistiek e dienstv erleners tot grote P rojectcargo operaties. AIG k an in ov erleg met mak elaar en k lant een Loss C ontrol Engineer inz etten om de handels- en transportrisico s v an k lanten te v erminderen en v erb eteren. Onz e loss control diensten z ijn geb aseerd op de v olgende punten: P roactiev e loss prev entie het helpen v an k lanten in het v ermijden v an schade door potentië le risico s te analy seren en minimaliseren. R eactiev e loss control het helpen v an k lanten door schades te v oork omen door het analy seren v an freq uentieschades, z w aardere risico s en k w estb aarheden in de logistiek e k eten te minimaliseren. C ommunicatie het w aarb orgen v an open communicatie tussen k lant en loss control engineer om het resultaat v an loss prev entie te v erb eteren. Long term partnerschip en k lanttev redenheid C laims H et AIG Glob al M arine C laims S erv ice Netw ork b iedt de k lant het b este uit 2 w erelden. Onz e polishouders k unnen hun claims laten b ehandelen in hun eigen land, taal en v aluta, terw ijl de origineel v erz ek erde contact k an houden op regionaal niv eau om haar b ez orgheden of v ereisten k enb aar te mak en. Onz e claimshandlers z ijn erv aren in z ow el het internationaal transportrecht als het nationale recht. Dit geeft ons de mogelijk heid snel claims af te handelen en goede regresresultaten te b ehalen. R egresresultaten staan centraal in onz e claimb enadering. Lok ale en regionale regres ex perts z etten al hun k ennis en erv aring in, z odat de k lant de hoogst haalb are v oordelen k rijgt uit regres. AIG k an geb ruik mak en v an de meest gunstige tariev en v an adv ocaten en regres ex perts, w aarb ij de v oordelen direct doorstromen naar onz e k lanten.

7 C ontact: M arine team Emiel P aaij P rofit C entre M anager T M E aig.com B arb ara de Graaf-Diependaal S enior Underw riter T M E B arb aig.com R ogier v an B alen S enior Underw riter T M R ogier.v anb aig.com Jan R ietb erg M arine Loss C ontrol Engineer T M E Jan.rietb aig.com M ultinational Accounts S erv ice team R ichard H eijster M ultinational account-handler T R ichard.h aig.com M aruschk a Geurts M ultinational account-handler T M aruschk aig.com Account management Ab Lausb erg C ommercieel directeur T ab.lausb aig.com M aurits B asters Account relationship manager T maurits.b aig.com M ichel v an Dam Account relationship manager T michel.v aig.com Jeroen v an H eteren Account relationship manager T jeroen.v aig.com American International Group, Inc. (AIG) is a leading international insurance organiz ation serv ing customers in more than countries and jurisdictions. AIG companies serv e commercial, institutional, and indiv idual customers through one of the most ex tensiv e w orldw ide property -casualty netw ork s of any insurer. In addition, AIG companies are leading prov iders of life insurance and retirement serv ices in the United S tates. AIG common stock is listed on the New Y ork S tock Ex change and the T ok y o S tock Ex change. AIG is the mark eting name for the w orldw ide property -casualty, life and retirement, and general insurance operations of American International Group, Inc. F or additional information, please v isit our w eb site at w w w.aig.com. P roducts and serv ices are w ritten or prov ided b y sub sidiaries or affiliates of American International Group, Inc. Not all products and serv ices are av ailab le in ev ery jurisdiction, and insurance cov erage is gov erned b y actual policy language. C ertain products and serv ices may b e prov ided b y independent third parties. Insurance products may b e distrib uted through affiliated or unaffiliated entities. C ertain property -casualty cov erages may b e prov ided b y a surplus lines insurer. S urplus lines insurers do not generally participate in state guaranty funds and insureds are therefore not protected b y such funds.

Bedrijfscontinuïteit en risico-overdracht verzekeringsaspecten. VMT seminar Bedrijfscontinuïteit, Food Defense & Fraude Maarssen, 26 november 2014

Bedrijfscontinuïteit en risico-overdracht verzekeringsaspecten. VMT seminar Bedrijfscontinuïteit, Food Defense & Fraude Maarssen, 26 november 2014 Bedrijfscontinuïteit en risico-overdracht verzekeringsaspecten VMT seminar Bedrijfscontinuïteit, Food Defense & Fraude Maarssen, 26 november 2014 Johan Broeders Industry Practice Leader Food & Beverage

Nadere informatie

CyberEdge. AIG Europe Limited, Netherlands. November 2015 Marnix de Kievit

CyberEdge. AIG Europe Limited, Netherlands. November 2015 Marnix de Kievit CyberEdge AIG Europe Limited, Netherlands November 2015 Marnix de Kievit De risico s en de gevolgen 2 De risico s Opzet medewerkers Sabotage of fysieke diefstal Diefstal van gegevens Sturen van verkeerde

Nadere informatie

Tijd om even een beknopte boom op te zetten

Tijd om even een beknopte boom op te zetten Tijd om even een beknopte boom op te zetten Beknopt Handboek Bedrijfstakpensioenfondsen Het Bedrijfstakpensioenfonds - Welke ondernemingen krijgen er mee te maken en wat zijn de nan i le risi o s wanneer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

Onderwerp: Soort uitspraak: AaA = adv iesaanvraag AWBZ Datum: 14 december 2009 Uitgebracht aan: CIZ Zorgv orm: Begeleiding

Onderwerp: Soort uitspraak: AaA = adv iesaanvraag AWBZ Datum: 14 december 2009 Uitgebracht aan: CIZ Zorgv orm: Begeleiding Onderwerp: Samenvatting: Af bakening individue le be geleiding va nuit de AWBZ en geneeskundige GGZ-zorg (Zvw) Begeleidingsactiv iteiten kunnen onderdeel z ijn van geneeskundige zorg in de Zvw of kunnen

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 19 nov ember 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 19 nov ember 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: CIZ handelt niet conf orm de w erkinstructie Palliatief T erminale Zorg; geen indicatie met terugw erkende kracht maar w el scha de Dit betreft een geschil ov

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 19 mei 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 19 mei 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 19 mei 2008 Verslavingsbeha ndeling in het buitenland w ordt vergoed tot het maximum tarief in Nederland indien aa n de voorw aarden die in de zorgverze

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Geen AWBZ-zorg voor complexe ve rple ging toegekend, w el ondersteunende be geleiding bij diabeteszorg va n 12-jarige

Nadere informatie

Onderwerp: Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 19 oktober 2009 Zorgv orm: Begeleiding. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 19 oktober 2009 Zorgv orm: Begeleiding. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Inzet van begeleiding vanuit de AWBZ tijdens het speciaal onderw ijs per geval beoordelen Met ingang van 1 januari 2009 z ijn de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ (hierna: de

Nadere informatie

Hoeveel Korting (op mijn premie) Krijg Ik

Hoeveel Korting (op mijn premie) Krijg Ik Hoeveel Korting (op mijn premie) Krijg Ik Verzekeraar: Een administratiekantoor dat: van alle verzekerden premies int voor enkele verzekerden schades betaalt Maar ook winst probeert te maken voor de eigenaars

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 19 oktober 2009. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 19 oktober 2009. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Vervange nd ziekenve rvoer in het buitenland is een aa nspraak sinds 1 januari 2009 M.i.v. 1 januari 2009 bestaat aanspraak op v ervangend z iekenvervoer ter vervanging v an vervoer

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013

Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 Zoeken Onderwerpen Regelingen Proclaim er Wetstechnische inform atie Inhoud regeling Toelichting Wijzigingsbesluiten Verordening v an 1 8 december 201

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 30 juni 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 30 juni 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 30 juni 2008 Herindicatie in ZZP van 'oude' indicatiebesluit resulteert in korting van extramurale zorg Verz ekerde (86-jarige v rouw) heeft al sinds 2005

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal

Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal Algemeen Art.1. Het gem eent eb est uur st elt m at eriaal t er b eschikking van elke Moorsleed se vereniging of init iat ief voor inw oners

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Behoefteonderzoek naa r onde rsteune nde be geleiding e n persoonlijke ve rzorging voor verzekerde met een somatische

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 27 augustus 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 27 augustus 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 27 augustus 2007 Activerende be geleiding individueel naast activerende begeleiding-groep is niet doelmatig en haalbaar voor een 9-jarig ernstig verstandelijk

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 26 maart 2007 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 26 maart 2007 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 26 maart 2007 Uitgebracht aan: Enige f inanciële ondoelmatigheid kan in het geval van zorg bij minde rjarige kindere n acceptabelzijn als de alleenstaande

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 19 mei 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 19 mei 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 19 mei 2008 Uitgebracht aan: De intramurale beha nde lmethode volgens het 12-stappe n Minnesota-model en de daa rmee same nha nge nde extramurale zorg vallen

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 27 augustus 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 27 augustus 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 27 augustus 2007 Onde rsteunende be geleiding (AWBZ) en huishoude lijke verzorging (Wmo) voor organisatie van het huishouden af hankelijk van beperkingen

Nadere informatie

Wet- en regelgev ing Zorgverzeke ringsw et Met betrekking tot deze adv iesaanv raag z ijn de v olgende bepalingen van belang.

Wet- en regelgev ing Zorgverzeke ringsw et Met betrekking tot deze adv iesaanv raag z ijn de v olgende bepalingen van belang. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Bij voortgezette behandeling voor epile psie in ee n klinische setting blijkt de effectiviteit van deze beha ndeling niet

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 21 mei Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 21 mei Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 21 mei 2007 Motiveren minderjarige voor beha ndeling valt buiten doelstellingen begele iding Het geschil betreft een 14-jarig meisje dat beperkingen onderv

Nadere informatie

Aansprakelijkheid. AIG Europe Limited, Netherlands Afdeling Casualty

Aansprakelijkheid. AIG Europe Limited, Netherlands Afdeling Casualty Aansprakelijkheid AIG is ook in Nederland één van de leidende verzekeraars op het terrein van aansprakelijkheidsverzekeringen. Of het nu gaat om de bedrijfsaansprakelijkheid van internationaal of nationaal

Nadere informatie

Maarssenbroek, Maarssen-dorp, (Oud) Maarsseveen/Tienhoven/Molenpolder, Oud Zuilen. Afvalkalender 2012

Maarssenbroek, Maarssen-dorp, (Oud) Maarsseveen/Tienhoven/Molenpolder, Oud Zuilen. Afvalkalender 2012 Maarssenbroek, Maarssen-orp, (Ou) Maarsseeen/Tienhoen/Molenpoler, Ou Zuilen Afalkalener 2012 Geeente Stichtse Vecht Afalkalener 2012 Afalkalener 1 Voor e ijken/gebieen: Kaelenspoor, Boostee, Waterstee,

Nadere informatie

Q1 Bent u lid van de DIB?

Q1 Bent u lid van de DIB? Q1 Bent u lid van de DIB? Beantw oord: 389 Ov ergeslagen: 0 14,91% 58 85,09% 331 Totaal 389 1 / 15 Q2 Kunt u aangeven waarom u geen lid van de DIB bent? Beantw oord: 314 Ov ergeslagen: 75 Niet meer w erkzaam

Nadere informatie

Kw aliteit van leven. Lichamelijk welbevinden

Kw aliteit van leven. Lichamelijk welbevinden Zelfevaluatie 2014 Een professionele zorgorganisatie levert goede zorg. Zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig, veilig en cliëntgericht verleend wordt. Centraal staat dat de cliënt

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 25 februari 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 25 februari 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 25 februari 2008 Zorgomvang bij ZZP-indicatie en extramurale indicatie in thuissituatie Dit geschil betreft het verschil in z orgomv ang tussen een indicatie

Nadere informatie

Wet- en regelgev ing Met betrekking tot de eerste vraag z ijn de v olgende bepalingen van belang:

Wet- en regelgev ing Met betrekking tot de eerste vraag z ijn de v olgende bepalingen van belang: Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 23 mei 2006 Uitgebracht aan: IVF behandelingen uit 2005 tellen mee voor de zorgverzekeringsw et IVF-behandelingen uit 2005 moeten bij de telling v oor de

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 15 december 2008 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 15 december 2008 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Aanvullende kosten bij me disch- specialistische beha ndelingen in België gemax imeerd tot Nederlandse tarieven In geschil is of de kosten van erelonen, supplementen

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 25 februari 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 25 februari 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 25 februari 2008 Kinderopvang is geen AWBZ-zorg Het door de ouders inhuren van een oppas of het naar een crèche/naschoolse opv ang laten gaan van een kind,

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 7 april 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 7 april 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 7 april 2008 Verple ging bij thuisbea deming is AWBZ-zorg ook bij lopende indicaties per 2008 In 2006 heeft het CVZ standpunten ingenomen ov er de afbakening

Nadere informatie

T ijdelijk ve rblijf met een of meer f uncties als respijtzorg aangew ezen

T ijdelijk ve rblijf met een of meer f uncties als respijtzorg aangew ezen Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 23 juli 2007 T ijdelijk ve rblijf met een of meer f uncties als respijtzorg aangew ezen Funct ies naast verblijf Bij tijdelijk v erblijf is de reële z orgbehoefte

Nadere informatie

Datum: 21 september 2009. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Datum: 21 september 2009. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Verblijf tijdelijk en begele iding maximaal 3 etmalen (18 dagdelen) Samenvatting: De nieuwe doelmatigheidstoets in de beleidsregels houdt in dat een verzekerde thuis niet meer dan 18 dagdelen

Nadere informatie

Wet- en regelgev ing Met betrekking tot deze adv iesaanv raag z ijn de v olgende bepalingen van belang.

Wet- en regelgev ing Met betrekking tot deze adv iesaanv raag z ijn de v olgende bepalingen van belang. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 2 februari 2007 Uitgebracht aan: Neurostimulatie behoort tot de gebruikelijke zorg bij die patienten die ge indicee rd z ijn volgens het protocol Nederlandse

Nadere informatie

Wet- en regelgev ing Met betrekking tot deze adv iesaanv raag z ijn de v olgende bepalingen van belang.

Wet- en regelgev ing Met betrekking tot deze adv iesaanv raag z ijn de v olgende bepalingen van belang. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 25 mei 2007 Laparoscopische prostatectomie met behulp va n de Da Vinci operatie-robot is even effectief gebleken als de gew one operatietechnieke n De laparoscopische

Nadere informatie

St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds

St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds Kunst educat ie Kost en in het kad er van m ob ilit eit w ord en o p b asis van ar t ikel 12:3 CAO Kunst ed ucat ie 2012-2013 voor 50% gesub sid ieer

Nadere informatie

Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid. Moerdijk, 30 Juni 2011

Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid. Moerdijk, 30 Juni 2011 Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid Moerdijk, 30 Juni 2011 Annemarie van der Rest Manager Health, Safety and Environmental Affairs Shell Nederland

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 25 augustus 2009. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 25 augustus 2009. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 25 augustus 2009 Begeleiding- groep e n begeleiding- individueel Verz ekerde is een 88-jarige weduwe die is geïndiceerd v oor dagbesteding in de v orm van

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 30 juni 2009 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 30 juni 2009 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 30 juni 2009 Uitgebracht aan: Geen aanspraak op verblijf t. b.v. wonen bij verstandelijk gehandicapte ouders in een oude r-kindproject als kind niet zorginhoude

Nadere informatie

Partnership centraal in customer journey van Google

Partnership centraal in customer journey van Google Partnership centraal in customer journey van Google November 2013 Inleiding MKB-ondernemingen die succes willen boeken, moeten goed vindbaar zijn via Google. Veel ondernemers zetten daarbij AdWords in

Nadere informatie

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE G em aakt door Rob van den E yssel 26-11 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek Bronverm elding Ik heb de inform atie van dit w erkstuk uit m ijn hoofd

Nadere informatie

plan van aanpak openingsbalans VWA

plan van aanpak openingsbalans VWA plan van aanpak openingsbalans VWA januari 2005 Dhr. P.C. Pegels Dhr. drs. R.C. de Lange RC INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 1.1 CONTEXT...3 1.2 UITGANGSPUNTEN OPENINGSB ALANS 2006...4 1.3 WAARDERINGSGRONDSLAGEN...5

Nadere informatie

AL G EM EN E VO O R W AAR D EN SVI PL U S VER Z EK ER IN G 1/9 AL G EM EN E VO O R W AAR D EN SVI PL U S VER Z EK ER IN G SVI PL U S 20 0 9/0 5 AR T IK EL 1 D EF IN IT IES AR T IK EL 2 AL G EM EN E B EPAL

Nadere informatie

Onderwerp: Vergoeding nie rtranspla ntatie in het buitenland met gebruik van nie rdonatie tegen betaling af hankelijk van situatie

Onderwerp: Vergoeding nie rtranspla ntatie in het buitenland met gebruik van nie rdonatie tegen betaling af hankelijk van situatie Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 1 oktober 2007 Uitgebracht aan: Vergoeding nie rtranspla ntatie in het buitenland met gebruik van nie rdonatie tegen betaling af hankelijk van situatie

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 25 maart Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 25 maart Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 25 maart 2008 Begeleiding in de thuissituatie dat onderdeel uitmaakt van het medisch- specialistisch traject is geen AWBZ-zorg Het betreft een verzekerde

Nadere informatie

Ruil HP, Dell en IBM Servers en Chassis in via de Inruil (Trade-In) Promotie

Ruil HP, Dell en IBM Servers en Chassis in via de Inruil (Trade-In) Promotie Switch naar Cisco Unified Computing System Ruil HP, Dell en IBM Servers en Chassis in via de Inruil (Trade-In) Promotie Dat Cisco flinke meters maakt met de Unified Computing Propositie is inmiddels een

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Agile organiseren vanuit een capability perspectief

Agile organiseren vanuit een capability perspectief Agile organiseren vanuit een capability perspectief Omdat de snelheid en de impact van veranderingen exponentieel toenemen, zijn veel organisaties op zoek naar een flexibele, wendbare structuur om hun

Nadere informatie

HET PROBLEEM TE KOOP TE HUUR EN ER IS ZOVEEL KEUS!!

HET PROBLEEM TE KOOP TE HUUR EN ER IS ZOVEEL KEUS!! HET PROBLEEM TE KOOP TE HUUR EN ER IS ZOVEEL KEUS!! Een leegstaand b edrijfspand v erhuren/verkopen is n iet m eer z o e envoudig a ls v oorheen. H ier zijn e en h ele h oop redenen v oor. E r s taat m

Nadere informatie

AIG Europe Limited, Netherlands Afdeling C asualty

AIG Europe Limited, Netherlands Afdeling C asualty Aansprakelijkheid AIG is ook in Nederland é é n van de leidende verz ekeraars op het terrein van aansprakelijkheidsverz ekering en. O f het nu g aat om de b edrijfsaansprakelijkheid van internationaal

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 17 december 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 17 december 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Zelf standige aa nspraak op verblijf van niet-geïndiceerde partner blijf t gehandhaaf d Sinds 16 april 2004 heeft de partner van een persoon met een somatische

Nadere informatie

Jim Butcher. Stormnacht. U itg ev erij D e V lieg end e H olland er

Jim Butcher. Stormnacht. U itg ev erij D e V lieg end e H olland er Stormnacht Jim Butcher Stormnacht U itg ev erij D e V lieg end e H olland er U itg ev erij D e V lieg en d e H o lla n d er s telt a lles in het w erk o m o p milieuv rien d elijk e en d uurz a me w ijz

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 20 nov ember 2006. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 20 nov ember 2006. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Implantatie van een tw eede cochleair impla ntaat is alleen aangew ezen bij postmeningitis-doof heid Uit de huidige wetenschappelijke literatuur blijkt dat de

Nadere informatie

Doelmatigheids- en outputindicatoren

Doelmatigheids- en outputindicatoren Doelmatigheids- en outputindicatoren Januari 2005 Drs. H.J. Bus Mr. drs. J.A.F.M. Verhoev en 1 DOELMATIGHEIDS- EN OUTPUTINDICATOREN...3 1.1 INLEIDING EN KADER...3 2 STRATEGISCHE VERANTWOORDING: DOELMATIGHEID

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Nieu s rief jeugdopleidi g

Nieu s rief jeugdopleidi g Nieu s rief jeugdopleidi g ZATERDAG MAART JAARGANG, NR VOORBEREIDINGEN SEIZOEN - GESTART O da ks dat het huidige seizoe og olop gaa de is, zij de oor ereidi ge op het ieu e seizoe al a start. Door hier

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 23 juli Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 23 juli Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 23 juli 2007 Zorgverlof is geen voorligge nde voorziening voor AWBZ-zorg Dit geschil gaat ov er het niet toekennen van een indicatie voor tijdelijk verblijf

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Wet- en regelgev ing Met betrekking tot deze adv iesaanv raag z ijn de v olgende bepalingen van belang.

Wet- en regelgev ing Met betrekking tot deze adv iesaanv raag z ijn de v olgende bepalingen van belang. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 10 oktober 2006 Endoscopische transf oraminale be nade ring va n lumbale hernia en minimaal inva sieve be nade ring va n w ervelkanaalstenose is geen te

Nadere informatie

ABIC de Bo u w a dv i e s c o a c h H u l p l i j s t v e e l g e s t e l de v r a g e n & a n t w o o r de n i n de b o u w A l g e m e e n m p j b b Z b f Z b S D b z M m m p z Is de werk ap en lanning

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT

CORPORATE EVENT NOTICE: BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CORPORATE EVENT NOTICE: Avis BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20130321_00254_EUR DATE: 21/03/2013 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Correction BRX_20130321_00253_EUR - correction ISIN code

Nadere informatie

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985 Tilburg University Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue Publication date: 1985 Link to publication Citation for published version (APA): Pieters,

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

INTERACTIEVE WERKVORM EN Gereedschapskist Laagland'advies 26 j anu ari 20 0 9 A C o lo f o n I n o pdracht van: u teu rs: L aagland adv ies P ostbu s 198 3990 DD H ou ten INHOUD I w...........................................................

Nadere informatie

Oostdijk. Wethouder Koningswoud en de heer van Es feliciteren elkaar m et het bereiken van deze mijlpaal.

Oostdijk. Wethouder Koningswoud en de heer van Es feliciteren elkaar m et het bereiken van deze mijlpaal. Een uitgae an Estate Inest Editie nr. 2 d.d. 27-02- 2015 UW NIEUWSUPDATE OVER DE NIEUWE OOSTDIJK EXCLUSIEF NIEUWS Wethouder Koningswoud en de heer an Es feliciteren elkaar m et het bereiken an deze mijlpaal.

Nadere informatie

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring Hacker, T.W.F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten. Deddens Assurantiën B.V. Postbus 9461 AR GIETEN tel. 0599-618901.

Dienstenwijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten. Deddens Assurantiën B.V. Postbus 9461 AR GIETEN tel. 0599-618901. Dienstenwijzer Deddens Assurantiën B.V. Postbus 9461 AR GIETEN tel. 0599-618901 A. Inleiding Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede v oorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarnaast

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 26 maart 2007 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 26 maart 2007 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 26 maart 2007 Uitgebracht aan: Alge mene genee skundige zorg bij een verstandelijke gehandicapte, die verblijf t in een instelling voor zow el AWBZzorg

Nadere informatie

Om een S EYCHELLEN IBC vennootschap op te starten,hebben we de volgende informatie nodig.

Om een S EYCHELLEN IBC vennootschap op te starten,hebben we de volgende informatie nodig. 1 Om een S EYCHELLEN IBC vennootschap op te starten,hebben we de volgende informatie nodig. De wordt opgericht onder de INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT Stap 1 Stap 2 Stap 3 - Gegev ens om de Sey chellen

Nadere informatie

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1980 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie

Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie Symposium ter gelegenheid afscheid Ad van Dooren Zelfredzaamheid van patiënten bij gebruik van veilige medicatie. Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie Rudolf van Olden, arts Medisch Directeur

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Copyrights liturgische teksten

Copyrights liturgische teksten Home Onderw erpen Video Nieuw sbrief Over Contact Copyrights liturgische teksten 27 novem ber 2013 Jan Marten de Vries en Gerben de Vries In het nieuw ste nummer van Laetare (november 2013) verscheen het

Nadere informatie

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988 Tilburg University Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo Published in: De Psycholoog Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen,

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 21 mei Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 21 mei Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 21 mei 2007 Revalidatiezorg (Zvw) of reactivering (AWBZ) na ee n CVA, per geval beoordele n Als behandeling nog een reële optie is, dan gaat dit vóór (ov

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

v o o r het v e ld w e rk en het practicu m

v o o r het v e ld w e rk en het practicu m A fb. 1. V erklaringen in de tekst. Foto s van de schrijver BOB ENTROP P L A S T IC A L L E R L E I v o o r het v e ld w e rk en het practicu m We w orden nog eens plastic is een uitd ru k k in g die we

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

ZN-Shine Solar. 300 Wp zonnepaneel. metdezon zonne-energie voor iedereen

ZN-Shine Solar. 300 Wp zonnepaneel. metdezon zonne-energie voor iedereen metdezon zonne-energie voor iedereen ZN-Shine Solar 300 Wp zonnepaneel Het 300 Wp zonnepaneel van ZN-Shine Solar is een goede keuze. Het paneel levert een hoog rendement en is van uitstekende kwaliteit.

Nadere informatie

VOORBEELD VOORBE VOORBEELD

VOORBEELD VOORBE VOORBEELD OR OORD VO VOORD VOORBE LD VOORD VOORD EL EELD VOO D VOORD VOORD V ORD OOR E ELD VOORD V VOORD 2012 OR OORD VO VOORD VOORBE LD VOORD VOORD EL EELD VOO D VOORD VOORD V ORD OOR E ELD VOORD V VOORD JANUARI

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Geneeskundige GGZ en AWBZ-begeleiding

Geneeskundige GGZ en AWBZ-begeleiding Onderwerp: Samenvatting: Geneeskundige GGZ en AWBZ-be geleiding Het CVZ verduidelijkt wat onder geneeskundige GGZ v alt. Met dit standpunt geeft het CVZ de grens aan tussen geneeskundige GGZ onder de Zvw

Nadere informatie