INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8."

Transcriptie

1 %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW

2 INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8.

3 HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT VOOR? SPREEK BEURT IN GROEP 5 Wat is een spreek beurt? Een spreek beurt is een zo goed en zo volledige m ogelijk e vert elling van een bepaald onderw erp. J e houdt een spreek beurt voor de k las en vert elt over het onderw erp aan je k lasgenot en. K ies een int eressant onderw erp. Waarom houd je een spreek beurt? J e houdt een spreek beurt om : v het sprek en t e oefenen v t e leren hoe je inform at ie van een onderw erp duidelijk k an vert ellen/uit leggen aan anderen b.v. het 1

4 vert ellen van een verhaal m et behulp van t ek eningen en fot o s. Hoe houdt je een spreek beurt? Een spreek beurt heeft een bepaalde opbouw. Hieronder volgt die opbouw naar aanleiding van het onderw erp : het k onijn. Inleiding Een inleiding is een algem een verhaal over je onderw erp. We beginnen onze spreek beurt door aan je k lasgenot en t e vert ellen: v over w elk onderw erp je je spreek beurt gaat houden; dus: Ik ga m ijn spreek beurt houden over het k onijn. v w aarom ik over dit onderw erp w il gaan vert ellen; dus : Ik heb dit onderw erp gek ozen om dat ik zelf een k onijn heb en ik veel van

5 k onijnen houd. Mijn k onijn heet K nabbelt je en het is een poolt je (dat is een w it dw ergk onijn). Ik ga iet s vert ellen over w ilde en t am m e k onijnen. Inhoud. De inhoud van je spreek beurt verdeel je in logisc he onderdelen. Het lijk t op de opbouw van je opst el. J e begint m et de inleiding, dan de k ern en t enslot t e de afsluit ing. b.v. Het k onijn in het w ild, het k onijn als huisdier, de jongen, het voedsel. De verzorging. Voordat w ij onze spreek beurt gaan houden, m ak en w e een c ollage op het sc hool- of prik bord. Een c ollage is een uit beelding van je onderw erp m et t ek eningen en of fot o s. Dus: w e plak k en en t ek enen over het k onijn.

6 Slot w oord. Een slot w oord is de afsluit ing van je spreek beurt. Het slot w oord k an best aan uit een verhaal, een gedic ht, een liedje of een verhaal over een zelfgem aak t e t ek ening op het bord. b.v. aan het einde van m ijn spreek beurt vert el ik een grappig verhaal over m ijn k onijn K nabbelt je. Algem een. v de spreek beurt m oet m inst ens 5 m inut en duren. v bereid je spreek beurt t huis goed voor. Een spreek beurt is geen leesbeurt ; leer daarom je spreek beurt goed en sc hrijf alleen w at punt en op als geheugenst eunt je ( voor als je het ec ht niet m eer w eet ) b.v. de indeling van je hoofdst uk k en b.v. bij het k onijn in het w ild: bossen, duinen, k onijnenplaag, holen. v bereid je c ollage op sc hool goed voor.

7 SPREEK BEURT IN GROEP 6 In groep 6 w orden per sc hooljaar t w ee spreek beurt en gehouden w aarvan één een boek besprek ing zal zijn. De spreek beurt m ag gek oppeld w orden aan het w erk st uk ; dus heb je een w erk st uk over de ham st er m ag je de spreek beurt daar ook over houden. Het is ec ht er niet verplic ht. Hoe bereid ik m ijn spreek beurt voor. v K ies een onderw erp w at jij leuk vindt (niet om dat je vader, m oeder, buurvrouw, neefje enz. iet s een leuk onderw erp vinden) v Sc hrijf alles op w at je al van dat onderw erp w eet. v Ga nu verdere inform at ie zoek en: in boek en en t ijdsc hrift en. Ben je in de bieb vraag ernaar bij de m ensen die daar w erk en. J e k an veel vinden op int ernet en

8 ga eens een praat je m ak en m et diegene(n) die er verst and van hebben. v Opbouw : dat w il zeggen je inform at ie goed doornem en en het belangrijk st e en w aar jij het over w il hebben opsc hrijven. Doe dat m et t refw oorden (st eek w oorden). v Spreek beurt leren door een paar k eer van t evoren je spreek beurt t e oefenen voor je vrienden, ouders enz. v Bronverm elding: d.w.z. dat je vert elt w aar je je inform at ie vandaan hebt gehaald. v Mat eriaal: J e m aak t je spreek beurt ex t ra aant rek k elijk door van t evoren iet s op het bord t e sc hrijven en/of t e t ek enen, boek en neer t e leggen, fot o s en post ers op t e hangen. K ort om je laat je fant asie m aar w erk en. Som s is er t ijd om een st uk je video over jouw onderw erp t e lat en zien. Dit in overleg m et je juf of m eest er. v Probeer n.a.v. de t refw oorden je spreek beurt aan je k lasgenot en t e vert ellen en het is dus niet de bedoeling dat je voorleest!!!!

9 v Tenslot t e iet s over de duur van de spreek beurt. De t ijd in groep 6 zal liggen t ussen de 5 en 10 m inut en. BOEK BESPREK ING. v K ies je favoriet e boek voor de boek besprek ing. J e hebt het al een of m eerdere k eren gelezen en om dat je het zo n gaaf boek vindt zal je er ook ent housiast over vert ellen. v Vert el de t it el van het boek, de sc hrijver of sc hrijfst er en noem de naam van de uit geverij. Noem het aant al bladzijden van het boek en of er veel, zw art -w it of gek leurde illust rat ies zijn. Noem event ueel de naam van degene die het boek heeft geïllust reerd. v Geef inform at ie over de sc hrijver/sc hrijfst er zoals geboort e- en event uele st erfdat um. Iet s over zijn/haar leven: get rouw d, aant al k inderen,

10 event ueel ander of eerder beroep, andere, eerdere of lat ere gesc hreven boek en. Deze inform at ie k un je uit de bieb of van int ernet halen. v Vert el dan in het k ort w aar het boek over gaat m aar verraad het einde niet.!!!!!! (iedereen m oet zo nieuw sgierig w orden naar w at jij zo spannend vert elt, dat hij/zij het ook w il lezen). Vert el iet s over de hoofdpersoon of hoofdpersonen. Wat is het voor een boek (sprook jesboek, avont urenboek, realit eit, sc ienc e fic t ion enz.) Waar en w anneer speelde het verhaal zic h af?. v Vert el je eigen m ening over het boek en w aarom. v Tenslot t e lees je ongeveer 2 van de spannendst e of ont roerendst e of grappigst e biadzijden voor.

11 SPREEK BEURT IN GROEP 7. In groep 7 w orden er drie spreek beurt en per sc hooljaar gehouden. v De eerst e spreek beurt m ag niet over dieren gaan. Voor de rest ben je vrij om t e k iezen. v De spreek beurt m ag als onderw erp het gem aak t e w erk st uk hebben. v De t w eede spreek beurt is n.a.v. een inform at ieboek je. Leerlingen m ogen een boek je uit zoek en, dit goed gaan best uderen t ijdens de les en vervolgens w ordt hierover de spreek beurt gehouden. v De laat st e spreek beurt is een boek besprek ing. Dan lees je de aandac ht spunt en van een boek besprek ing nog eens goed door. Deze opm erk ingen st aan bij groep 6 en zijn bek end voor jullie.

12 SPREEK BEURT IN GROEP 8. In groep 8 w orden er drie spreek beurt en per sc hooljaar gehouden w aaronder ook een boek besprek ing. v De eerst e spreek beurt m ag over een zelfgek ozen onderw erp gaan. Het is ook m ogelijk om de spreek beurt t e houden over een eerder w erk st uk (uit groep 6 of 7) v De t w eede spreek beurt gaat over een onderw erp uit een boek je van J unior Inform at ie. De leerlingen k rijgen een uur voorbereiding en m oet en daarna een spreek beurt van m inst ens 5 m inut en houden. v De derde spreek beurt is een boek besprek ing. Ook hier gelden de opm erk ingen gem aak t bij groep 6.

Basisschool de Triangel. Het houden van een spreekbeurt.

Basisschool de Triangel. Het houden van een spreekbeurt. Basisschool de Triangel Het houden van een spreekbeurt. 1 INHOUDSOPGAVE SPREEKBEURT GROEP 5 1 GROEP 6 5 GROEP 7 EN 8 9 2 HOE BEREID IK MIJN SPREEKBEURT VOOR? SPREEKBEURT IN GROEP 5 Wat is een spreekbeurt?

Nadere informatie

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE G em aakt door Rob van den E yssel 26-11 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek Bronverm elding Ik heb de inform atie van dit w erkstuk uit m ijn hoofd

Nadere informatie

Luistervaardigheid - 1

Luistervaardigheid - 1 bijlage - 4.1 Luistervaardigheid - 1 In het bezoekwerk zij n wij kt eam leden regelm at ig m et m ensen in gesprek. Tij dens deze gesprekken kunnen allerlei onderwerpen aan de orde komen. 1 Wat is volgens

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig renterisico H oud rekening met rentestijgingen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die geld leent of gaat

Nadere informatie

Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal

Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal Algemeen Art.1. Het gem eent eb est uur st elt m at eriaal t er b eschikking van elke Moorsleed se vereniging of init iat ief voor inw oners

Nadere informatie

Persoonlijke praatkaartjes en gezellige gezinspraatjes

Persoonlijke praatkaartjes en gezellige gezinspraatjes Persoonlijke praatkaartjes en gezellige gezinspraatjes p welke momenten hebben jullie als gezin aandacht voor elkaar? anneer is er tijd om even rustig samen te praten? ijdens het eten aan tafel wisselen

Nadere informatie

Schoolkrant. December 2016

Schoolkrant. December 2016 Schoolkrant December 2016 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen

Nadere informatie

CUB. t i r 23. SP2014. Reactie inzake behandeling elektronische dienstverlening burgerlijke stand

CUB. t i r 23. SP2014. Reactie inzake behandeling elektronische dienstverlening burgerlijke stand Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken Aan de leden van de Eerste Kam er der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's-gravenhage (.:S1;- t-we EERSTE Kit.MER NVVB Boerhaavelaan 14 2713 FIX Zoetermeer Postbus

Nadere informatie

Bernd Roemmelt / Greenpeace HET KLIMAAT EN DE NOORDPOOL

Bernd Roemmelt / Greenpeace HET KLIMAAT EN DE NOORDPOOL Bernd Roemmelt / Greenpeace HET KLIMAAT EN DE NOORDPOOL HET KLIMAAT EN DE NOORDPOOL Greenpeace is een organisatie die ereldijd opkomt voor het milieu. We illen de natuur en de dieren daarin beschermen.

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Malaise in E- Land. De hype is over. W at is er aan de hand? Hoe m oet het nu w el? Hoe nu verder?

Malaise in E- Land. De hype is over. W at is er aan de hand? Hoe m oet het nu w el? Hoe nu verder? Malaise in E- Land De hype is over Na een bloeiperiode, ook wel gezien als hype-periode is dan nu de bezinning gekom en en blijken veel internet -ideeën niet zo goed van de grond te kom en. Daar waar kort

Nadere informatie

Doel en opzet van de Statistiek Logiesaccommodaties

Doel en opzet van de Statistiek Logiesaccommodaties Doel en opzet van de Statistiek Logiesaccommodaties Doel van de statistiek De Statistiek Logiesaccommodaties beoogt een cijfermatig inzicht te geven in aanbod en gebruik van logiesverstrekkende accommodaties

Nadere informatie

Program m a van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. St.Ned.Middelb.Onderw. Curaçao ( Vespucci College)

Program m a van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. St.Ned.Middelb.Onderw. Curaçao ( Vespucci College) Program m a van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 HAVO 5 St.Ned.Middelb.Onderw. Curaçao ( Vespucci College) Vak : Ned er lan d s Aantal studielasturen: 400 Profiel: gemeenschappelijk deel Dit

Nadere informatie

Samen werken in de gemeente

Samen werken in de gemeente Wijkteams Samen werken in de gemeente Uitgangspunten In de Bijbel wordt over de gem eente geschreven in allerlei beelden die verschillende aspecten aangeven. Deze beelden zou j e kunnen zien als de facet

Nadere informatie

Investeringsagenda. Niet praten maar doen! Besteding NUON-middelen

Investeringsagenda. Niet praten maar doen! Besteding NUON-middelen Investeringsagenda Niet praten maar doen! Besteding NUON-middelen Besteding NUON-middelen Fryslân beschikt op dit m om ent over een NUON-reserve van 1,1 m iljard euro. Deze reserve is t ot st and gekom

Nadere informatie

Dit soort verzekeringen keert eenm alig een bedrag uit als u of een van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of kom t t e overlij den.

Dit soort verzekeringen keert eenm alig een bedrag uit als u of een van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of kom t t e overlij den. $GYLHVZLM]HU=DNHOLMN$GYLHV %HKHHU :LH]LMQZLM" Wij zij n adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om sam en m et u een inventarisatie t e m aken van de risico

Nadere informatie

Preek over Jac. 3:13-18 ( )

Preek over Jac. 3:13-18 ( ) Preek over Jac. 3:13-18 (29-6-2003) Orde van dienst morgen Mededelingen Voorzang Ps. 89:1, 3 Votum en groet Zingen Ps. 89:4, 6 Wetslezing Lev. 19:1-4, 11-18, 26-28, 31-37 Zingen E.L. 72:1, 5 Gebed Schriftlezing

Nadere informatie

TECHN A. Een nieuw begin

TECHN A. Een nieuw begin Ok t obe r 2 0 1 2 Jaargang 2 I n dit num m er 1 Een nieuw begin De T- ford w as het begin van de autoindust rie rond 1 9 1 0 ; t oen een nieuw begrip w aarbij de t e chniek niet st il heeft gest aan.

Nadere informatie

De Stouwe Stichting voor Zorg- en Dienstverlening

De Stouwe Stichting voor Zorg- en Dienstverlening De Stouwe Stichting voor Zorg- en Dienstverlening Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 21 Zou u Kaailanden 6191 bij vrienden en familie aanbevelen? 1 2 3 4 1.1 Ervaringen m et m aaltijden

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 42 Hoofdtu 3 - Teroeen adzijde 70 V-1a In een oodiagra teen je eert 5 taen (vijf euren) en daarna aan het eind van e van deze vijf taen nog een twee (a of reed) dan zie je dat er 5 2 = 10 verhiende uitvoeringen

Nadere informatie

Dag jongens en meisjes,

Dag jongens en meisjes, ag jongens en meisjes, ls jullie dit lezen, zit het schooljaar er al weer bijna op. Wat hebben jullie weer veel geleerd dit jaar! aar gelukkig was er ook genoeg tijd voor leuke dingen. n dit werkboekje

Nadere informatie

St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds

St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds Kunst educat ie Kost en in het kad er van m ob ilit eit w ord en o p b asis van ar t ikel 12:3 CAO Kunst ed ucat ie 2012-2013 voor 50% gesub sid ieer

Nadere informatie

k in d er o p va n g I N F OR M A T I E B R OC H U R E

k in d er o p va n g I N F OR M A T I E B R OC H U R E k in d er o p va n g I N F OR M A T I E B R OC H U R E Kinderen die voor het eerst naar een kinderdagverblijf gaan doen veel nieuwe indrukken op. Dit is voor de meeste kinderen wel even wennen, maar ook

Nadere informatie

Instructie excelmeetinstrument Op Eigen Benen Vooruit In het datam anagem entprotocolen het voorbeeld m eetplan (bijlage IIprojectplan)w ordt verw ezen naar excelsheets voor het m eten van de centrale

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Preek over Haggai 2:11-20 (31-8-2003)

Preek over Haggai 2:11-20 (31-8-2003) Preek over Haggai 2:11-20 (31-8-2003) Orde van dienst morgen Mededelingen Voorzang E.L. 241 (= Opw. 464) Votum en groet Zingen Ps. 81:1, 8, 9 Wetslezing (Ex. 20) Zingen Ps. 24:2, 3 Kindermoment Zingen

Nadere informatie

Luisteren naar fluisteren

Luisteren naar fluisteren Depressie Luisteren naar fluisteren Vooraf Een dipj e hebben we wellicht allem aal wel eens m eegem aakt. Daar kij kt niem and van op. I edereen is wel eens som ber of t reurig gest em d. Meest al t rekt

Nadere informatie

!""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/

!#$%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !#$!#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'()*+$,$-%*.$&/ 0!#$)$$&/ !""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&'!"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/ Voor slechts 20 euro plaatst u al een Hanzemini! Staat u hier in onze volgende

Nadere informatie

poster Bronnen: Taptoe spreekbeurt. Archief NRC Handelsblad over de Olympische Winterspelen.

poster Bronnen: Taptoe spreekbeurt. Archief NRC Handelsblad over de Olympische Winterspelen. e moderne lympische (zomer) pelen waren er al weer vanaf 1896. e Fransman, baron ierre de oubertin (spreek uit: jer de oeberten) had ze voor het eerst weer georganiseerd. (inds het jaar 393) aar de lympische

Nadere informatie

Belastingen en heffingen in de luchtvaart. Sam envatting

Belastingen en heffingen in de luchtvaart. Sam envatting Sam envatting Terugkerende discussie Belastingen en heffingen voor vliegverkeer zijn een terugkerend onderwerp van discussie. Voorstanders van belastingen vinden het onrechtvaardig dat de internationale

Nadere informatie

In h o ud so p gave. Inleid ing

In h o ud so p gave. Inleid ing In h o ud so p gave Inleid ing Hoof d st uk 1: De ont w ikkeling van de vragenlijst voor Persoonlijke Flexib ilit eit (PF) 1.1 : Theoret ische acht ergrond van de PF 1.2 : Waarom is d eze vragenlijst ont

Nadere informatie

Maarssenbroek, Maarssen-dorp, (Oud) Maarsseveen/Tienhoven/Molenpolder, Oud Zuilen. Afvalkalender 2012

Maarssenbroek, Maarssen-dorp, (Oud) Maarsseveen/Tienhoven/Molenpolder, Oud Zuilen. Afvalkalender 2012 Maarssenbroek, Maarssen-orp, (Ou) Maarsseeen/Tienhoen/Molenpoler, Ou Zuilen Afalkalener 2012 Geeente Stichtse Vecht Afalkalener 2012 Afalkalener 1 Voor e ijken/gebieen: Kaelenspoor, Boostee, Waterstee,

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Gaffelveld 53, HOUTEN Vraagprijs: 232.500,00. Soort woning: Eengezinswoning Woonoppervlakte: 130 m2 Inhoud: 420 m3 Aantal kamers: 4

Gaffelveld 53, HOUTEN Vraagprijs: 232.500,00. Soort woning: Eengezinswoning Woonoppervlakte: 130 m2 Inhoud: 420 m3 Aantal kamers: 4 Gaffelveld 53, HOUTEN Vraagprijs: 232.500,00 Soort woning: Eengezinswoning Woonoppervlakte: 130 m2 Inhoud: 420 m3 Aantal kamers: 4 Omschrijving Gaffelveld 53 G oed onderhouden, ruim e tussenwoning gelegen

Nadere informatie

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen?

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? In groep 5-6 nemen kinderen steeds vaker werk mee naar huis. Vaak vinden kinderen het leuk om thuis aan schooldingen

Nadere informatie

LeeR. & leef. bijbel. Zie volgende pagina s. boekje. uit je CATECHESE. onderbouw VAN: 1

LeeR. & leef. bijbel. Zie volgende pagina s. boekje. uit je CATECHESE. onderbouw VAN: 1 LeeR & leef uit je VAN: 1 CATECHESE onderbouw bijbel boekje Bijlagen bij les 14 - Niet stelen aar delen Introductie 2: Iedereen doet het... Introductie 3: Het geld-telt-spel De eerste pagina kan als achterkant

Nadere informatie

Negeren of trotseren

Negeren of trotseren Relatieproblemen Negeren of trotseren Vooraf Gezien de om vang van dit onderwerp zullen we ons hier m oet en beperken t ot enkele hoofdlij nen. I n het vervolg van deze syllabus kunnen verschillende aspect

Nadere informatie

Han d leid in g Mo b -I (Mob ilit eit s Ind icat or) Ixly, Juli 2002

Han d leid in g Mo b -I (Mob ilit eit s Ind icat or) Ixly, Juli 2002 Han d leid in g Mo b -I (Mob ilit eit s Ind icat or) Ixly, Juli 2002 In h o ud so p gave Inleid ing Hoof d st uk 1: De ont w ikkeling van de Mob ilit eit s Ind icat or 1.1 : Het m ot ivat ie concep t acht

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Strategietoets strategie 6 & 7 Begrijpend lezen. Niveau A

Strategietoets strategie 6 & 7 Begrijpend lezen. Niveau A Strategietoets strategie 6 & 7 egrijpend lezen Niveau Strategietoets begrijpend lezen - strategie 6 en 7 Niveau 2 Lees de tekst hieronder en beantwoord de vragen 1 t/m 3. 1 Slang eet tang 2 oor ouwien

Nadere informatie

Zorgpreferenties van jongeren m et chronische aandoeningen: : vier profielen Een Q-m Q ethodologisch onderzoek onder jongeren m et chronische aandoeningen in de leeftijd van 12 tot 1 jaar van het Erasm

Nadere informatie

Mijn naam is:! Mijn Pietennaam is:

Mijn naam is:! Mijn Pietennaam is: Mijn naam is: Mijn Pietennaam is: Dit boekje is gemaakt door Bas Wesseling, leerkracht op RKBS Klippeholm en docent aan PABO INHolland i.s.m. BazarMedia Inhoudsopgave Vak Onderwerp Bladzijde Rekenen meten,

Nadere informatie

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008 Titel, saenvatting en biografie Saenvatting: Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 septeber 2008 Je wordt als testanager gevraagd voor een ission ipossible.

Nadere informatie

Copyrights liturgische teksten

Copyrights liturgische teksten Home Onderw erpen Video Nieuw sbrief Over Contact Copyrights liturgische teksten 27 novem ber 2013 Jan Marten de Vries en Gerben de Vries In het nieuw ste nummer van Laetare (november 2013) verscheen het

Nadere informatie

spr eekbeur t pakket dyslexie Per spect ief, Chr ist enunie-j onger en. Wer kgr oep Onder wij s

spr eekbeur t pakket dyslexie Per spect ief, Chr ist enunie-j onger en. Wer kgr oep Onder wij s spr eekbeur t pakket dyslexie Per spect ief, Chr ist enunie-j onger en. Wer kgr oep Onder wij s :DWYLQGMHDOOHPDDOLQGLWERHNMH" %ODG]LMGH I nleiding 3 Wat is dyslexie? 4 Hoe maak ik een spr eekbeur t? 7

Nadere informatie

Preek over zondag 41 H.C. Orde van dienst

Preek over zondag 41 H.C. Orde van dienst Preek over zondag 41 H.C. Orde van dienst Welkom en mededelingen Voorzang E.L. 241:1, 3 (= Opw. 464:1, 3) Votum en groet Zingen Ps. 8:1, 3, 6 Gebed Schriftlezing Matth. 5:27-32 Matth. 7:1-12 Zingen Ps.

Nadere informatie

Het probleem der neutrale categorie in het sociaalwetenschappelijk

Het probleem der neutrale categorie in het sociaalwetenschappelijk Het probleem der neutrale categorie in het sociaalwetenschappelijk onderzoek door P. B R A N D SM A Inleiding De aanleiding voor dit artikel werd gevormd door de constatering dat in veel publicaties van

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 19 mei 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 19 mei 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 19 mei 2008 Verslavingsbeha ndeling in het buitenland w ordt vergoed tot het maximum tarief in Nederland indien aa n de voorw aarden die in de zorgverze

Nadere informatie

De inhoud. 1. De inleiding. 2. De woordspin. 3. Het uiterlijk van de das. 4. Wat eet de das? 5. Waar wonen dassen? 6. Hoe wordt de das geboren?

De inhoud. 1. De inleiding. 2. De woordspin. 3. Het uiterlijk van de das. 4. Wat eet de das? 5. Waar wonen dassen? 6. Hoe wordt de das geboren? De inhoud 1. De inleiding 2. De woordspin 3. Het uiterlijk van de das 4. Wat eet de das? 5. Waar wonen dassen? 6. Hoe wordt de das geboren? 7. De dassenwerkgroep Utrecht 8. De afsluiting 9. Bronnen 1.

Nadere informatie

Preek over zondag 28 H.C. Orde van dienst middag

Preek over zondag 28 H.C. Orde van dienst middag Preek over zondag 28 H.C. Orde van dienst middag Welkom en mededelingen Voorzang Ps. 111:1, 5, 6 Votum en groet Zingen Ps. 149:1, 3 Gebed Schriftlezing Marc. 14:12-25 Zingen Gez. 179:1, 7, 8 Tekstlezing

Nadere informatie

De bescherming van minderjarige erfgenamen

De bescherming van minderjarige erfgenamen De bescherming van minderjarige erfgenamen De bijzondere curator bij de bescherming van de vermogensrechtelijke belangen van de minderjarige erfrechtelijke verkrijger R. van der Vaart (C Inhoudsopgave

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Horen, zien en handelen!

Horen, zien en handelen! Huiselijk geweld Horen, zien en handelen! Vooraf Huiselij k geweld best aat al sinds het begin van de m ensheid. Het is een ernst ig probleem, m et schadelij ke gevolgen voor zowel de direct e slacht offers

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsenquête. Ouderraad HHH 27 januari 2010

Resultaten tevredenheidsenquête. Ouderraad HHH 27 januari 2010 Resultaten tevredenheidsenquête Ouderraad HHH 27 januari 2010 Respons : 380 ingevulde enquêtes (ongeveer 84%) Gemiddelde tevredenheidsscore algemeen gemiddelde = 5,43 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Nadere informatie

11 DE OPLEIDING TOT ZWEEFVLIEGINSTRUCTEUR 11.1 Algemene opzet

11 DE OPLEIDING TOT ZWEEFVLIEGINSTRUCTEUR 11.1 Algemene opzet 71-1 11 DE OPLEIDING TOT ZWEEFVLIEGINSTRUCTEUR 11.1 Algemene opzet De wet kent nog steeds de instructeur: solisten van 14 jaar en ouder m ogen onder zijn of haar toezicht solo vliegen. In principe m ag

Nadere informatie

O tn N. https://db3prd0611.outlook.com/owa/info~dewaardwerkt.nl/ Aan de leden van de Raad

O tn N. https://db3prd0611.outlook.com/owa/info~dewaardwerkt.nl/ Aan de leden van de Raad Aan de leden van de Raad Geachte raad, E-mail Bijgaand ontvangt uw raad de motie Schijnconstructies Agenda Arbeidsmigranten van de raad van Westland. Deze motie is op 22 januari 2013 door de raad van Westland

Nadere informatie

Nieu s rief jeugdopleidi g

Nieu s rief jeugdopleidi g Nieu s rief jeugdopleidi g ZATERDAG MAART JAARGANG, NR VOORBEREIDINGEN SEIZOEN - GESTART O da ks dat het huidige seizoe og olop gaa de is, zij de oor ereidi ge op het ieu e seizoe al a start. Door hier

Nadere informatie

HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012

HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012 HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk bladzijde 1. Inleiding De huiswerkgids 3 2. Hoe maak en leer je huiswerk? 4 3. Het leren van woorden (spelling/engels) 5 4. Het leren van topografie

Nadere informatie

1 Kies je onderwerp Samen met je buurman of buurvrouw. Ons onderwerp: Voorbeeld: Michael Jackson was de beste artiest ooit! Nu jullie!

1 Kies je onderwerp Samen met je buurman of buurvrouw. Ons onderwerp: Voorbeeld: Michael Jackson was de beste artiest ooit! Nu jullie! Na deze les kun je presenteren in vijf stappen: 1. Kies een onderwerp 2. Bedenk een goede opbouw 3. Verzamel informatie 4. Oefen je presentatie 5. Presenteren maar! 8 Vertel je verhaal Regelmatig moet

Nadere informatie

De MEETKUNDE BOEK 2 Over de natuur van de kromme lijnen.

De MEETKUNDE BOEK 2 Over de natuur van de kromme lijnen. De MEETKUNDE BOEK 2 Over de natuur van de kroe lijnen. [p. 315] De ouden (d.w.. de Grieken) hebben eer juist opgeerkt dat soige eetkundige probleen vlak ijn, andere lichaelijk & weer andere lijnachtig,

Nadere informatie

www.burodb.nl info@burodb.nl

www.burodb.nl info@burodb.nl G em eente Houten Hofstad III Tijdelijke bouw w eg A koestisch onderzoek w egverkeer G em eente Houten Hofstad III Tijdelijke bouw w eg A koestisch onderzoek w egverkeer Datum 20 novem ber 2014 K enm erk

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Westland

Beleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Westland Beleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Westland Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Definitie bed & breakfast... 4 3. W ettelijke kaders... 6 3.1 Jurisprudentie Raad van State... 6 3.2 Bestemmingsplan

Nadere informatie

LESBRIEF. Vrijdag 20 maart: Zonsverduistering! Geniet van de zonsverduistering: bescherm je ogen met een eclipsbril!

LESBRIEF. Vrijdag 20 maart: Zonsverduistering! Geniet van de zonsverduistering: bescherm je ogen met een eclipsbril! LESRIEF ard u d E ben et mij k i, i Ho je m r? a G! u lips p avontu o mee Vrijdag 20 maart: Zonsverduistering! Geniet van de zonsverduistering: bescherm je ogen met een eclipsbril! arde Maan Op deze plek

Nadere informatie

Preek over Ps. 96:10-13 ( )

Preek over Ps. 96:10-13 ( ) Preek over Ps. 96:10-13 (11-7-2010) Orde van dienst morgen Welkom en mededelingen Voorzang E.L. 23 Votum en groet Zingen Ps. 96:3, 4 Richtlijnen voor christelijk leven: Rom. 6:2-19 Zingen Ps. 17:2, 7 Gebed

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Preek over Jac. 5:12-20 ( )

Preek over Jac. 5:12-20 ( ) Preek over Jac. 5:12-20 (31-10-2004) Orde van dienst morgen Welkom en mededelingen Voorzang Gez. 401:1, 4 Votum en groet Zingen Ps. 18:1, 9 Leefregels voor christenen Zingen Ps. 25:1, 6 Gebed Kindermoment

Nadere informatie

Werkwijzer Verslagkring:

Werkwijzer Verslagkring: Werkwijzer Verslagkring: 1. Je maakt een tweetal. 2. Met zijn tweeën kies je een onderwerp, waarin jullie je willen verdiepen en waarover jullie meer willen weten. 3. Samen ga je op zoek naar informatie

Nadere informatie

HEB JE HUISWERK VANDAAG?

HEB JE HUISWERK VANDAAG? BLAD 1 HEB JE HUISWERK VANDAAG? Je kind moet thuis werken voor school. In de agenda kan je kijken wat je kind moet doen. Wat moet je doen? 1 Maak oefening 1 op blad 2: Wat doet je kind na de school? 2

Nadere informatie

Com petent van schoolbank naar w erkvloer Com pet ent iegericht e leeropdracht en voor PBA Office. partner in de Universitaire Associatie Brussel

Com petent van schoolbank naar w erkvloer Com pet ent iegericht e leeropdracht en voor PBA Office. partner in de Universitaire Associatie Brussel Com petent van schoolbank naar w erkvloer Com pet ent iegericht e leeropdracht en voor PBA Office M anagem ent A. Verhaeghe 1 Soort onderzoek? Afst em m ing onderw ijs arbeidsm arkt m.b.t. PBA office m

Nadere informatie

Protocol tussen BOA en Verbond van Verzekeraars inzake gegevensuitwisseling (onderhoudsversie 2005)

Protocol tussen BOA en Verbond van Verzekeraars inzake gegevensuitwisseling (onderhoudsversie 2005) Protocol tussen BOA en Verbond van Verzekeraars inzake gegevensuitwisseling (onderhoudsversie 2005) Het protocol gegevensuitwisseling tussen BOA en Verbond uit 1999 is voorzien van een nadere interpretatie

Nadere informatie

a. Een zin lees je van links naar rechts. Waarom eigenlijk? Wat denk jij?

a. Een zin lees je van links naar rechts. Waarom eigenlijk? Wat denk jij? 5. Woordplaatjes Bijzondere woorden Woorden maken samen zinnen. Zinnen maken samen tekst. Een zin begint met een hoofdletter. Hij eindigt met een punt. Zo weet je hoe je moet lezen. De woorden staan netjes

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Gebruik en opbrengsten van regulier en online netwerken in Midden-Nederland

Gebruik en opbrengsten van regulier en online netwerken in Midden-Nederland Gebruik en opbrengsten van regulier en online netwerken in Midden-Nederland Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Kamer van Koophandel Midden- Nederland DIMENSUS beleidsonderzoek Januari 2010 Projectnummer

Nadere informatie

<<<< AP P AP P AP P AP P >>>>

<<<< AP P AP P AP P AP P >>>> 28-10-2015 - Start Lekker vies is een vrolijk boek over (bijna) alles w at uit je lijf komt: oorsmeer, snot, spuug en nog veel meer. Start Hoe vaak laat jij een boer... of een scheet? Ben jij een knetterfabriek?

Nadere informatie

&$3 3 4PROGRAMMING UTILITY ) " / %- &*%*/ ( 70 0 3 */ 45" - - " 5*& &/ ( $ *, #ODE

&$3 3 4PROGRAMMING UTILITY )  / %- &*%*/ ( 70 0 3 */ 45 - -  5*& &/ ( $ *, #ODE 1 di 14 10/04/13 12.09 ) " / %- &*%*/ ( 70 0 3 */ 45" - - " 5*& &/ ( $ *, &$3 3 4PROGRAMMING UTILITY NL #ODE 2 di 14 10/04/13 12.09 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright

Nadere informatie

Helpen en delen. Armoede

Helpen en delen. Armoede Armoede Helpen en delen Vooraf Onderzoeken, ook in onze eigen kerken, hebben uit gewezen dat arm oede vaker voorkom t dan we denken. Een enquet e in 2006 leverde verrassende result at en op. Een m eerderheid

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING PERSPECTIEF

PROJECTBESCHRIJVING PERSPECTIEF PROJECTBESCHRIJVING PERSPECTIEF Leerlijn Literatuur Thema Onze Stad Groep 5-6 oktober 2016 Cultuuronderwijs op zijn Haags Leerlijn Literatuur Thema Onze Stad Groep 5-6 oktober 2016 Let op: Dit is een werkversie

Nadere informatie

INGEKOMEN STUKKEN (EXTERNE BRIEVEN t/m 31 januari 2013)

INGEKOMEN STUKKEN (EXTERNE BRIEVEN t/m 31 januari 2013) INGEKOMEN STUKKEN (EXTERNE BRIEVEN t/m 31 januari 2013) Behorende bij punt 4 van de agenda Van de vergadering van de raad gehouden op 26 februari 2013 Nr. adressant datum onderwerp besluit 1. Gemeente

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014 voor particulieren, ondernemers en intermediairs?

Wat verandert er in 2014 voor particulieren, ondernemers en intermediairs? Wat verandert er in 2014 voor particulieren, ondernemers en intermediairs? 21novem ber2013b ron:b elastingdienst In2014verandereneenaantal belastingregelsenz ijnerveranderingenvoortoeslagen.z o k untu

Nadere informatie

taal portfolio Taalportfolio 9+

taal portfolio Taalportfolio 9+ taal portfolio Taalportfolio 9+ Inhoud bladzijde 3 bladzijde 4 bladzijde 5 bladzijde 8 bladzijde 11 bladzijde 12 bladzijde 13 Jouw naam en school Welke taal of dialect spreek je met wie Wat kun je in de

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Copyright Beertje Anders

Copyright Beertje Anders Copyright Beertje Anders Beren hebben allerlei gevoelens. Kun jij zien hoe Beertje Anders zich nu voelt? Blij. Ik ben blij als ik jarig ben, als ik spelen mag met Beertje Bruin, als ik met de andere beren

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Onderzoek fusie De Telefoongids en Gouden Gids

Onderzoek fusie De Telefoongids en Gouden Gids Onderzoek gebruikers Onderzoek fusie De Telefoongids en Gouden Gids René Vogels Andre Zijdenbos Zoeterm eer, 27 juni 2008 I n opdracht van NMa. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

Rapportage Schoolzwemmen samenvatting

Rapportage Schoolzwemmen samenvatting 2 Rapportage Schoolzwemmen samenvatting 2011-2012 Rapportage Schoolzwemmen samenvatting 2011-2012 Ouders van nu Veel ouders van jonge kinderen herinneren zich vast hun eigen schoolzwemlessen nog wel. H

Nadere informatie

Muziekboek van de Sterrebrostrekkers

Muziekboek van de Sterrebrostrekkers Muziekboek van de Sterrebrostrekkers een trekharmonicaorkest uit Tonden Samengesteld en beerkt door Dies Nicolai en Ivo van der Putten Dit boekje is een greep uit het repertoire van de Sterrebostrekkers

Nadere informatie

Experimenteren met grafieken, p.1. Frans van Galen Koeno Gravemeijer

Experimenteren met grafieken, p.1. Frans van Galen Koeno Gravemeijer Experimenteren met grafieken Frans van Galen Koeno Gravemeijer De school moet leerlingen voorbereiden op de toekomst. De w ereld verandert snel en het onderw ijs heeft moeite die veranderingen bij te houden.

Nadere informatie

N EDERLANDSE SAMENVATTI NG

N EDERLANDSE SAMENVATTI NG N EDERLANDSE SAMENVATTI NG I nleiding Het grootste gedeelte van reclam ebudgetten wordt besteed aan de inkoop van reclam eruim te in de m edia. Naar schatting werd in 2002 al m eer dan 4 m iljard Euro

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Wie ben ik? Benodigheden. Lesdoelen. Begrippen. Ik, jij, groot, klein, uiterlijk, verschillen, overeenkomsten, haar, ogen, gezicht, lichaam

Wie ben ik? Benodigheden. Lesdoelen. Begrippen. Ik, jij, groot, klein, uiterlijk, verschillen, overeenkomsten, haar, ogen, gezicht, lichaam Kriebels in je buik Wie ben ik? 1 Wie ben ik? Groep 1 80 min Begrippen Ik, jij, groot, klein, uiterlijk, verschillen, overeenkomsten, haar, ogen, gezicht, lichaam Benodigheden Grote spiegel en/of handspiegeltjes

Nadere informatie

Moederdagtip. Waar is het cadeautje verstopt? Les 1 Rebussen met een letterwisseling. Les 2 Rebussen met meerdere variaties. Nodig. Werkwijze.

Moederdagtip. Waar is het cadeautje verstopt? Les 1 Rebussen met een letterwisseling. Les 2 Rebussen met meerdere variaties. Nodig. Werkwijze. Moederdagtip Waar is het cadeautje verstopt? Auteur: Josée Warnaar Als de kinderen een cadeautje voor Moederdag maken, zoals bijvoorbeeld het bonnenboekje uit de vorige moederdagtip*, wordt het extra spannend

Nadere informatie

Mijn Hummelboekje. HOOFDSTUK 1: t Hummelhuis

Mijn Hummelboekje. HOOFDSTUK 1: t Hummelhuis Mijn Hummelboekje HOOFDSTUK 1: t Hummelhuis Dit is Hummeltje. Hummeltje kan eventjes niet bij zijn mama en papa wonen, omdat zij nu niet voor hem kunnen zorgen. Daarom komt Hummeltje naar t Hummelhuis.

Nadere informatie

Situatieschets + vereisten Logisch LAN ont werp ( + VLAN s) Fysieke bekabeling WAN ontwerp Beveiliging. Concept ACL s

Situatieschets + vereisten Logisch LAN ont werp ( + VLAN s) Fysieke bekabeling WAN ontwerp Beveiliging. Concept ACL s Situatieschets + vereisten Logisch LAN ont werp ( + VLAN s) Fysieke bekabeling WAN ontwerp Beveiliging Concept ACL s Secundaire school m et 2 vest igingsplaat sen en 3 gebouwen Hoofdvestiging: Gebouw A:

Nadere informatie

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG:

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters op een

Nadere informatie

Wij een werkdag, zij een schooldag.

Wij een werkdag, zij een schooldag. Wij een werkdag, zij een schooldag. ctie boekje teven t erf veegt he amech werkt op het land Brenda haalt wat er Jacklyn Geef jouw tijd aan teven, Brenda, Jacklyn, amech, inasayesh, djida, wa en alle andere

Nadere informatie

*U * *U *

*U * *U * *U14.06312* *U14.06312* Commissie Algemeen Bestuur Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Afdeling Bestuurszaken Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Astrid Kremer Telefoon 14 010 E-mail

Nadere informatie

http://comcom.kub.nl/e-view/02-1/inhoud.htm

http://comcom.kub.nl/e-view/02-1/inhoud.htm Nummer 02-1 http://comcom.kub.nl/e-view/02-1/inhoud.htm W ie w il met mij communiceren? L eo J.M. Dekker P DF -ver s ie B ij uitgeverij Boom verscheen in september 2001 het boek Digitaal Communiceren van

Nadere informatie

Honger! Het voedselweb van de slechtvalk. voor de leerkracht. Instructie & Introductie. Tips: Opwarmopdracht. Junior. groep 3/4

Honger! Het voedselweb van de slechtvalk. voor de leerkracht. Instructie & Introductie. Tips: Opwarmopdracht. Junior. groep 3/4 Het voedselweb van de slechtvalk Instructie & Introductie Hoe vaak staan je leerlingen er bij stil dat een vogel ook andere dingen eet dan een vetbol? Wat stellen leerlingen zich eigenlijk voor bij het

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard, Parelhof 1, 1703 EZ Heerhugowaard, 14 072, www.heerhugowaard.nl De afvalkalender is een uitgave van Gemeente Heerhugowaard.

Gemeente Heerhugowaard, Parelhof 1, 1703 EZ Heerhugowaard, 14 072, www.heerhugowaard.nl De afvalkalender is een uitgave van Gemeente Heerhugowaard. Geeente Heerhugoaar, Parelhof, 0 EZ Heerhugoaar, 0,.heerhugoaar.nl De afalkalener is een uitgae an Geeente Heerhugoaar. Vorgeing en prouctie: Multicopy Heerhugoaar. Afalkalener 0 Inhousopgae Vooroor Aanbieen

Nadere informatie