Doelmatigheids- en outputindicatoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doelmatigheids- en outputindicatoren"

Transcriptie

1 Doelmatigheids- en outputindicatoren Januari 2005 Drs. H.J. Bus Mr. drs. J.A.F.M. Verhoev en

2 1 DOELMATIGHEIDS- EN OUTPUTINDICATOREN INLEIDING EN KADER STRATEGISCHE VERANTWOORDING: DOELMATIGHEID EN OUTPUT BATEN-LASTENDIENST: STREVEN NAAR DOELMATIGHEID EN KWALITEIT DOELMATIGHEIDSINDICATOREN OUTPUTINDICATOREN VERVOLG EN TIJDSPAD...9 BIJLAGE 1 BOUWSTENEN: TOTALE SET VAN PRESTATIE- EN KWALITEITSINDICATOREN...11

3 1 DOELMATIGHEIDS- EN OUTPUTINDICATOREN 1.1 Inleiding en kader Een ov erheidsorganisatie kan erv oor kiezen een onderdeel v an die organisatie om te v ormen tot een dienst die een baten-lasten stelsel voert. De belangrijkste redenen hiervoor zijn vergroting v an de doelmatigheid en kw antificering v an de bijdrage v an dat organisatieonderdeel aan de ov erkoepelende beleidsdoelstelling. Om de erkenning te krijgen van een dienst die een baten-lastenstelsel voert, is het nodig een aantal analyses uit te v oeren, afspraken te maken, processen v ast te leggen, producten vast te leggen en de administratie daarop in te richten. Dit is vastgelegd in de instellingseisen van het Ministerie van Financiën. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft de ambitie per 1 januari 2006 de bedoelde erkenning te v erkrijgen. Hiertoe is een projectorganisatie opgezet, bezet met VWA-ers. Verschillende werkgroepen hebben aan de instellingeisen gew erkt; dit is vastgelegd in een aantal notities. Hieronder staat in ov erzicht welke notities beschikbaar zijn. Al deze notities zijn bedoeld voor de betrokken partijen, bestaande uit secretaris-generaal (SG), directeurengeneraal (DG s), beleidsdirecties, DG VWA, VWA-managementteams en deels VWA-staf. Enige kennis van een baten-lasten dienst w ordt daarmee bekend v erondersteld. Hiertoe is in 2004 aan de VWA-betrokkenen een cursus gegev en door de Rijksacademie v oor Financiën en Economie. Alle notities betreffende de instellingseisen staan in het v olgende ov erzicht naast elkaar benoemd. Ook is er een managementsamenv atting beschikbaar. omgev ingsanalyse producten en diensten beschrijv ing processen kostprijsmodel DOELMATIGHEIDS- EN OUTPUTINDICATOREN p&c cyclus risicobeleid pv a openingsbalans pv a financieel beheer pv a baten-lasten administratie pv a resultaatgericht besturen accountantsv erklaring De dienst geeft aan hoe kan w orden beoordeeld of er doelmatiger w ordt gewerkt. Als basisindicator dient hiertoe de kostprijs per product of dienst. In aanv ulling op deze basisindicator wordt een set van doelmatigheids- en outputindicatoren v astgesteld. Deze opdracht is zowel vanuit de breedte als vanuit de engte te benaderen. Breed betekent het ontwikkelen van een totale set van doelmatigheids- en outputindicatoren voor de gehele VWA (ten behoeve van interne sturing). Eng betekent een voor de opdrachtgever en eigenaar afgewogen set van doelmatigheids- en outputindicatoren (ten behoeve van externe verantwoording). In deze notitie is deze laatste benadering uitgewerkt, waarbij wel een aanzet wordt gegeven voor de totale set met indicatoren (zie hiervoor bijlage 1). De doelmatigheids- en outputindicatoren zoals gepresenteerd in paragraaf 2.2 en 2.3 zijn namelijk een afgeleide van deze totale set. De totale set v an doelmatigheids- en outputindicatoren dient samenhangend, betrouw baar en informatief te zijn. Een dergelijke set is daarom gebaat bij een onderliggend framew ork dat verschillende inzichten kan bieden in de grote stroom van managementinformatie. Voorbeelden van zo'n framework zijn het model v an het Instituut v oor Nederlandse Kwaliteit (INK) of het Balanced Scorecard model (BSC). 3

4 Aan de keus voor een framew ork gaat een principiële discussie v ooraf die binnen de VWA nog moet worden gev oerd. Wel zijn reeds kritische succesfactoren onderscheiden en indicatoren geïnv entariseerd die verv olgens op een later moment in het gekozen model worden ingepast. Uitgangspunt: producten- en Deze notitie geeft een set met doelmatigheids- en outputindicatoren ten behoev e v an de strategische v erantw oording w aarbij de producten en diensten van de VWA (zie de producten- en ) als uitgangspunt zijn gekozen 1. De producten- en is leidend v oor meetbare indicatoren die moeten zorgen voor het inzicht in het strev en naar doelmatigheid en kw aliteit. Deze doelmatigheid kw aliteit relatie is cruciaal in het VBTBprincipe dat onder alle producten en diensten ligt en komt dan ook terug bij alle indicatoren. Het meten van prestaties en doelmatigheid in relatie tot de producten en diensten legt de feitelijke koppeling tussen beleid en middelen (=VBTB). In de catalogus worden tw ee w ijzen van sturing v an producten en diensten onderscheiden: outputsturing en programmasturing. Deze wijzen van sturing zijn ook in de omschrijving v an de doelmatigheidsen outputindicatoren te onderkennen (ev enals in de totale set v an indicatoren in bijlage 1). Strategische v erantw oording betekent ook dat de beschreven sets met doelmatigheids- en outputindicatoren aansluiten bij de STRAVER-systematiek. De indicatoren dienen met andere w oorden een beeld te geven van de v oortgang met betrekking tot de afspraken die in arrangementen is neergelegd. Leeswijzer Hoofdstuk tw ee begint met een beschrijving v an de betekenis van doelmatigheid en kwaliteit. Verv olgens wordt de set met doelmatigheidsindicatoren (en kw aliteit) en de set met outputindicatoren benoemd ten behoev e v an de strategische verantw oording. In bijlage 1 v indt na een korte inleiding de identificatie plaats van de totale set met indicatoren. Hierbij is naast de producten- en een scorecard gebruikt als ex tra ordeningsprincipe. 1 Gehanteerde bronnen: productiegegevens en kengetallen zoals gehanteerd in de managementrapportages vanuit de lopende verantwoording. Daarnaast doelmatigheids- en outputindicatoren opgenomen in de begrotingsstukken. Geput is uit de strategische ondernemingsvisie VWA en hoofdstuk 6 Statuut en het VWA project sturingsinformatie. 4

5 2 STRATEGISCHE VERANTWOORDING: DOELMATIGHEID EN OUTPUT 2.1 Baten-lastendienst: streven naar doelmatigheid en kwaliteit Een baten-lastendienst moet kunnen w orden beoordeeld op doelmatigheid. Doelmatigheid heeft betrekking op het v erband tussen de ingezette middelen en de door een dienst geleverde en beoogde hoev eelheid producten en diensten. Doelmatigheid w ordt weergegev en als de v erhouding tussen middelen en de producten in relatie tot de kw aliteit v an de producten. Een doelmatiger beheer kan dus betekenen dat; met minder middelen een zelfde aantal producten met gelijkblijvende kw aliteit w ordt gerealiseerd; met dezelfde middelen meer producten met gelijkblijv ende kwaliteit w ordt gerealiseerd; met dezelfde middelen hetzelfde aantal producten tegen een hogere kwaliteit w ordt gerealiseerd; of een, in verhouding, positiev e combinatie v an het bovenstaande. Hoe meet je doelmatigheid? Bij het v olgen van de doelmatigheidsontw ikkeling is voor de opdrachtgev er v ooral de combinatie v an prijs en kw antiteit-kw aliteit v an belang. Het v olstaan met slechts een enkele indicator v oor kwaliteit (bijv oorbeeld klanttev redenheid of snelheid van afhandelen) is dus niet afdoende. Welke indicatoren (naast de kostprijs per eenheid product) uiteindelijk relevant zijn, is altijd een kw estie v an maatw erk. In de volgende paragraaf is hierv oor een selectie gemaakt. Om doelmatigheid meetbaar te maken, kunnen succesfactoren worden onderscheiden. Deze zijn op de doelstellingen (kw aliteit) gebaseerd en worden meetbaar gemaakt door duidelijk gedefinieerde prestatieindicatoren. Idealiter maken succesfactoren en prestatie-indicatoren deel uit van een samenhangend totaalsy steem w aarmee het management gericht kan sturen en dat gebaseerd is op het resultaatgerichte besturingsmodel en daarmee VBTB omsluit. Dit is het framework, zoals benoemd in de opdrachtbeschrijv ing. In bijlage 1 van deze notitie is een lijst/aanzet opgenomen met de meest kritische succesfactoren v oor de producten en diensten van de VWA en de indicatoren waarmee deze gemeten en v erantw oord kunnen w orden. Rapportages naar eigenaar en opdrachtgever Voor de (periodieke) informatiev oorziening v an de VWA naar de opdrachtgev er en de eigenaar is er een afgew ogen set met doelmatigheidsindicatoren en een set met outputindicatoren opgesteld. Deze tw ee sets kunnen w orden opgev at als een eerste v oorstel v oor de invulling van de strategische verantw oording van de VWA en kunnen vanzelfsprekend worden aangepast en/of aangev uld. De samenstelling v an deze sets bepalen dus v oor een belangrijk deel de (cijfermatige) inhoud v an de rapportages aan opdrachtgev er en eigenaar. De in bijlage 1 opgenomen indicatoren zijn geïdentificeerd ten behoev e van de interne sturing. 2.2 Doelmatigheidsindicatoren De doelmatigheidsindicatoren w orden minimaal éénmaal per jaar, in de jaarrapportage, gerapporteerd. De toegev oegde waarde van bijvoorbeeld een maandelijkse rapportage voor bepaalde indicatoren is minimaal en geeft dus geen beter inzicht in de doelmatigheid v an de uitgev oerde w erkzaamheden. Een v oorbeeld hierv an is de kostprijs. Afspraken over de inv ulling v oor het jaar daarna worden in het jaarplan en de begroting v astgelegd. 5

6 De indicatoren die de ontw ikkeling v an doelmatigheid gedurende het jaar laten zien, zijn opgenomen in de MCS-rapportage. Deze rapportage w ordt drie keer per jaar met de eigenaar en opdrachtgev er besproken. Productsoort Producten indicator Doelmatigheid (1x per jaar) Inspectie 1.3 Producten- en Monster 1.4 Producten- en Keuring 1.5 Producten- en Meldingen en incidentmanagement 1.6 Producten- en Productmanagement 1.7 Producten- en Risicocommunicatie 1.8 Producten- en Inspectie voedselveiligheid Inspectie Productveiligheid Inspectie DHT Inspectie VT / vlees / vee Inspectie import Diervoeders Inspectie overig Chemisch Residu onderzoek Microbiologisch / trichinen Histologisch Bijzondere monsters Keuring ter slacht aangeboden levend dier Keuring van geslacht dier Keuring derde-landenimport Exportkeuring Routinemelding Incident Ernstig incident Crisis Advies minister Toezichtsarrangement Rapportage over toezicht Omgevingsverkenning Afhandeling melding Reactieve risicobeoordeling Voorlichting risico s Informatie over risico s Communicatie over risico s C.P. verlaging kostprijs C.P. verhoging aantal inspecties per fte Kwaliteitsindicator: Duur en % afwijking van de inspectie t.o.v. de vastgestelde norm in de voorcalculatie C.P. verlaging kostprijs C.P. verhoging aantal monsters per fte Kwaliteitsindicator: Duur en % afwijking van de inspectie t.o.v. de vastgestelde norm in de voorcalculatie C.P. verlaging kosten uurtarief C.P. verhoging van het aandeel fee-earners in de kostenopbouw Kwaliteitsindicator: Aantal ingediende bezwaarschriften en % toegewezen bezwaarschriften op facturen en werkzaamheden door VWA medewerkers C.P. aantal afgehandelde meldingen per fte binnen wettelijke termijnen Kwaliteitsindicator: % afgehandelde meldingen binnen de vastgestelde norm qua doorlooptijd audit audit 6

7 Bestuurlijke Boetes 1.9 Producten- en Boetebeschikking Verweerschrift C.P. aantal afgehandelde beschikkingen per fte binnen wettelijke termijnen C.P. o mzet en opbrengstenontwikkeling per beschikking / verweerschrift Kwaliteitsindicator: Aantal ingediende bezwaarschriften en % toegewezen bezwaarschriften op boetes en werkzaamheden door VWA medewerkers % afgehandelde meldingen binnen de vastgestelde norm qua doorlooptijd Onderzoeksprogramma 1.10 Producten- en Pro-actieve risicobeoordeling 1.11 Producten- en Divers audit Pro-actieve risicobeoordeling audit Toelichting In de eerste kolom zijn de productsoorten benoemd v anuit de producten- en. De tw eede kolom benoemt de onder de soorten gedefinieerde producten. De doelmatigheidsindicatoren in de derde kolom zijn een deelverzameling van de totale set met indicatoren. De gepresenteerde selectie in de bov enstaande tabel betreft een beperkt aantal indicatoren, maar wel voor meer dan 30 producten. Deze indicatoren bieden v errijkte informatie: met basisgegev ens (waaronder v eel outputindicatoren, zie paragraaf 2.3) wordt de in de tabel genoemde doelmatigheid berekend en afgezet tegen die in het jaar daarv oor. Met deze indicatoren w ordt zo een meerjarig beeld neergezet van het doelmatig opereren v an de VWA. Deze indicatoren komen terecht in de managementrapportages. Kwaliteit Afgezien v an de hierbov en genoemde doelmatigheidsindicatoren kan vanuit kwaliteitsoogpunt een aantal andere/aanv ullende indicatoren w orden opgesteld, gericht op de organisatie van de VWA. In de onderstaande tabel is deze set uitgew erkt. Kwaliteitsindicatoren indicator (4x per jaar) VWA als geheel Kwaliteit van de organisatie Aantal en aard uitgevoerde audits Aantal en aard van de ontvangen klachten Doorlooptijden en percentage afwijking C.P. verhouding primaire versus ondersteunende (overhead) werkzaamheden resultaten klantvriendelijkheidsonderzoeken 7

8 De eerste drie indicatoren zijn naar opbouw meer output -gericht maar hebben als doel meer inzicht te bieden in de w ereld achter de cijfers. De vierde indicator is een doelmatigheidsindicator die betrekking heeft op de gehele dienst (en niet slechts één product). De v ier genoemde indicatoren worden opgenomen in de kw artaalrapportage zodat in combinatie met doelmatigheid en output (v olgende paragraaf) gedurende het jaar een goed beeld ontstaat v an het functioneren v an de VWA. 2.3 Outputindicatoren Strategische v erantw oording betekent, naast de indicatie v an doelmatigheid, ook periodiek inzicht in de realisatiegegev ens met betrekking tot de planningsafspraken v an de producten en diensten. Hierv oor is een selectie v an outputindicatoren opgenomen, die in de strategische v erantw oording in principe v ier maal per jaar w ordt gerapporteerd (via de kwartaalrapportage/mcs-rapportage en STRAVER). De nu lopende discussie ov er de v ormgeving van de opdrachtgev er en eigenaarrelaties kan ertoe leiden dat niet v ier maar drie keer per jaar w ordt gerapporteerd. Productsoort Producten indicator output (4x per jaar) Inspectie 1.3 Producten- en Monster 1.4 Producten- en Keuring 1.5 Producten- en Meldingen en incidentmanagement 1.6 Producten- en Inspectie voedselveiligheid Inspectie Productveiligheid Inspectie DHT Inspectie VT / vlees / vee Inspectie import Diervoeders Inspectie overig Chemisch Residu onderzoek Microbiologisch / trichinen Histologisch Bijzondere monsters Keuring ter slacht aangeboden levend dier Keuring van geslacht dier Keuring van derdelandenimport Exportkeuring Routinemelding Incident Ernstig incident Crisis omzet per product planning versus realisatie aantal inspecties per product planning versus realisatie aantal inspecties per programma (c.f. STRAVER-indeling) omzet per product planning versus realisatie aantal monsters per product planning versus realisatie aantal monsters per programma (c.f. STRAVER-indeling omzet per product het aantal declarabele uren per fee-earner per functie planning versus realisatie aantal keuringen per product planning versus realisatie aantal inspecties per programma (c.f. STRAVER-indeling planning versus realisatie van het aantal declarabele uren omzet per product (afhankelijk van inrichting van het systeem) aantal afgehandelde meldingen per product 8

9 Productmanagement 1.7 Producten- en Risicocommunicatie 1.8 Producten- en Bestuurlijke Boetes 1.9 Producten- en Onderzoeksprogramma 1.10 Producten- en Pro-actieve risicobeoordeling 1.11 Producten- en Advies minister Toezichtsarrangement Rapportage over toezicht Omgevingsverkenning Afhandeling melding Reactieve risicobeoordeling Voorlichting risico s Informatie over risico s Communicatie over risico s Boetebeschikking Verweerschrift omzet per product (afhankelijk van inrichting van het systeem) aantal geboekte directe uren per product (afgezet tegen de planning) omzet per product (afhankelijk inrichting van systeem) aantal geboekte directe uren per product (afgezet tegen de planning) omzet per product aantal geboekte directe uren per product (afgezet tegen de planning) aantal beroeps- en bezwaarprocedures doorlooptijd beschikkingen Divers omzet per product (afhankelijk van inrichting van het systeem) aantal geboekte directe uren per product (afgezet tegen de planning) Pro-actieve omzet per product (afhankelijk van inrichting van het risicobeoordeling systeem) aantal geboekte directe uren per product (afgezet tegen de planning) Toelichting De periodieke rapportage aan opdrachtgev er en eigenaar bestaat uit een selectie aan outputinformatie op productniv eau. De genoemde indicatoren in de productsoorten inspectie, monster en keuring zijn dusdanig opgebouw d dat ook een andere v oortgangsrapportage dan slechts op producten mogelijk is. Hierbij wordt met name gedacht aan de voortgang v an de programma s, zoals opgesteld in de STRAVER-methodiek. In de rapportage w ordt ieder kwartaal gestreefd naar het neerzetten v an een cijfermatig totaalbeeld v an de productie v an de VWA. Naast cijfers dient in de rapportage ook de w ereld achter de cijfers te w orden toegelicht. Productie en financiële analyses maken daarom deel uit v an de kw artaalrapportage. De v oortgangsanalyse v an de programma s (STRAVER) zal in de vorm v an een afw ijkingenrapportage plaatsvinden. Daar w aar afw ijkingen zijn geconstateerd ten opzichte v an de planning w orden deze toegelicht. De notitie planning- en controlcyclus gaat nader in op de managementrapportages en de relatie tussen de VWA en opdrachtgev er en eigenaar. 2.4 Vervolg en tijdspad De in de v orige paragrafen beschrev en sets van indicatoren bieden voor opdrachtgev er en eigenaar een adequaat beeld v an het totale functioneren v an de organisatie, zowel qua bedrijfsv oering als qua beleidsv oering. Nu is een organisatie altijd in bew eging, de v raag naar doorkijkjes of andere sets van informatie is daarmee ook nooit afgerond. 9

10 De totale set v an indicatoren (bijlage) laat zien wat bijgehouden wordt ten behoev e v an de interne sturing. Indien noodzakelijk kunnen de sets met indicatoren v oor ex terne verantw oording hiermee w orden uitgebreid. Aan opdrachtgev ers en eigenaar is dan ook ex pliciet gev raagd in te stemmen met beide geboden sets of hun aanv ullende w ensen kenbaar te maken. De output- en de doelmatigheidindicatoren v oor de productsoorten inspectie, monster, keuring en bestuurlijke boetes worden in het restant v an 2004 en in het 1 e kw artaal v an 2005 in gereedheid gebracht. Dit betekent het v aststellen v an de definitie en berekeningsw ijze, het v ergaren v an de betreffende gegev ens en het rapporteren in de eerste kw artaalrapportage De overige indicatoren w orden in de 2 e helft v an 2005 in gereedheid gebracht. Hierbij wordt aangesloten bij het Plan v an Aanpak proefdraaien resultaatgericht sturingsmodel. In dit plan van aanpak is ook v oorzien in een beschrijving van de w ijze w aarop de informatie w ordt gegenereerd. Dit om de betrouw baarheid van de gegev ensstroom te kunnen beoordelen. Bij de status van baten-lastendienst hoort iedere drie jaar een ev aluatiemoment. De intentie is bij de eerstv olgende ev aluatie intensief gebruik te maken van kengetallen om de VWA te v ergelijken (via een benchmark ) met andere baten-lastendiensten en/of uitv oerende diensten. Ontw ikkelingen om tot een informatiesysteem te komen die dergelijke informatie kan genereren zijn inmiddels in gang gezet. 10

11 Bijlage 1 Bouwstenen: totale set van prestatie- en kwaliteitsindicatoren De producten- en is leidend v oor het model w aarin succesfactoren en meetbare indicatoren moeten zorgen voor het inzicht in het strev en naar doelmatigheid en kwaliteit. Deze doelmatigheid-kwaliteit relatie is cruciaal in het VBTB-principe dat onder alle producten en diensten ligt en komt dan ook terug bij alle geïdentificeerde succesfactoren en indicatoren. Sturen binnen de VWA 2006 kent tw ee inv alshoeken: outputsturing en programmasturing. De omschrijving van de v erschillende producten en diensten v olgt deze indeling. Zo kunnen ook de te identificeren succesfactoren en indicatoren w orden ingedeeld, v anwege de aantallen factoren en indicatoren is het raadzaam geacht een ex tra ordening aan te brengen. Als principe v an ordening is hierbij gekozen voor zes perspectiev en (gebaseerd op bestaande modellen). De indicatoren en succesfactoren kunnen natuurlijk ook op andere w ijzen geordend w orden (bijv oorbeeld INK, BSC, et cetera). Het onderstaande figuur geeft inzicht in de producten/diensten, de w ijze van sturing en de perspectiev en w aaronder de verschillende succesfactoren en prestatie-indicatoren zijn geordend. Output gestuurd Financieel perspecti ef Paragraaf Inspecties Monsters K euringen Intern perspecti ef Paragraaf Meldingen Meldingen + inc.mgt. +crisismgt. Product management Communi catie Bstr l. boetes Onderzoek programma pro-actief risico- b s Programmagestuurd Intern perspecti ef Innovatief perspecti ef Wettelijk perspecti ef Paragraaf Paragraaf Paragraaf Maatschappel ijk perspecti ef Paragraaf Toelichting De in de figuur w eergegeven indeling v an producten en diensten is opgedeeld naar outputgestuurde en programmagestuurde producten en diensten. Aan outputsturing zijn tw ee perspectiev en met succesfactoren en bijbehorende prestatie-indicatoren gehangen, aan programmasturing v ier perspectiev en. De producten en diensten onder outputsturing zijn afkomstig uit de gecombineerde primaire processen v an de v oormalige Kv W en RVV en daarmee v oor een belangrijk deel reeds beschrevenen gedefinieerd. Deze w orden ieder jaar met opdrachtgev er en eigenaar v astgesteld (in/v ia het jaarplan in het planningsproces). De producten onder programmasturing zijn in v ergelijking minder homogeen, kennen een eigen dynamiek in planning (en prioritering) en kennen daarom ook een andere benadering in de verantw oording. De succesfactoren en indicatoren die v an deze producten/diensten een beeld van de doelmatigheid en kw aliteit gev en zijn daarom onder v erschillende perspectiev en ondergebracht. 11

12 De nav olgende paragrafen v olgen de in de figuur aangegev en indeling. Hierbij moet opgemerkt w orden dat zow el de doelen als de prestatie-indicatoren v ooral geïdentificeerd w orden (w aar mogelijk ook normatief ingev uld). Het beschrijv en en kw antificeren v an doelen alsmede het normatief inv ullen van prestatie- en kw aliteitsindicatoren moet gedurende het traject in 2005 ter hand w orden genomen. Outputgestuurde producten en diensten Financieel perspectief Vanuit dit perspectief staan v ragen centraal als: worden de doelstellingen binnen de financiële kaders gerealiseerd?; worden de activ iteiten in uitv oering met v oldoende kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten uitgev oerd?, enzovoorts. Onder dit perspectief kunnen als v oorbeeld doelen en kritische succesfactoren gelden die in de tabel genoemd staan. De belangrijkste: Totale productie Resultaat (conform begroting) Inspecties Totale kosten productie (conform jaarplan) Monsters Totale kosten productie (conform jaarplan) Keuringen Totale kosten productie (conform jaarplan) Opbrengsten derden Totale productie Programma resultaat (conform jaarplan) Budget v ersus kostprijs per product P * Q per product per regio P * Q per product per regio P * Q per product per regio Certificaten Ringonderzoeken Oplev erdocumenten Budgetuitputting per thema kosten per thema (raamproj.) opbrengsten per thema (raamproj.) per raamproject per regio Toelichting Vanuit de outputsturing is die financiële managementinformatie v an belang die periodiek wordt gegenereerd inzake de inspectieproductie, de monsterproductie en de productie op het gebied v an de keuringen. Daarnaast zijn kengetallen van belang die periodiek een beeld gev en ov er de opbrengsten v an derde partijen. Het blokje met succesfactoren en indicatoren totale productie programmaresultaat zou ook onder programmasturing kunnen w orden geschaard. Het betreft hier het financiële v erantw oordingsdeel dat aansluit op de thematische/projectmatige indeling bij het jaarplan. In de tw ee hieronder staande tabellen zijn overige op outputsturing gerichte financiële kengetallen opgenomen. Deze zijn te kw alificeren als kostenbeheersing (budgetuitputting) en efficiency (doelmatigheids-kengetallen). 12

13 Budgetten per regio (Noord, NW, OT, etc.) Budgetten per directie (T&C, RB, BBB, etc.) Budgetuitputting per periode kosten opbrengsten resultaat Doelmatigheid Resultaat positief Bedrijfsresultaat > 0 Kostenbeheersing Kosten t < / = t-1 Verhouding kostensoorten Totale kosten per productgroep Eigen v ermogen positief Eigen v ermogen > 0 Meerjarige kostendekkendheid per productgroep Kostprijs daling Kostprijs t < / = t-1 Kostprijs per eenheid Uurtariev en Efficiënt produceren Werkelijke kosten per product (en project) tov gebudgetteerde kosten < / = 100% Intern perspectief Vanuit dit perspectief staan met betrekking tot de outputsturing de aantallen prestaties ten aanzien v an de v erschillende producten centraal. Naast de afgesproken productie op vastgestelde producten en diensten gaat het hierbij om afgeleide productie, zoals bijv oorbeeld de maatregel-productie. In de tabel staat een opsomming v an de betreffende doelen en indicatoren. Totale productie Inspecties Totale productie (conform jaarplan Productiv iteit Monsters Totale productie (conform jaarplan) Productiv iteit Aantal afgegev en beschikkingen aantal v erleende v ergunningen aantal v erleende ontheffingen aantal + soort maatregelen Aantal eenheden v ersus planning per product per regio Bezettingspercentage >/= 80% Aantal eenheden v ersus planning per product per regio Bezettingspercentage >/= 90% 13

14 Keuringen Totale productie (conform jaarplan) Productiv iteit Aantal eenheden v ersus planning per product per regio Bezettingspercentage >/= 100 Toelichting De eerste tabel v an het intern perspectief geeft de aansluiting w eer met de outputgestuurde producten en diensten. Het gaat om verantw oording van de aantallen producten, gerealiseerd per periode. Dit is informatie die bij v oorkeur maandelijks terugkomt in de rapportage. De koppeling v an productieaantallen met personele kengetallen (bijv oorbeeld de bezettingsgraad teams) moet het eenvoudiger maken te sturen. De hieronder staande tabel geeft de aanzet tot de identificatie v an kritische succesfactoren en prestatieindicatoren met betrekking tot doelmatigheid en kwaliteit v an de organisatie. Hierin is een aantal indicatoren opgenomen dat in de tijd een goed ov erzicht geeft v an kw aliteitsdoelstellingen. Doelmatigheid en kwaliteit Productie stijging Productie t > t-1 Kw aliteit Geaccrediteerde lab s Intern audit primair proces (# audits) % formele fouten in beschikkingen # bezw aarschriften + ontv ankelijk doorlooptijden + % afw ijking Directe uren / totaal aantal uren Ratio management - medewerker Arbeidsproductiv iteit (zie bez. %) Beheerkosten / totale kosten goedkeurende accountantsv erklaring De laatste tabel geeft de aansluiting met programmasturing: het programmaresultaat. Hierin staan niet zozeer de afzonderlijke producten centraal als wel de realisatie v an projecten en thema s, waarbij in de v erantw oording nauwkeurig wordt aangesloten bij de beleidsdoelen die met opdrachtgev er zijn afgesproken. Totale productie Programma resultaat (conform jaarplan) Aantallen productie per thema aantal eenheden per thema (raamproj.) urenbesteding per thema (raamproj.) maatregelen per thema (raamproj.) realisatie mijlpalen per project 14

15 In 2004 is een aantal kwaliteitsindicatoren gehanteerd zoals percentages herinspecties, te bezoeken bedrijv en, etc. Daarnaast v alt te denken aan doelstellingen met prestatie-indicatoren met betrekking tot klachten en de procesmatige afhandeling daarvan, doorlooptijden v an waarschuw ingen, de mate waarin procedures en protocollen w orden nageleefd binnen de organisatie, enzovoorts. Deze indicatoren zijn ty pisch v oor het intern perspectief en w orden in de loop van 2005 ingepast in het model. Programma gestuurde producten en diensten Intern perspectief Vanuit dit perspectief in het kader v an programmasturing staan onder andere de v olgende vragen centraal. Is er v oldoende inzicht in de wijze w aarop de VWA haar processen uitv oert?, Kunnen de activ iteiten sneller of nauwkeuriger worden uitgev oerd? en Bereikt de VWA de bedoelde effecten in de maatschappij? Toelichting Productiv iteit maakt ex pliciet onderdeel uit v an dit perspectief, ev enals de w ijze waarop de productiv iteit is gespreid ov er onder andere bedrijv en, instellingen en w et- en regelgev ing. De meldkamer als oog en oor naar de maatschappij neemt hierin een belangrijke plaats in. De eerste tabel gaat dan ook ov er indicatoren met betrekking tot meldingen; maatregelen volgen in het laatste blok. Meldingen v erdeling binnenkomende informatie aantal v ragen om informatie, wijze v an afhandeling? aantal klachten ontv angen + onderverdeling in categorieën / sectoren procentuele verdeling klachten, v erdeeld over telefoon, , brief aantal klachten uitgezet en onderverdeeld naar welke regio doorlooptijd openstaande klachten (onderv erdeeld per tijd en per regio) aantal maatregelen getroffen op de uitgezette klachten trendmatig: klachten per sector / per categorie Personele inzet Medew erkers tev redenheid Gemiddelde bezetting Capaciteit per product capaciteit per project aantal directe dagen aantal indirecte dagen in- en uitstroom kengetallen v erzuim kengetallen functioneringsgesprekken opleidingsbudget per fte 15

16 Bestuurlijke boetes Aantal beroeps- en bezw aarschriften + percentage toew ijzing (per periode) opbrengsten bestuurlijke boetes omv ang bezetting omv ang onderhanden w erk doorlooptijden (zie w ettelijk persp.) Onder dit perspectief v alt ook productmanagement en bijvoorbeeld een belangrijk deel v an de personele kengetallen (personele inzet). Als doel of kritische succesfactor moet deze nader w orden beschreven en (na gesprekken met materiedeskundigen) w orden uitgebreid en inhoudelijk genormeerd. Dit geldt bijv oorbeeld ook v oor productmanagement/afgeleide productie en de v oor de overige binnen programmasturing genoemde doelen en indicatoren. Productmanagement Afgeleide productie Aantal inspecties per ty pe aantal bezoeken + soort karakteristieken productie onregelmatigheid productie frequenties productie Aantal publicaties aantal lezingen, mediacontacten aantal persberichten aantal recalls Innovatief perspectief Vanuit dit perspectief staan binnen de programmasturing o.a. de v olgende v ragen centraal. Welke eisen w orden er in de toekomst aan de VWA gesteld? Welke ontw ikkelingen zijn er in de omgev ing; hoe moet de VWA daarop inspelen m.b.t. de te lev eren prestaties? Opleidingsniv eau 20% univ ersitair / + 40% HBO / + 100% controleurs BOA Productontw ikkeling 100 publicaties per jaar 10 handhav ingmethodes per jaar Procesontw ikkeling Verbetering w erkprocessen primair, ondersteunend en staf Vastgestelde AO/IC Implementatie v an geautomatiseerde informatiesystemen Ontw ikkeling instrumentaria en kengetallen Ontw ikkeling monitorsystemen v oor planning Borgen en verbeteren bestaande procedures Verbeteren bedrijv enbestand 16

17 De gestelde normen zijn hier opgenomen als voorbeeld (geen consequentie). Toelichting Doelstellingen en ksf-en die binnen dit perspectief kunnen worden geformuleerd, zijn gericht op de producten onderzoeksprogramma en pro-actiev e risicobeoordeling. Hierv oor zijn er bijv oorbeeld doelen te formuleren op het gebied v an het opleidingsniv eau v an medew erkers, maar ook op het gebied van product- (of proces)innov atie. Afgeleide productie Beleidsontw ikkeling Ontw ikkeling kengetallen, w.o. Trends ea samengestelde kengetallen # productie per branche # maatregelen per branche # herinspecties totaal # herinspecties + mtrg consumenttev redenheid tev redenheid bij bedrijven klachten en status Risicobeleidsontw ikkeling en beheersing Vertalen v an v oortgaande inzichten in v ernieuw de doelstellingen / projecten Handhav ingprogramma's Onderzoeksprogramma s Prioriteitenstelling Hierbij kan als v oorbeeld v oor het product onderzoeksprogramma gelden, de mate w aarin nieuwe onderzoeksmethoden w orden ontw ikkeld, publicaties in bepaalde (wetenschappelijke) media met betrekking tot onderzoeksresultaten, betrokkenheid v an universiteiten en onderzoeksinstellingen, ook vanuit internationaal perspectief, enzovoorts. Onder het kopje afgeleide productie staat als indicator het ontw ikkelen v an div erse kengetallen. Dit is ten behoeve van juist de ontw ikkeling van handhavingsprogramma s, het bijstellen v an doelen en beleidsprioriteiten. Ook hier dienen de doelen en indicatoren uitgew erkt te w orden en waar mogelijk genormeerd (afhankelijk v an het soort onderzoek: dus maatw erk succesfactoren en maatw erk indicatoren). Wettelijk perspectief Het w ettelijk perspectief is de bestaansgrond van de VWA. Vragen hierbij zijn bijvoorbeeld: Welke wettelijke eisen en wetsw ijzigingen zijn van belang v oor de producten en diensten die de VWA lev ert? Voldoet de bedrijfsv oering aan de doelmatigheidseisen zoals die door de w et worden voorgeschrev en? 17

18 Goede balans in handhav ing Spreiding handhav ing met betrekking tot Wetgev ing *) Regelingsafspraken: 100% Wettelijke termijn Doorlooptijden maatregelen Algemene regels v an behoorlijk bestuur BOA-v erordeningen t.a.v. Operationele handhav ing Arbeidsv oorw aarden CAO ambtenaren 100% gevolgd Aanbesteding Nationale en Europese richtlijnen 100% gev olgd Toelichting In de tabel is een opsomming gegev en v an de doelen en indicatoren die een beeld moeten gev en v anuit het w ettelijk perspectief. Onder dit perspectief v allen bijv oorbeeld een deel van de eisen die gelden v oor de kwaliteitsindicatoren zoals die in 2004 gelden: doorlooptijden met betrekking tot maatregelen. Dit perspectief is uit te breiden met meer doelen en daarbij behorende indicatoren. Voor een compleet beeld moet vanuit de beleidshoek meer inhoud w orden gegev en. Hierbij kan vooral gedacht w orden aan nationale en Europese verordeningen. Maatschappelijk perspectief Vanuit dit perspectief staan v ragen centraal als: Is er maatschappelijk gezien behoefte aan de taken die de VWA uitv oert? Waar w ordt de beleidsvrijheid beperkt door prioriteiten v an het Rijk (VWS en LNV)? Goede banden OG / EIG Doelbereiking > 80% Meetbare effecten Autarkie Resultaat structureel > 0 bepaling eigen tariev en = 100% bepaling eigen kostprijzen autonome bedrijfsv oering Emancipatorisch aanname beleid Aandeel v rouw en > 40% Aandeel allocht. > 10% Kw aliteit Onafhankelijke auditfunctie + # en soort audits Onderzoeksresultaten periodieke enquêtes Klanttev redenheidsonderzoeken Aantal klachten / reacties v an buiten Bereikbaarheid en slagkrachtorganisatie Beleidsontw ikkeling Vertalen v an maatschappelijke thema s in actuele onderzoeksprogramma s Toelichting Vanuit dit perspectief moet de vraag naar informatie (succesfactoren en indicatoren) w orden geformuleerd die betrekking heeft op het product pro-actiev e risicobeoordeling. Voor de VWA zijn daarbij leidend de v ragen: Waar liggen de grootste risico's v oor de veiligheid van voeding en w aren bezien vanuit de vraag waar de grootste gezondheidsw inst is te behalen? 18

19 Hoe kan het v ertrouw en v an de burger/consument w orden v ersterkt als het gaat om v oeding en w aren? Het ontw ikkelen v an op risicobeleid toegesneden indicatoren is afhankelijk van de v raag. Er ligt hier een ov erlap met de succesfactoren ov erige productie en beleidsontw ikkeling vanuit het innov atief perspectief. In de tabel w orden ook doelen op het bedrijfsv oeringsv lak geformuleerd. Voor doelen op het gebied v an kw aliteit w ordt de onafhankelijke auditfunctie opgev oerd als indicator. Binnen het innov atief perspectief en maatschappelijk perspectief te definiëren doelen, kan ook w orden gedacht aan doelen die beleidseffecten in het maatschappelijk v eld beschrijv en en indicatoren die de meting v an deze effecten kunnen bew erkstelligen. Vanuit dit perspectief w orden thans initiatiev en ontw ikkeld v anuit het Bureau Risicobeoordeling en de Directie Toezicht en Communicatie. Tijdspad De totale set prestatie- en kw aliteitsindicatoren v oor 2006 dient per 1 januari 2005 voor de belangrijkste categorieën (de perspectiev en met betrekking tot de outputsturing) v oor operatie gereed te zijn en in de loop v an 2005 te worden aangevuld met de ov erige (de perspectiev en met betrekking tot programmasturing). In concreto betekent dit dat de verschillende rapportages (maand, kwartaal en projectenrapportages) in 2005 steeds meer gestalte krijgen. Er kan w orden gestart met die indicatoren die reeds een langere geschiedenis in de organisatie hebben. Het financieel perspectief en het intern perspectief dienen in 2004 te w orden afgerond: per 1 januari 2005 zijn de kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren in de v erschillende rapportages opgenomen. De ov erige perspectiev en (met betrekking tot de programmagestuurde producten en diensten) met kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren zijn al of worden in 2004 en/of begin 2005 in ontw ikkeling genomen. Een belangrijk deel v an de hier gegenereerde informatie moet in de STRAVER-rapportage terechtkomen of aanv ullend in de maand- en kw artaalrapportages. Qua inhoud zijn zowel de PIOFAH-functies in de bedrijfsvoering als de doelbereiking-kw aliteit v an de met de opdrachtgev er afgesproken productie, uitputtend neergezet. Daarbij moet w orden opgemerkt dat door het combineren van perspectiev en een goed periodiek inzicht wordt v erkregen in de realisatie v an de programma s zoals die in het jaarplan zijn afgesproken. In de verantw oording kan hierbij gebruikt w orden gemaakt v an kw artaalrapportages (het project-programma deel) of de maandelijkse, interne rapportages over de projectv oortgang. Tot Slot In de v oorgaande paragrafen is in feite een modelmatige ordening v an managementinformatie nagestreefd. Het w ordt pas nuttige en bruikbare (sturings)informatie als deze gegevens berusten op betrouw bare systemen en als ze snel beschikbaar komen bij de verschillende lagen van gebruikers. Dus: betrouw baar, transparant en snel. De invulling van perspectiev en, geënt op de producten en diensten zoals die zijn v astgesteld, dient: 19

20 1. te w orden uitgebreid en te worden ingevuld. Doelstellingen moeten w orden beschrev en, onderbouw d en w aar mogelijk gekw antificeerd. Prestatie-indicatoren moeten w orden uitgew erkt en w aar mogelijk genormeerd. 2. door informatiesy stemen te w orden ondersteund ( Lambi-traject en het kubusproject ). Hierbij w ordt gedoeld op een geautomatiseerd managementinformatiesysteem dat betrouw baar, snel en op eenv oudige w ijze gegevensbewerkingen kan uitv oeren (punt 1 ondersteunt) en in een geschikte rapportagev orm giet. 3. Uit punt 1 komt een uitgebreide lijst v an geclusterde doelen met prestatie indicatoren. Uit punt tw ee komt een informatiesy steem dat punt 1 volledig, snel en eenv oudig kan ondersteunen. Op basis van deze tw ee mijlpalen dient per te identificeren managementinformatiebehoefte een bruikbare cockpit met indicatoren en sturingsmogelijkheden te worden samengesteld. 20

plan van aanpak openingsbalans VWA

plan van aanpak openingsbalans VWA plan van aanpak openingsbalans VWA januari 2005 Dhr. P.C. Pegels Dhr. drs. R.C. de Lange RC INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 1.1 CONTEXT...3 1.2 UITGANGSPUNTEN OPENINGSB ALANS 2006...4 1.3 WAARDERINGSGRONDSLAGEN...5

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Managementinformatiesystemen in het MBO Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Mogelijkheden 4 3 en analyse vier scholen 6 3.1 Wellantcollege 8 3.2 Noorderpoortcollege

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën Directie begrotingszaken Eindrapportage Kernmodel Financiële Informatievoorziening Baten/Lasten 30 maart 2000 Inhoud VOORWOORD...5 INLEIDING...7 1 OPZET PROJECT...9 INLEIDING...9

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 november 1 DELTA Netwerkbedrijf Het jaar van de verandering 2009 Foto voorpagina: nieuw hoogspanningsstation Oosterland Om de opkomst van decentrale

Nadere informatie

Toetsingsrapport. Kan ProRail op 1 januari 2008 op output sturen en gestuurd worden?

Toetsingsrapport. Kan ProRail op 1 januari 2008 op output sturen en gestuurd worden? Toetsingsrapport Kan ProRail op 1 januari 2008 op output sturen en gestuurd worden? Status : Eindrapport Door: L.A.F.M. Kerklaan & A.A. de Waal Datum: 31 oktober 2007 1 Inhoud 1. Introductie 4 1.1. Opdracht

Nadere informatie

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Rekenkamercommissie gemeente Eindhoven september 2010 Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Risicomanagement en Weerstandsvermogen BELEIDSNOTA Risicomanagement en Weerstandsvermogen Gemeente Deventer Deventer, mei 2007 Team Planning & Control Voorwoord Voor u ligt de Concept beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen. Het

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Beheerplan 2010. ProRail Planning en Control ProRail EDMS 1552343. 1 december 2009. Definitief. Van. Auteur. Kenmerk. Versie 3.0.

Beheerplan 2010. ProRail Planning en Control ProRail EDMS 1552343. 1 december 2009. Definitief. Van. Auteur. Kenmerk. Versie 3.0. Beheerplan 2010 Van Auteur ProRail Planning en Control ProRail Kenmerk EDMS 1552343 Versie 3.0 Datum 1 december 2009 Bestand Beheerplan 2010 Status Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Strategie en sturing...

Nadere informatie

Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet

Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet 1 Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet Titel: Monitoring van het sociaal domein, grip op ontwikkelingen Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Regeling Kempengemeenten

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 48 Datum: Versie:

Nadere informatie

In geval er sprake is van voogdij door een gecertificeerde instelling is het werkelijke verblijf van de jeugdige bepalend.

In geval er sprake is van voogdij door een gecertificeerde instelling is het werkelijke verblijf van de jeugdige bepalend. Bijlage I Woonplaatsbeginsel Dit stuk heeft als doel gemeenten en aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in te lichten over het nieuwe woonplaatsbeginsel. In de jeugdwet bepaalt

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

Gedetailleerd Ontwerp (deel1) Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Gedetailleerd Ontwerp (deel1) Rijkswaterstaat Corporate Dienst Gedetailleerd Ontwerp (deel1) Rijkswaterstaat Corporate Dienst 19 mei 2005 ........................................................................................ Colofon Uitgegeven door: Hugo Kramer

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 38 Datum: donderdag 27

Nadere informatie

Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk. Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ)

Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk. Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ) Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ) December 2004 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Historische context en aanleiding van de

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie