Doelmatigheids- en outputindicatoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doelmatigheids- en outputindicatoren"

Transcriptie

1 Doelmatigheids- en outputindicatoren Januari 2005 Drs. H.J. Bus Mr. drs. J.A.F.M. Verhoev en

2 1 DOELMATIGHEIDS- EN OUTPUTINDICATOREN INLEIDING EN KADER STRATEGISCHE VERANTWOORDING: DOELMATIGHEID EN OUTPUT BATEN-LASTENDIENST: STREVEN NAAR DOELMATIGHEID EN KWALITEIT DOELMATIGHEIDSINDICATOREN OUTPUTINDICATOREN VERVOLG EN TIJDSPAD...9 BIJLAGE 1 BOUWSTENEN: TOTALE SET VAN PRESTATIE- EN KWALITEITSINDICATOREN...11

3 1 DOELMATIGHEIDS- EN OUTPUTINDICATOREN 1.1 Inleiding en kader Een ov erheidsorganisatie kan erv oor kiezen een onderdeel v an die organisatie om te v ormen tot een dienst die een baten-lasten stelsel voert. De belangrijkste redenen hiervoor zijn vergroting v an de doelmatigheid en kw antificering v an de bijdrage v an dat organisatieonderdeel aan de ov erkoepelende beleidsdoelstelling. Om de erkenning te krijgen van een dienst die een baten-lastenstelsel voert, is het nodig een aantal analyses uit te v oeren, afspraken te maken, processen v ast te leggen, producten vast te leggen en de administratie daarop in te richten. Dit is vastgelegd in de instellingseisen van het Ministerie van Financiën. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft de ambitie per 1 januari 2006 de bedoelde erkenning te v erkrijgen. Hiertoe is een projectorganisatie opgezet, bezet met VWA-ers. Verschillende werkgroepen hebben aan de instellingeisen gew erkt; dit is vastgelegd in een aantal notities. Hieronder staat in ov erzicht welke notities beschikbaar zijn. Al deze notities zijn bedoeld voor de betrokken partijen, bestaande uit secretaris-generaal (SG), directeurengeneraal (DG s), beleidsdirecties, DG VWA, VWA-managementteams en deels VWA-staf. Enige kennis van een baten-lasten dienst w ordt daarmee bekend v erondersteld. Hiertoe is in 2004 aan de VWA-betrokkenen een cursus gegev en door de Rijksacademie v oor Financiën en Economie. Alle notities betreffende de instellingseisen staan in het v olgende ov erzicht naast elkaar benoemd. Ook is er een managementsamenv atting beschikbaar. omgev ingsanalyse producten en diensten beschrijv ing processen kostprijsmodel DOELMATIGHEIDS- EN OUTPUTINDICATOREN p&c cyclus risicobeleid pv a openingsbalans pv a financieel beheer pv a baten-lasten administratie pv a resultaatgericht besturen accountantsv erklaring De dienst geeft aan hoe kan w orden beoordeeld of er doelmatiger w ordt gewerkt. Als basisindicator dient hiertoe de kostprijs per product of dienst. In aanv ulling op deze basisindicator wordt een set van doelmatigheids- en outputindicatoren v astgesteld. Deze opdracht is zowel vanuit de breedte als vanuit de engte te benaderen. Breed betekent het ontwikkelen van een totale set van doelmatigheids- en outputindicatoren voor de gehele VWA (ten behoeve van interne sturing). Eng betekent een voor de opdrachtgever en eigenaar afgewogen set van doelmatigheids- en outputindicatoren (ten behoeve van externe verantwoording). In deze notitie is deze laatste benadering uitgewerkt, waarbij wel een aanzet wordt gegeven voor de totale set met indicatoren (zie hiervoor bijlage 1). De doelmatigheids- en outputindicatoren zoals gepresenteerd in paragraaf 2.2 en 2.3 zijn namelijk een afgeleide van deze totale set. De totale set v an doelmatigheids- en outputindicatoren dient samenhangend, betrouw baar en informatief te zijn. Een dergelijke set is daarom gebaat bij een onderliggend framew ork dat verschillende inzichten kan bieden in de grote stroom van managementinformatie. Voorbeelden van zo'n framework zijn het model v an het Instituut v oor Nederlandse Kwaliteit (INK) of het Balanced Scorecard model (BSC). 3

4 Aan de keus voor een framew ork gaat een principiële discussie v ooraf die binnen de VWA nog moet worden gev oerd. Wel zijn reeds kritische succesfactoren onderscheiden en indicatoren geïnv entariseerd die verv olgens op een later moment in het gekozen model worden ingepast. Uitgangspunt: producten- en Deze notitie geeft een set met doelmatigheids- en outputindicatoren ten behoev e v an de strategische v erantw oording w aarbij de producten en diensten van de VWA (zie de producten- en ) als uitgangspunt zijn gekozen 1. De producten- en is leidend v oor meetbare indicatoren die moeten zorgen voor het inzicht in het strev en naar doelmatigheid en kw aliteit. Deze doelmatigheid kw aliteit relatie is cruciaal in het VBTBprincipe dat onder alle producten en diensten ligt en komt dan ook terug bij alle indicatoren. Het meten van prestaties en doelmatigheid in relatie tot de producten en diensten legt de feitelijke koppeling tussen beleid en middelen (=VBTB). In de catalogus worden tw ee w ijzen van sturing v an producten en diensten onderscheiden: outputsturing en programmasturing. Deze wijzen van sturing zijn ook in de omschrijving v an de doelmatigheidsen outputindicatoren te onderkennen (ev enals in de totale set v an indicatoren in bijlage 1). Strategische v erantw oording betekent ook dat de beschreven sets met doelmatigheids- en outputindicatoren aansluiten bij de STRAVER-systematiek. De indicatoren dienen met andere w oorden een beeld te geven van de v oortgang met betrekking tot de afspraken die in arrangementen is neergelegd. Leeswijzer Hoofdstuk tw ee begint met een beschrijving v an de betekenis van doelmatigheid en kwaliteit. Verv olgens wordt de set met doelmatigheidsindicatoren (en kw aliteit) en de set met outputindicatoren benoemd ten behoev e v an de strategische verantw oording. In bijlage 1 v indt na een korte inleiding de identificatie plaats van de totale set met indicatoren. Hierbij is naast de producten- en een scorecard gebruikt als ex tra ordeningsprincipe. 1 Gehanteerde bronnen: productiegegevens en kengetallen zoals gehanteerd in de managementrapportages vanuit de lopende verantwoording. Daarnaast doelmatigheids- en outputindicatoren opgenomen in de begrotingsstukken. Geput is uit de strategische ondernemingsvisie VWA en hoofdstuk 6 Statuut en het VWA project sturingsinformatie. 4

5 2 STRATEGISCHE VERANTWOORDING: DOELMATIGHEID EN OUTPUT 2.1 Baten-lastendienst: streven naar doelmatigheid en kwaliteit Een baten-lastendienst moet kunnen w orden beoordeeld op doelmatigheid. Doelmatigheid heeft betrekking op het v erband tussen de ingezette middelen en de door een dienst geleverde en beoogde hoev eelheid producten en diensten. Doelmatigheid w ordt weergegev en als de v erhouding tussen middelen en de producten in relatie tot de kw aliteit v an de producten. Een doelmatiger beheer kan dus betekenen dat; met minder middelen een zelfde aantal producten met gelijkblijvende kw aliteit w ordt gerealiseerd; met dezelfde middelen meer producten met gelijkblijv ende kwaliteit w ordt gerealiseerd; met dezelfde middelen hetzelfde aantal producten tegen een hogere kwaliteit w ordt gerealiseerd; of een, in verhouding, positiev e combinatie v an het bovenstaande. Hoe meet je doelmatigheid? Bij het v olgen van de doelmatigheidsontw ikkeling is voor de opdrachtgev er v ooral de combinatie v an prijs en kw antiteit-kw aliteit v an belang. Het v olstaan met slechts een enkele indicator v oor kwaliteit (bijv oorbeeld klanttev redenheid of snelheid van afhandelen) is dus niet afdoende. Welke indicatoren (naast de kostprijs per eenheid product) uiteindelijk relevant zijn, is altijd een kw estie v an maatw erk. In de volgende paragraaf is hierv oor een selectie gemaakt. Om doelmatigheid meetbaar te maken, kunnen succesfactoren worden onderscheiden. Deze zijn op de doelstellingen (kw aliteit) gebaseerd en worden meetbaar gemaakt door duidelijk gedefinieerde prestatieindicatoren. Idealiter maken succesfactoren en prestatie-indicatoren deel uit van een samenhangend totaalsy steem w aarmee het management gericht kan sturen en dat gebaseerd is op het resultaatgerichte besturingsmodel en daarmee VBTB omsluit. Dit is het framework, zoals benoemd in de opdrachtbeschrijv ing. In bijlage 1 van deze notitie is een lijst/aanzet opgenomen met de meest kritische succesfactoren v oor de producten en diensten van de VWA en de indicatoren waarmee deze gemeten en v erantw oord kunnen w orden. Rapportages naar eigenaar en opdrachtgever Voor de (periodieke) informatiev oorziening v an de VWA naar de opdrachtgev er en de eigenaar is er een afgew ogen set met doelmatigheidsindicatoren en een set met outputindicatoren opgesteld. Deze tw ee sets kunnen w orden opgev at als een eerste v oorstel v oor de invulling van de strategische verantw oording van de VWA en kunnen vanzelfsprekend worden aangepast en/of aangev uld. De samenstelling v an deze sets bepalen dus v oor een belangrijk deel de (cijfermatige) inhoud v an de rapportages aan opdrachtgev er en eigenaar. De in bijlage 1 opgenomen indicatoren zijn geïdentificeerd ten behoev e van de interne sturing. 2.2 Doelmatigheidsindicatoren De doelmatigheidsindicatoren w orden minimaal éénmaal per jaar, in de jaarrapportage, gerapporteerd. De toegev oegde waarde van bijvoorbeeld een maandelijkse rapportage voor bepaalde indicatoren is minimaal en geeft dus geen beter inzicht in de doelmatigheid v an de uitgev oerde w erkzaamheden. Een v oorbeeld hierv an is de kostprijs. Afspraken over de inv ulling v oor het jaar daarna worden in het jaarplan en de begroting v astgelegd. 5

6 De indicatoren die de ontw ikkeling v an doelmatigheid gedurende het jaar laten zien, zijn opgenomen in de MCS-rapportage. Deze rapportage w ordt drie keer per jaar met de eigenaar en opdrachtgev er besproken. Productsoort Producten indicator Doelmatigheid (1x per jaar) Inspectie 1.3 Producten- en Monster 1.4 Producten- en Keuring 1.5 Producten- en Meldingen en incidentmanagement 1.6 Producten- en Productmanagement 1.7 Producten- en Risicocommunicatie 1.8 Producten- en Inspectie voedselveiligheid Inspectie Productveiligheid Inspectie DHT Inspectie VT / vlees / vee Inspectie import Diervoeders Inspectie overig Chemisch Residu onderzoek Microbiologisch / trichinen Histologisch Bijzondere monsters Keuring ter slacht aangeboden levend dier Keuring van geslacht dier Keuring derde-landenimport Exportkeuring Routinemelding Incident Ernstig incident Crisis Advies minister Toezichtsarrangement Rapportage over toezicht Omgevingsverkenning Afhandeling melding Reactieve risicobeoordeling Voorlichting risico s Informatie over risico s Communicatie over risico s C.P. verlaging kostprijs C.P. verhoging aantal inspecties per fte Kwaliteitsindicator: Duur en % afwijking van de inspectie t.o.v. de vastgestelde norm in de voorcalculatie C.P. verlaging kostprijs C.P. verhoging aantal monsters per fte Kwaliteitsindicator: Duur en % afwijking van de inspectie t.o.v. de vastgestelde norm in de voorcalculatie C.P. verlaging kosten uurtarief C.P. verhoging van het aandeel fee-earners in de kostenopbouw Kwaliteitsindicator: Aantal ingediende bezwaarschriften en % toegewezen bezwaarschriften op facturen en werkzaamheden door VWA medewerkers C.P. aantal afgehandelde meldingen per fte binnen wettelijke termijnen Kwaliteitsindicator: % afgehandelde meldingen binnen de vastgestelde norm qua doorlooptijd audit audit 6

7 Bestuurlijke Boetes 1.9 Producten- en Boetebeschikking Verweerschrift C.P. aantal afgehandelde beschikkingen per fte binnen wettelijke termijnen C.P. o mzet en opbrengstenontwikkeling per beschikking / verweerschrift Kwaliteitsindicator: Aantal ingediende bezwaarschriften en % toegewezen bezwaarschriften op boetes en werkzaamheden door VWA medewerkers % afgehandelde meldingen binnen de vastgestelde norm qua doorlooptijd Onderzoeksprogramma 1.10 Producten- en Pro-actieve risicobeoordeling 1.11 Producten- en Divers audit Pro-actieve risicobeoordeling audit Toelichting In de eerste kolom zijn de productsoorten benoemd v anuit de producten- en. De tw eede kolom benoemt de onder de soorten gedefinieerde producten. De doelmatigheidsindicatoren in de derde kolom zijn een deelverzameling van de totale set met indicatoren. De gepresenteerde selectie in de bov enstaande tabel betreft een beperkt aantal indicatoren, maar wel voor meer dan 30 producten. Deze indicatoren bieden v errijkte informatie: met basisgegev ens (waaronder v eel outputindicatoren, zie paragraaf 2.3) wordt de in de tabel genoemde doelmatigheid berekend en afgezet tegen die in het jaar daarv oor. Met deze indicatoren w ordt zo een meerjarig beeld neergezet van het doelmatig opereren v an de VWA. Deze indicatoren komen terecht in de managementrapportages. Kwaliteit Afgezien v an de hierbov en genoemde doelmatigheidsindicatoren kan vanuit kwaliteitsoogpunt een aantal andere/aanv ullende indicatoren w orden opgesteld, gericht op de organisatie van de VWA. In de onderstaande tabel is deze set uitgew erkt. Kwaliteitsindicatoren indicator (4x per jaar) VWA als geheel Kwaliteit van de organisatie Aantal en aard uitgevoerde audits Aantal en aard van de ontvangen klachten Doorlooptijden en percentage afwijking C.P. verhouding primaire versus ondersteunende (overhead) werkzaamheden resultaten klantvriendelijkheidsonderzoeken 7

8 De eerste drie indicatoren zijn naar opbouw meer output -gericht maar hebben als doel meer inzicht te bieden in de w ereld achter de cijfers. De vierde indicator is een doelmatigheidsindicator die betrekking heeft op de gehele dienst (en niet slechts één product). De v ier genoemde indicatoren worden opgenomen in de kw artaalrapportage zodat in combinatie met doelmatigheid en output (v olgende paragraaf) gedurende het jaar een goed beeld ontstaat v an het functioneren v an de VWA. 2.3 Outputindicatoren Strategische v erantw oording betekent, naast de indicatie v an doelmatigheid, ook periodiek inzicht in de realisatiegegev ens met betrekking tot de planningsafspraken v an de producten en diensten. Hierv oor is een selectie v an outputindicatoren opgenomen, die in de strategische v erantw oording in principe v ier maal per jaar w ordt gerapporteerd (via de kwartaalrapportage/mcs-rapportage en STRAVER). De nu lopende discussie ov er de v ormgeving van de opdrachtgev er en eigenaarrelaties kan ertoe leiden dat niet v ier maar drie keer per jaar w ordt gerapporteerd. Productsoort Producten indicator output (4x per jaar) Inspectie 1.3 Producten- en Monster 1.4 Producten- en Keuring 1.5 Producten- en Meldingen en incidentmanagement 1.6 Producten- en Inspectie voedselveiligheid Inspectie Productveiligheid Inspectie DHT Inspectie VT / vlees / vee Inspectie import Diervoeders Inspectie overig Chemisch Residu onderzoek Microbiologisch / trichinen Histologisch Bijzondere monsters Keuring ter slacht aangeboden levend dier Keuring van geslacht dier Keuring van derdelandenimport Exportkeuring Routinemelding Incident Ernstig incident Crisis omzet per product planning versus realisatie aantal inspecties per product planning versus realisatie aantal inspecties per programma (c.f. STRAVER-indeling) omzet per product planning versus realisatie aantal monsters per product planning versus realisatie aantal monsters per programma (c.f. STRAVER-indeling omzet per product het aantal declarabele uren per fee-earner per functie planning versus realisatie aantal keuringen per product planning versus realisatie aantal inspecties per programma (c.f. STRAVER-indeling planning versus realisatie van het aantal declarabele uren omzet per product (afhankelijk van inrichting van het systeem) aantal afgehandelde meldingen per product 8

9 Productmanagement 1.7 Producten- en Risicocommunicatie 1.8 Producten- en Bestuurlijke Boetes 1.9 Producten- en Onderzoeksprogramma 1.10 Producten- en Pro-actieve risicobeoordeling 1.11 Producten- en Advies minister Toezichtsarrangement Rapportage over toezicht Omgevingsverkenning Afhandeling melding Reactieve risicobeoordeling Voorlichting risico s Informatie over risico s Communicatie over risico s Boetebeschikking Verweerschrift omzet per product (afhankelijk van inrichting van het systeem) aantal geboekte directe uren per product (afgezet tegen de planning) omzet per product (afhankelijk inrichting van systeem) aantal geboekte directe uren per product (afgezet tegen de planning) omzet per product aantal geboekte directe uren per product (afgezet tegen de planning) aantal beroeps- en bezwaarprocedures doorlooptijd beschikkingen Divers omzet per product (afhankelijk van inrichting van het systeem) aantal geboekte directe uren per product (afgezet tegen de planning) Pro-actieve omzet per product (afhankelijk van inrichting van het risicobeoordeling systeem) aantal geboekte directe uren per product (afgezet tegen de planning) Toelichting De periodieke rapportage aan opdrachtgev er en eigenaar bestaat uit een selectie aan outputinformatie op productniv eau. De genoemde indicatoren in de productsoorten inspectie, monster en keuring zijn dusdanig opgebouw d dat ook een andere v oortgangsrapportage dan slechts op producten mogelijk is. Hierbij wordt met name gedacht aan de voortgang v an de programma s, zoals opgesteld in de STRAVER-methodiek. In de rapportage w ordt ieder kwartaal gestreefd naar het neerzetten v an een cijfermatig totaalbeeld v an de productie v an de VWA. Naast cijfers dient in de rapportage ook de w ereld achter de cijfers te w orden toegelicht. Productie en financiële analyses maken daarom deel uit v an de kw artaalrapportage. De v oortgangsanalyse v an de programma s (STRAVER) zal in de vorm v an een afw ijkingenrapportage plaatsvinden. Daar w aar afw ijkingen zijn geconstateerd ten opzichte v an de planning w orden deze toegelicht. De notitie planning- en controlcyclus gaat nader in op de managementrapportages en de relatie tussen de VWA en opdrachtgev er en eigenaar. 2.4 Vervolg en tijdspad De in de v orige paragrafen beschrev en sets van indicatoren bieden voor opdrachtgev er en eigenaar een adequaat beeld v an het totale functioneren v an de organisatie, zowel qua bedrijfsv oering als qua beleidsv oering. Nu is een organisatie altijd in bew eging, de v raag naar doorkijkjes of andere sets van informatie is daarmee ook nooit afgerond. 9

10 De totale set v an indicatoren (bijlage) laat zien wat bijgehouden wordt ten behoev e v an de interne sturing. Indien noodzakelijk kunnen de sets met indicatoren v oor ex terne verantw oording hiermee w orden uitgebreid. Aan opdrachtgev ers en eigenaar is dan ook ex pliciet gev raagd in te stemmen met beide geboden sets of hun aanv ullende w ensen kenbaar te maken. De output- en de doelmatigheidindicatoren v oor de productsoorten inspectie, monster, keuring en bestuurlijke boetes worden in het restant v an 2004 en in het 1 e kw artaal v an 2005 in gereedheid gebracht. Dit betekent het v aststellen v an de definitie en berekeningsw ijze, het v ergaren v an de betreffende gegev ens en het rapporteren in de eerste kw artaalrapportage De overige indicatoren w orden in de 2 e helft v an 2005 in gereedheid gebracht. Hierbij wordt aangesloten bij het Plan v an Aanpak proefdraaien resultaatgericht sturingsmodel. In dit plan van aanpak is ook v oorzien in een beschrijving van de w ijze w aarop de informatie w ordt gegenereerd. Dit om de betrouw baarheid van de gegev ensstroom te kunnen beoordelen. Bij de status van baten-lastendienst hoort iedere drie jaar een ev aluatiemoment. De intentie is bij de eerstv olgende ev aluatie intensief gebruik te maken van kengetallen om de VWA te v ergelijken (via een benchmark ) met andere baten-lastendiensten en/of uitv oerende diensten. Ontw ikkelingen om tot een informatiesysteem te komen die dergelijke informatie kan genereren zijn inmiddels in gang gezet. 10

11 Bijlage 1 Bouwstenen: totale set van prestatie- en kwaliteitsindicatoren De producten- en is leidend v oor het model w aarin succesfactoren en meetbare indicatoren moeten zorgen voor het inzicht in het strev en naar doelmatigheid en kwaliteit. Deze doelmatigheid-kwaliteit relatie is cruciaal in het VBTB-principe dat onder alle producten en diensten ligt en komt dan ook terug bij alle geïdentificeerde succesfactoren en indicatoren. Sturen binnen de VWA 2006 kent tw ee inv alshoeken: outputsturing en programmasturing. De omschrijving van de v erschillende producten en diensten v olgt deze indeling. Zo kunnen ook de te identificeren succesfactoren en indicatoren w orden ingedeeld, v anwege de aantallen factoren en indicatoren is het raadzaam geacht een ex tra ordening aan te brengen. Als principe v an ordening is hierbij gekozen voor zes perspectiev en (gebaseerd op bestaande modellen). De indicatoren en succesfactoren kunnen natuurlijk ook op andere w ijzen geordend w orden (bijv oorbeeld INK, BSC, et cetera). Het onderstaande figuur geeft inzicht in de producten/diensten, de w ijze van sturing en de perspectiev en w aaronder de verschillende succesfactoren en prestatie-indicatoren zijn geordend. Output gestuurd Financieel perspecti ef Paragraaf Inspecties Monsters K euringen Intern perspecti ef Paragraaf Meldingen Meldingen + inc.mgt. +crisismgt. Product management Communi catie Bstr l. boetes Onderzoek programma pro-actief risico- b s Programmagestuurd Intern perspecti ef Innovatief perspecti ef Wettelijk perspecti ef Paragraaf Paragraaf Paragraaf Maatschappel ijk perspecti ef Paragraaf Toelichting De in de figuur w eergegeven indeling v an producten en diensten is opgedeeld naar outputgestuurde en programmagestuurde producten en diensten. Aan outputsturing zijn tw ee perspectiev en met succesfactoren en bijbehorende prestatie-indicatoren gehangen, aan programmasturing v ier perspectiev en. De producten en diensten onder outputsturing zijn afkomstig uit de gecombineerde primaire processen v an de v oormalige Kv W en RVV en daarmee v oor een belangrijk deel reeds beschrevenen gedefinieerd. Deze w orden ieder jaar met opdrachtgev er en eigenaar v astgesteld (in/v ia het jaarplan in het planningsproces). De producten onder programmasturing zijn in v ergelijking minder homogeen, kennen een eigen dynamiek in planning (en prioritering) en kennen daarom ook een andere benadering in de verantw oording. De succesfactoren en indicatoren die v an deze producten/diensten een beeld van de doelmatigheid en kw aliteit gev en zijn daarom onder v erschillende perspectiev en ondergebracht. 11

12 De nav olgende paragrafen v olgen de in de figuur aangegev en indeling. Hierbij moet opgemerkt w orden dat zow el de doelen als de prestatie-indicatoren v ooral geïdentificeerd w orden (w aar mogelijk ook normatief ingev uld). Het beschrijv en en kw antificeren v an doelen alsmede het normatief inv ullen van prestatie- en kw aliteitsindicatoren moet gedurende het traject in 2005 ter hand w orden genomen. Outputgestuurde producten en diensten Financieel perspectief Vanuit dit perspectief staan v ragen centraal als: worden de doelstellingen binnen de financiële kaders gerealiseerd?; worden de activ iteiten in uitv oering met v oldoende kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten uitgev oerd?, enzovoorts. Onder dit perspectief kunnen als v oorbeeld doelen en kritische succesfactoren gelden die in de tabel genoemd staan. De belangrijkste: Totale productie Resultaat (conform begroting) Inspecties Totale kosten productie (conform jaarplan) Monsters Totale kosten productie (conform jaarplan) Keuringen Totale kosten productie (conform jaarplan) Opbrengsten derden Totale productie Programma resultaat (conform jaarplan) Budget v ersus kostprijs per product P * Q per product per regio P * Q per product per regio P * Q per product per regio Certificaten Ringonderzoeken Oplev erdocumenten Budgetuitputting per thema kosten per thema (raamproj.) opbrengsten per thema (raamproj.) per raamproject per regio Toelichting Vanuit de outputsturing is die financiële managementinformatie v an belang die periodiek wordt gegenereerd inzake de inspectieproductie, de monsterproductie en de productie op het gebied v an de keuringen. Daarnaast zijn kengetallen van belang die periodiek een beeld gev en ov er de opbrengsten v an derde partijen. Het blokje met succesfactoren en indicatoren totale productie programmaresultaat zou ook onder programmasturing kunnen w orden geschaard. Het betreft hier het financiële v erantw oordingsdeel dat aansluit op de thematische/projectmatige indeling bij het jaarplan. In de tw ee hieronder staande tabellen zijn overige op outputsturing gerichte financiële kengetallen opgenomen. Deze zijn te kw alificeren als kostenbeheersing (budgetuitputting) en efficiency (doelmatigheids-kengetallen). 12

13 Budgetten per regio (Noord, NW, OT, etc.) Budgetten per directie (T&C, RB, BBB, etc.) Budgetuitputting per periode kosten opbrengsten resultaat Doelmatigheid Resultaat positief Bedrijfsresultaat > 0 Kostenbeheersing Kosten t < / = t-1 Verhouding kostensoorten Totale kosten per productgroep Eigen v ermogen positief Eigen v ermogen > 0 Meerjarige kostendekkendheid per productgroep Kostprijs daling Kostprijs t < / = t-1 Kostprijs per eenheid Uurtariev en Efficiënt produceren Werkelijke kosten per product (en project) tov gebudgetteerde kosten < / = 100% Intern perspectief Vanuit dit perspectief staan met betrekking tot de outputsturing de aantallen prestaties ten aanzien v an de v erschillende producten centraal. Naast de afgesproken productie op vastgestelde producten en diensten gaat het hierbij om afgeleide productie, zoals bijv oorbeeld de maatregel-productie. In de tabel staat een opsomming v an de betreffende doelen en indicatoren. Totale productie Inspecties Totale productie (conform jaarplan Productiv iteit Monsters Totale productie (conform jaarplan) Productiv iteit Aantal afgegev en beschikkingen aantal v erleende v ergunningen aantal v erleende ontheffingen aantal + soort maatregelen Aantal eenheden v ersus planning per product per regio Bezettingspercentage >/= 80% Aantal eenheden v ersus planning per product per regio Bezettingspercentage >/= 90% 13

14 Keuringen Totale productie (conform jaarplan) Productiv iteit Aantal eenheden v ersus planning per product per regio Bezettingspercentage >/= 100 Toelichting De eerste tabel v an het intern perspectief geeft de aansluiting w eer met de outputgestuurde producten en diensten. Het gaat om verantw oording van de aantallen producten, gerealiseerd per periode. Dit is informatie die bij v oorkeur maandelijks terugkomt in de rapportage. De koppeling v an productieaantallen met personele kengetallen (bijv oorbeeld de bezettingsgraad teams) moet het eenvoudiger maken te sturen. De hieronder staande tabel geeft de aanzet tot de identificatie v an kritische succesfactoren en prestatieindicatoren met betrekking tot doelmatigheid en kwaliteit v an de organisatie. Hierin is een aantal indicatoren opgenomen dat in de tijd een goed ov erzicht geeft v an kw aliteitsdoelstellingen. Doelmatigheid en kwaliteit Productie stijging Productie t > t-1 Kw aliteit Geaccrediteerde lab s Intern audit primair proces (# audits) % formele fouten in beschikkingen # bezw aarschriften + ontv ankelijk doorlooptijden + % afw ijking Directe uren / totaal aantal uren Ratio management - medewerker Arbeidsproductiv iteit (zie bez. %) Beheerkosten / totale kosten goedkeurende accountantsv erklaring De laatste tabel geeft de aansluiting met programmasturing: het programmaresultaat. Hierin staan niet zozeer de afzonderlijke producten centraal als wel de realisatie v an projecten en thema s, waarbij in de v erantw oording nauwkeurig wordt aangesloten bij de beleidsdoelen die met opdrachtgev er zijn afgesproken. Totale productie Programma resultaat (conform jaarplan) Aantallen productie per thema aantal eenheden per thema (raamproj.) urenbesteding per thema (raamproj.) maatregelen per thema (raamproj.) realisatie mijlpalen per project 14

15 In 2004 is een aantal kwaliteitsindicatoren gehanteerd zoals percentages herinspecties, te bezoeken bedrijv en, etc. Daarnaast v alt te denken aan doelstellingen met prestatie-indicatoren met betrekking tot klachten en de procesmatige afhandeling daarvan, doorlooptijden v an waarschuw ingen, de mate waarin procedures en protocollen w orden nageleefd binnen de organisatie, enzovoorts. Deze indicatoren zijn ty pisch v oor het intern perspectief en w orden in de loop van 2005 ingepast in het model. Programma gestuurde producten en diensten Intern perspectief Vanuit dit perspectief in het kader v an programmasturing staan onder andere de v olgende vragen centraal. Is er v oldoende inzicht in de wijze w aarop de VWA haar processen uitv oert?, Kunnen de activ iteiten sneller of nauwkeuriger worden uitgev oerd? en Bereikt de VWA de bedoelde effecten in de maatschappij? Toelichting Productiv iteit maakt ex pliciet onderdeel uit v an dit perspectief, ev enals de w ijze waarop de productiv iteit is gespreid ov er onder andere bedrijv en, instellingen en w et- en regelgev ing. De meldkamer als oog en oor naar de maatschappij neemt hierin een belangrijke plaats in. De eerste tabel gaat dan ook ov er indicatoren met betrekking tot meldingen; maatregelen volgen in het laatste blok. Meldingen v erdeling binnenkomende informatie aantal v ragen om informatie, wijze v an afhandeling? aantal klachten ontv angen + onderverdeling in categorieën / sectoren procentuele verdeling klachten, v erdeeld over telefoon, , brief aantal klachten uitgezet en onderverdeeld naar welke regio doorlooptijd openstaande klachten (onderv erdeeld per tijd en per regio) aantal maatregelen getroffen op de uitgezette klachten trendmatig: klachten per sector / per categorie Personele inzet Medew erkers tev redenheid Gemiddelde bezetting Capaciteit per product capaciteit per project aantal directe dagen aantal indirecte dagen in- en uitstroom kengetallen v erzuim kengetallen functioneringsgesprekken opleidingsbudget per fte 15

16 Bestuurlijke boetes Aantal beroeps- en bezw aarschriften + percentage toew ijzing (per periode) opbrengsten bestuurlijke boetes omv ang bezetting omv ang onderhanden w erk doorlooptijden (zie w ettelijk persp.) Onder dit perspectief v alt ook productmanagement en bijvoorbeeld een belangrijk deel v an de personele kengetallen (personele inzet). Als doel of kritische succesfactor moet deze nader w orden beschreven en (na gesprekken met materiedeskundigen) w orden uitgebreid en inhoudelijk genormeerd. Dit geldt bijv oorbeeld ook v oor productmanagement/afgeleide productie en de v oor de overige binnen programmasturing genoemde doelen en indicatoren. Productmanagement Afgeleide productie Aantal inspecties per ty pe aantal bezoeken + soort karakteristieken productie onregelmatigheid productie frequenties productie Aantal publicaties aantal lezingen, mediacontacten aantal persberichten aantal recalls Innovatief perspectief Vanuit dit perspectief staan binnen de programmasturing o.a. de v olgende v ragen centraal. Welke eisen w orden er in de toekomst aan de VWA gesteld? Welke ontw ikkelingen zijn er in de omgev ing; hoe moet de VWA daarop inspelen m.b.t. de te lev eren prestaties? Opleidingsniv eau 20% univ ersitair / + 40% HBO / + 100% controleurs BOA Productontw ikkeling 100 publicaties per jaar 10 handhav ingmethodes per jaar Procesontw ikkeling Verbetering w erkprocessen primair, ondersteunend en staf Vastgestelde AO/IC Implementatie v an geautomatiseerde informatiesystemen Ontw ikkeling instrumentaria en kengetallen Ontw ikkeling monitorsystemen v oor planning Borgen en verbeteren bestaande procedures Verbeteren bedrijv enbestand 16

17 De gestelde normen zijn hier opgenomen als voorbeeld (geen consequentie). Toelichting Doelstellingen en ksf-en die binnen dit perspectief kunnen worden geformuleerd, zijn gericht op de producten onderzoeksprogramma en pro-actiev e risicobeoordeling. Hierv oor zijn er bijv oorbeeld doelen te formuleren op het gebied v an het opleidingsniv eau v an medew erkers, maar ook op het gebied van product- (of proces)innov atie. Afgeleide productie Beleidsontw ikkeling Ontw ikkeling kengetallen, w.o. Trends ea samengestelde kengetallen # productie per branche # maatregelen per branche # herinspecties totaal # herinspecties + mtrg consumenttev redenheid tev redenheid bij bedrijven klachten en status Risicobeleidsontw ikkeling en beheersing Vertalen v an v oortgaande inzichten in v ernieuw de doelstellingen / projecten Handhav ingprogramma's Onderzoeksprogramma s Prioriteitenstelling Hierbij kan als v oorbeeld v oor het product onderzoeksprogramma gelden, de mate w aarin nieuwe onderzoeksmethoden w orden ontw ikkeld, publicaties in bepaalde (wetenschappelijke) media met betrekking tot onderzoeksresultaten, betrokkenheid v an universiteiten en onderzoeksinstellingen, ook vanuit internationaal perspectief, enzovoorts. Onder het kopje afgeleide productie staat als indicator het ontw ikkelen v an div erse kengetallen. Dit is ten behoeve van juist de ontw ikkeling van handhavingsprogramma s, het bijstellen v an doelen en beleidsprioriteiten. Ook hier dienen de doelen en indicatoren uitgew erkt te w orden en waar mogelijk genormeerd (afhankelijk v an het soort onderzoek: dus maatw erk succesfactoren en maatw erk indicatoren). Wettelijk perspectief Het w ettelijk perspectief is de bestaansgrond van de VWA. Vragen hierbij zijn bijvoorbeeld: Welke wettelijke eisen en wetsw ijzigingen zijn van belang v oor de producten en diensten die de VWA lev ert? Voldoet de bedrijfsv oering aan de doelmatigheidseisen zoals die door de w et worden voorgeschrev en? 17

18 Goede balans in handhav ing Spreiding handhav ing met betrekking tot Wetgev ing *) Regelingsafspraken: 100% Wettelijke termijn Doorlooptijden maatregelen Algemene regels v an behoorlijk bestuur BOA-v erordeningen t.a.v. Operationele handhav ing Arbeidsv oorw aarden CAO ambtenaren 100% gevolgd Aanbesteding Nationale en Europese richtlijnen 100% gev olgd Toelichting In de tabel is een opsomming gegev en v an de doelen en indicatoren die een beeld moeten gev en v anuit het w ettelijk perspectief. Onder dit perspectief v allen bijv oorbeeld een deel van de eisen die gelden v oor de kwaliteitsindicatoren zoals die in 2004 gelden: doorlooptijden met betrekking tot maatregelen. Dit perspectief is uit te breiden met meer doelen en daarbij behorende indicatoren. Voor een compleet beeld moet vanuit de beleidshoek meer inhoud w orden gegev en. Hierbij kan vooral gedacht w orden aan nationale en Europese verordeningen. Maatschappelijk perspectief Vanuit dit perspectief staan v ragen centraal als: Is er maatschappelijk gezien behoefte aan de taken die de VWA uitv oert? Waar w ordt de beleidsvrijheid beperkt door prioriteiten v an het Rijk (VWS en LNV)? Goede banden OG / EIG Doelbereiking > 80% Meetbare effecten Autarkie Resultaat structureel > 0 bepaling eigen tariev en = 100% bepaling eigen kostprijzen autonome bedrijfsv oering Emancipatorisch aanname beleid Aandeel v rouw en > 40% Aandeel allocht. > 10% Kw aliteit Onafhankelijke auditfunctie + # en soort audits Onderzoeksresultaten periodieke enquêtes Klanttev redenheidsonderzoeken Aantal klachten / reacties v an buiten Bereikbaarheid en slagkrachtorganisatie Beleidsontw ikkeling Vertalen v an maatschappelijke thema s in actuele onderzoeksprogramma s Toelichting Vanuit dit perspectief moet de vraag naar informatie (succesfactoren en indicatoren) w orden geformuleerd die betrekking heeft op het product pro-actiev e risicobeoordeling. Voor de VWA zijn daarbij leidend de v ragen: Waar liggen de grootste risico's v oor de veiligheid van voeding en w aren bezien vanuit de vraag waar de grootste gezondheidsw inst is te behalen? 18

19 Hoe kan het v ertrouw en v an de burger/consument w orden v ersterkt als het gaat om v oeding en w aren? Het ontw ikkelen v an op risicobeleid toegesneden indicatoren is afhankelijk van de v raag. Er ligt hier een ov erlap met de succesfactoren ov erige productie en beleidsontw ikkeling vanuit het innov atief perspectief. In de tabel w orden ook doelen op het bedrijfsv oeringsv lak geformuleerd. Voor doelen op het gebied v an kw aliteit w ordt de onafhankelijke auditfunctie opgev oerd als indicator. Binnen het innov atief perspectief en maatschappelijk perspectief te definiëren doelen, kan ook w orden gedacht aan doelen die beleidseffecten in het maatschappelijk v eld beschrijv en en indicatoren die de meting v an deze effecten kunnen bew erkstelligen. Vanuit dit perspectief w orden thans initiatiev en ontw ikkeld v anuit het Bureau Risicobeoordeling en de Directie Toezicht en Communicatie. Tijdspad De totale set prestatie- en kw aliteitsindicatoren v oor 2006 dient per 1 januari 2005 voor de belangrijkste categorieën (de perspectiev en met betrekking tot de outputsturing) v oor operatie gereed te zijn en in de loop v an 2005 te worden aangevuld met de ov erige (de perspectiev en met betrekking tot programmasturing). In concreto betekent dit dat de verschillende rapportages (maand, kwartaal en projectenrapportages) in 2005 steeds meer gestalte krijgen. Er kan w orden gestart met die indicatoren die reeds een langere geschiedenis in de organisatie hebben. Het financieel perspectief en het intern perspectief dienen in 2004 te w orden afgerond: per 1 januari 2005 zijn de kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren in de v erschillende rapportages opgenomen. De ov erige perspectiev en (met betrekking tot de programmagestuurde producten en diensten) met kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren zijn al of worden in 2004 en/of begin 2005 in ontw ikkeling genomen. Een belangrijk deel v an de hier gegenereerde informatie moet in de STRAVER-rapportage terechtkomen of aanv ullend in de maand- en kw artaalrapportages. Qua inhoud zijn zowel de PIOFAH-functies in de bedrijfsvoering als de doelbereiking-kw aliteit v an de met de opdrachtgev er afgesproken productie, uitputtend neergezet. Daarbij moet w orden opgemerkt dat door het combineren van perspectiev en een goed periodiek inzicht wordt v erkregen in de realisatie v an de programma s zoals die in het jaarplan zijn afgesproken. In de verantw oording kan hierbij gebruikt w orden gemaakt v an kw artaalrapportages (het project-programma deel) of de maandelijkse, interne rapportages over de projectv oortgang. Tot Slot In de v oorgaande paragrafen is in feite een modelmatige ordening v an managementinformatie nagestreefd. Het w ordt pas nuttige en bruikbare (sturings)informatie als deze gegevens berusten op betrouw bare systemen en als ze snel beschikbaar komen bij de verschillende lagen van gebruikers. Dus: betrouw baar, transparant en snel. De invulling van perspectiev en, geënt op de producten en diensten zoals die zijn v astgesteld, dient: 19

20 1. te w orden uitgebreid en te worden ingevuld. Doelstellingen moeten w orden beschrev en, onderbouw d en w aar mogelijk gekw antificeerd. Prestatie-indicatoren moeten w orden uitgew erkt en w aar mogelijk genormeerd. 2. door informatiesy stemen te w orden ondersteund ( Lambi-traject en het kubusproject ). Hierbij w ordt gedoeld op een geautomatiseerd managementinformatiesysteem dat betrouw baar, snel en op eenv oudige w ijze gegevensbewerkingen kan uitv oeren (punt 1 ondersteunt) en in een geschikte rapportagev orm giet. 3. Uit punt 1 komt een uitgebreide lijst v an geclusterde doelen met prestatie indicatoren. Uit punt tw ee komt een informatiesy steem dat punt 1 volledig, snel en eenv oudig kan ondersteunen. Op basis van deze tw ee mijlpalen dient per te identificeren managementinformatiebehoefte een bruikbare cockpit met indicatoren en sturingsmogelijkheden te worden samengesteld. 20

Producten- en dienstencatalogus

Producten- en dienstencatalogus Producten- en dienstencatalogus Januari 2005 Drs. G.A.M. Willemsen Drs. A.R. Sitter 1 PRODUCTEN EN DIENSTEN 3 1.1 INLEIDING EN KADER 3 1.2 PRODUCTENOVERZICHT 9 1.3 INSPECTIE 10 1.4 MONSTER 12 1.5 KEURING

Nadere informatie

plan van aanpak openingsbalans VWA

plan van aanpak openingsbalans VWA plan van aanpak openingsbalans VWA januari 2005 Dhr. P.C. Pegels Dhr. drs. R.C. de Lange RC INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 1.1 CONTEXT...3 1.2 UITGANGSPUNTEN OPENINGSB ALANS 2006...4 1.3 WAARDERINGSGRONDSLAGEN...5

Nadere informatie

Procesbeschrijvingen VWA 2006. Januari 2005 Marc Werv elman

Procesbeschrijvingen VWA 2006. Januari 2005 Marc Werv elman Procesbeschrijvingen VWA 2006 Januari 2005 Marc Werv elman 1. INLEIDING EN KADER...3 1.1 INLEIDING...3 1.2 KADER...3 1.3 LEESWIJZER...5 2. HOOFDPROCESSEN VWA...6 3. PLAN VAN AANPAK...8 3.1 UITGANGSPUNTEN...8

Nadere informatie

Kostprijsmodel. Januari 2005. Dhr. J. Huissoon Dhr. R. Mangre Drs. A. R. Sitter Drs. G.A.M. Willemsen

Kostprijsmodel. Januari 2005. Dhr. J. Huissoon Dhr. R. Mangre Drs. A. R. Sitter Drs. G.A.M. Willemsen Kostprijsmodel Januari 2005 Dhr. J. Huissoon Dhr. R. Mangre Drs. A. R. Sitter Drs. G.A.M. Willemsen INHOUDSOPGAVE 1. CONTEXT EN ACHTERGRONDINFORMATIE...3 1.1 INLEIDING...3 1.2 TERMEN...4 1.3 DOEL, UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

plan van aanpak financieel beheer VWA

plan van aanpak financieel beheer VWA plan van aanpak financieel beheer VWA Januari 2005 P.C. Pegels Drs. R. de Lange RC Drs. G.A.M. Willemsen 1. CONTEXT FINANCIEEL EN MATERIEELBEHEER VWA... 3 1.1 OPDRACHT EN DOELSTELLING... 4 1.2 RELATIES

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013

Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 Zoeken Onderwerpen Regelingen Proclaim er Wetstechnische inform atie Inhoud regeling Toelichting Wijzigingsbesluiten Verordening v an 1 8 december 201

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Doelmatigheidsindicatoren NVI. Project Vorming NVI

Doelmatigheidsindicatoren NVI. Project Vorming NVI Doelmatigheidsindicatoren NVI Project Vorming NVI Versie 1.2 8 maart 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Relatie NVI jaarplan... 4 3 Samenhang indicatoren... 5 4 Financiële indicatoren... 6 5 Kwaliteitsindicatoren...

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

MANAGEMENTSAMENVATTING GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN

MANAGEMENTSAMENVATTING GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN BENCHMARK WWB 2008 MANAGEMENTSAMENVATTING VIERDE KW ARTAAL GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN 1 MANAGEMENTSAMENVATTING GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN De benchmark maakt prestaties van sociale diensten zichtbaar door

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Prestatiemanagement. Prestatiemanagement (BSC) Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Prestatiemanagement. Prestatiemanagement (BSC) Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Prestatiemanagement Prestatiemanagement (BSC) Sales Force Consulting inleiding Bedrijven die prestatiemanagement hebben doorgevoerd, presteren aanzienlijk beter dan organisaties die geen

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

De rol van de controller bij VBTB

De rol van de controller bij VBTB Drs. Yolanda van Koppen en drs. Macs Rosielle, management consultants bij CMG Public Sector BV, divisie Management Consultancy OVERHEID Doelstellingen vasthouden met behulp van het INK-managementmodel

Nadere informatie

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP).

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). VRAGEN NR. 84 Haarlem, 26 september 2006 Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 Raadsstuk Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 1. Inleiding De Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem (reg.nr.:

Nadere informatie

Bijlage 2. Eigenaarsconvenant Domeinen Roerende Zaken

Bijlage 2. Eigenaarsconvenant Domeinen Roerende Zaken Bijlage 2 Eigenaarsconvenant Domeinen Roerende Zaken Inhoudsopgave Eigenaarsconvenant Domeinen Roerende Zaken 1 Algemeen 2 1.1 Eigenaarschap 2 1.2 Instellingsdatum van de batenlastendienst 2 1.3 Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 30 juni 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 30 juni 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 30 juni 2008 Herindicatie in ZZP van 'oude' indicatiebesluit resulteert in korting van extramurale zorg Verz ekerde (86-jarige v rouw) heeft al sinds 2005

Nadere informatie

KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken

KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken Ministerie van Financiën, Begrotingszaken Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Personeelsmanagement Rijksdienst Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financiële bedrijfsvoering

Financiële bedrijfsvoering Financiële bedrijfsvoering Grote dag voor kleine kinderopvangorganisaties 23 november 2011 Tony Weggemans coördinator Netwerk Professionals Kinderopvang Even voorstellen Tony Weggemans AYIT Consultancy

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Geen AWBZ-zorg voor complexe ve rple ging toegekend, w el ondersteunende be geleiding bij diabeteszorg va n 12-jarige

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Financieel Statuut 2015 Status: Definitief

Financieel Statuut 2015 Status: Definitief Financieel Statuut 2015 Status: Definitief 20151230 Financieel statuut 2015 definitief.doc 2 Inhoudsopgave 1. Waarom een financieel statuut... 4 1.1 Uitgangspunten... 4 1.2 Instrumenten... 4 1.3 Relatie

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 19 mei 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 19 mei 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 19 mei 2008 Verslavingsbeha ndeling in het buitenland w ordt vergoed tot het maximum tarief in Nederland indien aa n de voorw aarden die in de zorgverze

Nadere informatie

Stuurt u op wat er echt toe doet?

Stuurt u op wat er echt toe doet? Verbindt in de zorg. Stuurt u op wat er echt toe doet? De Balanced Scorecard+ voor de Gehandicaptenzorg Sturen op prestaties in de gehandicaptenzorg blijkt een grotere uitdaging dan in andere zorgsectoren.

Nadere informatie

HET VERBETERPOTENTIEEL VAN (BOUW)BEDRIJVEN IS NU MEETBAAR

HET VERBETERPOTENTIEEL VAN (BOUW)BEDRIJVEN IS NU MEETBAAR 1 HET VERBETERPOTENTIEEL VAN (BOUW)BEDRIJVEN IS NU MEETBAAR 'Hoe maak ik mij prestaties meetbaar?, luidde de kop van een artikel in de Cobouw van 17 augustus j.l. Het antwoord daarop is eenvoudig. Met

Nadere informatie

1. Inleiding Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de wet 33484. Wijziging artikel 516 lid 1 Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

1. Inleiding Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de wet 33484. Wijziging artikel 516 lid 1 Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) - 1 - NOTITIE Van : mr P.T.A. Benedek Aan : afdeling veiling Onderwerp : wetsvoorstel 33484 Datum : oktober 2014 1. Inleiding Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de wet 33484 Wijziging artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Uit de beleidsvisie maakt de AFM op dat vier modellen voor de inrichting van de corporatie te onderscheiden zijn. Dit zijn:

Uit de beleidsvisie maakt de AFM op dat vier modellen voor de inrichting van de corporatie te onderscheiden zijn. Dit zijn: Ministerie van VROM t.a.v. dr. P. Winsemius Postbus 20951 2500 EZ DEN HAAG Datum 22 januari 2007 Uw kenmerk DB02006310723 Betreft Advies inzake (financieel) toezicht op activiteiten met en zonder staatssteun

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

EINDPROJECT niveau 4 ICT COHORT 2011

EINDPROJECT niveau 4 ICT COHORT 2011 EINDPROJECT niveau 4 ICT COHORT 2011 Kwalificatie : Mediadeveloper Crebonummer : 95313 Kerntaak : 1, Ontwerpen van de applicatie, (cross)mediauiting of game Examentoetsnaam : Examentoetscode : 9531301

Nadere informatie

Format patiënttevredenheidsonderzoek voor Huidtherapiepraktijken

Format patiënttevredenheidsonderzoek voor Huidtherapiepraktijken Format patiënttevredenheidsonderzoek voor Huidtherapiepraktijken 2013-2014 Dit document w ordt mogelijk op enkele onderdelen nog gew ijzigd. Kijk voordat u begint op de w ebsite van de NVH of er w ijzigingen

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport

Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Concept : 3 december 2014 Vastgesteld : Vergadering 11 december 2014 Opgemaakt : 15 december 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

gegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015.

gegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015. Agendapunt voor de vergadering 29juni2015 van het algemeen bestuur RUD Drenthe Datum:.26-05-2014 Opsteller: T. de Boer / G. Schepers Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar Advies van de raad van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 573 Migratiebeleid Nr. 94 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6.

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Concept NBA-handreiking Publicatie kwaliteitsfactoren 17 april 2015

Concept NBA-handreiking Publicatie kwaliteitsfactoren 17 april 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Concept NBA-handreiking 17 april 2015 Consultatieperiode loopt tot 29 mei 2015 Concept NBA-handreiking NBA-handreiking Van toepassing op: xx Onderwerp xx Datum:

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

samenwerking regie verbonden partijen

samenwerking regie verbonden partijen Geacht raadslid, U bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. U controleert het college. U vertegenwoordigt daarin de inwoners van Delft. Geen gemakkelijke taak. Vraagstukken zijn vaak niet binnen de eigen

Nadere informatie

Rapport van bevindingen Rapport bij Financieel Verslag Uitvoeringstaken 2015 van het Zorginstituut Nederland

Rapport van bevindingen Rapport bij Financieel Verslag Uitvoeringstaken 2015 van het Zorginstituut Nederland Auditdienst Rijk Ministerie van Financiën Rapport van bevindingen Rapport bij Financieel Verslag Uitvoeringstaken 2015 van het Zorginstituut Nederland Colofon Titel Uitgebracht aan Rapport bij Financieel

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN drs. A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2006 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: drs. A.L. Roode Project:

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND. Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend

BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND. Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend 1. VOORAF In deze notitie wordt de hoofdlijn van de besturingsfilosofie van het samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Onderwerp: Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 19 oktober 2009 Zorgv orm: Begeleiding. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 19 oktober 2009 Zorgv orm: Begeleiding. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Inzet van begeleiding vanuit de AWBZ tijdens het speciaal onderw ijs per geval beoordelen Met ingang van 1 januari 2009 z ijn de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ (hierna: de

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK INVOERING AGENTSCHAP DRL

PLAN VAN AANPAK INVOERING AGENTSCHAP DRL PLAN VAN AANPAK INVOERING AGENTSCHAP DRL 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2: Producten pag. 5 Hoofdstuk 3: Projectorganisatie pag. 10 Hoofdstuk 4: Risico s pag. 11 Hoofdstuk 5: Kosten

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

RAPPORT AD/2005/ Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Auditdienst

RAPPORT AD/2005/ Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. Auditdienst RAPPORT AD/2005/35556 Inzake de negende voortgangsrapportage Structuur Uitvoering Werk en Inkomen AD-rapport bij de negende voortgangsrapportage SUWI Den Haag, 17 mei 2005 Auditdienst van het Ministerie

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L0884 Woningstichting Goed Wonen Koedijk Sint-Pancras t.a.v. het bestuur Bovenweg 180 A 1834 CJ SINT PANCRAS Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Ons beeld van de stand van zaken

Ons beeld van de stand van zaken Ons beeld van de stand van zaken Maart 2005 heeft de rekenkamer een onderzoek naar de begroting 2005 gepubliceerd. De aanbevelingen uit dit onderzoek (zie pagina 12) zijn in deze brief in cursief overgenomen

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

Overtuig u van het nut van een WWZ scan

Overtuig u van het nut van een WWZ scan Overtuig u van het nut van een WWZ scan Is uw organisatie klaar voor de Wet Werk en Zekerheid? De Wet Werk en Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt het arbeidsrecht ingrijpend. De WWZ heeft

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten?

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten? Doelmatigheidsonderzoek personeelsformatie 1. Inleiding In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Goirle (ex artikel 213a GW), vastgesteld door de raad op 28-10-2003, is

Nadere informatie

Proces. n Compacte inspanning en gevalideerde cijfers: Financieel. Organisatie. Dienstverlening. Klanttevredenheid. Verklarende factoren

Proces. n Compacte inspanning en gevalideerde cijfers: Financieel. Organisatie. Dienstverlening. Klanttevredenheid. Verklarende factoren Proces Financieel Organisatie Dienstverlening Klanttevredenheid n Compacte inspanning en gevalideerde cijfers: p minder tijd besteden aan het invullen van vragenlijsten p geen vragenlijsten op afstand

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 19 oktober 2009. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 19 oktober 2009. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Vervange nd ziekenve rvoer in het buitenland is een aa nspraak sinds 1 januari 2009 M.i.v. 1 januari 2009 bestaat aanspraak op v ervangend z iekenvervoer ter vervanging v an vervoer

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Uitwerking modellen

BIJLAGE 1 Uitwerking modellen Aspect Model 1: handhaven status quo Model 2: advies Wallage Model 3: Kleine ZBO Model 4: (gedeeltelijke) overheveling naar regulier onderwijs Model 5: splitsing in MBO bedrijfsopleiding en op regulier

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Overleven in zwaar weer Jaarcongres 2012 van het vakblad Management Kinderopvang

Overleven in zwaar weer Jaarcongres 2012 van het vakblad Management Kinderopvang Overleven in zwaar weer Jaarcongres 2012 van het vakblad Management Kinderopvang Workshop 1 Managementinformatie voor een nieuwe koers Tony Weggemans Directeur AYIT Consultancy en coördinator Netwerk Professionals

Nadere informatie

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth.

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth. Eind maart 2014. Eind maart 2014: de uitslag van de gemeenteraad is bekend; de samenstelling van de raad staat in de krant, de omvang van de fracties staat vast en wie met wie wil samenwerken is ook geen

Nadere informatie

Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën. Kwaliteits- en budgetsturing 3D s

Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën. Kwaliteits- en budgetsturing 3D s Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën Kwaliteits- en budgetsturing 3D s De decentralisaties vragen sturing op kwaliteit en budget Aanleiding De decentralisaties (Jeugdzorg, delen van de AWBZ en Participatiewet)

Nadere informatie

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Dit vacatureprofiel betreft de functie van kwartiermaker nationale politie en tevens beoogd korpschef. Bureau ABD Politietop 31 maart 2011 ALGEMEEN Aanstelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Kw aliteit van leven. Lichamelijk welbevinden

Kw aliteit van leven. Lichamelijk welbevinden Zelfevaluatie 2014 Een professionele zorgorganisatie levert goede zorg. Zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig, veilig en cliëntgericht verleend wordt. Centraal staat dat de cliënt

Nadere informatie

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Intermediairs Verwacht u dat uw product- en dienstenportefeuille ingrijpend gaat wijzigen? Verwacht u dat uw klant-markt combinaties ingrijpend

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 10-06-2015 Nummer gemeenteblad: 0554 Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven.

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven. De begroting bevat een lijst met succesbepalende factoren en daarbij behorende (kritische) prestatie-indicatoren met daarbij behorende normen die van belang zijn met het oog op (de kwaliteit van) de bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Voorbeeld SLA

Voorbeeld SLA <applicatie> Naam Best Practice Voorbeeld SLA IDnr 067_BP_N Datum aangepast 01/01/2011 Omschrijving van de inhoud Een voorbeelddocument van (SLA) Soort document Voorbeeld ASL Processen Servicelevel management

Nadere informatie

Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006

Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006 Missie, visie, kernwaarden, Vaststellen visie en Augustus Januari mijlpaal 1 missie De notitie Visie, missie & Strategie is door de raad op 29-09 05 vastgesteld. De notitie is op basis van gesprekken in

Nadere informatie

was reeds door de deelgemeenten uitbesteed aan de ABC van de gemeente Rotterdam. Ook deze categorie bezwaarschriften blijft echter buiten

was reeds door de deelgemeenten uitbesteed aan de ABC van de gemeente Rotterdam. Ook deze categorie bezwaarschriften blijft echter buiten 1 2 1 http://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/onderzoeksopzet-dienstverlening-en-personele-krimp 2 Het ging hierbij met name om besluiten inzake omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten. De behandeling

Nadere informatie

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Enschede 2014 De raad van de gemeente Enschede besluit, gelet op artikel 213a Gemeentewet, vast te stellen: Verordening voor periodiek

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Stelling: Planning & Control (P&C) is iets van financiën!

Stelling: Planning & Control (P&C) is iets van financiën! Stelling: Planning & Control (P&C) is iets van financiën! Doorontwikkeling P&C cyclus onderwerpen: - Actuele situatie rondom P&C - Programmasturing - Digitalisatie P&C P&C documenten -> nieuwe benamingen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Alternatieve financiële prestatie-indicatoren. Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving

Alternatieve financiële prestatie-indicatoren. Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving Alternatieve financiële prestatie-indicatoren Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving April 2014 Inhoudsopgave 1 Conclusie en samenvatting 4 2 Doelstellingen, onderzoeksopzet en definiëring

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 19 nov ember 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 19 nov ember 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: CIZ handelt niet conf orm de w erkinstructie Palliatief T erminale Zorg; geen indicatie met terugw erkende kracht maar w el scha de Dit betreft een geschil ov

Nadere informatie