plan van aanpak openingsbalans VWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "plan van aanpak openingsbalans VWA"

Transcriptie

1 plan van aanpak openingsbalans VWA januari 2005 Dhr. P.C. Pegels Dhr. drs. R.C. de Lange RC

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING CONTEXT UITGANGSPUNTEN OPENINGSB ALANS WAARDERINGSGRONDSLAGEN ORGANISATIE EN WER KWIJZE DE BALANS RISICOANALYSE P ER BALANSP OST EN TE V ERRICHTEN ACTIVITEITEN PLANNING ACTIVITEITEN TEKENBLAD

3 1. INLEIDING 1.1 Context Een ov erheidsorganisatie kan er voor kiezen een onderdeel van die organisatie tot een dienst die een baten-lastenstelsel v oert om te v ormen. De belangrijkste redenen hierv oor zijn v ergroting v an de doelmatigheid en kwantificering v an de bijdrage van dat organisatieonderdeel aan de overkoepelende beleidsdoelstelling. Om de erkenning te krijgen van een dienst die een baten-lastenstelsel voert is het nodig een aantal analyses uit te v oeren, afspraken te maken, processen v ast te leggen, producten v ast te leggen en de administratie daarop in te richten. Dit is v astgelegd in de instellingseisen v an het Ministerie v an Financiën. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft de ambitie per 1 januari 2006 de bedoelde erkenning te v erkrijgen. Hiertoe is een projectorganisatie opgezet, bezet met VWA-ers. Verschillende w erkgroepen hebben aan de instellingeisen gewerkt; dit is vastgelegd in een aantal notities. Hieronder staat in ov erzicht w elke notities beschikbaar zijn. Al deze notities zijn bedoeld voor de betrokken partijen, bestaande uit secretaris-generaal (SG), directeuren-generaal (DG s), beleidsdirecties, DG VWA, VWA-managementteams en deels VWA-staf. Enige kennis van een baten-lastendienst w ordt daarmee bekend verondersteld. Hiertoe is aan de VWA-betrokkenen een cursus gegev en door de Rijksacademie voor Financiën en Economie in Alle notities betreffende de instellingseisen staan in het v olgende ov erzicht naast elkaar benoemd. Ook is er een managementsamenv atting beschikbaar. Alle notities betreffende de instellingseisen staan in het v olgende ov erzicht naast elkaar benoemd. Ook is er een managementsamenv atting beschikbaar. omgev ingsanalyse producten en diensten beschrijv ing processen kostprijsmodel kw aliteitsindicatoren p&c cyclus risicobeleid PVA OPENINGS BALANS pv a financieel beheer pv a baten-lasten administratie pv a resultaatgericht besturen accountantsv erklaring Om de overgang naar een baten-lasten dienst te maken, moet er een openingsbalans zijn. Op een balans w orden de bezittingen en schulden getoond. Hiermee kan de financiële w aarde v an een bedrijf, onderneming of organisatie bepaald w orden. De openingsbalans toont deze w aarden in het eerste bestaansjaar v an het bedrijf, de onderneming of organisatie. Hieronder w ordt het draaiboek beschreven v oor het opstellen van de definitiev e openingsbalans v an de VWA Deze openingsbalans maakt onderdeel uit v an de fusie v an de VWA/CE, VWA/Kv W en VWA/RVV tot één baten-lastendienst per 1 januari

4 Gezien het feit dat de desbetreffende organisatieonderdelen reeds beschikken ov er een balans, een kasstroomoverzicht en een meerjarige financierings- en inv esteringsplanning, is dit draaiboek primair gericht op de consolidatie van de balansposten, het uniformeren van de grondslagen en het op elkaar afstemmen v an de jaarafsluitingsprocedures. Nieuwe elementen op grond v an het risicobeleid VWA 2006 w orden uiteraard ook meegenomen (bijvoorbeeld ten aanzien v an v oorzieningen). Het draaiboek kent de volgende belangrijke mijlpalen zoals deze zijn voorgeschrev en in de instellingsv oorw aarden, te weten: 1 juli 2005: opstellen proefopeningsbalans; 1 januari 2006: opstellen definitiev e openingsbalans met goedkeurende accountantsv erklaring. In het draaiboek is zoals aangegeven niet meegenomen het opstellen v an een indicatiev e openingsbalans, de staat v an baten en lasten en het kasstroomov erzicht. Deze zijn vanuit de huidige baten-lastenstelsels reeds aanw ezig. De consolidatie erv an bestaat dus uit het samenvoegen van de drie organisatieonderdelen. 1.2 Uitgangspunten openingsbalans 2006 Wettelijk kader Het gebruikte w ettelijk kader bestaat uit: de comptabiliteitsw et; de instellingsv oorwaarden van het Ministerie v an Financiën; de Rijksbegrotingv oorschriften en administratie. Deze v oorschriften w orden gevolgd, maar in de opzet w orden v erder ook de richtlijnen v oor jaarv erslaglegging uit het Burgerlijk Wetboek II titel 9 gehanteerd. Dit betekent dat v oor de posten op de staat v an baten/lasten, het kasstroomoverzicht en de meerjaren financiële en inv esteringsplanning de modellen van de Rijksbegrotingsvoorschriften w orden gev olgd. In de bijlagen zijn dergelijke modellen toegev oegd. Begroting en verantwoording De begroting en v erantw oording dienen te geschieden op basis v an baten en lasten, dit w il zeggen dat het tijdstip v an v erbruik van de ingezette productiemiddelen bepalend is v oor de toerekening aan een periode. Door het kunnen v olgen v an de kostenontw ikkeling in de tijd w ordt de bedrijfsv oering transparanter. Hierdoor w ordt inzicht verkregen in alle kostencomponenten v an de organisatie w elke met name van belang zijn v oor het bepalen van kostendekkende kostprijzen. Risicobeleid Het risicobeleid VWA 2006 is conform de criteria v an het Ministerie v an Financiën uitgew erkt in het document risicobeleid d.d. oktober Per risico is aangegev en w elk organisatieonderdeel er de v erantw oording v oor draagt en hoe en waar het risico afgedekt wordt. 4

5 De risico s zijn geïnv entariseerd en geclassificeerd naar markt (maatschappelijk en politiek), ex ploitatie en personeel. De geïnv entariseerde risico s zijn verw erkt tot: financiële gev olgen die niet gekwantificeerd w orden naar balansposten maar w el toegew ezen zijn naar v erantw oordelijken; balansposten die gekw antificeerd worden bij het opstellen v an de openingsbalans (v oorzieningen); niet uit de balansposten blijkende verplichtingen. Tev ens dient het risicobeleid te voldoen aan de accountingprincipes. Door het voldoen aan deze principes w orden de financiële risico s zoveel mogelijk uitgesloten. Een opsomming van de accountingprincipes wordt onderstaand gegev en: Accountingprincipes Voorzichtigheidsbeginsel: Bij toepassing van de grondslagen dient het v oorzichtigheidsprincipe in acht te w orden genomen. Dit betekent dat v erliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde v an het jaar genomen moeten w orden, zodra deze voorzienbaar zijn; Realisatiebeginsel: Winsten mogen slechts worden genomen op het moment dat ze gerealiseerd zijn; Toerekeningsbeginsel: Dit is een toerekeningsprincipe voor kosten, waarbij deze zov eel mogelijk worden toegerekend aan de periode, w aarin de opbrengsten v an het operationele proces, waarv oor de kosten zijn gemaakt, als baten w orden v erantw oord; Beginsel v an bestendige gedragslijn: De w ijze van waardering van activ a en passiv a, de inrichting v an de begroting en de financiële v erantw oording mogen niet v an jaar tot jaar afw ijken ten opzichte v an het v oorgaande jaar; Continuïteitsbeginsel: Bij de w aardering en resultaatbepaling w ordt v erondersteld dat het geheel v an de werkzaamheden wordt v oortgezet. Is deze veronderstelling onjuist of aan tw ijfel onderhev ig dan zal in de toelichting op de jaarrekening dit uiteengezet w orden, met v ermelding v an de invloed op het v ermogen en het resultaat: Afschrijv ing en w aardevermindering onafhankelijk van het resultaat; Afschrijv ingen en (buitengew one) waardev erminderingen moeten, ongeacht het resultaat, in aanmerking w orden genomen. 1.3 Waarderingsgrondslagen Algemeen Activ a en passiva worden voor zov er niet anders vermeld gew aardeerd tegen nominale waarde inclusief BTW. Bedragen zijn opgenomen in EUR. 5

6 Materiële vaste activa De materiële v aste activ a worden gewaardeerd tegen aanschafw aarde inclusief BTW, v erminderd met de lineaire afschrijv ingen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat: het actief langer dan 1 jaar w ordt gebruikt v oor de bedrijfsv oering v an de VWA; het economische eigendom ligt bij de VWA; Verder geldt v oor de aanschafw aarde van de individuele goederen dat deze gelijk is of groter dan 500,--. Hierbij gelden de v olgende afschrijvingstermijnen: Gebouw en en terreinen nv t; Immateriële activ a: softw are 3 jaar computers 3 jaar; Installaties 7 jaar; Inv entaris 7 jaar; Verv oermiddelen (dienstauto s) 5 jaar; Hulpapparatuur 5 jaar. De w aarderingsgrondslagen v an de VWA/Kv W en de VWA/RVV waren verschillend van opzet. Met name op het gebied v an Inv entaris en Installaties w erden verschillende termijnen gehanteerd. Aangezien de VWA per 2006 één organisatie is dient er ook v oor een zelfde grondslag gekozen te worden. Na overleg is men tot bov enstaande grondslag gekomen. Er dient echter w el aangetekend te worden dat deze grondslagen v oor de VWA/Kv W een vermindering v an de afschrijvingstermijn tot gev olg hebben w aardoor de afschrijv ingsbedragen hoger worden. De financiële gev olgen hierv an dienen nog in kaart te w orden gebracht. Grofw eg geldt dat voor de VWA/Kv W de rente en afschrijving hoger zullen w orden; hier staat tegenov er dat voor de VWA/RVV de rente en afschrijv ing lager zullen uitpakken. De harmonisatie van de w aarderingsgrondslagen v ormt een voorw aarde voor de consolidatie v an de openingsbalansen. Voorraden De v oorraden w orden gew aardeerd tegen aanschafw aarde, onder aftrek v an een voorziening incourantheid. 1.4 Organisatie en werkwijze Onder opdrachtgev erschap van de directeur Bedrijfsv oering en Bestuursondersteuning (B&B) is er v ia de projectgroep baten-lastenv orming een w erkgroep openingsbalans gevormd die alle activ iteiten v oor de openingsbalans binnen de VWA zal organiseren en coördineren. De w erkgroep bestaat uit: Paul Pegels, v oorzitter w erkgroep; Rias de Lange; Ron v an Oost; Feike Hoekstra; Jeroen Pleijsier; Arnold Sondern. 6

7 De w erkw ijze is als volgt. Aan de hand v an de door VWA/CE, VWA/Kv W en VWA/RVV gev olgde procedures inzake de jaarafsluiting en het v ormen v an het balansdossier zal w orden bezien op w elke wijze de jaardagsluitingsprocedure v oor VWA 2006 kan w orden v ormgegev en. Immers de geconsolideerde balansen v an de afzonderlijke VWA onderdelen vormen (grotendeels) de openingsbalans v an de VWA per Hiertoe zullen procedures en formats op elkaar w orden afgestemd. Daarnaast w ordt specifiek gekeken, mede op basis v an de resultaten v an de projectgroep financiële bedrijfsv oering die bekijkt naar w elk financieel systeem w ordt overgegaan, op w elke wijze consolidatie v an de (sub)administraties kan w orden v ormgegev en. Het gaat hierbij met name om consolidatie van de stamgegevens alsmede de gegev ens vanuit de subadministraties debiteuren, crediteuren, v oorschotten en materiële v aste activ a. De v erantw oordelijkheid voor het toezicht op de overall voortgang v an het pv a openingsbalans als onderdeel v an het traject baten-lastenv orming ligt bij de directeur B&B. De verantw oordelijkheid voor de planning en de feitelijke coördinatie tussen de onderdelen van het traject baten-lastenv orming ligt bij de projectleider v an dat traject. De projectleiders van meerdere grote organisatiev eranderingstrajecten nemen zitting in het zgn. projectenbureau. Afstemming, samenw erking en het stroomlijnen v an de besluitv orming in deze afzonderlijke projecten wordt door dit bureau gegarandeerd. De verantw oordelijkheid voor het uitzetten v an de activ iteiten uit dit plan v an aanpak en de tijdige oplev ering v an zaken ligt bij de v oorzitter v an de werkgroep. 7

8 2. DE BALANS 2.1 Risicoanalyse per balanspost en te verrichten activiteiten Bij de definitief opgestelde openingsbalans 1 januari 2006 door de VWA dient de Auditdienst v an het ministerie v an LNV een goedkeurende accountantsv erklaring te v erstrekken. Dit betekent dat de Auditdienst v an het ministerie v an LNV v oldoende zekerheid dient te v erkrijgen omtrent de posten in de openingsbalans. Van belang v oor de VWA is om de risico s goed in beeld te hebben, zodat afdoende maatregelen kunnen w orden genomen om: de juistheid en volledigheid van de balansposten te waarborgen. Ook het (economische) eigendom is v an belang; de correcte waardering te kunnen bepalen; de presentatie en toelichting te laten v oldoen aan de eisen. Ook de dossiervorming v an de balansposten v erdient de aandacht (balansdossier onder andere ten behoev e v an de accountantscontrole). De balansposten zijn conform Model 4.66 v anuit de RijksBegrotingsVoorschriften gerubriceerd (zie bijlage). Deze rubricering vormt het uitgangspunt voor het rekeningschema VWA 2006 (ten aanzien van de balansrekeningen). Voor de planning en v erantw oordelijkheden w ordt voor de te v errichten activ iteiten in de volgende tabellen aangesloten bij de processen zoals beschrev en in de documenten: Handboek kw artaalafsluiting en de Checklist maandafsluiting december (zie bijlage). Daar waar de activ iteiten niet in deze bijlagen terugkomen, zal via het projectbureau w orden gecoördineerd opdat geen onderw erpen tussen wal en schip raken. Resumerend w orden v oor de consolidatie per apart organisatieonderdeel (i.c. VWA/RVV, VWA/Kv W en VWA/CE) de vastgelegde processen gevolgd. Voor consolidatie v an de drie onderdelen samen, dus tot één VWA geldt dat dit samenkomt door het hanteren v an één grootboekschema, hetgeen onder de v erantw oordelijkheid van het projectbureau v alt. De geplande einddatum hiervoor is 1 mei Balans Activazijde Risico s Te verrichten activiteiten Immateriële Vaste Activ a (IVA): standaard softw are en maatw erkapplicaties Het onterecht activ eren van niet in gebruik zijnde standaard- en maatw erksoftw are, of het niet archiv eren van bestaande softw are Onv olledige projectdossiers per informatiesy steem Onjuiste toepassing w aarderingsgrondslagen Inv entariseren en categoriseren applicaties door VWA per 2006 (gekochte softw are en zelf gebouw de applicaties) Keuze v oor w el/niet activ eren (per applicatie) Bepalen te activ eren kosten immateriële v aste activ a alsmede lev ensduur (onderbouwen met facturen en projectdossier) 8

9 Materiële Vaste Activ a (MVA) Het onterecht activ eren van kosten, of het niet archiv eren van kosten Inv esteringen als kosten v erantw oorden. Het onjuist inschatten v an de lev ensduur van de div erse MVA Het niet opnemen in de MVA v an aanschaffingen met boekw aarde 0 Hoogte drempel v oor opnemen MVA. Rubriceren materiële v aste activ a in activ aklassen (harmoniseren sy stematiek VWA/KVW, VWA/CE, VWA/RVV) Consolideren activ a in activ a- administratie v an de nieuw e organisatie. Harmoniseren grondslagen (afschrijv ingstermijnen) Harmoniseren procedures: aanschaf activ a, afschrijv ingen, inv entarisatieprocedures, desinv esteringen en jaarafsluitingsprocedures (aansluiting grootboek, v erbandscontroles, etc.) Uitv oeren inv entarisatie ultimo 2005 ter controle juistheid administratie Balans Activazijde Risico s Te verrichten activiteiten Voorraden (laboratorium, certificaten) Voorschotten en v ooruitbetaalde bedragen Tussenrekeningen Onjuiste afgrenzing v an: zow el inkopen waarv an de goederen nog niet ontv angen zijn, maar w el reeds in voorraad is v erantw oord als reeds ontv angen voorraden die niet zijn v erantw oord Voorraden zijn verantw oord, w aarvan men geen eigenaar is Afschrijv ing voor incourantheid te hoog/te laag Juistheid opgenomen v oorschotten, (oninbare v oorschotten v an medew erkers uit dienst) en v ooruitbetaalde bedragen Onjuiste presentatie tussenrekening (kosten onterecht niet ten laste/ten gunste v an resultaat gebracht) Consolideren voorraden in v oorraadadministratie VWA per 2006 Harmoniseren procedures: aanschaf en afboeken v oorraden, inv entarisatieprocedures, (aansluiting grootboek, v erbandscontroles, etc.) Uitv oeren inv entarisatie op v oorraad ter controle op juistheid v oorraadadministraties (laboratorium, certificaten, et cetera) Consolideren v oorschotadministraties Harmoniseren procedures inzake v erstrekken v oorschotten, afletteren v oorschotten en afboeken oninbare bedragen Analyseren en v erklaren saldi tussenrekening en aangev en te ondernemen actiepunten Harmoniseren stelsel en boekingsgang tussenrekeningen t.b.v. balans VWA per

10 Debiteuren Nog te ontv angen bedragen De juiste bepaling v an de v ermoedelijke oninbaarheid Afgrenzing v an de gelev erde diensten die (nog niet) zijn gefactureerd. Het risico dat facturen in de onjuiste periode w orden v erantw oord is aanw ezig. Creditnota s nieuw e periode/jaar die betrekking hebben op v orige periode/boekjaar Aandacht v oor correcte afgrenzing v an de afboeking v an ontv angsten op bankafschriften Niet aansluiten v an de subadministratie Juiste afgrenzing van gelev erde prestaties: w at niet is gefactureerd, maar w el betrekking heeft op v orig boekjaar, zow el ten aanzien v an LNV, VWS als derden (nog te factureren retributies) Consolideren debiteurenadministratie VWA per 2006 Harmoniseren procedures: opboeken debiteuren, aanmaningsprocedures, afboeken debiteuren, jaarafsluiting (aansluiting grootboek, v erbandscontroles) Harmoniseren systematiek VWA/RVV en VWA/Kv W Balans Activazijde Risico s Te verrichten activiteiten Liquide middelen en rekening courant v erhoudingen Niet alle bankrekeningen w orden v erantw oord Betalingen/Ontv angsten w orden niet of te laat/te v roeg v erantw oord Niet alle Kasgelden w orden v erantw oord Eigen Vermogen Ex ploitatiereserv e: Ex ploitatiereserv e dient ter dekking van de risico s, w elke conform het v astgestelde risicobeleid door de VWA w orden gedragen. De ex ploitatiereserv e is max imaal 5% van de in het eerste jaar geraamde omzet Opschonen draairekeningen (één rekening courant met ministerie v an Financiën en één draairekening voor de VWA per 2006) Reguliere aansluiting kas, bank in balansdossier Elimineren onderlinge rekening courant v erhoudingen Samenv oegen eigen v ermogen VWA/RVV, VWA/CE en VWA/Kv W Bepalen toereikendheid eigen v ermogen VWA per

11 Voorzieningen Niet alle aanw ezige risico s meegenomen Onv oldoende toegelicht Harmoniseren grondslagen v oor berekenen v oorzieningen Vanuit risicobeleid VWA berekenen v oorzieningen VWA per 2006 Balans passivazijde Risico s Te verrichten activiteiten Leningen bij het Ministerie v an Financiën Crediteuren Vooruitontv angen bedragen Nog te betalen bedragen Niet v astleggen van betreffende schuld in een ov ereenkomst Subadministratie sluit niet aan met balanspositie Afgrenzing v an v erantw oorde inkoopfacturen niet correct gebeurd Juiste v erantw oording v an facturen, v erschuiv ingrisico naar DierGezondheidsFonds Ten onrechte v erantw oorden v ooruitontv angen bedragen ten gunste v an resultaat lopend boekjaar Niet alle rechten zijn meegenomen en financieel gemaakt. Tev eel rechten zijn meegenomen. Afgrenzing v an v erantw oorde inkoopfacturen niet correct. Niet alle reeds ontv angen goederen en diensten, w aarvan nog geen factuur is ontv angen zijn opgenomen. Omzetten leningsov ereenkomsten VWA/Kv W en VWA/RVV naar VWA Afsluiten nieuw e ov ereenkomsten immateriële v aste activ a (indien van toepassing) Aansluiten subadministraties grootboek Consolideren subadministraties Opstellen specificaties v ooruitontv angen bedragen Afstemmen met desbetreffende organisaties Inv entariseren rechten personeel (v akantierechten, compensatiev erlof, ov erwerk, afbouw plannen vanuit v erleden v oor o.a. reiskosten) Inv entariseren openstaande inkoopv erplichtingen Naheffingen (o.a. fiscalisering) 2.2 Planning activiteiten Voor de planning van activ iteiten zoals genoemd in paragraaf 2.1 zal v oor het ov ergrote deel worden aangesloten bij de processen zoals beschrev en in de documenten: Handboek kw artaalafsluiting en de Checklist maandafsluiting december (zie bijlage). Daar waar het de v oorgeschreven procedures overstijgt, zal v ia het projectbureau worden gecoördineerd. 11

12 De planning v oor het opstellen v an de openingsbalans VWA 2006 is op hoofdlijnen als v olgt. Omschrijving activiteit Datum gereed Vaststellen w ijze v an consolidatie stamgegev ens en subadministraties 1 oktober 2005 debiteuren, crediteuren, voorschotten en materiële v aste activ a Harmoniseren procedures inzake jaarafsluiting juli 2005 Opstellen openingsbalans aan de hand v an activ iteitenov erzicht paragraaf 2.1 nov ember 2005 februari

13

14 Bijlage 1: Modellen RBV staat v an baten/lasten het kasstroomoverzicht meerjaren financiële en inv esteringsplanning Bijlage 2: draaiboek oplev ering kwara 4 (jaarafsluiting) Bijlage 3: checklist maandafsluiting december (jaarafsluiting) 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

plan van aanpak financieel beheer VWA

plan van aanpak financieel beheer VWA plan van aanpak financieel beheer VWA Januari 2005 P.C. Pegels Drs. R. de Lange RC Drs. G.A.M. Willemsen 1. CONTEXT FINANCIEEL EN MATERIEELBEHEER VWA... 3 1.1 OPDRACHT EN DOELSTELLING... 4 1.2 RELATIES

Nadere informatie

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Plantenziektenkundige Dienst, waaraan de verkorte jaarrekening 2002 is ontleend, Verkorte maakt onderdeel

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Financieel Verslag Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Financieel Verslag Protestantse Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag Protestantse Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag Protestantse Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Balans

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Ledro4life.eu EINDHOVEN FINANCIEEL VERSLAG 2014

Stichting Ledro4life.eu EINDHOVEN FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 3 Resultaat 4 Financiële positie 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 6 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting Cultuur in Enschede Verkort jaarrapport 2014

Stichting Cultuur in Enschede Verkort jaarrapport 2014 Inhoudsopgave pagina Verslag Opdracht en uitgevoerde werkzaamheden 3 Verslag over het boekjaar 2014 4 Jaarrekening Balans 31 december 2014 5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013.

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013. Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 JAARREKENING Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem.

JAARREKENING 2016 JAARREKENING Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem. JAARREKENING 2016 Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem 1 Notulen Van de Algemene Ledenvergadering van de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland,

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Verdoorn Administratie- en Belastingadviseurs een organisatie van Administratie- en Belastingadviseurs

Verdoorn Administratie- en Belastingadviseurs een organisatie van Administratie- en Belastingadviseurs erdoorn Administratie- en Belastingadviseurs een organisatie van Administratie- en Belastingadviseurs Stichting Waterproject Nepal T.a.v. het bestuur Petruslaan 1 6564 AJ HEILIG LANDSTICHTING Jaarrekening

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA Jaarrekening 2015 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Winst- en verliesrekening Samenstellingsverklaring: Rotterdam,2 november

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

International Christian Fellowship (ICF) Leiden te Leiden. Publicatiestukken 2014

International Christian Fellowship (ICF) Leiden te Leiden. Publicatiestukken 2014 te Publicatiestukken 2014 De publicatiestukken zijn ontleend aan de jaarrekening. De jaarrekening is vastgesteld d.d. 24 januari 2016. De originele jaarrekening is ondertekend door het bestuur. KvK: 50175319

Nadere informatie

Stichting Neemias - hart voor gevangenen Opzienersweg 28 8433 PM HAULERWIJK. Jaarrekening 2014

Stichting Neemias - hart voor gevangenen Opzienersweg 28 8433 PM HAULERWIJK. Jaarrekening 2014 Stichting Neemias - hart voor gevangenen Opzienersweg 28 8433 PM HAULERWIJK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Winst- en verliesrekening over 2014

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Balans per 31 december 2014 2 Winst- en verliesrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans per 31 december 2014 7 Toelichting

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond FINANCIEEL JAARVERSLAG van: Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond Periode: 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Administratieverslag 1.1 NOAB-Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het NA De heer P. Brood Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE DEN HAAG. Jaarrekening 2011

Stichting Vrienden van het NA De heer P. Brood Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE DEN HAAG. Jaarrekening 2011 Stichting Vrienden van het NA De heer P. Brood Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE DEN HAAG Jaarrekening 2011 Stichting Vrienden van het NA De heer P. Brood Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE DEN HAAG

Nadere informatie

Jaarrekening 09-10-15. Jaarrekening 2012. Stichting Heartbeat. Tiel. Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2012

Jaarrekening 09-10-15. Jaarrekening 2012. Stichting Heartbeat. Tiel. Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2012 Jaarrekening 9-1-15 Jaarrekening 212 Tiel Rapport inzake jaarrekening per 31 december 212 9 oktober 215 1 Jaarrekening 9-1-15 Inhoud Tiel Samenstellingsverklaring 3 Bestuur 4 Projecten 5 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Cultuur in Enschede Verkort jaarrapport 2015

Stichting Cultuur in Enschede Verkort jaarrapport 2015 Inhoudsopgave pagina Verslag Opdracht en uitgevoerde werkzaamheden 3 Verslag over het boekjaar 2015 4 Jaarrekening Balans 31 december 2015 5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT

JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT INSTELLINGSGEGEVENS Naam instelling : Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn Adres : Flemingstraat 55 Postcode / Woonplaats : 2041 VW Zandvoort Telefoon

Nadere informatie

STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat CP Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat CP Amsterdam. Jaarrekening 2014 Van Walbeeckstraat 2-2 1058CP Amsterdam INHOUD VERANTWOORDING EN ANALYSE 1 Samenstellingsverklaring JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Toelichting op de balans BIJLAGEN 1 Resultaatbestemming

Nadere informatie

Jaarrekening 08-10-15. Jaarrekening 2010. Stichting Heartbeat. Tiel. Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2010

Jaarrekening 08-10-15. Jaarrekening 2010. Stichting Heartbeat. Tiel. Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2010 Jaarrekening 8-1-15 Jaarrekening 21 Tiel Rapport inzake jaarrekening per 31 december 21 8 oktober 215 1 Jaarrekening 8-1-15 Inhoud Tiel Samenstellingsverklaring 3 Bestuur 4 Projecten 5 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem

Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem JAARREKENING 2016 Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem 1 Notulen Van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

Stichting Mute Sounds Jaarrekening 2014. inhoud. Samenstellingsverklaring. Bedrijfsgegevens en grondslagen. Balans. Staat van Baten en Lasten

Stichting Mute Sounds Jaarrekening 2014. inhoud. Samenstellingsverklaring. Bedrijfsgegevens en grondslagen. Balans. Staat van Baten en Lasten Jaarrekening 2014 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Staat van Baten en Lasten Resultaatsbestemming Samenstellingsverklaring: Rotterdam, 24 februari 2015 Aan: Stichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Popfestivals Nijmegen. Jaarrekening Stichting Popfestivals Nijmegen. Nijmegen, april 2013.

Jaarrekening 2012 Stichting Popfestivals Nijmegen. Jaarrekening Stichting Popfestivals Nijmegen. Nijmegen, april 2013. Jaarrekening Stichting Popfestivals Nijmegen Nijmegen, april 2013 Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING... 3 1. BALANS PER 31 DECEMBER... 3 2. RESULTATENREKENING OVER... 4 3. GRONDSLAGEN VAN

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014 EHTA Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden Financieel verslag 2014 Zwolle, mei 2015 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Oprichting... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 2. Begroting

Nadere informatie

Vereniging Masjid Nour. Jaarcijfers 2014

Vereniging Masjid Nour. Jaarcijfers 2014 Vereniging Masjid Nour Jaarcijfers 2014 Inhoud Balans per 31-12-2014 Pagina 2 Winst-en verliesrekening over 2014 Pagina 3 Grondslagen Pagina 4 Toelichting op de balans per 31-12-2014 Pagina 5 Overige gegevens

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 3

FINANCIEEL VERSLAG 3 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN JAARREKENING 2014 INHOUD Blz VOORWOORD 2 FINANCIEEL VERSLAG 3 1 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN HAAG Leiden, 29 oktober 2015 Geacht Bestuur, Hiermede brengen wij u rapport

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061 III JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIEF FINANCIËLE VASTE ACTIVA Lening u/g 500.000 500.000 500.000 500.000 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 20.228

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Schoonhoven, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan 20 - B 5175 BD LOON OP ZAND. Publicatiebalans 2015

Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan 20 - B 5175 BD LOON OP ZAND. Publicatiebalans 2015 Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan 20 - B 5175 BD LOON OP ZAND Publicatiebalans 2015 Bestuur: Mevrouw F.M. Broos-Schelleman De heer C.C.J.M. de Bonth Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan

Nadere informatie

Jaarrekening. Bijlagen. Inhoudsopgave. Pagina

Jaarrekening. Bijlagen. Inhoudsopgave. Pagina gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Winst-en-verliesrekening over 2015 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013

Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013 Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013 17 mei 2014 Inhoudsopgave Algemeen rapport 1. Algemeen 4 2. Resultaat 4 3. Fiscale positie 4 Jaarstukken 4. Balans per 31-12-2013 6 5. Winst-

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Stichting Vitamine V. Amsterdam

Financieel Jaarverslag Stichting Vitamine V. Amsterdam Financieel Jaarverslag 2013 Stichting Vitamine V Amsterdam Hilversum, 25 maart 2014 Inhoudsopgave Rapport 1. Opdracht 2. Verantwoordelijkheid 3. Resultaat Financieel verslag 4. Waarderingsgrondslagen 5.

Nadere informatie

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d..

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014. Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad 5 1033NM AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door het bestuur d.d.. Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 1. Vaste activa 1.1 inventaris 0 0 1.2 automatisering 3.431 4.468 3.431 4.468 2. Vlottende

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Balans per

Balans per Balans per 31-12-212 Algemeen In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Heiloo, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. pagina. algemene toelichting 2. balans activa 4. balans passiva 5. winst- & verliesrekening 6. toelichting op de balans activa 7

INHOUDSOPGAVE. pagina. algemene toelichting 2. balans activa 4. balans passiva 5. winst- & verliesrekening 6. toelichting op de balans activa 7 INHOUDSOPGAVE pagina algemene toelichting 2 balans activa 4 balans passiva 5 winst- & verliesrekening 6 toelichting op de balans activa 7 toelichting op de balans passiva 9 toelichting op de winst- & verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Sterker Samen Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting het Nijsinghhuis. Eelde

Jaarrekening 2014. Stichting het Nijsinghhuis. Eelde Jaarrekening 2014 Stichting het Nijsinghhuis Eelde Inhoud Jaarverslag 2014 2 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2014 6 Exploitatierekening 2014 7 Toelichting op de balans en exploitatierekening 8 Overige

Nadere informatie

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Meuze Schepenstraat 48 A NJ Rotterdam JAARREKENING 2015

Stichting Meuze Schepenstraat 48 A NJ Rotterdam JAARREKENING 2015 Stichting Meuze Schepenstraat 48 A1 3039 NJ Rotterdam JAARREKENING 2015 1 INHOUDSOPGAVE Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Waarderingsgrondslagen Toelichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten-en-lasten over 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2014 Stichting De Bibliotheek Weesp, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013

Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 Zoeken Onderwerpen Regelingen Proclaim er Wetstechnische inform atie Inhoud regeling Toelichting Wijzigingsbesluiten Verordening v an 1 8 december 201

Nadere informatie

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio Rapportage le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Rapport inzake le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Inhoud Algemeen Balans per 3juni 216 Rekening van baten en lasten over jan-juni

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen van

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN Rapport inzake de jaarrekening 2013 kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 19 maart 2014 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Oud Beijerland, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie