Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 BESLUIT : A r t. 1 : H e t g e e e n t e l i j k r e g l e e n t e t b e t r e k k i n g t o t a b u l a n t e a c t i i t e i t e n o p o p e n b a a r d o e i n, e i g e n d o a n o f b e h e e r d d o o r d e s t a d H a r e l b e k e, o r d t o n d e r n a o l g e n d e t i t e l a s t g e s t e l d a l s o l g t. GEMEENTELIJKE REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBU LANTE AC TIV ITEITEN OP OP ENBAAR D OMEIN. H o o f dst u k 1 - A b u l a nt e a c t i it e it e n o p h e t o p e nb a a r do e in o p o o r a f b e p a a l de p l a a t se n. Ar t ik e l 1 To e p a ssing sg e b ie d O ereenko stig art. 42 par. 1 an h et K.B. an is de uitoefening an a bulante ac ti iteiten buiten de openbare arkten en op h et openbaar do ein eigendo an of beh eerd door de stad H arelbeke - toegelaten op olgende plaatsen, its inac h tna e an de aangege en spec ific aties en na een oorafgaande ac h tiging te erlenen door h et c ollege an burge eester en sc h epenen : 1. W at betreft de erkoop an ers en klaarge aakt ge ogelte en arkensribben P L A A T S I N N A M E : M arktplein H arelbeke DA G I N N A M E : z ondag DU U R I N N A M E : an u. tot u. O P P E R V L A K T E I N N A M E : 2 5 ² S P E C I A L I S A T I E : erse en klaarge aakt ge ogelte, arkensribben en bij h origh eden z oals gebakken aardappelen, niet afgebakken frieten en groenten en fruit in glas of blik A A N T A L S T A N DP L A A T S E N : 1 P L A A T S I N N A M E : P lein B a ikh o edorp DA G I N N A M E : z aterdag DU U R I N N A M E : an u. tot u. O P P E R V L A K T E I N N A M E : 15 ² S P E C I A L I S A T I E : erse en klaarge aakt ge ogelte, arkensribben en bij h origh eden z oals gebakken aardappelen, niet afgebakken frieten en groenten en fruit in glas of blik A A N T A L S T A N DP L A A T S E N : 1 De ex ac te ligging an de standplaats op oor elde loc atie ordt door h et c ollege aangege en ter gelegenh eid an h et erlenen an de ac h tiging. T er die gelegenh eid kan h et c ollege ook de opper lakteinna e uitbreiden. De bez ettings odaliteiten kunnen op een oudige raag beko en orden bij de ge eente. Ar t ik e l 2 V o o r a f g a a nde a c h t ig ing E é é h h c h h h h enieder die op n of eerdere an de in artikel 1 er elde plaatsen een standplaats enst in te ne en o a bulante ac ti iteiten uit te oefenen is onder orpen aan een oorafgaande ac tiging te erlenen door et ollege an burge eester en sc epenen. Dez e ac tiging dient oorafgaand aan et uitoefenen an de a bulante ac ti iteit aange raagd en beko en te orden. De aan rager dient te er elden op elke oor elde plaats( -en) ij de a bulante ac ti iteiten enst uit te oefenen.

2 I h h h n ge al an positie e beslissing erkrij gt de aan rager een ac tiging et daarin er eld - de aard an de produc ten of diensten die ij ge ac tigd is te erkopen - de plaats - de datu en duur an de erkoop - de o erige bez ettings odaliteiten h z é é h c h h h h c z De ge raagde ac tiging kan, on er inderd otie en die ouden kunnen orden geput uit de etten, dec reten en erordeningen, ge eigerd orden o ille an n of eerdere an onderstaande redenen: - redenen an openbare orde, - redenen an olksgez ondh eid, - redenen.b.t. de besc er ing an de onsu ent, - redenen an onbesc ikbaarh eid of nakende onbesc ikbaarh eid an et openbaar do ein inge olge erken die door o erh eden orden gepland of uitge oerd, - indien de ac ti iteit et bestaand o erc ieel aanbod in ge aar kan brengen De ge eente al dez e reden( -en) an eigering for eel opne en in de eigeringsbeslissing en dez e aan de aan rager ter kennis brengen et aanduiding an de beroeps ogelij kh eden. Ar t ik e l 3 V o o r a a r de n inz a k e t o e ij z ing e n inna e a n de st a ndp l a a t se n O ereenko stig art. 40 en de rele ante bepalingen an art. 2 5 an h et K.B. an kunnen standplaatsen z oals bedoeld in artikel 1 kunnen enkel toege ez en orden aan: - de natuurlij ke personen die oor eigen rekening een a bulante ac ti iteit uitoefenen en h ouders z ij n an een ac h tiging als erkge er - rec h tspersonen die dez elfde ac ti iteit uitoefenen. De standplaatsen orden toegekend door tussenko st an een persoon erant oordelij k oor h et dagelij ks bestuur an de ennootsc h ap die h ouder is an de ac h tiging als erkge er O 2 6 h K z ereenko stig art. 41 en de rele ante bepalingen an art. an et.b. an kunnen de standplaatsen oals bedoeld in artikel 1 ingeno en orden door: a.1. de natuurlij ke personen die oor eigen rekening een a bulante ac ti iteit uitoefenen h ouders an een ac h tiging als erkge er, aan ie een standplaats is toege ez en a.2. de erant oordelij ke oor h et dagelij ks bestuur an een rec h tspersoon, aan ie de standplaats is toege ez en, h ouder an een ac h tiging als erkge er b. de feitelij ke enno( o) t( en) an de natuurlij ke persoon aan ie de standplaats erd toege ez en, h ouder an een ac h tiging als erkge er oor de uitoefening an een a bulante ac ti iteit oor eigen rekening; c. de ec h tgenoot of ec h tgenote en ettelij k sa en onende an de natuurlij ke persoon aan ie de standplaats erd toege ez en, h ouder an een ac h tiging als erkge er oor de uitoefening an een a bulante ac ti iteit oor eigen rekening; d. door de personen die besc h ikken o er een ac h tiging als aangestelde A of een ac h tiging als aangestelde B, die een a bulante ac ti iteit uitoefenen oor rekening of in dienst an de natuurlij ke persoon of rec h tspersoon bedoeld in a) tot c ). De personen opgeso d in a.2. tot d. kunnen de standplaatsen inne en, buiten de aan ez igh eid an de persoon aan ie of door iddel an ie de standplaats erd toege ez en of onder erh uurd. Ar t ik e l 4 To e ij z ing sr e g e l s p e r a b o nne e nt

3 De standplaatsen bedoeld in h oofdstuk 1 orden enkel per abonne ent toege ez en.

4 4.1. V a c a t u r e e n k a ndida t u u r st e l l ing st a ndp l a a t s p e r a b o nne e nt W z h z h h h 3 0 h K B K h anneer een standplaats die per abonne ent toege ez en ordt rij ko t, dan al dez e ac ature bekend ge aakt orden door public atie an een kennisge ing aar an et odel door de ge eenteraad ordt astgesteld. Dez e kennisge ing al gebeuren door iddel an een beric t aangeplakt aan et stadh uis en/ of ia de ebsite.h arelbeke.be en/ of ia de lokale pers. De kandidaturen kunnen ingediend orden na een elding an ac ature of op elk ander tij dstip. De kandidaturen orden ingediend olgens de oorsc riften an artikel 1, t eede lid an et an en binnen de ter ij n oorz ien in de kennisge ing an de ac ature. andidaturen die ieraan niet oldoen, orden niet eerh ouden Re g ist e r a n de k a ndida t u r e n A h c h h O h z z h O j h h h lle kandidaturen orden naargelang un ont angst ronologisc bij geh ouden in een register. ereenko stig et dec reet an betreffende de openbaarh eid an bestuur kan dit register steeds geraadpleegd orden. De kandidaturen blij en geldig olang e niet erden nageko en of ingetrokken door un auteur. de drie aar dienen de kandidaten opgeno en in et register un kandidatuur te be estigen o in et register opgeno en te blij en V o l g o r de a n t o e k e nning a n de st a ndp l a a t se n B ij h et ac ant ko en an een standplaats per abonne ent orden et h et oog op de toekenning er an, de kandidaturen als olgt geklasseerd in h et register : z h h a) personen die een standplaats ragen als ge olg an de oph effing er an die e op et openbaar do ein an de ge eente inna en of aan ie de ge eente een ooropz eg eeft gege en o ille an definitie e oph effing an de standplaats; b) de ex terne kandidaten. B innen de beide c ategorieë n orden de aan ragen geklasseerd olgens datu. W c anneer t ee of eerdere aan ragen beh orend tot dez elfde ategorie tez elfdertij d ingediend orden, ordt als olgt oorrang gege en : a) oorrang ordt gege en ( uitgez onderd de c ategorie ex terne kandidaten) aan de aan rager die de h oogste anc ië nniteit op h et openbaar do ein an de ge eente h eeft. W anneer de anc ië nniteit niet kan ergeleken orden, ordt de oorrang bepaald bij loting. b) oor de ex terne kandidaten ordt de oorrang bepaald bij loting. De standplaatsen er eld in artikel 1 z ullen na erloop an de op lopende c onc essieo ereenko sten orden toege ez en aan de z ittende c onc essieh ouders, its dez e de toepasselij ke oor aarden an onderh a ig regle ent en an h et ge eentelij k retributie- gebruiks- en tariefregle ent aan aarden Be k e nd a k ing a n de t o e ij z ing a n de st a ndp l a a t se n De toe ij z ing an de standplaats ordt bekend ge aakt aan de aan rager : - bij een ter post aangetekend sc h rij en et ont angstbe ij s; - of door o erh andiging an een brief tegen ont angstbe ij s; - of bij elektronisc h e post et ont angstbe ij s.

5 M 4.5. Re g ist e r a n de st a ndp l a a t se n t o e g e e z e n p e r a b o nne e nt E en plan of register ordt bij geh ouden aarin oor elke standplaats toege ez en per abonne ent er eld staat: h h h h h h z h z h h z h h - de naa, oornaa, et adres an de persoon aan ie of door iens tussenko st de standplaats erd toegekend; - in oorko end ge al, de andelsnaa an de rec tspersoon aan ie de standplaats toegekend erd en et adres an aar aatsc appelij ke etel; - et onderne ingsnu er; - de produc ten en/ of diensten die te koop aangeboden orden; - de datu an de toe ij ing an de standplaats en de duur an et gebruiksrec t; - de prij s an de standplaats, beh al e indien dez e op een unifor e ij e astgelegd is; - desge allend, de naa en et adres an de o erlater en de datu an de o erdrac t. H et register is raadpleegbaar o ereenko stig h et dec reet an betreffende de openbaarh eid an bestuur. Ar t ik e l 5 Ide nt if ic a t ie e r e ist e b ij u it o e f e ne n a b u l a nt e a c t i it e it e n et toepassing an art. 2 1 par. 2 an h et K.B. an dient elke persoon die een a bulante ac ti iteit uitoefent op h et openbaar do ein, z ic h te identific eren aan de h and an een leesbaar uith angbord, z ic h tbaar geplaatst op de kraa of h et oertuig, indien h ij de ac ti iteit aan h et kraa of h et oertuig uitoefent. H et bord oet e eneens door de aangestelden aangebrac h t orden anneer dez e alleen erken. H et bord be at olgende er eldingen: 1 h etz ij de naa, de oornaa an de persoon die een a bulante ac ti iteit uitoefent als natuurlij k persoon oor eigen rekening of oor iens rekening of in iens dienst de ac ti iteit ordt uitgeoefend; h etz ij de naa, de oornaa an de persoon die h et dagelij ks bestuur binnen een rec h tspersoon aarnee t of oor iens rekening of in iens dienst de ac ti iteit ordt uitgeoefend; 2 de fir anaa en/ of de bena ing an de onderne ing; 3 al naargelang h et ge al, de ge eente an h aar aatsc h appelij ke z etel of an de uitbatingsz etel en indien de onderne ing niet in B elgië gelegen is, h et land en de ge eente aar dez e z ic h be indt; 4 h et insc h rij ingsnu er in de K ruispuntbank an O nderne ingen ( of een identific atie die dez e er angt, indien h et o een buitenlands bedrij f gaat). Ar t ik e l 6 D u u r a n h e t a b o nne e nt De abonne enten orden toegekend oor de duur an drie j aar. M et beh oud an h et oorgaande lid ordt, na erloop an dez e ter ij n, h et abonne ent stilz ij gend erlengd beh oudens anders bepaald door de aan rager ( c f. artikel 7 en 8 an onderh a ig regle ent) en beh oudens intrekking bij aangetekend sc h rij en door h et ge eentebestuur in de ge allen bepaald in artikel 9 an onderh a ig regle ent of toepassing an art. 10 an onderh a ig regle ent.

6 Ar t ik e l 7 Op sc h o r t ing a n h e t a b o nne e nt o p init ia t ie f a n de h o u de r h h h é é h h z z h h z De ouder an een abonne ent kan et abonne ent opsc orten oor een oorz iene periode an ten inste n aand anneer ij ongesc ikt is ij n ac ti iteit uit te oefenen: - door iekte of onge al gestaafd op grond an een edisc attest. - door o er ac t op een erant oorde ij e aangetoond. De opsc h orting gaat in de dag aarop de stad sc h riftelij k op de h oogte gebrac h t ordt an de ongesc h ikth eid en h oudt op ten laatste ij f dagen na de elding an h et h erne en an de ac ti iteiten. De opsc h orting i plic eert de opsc h orting an de ederz ij dse erplic h tingen die uit de o ereenko st oorko en. Ar t ik e l 8 Af st a nd a n h e t a b o nne e nt do o r de h o u de r h h h h h z I é é j De ouder an een abonne ent kan afstand doen an et abonne ent - bij de er aldag an et abonne ent its een opz egter ij n an ten inste dertig dagen; - bij stopz etting an de a bulante ac ti iteiten its een opz egter ij n an ten inste dertig dagen; - indien ij definitief ongesc ikt is o ij n ac ti iteit uit te oefenen o ille an redenen er eld in artikel 7 an dit regle ent. n dit ge al is geen opz egter ij n toepasselij k; - op ieder ogenblik its een opz egter ij n an ten inste n aar. De rec h th ebbenden an de natuurlij ke persoon die oor eigen rekening z ij n ac ti iteit uitoefent kunnen bij z ij n o erlij den, z onder ooropz eg afstand doen an h et abonne ent aar an h ij de h ouder as. De aan ragen an opsc h orting, h erne ing of opz egging an een abonne ent orden betekend olgens é é n an de na er elde odaliteiten: - bij per post aangetekend sc h rij en et ont angstbe ij s - o erh andiging tegen ont angstbe ij s - op een duurz a e drager ( fax, e ail) tegen ont angstbe ij s Ar t ik e l 9 S c h o r sing e n int r e k k ing a n h e t a b o nne e nt do o r de st a d H h c h h et abonne ent kan door et ollege an burge eester en sc epenen gesc orst of ingetrokken orden in olgende ge allen: - bij niet of niet tij dige betaling an de standplaats ergoeding; - bij o erdrac h t an een abonne ent aan een derde z onder te oldoen aan de ettelij ke en regle entaire oor aarden; - anneer andere aren erkoc h t orden dan diegene oorz ien onder de rubriek S pec ialisatie in artikel 1; - in h et alge een, als de oor aarden an onderh a ig regle ent inbegrepen de bij ko ende toepasselij ke bez ettings odaliteiten niet orden nageleefd. H et abonne ent kan door h et c ollege an burge eester en sc h epenen oor een door h et c ollege te bepalen ter ij n - ook gesc h orst orden bij onbesc h ikbaarh eid an h et ingeno en openbaar do ein of onbereikbaarh eid er an, telkens inge olge erken die door o erh eden orden gepland of uitge oerd, De beslissing tot sc h orsing of intrekking ordt betekend bij een ter post aangetekend sc h rij en et ont angstbe ij s of op een duurz a e drager tegen ont angstbe ij s.

7 Ar t ik e l 1 0 V o o r o p z e g a nu it de st a d M et beh oud an artikel 6 lid 1 geldt, anneer de standplaats definitief ordt opgeh e en, een ter ij n an ooropz eg aan de h ouders an een standplaats per abonne ent an é é n j aar. Dez e personen krij gen oorrang bij h et toekennen an een ac ante standplaats per abonne ent. Ar t ik e l 1 1 O e r dr a c h t a n st a ndp l a a t s De o erdrac h t an een standplaats er eld in artikel 1 is toegelaten onder de olgende oor aarden: 1 anneer de h ouder an de standplaats( en) z ij n a bulante ac ti iteiten als natuurlij k persoon stopz et of o erlij dt of anneer de rec h tspersoon h aar a bulante ac ti iteiten stopz et. B ij stopz etting bez orgt de o erlater of z ij n rec h th ebbenden een doc u ent als be ij s an sc h rapping an z ij n a bulante ac ti iteit in de K ruispuntbank an O nderne ingen. 2 en indien de o erne er( s) h ouder( s) z ij n an een ac h tiging tot h et uitoefenen an a bulante ac ti iteiten als erkge er en de spec ialisatie an de o erlater oortz etten op elke o ergedragen standplaats. 3 De onderne ing an de o erne er ag door de o erna e o er niet eer dan t ee standplaatsen besc h ikken. I h h h h h h h h n af ij king an ordt de o erdrac t an standplaatsen toegelaten tussen ec tgenoten bij feitelij ke sc eiding, ec tgenoten bij sc eiding an tafel en bed en an goederen ec tgenoten bij ec tsc eiding ettelij k sa en onenden bij stopz etting an de ettelij ke sa en oning op oor aarde dat: de o erlater of de o erne er aan de ge eente een doc u ent oorlegt als be ij s an de er elde toestand in de o erne er oldoet aan de oor aarden er eld in 11.1 en h h z De o erdrac t is geldig oor de resterende geldigh eidsduur an et abonne ent an de o erlater. De regels inz ake de stilz ij gende erlenging ij n an o ereenko stige toepassing.. Ar t ik e l 1 2 Bij k o e nde t o e p a sse l ij k e b e z e t t ing s o da l it e it e n h z h h B h h h c h h A z z h h z H 0 - De inna e an de standplaats geeft aanleiding te et betalen an een retributie oals bepaald in et ge eentelij k retributie-, gebruiks- en tariefregle ent. - De standplaatsh ouder ag enkel de opper lakte inne en aangege en in de ac tiging. - ij onbesc ikbaarh eid an et ingeno en openbaar do ein of onbereikbaarh eid er an inge olge erken die door o erh eden orden gepland of uitge oerd, kan et ollege in plaats an et abonne ent te sc orsen - de standplaats tij delij k erplaatsen naar de on iddellij ke o ge ing. - lle kosten i... nuts- en energie oorz ieningen, o el at betreft aanleg als erbruik ij n ten laste an de ergunningh ouder. - De uitbating an de a bulante andel gebeurt op kosten, risic o en ge aar an de ge ac tigde, onder dat de stad enig kost of aansprakelij kh eid draagt. - et af al oorko end uit de uitbating oet in een straal an 10 eter iedere dag, of op de dag an de inna e an de standplaats, orden opgerui d

8 - De inric h ting z al altij d in goede staat an onderh oud oeten erkeren en z al een nette aanblik oeten bieden. - De standplaatsh ouder ag beh oudens ex plic iete toelating - geen erken of eranderingen op of aan h et openbaar do ein uit oeren. - I nge al de inna e an de standplaats ordt beë indigd besc h ikt de stad on iddellij k rij o er de ingeno en opper lakte en dient h et openbaar do ein op kosten an de ergunningh ouder in z ij n oorspronkelij ke staat te orden h ersteld. Ar t ik e l 1 3 Mo de l a n p u b l ic a t ie e n a n a c a t u r e H et odel an public atie en an ac ature ordt astgesteld als olgt : V A C A T U R E E N K A N DI DA T U U R V O O R E E N S T A N DP L A A T S P E R A B O N N E M E N T V O O R E E N A M B U L A N T E A C T I V I T E I T O P O P E N B A A R DO M E I N V A N O F B E H E E R D DO O R DE S T A D H A R E L B E K E V oorbeh ouden aan de stad De stad H arelbeke eldt de ac ature an olgende standplaats( -en) per abonne ent op olgende loc atie V ac ante plaats: S pec ialisatie: B esc h ikbare opper lakte: I ndien u h ier oor u kandidatuur enst in te dienen, gelie e olgende gege ens te bez orgen aan de financ ië le dienst an de stad tegen ( datu ). V oorbeh ouden aan kandidaat N aa en oornaa : S traat en nu er:. P ostc ode:.. G e eente:.. T elefoonnu er:. E ailadres:. V estigingsnu er:.. De kandidaat, ( datu + h andtekening) Dit inge ulde for ulier dient u sa en et een kopie an u ac h tiging a bulante ac ti iteit als erkge er te bez orgen: h etz ij bij neerlegging an een brief tegen ont angst elding h etz ij per post aangetekend sc h rij en et ont angst elding h etz ij ia elec tronisc h e post ( e- ail) et ont angst elding. V h z h H U H oor een besc rij ing an de erdere proc edure er ij en e naar et ge eentelij k regle ent et betrekking tot a bulante ac ti iteiten op openbaar do ein eigendo an of beh eerd door de stad arelbeke. kan dit regle ent op een oudige aan raag beko en bij de financ ië le dienst an de stad. et bedoelde regle ent en dit for ulier kan u ook terug inden op.h arelbeke.be. H o o f dst u k 2 - A b u l a nt e a c t i it e it e n o p h e t o p e nb a a r do e in o p nie t o o r a f b e p a a l de p l a a t se n. Ar t ik e l 1 4 To e p a ssing sg e b ie d O ereenko stig art. 43 par. 1 an h et K.B. an is de uitoefening an a bulante ac ti iteiten buiten de openbare arkten en op h et openbaar do ein

9 H h h c h eigendo an of beh eerd door de stad arelbeke - toegelaten op niet ooraf bepaalde plaatsen, na een ac tiging te erlenen door et ollege an burge eester en sc epenen. Ar t ik e l 1 5 V o o r a f g a a nde a c h t ig ing De ac h tiging dient oorafgaand aan de uitoefening an de a bulante ac ti iteit aange raagd en beko en te orden. De aan rager dient te er elden op elke oor elde plaats h ij de a bulante ac ti iteiten enst uit te oefenen en op elk tij dstip. V oor z o er de aan raag z ou slaan op de loc aties er eld in art. 1 z al de toelating enkel orden erleend indien de aan raag slaat op produc ten of diensten niet oorz ien in de spec ialisatie er eld in h et aangeh aalde art. 1. I h h h n ge al an positie e beslissing erkrij gt de aan rager een ac tiging et daarin er eld - de aard an de produc ten of diensten die ij ge ac tigd is te erkopen - de plaats - de datu en duur an de erkoop - de o erige bez ettings odaliteiten h z é é h c h h h h c z De ge raagde ac tiging kan, on er inderd otie en die ouden kunnen orden geput uit de etten, dec reten en erordeningen, ge eigerd orden o ille an n of eerdere an onderstaande redenen: - redenen an openbare orde, - redenen an olksgez ondh eid, - redenen.b.t. de besc er ing an de onsu ent, - redenen an onbesc ikbaarh eid of nakende onbesc ikbaarh eid an et openbaar do ein inge olge erken die door o erh eden orden gepland of uitge oerd, - indien de ac ti iteit et bestaand o erc ieel aanbod in ge aar kan brengen De ge eente al dez e reden( -en) an eigering for eel opne en in de eigeringsbeslissing en dez e aan de aan rager ter kennis brengen et aanduiding an de beroeps ogelij kh eden. Ar t ik e l 1 6 V o o r a a r de n inz a k e t o e ij z ing e n inna e a n de st a ndp l a a t se n De personen die oldoen aan de bepalingen an art. 3 an h oofdstuk 1 kunnen een standplaats orden toege ez en en kunnen dez e inne en. Ar t ik e l 1 7 To e ij z ing sr e g e l s o o r l o sse st a ndp l a a t se n De standplaatsen bedoeld in h oofdstuk 2 toege ez en. orden enkel als losse standplaats De toe ij z ing an dez e losse standplaatsen gebeurt olgens c h ronologisc h e olgorde an aan ragen en desge allend in func tie an de ge raagde plaats en spec ialisatie. W anneer t ee of eerdere aan ragen oor standplaatsen gelij ktij dig orden ingediend, gebeurt de toe ij z ing ia loting. Ar t ik e l 1 8 Ide nt if ic a t ie e r e ist e b ij u it o e f e ne n a b u l a nt e a c t i it e it e n De bepalingen an H oofdstuk 1, art. 5 z ij n toepasselij k op de persoon die een a bulante ac ti iteit uitoefent z oals bepaald in art. 14.

10 Ar t ik e l 1 9 Bij k o e nde t o e p a sse l ij k e b e z e t t ing s o da l it e it e n h z h h A z z h h z H 0 h z z h I h h z h - De inna e an de standplaats geeft aanleiding te et betalen an een retributie oals bepaald in et ge eentelij k retributie- gebruiks- en tariefregle ent. - De standplaatsh ouder ag enkel de opper lakte inne en aangege en in de ac tiging. - lle kosten i... nuts- en energie oorz ieningen, o el at betreft aanleg als erbruik ij n ten laste an de ergunningh ouder. - De uitbating an de a bulante andel gebeurt op kosten, risic o en ge aar an de ge ac tigde, onder dat de stad enig kost of aansprakelij kh eid draagt. - et af al oorko end uit de uitbating oet in een straal an 10 eter an de standplaats orden opgerui d. - De inric ting al altij d in goede staat an onderh oud oeten erkeren en al een nette aanblik oeten bieden. - De standplaatsh ouder ag beh oudens ex plic iete toelating - geen erken of eranderingen op of aan et openbaar do ein uit oeren. - nge al de inna e an de standplaats ordt beë indigd besc ikt de stad on iddellij k rij o er de ingeno en opper lakte en dient et openbaar do ein op kosten an de ergunningh ouder in ij n oorspronkelij ke staat te orden ersteld. A r t. 2 : D i t g e e e n t e l i j k r e g l e e n t z a l b e k e n d o r d e n g e a a k t o e r e e n k o s t i g a r t G D. H e t z a l t e e n s t e r k e n n i s g e i n g o r d e n o e r g e a a k t a a n : - d e i n i s t e r b e o e g d o o r d e i d d e n s t a n d, - d e d e p u t a t i e, - d e s t a d s o n t a n g e r, - d e l o k a l e p o l i t i e. A r t. 3 : D i t r e g l e e n t t r e e d t, e t b e h o u d a n d e b e s t a a n d e o e r e e n k o s t e n d i e a f l o p e n o p , i n e r k i n g o p h e t o g e n b l i k a n b e k e n d a k i n g. N A M E N S D E G E M E E N T E R A A D C. D A E L M A N W. V A N D E M E U L E B R O U C K E s e c r e t a r i s o o r z i t t e r

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Tijd om even een beknopte boom op te zetten

Tijd om even een beknopte boom op te zetten Tijd om even een beknopte boom op te zetten Beknopt Handboek Bedrijfstakpensioenfondsen Het Bedrijfstakpensioenfonds - Welke ondernemingen krijgen er mee te maken en wat zijn de nan i le risi o s wanneer

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE G em aakt door Rob van den E yssel 26-11 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek Bronverm elding Ik heb de inform atie van dit w erkstuk uit m ijn hoofd

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

onderzoeksopzet WATT Defin itieve versie dd 2 ju li 2010 1 D oel- en vraagstelling De reken kam er beoogt m et dit on derzoek de gem een teraad in zich t te geven in h et on tstaan van de fin an ciële

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Nieu s rief jeugdopleidi g

Nieu s rief jeugdopleidi g Nieu s rief jeugdopleidi g ZATERDAG MAART JAARGANG, NR VOORBEREIDINGEN SEIZOEN - GESTART O da ks dat het huidige seizoe og olop gaa de is, zij de oor ereidi ge op het ieu e seizoe al a start. Door hier

Nadere informatie

Maarssenbroek, Maarssen-dorp, (Oud) Maarsseveen/Tienhoven/Molenpolder, Oud Zuilen. Afvalkalender 2012

Maarssenbroek, Maarssen-dorp, (Oud) Maarsseveen/Tienhoven/Molenpolder, Oud Zuilen. Afvalkalender 2012 Maarssenbroek, Maarssen-orp, (Ou) Maarsseeen/Tienhoen/Molenpoler, Ou Zuilen Afalkalener 2012 Geeente Stichtse Vecht Afalkalener 2012 Afalkalener 1 Voor e ijken/gebieen: Kaelenspoor, Boostee, Waterstee,

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 19 oktober 2009. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 19 oktober 2009. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Vervange nd ziekenve rvoer in het buitenland is een aa nspraak sinds 1 januari 2009 M.i.v. 1 januari 2009 bestaat aanspraak op v ervangend z iekenvervoer ter vervanging v an vervoer

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013

Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 Zoeken Onderwerpen Regelingen Proclaim er Wetstechnische inform atie Inhoud regeling Toelichting Wijzigingsbesluiten Verordening v an 1 8 december 201

Nadere informatie

Schoolkrant. December 2016

Schoolkrant. December 2016 Schoolkrant December 2016 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Samen werken in de gemeente

Samen werken in de gemeente Wijkteams Samen werken in de gemeente Uitgangspunten In de Bijbel wordt over de gem eente geschreven in allerlei beelden die verschillende aspecten aangeven. Deze beelden zou j e kunnen zien als de facet

Nadere informatie

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008 Titel, saenvatting en biografie Saenvatting: Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 septeber 2008 Je wordt als testanager gevraagd voor een ission ipossible.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein gemeenteraad van 20 februari 2017 HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 19 mei 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 19 mei 2008. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 19 mei 2008 Verslavingsbeha ndeling in het buitenland w ordt vergoed tot het maximum tarief in Nederland indien aa n de voorw aarden die in de zorgverze

Nadere informatie

Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016

Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016 Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016 Afdeling 1 - Organisatie de openbare markten Artikel 1: Gegevens van openbare markten (wet art. 8

Nadere informatie

Onderwerp: Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 19 oktober 2009 Zorgv orm: Begeleiding. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 19 oktober 2009 Zorgv orm: Begeleiding. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Inzet van begeleiding vanuit de AWBZ tijdens het speciaal onderw ijs per geval beoordelen Met ingang van 1 januari 2009 z ijn de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ (hierna: de

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

Aanvraagformulier Gedragsverklaring Aanbesteden. 1 Invullen door Aanvrager. 1.1 Gegevens van de rechtspersoon die de GVA verlangt

Aanvraagformulier Gedragsverklaring Aanbesteden. 1 Invullen door Aanvrager. 1.1 Gegevens van de rechtspersoon die de GVA verlangt Zie punt 1 toelichting voor het invullen van dit formulier; Invullen in blokletters. 1 Invullen door Aanvrager Wordt de aanvraag namens een rec htspersoon ingediend? O nder rec htspersoon worden de volgende

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1. Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig renterisico H oud rekening met rentestijgingen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die geld leent of gaat

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Tram 4 Molenlaan - Marconiplein 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds

St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds Kunst educat ie Kost en in het kad er van m ob ilit eit w ord en o p b asis van ar t ikel 12:3 CAO Kunst ed ucat ie 2012-2013 voor 50% gesub sid ieer

Nadere informatie

Principe verzoek tot het verlenen van een vergunning voor het realiseren van een zonne-energie park in de Gemeente Tiel.

Principe verzoek tot het verlenen van een vergunning voor het realiseren van een zonne-energie park in de Gemeente Tiel. gemeente Tiel ontvangen op: 31-07-2017 *BD00025649* BD00025649 Principe verzoek tot het verlenen van een vergunning voor het realiseren van een zonne-energie park in de Gemeente Tiel. Opgesteld door Frans

Nadere informatie

MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van

MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten werd gewijzigd door de wet van 4/7/2005

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 30 Alexander - Schollevaar 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal

Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal Reglement voor het gebruiken van het gemeentelijk materiaal Algemeen Art.1. Het gem eent eb est uur st elt m at eriaal t er b eschikking van elke Moorsleed se vereniging of init iat ief voor inw oners

Nadere informatie

keuze verzekerde 2 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 3 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 4

keuze verzekerde 2 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 3 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 4 Zonder olledige inforatie kunnen wij niet oor u aan de slag U wilt een erzekering afsluiten oor uzelf en oor eentuele gezinsleden. Wij hebben de oorletters, de naa en het an iedereen nodig. Alle personen

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN *

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN * 07FIN16050010bd HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN * AFDELING I: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1: Gegevens

Nadere informatie

Partnership centraal in customer journey van Google

Partnership centraal in customer journey van Google Partnership centraal in customer journey van Google November 2013 Inleiding MKB-ondernemingen die succes willen boeken, moeten goed vindbaar zijn via Google. Veel ondernemers zetten daarbij AdWords in

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 maart 2009, gecoördineerde versie

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 47 Station Blaak via Noordereiland 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN A V E L G E M REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 De organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten ART.1.- Gegevens

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 66 Zuidplein via Feijenoord 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 19 nov ember 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 19 nov ember 2007. Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: CIZ handelt niet conf orm de w erkinstructie Palliatief T erminale Zorg; geen indicatie met terugw erkende kracht maar w el scha de Dit betreft een geschil ov

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari Goed om te weten Dienstregeling Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari 2017 www.ret.nl Bus 37 Alexander - Capelsebrug 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Dit soort verzekeringen keert eenm alig een bedrag uit als u of een van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of kom t t e overlij den.

Dit soort verzekeringen keert eenm alig een bedrag uit als u of een van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of kom t t e overlij den. $GYLHVZLM]HU=DNHOLMN$GYLHV %HKHHU :LH]LMQZLM" Wij zij n adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om sam en m et u een inventarisatie t e m aken van de risico

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt Algemene voorwaarden Bezit machtiging ambulante activiteiten (sinds 1-4-2014 beveiligde leurkaart verplicht) of vergunning niet-commerciële

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten GEM 30-08-2007 LE/anm ambulante activiteiten. Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein DE GEMEENTERAAD Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; Gelet op de

Nadere informatie

Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen:

Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: LAATSTE AANPASSING: 13 augustus 2014 NOOT VOORAF: Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: 1) Bij de modelreglementen hebben we ons gefocust op de aspecten die opgenomen zijn

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 25 februari 2008 Uitgebracht aan: Geen AWBZ-zorg voor complexe ve rple ging toegekend, w el ondersteunende be geleiding bij diabeteszorg va n 12-jarige

Nadere informatie

Onderwerp: Datum: 23 april 2007 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak.

Onderwerp: Datum: 23 april 2007 Uitgebracht aan: Onderstaand de v olledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 23 april 2007 Uitgebracht aan: Begeleiding als dagbesteding naa st w erk binne n de Wsw In dit geschil w erd een indicatie voor ondersteunende begeleiding

Nadere informatie

Malaise in E- Land. De hype is over. W at is er aan de hand? Hoe m oet het nu w el? Hoe nu verder?

Malaise in E- Land. De hype is over. W at is er aan de hand? Hoe m oet het nu w el? Hoe nu verder? Malaise in E- Land De hype is over Na een bloeiperiode, ook wel gezien als hype-periode is dan nu de bezinning gekom en en blijken veel internet -ideeën niet zo goed van de grond te kom en. Daar waar kort

Nadere informatie

Reglement organisatie openbare kermissen

Reglement organisatie openbare kermissen Reglement organisatie openbare kermissen Goedgekeurd in gemeenteraad 11 september 2008 Artikel 1 Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand

Nadere informatie

DDD Handleiding Leerling - Deel II Invullen Deel A

DDD Handleiding Leerling - Deel II Invullen Deel A DDD Handleiding Leerling - Deel II Invullen Deel A Deze handleiding gaat ervan uit dat je al een account hebt aangemaakt, zie hiervoor deel 1 van de ha dleidi g aa ake a ou t. We gaan verder met stap 8.

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

!""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/

!#$%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !#$!#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'()*+$,$-%*.$&/ 0!#$)$$&/ !""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&'!"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/ Voor slechts 20 euro plaatst u al een Hanzemini! Staat u hier in onze volgende

Nadere informatie

9. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et pijn. 10. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et m oeheid. 11. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et andere licham elij

9. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et pijn. 10. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et m oeheid. 11. Ik w eet hoe ik m oet om gaan m et andere licham elij Individueel Transitieplan voor Jongeren N aam : D atum van invullen: 1. Ik kan m ijn A. M IJN A A N D OEN IN G aandoening beschrijven. 2. Ik begrijp w at m ijn arts vertelt. 3. Ik w eet w elke m edicijnen

Nadere informatie

Doel en opzet van de Statistiek Logiesaccommodaties

Doel en opzet van de Statistiek Logiesaccommodaties Doel en opzet van de Statistiek Logiesaccommodaties Doel van de statistiek De Statistiek Logiesaccommodaties beoogt een cijfermatig inzicht te geven in aanbod en gebruik van logiesverstrekkende accommodaties

Nadere informatie

O tn N. https://db3prd0611.outlook.com/owa/info~dewaardwerkt.nl/ Aan de leden van de Raad

O tn N. https://db3prd0611.outlook.com/owa/info~dewaardwerkt.nl/ Aan de leden van de Raad Aan de leden van de Raad Geachte raad, E-mail Bijgaand ontvangt uw raad de motie Schijnconstructies Agenda Arbeidsmigranten van de raad van Westland. Deze motie is op 22 januari 2013 door de raad van Westland

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4

Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4 Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4 AVI-E3 Het op beheersingsniveau (correct en vlot) kunnen lezen van teksten op AVI-niveau E3. Leerinhoud E3: Woorden eindigend op ~b, ~d, ~dt Woorden

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein. Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein. Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport -

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard, Parelhof 1, 1703 EZ Heerhugowaard, 14 072, www.heerhugowaard.nl De afvalkalender is een uitgave van Gemeente Heerhugowaard.

Gemeente Heerhugowaard, Parelhof 1, 1703 EZ Heerhugowaard, 14 072, www.heerhugowaard.nl De afvalkalender is een uitgave van Gemeente Heerhugowaard. Geeente Heerhugoaar, Parelhof, 0 EZ Heerhugoaar, 0,.heerhugoaar.nl De afalkalener is een uitgae an Geeente Heerhugoaar. Vorgeing en prouctie: Multicopy Heerhugoaar. Afalkalener 0 Inhousopgae Vooroor Aanbieen

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN

----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN ----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN ----------------------------------------------------------------------------- GESTEMD

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN.

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 09 november 2007 GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR

Nadere informatie

Ik ben blind. Het vertrouwen van mijn werkgever in mij ook.

Ik ben blind. Het vertrouwen van mijn werkgever in mij ook. I brailleliga Ik ben blind. Het vertrouwen van mijn werkgever in mij ook. WJH llül in: Je hoeft niet altijd goed te kunnen zien om goed te w erken. De Brailleliga begeleidt blinde en slechtziende personen

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Marktreglement Goedgekeurd in gemeenteraad van 20 november 2006, wijzigingen goedgekeurd in gemeenteraad van 17 december 2007 en in gemeenteraad van 24 november 2008 AFDELING 1 Organisatie van ambulante

Nadere informatie

Spreken of zwijgen. Luistervaardigheid. Voorbeelden uit de Bijbel Spreken is zilver, zwijgen is goud!

Spreken of zwijgen. Luistervaardigheid. Voorbeelden uit de Bijbel Spreken is zilver, zwijgen is goud! Luistervaardigheid Spreken of zwijgen Voorbeelden uit de Bijbel Spreken is zilver, zwijgen is goud! We kennen nat uurlij k allem aal dit bekende spreekwoord, m aar wie denkt dat dit een woord is uit de

Nadere informatie

Luistervaardigheid - 1

Luistervaardigheid - 1 bijlage - 4.1 Luistervaardigheid - 1 In het bezoekwerk zij n wij kt eam leden regelm at ig m et m ensen in gesprek. Tij dens deze gesprekken kunnen allerlei onderwerpen aan de orde komen. 1 Wat is volgens

Nadere informatie

Instructie excelmeetinstrument Op Eigen Benen Vooruit In het datam anagem entprotocolen het voorbeeld m eetplan (bijlage IIprojectplan)w ordt verw ezen naar excelsheets voor het m eten van de centrale

Nadere informatie

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart.

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart. Snel aan de slag! Wat heeft u nodig? Het juiste Spelling in beeld-oefenboekje Een schriftje waar uw kind in kan werken Een pen waarmee uw kind prettig werkt Een markeerstift of een aantal kleurpotloden

Nadere informatie

Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen

Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen Reglement Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 augustus 2012 AFDELING 1 : Organisatie

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari Goed om te weten Dienstregeling Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari 2017 www.ret.nl Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD,

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD, Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD, Gelet op het Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

FORMULES MECHANICA. Inhoud

FORMULES MECHANICA. Inhoud FORMULES MECHANICA Inoud FORMULES MECHANICA... BEWEGING... S,,, a... AFGELEGDE WEG... SNELHEID... VERSNELLING... RELATIES TUSSEN AFGELEGDE WEG, SNELHEID EN VERSNELLING... Valbeweinen... 3 VRIJE VAL...

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 42 Hoofdtu 3 - Teroeen adzijde 70 V-1a In een oodiagra teen je eert 5 taen (vijf euren) en daarna aan het eind van e van deze vijf taen nog een twee (a of reed) dan zie je dat er 5 2 = 10 verhiende uitvoeringen

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Metro E Den Haag Centraal - Slinge 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi

Nadere informatie

11Stap 11Co rectiesverzenden

11Stap 11Co rectiesverzenden 11Stap 11Co rectiesverzenden Me t d e aan g ifte lo o n he ffin g e n le ve rt u o n s g e d e taille e rd e in ko m e n sg e g e ve n s p e r w e rkn e m e r aan (w e rkn e m e rsg e g e ve n s). D e

Nadere informatie