Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op werkloosheidsuitkeringen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op werkloosheidsuitkeringen?"

Transcriptie

1 Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op werkloosheidsuitkeringen? Infoblad T87 Laats te update Welke zijn de voordelen die u kan genieten? Bent u een niet-vergoede werkzoekende die jonger is dan 30 jaar, dan kan u vanwege de RVA een vestigingsuitkering krijgen indien u zich onder begeleiding van het Participatiefonds (www.fonds.org) en een Steunpunt voor starters, voorbereidt op een vestiging als zelfstandige of op de oprichting van een onderneming. Het dagbedrag van de vestigingsuitkering stemt overeen met het dagbedrag van een inschakelingsuitkering, en is dus afhankelijk van uw gezinssituatie. Het Partic ipatiefonds en een Steunpunt voor s tarters bieden u advies en prak tis c he onders teuning gedurende ten minste drie tot ten hoogste zes maanden. Het Participatiefonds kan u een vergoeding toekennen die c umuleerbaar is met de ves tigings uitk ering. Tijdens de periode waarvoor een ves tigings uitk ering toegek end wordt mag u ondermeer de volgende ac tiviteiten verric hten: mark ts tudies verric hten, een handels z aak of burelen k open of huren, vennoten, leveranc iers en kredietverleners zoeken, een vennootschap oprichten, personeel aanwerven (dat men evenwel nog niet mag tewerk s tellen), produc tiegoederen aank open, s tappen ondernemen in verband met het handels regis ter, de BTW en de sociale zekerheid. Aan welke voorwaarden moet u voldoen om recht te hebben op de vestigingsuitkering? u bent bij de aanvraag van de voorbereidingsperiode geen 30 jaar en u bent ingeschreven als niet-werkende werkzoekende het betreft de eerste keer dat u beroep doet op deze maatregel en u was nooit eerder gevestigd als z elfs tandige in hoofd- of bijberoep u bent niet-vergoed werk loos ingevolge niet toelaatbaarheid (bv. s c hoolverlaters in beroeps ins c hak elings tijd) uits luiting ingevolge vrijwillige werk loos heid uits luiting ingevolge langdurig werk loos heid u wordt begeleid door het Participatiefonds in het kader van het "Plan Jonge Zelfstandigen" (dit blijkt uit een ondersteuningsovereenkomst die u sluit met het Participatiefonds en een Steunpunt voor starters) uw aanvraag komt in het werkloosheidsbureau toe binnen de termijn van 2 maanden Het feit dat u in aanmerking komt voor de vestigingsuitkering, kan door het werkloosheidsbureau geattesteerd worden op een formulier C63PARTICIPATIEFONDS. Welke formaliteiten moet u verrichten bij de aanvang van de voorbereiding? Neem eerst contact op met het Participatiefonds (www.fonds.org) of met een Steunpunt voor starters. Kan u met deze instellingen een ondersteuningsovereenkomst afsluiten, dan hebt u in principe recht op een ves tigings uitk ering gedurende de voorbereidings periode. Dien via een uitbetalings ins telling een aanvraag in bij het werk loos heids bureau. Gebruik hiervoor het formulier C45D "Aanvraag vestigingsuitkering". Voeg een kopie van de ondersteuningsovereenkomst toe en een bewijs van inschrijving als werkzoekende bij de VDAB of ACTIRIS (gebruik daartoe een kopie van het formulier C63- PARTICIPATIEFONDS - rubriek II).

2 Welke zijn de formaliteiten tijdens de voorbereidingsperiode als schoolverlater? Tijdens de voorbereidingsperiode moet u niet verder ingeschreven blijven als werkzoekende. Toch telt deze voorbereidings periode mee als beroeps ins c hak elings tijd als s c hoolverlater. U moet wél in het bezit zijn van een controlekaart die u moet invullen volgens de erop vermelde instructies: maak geen melding op de controlekaart van de voorbereidende activiteiten, indien ze zich beperken tot de hierboven vermelde toegelaten ac tiviteiten; verricht u andere activiteiten, of start u de zelfstandige activiteit reeds tijdens de periode van 6 maanden, vermeld dit dan op uw controlekaart, door de betreffende vakjes zwart te maken. U hebt dan geen recht meer op uitk eringen. Beslist u om voortijdig de voorbereiding stop te zetten, of wordt u niet langer begeleid door een Steunpunt, dan moet u dit meedelen aan uw uitbetalingsinstelling en op uw controlekaart de letter A vermelden. U hebt dan geen recht meer op de vestigingsuitkering. Wil u een startlening en een renteloze lening aanvragen? Heeft u met het Partic ipatiefonds en een Steunpunt voor s tarters een onders teunings overeenk oms t afges loten, dan kan u op het einde van de voorbereidingsperiode een startlening, al of niet in combinatie met een renteloze lening, aanvragen. OPLEIDING TER VOORBEREIDING OP EEN ZELFSTANDIG BEROEP TE VOLGEN? Indien u een opleiding ter voorbereiding op een zelfstandig beroep (Middenstandsopleiding) wenst te volgen, kunt u onder bepaalde voorwaarden vrijges teld worden van een aantal verplic htingen als werk loz e. Lees hieromtrent het infoblad "U wil een opleiding voor zelfstandige volgen?" n T59 ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT VOOR TE BEREIDEN? Welke activiteiten mag u uitoefenen? U kunt, met behoud van uitkeringen, gedurende een periode van ten hoogste 6 maanden, uw vestiging als z elfs tandige voorbereiden door bepaalde ac tiviteiten te verric hten: s tudies met betrek k ing tot de haalbaarheid van het beoogde project, de inrichting van de lokalen en de installatie van het materiaal, het leggen van de nodige contacten om het project op te starten en het vervullen van de administratieve formaliteiten. Ondermeer de volgende ac tiviteiten z ijn toegelaten: mark ts tudies verric hten, een handels z aak of burelen k open of huren, vennoten, leveranc iers en k redietverleners z oek en, een vennoots c hap opric hten, pers oneel aanwerven (dat men evenwel nog niet mag tewerk s tellen), produc tiegoederen aank open, s tappen ondernemen in verband met het handelsregister, de BTW en de sociale zekerheid. Welke formaliteiten moet u verrichten bij de aanvang van de voorbereiding? U moet voorafgaandelijk en s c hriftelijk aangifte doen van de voorbereiding bij het werk loos heids bureau door middel van het formulier C45 E" Aangifte van activiteiten ter voorbereiding op een vestiging als zelfstandige of op de oprichting van een onderneming " dat u kunt verkrijgen bij uw uitbetalingsinstelling. De mogelijkheid om uw zelfstandige activiteit voor te bereiden is beperkt tot maximum 6 maanden en eenmalig. Vanaf het ogenblik dat u uw zelfstandige activiteit effectief uitoefent, hebt u geen recht meer op uitkeringen. Wenst u begeleid te worden door een "steunpunt voor starters"? Bent u bij de aanvraag van de ondersteuning jonger dan 30 jaar, en was u nooit eerder gevestigd als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, dan kan u gedurende ten minste drie tot ten hoogste zes maanden, begeleid worden door een Steunpunt voor starters. Neem daartoe contact op met het Participatiefonds (www.fonds.org) of met een Steunpunt voor starters. Geniet u bovendien inschakelingsuitkeringen (geen werkloosheidsuitkeringen!), dan kan u bovendien vanwege het Partic ipatiefonds een vergoeding ontvangen die c umuleerbaar is met de inschakelingsuitkering. Het feit dat u inschakelingsuitkeringen geniet kan door het werkloosheidsbureau geattes teerd worden op een formulier C63-PARTICIPATIEFONDS.

3 Welke zijn de formaliteiten tijdens de voorbereidingsperiode? Tijdens de voorbereidingsperiode moet u ingeschreven blijven als werkzoekende en in het bezit blijven van een controlekaart die u moet invullen volgens de erop vermelde instructies: maak geen melding op de controlekaart van de voorbereidende activiteiten, indien ze zich beperken tot de hierboven vermelde toegelaten ac tiviteiten; verricht u andere activiteiten, of start u de zelfstandige activiteit reeds tijdens de periode van 6 maanden, vermeld dit dan op uw controlekaart, door de betreffende vakjes zwart te maken. U hebt dan geen recht meer op uitk eringen. Wil u een startlening en een renteloze lening aanvragen? Heeft u met het Partic ipatiefonds en een Steunpunt voor s tarters een onders teunings overeenk oms t afges loten, dan kan u op het einde van de voorbereidingsperiode een startlening, al of niet in combinatie met een renteloze lening, aanvragen. ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT VOOR TE BEREIDEN ONDER BEGELEIDING VAN EEN ACTIVITEITENCOÖPERATIE? Wat is een activiteitencoöperatie? Een ac tiviteitenc oöperatie is een vennoots c hap met s oc iaal oogmerk en heeft als doel k andidaat-ondernemers te advis eren, begeleiden, c oac hen en onders teunen bij de uitoefening van hun ac tiviteiten ter voorbereiding van een z elfs tandige ac tiviteit in hoofdberoep. De activiteitencoöperatie richt zich voornamelijk tot uitkeringsgerechtigd vergoede werklozen en andere kansengroepen met het oog op hun latere inschakeling in het beroepsleven. Behoort u tot de doelgroep "uitkeringsgerechtigd vergoede werkloze"? Indien u 50 jaar of ouder bent, behoort u tot de doelgroep "uitkeringsgerechtigd vergoede werkloze" van de ac tiviteitenc oöperatie, indien u: werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen geniet; gedurende minstens 78 dagen werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen genoten heeft (of zich in een gelijkgestelde situatie bevond) in de loop van de maand van de ondertekening van de overeenkomst met de ac tiviteitenc oöperatie en de 9 maanden daaraan voorafgaand. Indien u jonger bent dan 50 jaar, behoort u tot de doelgroep "uitkeringsgerechtigd vergoede werkloze" van de ac tiviteitenc oöperatie, indien u: werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen geniet; gedurende minstens 156 dagen werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen genoten heeft (of zich in een gelijkgestelde situatie bevond) in de loop van de maand van de ondertekening van de overeenkomst met de ac tiviteitenc oöperatie en de 18 maanden daaraan voorafgaand. Gelijkgestelde situaties: u genoot ziekte- of invaliditeitsuitkeringen gedurende uw werkloosheid u zat in hechtenis of gevangenschap gedurende uw werkloosheid u werd tewerkgesteld door het OCMW in toepassing van artikel 60, 7 van de organieke wet van betreffende de openbare c entra voor maats c happelijk welz ijn u genoot vergoedingen van het OCMW (leefloon of financ iële maats c happelijk e hulp) u werkte bij een werkgever behorend tot de doelgroep van de sociale inschakelingseconomie (zie hierboven) in het kader van een gewestelijk wedertewerkstellingsprogramma (bv. GECO, DAC, IBF, APE,...) u werk te in een doors tromings programma met integratie-uitk eringen (DSP) u ontving vak antiegeld gedurende uw werk loos heid u werd wederopgeroepen onder de wapens tijdens uw werk loos heid u bevond zich in een periode van beroepsinschakelingstijd die het recht opent op inschakelingsuitkeringen en u was niet tewerkgesteld, of slechts tewerkgesteld met een overeenkomst voor tewerkstelling als s tudenten z onder RSZ-inhoudingen.

4 Het feit dat u voldoet aan de werkloosheidsvoorwaarden kan door het werkloosheidsbureau geattesteerd worden op een formulier C63-ACTIVITEITENCOÔPERATIE. Welke zijn de formaliteiten tijdens de voorbereidingsperiode indien u tot de doelgroep "uitkeringsgerechtigd vergoede werkloze" behoort? Indien u tot de doelgroep "uitkeringsgerechtigd vergoede werklozen" van de activiteitencoöperatie behoort, dan k an u onder bepaalde voorwaarden vrijges teld worden van een aantal verplic htingen als werk loz e tijdens de duur van de overeenkomst met de activiteitencoöperatie. Voor meer inlichtingen lees het infoblad "`U wil een overeenk oms t als k andidaat-ondernemer s luiten met een ac tiviteitenc oöperatie?' nr. T116. Dit infoblad k unt u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van de website www. rva. be. U OEFENT EEN ZELFSTANDIG BEROEP UIT GEDURENDE DE BEROEPSINSCHAKELINGSTIJD ALS SCHOOLVERLATER? De dagen van zelfstandige activiteit in hoofdberoep worden in aanmerking genomen voor het vervullen van de beroepsinschakelingstijd. U BENT WERKLOZE EN U HELPT EEN ZELFSTANDIGE? Indien u regelmatig een z elfs tandige helpt, moet u daarvan aangifte doen via uw uitbetalings ins telling. Indien u hem slechts occasioneel helpt, volstaat het dit op voorhand op uw controlekaart te vermelden (door het overeenstemmende vakje zwart te maken). U OEFENT EEN ZELFSTANDIG BEROEP UIT NA ARBEID IN LOONDIENST? U kunt geen aanspraak maken op uitkeringen gedurende de periode waarin u uw zelfstandig beroep uitoefent. De arbeidsdagen als zelfstandige komen niet in aanmerking om, na uw zelfstandige activiteit, toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Heeft u vóór het zelfstandig beroep voldoende lang gewerkt als werknemer in loondienst, dan kan u evenwel na stopzetting van uw zelfstandig beroep, toegelaten worden tot het recht op uitkeringen op grond van die voorgaande tewerkstelling in loondienst. Het aantal vereiste dagen van tewerkstelling in loondienst en de duur van de referteperiode waarin die arbeid gelegen moet z ijn, is afhank elijk van uw leeftijd op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag. De mogelijkheid om de voorgaande tewerkstelling in loondienst in rekening te brengen geldt echter slechts indien u uw zelfstandig beroep hebt uitgeoefend gedurende een beperkte periode. De referteperiode k an immers verlengd worden met de periode van minimum 6 maanden en max imum 15 jaar waarin u een zelfstandig beroep hebt uitgeoefend... Indien u na uw zelfstandig beroep een uitkeringsaanvraag indient, zal het bedrag van uw uitkering berekend worden op basis van uw vorige loon. Hebt u uw werk als loontrekkende verlaten om zelfstandige te worden, en stopt u deze zelfstandige activiteit, dan kan u pas werkloosheidsuitkeringen genieten, indien u aantoont dat uw vroegere werkgever niet meer bereid is u weer in dienst te nemen. Stopt u de zelfstandige activiteit binnen de 6 maanden, dan heeft u bovendien gedurende de 6 maanden vanaf de werkverlating, in geen geval recht op werkloosheidsuitkering. U GENIET WERKLOOSHEIDS- OF INSCHAKELINGSUITKERINGEN EN START EEN ZELFSTANDIG BEROEP? U hebt geen recht op uitkeringen tijdens de periode waarin u dit beroep uitoefent. Indien u, gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de ves tiging als z elfs tandige in hoofdberoep, verbonden was door een overeenk oms t met een ac tiviteitenc oöperatie als k andidaat-ondernemer behorende tot de doelgroep "uitkeringsgerechtigd vergoede werkloze", dan kan u eventueel een acco-werkhervattingstoeslag ontvangen ten laste van de RVA en dit gedurende maximaal 12 maanden. Meer uitleg hieromtrent is opgenomen in het infoblad `U wil een overeenk oms t als k andidaat-ondernemer s luiten met een ac tiviteitenc oöperatie?" n T116 Indien u ten minste 55 jaar bent als u zich vestigt als zelfstandige in hoofdberoep, dan kan u tijdens uw

5 zelfstandige activiteit eventueel een "gewone" werkhervattingstoeslag ontvangen ten laste van de RVA. Meer uitleg hieromtrent is opgenomen in het infoblad " Hebt u rec ht op de werk hervattings toes lag?" n T92. Na de stopzetting van uw zelfstandig beroep kunt u evenwel opnieuw toegelaten worden tot het recht op uitkeringen indien u dit beroep maximum 15 jaar hebt uitgeoefend (3 jaar onderbreking van de werkloosheid tijdens dewelk e u uw toelaatbaarheid behoudt ongeac ht uw ac tiviteit, verlengd met max imum 12 jaar ac tiviteit als zelfstandige). Indien uw zelfstandige activiteit evenwel vóór de maximumduur voorzien in de vroegere reglementering al heeft bereikt (3 jaar + maximum 6 jaar zelfstandige activiteit), zult u de termijn van 15 jaar om opnieuw toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen niet kunnen inroepen. Het bedrag van de werkloosheidsuitkering wordt beïnvloed door de duur van de werkloosheidsperiode. Een korte zelfstandige activiteit wordt echter met werkloosheid gelijkgesteld. Een periode van zelfstandige activiteit van mins tens 6 maanden, wordt daarentegen niet als een werk loos heids periode gerek end. Duurt de ac tiviteit minstens 6 maanden, dan zult u in principe na de stopzetting van uw activiteit een uitkering ontvangen die even hoog is als voordien. U ONDERBREEKT TIJDELIJK UW ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT? U kunt gedurende een tijdelijke onderbreking (minder dan 6 maanden) van uw zelfstandige activiteit geen aans praak mak en op uitk eringen. U VESTIGT ZICH ALS ZELFSTANDIGE EN U BENT ALLEENSTAANDE OUDER? U k unt mits naleving van bepaalde voorwaarden aans praak mak en op een maandelijk s e k inderopvangtoes lag. Voor meer inlichtingen lees het infoblad "Hebt u recht op de kinderopvangtoeslag?" nr. T113. Dit infoblad kunt u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van de website www. rva. be. U BENT MANDATARIS (ZAAKVOEDER, BESTUURDER,...) VAN EEN COMMERCIËLE VENNOOTSCHAP? Indien u mandataris (zaakvoerder, bestuurder,...) bent van een commerciële vennootschap, heeft u in principe geen recht op werkloosheidsuitkeringen. Indien u toch werkloosheidsuitkeringen vraagt, moet u in alle gevallen hiervan aangifte doen bij uw uitbetalings ins telling op de formulieren voorz ien voor de aangifte van ac tiviteiten. ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT ALS NEVENACTIVITEIT UIT TE OEFENEN? U k an, onder bepaalde voorwaarden, een z elfs tandige nevenac tiviteit uitoefenen met behoud van werk loos heids uitk eringen. W il u meer informatie, lees dan het infoblad " Mag u een ac tiviteit uitoefenen tijdens uw volledige werk loos heid?" n T41 of het infoblad "Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?" n T6, indien u werkloze met bedrijfs toes lag bent. Gaat het om een artistieke activiteit, lees dan het infoblad "W at is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werk loos heid?" n T53.

Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Mag u werken als

Nadere informatie

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag?

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Welke zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag?

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Tijdelijke werkloosheid - slecht weer

Tijdelijke werkloosheid - slecht weer Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdelijke werkloosheid

Nadere informatie

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten.

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten. INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VRIJGESTELD VAN INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE" (met een controlekaart C3C) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief

Tijdskrediet met motief Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdskrediet met

Nadere informatie

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap.

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap. Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be De dienstencheques

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Maatregelen 50+ opgemaakt door: Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen 3 1.1. De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel)

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015?

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Tijdelijke werkloosheid - elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA

Tijdelijke werkloosheid - elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdelijke werkloosheid

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut?

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Een dossier van de juridische dienst van het Huis van de Auteurs Tanguy Roosen Bedrijfsjurist, directeur van de Juridische Dienst van het Huis van de Auteurs

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch praktisch U bent arbeidsongeschikt. Wat nu? Een uitgave van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in samenwerking met de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen T 078 15 93 01 www.securex-ziekenfonds.be

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd

focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd Deze brochure belangt u aan indien u zich na het einde van uw studies hebt ingeschreven als werkzoekende

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie