Moeilijk plaatsbare werklozen in het MKB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moeilijk plaatsbare werklozen in het MKB"

Transcriptie

1 M Moeilijk plaatsbare werklozen in het MKB A. Ruis Msc. drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, september 2009

2 Moeilijk plaatsbare werklozen in het MKB Er liggen voldoende kansen voor moeilijk plaatsbare werklozen om aan de slag te gaan in het MKB. Eén op de vijf werkgevers geeft namelijk aan in de toekomst bereid te zijn één of meerdere moeilijk plaatsbare werklozen in dienst te nemen. Deze bereidheid is het grootst bij bedrijven met vacatures waarvoor een laag opleidingsniveau is vereist. 10% van de werkgevers in het MKB blijkt de afgelopen vijf jaar één of meerdere moeilijk plaatsbare werklozen in dienst te hebben gehad, waarvan ongeveer de helft nog steeds werkzaam is in het bedrijf. In de horeca zijn relatief veel moeilijk plaatsbare werklozen in dienst genomen. Bijna 40% van de ondernemers geeft aan binnen twee jaar nog meer of nog eens moeilijk plaatsbare werklozen in dienst te nemen. Dit geldt zowel voor de ondernemers waarbij momenteel geen moeilijk plaatsbare werklozen meer in dienst zijn als voor de ondernemers waarbij dit nog wel het geval is. Ruim 70% van de MKB-werkgevers heeft de afgelopen vijf jaar geen moeilijk plaatsbare werklozen in dienst gehad en wil dat ook niet in de toekomst. Bij bijna 60% komt dit doordat zij geen behoefte hebben aan nieuw personeel of klein willen blijven. Voor het overige zijn de redenen hiervan voornamelijk gebaseerd op oordelen over moeilijk plaatsbare werklozen, zoals ongeschiktheid van het bedrijf of van de werklozen. Vele werkgevers noemen ook de hoge kosten en rompslomp als reden. 1 Inleiding De mondiale economische crisis wordt steeds meer voelbaar in de Nederlandse samenleving. Veel Nederlanders ondervinden dat reeds of zullen dat in de nabije toekomst gaan ondervinden. Veel bedrijven hebben het moeilijk en banen en inkomenszekerheid staan op het spel. De werkloosheid zal naar verwachting snel oplopen van in 2008 tot ruim in Dit is circa 8% van de beroepsbevolking. Behoud en herstel van werkgelegenheid is in deze periode een belangrijk uitgangspunt, omdat het essentieel is - juist in zware tijden - te investeren in sociale samenhang. Een uitgangspunt van het kabinet is dat er bij verlies van werk nieuw werk tegenover staat. 2 De gevolgen van de kredietcrisis en de economische teruggang raken tevens het MKB. De afzet is in 2009 met 5,5% teruggelopen, de winst met 13% en de investeringen met 10%. Tevens zal de werkgelegenheid in 2009 teruglopen met ruim werkenden en in 2010 met werkenden. Deze 1 CPB, Macro Economische Verkenningen 2010, september Werken aan toekomst, een aanvullend beleidsakkoord bij 'Samen werken, samen leven', Ministerie van Algemene Zaken

3 bijna verdubbelde afname van de werkgelegenheid in 2010 ten opzichte van 2009 komt doordat de werkgelegenheid vertraagd reageert op de daling van de productie. 1 Een belangrijk deel van de Nederlandse beroepsbevolking werkt in het MKB. Veel nieuwe werkgelegenheid wordt juist gecreëerd vanuit de groei van deze kleine en middelgrote organisaties. Het is van belang voor het MKB dat instanties als UWV, sociale diensten en re-integratiebureaus zich inzetten op het uitgangspunt van het kabinet om werklozen zo snel mogelijk te re-integreren. Ondanks de inspanningen van UWV en gemeenten om werklozen te begeleiden naar nieuw werk, blijken uiteenlopende groepen in de praktijk meer dan gemiddeld moeite te hebben om een baan te vinden en (vooral) te behouden. Relevante groepen zijn onder andere mensen zonder startkwalificatie, moeilijk plaatsbare jongeren, oudere (allochtone) werklozen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten, cliënten met meervoudige problematiek en oudere langdurig werklozen. Vooral de rol van de (toekomstige) werkgever is essentieel bij een plaatsing: deze moet immers de moeilijk bemiddelbare werkloze een baan aanbieden. Hiertoe moet de werkgever worden gestimuleerd en gemotiveerd, zodat zo veel mogelijk wordt voorkomen dat de werkloze na het aannemen van die baan wederom uit het arbeidsproces valt. Er zijn verschillende motieven en beweegredenen waarom werkgevers er wel of niet toe overgaan om mensen uit moeilijke groepen een baankans te bieden. Dit kan te maken hebben met beeldvorming en perceptie, maar ook met het gevoel van werkgevers te veel (financiële) verantwoordelijkheid te dragen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. Om zo goed mogelijk in beeld te krijgen wat de houding is van werkgevers in het MKB ten aanzien van het in dienst nemen van moeilijk plaatsbare werklozen heeft EIM onlangs een onderzoek verricht op dit terrein. Het doel van het onderzoek is om inzichten te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan de re-integratie van moeilijk plaatsbare werkzoekenden in het MKB, waarbij de focus op de werkgever ligt. Waarom specifiek het MKB? Grote bedrijven hebben een professionele HRM-afdeling, waar leeftijdsbewust personeelsbeleid of diversiteitsbeleid op deskundige wijze kan worden ontwikkeld, waar men op de hoogte is van UWV-mogelijkheden en - middelen en waar werving van nieuw personeel ook langs erkende paden gaat. Dit beeld geldt voor MKB-bedrijven meestal niet. Gemiddeld ontstaat pas een HRM-afdeling als een bedrijf 75 werknemers heeft. Een MKBondernemer heeft ook niet geleerd om HRM-beleid erbij te doen: hij heeft geleerd een vak uit te oefenen. Het valt dan ook niet altijd mee voor de MKB-werkgever om uitvoering te geven aan werkgelegenheidsbeleid in de eigen organisatie. 1 EIM, Prognose Kerngegevens MKB, september

4 Juist vanuit het vacature- en werkgelegenheidsperspectief zijn MKBondernemingen (vanaf 5-10 werknemers overigens) een heel waardevolle bron om moeilijk plaatsbare werklozen een arbeidsperspectief te bieden. Liefst 97% van de werkgevers bestaat immers uit MKB-bedrijven. Verder is 39% van alle werknemers in het MKB werkzaam 1 en ligt het aantal baanopeningen in het MKB boven de 40% van het totaal. De kans is dan ook groot dat moeilijk plaatsbare werkzoekenden terechtkomen bij een werkgever uit het MKB. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat werkgevers in het MKB zich bewust zijn van de rol die zij hebben in de begeleiding en reintegratie van werknemers die dat nodig hebben en ook zijn zij bereid zich hiervoor in te spannen. Er liggen daarmee kansen voor de plaatsing van moeilijk bemiddelbare werklozen. 2 In deze rapportage komen de volgende onderwerpen aan de orde: het aantal werkgevers in het MKB dat de afgelopen vijf jaar moeilijk plaatsbare werklozen in dienst heeft genomen: de belemmeringen van deze werklozen de aanpassingen die nodig waren om binnen hun bedrijf te verrichten hun toekomstverwachtingen ten aanzien van het nog meer/nog eens in dienst nemen van moeilijk plaatsbare werklozen het aantal werkgevers in het MKB dat de afgelopen vijf jaar geen moeilijk plaatsbare werklozen in dienst heeft genomen: de mate waarin zij er wel voor openstaan in de toekomst de bereidheid om aanpassingen aan hun arbeidsorganisatie of werkomgeving te verrichten indien zij moeilijk plaatsbare werklozen in dienst nemen de redenen van degenen die er niet voor openstaan in de toekomst achtergrondkenmerken en bedrijfsgegevens van onderscheiden groepen op basis van ervaring en mening ten aanzien van in dienst nemen moeilijk plaatsbare werknemers. MKB-Beleidspanel Het onderzoek is uitgevoerd via het MKB-Beleidspanel, waar EIM over beschikt. In deze meting zijn de vragen gesteld via een internetenquête. Het doel van het MKB-Beleidspanel is om informatie te verzamelen over de kennis, houding en mening van ondernemers over beleidsgerelateerde onderwerpen. Het panel bestaat uit ongeveer MKB-bedrijven met minder dan 100 werknemers. Met behulp van het MKB-Beleidspanel wordt een representatieve vertegenwoordiging van het MKB verkregen. 1 Florieke Westhof, 'Gemeentelijke inzet bij re-integratie' in Maandblad Re-integratie, juli Florieke Westhof, Peter Brouwer, Jolanda Hessels en Annelies te Peele (2003), Reïntegratie in het MKB: grenzen aan verantwoordelijkheid van werkgevers, Maandblad Reïntegratie 2003/11. 4

5 2 Resultaten 2.1 De werkgevers in beeld In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de mate waarin werkgevers in de afgelopen vijf jaar moeilijk plaatsbare werklozen in dienst hebben genomen. In figuur 1 is schematisch in beeld gebracht welke aspecten hierbij centraal staan. Hierin staat weergegeven welke vragen aan de werkgevers gesteld zijn en hoeveel procent van de werkgevers welk antwoord heeft gegeven. In het vervolg van deze paragraaf staat aan de linkerkant van elke alinea steeds schematisch weergegeven (op basis van figuur 1) over welke groep ondernemers de betreffende alinea gaat. 5

6 Figuur 1 Moeilijk plaatsbare werklozen in het MKB welke beperking(en) had men? aanpassingen binnen bedrijf noodzakelijk? afgelopen vijf jaar één of meerdere moeilijk plaatsbare werklozen in dienst genomen? 10% 90% ja nee nog steeds werkzaam binnen het bedrijf? staat open om in de toekomst moeilijk plaatsbare werkloze(n) in dienst te nemen? 48% 52% 20% 80% ja nee ja nee binnen twee jaar nog binnen twee jaar nog meer moeilijk plaatsbare eens moeilijk plaatsbare werklozen in dienst? werklozen in dienst? 39% 61% 38% 62% bereid aanpassingen te doen aan: - arbeidsorganisatie - werkomgeving omdat? ja nee ja nee Bron: MKB-Beleidspanel. 6

7 10% van de MKB-ondernemers heeft de afgelopen vijf jaar één of meerdere moeilijk plaa tsbare werk lozen in dienst genomen w Binnen het MKB heeft 10% van de bedrijven de afgelopen vijf jaar één of meerdere moeilijk plaatsbare werklozen in dienst genomen (zie figuur 1). Werklozen kunnen om verschillende redenen moeilijk plaatsbaar zijn. Van degenen die de afgelopen vijf jaar in dienst zijn genomen beschikte het gros niet over de juiste werkervaring, was langdurig werkloos en/of had een te hoge leeftijd. Daarnaast is ook het gebrek aan competenties en het niet stressbestendig zijn relatief vaak genoemd als beperking of belemmering. Figuur 2 geeft een overzicht van de beperkingen en belemmeringen die de in dienst genomen moeilijk plaatsbare werklozen (volgens hun werkgevers) ondervonden. Binnen de categorie 'anders, namelijk ' vallen vooral de wajongers en de personen met meervoudige en/of persoonlijke problemen op. Figuur 2 Beperkingen of belemmeringen van de in dienst genomen moeilijk plaatsbare werklozen (meerdere antwoorden mogelijk) niet de juiste werkervaring 27% langdurig werkloos te hoge leeftijd 20% 22% gebrek aan competenties als sociale vaardigheden niet stressbestendig 16% 14% beperkte beschikbaarheid als gevolg van medische problemen niet de juiste opleiding 12% 12% chronisch/regelmatig ziek taalproblemen slechthorend/-ziend negatieve gezondheidsbeleving fysieke problemen (tillen, bukken) beperkte beschikbaarheid als gevolg van gebrek aan kinderopvang 8% 8% 7% 6% 5% 5% anders, namelijk 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Bron: MKB-Beleidspanel. Veelal geen aanpassingen binnen het bedrijf noodzakelijk Van de ondernemers die de laatste vijf jaar één of meerdere moeilijk plaatsbare werklozen in dienst hebben genomen, geeft een ruime meerderheid (69%) aan dat het niet nodig was daarvoor aanpassingen binnen het bedrijf te verrichten. Daar waar het wel noodzakelijk was aanpassingen te verrichten gaat het vooral om het herverdelen van taken en in iets mindere mate om het aanpassen van werktijden. Enkele ondernemers zeggen werkplekken te hebben aangepast, functies anders te hebben samengesteld en/of hulpmiddelen te hebben aangeschaft. Slechts 2% geeft aan niet bereid te zijn geweest om aanpassingen uit te voeren. 7

8 Bijna twee op de vijf verwachten binnen twee jaar nog eens of nog meer moeilijk plaatsbare werklozen in dienst te nemen w Van de groep ondernemers die de laatste vijf jaar één of meerdere moeilijk plaatsbare werklozen in dienst heeft genomen, geeft iets meer dan de helft aan dat van deze moeilijk plaatsbare werklozen er geen enkele meer binnen het bedrijf werkzaam is. Op de vraag of men verwacht binnen twee jaar nog meer of nog eens moeilijk plaatsbare werkloze(n) in dienst te nemen, antwoordt iets minder dan 40% van de ondernemers bevestigend. Dit geldt zowel voor de ondernemers waarbij momenteel geen moeilijk plaatsbare werklozen meer in dienst zijn als voor de ondernemers waarbij dit nog wel het geval is. Opvallend genoeg staat laatstgenoemde categorie ondernemers dus niet negatiever tegenover het opnieuw in dienst nemen van deze specifieke groep werklozen dan hun collega's, waarbij de destijds in dienst genomen moeilijk plaatsbare werkloze(n) nog steeds werkzaam zijn binnen het bedrijf. De redenen waarom men verwacht de komende twee jaar niet meer of niet nog eens moeilijk plaatsbare werklozen in dienst te nemen verschillen echter wel tussen de twee groepen ondernemers. De ondernemers waarbij er nog steeds moeilijk plaatsbare werklozen werkzaam zijn, zeggen vooral geen behoefte en geen plaats meer te hebben. Van de ondernemers die momenteel geen moeilijk plaatsbare werklozen meer in dienst hebben, geeft een groot deel aan slechte ervaringen hiermee te hebben en dat het begeleiden en opleiden te veel tijd en geld kost. Één op de vijf ondernemers staat niet onwelwillend tegenover het in dienst nemen van moeilijk plaatsbare werklozen w Hierboven is de groep ondernemers die de afgelopen vijf jaar één of meerdere moeilijk plaatsbare werklozen heeft aangenomen besproken. Voor 90% van de MKB-ondernemers is dit niet het geval. Van hen geeft 20% aan dat zij er wel voor openstaan om in de toekomst moeilijk plaatsbare werklozen in dienst te nemen. Dit betekent dat er in potentie nog veel plek is voor moeilijk plaatsbare werklozen om ergens aan de slag te gaan 1. Een ruime meerderheid van de ondernemers die hiervoor openstaan, zegt bereid te zijn aanpassingen binnen de arbeidsorganisatie en aan de werkomgeving te doen, zodat moeilijk plaatsbare werklozen binnen het bedrijf kunnen werken. Hierbij is het echter wel zo dat men in veel gevallen hiertoe pas genegen is als ook de overheid meebetaalt (zie figuur 3). De bereidheid om de werkomgeving aan te passen (zoals aanpassen werkplek, aanschaffen hulpmiddelen) is overigens groter dan de bereidheid om de arbeidsorganisatie (zoals herverdelen van taken, opknippen functies) aan te passen. 1 Hoewel het overigens niet ondenkbaar is dat een deel van de ondernemers een wenselijk antwoord heeft gegeven. 8

9 Figuur 3 Bereidheid om aanpassingen binnen arbeidsorganisatie en aan werkomgeving te verrichten, zodat moeilijk plaatsbare werklozen in het bedrijf kunnen werken Bereid aanpassingen binnen arbeidsorganisatie te verrichten? Bereid aanpassingen aan werkomgeving te verrichten? nee (39%) ja (8%) nee (31%) ja, ook als de overheid niet meebetaalt (14%) ja, als overheid (UWV) (mee)betaalt (53%) ja, maar alleen als de overheid meebetaalt (56%) Bron: MKB-Beleidspanel. Veel vooroordelen onder MKB-ondernemers w Ruim 70% van de MKB-ondernemers heeft aangegeven de afgelopen vijf jaar geen moeilijk plaatsbare werklozen te hebben aangenomen en hier in de toekomst ook niet voor open te staan. Er bestaan verschillende redenen waarom MKB-ondernemers zich hier niet aan willen wagen. Een derde van hen zegt geen vacatures te hebben (of op korte termijn te verwachten) of geen behoefte aan nieuw personeel te hebben. Voor een kwart geldt dat het aannemen van personeel überhaupt geen optie is, omdat men een eenmanszaak heeft/zzp'er is en dit ook in de toekomst zo wil houden. Daarnaast voert een deel van de ondernemers ook argumenten aan die niet zozeer gebaseerd zijn op feiten, maar meer iets zeggen over het beeld dat ondernemers hebben over moeilijk plaatsbare werklozen. Zo is 9% van mening dat ze niet geschikt zijn, in de zin dat men onvoldoende scholing, kennis en/of ervaring zou hebben. Verder geeft 6% als reden dat een eventuele nieuwe werknemer over specialistische (vak)kennis moet beschikken en de groep moeilijk plaatsbare werklozen niet aan deze eigenschap voldoet. Daarnaast heeft 4% van de ondernemers het idee dat ze onvoldoende gemotiveerd en/of klantonvriendelijk zijn en hiermee geen visitekaartje voor het bedrijf vormen. Een deel (5%) van de ondernemers vindt verder dat hun bedrijf daar niet geschikt voor is of dat het niet binnen het bedrijf past. Het argument 'mijn bedrijf is daarvoor te klein' wordt in 4% van de gevallen genoemd. Het feit dat er geen begeleiding is of men geen tijd heeft om moeilijk plaatsbare werklozen zelf te begeleiden vormt in 4% van de gevallen een argument om deze mensen niet in dienst te nemen. Tot slot worden binnen de categorie 'anders, namelijk ' onder andere de volgende redenen genoemd: te hoge kosten, te veel gedoe, geen interesse, te veel risico. 9

10 Figuur 4 Argumenten van MKB-ondernemers om moeilijk plaatsbare werklozen niet in dienst te nemen ik heb geen vacatures/ik heb geen behoefte aan nieuw personeel 33% Ik heb een eenmanszaak/ik ben zzp-er en wil dit zo houden 25% men is niet geschikt (onvoldoende geschoold/kennis/ervaring) 9% specialistische (vak)kennis is vereist, waar men niet over beschikt mijn bedrijf is daarvoor niet geschikt/het past niet binnen het bedrijf 6% 5% mijn bedrijf is daarvoor te klein 4% men is onvoldoende gemotiveerd/klantonvriendeljik 4% er is geen begeleiding/ik heb geen tijd hen te begeleiden 4% anders, namelijk... 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Bron: MKB-Beleidspanel. Op basis van bovenstaande analyse worden vier verschillende groepen onderscheiden, te weten: de positief ervaren: de groep MKB-ondernemers die de afgelopen vijf jaar één of meerdere moeilijk plaatsbare werklozen in dienst heeft genomen. Deze ondernemers verwachten de komende twee jaar nog meer of nog eens moeilijk plaatsbare werklozen in dienst te nemen. Hierbij maakt het niet uit of de eerder in dienst genomen moeilijk plaatsbare werklozen nog steeds werkzaam zijn binnen het bedrijf; de bereidwilligen: de groep MKB-ondernemers die de afgelopen vijf jaar geen moeilijk plaatsbare werkloze(n) in dienst heeft genomen, maar die er wel voor openstaat dit in de toekomst te doen; de negatief ervaren: de groep MKB-ondernemers die de afgelopen vijf jaar één of meerdere moeilijk plaatsbare werklozen in dienst heeft genomen. Deze ondernemers verwachten de komende twee jaar niet nog meer of niet nog eens moeilijk plaatsbare werklozen in dienst te nemen. Hierbij maakt het niet uit of de eerder in dienst genomen moeilijk plaatsbare werklozen nog steeds werkzaam zijn binnen het bedrijf; 10

11 de weigeraars: de groep MKB-ondernemers die de afgelopen vijf jaar geen moeilijk plaatsbare werkloze(n) in dienst heeft genomen en die er niet voor openstaat dit in de toekomst te doen. 1 Om één en ander te verduidelijken is (op basis van figuur 1) in figuur 5 hieronder schematisch weergegeven welke ondernemers tot welke groep behoren. Figuur 5 Schematische weergave van de vier groepen ondernemers 4 a n e om positief ervaren negatief ervaren bereidwilligen weigeraars 2.2 Uitsplitsing naar achtergrondkenmerken en bedrijfsgegevens In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de achtergrondkenmerken en bedrijfsgegevens van de betrokken MKB-bedrijven, zoals grootteklasse, sector en openstaande vacatures. Meer kans voor moeilijk plaatsbare werklozen bij grote(re) bedrijven Indien onderscheid wordt gemaakt naar grootteklasse valt op dat er in de grote(re) bedrijven relatief meer moeilijk plaatsbare werklozen zijn aangenomen de afgelopen vijf jaar (de positief en negatief ervaren). In het middenbedrijf is dit bij 24% van de bedrijven het geval, tegenover 1 Binnen deze groepen bevinden zich de 'neutralen'. Dit zijn de 'niet-groeiers', die bestaan uit zzp'ers en kleine werkgevers die geen groeiambities hebben en om die reden geen behoefte hebben aan het in dienst nemen van extra personeel. Zij staan niet negatief tegenover het in dienst nemen van 'moeilijk plaatsbare werklozen'. Het was in de analyse niet mogelijk deze groep apart te onderscheiden. 11

12 13% in het kleinbedrijf. De zelfstandigen zonder personeel 1 nemen slechts zeer zelden een moeilijk plaatsbare werkloze in dienst, maar zij hebben ook vaak niet de ambitie om verder te groeien door personeel aan te nemen. Verder is ook de bereidheid om in de toekomst (nog eens) moeilijk plaatsbare werklozen aan te nemen (de positief ervaren en de bereidwilligen) groter in het middenbedrijf (46%) dan in het kleinbedrijf (23%) en dan onder zelfstandigen zonder personeel (13%). Voor alle grootteklassen geldt dat van de ondernemers die de afgelopen vijf jaar één of meerdere moeilijk plaatsbare werklozen in dienst hebben genomen, de meerderheid niet verwacht binnen twee jaar nog meer of nog eens moeilijk plaatsbare werklozen in dienst te nemen (de positief versus de negatief ervaren). Tabel 1 Verdeling in onderscheiden groepen ondernemers (%), uitgesplitst naar grootteklasse positief negatief grootteklasse ervaren bereidwilligen ervaren weigeraars totaal* zzp (0 wn) 1%** 12% 1%** 87% 100% kleinbedrijf (1-9 wn) 5% 18% 8% 69% 100% middenbedrijf (10-99 wn) 11% 35% 13% 40% 100% totaal MKB 4% 18% 6% 73% 100% * Door afrondingen tellen de afzonderlijke percentages niet altijd op tot 100%. ** Betreft minder dan 10 waarnemingen. Bron: MKB-Beleidspanel. Horeca biedt kansen Tussen de sectoren zijn de verschillen niet erg groot. Het beeld is in de meeste sectoren ongeveer gelijk aan dat voor het hele MKB. Twee sectoren springen er echter uit, namelijk de horeca en de overige dienstverlening. Binnen de horeca blijkt dat er de afgelopen vijf jaar relatief veel moeilijk plaatsbare werklozen in dienst zijn genomen (de positief en negatief ervaren) (28%). Dit is in tegenstelling tot de overige dienstverlening (6%). Bovendien is de bereidheid om in de toekomst (nog meer) moeilijk plaatsbare werklozen aan te nemen (de positief ervaren en de bereidwilligen) eveneens groter dan gemiddeld in de horeca (46%) en juist relatief laag in de overige dienstverlening (9%). Tot slot is het opvallend dat een grote meerderheid van de ondernemers in de horeca die de afgelopen vijf jaar één of meerdere moeilijk plaatsbare werklozen in dienst hebben genomen, verwacht in de komende twee jaar nog meer of nog eens moeilijk plaatsbare werklozen in dienst te nemen (de positief versus de negatief ervaren). Dit geldt voor geen van de andere sectoren. 1 Overigens betreft het hier de ruime definitie van zzp'ers. Dit zijn zowel de zelfstandige ondernemers zonder personeel die hun diensten aanbieden aan verschillende opdrachtgevers, als de zelfstandige ondernemers die geen personeel in dienst hebben, maar kapitaal gebruiken bij hun onderneming, zoals de zelfstandig werkende cafébaas en de detaillist. 12

13 Tabel 2 Verdeling in onderscheiden groepen ondernemers (%), uitgesplitst naar sector positief negatief grootteklasse ervaren bereidwilligen ervaren weigeraars totaal* industrie 3* bouwnijverheid 3* handel en reparatie horeca * vervoer, opslag en communicatie 5* 16 4* financiële instellingen 0* 19* 5* verhuur en zakelijke dienstverlening overige dienstverlening 2* 7 4* totaal alle sectoren * Door afrondingen tellen de afzonderlijke percentages niet altijd op tot 100%. ** Betreft minder dan 10 waarnemingen. Bron: MKB-Beleidspanel. Voora l bedrijven met vaca tures met een laag opleidingsniveau zijn potentiële werkgevers Een deel van de ondernemers heeft aangegeven één of meerdere vacatures open te hebben staan. Deze groep ondernemers is duidelijk meer geïnteresseerd in het eventueel in dienst nemen van moeilijk plaatsbare werklozen dan de gehele groep MKB-ondernemers (46% tegenover 22%). Dit heeft zich ook in het verleden bewezen, aangezien 36% aangeeft de afgelopen vijf jaar één of meerdere moeilijk plaatsbare werklozen in dienst te hebben genomen. Enerzijds worden deze verschillen verklaard door het feit dat in deze specifieke groep relatief weinig zzp'ers en kleine ondernemingen zitten die, zoals hierboven reeds is aangegeven, minder snel geneigd zijn een moeilijk plaatsbare werkloze aan te nemen. Anderzijds zijn dit bedrijven die sowieso al op zoek zijn naar nieuwe werknemers en dus eventueel ook geïnteresseerd zijn in het aannemen van moeilijk plaatsbare werklozen. Uit Tabel 3 blijkt dat de bereidheid om moeilijk plaatsbare werklozen in de toekomst eventueel te contracteren (de positief ervaren en de bereidwilligen), het grootst is onder de bedrijven met vacatures waarbij een laag opleidingsniveau is gevraagd (58%). Voor de overige bedrijven met vacatures waarbij MBO-niveau of HBO-niveau of hoger is gevraagd, ligt dit percentage op 39%. De bedrijven met vacatures waarbij VMBO-niveau is gevraagd, zijn tevens de bedrijven die de afgelopen vijf jaar relatief de meeste moeilijk plaatsbare werklozen in dienst hebben genomen (de positief en negatief ervaren) (37%), in vergelijking met de bedrijven die vacatures hebben waarbij MBO-niveau (33%) of HBO-niveau of hoger (10%) is gevraagd. Hier spelen ongetwijfeld ook de vooroordelen over de kennis en kunde van moeilijk plaatsbare werklozen een rol. Opmerkelijk is dat in de categorie HBO of hoger er een relatief grote groep ondernemers is, die de afgelopen vijf jaar geen 13

14 moeilijk plaatsbare werklozen in dienst heeft genomen, maar hier in de toekomst eventueel wel toe bereid zal zijn (de bereidwilligen). Tot slot valt op dat voor alle bedrijven die vacatures hebben, geldt dat de meerderheid van de ondernemers die de afgelopen vijf jaar één of meerdere moeilijk plaatsbare werklozen in dienst hebben genomen, verwacht in de komende twee jaar nog meer of nog eens moeilijk plaatsbare werklozen in dienst te nemen (de positief versus de negatief ervaren). Voor de totale groep bedrijven, geldt precies het tegenovergestelde, zie Tabel 1. Tabel 3 Bedrijven die vacatures hebben openstaan positief negatief gevraagd opleidingsniveau ervaren bereidwilligen ervaren weigeraars totaal* HBO of hoger 5%* 34% 5%* 55% 100% MBO 17% 22% 16% 44% 100% VMBO 23% 35% 14% 27% 100% totaal alle bedrijven met vacatures 19% 27% 17% 37% 100% * Door afrondingen tellen de afzonderlijke percentages niet altijd op tot 100%. ** Betreft minder dan 10 waarnemingen. Bron: MKB-Beleidspanel. 14

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk M201210 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk Arjan Ruis Zoetermeer, september 2012 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk De leeftijd van de ondernemer blijkt

Nadere informatie

M200608. Vooral anders. De kwaliteit van het personeel van de toekomst. Frans Pleijster

M200608. Vooral anders. De kwaliteit van het personeel van de toekomst. Frans Pleijster M200608 Vooral anders De kwaliteit van het personeel van de toekomst Frans Pleijster Zoetermeer, september 2006 De Werknemer van de toekomst Van alle ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf verwacht

Nadere informatie

Administratieve (over)last

Administratieve (over)last M200811 Administratieve (over)last Perceptie van MKB-ondernemers over verplichte administratieve handelingen J. Snoei Zoetermeer, november 2008 Administratieve lasten Het overgrote deel van de ondernemers

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

M Waar blijft die wortel? om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB los te trekken? dr. R. Hoevenagel

M Waar blijft die wortel? om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB los te trekken? dr. R. Hoevenagel M200706 Waar blijft die wortel? om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB los te trekken? dr. R. Hoevenagel Zoetermeer, mei 2007 Waar is die wortel? De nieuwe staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Update Financieringsmonitor MKB September 2009

Update Financieringsmonitor MKB September 2009 Update Financieringsmonitor MKB September Lia Smit Joris Meijaard Johan Snoei Pim van der Valk Zoetermeer, 10 september Financieringssituatie MKB blijft zorgelijk De vierde meting van de MKB-Financieringsmonitor

Nadere informatie

M200704. Markt- en klantgerichtheid in het MKB. drs. S.C. Oudmaijer

M200704. Markt- en klantgerichtheid in het MKB. drs. S.C. Oudmaijer M200704 Markt- en klantgerichtheid in het MKB drs. S.C. Oudmaijer Zoetermeer, februari 2007 Markt- en klantgerichtheid in het MKB In de rapportage beschrijft EIM drie indicatoren om de klant- en marktgerichtheid

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

M200513 Tijdsbesteding ondernemend Nederland

M200513 Tijdsbesteding ondernemend Nederland M200513 Tijdsbesteding ondernemend Nederland R. Hoevenagel Zoetermeer, december 2005 Tijdsbesteding ondernemend Nederland Ondernemers in Nederland maken lange werkweken. Uit onderzoek van EIM komt naar

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Behoefte aan financiering in het MKB

Behoefte aan financiering in het MKB M200909 Behoefte aan financiering in het MKB Ontwikkelingen van december 2008 tot april 2009 Lia Smit Joris Meijaard Zoetermeer, 20 mei 2009 MKB iets minder pessimistisch over financiering Het algemene

Nadere informatie

Knelpunten van het MKB in de steden

Knelpunten van het MKB in de steden M000 Knelpunten van het MKB in de steden K.P. van den Berg MSc drs. W.V.M. van Rijt-Veltman Zoetermeer, januari 00 Knelpunten van het MKB in de steden Van alle mogelijke bedrijfsknelpunten vormen de administratieve

Nadere informatie

Oudedagsvoorziening in het MKB

Oudedagsvoorziening in het MKB A201309 Oudedagsvoorziening in het MKB Vormen van pensioenopbouw en de verwachtingen van MKB-ondernemers in beeld gebracht drs. K. L. Bangma drs. J. Snoei Zoetermeer, februari 2013 Oudedagsvoorziening

Nadere informatie

Financieringsmonitor MKB

Financieringsmonitor MKB M201006 Financieringsmonitor MKB December 2008 en december 2009 vergeleken Lia Smit Pim van der Valk Zoetermeer, januari 2010 Financieringsmonitor MKB 1 Samenvatting MKB-bedrijven in 2009 meer op zoek

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten

Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten M200602 Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten Betere kwaliteiten en lagere prijzen in geliberaliseerde markten? drs. P.Th. van der Zeijden Zoetermeer, mei 2006 Inkoopgedrag van het MKB

Nadere informatie

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013 De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Crisis kost meer

Nadere informatie

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs M201114 MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs MKB-ondernemers over ondernemen in het reguliere onderwijs drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, november 2011 MKB ziet wel brood in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen vlakt af In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden en Zuid- Holland Centraal nagenoeg

Nadere informatie

Duurzame innovaties in het MKB

Duurzame innovaties in het MKB M201117 Duurzame innovaties in het MKB Coen Bertens Johan Snoei Zoetermeer, november 2011 Duurzame innovaties in het MKB Eerder onderzoek van EIM liet al zien dat MKB'ers duur ondernemen als een blijver

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

M201109. MVO-ambities in het MKB

M201109. MVO-ambities in het MKB M201109 MVO-ambities in het MKB Coen Bertens Christi Veldhuis-Van Essen Johan Snoei Zoetermeer, juni 2011 2 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Onderzoeksprogramma Ondernemerschap en MKB van het

Nadere informatie

Administratieve lasten merkbaar gereduceerd?

Administratieve lasten merkbaar gereduceerd? M201020 Administratieve lasten merkbaar gereduceerd? Beleving van overheidsregels en verplichtingen in het MKB drs. J. Snoei drs. B. van der Linden Zoetermeer, december 2010 Administratieve lasten merkbaar

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Peter Brouwer Zoetermeer, april 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld Vacatures in Nederland 2015 Personeelswerving in beeld Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Werving en aanname van personeel 7 1.1. Inleiding 7 1.2. Wervings- en aannamekanalen 7 1.3. Succesquote

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

M200714. Harder werken door moeilijk vervulbare vacatures in het MKB

M200714. Harder werken door moeilijk vervulbare vacatures in het MKB M200714 Harder werken door moeilijk vervulbare vacatures in het MKB Zoetermeer, november 2007 Harder werken door moeilijk vervulbare vacatures in het MKB 1 Bijna 184.000 MKB-ondernemers hadden in het voorjaar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, augustus 2017 WW-uitkeringen in Holland Rijnland dalen minder sterk In augustus daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland licht. In de regio

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Flevoland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, augustus 2017 Afvlakking daling WW-uitkeringen in Flevoland In augustus 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland nauwlijks. De stijging van de uitkeringen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Open innovatie in MKB vooral door samenwerking bedrijven

Open innovatie in MKB vooral door samenwerking bedrijven M201217 Open innovatie in MKB vooral door samenwerking bedrijven drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, 30 oktober 2012 Open innovatie in MKB vooral door samenwerking bedrijven Open innovatie

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies

Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies Het onderzoek in het kort In opdracht van de Stuurgroep Arbeidsadviseur heeft TNO onderzoek verricht naar de informatie- en adviesbehoefte van (potentiële)

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid WERKTIJDVERKORTING 2016 Een onderzoek naar het beroep door ondernemingen in 2016 op art. 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 mei 2017

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Scheepsbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht circa zeven op de tien

Nadere informatie

1. Doelgroep van het protocol

1. Doelgroep van het protocol In dit protocol wordt een handleiding gegeven voor het beoordelen van cliënten op het zeer moeilijk plaatsbaar (ZMP) zijn. 1. Doelgroep van het protocol Het protocol wordt niet bij elke cliënt toegepast.

Nadere informatie

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren In deze notitie geeft De Werkkamer een indicatieve verdeling van de garantiebanen over de verschillende arbeidsmarktregio s en sectoren voor

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid WERKTIJDVERKORTING 2015 Een onderzoek naar het beroep door ondernemingen in 2015 op art. 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 mei 2017

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017 WW daalt licht in augustus In de augustus 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de drie arbeidsmarktregio s van Groot

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Concurrentiebeding. Dataverzameling bij het LISS panel in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Concurrentiebeding. Dataverzameling bij het LISS panel in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dataverzameling bij het LISS panel in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid datum 18 december 2015 auteur(s) Maarten Streefkerk Suzan Elshout Boukje Cuelenaere versie 2.0 CentERdata,

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014

Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014 Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel 2014 Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014 1 Inhoud Blok 1: Werkgelegenheid in de sector Blok 2: Kenmerken van werknemers Blok 3: Kenmerken

Nadere informatie

M201219. Innovatie in het MKB. Ontwikkelingen in de periode 2002-2012. A. Ruis MSc.

M201219. Innovatie in het MKB. Ontwikkelingen in de periode 2002-2012. A. Ruis MSc. M201219 Innovatie in het MKB Ontwikkelingen in de periode 2002-2012 A. Ruis MSc. Zoetermeer, november 2012 Toename innovativiteit in het MKB Na een scherpe daling van de innovativiteit in het MKB in 2011,

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Corporate Venturing in het MKB

Corporate Venturing in het MKB M200920 Corporate Venturing in het MKB Ruimte voor vernieuwing, durf en kansen C. van Essen MSc Zoetermeer, 10 december 2009 Corporate venturing in het MKB Corporate venturing is onder grote, multinationale

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

M Nieuwe werkgevers in 2004: De stap naar het aannemen van personeel. Guido Brummelkamp Wim Verhoeven Sjaak Vollebregt

M Nieuwe werkgevers in 2004: De stap naar het aannemen van personeel. Guido Brummelkamp Wim Verhoeven Sjaak Vollebregt M200919 Nieuwe werkgevers in 2004: De stap naar het aannemen van personeel Guido Brummelkamp Wim Verhoeven Sjaak Vollebregt Zoetermeer, december 2009 Nieuwe werkgevers Boodschap Nederland kent over de

Nadere informatie

Vacatures West-Brabant 2009

Vacatures West-Brabant 2009 Vacatures West-Brabant 2009 Publicatienummer: 1569 Datum: Oktober 2009 In opdracht van: SES West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Projectnummer: 1218 Claudius Prinsenlaan

Nadere informatie

M200412 Opleidingsniveau in MKB stijgt

M200412 Opleidingsniveau in MKB stijgt M200412 Opleidingsniveau in MKB stijgt A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Meer hoger opgeleiden in het MKB Het aandeel hoger opgeleiden in het MKB is de laatste jaren gestegen. Met name in de

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Nieuwsbrief Drenthe, oktober 2012

Nieuwsbrief Drenthe, oktober 2012 Nieuwsbrief, oktober 2012 In opdracht van de Provincie heeft Etil in de tweede helft van 2010 het onderzoek Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse Arbeidsmarkt 2011 2014 uitgevoerd. In dit onderzoek

Nadere informatie

Regio Groningen-Assen kansen en risico s voor de arbeidsmarkt

Regio Groningen-Assen kansen en risico s voor de arbeidsmarkt Regio Groningen-Assen kansen en risico s voor de arbeidsmarkt 16 Mei 2011 Drs. Jan Dirk Gardenier MBA, directeur CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen (050) 311 51 13 www.cabgroningen.nl 1 Regio Groningen

Nadere informatie

RIS Werken loont!

RIS Werken loont! Werken loont! Initiatiefvoorstel PVV Den Haag Raadslid Elias van Hees 17 mei 2017 Aanleiding & Analyse De arbeidsmarkt functioneert op basis van vraag en aanbod. Het is hierbij cruciaal dat werkgevers

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

De oudere starter in Nederland Quick Service

De oudere starter in Nederland Quick Service De oudere starter in Nederland Quick Service Heleen Stigter Zoetermeer, januari 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Gezondheidsbeleving en werkhervatting 35-minners (april 2010) Aanleiding

Gezondheidsbeleving en werkhervatting 35-minners (april 2010) Aanleiding Gezondheidsbeleving en werkhervatting 35-minners (april 2010) Aanleiding Het is de vraag of het in alle gevallen reëel is om van werkgevers en de desbetreffende werknemers te verwachten dat zij (in het

Nadere informatie

MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager

MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager M201120 MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager drs. B van der Linden Zoetermeer, december 2011 MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager Ondernemers zijn te verdelen in managers, marktzoekers,

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Zuidoost Ondernemers in Zuidoost, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Zuidoost Ondernemers in Zuidoost, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in In is relatief veel werkgelegenheid maar er zijn wat minder bedrijven. Dit komt door de aanwezigheid van meerdere grote bedrijven op en rond het bedrijven terrein

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Regeldruk in beleving MKB blijvend hoog

Regeldruk in beleving MKB blijvend hoog M20 Regeldruk in beleving MKB blijvend hoog Vijfde meting perceptie MKB over regeldruk Johan Snoei John Boog Zoetermeer, december Regeldruk in beleving MKB blijvend hoog De druk van overheidsregels en

Nadere informatie

De economische crisis en Oud-West

De economische crisis en Oud-West De economische crisis en Oud-West Van 30 juni tot en met 7 juli 2009 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over de economische crisis. Hebben de panelleden het idee dat ze de gevolgen

Nadere informatie

Buitenlandse investeringen door het MKB

Buitenlandse investeringen door het MKB M00408 Buitenlandse investeringen door het MKB Toenemende investeringen in lagelonenlanden of op kousenvoeten naar buurlanden? Jolanda Hessels Maarten Overweel Zoetermeer, 13 oktober 004 Buitenlandse investeringen

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit?

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Presentatie WAI database November 2012 Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Over de data De WAI vragenlijsten worden afgenomen door verschillende WAI licentienemers

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijnmond

Arbeidsmarktregio Rijnmond Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Rectificatie Besluit Protocol Scholing 2008

Rectificatie Besluit Protocol Scholing 2008 UWV Rectificatie Besluit Protocol Scholing 2008 In de Staatscourant van 12 augustus 2008, nr. 154, is het Besluit Protocol Scholing 2008 geplaatst. Abusievelijk is bij dit besluit de verkeerde bijlage

Nadere informatie

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Een belangrijke taak van UWV is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op

Nadere informatie

Vacatures in Nederland 2011. De vacaturemarkt en personeelswerving in beeld

Vacatures in Nederland 2011. De vacaturemarkt en personeelswerving in beeld Vacatures in Nederland 2011 De vacaturemarkt en personeelswerving in beeld Inhoudsopgave Voorwoord 2 Conclusies 3 1 Vacatureontwikkelingen 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Vervulde, openstaande en ontstane vacatures

Nadere informatie