Zzp ers in de provincie Utrecht Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep"

Transcriptie

1 Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014

2 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies bij grote bedrijven hangt samen met toename zzp ers Een op de acht bedrijven heeft openstaande vacatures Veel zzp ers actief in de zakelijke dienstverlening Zzp ers maken er werk van 1. Inleiding Aanleiding Onderzoeksopzet Betrouwbaarheid van het onderzoek Opzet van de rapportage 2. Werkgelegenheidsontwikkeling en groei zzp ers Economische crisis kost banen Banenverlies in grote bedrijven en groei zzp ers hangen nauw samen Een op de acht bedrijven heeft vacatures 3. Zzp ers in Utrecht, startpositie en toekomst Meest voorkomend bedrijf is zzp er Veel zzp ers in zakelijke dienstverlening Acht van de tien zzp ers maken er werk van Licht positief toekomstbeeld Carrièrepad zzp ers 2 Zzp ers in de provincie Utrecht, onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

3 Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 > De economische crisis heeft in de provincie Utrecht in het afgelopen jaar meer banen gekost dan in de periode daarvoor. De gestage groei in de zorgsector komt vrijwel tot stilstand in In absolute zin zijn de meeste banen verloren gegaan in de bouw, de handel, de overige zakelijke diensten en de IT-sector. (Geringe) banenwinst heeft plaatsgevonden in de gezondheidszorg, overheid en cultuur, sport en recreatie. Banenverlies bij grote bedrijven hangt samen met toename zzp ers > Doordat er bij grote bedrijven veel banen verloren gaan, en er aan de andere kant veel zzp ers bij komen, daalt de gemiddelde bedrijfsomvang. Deze schaalverkleining is met name zichtbaar in de zakelijke- en maatschappelijke dienstverlening. In de zakelijke- en maatschappelijke dienstverlening hangen het banenverlies bij grote bedrijven en de toename van het aantal van zzp ers nauw samen. Bij bedrijven in Handel/Horeca/Transport zien we dat bestaande bedrijven krimpen tot kleinere bedrijven en dat er in deze sector minder zzp ers bij komen dan in de zakelijke- en maatschappelijke dienstverlening. > Zowel in absolute zin als vergeleken met de andere sectoren zijn er veel zzp ers actief in de zakelijke dienstverlening. Van alle zzp ers is 43% actief in de zakelijke dienstverlening. Binnen de zakelijke dienstverlening is driekwart van alle vestigingen een zzp er. Ook in de maatschappelijke dienstverlening zijn relatief veel zzp ers. In handel/horeca/transport is het minder gebruikelijk dat er zzp ers actief zijn. Zzp ers maken er werk van > Tachtig procent van de zzp ers werkt minimaal 12 uur per week. Tweederde van hen verwacht dat dit het komende jaar gelijk zal blijven, de groep die een toename verwacht is iets groter dan de groep die een afname verwacht. Het meest positief zijn de zzp ers in de handel en de horeca. Ruim de helft is zzp er geworden na een bestaan in loondienst. Dit geldt nog vaker voor zzp ers in de bouw, de financiële dienstverlening en de adviesdiensten. De zzp ers in de maatschappelijke dienstverlening zijn relatief vaak schoolverlaters. Voor zo n 20% van de zzp ers geldt, dat zij het erbij doen. Zij hebben nog een ander bedrijf, zijn ook in loondienst of zijn gepensioneerd. We zien dit relatief vaak in de handel (internetwinkels?), in het onderwijs en in de gezondheidszorg. Een op de acht bedrijven heeft openstaande vacatures > Van alle Utrechtse bedrijven heeft 12% op dit moment een of meerdere vacatures uitstaan. Van de grote bedrijven heeft maar liefst 60% momenteel vacatures. Bij een uitsplitsing naar sectoren blijkt de zakelijke dienstverlening met 17% het vaakst vacatures te hebben. Gelet op het banenverlies in deze sector lijkt dat een tegenstelling. Deze bedrijven blijven echter op zoek naar specialisten zoals accountants en ICT-ers. Veel zzp ers actief in de zakelijke dienstverlening > Het aantal zzp ers is de laatste jaren enorm toegenomen. In 2013 is inmiddels zo n 70% van alle vestigingen (bedrijven) in de provincie Utrecht een zzp er. Dat is meer dan landelijk, waar 54% van het totaal aantal bedrijven een zzp er betreft. Het aantal zzp ers is in stedelijke gebieden groter dan in landelijke gebieden. Zzp ers in de provincie Utrecht, onderzoek naar een groeiende beroepsgroep 3

4 1. Inleiding Aanleiding De regio Utrecht is al decennia lang een succesvolle en aantrekkelijke regio. Maar de regio staat ook voor uitdagingen. De Economic Board Utrecht wil die maatschappelijke uitdagingen omzetten in economische groei. De Economic Board Utrecht is het samenwerkingsverband van het Utrechtse bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. Wij verbinden mensen, organisaties en sectoren op thema s waarin Utrecht excelleert en waar kansen liggen: gezond leven, groene economie en diensteninnovatie. Dit doen wij door doelgerichte samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. Wij versnellen initiatieven door deuren te openen tot kennis, kunde en kapitaal waardoor kansen worden verzilverd. De regio Utrecht heeft alles in huis om aantrekkelijk en concurrerend te blijven en uit te groeien tot meest leefbare economie van Europa. Om die doelgerichte samenwerking te bevorderen, is het van belang om inzicht te hebben in ontwikkelingen en trends, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Vandaar dat de Economic Board Utrecht een onderzoek heeft laten uitvoeren naar de ontwikkeling van het aantal zzp ers (zelfstandigen zonder personeel): in welke sectoren zien we een toename, hoe hangt deze toename samen met de banenontwikkeling in de regio, waar komen deze eenpitters vandaan en wat zijn hun verwachtingen voor de toekomst. Onderzoeksopzet De provincie Utrecht beheert al vele jaren het bestand met alle bedrijven in de provincie (het PAR, provinciaal arbeidsplaatsen register) en voert daarmee ieder jaar het werkgelegenheidsonderzoek uit. Dit jaar is op verzoek van de EBU een aantal extra vragen meegenomen in het onderzoek, waarbij aan zzp ers (bedrijven met een werkzaam persoon) is gevraagd hoeveel uur zij momenteel werken, wat zij deden voordat ze zzp er werden en hoe hun verwachtingen voor de toekomst zijn. Dit om inzicht te krijgen in welke mate Utrechtse zzp ers bloeiende bedrijven hebben en waar zich eventueel knelpunten voordoen. Betrouwbaarheid van het onderzoek Het PAR bevat bedrijven. Daarvan is zo n 70% zzp er (zelfstandige zonder personeel). De themavragen zijn aan deze bedrijven gesteld. Bijna alle bedrijven zijn opgenomen in het PAR, behalve bedrijven in de landbouw/veeteelt en landelijke ketens van (meest) commerciële bedrijven, zoals banken, waarvan de aanlevering van de werkgelegenheidsinformatie vanuit LISA (de landelijke databank voor bedrijven en werkgelegenheid) gebeurt. Het overgrote deel van de bedrijven in het PAR is zzp er. Maar zij vormen slechts een klein deel van de werkgelegenheid. Aangezien de focus van het PAR ligt op het aantal arbeidsplaatsen, worden de zzp ers niet jaarlijks benaderd en wordt ook geen rappel verstuurd aan deze groep. Bij de grotere bedrijven wordt hier meer op ingezet, om uiteindelijk een zo betrouwbaar mogelijk beeld van de werkgelegenheid te krijgen. Van alle zzp ers zijn er een kleine benaderd met een PAR-enquête. Hiervan hebben er de enquête ook daadwerkelijk ingevuld. Een respons van 17%, wat heel gebruikelijk is voor een schriftelijke/digitale enquête zonder rappel. De respons is niet gelijk verdeeld over alle typen zzp ers. Vrouwen zijn eerder geneigd om een dergelijke vragenlijst in te vullen dan mannen, en mensen in de dienstverlening eerder dan zzp ers in de industrie, bouw en nijverheid. Dit kan vertekeningen in de uitkomsten opleveren. Vandaar dat de respons is gewogen op een combinatie van het geslacht van de respondent en een combinatie van SBI-secties. Door die weging worden mogelijke vertekeningen gereduceerd en kunnen betrouwbare resultaten gepresenteerd worden op basis van dit onderzoek. Door de weging en het grote aantal respondenten (meer dan 7.000!), zijn de uitkomsten betrouwbaar genoeg om op het niveau van SBI-clusters uitspraken te doen. Opzet van de rapportage In hoofdstuk 2 staan de algemene ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid en bedrijvigheid in 2013 kort opgesomd. Hoofdstuk 3 is het verslag van het aanvullende onderzoek naar de zzp ers in Utrecht. De rapportage begon met een samenvatting. 4 Zzp ers in de provincie Utrecht, onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

5 2. Werkgelegenheidsontwikkeling en groei zzp ers De economische crisis heeft in de provincie Utrecht in het afgelopen jaar meer banen gekost dan in de periode daarvoor. De gestage groei in de zorgsector komt vrijwel tot stilstand in In absolute zin zijn de meeste banen verloren gegaan in de bouw, de handel, de overige zakelijke diensten en de IT-sector. (Geringe) banenwinst heeft plaatsgevonden in de gezondheidszorg, overheid en cultuur, sport en recreatie. Doordat er bij grote bedrijven veel banen verloren gaan, en er aan de andere kant veel zzp ers bij komen, daalt de gemiddelde bedrijfsomvang. In de zakelijke- en maatschappelijke dienstverlening hangen het banenverlies bij grote bedrijven en de toename van zzp ers nauw samen. Bij bedrijven in Handel/Horeca/Transport zien we dat bestaande bedrijven krimpen tot kleinere bedrijven. Een op de acht bedrijven heeft vacatures. Dit hoofdstuk bevat een kort overzicht van de uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek voor de provincie Utrecht. De bron hiervan is de rapportage Resultaten werkgelegenheidsonderzoek, Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Economische crisis kost banen De economische crisis heeft in het afgelopen jaar (april 2012-april 2013) meer arbeidsplaatsen gekost dan in het jaar daarvoor: er gingen banen verloren, een krimp van 1,6% ( : -0,7%). De meerjarige werkgelegenheidsontwikkeling, vergeleken met Nederland, is zichtbaar in Figuur 1. Op de volgende pagina is de meerjarenontwikkeling in de provincie Utrecht uitgesplitst naar bedrijfsklasse in Figuur 2. In absolute zin zijn de meeste banen verloren gegaan in de bouw, de handel, de overige zakelijke diensten en de IT-sector. (Geringe) banenwinst heeft plaatsgevonden in de gezondheidszorg, overheid en cultuur, sport en recreatie. Handel blijft de grootste sector, maar krimpt sinds De gestage groei in de zorgsector komt vrijwel tot stilstand in Banenverlies in grote bedrijven en groei zzp ers hangen nauw samen Het aantal banen dat verloren is gegaan, betreft vooral banen in bedrijven met meer dan 100 werkzame personen. Daar staat tegenover dat het aantal vestigingen met 4,2% is toegenomen tot Deze groei is volledig toe te schrijven aan 1-persoons vestigingen (zzp ers). De gemiddelde omvang van bedrijven daalt hierdoor. Figuur 1. Ontwikkeling aantal banen in Utrecht en Nederland (index 2003=100) 108 Index 2003 = Nederland provincie Utrecht Bron: CBS, PAR Zzp ers in de provincie Utrecht, onderzoek naar een groeiende beroepsgroep 5

6 Figuur 2. Ontwikkeling werkgelegenheid per sector provincie Utrecht Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register PAR Aantal arbeidsplaatsen 6 Zzp ers in de provincie Utrecht, onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

7 Figuur 3. Ontwikkeling aantal banen per sector naar grootteklasse, vanaf 1 uur per week Figuur 4. Ontwikkeling aantal banen per sector naar grootteklasse, vanaf 12 uur per week zzp kb zzp kb 2-9 mb gb 100+ landbouw, nijverheid, bouw zakelijke dienstverlening landbouw, nijverheid, bouw zakelijke dienstverlening handel, horeca, transport maatschappelijke dienstverlening handel, horeca, transport maatschappelijke dienstverlening Bron: PAR , bewerking EBU Bron: PAR , bewerking EBU Een van de tendensen op de arbeidsmarkt, is dat als in een bepaalde sector veel ontslagen vallen, er in diezelfde sector veel zzp ers bij komen. Voor een deel noodgedwongen, voor een deel als bewuste keuze. Dat zien we in Figuur 3. De werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening is gedaald. Dat zien we met name in de grote bedrijven (zo n banen minder in bedrijven groter dan werknemers), maar ook in de bedrijven met werknemers. Tegelijkertijd zijn er zo n zzp ers bijgekomen in deze sector. In de maatschappelijke dienstverlening gingen vooral in de grootteklasse werknemers veel banen verloren. Het aantal zzp ers en de werkgelegenheid in de categorie werknemers nam toe in deze sector. In handel/horeca/transport zien we over de hele linie een daling van de werkgelegenheid naar grootteklasse, en daar tegenover een lichte stijging van het aantal zzp ers. In Figuur 3 zijn alle banen vanaf 1 uur per week meegenomen. Als we nogmaals naar dezelfde ontwikkeling kijken, maar ons dan beperken tot de banen vanaf 12 uur per week, dan zien we een andere trend in de sector handel/horeca/transport. (Figuur 4) Dit is ook logisch, aangezien er in deze sector veel kleine banen zijn (vakkenvullers, caissieres, verkoopmedewerkers, horecapersoneel, chauffeurs). Door de kleine banen buiten beschouwing te laten, vallen bedrijven soms ook in een andere (lagere) grootteklasse. We zien dat in de bedrijven vanaf 10 werknemers veel banen verloren zijn gegaan. Maar we zien ook dat er een groei van banen is in kleinere bedrijven (tot 10 werknemers), en dat deze groei groter is dan de toename van het aantal zzp ers. In deze sector krimpen grotere bedrijven krimpen dus tot kleinere bedrijven. Het ligt blijkbaar in deze sector minder voor de hand om als zzp er aan de slag te gaan. Een op de acht bedrijven heeft vacatures Op het moment van onderzoek (1 april 2013) had 12% van de Utrechtse bedrijven een of meerdere vacatures waarvoor zij personeel zochten. Kleine en middelgrote bedrijven hebben nauwelijks vacatures, grote veel meer. Ruim de helft van de bedrijven vanaf 100 werknemers heeft vacatures. Dat grote bedrijven vaker en meer vacatures hebben dan kleinere, is natuurlijk logisch. Bedrijven in de zakelijke diensten (17%) hebben vaker vacatures dan bedrijven in andere sectoren. Ook in absolute zin zijn de meeste vacatures te vinden bij deze bedrijven. Gelet op het banenverlies in deze sector lijkt dat een tegenstelling. Deze bedrijven blijven echter op zoek naar specialisten zoals accountants en ICT-ers. Figuur 5. Aandeel bedrijven naar grootteklasse, met en zonder vacatures 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% vacatures 2-9 wp wp 100+ wp totaal geen vacatures Bron: PAR 2013, bewerking EBU Zzp ers in de provincie Utrecht, onderzoek naar een groeiende beroepsgroep 7

8 3. Zzp ers in Utrecht, startpositie en toekomst Zo n 70% van alle bedrijven in de provincie Utrecht is inmiddels een zzp er. Dat is meer dan landelijk (54%). Zowel in absolute zin als vergeleken met de andere sectoren zijn er veel zzp ers actief in de zakelijke dienstverlening. In handel/ horeca/transport is het minder gebruikelijk dat er zzp ers actief zijn. Tachtig procent van de zzp ers werkt minimaal 12 uur per week. Tweederde van hen verwacht dat dit het komende jaar gelijk zal blijven, de groep die een toename verwacht is iets groter dan de groep die een afname verwacht. Het meest positief zijn de zzp ers in de handel en de horeca. Ruim de helft is zzp er geworden na een bestaan in loondienst. Dit geldt nog vaker voor zzp ers in de bouw, de financiële dienstverlening en de adviesdiensten. De zzp ers in de maatschappelijke dienstverlening zijn relatief vaak schoolverlaters. Voor zo n 20% van de zzp ers geldt, dat zij het erbij doen. Zij hebben nog een ander bedrijf, zijn ook in loondienst of zijn gepensioneerd. We zien dit relatief vaak in de handel (internetwinkels?), in het onderwijs en in de gezondheidszorg. De uitkomsten van dit onderzoek worden uitgesplitst in vier SBI-clusters: Industrie/Bouw, Handel/Horeca/Transport, Zakelijke dienstverlening en Maatschappelijke dienstverlening. Meest voorkomend bedrijf is zzp er Het aantal zzp ers is de laatste jaren sterk toegenomen. Inmiddels is 70% van alle vestigingen in Utrecht een zzp er. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de flexibilisering van Figuur 6. Ontwikkeling aandeel zzp ers, Ontwikkeling zzp ers als deel van de werkgelegenheid en als deel van het aantal vestigingen, zzp ers als deel van het aantal bedrijven Bron: PAR 2013 / bewerking EBU de arbeidsmarkt en versterkt door de economische crisis: mensen die hun baan verliezen in sectoren waar het moeilijk gaat, beginnen vaak voor zichzelf. In 2003 waren er in de provincie Utrecht ruim zzp ers. Dat was toen 5% van de werkgelegenheid en 49% van het aantal bedrijven. In 2013 is dat toegenomen tot 11% van de werkgelegenheid en 68% van het aantal bedrijven. In totaal gaat het in 2013 om zzp ers in de provincie Utrecht. In Figuur 6 is die ontwikkeling zichtbaar. Hiermee komt het aandeel zzp ers in de provincie Utrecht duidelijk hoger uit dan landelijk, waar in % van de bedrijven Tabel 1. Werkgelegenheid, bedrijven en zzp ers naar sector zzp ers als deel van de werkgelegenheid Werkgelegenheid Bedrijven zzp ers zzp ers als deel van het aantal bedrijven aantal aandeel aantal aandeel aantal aandeel Landbouw, nijverheid, bouw % % % 64% Handel, horeca, transport % % % 46% Zakelijke dienstverlening % % % 78% Maatschappelijk dienstverlening % % % 73% Totaal % % % 68% Bron: PAR 2013 / bewerking EBU 8 Zzp ers in de provincie Utrecht, onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

9 een zzp er is, zoals blijkt uit landelijk arbeidsplaatsenregister, LISA. Het aantal zzp ers is in stedelijke gebieden groter dan in landelijke gebieden. Veel zzp ers in zakelijke dienstverlening Allereerst is het uiteraard belangrijk om te kijken in welke sectoren er veel zzp ers zijn. In Tabel 1 staat per sector de totale werkgelegenheid, het aantal bedrijven en het aantal zzp ers. Er is uiteraard geen maatstaf om te bepalen of er veel of weinig zzp ers zijn. We kunnen wel de sectoren onderling vergelijken en concluderen of het in bepaalde sectoren vaker voorkomt dan in anderen dat er zzp ers actief zijn. Van alle bedrijven is 14% actief in landbouw, nijverheid en bouw. Dit geldt ook voor de zzp ers: 14% van hen is actief in landbouw, nijverheid en bouw. Daarmee is het aandeel zzp ers gelijk aan het aandeel van deze sector in de totale werkgelegenheid en in het totaal aantal bedrijven. In de maatschappelijke dienstverlening is het aandeel zzp ers dat er actief is iets hoger dan de totale omvang van de sector in de provincie Utrecht. Qua werkgelegenheid is deze groep niet zo groot, dat komt doordat er in de maatschappelijke dienstverlening (overheid, onderwijs, gezondheidszorg) veel grote bedrijven zijn. In handel/horeca en transport zijn relatief weinig zzp ers actief en in de zakelijke dienstverlening zien we dat er veel zzp ers actief zijn. Ook in absolute zin is dit de grootste groep, met 43% van alle zzp ers. De maatschappelijke dienstverlening is goed voor 29% van alle zzp ers. Bekijken we het aantal zzp ers per sector als deel van het totaal aantal bedrijven, dan zien we dat de zakelijke en maatschappelijke dienstverlening er bovenuit springen: zo n driekwart van de bedrijven is een zzp er. Acht van de tien zzp ers maken er werk van Op het moment van onderzoek (1 april 2013) werkte 80% van de zzp ers minimaal 12 uur per week in het bedrijf. Dat is de grens die het CBS hanteert. Beneden de 12 uur (Figuur 12) is er geen sprake van echte arbeid, dat telt niet mee in de werkgelegenheidsstatistieken van het CBS. Figuur 7. Gewerkte uren door zzp ers, gemiddeld per week 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 uur 1 tot 12 u/w 12 u/w of meer Bron: PAR 2013 uur per week. Licht positief toekomstbeeld Wat verwachten de zzp ers van de nabije toekomst, als het gaat om tijdsbesteding? De grootste groep verwacht dat het aantal bestede uren gelijk zal blijven. De groep die een toename verwacht is groter dan de groep die een afname verwacht. Een kwart van alle zzp ers verwacht een toename van het aantal uren. Dat zien we in Figuur 8. Figuur 8. Toekomstverwachting zzp ers in aantal gewerkte uren 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Er zijn op dit punt geen grote verschillen tussen de sectoren. In Industrie/Bouw wordt het minst vaak minder dan 12 uur per week gewerkt. Hier werken 9 van de 10 zzp ers meer dan 12 0% Bron: PAR uur 1 tot 12 u/w 12 u/w of meer Zzp ers in de provincie Utrecht, onderzoek naar een groeiende beroepsgroep 9

10 Het minst positief op dit punt zijn de zzp ers in de industrie en bouw. Daar is de groep die een toename van het aantal uren verwacht nauwelijks groter dan de groep die een afname verwacht. Het meest positief over de ontwikkeling van het aantal uren zijn de zzp ers in handel en horeca. Van deze groep verwacht zo n 30% een toename van het aantal uren. De overige sectoren scoren op deze vraag gemiddeld. Carrièrepad zzp ers Wat deden ze voordat ze zzp er werden? Die vraag is voorgelegd. In figuur 9 zijn de antwoorden hierop te lezen. We zien dat ruim de helft vanuit loondienst heeft gekozen voor het bestaan van zelfstandige. Een op de tien deed dit direct na de opleiding en een op de tien na werkloosheid. Deze trend geldt voor alle sectoren, maar er zijn wel wat verschillen. Er is binnen de groep die gestart is na werkloosheid geen verschil tussen de sectoren. Bij de maatschappelijke dienstverlening (onderwijs, gezondheidszorg, zorg en welzijn) zien we relatief vaak dat zij na de opleiding zzp er worden. Dit geldt voor een vijfde van de zzp ers in deze sector. Zzp ers in de bouw en in de financiele dienstverlening en de adviesdiensten waren hiervoor relatief vaak in loondienst (ruim tweederde van deze groep). Zo n 20% van de zzp ers geeft aan dat hun carrièrepad anders is verlopen. Hoe het voor hen is gegaan, zien we in figuur 10. Iets meer dan de helft van deze groep is zzp er naast een dienstverband. En nog eens 15% heeft hiernaast een andere onderneming. Ook is er een groep die na pensionering zzp er is geworden. Het gaat dus vaak om mensen die het erbij doen. We zien dit relatief vaak in de handel (internetwinkels?), in het onderwijs en in de gezondheidszorg. Figuur 9. Vanuit welke startpositie bent u zzp er geworden? Figuur 10. Andere startpositie 70% 60% Naast loondienst Na ondernemerschap 50% Na pensionering 40% 30% Overig Vanuit WAO/WIA/WGA Herintreder 20% Al lang zzp er 10% 0% Vh loondienst Direct na opleiding Na werkloosheid Anders Naast ander eigen bedrijf Uit buitenland gekomen Bedrijf overgenomen Vanuit hobby Bron: PAR 2013 Vanuit freelance 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bron: PAR Zzp ers in de provincie Utrecht, onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013 De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Crisis kost meer

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2013 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven

Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven 2008-2012 Ester Hilhorst Economic Board Utrecht April 2014 Samenvatting Vinger aan de pols Innovatie is sterk verbonden met vooruitgang, vernieuwing en

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2015 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2013. In afwachting op de landelijke cijfers zijn eventuele correcties

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Zakelijke dienstverlening domineert de economie van Waalre. Valkenswaard kent relatief veel industrie en groothandel. Afname van de werkgelegenheid doet

Nadere informatie

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014!

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014! EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht Monique Roso, 12 maart 2014! Inhoud presentatie 1. economische trends en ontwikkelingen!! 2. economische monitor provincie Utrecht! - economische

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Resultaten Werkgelegenheidsonderzoek 2014 Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2014. In afwachting

Nadere informatie

Ontwikkeling banen in %

Ontwikkeling banen in % Het betreft de eerste uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2016. Het Friese werkgelegenheidsregister maakt onderdeel uit van de stichting LISA. LISA vertegenwoordigt 20 regionale registers die

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Weerterland en Cranendonck. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Weerterland en Cranendonck. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Productiesectoren landbouw, industrie en bouw goed voor een derde van de werkgelegenheid in. Afname van de werkgelegenheid doet zich in 2010 vooral voor

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant , Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant Rapportage Datum: November 2012 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie NEN-ISO 20252 gecertificeerd

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Ontwikkeling werkgelegenheid Achtkarspelen

Ontwikkeling werkgelegenheid Achtkarspelen Ontwikkeling werkgelegenheid Achtkarspelen 2015-2016 Begin januari 2017 zijn de werkgelegenheidscijfers van Achtkarspelen verschenen. Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Werkgelegenheid in de Drechtsteden

Werkgelegenheid in de Drechtsteden Werkgelegenheid in de Bedrijvenregister 2010 Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling 3. Ontwikkeling t.o.v. Nederland 4. Bedrijventerreinen In deze factsheet leest u de meest recente informatie over de werkgelegenheid

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Regionaal-Economische Barometer

Regionaal-Economische Barometer Regionaal-Economische Barometer Verwachtingen voor Assen-Beilen in 2011 Januari 2011 CONCLUSIES Groeiverwachting Nederlandse economie in 2011 1½ procent Overheid en zorg goed voor 40 procent van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014 Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellenboek Vestigingsregister 2014 1 Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2014 juni 2015

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Vacatures West-Brabant 2009

Vacatures West-Brabant 2009 Vacatures West-Brabant 2009 Publicatienummer: 1569 Datum: Oktober 2009 In opdracht van: SES West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Projectnummer: 1218 Claudius Prinsenlaan

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2011 Regio West-Brabant. Rapportage

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2011 Regio West-Brabant. Rapportage Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2011 Regio West-Brabant Rapportage Datum: Oktober 2011 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie NEN-ISO 20252 gecertificeerd

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER DERDE KWARTAAL 2017

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER DERDE KWARTAAL 2017 INDICATOREN VOOR WERKGELEGENHEIDSREALISATIE EN -VERWACHTINGEN, 2009-2017 In de Arbeidsmarktmonitor Metalektro wordt vier keer per jaar aan metalektrobedrijven gevraagd terug te blikken op de werkgelegenheidsontwikkelingen

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

M200412 Opleidingsniveau in MKB stijgt

M200412 Opleidingsniveau in MKB stijgt M200412 Opleidingsniveau in MKB stijgt A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Meer hoger opgeleiden in het MKB Het aandeel hoger opgeleiden in het MKB is de laatste jaren gestegen. Met name in de

Nadere informatie

Update Financieringsmonitor MKB September 2009

Update Financieringsmonitor MKB September 2009 Update Financieringsmonitor MKB September Lia Smit Joris Meijaard Johan Snoei Pim van der Valk Zoetermeer, 10 september Financieringssituatie MKB blijft zorgelijk De vierde meting van de MKB-Financieringsmonitor

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Zuidoost Ondernemers in Zuidoost, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Zuidoost Ondernemers in Zuidoost, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in In is relatief veel werkgelegenheid maar er zijn wat minder bedrijven. Dit komt door de aanwezigheid van meerdere grote bedrijven op en rond het bedrijven terrein

Nadere informatie

Wij vragen u de mail te verspreiden onder de collega s die zich op enige wijze bezighouden met arbeidsmarkt, werkgelegenheid en/of bedrijvigheid.

Wij vragen u de mail te verspreiden onder de collega s die zich op enige wijze bezighouden met arbeidsmarkt, werkgelegenheid en/of bedrijvigheid. Van: "Holkema, Menno" Aan: wgr Datum: 23-12-2014 15:37:34 Onderwerp: Cijfers werkgelegeheid 2014 (uitkomsten provinciaal werkgelegenheidsonderzoek) Bijlagen: Factsheet_werkgelegenheid.pdf

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen In de commissievergadering Bestuur en Middelen op 9 februari 2016 is aangegeven dat er behoefte is aan meer inzicht in de werkgelegenheidscijfers in de gemeente

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen mei 2005 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015 juni 2016 Uitgave: Inlichtingen: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen is in mei 2016 in de regio Gooi en Vechtstreek gedaald.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen stad cijfers Inleiding Deze aflevering van Stadcijfers presenteert de nieuwste informatie over de ontwikkeling van het aantal banen en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen. Deze belangrijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Vakantiewerk in het mkb 2004

Vakantiewerk in het mkb 2004 Vakantiewerk in het mkb 2004 Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Delft, 3 augustus 2004 Contactpersoon: dhr. drs. A. van Delft : 015 21 91 255, e-mail: delft@mkb.nl Copyright Koninklijke Vereniging MKB-Nederland,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER EERSTE KWARTAAL 2016

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER EERSTE KWARTAAL 2016 INDICATOREN VOOR WERKGELEGENHEIDSREALISATIE EN -VERWACHTINGEN, 2009-2016 In de Arbeidsmarktmonitor Metalektro wordt viermaal per jaar aan metalektrobedrijven gevraagd terug te blikken op de werkgelegenheidsontwikkelingen

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004

Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004 Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004 EEN ANALYSE VAN DE ONTWIKKELINGEN IN DE WERKGELEGENHEID IN DE PROVINCIE GRONINGEN Uitgevoerd door het CAB in opdracht van de provincie Groningen Inhoud

Nadere informatie

Highlights uit de monitor Economische Verkenningen 2015. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio

Highlights uit de monitor Economische Verkenningen 2015. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio Highlights uit de monitor Economische Verkenningen 215. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio 1 Economische ontwikkeling PAGINA 4 In dit overzicht vindt u de highlights uit de monitor Economische Verkenningen

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ouderschapsverlof Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ruim een kwart van de werknemers in Nederland die in 24 recht hadden op ouderschapsverlof, hebben daarvan gebruik gemaakt. nemen veel vaker ouderschapsverlof

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins drs. D. Snel drs. N. Timmermans Zoetermeer, 5 juli 2013 Rapportnummer : A201337 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 AFSCHAFFEN ZELFSTANDIGENAFTREK IS GEEN OPLOSSING 4 MEER VROUWEN ALS FREELANCER AAN DE SLAG 5 MEER FREELANCERS,

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 214 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Helmond-De Peel groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. Nederlandse economie groeit nog steeds verder 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2005

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2005 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2005 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen april 2005 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijnmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Rijnmond groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

M201218. Meer snelgroeiende bedrijven en meer krimpende bedrijven in Nederland

M201218. Meer snelgroeiende bedrijven en meer krimpende bedrijven in Nederland M201218 Meer snelgroeiende bedrijven en meer krimpende bedrijven in Nederland drs. D. Snel drs. N. Timmermans Zoetermeer, november 2012 Relatief veel snelgroeiende bedrijven in Nederland In deze rapportage

Nadere informatie

Werkloosheid toegenomen

Werkloosheid toegenomen Persbericht PB14-005 23 januari 09.30 uur Werkloosheid toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen - In bijna 100 duizend werklozen erbij - Aantal WW-uitkeringen in december

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Utrecht groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie