De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014"

Transcriptie

1 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Scheepsbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte werkgelegenheid en vacatures 7 3. In- en uitstroom van personeel 9 4. Opleiding en scholing 10 Tabellen 11 A. Samenstelling werkgelegenheid 12 B. Instroom van technisch personeel 16 C. Vacatures voor technische functies 18 D. Personeelsverloop 20 E. Opleiding en scholing 22 2

3 Inleiding In opdracht van Netherlands Maritime Technology, en onder de vlag van Nederland Maritiem Land, heeft Ecorys de maritieme arbeidsmarktenquête 2014 uitgevoerd. Deze rapportage bevat een overzicht van de belangrijkste uitkomsten en een tabellenoverzicht van alle antwoorden op de arbeidsmarktenquête, die is uitgezet onder de aangesloten werven. Focus op technische functies Een belangrijke opmerking vooraf is dat de focus van de arbeidsmarktenquête in de scheepsbouw lag op werknemers in technische functies, inclusief de commercieeltechnische functies. Respons De dataverzameling heeft plaatsgevonden in de periode september oktober De enquête is uitgezet onder 79 lidbedrijven van Netherlands Maritime Technology; hiervan hebben er 13 de enquête ingevuld (16%), die gezamenlijk circa 22 procent van de werkgelegenheid in de sector vertegenwoordigen. De uitkomsten zijn op basis van bedrijfsomvang gewogen voor de totale populatie. Gezien het aantal bedrijven dat de enquête heeft ingevuld, zijn de uitkomsten indicatief voor de situatie en de ontwikkelingen in de branche. Verder geldt dat door de afronding op hele percentages de optelsom in de tabellen soms niet precies gelijk is aan 100%. Leeswijzer Op de volgende pagina s beschrijven wij eerst de belangrijkste uitkomsten op de thema s: 1. Samenstelling werkgelegenheid; 2. Verwachte werkgelegenheid en vacatures; 3. In- en uitstroom van personeel; 4. Opleiding en scholing. De bijlage bevat een overzicht van de tabellen over alle vragen die in de enquête zijn gesteld. Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met eerdere metingen. Foto s cover: DSC5210: Imtech Marine Netherlands BV, Harts: Aegir-Marine BV en fotoarchief Ecorys. 3

4 Belangrijkste uitkomsten 4

5 1. Samenstelling werkgelegenheid In 2013 telde de Nederlandse scheepsbouwsector ruim werkzame personen, wat in vergelijking met 2012 een lichte toename is (+1%). 1 Aard dienstverbanden In de scheepsbouw is sprake van een trend naar toenemende flexibilisering van het personeelsbestand, een trend die in overeenstemming is met die op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit blijkt zowel uit een toename van het aandeel ingehuurd personeel, als uit een toename van het eigen personeel met een tijdelijk dienstverband. We lichten beide toe: Het aandeel ingeleend personeel ligt in 2014 met 27 procent hoger dan in 2007 (18%) (zie figuur1.1). Het aandeel werknemers op de loonlijst met een tijdelijk dienstverband is toegenomen van 7 procent in 2007 naar 12 procent in 2014 (zie tabel A.3 in de bijlage). Figuur 1.1 Aandeel personeel in eigen dient en ingehuurd personeel (2014) Opleidingsniveau De meeste technische werknemers in de scheepsbouw hebben een afgeronde mbo-opleiding (43 procent, waarvan 19% op niveau 3/4) of hbo/wo-opleiding (28 procent) als hoogst behaald opleidingsniveau (tabel A.6). In vergelijking met eerdere jaren is een trend zichtbaar naar hoger opgeleid technisch personeel, zowel meer mbo (niveau 3/4) als hoger onderwijs. Waar in procent van de werknemers een vervolgopleiding in het mbo of hoger onderwijs had, is dit percentage in procent (tabel A.7) Zie De Nederlandse Maritieme Cluster, Monitor 2014, Ecorys i.s.m Nederland Maritiem Land. 5

6 Het aantal medewerkers met maritieme kennis en vaardigheden, dat beschikt over voortgezet onderwijs als hoogst genoten opleiding, is ten opzichte van 2007 meer dan gehalveerd. Dit is mogelijk het gevolg van lager opgeleid personeel dat met pensioen is gegaan. Leeftijd De vergrijzing onder het technisch personeel in de scheepsbouw is de afgelopen jaren minder geworden. Daar waar in 2007 iets meer dan de helft (53%) van het personeel 45 jaar of ouder was, is dat in 2014 gedaald naar 43 procent (Figuur1.2). In de maritieme cluster als geheel is 39 procent van het personeel ouder dan 45 jaar. Ter vergelijking: van de Nederlandse beroepsbevolking is 42,5 procent ouder dan 45 jaar. Het technisch personeel in de scheepsbouw is dus relatief niet meer vergrijsd dan de Nederlandse beroepsbevolking en relatief iets meer vergrijsd in vergelijking met de andere maritieme sectoren. Het aandeel jongeren in de scheepsbouw ligt met 7 procent iets lager dan in de maritieme cluster als geheel (9%). Figuur 1.2 Leeftijdsverdeling personeelsbestand Buitenlandse arbeidskrachten Het aandeel buitenlandse (technische) arbeidskrachten in de scheepsbouw is toegenomen van 10 procent in 2010 naar 14 procent in 2014 (tabel A.11). Buitenlandse arbeidskrachten zijn (volgens de werkgevers) ongeveer in gelijke mate afkomstig uit EU-landen en niet-eu-landen (tabel A.12). De belangrijkste redenen voor de inhuur van buitenlandse arbeidskrachten zijn (1) onvoldoende geschikt aanbod van Nederlands personeel, en (2) buitenlandse arbeidskrachten zijn nodig om beter met klanten te communiceren (tabel A.14). 6

7 2. Verwachte werkgelegenheid en vacatures Verwachting voor 2015 Voor 2015 verwacht een ruime meerderheid van de werkgevers dat de werkgelegenheid voor technische functies in hun bedrijven gelijk zal blijven of zal toenemen (Figuur 2.1 en tabel A.12). Tegelijkertijd verwacht een deel van de werkgevers een daling in werkgelegenheid, soms zelf een forse daling. Wat dit betreft lijken er winnaars en verliezers te zijn. Voor technisch personeel op de loonlijst, dus in eigen dienst, wordt door iets meer dan de helft van de bedrijven (57%) een lichte stijging van de werkgelegenheid verwacht. Een op de vijf werkgevers verwacht een daling in de werkgelegenheid voor technisch personeel op de loonlijst, in sommige gevallen zelfs een sterke daling. Voor ingehuurd personeel is dit nog sterker het geval Figuur 2.1 Door werkgevers verwachte werkgelegenheidsontwikkeling Vacatures (technische functies) Ruim vier op de tien bedrijven geeft aan vacatures voor technische functies te hebben (oktober 2014). Het aantal openstaande (technische) vacatures ligt met 3 procent van de werkgelegenheid hoger dan in 2008 (Figuur 2.2). Dit is hoger dan het gemiddeld vacaturepercentage in de maritieme cluster (1%) en ook hoger dan in de maritieme toeleveringsindustrie (1%). Iets meer dan de helft (57%) van de (technische) vacatures is naar inschatting van de werkgevers moeilijk vervulbaar (tabel C.2). Ook dit is aanzienlijk hoger dan in de meeste andere maritieme sectoren. De meeste vacatures liggen op het terrein van productie, ontwerp en engineering. Bij ontwerp en engineering gaat het relatief vaak om moeilijk vervulbare vacatures. 7

8 Opmerkelijk is dat een kwart van de bedrijven aangeeft een overschot aan technisch personeel te hebben, eveneens in de productie (tabel C.6 en tabel C.7). Als oorzaak hiervoor noemen werkgevers een tekort aan opdrachten. In combinatie met de geconstateerde vacatures lijkt er sprake van een kwalitatieve mismatch. Figuur 2.2 Aandeel vacatures (voor technische functies) op totale werkgelegenheid Ook de komende 5 jaar verwacht een deel van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures op het vlak van productiefuncties, en in mindere mate om vacatures op het vlak van engineering, werkvoorbereiding en ontwerp (tabel C.4) te vervullen. Om knelpunten in de personeelsvoorziening voor technische functies te voorkomen, zijn volgens de bedrijven verschillende oplossingsrichtingen gewenst. Zaken die hierbij worden genoemd zijn: verbetering van het imago van de sector, een hoger salaris, en een bredere inzet van het huidige personeel (tabel C.5). 8

9 3. In- en uitstroom van personeel Herkomst van nieuw personeel: Nieuw aangenomen werknemers in de scheepsbouw zijn in hoofdzaak afkomstig van andere bedrijven in de scheepsbouw (40%); dit wijst op onderlinge concurrentie om gekwalificeerd personeel tussen de werven (zie Figuur 3.1). Daarnaast komt een klein deel van het personeel van buiten de scheepsbouw (22%), dat overigens wel uit één van de overige maritieme sectoren komt. Voorts valt op dat een fors deel van de nieuwe werknemers (29%) voorheen werkloos was. Om welke functies het hierbij gaat is niet bekend, evenmin als de werkloosheidsduur van de betreffende personen. Het is niet uitgesloten dat het hier om recent afgestudeerden gaat, die na hun studie enige tijd werkloos zijn geweest. Uit andere bronnen is bekend dat de zoekduur voor afgestudeerden om een eerste baan te vinden, de afgelopen jaren is toegenomen. Bestemming van vertrokken personeel: Het personeelsverloop onder technisch personeel in de scheepsbouw lag in 2013 en 2015 op respectievelijk 2,5 en 3,3 procent. Dit is laag en dient met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. In eerdere metingen lag het personeelsverloop in de branche op 7 á 8 procent. Ter vergelijking: gemiddeld lag het personeelsverloop in Nederland in 2013 op 6,1%. De bestemming van uitstromend personeel is voor een groot deel onbekend. Het vertrekkend personeel waarvan de bestemming wel bekend is vertrekt voornamelijk naar een andere sector binnen de maritieme cluster. Figuur 3.1 In- en uitstroom van technisch personeel (indicatief op basis van 3 laatst vertrokken en 3 laatst aangenomen werknemers) 9

10 4. Opleiding en scholing Leerwerkplekken en stageplaatsen Een ruime meerderheid van de werkgevers in de scheepsbouw (66%) geeft aan leerwerkplekken of stageplaatsen aan te bieden (tabel E.3). Onderwijs is hiermee in potentie een belangrijke toeleverancier van nieuw technisch personeel. Het feit dat de meeste opleidingsplaatsen momenteel vervuld zijn, wijst erop dat van de bestaande mogelijkheden gebruik wordt gemaakt (tabel E.5). Het aandeel stagiairs op de totale werkgelegenheid in 2014 is gelijk aan 1%. Dit is in vergelijking met de overige sectoren in de maritieme cluster laag. Van de stageplaatsen en/of leerwerkplekken die in de scheepsbouw worden aangeboden zijn de meeste (87%) op MBO niveau. De overige stageplaatsen zijn op vmbo-niveau. Scholing van personeel In 2013 volgde 17 procent van de werknemers in een technische functie een nietwettelijk verplichte opleiding. Een kleiner percentage (5 %) volgde een wettelijk verplichte opleiding (tabel E.7). Het gemiddeld aandeel werknemers in de maritieme cluster dat in 2013 aan een (wettelijke of niet-wettelijke) cursus deelnam, was 38 procent. De deelname aan niet-wettelijk verplichte trainingen in de maritieme toelevering is in 2013 lager dan in 2007; ook is er fors minder geld aan uitgegeven (tabel 6.9). Nieuwe competentiebehoeften De belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op de eisen die gesteld worden aan technisch personeel zijn (1) veiligheids- en milieuwetgeving, (2) complexere techniek en (3) meer techniek. Deze trends dienen te worden gecommuniceerd met het onderwijsveld zodat de werknemer van de toekomst hierop wordt voorbereid. Tevens ligt er een opdracht voor het bedrijfsleven zelf om het huidige personeel hierop voor te bereiden en hiervoor te investeren in scholing en trainingen (zie tabel E.10). 10

11 Tabellen 11

12 A. Samenstelling werkgelegenheid Tabel A.1 Werkzame personen in 2014 (op moment van meten) (%) Personen Waarvan werkzaam in een technische functie a) Meewerkende eigenaren en familieleden 0,3 28 Werknemers op de loonlijst 72,7 67 Ingehuurde werknemers a) Percentage van aantal personen Tabel A.2 Omvang dienstverband werknemers op de loonlijst en ingehuurd personeel (%) Werknemers op de loonlijst Ingehuurde arbeidskrachten 12 uur of minder 3 3 Tussen de 12 en 36 uur uur of meer Tabel A.3 Aard dienstverband werknemers op de loonlijst in technische functies (%) Werknemers op de loonlijst Vast dienstverband (onbepaalde tijd) 88 Tijdelijk dienstverband (bepaalde tijd) 12 Tabel A.4 Werkgelegenheid (technische functies) naar aard dienstverband 2002, 2007 en 2014 (%) Personeel in loondienst, waarvan: Jaar Ingehuurd Loondienst In vaste dienst In tijdelijke dienst

13 Tabel A.5 Verwachte ontwikkeling (in 2015) omtrent aantal werknemers op de loonlijst en aantal ingehuurde werknemers in een technische functie (%) Werknemers op de loonlijst Ingehuurde werknemers Sterke daling Lichte daling 7 17 Stabiel Lichte stijging Sterke stijging Tabel A.6 Opleidingsniveau werknemers op de loonlijst en meewerkende eigenaren en familieleden in een technische functie (%) Werknemers op de loonlijst Meewerkende eigenaren en familieleden Basisonderwijs 11 0 Voortgezet onderwijs (vmbo / havo / vwo) 18 0 Mbo niveau 1/ Mbo niveau 3/ Hbo Wo Tabel A.7 Werkgelegenheid in technische functies naar opleidingsniveau in 2002, 2007 en 2014 (%) Voortgezet Jaar Onderwijs a) MBO HBO/WO a) Zowel met als zonder diploma Tabel A.8 Leeftijd werknemers op de loonlijst en meewerkende eigenaren en familieleden in technische functies (%) Werknemers op de loonlijst Meewerkende eigenaren en familieleden Jonger dan 25 jaar tot 35 jaar tot 45 jaar tot 55 jaar jaar en ouder

14 Tabel A.9 Werkgelegenheid naar leeftijd in 2002, 2007 en 2014 in technische functies (%) Jaar Jonger dan tot 45 jaar 45 jaar en ouder Tabel A.10 Functieverdeling technische werknemers op de loonlijst (%) Werknemers op de loonlijst Ontwerp 10 Verkoop 6 Ontwikkeling / R&D 10 Engineering 25 Werkvoorbereiding 12 Productie 37 a) Geen cijfers bekend Tabel A.11 Inzet buitenlandse werknemers in technische functies, in 2007 en 2014 (%) Aandeel buitenlanders b) Waarvan (%) afkomstig uit de EU Waarvan (%) afkomstig van buiten de EU b) Aandeel buitenlanders van totaal personeelsbestand (inclusief inhuur) Tabel A.12 Verdeling arbeidskrachten in technische functies, op de loonlijst en ingehuurd, naar nationaliteit (%) Werknemers met een vast dienstverband Werknemers met een tijdelijk dienstverband Ingehuurde arbeidskrachten Nederland Overig EU landen Europees niet EU land Aziatische landen Afrikaanse landen Noord Amerika Zuid Amerika Overig

15 Tabel A.13 Verwachte ontwikkeling inhuur buitenlandse arbeidskrachtens (in technische functies) komende jaren (%) Verwachting inhuur buitenlandse arbeidskrachten Nee, zeker niet meer inhuur 0 Nee, waarschijnlijk niet meer inhuur 0 Ja, waarschijnlijk wel meer inhuur 100 Ja, zeker wel meer inhuur 0 Tabel A.14 Top 3 redenen voor inhuur buitenlandse werknemers 1 Er is onvoldoende geschikt aanbod van Nederlands personeel 2 Buitenlandse werknemers zijn goedkoper 3 15

16 B. Instroom van technisch personeel Tabel B.1 Bedrijven die nieuwe werknemers hebben aangenomen in 2013 en 2014 (%) Wel nieuwe werknemers Geen nieuwe werknemers Tabel B.2 Herkomst van de drie laatst aangenomen werknemers (%) Herkomst aangenomen werknemers Zeevaart 18 Waterbouw 0 Binnenvaart 0 Visserij 0 Offshore 4 Watersportindustrie 0 Zeehavens 0 Scheepsbouw 40 Maritieme dienstverlening 0 Maritieme toeleveringsindustrie 0 Koninklijke Marine 0 Werkloos 29 Arbeidsongeschikt 0 Schoolverlater 9 Onbekend / Anders 0 Tabel B.3 Herkomst instroom personeel in 2002, 2007 en 2013 (%) Jaar Vanuit de scheepsbouw Vanuit een andere sector in maritieme cluster Vanuit een sector buiten maritieme cluster Vanuit onderwijs Voorheen werkloos Onbekend / Anders

17 Tabel B.4 Opleidingsniveau van de drie laatst aangenomen werknemers (%) Instroom werknemers Basisonderwijs 26 Voortgezet onderwijs (vmbo / havo / vwo) 0 Mbo niveau 1/2 32 Mbo niveau 3/4 9 Hbo 33 Wo 0 Tabel B.5 Bedrijven die schoolverlaters hebben aangenomen in 2013 (%) in technische functies Schoolverlaters aangenomen Wel schoolverlaters aangenomen 18 Geen schoolverlaters aangenomen 82 Tabel B.6 Aangenomen schoolverlaters in 2013 naar opleidingsniveau (%) in technische functies Aangenomen schoolverlaters Basisonderwijs 0 Voortgezet onderwijs (vmbo / havo / vwo) 16 Mbo niveau 1/2 25 Mbo niveau 3/4 19 Hbo 21 Wo 19 Tabel B.7 Verwachting voor het aannemen van schoolverlaters (voor technische functies) in de komende jaren (%) Voortgezet onderwijs Basisonderwijs (vmbo / havo / vwo) Mbo niveau 1/2 Mbo niveau 3/4 Hbo Wo Veel meer Meer Stabiel Minder Veel minder

18 C. Vacatures voor technische functies Tabel C.1 Bedrijven die te maken hebben met openstaande vacatures (%) Bedrijven Nee, geen openstaande vacatures 56 Ja, wel openstaande vacatures 44 Tabel C.2 Vacaturepercentage en aandeel moeilijk vervulbare vacatures in 2003, 2008 en 2014 (%) Jaar Vacaturepercentage a) in totaal aantal vacatures Aandeel moeilijk vervulbaar a) Aandeel vacatures van totale werkgelegenheid in werkzame personen, excl. ingehuurd personeel Tabel C.3 Vacatures per functiegroep en moeilijk vervulbare vacatures (%) Waarvan moeilijk Vacatures vervulbaar Ontwerp Verkoop 2 0 Ontwikkeling / R&D 3 0 Engineering Werkvoorbereiding 9 0 Productie Tabel C.4 Top 3 functiegroepen waarvoor de komende 5 jaren moeilijk vervulbare technische vacatures verwacht worden 1 Productie 2 Werkvoorbereiding 3 Engineering 18

19 Tabel C.5 Top 3 oplossingsrichtingen ter oplossing / voorkoming van moeilijk vervulbare vacatures 1 Beter imago van de sector 2 Hoger salaris 3 Bredere inzet van huidige werknemers Tabel C.6 Bedrijven met een overschot aan personeel in technische functies (%) Bedrijven Nee, geen overschot 74 Ja, wel een overschot 26 Tabel C.7 Top 3 functiegroepen waar momenteel een overschot aan personeel is 1 Productie 2 3 Tabel C.8 Redenen voor overschot aan personeel per functiegroep (%) Te weinig werk / opdrachten Proces / Productinnovatie Verandering van werkzaamheden Verkoop schip Anders Ontwerp Verkoop Ontwikkeling / R&D Engineering Werkvoorbereiding Productie

20 D. Personeelsverloop Tabel D.1 Bedrijven met verloop in 2013 en 2014 in technische functies (%) 2013 en 2014 Geen personeelsleden hebben het bedrijf verlaten 0 Personeelsleden hebben het bedrijf verlaten 100 Tabel D.2 Verloop als aandeel van de totale werkgelegenheid in technische functies (%) Verloop als aandeel van de totale werkgelegenheid 2,5 3,3 Tabel D.3 Bestemming van de drie laatst vertrokken werknemers (in technische functies) (%) Vertrokken werknemers Zeevaart 0 Waterbouw 0 Binnenvaart 9 Visserij 0 Offshore 18 Watersportindustrie 0 Zeehavens 0 Scheepsbouw 4 Maritieme dienstverlening 13 Maritieme toeleveringsindustrie 4 Koninklijke Marine 0 Andere sector 2 Werkloosheid 0 Arbeidsongeschiktheid 0 VUT / Pensioen 5 Onbekend / Anders 46 20

21 Tabel D.4 Uitstroombestemming van technische personeel in 2002, 2007 en 2014 (%) Ander bedrijf binnen de scheepsbouw Naar andere sector in maritiem cluster Naar sector buiten maritiem cluster Arbeids ongeschikt VUT/ pensioen Onbekend/ Anders Jaar Werkloos

22 E. Opleiding en scholing Tabel E.1 Bedrijven met (leerling)werknemers / stagiairs die een technische beroepsopleiding volgen (%) Bedrijven Geen (leerling)werknemers / stagiairs die een beroepsopleiding volgen 52 Wel (leerling)werknemers / stagiairs die een beroepsopleiding volgen 48 Tabel E.2 Niveau van de beroepsopleidingen die gevolgd worden (%) Aandeel beroepsopleidingen VMBO 13 Mbo niveau 1/2 34 Mbo niveau 3/4 27 Hbo 13 Universitair 13 Tabel E.3 Bedrijven met leerwerkplekken / stageplaatsen (%) Bedrijven Geen leerwerkplekken / stageplaatsen 33 Wel leerwerkplekken / stageplaatsen, maar niet allemaal vervuld 22 Wel leerwerkplekken / stageplaatsen, allemaal vervuld 44 Tabel E.4 Bedrijven met leerwerkplekken / stageplaatsen (%) Variabele Scheepsbouw % stagiairs t.o.v. werkgelegenheid % stagiairs t.o.v. werkgelegenheid % stagiairs t.o.v. werkgelegenheid ,0 22

23 Tabel E.5 Verdeling leerwerkplekken / stageplaatsen naar opleidingsniveau en aandeel vervuld (%) Leerwerkplekken / Stageplaatsen Waarvan vervuld Vmbo Mbo niveau 1/ Mbo niveau 3/ Hbo 0 0 Wo 0 0 Tabel E.6 Verdeling naar wettelijk verplichte trainingen en niet-wettelijk verplichte traningen onder werknemers die in 2013 een functiegerichte training hebben gevolgd (%) Werknemers Wettelijk verplichte trainingen 25 Niet wettelijk verplichte trainingen 75 Tabel E.7 Deelname aan scholing door werknemers met een technische functie (% van totale werkgelegenheid) Aantal werknemers dat een functiegerichte training volgde in Wettelijk verplicht Niet wettelijk verplicht 2002 a) a) Tabel E.8 Gemiddelde uitgaven (per werknemer) aan trainingen en opleidingen Uitgaven Gemiddelde uitgaven per werknemer (op de loonlijst) 100 Tabel E.9 Uitgaven aan trainingen en opleidingen Jaar Gemiddeld bedrag per werknemer Tabel E.10 Top 3 ontwikkelingen van inlvoed op de eisen die gesteld worden aan medewerkers 1 Veiligheids en milieuwetgeving 2 Complexere techniek 3 Meer techniek 23

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Waterbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Maritieme Toeleveringsindustrie Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid

Nadere informatie

In opdracht van Nederland Maritiem Land (NML) en de aangesloten branches heeft Ecorys de maritieme arbeidsmarktenquête 2015 uitgevoerd. In 2015 is niet voor elke branche afzonderlijk een rapportage opgesteld.

Nadere informatie

In opdracht van Nederland Maritieme Land (NML) en de aangesloten brancheorganisaties heeft Ecorys de maritieme arbeidsmarktenquête 2014 uitgevoerd. Voor elke branche afzonderlijk is een sectorrapportage

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt Monitor 2015 Ruud van der Aa Jeroen Kleingeld Lisa van Beek Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 3 2. Belangrijkste uitkomsten 5 3. Omvang en samenstelling

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014

Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014 Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel 2014 Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014 1 Inhoud Blok 1: Werkgelegenheid in de sector Blok 2: Kenmerken van werknemers Blok 3: Kenmerken

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

Arbeidsmarktonderzoek Akkerbouw en Diervoeder 2010

Arbeidsmarktonderzoek Akkerbouw en Diervoeder 2010 Arbeidsmarktonderzoek Akkerbouw en Diervoeder 2010 Managementsamenvatting Opdrachtgever: Productschap Akkerbouw en Productschap Diervoeder Rotterdam, 30 september 2011 Arbeidsmarktonderzoek Akkerbouw

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Horeca

Februari 2010. Brancheschets Horeca Februari 2010 Brancheschets Horeca Brancheschets Horeca Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis & Niek Veeken 10-2-2010 Landelijk Bedrijfsadviseur Horeca Patricia Oosthof

Nadere informatie

Payrollkrachten. Een onderzoek naar kenmerken van payrollkrachten. Jena de Wit Peter Donker van Heel. 6 december 2011

Payrollkrachten. Een onderzoek naar kenmerken van payrollkrachten. Jena de Wit Peter Donker van Heel. 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar kenmerken van payrollkrachten Jena de Wit Peter Donker van Heel 6 december 2011 Vraagstelling: Bekendheid met payrolling Herkomst Persoonskenmerken Kenmerken payrollbaan

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee )

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee ) Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee 2016-2019 ) Economische kerngetallen uit de begroting (kerntaak 5: Regionale Economie) Er zijn 3 kerngetallen

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 1. Inleiding In het voortgezet onderwijs worden op de korte termijn tekorten aan leraren verwacht, oplopend tot een verwacht tekort

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Figuur 1: Totaal aantal deelnemers groen mbo

Figuur 1: Totaal aantal deelnemers groen mbo Onderwijscijfers groen mbo-onderwijs Het deelnemersaantal voor het groene mbo-onderwijs is nog altijd stijgend. Met 27.134 deelnemers maakt het groene mbo-onderwijs ruim 5% uit van het totale mbo-onderwijs

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

Samenvattend overzicht vacaturescans A+O regio s voorjaar 2004

Samenvattend overzicht vacaturescans A+O regio s voorjaar 2004 Samenvattend overzicht vacaturescans A+O regio s voorjaar 2004 1 Inleiding In opdracht van de A+O regioteams Noord, Oost, Rijndelta, West, Zuidoost en Zuidwest heeft DIJK12 Beleidsonderzoek, in het voorjaar

Nadere informatie

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen Groene detailhandel Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort 2 Mei 2013 Onderzoek en rapportage a-advies In opdracht

Nadere informatie

1.1 Aan het werk. 1874 Kinderwetje van Van Houten:

1.1 Aan het werk. 1874 Kinderwetje van Van Houten: 1.1 Aan het werk 1874 Kinderwetje van Van Houten: Het werd verboden voor kinderen onder de 12 jaar om in de fabriek te werken. Werken op het land was nog wel toegestaan. Tegenwoordig mogen jongeren vanaf

Nadere informatie

Bedrijfsscan Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2013/IV

Bedrijfsscan Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2013/IV Bedrijfsscan Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2013/IV In dit document vindt u een selectie van de resultaten van de vierde meting van 2013 in het kader van de Arbeidsmarktmonitor Metalektro. Bij elke indicator

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Over de voedingsmiddelenindustrie

Over de voedingsmiddelenindustrie Voedingsmiddelenindustrie Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de voedingsmiddelenindustrie. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen,

Nadere informatie

Naar een toekomstgericht arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid in de waterbouw 3

Naar een toekomstgericht arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid in de waterbouw 3 Naar een toekomstgericht arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid in de waterbouw Samenvatting Opdrachtgever: SOOW Rotterdam, februari 2012 Naar een toekomstgericht arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid in de waterbouw

Nadere informatie

Maart 2010. Brancheschets Transport & Logistiek

Maart 2010. Brancheschets Transport & Logistiek Maart 2010 Brancheschets Transport & Logistiek Brancheschets Transport en Logistiek Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis, Niek Veeken Landelijk bedrijfsadviseur voor

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oktober 2016

Nadere informatie

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant B. van Bruggen Amsterdam, maart 2006 517/Amsterdam, maart 2006 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Zoetermeer, 16 januari 2015

Zoetermeer, 16 januari 2015 Arbeidsmarkt Groothandel Bloemen en Planten 2014 Zoetermeer, 16 januari 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 Nr. 229 BRIEF

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Resultaten vacaturescan Regio West

Resultaten vacaturescan Regio West Resultaten vacaturescan Regio West Meting 3 Amsterdam, oktober 2004 drs B. van Bruggen 187/oktober 2004 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623 Fax: 020-6362645 info@dijk12.nl

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Daling personeel

Voor wie verstandig handelt! Daling personeel Daling personeel Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Invloed Conclusie Bronnen Daling personeel Het aantal medewerkers dat werkzaam is in de sector / branche zal gemiddeld genomen hoger opgeleid zijn,

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures

Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures Digitaal Werkgevers - Panelonderzoek 12 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, oktober 2006 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding verplicht.

Nadere informatie

Vakantiewerk in het mkb 2004

Vakantiewerk in het mkb 2004 Vakantiewerk in het mkb 2004 Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Delft, 3 augustus 2004 Contactpersoon: dhr. drs. A. van Delft : 015 21 91 255, e-mail: delft@mkb.nl Copyright Koninklijke Vereniging MKB-Nederland,

Nadere informatie

M200412 Opleidingsniveau in MKB stijgt

M200412 Opleidingsniveau in MKB stijgt M200412 Opleidingsniveau in MKB stijgt A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Meer hoger opgeleiden in het MKB Het aandeel hoger opgeleiden in het MKB is de laatste jaren gestegen. Met name in de

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn Februari 2010 Brancheschets Zorg & Welzijn Brancheschets Zorg & Welzijn Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de branche

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Enquête Internationalisering Rapportage Persbericht januari 2011

Enquête Internationalisering Rapportage Persbericht januari 2011 Enquête Internationalisering Rapportage Persbericht januari 2011 Auteurs: P. M. Walison MSc, Trainee Internationaal Ondernemen Dhr. P. van Kuijen, Sectormanager Zoetermeer, 24 januari 2011 Hoewel aan de

Nadere informatie

Thema-analyse. Een leven lang leren: Stand van zaken

Thema-analyse. Een leven lang leren: Stand van zaken 24 25 26 27 28 29 21* 211 212 213* 214 (x 1 ) % Thema-analyse Een leven lang leren: Stand van zaken Voor Nederland en Europa is een leven lang blijven leren een speerpunt. Met de toenemende globalisering,

Nadere informatie

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek, Maart 2011 ECABO Disketteweg 6 Postbus 1230 3821 RA AMERSFOORT Telefoon 033 450 46 46 Fax 033 450 46 66 info@ecabo.nl www.ecabo.nl

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Quickscan Bouw 2012 samenvatting

Quickscan Bouw 2012 samenvatting 2012 samenvatting Vraag & aanbod personeel in de bouw sector KBB 2012.26 Curaçao, mei 2013 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven curaçao tel

Nadere informatie

Naar een toekomstgericht arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid in de waterbouw

Naar een toekomstgericht arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid in de waterbouw Naar een toekomstgericht arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid in de waterbouw Eindrapport Opdrachtgever: SOOW Rotterdam, februari 2012 Naar een toekomstgericht arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid in de waterbouw

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld Vacatures in Nederland 2015 Personeelswerving in beeld Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Werving en aanname van personeel 7 1.1. Inleiding 7 1.2. Wervings- en aannamekanalen 7 1.3. Succesquote

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Drenthe/Overijssel die op basis van de resultaten van het huidige

Nadere informatie

Lesbrief. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Lesbrief. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Lesbrief Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Inleiding Het aantrekkelijke van loopbaan en burgerschap is dat het voortdurend in beweging is. Onze samenleving is dynamisch; er vinden continu veranderingen

Nadere informatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie Sectorale arbeidsmarktinformatie Overschotten en tekorten Kansen en mogelijkheden Deel B: Sectorbeschrijvingen 19. Onderwijs Den Haag 20 december 2011 Inhoudsopgave Onderwijs...3 1. Sectorfiche...3 2.

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie, 2009 Versie 0.

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie, 2009 Versie 0. Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei 2 UWV Arbeidsmarktinformatie, 2 Versie. Arbeidsmarktontwikkeling Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West Friesland) Ontwikkeling

Nadere informatie

Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie transport en logistiek

Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie transport en logistiek Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie transport en logistiek Opdrachtgever: Sectorinstituut Transport en Logistiek Rotterdam, 23 juli 215 Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie transport en logistiek Opdrachtgever:

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Maart 2010. Brancheschets Bouw

Maart 2010. Brancheschets Bouw Maart 2010 Brancheschets Bouw Brancheschets Bouw Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de Bouw Erik van As, tel. 020-7515077

Nadere informatie

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 maart 2012 Deborah van den Berg 1. Inleiding Wat zijn de huidige en toekomstige arbeidsmarktperspectieven naar opleiding en beroep? Het Researchcentrum

Nadere informatie

Hoveniers/groenvoorziening

Hoveniers/groenvoorziening Hoveniers/groenvoorziening Brancheontwikkelingen 2013 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de hoveniers/groenvoorziening. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt 1 Inhoud Pagina Bronvermelding & Verantwoording 3 Werving - algemeen 4 Werving beeld per sector 5 Werving beeld per functie-familie 6 Werving beeld per functie-familie naar opleidingsniveau 6 Werving beeld

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Melkveehouderij. Brancheontwikkelingen 2013. Kerngegevens

Melkveehouderij. Brancheontwikkelingen 2013. Kerngegevens Melkveehouderij Brancheontwikkelingen 2013 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de melkveehouderij. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

Vacatures in Nederland 2011. De vacaturemarkt en personeelswerving in beeld

Vacatures in Nederland 2011. De vacaturemarkt en personeelswerving in beeld Vacatures in Nederland 2011 De vacaturemarkt en personeelswerving in beeld Inhoudsopgave Voorwoord 2 Conclusies 3 1 Vacatureontwikkelingen 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Vervulde, openstaande en ontstane vacatures

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Werkloosheid Amsterdam

Werkloosheid Amsterdam Werkloosheid Amsterdam Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9459 Fax 020 527 9595 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari Werkloosheid in Amsterdam neemt verder

Nadere informatie

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten Jongeren en gezin Ontwikkeling van het aantal jongeren (2000-2011, index: 2000=100) Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research In Houten is het aantal jongeren in

Nadere informatie

TI-Arbeidsmarkt 2013-2015

TI-Arbeidsmarkt 2013-2015 TI-Arbeidsmarkt 21-215 1. Recessie 2. Maatregelen TI-bedrijven. Gevolgen voor stage- en leerlingplekken 4. Demografische ontwikkelingen 5. Situatie in 215 1. Recessie Ontwikkeling werkvoorraad Ontwikkeling

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo)

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo) Aantal gediplomeerden aan de lerarenopleidingen in Nederland Ondanks huidige en verwachte lerarentekorten is er geen sprake van een substantiële groei van aantal gediplomeerden aan de verschillende lerarenopleidingen.

Nadere informatie

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Managementsamenvatting Arbeidsmarktinformatie is belangrijk voor de zorg-

Nadere informatie

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office)

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Tuinbouw 2012

Arbeidsmarktmonitor Tuinbouw 2012 . Productschap Tuinbouw Adres Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon 079 347 07 07 Fax 079 347 04 04 Internet www.tuinbouw.nl e-mail info@tuinbouw.nl Arbeidsmarktmonitor Tuinbouw

Nadere informatie

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar.

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar. Resultaten NAE 2015 Samenvatting: De NAE (vroeger: WO-Monitor) is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken

Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken Marjolein Korvorst en Francis van der Mooren In 27 zijn er in Nederland bijna 83 duizend jongeren van 15 tot 27 jaar, die niet naar school gaan. Van hen

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

Resultaten vacaturescan Regio Rijndelta

Resultaten vacaturescan Regio Rijndelta Resultaten vacaturescan Regio Rijndelta Meting 3 Amsterdam, oktober 2004 drs B. van Bruggen 188/oktober 2004 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623 Fax: 020-6362645

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Noord en Midden LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Noord en Midden Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Noord-

Nadere informatie

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk M201210 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk Arjan Ruis Zoetermeer, september 2012 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk De leeftijd van de ondernemer blijkt

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2014 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2014 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 214 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inhoud Inleiding... 1 Deel I Speciaal onderwijs... 2 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs... 2 1.2

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie