Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658"

Transcriptie

1 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon Fax Amsterdam, juni 2012

2 2

3 Inhoud 1 Inleiding en samenvatting Personeelswerving Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam Mogelijke maatregelen stadsdeel Noord 13 3 Vragenlijst 15 3

4 4

5 1 Inleiding en samenvatting Aanleiding voor het onderzoek is het uitgangspunt in het werkgelegenheidsbeleid van stadsdeel Noord waarin samen met de Veban bekeken wordt hoe vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt zoveel mogelijk op elkaar kan worden aangesloten. Achtergrond is de publicatie van SEO in opdracht van de Kamer van Koophandel over de toekomst van de arbeidsmarkt in de metropoolregio Amsterdam Hieruit werd duidelijk dat er in de komende tijd meer banen dan arbeidskrachten bijkomen in de Amsterdamse regio. Stadsdeel Noord en ondernemersvereniging VEBAN vragen zich af of vraag en aanbod van arbeid, zowel nu als in de toekomst, voldoende op elkaar aansluiten. Hiervoor is ondermeer door de gemeente en het UWV het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam opgericht, waar werkgevers terecht kunnen voor gekwalificeerd personeel. In het verlengde daarvan wil stadsdeel Noord weten of Noordse ondernemers behoefte hebben aan aanvullende dienstverlening om ondernemers te helpen met het vinden van geschikt personeel uit het eigen stadsdeel. Deze dienstverlening zou de vorm kunnen hebben van een (digitaal) vacatureplatform waar ondernemers uit Noord zich bij kunnen aansluiten. Een ander idee is een WERK-fonds waar werkgevers financiële ondersteuning kunnen krijgen om werkzoekenden uit stadsdeel Noord in dienst te nemen. In dat geval zou het stadsdeel ook kunnen helpen met financiële ondersteuning van scholing. Onderzoeksvraag en onderzoeksdoel Meer concreet willen VEBAN en Noord weten hoe ondernemers in Noord aan personeel komen en waar, in welke regio zij zoeken. De tweede vraag is of de ondernemers op de hoogte zijn van het bestaan van Werkgeverspunt Groot Amsterdam en zo ja, hoe zij de dienstverlening ervaren. De derde vraag is of ondernemers behoefte hebben aan aanvullende dienstverlening van stadsdeel Noord en ondernemersvereniging VEBAN en hoe men denkt over (de ideeën voor) een (digitaal) vacatureplatform en een WERK-fonds. Onderzoeksopzet en respons Om bovenstaande vragen te beantwoorden heeft O+S de 250 leden van VEBAN en overige ondernemers uit het Digitaal Panel Noord van O+S en het ondernemerspanel benaderd met een waarin zij uitgenodigd werden deel te nemen aan een online enquête. Aangezien het onderzoek gericht is op ondernemers met personeel in loondienst zijn zzp ers en eenpersoonsbedrijven niet uitgenodigd voor dit onderzoek. Ook is, bij wijze van experiment, een zogenaamde open link van de vragenlijst verspreid op diverse sociale media als Twitter en Linkedin. Dit heeft echter geen extra respons opgeleverd. In totaal zijn 418 respondenten via benaderd. Uiteindelijk hebben 96 respondenten de vragenlijst ingevuld. Dit levert een respons op van 23%. Een dergelijke respons is gebruikelijk bij onderzoek onder bedrijven. Hiermee kunnen representatieve uitspraken gedaan worden. 5

6 Aandeel respondenten per grootteklasse (procenten, n=96) 1 medewerker 11 2 tot 10 medewerkers tot 49 medewerkers tot 250 medewerkers 7 meer dan 250 medewerkers 3 ik heb (op dit moment) geen medewerkers in dienst* 11 totaal 100 *hoewel uit het panelbestand en uit het bestand van VEBAN de eenpersoonsbedrijven zijn verwijderd zijn er nog steeds bedrijven die aangeven op het moment van ondervraging geen personeel in dienst te hebben. Aandeel respondenten per branche (procenten, n=96) creatieve Industrie 22 zakelijke dienstverlening 16 detailhandel 14 bouw 11 zorg en Welzijn 8 techniek 7 handel 5 industrie 4 (financiële-) administratie dienstverlening 4 ICT 2 anders, namelijk 5 geen antwoord 1 totaal 100 Vragenlijst In de vragenlijst is naar de volgende items gevraagd wat de kenmerken van het bedrijf zijn waar en hoe personeel wordt geworven; welk personeel het moeilijkst te werven is of men op de hoogte is van Werkgeversfonds en hoe men de dienstverlening vindt of men behoefte heeft aan aanvullende diensten van stadsdeel, in de vorm van vacaturesite of subsidies om werkzoekenden uit Noord aan te nemen en extra te scholen. Daar waar mogelijk is geprobeerd de uitkomsten te presenteren naar achtergrondvariabelen, zoals het type onderneming en de grootte van de onderneming. Door het lage aantal respondenten was dit echter niet altijd mogelijk. De grootste sectoren, creatieve industrie, zakelijke diensten, detailhandel en bouw zijn wel met elkaar vergeleken. 6

7 Samenvatting Uit de enquête blijkt dat de helft het afgelopen jaar naar personeel heeft gezocht; grote bedrijven iets vaker en kleine bedrijven iets minder vaak. De eenpersoonsbedrijven (11%) hebben uiteraard niet naar personeel gezocht. De Amsterdamse regio is voor de meeste ondernemers het belangrijkste gebied om personeel te zoeken. Ondernemers zijn vooral op zoek naar MBO en HBO/WO personeel Ondernemers zijn vooral op zoek naar technisch personeel (en dan wederom vooral op MBO-niveau). Personeel op MBO-niveau zoekt men iets vaker dan ander personeel in Noord zelf. De eigen website en het persoonlijke netwerk worden het meest gebruikt om personeel te werven. De helft van de ondernemers uit Noord verwacht geen problemen met vinden van personeel. Eénvijfde denkt dat vergrijzing wel degelijk een rol gaat spelen bij de tekorten die gaan ontstaan op de arbeidsmarkt. Veertig procent wil een actievere rol bij de opleiding van het personeel en een kwart vindt dat het onderwijs niet aansluit bij wat er op de werkvloer nodig is. Een kwart kent het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam. Eén op de acht ondernemers uit Noord heeft wel eens gebruik gemaakt van Werkgeversservicepunt. In de bouw en detailhandel is men iets beter op de hoogte hiervan dan in andere sectoren. Rond de veertig procent van de respondenten geeft aan behoefte te hebben aan een dergelijk WERKfonds, een kosteloos vacatureplatform en een werkbegeleidingstraject. Ongeveer éénderde staat positief tegenover deze ideeën, maar denkt hier geen gebruik van te maken. Eénvijfde van de bedrijven (20%) is geïnteresseerd in alle drie de maatregelen. Het gaat in dit geval om middelgrote bedrijven. Bedrijven die het afgelopen jaar personeel gezocht hebben staan positiever tegenover de beleidsmaatregelen dan bedrijven die niet op zoek waren naar personeel. 7

8 8

9 2 2.1 Personeelswerving Helft heeft afgelopen jaar naar personeel gezocht De helft van de geïnterviewden heeft wel eens naar personeel gezocht. Uiteraard is er een sterke mate van samenhang tussen de grootte van het bedrijf en het aantal keer dat men heeft gezocht naar personeel. Hoe groter het bedrijf hoe vaker men het afgelopen jaar op zoek is geweest naar personeel. Hoe kleiner, hoe minder vaak. Tabel 2.1 Hoe vaak heeft u in het afgelopen jaar naar een nieuwe werknemer gezocht? (n=96, procenten) ik heb geen personeel gezocht 51 1 tot 4 keer 36 4 tot 10 keer 6 meer dan 10 keer 6 totaal 100 Regio is belangrijkste gebied om personeel te zoeken De grootstedelijke regio is voor de meeste ondernemers het belangrijkste gebied om personeel te werven. Tweederde geeft aan hier zijn personeel vandaag te halen. In feite geldt dit voor alle branches, maar in de creatieve industrie zegt men iets vaker dan in andere branches dat men niet in specifieke regio zoekt. Ook lijkt het erop dat bedrijven tot 50 personen iets vaker op Amsterdam zijn gericht dan grotere bedrijven. Er zijn geen specifieke groepen ondernemers speciaal op Noord gericht. Tabel 2.2 Kunt u aangeven waar u in het algemeen naar nieuw personeel zoekt? (n=66, procenten) in Amsterdam Noord 6 in Amsterdam 8 in Amsterdam en de omgeving 67 in heel Nederland 5 Internationaal 3 maakt mij niet uit, ik zoek niet specifiek in een bepaalde regio 11 geen antwoord 2 totaal 100 9

10 MBO, HBO/WO personeel meest gewild Ondernemers in Noord zijn met name op zoek naar personeel op MBO-niveau, gevolgd door personeel op HBO/WO-niveau. Respondenten die aangeven hun personeel op MBO-niveau te zoeken geven overigens vaker aan hun personeel in Noord te zoeken. Tabel 2.3 Niveau waarop men personeel zoekt (meerdere antwoorden mogelijk) (n=66, procenten) ongeschoold 6 VMBO 18 MBO 39 HBO / WO 30 anders 4 Techniek op MBO-niveau is meest gevraagd Ondernemers zijn vooral op zoek naar technisch personeel, gevolgd door administratief personeel. Wanneer men de andere beroepsgroepen buiten beschouwing laat dan valt op dat men vooral technisch personeel op MBO-niveau zoekt (tabel 2.4b). Tabel 2.4a Type personeel waar men naar op zoek is (meerdere antwoorden mogelijk) (n=96, procenten) techniek 14 administratie / secretarieel 9 Horeca 6 marketing / sales 6 bouw 4 financiën 4 ICT 4 gezondheidszorg / welzijn 3 logistiek / transport 3 HRM 3 beheer / onderhoud / schoonmaak 2 juridisch 2 Tabel 2.4b Niveau waarop men technisch personeel zoekt (n=13, procenten) HBO / WO 23 Ongeschoold 23 VMBO 38 MBO 92 Eigen website en netwerk meest gebruikt om personeel te werven De kanalen die gebruikt worden om personeel te zoeken lopen sterk uiteen. Met name de website van bestaande vacaturesites worden veel genoemd. De genoemde vacaturesites zijn onder andere chartercrew.nl, freelance.nl, hiswa.nl, horecawanted.nl, ictgezocht.nl, monsterboard, werk.nl, ROC.nl, zoekbijbaan.nl, studelta.nl, UWV, VK.nl. Werk.nl is vijf keer genoemd, de andere websites één keer. De genoemde kranten zijn Telegraaf, Parool (beide meerdere malen), Echo, Adformatie en diverse buurtkranten. Andere 10

11 manieren om aan personeel te komen zijn via het eigen netwerk, via via via collega s of onderaannemers. Het merendeel in de categorie anders noemt dit als methode om vacatures te vullen. Daarnaast is vijf keer Linkedin genoemd. Twee respondenten noemen DWI, een enkeling Facebook. Tabel 2.5 Genoemde kanalen om aan personeel te komen (n=66, procenten) via vacaturesites 23 via uitzendbureaus of detacheringbureaus 12 via de eigen website 35 door te adverteren in kranten of tijdschriften 14 andere kanalen 36 Helft verwacht geen problemen met vinden van personeel Het stadsdeel en VEBAN hebben aanwijzingen dat het personeelstekort in de toekomst groter zal worden door de vergrijzing. (Er zullen de komende jaren meer mensen met pensioen gaan). Het is de vraag of de respondenten dat ook verwachten. Bijna de helft verwacht geen problemen met het vinden van het juiste personeel. Een vijfde meent dat de vergrijzing wel voor problemen gaat zorgen op de korte termijn en één op de acht ondernemers geeft aan dat er problemen ontstaan, maar vanwege andere redenen. De redenen die genoemd zijn het ontbreken van vaklui of te weinig vakgericht onderwijs. Ook meent men dat er te weinig technische mensen zijn en dat er personeelsschaarste in de ICT-sector is. Twee respondenten geven aan dat er te weinig scholing in het algemeen is. Tabel 2.5 Aandeel dat meent dat door vergrijzing problemen ontstaan (n=96) ja 22 ja, maar om andere redenen namelijk 13 nee 47 weet ik niet 19 totaal 100 Veertig procent wil actievere rol bij opleiding personeel Ook is aan de hand van stellingen aan de respondenten gevraagd of zij menen dat het onderwijs op dit moment slecht aansluit bij wat de respondenten nodig hebben. Een kwart beaamt dit. Daarnaast wil bijna veertig procent van de respondenten zelf een actievere rol spelen bij de opleiding van het personeel. Opvallend is dat respondenten in de bouw nog positiever tegenover beide stellingen staan. 11

12 Figuur 2.6 Oordeel stellingen arbeidsmarkt (n=96, procenten) zeker mee eens ik wil zelf een actievere rol spelen bij de genoten opleiding van mijn personeel mee eens niet mee eens, maar ook niet mee oneens niet mee eens op dit moment sluit het onderwijs slecht aan bij wat ik nodig heb in mijn bedrijf zeker niet mee eens weet ik niet, niet van toepassing Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam Eén op de acht heeft wel eens gebruik gemaakt van Werkgeversservicepunt De gemeente Amsterdam en het UWV werkbedrijf bieden met het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam dienstverlening aan bedrijven op personeelsgebied. Werkgevers kunnen terecht bij het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam wanneer ze op zoek zijn naar gekwalificeerd personeel of naar medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt er arbeidsjuridische- en arbeidsmarktgerichte informatie en advies gegeven. Het stadsdeel en VEBAN willen weten of het Werkgeverspunt voldoende functioneert en of er misschien in de toekomst extra maatregelen nodig zijn om de mismatch op de arbeidsmarkt in Noord te stimuleren. Bouw en detailhandel bekend met Werkgeversservicepunt Van de geïnterviewde ondernemers is een kwart bekend met het Werkgeversservicepunt. In de bouw en de detailhandel ligt dit aandeel iets hoger, in de zakelijke diensten en creatieve industrie juist iets lager. Ook geldt dat grote bedrijven iets beter op de hoogte zijn van het Werkgeversservicepunt dan kleine bedrijven. 12

13 Tabel 2.7 Aandeel dat gebruik heeft gemaakt van Werkgeversservicepunt (n=96, procenten) ja, een keer 9 ja, meerdere keren 3 nee 13 niet bekend met Werkgeversservicepunt 75 Totaal 100 Aan de twaalf respondenten die wel eens gebruikt hebben gemaakt van deze werkgeversservicepunt is gevraagd of ze tevreden waren. Acht waren tevreden (waarvan twee zeer tevreden, twee waren neutraal en een was zeer ontevreden. Een respondent wist het niet. Op de vraag waarom men tevreden was gaven de respondenten. De respondenten die tevreden waren, gaven aan dat ze goed zijn geholpen door kundig personeel, en de respondent die niet tevreden was, gaf juist aan dat het personeel goed beeld had van de specifieke arbeidsmarkt. 2.3 Mogelijke maatregelen stadsdeel Noord Stadsdeel Noord, VEBAN en andere partijen (zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel) willen daarnaast graag weten of ondernemers in Noord behoefte hebben aan extra ondersteuning bij het vinden geschikt personeel uit Amsterdam Noord. In dit kader zijn drie vragen gesteld over mogelijke instrumenten om de mismatch op de arbeidsmarkt in Noord aan te pakken. Ten eerste is er de mogelijkheid van ondersteuning tot het oprichten van een (digitaal) vacatureplatform waar ondernemers kosteloos zich bij kunnen aansluiten. Dit platform kan eventueel gekoppeld worden aan sociale media als Linkedin, Facebook of bijvoorbeeld Twitter. Een tweede idee is om met diverse instanties (waaronder stadsdeel Noord, VEBAN, Kamer van Koophandel) een werkbegeleidingtraject op te zetten voor personeel uit Noord. Nieuw personeel uit Noord kan dan op de werkvloer een bepaalde periode kosteloos begeleid en getraind worden. Ten derde onderzoekt Noord of het mogelijk is om een WERKfonds op te zetten. Doel van dit fonds is de aansluiting van vraag en aanbod op de Noordse arbeidsmarkt te verbeteren. Het fonds kan de werkgever financieel ondersteunen indien hij of zij een werkzoekende uit Noord in dienst wil nemen. De financiële ondersteuning dient als een extra investering in deze medewerker voor bijscholing en/of extra inwerkkosten. Rond de veertig procent van de respondenten geeft aan behoefte te hebben aan een kosteloos vacatureplatform en een werkbegeleidingstraject. Bijna de helft vindt een WERKfonds een goed idee. Ongeveer eenderde staat positief tegenover deze ideeën, maar denkt er geen gebruik van te maken. Er is geen duidelijk verschil tussen de verschillende typen bedrijven. In de bijlage zijn de toelichtingen vermeld. 13

14 Overigens is éénvijfde van de bedrijven (20%) geïnteresseerd in alle drie de maatregelen. Het gaat in dit geval om middelgrote bedrijven. Figuur 2.8 Oordeel en mogelijk gebruik beleidsmaatregelen (n=96, procenten) werkfonds vacatureplatform werkbegeleidingstrject totaal wel op zoek niet op zoek totaal wel op zoek niet op zoek totaal wel op zoek niet op zoek ik vind het een goed idee, en ik heb hier behoefte aan ik vind het een goed idee, en ik heb hier misschien behoefte aan ik vind het een goed idee, maar ik heb hier geen behoefte aan ik vind het geen goed idee weet ik niet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Uiteraard staan bedrijven die het afgelopen jaar personeel gezocht hebben positiever tegenover de beleidsmaatregelen dan bedrijven die niet op zoek waren naar personeel. In het geval van het vacatureplatform is dat verschil zeer groot: 69% tegenover 22% geeft aan hier zeker of misschien behoefte aan te hebben. 14

15 3 Vragenlijst Serial Serie nummer q1 Welkom bij deze enquete. (O+S) voert in opdracht van VEBAN en stadsdeel Noord een onderzoek uit over uw personeelsbeleid. Hiervoor stellen wij eerst een paar achterg rondvragen over uw bedrijf, vervolgens over het personeelsbeleid zelf en tenslotte vragen wij uw mening te geven over een mogelijke rol van het stadsdeel bij het vinden van geschikt personeel. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. 6 7 Hoeveel werknemers heeft uw bedrijf op dit moment? 1 medewerker 2 tot 10 medewerkers 10 tot 49 medewerkers 49 tot 250 medewerkers meer dan 250 medewerkers ik heb geen medewerkers in dienst geen antwoord q Kunt u aangeven in welke branche uw bedrijf actief is? techniek bouw industrie (financiële-) administratie dienstverlening zakelijke dienstverlening handel detailhandel ICT zorg en Welzijn creatieve Industrie anders, namelijk geen antwoord q3 Hoe vaak heeft u in het afgelopen jaar naar een nieuwe werknemer gezocht? ik heb geen personeel gezocht 1 tot 4 keer 4 tot 10 keer meer dan 10 keer geen antwoord q6 Welke kanalen gebruikt u om nieuw personeel te zoeken? (meerdere antwoorden mogelijk) via de eigen website via vacaturesites, namelijk door te adverteren in kranten of tijdschriften als via uitzendbureaus of detacheringsbureaus anders, namelijk 15

16 q4 6 7 Kunt u aangeven waar u in het algemeen naar nieuw personeel zoekt? in Amsterdam Noord in Amsterdam in Amsterdam en de omgeving in heel Nederland Internationaal maakt mij niet uit, ik zoek niet specifiek in een bepaalde regio geen antwoord q7 Op welk opleidingsniveau zoekt u over het algemeen personeel? (meerdere antwoorden mogelijk) Ongeschoold VMBO MBO HBO / WO geen antwoord q welk type personeel is voor u moeilijk te werven? (meerd ere antwoorden mogelijk) administratie / secretarieel automotive beheer / onderhoud / schoonmaak bouw techniek financiën gezondheidszorg / welzijn Horeca ICT inkoop juridisch marketing / sales logistiek / transport HRM beveiliging overig ik ervaar geen problemen bij het werven van personeel geen antwoord q8 Er zijn steeds meer aanwijzingen te vinden dat het personeelstekort in de toekomst groter zal worden door de vergrijzing. (Er zullen de komende jaren meer mensen met pensioen gaan) Verwacht u dat door de vergrijzing het de komende vijf jaar moeilijker zal worden om geschikt personeel te vinden voor uw bedrijf? ja ja, maar niet vanwege de vergrijzing, maar om andere redenen namelijk nee weet ik niet Q10 Dan volgen er nu een aantal stellingen. Kunt u telkens aangeven of u het hier mee eens bent of juist mee oneens ik wil meer ondersteuning om toekomstig personeel zelf te kunnen trainen ik wil meer invloed kunnen uitoefenen op de eerder genoten opleiding van mijn personeel zeker mee eens mee eens niet mee eens, maar ook niet mee oneens niet mee eens zeker niet mee eens weet ik niet, niet van toepassin g 16

17 Q11 De gemeente Amsterdam en het UWV werkbedrijf bieden met het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam dienstverlening aan bedrijven op personeelsgebied. Werkgevers kunnen terecht bij het Werkgeversservicepun t Groot Amsterdam wanneer ze op zoek zijn naar gekwalificeerd personeel of naar medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt er arbeidsjuridische- en arbeidsmarktgerichte informatie en advies gegeven. Bent u bekend met Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam? ja nee weet ik niet, geen antwoord q12 Heeft u wel een gebruik gemaakt van het Werkgeversservicepunt? ja, een keer ja, meerdere keren nee q13 6 Bent u tevreden over de wijze waarop u toen geholpen bent? zeer tevreden tevreden niet tevreden, maar ook niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden weet ik niet, geen antwoord q14 Kunt u uw antwoord toelichten? X q15 Stadsdeel Noord, VEBAN en andere partijen (zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel) willen graag weten of ondernemers in Noord behoefte hebben aan extra ondersteuning bij het vinden geschikt personeel uit Amsterdam Noord. Een mogelijkheid van ondersteuning is het oprichten van een (digitaal) vacatureplatform waar ondernemers kosteloos zich bij kunnen aansluiten. Dit platform kan eventueel gekoppeld worden aan sociale media als Linkedin, Facebook of bijvoorbeeld Twitter. vindt u dit een goed idee en heeft u behoefte aan een dergelijk initiatief? ik vind het een goed idee en heb daar behoefte aan ik vind het een goed idee en heb daar misschien behoefte aan ik vind het een goed idee, maar heb daar geen behoefte aan ik vind het geen goed idee weet ik niet q16 Wat zou het stadsdeel of de VEBAN volgens u kunnen doen om de aansluiting van vacatures en personeel uit Noord te verbeteren? X 17

18 q17 Een ander idee is om met diverse instanties (waaronder stadsdeel Noord, VEBAN, Kamer van Koophandel) een werkbegeleidingtraject op te zetten voor personeel uit Noord. Nieuw personeel uit Noord kan dan op de werkvloer een bepaalde periode kosteloos begeleid en getraind worden. vindt u dit een goed idee en heeft u hier behoefte aan? ik vind het een goed idee, en ik heb hier behoefte aan ik vind het een goed idee, en ik heb hier misschien behoefte aan ik vind het een goed idee, maar ik heb hier geen behoefte aan ik vind het geen goed idee weet ik niet q18 Het stadsdeel onderzoekt of het mogelijk is om een WERKfonds op te zetten. Doel van dit fonds is de aansluiting van vraag en aanbod op de Noordse arbeidsmarkt te verb eteren. Het fonds kan u als werkgever financieel ondersteunen indien u een werkzoekende uit Noord in dienst wil nemen. De financiële ondersteuning dient als een extra investering in deze medewerker voor bijscholing en/of extra inwerkkosten. 6 Wat vindt u van dit idee en zou u hier gebruik van maken? goed idee, ik zou hier graag gebruik van maken. goed idee, ik zou het overwegen goed idee, maar ik zou het waarschijnlijk niet gebruiken goed idee, maar ik zou hier geen gebruik van maken geen goed idee weet ik niet q19 Kunt u aangeven waarom niet? X q19b Heeft u verder nog opmerkingen over de vragen, vragenlijst of dit onderwerp? X Dit waren al onze vragen. Dank voor uw medewerking. 18

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Het profiel van West

Het profiel van West Het profiel van West Digitaal Panel West 6 e panelmeting In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 11247 Jannes ten Berge Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300

Nadere informatie

Digitaal Panel Noord

Digitaal Panel Noord Ondernemersklimaat Eerste meting ondernemers Projectnummer: 11239 In opdracht van: Stadsdeel Noord Drs. Rogier van der Groep Dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld Vacatures in Nederland 2015 Personeelswerving in beeld Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Werving en aanname van personeel 7 1.1. Inleiding 7 1.2. Wervings- en aannamekanalen 7 1.3. Succesquote

Nadere informatie

Campagne De Nieuwe Handhaver

Campagne De Nieuwe Handhaver Campagne De Nieuwe Handhaver Projectnummer: 10180 In opdracht van: Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving Manilde van der Oord Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij Factsheet persbericht Student stelt eisen aan stage bij Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van hun schoolcarrière. Maar tegen welke problemen lopen

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Versie definitief Datum 8 oktober 2010 1 (8) Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren, parkmanagement en Bedrijfs Investerings

Nadere informatie

Ondernemersdagvergunning

Ondernemersdagvergunning Ondernemersdagvergunning Stadsdeel West In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 14179 Foto: Eerste Helmersstraat, fotograaf Edwin van Eis (2010) drs. Rogier van der Groep dr. Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST

MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST Zzp ers en hun opdrachten Colofon Door: Dian Smetsers (KvK) Februari 2017 Kamer van Koophandel, Utrecht, februari 2017. Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt 1 Inhoud Pagina Bronvermelding & Verantwoording 3 Werving - algemeen 4 Werving beeld per sector 5 Werving beeld per functie-familie 6 Werving beeld per functie-familie naar opleidingsniveau 6 Werving beeld

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

De 50-plus cliché-poll

De 50-plus cliché-poll De 50-plus cliché-poll Open voor 50 plus? 1 De 50-plus cliché-poll Over 50 plussers op de werkvloer bestaan veel vooroordelen; zo zouden ze vaker ziek zijn en minder handig met computers. Hoe zit het met

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 Datum: 31 Mei 2013 Opdrachtgever: FNV Jong Onderzoeksbureau: YoungVotes TM (DVJ Insights) Contactpersoon FNV Jong: Esther de Jong, Kim Cornelissen Contactpersoon YoungVotes:

Nadere informatie

Vacatures in Nederland 2013. De vacaturemarkt en personeelswerving in beeld

Vacatures in Nederland 2013. De vacaturemarkt en personeelswerving in beeld Vacatures in Nederland 2013 De vacaturemarkt en personeelswerving in beeld Inhoudsopgave Voorwoord 2 Samenvatting 3 1. Werving en aanname van personeel 6 1.1. Inleiding 6 1.2. Werving van personeel 6 1.3.

Nadere informatie

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2014

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2014 \naal Stage Onderzoek 2013 Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2014 Door Sifra Souhuwat en Britt van der Sluis Copyright Kriegsmanbeheer B.V.; Alle rechten voorbehouden. Download gratis een kopie op: http://www.nationaalstageonderzoek.nl

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Maart 2014 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel is het kloppende hart van. Het is een dynamisch stadsdeel met veel kleine bedrijven. In veel opzichten is het in het klein. Ondernemerschap in In deze

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid

Onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid Onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid Inleiding In de periode van 17 januari tot 17 februari 2012 is het Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid gehouden. De vragenlijst

Nadere informatie

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek, Maart 2011 ECABO Disketteweg 6 Postbus 1230 3821 RA AMERSFOORT Telefoon 033 450 46 46 Fax 033 450 46 66 info@ecabo.nl www.ecabo.nl

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Arbeidsmobiliteit regio Barneveld, mei 2012

Arbeidsmobiliteit regio Barneveld, mei 2012 Arbeidsmobiliteit regio Barneveld, mei 2012 Presentatie uitkomsten kwantitatief onderzoek Uitgevoerd door CHE in opdracht van Gemeente Barneveld & ACE de Vallei Jan Lok, Ede, mei 2012 2 hoppen of stilaan

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in West. gen. In stadsdeel West zijn er in Amsterdam als geheel. Zo wordt er bijvoorbeeld

Fact sheet. Ondernemerschap in West. gen. In stadsdeel West zijn er in Amsterdam als geheel. Zo wordt er bijvoorbeeld Fact sheet november 11 Ondernemerschap in telt veel kleine bedrijven. Daarnaast heeft dit stadsdeel het hoogste aantal zzp ers. Ook kent geen ander stadsdeel jaarlijks meer starters dan. Het is een stadsdeel

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Westpoort. Vestigingen en ondernemingen in Westpoort. Ondernemerschap in Westpoort. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Westpoort. Vestigingen en ondernemingen in Westpoort. Ondernemerschap in Westpoort. november 2011 Fact sheet november 211 Ondernemerschap in is het haven-, industrie- en kantorengebied aan de westkant van. Hoewel er in weinig ondernemingen te vinden zijn, zijn er veel personen werkzaam. Daarnaast kennen

Nadere informatie

Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie. Inhoudsopgave. Vragenlijst...1. Afsluitende pagina...

Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie. Inhoudsopgave. Vragenlijst...1. Afsluitende pagina... Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie Inhoudsopgave Vragenlijst...1 Afsluitende pagina...6 Variabelen...7 i Vragenlijst Toelichting Lost sales/ business

Nadere informatie

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7 Filosofie Magazine Onderzoek De Grote Moraalenquête 2010 Tabellenboek Van Eunen Marketing 6 september 2010 Onderzoek uitgevoerd door PanelClix Representatief Nederland 18+, N=522 Vraag 1: Maakt u zelf

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

Alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen Projectnummer: 10126 In opdracht van: Het Parool ir. Hester Booi dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0474 Fax 020 251 0444 H.Booi@os.amsterdam.nl

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Wat vinden bedrijven?

Wat vinden bedrijven? Wat vinden bedrijven? Een peiling onder HRM ers en P&O ers over het in dienst nemen van een Wajongere Juni 2009 * Kenniscentrum CrossOver * Nieuwegein COLOFON Uitgave: Kenniscentrum CrossOver Schouwstede

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Glastuinbouw. arbeids. marktbeeld

Glastuinbouw. arbeids. marktbeeld Glastuinbouw arbeids marktbeeld Totaalbeeld sector; ontwikkeling aantal bedrijven en werkgelegenheid (excl. uitzendkrachten) Glastuinbouw totaal Aantal bedrijven 1. 8. 6. 4. 2. 58.1 66.6 9.1 7.95 56.9

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013 \naal Stage Onderzoek 2013 Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013 Door Nicole Hol en Laura Keuken Copyright Kriegsmanbeheer B.V.; Alle rechten voorbehouden. Download gratis een kopie op: http://www.nationaalstageonderzoek.nl

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen?

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen? Financial planning voor ondernemers Heb jij al poen voor je pensioen? 1! van 12! Voorwoord De pensioenen van ondernemers zijn al langere tijd onderwerp van discussie. Terwijl in Den Haag wordt gediscussieerd

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Zuidoost Ondernemers in Zuidoost, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Zuidoost Ondernemers in Zuidoost, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in In is relatief veel werkgelegenheid maar er zijn wat minder bedrijven. Dit komt door de aanwezigheid van meerdere grote bedrijven op en rond het bedrijven terrein

Nadere informatie

Uitslag enquête zzp ers

Uitslag enquête zzp ers Uitslag enquête zzp ers 2015 Inleiding bladzijde: 2 In Voorschoten is de trend waarneembaar van een toenemend aantal inwoners dat een eigen bedrijf vanuit de eigen woning is gestart. Dé zzp er (zelfstandige

Nadere informatie

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant B. van Bruggen Amsterdam, maart 2006 517/Amsterdam, maart 2006 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623

Nadere informatie

Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures

Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures Digitaal Werkgevers - Panelonderzoek 12 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, oktober 2006 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding verplicht.

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Voor veel ondernemers geldt dat het op dit moment moeilijke economische tijden zijn. In de derde editie van het Bedrijvenpanel vragen wij

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

M200608. Vooral anders. De kwaliteit van het personeel van de toekomst. Frans Pleijster

M200608. Vooral anders. De kwaliteit van het personeel van de toekomst. Frans Pleijster M200608 Vooral anders De kwaliteit van het personeel van de toekomst Frans Pleijster Zoetermeer, september 2006 De Werknemer van de toekomst Van alle ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf verwacht

Nadere informatie

Behoefte aan Ondernemersopleiding

Behoefte aan Ondernemersopleiding Behoefte aan Ondernemersopleiding Digitaal Werkgevers - Panelonderzoek 13 Digitaal Werknemers Panelonderzoek 9 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, Februari 2006 In geval van overname van het datamateriaal is

Nadere informatie

Samenvatting resultaten onderzoek Zoeklicht

Samenvatting resultaten onderzoek Zoeklicht Samenvatting resultaten onderzoek Zoeklicht drs. J. Greven Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Fax 020 251 0444 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, maart 2011 Inhoud 1

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

marktbeeld Detailhandel AGF arbeids

marktbeeld Detailhandel AGF arbeids marktbeeld Detailhandel AGF arbeids Totaalbeeld Ontwikkeling aantal bedrijven en werkgelegenheid excl. uitzendkrachten Aantal bedrijven 4.000 3.000 2.000 1.000 0 12.400 _ 14.000 3.375 10.700 2.650 _ 12.000

Nadere informatie

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013 De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Crisis kost meer

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 11 7.075 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

Concurrentiebeding. Dataverzameling bij het LISS panel in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Concurrentiebeding. Dataverzameling bij het LISS panel in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dataverzameling bij het LISS panel in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid datum 18 december 2015 auteur(s) Maarten Streefkerk Suzan Elshout Boukje Cuelenaere versie 2.0 CentERdata,

Nadere informatie

de juiste kandidaat Voor iedere vacature

de juiste kandidaat Voor iedere vacature Voor iedere vacature de juiste kandidaat NationaleVacaturebank is de nummer 1 vacaturesite van Nederland. Hét online platform waar werkgevers en werkzoekenden elkaar vinden. U vindt de beste kandidaat

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen Vervolgevaluatie Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen drs. Lonneke van Oirschot drs. Jeroen Slot dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 21 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014

Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014 Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel 2014 Chantal Nijhuis/Wilco Brinkman april en oktober 2014 1 Inhoud Blok 1: Werkgelegenheid in de sector Blok 2: Kenmerken van werknemers Blok 3: Kenmerken

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Gorinchem

Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio GIOSHEET beidsmarktregio rinchem 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie