Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers"

Transcriptie

1 Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

2 Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland Koninklijke vereniging MKB-Nederland Beleid en Belangenbehartiging Delft, november 2007 Contactpersoon: de heer Rob Slagmolen, secretaris Arbeidsmarkt Tel.nr: , Copyright Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, november 2007 Vermenigvuldiging van (delen van) deze uitgave is toegestaan, mits met bronvermelding. Hoewel aan de samenstelling van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de inhoud geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Aan de inhoud kunnen ook geen rechten worden ontleend. MKB-Nederland, november

3 Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers INHOUDSOPGAVE 2 MKB-Nederland, november 2007

4 Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Inleiding/aanleiding Ondernemers zeer actief met scholing Werknemers zien wel belang, maar hebben geen behoefte Werklozen en schoolverlaters niet geschikt voor baan...7 Conclusies en aanbevelingen...7 Resultaten onderzoek TNS NIPO...9 Werknemer vindt scholing belangrijk, maar heeft zelf weinig behoefte...10 Werkgever stimuleert werknemers tot scholing...11 Werkgever neemt initiatief en betaalt rekening...12 Scholingskosten werklozen zijn verantwoordelijkheid overheid...13 Mkb heeft budget voor scholing, minder vaak beleidsplan...14 Grote verschillen in gepercipieerd belang scholing en aantal dienstjaren bij een bedrijf14 Belangrijkste verschillen werknemers per leeftijdsgroep...16 Informatie...18 MKB-Nederland, november

5 Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers 4 MKB-Nederland, november 2007

6 Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Werknemers tonen nauwelijks initiatief Werklozen en schoolverlaters niet direct geschikt voor baan TNS NIPO heeft in opdracht van MKB-Nederland onderzoek gedaan naar de scholingsinspanningen in het midden- en kleinbedrijf (1 tot 100 werknemers). Daarvoor is een representatief aantal werkgevers en werknemers ondervraagd in de sectoren bouw, industrie, detailhandel en zakelijke dienstverlening. In dit onderzoek is scholing gelijk aan cursussen, trainingen, opleidingen en interne begeleiding. Inleiding/aanleiding Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf lijdt onder de slecht functionerende arbeidsmarkt. De kloof tussen vraag naar en aanbod van werknemers wordt met de dag gapender. Om internationaal mee te kunnen blijven doen en tegemoet te kunnen komen aan de steeds zwaardere eisen van de consument heeft het mkb gekwalificeerd en productief personeel nodig, dat zich bovendien wil blijven ontwikkelen. Door de vergrijzing en ontgroening zal de gemiddelde leeftijd van werknemers stijgen en daarmee ook de loonkosten. Het is noodzakelijker dan ooit dat de inzet van arbeid efficiënt en effectief is. Dat kan niet zonder (permanente) scholing van werknemers. Ook zal de arbeidsmarkt beter moeten gaan functioneren om aan de vraag van werkgevers te voldoen, meer mensen aan de slag te krijgen en om werknemers sneller en doelgerichter van de ene naar de andere baan te bemiddelen. Tegenover een groeiend tekort aan gekwalificeerde medewerkers staat nu een overschot aan onvoldoende gekwalificeerde werkzoekenden 1. Ondernemers zeer actief met scholing Zowel ondernemers als werknemers in het midden- en kleinbedrijf erkennen het belang van scholing. Niet minder dan 93 procent meent dat de productiviteit erdoor verbetert. Bijna 80 procent van de werknemers in het mkb heeft de afgelopen drie jaar scholing gevolgd. MKB-Nederland, november

7 Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers Het zijn vooral de werkgevers die zich daarvoor actief inzetten. Wanneer een werknemer op cursus of training gaat, is dat in 65 procent van de gevallen op initiatief van de werkgever. De ondernemer draagt vrijwel altijd (95 procent van de gevallen) de kosten, ook als de scholing is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer. Ondernemers pakken het bovendien structureel aan. In het middenbedrijf heeft bijna 60 procent beleid gericht op scholing. Kleine bedrijven hebben dat doorgaans niet. Dat neemt echter niet weg dat de meeste bedrijven middelgroot én klein budget reserveren voor opleidingen en cursussen. Scholing in het mkb is in veruit de meeste gevallen gericht op de functie en/of de loopbaan binnen het bedrijf. Er is echter ook ruimte voor scholing gericht op de eigen persoonlijke ontwikkeling van de werknemer. 2. Werknemers zien wel belang, maar hebben geen behoefte Werknemers zien een belangrijke relatie tussen scholing en prestaties, maar dat inzicht vertaalt zich niet in daden. Grote groepen werknemers nemen niet of nauwelijks initiatief om zich met scholing te verbeteren. Verontrustend is dat 43 procent van de ondervraagde werknemers helemaal geen behoefte heeft aan scholing. In de leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar is dat zelfs meer dan de helft. Opvallend is voorts dat een derde van de werknemers een leven lang leren niet belangrijk vindt. Terwijl dat toch dé manier is om jezelf gewild te houden op de arbeidsmarkt. De behoefte aan scholing neemt toe naarmate het aantal dienstjaren bij dezelfde werkgever stijgt. Alleen nemen dan minder werknemers daarvoor zelf het initiatief. Werknemers van 46 tot 55 jaar springen er in negatieve zin uit. Zij vinden een leven lang leren het minst belangrijk, hebben de laagste bereidheid om in eigen tijd een opleiding te volgen en tonen ook minder initiatief dan collega s in andere leeftijdscategorieën. Ze hebben de laatste drie jaar dan ook minder opleidingen gevolgd, ondanks stimulansen van hun werkgever. Deze groep heeft het meest te vrezen als de conjunctuur terugloopt. 55-Plussers zijn juist wel gretig in het bijspijkeren van hun kennis en vaardigheden. Vier op de tien doen het zelfs op eigen initiatief. 6 MKB-Nederland, november 2007

8 Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers 3. Werklozen en schoolverlaters niet geschikt voor baan Ruim 80 procent van de werklozen die in dienst treden bij een bedrijf, heeft extra scholing nodig om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren. Het kabinet wil dat de arbeidsparticipatiegraad de komende jaren groeit tot 80 procent in Dat zal echter niet lukken zolang werklozen onvoldoende zijn gekwalificeerd. Ondernemers vinden de scholing van werklozen de verantwoordelijkheid van de overheid. Als zij een werkloze aannemen die extra scholing behoeft, moet de overheid de kosten daarvan ondanks een aantal bestaande regelingen vergoeden, zegt een ruime meerderheid (60 procent). Ook net afgestudeerden kunnen niet zonder meer aan de slag. Van hen heeft 60 procent aanvullende scholing nodig als zij voor het eerst aan het werk gaan. Daaruit blijkt de gebrekkige aansluiting tussen onderwijs en praktijk. Voor deze groep zijn ondernemers wel bereid om de extra scholingskosten zelf te dragen. Conclusies en aanbevelingen Het kabinet moet werknemers met een fiscale aftrekpost voor scholing stimuleren te investeren in hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Daarmee krijgt ook de noodzakelijke mobiliteit op de arbeidsmarkt een stimulans. Een meerderheid van de werknemers (63 procent) is bereid in eigen tijd scholing gericht op de functie/loopbaan te volgen. MKB-Nederland pleit voor afspraken in cao s om vakantie- of adv-dagen te kunnen omzetten in tijd voor scholing. Werknemers moeten worden geprikkeld om meer te doen aan de eigen inzetbaarheid en productiviteit. Personeel dat te blijft te lang zitten op dezelfde functie en te weinig meegroeit met de ontwikkeling van het bedrijf, zet een rem op de productiviteit en belemmert de mobiliteit op de arbeidsmarkt. Een betere doorstroming van werknemers creëert betere kansen voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt. In cao-afspraken moet scholing daarom een wederzijdse verantwoordelijkheid worden. MKB-Nederland, november

9 Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers Modernisering van het ontslagrecht is een belangrijke prikkel voor de werknemer om zich te blijven ontwikkelen. Werklozen moeten worden getest op hun kennis en vaardigheden en vervolgens in scholingspools worden klaargestoomd voor een terugkeer op de arbeidsmarkt. Als de werkgever een werkloze aanneemt die voor de baan extra scholing nodig heeft, dient de overheid de kosten daarvan te vergoeden. Onderwijsinstellingen moeten zich verplichten om opleidingen vorm te geven in (betere) samenwerking met het bedrijfsleven. Daardoor verbetert de instroom vanuit de scholen. UWV, CWI en uitzendbureaus moeten actief samenwerken om de arbeidsbemiddeling te realiseren. 8 MKB-Nederland, november 2007

10 Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Resultaten onderzoek TNS NIPO Bijna 8 op 10 werkgevers hebben de afgelopen drie jaar scholing aan het personeel aangeboden. Daarmee laten mkb-ondernemers zien dat zij veel doen aan het verbeteren van de inzetbaarheid van de werknemer. Figuur 1 Hebben medewerkers in uw bedrijf in de afgelopen drie jaar scholing gekregen? Geen 23% Wel 77% Wel Geen Scholing heeft met name in de vorm van een cursus of training plaatsgehad, gevolgd door scholing op de werkplek. Tabel 1 Welke scholing hebben werknemers afgelopen 3 jaar gekregen ( soms is combinatie mogelijk) Soort Scholing Percentage Cursus 42% Training 32% Scholing op de werkplek 19% Opleiding 17% Overig 2% Cursussen en trainingen worden het meest gevolgd, opleidingen aan reguliere onderwijsinstituten veel minder. Blijkbaar vinden werknemers en werkgevers in het mkb voor bijscholing minder de weg naar de traditionele scholingsinstellingen. MKB-Nederland, november

11 Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers Tabel 2 Welke wijze scholing hebben werknemers gekregen (soms is combinatie mogelijk) Soort Scholing Percentage Cursus 42% Training 32% Scholing op de werkplek 19% Opleiding 17% Overig 2% Scholing is in de meeste gevallen gericht op beter functioneren en/of de loopbaan binnen het bedrijf, zoals door het vergroten van kennis en verbeteren van vaardigheden. Bijna een kwart van de scholingsinspanningen is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer. Tabel 3 Focus van scholing, (soms is combinatie mogelijk) Focus van scholing Percentage Vergroten van kennis 72% Verbeteren van vaardigheden 60% Persoonlijke ontwikkeling 24% Arbo / Veiligheid 6% Werknemer vindt scholing belangrijk, maar heeft zelf weinig behoefte Werknemers en werkgevers vinden scholing belangrijk om de productie en de winst van een bedrijf positief te beïnvloeden. Figuur 2 Scholingsinspanningen dragen bij aan de productie en winst van het bedrijf Nee 7% Ja 93% Ja Nee 10 MKB-Nederland, november 2007

12 Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Gevraagd naar hun eigen behoefte aan scholing, geeft 43 procent van de werknemers aan die behoefte niet te hebben. Bij werknemers tussen de 30 en 45 jaar is dat zelfs meer dan de helft. Werknemers zien het belang van scholing dus wel in, maar een hoog percentage vertaalt dat niet in een eigen behoefte. Figuur 3 Heeft u als werknemer behoefte aan scholing? Nee 43% Ja Ja 57% Nee Werkgever stimuleert werknemers tot scholing Bijna 80 procent van de werknemers wordt door de werkgever tot scholing gestimuleerd. Het stimuleren is vooral gericht op het opdoen van kennis en vaardigheden in relatie tot het functioneren binnen het bedrijf. Figuur 4 Worden werknemers in uw bedrijf gestimuleerd om scholing te volgen? Nee 21% Ja 79% Ja Nee MKB-Nederland, november

13 Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers Werkgever neemt initiatief en betaalt rekening Aan werknemers is gevraagd wie het initiatief heeft genomen voor een gevolgde cursus, training of opleiding. In bijna 2 op 3 gevallen is dat de werkgever. Figuur 5 Op wie zijn initiatief heeft u scholing gekregen? Initiatief werkgever 64% Eigen initiatief 36% Eigen initiatief Initiatief werkgever Het is vrijwel altijd (94 procent van de gevallen) de werkgever die de kosten van scholing betaalt. Figuur 6 Heeft u de scholing die u het laatst heeft gekregen of momenteel volgt, zelf betaald of is die door uw werkgever betaald? Deel zelf, deel werkgever 3% Zelf betaald 2% Anders 1% Werkgever Deel zelf, deel werkgever Zelf betaald Anders Werkgever 94% Een meerderheid van de werknemers (56 procent) is van mening dat de kosten van scholing ten behoeve van de eigen persoonlijke ontwikkeling niet automatisch voor rekening van de werkgever zouden moeten komen. 12 MKB-Nederland, november 2007

14 Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Figuur 7 Wie moet de scholingskosten voor ontwikkeling van eigen persoonlijkheid (dus scholingskosten niet direct gekoppeld aan functie of loopbaan binnen het bedrijf) betalen? Werknemer 56% Overheid 8% Werkgever 36% Werkgever Werknemer Overheid Scholingskosten werklozen zijn verantwoordelijkheid overheid Werkgevers vinden in meerderheid dat de overheid de kosten moet betalen van scholing van werklozen. Bijna 80 procent van de werklozen moet worden bijgeschoold wanneer ze in dienst treden bij een werkgever. Tabel 4 Wie of welke partij is verantwoordelijk voor de scholingskosten voor werklozen die u in dienst neemt of hebt genomen? ( Meer antwoorden mogelijk) ), 1 = Meest toegepast, 3 = Minst toegepast. Partij Percentage 1 Overheid 74% 2 Werkgever 40% 3 Werknemer 22% Net afgestudeerden kunnen niet zonder meer aan de slag: 60 procent heeft aanvullende scholing nodig als zij aan het werk gaan. Voor deze groep willen ondernemers die extra kosten wel betalen. Een op de drie vindt dat schoolverlaters zelf ook een bijdrage moeten leveren. MKB-Nederland, november

15 Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers Tabel 5 Wie of welke partij is verantwoordelijk voor de scholingskosten van net afgestudeerden die u in dienst neemt of hebt genomen? (Meer antwoorden mogelijk),1 = Meest toegepast, 3= Minst toegepast. Partij Percentage 1 Werkgever 74% 2 Werknemer 30% 3 Overheid 19% Mkb heeft budget voor scholing, minder vaak beleidsplan Het mkb vindt scholing belangrijk en dat blijkt uit de voorbereiding. Meer dan helft van de ondernemers heeft hiervoor budget gereserveerd, zelfs de heel kleine bedrijven. Hoe groter het bedrijf des te structureler wordt de scholing van werknemers aangepakt. Tabel 6 Hoe is uw bedrijf voorbereid op scholing? 5-9 personen personen personen personen Heeft u bedrijf een beleidsplan opgesteld voor scholing 17% 25% 37% 57% Heeft u een budget beschikbaar voor scholing 49% 59% 76% 77% Volgt u bedrijf een CAO waarin afspraken staan over scholing 53% 54% 54% 64% Grote verschillen in gepercipieerd belang scholing en aantal dienstjaren bij een bedrijf Bijna 2 op de 3 werknemers is bereid in de eigen tijd scholing te volgen gericht op functie en/of loopbaan. Figuur 7 Bent u bereidt om scholing te volgen in uw eigen tijd? Oneens 37% Eens 63% Eens Oneens 14 MKB-Nederland, november 2007

16 Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Opvallend is dat naarmate werknemers langer in dienst zijn, de behoefte aan scholing groter is, maar het eigen initiatief juist afneemt, ondanks stimulansen van de werkgever. Figuur 8 Dienstjaren en gedrag ten aanzien van scholing 20 en langer jaar 5-9 jaar Geen behoefte aan scholing Gestimuleerd door w erkgever Eigen initiatief Geen opleiding gedaan 1-4 jaar 0% 20% 40% 60% 80% Circa 80 procent van de werknemers die 1 tot 9 jaar in dienst zijn, wil nadrukkelijk eigen tijd investeren in het verbeteren van functioneren en/of loopbaan. Ook scoort deze groep iets hoger op een leven lang leren. Figuur 9 Dienstjaren en houding ten aanzien van belang scholing 20 en langer jaar 5-9 jaar Kosten werkgever ondanks risico overstappen Leven lang leren belangrijk Eigen tijd investeren 1-4 jaar 40% 50% 60% 70% 80% 90% MKB-Nederland, november

17 Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers Belangrijkste verschillen werknemers per leeftijdsgroep Vooral jongeren krijgen scholing op de werkplek. Ouderen krijgen dat vooral via de branche- en sectoropleidingen. Tabel 7 Op welke wijze hebben de werknemers de afgelopen drie jaar scholing gekregen per leeftijdsgroep? Jonger dan t\m t\m of ouder Via scholing op de werkplek 41% 33% 28% 26% Via de branche en sector opleidingen 17% 27% 35% 42% Via commerciële instituten 24% 31% 29% 29% Via kenniscentrum 6% 7% 7% 2% Via regulier onderwijs 12% 3% 0% 0% Voor alle leeftijdsgroepen is verbeteren van de vaardigheden en vergroten van de kennis gericht op de functie en/of loopbaan het belangrijkst. Tabel 8 Waar richt(te) de scholing zich op naar leeftijdsgroep? Is dat op: Jonger dan t\m t\m of ouder Het verbeteren van uw vaardigheden 36% 40% 36% 41% Het vergroten van uw kennis 46% 45% 50% 41% Uw persoonlijke ontwikkeling (los van de functie) 18% 14% 14% 18% Opvallend verschil tussen jongeren en ouderen is wie de kosten moet dragen voor scholing gericht op de eigen persoonlijke ontwikkeling. Oudere werknemers zijn duidelijk van mening dat zij dat zelf zijn. Tabel 9 Kosten van scholing gericht op de eigen persoonlijke ontwikkeling per leeftijdsgroep. Wie of welke partij is hiervoor verantwoordelijk? Jonger dan t\m t\m of ouder Werkgever 40% 40% 34% 28% Werknemer 44% 55% 57% 64% Overheid 16% 6% 9% 7% 16 MKB-Nederland, november 2007

18 Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Oudere werknemers hebben duidelijk meer behoefte aan scholing, maar volgen die minder dan jongeren, ondanks stimulansen van de werkgever. Figuur 10 Leeftijd en gedrag ten aanzien van scholing 56 of ouder 46 t\m t\m 45 Geen behoefte aan scholing Gestimuleerd door werkgever Eigen initiatief Geen opleiding gedaan Jonger dan 30 0% 20% 40% 60% 80% Werknemers van 30 tot 55 jaar hechten minder belang aan een leven lang leren. Door de vergrijzing en het tekort aan arbeidskrachten moet er langer worden door gewerkt. Het blijven leren om mee te groeien in de functie en/of bedrijf van de werknemer is daarvoor essentieel. Figuur 11 Leeftijd en houding ten aanzien van scholing 56 of ouder 46 t\m t\m 45 Eigen tijd investeren Leven lang leren belangrijk Kosten werkgever ondanks risico overstappen Jonger dan 30 40% 50% 60% 70% 80% 90% MKB-Nederland, november

19 Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers Informatie Werknemers hebben meer behoefte aan advies en informatie over scholing. Tabel 10 Aan welke soort informatie of advies over scholing heeft u, als werknemer, behoefte? 1 = Meest toegepast, 5 = Minst toegepast. Rangorde Soort Informatie 1 Algemene informatie over scholingsmogelijkheden 2 Gericht advies op maat over scholingsmogelijkheden 3 Informatie over prijs en kwaliteit van scholing 4 Overig 5 Geen behoefte aan informatie of advies Ongeveer de helft van de ondernemers heeft in meer of mindere mate behoefte aan advies. Tabel 11 Aan welke soort informatie of advies over scholing heeft u, als werkgever, behoefte? 1 = Meest toegepast, 5 = Minst toegepast. Rangorde Soort Informatie 1 Geen behoefte aan informatie of advies 2 Gericht advies op maat over scholingsmogelijkheden 3 Informatie over prijs en kwaliteit van scholing 4 Algemene informatie over scholingsmogelijkheden 5 Overig Veruit de meeste werkgevers spreken de voorkeur uit voor de eigen brancheorganisatie als bron om informatie te krijgen over scholing. Tabel 12 Van welke partij(en) zou u, als werkgever, informatie of dit advies over scholing willen ontvangen?(meerdere antwoorden mogelijk),1=meest toegepast, 6=Minst toegepast. Rangorde Partij Percentage 1 Brancheorganisatie 86% 2 Kenniscentrum. 42% 3 Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) 23% 4 Leerwerk loketten 12% 5 Vakbond 9% 6 Overig 3% Totaal 179% 18 MKB-Nederland, november 2007

20 Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Ook werknemers geven de voorkeur aan informatie via de brancheorganisatie waarbij het bedrijf is aangesloten. Opmerkelijk is de lage score van de vakbonden op dit punt.. Tabel 13 Van welke partij(en) zou u, als werknemer, informatie of dit advies over scholing willen ontvangen? (Meerdere antwoorden mogelijk), 1 = Meest toegepast, 6 = Minst toegepast. Rangorde Partij Percentage 1 Brancheorganisatie 71% 2 Kenniscentrum. 38% 3 Vakbond 18% 4 Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) 12% 5 Leerwerk loketten 4% 6 Overig 4% Totaal 148% MKB-Nederland, november

Vakantiewerk in het mkb 2004

Vakantiewerk in het mkb 2004 Vakantiewerk in het mkb 2004 Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Delft, 3 augustus 2004 Contactpersoon: dhr. drs. A. van Delft : 015 21 91 255, e-mail: delft@mkb.nl Copyright Koninklijke Vereniging MKB-Nederland,

Nadere informatie

De marktplaats van vraag en aanbod Weg van de stroperigheid

De marktplaats van vraag en aanbod Weg van de stroperigheid De marktplaats van vraag en aanbod Weg van de stroperigheid 2 De marktplaats van vraag en aanbod Weg van de stroperigheid Koninklijke vereniging MKB-Nederland Beleid en Belangenbehartiging Delft, juni

Nadere informatie

61e Ondernemerspanel. MKB-Nederland TNS NIPO

61e Ondernemerspanel. MKB-Nederland TNS NIPO 61e Ondernemerspanel MKB-Nederland TNS NIPO 61e Ondernemerspanel MKB-Nederland TNS NIPO Samenvatting van de resultaten van het 61 e panelonderzoek onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf door

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

5.2 Wie is er werkloos?

5.2 Wie is er werkloos? 5.2 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

ICT-behoeften in het mkb. Onderzoek van TNS-NIPO

ICT-behoeften in het mkb. Onderzoek van TNS-NIPO ICT-behoeften in het mkb Onderzoek van TNS-NIPO ICT-behoeften in het mkb Onderzoek TNS-NIPO Koninklijke vereniging MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie Delft, 13 april 26 Contactpersoon: drs.

Nadere informatie

M Scholing in het MKB. Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk

M Scholing in het MKB. Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk M200605 Scholing in het MKB Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk Zoetermeer, juli 2006 Scholing in het MKB Een overgrote meerderheid van de bedrijven in het MKB besteedt

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie

5.1 Wie is er werkloos?

5.1 Wie is er werkloos? 5.1 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Lesbrief. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Lesbrief. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Lesbrief Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Inleiding Het aantrekkelijke van loopbaan en burgerschap is dat het voortdurend in beweging is. Onze samenleving is dynamisch; er vinden continu veranderingen

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

Participatie en inzetbaarheid

Participatie en inzetbaarheid Participatie en inzetbaarheid Paul de Beer Henri Polak hoogleraar voor arbeidsverhoudingen, directeur Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Boaborea 7 december 2011 1. Het probleem 2 Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt door

Nadere informatie

De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers

De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers Samenvatting De tweedeling op de arbeidsmarkt groeit. Steeds meer werknemers, vooral lager opgeleiden en 45- minners, werken op basis van een tijdelijk contract

Nadere informatie

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk M201210 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk Arjan Ruis Zoetermeer, september 2012 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk De leeftijd van de ondernemer blijkt

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Kees Hagens Rijnland Advies

Intersectorale mobiliteit. Kees Hagens Rijnland Advies Intersectorale mobiliteit Kees Hagens Rijnland Advies Programma 1. Inleiding en overzicht intersectorale mobiliteit Kees Hagens, Rijnland Advies 2. Technisch Talent Werkt Margreet Westerbeek, Koninklijke

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil zélf regelen hoe ik weer zo snel mogelijk aan het werk kom Subsidie voor begeleiding naar werk als u niet meer bij uw werkgever aan het werk kunt VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Als

Nadere informatie

Duurzame innovaties in het MKB

Duurzame innovaties in het MKB M201117 Duurzame innovaties in het MKB Coen Bertens Johan Snoei Zoetermeer, november 2011 Duurzame innovaties in het MKB Eerder onderzoek van EIM liet al zien dat MKB'ers duur ondernemen als een blijver

Nadere informatie

M200608. Vooral anders. De kwaliteit van het personeel van de toekomst. Frans Pleijster

M200608. Vooral anders. De kwaliteit van het personeel van de toekomst. Frans Pleijster M200608 Vooral anders De kwaliteit van het personeel van de toekomst Frans Pleijster Zoetermeer, september 2006 De Werknemer van de toekomst Van alle ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf verwacht

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

4. Werkloosheid in historisch perspectief

4. Werkloosheid in historisch perspectief 4. Werkloosheid in historisch perspectief Werkloosheid is het verschil tussen het aanbod van arbeid en de vraag naar arbeid. Het arbeidsaanbod in Noord-Nederland hangt samen met de mate waarin de inwoners

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Oudedagsvoorziening in het MKB

Oudedagsvoorziening in het MKB A201309 Oudedagsvoorziening in het MKB Vormen van pensioenopbouw en de verwachtingen van MKB-ondernemers in beeld gebracht drs. K. L. Bangma drs. J. Snoei Zoetermeer, februari 2013 Oudedagsvoorziening

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Onderbouwing Arbeidsmarktrelevantie Ad-opleidingen Een kader voor de uitwerking

Onderbouwing Arbeidsmarktrelevantie Ad-opleidingen Een kader voor de uitwerking Onderbouwing Arbeidsmarktrelevantie Ad-opleidingen Een kader voor de uitwerking Koninklijke vereniging MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie Delft, 9 januari 2006 Contactpersoon: Ir. G.F.W.C.

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs M201114 MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs MKB-ondernemers over ondernemen in het reguliere onderwijs drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, november 2011 MKB ziet wel brood in

Nadere informatie

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen Maatschappelijk betrokken ondernemen Wanneer u een eigen bedrijf heeft, is het steeds een uitdaging om te zorgen dat u competente medewerk(st)ers in dienst neemt. Ook het financiële plaatje is daarbij

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ouderschapsverlof Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ruim een kwart van de werknemers in Nederland die in 24 recht hadden op ouderschapsverlof, hebben daarvan gebruik gemaakt. nemen veel vaker ouderschapsverlof

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid

Onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid Onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid Inleiding In de periode van 17 januari tot 17 februari 2012 is het Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid gehouden. De vragenlijst

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

als stimulans voor een hogere participatie p van ouderen op de arbeidsmarkt (NEA-paper) Frank Cörvers

als stimulans voor een hogere participatie p van ouderen op de arbeidsmarkt (NEA-paper) Frank Cörvers Langdurige arbeidsrelaties als stimulans voor een hogere participatie p van ouderen op de arbeidsmarkt (NEA-paper) Frank Cörvers Aanleiding: vergrijzing Langer doorwerken, dus ook meer investeren in jongeren

Nadere informatie

Werken aan morgen We gaan langer doorwerken, maar willen en kunnen we dat wel?

Werken aan morgen We gaan langer doorwerken, maar willen en kunnen we dat wel? Werken aan morgen We gaan langer doorwerken, maar willen en kunnen we dat wel? De pensioengerechtigde leeftijd wordt geleidelijk aan verhoogd. We gaan dus langer doorwerken. Hoe denken werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies

Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies Het onderzoek in het kort In opdracht van de Stuurgroep Arbeidsadviseur heeft TNO onderzoek verricht naar de informatie- en adviesbehoefte van (potentiële)

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

De inzetbaarheid van oudere medewerkers

De inzetbaarheid van oudere medewerkers De inzetbaarheid van oudere medewerkers In vergrijzende samenleving is er een toenemende noodzaak om langer door te werken Sterk oplopende kosten pensioenuitkeringen. Sterk toenemende vervangingsbehoefte

Nadere informatie

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn Werk voor jongeren Meer aandacht voor participatie Sommige werkgevers zijn sowieso geïnteresseerd in een jongere met een vlekje. Maar vaak gaat het er toch vooral om dat ze hun werk goed doen. Debby Kamstra,

Nadere informatie

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1 Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1 Doel van de menukaart Het doel van deze menukaart is om handvatten aan te reiken voor sectoren om maatregelen in hun sectorplan vorm te

Nadere informatie

Ondernemersklimaat maakt opnieuw pas op de plaats

Ondernemersklimaat maakt opnieuw pas op de plaats Ondernemersklimaat maakt opnieuw pas op de plaats Ook in het bedrijfsleven hebben grotere organisaties veel te maken met overinvesteringen in IT projecten In maart noteerden we primeur dat het huidige

Nadere informatie

Groeien naar je toekomst

Groeien naar je toekomst Groeien naar je toekomst Uitgevoerd door: Colland Arbeidsmarkt Versie 1: 03 juli 2015 Employabilityregeling voor hoveniers Colland Arbeidsmarkt Ben jij breed inzetbaar? Speciaal voor hoveniers en groenvoorzieners

Nadere informatie

Groeien naar je toekomst

Groeien naar je toekomst Groeien naar je toekomst Uitgevoerd door: Colland Arbeidsmarkt Employabilityregeling voor hoveniers Colland Arbeidsmarkt Ben jij breed inzetbaar? Speciaal voor hoveniers en groenvoorzieners is per 1 juli

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen Doel van de menukaart Het doel van deze menukaart is om handvatten aan te reiken voor sectoren om maatregelen in hun sectorplan vorm te geven. De menukaart

Nadere informatie

Goede inzetbaarheid oudere medewerkers vereist beter HR-beleid

Goede inzetbaarheid oudere medewerkers vereist beter HR-beleid Goede inzetbaarheid oudere medewerkers vereist beter HR-beleid Andries de Grip, Didier Fouarge en Raymond Montizaan Context Netspar Brief Het Nederlandse pensioenstelsel is de afgelopen jaren sterk veranderd:

Nadere informatie

De andere aanpak. Instroom en behoud van werk voor 50-plusser Kenniskring Leeftijd 30 juni , dia

De andere aanpak. Instroom en behoud van werk voor 50-plusser Kenniskring Leeftijd 30 juni , dia De andere aanpak Instroom en behoud van werk voor 50-plusser Kenniskring Leeftijd 30 juni 2016 01-02-2016, dia Maatschappelijk vraagstuk met individuele benadering Werkgevers: Vooroordelen 50+ers te oud,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Communiceren in zakelijke omgevingen

Communiceren in zakelijke omgevingen Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Leefritme heeft een belangrijke invloed op de relatie tussen mensen

Nadere informatie

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten Beschut werk is goedkoper dan een participatievoorziening omdat met beschut werk opbrengsten worden gerealiseerd uit productie. Hiermee kunnen ongeveer

Nadere informatie

Van recht op uitkering naar recht op werk

Van recht op uitkering naar recht op werk Van recht op uitkering naar recht op werk Ons stelsel van sociale zekerheid, constateert Pierre Heijnen, is nog grotendeels gebaseerd op inkomenszekerheid. Het uitgangspunt zou echter werkzekerheid moeten

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

Investeren in vakmanschap

Investeren in vakmanschap Investeren in vakmanschap Je bent nooit te oud om te leren. Ook vakmensen in de metaal moeten bijblijven. Om je te blijven ontwikkelen in je vak, om de concurrentiepositie van het bedrijf te versterken

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: kosten van politie-inzet

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden

De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden WHITEPAPER SEPTEMBER 2014 De Wet Werk en Zekerheid in economisch grillige tijden Goed nieuws: de economische crisis lijkt voorbij te zijn. Het Centraal Planbureau 1 meldde in maart van dit jaar dat de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer 5: december 2015

Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer 5: december 2015 Nieuwsbrief Zeeuwse arbeidsmarktmonitor Nummer : december 2 Zeeuwse ondernemers blijven gunstig gestemd Winstgevendheid bouwondernemers pas volgend jaar op peil Krapte aan personeel in sectoren ICT en

Nadere informatie

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Geef s.v.p. per aandachtspunt met een cijfer aan hoe je denkt over het betreffende voorstel: heel erg belangrijk : 3 punten minder belangrijk : 2 punten onbelangrijk : 1 punt

Nadere informatie

Arbeid = arbeiders = mensen

Arbeid = arbeiders = mensen Vraag van en aanbod naar arbeid Arbeid = arbeiders = mensen De vraag naar mensen = werkenden Het aanbod van mensen = beroepsbevolking Participatiegraad Beroepsbevolking / beroepsgeschikte bevolking * 100%

Nadere informatie

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Mobiliteit Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Opzet Verschillende vormen van mobiliteit Sectoren Betrokken partijen: Werknemers Werkgevers O&O fondsen En verder Hoe te organiseren

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2014 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 4 WERKGEVERS KIEZEN STEEDS VAKER VOOR FLEXWERKERS 5 FLEXWERKERS ZIJN IN ALLE REGIO S IN TREK 6 OMZET FREELANCERS

Nadere informatie

Moeilijk plaatsbare werklozen in het MKB

Moeilijk plaatsbare werklozen in het MKB M200915 Moeilijk plaatsbare werklozen in het MKB A. Ruis Msc. drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, september 2009 Moeilijk plaatsbare werklozen in het MKB Er liggen voldoende kansen voor moeilijk plaatsbare

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw

Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Mobiliteitscentrum Glastuinbouw Eindrapport project Scholingsconsulenten Glastuinbouw 2010 René Scholte 7 februari 2011 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Doel 3 3. Aanpak 3 Werkzoekenden Bedrijven Scholen Brancheorganisaties

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

Resultaten nationaal onderzoek over duurzame inzetbaarheid 2016

Resultaten nationaal onderzoek over duurzame inzetbaarheid 2016 Resultaten Nationaal Onderzoek Over 2016 inzetbaarheid: de basis is gelegd inzet staat op de strategische agenda van het management bij de helft van de Nederlandse bedrijfsorganisaties. Dit blijkt uit

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Administratieve (over)last

Administratieve (over)last M200811 Administratieve (over)last Perceptie van MKB-ondernemers over verplichte administratieve handelingen J. Snoei Zoetermeer, november 2008 Administratieve lasten Het overgrote deel van de ondernemers

Nadere informatie

> betaald > formele sector: wit > informele sector: zwart > onbetaald > informele sector

> betaald > formele sector: wit > informele sector: zwart > onbetaald > informele sector Paragraaf 3.1 Betaalde en onbetaalde arbeid Je kunt werken bij de overheid en bij ondernemingen. Als je werkt verdien je geld hiermee kun je goederen en diensten kopen. Als je werkt krijg je geld voor

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Met dank aan: 14 december 2012

Hartelijk welkom. Met dank aan: 14 december 2012 Hartelijk welkom Namens het Platform O&O Met dank aan: 14 december 2012 Gouden kooi of vogelvrij? http://www.youtube.com/watch?v=znsnidjzpyc De feiten: Gouden kooi of vogelvrij? Gouden kooi of vogelvrij?

Nadere informatie

Vluchtelingen en werk

Vluchtelingen en werk VluchtelingenWerk Nederland Vluchtelingen en werk Pagina 1 Vluchtelingen en werk Sinds het begin van de vluchtelingencrisis in de zomer van 2015 willen steeds meer werkgevers hun steentje bijdragen door

Nadere informatie

8. Werken in bestuur en zorg

8. Werken in bestuur en zorg 8. Werken in bestuur en zorg De uitzendbranche is van oudsher een belangrijke werkgever voor niet-westerse allochtonen van de eerste generatie. Bij de teruggang in de werkgelegenheid van de afgelopen jaren

Nadere informatie

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011

Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Vraaggestuurde re-integratie: methode of mythe? Arjan Heyma (SEO Economisch Onderzoek) 27 mei 2011 Onderwerpen presentatie Definitie vraaggestuurde re-integratie Aanleiding onderzoek en onderzoeksvraag

Nadere informatie

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na?

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Afspraakbanen Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Werkgevers, vakbonden en de overheid hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er 125.000 afspraakbanen komen.

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

O&O-monitor 2014. Resultaten

O&O-monitor 2014. Resultaten O&O-monitor 2014 Resultaten Den Haag, 27 maart 2015 Daniëlle Mares Inleiding In 2013 eerste O&O-monitor uitgezet onder directeuren, secretarissen en bestuurders van O&O-fondsen, 33 deelnemers; In 2014

Nadere informatie

Ontwikkelingen ten grondslag aan arbeidsreintegratie. Louis Polstra

Ontwikkelingen ten grondslag aan arbeidsreintegratie. Louis Polstra Ontwikkelingen ten grondslag aan arbeidsreintegratie Louis Polstra INHOUDSOPGAVE Kenniscentrum Arbeid & lectoraat Arbeidsparticipatie Beleidstheorie arbeidsre-integratie Maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

BERNARDO WALTA EN JIM STOLZE INNOVATIE IN ADVIES

BERNARDO WALTA EN JIM STOLZE INNOVATIE IN ADVIES BERNARDO WALTA EN JIM STOLZE INNOVATIE IN ADVIES ONTWIKKELINGEN IN DE ZAKELIJKE MARKT VOOR FINANCIEEL ADVIES 1. Onafhankelijk advieskanaal blijft dominante afsluitkanaal 2. Online afsluiten licht in opkomst,

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Een brug naar de toekomst PCOB manifest heeft oog voor solidariteit tussen generaties

Een brug naar de toekomst PCOB manifest heeft oog voor solidariteit tussen generaties Een brug naar de toekomst PCOB manifest heeft oog voor solidariteit tussen generaties Inleiding De huidige financiële en economische crisis maakt pijnlijk duidelijk dat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën

Nadere informatie

Hoofdbedrijfschap Ambachten. Is uw bedrijf klaar voor de toekomst?

Hoofdbedrijfschap Ambachten. Is uw bedrijf klaar voor de toekomst? Hoofdbedrijfschap Ambachten Is uw bedrijf klaar voor de toekomst? Is uw bedrijf klaar voor de toekomst? De toenemende vergrijzing in Nederland is een vaststaand gegeven. Door demografische ontwikkelingen

Nadere informatie

Ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers en de rol van de OR. Wat zeggen arbeidsmarktcijfers daarover?

Ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers en de rol van de OR. Wat zeggen arbeidsmarktcijfers daarover? Ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers en de rol van de OR Wat zeggen arbeidsmarktcijfers daarover? STAZ Medezeggenschapsdag november 2015 Francisca van der Velde Ineke Bloemendaal Cornelis Huizinga

Nadere informatie