All and more about Sharp PC at

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info"

Transcriptie

1 All and more about Sharp PC- 500 at 3e JAARGANG NR INHOUD SHARP HANDCOMPUTER CLUB VAN DE REDAKTIE op de valreep errata 'BNIE UWS ARTI KELEN softwar c- r ecen :::.ie s softwar e-bib! iothcek CMC- CA T n u ook met tellcrstl'lnden pr ogramma-voorbeeld SOF TWARECENSI ES hul pwerktui 9en software- modul e$ stati s- tick modul e business graphic VRAAG EN ANTWOORD Pl0GRAMMA'5 h et b clc9!jcn van <.U',!tscn met compl et B ASICwoorden (PC-l 500) t empl ate':,;..tekstvcrwe.-ke r voor C-25.!ug (PC-25) testprogramma {PC-26) , l : ASTRUCTIJREEL PRQGRAMMEREHA :GOSUB STRUCT UUR': END 2 : ' SHARPAPR IHT GEEi NAAMLOZE BAS C AL S l'\et WIL STRUCTURE REN. HEEl DUS :!; : ' POCKETAPRIHT SHARP POCKET BASIC OM HET GûED TE LEREN 4 : AEAS I C'PRINT ' ASIC + BASIC: = TWEEA: RETIJRHI 5: ASTRUCTUUR' é-: GOSUB ABASJCA 7 :GOSUB ' POCKET' :: GJSl ll 'SHARPA 9 : RETURH It.'PUT SIAAT ;A l G00 20.!!E. 66. L TERATUUfl 66 ADVEfHENT ES i:ie pag. 4ê, 49. SO tn 66 LEDENLIJST zie. pag. A, B, C en 0 s a CD dj c::ii2 aaéil aáéêt>éê e tl a au u ia l:jfjl!je:ttablljfjc:jg UD à à l!l CHH ' ' 9 èl IËJ lil ii il www. PC-500.INFO Do not sell this PDF -.. «>*> ( ' '

2 All and more about Sharp PC- 500 at ADlJERTENTlE PC-500 (A)/PC2- SOFTWARE DIE ALLE BELOFTEN HARD JAAAKT T u... bo T APE HET PROGRAMMA WAAR JE ECHT I ETS MEE OPSCHI ET! f 32,-- maakt all e cas:octte- functi cs tol 2 x $ncllcr en band verb r uik dito lager; p lus CLOAOt.?, CLI ST en COPY. bediening b lijft volkcmea ge l ijk; 'l.(tngzame' banden z-0oder rneer in te lezen; (IQk la\9z,33m wegschrijven m ogelijk OuimlNDEX 'PC-500 I N T ERN' razendsnel zoek- en bchcersproor.amma voor best<.inden; b ijv. 200 adr essen (CE-6): gcm. zoektijd binnen s. inu met AORESCURSOR, AUTSHI F='T. F'L ASH BACK, e.a. h andige fvneti es. HET L AATSrE WOORD voor iedere P C- 50 0(A)/PC2- progr amc ur die meer wil neten d.an er in all e andere machinetaal-h ancbo-ek en sta'lt. deze Duitse 'bijbe l' van 3SOblz. g.eeft een!jcdclailecr'd Qcco.'nmentariccr dc RO.-listin9, editor - en 8 ASI C uitbre id insen; alles in uits tek ende Ork w ('l lit e it. i ncl. f p ortokosten. l cv e r in9 na vooruitbetalin9 op 9i llonr Programma' s op microcasseue f 3,-- extra. f 49,-- f 6.J,25 T c vctls op! ima l i ser in g of áànp ussin 9 v ;:in uw pro9 ramm s en onti kkelin9 van nieu we, volgens uw wensen. Kad;i < VC RO'l'STERHAUl.E ''. (05, 3?)-, 530 \{ OEN HAAG AFSLAG ::J' <:::7 HOUîEN... / HOE KOMT U BIJ ORMAS? Per <uto: i c kaartje ;.,: vánaf station U TRE CHT CS ;; bus O?, r ichting Schalkwijk ver trek 9 min voor het hele uur uitstappen halte UTRECHTS N I EUWSBLAO.:tankocn s 0 min over h el sç he. uur b vunuf' station HOUTËN: b us 05 (moet r bed r ijfsterrein Ooor nkade 9<:t<n} vertrek 9 MiiI over het gehele uur uit tap.pen h alte UTRE CH TS NI EUWSSL AO Vo:anaf h ale UTRECH TS NIEU\'t'SB L AO is het c irca S tnin le>pen ijl f;i {:l (!) Do not sell tlis lot= '!'!'! 3-85

3 All and more about Sharp PC-500 at We gaan l 966 mel r.im?.25 eden het vlcr <ft: c lubj;)ar in. Eao klein v.ondor als je wee t, hocec r hot reilen en zcllon van du S HACC aan elkaar ll;jnnt von toevalligheden. Ik h<>oo don ook v l)n harte dat wc {dnt wi l zeggen de aktlcvclingcn tot nu toe) binnenkort worden verrai;t door nieue Initiatieven, liefst eek van ' sliapcnde' ledcn (met re,pec en bc9f'ip overigens.. Zo voeld lk me onlangs $terk aangesproken doot' een vrij nievw lid, de heer de Jonge uil Ermelo. Hij spret..4( over 'het vormen van een lezers kring'. ' Ik n bereid'. zo schrijft hij. 'mits een anntol onderen dat ook doen, mij te äbonneren op een tljd:.ch r lh (Nedcr l nds, Duits of Eugel!.) en een u inrck,cl I C mökèn vttn gelez.en artikelen over de PC- SOO en cvenuele ande r-e SHARP-Hondhc ld5-'. ' E r kan den mosclijk en leuk. bet.and vtn ip.0 en dergelijke worden opg ebouwd', vct'vol9 de heer de J onge. iclt'<jetm dure bladen zouden mogelijk door S>>tACC /of ORMAS? R.8.) kunncp woflden 9e&ubsidiccrd'. Peter v.,. Doorn uil Baarn heeh at langer t:4..-n poolingsysuem voor hel (cxtrt..'t.'fn-dure?) bl d vml de 'Chb dc::s Shirpcnicrs. Na /0,- te hebben ovt>rsemaakt aen Pctcr, dr.ai je mee, mjr hel 9aol wel op een volkomen vrijblijvende ba&is, dat wil zc99cn zelf nieuwe ntirrimtr' a.>nvrotjcn co ied.;r locst (en cqpicert) voor zichielf. Toch door allo dcct n.n<r s hoge l ijk scwaord<:erd. UAN DE REOAKTIE OP DE. ljalreep Nog Juîst v(>or het ter perse 9.'l.tln vo'\ dit bi 4d ontv in9cn we het orwfcr t t<nde miniprogr3mma, tjo voor ct:n s ter in vie ldeuren. Afkoms tig von P c-ter van Doorn. 0: SI ER :GRAPH :. GLCURSOR <00, -00>: SORGH : -=OR l l TO 8 20:LINE <0,9>-<C7 9+RN0 5 * 0>* cos c 20>. oa +RNO 5 t J0l'tSIN ( J 20> >, RNO ,.fil!.f!..!; N EX î j :TL F 0: END Voor s>f'inte:n in a lleen Z\va,..t, worden.,,.evan?t'n door:.rho 0 ' '. ',, ''\' ' ',,,,...,,;,, : , '......,,',, I \, f ' \ ' ' ' \,,. moet hc-t ondcf'r.tr-ecptc CLUBNIEUWS t -..: Cl.UBBIJEENKOMS...._. Lodt uw funasic ook eens do vr ij <: loop In deze donker e du9(:n o f r eagecr op voorstellen van ancjcr Jn, 2aterda9 lebruari zijn wc eer b ij OflMAS te Houten uitgenodigd voor een chbbijttnio(om$t. Hopelljk is er dan wal d.jidolijkhcid over een aantal ver94ande p larncn rne de club en hel blad. Troteer cju), Koning Winter en komt in!jl'ote lalc LA...W licht l aer' çhijn en over dt'!' okoms van de c lub, u a ls pockec-eon'lf>u!ét'aar niet in d e kou wi l lacn taan. CH> Zlltcrdo9 FEBRUARt to HOUTFN aonvang: O uur bij ORMAS BV NB Er zullen broodjes en koffie v <..,.kr ij ajr zij n! Voor t>crcikb.;)rheid van ORMAS. 7ic binnenzijde onu:i4g In gcvol van slecht... eer zullen er voor de 'opc:nbjtr rvoerders bij de bu:shcallc Uttt-chc-N<:uv.:s. blad von 0. 0 tot 0.45 aut o's v.:an S t lacc leden kl{(lr' 6tJ{tn. ARE:\0 )4', z. 2 F OUT ENt..IJS T, punt 6 moet 2 ijn: SOFT RESCT: B ij {tuiencn: Pol<.E &790A, &SS, enz. AREAO -85, b!i. 6 FOUT BOVCN FOUf, r c9c- 5 moet zijn: mc ldlnu FRROR 0 AHEAO 2-05, bl i. 32 PLOEGEND! CNST KALENDER BEPALING progrlmmtr-e9cl 450 rr.oet z ijn: Maok vw conributie voor 986 cn bedrage van/ 25,- over op relo(enij'9 nr.!>2.85.sj.2!>9 van de ABN te Eindhovf!n. (glroni.mmer van de bark: 50000) c.n. v. PclV'lingmeesler- SHACC m.v- v- Cootributie S HAC(: '06. DANK U!!! Mocht u ook uw cor.tib utie over 90S uo9 s luods niet betaald hebben, doe dit d3n C)(lk meteen. Oo club kan nu eenmaal ni..::t zot'od(!f' geld. 450 : Y:Y+( ( M >S > 3! +(( )6 ) *30 )+(H!)7)>o3 ) +((' ) 8 ) *3)-+ ((')9)*30)+( ( M) IÜ) *3 ) 3-85 (il : (;] fi') Do not sellts l f!! 47

4 All and more about Sharp PC-500 at SOFTWARE- RECENSIES A l enl gu tijd een heet hangijzer in krlngon van SHA.CCocticvellngen. ' het kort de ovcf'wegingcn. A l s rtle lk de witte motor i, wanr mensen co kun.oen (pardon: moeten) drilaicn, dan vormt aoftwarc de onzichtbare bfandstor voor con'iputcrs. We kunnen en hoeven gclll<kig ook niet - alle programma's. die 'e toudcn willen ge.bruiktf\. zelf e en en/of te rnaken. Meer dan rijst wel autom;tt i do vraag. wat een bepaald stu< 'vreemde' software don \IOOr de: eigen gebrulk.slluatie 'waard' is. Het uilblljc:n van een antwoold weerhoudt velen van ons om er- &an te beginnen 4:; d prijs ncer dan f 5,- bedraagt, do lengte cl\kcle hond<:rden bytes te bu ittn gaat, of de maker, rcspectie... vel ijk Jeverarw:ifH v.-.in he t moois zich bulte n de laf\d$!)tenr.n ophoudt. De verspreiding vlln progr(mmqtvur v.ordt tevens in niet 9er ingc mate!)ehln<fcr<t <k>or onbe... gip: nietseggende or zelf misleidende pro9r3mmanamtn, '*>Cgrijp.elijke besc:hijvingcn tn onkennis bij dt mogel ijk geihh-.:rcsseerde. Sohwore... ordi dus, naar ik '3Mtt:m. veelal op aart>evcltng van eerdere gebruikers gdc.ocht. Eén van hen moei echter de gok hebben gewagd. oongczien pockeicompuor $Ohw.)re in vrijwel lle 9.an,.,e bladen schiltert door a fwetightîd. Mare Bruna behoort zeker tot do iniliaievelin9en c.q. voort l<lkker::> ots h('t 9aat om de <tnnsch.af van nieuwe softw ac (een 9okkçr Ql.I ik h(ln nt wi llon rlt>tmcnj, Zijn oftware-r eeensic is ook op tllgen initi<tief tot!olotld gekomen. Het v it9an9.spvnt:rnc:c bekendhl'.:id geven <iun soft.,,.._lre di:e dat OP gr ond v.:in ci!)cn ctvaringen verdient. pak me direkt nan. De t ijd van meningen peilen en diplomati ek overleg be... sçhouw ik hiermee voorbij. We be.gimen gewooi\ met de nieuwe ni>rick SQFTWARECENSIES tct g.aut In Marc s bijdra9e duidclljk ome-en '!ïi!j'alcmcnt von lwce produklen, w;)3rmcc noch enlf c lublid, noch Shu.P o f Ormas iets heet uit Je st oo. Onvcu dacht dus, zo'n beschr ijving, l\oo wol.... Hot 9-evaar of de verdenking van vrlandjcflf)ólîtick, e l katu de bal toespelen e.d. - dat in wottn tot nu toe doztt r ubriek heeft te9cn9choudc:n - 8 nal\ol\lflij 099il hclcm.ool uit te luîten. MH r Is: hel niet h.:indiger de wens van c:ll.blcden voorop 0 :ue-llen ' 20 goed en zo breed mogelijk te.,,orden giehlonneer-d? En is het niet gezonder uil e gaan van de beste bedoelingen en belangeloohel d, Olo)fl9 hel Ic... gondeel niel is aangieloond? Praehl9, maar nu de praktijk! Sh.-.fP lttu bijvoorbeeld (doorgaans In de V. S., :elden o f nooit In Evropa - op zich :elf tc:n 'bespreekpunt', wol mij betreft) ook $Ohw.)r(' moken voor haar pockets. Ormas seh die aan bepa lde m!tlllc' 0'dtr bepaalde voorwoorden ter bcsehikk i'g, Zo kreeg de redaktic onlonti' een nogal uitgebreid esvertolun Vottl de sohwaremocjui c Business Graphics voor de PC-500. Naas,t een gedeailleelde bcschlijving van de mogelijkheden en 'erking, beval deze test ook duidelijk een w'd -oordeel. Wat mij betreh: primo. maar anderen Yinden het misschien vct'$tandigcr zich «> de vlakte e houden door niet verder te 93 n dan een 'objectieve' be- chri;vln9, zoals dat zo mooi heo. ARTIKELEN In beide gevllllen kan men ovcrigel\s nog ki eten tussen een vrije c:n een min of meer gestndoordigcade ptoccdurc. Zonder do voordelen van de laats te bcnodcrln9 ite wi ll en cntkcmco, hoop ik dat we gespoard bi ijven voor consumenlis li sche uitwassen als een waordc-oordeel op grond van het oontal byes per gulden, of vcrgelijkba r gekruidcnic:r. Dan i C!r f09 een praktisch probleem: moet je een vitgebeid tc::stverslag volledig afdn.i\k..en In dit blad, alleen de conclusie vermelden, of volstall\ met de- mcdede ling <'4 het dnar en daar tegert li:o$cnver-gc>eding is aan te vragen? Air; tvsw<:nv.eg kan (fe re.:-\lic hel ni:rlijk ook in Qverle!) rnc:t de eser inkurtcn. OF OESKUNOI GEN MAKEN HFT N I ET (ALLEEN) UI T! In de reticl ZClek je je <Svf naar tlen goed programma dal preeh: die en die klus kl(!qri., LAAT ONS I N DAT VERBANO OOK ECNS UW VONSTEN WETEN!!! Mear $0mS Is hel aarbod zo rvim dat Jo niet weet wa e kiezen. In zulke, zij he-t zeldlame gevallen zov een verkun!)cn bied en. 9elijking uilkoolnt Het behooh na.vwelljks betoog d.t zoics een zeer tij d r ovcndo klur. is Cl' de oodi9c deskundloh rid vól'gt. toch tullco we zeker rîct alles vanuit dc:$kundigheid {ull c:on) moeit: ' goon bcoodclcn, Vooral h,'dlcidir,9...-n en h ondznamh-cid van plo!jramma's dienen ook de minde r Ctvttr<:l gebruike tcvr cd cn te stell en. En d.arbij tellen uw evaringcn vanzelfsprekel'm:i ook! A.I kunt o f wi v gen volledige lest,if,chcidcn, uw open aanmerkil'\gcn. maar vooral tip.s. verbeteringsvoorstellen en der9cijkc kunnen de wa.>rde v.an deze rubriek zeer een de komen. laa.t du wjl vat u horen! Verzoeken Om btvaaldc software te testen zullen niet altijd kunnen.,...orckn vern czcnlijkt. Air; WCl' nit:mand kcnoon o f kun!lcn vinden die het bc:trolckon pto9rarnma hcch, zul Ion V'fC het verzoek publiceren en/of cc:n tcs t cxcn\pl 3r artflv f 3geo; milar $lelt u zich van <fat.)ttts tc rlîtll I C veel VO<lf'. f{.(l. SOFTWARE- 8 BLIOTHEEK Ot aortware-l>lbliothcek bujrt htt orgenknd v8..n de club. ln.ste==:ing alo= toen er op do atte buccn.kocst vanacht er de be3tuuratorol nog ens d r ingend vcrd opgeroepen ow thuis even in de e igen progro a te dui ken en te kuken, or er t ets bij uo voo do bibl iotheek. Hen zou toch o.ltjjd wel één geohikt programma vinden, daar wae iedereen het roerend over een$. t:doch, noch b.u de 3oft a re-c0ördin:itoren, noch bsj de redaktj.e s er, oor zover btktnd, leto binnengekomen Vat ; oei dat straks : et Ouo l Hlcuv vorden al' ve nu al zo alor Z.Un : et onze goede voornecena?t (er ia veer eens een :oral3t opgeat.aan in oa.- neealtnd). Wij rtk enen erop dat alle n stcc ero al3nog over de brug koaen eet its 48 al ill C5 al CD 3-85 Do not sell this PDF!!!

5 All and more about Sharp PC-500 at :ids de otficiëlè aankondiging, zowat een jaar geleden, wordt de software-blb liothcc - al thans voor de grote schare SOO-gébrulkcr3 - nog steeds slochts bevolkt door een handjevol programma;s. Voor de en 00- aeri e i s het, naar verl uidt, niet veel beter ge3teld. Een royale 'd rn\).ti' van het eerste uur door de heer Oe Jong uit Leiduohendam vormt ook nu nog de hoofdmoot vnn de 500-3ortware. CoÖrdnntor Charle3 Fabrie en ond ergetcknde zijn het erover een dat voornl d door De Jong meegeleverde doku::in tatie voorbèeldig io. o u een ldae te geven, hoe Je iolet kunt aanpakken drukken wc hicrbo dén van zun progräciä!i mét de vol ledige dokumentetie af. Hiermee ls dus niet gcégd d3t het o moet! U;.i bijdr.3gen met een be::icheldcner of P.n opa;e 7- <:t te doku.oentatle i.un net z Nelokom! Voor opname in de bi bilotheek wordt minimaal een zo o l l edig mogel.o i ngevuld program.3fcrmul i<h verlango. Alles w\'lt \: v erder nog ala t oelichting h!jvoegt kan de verspreiding van uw progrmma( ' ) bvo rde r en en het werk van de $Oftwar-coÖrdina tor eemakkeljjken. zij hebben daarbu nog een ver2oek, l. l. om n de be3chrijving op het formuler erst in t à 2 re8. l s duidel.tjk a d en sbruik3doel an uw programma aan te sevcn. Die. korte om3chruving kan dan worden overgenomen in een t itellijst, welke bij de softw3rec0 Ördinator cn wordt bijgehoud en en beschikbaar :J. Periodiek zullen d i e l ijst en n ARSAD worden afgedrukt. Ter gelegenheid vn e HCC-dagn hcft Peter van Doorn een utgebrede ver.s,e van het ')Crdt:r uitgebrachte ca.s.:se t.t.e-catalogu pr ogramma. voor de t500 als preme utgerekt aan ncuwe SHACC-lcden (7, al$!k hèt wel heb). Ter aanmoedi ging wor dt dit handige programma nu ook beschkb3ar gesteld als premie voo inc ndr:j va.o een Udrage aan AR AO of Je bj.bliot heek. Om u alv<).tt w;>.rm t e maken cco afdruk van een ç3'-ll, gql rcter'3 pr03raç:ima i s te m3ken. P. B (mede naoens soft.., are- c oörtna toreil) CMC-CAT. NU OOK MET TELL ERSTANDEN Nu ku:nt u orde brengen in uw computcr-cnsscllcbest ;:ind! Dil pr<9r\lmma sceft v f (H)$' een ç vçr;,;iclit van do p r o-- 5rammoit; wesse::ochreven op eeo corrpoter-c asscte ook de bij het begin van d ie progri.lmma' s beh-of'ende teller standen! Da t maakt het tert.:9zockc:n h eel wat 9cnakkcl ijker. zeker wanneer u een C90 vol9èschrc.,,cn hebt. En dat all ês i:oldcr wij ziging in uw cassetterecorder. Een cassette. me t deze pr ogr<imma.'s kan nu ook uw e igendom worden, wanneer u een programma-list ing instuut't il\ de rediiktie van AAEAO of w.:a.nncet' u zi ch mel dt vo<.r de s oftw ar e-bibti otheck van de PC- SOO(A). Hel\laS i::. dit pr oramm< <llecn w rk zaarn me t c assettes d ie met d(l nor rtulè CSi\VE... _., cje PC-500 zijn opgenomen. O\ler een ' s nelle versie' v oof F L, PC-Work (QSAVE) en Tur-botar>ê.,.,ördt wol nagedticht, m:t:ir de (l fr ëf. h:llc::r vatl deze cassette vraagt leden di behul,>zaan willen z ijo bij hét uitpluizen van de mac hinetaal routines welke bij bovengenoerndc commando's worden gebruikt (.ûnt.:sct nct hem op te nemen. (02$4- S99) Tot s lot. Een aantal leden heeft gekl.:sagd over èe rede c assettes met de eer st( ver sie van CMC- CAÏ. (va::;tlopen van de cassettes) Laten tij zi<::tl even b ij mij rneld en <fun ku)l'lèrl Zij op d e c crstvol9 cnd <. clubbijecnkomst a ls fl09 een n ieuwe vcr:;ic krij9cn. P. van Ooo n Cll.t> Bovendi en kvnt u nu ook uw cincn labels voor uw cas :;ètte ::. uukeo. r=- ) 5 A ( Cl,,,.. ADlJERTENTlE Voor uw 8olhcr EP-r.ir; Vanaf heden zijn l c:: rm(ij)ap.i-cr en intcassettes voor uw EPl;4 ult voor raad leverl>o'j.l.r! en wel tegen de -volgende prijzen: themopupier (00 vel) f 3,- int<: sse Bes f 2, 50 $ ij b!sl)llingen vanaf f 6(), leveing franco ow adr es. R. IJ,orgc nster n 09e Wfi de laan TL VQof'bvrg 3-85 Do not f;li'fjg} 49

6 All and more about Sharp PC- 500 at l î è i i - : -... ;!.-... &: = l g; g; 2 t _Cl.,? -:::: 4 r... F -. i i i r? :. '::.t!!t4 ;4 : :...! : i J! :;;;. < ;.... ; f - -- > <.... % t - iî '$'....!! î : i ' l f ':; '.! -:..,. F !...,.!. : ; < l :! :. - r.. l... - ti tk. :. - - i -. iil tl i e ;: t il i5 t! () ï St? , < - :lil.: -; l.r > 'lfo4. ; w % ;; i s( il.. { - > ll - :--;:6. t - î t!i:; s J. - 8l - '.) < ( 0 ;. c- n <? :- :: ;; t::iil. z i f ;:i ;)'i. a 6. ;r. 6,V: f!. -!. =0:: i;,. is = x i ii '.; :'. -.: - 2.{ ï -. > 2 :-.. l.'- î - - i l,.,. f '! r! i,i!si t - 't > '! 0 '!.! e:;'ià.; äi:; :::! n 'c>,, <-t > ; -: l! T!J ' c - - e , c ----t:i<')fl:l(9'9<9 w. - ' ' -' ou t :.no,..,.. :-!::'! '?! :- N 0!lil i06ln Qe.)e,,Q &.... $... iii - l!),. ig e>cp o::> t, ' c; 8;'. t <> 50 üj I] {;) fil Do not sen this Pl5f!!'! 3-85

7 All and more about Sharp PC-500 at l. i : ;.. ' i ' '. ; ' '. : v ' :.;! ;l' -.. i '..:;.,;;{ ' ' ; :-. l...:;..; - r, : ' j! ' ' '!! t ' ' : f Il..! - \ ' ' ' ' J-85 Do not m!!! 5

8 52 t'.d ru l5 lil ID 3-85 Do not sell this PDF!!! All and more about Sharp PC-500 at HULPWERKTUIGEN Ho.w-cl de PC-500 van huis uit til eel'i doord4cht appar:uu i '. blijkn e r toch steeds weer oonvullende slimmi9hidjc s voor te worden bed,)cht. Sommi daarvan zijn alleen bruikbaar in zelden... oorkomende gevalltll (maar tljn dan ook zee,.. de moeite woord). De meer uni\lerscel beuikl'jarc hulpmiddelen worden vaak :Jtngeduid met bena.mingt._-n tls Toolkit, Pro- 9tM-utiliy''. of iets dergelijks. In deze cjrcgorie hoort een wcctal progt'amma's hui s die wat mij berch veel meer beke ndheid verdienen: TRl\Msofl TOOLI en RWE Rcllcs. Bij TOOL i;a do 9eh eu9enlndeli NG ccntral; bij AiYE Relics. de geflou!jt}tl NHOUO. A lleel!i bij Relics i in de meeste govallon ook opna:ne i n tcn f) 'Ogl&mm..f'egcl cnuitvocring i n du J LJNmodc mogcl ijk. IQQ!J.. is él-n vafl de oud:stc PC- SOO uilbrcidingcn en waarschijnlijk ook ée meest verbr cido. Aort>cvolcn wordt om de EPROJ.l-vcrsie (in een extern aan e sluiten aluminium kastje) te gebl\liken, maar een omgeboud CE-5 RAMOdute (zie AAEAO 2-85) voldo<t ook prima: :ielfs herhaalde malen all reset l'csultc-crt no9 nie in TOOL- vtorminking. Een korto bcsthr ijvin9 \li.ln de 2 commoooo' s vol!ji, - Al >f>eno- Nu dit Gommando i s h;t mogelijk om een twc'!ttd< oro9ri.lm.ma in te toetsen. on<lnnk!:i hot voorkomen v4n dcclfde (of ovcrlapocnde) r e!jclnynrrth e.:. Oc 'l'fcrking is du versclijkbaar rnet MERGE bij cassctte-opcrotlcs. Ook O'U kur'ren meerdere p.rogramm.a's oc9c'oe9c worden. -SPLIT- (en best..and progromtna kon worden opgedeeld in 2 pr09ramma-t'l.odulen, bij een op te geven f'cgelfk.ftlmcr. Ook nu ontst.)3t w er een situatie als na MERGE. -l NK- Hel omgekeerde vau SPL T: 2 programm4modul tn kunnen worden samc'o!jcsr[ol..:n, waarbij I s. voorwnrtrdj SOldl, dal daiif'bij d u r O!JOlnurnrners in Oplopende vol!'.)of'(ic rnoctcn blijven. - RENUMeER- Hitrmçc,;nnçn (dolen van) pro9ratf!.milmoo.ton hernummerd worden; inclusief GOTO s, GOSUB's, RESTORE en THEN vorwijtlngen. Ook handig voorafgaand aan LINK. -PROGRAM Na APPENO, SPLIT or MERGE is slechts één prograrnmamoduul te ediere-n. Mt: PROGRAW.{nummcr) kunnen we kiezen, welkè dut moot z:ijn. -PLIST- guch d e eer ste regel v4n d o ucticve (d.w.l. to edlteren) module. J=>LA5 de aase re9el. -Ef,ASE Een 9chc le pro9ra nnocjule k an in één keer worden gtwi st met ERASEi STATUS wor dt auomatisch agepa&t. -OELETE- Een blok (op te 9evtn) opvol9ende regels binnen een programrnmmoclult kan In één keer worden gewist (van. lot ). -KEEP-heefl een tweeledige functie: het heh de wer king von CM per ongeluk ingegeven NEW op (mit$ er SOFTWARECENSJES dl\arrio niets meer verknoeid i:;), terwijl ook nn een ll l:>ti-c;rror (44) het reeds io9élèton 9cdccltc iwccr editcer br/zl chlb<<r word t. -F IND- Hlurmeo kunnen wc he gehele 8ASIC -gchcur en (of eon dèe l daarvan) afzoektn n al': a) een bepa.alde 8ASIC - instr\jctie, variabele nf con $lnte b) een tm-paalde ( ekst- )string. -Ct-tANGE- is een krachig; vilbf>cidin9 van FINO: een uhdr't,;kkln9 nordt n.ie alleen gei:ochl, maar od< ver V.Jr\9Cn door een andere, a;>n te 90vcn ultdrj..king. RWE ''el I<: tie<:ft een ander kolt'o'lkter, l:oals we.aan d e tu:isc:hrijvlo9 van de instruc les ZYl len / i..:ri, -MOVE- mankt het mogelijk, onl één (of rnt.lcrd cr c) BAS C-rcocls ergens anders. ln het p 09r<imma te zee ten, onafhankel Ijk van de t'egelnvmmcrin9. Ui ter aard dit a l leen bruikbaar m.et RENUMBER! -COPY- copleert de inhoud von een oo t e geven reeks geheugen.adressen naar een (eveneens op te 9CV4.f\) adf-em>erelk, Werkt ook met ME, PVl of PUI. -EXCHANGE- ver wisselt de inho4jdcn v.ln wee (even anpe) ochcugcnbcr<:ikcn. -OEEK- {dubbel P EE:K): resullabl konll OY<il'(:Ctl rncl Z56PCEK X)+PEEK (X+ ); org handi bij hol ui tleien votl udresse-n en pointers, die uoodgcdwon!)cn over 2 byte verdeeld zijn. -OOKE X, Y- (dubbel POKE): hiermee kan een getal (ook decimaal) tol &S.SlS in één keer in twee covolgend.e, gcheu9tnadressen gepoket worden, onder tr'ioc'ilijk rekenwerk. -SEAA:CH- bcschouy.,t op te geeo uctugent>cr eik (RAM en/of ROM) als een lange s i ring, waarin het : tradrcs 'een substring (b)'cyol90rdc of ASC I ) moet nord n 9cvonden. Handig i r. orn Ic wuh:u, w(i J)r BASIC-r..,!Jtll < lcr cchl!jekorncn Î! -CATALOG- 9ccft een overzicht vó\n nll< flûbl'uikl lnbl s (NIET v,n de ve:-wijzingcn ernaar, zoal::; GOSUB Label 2). -HELP- geeft en overzicht van ollc OASIC-tokens (in numttieke volgorde), inclusief de &arbij rende ins.tructie. Al.LE geactiveerde t.lbellcn wol'den afsczocht, dus. ()(ik die van raod>e>ara;u.r en toolkits. -NAME$- levert de bij een w te gt.-vc:n tokc:n bchor('nd(. inftruc ie (erg nuttig bij dwrs.- c.<. bllccd-ll ST pronrammu s in BASIC (vanwege de a;nclhcid) - I N P T - I s een vorm var' I NPUT, wrbij (Je: h:uidige inhoud vnn de variábcic 'getjîspl<ycd' wor dt. Als dczè uit gcwljilgd behoeft te worden kjn mc:t ENTER wor den volislaan. -SE:EK- Hierbij kan c:en arent worden aan9e9cnen, w arna hel systeem oo zoek 9.u naar een DATA- r-egel waarin dil.arg..iment (b.v. string) voorkomt. Ocz.o OA A-regel wo<'d't dan bij READ ingeleen.

9 All and more about Sharp PC-500 at HCCK- be.ziet of een (te d imensioneren) variabele reeds gebrulkl Is voordat ERROAS optrcccll. Ahernaliefpro9rammovcrloop k an worden aan gcven. - RPU- -SPU- bc<foold om vanuit BASIC de 9criurul purposè fl ip-flop Pu e ' setten' o f te 'rcsellen' lntercssao bij hardworc-uitbr,:idingen, waaraan bnk-switchin9e pas komt. - SOAT- spreekt een razendsnelle sorteerroutine.aan, waarmee array's volgens diverse cricri in een bepaalde volgorde gebracht kuiocn worden. -F AC- hoort mijrv... inl:ic-n$ niet huis. In dit gezelschap: geeft do foculeeit van ec:n gc:tul < 69. -BYE- JiChakelt de PC- 5oó uit a ls bij a,.to power of( (CALL &E33F). _2o3S u wellicht met mij eens bent, twee waarlijk nut- 'ó uitbreid ingen. _.: RAMtJ.Oh TOOLK T v. ot'dt door diverse bekende t<>t'behorenlcveraneiel's verkocht (Speidel, SRS/F ankhauser), lcf'wijl RWE Relics wat brpertttc:r vcrkf'ijgb is. Het adr e' v de Ol'igînotor- ervan (ook de oor-sprong van BASIC8A) is: Oipl. 9. W. Eckslein F isc:hcrwco Z RNOORF (Old) SOFTWARE-MODULES STATISTIEK in het ccr:,lc nutnmer van d it jaar is een tet;t!jepubli &ccrd van de statislickmod;.l cs CE-502 A en CE >Ot de PC-l 500(A)/PC- 2- Kort gel eden k wam mij een ost voo <.ttzel fdc prc9rammablokjot: ondor O!rQn in h el Amcrl ktionhu b lild P0<;kct Compucr Ncw:llCttct. Een PHH' bevindingen uit h e t d csb ctrcff endo artikel wil de r cd.:ikth.: guih ter esseerd!en n ie t on thoudun, ondat ze van doorlaggcveod belang kunnen zi.jn voor een vcntuclc ai.nkoopbeslissiog en omdat oen wl)(trschuwing bij het 9tbrulk hier ons inziens op zijn plao ir;. Hel 5 nl. ocbleken in de Amerikaanse tc-:.t d.t enkele bcrekenlngcrt onder bepaald<- omstandin (7eer) onnauwkeurige 0: 7elfs aper-! foutieve rc:suhaten geven. Ondctstoond een tobel om dit te illu::.treren: bij invoer vnn de woorden e5s, e66 en 867 vindt mcu: GROOTME IO M2 MJ M4 Skcwnc Kurosl UI TKOMST ME T MODUUL o CORRECTE UITKOMS T, Een ne-gaicvc w33-rde voor kurtosis i). nacuurlijk OtYno elijk! riet tweede moment, hoewe niet absoluut feut, is ook niet bepald nau kcuri9 te noemen. E:ên van de fouoor2aken is gelegen in het feil d,., tijdens het bcrc:kc:ncn vqn ÎX, rxi en îx' de 2-cijfers C{lpó,'l citeit va.n de COrtlJ)vter zijn beperkingen :>telt thul de nauv.'kcurl!fu.!'ld. De daarb ij vereiste aftrekking van bij: na gelijke get.illen, die ieder een kluic procentvele fout hc:bbun, lei d e nl. tot een ver c hll woordo uct c..:in grote p roccntu«.:lo fout. Je kunt niet veel nccr t.<0 d it J)t'Ooblccm doei\ don j e gegevens voorbcwcrkcn. J\trn.mer genoeg z ijn daartoe geen vootz i ningc:n gctloffen in d e progt'amma's. (A.h, je in het gegeven voor-beeld 866 aftrekt van de: Ingevoerde getallen, krijg je..,.-el correcte uitkomsteo}. Ma.ar de m.akcr v de ptq9taiiwft3 's. had beter c<.'fl 9C' SA:hikcr rt'kenschc.:ma kuf'lif\cf\ toep..tsscn. Het gemiddelde Xhad eerst kunnen worden bcrf!kcnd. Verder had de tcllcl voer M2 k'nen worden becijfcl'd volgens r (X - ) t in plaats van als r XJ (IX) t /N. Ecri:jkhu:dsh,lvc moet hier bij wor <fr:n 9ozc!J(J, dal hel op de2' móniur niet zonder m..:cr mogolljk ;iou zijn ctn d e 9ecomb,lncor dc g<:gcvcns val'\ v cr :,,;hcidenll be& and en te vcrwcrkt:n. 0 :. r zou 'el om heen te komo / ijn, aar h el zou er.:t:kc:r n iet gemakk elijker oo zijn {JCVordcn. Voor <Je berekening van M3 en t.i4 9cldl itjic. dergelijks. Maar tr schuilt oog een bron van..,..,iu:u-ri!7e id in deze progrmmta's. Het gebfuik van de functie machtsverheffen ia. funest voor de nau.,,.,keuriid van de bcl'c.ol<eningen voor de t-test, val'iantie-4naly:-.e, gemiddelde waorde tn motnet'lt. Het gebruik van bijvoorbeeld x'2 in t>loots van X X heeft twe be2wart:n: hel i!:. cc Stuk &roger en minder nauwkeurig. Sij l\'l4c:htsverhcffen v.or < notncl ijk gebruik gmuakt van looarllhnen om een bcnodc t i o9:; r e\j llaa te b.crckcncn. O i t).aa doorgoöns 9cpoord met ki eine -0 nn ovkour i ghcdcr. Maai d<i7ó worden s ter k vergroot l f güvrtl er!jotallt u van t'llkoor moc! t cn v.orden afoctr kcn, d ie vrijwel even.9roo zijn. En döt i:; nv j.ist vaa'f< zo bj s u i r. i ch reken-nc:rk. Oc rout in M2 b ij h e t 9(lgi:vcn voorbeeld i:; ook volledig te wijten aan hel gci>ruik von de runcie machl:. vcrhc-fftn. Tot slot wljgt de Amer ikaanse let.ter nog oo een minder bezwaarlijk nodeel. namelijk hel ftit dat in v itr programma'$ de Îf'l9Cl0ttste gt!9cvét'is in een tck$tvariabelc tnordt:n QéPlaats t.,_,en word! derh,alve gcdwon<.}c'n alle gcg<.vcf\s kont- en-ki aor, dat wil 2cg9en 4$ 9«Jtál.tonder mccr in te vocrc!n en niet in forrn ulevorm, to.il.; 968 -?50, (G t- 60?)/3, o f ict:: dergel ijk. B lijkbilnr 'il <:n zo de 9ele9e nh(!id bieden om mei het intikken von ccin E.i<n te geven d a t de 9c9cv.n:..invocr ifl beëindigd. Er zou welu9 r0nt3r;ie voor nodi9 zijn om hctzcllde r c sullaat op een andere manic l' te berelkou ncrk pkel spe-clali5-t Nol'lin Robert fijntjes. op. l(...v. u wel rekenen o:> uw pocket?! Onder een soortgch JkC- tilel i:. jjreo.-d cc::n no9al gcruchm.ktnd arikel verschene- in dv v<ikpcr». Hee bet rof toen overigens de meest geavanccc:t'de r c.<kc:napparaen, voor.al die van Hw l ec:c P4ckat'd en Tc- xs ln&trvl'nen. Oe cindconclvsie was: wee:t: voor:lchclg; a f9oz.ion vnn be9rijpe lijke beperkingen kuntlc n t c.:hijnbaar Ofltilchuldl!JC bcrek.:iningen 0aal v<:rkcer de 'csul -, cn <ip l vcrcn. [ r word! in dit vcrb4nd 'l«.:,..prokcn van 'slonz90 bt.rckeningsmcthoceo' iin de lngcbr.ikkcn p ro..: grammatuur. saan dch W.IJ dat de 5-ehrijver advséut walj tgewc-c-st?) V6t'I Hf:> en Tl voor d ie.zeilde clcuhtors. Er i$ over dil onder... erp weini9 leeare, bruikbdre. en.tifwli9c leusof voorhanden, zo heb ik moe:en ViStstellc-n Do not smil4!! 53

10 All and more about Sharp PC- 500 at De Pé-2 /PC- bevat in ieder 9eval een overigens ni et P. r n stige ingebakken r ekenfout. beter g ezegd anoma lileit (iemand 9eiOteressee rd?), waarvoor niemand mij een goede verkl alin g heeft kunnen 9even. ER VAN UI T GAANDE DA T H ET BELANIG VAN HET ON DER ERP VOOR ZICH ZELF SPREEKT, DAAG IK BIJ DEZ E VOORAL ONZE TH-ONOERWUSGEVENDE LEDEN UIT EEN ART I KEI. T E SCHRIJVEN OVER REKENFOU TEN EN -ONt-ZAU\\'KEUR G>-tEOEN R.B. zie ook dé r ubriek LITERATUUR MODULE BUSINESS GRAPHICS Oe;ce modülc biedt S vcr schillcooc grafi :sche verwerkin9srno9clpkhedcn, namelijk: - C;r kcld;o9rom PI E - S taafd i \lgrorn S AR aoor monl b- stapel ef'l<i c;-gegr oe,ieerd - L ijndi agrarn L N. - Pundi agram PT. - Curven CRV a-linoair b-<:xponcnti cel c- lo9or iihmî$ch d - powe r Na hc t indrukken v an d e -toets als d ez e van d e naar de mode gaat, ver schijnt i n h et disp l.ay h et vol gende: P I E B AR LN. P T. C RV Het a tivcren v an een progr amma geschi ed t door op één v an de r eser v etoetsen te drukken die onder d'e l etter s staan, I n h et hier vol g-ende zullen alle p r o9ramma' s bekeken, en bckomment ;;,ri cer d wor den. In h e t al ern een k un wol'den gezegd dat <Ie rn o<:fvl e 9 c bl't, i kel'vl' i end e l ijk is. E r zijn tal v an beveiligingen in!j eboj.wd. \'iordl el' e en fout e waarde ingetoetst, dln verschijn! er een fou!melding. Na h e t indr tjkk en van de ENT ER toets v oerschijnt de r e gel wa..,rin d e fooi g emaakt i s en v er volgens kan e r gekol'l'igeerd wof d en. C IRKELDI AGRAM PI E Er ka n maximaal met 26 variabelên wo d en gêwerkt. De e i rke l wor d! dan in 26 segmenten veldè<:ld. ndien er meer dan 8 segmenten!jebruikt wo r den d an wordt autonlatl sc;.h naai CSI Z E. over ge:sch akeld (symboolfolmaat}. Er zijn verschi Il ende moglijkheden: een gesloten cirke ldiagram met één Qf meer Stukken die e i' uit Springen. V an elk Sluk ap.alt kao wor den aan gegeven of het wel of niet eruit moet springen, C i rke lsegmenten kunnen op 6 \fer schillende manieren 9carccerd wor den in én van de vier kl e u r en. Van de ingegeven waar den v ordt ook het percentage berekend. B A:MAANOAG 8 : 0 NS0AG. C: WOENSOAG O'OONOEROAG E:URJJUAG lotal: ] % Jû % 3 /.:H% % % % I nd i en vun a rcering gebrvik 9 em ak t word t ko st hêt vel v aar d i gcn v.:in e en c irkeldiagram wat meer tijd; met n ;,\rnc i ndien wordt 9cko2en voo r d ê vl ;:tkvullin9. 8 A:t'IAANOAG % B:OINSOAG % C: WOENSOAG % O:OONOERDAG 4 75% E:IJRIJDAG % TOTAL : % lr'di cn een cir kel in t wee stukken wordt v cr dl':cld tn h et eerste stuk is nul ter dj h et weed e stuk een wil lekeurige waarde heeft, d an wor dt d e c i r ke l wel g etekend, nl aar ver schij nt e r een foulnle lding: MEMORY NOT EN OUGH Het pro9 ramma kan deze gegevens niet ver\vcr ken. Na ENT ËR kan men d an opn ievw begihncn. Wordt aan de ene variabele eoen kleine wa(lrdtj toegekend dan I CQPt het pr o- 9ramma wel. Nadat dé 9 C9 Cv Cn$ z ij n ingevoerd, vol gt nog een mogelijkheid tot korli 9er cn. EDIT Y/N? A l s N wor dt ingetikt volgt de v r aa9 of j e d ezelfd e data wi h geb r uiken: SAM.E DATA YI N? Zo kao <Jus vrij snel een.;,oni ol cirkcldingrammcn worden Jémaak t. fl ST OGRAJ. BAR Na op d e desbetr effende r eservetoel s te h ebben ged r ukt verschijrll Cl' in het d i splay: ' BAR TYPE (N/ S/G)? E r k an uit drie v erschillende staafdiagr<'!.nmen worden 9Cko zen, n amcl ijk: - normaal; - 5tap cd end; - groep sge wijs. N a het p loh en v an een nolrno')l)i :7.to.Jidi.'J9 l';:irn k an enèt de... zelfde <lt'lla indien deze ;oel'eikend :ic ijn, een gestapeld saafdia9rarn g ep lc.t wor den. N ad at één v an d e v o'.:lr i.:inten is gekoien wor dt g evr{l{lgd n aar het aanh)i OAT J.\ SE TS en daar na om het at)tal kolon,men. Indien op de ENTE R toet!< wordt gedrvkt, z:.il het geta l d at er achter staat a ls j vi :<Jt w&rden beschouv. <J. Sand aard za l ht geta l één ver schijnen. B ij de 9estape:nde eo de 9<::9r'O<.PCCr <!e d i a9r.r.uncl wor d t 9ev,..aagd om KEY la tn KEY 8. 0:> d e plaat s v.:in KEY I A c:n K E Y 8 komen namen te staan, die el k 6 karakter s l ang mogen zijn In de 'plot' za l daaronder een rechthoekje verschijnen waarin de arcefi ng (in de Cesbetr effende kleur) wor dt ál),ngegeven?od<t de var iubcle i n het 9c:;tap cldc of geg r oepeer de s.:i.:ifd i49rom herkend k an worden. 8i,j een var iabele Zijn 32 teken s voor de beschr ijv ing beschik baar. Z ijn 6 of mi nder teken s 9enoc9, dan al l een ENTER i ndr.u.kkcn, al s K E Y I B v er schijn t. 54 Do not sell tslfim, FD 3-85

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ",,'" 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,... " r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,." :~.

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ,,' 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,...  r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,. :~. '-I.1l! ri,., 11 '".. ",,'" '... ' \\..,,-...:,...'~:I '--l_.c; :~., r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~....l...-,." 1----_..._.,' _r-..."..~"l '..:Jiz.~.I,.:: '-....,;=0',~,... ". ol' ',,,j'i!'jt"";'; --- -

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA P A T R I A» N U M M E R le JAARGANG Bij dit nummer behooreu twee losse teekeningen 5 DECEMBER 1919 No. 21 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER VEREENIGING

Nadere informatie

JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988. Prijs FI 2,00

JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988. Prijs FI 2,00 11 JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988 Prijs FI 2,00 REDACTIONEEL Werelddierendag 'Allicht' iseenuitgave van de stichting Allicht. Deze zet zich in voor eendemocratisch, mens- enmilieuvriendelijk energiebeleid.

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus Studententijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking mei BSG, Studiekring Vrij Onderzoek en Dienst Kuituur - 11de jaargang - nummer 6-22 december 1993- V erb o fsta d t op d e V.U.B.

Nadere informatie

CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV.

CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV. \,' I 1 N H lj D 1. Voorwoord bu deze nieuwsbrief. 2. Een brief van Edit.h. 3. Hezcek van Edith Nieman aan Nederland. I.. I Buen provecho I,Smakelijk eten I 5. Ingezonden tekening. 6. Een bevalling op

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m.

H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m. H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m. A f s t u d e e r s c r i p t i e v a n H. P. T. v a n D i j k B e g e l e i d e n d d o c e n t P.

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The version of the following full text has not yet been defined or was untraceable and may differ from the publisher's version. For

Nadere informatie

Confronterende vragen dienen het doel. randvoorwaarde. Inzicht en overzicht geven, oplossingen. Typisch een vraag voor, is rake

Confronterende vragen dienen het doel. randvoorwaarde. Inzicht en overzicht geven, oplossingen. Typisch een vraag voor, is rake JAARGANG 5 NUMMER 3 OKTOBER 2009 M A G A Z I N E Onderkennen e van grenzen e n is wezenlijke e randvoorwaarde Inzicht en overzicht geven, oplossingen aandragen Typisch een vraag voor, is rake formulering

Nadere informatie

omdat een oomputer kopen

omdat een oomputer kopen Computers nemen een steeds belangrijkere plaats in ons leven in. Op het werk, thuis, bij hobby en spel. Geen wonder dus dat het aanbod aan computers, bijbehorende apparatuur en computer-programma's érg

Nadere informatie

l!lllll!lylllllllllllllllllîll4lllll!llll!lll!llllllllllllllllll 2 2 / D l. l a - a 6 2 2 9 f)i)a:,111 GE ENSCHHPELIM REGEL G VERIGIVDS- & GEZOND DS GIO GRONINGEN ALGEMEEN BESTUUR Vel-gadel-ing 24 mei

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - SEPA... 7. Hoofdstuk 2 - Uw organisatie en de overgang naar SEPA...14. 2.1 En uw bedrijf?...14 2.2 Impact Check...

Hoofdstuk 1 - SEPA... 7. Hoofdstuk 2 - Uw organisatie en de overgang naar SEPA...14. 2.1 En uw bedrijf?...14 2.2 Impact Check... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - SEPA... 7 1.1 Wat is SEPA?... 8 1.2 Wat is IBAN?... 8 1.3 Veranderingen... 8 Hoofdstuk 2 - Uw organisatie en de overgang naar SEPA...14 2.1 En uw bedrijf?...14 2.2 Impact Check...

Nadere informatie

NAUTILUS I INTERN ATIONAI

NAUTILUS I INTERN ATIONAI NAUTILUS I INTERN ATINAI Ministerie van Soiale Zaken en Werkgelegenheid Afdeling CoUetieve Arbeidsvoorwaarden (CAV) Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG KethêrlaniSs ffite Shorpioensttast 266,3067 KW Rotterdam

Nadere informatie

a~1 PROJEKTHULP voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J...

a~1 PROJEKTHULP voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J... PROJEKTHULP a1 3e,i aargáng nr. 2 dcnember 198J... voo ft WOOR L BIJ DE? E N I E U W S B R lef,. Hat laatjtc nulluller van dit kal(mderjaar lig't nu v;>or 'J.. Ik hoop dat de in.t.:loud van dit numm{jt

Nadere informatie

"Het Intemationale Tehuis" geopendl

Het Intemationale Tehuis geopendl Een greep uit de geschiedenis van de EBN Op het vlak van de huisvesting is 1986 een zeer ingrijpend jaar geweest voor de EBN. Immers, eind maart brandde het monumentale pand aan de Alexanderstraat 2 voor

Nadere informatie

tla NIEUW- EN VERBOUW TWEEDE KAMER DER ST.ATEN-GENERAAL PriJS f. 19,00 echmscbe Un1VElrs1te1t Eindhoven

tla NIEUW- EN VERBOUW TWEEDE KAMER DER ST.ATEN-GENERAAL PriJS f. 19,00 echmscbe Un1VElrs1te1t Eindhoven tla echmscbe Un1VElrs1te1t Eindhoven NEUW- EN VERBOUW TWEEDE KAMER DER ST.ATEN-GENERAAL 1 PriJS f. 19,00 0 VOORWOORD Door de grote hoeveelheid aan materiaal was het noodzakelijk dit jaar het collegedictaat

Nadere informatie

Internet, een wereldwijde revolutie die al veertig jaar duurt. Jaarverslag 2009

Internet, een wereldwijde revolutie die al veertig jaar duurt. Jaarverslag 2009 Internet, een wereldwijde revolutie die al veertig jaar duurt. Jaarverslag 2009 Verslag Raad van Toezicht 2009............................................. 07 Inleiding..............................................................

Nadere informatie

ra e Ie nsis an zon er VI

ra e Ie nsis an zon er VI Uitgege en door de vz Liberaal laams erbono, St'chting A. anderpoorten,hoofdredacteur en verantwoordelijke uitgever.piet Van Brabant. Zeelaan 124, 8670 Koksijde Administratie: de heer Stiel jens. Liberatar.

Nadere informatie

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Zwart op wit - Janique Vanderstocken 2 Referentiewoorden 1. ik 5 2. lat 13 3. map 25 4. lees 37 5. raam 51 6. pen 65 7. gom 79 8. vier 93 9. doos

Nadere informatie

editur-iaal EXA -!?!... MANNEKE, VOLGENDE KEER GA IK MEE. INSCHRIJVEN tn EN INSCHRI~VINGEN At a te het LJa1'C:

editur-iaal EXA -!?!... MANNEKE, VOLGENDE KEER GA IK MEE. INSCHRIJVEN tn EN INSCHRI~VINGEN At a te het LJa1'C: VEERTI.NDAAO. TI4D.CHRIFT v.u. rn. rneou5 a. ven evenslroet 20 3000 leuven editur-iaal 4AAROANO 4 NR.13 6 rnaart 1978 REDAKTIE & ADMINI.TRATIII: :>~u;; - t.. VAII EVENSJRMT 20 3000 LE~I tel.016/22.44.38

Nadere informatie

.AD VOO EXPERIMENTEEL RADIO-ONDERZOEK

.AD VOO EXPERIMENTEEL RADIO-ONDERZOEK .AD VOO EXPERIMENTEEL RADIO-ONDERZOEK Elke amateur heeft in zijn kortegolf-ontvanger of -zender H.F.-smoorspoeltjes noodig. TRILECTRON brengt deze thans in den handel : vredesuitvoering op steatiet, belastbaar

Nadere informatie

Redactioneel. Het Proces

Redactioneel. Het Proces Verschijnt tweewekelijks De (niet in juni. juli. augustus, sepiem her) AfgiRekintoor Moeial 1050 Brussel J VU: D. V icciro Studententijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met BSG,

Nadere informatie

tt ~tamboompjt ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANTJE 17 e jaargang, nr. 1. januari 1989 AFGIFTEKANTOOR 8800 ROESEl~

tt ~tamboompjt ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANTJE 17 e jaargang, nr. 1. januari 1989 AFGIFTEKANTOOR 8800 ROESEl~ tt ~tamboompjt ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANTJE 17 e jaargang, nr. 1. januari 1989 Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door de V.V.F. afdelingen Kortrijk en Roeselare Verschijnt niet in juli

Nadere informatie

- r -r OPRU~~~NG. f 35,- Beursaanbiedingen! Kunt u niet op Zandvoort komen? Geen probleem, bestel dan telefonisch (01 0) 425 42 75

- r -r OPRU~~~NG. f 35,- Beursaanbiedingen! Kunt u niet op Zandvoort komen? Geen probleem, bestel dan telefonisch (01 0) 425 42 75 juli / augustus 1996 Speciaal op het djskabon ement Last War 1 & 2 Mars 1 & 2 Siege Patch Command 2.40 IF: Tilbu g ~ MSX COMPUTER & CLUB MAGAZINE K&K is terug Pmarc vs. Lhpack In den beginne... CD Computer

Nadere informatie

juli 1990 no. 6 lrlrrn.uit: I Alttr.{ lr ulredn.dtlna R,lenkoDsrcn RekbespEkin8en... Komende acuvireiten

juli 1990 no. 6 lrlrrn.uit: I Alttr.{ lr ulredn.dtlna R,lenkoDsrcn RekbespEkin8en... Komende acuvireiten NIELWSBRIEF van her Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Gcnootschap juli 1990 no. 6 verschiint 10 naal pcr jaar!dul Llon\, I V.A.Ll - ljt.dn, rcl.lll0 5351i)5 lirn\dcbre\\er.l.\'.a.u.. tlrrcchr.

Nadere informatie

ij WOE - I Kostendeclaraties fll3

ij WOE - I Kostendeclaraties fll3 Dossier: Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) WOB-verzoek geadresseerd aan: tumc Datum WOB-verzoek: 17 maart 2015 ij WOE - Kostendeclaraties fll3 irr WüE - Z Kostend,eclaratles ü14 irr WOB; - J fl.red:itcards

Nadere informatie

SO N ST~FE DESERT."ê::stm lau REL

SO N ST~FE DESERT.ê::stm lau REL YOU'U BE IHITIATED ;"/0. IholU...4 "'"' '-thi;" lawn - H.Jtl """*11 1.J1 u.t,h I'MrIT' pir""" SO N ST~FE DESERT."ê::Stm lau REL.. It' C H A I L E Y C H AS' _.. ne... _O"'YC"."". lkllllutt\.mft.t 010.....,

Nadere informatie