All and more about Sharp PC at

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info"

Transcriptie

1 All and more about Sharp PC- 500 at 3e JAARGANG NR INHOUD SHARP HANDCOMPUTER CLUB VAN DE REDAKTIE op de valreep errata 'BNIE UWS ARTI KELEN softwar c- r ecen :::.ie s softwar e-bib! iothcek CMC- CA T n u ook met tellcrstl'lnden pr ogramma-voorbeeld SOF TWARECENSI ES hul pwerktui 9en software- modul e$ stati s- tick modul e business graphic VRAAG EN ANTWOORD Pl0GRAMMA'5 h et b clc9!jcn van <.U',!tscn met compl et B ASICwoorden (PC-l 500) t empl ate':,;..tekstvcrwe.-ke r voor C-25.!ug (PC-25) testprogramma {PC-26) , l : ASTRUCTIJREEL PRQGRAMMEREHA :GOSUB STRUCT UUR': END 2 : ' SHARPAPR IHT GEEi NAAMLOZE BAS C AL S l'\et WIL STRUCTURE REN. HEEl DUS :!; : ' POCKETAPRIHT SHARP POCKET BASIC OM HET GûED TE LEREN 4 : AEAS I C'PRINT ' ASIC + BASIC: = TWEEA: RETIJRHI 5: ASTRUCTUUR' é-: GOSUB ABASJCA 7 :GOSUB ' POCKET' :: GJSl ll 'SHARPA 9 : RETURH It.'PUT SIAAT ;A l G00 20.!!E. 66. L TERATUUfl 66 ADVEfHENT ES i:ie pag. 4ê, 49. SO tn 66 LEDENLIJST zie. pag. A, B, C en 0 s a CD dj c::ii2 aaéil aáéêt>éê e tl a au u ia l:jfjl!je:ttablljfjc:jg UD à à l!l CHH ' ' 9 èl IËJ lil ii il www. PC-500.INFO Do not sell this PDF -.. «>*> ( ' '

2 All and more about Sharp PC- 500 at ADlJERTENTlE PC-500 (A)/PC2- SOFTWARE DIE ALLE BELOFTEN HARD JAAAKT T u... bo T APE HET PROGRAMMA WAAR JE ECHT I ETS MEE OPSCHI ET! f 32,-- maakt all e cas:octte- functi cs tol 2 x $ncllcr en band verb r uik dito lager; p lus CLOAOt.?, CLI ST en COPY. bediening b lijft volkcmea ge l ijk; 'l.(tngzame' banden z-0oder rneer in te lezen; (IQk la\9z,33m wegschrijven m ogelijk OuimlNDEX 'PC-500 I N T ERN' razendsnel zoek- en bchcersproor.amma voor best<.inden; b ijv. 200 adr essen (CE-6): gcm. zoektijd binnen s. inu met AORESCURSOR, AUTSHI F='T. F'L ASH BACK, e.a. h andige fvneti es. HET L AATSrE WOORD voor iedere P C- 50 0(A)/PC2- progr amc ur die meer wil neten d.an er in all e andere machinetaal-h ancbo-ek en sta'lt. deze Duitse 'bijbe l' van 3SOblz. g.eeft een!jcdclailecr'd Qcco.'nmentariccr dc RO.-listin9, editor - en 8 ASI C uitbre id insen; alles in uits tek ende Ork w ('l lit e it. i ncl. f p ortokosten. l cv e r in9 na vooruitbetalin9 op 9i llonr Programma' s op microcasseue f 3,-- extra. f 49,-- f 6.J,25 T c vctls op! ima l i ser in g of áànp ussin 9 v ;:in uw pro9 ramm s en onti kkelin9 van nieu we, volgens uw wensen. Kad;i < VC RO'l'STERHAUl.E ''. (05, 3?)-, 530 \{ OEN HAAG AFSLAG ::J' <:::7 HOUîEN... / HOE KOMT U BIJ ORMAS? Per <uto: i c kaartje ;.,: vánaf station U TRE CHT CS ;; bus O?, r ichting Schalkwijk ver trek 9 min voor het hele uur uitstappen halte UTRECHTS N I EUWSBLAO.:tankocn s 0 min over h el sç he. uur b vunuf' station HOUTËN: b us 05 (moet r bed r ijfsterrein Ooor nkade 9<:t<n} vertrek 9 MiiI over het gehele uur uit tap.pen h alte UTRE CH TS NI EUWSSL AO Vo:anaf h ale UTRECH TS NIEU\'t'SB L AO is het c irca S tnin le>pen ijl f;i {:l (!) Do not sell tlis lot= '!'!'! 3-85

3 All and more about Sharp PC-500 at We gaan l 966 mel r.im?.25 eden het vlcr <ft: c lubj;)ar in. Eao klein v.ondor als je wee t, hocec r hot reilen en zcllon van du S HACC aan elkaar ll;jnnt von toevalligheden. Ik h<>oo don ook v l)n harte dat wc {dnt wi l zeggen de aktlcvclingcn tot nu toe) binnenkort worden verrai;t door nieue Initiatieven, liefst eek van ' sliapcnde' ledcn (met re,pec en bc9f'ip overigens.. Zo voeld lk me onlangs $terk aangesproken doot' een vrij nievw lid, de heer de Jonge uil Ermelo. Hij spret..4( over 'het vormen van een lezers kring'. ' Ik n bereid'. zo schrijft hij. 'mits een anntol onderen dat ook doen, mij te äbonneren op een tljd:.ch r lh (Nedcr l nds, Duits of Eugel!.) en een u inrck,cl I C mökèn vttn gelez.en artikelen over de PC- SOO en cvenuele ande r-e SHARP-Hondhc ld5-'. ' E r kan den mosclijk en leuk. bet.and vtn ip.0 en dergelijke worden opg ebouwd', vct'vol9 de heer de J onge. iclt'<jetm dure bladen zouden mogelijk door S>>tACC /of ORMAS? R.8.) kunncp woflden 9e&ubsidiccrd'. Peter v.,. Doorn uil Baarn heeh at langer t:4..-n poolingsysuem voor hel (cxtrt..'t.'fn-dure?) bl d vml de 'Chb dc::s Shirpcnicrs. Na /0,- te hebben ovt>rsemaakt aen Pctcr, dr.ai je mee, mjr hel 9aol wel op een volkomen vrijblijvende ba&is, dat wil zc99cn zelf nieuwe ntirrimtr' a.>nvrotjcn co ied.;r locst (en cqpicert) voor zichielf. Toch door allo dcct n.n<r s hoge l ijk scwaord<:erd. UAN DE REOAKTIE OP DE. ljalreep Nog Juîst v(>or het ter perse 9.'l.tln vo'\ dit bi 4d ontv in9cn we het orwfcr t t<nde miniprogr3mma, tjo voor ct:n s ter in vie ldeuren. Afkoms tig von P c-ter van Doorn. 0: SI ER :GRAPH :. GLCURSOR <00, -00>: SORGH : -=OR l l TO 8 20:LINE <0,9>-<C7 9+RN0 5 * 0>* cos c 20>. oa +RNO 5 t J0l'tSIN ( J 20> >, RNO ,.fil!.f!..!; N EX î j :TL F 0: END Voor s>f'inte:n in a lleen Z\va,..t, worden.,,.evan?t'n door:.rho 0 ' '. ',, ''\' ' ',,,,...,,;,, : , '......,,',, I \, f ' \ ' ' ' \,,. moet hc-t ondcf'r.tr-ecptc CLUBNIEUWS t -..: Cl.UBBIJEENKOMS...._. Lodt uw funasic ook eens do vr ij <: loop In deze donker e du9(:n o f r eagecr op voorstellen van ancjcr Jn, 2aterda9 lebruari zijn wc eer b ij OflMAS te Houten uitgenodigd voor een chbbijttnio(om$t. Hopelljk is er dan wal d.jidolijkhcid over een aantal ver94ande p larncn rne de club en hel blad. Troteer cju), Koning Winter en komt in!jl'ote lalc LA...W licht l aer' çhijn en over dt'!' okoms van de c lub, u a ls pockec-eon'lf>u!ét'aar niet in d e kou wi l lacn taan. CH> Zlltcrdo9 FEBRUARt to HOUTFN aonvang: O uur bij ORMAS BV NB Er zullen broodjes en koffie v <..,.kr ij ajr zij n! Voor t>crcikb.;)rheid van ORMAS. 7ic binnenzijde onu:i4g In gcvol van slecht... eer zullen er voor de 'opc:nbjtr rvoerders bij de bu:shcallc Uttt-chc-N<:uv.:s. blad von 0. 0 tot 0.45 aut o's v.:an S t lacc leden kl{(lr' 6tJ{tn. ARE:\0 )4', z. 2 F OUT ENt..IJS T, punt 6 moet 2 ijn: SOFT RESCT: B ij {tuiencn: Pol<.E &790A, &SS, enz. AREAO -85, b!i. 6 FOUT BOVCN FOUf, r c9c- 5 moet zijn: mc ldlnu FRROR 0 AHEAO 2-05, bl i. 32 PLOEGEND! CNST KALENDER BEPALING progrlmmtr-e9cl 450 rr.oet z ijn: Maok vw conributie voor 986 cn bedrage van/ 25,- over op relo(enij'9 nr.!>2.85.sj.2!>9 van de ABN te Eindhovf!n. (glroni.mmer van de bark: 50000) c.n. v. PclV'lingmeesler- SHACC m.v- v- Cootributie S HAC(: '06. DANK U!!! Mocht u ook uw cor.tib utie over 90S uo9 s luods niet betaald hebben, doe dit d3n C)(lk meteen. Oo club kan nu eenmaal ni..::t zot'od(!f' geld. 450 : Y:Y+( ( M >S > 3! +(( )6 ) *30 )+(H!)7)>o3 ) +((' ) 8 ) *3)-+ ((')9)*30)+( ( M) IÜ) *3 ) 3-85 (il : (;] fi') Do not sellts l f!! 47

4 All and more about Sharp PC-500 at SOFTWARE- RECENSIES A l enl gu tijd een heet hangijzer in krlngon van SHA.CCocticvellngen. ' het kort de ovcf'wegingcn. A l s rtle lk de witte motor i, wanr mensen co kun.oen (pardon: moeten) drilaicn, dan vormt aoftwarc de onzichtbare bfandstor voor con'iputcrs. We kunnen en hoeven gclll<kig ook niet - alle programma's. die 'e toudcn willen ge.bruiktf\. zelf e en en/of te rnaken. Meer dan rijst wel autom;tt i do vraag. wat een bepaald stu< 'vreemde' software don \IOOr de: eigen gebrulk.slluatie 'waard' is. Het uilblljc:n van een antwoold weerhoudt velen van ons om er- &an te beginnen 4:; d prijs ncer dan f 5,- bedraagt, do lengte cl\kcle hond<:rden bytes te bu ittn gaat, of de maker, rcspectie... vel ijk Jeverarw:ifH v.-.in he t moois zich bulte n de laf\d$!)tenr.n ophoudt. De verspreiding vlln progr(mmqtvur v.ordt tevens in niet 9er ingc mate!)ehln<fcr<t <k>or onbe... gip: nietseggende or zelf misleidende pro9r3mmanamtn, '*>Cgrijp.elijke besc:hijvingcn tn onkennis bij dt mogel ijk geihh-.:rcsseerde. Sohwore... ordi dus, naar ik '3Mtt:m. veelal op aart>evcltng van eerdere gebruikers gdc.ocht. Eén van hen moei echter de gok hebben gewagd. oongczien pockeicompuor $Ohw.)re in vrijwel lle 9.an,.,e bladen schiltert door a fwetightîd. Mare Bruna behoort zeker tot do iniliaievelin9en c.q. voort l<lkker::> ots h('t 9aat om de <tnnsch.af van nieuwe softw ac (een 9okkçr Ql.I ik h(ln nt wi llon rlt>tmcnj, Zijn oftware-r eeensic is ook op tllgen initi<tief tot!olotld gekomen. Het v it9an9.spvnt:rnc:c bekendhl'.:id geven <iun soft.,,.._lre di:e dat OP gr ond v.:in ci!)cn ctvaringen verdient. pak me direkt nan. De t ijd van meningen peilen en diplomati ek overleg be... sçhouw ik hiermee voorbij. We be.gimen gewooi\ met de nieuwe ni>rick SQFTWARECENSIES tct g.aut In Marc s bijdra9e duidclljk ome-en '!ïi!j'alcmcnt von lwce produklen, w;)3rmcc noch enlf c lublid, noch Shu.P o f Ormas iets heet uit Je st oo. Onvcu dacht dus, zo'n beschr ijving, l\oo wol.... Hot 9-evaar of de verdenking van vrlandjcflf)ólîtick, e l katu de bal toespelen e.d. - dat in wottn tot nu toe doztt r ubriek heeft te9cn9choudc:n - 8 nal\ol\lflij 099il hclcm.ool uit te luîten. MH r Is: hel niet h.:indiger de wens van c:ll.blcden voorop 0 :ue-llen ' 20 goed en zo breed mogelijk te.,,orden giehlonneer-d? En is het niet gezonder uil e gaan van de beste bedoelingen en belangeloohel d, Olo)fl9 hel Ic... gondeel niel is aangieloond? Praehl9, maar nu de praktijk! Sh.-.fP lttu bijvoorbeeld (doorgaans In de V. S., :elden o f nooit In Evropa - op zich :elf tc:n 'bespreekpunt', wol mij betreft) ook $Ohw.)r(' moken voor haar pockets. Ormas seh die aan bepa lde m!tlllc' 0'dtr bepaalde voorwoorden ter bcsehikk i'g, Zo kreeg de redaktic onlonti' een nogal uitgebreid esvertolun Vottl de sohwaremocjui c Business Graphics voor de PC-500. Naas,t een gedeailleelde bcschlijving van de mogelijkheden en 'erking, beval deze test ook duidelijk een w'd -oordeel. Wat mij betreh: primo. maar anderen Yinden het misschien vct'$tandigcr zich «> de vlakte e houden door niet verder te 93 n dan een 'objectieve' be- chri;vln9, zoals dat zo mooi heo. ARTIKELEN In beide gevllllen kan men ovcrigel\s nog ki eten tussen een vrije c:n een min of meer gestndoordigcade ptoccdurc. Zonder do voordelen van de laats te bcnodcrln9 ite wi ll en cntkcmco, hoop ik dat we gespoard bi ijven voor consumenlis li sche uitwassen als een waordc-oordeel op grond van het oontal byes per gulden, of vcrgelijkba r gekruidcnic:r. Dan i C!r f09 een praktisch probleem: moet je een vitgebeid tc::stverslag volledig afdn.i\k..en In dit blad, alleen de conclusie vermelden, of volstall\ met de- mcdede ling <'4 het dnar en daar tegert li:o$cnver-gc>eding is aan te vragen? Air; tvsw<:nv.eg kan (fe re.:-\lic hel ni:rlijk ook in Qverle!) rnc:t de eser inkurtcn. OF OESKUNOI GEN MAKEN HFT N I ET (ALLEEN) UI T! In de reticl ZClek je je <Svf naar tlen goed programma dal preeh: die en die klus kl(!qri., LAAT ONS I N DAT VERBANO OOK ECNS UW VONSTEN WETEN!!! Mear $0mS Is hel aarbod zo rvim dat Jo niet weet wa e kiezen. In zulke, zij he-t zeldlame gevallen zov een verkun!)cn bied en. 9elijking uilkoolnt Het behooh na.vwelljks betoog d.t zoics een zeer tij d r ovcndo klur. is Cl' de oodi9c deskundloh rid vól'gt. toch tullco we zeker rîct alles vanuit dc:$kundigheid {ull c:on) moeit: ' goon bcoodclcn, Vooral h,'dlcidir,9...-n en h ondznamh-cid van plo!jramma's dienen ook de minde r Ctvttr<:l gebruike tcvr cd cn te stell en. En d.arbij tellen uw evaringcn vanzelfsprekel'm:i ook! A.I kunt o f wi v gen volledige lest,if,chcidcn, uw open aanmerkil'\gcn. maar vooral tip.s. verbeteringsvoorstellen en der9cijkc kunnen de wa.>rde v.an deze rubriek zeer een de komen. laa.t du wjl vat u horen! Verzoeken Om btvaaldc software te testen zullen niet altijd kunnen.,...orckn vern czcnlijkt. Air; WCl' nit:mand kcnoon o f kun!lcn vinden die het bc:trolckon pto9rarnma hcch, zul Ion V'fC het verzoek publiceren en/of cc:n tcs t cxcn\pl 3r artflv f 3geo; milar $lelt u zich van <fat.)ttts tc rlîtll I C veel VO<lf'. f{.(l. SOFTWARE- 8 BLIOTHEEK Ot aortware-l>lbliothcek bujrt htt orgenknd v8..n de club. ln.ste==:ing alo= toen er op do atte buccn.kocst vanacht er de be3tuuratorol nog ens d r ingend vcrd opgeroepen ow thuis even in de e igen progro a te dui ken en te kuken, or er t ets bij uo voo do bibl iotheek. Hen zou toch o.ltjjd wel één geohikt programma vinden, daar wae iedereen het roerend over een$. t:doch, noch b.u de 3oft a re-c0ördin:itoren, noch bsj de redaktj.e s er, oor zover btktnd, leto binnengekomen Vat ; oei dat straks : et Ouo l Hlcuv vorden al' ve nu al zo alor Z.Un : et onze goede voornecena?t (er ia veer eens een :oral3t opgeat.aan in oa.- neealtnd). Wij rtk enen erop dat alle n stcc ero al3nog over de brug koaen eet its 48 al ill C5 al CD 3-85 Do not sell this PDF!!!

5 All and more about Sharp PC-500 at :ids de otficiëlè aankondiging, zowat een jaar geleden, wordt de software-blb liothcc - al thans voor de grote schare SOO-gébrulkcr3 - nog steeds slochts bevolkt door een handjevol programma;s. Voor de en 00- aeri e i s het, naar verl uidt, niet veel beter ge3teld. Een royale 'd rn\).ti' van het eerste uur door de heer Oe Jong uit Leiduohendam vormt ook nu nog de hoofdmoot vnn de 500-3ortware. CoÖrdnntor Charle3 Fabrie en ond ergetcknde zijn het erover een dat voornl d door De Jong meegeleverde doku::in tatie voorbèeldig io. o u een ldae te geven, hoe Je iolet kunt aanpakken drukken wc hicrbo dén van zun progräciä!i mét de vol ledige dokumentetie af. Hiermee ls dus niet gcégd d3t het o moet! U;.i bijdr.3gen met een be::icheldcner of P.n opa;e 7- <:t te doku.oentatle i.un net z Nelokom! Voor opname in de bi bilotheek wordt minimaal een zo o l l edig mogel.o i ngevuld program.3fcrmul i<h verlango. Alles w\'lt \: v erder nog ala t oelichting h!jvoegt kan de verspreiding van uw progrmma( ' ) bvo rde r en en het werk van de $Oftwar-coÖrdina tor eemakkeljjken. zij hebben daarbu nog een ver2oek, l. l. om n de be3chrijving op het formuler erst in t à 2 re8. l s duidel.tjk a d en sbruik3doel an uw programma aan te sevcn. Die. korte om3chruving kan dan worden overgenomen in een t itellijst, welke bij de softw3rec0 Ördinator cn wordt bijgehoud en en beschikbaar :J. Periodiek zullen d i e l ijst en n ARSAD worden afgedrukt. Ter gelegenheid vn e HCC-dagn hcft Peter van Doorn een utgebrede ver.s,e van het ')Crdt:r uitgebrachte ca.s.:se t.t.e-catalogu pr ogramma. voor de t500 als preme utgerekt aan ncuwe SHACC-lcden (7, al$!k hèt wel heb). Ter aanmoedi ging wor dt dit handige programma nu ook beschkb3ar gesteld als premie voo inc ndr:j va.o een Udrage aan AR AO of Je bj.bliot heek. Om u alv<).tt w;>.rm t e maken cco afdruk van een ç3'-ll, gql rcter'3 pr03raç:ima i s te m3ken. P. B (mede naoens soft.., are- c oörtna toreil) CMC-CAT. NU OOK MET TELL ERSTANDEN Nu ku:nt u orde brengen in uw computcr-cnsscllcbest ;:ind! Dil pr<9r\lmma sceft v f (H)$' een ç vçr;,;iclit van do p r o-- 5rammoit; wesse::ochreven op eeo corrpoter-c asscte ook de bij het begin van d ie progri.lmma' s beh-of'ende teller standen! Da t maakt het tert.:9zockc:n h eel wat 9cnakkcl ijker. zeker wanneer u een C90 vol9èschrc.,,cn hebt. En dat all ês i:oldcr wij ziging in uw cassetterecorder. Een cassette. me t deze pr ogr<imma.'s kan nu ook uw e igendom worden, wanneer u een programma-list ing instuut't il\ de rediiktie van AAEAO of w.:a.nncet' u zi ch mel dt vo<.r de s oftw ar e-bibti otheck van de PC- SOO(A). Hel\laS i::. dit pr oramm< <llecn w rk zaarn me t c assettes d ie met d(l nor rtulè CSi\VE... _., cje PC-500 zijn opgenomen. O\ler een ' s nelle versie' v oof F L, PC-Work (QSAVE) en Tur-botar>ê.,.,ördt wol nagedticht, m:t:ir de (l fr ëf. h:llc::r vatl deze cassette vraagt leden di behul,>zaan willen z ijo bij hét uitpluizen van de mac hinetaal routines welke bij bovengenoerndc commando's worden gebruikt (.ûnt.:sct nct hem op te nemen. (02$4- S99) Tot s lot. Een aantal leden heeft gekl.:sagd over èe rede c assettes met de eer st( ver sie van CMC- CAÏ. (va::;tlopen van de cassettes) Laten tij zi<::tl even b ij mij rneld en <fun ku)l'lèrl Zij op d e c crstvol9 cnd <. clubbijecnkomst a ls fl09 een n ieuwe vcr:;ic krij9cn. P. van Ooo n Cll.t> Bovendi en kvnt u nu ook uw cincn labels voor uw cas :;ètte ::. uukeo. r=- ) 5 A ( Cl,,,.. ADlJERTENTlE Voor uw 8olhcr EP-r.ir; Vanaf heden zijn l c:: rm(ij)ap.i-cr en intcassettes voor uw EPl;4 ult voor raad leverl>o'j.l.r! en wel tegen de -volgende prijzen: themopupier (00 vel) f 3,- int<: sse Bes f 2, 50 $ ij b!sl)llingen vanaf f 6(), leveing franco ow adr es. R. IJ,orgc nster n 09e Wfi de laan TL VQof'bvrg 3-85 Do not f;li'fjg} 49

6 All and more about Sharp PC- 500 at l î è i i - : -... ;!.-... &: = l g; g; 2 t _Cl.,? -:::: 4 r... F -. i i i r? :. '::.t!!t4 ;4 : :...! : i J! :;;;. < ;.... ; f - -- > <.... % t - iî '$'....!! î : i ' l f ':; '.! -:..,. F !...,.!. : ; < l :! :. - r.. l... - ti tk. :. - - i -. iil tl i e ;: t il i5 t! () ï St? , < - :lil.: -; l.r > 'lfo4. ; w % ;; i s( il.. { - > ll - :--;:6. t - î t!i:; s J. - 8l - '.) < ( 0 ;. c- n <? :- :: ;; t::iil. z i f ;:i ;)'i. a 6. ;r. 6,V: f!. -!. =0:: i;,. is = x i ii '.; :'. -.: - 2.{ ï -. > 2 :-.. l.'- î - - i l,.,. f '! r! i,i!si t - 't > '! 0 '!.! e:;'ià.; äi:; :::! n 'c>,, <-t > ; -: l! T!J ' c - - e , c ----t:i<')fl:l(9'9<9 w. - ' ' -' ou t :.no,..,.. :-!::'! '?! :- N 0!lil i06ln Qe.)e,,Q &.... $... iii - l!),. ig e>cp o::> t, ' c; 8;'. t <> 50 üj I] {;) fil Do not sen this Pl5f!!'! 3-85

7 All and more about Sharp PC-500 at l. i : ;.. ' i ' '. ; ' '. : v ' :.;! ;l' -.. i '..:;.,;;{ ' ' ; :-. l...:;..; - r, : ' j! ' ' '!! t ' ' : f Il..! - \ ' ' ' ' J-85 Do not m!!! 5

8 52 t'.d ru l5 lil ID 3-85 Do not sell this PDF!!! All and more about Sharp PC-500 at HULPWERKTUIGEN Ho.w-cl de PC-500 van huis uit til eel'i doord4cht appar:uu i '. blijkn e r toch steeds weer oonvullende slimmi9hidjc s voor te worden bed,)cht. Sommi daarvan zijn alleen bruikbaar in zelden... oorkomende gevalltll (maar tljn dan ook zee,.. de moeite woord). De meer uni\lerscel beuikl'jarc hulpmiddelen worden vaak :Jtngeduid met bena.mingt._-n tls Toolkit, Pro- 9tM-utiliy''. of iets dergelijks. In deze cjrcgorie hoort een wcctal progt'amma's hui s die wat mij berch veel meer beke ndheid verdienen: TRl\Msofl TOOLI en RWE Rcllcs. Bij TOOL i;a do 9eh eu9enlndeli NG ccntral; bij AiYE Relics. de geflou!jt}tl NHOUO. A lleel!i bij Relics i in de meeste govallon ook opna:ne i n tcn f) 'Ogl&mm..f'egcl cnuitvocring i n du J LJNmodc mogcl ijk. IQQ!J.. is él-n vafl de oud:stc PC- SOO uilbrcidingcn en waarschijnlijk ook ée meest verbr cido. Aort>cvolcn wordt om de EPROJ.l-vcrsie (in een extern aan e sluiten aluminium kastje) te gebl\liken, maar een omgeboud CE-5 RAMOdute (zie AAEAO 2-85) voldo<t ook prima: :ielfs herhaalde malen all reset l'csultc-crt no9 nie in TOOL- vtorminking. Een korto bcsthr ijvin9 \li.ln de 2 commoooo' s vol!ji, - Al >f>eno- Nu dit Gommando i s h;t mogelijk om een twc'!ttd< oro9ri.lm.ma in te toetsen. on<lnnk!:i hot voorkomen v4n dcclfde (of ovcrlapocnde) r e!jclnynrrth e.:. Oc 'l'fcrking is du versclijkbaar rnet MERGE bij cassctte-opcrotlcs. Ook O'U kur'ren meerdere p.rogramm.a's oc9c'oe9c worden. -SPLIT- (en best..and progromtna kon worden opgedeeld in 2 pr09ramma-t'l.odulen, bij een op te geven f'cgelfk.ftlmcr. Ook nu ontst.)3t w er een situatie als na MERGE. -l NK- Hel omgekeerde vau SPL T: 2 programm4modul tn kunnen worden samc'o!jcsr[ol..:n, waarbij I s. voorwnrtrdj SOldl, dal daiif'bij d u r O!JOlnurnrners in Oplopende vol!'.)of'(ic rnoctcn blijven. - RENUMeER- Hitrmçc,;nnçn (dolen van) pro9ratf!.milmoo.ton hernummerd worden; inclusief GOTO s, GOSUB's, RESTORE en THEN vorwijtlngen. Ook handig voorafgaand aan LINK. -PROGRAM Na APPENO, SPLIT or MERGE is slechts één prograrnmamoduul te ediere-n. Mt: PROGRAW.{nummcr) kunnen we kiezen, welkè dut moot z:ijn. -PLIST- guch d e eer ste regel v4n d o ucticve (d.w.l. to edlteren) module. J=>LA5 de aase re9el. -Ef,ASE Een 9chc le pro9ra nnocjule k an in één keer worden gtwi st met ERASEi STATUS wor dt auomatisch agepa&t. -OELETE- Een blok (op te 9evtn) opvol9ende regels binnen een programrnmmoclult kan In één keer worden gewist (van. lot ). -KEEP-heefl een tweeledige functie: het heh de wer king von CM per ongeluk ingegeven NEW op (mit$ er SOFTWARECENSJES dl\arrio niets meer verknoeid i:;), terwijl ook nn een ll l:>ti-c;rror (44) het reeds io9élèton 9cdccltc iwccr editcer br/zl chlb<<r word t. -F IND- Hlurmeo kunnen wc he gehele 8ASIC -gchcur en (of eon dèe l daarvan) afzoektn n al': a) een bepa.alde 8ASIC - instr\jctie, variabele nf con $lnte b) een tm-paalde ( ekst- )string. -Ct-tANGE- is een krachig; vilbf>cidin9 van FINO: een uhdr't,;kkln9 nordt n.ie alleen gei:ochl, maar od< ver V.Jr\9Cn door een andere, a;>n te 90vcn ultdrj..king. RWE ''el I<: tie<:ft een ander kolt'o'lkter, l:oals we.aan d e tu:isc:hrijvlo9 van de instruc les ZYl len / i..:ri, -MOVE- mankt het mogelijk, onl één (of rnt.lcrd cr c) BAS C-rcocls ergens anders. ln het p 09r<imma te zee ten, onafhankel Ijk van de t'egelnvmmcrin9. Ui ter aard dit a l leen bruikbaar m.et RENUMBER! -COPY- copleert de inhoud von een oo t e geven reeks geheugen.adressen naar een (eveneens op te 9CV4.f\) adf-em>erelk, Werkt ook met ME, PVl of PUI. -EXCHANGE- ver wisselt de inho4jdcn v.ln wee (even anpe) ochcugcnbcr<:ikcn. -OEEK- {dubbel P EE:K): resullabl konll OY<il'(:Ctl rncl Z56PCEK X)+PEEK (X+ ); org handi bij hol ui tleien votl udresse-n en pointers, die uoodgcdwon!)cn over 2 byte verdeeld zijn. -OOKE X, Y- (dubbel POKE): hiermee kan een getal (ook decimaal) tol &S.SlS in één keer in twee covolgend.e, gcheu9tnadressen gepoket worden, onder tr'ioc'ilijk rekenwerk. -SEAA:CH- bcschouy.,t op te geeo uctugent>cr eik (RAM en/of ROM) als een lange s i ring, waarin het : tradrcs 'een substring (b)'cyol90rdc of ASC I ) moet nord n 9cvonden. Handig i r. orn Ic wuh:u, w(i J)r BASIC-r..,!Jtll < lcr cchl!jekorncn Î! -CATALOG- 9ccft een overzicht vó\n nll< flûbl'uikl lnbl s (NIET v,n de ve:-wijzingcn ernaar, zoal::; GOSUB Label 2). -HELP- geeft en overzicht van ollc OASIC-tokens (in numttieke volgorde), inclusief de &arbij rende ins.tructie. Al.LE geactiveerde t.lbellcn wol'den afsczocht, dus. ()(ik die van raod>e>ara;u.r en toolkits. -NAME$- levert de bij een w te gt.-vc:n tokc:n bchor('nd(. inftruc ie (erg nuttig bij dwrs.- c.<. bllccd-ll ST pronrammu s in BASIC (vanwege de a;nclhcid) - I N P T - I s een vorm var' I NPUT, wrbij (Je: h:uidige inhoud vnn de variábcic 'getjîspl<ycd' wor dt. Als dczè uit gcwljilgd behoeft te worden kjn mc:t ENTER wor den volislaan. -SE:EK- Hierbij kan c:en arent worden aan9e9cnen, w arna hel systeem oo zoek 9.u naar een DATA- r-egel waarin dil.arg..iment (b.v. string) voorkomt. Ocz.o OA A-regel wo<'d't dan bij READ ingeleen.

9 All and more about Sharp PC-500 at HCCK- be.ziet of een (te d imensioneren) variabele reeds gebrulkl Is voordat ERROAS optrcccll. Ahernaliefpro9rammovcrloop k an worden aan gcven. - RPU- -SPU- bc<foold om vanuit BASIC de 9criurul purposè fl ip-flop Pu e ' setten' o f te 'rcsellen' lntercssao bij hardworc-uitbr,:idingen, waaraan bnk-switchin9e pas komt. - SOAT- spreekt een razendsnelle sorteerroutine.aan, waarmee array's volgens diverse cricri in een bepaalde volgorde gebracht kuiocn worden. -F AC- hoort mijrv... inl:ic-n$ niet huis. In dit gezelschap: geeft do foculeeit van ec:n gc:tul < 69. -BYE- JiChakelt de PC- 5oó uit a ls bij a,.to power of( (CALL &E33F). _2o3S u wellicht met mij eens bent, twee waarlijk nut- 'ó uitbreid ingen. _.: RAMtJ.Oh TOOLK T v. ot'dt door diverse bekende t<>t'behorenlcveraneiel's verkocht (Speidel, SRS/F ankhauser), lcf'wijl RWE Relics wat brpertttc:r vcrkf'ijgb is. Het adr e' v de Ol'igînotor- ervan (ook de oor-sprong van BASIC8A) is: Oipl. 9. W. Eckslein F isc:hcrwco Z RNOORF (Old) SOFTWARE-MODULES STATISTIEK in het ccr:,lc nutnmer van d it jaar is een tet;t!jepubli &ccrd van de statislickmod;.l cs CE-502 A en CE >Ot de PC-l 500(A)/PC- 2- Kort gel eden k wam mij een ost voo <.ttzel fdc prc9rammablokjot: ondor O!rQn in h el Amcrl ktionhu b lild P0<;kct Compucr Ncw:llCttct. Een PHH' bevindingen uit h e t d csb ctrcff endo artikel wil de r cd.:ikth.: guih ter esseerd!en n ie t on thoudun, ondat ze van doorlaggcveod belang kunnen zi.jn voor een vcntuclc ai.nkoopbeslissiog en omdat oen wl)(trschuwing bij het 9tbrulk hier ons inziens op zijn plao ir;. Hel 5 nl. ocbleken in de Amerikaanse tc-:.t d.t enkele bcrekenlngcrt onder bepaald<- omstandin (7eer) onnauwkeurige 0: 7elfs aper-! foutieve rc:suhaten geven. Ondctstoond een tobel om dit te illu::.treren: bij invoer vnn de woorden e5s, e66 en 867 vindt mcu: GROOTME IO M2 MJ M4 Skcwnc Kurosl UI TKOMST ME T MODUUL o CORRECTE UITKOMS T, Een ne-gaicvc w33-rde voor kurtosis i). nacuurlijk OtYno elijk! riet tweede moment, hoewe niet absoluut feut, is ook niet bepald nau kcuri9 te noemen. E:ên van de fouoor2aken is gelegen in het feil d,., tijdens het bcrc:kc:ncn vqn ÎX, rxi en îx' de 2-cijfers C{lpó,'l citeit va.n de COrtlJ)vter zijn beperkingen :>telt thul de nauv.'kcurl!fu.!'ld. De daarb ij vereiste aftrekking van bij: na gelijke get.illen, die ieder een kluic procentvele fout hc:bbun, lei d e nl. tot een ver c hll woordo uct c..:in grote p roccntu«.:lo fout. Je kunt niet veel nccr t.<0 d it J)t'Ooblccm doei\ don j e gegevens voorbcwcrkcn. J\trn.mer genoeg z ijn daartoe geen vootz i ningc:n gctloffen in d e progt'amma's. (A.h, je in het gegeven voor-beeld 866 aftrekt van de: Ingevoerde getallen, krijg je..,.-el correcte uitkomsteo}. Ma.ar de m.akcr v de ptq9taiiwft3 's. had beter c<.'fl 9C' SA:hikcr rt'kenschc.:ma kuf'lif\cf\ toep..tsscn. Het gemiddelde Xhad eerst kunnen worden bcrf!kcnd. Verder had de tcllcl voer M2 k'nen worden becijfcl'd volgens r (X - ) t in plaats van als r XJ (IX) t /N. Ecri:jkhu:dsh,lvc moet hier bij wor <fr:n 9ozc!J(J, dal hel op de2' móniur niet zonder m..:cr mogolljk ;iou zijn ctn d e 9ecomb,lncor dc g<:gcvcns val'\ v cr :,,;hcidenll be& and en te vcrwcrkt:n. 0 :. r zou 'el om heen te komo / ijn, aar h el zou er.:t:kc:r n iet gemakk elijker oo zijn {JCVordcn. Voor <Je berekening van M3 en t.i4 9cldl itjic. dergelijks. Maar tr schuilt oog een bron van..,..,iu:u-ri!7e id in deze progrmmta's. Het gebfuik van de functie machtsverheffen ia. funest voor de nau.,,.,keuriid van de bcl'c.ol<eningen voor de t-test, val'iantie-4naly:-.e, gemiddelde waorde tn motnet'lt. Het gebruik van bijvoorbeeld x'2 in t>loots van X X heeft twe be2wart:n: hel i!:. cc Stuk &roger en minder nauwkeurig. Sij l\'l4c:htsverhcffen v.or < notncl ijk gebruik gmuakt van looarllhnen om een bcnodc t i o9:; r e\j llaa te b.crckcncn. O i t).aa doorgoöns 9cpoord met ki eine -0 nn ovkour i ghcdcr. Maai d<i7ó worden s ter k vergroot l f güvrtl er!jotallt u van t'llkoor moc! t cn v.orden afoctr kcn, d ie vrijwel even.9roo zijn. En döt i:; nv j.ist vaa'f< zo bj s u i r. i ch reken-nc:rk. Oc rout in M2 b ij h e t 9(lgi:vcn voorbeeld i:; ook volledig te wijten aan hel gci>ruik von de runcie machl:. vcrhc-fftn. Tot slot wljgt de Amer ikaanse let.ter nog oo een minder bezwaarlijk nodeel. namelijk hel ftit dat in v itr programma'$ de Îf'l9Cl0ttste gt!9cvét'is in een tck$tvariabelc tnordt:n QéPlaats t.,_,en word! derh,alve gcdwon<.}c'n alle gcg<.vcf\s kont- en-ki aor, dat wil 2cg9en 4$ 9«Jtál.tonder mccr in te vocrc!n en niet in forrn ulevorm, to.il.; 968 -?50, (G t- 60?)/3, o f ict:: dergel ijk. B lijkbilnr 'il <:n zo de 9ele9e nh(!id bieden om mei het intikken von ccin E.i<n te geven d a t de 9c9cv.n:..invocr ifl beëindigd. Er zou welu9 r0nt3r;ie voor nodi9 zijn om hctzcllde r c sullaat op een andere manic l' te berelkou ncrk pkel spe-clali5-t Nol'lin Robert fijntjes. op. l(...v. u wel rekenen o:> uw pocket?! Onder een soortgch JkC- tilel i:. jjreo.-d cc::n no9al gcruchm.ktnd arikel verschene- in dv v<ikpcr». Hee bet rof toen overigens de meest geavanccc:t'de r c.<kc:napparaen, voor.al die van Hw l ec:c P4ckat'd en Tc- xs ln&trvl'nen. Oe cindconclvsie was: wee:t: voor:lchclg; a f9oz.ion vnn be9rijpe lijke beperkingen kuntlc n t c.:hijnbaar Ofltilchuldl!JC bcrek.:iningen 0aal v<:rkcer de 'csul -, cn <ip l vcrcn. [ r word! in dit vcrb4nd 'l«.:,..prokcn van 'slonz90 bt.rckeningsmcthoceo' iin de lngcbr.ikkcn p ro..: grammatuur. saan dch W.IJ dat de 5-ehrijver advséut walj tgewc-c-st?) V6t'I Hf:> en Tl voor d ie.zeilde clcuhtors. Er i$ over dil onder... erp weini9 leeare, bruikbdre. en.tifwli9c leusof voorhanden, zo heb ik moe:en ViStstellc-n Do not smil4!! 53

10 All and more about Sharp PC- 500 at De Pé-2 /PC- bevat in ieder 9eval een overigens ni et P. r n stige ingebakken r ekenfout. beter g ezegd anoma lileit (iemand 9eiOteressee rd?), waarvoor niemand mij een goede verkl alin g heeft kunnen 9even. ER VAN UI T GAANDE DA T H ET BELANIG VAN HET ON DER ERP VOOR ZICH ZELF SPREEKT, DAAG IK BIJ DEZ E VOORAL ONZE TH-ONOERWUSGEVENDE LEDEN UIT EEN ART I KEI. T E SCHRIJVEN OVER REKENFOU TEN EN -ONt-ZAU\\'KEUR G>-tEOEN R.B. zie ook dé r ubriek LITERATUUR MODULE BUSINESS GRAPHICS Oe;ce modülc biedt S vcr schillcooc grafi :sche verwerkin9srno9clpkhedcn, namelijk: - C;r kcld;o9rom PI E - S taafd i \lgrorn S AR aoor monl b- stapel ef'l<i c;-gegr oe,ieerd - L ijndi agrarn L N. - Pundi agram PT. - Curven CRV a-linoair b-<:xponcnti cel c- lo9or iihmî$ch d - powe r Na hc t indrukken v an d e -toets als d ez e van d e naar de mode gaat, ver schijnt i n h et disp l.ay h et vol gende: P I E B AR LN. P T. C RV Het a tivcren v an een progr amma geschi ed t door op één v an de r eser v etoetsen te drukken die onder d'e l etter s staan, I n h et hier vol g-ende zullen alle p r o9ramma' s bekeken, en bckomment ;;,ri cer d wor den. In h e t al ern een k un wol'den gezegd dat <Ie rn o<:fvl e 9 c bl't, i kel'vl' i end e l ijk is. E r zijn tal v an beveiligingen in!j eboj.wd. \'iordl el' e en fout e waarde ingetoetst, dln verschijn! er een fou!melding. Na h e t indr tjkk en van de ENT ER toets v oerschijnt de r e gel wa..,rin d e fooi g emaakt i s en v er volgens kan e r gekol'l'igeerd wof d en. C IRKELDI AGRAM PI E Er ka n maximaal met 26 variabelên wo d en gêwerkt. De e i rke l wor d! dan in 26 segmenten veldè<:ld. ndien er meer dan 8 segmenten!jebruikt wo r den d an wordt autonlatl sc;.h naai CSI Z E. over ge:sch akeld (symboolfolmaat}. Er zijn verschi Il ende moglijkheden: een gesloten cirke ldiagram met één Qf meer Stukken die e i' uit Springen. V an elk Sluk ap.alt kao wor den aan gegeven of het wel of niet eruit moet springen, C i rke lsegmenten kunnen op 6 \fer schillende manieren 9carccerd wor den in én van de vier kl e u r en. Van de ingegeven waar den v ordt ook het percentage berekend. B A:MAANOAG 8 : 0 NS0AG. C: WOENSOAG O'OONOEROAG E:URJJUAG lotal: ] % Jû % 3 /.:H% % % % I nd i en vun a rcering gebrvik 9 em ak t word t ko st hêt vel v aar d i gcn v.:in e en c irkeldiagram wat meer tijd; met n ;,\rnc i ndien wordt 9cko2en voo r d ê vl ;:tkvullin9. 8 A:t'IAANOAG % B:OINSOAG % C: WOENSOAG % O:OONOERDAG 4 75% E:IJRIJDAG % TOTAL : % lr'di cn een cir kel in t wee stukken wordt v cr dl':cld tn h et eerste stuk is nul ter dj h et weed e stuk een wil lekeurige waarde heeft, d an wor dt d e c i r ke l wel g etekend, nl aar ver schij nt e r een foulnle lding: MEMORY NOT EN OUGH Het pro9 ramma kan deze gegevens niet ver\vcr ken. Na ENT ËR kan men d an opn ievw begihncn. Wordt aan de ene variabele eoen kleine wa(lrdtj toegekend dan I CQPt het pr o- 9ramma wel. Nadat dé 9 C9 Cv Cn$ z ij n ingevoerd, vol gt nog een mogelijkheid tot korli 9er cn. EDIT Y/N? A l s N wor dt ingetikt volgt de v r aa9 of j e d ezelfd e data wi h geb r uiken: SAM.E DATA YI N? Zo kao <Jus vrij snel een.;,oni ol cirkcldingrammcn worden Jémaak t. fl ST OGRAJ. BAR Na op d e desbetr effende r eservetoel s te h ebben ged r ukt verschijrll Cl' in het d i splay: ' BAR TYPE (N/ S/G)? E r k an uit drie v erschillende staafdiagr<'!.nmen worden 9Cko zen, n amcl ijk: - normaal; - 5tap cd end; - groep sge wijs. N a het p loh en v an een nolrno')l)i :7.to.Jidi.'J9 l';:irn k an enèt de... zelfde <lt'lla indien deze ;oel'eikend :ic ijn, een gestapeld saafdia9rarn g ep lc.t wor den. N ad at één v an d e v o'.:lr i.:inten is gekoien wor dt g evr{l{lgd n aar het aanh)i OAT J.\ SE TS en daar na om het at)tal kolon,men. Indien op de ENTE R toet!< wordt gedrvkt, z:.il het geta l d at er achter staat a ls j vi :<Jt w&rden beschouv. <J. Sand aard za l ht geta l één ver schijnen. B ij de 9estape:nde eo de 9<::9r'O<.PCCr <!e d i a9r.r.uncl wor d t 9ev,..aagd om KEY la tn KEY 8. 0:> d e plaat s v.:in KEY I A c:n K E Y 8 komen namen te staan, die el k 6 karakter s l ang mogen zijn In de 'plot' za l daaronder een rechthoekje verschijnen waarin de arcefi ng (in de Cesbetr effende kleur) wor dt ál),ngegeven?od<t de var iubcle i n het 9c:;tap cldc of geg r oepeer de s.:i.:ifd i49rom herkend k an worden. 8i,j een var iabele Zijn 32 teken s voor de beschr ijv ing beschik baar. Z ijn 6 of mi nder teken s 9enoc9, dan al l een ENTER i ndr.u.kkcn, al s K E Y I B v er schijn t. 54 Do not sell tslfim, FD 3-85

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN VO-scholen niet in het bestand Van 391 VO-scholen hebben we gegevens staan in verzuimdata website 2010.xls. Van verschillende VO-scholen zijn de gegevens

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH. Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH.  Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen Bscop Nij isd i N3 Vi Vooi is, i d sl, sl d s Ndld i Bi 5 à 20 i j i o of pldoo of sfoo Fij ls j Vooi RLJK WONN N VOORZN lf dlpl olof lisd slij Wo i Vooi Od Bi olosc od d oi i di j o Wij i oo is lij oi

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG3 64-28 -I- -2 - -3- -4- -5- L - 6- -7-4 C 8 9 -6- -9- -ti- (%= -4 (x=- p, -/2 - -13- -/4 - - /6- -/6- -/7- '/ I y= f u.

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs ijsselgrf stihtg vr penbr priir nderwijs Geeente Dethe T..v. de Wethuder vn nderwijs, evruw L. vn der Meijs Pstbus 92 7 HA DETNCHEM Afd. teente [^D Detk n Kpie C^T. 8 'NV. 2 f: Nuer slue ntvngstbev, Rppel

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Putten Bunschoten- Spakenburg Nijkerk Uitstekend bereikbaar Voorthuizen Hoevelaken Amersfoort Barneveld Leusden Scherpenzeel n a k i der Arjen Mons

Putten Bunschoten- Spakenburg Nijkerk Uitstekend bereikbaar Voorthuizen Hoevelaken Amersfoort Barneveld Leusden Scherpenzeel n a k i der Arjen Mons 2 Bscop ij isd i Vi Vooi is, i d slw, sl d s dld i Bi 5 à 20 i j i o of pldoo of sfoo Fij ls j Vooi RLJK WO VOORZ lf dlpl olof lisd slij Wo i Vooi Od Bi olosc wod d woi i di j o Wij i oo is lij oi olop

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

tê::ï^ d"po.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A.

tê::ï^ dpo.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A. Rabbank Graafshap inanieel J aarverziht 201 6 tê::ï^ _J Rabbank Pstbus 30 7 M Detlnhem ST. VREDE VA DE AURTUS KERK WEZELHO 17 7064 CX STLVLDE Mht u ng vrugen hebben kijk dan P www.rbbank.nl/klantenservie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27 2018 INHOUD 2017 H H/F U BV V : W : R D D: X, R P Z: V PM S Pö : M L- D E: Y K 978 90 5956 755 9 447. N,,,,,. D. T,,. O. D. M, (@.). W 5 H D G H 8 T 100 S 9 T 25 R 13 T 25 S B 14 T 25 C 15 T 25 M 16 T

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

PRIJS : 60 CENTIEMEN. D ecem b er 1938: OOSTENDE

PRIJS : 60 CENTIEMEN. D ecem b er 1938: OOSTENDE J J JS J? «z z i - ««& / -S J _ ; SS S f cc SJ iiii i c i c ci cci i i f z i S f S c i c c Ö c f i f zf j i c f z i f c j c f z i f j c ii f z i f j i ii iz c i i c i é f i i ic c c c f z i f zf j i c

Nadere informatie

De Brielse Zeilschool

De Brielse Zeilschool D iz B il 20 Z 1 il 7 c l S I D Bil Zilcl W iz D Bil Zilcl? O Sizili 2017 Kici Zw Oiw Ziw L V wijzil Oii CWO Dil D lii H i Cié Ai Abli Ifi Al w 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 D Bil Zilcl Al 60

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche Ifzi i 27 28 29 205 ijz i IHOUD 4 4 6 7 j i i xfi 7 x 2 3 8 f & fi 9 0 2 4 5 9 22 z OP-/Afij OPISTIJD ii VMTHAL FULL SRVIC FORMUL HAAL MR UIT UW BURSDLAM i COTACT W! D ij MTAVA i i A f i z ij D ii i i

Nadere informatie

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT '

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT ' '3 RIJKSWA'PEKSTAAT '.._---- 3 DIRECT IE W ATEIiHUiU1SlIOIJPT NG EN W AT8RBE'YEG I 1iG 't 'I *Hydrometrische Afdeling ---.._- Memorandum IV 1. jlnì,eidinr: in dc mcniornnda -1.1on :i!.i zijn gol.fro~intratios

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma 2018 & VOORWOORD 2 3293 AUSTRALIË ROOD R H! I NU, C?! M,?. M é,. S,. B. D. H. D D H. O, E L, D H. Eé, :. E -. H,. O Cè C, S-É. D, -. E! N D H, H H E L AUSTRALIË ROOD ë; R;A W C S 2014 C V : : 14% : 12,95

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Goniometrie

Hoofdstuk 6 Goniometrie Opstap Tangens O-1a EF!1044 32,3 m zije kwaraat zije kwaraat KL 30 m 900 ST 20 m 400 LM 15 m 225 TW? 225 KM? 1125 SW 25 m 625 KM!1125 33,5 m TW!225 15 m O-2a Driehoek PQR is een rehthoekige riehoek omat

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n:

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n: Handleiding TYPO3 Handleiding en gegev ens CMS DR ecom m TY PO 3 Di t d oc ume nt bev a t e e n v er k or te ha ndl e i di ng Typo3 e n g ee ft u sne l e e n id e e va n de w e r ki ng e n ge br ui k er

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN HIOICH ONEZOE EEINGPN NOO, ZUI EN EINE ENEN fli, mili & mm ll: I.... v Hij ppmm: IE m: m Ihpv. Ilii.... civ.... lm lciv.... mp hyli.... lm mlii.... lii p li.... lm, Hiich m (H-).... il-n.... Pij.... ij

Nadere informatie

Inundatiescenario's. Aan: Polderdistricten Tieler- en Culemborgerwaarden en Betuwe T.a.v. ing. J.H. Boer Postbus CE GELDERMALSEN

Inundatiescenario's. Aan: Polderdistricten Tieler- en Culemborgerwaarden en Betuwe T.a.v. ing. J.H. Boer Postbus CE GELDERMALSEN jtermijn af D Ministerie van Verkeer en Waterstaat D i rect raat-g en eraal R i j ks waterstaat Buwdienst Rijkswaterstaat 8IBLITHEEK BUWDIENST RIJKSWATERSTAAT Rapprt TCB-R-94001 Inundatiescenari's NR.

Nadere informatie

Mo na co Zien en Ster ven

Mo na co Zien en Ster ven Mo na co Zien en Ster ven Meer en meer Bel gi sche za ken men sen geven een ap par te ment in Mo na co op als thuis adres. Maar wonen ze er echt? De Tijd brengt de zon ni ge adres sen in kaart. Op val

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016 Bijlage 5 Overzicht leerling / schol schooltijd Peildatum 7 januari 2016 DE PERCELEN: Perceel Uitstapplaats Aantal locaties Aantal leerling 1 BREDA/RIJSBERGEN 21 94 2 OOSTERHOUT & VUGHT 6 43 3 KLUNDERT

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

Index bij Möller, Hieratische Paläographie

Index bij Möller, Hieratische Paläographie Index bij Möller, Hieratische Paläographie F. Vervloesem 24 februari 2006 1 Inleiding Bij het lezen van hiëratische teksten zal men al snel Möllers paleografie gebruiken. Helaas is deze paleografie niet

Nadere informatie

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH. Brueghel Armando. Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH.  Brueghel Armando. Woningen. Meesterlijk wonen in Voorthuizen BcoSp N99 3 Nij Uid Vi Vooi i, i d lw, l d Ndld Bi 5 à 20 i j i o of Apldoo of Afoo Fij l j Vooi STRLIJK WONN IN VOORTUIZN l dlpl olof lid lij Wo i Vooi Od Bi oloc wod d woi i di j o Wij i oo i lij oi

Nadere informatie

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men wwjz D w M j z Jz C, E G, z Dj jc 36 j www../wwjz E c. D K, j, c B c, w w c w. M j z M R S z w j z w, w j z zj. E w, w z? H j. J cyc cc w,. W j w z? I z c c. H w w, z cj z w. D c,. B j j c w, w w zj w

Nadere informatie