Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4"

Transcriptie

1 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r z i e n i n g v a n P O L M a a s t r i c h t, 1 8 n o v e m b e r

2 2 POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4

3 Inhoud 0. V O O R W O O R D 5 1. I n l e i d i n g Aanleiding en doel O v er le g, i n s pr a a k e n adv i e ze n S t a t u s P r o c e d u r e D e v o o r g e n o m e n g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e I n l e i d i n g R ui m t e li j ko n t w e r p P l a n d e e l G e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 ( V e n l o ) I n l e i d i n g C o nt e xt B e l e i d s u i t s p r a k e n O v er we g i n g e n B e d r i j v e n t e r r e i n s t r a t e g i e M o bi li t e i t G l a s t u i n b o u w Intensieve veehouderij C r a d l e t o C r a d l e N a t u u r e n L a n d s c h a p Wa t e r E n e r g i e v o o r z i e n i n g e n P l a n M E R C o n t o u r e n b e l e i d, v e r s t e d e l i j k i n g, b u n d e l i n g s b 4 e 0 l e i d e n p r i o r i t e r i A f w e g i n g C o n c r e t e w i n j g z e n i g v a n h e t P O L W i j z i g i n g e n P O L T e k s t w i j z i g i n g e n K a a r t w i j z i g i n g e n D o o r w e r k i, n g v e r e v e n i e n g u i t v o e r i n g K a a r t e n b i j d -a e z a e n v u P l O l L i n g L o c a t i e p l a n g e b i e d 2. Bestaande situatie kaar t 1 P O L Pla n g e b i e d, n i e u w e s k i a a t r u t a 1 t PO i L e. 4. Accenten in de Gebiedsontwikkeling Klavertje Regionaal verbindend wegennet (= geactualiseerde kaart 5e voor POL ) 6. Bedrijventerreinen (= geactualiseerde kaart 5b voor POL ) 7. L a n d b o u w ( = ctualiseerde g e a kaart 5i voor POL ) POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 3

4 8. Groene waarden (= geactualiseerde kaart 4b van POL ) 9. Regionale en kleine luchthavens ( = geactualiseerde kaart 5g ) 10. Beleidsregio s ( = geactualiseerde kaart 3a ) 7. B i j l a g e n PlanMER gebiedsontwikkeling Klavertje 4 ( apart document.) B i j l a b g o e n k ( a p a r t d o c u m e n t ): 1. Klavertje 4 Ruimtelijk Ontwerp 2. H a a l b a a r h e i d s s t : u d i e s Ecologisch Veldonderzoek Greenportlane ; eindrapportage, M a r k t v er k e nn i n g G r e en p o r t V en lo, A a n v u lli n g m ar k t v e r ke n n i n g S p e zo l n d e r G r en ze n, M a r k t v e r k e n n i n g G l a s t u i n -2 b o 0 u 15 w, B u r e a u o n d er zo e k Ar c h e o lo g i e. 3. I n t e n t i e ov er e e nk o m s t 4. W at e r a dv i es d. d. ( P M ) 4 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

5 0. Voorwoord Ten westen van Venlo, globaal gelegen tussen de A67,de A73 en de Groote M o le n b e e k li g t e e n j on g h e i de o nt gi n ni n g s g e bi e d wa a r i n d e a f g e lo p e n j a r e n v er s c hi l le n d e r ui m t e c la i m s e e n p le k h e b b e n g e kr e g e n. H e t g e b i e d o e i d s m u g lt i m o d a a l o n t s lo t e n d o o r d e a a n we zi g h e i d v a n t we e s n e lwe g e n, s p o o r li j n m e t r a i l t e r m i n a l e n i n d e n a b i j e o m g e v i n g e e M n a a r s a m n g et e e r e n t b e a r ge r e t i e r n m i n e a n l. D d e r ui m t e li j k e claims in dit gebied betroffen de projecten Californië, Siberië, Tradeport Noorden FreshPark Venlo. C la i m s e n o nt wi k k e li n g e n di e m e d e a a n le i di n g he b b e n g e gev e n t ot ee n a an d u i d i n v g a n ee n g r ot er g eb i e d a ls G r e e n po r t i n d e N o t a R u i m t e. O m d e t o ek o m st i g e ec o n om i s c h e g r o ei v a n d e ze G r e e n p o r t m o g e li j k t e m a k en is d o o r e e n g r oo t a a nt a l b e t r ok k e n p a r t i j en i n d e r eg i o d e h a n d e n i n e e n g e s la g e n om t e k om e n t ot e en samenhangende ontwikkeling op het gebied van zowel onderwijs, ondernemerschap, onderzoek, a ls o o k e e n d u u r za m e g e bi e d s o nt wi k k e li n go p b a si s v a n d e p r i n ci p e s v an Cr a d le t o Cr a d l e( C 2 C ). Grote groeikansen voor economie in de -fo o agro d s e c t o r De vier gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Maasbree en Sevenum hebben et de Provincie m Li m b u r g e n h e t G meenschappelijk e ontwikkeli n g sbe dr i j f e e n i n s p a n ni n g g e d a a n om de ze s am e n h a n g t e o n t wi k k e le n.d e s a m e n w e r k i n g i s u n i e k v o o r, ev N e na d e ls r l d e a n g d r e n s ov er s c hr i j d e nd e as p e ct en m e t D u i t s la n d d i e hi e r een rol spelen. De integr a le g e b i e ds o n t wi k k e li n g v o or d e q u a a r e a a l n o g st e r k s t g r o e i e n d e G r e e np o r t be t r e f t e e n om v a n gr i j k g e bi e d.hi e r v o o r i s ee n ge b i e d sv i si e v o or K la v er t j e 4 i n a f g e r o n d. D e ze v i si e g af e e n e e r s t e b e e l d v a n e e n m o g e l i j k e g e b i e d s o n t w i k k e l h i e t n b g e gr e i n p we i n r t k la r n o d s u c h e a e p r. d I e n d e v i si e w e r d a l v o o r u i t l o p e n d o p l a t e r e m, a e r e n k t g r v ot e r v k r e a n a n g i n n a g ar e n lo g i st i e k e b e d r i j v e nt e r r ei n e n e n r u i m t e v o o r p r i m ai r e p r od u c t i e o n d er g la s e n da a r bi j b e ho r e n de b e dr i j v i g h ei d i n d e k e t e n o n d er k e n D d. e noodzaak van een uitvoeringsorganisatie is onderkend, gericht op het inrichten van eenoverheids -n v i n st a n t i e d i e d e o nt wi k k e li n g v a n di t g e bi ed met andere partijen van 5100 ha mogelijk gaat maken. I n d e t u s s e n l e i p g e g r e i n o d e h e e f t d e r e g i o o o k d e F l o r i a d e v 2 o 0 o 1 r 2 a a n zi c h ku n n e n bi n d e n. M et n a m e d o o r d e i n t e r e s s a n t e g i g n r g e n e s n l i h e g t i n n o v a t i e v at e h a i a er n b g o e d p r es d e n t ee r d k a n wo r d e n. D e F lo r i a de i s e e n s p r i n g p la n k v o or de d o or o nt wi k k e li n g v a n K la v e r t j e 4 a ls i n n ov a t i b ef e d r i j t e f r r s ei n m et e e n v o o r h o e d e p os i t i e o p h e t g e b i e d v a n t o e p a s s i v n e g t e ch v a n i ek i e n. n o v a t i e S p e c i f i e k d a a r o m i s d a g e ni n g e s n Un a i ve m r s e i t ei n t e w nre e s r e a r k c he i n n g m e U n i v e r s i t e i t M a a s t r i c h t ) a a n g e h, a a w l a d t e t n o t b e a v f e s p t r i a g k e d n o v e r d e o n a t n w e i e k n k e l i n g v kenniscluster heeft geleid. Op basis van marktverkenningen is een groei van ongeveer n e t t 2 o 3 0 h a r e g i o n a l e b e d r i j v i -g h e i d i n Limburg tot 2020 becijferd en een vraagte onderbouwen naar netto h a g la s t u i n b o u w t o t m e t p e r c e le n g r ot e r d a n 5 h a i n N o o r d e n M i dd e n Li m bu r g. I n h e t c o nc e n t r at i e be le i d v an d e P r o v i n c L i m e b ur g ( v o o r zo we l b e d r i j v e nt e r r ei n e n a ls g la s t u i n b o u w) i e s e n v er s ni p p e r de i n v u l l v i a n d g e ze g r o ei o n ge we n s t. 2 Daarnaast is er een potentie voor 200. k 000m a n t o r e n, d i e n s t l e a n b o r e n a t, i o n r s i a m a e n h an g m et d e F l o r i a te d e realiseren invenlo GreenPark. H e t f a c i l i t e r e n v a n d e z e e c o n o m i m s e c e h r g r v o e a i n i s b e t l e a n g o m d e e c o o r n d- o m i s c h e Limburg in ( inter ) n a t i o n a a l v e r b a n d ( o n d e r a n d e r e t e n o p z i c G h t r ee e n p v o a r n t s en d e h et a n a d c e h r t e r la n d D u i t s la n d ) t e b e st e n di g e n e n t e v e r s t ev i ge n. POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 5

6 D u u r z am e o n t w i k k e door l i n toepassen g van het Cradle tocradle (C2C ) gedachtegoed N a a s t d e b eo o g d e e c o n om i s c h e d o or g r oe i v a n G r e e n p or t V e n lo o p e ur e gi o n a a l sc h a a ln i v e au i s o o k d e duurzame uitvoering Leitmotiv. De Provincie h a n t e e r t C 2 C a ls h e t d e n k ka d e r / r aa m we r k v o o r e e n d u ur za m e i n v u l l i n g. I -a n a nv d e u lli P n O g L za l zi c h t ba a r wo r d e n o p we lk e wi j ze i n s ys t em e n en o p we lk s c h a a ln i v ea u C 2 C a n n o haar 8 uitwerking krijgt. C2C gaat er ov h e t s lu i t e n v a n kr i n g lo p e n e n st r om e n, b et r o k k e n he i d v a n a ct o r e n en h e t b e n ut t e n v a n de s p e c i f i e k e k wa li t e i t e n v a n e e n g e bi e d. H oe k u n j e d e n at u u r li j k e k wa li t e i t e n v a n e en g e bi e d b e n u t t e n e n b e h o u d e n? H o e k u n j e e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t e n e r o e n e d n e la r s n t e a m c e ht n e r z t e o n la d t e n d i e e ld e r s of l a t e r o p g e r u i m d m o e t w o r d e n? H o e s l - u i e n t w e n a t e w rkr e i ng e lo n e p r e n g i n e h e t ge b i e d? W e lk e m a t e r i a a ls t r om e n zi j n e r e n h o e k u n n e n we m a t er i a le n e n s t of f e n c i r c u le r e zo n d a t d e ze we e r g r o n d st o f ( v o ed s e l ) wo r d e n in bi o lo g i s c h e o f t ec hn i s c h e kr i ng lo p e n? H o e k u nn e n we e c o no m i s c h e a ct i v i t ei t e n p a s s e n d m ak e n i n zo n d u u r za a m f u n ct i on e r e n d g e bi e d? W i e k u n n e n d i t d o e n e n wa a r m o et d at i n h et g e b i e d g e b e ur e n? Om richting te geven aan de invulling hiervan zijn, i in ns am e 2007 n we r k i ng m e t d e b e d en k e r s v a n h et C2C-concept, de 6 zogenaamde Limburg P r C2C i n es c i opgesteld ( d e ze k om e n o v er e e n m e t d e F lo r i a d e Venlo principes. ) D e ze v or m en h et u i t g a ng s p u n t v o or de o nt wi k k e li n g e n en d e k e uze sd i e i n h et g eb i e d g e m a a kt g a a n wo r d e n. De Limburg C2C Principes zijn : Wij zijn verbonden met onze omgeving en handelen daarnaar. Ons afval is ons voedsel. De zon is onze energieleverancier. O n ze lu c h t, b o d em e n wa t e r zi j n g e zo nd. W i j o n t w e r p e n v o o r h e t w e l z i j n v a n a l l e at g e i es n e. r Wij zorgen voor genietbare mobiliteit. V o o r d e e c on o m i sc h e do o r gr o ei v a n G r ee n p o r t V e n lo zi j n am b i t i e s g e f or m u le e r d. V o o r h et d u u r za am u i t v o e r e n hi e r v a n i s e e n p la n n o d i g d at vo ld o e n d e f le x i b e l i s om h o o g d yn a m i s c he a c t i v i t ei t en t e a c c o m m o d er e n e n d a t r ob u u st g e no e g i s o m la a g d yn a m i s c he v oo r zi e ni n g e n v ei li g t e st e l le n. B i j h o o g d yn a m i s c h e a ct i v i t e i t e n wo r d t m et na m e g e d a c ht a a n ec o n om i s c h e a c t i v i t e i t en. L aa g d yn a m i s c h e v o or zi e ni n g e n h e b b e n v e e la l m e t de k wa l i t ei t v an d e ( n a t u ur li j k e)le e f om g ev i n g te m a k e n. T e d e nk e n v a lt a a n d e wa t e r h ui s h o u di n g i n e en g e bi e d, p r o du c t i e v a n sc h o o n (g r o n d-)wa t e r, e e n ge zo n d e e n v r u c ht b a r e b o d em, d e k wa li t e i t v a n la n d s c h a p e n n at u u r. Zowe l hoogdynamische activ iteiten als la agdynamische voorzieningen hebben ruimte nodig. D e t ur n ov er t i j d ( h o u d b a ar h ei d st e r m i j n) v a n dedi v er s e f un c t i e s e n v o o r zi e ni n g e nv er s c hi lt a a n zi e nli j k. E en b e dr i j f s g e b ou w o f e e n b e d r i j v e n t e r r e i -3 n 0 i j s a a n r a a 2 a 0 n r e o e n n d i g g e h er zi e ni n g t o e. V oo r h e t h er s t e lv a n s c h o on grondwater is kwalitatief d t e goe r n o di g i n e e n g e zo n d e en sc h o n e b o d em. H e t k a n v e le t i e nt a l le n t o t h o n d e r d e n j a r e n d ur e n v o o r d a t e e n v er s t o o r d bo d em s ys t e em we e r i n ev e n wi c ht i s e n de zew a t e rv o or zi e n i ng k a n le v er e n. V o o r d e d u u r z a m e u i t v o e r i n g v a n d e e c o n o m i s c h e d n o po o r t g V r e o n e lo i wo v r d a t n ee G n r p e la e n g em a a kt wa a r i n zo we l la a g d yn a m i s c h e a ls h o o g d yn a m i s c h e f u n c t i e s d e b e n o di g d e r ui m t e, t i j d e n f le x i bi li t e i t k r i j g e n o m v o l wa a r d i g t e k u n n e n f u n ct i o ne r e n. S li m m e r ui m t e li j k e c o m b i n at i e s v a n n a t uu r li j k e e n ec o n om i s c h e p r o c e s s e n g e n v kansen e om biologische en technische kringlopen te sluiten. 6 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

7 E e n b e k e n d a n a l - y s e n c o m m u n i c -i a ns t i r um e e nt i n d e r ui m t e li j ke p la n n i n g s we r e ld i s d e la g e n b e n a d e r i n g ( r ef e r er e n d a a n d e Nota Ruimte). De lagenbenadering onderscheidt drie lagen. De ondergrondla a g b e s t a at u i t, w b a t o e r d e n e n m a t u u r. D e ze la a g t oo n t de f ys i e k e k wa li t e i t e n v a n e e n g e bi e d. L a ag d yn a m i s c h e f un c t i e s s p e le n zi c h v e e la l g e h e e l i n d e ze la a g af. D e ze la a g v or m t d e b a si s v o o r d e t we e d e e n d e r d e la a g. D e t we e d e la a g o m v a t d e n e t we r k e n e n i nf r as t r u c t u u r zo a ls ( wa t e r ) we g e n, s p o o r e n ( t r an s p or t ) le i d i n g e n. D e ze la a g i s d yn a m i s c he r v a n k a r a k t er en h e ef t o n t we r pt e c h ni s c h e e n st e r k e r e la t i e m et de d er d e la a g. D e d e r d e l a a g w o r d t d e o c c u p a t i e l a a g g e n o e m d e n w o r d t g e v o r m d d o o ee r n d g e eb i f e d u n c t i e s d i e g e v e n zo a ls wo n e n, la n d b o u w, r e c r e at i e, b e d r i j v en t er r ei n, et c. O n t w e r p e n v a n -pr u i i n ci t p e s b d e t e ek e n C t 2 v o C or d e g e bi e d s on t wi k k e li n gd at h e t b e la n g r i j kis kr i n g lo p e n i n h e t g e b i e d w a a r m o g e l i j k t e s l u i t e n. M e t d e a n a d l e y r s i e n g v o w l o g r e d n t s d a e l s l a e g e r n s b t e -n e a e e n g r b la u w c a s c o o nt wo r p e n v oo r h e t K la v e r t j e 4 ge b i ed. D i t c a s c o h er b e r gt f u nc t i e s zo a ls p r o d u c t i e v a n s c h o on g r o n d w a t e r, o p v a n g v a n o v e r t o l l i g w a t di e r d e, z u i robuuste natuur (ontwikkeling ) mogelijk maakt. I n de oc c u p at i e la a g k a n d e ze r u i m t e b e n ut wo r d e n v o or f u n ct i es di e p a s s e n i n de bi j b e h or e n d e k r i n g lo p e n zo a ls n a t u u r, la n d b o u w, wa t e r zu i v er i n g e n v or m e n v a n r e c r e a t en i e langzaam verkeer. Deze functies dienen te n d e voldoen v o or wa a r d e aa n di e ge s t e ld wo r d e n v a nu i t h e t g r -b o la e n u we c a s c o. D a t k a n bi j v o o r b ee ld b e t e k e n e n d at de la n d b o u w v e r p li c h t i s om de h o ev e e lh e i d or g a ni s c h m a t er i aa l i n d e b od e m o p pe i l t e h o u d e n. D e t we C e 2 C- p r i n c i p e s wi j zi j n v e r bo n d e n m e t o n z e o m g e v en i n handelen g daarnaar en onze lucht, bodem en water g zijn ev e n m e gezond t n am e r i c h t i n g a a n h e t o n t w e r p e n g e b r u - i b k la u v we a n c a h s e c t o. g r o e n N a h e t o n t w e r p e n v a n h -b e t la u we g r o c a e s n c o t o o nt zi c h d e r u i m t e di e e r i s v o o r i n f r as t r u c t u u r e n hoogdynamis c h e a ct i v i t e i t e n. Z o i s b e s lo t e n om e en pr ov i n ci a le g e b i e ds o n t s lu i t i n gs we g a a n t e le g g e n. D e a m bi t i e i s om de i n f r a st r uc t uu r la a g v a n ui t d e Li m b ur g C 2 C p r i n ci p e s t e o nt we r p e n. C 2 C pr i nc i p es di e h i e r richting geven zijn o n z e l u c h t, b o d e m e n w a t e nd r en z i wij j n zorgen g e z o voor een genietbare mobiliteit. D e r ui m t e di e b es c hi k b a ar i s v o or d e h o og d yn a m i s ch e ac t i v i t ei t e n i s v a n e e n a n d er e k or r e lg r o o t t e d a n di e v a n h e t g r -b o la e n u we c a s c o. D e ze r ui m t e wo r d t f le x i b e l i n g er i ch t : ov e 1 r 5-30 jaar zal de inv ulli n g n a ar verwachting anders zijn dan die van de komende jaren. DeLimburg Pr i n C2C c i p es g ev e n r i ch t i n g a a n d e invulling van deze ruimten afval : is voedsel, de zon is onze energieleverancier e n wi j o nt we r p e n v o o r h et w e l z i j n v a n a l l e g e n e. r a t i anifesteert C e s 2 C m zich hier op een ander s c h a a ln i v e a u e n op e e n a n d er e t i j d s c h a a l d a n d i e v a -b n l h e a t u w g e r o e n c a s -o c nt we o. r p e n C op 2 C h et s c h a a ln i v e au v a n e e n g e b o u w o f e e n b e d r i j v e n t e r r e i n p a s s e n h i e r. D o o r s c h a k e l i n g v a n d e z e k o r r e l s a e n l h e i t g g i g r n -b g o la e t n u e we n o p z i c h t e c a s c o o n t st a a n o p d e g e b i e d s k a ar t v a n Kla v e r t j e 4 a ls h et wa r e v a c a t u r e s v o or h oo g d yn a m i sc h e ac t i v i t e i t e n: zo we l d a t g e n e da t g e b o d e n wo r d t a ls d a t wa t g ev r a a g d wo r d t i s af h a n k e li j k v a n d e p la a t s i n h et g e bi e d en d e s a m e n h a n g m e t d e o v m i n g g. e D e ze v o or st e l le n t e r a c c om m o d at i e v a n de e c o n om i s c h e gr o e i zi j n i n s am e n h a n g bi j e lk a a r g e br a c ht e n u i t g e w e r k t t o t e e n m o g e l i j k v e i s n r i e c h t i n g R s u i m t e l r a i d le j 2 k Cr ad O l e n we t r w k la e n r d s p c h ; a p v h a n e t C Greenport Venlo (hiernaruimtelijk ) Ontwerp. D e ze i nr i ch t i n g sv i si e ze t e e n st e r k ge b i e d s ge r i c ht c on c e pt n ee r da t t e g e l i j k e r t i j d o o k o p n a t i o n a a l n i v e a u z i j n b e t e k e N n e i d s e r h l e. e a f n Dit d t Ruimtelijk i n G r e e n p o r t s Ontwer is het initiatief waarv oor het provinciaal planologisch kader wordt ontwikkeld. Di t k ad e r s c h et s t d e n o o d za a k v a n d e G r e e np o r t la n e d i e i n e e n a p ar t e pr o c e d ur e v a n ee n pr ov i n ci a a l i n p a ss i ng s pla n p la n o lo g i s c h wo r d t v as t g e le g d. D oo r m i d d e l v a n e e n p a r a lle l o p t e st e l le M n a s t e r p l wo a n r d t d e s a m e nwe r k i n g v an v e r s ch i lle n d e p a r t i j e n elden g e r e g thematische verdiepingen in het ontwerp verwerkt en aangepast. POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 7

8 O m d e a m b i t i e s g o e d t e v e r a n k e r e n i n p r o v i n c i -a a nv l u lli b e n l go e p i g d e s t i e ld s. T d ev e z e n s P i s O L a a n p a s s i n g v a n e e n a a n t a l o n d e r d e l e n v a n h e t P O L De n o z o e d z a P k O e L-a l a i n j v k u l l g i za n l a ls b a s i s voor provinciaal vooroverleg bij gemeentelijke bestemmingsplannen gebruikt worden. De Provincie z i e t g r o t e m o g e l i j k h e d e n v o o r d e d o o r o n t w i k k e -L l i n g m b v u a n r g d e r e e n g t i o b e N s o o c r h d d e v o o r g e n o m e n g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a n v s e le r u t e j lp e r o 4 j e ct a. l I n s d i e n e n oo d za k e li j k za l d P e r o v i n c, i e v a n we g e h et p r ov i nc i a le b e la n g d a t wo r d t t o e ge k e n d a a n d e s a m e n h a n g e n d e d o or o n t wi k k e li n g v a n h et gebied, alle haar ter beschikking staande instrumenten inzetten teneinde de juiste tg a n g voor e n o n t w e i li k n k g te faciliteren. G e r D r i e s s e n g e d e p u t e er d e R u i m t e li j k e O n t wi k k e li n g / v o or zi t t er St u u r gr o e K p l a v e r t j e 4 8 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

9 1 Inleiding 1. 1 Aa n l e i d i n g e n do e l H e t b o r r e l t a a n i d e e ë n e n a m b i t i e s -L i m n b u d r ; e g r s e t g e i r ntwikkelingen o k e N o r d in de logistieke sect or, g l a s t u i n b o u w, a g r i b u. s s i F n l e s o s r i a d e t 2 t o e w ge o we r d ze n. N o t a r ui m t e: G r e en p o r t V e n lo, C o n c e n t r a t i e g e bi e d e n v o or la n d b o u w e n b u n d e li n g v a n b e d r i j v i g h ei d. PO L g ee f t a a n d a t er e en n a de r e i n v u l l i n g g e w e n s t i s v : a n e h e np t O L-aa g e b nv i u e l d li n gw o r dt a a n g e k o nd i g d. Eind 2006 wordt er een intentieverklaring lavertje 4 tussen over omliggende K gemeenten en Provincie getekend. Een Visienota K la v er t j e 4 v a n j u n i d i e nd e d aa r bi j a ls e e n e e r st e r ef e r e n t i e. V er v o lg e n s i s e e n open planproces met betrokken stakeholders in gang la gezet v er t j e 4. onder de parap I n d e p er i o d e i s e en v ee lh e i d a a n m o g e li j k e o nt wi k k e li n g e n a a n d e o r de g e k o m e n e n i n onderlinge samenhang besproken. Medio 2007 is focus in de ambities aangebracht e r e s u lt e en e r d dat hee in de opstellling van hetruimtelijk Ontwerp K la v t j e 4 : e e n i llu s t r a t i e v an e e n i n di c a t i e f t oe k om s t b e e ld. I n h o o f d s t u k 2 v a n d e z -aanvulling e P O L wordt ditruimtelijk, Ontwerp u i t g e r kt i n he t M a st e r p la n,k o r t u i t e e n g e z e t. H e t i s n a i ls e t e n b bla e d u o wd e l r d u k, m a a r bi e d t wé l e e n h o uv a st v oo r d e k e u ze n e n d e v i si e o p d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t g e b i e d, -a d a i n e v u i l n l d i e z n e r ov g P i n O d ci L o a lest o r a t P e nwo r d e n g em a a kt. V o o r d e P -aanvulling O L is eenplanmer o p g e s t e ld. V r i j w e l g e l i j k t or i het j d i onderdeel g i s e Greenportlane v o een besluitmer p r o ce d u r e i n g a n g g e ze t, di e zo we l input oplevert voor de planmer e n d e z e P -a O a L n v u l l i n g, a l s r o h o et k ui v t e o i o nd e li j k p r ov i n ci a le inpassingsplan voor de Greenportlane, wa a r v o or i n d e lo o p v a n e e n a p ar te be s lu i t v o r m i n g s pr o c e d ur e za l g a a n lo p e n. I n e ze d P O L -a a nv u lli n g wo r d t d e g lo b a le li g g i n g v a n h et v o o r k e u r st r a c é a ls b a s i s ge n o m e n ( en d us o ok v er a nt wo o r d ). Voor de volgende voorgenomen keuzen is er een plicht tot het opstellen van eenplanmer : D e a a n l e g an v meer dan 100 ha projectvestigingslocatie ; glastuinb D e m o g e l i j k h e i d t o t h e t o p r i c h t e n v a n m e e r d e r e ; i n t e n s i e v e v e e h o u d e r i j e n D e a a n l e g v a n d e G r e e n p o r t l a n e ( m é é r d a n 5 k m w ; e g ) De gefaseerde aanleg van 390 ha natuur tot 2020 en nog ongeveer 2 0 ; 250 na 20 D e m og e li j k h ei d v o o r d e o p r i c ht i n g v a n m e e r d an 1 0 grote windmolens in het gebied. V a n we g e d e li g g i n g v a n e e n d e e l v an d e b e o o g d e be d r i j v i gh e i d b ui t e n d e gr e n s s t e d e li j k e d yn a m i e k i s e e n g e d e e l t e l i j k e h e r z i e n i n g v a n h e t v i g e r e n d e P O L a o k p e li d j a k. t p u n t n o o d z D e n u v o o r l i g g e n d -a e a nv P O u L l li n g h e e f t t ot do e l o m op b as i s v a n d e d a ar t o e i n ac h t t e n em e n b e o o r de li n g v a n h et i ni t i at i ef, af we g i n g v a n be la n g e n e n p r oc e d ur e s, t e zo r g e n v o or e e n go e d e i n be d d i n g bi n n e n e n v o l g e n s d e p r o v i n c i - a l e n e r p e l g e a v n l i n g. V e r w a c h t w o r d t d a t g e m e e n t e n r e k e n t i d n i t g h o u d e n m e a a n g e p a st e pr ov i n ci a a l b e le i d. H e t g a at d a a r b i j o m : Het adequaat toepassen van het provinciale voor beleidsinstrumen het landelijk gebied; Het verplaatsen van een deel van de grens stedelijke dynamiek bi j V e n lo ; H e t o n d e r k e n n e n e n o m s c h r i j v e n v a n e e -perspectief n n i e u w P werklandschap O L ; POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 9

10 H e t v e r a n d e r e n v a n d e d u i d i -p n g e r s v p a e n ct i ev P O e L n i n h et P la n g e b i e d, wa a r o n d e r h et s c h r a p p e n -zone v Gekkengraaf a n d e P O G en het opnemen G-zo t us s e n van de P Kr aije l h e i d e e n d e ot G e r o M o l e n b e e k t e n z 67 u e i n d e xt e r n a n at v u a u n r t e n d oo e s t e A n v a n d e M o l e n b e e k t e n n o o r d e n v a n ; d e A 6 7 H e t a a n g e v e n v a n n i e u w e p r o j e sgebieden c t v e s t i voor g i n g de glastuinbouw; Het aangev en v an het gecondenseerde zoekgebie d v o o r d e G r e e n p or t la n e O v e r l e g, i n s p r a a k e n a d v i e z e n I n t e nt ie o v e r e e n k om st i n Op 19 januari 2007 hebben de Provincie L i m b u r g, d e G em e e nt e n V e n lo, H e ld e n, S e v e nu m e n H o r st a a n d e M a a s e e n i n t e n t i e o v e r e e n k o m s t g e t e k e n d. H e t d o e l v a n d e t z i s e t o t v e e r n e n e a n d k er o m e s u i t we r k i n g v a n d e g e b i e d s v i s i e K l a v e r t j, e v oo 4 r a t l o e m k he o m t b e n gr i p W er k la n d s c h a p n a d er t e d ef i n i ë r e n. E en t o e k om st b e e ld t ot m i n i m a a l i s g e we n s t zo d at o ok k eu ze n v o or d e la n g e t er m i j n ge m a ak tk u n ne n wo r d e n. Bestuurlijk overle g V a n a f wo r dt p er i o d i e k be s t uu r li j k ov e r le g g e v o e r d o n d er de p ar a p lu v a n K la v e r t j e 4 i n d e v o r m v a n e e n s t u u r g r o. e E p i n d wo r d t d o or d e st u ur g r o e p K la v er t j e 4 n a e e n a a nt a l v er di e pi n g s s e s si e s o p v e r s c h i l l e n d e b e l a n g r i j k e t h e m a s r, a n l at u s u r e o n p e dr r a g c i ht e v, e r le w e a n t d e t ot h e t op s t e lle n v a n e e n M a s t e r p l voor a n Klavertje 4. Het Ruimtelijk, Ontwerp voorloper van het Masterplan, is door de stuurgroep K la v e r t j e 4 i n j u ni o p ho o f d li j ne n a ls c o n c e pt g e a c c ep t e er d. Toelichting op de onderlingeverhouding van -a POL a n v u l l in g,m a s t e r p l en a n Inpassingsplan voor de Greenportlane: H e t M a s t e r pl a n Kl a v e r t je 4 / G r e e np o r t V e nl o i s e e n b e s tu u r s a k k oo r d tu s s e n de vi e r be t r o k ke n g e me e n t e n e n d e p r o v i n c i e, w a a r i n d e g e z a m e n l i j o r d k e n e v a s v t g o el o eg r d n al e s s m ame e n s we r k z i n i g s j k a d n e r. H a e f t g e s t e m d B u s i n e s s pl an o mv a t d e b e s c h r i jv i n g va n d e ac t i vi t ei t en, d e d o o r r e k e ni ng v a n de b u si n e s s ca s e e n d e ui t we r k i n g v a n d e ju r i d i s ch e e n f i n a n ci ël e s tr u c t ur e r i n g. H e t R u i m t e l i j k O n t w e r p h e e f t e e n t u s s e n r v o o l r l op g e i s g p e e e l d a l s v e r b e e l d i n g "o m t o t g o e d e a f sp r a k en t e k o me n. D e P O L-a a n v ul l i n g i s v ol g e n s d e ni e u we W r o e e n s t r u c tu u r vi si e. Z e v or mt d e we t t e l i jk e b a si s e n h e t k ad e r v oo r de P r o v i n c i v o e o r d e a m b i t i e s e n d e i n z e t v a n i n s t r u m e n t e n g e r i c h t k el o i ng p v d a e n h g e b t i pl e an d s g o e n bi t e w d i K k l a ve r t je 4. D o o r d e -a P an O v L ul l i n g wo r d t d e vo o r g en ome n g e b i e d s o n t wi k k el i n g i n g e b ed e n af g e s t emd m e t f l a n k e r e n d b el e i d g e r i c h t o p d e o nt wi k k e l i n g v a n we r kl o c a ti e s en g l a s t ui n b ou w o p p r o vi n ci al e s c ha al. H e t v oor n o e md R e u i m t e n t l w e i r p j k is daarbij benut als basis voor deplanmer d i e w e t t e l i j k v e r e i s t i s v o o r d e o n d e r b o u w i n g - e n b e o o r d e l a a n v ul l i n g. D e we t t el i jk e p r o c e d u r e v e r e i st d a d t e O n t w e r p -aanvulling P O L énde planmer wo r d e n v r i jg e g e v e n v o o r i n s p r a a k e n v o o r e a r d i ng v i d s o or d e C o m mi s s i ev oo r d e m. e. r. N a v e r we r k i n g v a n d e i n g e br a c h t e a d vi e ze n e n z i e n s w i j z e n w o r d t -aa d n e v ul P l O i n L g t er v a s t st e l l i n g vo o r gel e g d aa n P r o vi n ci al e S t a t e n. De POL-aanvulling geeft aan welke ambities tot 2020 worden nagestreefd en welke rolopvatting de Provincie v o o r z i c h z e l f z i e t ( o n d e r m e e r t. a. v. d e G r -a e a e n v p ul o l r i n t g l mo a n e t ) z i. ch v D e r an P t wo O L o r d e n t. o. v.d e b e s ta a n d e R i jk s e n P r o v i n c i a l e k a d e r s e n v e r e i s t i n s p r a a k. D a a r b i j g a a t h e t o m e e n g r o t e 4 r g e b i e d d a n h e ( b i jv o o r b eel d d e co n s e q ue n ti e s v o or b ed r i jv e n t e r r ei n en e n g l a s t ui n b ou wg e b i e de n el d er s i n Li mb u r g ). D a t b et e k e n t d a t e e n v e el br e d er e g r o e p v an a c t or e n e n p a r ti ci p a n t e n da a r bi j b e t r o k k en zi jn d a n h e M t a s t e r p l. D a n e di s c u s si e v an h e t M a s t e r p l a nm e t d e r bi d a j a b e t r o k k en o v e r h e de n r i c h t zi c h l ou t e r o p d e o r g an i sa ti e e n o r g ani s a ti e v or m v a n d e g e b i e d s o n t wi k k el i ng. O D e P O L-a a n v u l l i n r o g vi, n c i a h alin e t p a s s P i n g spl a n ( P I P )v oo r de G r ee n p o r t l a n e en d e di v er s e b e s t e m mi n g s p l a n n e n v o r m e n d e k a d e r s w a a r m e e d e gebiedsontwikkelingenpubliekrechtelijk b e o o g d e p l ( a n o l o g i s c h e n j ) u mo r i g e d l i jk s c h 1 0 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

11 w o r d e n g e m a a k t. A l l e n w o r d e n v i - a e n i v n a s p t s r t el a a l i k n g s pr o c e du r e s na d r u k ke l i jk t e r di sc u s s i e g e s t el d. E e n i e d e r k a n d a a r o v e r z i e n s w i j z e n i n b r e n g e n. U i t e i n m d e e l n i t j e r k a a b d e s ( l c u. i q t. d ). e E g S n e t al a l t e e n v o o r bestemmingsplannen of PIP s is beroep mogelijk bij de Raad van State. Het Masterplan v oe g t zi c h na a r de b e s c hi k ba r e p l a n ol o gi s c he r ui mt e ma a r k a n o o k de b a si s z i jn v o o r h et a a n pa s s e n v an a l d e v o o r n o e m d e p l i s a c n h o e l k o ad g e r s. P a r a l l e l d a a r a a n i s d e p l a n o n t w i k k -a e l a n i v n u g l l v i o p n r g 19 d juni e P 2 0 O 0 L 8 i n d e P r ov i nc i a le C o m m i s si e O m g ev i n g sv r a a g st u k ke n ( P C O L) g e s o n de e r d. I n d e P CO L zi j n o. a. d e M i n i s t er i e s, L LT B en W at e r s ch a p p e n v er t e g e n wo o r d i g d. H e t a dv i e s v a n d e P CO L i s i n di t o nt we r p p la n v er we r k t. Het voor -ontwerp -p la n is o p 3 1 o kt o b er i n d e St a t e nc o m m i s si e F ys i e k e D om e i n b e s p r o k e n. G e p l e e g d e o n d e r z o e k e n B i j d e o n t wi k ke li n g m oe t r ek e n i n g wo r d e n g e h o u d e n m e t a a n we zi g e n at u u r wa a r d en, ar c h e o lo g i s c he waarden, verkeer, geluid, externe veiligheid en lucht - e n b o d em v er o nt r ei ni g i ng. E r d i en t o o k a a n d a ch t t e worden geschonken aan de duurzaamheidsaspecten. De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: P l a n M E RG e b i e d s o n t w i k k e l i n g ; K l a v e r t j e 4 B e s l u i t G r M e E e n R p o r t ; l a n e Ec o l o g i s c h V e l d o n d e r z G o e r k e e n p o r t l a n e ; e i n ge d r ; a p p o r t a M a r k t v e r k e n n i n g G r e e n p o ; r t V e n l o Aanv ulling marktverkenning Spel zonder Grenzen ; M a r k t v e r k e n n i n g G l a s t u i n -2 b o 0 u 1 w 5 ; B u r e a u o n d e r z o e k A r c h e o. l o g i e D e c o n c lu s i e v a n d e ze o n d er zo e k e n i n sa m e n h a n g i s, d at n i et v a n zo d a ni g e n e g at i ev e g ev o lg e n v o o r d e natuur en het leefmilieusprake is dat de gebiedsontwikkeling g e e n d o o r g an g ka n v i n d e n. H et p la n M E R i s e e n a p a r t e b i j l a g e b i -aanvulling j d e z e. P De O L overigeonderzoeken zijn in een separaat b o e k bijlagen o p g e n o m en. M E R -p l ic h t Op 12 december 2007 heeft e n k ni s g ev i ng v a n d e v o o r g e n om e n p la n o n t wi k k e li n g e n p la n M E R p l a a t s g e v o n d. e O n p ba s i s v a n d e g ev r a ag d e zi e n s wi j ze n e n a dv i es v a n d e C om m i s s i e v o or de m. e. r. i s d. d. 2 5 m a a r t 2 0 d 0 e 8 N o t a R e i k w i j t d a t i ln e i v e n a u D v a e s t g e s t e ld e n i s g es t ar t m e t d e o p st e l li n g v a n h e t p l a n M. Het E R planmer i s e e n a p a r t e b i j l a g e -a a b nv i u j l li n d ge e n m P O a a L kt i nt e gr a a l o n d e r d e e l u i t v a n d e z e P O L-a a nv u l li n g. I n d e z e P -a O a L n v u l l i n g b e s t a a t g r o t e s a m e n h a n g m e t. d O e p G 1 2 r de e e c n e p m o r b er t l 2 0 a 0 n 7 e h e e f t k e n n i sg ev i n g v a n de t e r v i si e le g g i n g v a n d e st a r t n ot i t i e v oo r h e t T r a c é N ot a M E R ( hi e r n a b e s lu i t M E R) v oo r d e Greenportlane plaatsgevonden. O p b a si s v a n d e gev r aa g d e zi en s wi j ze n e n a dv i e s v a n d e C om m i s si e v o o r de m. e. r. zijn d. m d a. ar t d o or G S d e r i c h t li j ne n v a s t g e s t e ld e n i s g es t ar t m e t d e o p st e l li n g v a n h et b e s l u i. Het M besluitmer E R is afgestemd op de planmer. N a t u u r t o e t s De feitelijkegebiedsontwikkelinghoudt rekening met de cologische E Hoofdstructuur ( EHS )en is buite n d e N a t u r a g e b i e g d e l n e g. e Ui n t h et ec o lo g i s c h o n d er zo e k i s n a a r v or e n g e k om e n d a t d e v o or g e n om e n ontwikkelingen ter plaatse geenonaanvaardbare negatieve gevolgen voor de flora b b e n en. D o fauna o r he t i j d i g e m i t i g a t i e e n c o m p e n s a t i we e r k k t a wo n r d p e n r a a s n a e l e n d o v er g b e t e r i n g v a n o m s t a nd i g he d e n v o or f lo r a e n f au n a, zo we l i n om v a n g a ls i n r o b uu s t h e i d.b i j c o n s e q u en t e ui t v oe r i n g v a n d e gebiedsontwikkeling wordt een verbetering van de natuurkwaliteit verwacht. POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 1 1

12 W a t e r t o e t s O p g r o n d v a n ar t i k e l v a n h e t B e s lu i t r ui m t e li j ke or d e ni n g, zi j n wi j v er p li c h t i n de t o e li c ht i ng v an e e n s t r uc t u ur v i si e ( i. c. e e -a n a nv P O u L lli n g ) ee n b e s ch r i j v i n g o p t e n em e n v a n d e wi j ze wa a r o p r e k e ni n g i s g e h o u d e n m et d e g ev o lg e n v a n he t p la n v o or d e wa t e r h u i s h o u di n g. Middels een mail van 15 oktober 2008is door Waterschap Peel en Maasvallei -wa t e r a dv i e s een pré afgegeven (zie bijlage5 in het bijlagenboek ). De z e P O L-a anv u l li n gh e ef t v e r d e r g e e n d i r e c t e g e v o l g e n v o o r d e w a t e r h u i s h o u d i -n g. V o o r l i a a n v u l l i n g h e e n f d t i r e ct g e c o n s e q u e nt i e s v o or h et wa t er h u i s h o u d k un d i g b e h ee r v a n d e be t r e f f e n d e p e r s p e ct i ev e n ( g ee n co n c r e t e ui t v oe r i n g ). G eo o r d ee ld i s da a r om d a t e e n v er d e r gaa n d e W at er t o e t s hi e r ni e t aan de orde is. Verwezen wordt tevens naar de Waterto e t s, we lk e i n h e t k a d er v an d e g e m e e n t e li j k e ( e n/ o f p r ov i n ci a le )p r o ce d u r e( s) e n h et pr ov i n ci ale i n p a s s i n g s p la n G r e e n p or t la n e p la a t s za l v i n de n. A ls d a n za l namelijkonder andere de verlegging van de Gekkengraaf formeel aan de orde zijn S t a t u s D e P O L-a a n v u l l i n g h e e f s t a t d u e s v a n e e n o p z i c h e z e structuurvisie l f s t a a n d c o ( nf o r m W r o ). H et m a ak t o n d e r d e e l u i t v a n he t P r ov i nc i a a l p la n s t e l s e l, m et d a ar bi n n e n P O L a ls h e t P la n o p h o o f d li j n e n. D e v a s t s t e l l i n g v a n -a a d n e v u l P O l L i n g ( s t r u c t u u r v i s i e v o l g e n s e d gdh e W e i r d o v ) a n P i r s ov i n e ci e n a le b e v o S t a t e n. H e t p la n b ev at s p e ci f i e k e b e le i d s r e g e ls, r e g e lt d e p ar t i ë le h e r zi e ni n g v a n P O L i n d e v or m v a n e e n a a n p a s s i n g v a n d e g r e n s s t e d e l i j k e d y n a m i e k, e n -p v er e r s a p n ec d t e i e r v i en n. g T ev v a e n ns P b O ev L a t h et e e n s p e c i f i e k e p r i o a v le i n v c i s i e o p e n v o or n em e n s m e t b e t r e kk i n g t o t d e c o n cr e t e o nt wi k k e li n g v a n h et g e bi e d K l a v e r t. j e P r o c e d u r e N o g t e v o lg e n p r o c e d ur e le s t a p p e n: I n s p r a a k p e r i o d e e n a d v i e z e n -P b i O j L (20 o n n t o w v e m r p b e r j a n ua r i 09) I n f o r m a t e n i e i n s p r a v a o k n d (1 1 d e c em be r 0 8 ) O n t we r p P O L -a a nv u l li n gi n P C O L ( d e c e m b e r 0 8 ) V e r we r k e n v an zi e n s wi j ze n ( j a n u ar i / f e br u a r i 0 9 ) T o e t s i n g dvies s a van de Commissie voor de m.e.r. met betrekking tot hetplanmer ( februari 09 ) Nota Zienswijzen in GS f eb ( r u ar i 09) OntwerpPOL-aanvullingin SCFD (maart 9) 0 Besluitvorming door PS a p ( r i l 09) 1 2 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

13 2 De voorgenomen gebiedsontwikkeling Klavertje I n l e i d i n g V i e r g em e e nt e n ( V e n lo, H o r s t a a n d e M aa s, Sev e n um en M a a s br e e), h et Ri j k v i ah e t G e m e e ns c h a p p e li j k ontwikkelingsbedrijf (GOB), FreshPark Venlo, Venlo GreenPark en de Provincie Li m b u r g we r k e n, i n e e n s a m e n we r ki n g sv er b a n d K la v e r t j e 4, a a n d ef ys i e k e o n t wi k k e li n g v a nk la v e r t j e 4 b i n n e n h et ec o n om i s c h perspectief Greenport Venlo, g e r i c h t o p h e t r e a l i s e r e n v a n e e n p r o g r a m m. a H et v g a n at v o o r z i e n i n g d a a r b i j o m d e v o l g e n d e v o o / r f z u i n c e t n i o e n p s g e n h o o f d l i ( niet j n e limitatief n : ) ( V e r -)lo s g i s t i, e k m a a k i n d u s t r - i e, n r v b e w e r k i n g s i n d u s t r i e, b i j p a s - s e n e n k d le e i n m b e i d r d i d j v e n a a n s l u i t e n d o p d e b e s t a a n d e k r a c h t in v agri a n, nutrition, d e r e g i food o, fresh and logistics ; D i e n s t v e r l e en n i kennisdoorwerking; n g mede op basis van dedoorontwikkeling van de ; Floriade A g r i b us i ne s s; G l a s t u i a ls n g b e v o u lg w v a n d e sc h a a lv er g r ot i n g e nc o nc e n t r at i e v a n d e p r i m ai r e p r o d u ct i e i n G r e e n p o r t V ; e n l o In t e n s i e v e ehouderij V e ( IV ) met een mogelijkheid voor - e n e warmte n e r g i e l e v e r a n a t n i e s g la s t u i n b o u w; G r e e n p o r t l a n ea l s e e n g e b i de d h ui s di o g e n e n t o s e k l om u st i g e t v r a i ag v n o or g m s o w bi e li t e g i t t e o m k u n n e n o p v a n g e ne n a f t e we r k e n n a a r he t h oo f d we g e n n e t ; C u l t u u r l a chap n d s langs de Groote Molenbeek Z a ar en d er h ei k rondom e n d i e m e t ee n a a nt a l w o o n g e b i e d e n e e n e i g e n s f e e r gecombineerd h e b b e met vollegronds landbouw en ; wonen N a t u u r e n g r o en d o or v e r s t er ki n g v a n d e E H S la n g s d e G r o ot e M o le n b e e k e n h et natuurontwikkelingspla n V e n lo W e st e n v e r b i nd i n g v a n d e ze t we e b e la n g r i j k e as s en. D a ar bi n n e n e e n g r o e n e i n b e d d i n g v a n f u ndering n c t i e v met e r a een eigen kwaliteit ; W o n e n b li j f t m o g e li j k i n h e t g e bi e d m aa r a ls a f g e le i d e f u nc t i e v a n h e t g e br ui k. V a nwe g e d e v r aa g n a a r b e d r i j v i g h s e i d n b i j z o n d e r e g e v a l l e n o o k d e h u i s v r e a s nt t e i n n c g e nt v r aa a n l t e a r b e i d s m i g o r g a ni s e r e n ; W i n dm o le n s a ls d u u r za m e e n er gi e b r on ( i n c om bi n a t i e m et ov er i g ed u ur za m e e n e r g i e b r o n n e n) v oo r de gebiedsontwikkeling ; Verder is ruimte gereserveerd voor een mogelijk e r a i lt e r m i n a l ( i n s am e n h a n g m e t e e n f u n ct i e a ls s p o o r em p la c e m e nt/ r a n g e e r m o g e l i ) j e k n h e e i n d m o g e li j k h ei d v o o r e e n p u b li e k st r ek k e r ( of m e e r d e r e). V o o r di t r u i m t e li j k e p r og r am m a v a n v o o r zi e ni n g e n i s e e n s am e n h a ng e n d e u i t we r k i n g em a a kt i n d e v o r m v a n een Ruimtelijk. Ontwerp Dit Ruimtelijk Ontwerp i s e e n v o o r b e e l d u, i dat t w e en r k r ef i e n r g e n t i e i s v o or d e p l a n M, en E R integraal onderdeeluitmaakt van het Masterplan en het Businessplan Klavertje 4. at D la a t st e d i e n t z o t r e g d en r a voor g de financiële en organisatorische kaders voor de daadwerkelijk e o n t wi k n g e n realisatie van het gebiedklavertje. In dat 4 Masterplan en Businessplan Klavertje 4 wordt een Overheids -N V v o o r g e s t e. l d 2. 2 R u i m t e l i j k O n t w e r p D e r e g i o V e n l o i s é é n v a n d e G r u e e i n p o t r s d t e e. D e N r e o gi t o i s a st r a t e R gi u s ch i g m e le g e n t u ss e n t we e g r o t ea f z e t g e b i e d e n m e t v e e l c o n s u m e n t e n : e n d e h e R t a n d R s u t h r a d g e b i e n e d v e r d e r a c h t. e r l a n d POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 1 3

14 Daarnaast vormt het de spil tussen een aantal belangrijke economische g e bi e toeleverende d e n: M a i n p o r t s R o t m t en e r Antwerpen, d a de Greenports Aalsmeer en Westland B r a i n po r t en Ei n d de h ov e n. I n n o v at i e bi n n e n d e tu i n b o u w s e c t o rs am e n m e t h a ar f la n k e r e n d e b r a n ch e s wo r dt a ls v o or wa a r d e g e zi e n om de internationale concurrentiekrachten werkgelegenheid te vergroten i o. V e n De zo l e o k reg t d e ze k a n s e n i n de ontwikkelingvan het gebied K la v e r t j e 4. K la v e r t j e 4 i s e e n g e b i e d t e r gr o o t t e v a ncirca h e c t a r e t e n n o o r d w e s t e n v a n V e n l o. E r l i e p e n o n t w i k k e l i n g e n t o e n d e b e t r o k k e n de g e m Provincie e e n t e n z e i n c h r e a l i n s e d e a r t d e e n g e z a m e n l i j k e aanpak een beter, wenselijker en duurzamer resultaat(op diverse fronten ) zou opleveren dan wanneer iedereen afzonderlijk de ontwikkelingen zou oppakken.een regulier afstemmingsoverleg groeide ui n a t i o n a a l v oo r b e e ld p r oj e c tw a a r i n t e m i d d e n agrarische v a n d e en logistieke bedrijvigheid de Greenport V e n l o t o t o n t w i k k e l i n g m o e t k o m e de n. samenwerking H e t d o e l tussen v a n de vier gemeenten, Provincie e n h e t i j k i R s o m h e t u i t g e s t r e k t o n e t p g l e o b o i e d n t e o t e e n d y n a m i s c a h n e z l o o n g e i v s t i a e gr k a r i e s n c he b e d r i j v i g h e i d i n g e b e d i n e natuurlijke e n v e r s t invulling e r k t e. De nieuwe bebouwing moet o p g a a n i n h et l a n d s c h a p w a a r b i j e e n h a r m d o u n u i r s z c a h a m e n e v e n w i c h t m o e t o n t s t a a n i n d e t us s a e m n e n s m e l t i n g economie en ecologie. A m b i t i e sv o o r h e t w e r k l a n d s c h a p K l a v e r t j e 4 D i t u i t g a n g s p u n t h e b b e n d e b e t r radle o k k to e Cradle n o f v i lo e s r o f i h e ( e C 2 d C) e v n a n o n t l e e n B r a u n g a r M c t D o n & o ug h. I n h et v o o r j a ar v a n i s e e n i nt e n t i e ov e r e e nk om s t g es lo t e n wa a r b i j d e betrokken partijen zichhebben gecommitteerd aan de C2C filosofie on d e r h et t o e zi e n d o o g v a n W i lli a m M c D o n o u g h. D e ze i nt e nt i e i s a m bi t i e us om d at h et e e n ze e r g r o o t sc h a li g e o nt wi k ke li n g b e t r e f t op h et g r o n d g e b i e d v a n v i e r v e r s c h i l l e n d e g e m e e n t e n, m e t b e m o e n i e n i p r s ov i v n ci a n a le p r e n i v a t e p a r t i n a t i o n a le o v e r h ei d. G r ee n p o r t Ve n lo k e n t v i e r p i j le r s :a g r i, n ut r i t i o n,f r es h, f o o d a n d lo g i st i c s.zi j h e ef t zi c h ze lf t o t d o e l g e s t e ld o m d e v e r s c h i l l e n d e f u n c t i e s i n h e t g e b i e d z o v e e l m o g e l i j k o p e l k a r a wa r a r a d f e t e s t e m m kan ontstaan op diverse fronten : een integrale gebiedsontwikkeling. Hierin t ee word n g r oo t a a nt a l lo g i s t i e k e functies (distributie, handel, opslag ) gecombineerd met u f n ct i es a ls p r o du c t i e e n v e r we r k i n g. H e t d o e l i s o m n i e t a l l e e n a t s p e u n l m l a a e r n o o t k e om v wa e r a p r l d e a t o e t e v o e ge n, de ze d i r e ct t e v er h a n d e le n e n k e n ni s h i er om t r e nt t e o n t wi k k e le n. D i t b et e k e nt d at e r c om bi n a t i e s wo r d e n g em a a kt m et d e v e i l i n g e n ( Z O N e n F l o r a H o l l a n d ) e n m e t k e n n i s i n t e n s i e v e b e d r i i j n v e a n V d e i n lo e v o o r z i G r e e n P a r, k waar als eerste de Floriade za l p la a t s v i n d e n.b e h a lv e d e ze p r o gr am m a t i s c h e c om b i n a t i e li g t h et v o or d e ha n d oo k na a r e e n d u u r za m e r u i m t e li j k e ui t we r k i n g t e zo e k e n i n wa t e r h ui sh o u d i n g, e c o lo g i e, e n e r g i e s y s t e m e n e n i n f r a s t r bi u j c zi t j u n u o r ok. d e D a o a nt wi k k e li n g v a n e e n A g r of oo d c am p u op s V e n lo G r e e n P a r ke n e e n G l - a s e n e n e r g i e c a m p v u o s or zi e n. D e r u i m t e l i j k e d r a g e r s v a n w e r k l a n d s c h a p K l a v e r t j e 4 Een belangrijk vertrekpuntin het Ruimtelijk Ontwerp Klavertje 4 is respect voor r s het ys e em wate i n h et g e b i e d. Het g r o n d wa t er n i v e a u li g t i n he t g e b i e d r e la t i ef laag ten opzichte van het e n maaiveld v o or zi et i n d e wa t e r b e h o e f t e v a n n a t t e n a t uu r. De afvoer v an waterlopen en beken is in het algemeen beperkt, behoudens in zeer natte perioden (win t er ), w a n n e e r a l s g e v o l g v a n h o g e g r o n d w a t e n e r d s e t a t n d o e n a m e v a n d e n e e r s d l e a a g f p v i o e r k t e o n e n e em t. O o k n a d e o nt wi k k e li n g e n v a n h e t we r k la n d s c h a p K la v e r t j e 4 i s di t n at u ur li j k e wa t er s ys t e em i nt a c t. D a t b e t e k e n t d a t h e m e l w a t e r o p d e d st a r k uc e t n u ur e d n i r e i ct n wo f r d a t g eï n f i lt r e e r d. U i t wi s s e li n g v a n f un c t i e s m e t melwatertekorten h e en -overschotten vinden idealiter plaats via de bodem. 1 4 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

15 Daarnaast is een landschappelijk c a s c o ge d e f i n i ee r d b e st a a n d e ui t d e s t aa n d e r s en s p or t e n v a n h et Ledderconcept v o o r n a t u u re n la n d s c h a p. Di t c o nc e p t b a s ee r t zi c h o p d e s t er k e ec o lo g i s c h e st r u c t ur e n i n d e d i r ec t e om g ev i n g e n bi n n en d e g e bi e d s on t wi k k e li n g ; d e G r o o t e M o le n b e e k e n h e t n a t u u r o n t wi k k e li n g s p la n V e n l o W e s t. T u s s e n d e z e g r o t e n d e e l s p a r a l l r e n l zi j n l r o p b e u n u d st e eco s t lo r u g c i s t c h u e v er b i n d i ng e n gedacht die als een stevig natuur - e n la n d s c h a p s n et we r k b es t a an d e na t u ur k wa li t e i t e n v er st e r ke n e n ni e u we k wa li t e i t t o ev o e g en ( zi e i n g ev oe g d ge we n s t g r o e nb e e ld u i t h et M a st er p la na ls a a n ze t ). T e m i d d e n d a a r n v b a ev i n d t zi c h h e t we r k l a n d s c h a p v a n K la v e r t j e 4. Di we t r k la n d s c h a p b e st a at gr ot e n d e e ls u i t la n d s c h a p p e li j k i ng e p a st e be d r i j v i gh e i d. A a n d e f la n k v a n d e G r o ot e M o le n b e ek e n a a n d e r a n d v a n h e t werklandschap, bevindt zich hetcultuurlandschap met verspreide n at u u r wa a r d e n da t ee n b uf f e r v or m t t u ss e n d e b e e k e n h e t we r k la n d s c h a p. Op basis van autonome v erkeerstoename en toekomstige groei door nieuwe functies is een aanvulle n d e o n t s lu i t i n g n o o d za k e li j k d ; e G r e e n p or t la n e. H et ex a ct e t r ac é v a n de G r e e n p o r t la n e i s n o g ni e t b e p a a ld e n wordt afgewogen in een m.e.r.-procedure die momenteel loopt. Vanuit hetruimtelijk Ontwerp i s e r d e POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 1 5

16 v o or k e ur v o o r d e t r a c év a r i a nt di e c e nt r a al i s g e le g e n b i nn e n de m e e st v e r ke e r si nt e n s i ev e f u n ct i es i n h e t gebied om derhalve optimaaldeze functies te kunnen ontsluiten. De ze v ar i an t bi e d t d e m ee s t e o nt wi k k e li n g s r ui m t e a a n we e r s zi j d e n v a n d e G r e e n po r t la n e zo n d e r h e t k a r a kt e r i st i e k e li n t, d e S ev e n um s e we g, on h e r st e lb a r e s c h ad e t o e t e b r e n g e n. L a n g s d e s p o o r l i j -E n i V n d e h n o l v o e n i s e e n gereserveerd z o n waar een railterminal ( met de mogelijk h ei d t ot een dubbelfunctie als spooremplacement/ rangeerterrein ) k a n wo r d e n g er e a li s e e r d. D e ze r ai lt e r m i n a l i s d e s t i j ds a l e e r d er i n d e S t r e e k p la n a a nv u l l i n T g P N o p g e no m en. D a a r w a a r d e G r e e n p o r t l a p n o e o r h kr e t u i s t s is het mogelijk e e n s t at i o n t e r e a li s er e n. D e b e r ei k b ar e lo c a t i e d i e d a ar i n p ot e n t i e li g t, n i a s as t V e n lo G r e e n P a r ke e n g o e d e la n d i n g s p la a t s v o or p u b li e k st r ek k e n d e f u n c t i e s v a n r e g i o n a l e s c h a a l. Di t v er st e r h kt e t a a n b o d a an f u n ct i es e n de regio na le wo o n k wa li t e i t e n d e r ui m t e li j k e k wa li t e i t v a n Kla v e r t j e 4 i n t er m e n v a n diversiteit en kan bijdragen aan een beter openbaar vervoer. naar N a d e r e en m ar in kt s t ud het i e za gebied l m o e t e n u i t w i j z e n w a t d e b e s t e l o c a t i e e n e n p r of o g e r e n a m d e m r g a e o li p j t ke i f e u s nc t z i e i e j e n m e er wa a r d e heeft voor de gebiedsontwikkeling en aanvullend is op bestaande functies in de regio. Een wenkend perspectief D e t ot st a n d k om i n g v a n h e t we r k la n d s c h a p K la v e r t j e 4 b e h e ls t e en am bi t i e u s pr o c es. C 2 C o p d e s c h a a l v a n gebiedsontwikkeling vraagt om extra creativiteit. Het casco van het Ruimtelijk Ontwerp c on c e n t e e r t zi c h v o o r a l o p d e ce n t e r ui m t eli j k e o r d e n i n g wa a r bi j e r g e e n r u i m t e wo r d t v er m o r st, a a n we zi g e wa a r d e n wo r d e n g er e s p e ct e er d en wa a r b i j f u n ct i es zo v e e l m o g e li j k op lo g i s c h e, g es c hi k t e p le k k e n wo r d e n ge p o s i t i o n e e r d: a r b ei d si nt e n si ev e f u n c t i e s d i c ht bi j O V, verkeersintensieve functies dicht bij de ontsluitingsstructuur, etc. E e n C 2 C we r k la n d s c h a p v r a a gt e c h t e r om m e er. E e n we n k e n d C 2 C p er s p ec t i ef st e lt enkele duideli j k e uitgangspunten waaraan het Ruimtelijk Ontwerp en de ruimtelijke m uitvoering o e en v o ld o e n. Zi e s c h em a h i e r on d e r. U i t g a ng s p u n te n v o or h e t we n k e n d p e r s pe c ti e f: Rui mtel i jk casco: i nfrastructuur en l andschap zi jn de rui mtel i jke dragers die berei kbaarhei d e nl e e f b a ar h ei d v o o r d e l a n g e r e t e r m i j n w a a r b o r g e n e n t e g e l i j k e r t i j d v o v o r o l d e d ( o ma e n r d k e t g e f s t l u u e r x d i e ) b i l i t e i t b invulling. Ruimte bieden voor ondernemen. M i n i m a l i s e r e n v a n h e t a a n t a l b e n o d i g d e v e r k e e r s b e w e g i n g e n. O p t de i v m e r a s l c hi e l l e a nd f s e t e m m i n g t schakels in de agroketen worden ruimtelijk gefaciliteerd. Hoofdinfrastructuur na bi j v e r k e e r si n t e n si e v e f u n c ti e s. Kl a v e r t je 4 g e b i e d i s m a x i m a a l z e l f v o o r z i e n e n d t e n a a n z i e n v a n e n e r g i e e n w a t e r. F a c i s a m e n w e r k i n g o p h e t g e b i e d v - a n e n e n w e a r t g i e r e v o o r z i e n i n g e n b i j d e v e r w e r k en i n g v a n r e s t s t o a f v a l wa t e r. S e n s e o f p l a c e : h e t c r e ë r e n v a n e e n a a n t r e k k e l i j k e o m g e v i n g we ( g r r k e o n e n e n é t e n s t e d e l i j k ) recreëren. Kansen benutten voor rui mtel i jke kwal i tei t ten behoeve van onderschei d e n d v er mo g e n e n i d e n t i l a t v rt e je i 4 t. K I n t e n si e f r ui mt e g e b r u i k e n ma xi ma a l g e b r ui k van collectieve faciliteiten. V e r b i n d i n g v a n h e t w e r k l a n d s c h a p m e t b e s t a a n d e e c o l o g i s c h e s y s t e m e n v a ( n o d. e a. E H S ). H e h a b i t a t v o or fl o r a e n fa u n a en me n s. Klavertje 4 in groter ver ba n d : be l e n d e nd e g ebi e d en e n ge bi e d s o ve r s ti jg e n d e s y s t e me n b e t r e k k e n i n h e t o n t w e r p. A n d e r s o m p r o g r a m m a t l i a ve s r c t je h 4 e r el b a te e r t e n e a k a e n n o mg i s e v i n v g. a n K 1 6 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

17 Ook de concentratie van regionale bedrijvigheid in het gebied van Klavertje 4 a n is d e voor het w g e b i e d so n t wi k k e li n g v a n d o o r s la g g ev e n de b e t e k e ni s. H et g a at o p b a s i s v a n m ar k t v er k e n ni n g e n om e e n g r o e i v a n ci r c a 23 0 h a n et t o t o t i n c lu s i ef d e r e a li s a t i e v a n T r a d e p or t N o or d en V e n l o G r e e n P a. r k O o k d e c o n c e n t r a t i e v a n p r o j e c t v e s t i g i n t ui g e n b o u v o w o i r n h g et l a ge s b i e d v an Kla v e r t j e 4 i s v a n b e t e k e ni s e n b i e d t s y n e r g e v t o i or s d c e le h n. H e t g aa t o p b a si s v a n m a r kt v er k e n ni n g en om ee n v r a a g v a n m e er d a n 40 0 h a n a ar kav e ls v o o r g la s t u i n bo u wg r o t e r d a n 5 h a. P a r a l le l a a n d e o nt wi k k e li n g v a n g l a s t u i n w b o e u n b e d r i j v i g h ei d wo r d t gr o e n / n a t u ur / la n d s c h a p g er e a li s e e r d. Naast 200 ha reguliere realisatie EHS wordt tot 2020 gerekend met meer dan 390 ha, aanvullend o p di e E H S i n he t g e bi e d. D e r e e d s i n g a n g g e z e t t e o n t w i k k e l i n g v a n C a l i, f d e o r railterminal, n i ë e n S F i r e b s h e P r ar i k ë V en 3 lo e, n h e 4 t v a s t g e s t e l d e g e d e e l t e v a n T r a d e P e o n r t T r N o a o f r d f i -st c r i p P ) o i s r a ls t v as ( t st M a L a A n d g e g ev e n m e e g e n om e n. D at b e t ek e n t d at e r e e n be p e r kt a an t a l d e e lg e b i e d e nbi n n en h et t ot a le g e b i e d v e r d er o n t w i k k e l ad l wo z r d e n. D e ui t we r k i n g bi n n e n d e d e e lg e b i e d e n za l e c h t e r v e r sc h i lle n. Z o i s be d r i j v i gh e i d g ed a c h t i n e e n ui t we r ki n g v a n c lu s t e r s i n e e n g r o e n e i n b e d di n g wa a r b i nn e n wa t er b e r gi n g, zu i v e r i n g e l n a n g z a a m v e r k e e o r nt s s lu i t i n g z i j n g e l e g e n. V o o r d i e n s t e n / k a n t o r rijvigheid e n e n a heeft n d e r een e b ligging e d dicht bij d e F lo r i a d e st e r k d e v o o r k e u r m e t e e n k w a l i t a t i e f h o o g w a. a D r e d b i e g r e i kb u a i a t r h s ei t d r e a n l v i o or n zi g e n i n g e n v o or v e r k ee r zullen sturend zijn op de uiteindelijke invulling van de deelgebieden. C o m b i n a t i e s t u la s s t e u n i n b g ou w, i nt e n si e v e v e eh o u d e r i j en lo g i s t i e k wo r d e n g e zo c h t o m m a xi m a le m i li e u wi n s t t e h a le n. V er wa c h t wo r dt d at d e ze o n t wi k k e li n g i n v e r s c h i lle n d e c lu s t e r s e e n p le k za l k r i j g e n. Deze ontwikkeling sluit goed aan op andere vormen vanduurzame energie -o p we k k i n g i n h et g e bi e d. POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 1 7

18 3 Plandeel Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 (Greenport Venlo) 3. 1 I n l e i d i n g I n d i t h o of d st u k wo r d t a c ht e r e env o lg e n s i n g e g a a n op d ev o or zi e n e o n t wi k k e li n g e nb i n n e n K la v e r t j e 4.I n p a r a g r a a f 3. 2 e t n o o a n f t w e g i n g o p h o o f, d. l a. o i o j p n b e as n i s v an h et p la n M E R, aa n d at a a nv u l li n g e n aanpassing van het POL2006 gewenst is. Dit leidt totbeleidsuitspraken in paragraaf 3.3 welke thema -g e wi j s wo r d e n o n d e r bo u wd e n ui t ge we r k t i n p a r a g r a a f 3.4. D e ei nd a f we g i n g i s i n p a r a gr aa f 3.5 o p g e n om e n C o n t e x t O n t w i k k e l i n g e n i n K l a v e r t j e 4 D e g e bi e d s o nt wi k k e li n g K la v er t j e 4 i s e en n a d er e ui t we r k i n g zo a ls a a n g e k o n d i g d i n h e t P r ov i n c i a a l O m g ev i n g s p la n L i m b ur g ( PO L ). H e t e c o n o m i s ch p er s p ec t i e fg r ee n p o r t Ve n lo r i c ht zi c h o p e en gr o t er e n g r e n s o v e r s c h r i j d e n ge d b i ed wa a r bi n n e n s t e r k e ac t or e n e n po t e nt i e s a a n we zi g zi j n o p he t g e bi e d v a n g l a s t u i n b o u w, a g r o l o g i a g s r t i b e u k s i n. e n M s s et d e we r k lo c a t i es T r a d e p or t-wes t, T r a d e p or t N o o r d, F r e s h P a r k V e, n l W o T C t e V e e n l n o h e t h a v e n c o m p l e i na x l, d e V i n e o nt n wi l k k o e li n g m e t e e zijnde glastuinbouwgebieden Californië en Siberië m e d e d e, aa als n we zi g e i nf r a st r u c t u ur ( A 7 3, A 6 7, s p o o r li j n e n e n g e p la n d e r ai lt e r m i n a l) zi j n e r ze e r g o e d e a a n k no p i ng s p u nt e n a a n we zi g v o or e e n v er d er e d o o r o nt wi k k e li n g.d a ar bi j wo r d t a a n g e h aa k t o p d e n a bi j h ei d v a n ( e n s am e n we r k i ng s a r r a n g em e n t en m et ) d e Brainport Eindhoven, dewageningen University a n d R e s e n a t e r, U c ni h v er si C t ei t M aa s t r i c h t,oo st e li j k N o o r d-br a b a nt e n d e A g r ob u si n e s sr e gi on N i e de r r h e i n. D e b e o o g d e g e b i e d s o n t w i k Klavertje k e l i n g 4 in het hart van Greenport Venlo omvat een gebied vancirca ha, tussen A73 en A67 nabij knooppunt Zaarderheiken endeels gelegen binnen de stadsregio Venlo. D e b e o o g d e g e bi e d s on t wi k k e li n g na d e r t zi j n af r o n d i ng i n N. a a s t c a ha a a n r e e ds g ep la n d e o n t w i k k e l i n g e n w o r d t.3 n o 0 g 0 h e a e a n a s n ni 1 e u we ( e n d e e ls h e r ov e r wo g e n g e p la n d e ) o n t wi k k e li n g e n a a n d e o r d e g e s t e l d. D e b e l a n g r i j k s t e v e r a n d e r i n g e n b ( in e t nettohectaren r e f f e n d e t ) o : e v van o e g i n g c a h a n i e u w a r e a a l st v u o i o n r b o u g w; l a ca ha e ruimte nieuw voor ( vers -)logistiek en andere bedrijvigheid; c a. 6 0 a h gr a i b u s si n e s s; c a. 5 0 h a v o o r d e a a n l e g v a n d e ; G r e e n p o r t l a n e daarnaast ca. 390 ha natuur/landschap t o t e n o n g ev e e r h a n a ; d e r e a l i s a t i e eveer v a n 250 o n g ha landschappelijk groen binnen dewerklocaties. Daar tegenover staat het v e r p l a a t s e n e n c o m b i n e v r a e n r ov d i n e ci a P leont wi k ke li n g s zo n egr o en ( P O G ) langs de Gekkengraaf en het verminderen van het landbouwareaal voor grondgebonden landbouw. In v e r b a nd m e t e e n g o e d e i n b e d di n g i n he t v i g er e n d e b e le i d m et b et r e k ki n g t ot o. a. d e o nt wi k k e li n g v a n we r k lo c a t i e s, h e t b u n d e li n g s b e le i d v o o r wo n e n, we r k e n e n i n f r a s t r u ct u ur, é n h e t v i g e r en d e c o n t ou r e n be le i d ( V O R m ), i s e e n s p e c i -aanvulling f i e k e P O gewenst. L Deze POL-aanvulling richt zich op de termijn 1 8 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

19 omdat de Wro voorschrijft dat plannenonderbouw d moeten zijn e n d e o n d er li g g e n d e o n d er zo e k e n bi j di t p la n n i e t c o nc r e et g e n o e g zi j n om zi ch ui t t e sp r e k e n ov er o nt wi k k e li n g e nn a H e t v oo r n em e n om d e ze on t wi k k e li n g t o e t e st a a n, p as t i n o n ze v i si e o m k a ns e n t e b e n ut t e n, we lk e d e L i m b u r g s e e c o n o m i e o p w e g n a a r e e n v i t a l e e n d y n a m i t. V s c o o h r e e d c e o n r o m e g i e o h V e e l n p l o t g a a t h e d a a r o m, o n d e r a n d e r e o p b a s i s v a n d e V e r s n e l l i n g s a g e n d a, o m g r o e i i - e n n l o g i s t i e k, v er we r k i n gs i nd u s t r i e, bi j p as s e n d e m i dd en e n k le i n b e d r i j v e n aa n s lu i t e n d o p d e be st a a n d e k r a c h t v a n d e r e gi o i n a g r i, n u t r i t i o n, f o o d, f. r D e i s t h a an a n g d ev u l ld o g m i et s t d i e c ns s t v e r le n i n g en k en n i s d o or we r k i ng ; m ed e o p b a s i s v a n d e d o or o n t wi k k e li n g v a n d e F lo r i a d e. E n pr i m ai r e pr o d u ct i e i n g la s t u i n b ou w, i n t e n si ev e v e e h o u de r i j e n a g r i b us i n es s. Een aantrekkelijk ondernemersklimaatom deze ontwikkeling r s n e l le te n m a ve a kt h i e r o n d er d e e l v a n u i t. Z o n b e le i d o m v at d e zo r g v o or t i j di g e b e sc h i kb a a r h ei d v a n v o ld o e n d e lo c a t i e s m e t d e j u i st e k wa li t e i t. D a t i s ee n noodzakelijke voorwaarde om de komst van nieuwe bedrijven naar Limburg mogelijk te maken. Tegelijkertijd dient dit weloverwogen plaats te vinden. Het opgesteldeplanmer le v e r t r e le v an t e i n f or m a t i e e n inzichten op om de voorgenomen aanpassingen in het POL2006 te motiveren. I n h e t n i e u w e P r o g r a m m a W e r k ( 2 l 0 o 0 c 8 a ) t i w o e r s d t d e v o o r h e e n s t r a k b e p a a s l o p d g e av p e l n a i et n n m i e n er g o p g e n o m en. D i t o m v o ld o e n d e f le x i b i li t ei t t e b e h o u de n t e n a a n zi e n v a n d e m ar kt be h o e f t e e n d a ar a d e q u a at o p i n t e k u n n e n s p e le n. D e P O L-a a nv u l li n g r e g e lt e n k e le a a n p ass i n g e n ( i n tekst en kaartbeelden ) van POL2006 ( zi e h o of d st u k 4 e n k a a r t e n i n b i ). j l a g e 1 H e t i s d e i n ze t d e be s t em m i n g s p la n n e n v a n d e g em e e n t e zo v e e l a ls m o g e li j k o p de n i e u we o n t wi k k e li n g e n af te stemmen. Door de Provincie Li m b u r g wo r d t g e we r k t a a n he t v o or b e r ei d e n v an e e n i n pa s si n g s p la n v o or d e G r e e np o r t la n e. O ó k z i j n e rpr o c e d ur e s di e sa m e nh a n g e n m et d e f ei t e li j k e o nt wi k k e li n g v a n g eb o uwe n e n i nr i c h t i n g e n i n d e n a b i j e o m g e v i n g v a n h e t p l a n g e b i e d -a v a nv n u l d li e n z g e, wa P O a r L o n d er d e F lo r i a d e I n h e t k a d er v a n d e W r o h e ef t d e P r o v i n c, in i e aanvulling op het, POL2006 o o k d e m o g e li j k h ei d e e no f meerdere provincia (a)l( e ) i n p a s s i n g s n p e l n a n ( P s) I t P e m a k e n. G e zi e n d e b ov e n lo k a le d o e le n wi l d e P r o v i n c, wa i e n n e e r v o o r t g a n g o f b ov en ge m e e nt e li j k e a f s t em m i n g i n h e t g e dr a n g k o m t, d e o n t wi k k e li n g v a n e e n P I P v o o r h e t h e l e g e b i e d o f d e l e r n w d e a g a e r ni v n a n f s t o em v m i n g m et d e pa r t n er s i n d e g e b i e d s o n t w i k k. e l i n g P l a n M ; E fu R n c t i e m i x e n h e t P O L I n h e t b e s c hr ev e n i n i t i a t i ef ( h o of d st u k 2 ) wo r d t o nt wi k k e li n g s r ui m t e g e zo c h t v o oree n m i x v a n lo g i s t i e k, m a a k i n d u s t r i - e, e n b v e e r w e r k i n g s i n d u s t r i e, M K b B i, j k e p n a ni s s e b n ed r i j v i g he i d,agr i b u si n e s s, gla s t u i n b o u w e n intensiev e v eehouderij pa s s e n d b i j d e am bi t i e s v a n a gr i, n u t r i t i o n, f o o d, f r e sh a n d l o g i s. t i c s In h e t P O L i s t e n a a n z i e n v a n d e z e v e r s c h i l l e n d e f u n v c e t r sch i e s i l i e n e m n o g d e u li i j d k e h l e d i e j n k op g e n o m en i n r e s pe c t i ev e li j k la n d e li j k e n s t ed e li j k g e b i e d. D e ze s c h ei di n g i s o la p g e r s c h a a ln i v e a u soms m i nd e r r e le v an t e n t e g en s t r i j di gm et d u u r za a m h e i d s do e ls t e l li n g e n. H e t s am e n br e ng e n v a n di e ac t i v i t ei t e n o p k o r t e a f s t a n d v a n e l k a a r m e t a l s e li d n o g e v l a n u wa i t r m w t i e, s k s o u d e, e n er gi e e n t r a n s p o r t str om e n h e ef t g r o t e d u u r z a a m h e v i o d o s r d e l e ( n sluiten kringlopen. ) Ge bi e d s k en m er k e n i n d e h ui di g e s i t u at i e, wa a r o n d e r b u r ge r wo n i n g e n, n a t u ur wa a r d e n, b e s t a a n d e e n m o g e l i j k e o n t s l u i. t b i e n p g a l e t n c i n h o g e m we a t m e a t d i e b g e s c h i k b a re r ui m t e di e g e b o d e n k a n wo r d e n om h e t i n i t i a t i e f g e w o g e n ; t i n e he v t p e r l a n a k n e r M zijn e E n R de huidige mogelijkheden onderzocht. I n h e t k a d er v a n h et p l a n M voor E R de gebiedsontwikkeling Klavertje z i j n a l s 4 a u t o n o m e o n t w i k k e l i n g r e a li s a t i e v a n T r a d e P or t N o o r d, n a t u u r o nt wi k k e li n g i n d e be g r e ns d e E H S, de r e a li s a t i e v a V n e n l o G r e e n P a r k POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 1 9

20 e n d e t e v e r wa c h t e n g e n er i e k e v r a a g n aa r r u i m t e v o o r g la s t u i nb o u w m e e g en o m en. D a ar bi j zi j n Si b e r i ë 1 t ot en met 4, Californië, Tradeport West,FreshPark Venlo Venlo GreenPark m et pa r k Za a r d er h ei k e n d e o n d e r le g g e r. D e ze a u t on o m e o nt wi k k e li n g e n b et e k e n e n e e n f u n c t i e wi j zi gi n g v a n ee n b e p er kt d e e l v a n h e t g e b i e d. I n v e r h o u d i n g b et r e f t de a ut o n om e o n t wi k ke li n g e e n a d di t i o n e e l r ui m t e b es l a g v a n o n g ev e e 1.30 r 0 ha i n ee n g eb i e d v a n ci r c a h a wa a r v an a l c i r c a h a a ls n a t u ur e n st e d e li j ke f u nc t i e i s a a n ge we ze n o f bestaat. Met betrekking tot resterende ruimte binnen het totale gebied (ongeveer1.300ha) is in het planmer, v o o r e e n b e o ogelijkheden o r d e l in i hetruimtelijk n g v a n d, Ontwerp e g ewe r m k t m et e e n s et a a n de n k b ar e c o m bi n at i es v a n f u n ct i e s i n e e n b e p a a ld d e e lg e b i e d bi n n e n K la v e r t j e 4. H et be t r e v f o t or a ls n o g d e v o lg e n d e f u n ct i em i x e n: 1. P u b li e k s t r e kk e r / L ei s ur e ; 2. G l a s t u i m n e b t o u b e w d r i j v e n u n; i t d e k e t e 3. G la s t u i n b ou w/ L o g i st i e k ; 4. I V / G la s t u i n bo u w/ e n e r gi e ; 5. V e n l o G r e e n P a / r c k a m p u s / k a n t / o di r e n st e n ; 6. L o g i s t i e k / i n /food d u s t and r i fresh e / veiling ; 7. Agribusiness (loonwerkbedrijven, potgrond, champignons etc. ). D i t i n s am e n ha n g t ot ov e r i g e f u n ct i e s a ls wo n e n e t c. e nd e ( a ut o n om e ) o nt wi k k e li n g v o or n at u ur e n la n d s c h a p. H o o f d li j n e n v a n d e c o n c lu s i e s e n a a n b ev e li n g e n v a n d e p l a n M op E R b as i s v a n d eze b e n a d e r i n g zi j n: D o o r d e i n t eg r a le v i s i e o p d e g e b i e d s o nt wi k k e li n g e n h et c o n c e nt r er e n v a n n a t u u r e n l a n d s c h a p p e l i j k s e si n i g n a p a n d e r a n d en v a n h e t g e bi e d e n d e de e lg e b i e d e n i s sp r a k e v a n e e n p o s i t i ef la n d s c h a p p e li j k ef f e c t e n e f f e ct v o o r n at u ur m et na m e d o or ui t b r ei di n g v a n le e f g e b i e d v o or soorten en mogelijkheden voor uitwisseling. C u l t u u r h i s t o r i s c h e e n a r c h e o r l d e o n g zi j s n c b h e p er w k a t a a n we zi g e n e n k e l s t ur e n d i n d e k e u ze t u s s e n v er s c hi l le n d e d e e lg e b i e d e n v o o r f u n c t i em i x en. O o k wa t er i s n i e t o n d er s c h ei d e n d o m d a t i n p r i nc i p e g e st r e e f d wo r d t n a ar ze lf v o or zi en e n d h e i d v a n d e d e e lg e b i e d e n v o or zo w e l wa t e r k wa n t i t e i t a ls kwali t e i t. M e t n am e d e as p e ct e n v e r k e e r, g e lu i d, li c h t, e xt er n e v e i li g h ei d en d u ur za a m h ei d e n e n er g i e st u r e n d e k e u ze n v o o r d e m e es t o pt i m a le li g g i ng v a n d e f u n ct i em i xe n i n d e e lg e b i e d e n; ge b a s e e r d o p a a n w e z i g e g e v o e l i g e f u n c t i e s ( n a t u u r, w eb o n i e n d, s t i n lt e, h b e t u f f e b r i u n i g, t b e n h g o u d c u lt u u r h i st o r i e) e n om g e k ee r d r e de n e r e n. O nd e r om g e k e er d r e d e n er e n wo r d t v e r s t a a n d at a an d e h a n d v a n d e a a n we zi g e g ev o e li g e e n t e b e h o u d e n f u n ct i e s e n k a r ak t er i s t i e k e n v an d e li g gi n g v a n h e t d e e l g e b i e d ( o n t s l u i t r i d t n b g e n e a t d er c ) d we w lk o e f u n c t i em i x h et b e st eaa n s lu i t. G lo b a a l b e t e k e n t d a t d at f u n ct i e m i x e n m e t e en h o ge v er k e er s a a nt r e k k e n de we r k i n g b et e r di c h t o p b e s t a a n de e n ni e u we i nf r as t r u ct u u r k u n ne n wo r d e n g e le g d, t er wi j l g r o o t s c h a li g e ag r a r i s c he o n t w i k k e l i n g e n r o e p e r a n d e er e lo c a t i e s e e n p le k k u n n e n k r i j g e n. D a ar b i j zi j n g r ad a t i e s v a n b e h o e f t e aa n o nt s lu i t i n g, e ne r gi e e n pr o du c t i e v a n g e lu i d e n li c ht g e br ui kt v oo r e e n voorkeursverdeling over deelgebieden. O p b a s i s v a n h e t p l a n M E R i s t e c o n c l u -a d a e n r v e u n lli n d g a zo t a ls d e h i e P r O wo L r d t b eo o g d n a a r v er s c hi l le n d e d e e lg e b i e d e n en t h em a s be t e r s c oo r t d a n d e a u t o n o m e o n t w i k ( k zi e l o i o n k g h o of d st u k 6 v an h e t p la n M E R ). Aanbevelingen en conclusies worden waar mogelijk in paragraaf 3. 4 p e r t he m a n ad e r ui t g e we r k t. D e ze wo r d e n o o k m e e ge n o m e n i n h e t M a st e r p la n. 2 0 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

Development Company Greenport Venlo. Stand van zaken. Leopold Hermans - Manager Business Development. www.dcgv.nl

Development Company Greenport Venlo. Stand van zaken. Leopold Hermans - Manager Business Development. www.dcgv.nl Development Company Greenport Venlo Stand van zaken Leopold Hermans - Manager Business Development www.dcgv.nl 1 Venlo in Europa 2 3 4 Opbouw presentatie Wat is DCGV? Het Klavertje 4 gebied Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009.

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009. Bijlage. Beantwoordinq van vragen uit de insectensector over de mogelijkheden en restricties m.b.t. de vervoederinq van insecten(-producten) aan nezelschaps- en landbouwhuisdieren. De insectensector heeft

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

1. Operationele voorbereiding op de winter q Aanleiding q Programma aanpak q

1. Operationele voorbereiding op de winter q Aanleiding q Programma aanpak q Seizoensvoorbereiding winter Presentatie @ Managing Successful Programmes User Group (MSPUG) Utrecht, 19 oktober 2011 Noot: persoonlijk gebruik leden MSPUG niet verspreiden! De inhoudsopgave van deze presentatie

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied.

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. 1. Inleiding Deze Toelichting baseert zich op het inpassingsplan Greenportlane, zoals

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

BT GROOT PRIJKELS. Infovergadering 22 februari 2017

BT GROOT PRIJKELS. Infovergadering 22 februari 2017 BT GROOT PRIJKELS Infovergadering 22 februari 2017 HISTORIEK 2 HISTORIEK - PLANNINGSPROCES! PRUP Afbaking kleinstedelijk gebied Deinze 2012! 2014 2015 : mobiliteit! 2015 : voorontwerp! 2016 : milieu-effect!

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE NIJLEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIE NIJLEN FEITELIJKE TOESTAND

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE NIJLEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIE NIJLEN FEITELIJKE TOESTAND PROVINCIE ANWERPEN GEMEENE NIJLEN GEMEENELIJK RUIMELIJK UIVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPOR EN RECREAIE NIJLEN FEIELIJKE OESAND Advies Ruimtelijke Kwaliteit ARK Sint Waldetrudisstraat b Herentals tel. /..

Nadere informatie

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n.

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n. Ridderkerk A, A, A, A e, e, e en e verdieping Driekamerappartement m Royale woonkamer/keuken van circa 0 m met veel lichtinval en een aangrenzend balkon. op de eerste verdieping. Privé parkeerplaats op

Nadere informatie

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker I NL- I W I V 5 W I 6 Z 9 I- 10 F 9 Z,. E I. V,,? D. O! P 12 E & 14 B I B 16 T! 12 16 W H O ()! T. W? K! H,? J (). W? B. G óó :. A,. O 18 I A Z 22 E S 24 D 26 W 24 C TUI Eñ T S.A. C A 6 B 07800 I T.: 0034

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser.

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen Student: Bieke Vens Promotor: Prof. Dr. D. Verté Opdrachtgever: vzw S-Plus Academiejaar

Nadere informatie

Richtlijnen voor het milieueffectrapport

Richtlijnen voor het milieueffectrapport 9-368 januari 2010 Richtlijnen voor het milieueffectrapport Aansluiting Nuth 8 december 2009 B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g A a n v u l l e n d a d v i e s v o o r r i c h t l i j

Nadere informatie

Water in Klavertje 4

Water in Klavertje 4 Niels van Geenhuizen Coördinator milieu & duurzaamheid DCGV Projectleider Water en Energie Water in Klavertje 4 Maximaal zelfvoorzienend 24 september 2013 Agenda Wie zijn Greenport Venlo/ Klavertje 4 Ambities

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 01 zo 05:33 5,52 - - 16 ma 06:15 5,64 00:41-0,15 01 wo 06:31 5,54 01:05-0,15 16 do 07:08 5,47 01:28-0,10 17:49 5,62 12:28-0,24 18:35 5,75 13:15-0,45 18:51

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie

Uniek wonen in de Valuwe, Cuijk 26 huurappartementen en 11 huur eengezinswoningen aan de Goudenrijderstede, Valuwsedijk en Angelotstede

Uniek wonen in de Valuwe, Cuijk 26 huurappartementen en 11 huur eengezinswoningen aan de Goudenrijderstede, Valuwsedijk en Angelotstede Uniek wonen in de Valuwe, Cuijk 26 huurappartementen en 11 huur eengezinswoningen aan de Goudenrijderstede, Valuwsedijk en Wonen in het hart van de Valuwe Als oudste uitbreidingsk van Cuijk kenmerkt de

Nadere informatie

Wat doen BSO Kaktus en BSO de Leeuw in de zomer vakantie?

Wat doen BSO Kaktus en BSO de Leeuw in de zomer vakantie? W BSO Ku BSO Lu z v? 1 1 2 ju Bj M Cu b j! Bj j H OLLA ND Q UIZ 11 j u u j v h j h u v ;).... C K u v! Th 13 ju j f v y ch h? 14 b O!! b b ju c c c u K vj 15 ju D v j h v v... u! W BSO Ku BSO Lu z v? 2

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2 6 04 Vsp 7 maa 04 M mwk va Coak Ak.o. Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n:

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n: Handleiding TYPO3 Handleiding en gegev ens CMS DR ecom m TY PO 3 Di t d oc ume nt bev a t e e n v er k or te ha ndl e i di ng Typo3 e n g ee ft u sne l e e n id e e va n de w e r ki ng e n ge br ui k er

Nadere informatie

De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou?

De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou? OPLE ID IN G A l s zorgc oör dinato r De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou? geef j e elke dag vorm aa n zor g i n het basiso nde rwij s Om j ou d eze taak goe d te he lpe

Nadere informatie

PlanMER voor de gebiedsontwikkeling

PlanMER voor de gebiedsontwikkeling PlanMER voor de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 projectnr. 1907-180100 versie 4 11 november 2008 Opdrachtgever Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht datum vrijgave beschrijving versie goedkeuring

Nadere informatie

Schoolkrant. December 2016

Schoolkrant. December 2016 Schoolkrant December 2016 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016

Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016 Vlaamse overheid Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016 01 vr 08:07 5.06 01:53 0.21 16 za 08:07 5.32 02:30-0.03 01 ma 08:50 4.82 02:45 0.17 16 di 09:42 5.05 03:47 0.03 20:34 4.98 14:44 0.04 20:38

Nadere informatie

e e n b o s t u l p e n

e e n b o s t u l p e n een bos tulpen E e n p r o j e c t v a n Ge r C. Bo u t, Al b e d a Co l l e g e, Euroskills 2008, KMR, OBM-Ri j n m o n d, PWS, SKVR e n Villa Ze b r a Tulpen uit Amsterdam??? Nee, natuurlijk niet: Tulpen

Nadere informatie

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo). Sector- en profielkeuze 2016-2017 Versie : 2.0 Datum : 11 januari 2016 Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Nadere informatie

uaïjee> 69iim n o o 9"789027"665768

uaïjee> 69iim n o o 9789027665768 aïjee> 69iim n 9"789027"665768 8e druk ISBN 978. 90. 276. 6576.8 Uitgeverij Zwijsen B.V" Tilburg Illustraties: Fleur van der Weel, Els van Egeraat Auteur: Paul Stapel u.f3 c ^ o u o o Veel woorden zijn

Nadere informatie

Grote Markt Antwerpen

Grote Markt Antwerpen 2 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03 338 22 70 3 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03 338 22 70 4 rote Markt 1 2000 ntwerpen archeologie@tad.antwerpen.be 03

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef L NL-v I W L V 10 B S 16 D 24 E F B 26 T! P 20 K! 21 V, 22 H v O 4 G 6 G 8 M v 18 I v A Z 23 Wz C V C T 6, C Px 65100 L T.: 0033 5 62 94 28 99 Fx: 0033 5 62 94 25 14 16 6 26 Z, v. E L v v. V,,? Dz z v

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Duurzaamheid in een notendop

Duurzaamheid in een notendop Duurzaaheid i e otdop Savattig Duurzaaheidsvslag 2009 Astda RAI heeft hoge abities op het gebied va Maatschappelij Vatwoord Ode. We hebb os voorgo o i 2013 de eest duurzae locatie voor evet te zij i Europa.

Nadere informatie

Onderkasten System 78 cm

Onderkasten System 78 cm Onderkasten System 78 cm Artikelen met dit symbool in het lichaam d iepte 46 cm zijn beschikbaar. Lade met ombouw Korpushoogte 13 cm Korpusdiepte 35/46/56/66 cm U.. 13 35 S U.. 13 S U.. 13 66 S 30/40/

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid.

ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid. T 0 P L I NNËLK u n s t s t okfo z n ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid. N i e u w b o uowf r e n o v a t i e VEKAbiedtu altudeen in stijl. toepassing Dekunststof kozijnprofielen vanveka

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie

Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie Centrumgebied Groene Peelvallei Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie Kern van het advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei Centrumgebied

Nadere informatie

Greenport Venlo: voorop in duurzaam ondernemen

Greenport Venlo: voorop in duurzaam ondernemen Venlo weet van aanpakken. Een stad vol traditie met volop ruimte voor ontspanning, cultuur, natuur, recreatie en aangenaam wonen. Daarbij is het oog constant gericht op de toekomst. Voor bedrijventerrein

Nadere informatie

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL Gemeente Bladel Memo wijzigingen in Ruimtelijk Casco ten opzichte van DRS en Dorpenplan Medio 2004 heeft de gemeenteraad van Bladel de StructuurvisiePlus, bestaande uit

Nadere informatie

Veislag bureauonderzoek archeologische waarden EVZ op drie terreinen langs de Goorloop bij Lieshout en Beek en Donk

Veislag bureauonderzoek archeologische waarden EVZ op drie terreinen langs de Goorloop bij Lieshout en Beek en Donk k.~».. Veislag bureauonderzoek archeologische waarden EVZ op drie terreinen langs de Goorloop bij Lieshout en Beek en Donk Drs. M.A. Lascaris (met bijdragen van Dr. H.A. Hiddink) Zuidnederlandse Archeologische

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bkb jd d G Gdd Ad, H L 1 6 m 2016 D d v d G d I d Gdd d. D v d vm Ad. O 5, 6 7 m ku d m Ad z. Z vd 5 m d Mk, jd d 6 m u Ad z 7 m Hd. Om vm v d z fjk mjk v zj fk mk. Z vm mk Ad Hd jdjk md d bkb. H vmjdjk

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ (

$%%%&'$%'$&&( ) *++ &,$ ''*++%%%& -$'./ '   0.$&%$ .1*+..1*/ ( !" # $%%%&'$%'$&&( ) *++ &,"$ ''*++%"%%& -$'./" ' " " 0.$&"%$" ".1*+"..1*/ ( ".&.$2130.$%$($* $ $..$ &.$.$*%1*" &(./. $4("."$"3 &*$%%&2(&.$ 1$$$50 6".1** $"0.$%$$' $*&77,( 1*$ "'-$ $'," %.'"/.$2,,%$&*$.$&&

Nadere informatie

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom

Nadere informatie

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles Bgijpd udd z igmi pof iuci 6 BLOK 3 LES 3 TELEVISIE 2 1 W vid d mm m g g po v-p v-p v h v v D m g g g g d i wi hui hu K o H K H g g z g m om o D w w d m m m m om o ccho g g ig v i fv d iid D j j i i ui

Nadere informatie

Duurzaamheid van geluidreducerend asfalt

Duurzaamheid van geluidreducerend asfalt Duurzaamheid van geluidreducerend asfalt Jan Fijan Provincie Gelderland Christiaan Tollenaar + Jan Hooghwerff M+P Raadgevende ingenieurs Duurzaamheidsprofiel Geluidreducerend asfalt I En er g i e en k

Nadere informatie

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode 1e Achterstraat 2 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 3 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 1 3512VL Utrecht Rijksmonument

Nadere informatie