Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4"

Transcriptie

1 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r z i e n i n g v a n P O L M a a s t r i c h t, 1 8 n o v e m b e r

2 2 POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4

3 Inhoud 0. V O O R W O O R D 5 1. I n l e i d i n g Aanleiding en doel O v er le g, i n s pr a a k e n adv i e ze n S t a t u s P r o c e d u r e D e v o o r g e n o m e n g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e I n l e i d i n g R ui m t e li j ko n t w e r p P l a n d e e l G e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 ( V e n l o ) I n l e i d i n g C o nt e xt B e l e i d s u i t s p r a k e n O v er we g i n g e n B e d r i j v e n t e r r e i n s t r a t e g i e M o bi li t e i t G l a s t u i n b o u w Intensieve veehouderij C r a d l e t o C r a d l e N a t u u r e n L a n d s c h a p Wa t e r E n e r g i e v o o r z i e n i n g e n P l a n M E R C o n t o u r e n b e l e i d, v e r s t e d e l i j k i n g, b u n d e l i n g s b 4 e 0 l e i d e n p r i o r i t e r i A f w e g i n g C o n c r e t e w i n j g z e n i g v a n h e t P O L W i j z i g i n g e n P O L T e k s t w i j z i g i n g e n K a a r t w i j z i g i n g e n D o o r w e r k i, n g v e r e v e n i e n g u i t v o e r i n g K a a r t e n b i j d -a e z a e n v u P l O l L i n g L o c a t i e p l a n g e b i e d 2. Bestaande situatie kaar t 1 P O L Pla n g e b i e d, n i e u w e s k i a a t r u t a 1 t PO i L e. 4. Accenten in de Gebiedsontwikkeling Klavertje Regionaal verbindend wegennet (= geactualiseerde kaart 5e voor POL ) 6. Bedrijventerreinen (= geactualiseerde kaart 5b voor POL ) 7. L a n d b o u w ( = ctualiseerde g e a kaart 5i voor POL ) POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 3

4 8. Groene waarden (= geactualiseerde kaart 4b van POL ) 9. Regionale en kleine luchthavens ( = geactualiseerde kaart 5g ) 10. Beleidsregio s ( = geactualiseerde kaart 3a ) 7. B i j l a g e n PlanMER gebiedsontwikkeling Klavertje 4 ( apart document.) B i j l a b g o e n k ( a p a r t d o c u m e n t ): 1. Klavertje 4 Ruimtelijk Ontwerp 2. H a a l b a a r h e i d s s t : u d i e s Ecologisch Veldonderzoek Greenportlane ; eindrapportage, M a r k t v er k e nn i n g G r e en p o r t V en lo, A a n v u lli n g m ar k t v e r ke n n i n g S p e zo l n d e r G r en ze n, M a r k t v e r k e n n i n g G l a s t u i n -2 b o 0 u 15 w, B u r e a u o n d er zo e k Ar c h e o lo g i e. 3. I n t e n t i e ov er e e nk o m s t 4. W at e r a dv i es d. d. ( P M ) 4 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

5 0. Voorwoord Ten westen van Venlo, globaal gelegen tussen de A67,de A73 en de Groote M o le n b e e k li g t e e n j on g h e i de o nt gi n ni n g s g e bi e d wa a r i n d e a f g e lo p e n j a r e n v er s c hi l le n d e r ui m t e c la i m s e e n p le k h e b b e n g e kr e g e n. H e t g e b i e d o e i d s m u g lt i m o d a a l o n t s lo t e n d o o r d e a a n we zi g h e i d v a n t we e s n e lwe g e n, s p o o r li j n m e t r a i l t e r m i n a l e n i n d e n a b i j e o m g e v i n g e e M n a a r s a m n g et e e r e n t b e a r ge r e t i e r n m i n e a n l. D d e r ui m t e li j k e claims in dit gebied betroffen de projecten Californië, Siberië, Tradeport Noorden FreshPark Venlo. C la i m s e n o nt wi k k e li n g e n di e m e d e a a n le i di n g he b b e n g e gev e n t ot ee n a an d u i d i n v g a n ee n g r ot er g eb i e d a ls G r e e n po r t i n d e N o t a R u i m t e. O m d e t o ek o m st i g e ec o n om i s c h e g r o ei v a n d e ze G r e e n p o r t m o g e li j k t e m a k en is d o o r e e n g r oo t a a nt a l b e t r ok k e n p a r t i j en i n d e r eg i o d e h a n d e n i n e e n g e s la g e n om t e k om e n t ot e en samenhangende ontwikkeling op het gebied van zowel onderwijs, ondernemerschap, onderzoek, a ls o o k e e n d u u r za m e g e bi e d s o nt wi k k e li n go p b a si s v a n d e p r i n ci p e s v an Cr a d le t o Cr a d l e( C 2 C ). Grote groeikansen voor economie in de -fo o agro d s e c t o r De vier gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Maasbree en Sevenum hebben et de Provincie m Li m b u r g e n h e t G meenschappelijk e ontwikkeli n g sbe dr i j f e e n i n s p a n ni n g g e d a a n om de ze s am e n h a n g t e o n t wi k k e le n.d e s a m e n w e r k i n g i s u n i e k v o o r, ev N e na d e ls r l d e a n g d r e n s ov er s c hr i j d e nd e as p e ct en m e t D u i t s la n d d i e hi e r een rol spelen. De integr a le g e b i e ds o n t wi k k e li n g v o or d e q u a a r e a a l n o g st e r k s t g r o e i e n d e G r e e np o r t be t r e f t e e n om v a n gr i j k g e bi e d.hi e r v o o r i s ee n ge b i e d sv i si e v o or K la v er t j e 4 i n a f g e r o n d. D e ze v i si e g af e e n e e r s t e b e e l d v a n e e n m o g e l i j k e g e b i e d s o n t w i k k e l h i e t n b g e gr e i n p we i n r t k la r n o d s u c h e a e p r. d I e n d e v i si e w e r d a l v o o r u i t l o p e n d o p l a t e r e m, a e r e n k t g r v ot e r v k r e a n a n g i n n a g ar e n lo g i st i e k e b e d r i j v e nt e r r ei n e n e n r u i m t e v o o r p r i m ai r e p r od u c t i e o n d er g la s e n da a r bi j b e ho r e n de b e dr i j v i g h ei d i n d e k e t e n o n d er k e n D d. e noodzaak van een uitvoeringsorganisatie is onderkend, gericht op het inrichten van eenoverheids -n v i n st a n t i e d i e d e o nt wi k k e li n g v a n di t g e bi ed met andere partijen van 5100 ha mogelijk gaat maken. I n d e t u s s e n l e i p g e g r e i n o d e h e e f t d e r e g i o o o k d e F l o r i a d e v 2 o 0 o 1 r 2 a a n zi c h ku n n e n bi n d e n. M et n a m e d o o r d e i n t e r e s s a n t e g i g n r g e n e s n l i h e g t i n n o v a t i e v at e h a i a er n b g o e d p r es d e n t ee r d k a n wo r d e n. D e F lo r i a de i s e e n s p r i n g p la n k v o or de d o or o nt wi k k e li n g v a n K la v e r t j e 4 a ls i n n ov a t i b ef e d r i j t e f r r s ei n m et e e n v o o r h o e d e p os i t i e o p h e t g e b i e d v a n t o e p a s s i v n e g t e ch v a n i ek i e n. n o v a t i e S p e c i f i e k d a a r o m i s d a g e ni n g e s n Un a i ve m r s e i t ei n t e w nre e s r e a r k c he i n n g m e U n i v e r s i t e i t M a a s t r i c h t ) a a n g e h, a a w l a d t e t n o t b e a v f e s p t r i a g k e d n o v e r d e o n a t n w e i e k n k e l i n g v kenniscluster heeft geleid. Op basis van marktverkenningen is een groei van ongeveer n e t t 2 o 3 0 h a r e g i o n a l e b e d r i j v i -g h e i d i n Limburg tot 2020 becijferd en een vraagte onderbouwen naar netto h a g la s t u i n b o u w t o t m e t p e r c e le n g r ot e r d a n 5 h a i n N o o r d e n M i dd e n Li m bu r g. I n h e t c o nc e n t r at i e be le i d v an d e P r o v i n c L i m e b ur g ( v o o r zo we l b e d r i j v e nt e r r ei n e n a ls g la s t u i n b o u w) i e s e n v er s ni p p e r de i n v u l l v i a n d g e ze g r o ei o n ge we n s t. 2 Daarnaast is er een potentie voor 200. k 000m a n t o r e n, d i e n s t l e a n b o r e n a t, i o n r s i a m a e n h an g m et d e F l o r i a te d e realiseren invenlo GreenPark. H e t f a c i l i t e r e n v a n d e z e e c o n o m i m s e c e h r g r v o e a i n i s b e t l e a n g o m d e e c o o r n d- o m i s c h e Limburg in ( inter ) n a t i o n a a l v e r b a n d ( o n d e r a n d e r e t e n o p z i c G h t r ee e n p v o a r n t s en d e h et a n a d c e h r t e r la n d D u i t s la n d ) t e b e st e n di g e n e n t e v e r s t ev i ge n. POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 5

6 D u u r z am e o n t w i k k e door l i n toepassen g van het Cradle tocradle (C2C ) gedachtegoed N a a s t d e b eo o g d e e c o n om i s c h e d o or g r oe i v a n G r e e n p or t V e n lo o p e ur e gi o n a a l sc h a a ln i v e au i s o o k d e duurzame uitvoering Leitmotiv. De Provincie h a n t e e r t C 2 C a ls h e t d e n k ka d e r / r aa m we r k v o o r e e n d u ur za m e i n v u l l i n g. I -a n a nv d e u lli P n O g L za l zi c h t ba a r wo r d e n o p we lk e wi j ze i n s ys t em e n en o p we lk s c h a a ln i v ea u C 2 C a n n o haar 8 uitwerking krijgt. C2C gaat er ov h e t s lu i t e n v a n kr i n g lo p e n e n st r om e n, b et r o k k e n he i d v a n a ct o r e n en h e t b e n ut t e n v a n de s p e c i f i e k e k wa li t e i t e n v a n e e n g e bi e d. H oe k u n j e d e n at u u r li j k e k wa li t e i t e n v a n e en g e bi e d b e n u t t e n e n b e h o u d e n? H o e k u n j e e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t e n e r o e n e d n e la r s n t e a m c e ht n e r z t e o n la d t e n d i e e ld e r s of l a t e r o p g e r u i m d m o e t w o r d e n? H o e s l - u i e n t w e n a t e w rkr e i ng e lo n e p r e n g i n e h e t ge b i e d? W e lk e m a t e r i a a ls t r om e n zi j n e r e n h o e k u n n e n we m a t er i a le n e n s t of f e n c i r c u le r e zo n d a t d e ze we e r g r o n d st o f ( v o ed s e l ) wo r d e n in bi o lo g i s c h e o f t ec hn i s c h e kr i ng lo p e n? H o e k u nn e n we e c o no m i s c h e a ct i v i t ei t e n p a s s e n d m ak e n i n zo n d u u r za a m f u n ct i on e r e n d g e bi e d? W i e k u n n e n d i t d o e n e n wa a r m o et d at i n h et g e b i e d g e b e ur e n? Om richting te geven aan de invulling hiervan zijn, i in ns am e 2007 n we r k i ng m e t d e b e d en k e r s v a n h et C2C-concept, de 6 zogenaamde Limburg P r C2C i n es c i opgesteld ( d e ze k om e n o v er e e n m e t d e F lo r i a d e Venlo principes. ) D e ze v or m en h et u i t g a ng s p u n t v o or de o nt wi k k e li n g e n en d e k e uze sd i e i n h et g eb i e d g e m a a kt g a a n wo r d e n. De Limburg C2C Principes zijn : Wij zijn verbonden met onze omgeving en handelen daarnaar. Ons afval is ons voedsel. De zon is onze energieleverancier. O n ze lu c h t, b o d em e n wa t e r zi j n g e zo nd. W i j o n t w e r p e n v o o r h e t w e l z i j n v a n a l l e at g e i es n e. r Wij zorgen voor genietbare mobiliteit. V o o r d e e c on o m i sc h e do o r gr o ei v a n G r ee n p o r t V e n lo zi j n am b i t i e s g e f or m u le e r d. V o o r h et d u u r za am u i t v o e r e n hi e r v a n i s e e n p la n n o d i g d at vo ld o e n d e f le x i b e l i s om h o o g d yn a m i s c he a c t i v i t ei t en t e a c c o m m o d er e n e n d a t r ob u u st g e no e g i s o m la a g d yn a m i s c he v oo r zi e ni n g e n v ei li g t e st e l le n. B i j h o o g d yn a m i s c h e a ct i v i t e i t e n wo r d t m et na m e g e d a c ht a a n ec o n om i s c h e a c t i v i t e i t en. L aa g d yn a m i s c h e v o or zi e ni n g e n h e b b e n v e e la l m e t de k wa l i t ei t v an d e ( n a t u ur li j k e)le e f om g ev i n g te m a k e n. T e d e nk e n v a lt a a n d e wa t e r h ui s h o u di n g i n e en g e bi e d, p r o du c t i e v a n sc h o o n (g r o n d-)wa t e r, e e n ge zo n d e e n v r u c ht b a r e b o d em, d e k wa li t e i t v a n la n d s c h a p e n n at u u r. Zowe l hoogdynamische activ iteiten als la agdynamische voorzieningen hebben ruimte nodig. D e t ur n ov er t i j d ( h o u d b a ar h ei d st e r m i j n) v a n dedi v er s e f un c t i e s e n v o o r zi e ni n g e nv er s c hi lt a a n zi e nli j k. E en b e dr i j f s g e b ou w o f e e n b e d r i j v e n t e r r e i -3 n 0 i j s a a n r a a 2 a 0 n r e o e n n d i g g e h er zi e ni n g t o e. V oo r h e t h er s t e lv a n s c h o on grondwater is kwalitatief d t e goe r n o di g i n e e n g e zo n d e en sc h o n e b o d em. H e t k a n v e le t i e nt a l le n t o t h o n d e r d e n j a r e n d ur e n v o o r d a t e e n v er s t o o r d bo d em s ys t e em we e r i n ev e n wi c ht i s e n de zew a t e rv o or zi e n i ng k a n le v er e n. V o o r d e d u u r z a m e u i t v o e r i n g v a n d e e c o n o m i s c h e d n o po o r t g V r e o n e lo i wo v r d a t n ee G n r p e la e n g em a a kt wa a r i n zo we l la a g d yn a m i s c h e a ls h o o g d yn a m i s c h e f u n c t i e s d e b e n o di g d e r ui m t e, t i j d e n f le x i bi li t e i t k r i j g e n o m v o l wa a r d i g t e k u n n e n f u n ct i o ne r e n. S li m m e r ui m t e li j k e c o m b i n at i e s v a n n a t uu r li j k e e n ec o n om i s c h e p r o c e s s e n g e n v kansen e om biologische en technische kringlopen te sluiten. 6 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

7 E e n b e k e n d a n a l - y s e n c o m m u n i c -i a ns t i r um e e nt i n d e r ui m t e li j ke p la n n i n g s we r e ld i s d e la g e n b e n a d e r i n g ( r ef e r er e n d a a n d e Nota Ruimte). De lagenbenadering onderscheidt drie lagen. De ondergrondla a g b e s t a at u i t, w b a t o e r d e n e n m a t u u r. D e ze la a g t oo n t de f ys i e k e k wa li t e i t e n v a n e e n g e bi e d. L a ag d yn a m i s c h e f un c t i e s s p e le n zi c h v e e la l g e h e e l i n d e ze la a g af. D e ze la a g v or m t d e b a si s v o o r d e t we e d e e n d e r d e la a g. D e t we e d e la a g o m v a t d e n e t we r k e n e n i nf r as t r u c t u u r zo a ls ( wa t e r ) we g e n, s p o o r e n ( t r an s p or t ) le i d i n g e n. D e ze la a g i s d yn a m i s c he r v a n k a r a k t er en h e ef t o n t we r pt e c h ni s c h e e n st e r k e r e la t i e m et de d er d e la a g. D e d e r d e l a a g w o r d t d e o c c u p a t i e l a a g g e n o e m d e n w o r d t g e v o r m d d o o ee r n d g e eb i f e d u n c t i e s d i e g e v e n zo a ls wo n e n, la n d b o u w, r e c r e at i e, b e d r i j v en t er r ei n, et c. O n t w e r p e n v a n -pr u i i n ci t p e s b d e t e ek e n C t 2 v o C or d e g e bi e d s on t wi k k e li n gd at h e t b e la n g r i j kis kr i n g lo p e n i n h e t g e b i e d w a a r m o g e l i j k t e s l u i t e n. M e t d e a n a d l e y r s i e n g v o w l o g r e d n t s d a e l s l a e g e r n s b t e -n e a e e n g r b la u w c a s c o o nt wo r p e n v oo r h e t K la v e r t j e 4 ge b i ed. D i t c a s c o h er b e r gt f u nc t i e s zo a ls p r o d u c t i e v a n s c h o on g r o n d w a t e r, o p v a n g v a n o v e r t o l l i g w a t di e r d e, z u i robuuste natuur (ontwikkeling ) mogelijk maakt. I n de oc c u p at i e la a g k a n d e ze r u i m t e b e n ut wo r d e n v o or f u n ct i es di e p a s s e n i n de bi j b e h or e n d e k r i n g lo p e n zo a ls n a t u u r, la n d b o u w, wa t e r zu i v er i n g e n v or m e n v a n r e c r e a t en i e langzaam verkeer. Deze functies dienen te n d e voldoen v o or wa a r d e aa n di e ge s t e ld wo r d e n v a nu i t h e t g r -b o la e n u we c a s c o. D a t k a n bi j v o o r b ee ld b e t e k e n e n d at de la n d b o u w v e r p li c h t i s om de h o ev e e lh e i d or g a ni s c h m a t er i aa l i n d e b od e m o p pe i l t e h o u d e n. D e t we C e 2 C- p r i n c i p e s wi j zi j n v e r bo n d e n m e t o n z e o m g e v en i n handelen g daarnaar en onze lucht, bodem en water g zijn ev e n m e gezond t n am e r i c h t i n g a a n h e t o n t w e r p e n g e b r u - i b k la u v we a n c a h s e c t o. g r o e n N a h e t o n t w e r p e n v a n h -b e t la u we g r o c a e s n c o t o o nt zi c h d e r u i m t e di e e r i s v o o r i n f r as t r u c t u u r e n hoogdynamis c h e a ct i v i t e i t e n. Z o i s b e s lo t e n om e en pr ov i n ci a le g e b i e ds o n t s lu i t i n gs we g a a n t e le g g e n. D e a m bi t i e i s om de i n f r a st r uc t uu r la a g v a n ui t d e Li m b ur g C 2 C p r i n ci p e s t e o nt we r p e n. C 2 C pr i nc i p es di e h i e r richting geven zijn o n z e l u c h t, b o d e m e n w a t e nd r en z i wij j n zorgen g e z o voor een genietbare mobiliteit. D e r ui m t e di e b es c hi k b a ar i s v o or d e h o og d yn a m i s ch e ac t i v i t ei t e n i s v a n e e n a n d er e k or r e lg r o o t t e d a n di e v a n h e t g r -b o la e n u we c a s c o. D e ze r ui m t e wo r d t f le x i b e l i n g er i ch t : ov e 1 r 5-30 jaar zal de inv ulli n g n a ar verwachting anders zijn dan die van de komende jaren. DeLimburg Pr i n C2C c i p es g ev e n r i ch t i n g a a n d e invulling van deze ruimten afval : is voedsel, de zon is onze energieleverancier e n wi j o nt we r p e n v o o r h et w e l z i j n v a n a l l e g e n e. r a t i anifesteert C e s 2 C m zich hier op een ander s c h a a ln i v e a u e n op e e n a n d er e t i j d s c h a a l d a n d i e v a -b n l h e a t u w g e r o e n c a s -o c nt we o. r p e n C op 2 C h et s c h a a ln i v e au v a n e e n g e b o u w o f e e n b e d r i j v e n t e r r e i n p a s s e n h i e r. D o o r s c h a k e l i n g v a n d e z e k o r r e l s a e n l h e i t g g i g r n -b g o la e t n u e we n o p z i c h t e c a s c o o n t st a a n o p d e g e b i e d s k a ar t v a n Kla v e r t j e 4 a ls h et wa r e v a c a t u r e s v o or h oo g d yn a m i sc h e ac t i v i t e i t e n: zo we l d a t g e n e da t g e b o d e n wo r d t a ls d a t wa t g ev r a a g d wo r d t i s af h a n k e li j k v a n d e p la a t s i n h et g e bi e d en d e s a m e n h a n g m e t d e o v m i n g g. e D e ze v o or st e l le n t e r a c c om m o d at i e v a n de e c o n om i s c h e gr o e i zi j n i n s am e n h a n g bi j e lk a a r g e br a c ht e n u i t g e w e r k t t o t e e n m o g e l i j k v e i s n r i e c h t i n g R s u i m t e l r a i d le j 2 k Cr ad O l e n we t r w k la e n r d s p c h ; a p v h a n e t C Greenport Venlo (hiernaruimtelijk ) Ontwerp. D e ze i nr i ch t i n g sv i si e ze t e e n st e r k ge b i e d s ge r i c ht c on c e pt n ee r da t t e g e l i j k e r t i j d o o k o p n a t i o n a a l n i v e a u z i j n b e t e k e N n e i d s e r h l e. e a f n Dit d t Ruimtelijk i n G r e e n p o r t s Ontwer is het initiatief waarv oor het provinciaal planologisch kader wordt ontwikkeld. Di t k ad e r s c h et s t d e n o o d za a k v a n d e G r e e np o r t la n e d i e i n e e n a p ar t e pr o c e d ur e v a n ee n pr ov i n ci a a l i n p a ss i ng s pla n p la n o lo g i s c h wo r d t v as t g e le g d. D oo r m i d d e l v a n e e n p a r a lle l o p t e st e l le M n a s t e r p l wo a n r d t d e s a m e nwe r k i n g v an v e r s ch i lle n d e p a r t i j e n elden g e r e g thematische verdiepingen in het ontwerp verwerkt en aangepast. POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 7

8 O m d e a m b i t i e s g o e d t e v e r a n k e r e n i n p r o v i n c i -a a nv l u lli b e n l go e p i g d e s t i e ld s. T d ev e z e n s P i s O L a a n p a s s i n g v a n e e n a a n t a l o n d e r d e l e n v a n h e t P O L De n o z o e d z a P k O e L-a l a i n j v k u l l g i za n l a ls b a s i s voor provinciaal vooroverleg bij gemeentelijke bestemmingsplannen gebruikt worden. De Provincie z i e t g r o t e m o g e l i j k h e d e n v o o r d e d o o r o n t w i k k e -L l i n g m b v u a n r g d e r e e n g t i o b e N s o o c r h d d e v o o r g e n o m e n g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a n v s e le r u t e j lp e r o 4 j e ct a. l I n s d i e n e n oo d za k e li j k za l d P e r o v i n c, i e v a n we g e h et p r ov i nc i a le b e la n g d a t wo r d t t o e ge k e n d a a n d e s a m e n h a n g e n d e d o or o n t wi k k e li n g v a n h et gebied, alle haar ter beschikking staande instrumenten inzetten teneinde de juiste tg a n g voor e n o n t w e i li k n k g te faciliteren. G e r D r i e s s e n g e d e p u t e er d e R u i m t e li j k e O n t wi k k e li n g / v o or zi t t er St u u r gr o e K p l a v e r t j e 4 8 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

9 1 Inleiding 1. 1 Aa n l e i d i n g e n do e l H e t b o r r e l t a a n i d e e ë n e n a m b i t i e s -L i m n b u d r ; e g r s e t g e i r ntwikkelingen o k e N o r d in de logistieke sect or, g l a s t u i n b o u w, a g r i b u. s s i F n l e s o s r i a d e t 2 t o e w ge o we r d ze n. N o t a r ui m t e: G r e en p o r t V e n lo, C o n c e n t r a t i e g e bi e d e n v o or la n d b o u w e n b u n d e li n g v a n b e d r i j v i g h ei d. PO L g ee f t a a n d a t er e en n a de r e i n v u l l i n g g e w e n s t i s v : a n e h e np t O L-aa g e b nv i u e l d li n gw o r dt a a n g e k o nd i g d. Eind 2006 wordt er een intentieverklaring lavertje 4 tussen over omliggende K gemeenten en Provincie getekend. Een Visienota K la v er t j e 4 v a n j u n i d i e nd e d aa r bi j a ls e e n e e r st e r ef e r e n t i e. V er v o lg e n s i s e e n open planproces met betrokken stakeholders in gang la gezet v er t j e 4. onder de parap I n d e p er i o d e i s e en v ee lh e i d a a n m o g e li j k e o nt wi k k e li n g e n a a n d e o r de g e k o m e n e n i n onderlinge samenhang besproken. Medio 2007 is focus in de ambities aangebracht e r e s u lt e en e r d dat hee in de opstellling van hetruimtelijk Ontwerp K la v t j e 4 : e e n i llu s t r a t i e v an e e n i n di c a t i e f t oe k om s t b e e ld. I n h o o f d s t u k 2 v a n d e z -aanvulling e P O L wordt ditruimtelijk, Ontwerp u i t g e r kt i n he t M a st e r p la n,k o r t u i t e e n g e z e t. H e t i s n a i ls e t e n b bla e d u o wd e l r d u k, m a a r bi e d t wé l e e n h o uv a st v oo r d e k e u ze n e n d e v i si e o p d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t g e b i e d, -a d a i n e v u i l n l d i e z n e r ov g P i n O d ci L o a lest o r a t P e nwo r d e n g em a a kt. V o o r d e P -aanvulling O L is eenplanmer o p g e s t e ld. V r i j w e l g e l i j k t or i het j d i onderdeel g i s e Greenportlane v o een besluitmer p r o ce d u r e i n g a n g g e ze t, di e zo we l input oplevert voor de planmer e n d e z e P -a O a L n v u l l i n g, a l s r o h o et k ui v t e o i o nd e li j k p r ov i n ci a le inpassingsplan voor de Greenportlane, wa a r v o or i n d e lo o p v a n e e n a p ar te be s lu i t v o r m i n g s pr o c e d ur e za l g a a n lo p e n. I n e ze d P O L -a a nv u lli n g wo r d t d e g lo b a le li g g i n g v a n h et v o o r k e u r st r a c é a ls b a s i s ge n o m e n ( en d us o ok v er a nt wo o r d ). Voor de volgende voorgenomen keuzen is er een plicht tot het opstellen van eenplanmer : D e a a n l e g an v meer dan 100 ha projectvestigingslocatie ; glastuinb D e m o g e l i j k h e i d t o t h e t o p r i c h t e n v a n m e e r d e r e ; i n t e n s i e v e v e e h o u d e r i j e n D e a a n l e g v a n d e G r e e n p o r t l a n e ( m é é r d a n 5 k m w ; e g ) De gefaseerde aanleg van 390 ha natuur tot 2020 en nog ongeveer 2 0 ; 250 na 20 D e m og e li j k h ei d v o o r d e o p r i c ht i n g v a n m e e r d an 1 0 grote windmolens in het gebied. V a n we g e d e li g g i n g v a n e e n d e e l v an d e b e o o g d e be d r i j v i gh e i d b ui t e n d e gr e n s s t e d e li j k e d yn a m i e k i s e e n g e d e e l t e l i j k e h e r z i e n i n g v a n h e t v i g e r e n d e P O L a o k p e li d j a k. t p u n t n o o d z D e n u v o o r l i g g e n d -a e a nv P O u L l li n g h e e f t t ot do e l o m op b as i s v a n d e d a ar t o e i n ac h t t e n em e n b e o o r de li n g v a n h et i ni t i at i ef, af we g i n g v a n be la n g e n e n p r oc e d ur e s, t e zo r g e n v o or e e n go e d e i n be d d i n g bi n n e n e n v o l g e n s d e p r o v i n c i - a l e n e r p e l g e a v n l i n g. V e r w a c h t w o r d t d a t g e m e e n t e n r e k e n t i d n i t g h o u d e n m e a a n g e p a st e pr ov i n ci a a l b e le i d. H e t g a at d a a r b i j o m : Het adequaat toepassen van het provinciale voor beleidsinstrumen het landelijk gebied; Het verplaatsen van een deel van de grens stedelijke dynamiek bi j V e n lo ; H e t o n d e r k e n n e n e n o m s c h r i j v e n v a n e e -perspectief n n i e u w P werklandschap O L ; POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 9

10 H e t v e r a n d e r e n v a n d e d u i d i -p n g e r s v p a e n ct i ev P O e L n i n h et P la n g e b i e d, wa a r o n d e r h et s c h r a p p e n -zone v Gekkengraaf a n d e P O G en het opnemen G-zo t us s e n van de P Kr aije l h e i d e e n d e ot G e r o M o l e n b e e k t e n z 67 u e i n d e xt e r n a n at v u a u n r t e n d oo e s t e A n v a n d e M o l e n b e e k t e n n o o r d e n v a n ; d e A 6 7 H e t a a n g e v e n v a n n i e u w e p r o j e sgebieden c t v e s t i voor g i n g de glastuinbouw; Het aangev en v an het gecondenseerde zoekgebie d v o o r d e G r e e n p or t la n e O v e r l e g, i n s p r a a k e n a d v i e z e n I n t e nt ie o v e r e e n k om st i n Op 19 januari 2007 hebben de Provincie L i m b u r g, d e G em e e nt e n V e n lo, H e ld e n, S e v e nu m e n H o r st a a n d e M a a s e e n i n t e n t i e o v e r e e n k o m s t g e t e k e n d. H e t d o e l v a n d e t z i s e t o t v e e r n e n e a n d k er o m e s u i t we r k i n g v a n d e g e b i e d s v i s i e K l a v e r t j, e v oo 4 r a t l o e m k he o m t b e n gr i p W er k la n d s c h a p n a d er t e d ef i n i ë r e n. E en t o e k om st b e e ld t ot m i n i m a a l i s g e we n s t zo d at o ok k eu ze n v o or d e la n g e t er m i j n ge m a ak tk u n ne n wo r d e n. Bestuurlijk overle g V a n a f wo r dt p er i o d i e k be s t uu r li j k ov e r le g g e v o e r d o n d er de p ar a p lu v a n K la v e r t j e 4 i n d e v o r m v a n e e n s t u u r g r o. e E p i n d wo r d t d o or d e st u ur g r o e p K la v er t j e 4 n a e e n a a nt a l v er di e pi n g s s e s si e s o p v e r s c h i l l e n d e b e l a n g r i j k e t h e m a s r, a n l at u s u r e o n p e dr r a g c i ht e v, e r le w e a n t d e t ot h e t op s t e lle n v a n e e n M a s t e r p l voor a n Klavertje 4. Het Ruimtelijk, Ontwerp voorloper van het Masterplan, is door de stuurgroep K la v e r t j e 4 i n j u ni o p ho o f d li j ne n a ls c o n c e pt g e a c c ep t e er d. Toelichting op de onderlingeverhouding van -a POL a n v u l l in g,m a s t e r p l en a n Inpassingsplan voor de Greenportlane: H e t M a s t e r pl a n Kl a v e r t je 4 / G r e e np o r t V e nl o i s e e n b e s tu u r s a k k oo r d tu s s e n de vi e r be t r o k ke n g e me e n t e n e n d e p r o v i n c i e, w a a r i n d e g e z a m e n l i j o r d k e n e v a s v t g o el o eg r d n al e s s m ame e n s we r k z i n i g s j k a d n e r. H a e f t g e s t e m d B u s i n e s s pl an o mv a t d e b e s c h r i jv i n g va n d e ac t i vi t ei t en, d e d o o r r e k e ni ng v a n de b u si n e s s ca s e e n d e ui t we r k i n g v a n d e ju r i d i s ch e e n f i n a n ci ël e s tr u c t ur e r i n g. H e t R u i m t e l i j k O n t w e r p h e e f t e e n t u s s e n r v o o l r l op g e i s g p e e e l d a l s v e r b e e l d i n g "o m t o t g o e d e a f sp r a k en t e k o me n. D e P O L-a a n v ul l i n g i s v ol g e n s d e ni e u we W r o e e n s t r u c tu u r vi si e. Z e v or mt d e we t t e l i jk e b a si s e n h e t k ad e r v oo r de P r o v i n c i v o e o r d e a m b i t i e s e n d e i n z e t v a n i n s t r u m e n t e n g e r i c h t k el o i ng p v d a e n h g e b t i pl e an d s g o e n bi t e w d i K k l a ve r t je 4. D o o r d e -a P an O v L ul l i n g wo r d t d e vo o r g en ome n g e b i e d s o n t wi k k el i n g i n g e b ed e n af g e s t emd m e t f l a n k e r e n d b el e i d g e r i c h t o p d e o nt wi k k e l i n g v a n we r kl o c a ti e s en g l a s t ui n b ou w o p p r o vi n ci al e s c ha al. H e t v oor n o e md R e u i m t e n t l w e i r p j k is daarbij benut als basis voor deplanmer d i e w e t t e l i j k v e r e i s t i s v o o r d e o n d e r b o u w i n g - e n b e o o r d e l a a n v ul l i n g. D e we t t el i jk e p r o c e d u r e v e r e i st d a d t e O n t w e r p -aanvulling P O L énde planmer wo r d e n v r i jg e g e v e n v o o r i n s p r a a k e n v o o r e a r d i ng v i d s o or d e C o m mi s s i ev oo r d e m. e. r. N a v e r we r k i n g v a n d e i n g e br a c h t e a d vi e ze n e n z i e n s w i j z e n w o r d t -aa d n e v ul P l O i n L g t er v a s t st e l l i n g vo o r gel e g d aa n P r o vi n ci al e S t a t e n. De POL-aanvulling geeft aan welke ambities tot 2020 worden nagestreefd en welke rolopvatting de Provincie v o o r z i c h z e l f z i e t ( o n d e r m e e r t. a. v. d e G r -a e a e n v p ul o l r i n t g l mo a n e t ) z i. ch v D e r an P t wo O L o r d e n t. o. v.d e b e s ta a n d e R i jk s e n P r o v i n c i a l e k a d e r s e n v e r e i s t i n s p r a a k. D a a r b i j g a a t h e t o m e e n g r o t e 4 r g e b i e d d a n h e ( b i jv o o r b eel d d e co n s e q ue n ti e s v o or b ed r i jv e n t e r r ei n en e n g l a s t ui n b ou wg e b i e de n el d er s i n Li mb u r g ). D a t b et e k e n t d a t e e n v e el br e d er e g r o e p v an a c t or e n e n p a r ti ci p a n t e n da a r bi j b e t r o k k en zi jn d a n h e M t a s t e r p l. D a n e di s c u s si e v an h e t M a s t e r p l a nm e t d e r bi d a j a b e t r o k k en o v e r h e de n r i c h t zi c h l ou t e r o p d e o r g an i sa ti e e n o r g ani s a ti e v or m v a n d e g e b i e d s o n t wi k k el i ng. O D e P O L-a a n v u l l i n r o g vi, n c i a h alin e t p a s s P i n g spl a n ( P I P )v oo r de G r ee n p o r t l a n e en d e di v er s e b e s t e m mi n g s p l a n n e n v o r m e n d e k a d e r s w a a r m e e d e gebiedsontwikkelingenpubliekrechtelijk b e o o g d e p l ( a n o l o g i s c h e n j ) u mo r i g e d l i jk s c h 1 0 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

11 w o r d e n g e m a a k t. A l l e n w o r d e n v i - a e n i v n a s p t s r t el a a l i k n g s pr o c e du r e s na d r u k ke l i jk t e r di sc u s s i e g e s t el d. E e n i e d e r k a n d a a r o v e r z i e n s w i j z e n i n b r e n g e n. U i t e i n m d e e l n i t j e r k a a b d e s ( l c u. i q t. d ). e E g S n e t al a l t e e n v o o r bestemmingsplannen of PIP s is beroep mogelijk bij de Raad van State. Het Masterplan v oe g t zi c h na a r de b e s c hi k ba r e p l a n ol o gi s c he r ui mt e ma a r k a n o o k de b a si s z i jn v o o r h et a a n pa s s e n v an a l d e v o o r n o e m d e p l i s a c n h o e l k o ad g e r s. P a r a l l e l d a a r a a n i s d e p l a n o n t w i k k -a e l a n i v n u g l l v i o p n r g 19 d juni e P 2 0 O 0 L 8 i n d e P r ov i nc i a le C o m m i s si e O m g ev i n g sv r a a g st u k ke n ( P C O L) g e s o n de e r d. I n d e P CO L zi j n o. a. d e M i n i s t er i e s, L LT B en W at e r s ch a p p e n v er t e g e n wo o r d i g d. H e t a dv i e s v a n d e P CO L i s i n di t o nt we r p p la n v er we r k t. Het voor -ontwerp -p la n is o p 3 1 o kt o b er i n d e St a t e nc o m m i s si e F ys i e k e D om e i n b e s p r o k e n. G e p l e e g d e o n d e r z o e k e n B i j d e o n t wi k ke li n g m oe t r ek e n i n g wo r d e n g e h o u d e n m e t a a n we zi g e n at u u r wa a r d en, ar c h e o lo g i s c he waarden, verkeer, geluid, externe veiligheid en lucht - e n b o d em v er o nt r ei ni g i ng. E r d i en t o o k a a n d a ch t t e worden geschonken aan de duurzaamheidsaspecten. De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: P l a n M E RG e b i e d s o n t w i k k e l i n g ; K l a v e r t j e 4 B e s l u i t G r M e E e n R p o r t ; l a n e Ec o l o g i s c h V e l d o n d e r z G o e r k e e n p o r t l a n e ; e i n ge d r ; a p p o r t a M a r k t v e r k e n n i n g G r e e n p o ; r t V e n l o Aanv ulling marktverkenning Spel zonder Grenzen ; M a r k t v e r k e n n i n g G l a s t u i n -2 b o 0 u 1 w 5 ; B u r e a u o n d e r z o e k A r c h e o. l o g i e D e c o n c lu s i e v a n d e ze o n d er zo e k e n i n sa m e n h a n g i s, d at n i et v a n zo d a ni g e n e g at i ev e g ev o lg e n v o o r d e natuur en het leefmilieusprake is dat de gebiedsontwikkeling g e e n d o o r g an g ka n v i n d e n. H et p la n M E R i s e e n a p a r t e b i j l a g e b i -aanvulling j d e z e. P De O L overigeonderzoeken zijn in een separaat b o e k bijlagen o p g e n o m en. M E R -p l ic h t Op 12 december 2007 heeft e n k ni s g ev i ng v a n d e v o o r g e n om e n p la n o n t wi k k e li n g e n p la n M E R p l a a t s g e v o n d. e O n p ba s i s v a n d e g ev r a ag d e zi e n s wi j ze n e n a dv i es v a n d e C om m i s s i e v o or de m. e. r. i s d. d. 2 5 m a a r t 2 0 d 0 e 8 N o t a R e i k w i j t d a t i ln e i v e n a u D v a e s t g e s t e ld e n i s g es t ar t m e t d e o p st e l li n g v a n h e t p l a n M. Het E R planmer i s e e n a p a r t e b i j l a g e -a a b nv i u j l li n d ge e n m P O a a L kt i nt e gr a a l o n d e r d e e l u i t v a n d e z e P O L-a a nv u l li n g. I n d e z e P -a O a L n v u l l i n g b e s t a a t g r o t e s a m e n h a n g m e t. d O e p G 1 2 r de e e c n e p m o r b er t l 2 0 a 0 n 7 e h e e f t k e n n i sg ev i n g v a n de t e r v i si e le g g i n g v a n d e st a r t n ot i t i e v oo r h e t T r a c é N ot a M E R ( hi e r n a b e s lu i t M E R) v oo r d e Greenportlane plaatsgevonden. O p b a si s v a n d e gev r aa g d e zi en s wi j ze n e n a dv i e s v a n d e C om m i s si e v o o r de m. e. r. zijn d. m d a. ar t d o or G S d e r i c h t li j ne n v a s t g e s t e ld e n i s g es t ar t m e t d e o p st e l li n g v a n h et b e s l u i. Het M besluitmer E R is afgestemd op de planmer. N a t u u r t o e t s De feitelijkegebiedsontwikkelinghoudt rekening met de cologische E Hoofdstructuur ( EHS )en is buite n d e N a t u r a g e b i e g d e l n e g. e Ui n t h et ec o lo g i s c h o n d er zo e k i s n a a r v or e n g e k om e n d a t d e v o or g e n om e n ontwikkelingen ter plaatse geenonaanvaardbare negatieve gevolgen voor de flora b b e n en. D o fauna o r he t i j d i g e m i t i g a t i e e n c o m p e n s a t i we e r k k t a wo n r d p e n r a a s n a e l e n d o v er g b e t e r i n g v a n o m s t a nd i g he d e n v o or f lo r a e n f au n a, zo we l i n om v a n g a ls i n r o b uu s t h e i d.b i j c o n s e q u en t e ui t v oe r i n g v a n d e gebiedsontwikkeling wordt een verbetering van de natuurkwaliteit verwacht. POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 1 1

12 W a t e r t o e t s O p g r o n d v a n ar t i k e l v a n h e t B e s lu i t r ui m t e li j ke or d e ni n g, zi j n wi j v er p li c h t i n de t o e li c ht i ng v an e e n s t r uc t u ur v i si e ( i. c. e e -a n a nv P O u L lli n g ) ee n b e s ch r i j v i n g o p t e n em e n v a n d e wi j ze wa a r o p r e k e ni n g i s g e h o u d e n m et d e g ev o lg e n v a n he t p la n v o or d e wa t e r h u i s h o u di n g. Middels een mail van 15 oktober 2008is door Waterschap Peel en Maasvallei -wa t e r a dv i e s een pré afgegeven (zie bijlage5 in het bijlagenboek ). De z e P O L-a anv u l li n gh e ef t v e r d e r g e e n d i r e c t e g e v o l g e n v o o r d e w a t e r h u i s h o u d i -n g. V o o r l i a a n v u l l i n g h e e n f d t i r e ct g e c o n s e q u e nt i e s v o or h et wa t er h u i s h o u d k un d i g b e h ee r v a n d e be t r e f f e n d e p e r s p e ct i ev e n ( g ee n co n c r e t e ui t v oe r i n g ). G eo o r d ee ld i s da a r om d a t e e n v er d e r gaa n d e W at er t o e t s hi e r ni e t aan de orde is. Verwezen wordt tevens naar de Waterto e t s, we lk e i n h e t k a d er v an d e g e m e e n t e li j k e ( e n/ o f p r ov i n ci a le )p r o ce d u r e( s) e n h et pr ov i n ci ale i n p a s s i n g s p la n G r e e n p or t la n e p la a t s za l v i n de n. A ls d a n za l namelijkonder andere de verlegging van de Gekkengraaf formeel aan de orde zijn S t a t u s D e P O L-a a n v u l l i n g h e e f s t a t d u e s v a n e e n o p z i c h e z e structuurvisie l f s t a a n d c o ( nf o r m W r o ). H et m a ak t o n d e r d e e l u i t v a n he t P r ov i nc i a a l p la n s t e l s e l, m et d a ar bi n n e n P O L a ls h e t P la n o p h o o f d li j n e n. D e v a s t s t e l l i n g v a n -a a d n e v u l P O l L i n g ( s t r u c t u u r v i s i e v o l g e n s e d gdh e W e i r d o v ) a n P i r s ov i n e ci e n a le b e v o S t a t e n. H e t p la n b ev at s p e ci f i e k e b e le i d s r e g e ls, r e g e lt d e p ar t i ë le h e r zi e ni n g v a n P O L i n d e v or m v a n e e n a a n p a s s i n g v a n d e g r e n s s t e d e l i j k e d y n a m i e k, e n -p v er e r s a p n ec d t e i e r v i en n. g T ev v a e n ns P b O ev L a t h et e e n s p e c i f i e k e p r i o a v le i n v c i s i e o p e n v o or n em e n s m e t b e t r e kk i n g t o t d e c o n cr e t e o nt wi k k e li n g v a n h et g e bi e d K l a v e r t. j e P r o c e d u r e N o g t e v o lg e n p r o c e d ur e le s t a p p e n: I n s p r a a k p e r i o d e e n a d v i e z e n -P b i O j L (20 o n n t o w v e m r p b e r j a n ua r i 09) I n f o r m a t e n i e i n s p r a v a o k n d (1 1 d e c em be r 0 8 ) O n t we r p P O L -a a nv u l li n gi n P C O L ( d e c e m b e r 0 8 ) V e r we r k e n v an zi e n s wi j ze n ( j a n u ar i / f e br u a r i 0 9 ) T o e t s i n g dvies s a van de Commissie voor de m.e.r. met betrekking tot hetplanmer ( februari 09 ) Nota Zienswijzen in GS f eb ( r u ar i 09) OntwerpPOL-aanvullingin SCFD (maart 9) 0 Besluitvorming door PS a p ( r i l 09) 1 2 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

13 2 De voorgenomen gebiedsontwikkeling Klavertje I n l e i d i n g V i e r g em e e nt e n ( V e n lo, H o r s t a a n d e M aa s, Sev e n um en M a a s br e e), h et Ri j k v i ah e t G e m e e ns c h a p p e li j k ontwikkelingsbedrijf (GOB), FreshPark Venlo, Venlo GreenPark en de Provincie Li m b u r g we r k e n, i n e e n s a m e n we r ki n g sv er b a n d K la v e r t j e 4, a a n d ef ys i e k e o n t wi k k e li n g v a nk la v e r t j e 4 b i n n e n h et ec o n om i s c h perspectief Greenport Venlo, g e r i c h t o p h e t r e a l i s e r e n v a n e e n p r o g r a m m. a H et v g a n at v o o r z i e n i n g d a a r b i j o m d e v o l g e n d e v o o / r f z u i n c e t n i o e n p s g e n h o o f d l i ( niet j n e limitatief n : ) ( V e r -)lo s g i s t i, e k m a a k i n d u s t r - i e, n r v b e w e r k i n g s i n d u s t r i e, b i j p a s - s e n e n k d le e i n m b e i d r d i d j v e n a a n s l u i t e n d o p d e b e s t a a n d e k r a c h t in v agri a n, nutrition, d e r e g i food o, fresh and logistics ; D i e n s t v e r l e en n i kennisdoorwerking; n g mede op basis van dedoorontwikkeling van de ; Floriade A g r i b us i ne s s; G l a s t u i a ls n g b e v o u lg w v a n d e sc h a a lv er g r ot i n g e nc o nc e n t r at i e v a n d e p r i m ai r e p r o d u ct i e i n G r e e n p o r t V ; e n l o In t e n s i e v e ehouderij V e ( IV ) met een mogelijkheid voor - e n e warmte n e r g i e l e v e r a n a t n i e s g la s t u i n b o u w; G r e e n p o r t l a n ea l s e e n g e b i de d h ui s di o g e n e n t o s e k l om u st i g e t v r a i ag v n o or g m s o w bi e li t e g i t t e o m k u n n e n o p v a n g e ne n a f t e we r k e n n a a r he t h oo f d we g e n n e t ; C u l t u u r l a chap n d s langs de Groote Molenbeek Z a ar en d er h ei k rondom e n d i e m e t ee n a a nt a l w o o n g e b i e d e n e e n e i g e n s f e e r gecombineerd h e b b e met vollegronds landbouw en ; wonen N a t u u r e n g r o en d o or v e r s t er ki n g v a n d e E H S la n g s d e G r o ot e M o le n b e e k e n h et natuurontwikkelingspla n V e n lo W e st e n v e r b i nd i n g v a n d e ze t we e b e la n g r i j k e as s en. D a ar bi n n e n e e n g r o e n e i n b e d d i n g v a n f u ndering n c t i e v met e r a een eigen kwaliteit ; W o n e n b li j f t m o g e li j k i n h e t g e bi e d m aa r a ls a f g e le i d e f u nc t i e v a n h e t g e br ui k. V a nwe g e d e v r aa g n a a r b e d r i j v i g h s e i d n b i j z o n d e r e g e v a l l e n o o k d e h u i s v r e a s nt t e i n n c g e nt v r aa a n l t e a r b e i d s m i g o r g a ni s e r e n ; W i n dm o le n s a ls d u u r za m e e n er gi e b r on ( i n c om bi n a t i e m et ov er i g ed u ur za m e e n e r g i e b r o n n e n) v oo r de gebiedsontwikkeling ; Verder is ruimte gereserveerd voor een mogelijk e r a i lt e r m i n a l ( i n s am e n h a n g m e t e e n f u n ct i e a ls s p o o r em p la c e m e nt/ r a n g e e r m o g e l i ) j e k n h e e i n d m o g e li j k h ei d v o o r e e n p u b li e k st r ek k e r ( of m e e r d e r e). V o o r di t r u i m t e li j k e p r og r am m a v a n v o o r zi e ni n g e n i s e e n s am e n h a ng e n d e u i t we r k i n g em a a kt i n d e v o r m v a n een Ruimtelijk. Ontwerp Dit Ruimtelijk Ontwerp i s e e n v o o r b e e l d u, i dat t w e en r k r ef i e n r g e n t i e i s v o or d e p l a n M, en E R integraal onderdeeluitmaakt van het Masterplan en het Businessplan Klavertje 4. at D la a t st e d i e n t z o t r e g d en r a voor g de financiële en organisatorische kaders voor de daadwerkelijk e o n t wi k n g e n realisatie van het gebiedklavertje. In dat 4 Masterplan en Businessplan Klavertje 4 wordt een Overheids -N V v o o r g e s t e. l d 2. 2 R u i m t e l i j k O n t w e r p D e r e g i o V e n l o i s é é n v a n d e G r u e e i n p o t r s d t e e. D e N r e o gi t o i s a st r a t e R gi u s ch i g m e le g e n t u ss e n t we e g r o t ea f z e t g e b i e d e n m e t v e e l c o n s u m e n t e n : e n d e h e R t a n d R s u t h r a d g e b i e n e d v e r d e r a c h t. e r l a n d POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 1 3

14 Daarnaast vormt het de spil tussen een aantal belangrijke economische g e bi e toeleverende d e n: M a i n p o r t s R o t m t en e r Antwerpen, d a de Greenports Aalsmeer en Westland B r a i n po r t en Ei n d de h ov e n. I n n o v at i e bi n n e n d e tu i n b o u w s e c t o rs am e n m e t h a ar f la n k e r e n d e b r a n ch e s wo r dt a ls v o or wa a r d e g e zi e n om de internationale concurrentiekrachten werkgelegenheid te vergroten i o. V e n De zo l e o k reg t d e ze k a n s e n i n de ontwikkelingvan het gebied K la v e r t j e 4. K la v e r t j e 4 i s e e n g e b i e d t e r gr o o t t e v a ncirca h e c t a r e t e n n o o r d w e s t e n v a n V e n l o. E r l i e p e n o n t w i k k e l i n g e n t o e n d e b e t r o k k e n de g e m Provincie e e n t e n z e i n c h r e a l i n s e d e a r t d e e n g e z a m e n l i j k e aanpak een beter, wenselijker en duurzamer resultaat(op diverse fronten ) zou opleveren dan wanneer iedereen afzonderlijk de ontwikkelingen zou oppakken.een regulier afstemmingsoverleg groeide ui n a t i o n a a l v oo r b e e ld p r oj e c tw a a r i n t e m i d d e n agrarische v a n d e en logistieke bedrijvigheid de Greenport V e n l o t o t o n t w i k k e l i n g m o e t k o m e de n. samenwerking H e t d o e l tussen v a n de vier gemeenten, Provincie e n h e t i j k i R s o m h e t u i t g e s t r e k t o n e t p g l e o b o i e d n t e o t e e n d y n a m i s c a h n e z l o o n g e i v s t i a e gr k a r i e s n c he b e d r i j v i g h e i d i n g e b e d i n e natuurlijke e n v e r s t invulling e r k t e. De nieuwe bebouwing moet o p g a a n i n h et l a n d s c h a p w a a r b i j e e n h a r m d o u n u i r s z c a h a m e n e v e n w i c h t m o e t o n t s t a a n i n d e t us s a e m n e n s m e l t i n g economie en ecologie. A m b i t i e sv o o r h e t w e r k l a n d s c h a p K l a v e r t j e 4 D i t u i t g a n g s p u n t h e b b e n d e b e t r radle o k k to e Cradle n o f v i lo e s r o f i h e ( e C 2 d C) e v n a n o n t l e e n B r a u n g a r M c t D o n & o ug h. I n h et v o o r j a ar v a n i s e e n i nt e n t i e ov e r e e nk om s t g es lo t e n wa a r b i j d e betrokken partijen zichhebben gecommitteerd aan de C2C filosofie on d e r h et t o e zi e n d o o g v a n W i lli a m M c D o n o u g h. D e ze i nt e nt i e i s a m bi t i e us om d at h et e e n ze e r g r o o t sc h a li g e o nt wi k ke li n g b e t r e f t op h et g r o n d g e b i e d v a n v i e r v e r s c h i l l e n d e g e m e e n t e n, m e t b e m o e n i e n i p r s ov i v n ci a n a le p r e n i v a t e p a r t i n a t i o n a le o v e r h ei d. G r ee n p o r t Ve n lo k e n t v i e r p i j le r s :a g r i, n ut r i t i o n,f r es h, f o o d a n d lo g i st i c s.zi j h e ef t zi c h ze lf t o t d o e l g e s t e ld o m d e v e r s c h i l l e n d e f u n c t i e s i n h e t g e b i e d z o v e e l m o g e l i j k o p e l k a r a wa r a r a d f e t e s t e m m kan ontstaan op diverse fronten : een integrale gebiedsontwikkeling. Hierin t ee word n g r oo t a a nt a l lo g i s t i e k e functies (distributie, handel, opslag ) gecombineerd met u f n ct i es a ls p r o du c t i e e n v e r we r k i n g. H e t d o e l i s o m n i e t a l l e e n a t s p e u n l m l a a e r n o o t k e om v wa e r a p r l d e a t o e t e v o e ge n, de ze d i r e ct t e v er h a n d e le n e n k e n ni s h i er om t r e nt t e o n t wi k k e le n. D i t b et e k e nt d at e r c om bi n a t i e s wo r d e n g em a a kt m et d e v e i l i n g e n ( Z O N e n F l o r a H o l l a n d ) e n m e t k e n n i s i n t e n s i e v e b e d r i i j n v e a n V d e i n lo e v o o r z i G r e e n P a r, k waar als eerste de Floriade za l p la a t s v i n d e n.b e h a lv e d e ze p r o gr am m a t i s c h e c om b i n a t i e li g t h et v o or d e ha n d oo k na a r e e n d u u r za m e r u i m t e li j k e ui t we r k i n g t e zo e k e n i n wa t e r h ui sh o u d i n g, e c o lo g i e, e n e r g i e s y s t e m e n e n i n f r a s t r bi u j c zi t j u n u o r ok. d e D a o a nt wi k k e li n g v a n e e n A g r of oo d c am p u op s V e n lo G r e e n P a r ke n e e n G l - a s e n e n e r g i e c a m p v u o s or zi e n. D e r u i m t e l i j k e d r a g e r s v a n w e r k l a n d s c h a p K l a v e r t j e 4 Een belangrijk vertrekpuntin het Ruimtelijk Ontwerp Klavertje 4 is respect voor r s het ys e em wate i n h et g e b i e d. Het g r o n d wa t er n i v e a u li g t i n he t g e b i e d r e la t i ef laag ten opzichte van het e n maaiveld v o or zi et i n d e wa t e r b e h o e f t e v a n n a t t e n a t uu r. De afvoer v an waterlopen en beken is in het algemeen beperkt, behoudens in zeer natte perioden (win t er ), w a n n e e r a l s g e v o l g v a n h o g e g r o n d w a t e n e r d s e t a t n d o e n a m e v a n d e n e e r s d l e a a g f p v i o e r k t e o n e n e em t. O o k n a d e o nt wi k k e li n g e n v a n h e t we r k la n d s c h a p K la v e r t j e 4 i s di t n at u ur li j k e wa t er s ys t e em i nt a c t. D a t b e t e k e n t d a t h e m e l w a t e r o p d e d st a r k uc e t n u ur e d n i r e i ct n wo f r d a t g eï n f i lt r e e r d. U i t wi s s e li n g v a n f un c t i e s m e t melwatertekorten h e en -overschotten vinden idealiter plaats via de bodem. 1 4 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

15 Daarnaast is een landschappelijk c a s c o ge d e f i n i ee r d b e st a a n d e ui t d e s t aa n d e r s en s p or t e n v a n h et Ledderconcept v o o r n a t u u re n la n d s c h a p. Di t c o nc e p t b a s ee r t zi c h o p d e s t er k e ec o lo g i s c h e st r u c t ur e n i n d e d i r ec t e om g ev i n g e n bi n n en d e g e bi e d s on t wi k k e li n g ; d e G r o o t e M o le n b e e k e n h e t n a t u u r o n t wi k k e li n g s p la n V e n l o W e s t. T u s s e n d e z e g r o t e n d e e l s p a r a l l r e n l zi j n l r o p b e u n u d st e eco s t lo r u g c i s t c h u e v er b i n d i ng e n gedacht die als een stevig natuur - e n la n d s c h a p s n et we r k b es t a an d e na t u ur k wa li t e i t e n v er st e r ke n e n ni e u we k wa li t e i t t o ev o e g en ( zi e i n g ev oe g d ge we n s t g r o e nb e e ld u i t h et M a st er p la na ls a a n ze t ). T e m i d d e n d a a r n v b a ev i n d t zi c h h e t we r k l a n d s c h a p v a n K la v e r t j e 4. Di we t r k la n d s c h a p b e st a at gr ot e n d e e ls u i t la n d s c h a p p e li j k i ng e p a st e be d r i j v i gh e i d. A a n d e f la n k v a n d e G r o ot e M o le n b e ek e n a a n d e r a n d v a n h e t werklandschap, bevindt zich hetcultuurlandschap met verspreide n at u u r wa a r d e n da t ee n b uf f e r v or m t t u ss e n d e b e e k e n h e t we r k la n d s c h a p. Op basis van autonome v erkeerstoename en toekomstige groei door nieuwe functies is een aanvulle n d e o n t s lu i t i n g n o o d za k e li j k d ; e G r e e n p or t la n e. H et ex a ct e t r ac é v a n de G r e e n p o r t la n e i s n o g ni e t b e p a a ld e n wordt afgewogen in een m.e.r.-procedure die momenteel loopt. Vanuit hetruimtelijk Ontwerp i s e r d e POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 1 5

16 v o or k e ur v o o r d e t r a c év a r i a nt di e c e nt r a al i s g e le g e n b i nn e n de m e e st v e r ke e r si nt e n s i ev e f u n ct i es i n h e t gebied om derhalve optimaaldeze functies te kunnen ontsluiten. De ze v ar i an t bi e d t d e m ee s t e o nt wi k k e li n g s r ui m t e a a n we e r s zi j d e n v a n d e G r e e n po r t la n e zo n d e r h e t k a r a kt e r i st i e k e li n t, d e S ev e n um s e we g, on h e r st e lb a r e s c h ad e t o e t e b r e n g e n. L a n g s d e s p o o r l i j -E n i V n d e h n o l v o e n i s e e n gereserveerd z o n waar een railterminal ( met de mogelijk h ei d t ot een dubbelfunctie als spooremplacement/ rangeerterrein ) k a n wo r d e n g er e a li s e e r d. D e ze r ai lt e r m i n a l i s d e s t i j ds a l e e r d er i n d e S t r e e k p la n a a nv u l l i n T g P N o p g e no m en. D a a r w a a r d e G r e e n p o r t l a p n o e o r h kr e t u i s t s is het mogelijk e e n s t at i o n t e r e a li s er e n. D e b e r ei k b ar e lo c a t i e d i e d a ar i n p ot e n t i e li g t, n i a s as t V e n lo G r e e n P a r ke e n g o e d e la n d i n g s p la a t s v o or p u b li e k st r ek k e n d e f u n c t i e s v a n r e g i o n a l e s c h a a l. Di t v er st e r h kt e t a a n b o d a an f u n ct i es e n de regio na le wo o n k wa li t e i t e n d e r ui m t e li j k e k wa li t e i t v a n Kla v e r t j e 4 i n t er m e n v a n diversiteit en kan bijdragen aan een beter openbaar vervoer. naar N a d e r e en m ar in kt s t ud het i e za gebied l m o e t e n u i t w i j z e n w a t d e b e s t e l o c a t i e e n e n p r of o g e r e n a m d e m r g a e o li p j t ke i f e u s nc t z i e i e j e n m e er wa a r d e heeft voor de gebiedsontwikkeling en aanvullend is op bestaande functies in de regio. Een wenkend perspectief D e t ot st a n d k om i n g v a n h e t we r k la n d s c h a p K la v e r t j e 4 b e h e ls t e en am bi t i e u s pr o c es. C 2 C o p d e s c h a a l v a n gebiedsontwikkeling vraagt om extra creativiteit. Het casco van het Ruimtelijk Ontwerp c on c e n t e e r t zi c h v o o r a l o p d e ce n t e r ui m t eli j k e o r d e n i n g wa a r bi j e r g e e n r u i m t e wo r d t v er m o r st, a a n we zi g e wa a r d e n wo r d e n g er e s p e ct e er d en wa a r b i j f u n ct i es zo v e e l m o g e li j k op lo g i s c h e, g es c hi k t e p le k k e n wo r d e n ge p o s i t i o n e e r d: a r b ei d si nt e n si ev e f u n c t i e s d i c ht bi j O V, verkeersintensieve functies dicht bij de ontsluitingsstructuur, etc. E e n C 2 C we r k la n d s c h a p v r a a gt e c h t e r om m e er. E e n we n k e n d C 2 C p er s p ec t i ef st e lt enkele duideli j k e uitgangspunten waaraan het Ruimtelijk Ontwerp en de ruimtelijke m uitvoering o e en v o ld o e n. Zi e s c h em a h i e r on d e r. U i t g a ng s p u n te n v o or h e t we n k e n d p e r s pe c ti e f: Rui mtel i jk casco: i nfrastructuur en l andschap zi jn de rui mtel i jke dragers die berei kbaarhei d e nl e e f b a ar h ei d v o o r d e l a n g e r e t e r m i j n w a a r b o r g e n e n t e g e l i j k e r t i j d v o v o r o l d e d ( o ma e n r d k e t g e f s t l u u e r x d i e ) b i l i t e i t b invulling. Ruimte bieden voor ondernemen. M i n i m a l i s e r e n v a n h e t a a n t a l b e n o d i g d e v e r k e e r s b e w e g i n g e n. O p t de i v m e r a s l c hi e l l e a nd f s e t e m m i n g t schakels in de agroketen worden ruimtelijk gefaciliteerd. Hoofdinfrastructuur na bi j v e r k e e r si n t e n si e v e f u n c ti e s. Kl a v e r t je 4 g e b i e d i s m a x i m a a l z e l f v o o r z i e n e n d t e n a a n z i e n v a n e n e r g i e e n w a t e r. F a c i s a m e n w e r k i n g o p h e t g e b i e d v - a n e n e n w e a r t g i e r e v o o r z i e n i n g e n b i j d e v e r w e r k en i n g v a n r e s t s t o a f v a l wa t e r. S e n s e o f p l a c e : h e t c r e ë r e n v a n e e n a a n t r e k k e l i j k e o m g e v i n g we ( g r r k e o n e n e n é t e n s t e d e l i j k ) recreëren. Kansen benutten voor rui mtel i jke kwal i tei t ten behoeve van onderschei d e n d v er mo g e n e n i d e n t i l a t v rt e je i 4 t. K I n t e n si e f r ui mt e g e b r u i k e n ma xi ma a l g e b r ui k van collectieve faciliteiten. V e r b i n d i n g v a n h e t w e r k l a n d s c h a p m e t b e s t a a n d e e c o l o g i s c h e s y s t e m e n v a ( n o d. e a. E H S ). H e h a b i t a t v o or fl o r a e n fa u n a en me n s. Klavertje 4 in groter ver ba n d : be l e n d e nd e g ebi e d en e n ge bi e d s o ve r s ti jg e n d e s y s t e me n b e t r e k k e n i n h e t o n t w e r p. A n d e r s o m p r o g r a m m a t l i a ve s r c t je h 4 e r el b a te e r t e n e a k a e n n o mg i s e v i n v g. a n K 1 6 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

17 Ook de concentratie van regionale bedrijvigheid in het gebied van Klavertje 4 a n is d e voor het w g e b i e d so n t wi k k e li n g v a n d o o r s la g g ev e n de b e t e k e ni s. H et g a at o p b a s i s v a n m ar k t v er k e n ni n g e n om e e n g r o e i v a n ci r c a 23 0 h a n et t o t o t i n c lu s i ef d e r e a li s a t i e v a n T r a d e p or t N o or d en V e n l o G r e e n P a. r k O o k d e c o n c e n t r a t i e v a n p r o j e c t v e s t i g i n t ui g e n b o u v o w o i r n h g et l a ge s b i e d v an Kla v e r t j e 4 i s v a n b e t e k e ni s e n b i e d t s y n e r g e v t o i or s d c e le h n. H e t g aa t o p b a si s v a n m a r kt v er k e n ni n g en om ee n v r a a g v a n m e er d a n 40 0 h a n a ar kav e ls v o o r g la s t u i n bo u wg r o t e r d a n 5 h a. P a r a l le l a a n d e o nt wi k k e li n g v a n g l a s t u i n w b o e u n b e d r i j v i g h ei d wo r d t gr o e n / n a t u ur / la n d s c h a p g er e a li s e e r d. Naast 200 ha reguliere realisatie EHS wordt tot 2020 gerekend met meer dan 390 ha, aanvullend o p di e E H S i n he t g e bi e d. D e r e e d s i n g a n g g e z e t t e o n t w i k k e l i n g v a n C a l i, f d e o r railterminal, n i ë e n S F i r e b s h e P r ar i k ë V en 3 lo e, n h e 4 t v a s t g e s t e l d e g e d e e l t e v a n T r a d e P e o n r t T r N o a o f r d f i -st c r i p P ) o i s r a ls t v as ( t st M a L a A n d g e g ev e n m e e g e n om e n. D at b e t ek e n t d at e r e e n be p e r kt a an t a l d e e lg e b i e d e nbi n n en h et t ot a le g e b i e d v e r d er o n t w i k k e l ad l wo z r d e n. D e ui t we r k i n g bi n n e n d e d e e lg e b i e d e n za l e c h t e r v e r sc h i lle n. Z o i s be d r i j v i gh e i d g ed a c h t i n e e n ui t we r ki n g v a n c lu s t e r s i n e e n g r o e n e i n b e d di n g wa a r b i nn e n wa t er b e r gi n g, zu i v e r i n g e l n a n g z a a m v e r k e e o r nt s s lu i t i n g z i j n g e l e g e n. V o o r d i e n s t e n / k a n t o r rijvigheid e n e n a heeft n d e r een e b ligging e d dicht bij d e F lo r i a d e st e r k d e v o o r k e u r m e t e e n k w a l i t a t i e f h o o g w a. a D r e d b i e g r e i kb u a i a t r h s ei t d r e a n l v i o or n zi g e n i n g e n v o or v e r k ee r zullen sturend zijn op de uiteindelijke invulling van de deelgebieden. C o m b i n a t i e s t u la s s t e u n i n b g ou w, i nt e n si e v e v e eh o u d e r i j en lo g i s t i e k wo r d e n g e zo c h t o m m a xi m a le m i li e u wi n s t t e h a le n. V er wa c h t wo r dt d at d e ze o n t wi k k e li n g i n v e r s c h i lle n d e c lu s t e r s e e n p le k za l k r i j g e n. Deze ontwikkeling sluit goed aan op andere vormen vanduurzame energie -o p we k k i n g i n h et g e bi e d. POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 1 7

18 3 Plandeel Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 (Greenport Venlo) 3. 1 I n l e i d i n g I n d i t h o of d st u k wo r d t a c ht e r e env o lg e n s i n g e g a a n op d ev o or zi e n e o n t wi k k e li n g e nb i n n e n K la v e r t j e 4.I n p a r a g r a a f 3. 2 e t n o o a n f t w e g i n g o p h o o f, d. l a. o i o j p n b e as n i s v an h et p la n M E R, aa n d at a a nv u l li n g e n aanpassing van het POL2006 gewenst is. Dit leidt totbeleidsuitspraken in paragraaf 3.3 welke thema -g e wi j s wo r d e n o n d e r bo u wd e n ui t ge we r k t i n p a r a g r a a f 3.4. D e ei nd a f we g i n g i s i n p a r a gr aa f 3.5 o p g e n om e n C o n t e x t O n t w i k k e l i n g e n i n K l a v e r t j e 4 D e g e bi e d s o nt wi k k e li n g K la v er t j e 4 i s e en n a d er e ui t we r k i n g zo a ls a a n g e k o n d i g d i n h e t P r ov i n c i a a l O m g ev i n g s p la n L i m b ur g ( PO L ). H e t e c o n o m i s ch p er s p ec t i e fg r ee n p o r t Ve n lo r i c ht zi c h o p e en gr o t er e n g r e n s o v e r s c h r i j d e n ge d b i ed wa a r bi n n e n s t e r k e ac t or e n e n po t e nt i e s a a n we zi g zi j n o p he t g e bi e d v a n g l a s t u i n b o u w, a g r o l o g i a g s r t i b e u k s i n. e n M s s et d e we r k lo c a t i es T r a d e p or t-wes t, T r a d e p or t N o o r d, F r e s h P a r k V e, n l W o T C t e V e e n l n o h e t h a v e n c o m p l e i na x l, d e V i n e o nt n wi l k k o e li n g m e t e e zijnde glastuinbouwgebieden Californië en Siberië m e d e d e, aa als n we zi g e i nf r a st r u c t u ur ( A 7 3, A 6 7, s p o o r li j n e n e n g e p la n d e r ai lt e r m i n a l) zi j n e r ze e r g o e d e a a n k no p i ng s p u nt e n a a n we zi g v o or e e n v er d er e d o o r o nt wi k k e li n g.d a ar bi j wo r d t a a n g e h aa k t o p d e n a bi j h ei d v a n ( e n s am e n we r k i ng s a r r a n g em e n t en m et ) d e Brainport Eindhoven, dewageningen University a n d R e s e n a t e r, U c ni h v er si C t ei t M aa s t r i c h t,oo st e li j k N o o r d-br a b a nt e n d e A g r ob u si n e s sr e gi on N i e de r r h e i n. D e b e o o g d e g e b i e d s o n t w i k Klavertje k e l i n g 4 in het hart van Greenport Venlo omvat een gebied vancirca ha, tussen A73 en A67 nabij knooppunt Zaarderheiken endeels gelegen binnen de stadsregio Venlo. D e b e o o g d e g e bi e d s on t wi k k e li n g na d e r t zi j n af r o n d i ng i n N. a a s t c a ha a a n r e e ds g ep la n d e o n t w i k k e l i n g e n w o r d t.3 n o 0 g 0 h e a e a n a s n ni 1 e u we ( e n d e e ls h e r ov e r wo g e n g e p la n d e ) o n t wi k k e li n g e n a a n d e o r d e g e s t e l d. D e b e l a n g r i j k s t e v e r a n d e r i n g e n b ( in e t nettohectaren r e f f e n d e t ) o : e v van o e g i n g c a h a n i e u w a r e a a l st v u o i o n r b o u g w; l a ca ha e ruimte nieuw voor ( vers -)logistiek en andere bedrijvigheid; c a. 6 0 a h gr a i b u s si n e s s; c a. 5 0 h a v o o r d e a a n l e g v a n d e ; G r e e n p o r t l a n e daarnaast ca. 390 ha natuur/landschap t o t e n o n g ev e e r h a n a ; d e r e a l i s a t i e eveer v a n 250 o n g ha landschappelijk groen binnen dewerklocaties. Daar tegenover staat het v e r p l a a t s e n e n c o m b i n e v r a e n r ov d i n e ci a P leont wi k ke li n g s zo n egr o en ( P O G ) langs de Gekkengraaf en het verminderen van het landbouwareaal voor grondgebonden landbouw. In v e r b a nd m e t e e n g o e d e i n b e d di n g i n he t v i g er e n d e b e le i d m et b et r e k ki n g t ot o. a. d e o nt wi k k e li n g v a n we r k lo c a t i e s, h e t b u n d e li n g s b e le i d v o o r wo n e n, we r k e n e n i n f r a s t r u ct u ur, é n h e t v i g e r en d e c o n t ou r e n be le i d ( V O R m ), i s e e n s p e c i -aanvulling f i e k e P O gewenst. L Deze POL-aanvulling richt zich op de termijn 1 8 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

19 omdat de Wro voorschrijft dat plannenonderbouw d moeten zijn e n d e o n d er li g g e n d e o n d er zo e k e n bi j di t p la n n i e t c o nc r e et g e n o e g zi j n om zi ch ui t t e sp r e k e n ov er o nt wi k k e li n g e nn a H e t v oo r n em e n om d e ze on t wi k k e li n g t o e t e st a a n, p as t i n o n ze v i si e o m k a ns e n t e b e n ut t e n, we lk e d e L i m b u r g s e e c o n o m i e o p w e g n a a r e e n v i t a l e e n d y n a m i t. V s c o o h r e e d c e o n r o m e g i e o h V e e l n p l o t g a a t h e d a a r o m, o n d e r a n d e r e o p b a s i s v a n d e V e r s n e l l i n g s a g e n d a, o m g r o e i i - e n n l o g i s t i e k, v er we r k i n gs i nd u s t r i e, bi j p as s e n d e m i dd en e n k le i n b e d r i j v e n aa n s lu i t e n d o p d e be st a a n d e k r a c h t v a n d e r e gi o i n a g r i, n u t r i t i o n, f o o d, f. r D e i s t h a an a n g d ev u l ld o g m i et s t d i e c ns s t v e r le n i n g en k en n i s d o or we r k i ng ; m ed e o p b a s i s v a n d e d o or o n t wi k k e li n g v a n d e F lo r i a d e. E n pr i m ai r e pr o d u ct i e i n g la s t u i n b ou w, i n t e n si ev e v e e h o u de r i j e n a g r i b us i n es s. Een aantrekkelijk ondernemersklimaatom deze ontwikkeling r s n e l le te n m a ve a kt h i e r o n d er d e e l v a n u i t. Z o n b e le i d o m v at d e zo r g v o or t i j di g e b e sc h i kb a a r h ei d v a n v o ld o e n d e lo c a t i e s m e t d e j u i st e k wa li t e i t. D a t i s ee n noodzakelijke voorwaarde om de komst van nieuwe bedrijven naar Limburg mogelijk te maken. Tegelijkertijd dient dit weloverwogen plaats te vinden. Het opgesteldeplanmer le v e r t r e le v an t e i n f or m a t i e e n inzichten op om de voorgenomen aanpassingen in het POL2006 te motiveren. I n h e t n i e u w e P r o g r a m m a W e r k ( 2 l 0 o 0 c 8 a ) t i w o e r s d t d e v o o r h e e n s t r a k b e p a a s l o p d g e av p e l n a i et n n m i e n er g o p g e n o m en. D i t o m v o ld o e n d e f le x i b i li t ei t t e b e h o u de n t e n a a n zi e n v a n d e m ar kt be h o e f t e e n d a ar a d e q u a at o p i n t e k u n n e n s p e le n. D e P O L-a a nv u l li n g r e g e lt e n k e le a a n p ass i n g e n ( i n tekst en kaartbeelden ) van POL2006 ( zi e h o of d st u k 4 e n k a a r t e n i n b i ). j l a g e 1 H e t i s d e i n ze t d e be s t em m i n g s p la n n e n v a n d e g em e e n t e zo v e e l a ls m o g e li j k o p de n i e u we o n t wi k k e li n g e n af te stemmen. Door de Provincie Li m b u r g wo r d t g e we r k t a a n he t v o or b e r ei d e n v an e e n i n pa s si n g s p la n v o or d e G r e e np o r t la n e. O ó k z i j n e rpr o c e d ur e s di e sa m e nh a n g e n m et d e f ei t e li j k e o nt wi k k e li n g v a n g eb o uwe n e n i nr i c h t i n g e n i n d e n a b i j e o m g e v i n g v a n h e t p l a n g e b i e d -a v a nv n u l d li e n z g e, wa P O a r L o n d er d e F lo r i a d e I n h e t k a d er v a n d e W r o h e ef t d e P r o v i n c, in i e aanvulling op het, POL2006 o o k d e m o g e li j k h ei d e e no f meerdere provincia (a)l( e ) i n p a s s i n g s n p e l n a n ( P s) I t P e m a k e n. G e zi e n d e b ov e n lo k a le d o e le n wi l d e P r o v i n c, wa i e n n e e r v o o r t g a n g o f b ov en ge m e e nt e li j k e a f s t em m i n g i n h e t g e dr a n g k o m t, d e o n t wi k k e li n g v a n e e n P I P v o o r h e t h e l e g e b i e d o f d e l e r n w d e a g a e r ni v n a n f s t o em v m i n g m et d e pa r t n er s i n d e g e b i e d s o n t w i k k. e l i n g P l a n M ; E fu R n c t i e m i x e n h e t P O L I n h e t b e s c hr ev e n i n i t i a t i ef ( h o of d st u k 2 ) wo r d t o nt wi k k e li n g s r ui m t e g e zo c h t v o oree n m i x v a n lo g i s t i e k, m a a k i n d u s t r i - e, e n b v e e r w e r k i n g s i n d u s t r i e, M K b B i, j k e p n a ni s s e b n ed r i j v i g he i d,agr i b u si n e s s, gla s t u i n b o u w e n intensiev e v eehouderij pa s s e n d b i j d e am bi t i e s v a n a gr i, n u t r i t i o n, f o o d, f r e sh a n d l o g i s. t i c s In h e t P O L i s t e n a a n z i e n v a n d e z e v e r s c h i l l e n d e f u n v c e t r sch i e s i l i e n e m n o g d e u li i j d k e h l e d i e j n k op g e n o m en i n r e s pe c t i ev e li j k la n d e li j k e n s t ed e li j k g e b i e d. D e ze s c h ei di n g i s o la p g e r s c h a a ln i v e a u soms m i nd e r r e le v an t e n t e g en s t r i j di gm et d u u r za a m h e i d s do e ls t e l li n g e n. H e t s am e n br e ng e n v a n di e ac t i v i t ei t e n o p k o r t e a f s t a n d v a n e l k a a r m e t a l s e li d n o g e v l a n u wa i t r m w t i e, s k s o u d e, e n er gi e e n t r a n s p o r t str om e n h e ef t g r o t e d u u r z a a m h e v i o d o s r d e l e ( n sluiten kringlopen. ) Ge bi e d s k en m er k e n i n d e h ui di g e s i t u at i e, wa a r o n d e r b u r ge r wo n i n g e n, n a t u ur wa a r d e n, b e s t a a n d e e n m o g e l i j k e o n t s l u i. t b i e n p g a l e t n c i n h o g e m we a t m e a t d i e b g e s c h i k b a re r ui m t e di e g e b o d e n k a n wo r d e n om h e t i n i t i a t i e f g e w o g e n ; t i n e he v t p e r l a n a k n e r M zijn e E n R de huidige mogelijkheden onderzocht. I n h e t k a d er v a n h et p l a n M voor E R de gebiedsontwikkeling Klavertje z i j n a l s 4 a u t o n o m e o n t w i k k e l i n g r e a li s a t i e v a n T r a d e P or t N o o r d, n a t u u r o nt wi k k e li n g i n d e be g r e ns d e E H S, de r e a li s a t i e v a V n e n l o G r e e n P a r k POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 1 9

20 e n d e t e v e r wa c h t e n g e n er i e k e v r a a g n aa r r u i m t e v o o r g la s t u i nb o u w m e e g en o m en. D a ar bi j zi j n Si b e r i ë 1 t ot en met 4, Californië, Tradeport West,FreshPark Venlo Venlo GreenPark m et pa r k Za a r d er h ei k e n d e o n d e r le g g e r. D e ze a u t on o m e o nt wi k k e li n g e n b et e k e n e n e e n f u n c t i e wi j zi gi n g v a n ee n b e p er kt d e e l v a n h e t g e b i e d. I n v e r h o u d i n g b et r e f t de a ut o n om e o n t wi k ke li n g e e n a d di t i o n e e l r ui m t e b es l a g v a n o n g ev e e 1.30 r 0 ha i n ee n g eb i e d v a n ci r c a h a wa a r v an a l c i r c a h a a ls n a t u ur e n st e d e li j ke f u nc t i e i s a a n ge we ze n o f bestaat. Met betrekking tot resterende ruimte binnen het totale gebied (ongeveer1.300ha) is in het planmer, v o o r e e n b e o ogelijkheden o r d e l in i hetruimtelijk n g v a n d, Ontwerp e g ewe r m k t m et e e n s et a a n de n k b ar e c o m bi n at i es v a n f u n ct i e s i n e e n b e p a a ld d e e lg e b i e d bi n n e n K la v e r t j e 4. H et be t r e v f o t or a ls n o g d e v o lg e n d e f u n ct i em i x e n: 1. P u b li e k s t r e kk e r / L ei s ur e ; 2. G l a s t u i m n e b t o u b e w d r i j v e n u n; i t d e k e t e 3. G la s t u i n b ou w/ L o g i st i e k ; 4. I V / G la s t u i n bo u w/ e n e r gi e ; 5. V e n l o G r e e n P a / r c k a m p u s / k a n t / o di r e n st e n ; 6. L o g i s t i e k / i n /food d u s t and r i fresh e / veiling ; 7. Agribusiness (loonwerkbedrijven, potgrond, champignons etc. ). D i t i n s am e n ha n g t ot ov e r i g e f u n ct i e s a ls wo n e n e t c. e nd e ( a ut o n om e ) o nt wi k k e li n g v o or n at u ur e n la n d s c h a p. H o o f d li j n e n v a n d e c o n c lu s i e s e n a a n b ev e li n g e n v a n d e p l a n M op E R b as i s v a n d eze b e n a d e r i n g zi j n: D o o r d e i n t eg r a le v i s i e o p d e g e b i e d s o nt wi k k e li n g e n h et c o n c e nt r er e n v a n n a t u u r e n l a n d s c h a p p e l i j k s e si n i g n a p a n d e r a n d en v a n h e t g e bi e d e n d e de e lg e b i e d e n i s sp r a k e v a n e e n p o s i t i ef la n d s c h a p p e li j k ef f e c t e n e f f e ct v o o r n at u ur m et na m e d o or ui t b r ei di n g v a n le e f g e b i e d v o or soorten en mogelijkheden voor uitwisseling. C u l t u u r h i s t o r i s c h e e n a r c h e o r l d e o n g zi j s n c b h e p er w k a t a a n we zi g e n e n k e l s t ur e n d i n d e k e u ze t u s s e n v er s c hi l le n d e d e e lg e b i e d e n v o o r f u n c t i em i x en. O o k wa t er i s n i e t o n d er s c h ei d e n d o m d a t i n p r i nc i p e g e st r e e f d wo r d t n a ar ze lf v o or zi en e n d h e i d v a n d e d e e lg e b i e d e n v o or zo w e l wa t e r k wa n t i t e i t a ls kwali t e i t. M e t n am e d e as p e ct e n v e r k e e r, g e lu i d, li c h t, e xt er n e v e i li g h ei d en d u ur za a m h ei d e n e n er g i e st u r e n d e k e u ze n v o o r d e m e es t o pt i m a le li g g i ng v a n d e f u n ct i em i xe n i n d e e lg e b i e d e n; ge b a s e e r d o p a a n w e z i g e g e v o e l i g e f u n c t i e s ( n a t u u r, w eb o n i e n d, s t i n lt e, h b e t u f f e b r i u n i g, t b e n h g o u d c u lt u u r h i st o r i e) e n om g e k ee r d r e de n e r e n. O nd e r om g e k e er d r e d e n er e n wo r d t v e r s t a a n d at a an d e h a n d v a n d e a a n we zi g e g ev o e li g e e n t e b e h o u d e n f u n ct i e s e n k a r ak t er i s t i e k e n v an d e li g gi n g v a n h e t d e e l g e b i e d ( o n t s l u i t r i d t n b g e n e a t d er c ) d we w lk o e f u n c t i em i x h et b e st eaa n s lu i t. G lo b a a l b e t e k e n t d a t d at f u n ct i e m i x e n m e t e en h o ge v er k e er s a a nt r e k k e n de we r k i n g b et e r di c h t o p b e s t a a n de e n ni e u we i nf r as t r u ct u u r k u n ne n wo r d e n g e le g d, t er wi j l g r o o t s c h a li g e ag r a r i s c he o n t w i k k e l i n g e n r o e p e r a n d e er e lo c a t i e s e e n p le k k u n n e n k r i j g e n. D a ar b i j zi j n g r ad a t i e s v a n b e h o e f t e aa n o nt s lu i t i n g, e ne r gi e e n pr o du c t i e v a n g e lu i d e n li c ht g e br ui kt v oo r e e n voorkeursverdeling over deelgebieden. O p b a s i s v a n h e t p l a n M E R i s t e c o n c l u -a d a e n r v e u n lli n d g a zo t a ls d e h i e P r O wo L r d t b eo o g d n a a r v er s c hi l le n d e d e e lg e b i e d e n en t h em a s be t e r s c oo r t d a n d e a u t o n o m e o n t w i k ( k zi e l o i o n k g h o of d st u k 6 v an h e t p la n M E R ). Aanbevelingen en conclusies worden waar mogelijk in paragraaf 3. 4 p e r t he m a n ad e r ui t g e we r k t. D e ze wo r d e n o o k m e e ge n o m e n i n h e t M a st e r p la n. 2 0 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

B e l e i d s v e r k e n n i n g. E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b. rapport 9 S 1 7 2 6

B e l e i d s v e r k e n n i n g. E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b. rapport 9 S 1 7 2 6 B e l e i d s v e r k e n n i n g E x t e r n e V e i l i g h e i d L i m b P r o j e c t g r o e p zamenlijke G e Beleidsvisie Externe Veiligheid Limburg 11 oktober 2007 rapport 9 S 1 7 2 6 R a n d w

Nadere informatie

Handreiking ladder voor duurzame verstedelijking in Drenthe

Handreiking ladder voor duurzame verstedelijking in Drenthe Handreiking ladder voor duurzame verstedelijking in Drenthe Stec Groep aan provincie Drenthe Laura Engelbertink en Guido van der Molen december 2013 Handreiking ladder voor duurzame verstedelijking in

Nadere informatie

WESTLANDS VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014

WESTLANDS VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 WESTLANDS VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 2011 Inhoudsopgave Voorwoord burgemeester... 5 Deel A: de kaders van het W estlands veiligheidsbeleid 2011-2014... 8 1. Inleiding... 8 1.1 Vooraf... 8 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Status Op 30 oktober 2008 heeft de Stuurgroep Kennispark Twente dit Masterplan Gebiedsontwikkeling vastgesteld.

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 2 COLOFON Dit is een uitgave van de Gemeente Westland, team Stedenbouw

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE HORST AAN DE MAAS GEMEENTE HORST AAN DE MAAS. Croonen Adviseurs

STRUCTUURVISIE HORST AAN DE MAAS GEMEENTE HORST AAN DE MAAS. Croonen Adviseurs STRUCTUURVISIE HORST AAN DE MAAS GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Croonen Adviseurs Structuurvisie Horst aan de Maas Gemeente Horst aan de Maas Datum: februari 2013 Projectgegevens: BOE01-HORZ0005-02m Imro code:

Nadere informatie

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028. Ontwerp

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028. Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028 Ontwerp Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Utrecht, een blijvend aantrekkelijke provincie... 3 1.2 Doel en overleg... 4 1.3 Terinzagelegging en indienen zienswijzen...

Nadere informatie

Bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden

Bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden Bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden Bestemmingsplan voor de duurzame glastuinbouwgebieden in de gemeente Midden-Delfland T O E L I C H T I N G B E S T E M M I N G S P L A N G L A S T U I N B O U W G E

Nadere informatie

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande)

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) projectnr. 248231 revisie 04 26 maart 2013 auteur(s) ing. M. Fransen Opdrachtgever Postbus 40 4900 AA Oosterhout Nb datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Nota van beantwoording. Over zienswijzen op Ontwerp. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. en Verordening

Nota van beantwoording. Over zienswijzen op Ontwerp. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. en Verordening Nota van beantwoording Over zienswijzen op Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en Verordening Vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht in de vergadering van 4 februari 2013

Nadere informatie

Milieueffectrapport (plan-mer) RSP/RNM Haaglanden

Milieueffectrapport (plan-mer) RSP/RNM Haaglanden Milieueffectrapport (plan-mer) RSP/RNM Haaglanden ~ ontwikkelingsbeeld 2030 [Ontwerp-RSP] ~ Milieueffectrapport (plan-mer) RSP/RNM Haaglanden Opdrachtgever : Stadsgewest Haaglanden Opgesteld door : Adviesbureau

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. Toelichting en voorschriften

Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. Toelichting en voorschriften Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge nummer X.127x00036.2550 datum 28 nov 2003 concept april 2003 voorontwerp ontwerp november 2003 vaststelling Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf

Nadere informatie

TOELICHTING. 1 van 126

TOELICHTING. 1 van 126 TOELICHTING 1 van 126 2 van 126 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Ligging plangebied 5 1.4 Geldende bestemmingsregeling 6 1.5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER 8

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Euterpelaan- Oss - 2013. toelichting

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Euterpelaan- Oss - 2013. toelichting Bestemmingsplan Bedrijventerrein Euterpelaan- Oss - 2013 toelichting Bestemmingsplan Bedrijventerrein Euterpelaan - Oss - 2013 Voorontwerp 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1. Aanleiding... 5 1.2. Ligging

Nadere informatie

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening Ontwerp Toelichting Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 19 november 2014 Verantwoording Titel : Bestemmingsplan

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

Reactienota Zienswijzen Structuurvisies gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o.

Reactienota Zienswijzen Structuurvisies gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o. N O VEMBER 2009 Reactienota Zienswijzen Structuurvisies gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o. STRUCTUURVISIES GEBIEDSONTWIKKELING LUCHTHAVEN TWENTE e.o. REACTIENOTA ZIENSWIJZEN November 2009 GEMEENTE

Nadere informatie

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 (Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 Een ruimtelijke visie op een vitaal, modern en authentiek Achterhoek Vervanging

Nadere informatie

Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe

Wegwijzer landbouw Boeren op goede gronden 2014-2020 Drenthe 2014-629 Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 3 september 2014 - Provinciale Staten op 24 september 2014 - fatale

Nadere informatie

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht 26 juli 2011 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen- Ambacht Inhoud: - - Regels - Verbeelding

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Scharlo Maasoever Nederveenweg Haven Zeve van And Cartografe Berkhaag n elstraat weg Haven I - VI Laageinde Eerste Zeine Zanddonk Versie:

Nadere informatie

Bestemmingsplan BAT-terrein

Bestemmingsplan BAT-terrein Bestemmingsplan BAT-terrein Datum April 2012 Gemeente Webadres gemeente Contactpersoon Zevenaar www.zevenaar.nl Dhr. W. Geurts Opdrachtgever Contactpersoon IDN bestemmingsplan NL.IMRO.0299.BP01BATTERREIN-ON01

Nadere informatie

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING

MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING MER NOORDOOSTCORRIDOR SAMENVATTING PVINCIE NOORD-BRABANT 25 september 2014 Concept D03071.000056.0100 Inleiding en leeswijzer Inleiding Provincie Noord-Brabant wil in de regio Eindhoven-Helmond de bereikbaarheid

Nadere informatie

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provincie Gelderland 6 maart 2013 Voorontwerp HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTE & MOBILITEIT Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Bijlage Datum: September 2010 Projectgegevens:

Nadere informatie