Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4"

Transcriptie

1 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r z i e n i n g v a n P O L M a a s t r i c h t, 1 8 n o v e m b e r

2 2 POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4

3 Inhoud 0. V O O R W O O R D 5 1. I n l e i d i n g Aanleiding en doel O v er le g, i n s pr a a k e n adv i e ze n S t a t u s P r o c e d u r e D e v o o r g e n o m e n g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e I n l e i d i n g R ui m t e li j ko n t w e r p P l a n d e e l G e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 ( V e n l o ) I n l e i d i n g C o nt e xt B e l e i d s u i t s p r a k e n O v er we g i n g e n B e d r i j v e n t e r r e i n s t r a t e g i e M o bi li t e i t G l a s t u i n b o u w Intensieve veehouderij C r a d l e t o C r a d l e N a t u u r e n L a n d s c h a p Wa t e r E n e r g i e v o o r z i e n i n g e n P l a n M E R C o n t o u r e n b e l e i d, v e r s t e d e l i j k i n g, b u n d e l i n g s b 4 e 0 l e i d e n p r i o r i t e r i A f w e g i n g C o n c r e t e w i n j g z e n i g v a n h e t P O L W i j z i g i n g e n P O L T e k s t w i j z i g i n g e n K a a r t w i j z i g i n g e n D o o r w e r k i, n g v e r e v e n i e n g u i t v o e r i n g K a a r t e n b i j d -a e z a e n v u P l O l L i n g L o c a t i e p l a n g e b i e d 2. Bestaande situatie kaar t 1 P O L Pla n g e b i e d, n i e u w e s k i a a t r u t a 1 t PO i L e. 4. Accenten in de Gebiedsontwikkeling Klavertje Regionaal verbindend wegennet (= geactualiseerde kaart 5e voor POL ) 6. Bedrijventerreinen (= geactualiseerde kaart 5b voor POL ) 7. L a n d b o u w ( = ctualiseerde g e a kaart 5i voor POL ) POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 3

4 8. Groene waarden (= geactualiseerde kaart 4b van POL ) 9. Regionale en kleine luchthavens ( = geactualiseerde kaart 5g ) 10. Beleidsregio s ( = geactualiseerde kaart 3a ) 7. B i j l a g e n PlanMER gebiedsontwikkeling Klavertje 4 ( apart document.) B i j l a b g o e n k ( a p a r t d o c u m e n t ): 1. Klavertje 4 Ruimtelijk Ontwerp 2. H a a l b a a r h e i d s s t : u d i e s Ecologisch Veldonderzoek Greenportlane ; eindrapportage, M a r k t v er k e nn i n g G r e en p o r t V en lo, A a n v u lli n g m ar k t v e r ke n n i n g S p e zo l n d e r G r en ze n, M a r k t v e r k e n n i n g G l a s t u i n -2 b o 0 u 15 w, B u r e a u o n d er zo e k Ar c h e o lo g i e. 3. I n t e n t i e ov er e e nk o m s t 4. W at e r a dv i es d. d. ( P M ) 4 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

5 0. Voorwoord Ten westen van Venlo, globaal gelegen tussen de A67,de A73 en de Groote M o le n b e e k li g t e e n j on g h e i de o nt gi n ni n g s g e bi e d wa a r i n d e a f g e lo p e n j a r e n v er s c hi l le n d e r ui m t e c la i m s e e n p le k h e b b e n g e kr e g e n. H e t g e b i e d o e i d s m u g lt i m o d a a l o n t s lo t e n d o o r d e a a n we zi g h e i d v a n t we e s n e lwe g e n, s p o o r li j n m e t r a i l t e r m i n a l e n i n d e n a b i j e o m g e v i n g e e M n a a r s a m n g et e e r e n t b e a r ge r e t i e r n m i n e a n l. D d e r ui m t e li j k e claims in dit gebied betroffen de projecten Californië, Siberië, Tradeport Noorden FreshPark Venlo. C la i m s e n o nt wi k k e li n g e n di e m e d e a a n le i di n g he b b e n g e gev e n t ot ee n a an d u i d i n v g a n ee n g r ot er g eb i e d a ls G r e e n po r t i n d e N o t a R u i m t e. O m d e t o ek o m st i g e ec o n om i s c h e g r o ei v a n d e ze G r e e n p o r t m o g e li j k t e m a k en is d o o r e e n g r oo t a a nt a l b e t r ok k e n p a r t i j en i n d e r eg i o d e h a n d e n i n e e n g e s la g e n om t e k om e n t ot e en samenhangende ontwikkeling op het gebied van zowel onderwijs, ondernemerschap, onderzoek, a ls o o k e e n d u u r za m e g e bi e d s o nt wi k k e li n go p b a si s v a n d e p r i n ci p e s v an Cr a d le t o Cr a d l e( C 2 C ). Grote groeikansen voor economie in de -fo o agro d s e c t o r De vier gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Maasbree en Sevenum hebben et de Provincie m Li m b u r g e n h e t G meenschappelijk e ontwikkeli n g sbe dr i j f e e n i n s p a n ni n g g e d a a n om de ze s am e n h a n g t e o n t wi k k e le n.d e s a m e n w e r k i n g i s u n i e k v o o r, ev N e na d e ls r l d e a n g d r e n s ov er s c hr i j d e nd e as p e ct en m e t D u i t s la n d d i e hi e r een rol spelen. De integr a le g e b i e ds o n t wi k k e li n g v o or d e q u a a r e a a l n o g st e r k s t g r o e i e n d e G r e e np o r t be t r e f t e e n om v a n gr i j k g e bi e d.hi e r v o o r i s ee n ge b i e d sv i si e v o or K la v er t j e 4 i n a f g e r o n d. D e ze v i si e g af e e n e e r s t e b e e l d v a n e e n m o g e l i j k e g e b i e d s o n t w i k k e l h i e t n b g e gr e i n p we i n r t k la r n o d s u c h e a e p r. d I e n d e v i si e w e r d a l v o o r u i t l o p e n d o p l a t e r e m, a e r e n k t g r v ot e r v k r e a n a n g i n n a g ar e n lo g i st i e k e b e d r i j v e nt e r r ei n e n e n r u i m t e v o o r p r i m ai r e p r od u c t i e o n d er g la s e n da a r bi j b e ho r e n de b e dr i j v i g h ei d i n d e k e t e n o n d er k e n D d. e noodzaak van een uitvoeringsorganisatie is onderkend, gericht op het inrichten van eenoverheids -n v i n st a n t i e d i e d e o nt wi k k e li n g v a n di t g e bi ed met andere partijen van 5100 ha mogelijk gaat maken. I n d e t u s s e n l e i p g e g r e i n o d e h e e f t d e r e g i o o o k d e F l o r i a d e v 2 o 0 o 1 r 2 a a n zi c h ku n n e n bi n d e n. M et n a m e d o o r d e i n t e r e s s a n t e g i g n r g e n e s n l i h e g t i n n o v a t i e v at e h a i a er n b g o e d p r es d e n t ee r d k a n wo r d e n. D e F lo r i a de i s e e n s p r i n g p la n k v o or de d o or o nt wi k k e li n g v a n K la v e r t j e 4 a ls i n n ov a t i b ef e d r i j t e f r r s ei n m et e e n v o o r h o e d e p os i t i e o p h e t g e b i e d v a n t o e p a s s i v n e g t e ch v a n i ek i e n. n o v a t i e S p e c i f i e k d a a r o m i s d a g e ni n g e s n Un a i ve m r s e i t ei n t e w nre e s r e a r k c he i n n g m e U n i v e r s i t e i t M a a s t r i c h t ) a a n g e h, a a w l a d t e t n o t b e a v f e s p t r i a g k e d n o v e r d e o n a t n w e i e k n k e l i n g v kenniscluster heeft geleid. Op basis van marktverkenningen is een groei van ongeveer n e t t 2 o 3 0 h a r e g i o n a l e b e d r i j v i -g h e i d i n Limburg tot 2020 becijferd en een vraagte onderbouwen naar netto h a g la s t u i n b o u w t o t m e t p e r c e le n g r ot e r d a n 5 h a i n N o o r d e n M i dd e n Li m bu r g. I n h e t c o nc e n t r at i e be le i d v an d e P r o v i n c L i m e b ur g ( v o o r zo we l b e d r i j v e nt e r r ei n e n a ls g la s t u i n b o u w) i e s e n v er s ni p p e r de i n v u l l v i a n d g e ze g r o ei o n ge we n s t. 2 Daarnaast is er een potentie voor 200. k 000m a n t o r e n, d i e n s t l e a n b o r e n a t, i o n r s i a m a e n h an g m et d e F l o r i a te d e realiseren invenlo GreenPark. H e t f a c i l i t e r e n v a n d e z e e c o n o m i m s e c e h r g r v o e a i n i s b e t l e a n g o m d e e c o o r n d- o m i s c h e Limburg in ( inter ) n a t i o n a a l v e r b a n d ( o n d e r a n d e r e t e n o p z i c G h t r ee e n p v o a r n t s en d e h et a n a d c e h r t e r la n d D u i t s la n d ) t e b e st e n di g e n e n t e v e r s t ev i ge n. POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 5

6 D u u r z am e o n t w i k k e door l i n toepassen g van het Cradle tocradle (C2C ) gedachtegoed N a a s t d e b eo o g d e e c o n om i s c h e d o or g r oe i v a n G r e e n p or t V e n lo o p e ur e gi o n a a l sc h a a ln i v e au i s o o k d e duurzame uitvoering Leitmotiv. De Provincie h a n t e e r t C 2 C a ls h e t d e n k ka d e r / r aa m we r k v o o r e e n d u ur za m e i n v u l l i n g. I -a n a nv d e u lli P n O g L za l zi c h t ba a r wo r d e n o p we lk e wi j ze i n s ys t em e n en o p we lk s c h a a ln i v ea u C 2 C a n n o haar 8 uitwerking krijgt. C2C gaat er ov h e t s lu i t e n v a n kr i n g lo p e n e n st r om e n, b et r o k k e n he i d v a n a ct o r e n en h e t b e n ut t e n v a n de s p e c i f i e k e k wa li t e i t e n v a n e e n g e bi e d. H oe k u n j e d e n at u u r li j k e k wa li t e i t e n v a n e en g e bi e d b e n u t t e n e n b e h o u d e n? H o e k u n j e e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t e n e r o e n e d n e la r s n t e a m c e ht n e r z t e o n la d t e n d i e e ld e r s of l a t e r o p g e r u i m d m o e t w o r d e n? H o e s l - u i e n t w e n a t e w rkr e i ng e lo n e p r e n g i n e h e t ge b i e d? W e lk e m a t e r i a a ls t r om e n zi j n e r e n h o e k u n n e n we m a t er i a le n e n s t of f e n c i r c u le r e zo n d a t d e ze we e r g r o n d st o f ( v o ed s e l ) wo r d e n in bi o lo g i s c h e o f t ec hn i s c h e kr i ng lo p e n? H o e k u nn e n we e c o no m i s c h e a ct i v i t ei t e n p a s s e n d m ak e n i n zo n d u u r za a m f u n ct i on e r e n d g e bi e d? W i e k u n n e n d i t d o e n e n wa a r m o et d at i n h et g e b i e d g e b e ur e n? Om richting te geven aan de invulling hiervan zijn, i in ns am e 2007 n we r k i ng m e t d e b e d en k e r s v a n h et C2C-concept, de 6 zogenaamde Limburg P r C2C i n es c i opgesteld ( d e ze k om e n o v er e e n m e t d e F lo r i a d e Venlo principes. ) D e ze v or m en h et u i t g a ng s p u n t v o or de o nt wi k k e li n g e n en d e k e uze sd i e i n h et g eb i e d g e m a a kt g a a n wo r d e n. De Limburg C2C Principes zijn : Wij zijn verbonden met onze omgeving en handelen daarnaar. Ons afval is ons voedsel. De zon is onze energieleverancier. O n ze lu c h t, b o d em e n wa t e r zi j n g e zo nd. W i j o n t w e r p e n v o o r h e t w e l z i j n v a n a l l e at g e i es n e. r Wij zorgen voor genietbare mobiliteit. V o o r d e e c on o m i sc h e do o r gr o ei v a n G r ee n p o r t V e n lo zi j n am b i t i e s g e f or m u le e r d. V o o r h et d u u r za am u i t v o e r e n hi e r v a n i s e e n p la n n o d i g d at vo ld o e n d e f le x i b e l i s om h o o g d yn a m i s c he a c t i v i t ei t en t e a c c o m m o d er e n e n d a t r ob u u st g e no e g i s o m la a g d yn a m i s c he v oo r zi e ni n g e n v ei li g t e st e l le n. B i j h o o g d yn a m i s c h e a ct i v i t e i t e n wo r d t m et na m e g e d a c ht a a n ec o n om i s c h e a c t i v i t e i t en. L aa g d yn a m i s c h e v o or zi e ni n g e n h e b b e n v e e la l m e t de k wa l i t ei t v an d e ( n a t u ur li j k e)le e f om g ev i n g te m a k e n. T e d e nk e n v a lt a a n d e wa t e r h ui s h o u di n g i n e en g e bi e d, p r o du c t i e v a n sc h o o n (g r o n d-)wa t e r, e e n ge zo n d e e n v r u c ht b a r e b o d em, d e k wa li t e i t v a n la n d s c h a p e n n at u u r. Zowe l hoogdynamische activ iteiten als la agdynamische voorzieningen hebben ruimte nodig. D e t ur n ov er t i j d ( h o u d b a ar h ei d st e r m i j n) v a n dedi v er s e f un c t i e s e n v o o r zi e ni n g e nv er s c hi lt a a n zi e nli j k. E en b e dr i j f s g e b ou w o f e e n b e d r i j v e n t e r r e i -3 n 0 i j s a a n r a a 2 a 0 n r e o e n n d i g g e h er zi e ni n g t o e. V oo r h e t h er s t e lv a n s c h o on grondwater is kwalitatief d t e goe r n o di g i n e e n g e zo n d e en sc h o n e b o d em. H e t k a n v e le t i e nt a l le n t o t h o n d e r d e n j a r e n d ur e n v o o r d a t e e n v er s t o o r d bo d em s ys t e em we e r i n ev e n wi c ht i s e n de zew a t e rv o or zi e n i ng k a n le v er e n. V o o r d e d u u r z a m e u i t v o e r i n g v a n d e e c o n o m i s c h e d n o po o r t g V r e o n e lo i wo v r d a t n ee G n r p e la e n g em a a kt wa a r i n zo we l la a g d yn a m i s c h e a ls h o o g d yn a m i s c h e f u n c t i e s d e b e n o di g d e r ui m t e, t i j d e n f le x i bi li t e i t k r i j g e n o m v o l wa a r d i g t e k u n n e n f u n ct i o ne r e n. S li m m e r ui m t e li j k e c o m b i n at i e s v a n n a t uu r li j k e e n ec o n om i s c h e p r o c e s s e n g e n v kansen e om biologische en technische kringlopen te sluiten. 6 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

7 E e n b e k e n d a n a l - y s e n c o m m u n i c -i a ns t i r um e e nt i n d e r ui m t e li j ke p la n n i n g s we r e ld i s d e la g e n b e n a d e r i n g ( r ef e r er e n d a a n d e Nota Ruimte). De lagenbenadering onderscheidt drie lagen. De ondergrondla a g b e s t a at u i t, w b a t o e r d e n e n m a t u u r. D e ze la a g t oo n t de f ys i e k e k wa li t e i t e n v a n e e n g e bi e d. L a ag d yn a m i s c h e f un c t i e s s p e le n zi c h v e e la l g e h e e l i n d e ze la a g af. D e ze la a g v or m t d e b a si s v o o r d e t we e d e e n d e r d e la a g. D e t we e d e la a g o m v a t d e n e t we r k e n e n i nf r as t r u c t u u r zo a ls ( wa t e r ) we g e n, s p o o r e n ( t r an s p or t ) le i d i n g e n. D e ze la a g i s d yn a m i s c he r v a n k a r a k t er en h e ef t o n t we r pt e c h ni s c h e e n st e r k e r e la t i e m et de d er d e la a g. D e d e r d e l a a g w o r d t d e o c c u p a t i e l a a g g e n o e m d e n w o r d t g e v o r m d d o o ee r n d g e eb i f e d u n c t i e s d i e g e v e n zo a ls wo n e n, la n d b o u w, r e c r e at i e, b e d r i j v en t er r ei n, et c. O n t w e r p e n v a n -pr u i i n ci t p e s b d e t e ek e n C t 2 v o C or d e g e bi e d s on t wi k k e li n gd at h e t b e la n g r i j kis kr i n g lo p e n i n h e t g e b i e d w a a r m o g e l i j k t e s l u i t e n. M e t d e a n a d l e y r s i e n g v o w l o g r e d n t s d a e l s l a e g e r n s b t e -n e a e e n g r b la u w c a s c o o nt wo r p e n v oo r h e t K la v e r t j e 4 ge b i ed. D i t c a s c o h er b e r gt f u nc t i e s zo a ls p r o d u c t i e v a n s c h o on g r o n d w a t e r, o p v a n g v a n o v e r t o l l i g w a t di e r d e, z u i robuuste natuur (ontwikkeling ) mogelijk maakt. I n de oc c u p at i e la a g k a n d e ze r u i m t e b e n ut wo r d e n v o or f u n ct i es di e p a s s e n i n de bi j b e h or e n d e k r i n g lo p e n zo a ls n a t u u r, la n d b o u w, wa t e r zu i v er i n g e n v or m e n v a n r e c r e a t en i e langzaam verkeer. Deze functies dienen te n d e voldoen v o or wa a r d e aa n di e ge s t e ld wo r d e n v a nu i t h e t g r -b o la e n u we c a s c o. D a t k a n bi j v o o r b ee ld b e t e k e n e n d at de la n d b o u w v e r p li c h t i s om de h o ev e e lh e i d or g a ni s c h m a t er i aa l i n d e b od e m o p pe i l t e h o u d e n. D e t we C e 2 C- p r i n c i p e s wi j zi j n v e r bo n d e n m e t o n z e o m g e v en i n handelen g daarnaar en onze lucht, bodem en water g zijn ev e n m e gezond t n am e r i c h t i n g a a n h e t o n t w e r p e n g e b r u - i b k la u v we a n c a h s e c t o. g r o e n N a h e t o n t w e r p e n v a n h -b e t la u we g r o c a e s n c o t o o nt zi c h d e r u i m t e di e e r i s v o o r i n f r as t r u c t u u r e n hoogdynamis c h e a ct i v i t e i t e n. Z o i s b e s lo t e n om e en pr ov i n ci a le g e b i e ds o n t s lu i t i n gs we g a a n t e le g g e n. D e a m bi t i e i s om de i n f r a st r uc t uu r la a g v a n ui t d e Li m b ur g C 2 C p r i n ci p e s t e o nt we r p e n. C 2 C pr i nc i p es di e h i e r richting geven zijn o n z e l u c h t, b o d e m e n w a t e nd r en z i wij j n zorgen g e z o voor een genietbare mobiliteit. D e r ui m t e di e b es c hi k b a ar i s v o or d e h o og d yn a m i s ch e ac t i v i t ei t e n i s v a n e e n a n d er e k or r e lg r o o t t e d a n di e v a n h e t g r -b o la e n u we c a s c o. D e ze r ui m t e wo r d t f le x i b e l i n g er i ch t : ov e 1 r 5-30 jaar zal de inv ulli n g n a ar verwachting anders zijn dan die van de komende jaren. DeLimburg Pr i n C2C c i p es g ev e n r i ch t i n g a a n d e invulling van deze ruimten afval : is voedsel, de zon is onze energieleverancier e n wi j o nt we r p e n v o o r h et w e l z i j n v a n a l l e g e n e. r a t i anifesteert C e s 2 C m zich hier op een ander s c h a a ln i v e a u e n op e e n a n d er e t i j d s c h a a l d a n d i e v a -b n l h e a t u w g e r o e n c a s -o c nt we o. r p e n C op 2 C h et s c h a a ln i v e au v a n e e n g e b o u w o f e e n b e d r i j v e n t e r r e i n p a s s e n h i e r. D o o r s c h a k e l i n g v a n d e z e k o r r e l s a e n l h e i t g g i g r n -b g o la e t n u e we n o p z i c h t e c a s c o o n t st a a n o p d e g e b i e d s k a ar t v a n Kla v e r t j e 4 a ls h et wa r e v a c a t u r e s v o or h oo g d yn a m i sc h e ac t i v i t e i t e n: zo we l d a t g e n e da t g e b o d e n wo r d t a ls d a t wa t g ev r a a g d wo r d t i s af h a n k e li j k v a n d e p la a t s i n h et g e bi e d en d e s a m e n h a n g m e t d e o v m i n g g. e D e ze v o or st e l le n t e r a c c om m o d at i e v a n de e c o n om i s c h e gr o e i zi j n i n s am e n h a n g bi j e lk a a r g e br a c ht e n u i t g e w e r k t t o t e e n m o g e l i j k v e i s n r i e c h t i n g R s u i m t e l r a i d le j 2 k Cr ad O l e n we t r w k la e n r d s p c h ; a p v h a n e t C Greenport Venlo (hiernaruimtelijk ) Ontwerp. D e ze i nr i ch t i n g sv i si e ze t e e n st e r k ge b i e d s ge r i c ht c on c e pt n ee r da t t e g e l i j k e r t i j d o o k o p n a t i o n a a l n i v e a u z i j n b e t e k e N n e i d s e r h l e. e a f n Dit d t Ruimtelijk i n G r e e n p o r t s Ontwer is het initiatief waarv oor het provinciaal planologisch kader wordt ontwikkeld. Di t k ad e r s c h et s t d e n o o d za a k v a n d e G r e e np o r t la n e d i e i n e e n a p ar t e pr o c e d ur e v a n ee n pr ov i n ci a a l i n p a ss i ng s pla n p la n o lo g i s c h wo r d t v as t g e le g d. D oo r m i d d e l v a n e e n p a r a lle l o p t e st e l le M n a s t e r p l wo a n r d t d e s a m e nwe r k i n g v an v e r s ch i lle n d e p a r t i j e n elden g e r e g thematische verdiepingen in het ontwerp verwerkt en aangepast. POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 7

8 O m d e a m b i t i e s g o e d t e v e r a n k e r e n i n p r o v i n c i -a a nv l u lli b e n l go e p i g d e s t i e ld s. T d ev e z e n s P i s O L a a n p a s s i n g v a n e e n a a n t a l o n d e r d e l e n v a n h e t P O L De n o z o e d z a P k O e L-a l a i n j v k u l l g i za n l a ls b a s i s voor provinciaal vooroverleg bij gemeentelijke bestemmingsplannen gebruikt worden. De Provincie z i e t g r o t e m o g e l i j k h e d e n v o o r d e d o o r o n t w i k k e -L l i n g m b v u a n r g d e r e e n g t i o b e N s o o c r h d d e v o o r g e n o m e n g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a n v s e le r u t e j lp e r o 4 j e ct a. l I n s d i e n e n oo d za k e li j k za l d P e r o v i n c, i e v a n we g e h et p r ov i nc i a le b e la n g d a t wo r d t t o e ge k e n d a a n d e s a m e n h a n g e n d e d o or o n t wi k k e li n g v a n h et gebied, alle haar ter beschikking staande instrumenten inzetten teneinde de juiste tg a n g voor e n o n t w e i li k n k g te faciliteren. G e r D r i e s s e n g e d e p u t e er d e R u i m t e li j k e O n t wi k k e li n g / v o or zi t t er St u u r gr o e K p l a v e r t j e 4 8 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

9 1 Inleiding 1. 1 Aa n l e i d i n g e n do e l H e t b o r r e l t a a n i d e e ë n e n a m b i t i e s -L i m n b u d r ; e g r s e t g e i r ntwikkelingen o k e N o r d in de logistieke sect or, g l a s t u i n b o u w, a g r i b u. s s i F n l e s o s r i a d e t 2 t o e w ge o we r d ze n. N o t a r ui m t e: G r e en p o r t V e n lo, C o n c e n t r a t i e g e bi e d e n v o or la n d b o u w e n b u n d e li n g v a n b e d r i j v i g h ei d. PO L g ee f t a a n d a t er e en n a de r e i n v u l l i n g g e w e n s t i s v : a n e h e np t O L-aa g e b nv i u e l d li n gw o r dt a a n g e k o nd i g d. Eind 2006 wordt er een intentieverklaring lavertje 4 tussen over omliggende K gemeenten en Provincie getekend. Een Visienota K la v er t j e 4 v a n j u n i d i e nd e d aa r bi j a ls e e n e e r st e r ef e r e n t i e. V er v o lg e n s i s e e n open planproces met betrokken stakeholders in gang la gezet v er t j e 4. onder de parap I n d e p er i o d e i s e en v ee lh e i d a a n m o g e li j k e o nt wi k k e li n g e n a a n d e o r de g e k o m e n e n i n onderlinge samenhang besproken. Medio 2007 is focus in de ambities aangebracht e r e s u lt e en e r d dat hee in de opstellling van hetruimtelijk Ontwerp K la v t j e 4 : e e n i llu s t r a t i e v an e e n i n di c a t i e f t oe k om s t b e e ld. I n h o o f d s t u k 2 v a n d e z -aanvulling e P O L wordt ditruimtelijk, Ontwerp u i t g e r kt i n he t M a st e r p la n,k o r t u i t e e n g e z e t. H e t i s n a i ls e t e n b bla e d u o wd e l r d u k, m a a r bi e d t wé l e e n h o uv a st v oo r d e k e u ze n e n d e v i si e o p d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t g e b i e d, -a d a i n e v u i l n l d i e z n e r ov g P i n O d ci L o a lest o r a t P e nwo r d e n g em a a kt. V o o r d e P -aanvulling O L is eenplanmer o p g e s t e ld. V r i j w e l g e l i j k t or i het j d i onderdeel g i s e Greenportlane v o een besluitmer p r o ce d u r e i n g a n g g e ze t, di e zo we l input oplevert voor de planmer e n d e z e P -a O a L n v u l l i n g, a l s r o h o et k ui v t e o i o nd e li j k p r ov i n ci a le inpassingsplan voor de Greenportlane, wa a r v o or i n d e lo o p v a n e e n a p ar te be s lu i t v o r m i n g s pr o c e d ur e za l g a a n lo p e n. I n e ze d P O L -a a nv u lli n g wo r d t d e g lo b a le li g g i n g v a n h et v o o r k e u r st r a c é a ls b a s i s ge n o m e n ( en d us o ok v er a nt wo o r d ). Voor de volgende voorgenomen keuzen is er een plicht tot het opstellen van eenplanmer : D e a a n l e g an v meer dan 100 ha projectvestigingslocatie ; glastuinb D e m o g e l i j k h e i d t o t h e t o p r i c h t e n v a n m e e r d e r e ; i n t e n s i e v e v e e h o u d e r i j e n D e a a n l e g v a n d e G r e e n p o r t l a n e ( m é é r d a n 5 k m w ; e g ) De gefaseerde aanleg van 390 ha natuur tot 2020 en nog ongeveer 2 0 ; 250 na 20 D e m og e li j k h ei d v o o r d e o p r i c ht i n g v a n m e e r d an 1 0 grote windmolens in het gebied. V a n we g e d e li g g i n g v a n e e n d e e l v an d e b e o o g d e be d r i j v i gh e i d b ui t e n d e gr e n s s t e d e li j k e d yn a m i e k i s e e n g e d e e l t e l i j k e h e r z i e n i n g v a n h e t v i g e r e n d e P O L a o k p e li d j a k. t p u n t n o o d z D e n u v o o r l i g g e n d -a e a nv P O u L l li n g h e e f t t ot do e l o m op b as i s v a n d e d a ar t o e i n ac h t t e n em e n b e o o r de li n g v a n h et i ni t i at i ef, af we g i n g v a n be la n g e n e n p r oc e d ur e s, t e zo r g e n v o or e e n go e d e i n be d d i n g bi n n e n e n v o l g e n s d e p r o v i n c i - a l e n e r p e l g e a v n l i n g. V e r w a c h t w o r d t d a t g e m e e n t e n r e k e n t i d n i t g h o u d e n m e a a n g e p a st e pr ov i n ci a a l b e le i d. H e t g a at d a a r b i j o m : Het adequaat toepassen van het provinciale voor beleidsinstrumen het landelijk gebied; Het verplaatsen van een deel van de grens stedelijke dynamiek bi j V e n lo ; H e t o n d e r k e n n e n e n o m s c h r i j v e n v a n e e -perspectief n n i e u w P werklandschap O L ; POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 9

10 H e t v e r a n d e r e n v a n d e d u i d i -p n g e r s v p a e n ct i ev P O e L n i n h et P la n g e b i e d, wa a r o n d e r h et s c h r a p p e n -zone v Gekkengraaf a n d e P O G en het opnemen G-zo t us s e n van de P Kr aije l h e i d e e n d e ot G e r o M o l e n b e e k t e n z 67 u e i n d e xt e r n a n at v u a u n r t e n d oo e s t e A n v a n d e M o l e n b e e k t e n n o o r d e n v a n ; d e A 6 7 H e t a a n g e v e n v a n n i e u w e p r o j e sgebieden c t v e s t i voor g i n g de glastuinbouw; Het aangev en v an het gecondenseerde zoekgebie d v o o r d e G r e e n p or t la n e O v e r l e g, i n s p r a a k e n a d v i e z e n I n t e nt ie o v e r e e n k om st i n Op 19 januari 2007 hebben de Provincie L i m b u r g, d e G em e e nt e n V e n lo, H e ld e n, S e v e nu m e n H o r st a a n d e M a a s e e n i n t e n t i e o v e r e e n k o m s t g e t e k e n d. H e t d o e l v a n d e t z i s e t o t v e e r n e n e a n d k er o m e s u i t we r k i n g v a n d e g e b i e d s v i s i e K l a v e r t j, e v oo 4 r a t l o e m k he o m t b e n gr i p W er k la n d s c h a p n a d er t e d ef i n i ë r e n. E en t o e k om st b e e ld t ot m i n i m a a l i s g e we n s t zo d at o ok k eu ze n v o or d e la n g e t er m i j n ge m a ak tk u n ne n wo r d e n. Bestuurlijk overle g V a n a f wo r dt p er i o d i e k be s t uu r li j k ov e r le g g e v o e r d o n d er de p ar a p lu v a n K la v e r t j e 4 i n d e v o r m v a n e e n s t u u r g r o. e E p i n d wo r d t d o or d e st u ur g r o e p K la v er t j e 4 n a e e n a a nt a l v er di e pi n g s s e s si e s o p v e r s c h i l l e n d e b e l a n g r i j k e t h e m a s r, a n l at u s u r e o n p e dr r a g c i ht e v, e r le w e a n t d e t ot h e t op s t e lle n v a n e e n M a s t e r p l voor a n Klavertje 4. Het Ruimtelijk, Ontwerp voorloper van het Masterplan, is door de stuurgroep K la v e r t j e 4 i n j u ni o p ho o f d li j ne n a ls c o n c e pt g e a c c ep t e er d. Toelichting op de onderlingeverhouding van -a POL a n v u l l in g,m a s t e r p l en a n Inpassingsplan voor de Greenportlane: H e t M a s t e r pl a n Kl a v e r t je 4 / G r e e np o r t V e nl o i s e e n b e s tu u r s a k k oo r d tu s s e n de vi e r be t r o k ke n g e me e n t e n e n d e p r o v i n c i e, w a a r i n d e g e z a m e n l i j o r d k e n e v a s v t g o el o eg r d n al e s s m ame e n s we r k z i n i g s j k a d n e r. H a e f t g e s t e m d B u s i n e s s pl an o mv a t d e b e s c h r i jv i n g va n d e ac t i vi t ei t en, d e d o o r r e k e ni ng v a n de b u si n e s s ca s e e n d e ui t we r k i n g v a n d e ju r i d i s ch e e n f i n a n ci ël e s tr u c t ur e r i n g. H e t R u i m t e l i j k O n t w e r p h e e f t e e n t u s s e n r v o o l r l op g e i s g p e e e l d a l s v e r b e e l d i n g "o m t o t g o e d e a f sp r a k en t e k o me n. D e P O L-a a n v ul l i n g i s v ol g e n s d e ni e u we W r o e e n s t r u c tu u r vi si e. Z e v or mt d e we t t e l i jk e b a si s e n h e t k ad e r v oo r de P r o v i n c i v o e o r d e a m b i t i e s e n d e i n z e t v a n i n s t r u m e n t e n g e r i c h t k el o i ng p v d a e n h g e b t i pl e an d s g o e n bi t e w d i K k l a ve r t je 4. D o o r d e -a P an O v L ul l i n g wo r d t d e vo o r g en ome n g e b i e d s o n t wi k k el i n g i n g e b ed e n af g e s t emd m e t f l a n k e r e n d b el e i d g e r i c h t o p d e o nt wi k k e l i n g v a n we r kl o c a ti e s en g l a s t ui n b ou w o p p r o vi n ci al e s c ha al. H e t v oor n o e md R e u i m t e n t l w e i r p j k is daarbij benut als basis voor deplanmer d i e w e t t e l i j k v e r e i s t i s v o o r d e o n d e r b o u w i n g - e n b e o o r d e l a a n v ul l i n g. D e we t t el i jk e p r o c e d u r e v e r e i st d a d t e O n t w e r p -aanvulling P O L énde planmer wo r d e n v r i jg e g e v e n v o o r i n s p r a a k e n v o o r e a r d i ng v i d s o or d e C o m mi s s i ev oo r d e m. e. r. N a v e r we r k i n g v a n d e i n g e br a c h t e a d vi e ze n e n z i e n s w i j z e n w o r d t -aa d n e v ul P l O i n L g t er v a s t st e l l i n g vo o r gel e g d aa n P r o vi n ci al e S t a t e n. De POL-aanvulling geeft aan welke ambities tot 2020 worden nagestreefd en welke rolopvatting de Provincie v o o r z i c h z e l f z i e t ( o n d e r m e e r t. a. v. d e G r -a e a e n v p ul o l r i n t g l mo a n e t ) z i. ch v D e r an P t wo O L o r d e n t. o. v.d e b e s ta a n d e R i jk s e n P r o v i n c i a l e k a d e r s e n v e r e i s t i n s p r a a k. D a a r b i j g a a t h e t o m e e n g r o t e 4 r g e b i e d d a n h e ( b i jv o o r b eel d d e co n s e q ue n ti e s v o or b ed r i jv e n t e r r ei n en e n g l a s t ui n b ou wg e b i e de n el d er s i n Li mb u r g ). D a t b et e k e n t d a t e e n v e el br e d er e g r o e p v an a c t or e n e n p a r ti ci p a n t e n da a r bi j b e t r o k k en zi jn d a n h e M t a s t e r p l. D a n e di s c u s si e v an h e t M a s t e r p l a nm e t d e r bi d a j a b e t r o k k en o v e r h e de n r i c h t zi c h l ou t e r o p d e o r g an i sa ti e e n o r g ani s a ti e v or m v a n d e g e b i e d s o n t wi k k el i ng. O D e P O L-a a n v u l l i n r o g vi, n c i a h alin e t p a s s P i n g spl a n ( P I P )v oo r de G r ee n p o r t l a n e en d e di v er s e b e s t e m mi n g s p l a n n e n v o r m e n d e k a d e r s w a a r m e e d e gebiedsontwikkelingenpubliekrechtelijk b e o o g d e p l ( a n o l o g i s c h e n j ) u mo r i g e d l i jk s c h 1 0 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

11 w o r d e n g e m a a k t. A l l e n w o r d e n v i - a e n i v n a s p t s r t el a a l i k n g s pr o c e du r e s na d r u k ke l i jk t e r di sc u s s i e g e s t el d. E e n i e d e r k a n d a a r o v e r z i e n s w i j z e n i n b r e n g e n. U i t e i n m d e e l n i t j e r k a a b d e s ( l c u. i q t. d ). e E g S n e t al a l t e e n v o o r bestemmingsplannen of PIP s is beroep mogelijk bij de Raad van State. Het Masterplan v oe g t zi c h na a r de b e s c hi k ba r e p l a n ol o gi s c he r ui mt e ma a r k a n o o k de b a si s z i jn v o o r h et a a n pa s s e n v an a l d e v o o r n o e m d e p l i s a c n h o e l k o ad g e r s. P a r a l l e l d a a r a a n i s d e p l a n o n t w i k k -a e l a n i v n u g l l v i o p n r g 19 d juni e P 2 0 O 0 L 8 i n d e P r ov i nc i a le C o m m i s si e O m g ev i n g sv r a a g st u k ke n ( P C O L) g e s o n de e r d. I n d e P CO L zi j n o. a. d e M i n i s t er i e s, L LT B en W at e r s ch a p p e n v er t e g e n wo o r d i g d. H e t a dv i e s v a n d e P CO L i s i n di t o nt we r p p la n v er we r k t. Het voor -ontwerp -p la n is o p 3 1 o kt o b er i n d e St a t e nc o m m i s si e F ys i e k e D om e i n b e s p r o k e n. G e p l e e g d e o n d e r z o e k e n B i j d e o n t wi k ke li n g m oe t r ek e n i n g wo r d e n g e h o u d e n m e t a a n we zi g e n at u u r wa a r d en, ar c h e o lo g i s c he waarden, verkeer, geluid, externe veiligheid en lucht - e n b o d em v er o nt r ei ni g i ng. E r d i en t o o k a a n d a ch t t e worden geschonken aan de duurzaamheidsaspecten. De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: P l a n M E RG e b i e d s o n t w i k k e l i n g ; K l a v e r t j e 4 B e s l u i t G r M e E e n R p o r t ; l a n e Ec o l o g i s c h V e l d o n d e r z G o e r k e e n p o r t l a n e ; e i n ge d r ; a p p o r t a M a r k t v e r k e n n i n g G r e e n p o ; r t V e n l o Aanv ulling marktverkenning Spel zonder Grenzen ; M a r k t v e r k e n n i n g G l a s t u i n -2 b o 0 u 1 w 5 ; B u r e a u o n d e r z o e k A r c h e o. l o g i e D e c o n c lu s i e v a n d e ze o n d er zo e k e n i n sa m e n h a n g i s, d at n i et v a n zo d a ni g e n e g at i ev e g ev o lg e n v o o r d e natuur en het leefmilieusprake is dat de gebiedsontwikkeling g e e n d o o r g an g ka n v i n d e n. H et p la n M E R i s e e n a p a r t e b i j l a g e b i -aanvulling j d e z e. P De O L overigeonderzoeken zijn in een separaat b o e k bijlagen o p g e n o m en. M E R -p l ic h t Op 12 december 2007 heeft e n k ni s g ev i ng v a n d e v o o r g e n om e n p la n o n t wi k k e li n g e n p la n M E R p l a a t s g e v o n d. e O n p ba s i s v a n d e g ev r a ag d e zi e n s wi j ze n e n a dv i es v a n d e C om m i s s i e v o or de m. e. r. i s d. d. 2 5 m a a r t 2 0 d 0 e 8 N o t a R e i k w i j t d a t i ln e i v e n a u D v a e s t g e s t e ld e n i s g es t ar t m e t d e o p st e l li n g v a n h e t p l a n M. Het E R planmer i s e e n a p a r t e b i j l a g e -a a b nv i u j l li n d ge e n m P O a a L kt i nt e gr a a l o n d e r d e e l u i t v a n d e z e P O L-a a nv u l li n g. I n d e z e P -a O a L n v u l l i n g b e s t a a t g r o t e s a m e n h a n g m e t. d O e p G 1 2 r de e e c n e p m o r b er t l 2 0 a 0 n 7 e h e e f t k e n n i sg ev i n g v a n de t e r v i si e le g g i n g v a n d e st a r t n ot i t i e v oo r h e t T r a c é N ot a M E R ( hi e r n a b e s lu i t M E R) v oo r d e Greenportlane plaatsgevonden. O p b a si s v a n d e gev r aa g d e zi en s wi j ze n e n a dv i e s v a n d e C om m i s si e v o o r de m. e. r. zijn d. m d a. ar t d o or G S d e r i c h t li j ne n v a s t g e s t e ld e n i s g es t ar t m e t d e o p st e l li n g v a n h et b e s l u i. Het M besluitmer E R is afgestemd op de planmer. N a t u u r t o e t s De feitelijkegebiedsontwikkelinghoudt rekening met de cologische E Hoofdstructuur ( EHS )en is buite n d e N a t u r a g e b i e g d e l n e g. e Ui n t h et ec o lo g i s c h o n d er zo e k i s n a a r v or e n g e k om e n d a t d e v o or g e n om e n ontwikkelingen ter plaatse geenonaanvaardbare negatieve gevolgen voor de flora b b e n en. D o fauna o r he t i j d i g e m i t i g a t i e e n c o m p e n s a t i we e r k k t a wo n r d p e n r a a s n a e l e n d o v er g b e t e r i n g v a n o m s t a nd i g he d e n v o or f lo r a e n f au n a, zo we l i n om v a n g a ls i n r o b uu s t h e i d.b i j c o n s e q u en t e ui t v oe r i n g v a n d e gebiedsontwikkeling wordt een verbetering van de natuurkwaliteit verwacht. POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 1 1

12 W a t e r t o e t s O p g r o n d v a n ar t i k e l v a n h e t B e s lu i t r ui m t e li j ke or d e ni n g, zi j n wi j v er p li c h t i n de t o e li c ht i ng v an e e n s t r uc t u ur v i si e ( i. c. e e -a n a nv P O u L lli n g ) ee n b e s ch r i j v i n g o p t e n em e n v a n d e wi j ze wa a r o p r e k e ni n g i s g e h o u d e n m et d e g ev o lg e n v a n he t p la n v o or d e wa t e r h u i s h o u di n g. Middels een mail van 15 oktober 2008is door Waterschap Peel en Maasvallei -wa t e r a dv i e s een pré afgegeven (zie bijlage5 in het bijlagenboek ). De z e P O L-a anv u l li n gh e ef t v e r d e r g e e n d i r e c t e g e v o l g e n v o o r d e w a t e r h u i s h o u d i -n g. V o o r l i a a n v u l l i n g h e e n f d t i r e ct g e c o n s e q u e nt i e s v o or h et wa t er h u i s h o u d k un d i g b e h ee r v a n d e be t r e f f e n d e p e r s p e ct i ev e n ( g ee n co n c r e t e ui t v oe r i n g ). G eo o r d ee ld i s da a r om d a t e e n v er d e r gaa n d e W at er t o e t s hi e r ni e t aan de orde is. Verwezen wordt tevens naar de Waterto e t s, we lk e i n h e t k a d er v an d e g e m e e n t e li j k e ( e n/ o f p r ov i n ci a le )p r o ce d u r e( s) e n h et pr ov i n ci ale i n p a s s i n g s p la n G r e e n p or t la n e p la a t s za l v i n de n. A ls d a n za l namelijkonder andere de verlegging van de Gekkengraaf formeel aan de orde zijn S t a t u s D e P O L-a a n v u l l i n g h e e f s t a t d u e s v a n e e n o p z i c h e z e structuurvisie l f s t a a n d c o ( nf o r m W r o ). H et m a ak t o n d e r d e e l u i t v a n he t P r ov i nc i a a l p la n s t e l s e l, m et d a ar bi n n e n P O L a ls h e t P la n o p h o o f d li j n e n. D e v a s t s t e l l i n g v a n -a a d n e v u l P O l L i n g ( s t r u c t u u r v i s i e v o l g e n s e d gdh e W e i r d o v ) a n P i r s ov i n e ci e n a le b e v o S t a t e n. H e t p la n b ev at s p e ci f i e k e b e le i d s r e g e ls, r e g e lt d e p ar t i ë le h e r zi e ni n g v a n P O L i n d e v or m v a n e e n a a n p a s s i n g v a n d e g r e n s s t e d e l i j k e d y n a m i e k, e n -p v er e r s a p n ec d t e i e r v i en n. g T ev v a e n ns P b O ev L a t h et e e n s p e c i f i e k e p r i o a v le i n v c i s i e o p e n v o or n em e n s m e t b e t r e kk i n g t o t d e c o n cr e t e o nt wi k k e li n g v a n h et g e bi e d K l a v e r t. j e P r o c e d u r e N o g t e v o lg e n p r o c e d ur e le s t a p p e n: I n s p r a a k p e r i o d e e n a d v i e z e n -P b i O j L (20 o n n t o w v e m r p b e r j a n ua r i 09) I n f o r m a t e n i e i n s p r a v a o k n d (1 1 d e c em be r 0 8 ) O n t we r p P O L -a a nv u l li n gi n P C O L ( d e c e m b e r 0 8 ) V e r we r k e n v an zi e n s wi j ze n ( j a n u ar i / f e br u a r i 0 9 ) T o e t s i n g dvies s a van de Commissie voor de m.e.r. met betrekking tot hetplanmer ( februari 09 ) Nota Zienswijzen in GS f eb ( r u ar i 09) OntwerpPOL-aanvullingin SCFD (maart 9) 0 Besluitvorming door PS a p ( r i l 09) 1 2 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

13 2 De voorgenomen gebiedsontwikkeling Klavertje I n l e i d i n g V i e r g em e e nt e n ( V e n lo, H o r s t a a n d e M aa s, Sev e n um en M a a s br e e), h et Ri j k v i ah e t G e m e e ns c h a p p e li j k ontwikkelingsbedrijf (GOB), FreshPark Venlo, Venlo GreenPark en de Provincie Li m b u r g we r k e n, i n e e n s a m e n we r ki n g sv er b a n d K la v e r t j e 4, a a n d ef ys i e k e o n t wi k k e li n g v a nk la v e r t j e 4 b i n n e n h et ec o n om i s c h perspectief Greenport Venlo, g e r i c h t o p h e t r e a l i s e r e n v a n e e n p r o g r a m m. a H et v g a n at v o o r z i e n i n g d a a r b i j o m d e v o l g e n d e v o o / r f z u i n c e t n i o e n p s g e n h o o f d l i ( niet j n e limitatief n : ) ( V e r -)lo s g i s t i, e k m a a k i n d u s t r - i e, n r v b e w e r k i n g s i n d u s t r i e, b i j p a s - s e n e n k d le e i n m b e i d r d i d j v e n a a n s l u i t e n d o p d e b e s t a a n d e k r a c h t in v agri a n, nutrition, d e r e g i food o, fresh and logistics ; D i e n s t v e r l e en n i kennisdoorwerking; n g mede op basis van dedoorontwikkeling van de ; Floriade A g r i b us i ne s s; G l a s t u i a ls n g b e v o u lg w v a n d e sc h a a lv er g r ot i n g e nc o nc e n t r at i e v a n d e p r i m ai r e p r o d u ct i e i n G r e e n p o r t V ; e n l o In t e n s i e v e ehouderij V e ( IV ) met een mogelijkheid voor - e n e warmte n e r g i e l e v e r a n a t n i e s g la s t u i n b o u w; G r e e n p o r t l a n ea l s e e n g e b i de d h ui s di o g e n e n t o s e k l om u st i g e t v r a i ag v n o or g m s o w bi e li t e g i t t e o m k u n n e n o p v a n g e ne n a f t e we r k e n n a a r he t h oo f d we g e n n e t ; C u l t u u r l a chap n d s langs de Groote Molenbeek Z a ar en d er h ei k rondom e n d i e m e t ee n a a nt a l w o o n g e b i e d e n e e n e i g e n s f e e r gecombineerd h e b b e met vollegronds landbouw en ; wonen N a t u u r e n g r o en d o or v e r s t er ki n g v a n d e E H S la n g s d e G r o ot e M o le n b e e k e n h et natuurontwikkelingspla n V e n lo W e st e n v e r b i nd i n g v a n d e ze t we e b e la n g r i j k e as s en. D a ar bi n n e n e e n g r o e n e i n b e d d i n g v a n f u ndering n c t i e v met e r a een eigen kwaliteit ; W o n e n b li j f t m o g e li j k i n h e t g e bi e d m aa r a ls a f g e le i d e f u nc t i e v a n h e t g e br ui k. V a nwe g e d e v r aa g n a a r b e d r i j v i g h s e i d n b i j z o n d e r e g e v a l l e n o o k d e h u i s v r e a s nt t e i n n c g e nt v r aa a n l t e a r b e i d s m i g o r g a ni s e r e n ; W i n dm o le n s a ls d u u r za m e e n er gi e b r on ( i n c om bi n a t i e m et ov er i g ed u ur za m e e n e r g i e b r o n n e n) v oo r de gebiedsontwikkeling ; Verder is ruimte gereserveerd voor een mogelijk e r a i lt e r m i n a l ( i n s am e n h a n g m e t e e n f u n ct i e a ls s p o o r em p la c e m e nt/ r a n g e e r m o g e l i ) j e k n h e e i n d m o g e li j k h ei d v o o r e e n p u b li e k st r ek k e r ( of m e e r d e r e). V o o r di t r u i m t e li j k e p r og r am m a v a n v o o r zi e ni n g e n i s e e n s am e n h a ng e n d e u i t we r k i n g em a a kt i n d e v o r m v a n een Ruimtelijk. Ontwerp Dit Ruimtelijk Ontwerp i s e e n v o o r b e e l d u, i dat t w e en r k r ef i e n r g e n t i e i s v o or d e p l a n M, en E R integraal onderdeeluitmaakt van het Masterplan en het Businessplan Klavertje 4. at D la a t st e d i e n t z o t r e g d en r a voor g de financiële en organisatorische kaders voor de daadwerkelijk e o n t wi k n g e n realisatie van het gebiedklavertje. In dat 4 Masterplan en Businessplan Klavertje 4 wordt een Overheids -N V v o o r g e s t e. l d 2. 2 R u i m t e l i j k O n t w e r p D e r e g i o V e n l o i s é é n v a n d e G r u e e i n p o t r s d t e e. D e N r e o gi t o i s a st r a t e R gi u s ch i g m e le g e n t u ss e n t we e g r o t ea f z e t g e b i e d e n m e t v e e l c o n s u m e n t e n : e n d e h e R t a n d R s u t h r a d g e b i e n e d v e r d e r a c h t. e r l a n d POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 1 3

14 Daarnaast vormt het de spil tussen een aantal belangrijke economische g e bi e toeleverende d e n: M a i n p o r t s R o t m t en e r Antwerpen, d a de Greenports Aalsmeer en Westland B r a i n po r t en Ei n d de h ov e n. I n n o v at i e bi n n e n d e tu i n b o u w s e c t o rs am e n m e t h a ar f la n k e r e n d e b r a n ch e s wo r dt a ls v o or wa a r d e g e zi e n om de internationale concurrentiekrachten werkgelegenheid te vergroten i o. V e n De zo l e o k reg t d e ze k a n s e n i n de ontwikkelingvan het gebied K la v e r t j e 4. K la v e r t j e 4 i s e e n g e b i e d t e r gr o o t t e v a ncirca h e c t a r e t e n n o o r d w e s t e n v a n V e n l o. E r l i e p e n o n t w i k k e l i n g e n t o e n d e b e t r o k k e n de g e m Provincie e e n t e n z e i n c h r e a l i n s e d e a r t d e e n g e z a m e n l i j k e aanpak een beter, wenselijker en duurzamer resultaat(op diverse fronten ) zou opleveren dan wanneer iedereen afzonderlijk de ontwikkelingen zou oppakken.een regulier afstemmingsoverleg groeide ui n a t i o n a a l v oo r b e e ld p r oj e c tw a a r i n t e m i d d e n agrarische v a n d e en logistieke bedrijvigheid de Greenport V e n l o t o t o n t w i k k e l i n g m o e t k o m e de n. samenwerking H e t d o e l tussen v a n de vier gemeenten, Provincie e n h e t i j k i R s o m h e t u i t g e s t r e k t o n e t p g l e o b o i e d n t e o t e e n d y n a m i s c a h n e z l o o n g e i v s t i a e gr k a r i e s n c he b e d r i j v i g h e i d i n g e b e d i n e natuurlijke e n v e r s t invulling e r k t e. De nieuwe bebouwing moet o p g a a n i n h et l a n d s c h a p w a a r b i j e e n h a r m d o u n u i r s z c a h a m e n e v e n w i c h t m o e t o n t s t a a n i n d e t us s a e m n e n s m e l t i n g economie en ecologie. A m b i t i e sv o o r h e t w e r k l a n d s c h a p K l a v e r t j e 4 D i t u i t g a n g s p u n t h e b b e n d e b e t r radle o k k to e Cradle n o f v i lo e s r o f i h e ( e C 2 d C) e v n a n o n t l e e n B r a u n g a r M c t D o n & o ug h. I n h et v o o r j a ar v a n i s e e n i nt e n t i e ov e r e e nk om s t g es lo t e n wa a r b i j d e betrokken partijen zichhebben gecommitteerd aan de C2C filosofie on d e r h et t o e zi e n d o o g v a n W i lli a m M c D o n o u g h. D e ze i nt e nt i e i s a m bi t i e us om d at h et e e n ze e r g r o o t sc h a li g e o nt wi k ke li n g b e t r e f t op h et g r o n d g e b i e d v a n v i e r v e r s c h i l l e n d e g e m e e n t e n, m e t b e m o e n i e n i p r s ov i v n ci a n a le p r e n i v a t e p a r t i n a t i o n a le o v e r h ei d. G r ee n p o r t Ve n lo k e n t v i e r p i j le r s :a g r i, n ut r i t i o n,f r es h, f o o d a n d lo g i st i c s.zi j h e ef t zi c h ze lf t o t d o e l g e s t e ld o m d e v e r s c h i l l e n d e f u n c t i e s i n h e t g e b i e d z o v e e l m o g e l i j k o p e l k a r a wa r a r a d f e t e s t e m m kan ontstaan op diverse fronten : een integrale gebiedsontwikkeling. Hierin t ee word n g r oo t a a nt a l lo g i s t i e k e functies (distributie, handel, opslag ) gecombineerd met u f n ct i es a ls p r o du c t i e e n v e r we r k i n g. H e t d o e l i s o m n i e t a l l e e n a t s p e u n l m l a a e r n o o t k e om v wa e r a p r l d e a t o e t e v o e ge n, de ze d i r e ct t e v er h a n d e le n e n k e n ni s h i er om t r e nt t e o n t wi k k e le n. D i t b et e k e nt d at e r c om bi n a t i e s wo r d e n g em a a kt m et d e v e i l i n g e n ( Z O N e n F l o r a H o l l a n d ) e n m e t k e n n i s i n t e n s i e v e b e d r i i j n v e a n V d e i n lo e v o o r z i G r e e n P a r, k waar als eerste de Floriade za l p la a t s v i n d e n.b e h a lv e d e ze p r o gr am m a t i s c h e c om b i n a t i e li g t h et v o or d e ha n d oo k na a r e e n d u u r za m e r u i m t e li j k e ui t we r k i n g t e zo e k e n i n wa t e r h ui sh o u d i n g, e c o lo g i e, e n e r g i e s y s t e m e n e n i n f r a s t r bi u j c zi t j u n u o r ok. d e D a o a nt wi k k e li n g v a n e e n A g r of oo d c am p u op s V e n lo G r e e n P a r ke n e e n G l - a s e n e n e r g i e c a m p v u o s or zi e n. D e r u i m t e l i j k e d r a g e r s v a n w e r k l a n d s c h a p K l a v e r t j e 4 Een belangrijk vertrekpuntin het Ruimtelijk Ontwerp Klavertje 4 is respect voor r s het ys e em wate i n h et g e b i e d. Het g r o n d wa t er n i v e a u li g t i n he t g e b i e d r e la t i ef laag ten opzichte van het e n maaiveld v o or zi et i n d e wa t e r b e h o e f t e v a n n a t t e n a t uu r. De afvoer v an waterlopen en beken is in het algemeen beperkt, behoudens in zeer natte perioden (win t er ), w a n n e e r a l s g e v o l g v a n h o g e g r o n d w a t e n e r d s e t a t n d o e n a m e v a n d e n e e r s d l e a a g f p v i o e r k t e o n e n e em t. O o k n a d e o nt wi k k e li n g e n v a n h e t we r k la n d s c h a p K la v e r t j e 4 i s di t n at u ur li j k e wa t er s ys t e em i nt a c t. D a t b e t e k e n t d a t h e m e l w a t e r o p d e d st a r k uc e t n u ur e d n i r e i ct n wo f r d a t g eï n f i lt r e e r d. U i t wi s s e li n g v a n f un c t i e s m e t melwatertekorten h e en -overschotten vinden idealiter plaats via de bodem. 1 4 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

15 Daarnaast is een landschappelijk c a s c o ge d e f i n i ee r d b e st a a n d e ui t d e s t aa n d e r s en s p or t e n v a n h et Ledderconcept v o o r n a t u u re n la n d s c h a p. Di t c o nc e p t b a s ee r t zi c h o p d e s t er k e ec o lo g i s c h e st r u c t ur e n i n d e d i r ec t e om g ev i n g e n bi n n en d e g e bi e d s on t wi k k e li n g ; d e G r o o t e M o le n b e e k e n h e t n a t u u r o n t wi k k e li n g s p la n V e n l o W e s t. T u s s e n d e z e g r o t e n d e e l s p a r a l l r e n l zi j n l r o p b e u n u d st e eco s t lo r u g c i s t c h u e v er b i n d i ng e n gedacht die als een stevig natuur - e n la n d s c h a p s n et we r k b es t a an d e na t u ur k wa li t e i t e n v er st e r ke n e n ni e u we k wa li t e i t t o ev o e g en ( zi e i n g ev oe g d ge we n s t g r o e nb e e ld u i t h et M a st er p la na ls a a n ze t ). T e m i d d e n d a a r n v b a ev i n d t zi c h h e t we r k l a n d s c h a p v a n K la v e r t j e 4. Di we t r k la n d s c h a p b e st a at gr ot e n d e e ls u i t la n d s c h a p p e li j k i ng e p a st e be d r i j v i gh e i d. A a n d e f la n k v a n d e G r o ot e M o le n b e ek e n a a n d e r a n d v a n h e t werklandschap, bevindt zich hetcultuurlandschap met verspreide n at u u r wa a r d e n da t ee n b uf f e r v or m t t u ss e n d e b e e k e n h e t we r k la n d s c h a p. Op basis van autonome v erkeerstoename en toekomstige groei door nieuwe functies is een aanvulle n d e o n t s lu i t i n g n o o d za k e li j k d ; e G r e e n p or t la n e. H et ex a ct e t r ac é v a n de G r e e n p o r t la n e i s n o g ni e t b e p a a ld e n wordt afgewogen in een m.e.r.-procedure die momenteel loopt. Vanuit hetruimtelijk Ontwerp i s e r d e POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 1 5

16 v o or k e ur v o o r d e t r a c év a r i a nt di e c e nt r a al i s g e le g e n b i nn e n de m e e st v e r ke e r si nt e n s i ev e f u n ct i es i n h e t gebied om derhalve optimaaldeze functies te kunnen ontsluiten. De ze v ar i an t bi e d t d e m ee s t e o nt wi k k e li n g s r ui m t e a a n we e r s zi j d e n v a n d e G r e e n po r t la n e zo n d e r h e t k a r a kt e r i st i e k e li n t, d e S ev e n um s e we g, on h e r st e lb a r e s c h ad e t o e t e b r e n g e n. L a n g s d e s p o o r l i j -E n i V n d e h n o l v o e n i s e e n gereserveerd z o n waar een railterminal ( met de mogelijk h ei d t ot een dubbelfunctie als spooremplacement/ rangeerterrein ) k a n wo r d e n g er e a li s e e r d. D e ze r ai lt e r m i n a l i s d e s t i j ds a l e e r d er i n d e S t r e e k p la n a a nv u l l i n T g P N o p g e no m en. D a a r w a a r d e G r e e n p o r t l a p n o e o r h kr e t u i s t s is het mogelijk e e n s t at i o n t e r e a li s er e n. D e b e r ei k b ar e lo c a t i e d i e d a ar i n p ot e n t i e li g t, n i a s as t V e n lo G r e e n P a r ke e n g o e d e la n d i n g s p la a t s v o or p u b li e k st r ek k e n d e f u n c t i e s v a n r e g i o n a l e s c h a a l. Di t v er st e r h kt e t a a n b o d a an f u n ct i es e n de regio na le wo o n k wa li t e i t e n d e r ui m t e li j k e k wa li t e i t v a n Kla v e r t j e 4 i n t er m e n v a n diversiteit en kan bijdragen aan een beter openbaar vervoer. naar N a d e r e en m ar in kt s t ud het i e za gebied l m o e t e n u i t w i j z e n w a t d e b e s t e l o c a t i e e n e n p r of o g e r e n a m d e m r g a e o li p j t ke i f e u s nc t z i e i e j e n m e er wa a r d e heeft voor de gebiedsontwikkeling en aanvullend is op bestaande functies in de regio. Een wenkend perspectief D e t ot st a n d k om i n g v a n h e t we r k la n d s c h a p K la v e r t j e 4 b e h e ls t e en am bi t i e u s pr o c es. C 2 C o p d e s c h a a l v a n gebiedsontwikkeling vraagt om extra creativiteit. Het casco van het Ruimtelijk Ontwerp c on c e n t e e r t zi c h v o o r a l o p d e ce n t e r ui m t eli j k e o r d e n i n g wa a r bi j e r g e e n r u i m t e wo r d t v er m o r st, a a n we zi g e wa a r d e n wo r d e n g er e s p e ct e er d en wa a r b i j f u n ct i es zo v e e l m o g e li j k op lo g i s c h e, g es c hi k t e p le k k e n wo r d e n ge p o s i t i o n e e r d: a r b ei d si nt e n si ev e f u n c t i e s d i c ht bi j O V, verkeersintensieve functies dicht bij de ontsluitingsstructuur, etc. E e n C 2 C we r k la n d s c h a p v r a a gt e c h t e r om m e er. E e n we n k e n d C 2 C p er s p ec t i ef st e lt enkele duideli j k e uitgangspunten waaraan het Ruimtelijk Ontwerp en de ruimtelijke m uitvoering o e en v o ld o e n. Zi e s c h em a h i e r on d e r. U i t g a ng s p u n te n v o or h e t we n k e n d p e r s pe c ti e f: Rui mtel i jk casco: i nfrastructuur en l andschap zi jn de rui mtel i jke dragers die berei kbaarhei d e nl e e f b a ar h ei d v o o r d e l a n g e r e t e r m i j n w a a r b o r g e n e n t e g e l i j k e r t i j d v o v o r o l d e d ( o ma e n r d k e t g e f s t l u u e r x d i e ) b i l i t e i t b invulling. Ruimte bieden voor ondernemen. M i n i m a l i s e r e n v a n h e t a a n t a l b e n o d i g d e v e r k e e r s b e w e g i n g e n. O p t de i v m e r a s l c hi e l l e a nd f s e t e m m i n g t schakels in de agroketen worden ruimtelijk gefaciliteerd. Hoofdinfrastructuur na bi j v e r k e e r si n t e n si e v e f u n c ti e s. Kl a v e r t je 4 g e b i e d i s m a x i m a a l z e l f v o o r z i e n e n d t e n a a n z i e n v a n e n e r g i e e n w a t e r. F a c i s a m e n w e r k i n g o p h e t g e b i e d v - a n e n e n w e a r t g i e r e v o o r z i e n i n g e n b i j d e v e r w e r k en i n g v a n r e s t s t o a f v a l wa t e r. S e n s e o f p l a c e : h e t c r e ë r e n v a n e e n a a n t r e k k e l i j k e o m g e v i n g we ( g r r k e o n e n e n é t e n s t e d e l i j k ) recreëren. Kansen benutten voor rui mtel i jke kwal i tei t ten behoeve van onderschei d e n d v er mo g e n e n i d e n t i l a t v rt e je i 4 t. K I n t e n si e f r ui mt e g e b r u i k e n ma xi ma a l g e b r ui k van collectieve faciliteiten. V e r b i n d i n g v a n h e t w e r k l a n d s c h a p m e t b e s t a a n d e e c o l o g i s c h e s y s t e m e n v a ( n o d. e a. E H S ). H e h a b i t a t v o or fl o r a e n fa u n a en me n s. Klavertje 4 in groter ver ba n d : be l e n d e nd e g ebi e d en e n ge bi e d s o ve r s ti jg e n d e s y s t e me n b e t r e k k e n i n h e t o n t w e r p. A n d e r s o m p r o g r a m m a t l i a ve s r c t je h 4 e r el b a te e r t e n e a k a e n n o mg i s e v i n v g. a n K 1 6 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

17 Ook de concentratie van regionale bedrijvigheid in het gebied van Klavertje 4 a n is d e voor het w g e b i e d so n t wi k k e li n g v a n d o o r s la g g ev e n de b e t e k e ni s. H et g a at o p b a s i s v a n m ar k t v er k e n ni n g e n om e e n g r o e i v a n ci r c a 23 0 h a n et t o t o t i n c lu s i ef d e r e a li s a t i e v a n T r a d e p or t N o or d en V e n l o G r e e n P a. r k O o k d e c o n c e n t r a t i e v a n p r o j e c t v e s t i g i n t ui g e n b o u v o w o i r n h g et l a ge s b i e d v an Kla v e r t j e 4 i s v a n b e t e k e ni s e n b i e d t s y n e r g e v t o i or s d c e le h n. H e t g aa t o p b a si s v a n m a r kt v er k e n ni n g en om ee n v r a a g v a n m e er d a n 40 0 h a n a ar kav e ls v o o r g la s t u i n bo u wg r o t e r d a n 5 h a. P a r a l le l a a n d e o nt wi k k e li n g v a n g l a s t u i n w b o e u n b e d r i j v i g h ei d wo r d t gr o e n / n a t u ur / la n d s c h a p g er e a li s e e r d. Naast 200 ha reguliere realisatie EHS wordt tot 2020 gerekend met meer dan 390 ha, aanvullend o p di e E H S i n he t g e bi e d. D e r e e d s i n g a n g g e z e t t e o n t w i k k e l i n g v a n C a l i, f d e o r railterminal, n i ë e n S F i r e b s h e P r ar i k ë V en 3 lo e, n h e 4 t v a s t g e s t e l d e g e d e e l t e v a n T r a d e P e o n r t T r N o a o f r d f i -st c r i p P ) o i s r a ls t v as ( t st M a L a A n d g e g ev e n m e e g e n om e n. D at b e t ek e n t d at e r e e n be p e r kt a an t a l d e e lg e b i e d e nbi n n en h et t ot a le g e b i e d v e r d er o n t w i k k e l ad l wo z r d e n. D e ui t we r k i n g bi n n e n d e d e e lg e b i e d e n za l e c h t e r v e r sc h i lle n. Z o i s be d r i j v i gh e i d g ed a c h t i n e e n ui t we r ki n g v a n c lu s t e r s i n e e n g r o e n e i n b e d di n g wa a r b i nn e n wa t er b e r gi n g, zu i v e r i n g e l n a n g z a a m v e r k e e o r nt s s lu i t i n g z i j n g e l e g e n. V o o r d i e n s t e n / k a n t o r rijvigheid e n e n a heeft n d e r een e b ligging e d dicht bij d e F lo r i a d e st e r k d e v o o r k e u r m e t e e n k w a l i t a t i e f h o o g w a. a D r e d b i e g r e i kb u a i a t r h s ei t d r e a n l v i o or n zi g e n i n g e n v o or v e r k ee r zullen sturend zijn op de uiteindelijke invulling van de deelgebieden. C o m b i n a t i e s t u la s s t e u n i n b g ou w, i nt e n si e v e v e eh o u d e r i j en lo g i s t i e k wo r d e n g e zo c h t o m m a xi m a le m i li e u wi n s t t e h a le n. V er wa c h t wo r dt d at d e ze o n t wi k k e li n g i n v e r s c h i lle n d e c lu s t e r s e e n p le k za l k r i j g e n. Deze ontwikkeling sluit goed aan op andere vormen vanduurzame energie -o p we k k i n g i n h et g e bi e d. POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 1 7

18 3 Plandeel Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 (Greenport Venlo) 3. 1 I n l e i d i n g I n d i t h o of d st u k wo r d t a c ht e r e env o lg e n s i n g e g a a n op d ev o or zi e n e o n t wi k k e li n g e nb i n n e n K la v e r t j e 4.I n p a r a g r a a f 3. 2 e t n o o a n f t w e g i n g o p h o o f, d. l a. o i o j p n b e as n i s v an h et p la n M E R, aa n d at a a nv u l li n g e n aanpassing van het POL2006 gewenst is. Dit leidt totbeleidsuitspraken in paragraaf 3.3 welke thema -g e wi j s wo r d e n o n d e r bo u wd e n ui t ge we r k t i n p a r a g r a a f 3.4. D e ei nd a f we g i n g i s i n p a r a gr aa f 3.5 o p g e n om e n C o n t e x t O n t w i k k e l i n g e n i n K l a v e r t j e 4 D e g e bi e d s o nt wi k k e li n g K la v er t j e 4 i s e en n a d er e ui t we r k i n g zo a ls a a n g e k o n d i g d i n h e t P r ov i n c i a a l O m g ev i n g s p la n L i m b ur g ( PO L ). H e t e c o n o m i s ch p er s p ec t i e fg r ee n p o r t Ve n lo r i c ht zi c h o p e en gr o t er e n g r e n s o v e r s c h r i j d e n ge d b i ed wa a r bi n n e n s t e r k e ac t or e n e n po t e nt i e s a a n we zi g zi j n o p he t g e bi e d v a n g l a s t u i n b o u w, a g r o l o g i a g s r t i b e u k s i n. e n M s s et d e we r k lo c a t i es T r a d e p or t-wes t, T r a d e p or t N o o r d, F r e s h P a r k V e, n l W o T C t e V e e n l n o h e t h a v e n c o m p l e i na x l, d e V i n e o nt n wi l k k o e li n g m e t e e zijnde glastuinbouwgebieden Californië en Siberië m e d e d e, aa als n we zi g e i nf r a st r u c t u ur ( A 7 3, A 6 7, s p o o r li j n e n e n g e p la n d e r ai lt e r m i n a l) zi j n e r ze e r g o e d e a a n k no p i ng s p u nt e n a a n we zi g v o or e e n v er d er e d o o r o nt wi k k e li n g.d a ar bi j wo r d t a a n g e h aa k t o p d e n a bi j h ei d v a n ( e n s am e n we r k i ng s a r r a n g em e n t en m et ) d e Brainport Eindhoven, dewageningen University a n d R e s e n a t e r, U c ni h v er si C t ei t M aa s t r i c h t,oo st e li j k N o o r d-br a b a nt e n d e A g r ob u si n e s sr e gi on N i e de r r h e i n. D e b e o o g d e g e b i e d s o n t w i k Klavertje k e l i n g 4 in het hart van Greenport Venlo omvat een gebied vancirca ha, tussen A73 en A67 nabij knooppunt Zaarderheiken endeels gelegen binnen de stadsregio Venlo. D e b e o o g d e g e bi e d s on t wi k k e li n g na d e r t zi j n af r o n d i ng i n N. a a s t c a ha a a n r e e ds g ep la n d e o n t w i k k e l i n g e n w o r d t.3 n o 0 g 0 h e a e a n a s n ni 1 e u we ( e n d e e ls h e r ov e r wo g e n g e p la n d e ) o n t wi k k e li n g e n a a n d e o r d e g e s t e l d. D e b e l a n g r i j k s t e v e r a n d e r i n g e n b ( in e t nettohectaren r e f f e n d e t ) o : e v van o e g i n g c a h a n i e u w a r e a a l st v u o i o n r b o u g w; l a ca ha e ruimte nieuw voor ( vers -)logistiek en andere bedrijvigheid; c a. 6 0 a h gr a i b u s si n e s s; c a. 5 0 h a v o o r d e a a n l e g v a n d e ; G r e e n p o r t l a n e daarnaast ca. 390 ha natuur/landschap t o t e n o n g ev e e r h a n a ; d e r e a l i s a t i e eveer v a n 250 o n g ha landschappelijk groen binnen dewerklocaties. Daar tegenover staat het v e r p l a a t s e n e n c o m b i n e v r a e n r ov d i n e ci a P leont wi k ke li n g s zo n egr o en ( P O G ) langs de Gekkengraaf en het verminderen van het landbouwareaal voor grondgebonden landbouw. In v e r b a nd m e t e e n g o e d e i n b e d di n g i n he t v i g er e n d e b e le i d m et b et r e k ki n g t ot o. a. d e o nt wi k k e li n g v a n we r k lo c a t i e s, h e t b u n d e li n g s b e le i d v o o r wo n e n, we r k e n e n i n f r a s t r u ct u ur, é n h e t v i g e r en d e c o n t ou r e n be le i d ( V O R m ), i s e e n s p e c i -aanvulling f i e k e P O gewenst. L Deze POL-aanvulling richt zich op de termijn 1 8 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

19 omdat de Wro voorschrijft dat plannenonderbouw d moeten zijn e n d e o n d er li g g e n d e o n d er zo e k e n bi j di t p la n n i e t c o nc r e et g e n o e g zi j n om zi ch ui t t e sp r e k e n ov er o nt wi k k e li n g e nn a H e t v oo r n em e n om d e ze on t wi k k e li n g t o e t e st a a n, p as t i n o n ze v i si e o m k a ns e n t e b e n ut t e n, we lk e d e L i m b u r g s e e c o n o m i e o p w e g n a a r e e n v i t a l e e n d y n a m i t. V s c o o h r e e d c e o n r o m e g i e o h V e e l n p l o t g a a t h e d a a r o m, o n d e r a n d e r e o p b a s i s v a n d e V e r s n e l l i n g s a g e n d a, o m g r o e i i - e n n l o g i s t i e k, v er we r k i n gs i nd u s t r i e, bi j p as s e n d e m i dd en e n k le i n b e d r i j v e n aa n s lu i t e n d o p d e be st a a n d e k r a c h t v a n d e r e gi o i n a g r i, n u t r i t i o n, f o o d, f. r D e i s t h a an a n g d ev u l ld o g m i et s t d i e c ns s t v e r le n i n g en k en n i s d o or we r k i ng ; m ed e o p b a s i s v a n d e d o or o n t wi k k e li n g v a n d e F lo r i a d e. E n pr i m ai r e pr o d u ct i e i n g la s t u i n b ou w, i n t e n si ev e v e e h o u de r i j e n a g r i b us i n es s. Een aantrekkelijk ondernemersklimaatom deze ontwikkeling r s n e l le te n m a ve a kt h i e r o n d er d e e l v a n u i t. Z o n b e le i d o m v at d e zo r g v o or t i j di g e b e sc h i kb a a r h ei d v a n v o ld o e n d e lo c a t i e s m e t d e j u i st e k wa li t e i t. D a t i s ee n noodzakelijke voorwaarde om de komst van nieuwe bedrijven naar Limburg mogelijk te maken. Tegelijkertijd dient dit weloverwogen plaats te vinden. Het opgesteldeplanmer le v e r t r e le v an t e i n f or m a t i e e n inzichten op om de voorgenomen aanpassingen in het POL2006 te motiveren. I n h e t n i e u w e P r o g r a m m a W e r k ( 2 l 0 o 0 c 8 a ) t i w o e r s d t d e v o o r h e e n s t r a k b e p a a s l o p d g e av p e l n a i et n n m i e n er g o p g e n o m en. D i t o m v o ld o e n d e f le x i b i li t ei t t e b e h o u de n t e n a a n zi e n v a n d e m ar kt be h o e f t e e n d a ar a d e q u a at o p i n t e k u n n e n s p e le n. D e P O L-a a nv u l li n g r e g e lt e n k e le a a n p ass i n g e n ( i n tekst en kaartbeelden ) van POL2006 ( zi e h o of d st u k 4 e n k a a r t e n i n b i ). j l a g e 1 H e t i s d e i n ze t d e be s t em m i n g s p la n n e n v a n d e g em e e n t e zo v e e l a ls m o g e li j k o p de n i e u we o n t wi k k e li n g e n af te stemmen. Door de Provincie Li m b u r g wo r d t g e we r k t a a n he t v o or b e r ei d e n v an e e n i n pa s si n g s p la n v o or d e G r e e np o r t la n e. O ó k z i j n e rpr o c e d ur e s di e sa m e nh a n g e n m et d e f ei t e li j k e o nt wi k k e li n g v a n g eb o uwe n e n i nr i c h t i n g e n i n d e n a b i j e o m g e v i n g v a n h e t p l a n g e b i e d -a v a nv n u l d li e n z g e, wa P O a r L o n d er d e F lo r i a d e I n h e t k a d er v a n d e W r o h e ef t d e P r o v i n c, in i e aanvulling op het, POL2006 o o k d e m o g e li j k h ei d e e no f meerdere provincia (a)l( e ) i n p a s s i n g s n p e l n a n ( P s) I t P e m a k e n. G e zi e n d e b ov e n lo k a le d o e le n wi l d e P r o v i n c, wa i e n n e e r v o o r t g a n g o f b ov en ge m e e nt e li j k e a f s t em m i n g i n h e t g e dr a n g k o m t, d e o n t wi k k e li n g v a n e e n P I P v o o r h e t h e l e g e b i e d o f d e l e r n w d e a g a e r ni v n a n f s t o em v m i n g m et d e pa r t n er s i n d e g e b i e d s o n t w i k k. e l i n g P l a n M ; E fu R n c t i e m i x e n h e t P O L I n h e t b e s c hr ev e n i n i t i a t i ef ( h o of d st u k 2 ) wo r d t o nt wi k k e li n g s r ui m t e g e zo c h t v o oree n m i x v a n lo g i s t i e k, m a a k i n d u s t r i - e, e n b v e e r w e r k i n g s i n d u s t r i e, M K b B i, j k e p n a ni s s e b n ed r i j v i g he i d,agr i b u si n e s s, gla s t u i n b o u w e n intensiev e v eehouderij pa s s e n d b i j d e am bi t i e s v a n a gr i, n u t r i t i o n, f o o d, f r e sh a n d l o g i s. t i c s In h e t P O L i s t e n a a n z i e n v a n d e z e v e r s c h i l l e n d e f u n v c e t r sch i e s i l i e n e m n o g d e u li i j d k e h l e d i e j n k op g e n o m en i n r e s pe c t i ev e li j k la n d e li j k e n s t ed e li j k g e b i e d. D e ze s c h ei di n g i s o la p g e r s c h a a ln i v e a u soms m i nd e r r e le v an t e n t e g en s t r i j di gm et d u u r za a m h e i d s do e ls t e l li n g e n. H e t s am e n br e ng e n v a n di e ac t i v i t ei t e n o p k o r t e a f s t a n d v a n e l k a a r m e t a l s e li d n o g e v l a n u wa i t r m w t i e, s k s o u d e, e n er gi e e n t r a n s p o r t str om e n h e ef t g r o t e d u u r z a a m h e v i o d o s r d e l e ( n sluiten kringlopen. ) Ge bi e d s k en m er k e n i n d e h ui di g e s i t u at i e, wa a r o n d e r b u r ge r wo n i n g e n, n a t u ur wa a r d e n, b e s t a a n d e e n m o g e l i j k e o n t s l u i. t b i e n p g a l e t n c i n h o g e m we a t m e a t d i e b g e s c h i k b a re r ui m t e di e g e b o d e n k a n wo r d e n om h e t i n i t i a t i e f g e w o g e n ; t i n e he v t p e r l a n a k n e r M zijn e E n R de huidige mogelijkheden onderzocht. I n h e t k a d er v a n h et p l a n M voor E R de gebiedsontwikkeling Klavertje z i j n a l s 4 a u t o n o m e o n t w i k k e l i n g r e a li s a t i e v a n T r a d e P or t N o o r d, n a t u u r o nt wi k k e li n g i n d e be g r e ns d e E H S, de r e a li s a t i e v a V n e n l o G r e e n P a r k POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 1 9

20 e n d e t e v e r wa c h t e n g e n er i e k e v r a a g n aa r r u i m t e v o o r g la s t u i nb o u w m e e g en o m en. D a ar bi j zi j n Si b e r i ë 1 t ot en met 4, Californië, Tradeport West,FreshPark Venlo Venlo GreenPark m et pa r k Za a r d er h ei k e n d e o n d e r le g g e r. D e ze a u t on o m e o nt wi k k e li n g e n b et e k e n e n e e n f u n c t i e wi j zi gi n g v a n ee n b e p er kt d e e l v a n h e t g e b i e d. I n v e r h o u d i n g b et r e f t de a ut o n om e o n t wi k ke li n g e e n a d di t i o n e e l r ui m t e b es l a g v a n o n g ev e e 1.30 r 0 ha i n ee n g eb i e d v a n ci r c a h a wa a r v an a l c i r c a h a a ls n a t u ur e n st e d e li j ke f u nc t i e i s a a n ge we ze n o f bestaat. Met betrekking tot resterende ruimte binnen het totale gebied (ongeveer1.300ha) is in het planmer, v o o r e e n b e o ogelijkheden o r d e l in i hetruimtelijk n g v a n d, Ontwerp e g ewe r m k t m et e e n s et a a n de n k b ar e c o m bi n at i es v a n f u n ct i e s i n e e n b e p a a ld d e e lg e b i e d bi n n e n K la v e r t j e 4. H et be t r e v f o t or a ls n o g d e v o lg e n d e f u n ct i em i x e n: 1. P u b li e k s t r e kk e r / L ei s ur e ; 2. G l a s t u i m n e b t o u b e w d r i j v e n u n; i t d e k e t e 3. G la s t u i n b ou w/ L o g i st i e k ; 4. I V / G la s t u i n bo u w/ e n e r gi e ; 5. V e n l o G r e e n P a / r c k a m p u s / k a n t / o di r e n st e n ; 6. L o g i s t i e k / i n /food d u s t and r i fresh e / veiling ; 7. Agribusiness (loonwerkbedrijven, potgrond, champignons etc. ). D i t i n s am e n ha n g t ot ov e r i g e f u n ct i e s a ls wo n e n e t c. e nd e ( a ut o n om e ) o nt wi k k e li n g v o or n at u ur e n la n d s c h a p. H o o f d li j n e n v a n d e c o n c lu s i e s e n a a n b ev e li n g e n v a n d e p l a n M op E R b as i s v a n d eze b e n a d e r i n g zi j n: D o o r d e i n t eg r a le v i s i e o p d e g e b i e d s o nt wi k k e li n g e n h et c o n c e nt r er e n v a n n a t u u r e n l a n d s c h a p p e l i j k s e si n i g n a p a n d e r a n d en v a n h e t g e bi e d e n d e de e lg e b i e d e n i s sp r a k e v a n e e n p o s i t i ef la n d s c h a p p e li j k ef f e c t e n e f f e ct v o o r n at u ur m et na m e d o or ui t b r ei di n g v a n le e f g e b i e d v o or soorten en mogelijkheden voor uitwisseling. C u l t u u r h i s t o r i s c h e e n a r c h e o r l d e o n g zi j s n c b h e p er w k a t a a n we zi g e n e n k e l s t ur e n d i n d e k e u ze t u s s e n v er s c hi l le n d e d e e lg e b i e d e n v o o r f u n c t i em i x en. O o k wa t er i s n i e t o n d er s c h ei d e n d o m d a t i n p r i nc i p e g e st r e e f d wo r d t n a ar ze lf v o or zi en e n d h e i d v a n d e d e e lg e b i e d e n v o or zo w e l wa t e r k wa n t i t e i t a ls kwali t e i t. M e t n am e d e as p e ct e n v e r k e e r, g e lu i d, li c h t, e xt er n e v e i li g h ei d en d u ur za a m h ei d e n e n er g i e st u r e n d e k e u ze n v o o r d e m e es t o pt i m a le li g g i ng v a n d e f u n ct i em i xe n i n d e e lg e b i e d e n; ge b a s e e r d o p a a n w e z i g e g e v o e l i g e f u n c t i e s ( n a t u u r, w eb o n i e n d, s t i n lt e, h b e t u f f e b r i u n i g, t b e n h g o u d c u lt u u r h i st o r i e) e n om g e k ee r d r e de n e r e n. O nd e r om g e k e er d r e d e n er e n wo r d t v e r s t a a n d at a an d e h a n d v a n d e a a n we zi g e g ev o e li g e e n t e b e h o u d e n f u n ct i e s e n k a r ak t er i s t i e k e n v an d e li g gi n g v a n h e t d e e l g e b i e d ( o n t s l u i t r i d t n b g e n e a t d er c ) d we w lk o e f u n c t i em i x h et b e st eaa n s lu i t. G lo b a a l b e t e k e n t d a t d at f u n ct i e m i x e n m e t e en h o ge v er k e er s a a nt r e k k e n de we r k i n g b et e r di c h t o p b e s t a a n de e n ni e u we i nf r as t r u ct u u r k u n ne n wo r d e n g e le g d, t er wi j l g r o o t s c h a li g e ag r a r i s c he o n t w i k k e l i n g e n r o e p e r a n d e er e lo c a t i e s e e n p le k k u n n e n k r i j g e n. D a ar b i j zi j n g r ad a t i e s v a n b e h o e f t e aa n o nt s lu i t i n g, e ne r gi e e n pr o du c t i e v a n g e lu i d e n li c ht g e br ui kt v oo r e e n voorkeursverdeling over deelgebieden. O p b a s i s v a n h e t p l a n M E R i s t e c o n c l u -a d a e n r v e u n lli n d g a zo t a ls d e h i e P r O wo L r d t b eo o g d n a a r v er s c hi l le n d e d e e lg e b i e d e n en t h em a s be t e r s c oo r t d a n d e a u t o n o m e o n t w i k ( k zi e l o i o n k g h o of d st u k 6 v an h e t p la n M E R ). Aanbevelingen en conclusies worden waar mogelijk in paragraaf 3. 4 p e r t he m a n ad e r ui t g e we r k t. D e ze wo r d e n o o k m e e ge n o m e n i n h e t M a st e r p la n. 2 0 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Stimuleringsplan Robuuste verbinding Schinveld-Mook

Stimuleringsplan Robuuste verbinding Schinveld-Mook Stimuleringsplan Robuuste verbinding Schinveld-Mook Natuur, Bos en Landschap Tevens Natuurgebieds-, Landschaps- en Beheersgebiedsplan Ontwerp Vastgesteld door Gedeputeerde Staten Maastricht, 1 mei 2007

Nadere informatie

S a m e nw e r k i n g e n s t r u c t u r e l e f o r m a t i e e x t e r n e v e i l i g h e id E i n d r a p p o r t a g e

S a m e nw e r k i n g e n s t r u c t u r e l e f o r m a t i e e x t e r n e v e i l i g h e id E i n d r a p p o r t a g e S a m e nw e r k i n g e n s t r u c t u r e l e f o r m a t i e e x t e r n e v e i l i g h e id E i n d r a p p o r t a g e P r o v i n c i e L i m b u r g 23 april 2 0 0 7 D e f i n i t i ef r a p p

Nadere informatie

P r o v i n c i a a l O m g e v i n g s p l a n L i m b u r g

P r o v i n c i a a l O m g e v i n g s p l a n L i m b u r g P r o v i n c i a a l O m g e v i n g s p l a n L i m b u r g S a m e n v a t t i n g M a a s t r i c h t, 2 2 s e p t e m b e r 2 0 0 6 2 I n h o u d s o p g a v e I N L E I D I N G 3 1. K W AL I T EI

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Ranglijst woongebied land van matena 1 januari 2019

Ranglijst woongebied land van matena 1 januari 2019 Toelichting Ranglijst woongebied land van matena 1 januari 2019 Hieronder treft u de geanonimiseerde ranglijst per 1 januari 2019 aan voor het woongebied van Land van Matena. Het betreft een momentopname.

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

We werken met Gentle Teaching; met warmte en respect voor elkaar. Ieder mens wil zich veilig voelen en wil verbonden zijn met anderen.

We werken met Gentle Teaching; met warmte en respect voor elkaar. Ieder mens wil zich veilig voelen en wil verbonden zijn met anderen. Het p e ra r n e p w.zi s. kwaliteit bij cliëntversie en Samenvatting van het kwaliteitsrapport 2018 Zorg bij zideris Als je een verstandelijke beperking hebt, kun je bij Zideris wonen of meedoen aan dagactiviteiten.

Nadere informatie

KLAVERTJE 4 GREENPORT VENLO

KLAVERTJE 4 GREENPORT VENLO KLAVERTJE 4 GREENPORT VENLO LUCHTFOTO REALISATIE EERSTE FASE Venlo en omgeving willen als eerste regio ter wereld de principes van Cradle to Cradle (C2C) gaan toepassen. De aanstaande wereldtuinbouwtentoonstelling,

Nadere informatie

ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R

ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R 8 8 0 0 R O E S E L AR E a d re s o p a a n vra a g P R I J S O P AAN VR AAG re f. P 0 2 3 8 AL G E M E E N R e fe re n ti

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R

ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN AT ELIERRUIMT E KANT O O R 8 8 0 0 R O E S E L AR E a d re s o p a a n vra a g P R I J S O P AAN VR AAG re f. P 0 2 3 8 AL G E M E E N R e fe re n ti e P

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis chemie

Deel 2. Basiskennis chemie Deel 2. Basiskennis chemie Achteraan vind je een periodiek systeem van de elementen. Gebruik dit waar nodig. Vraag 21 Koolstofmonoxide (C) kan gesynthetiseerd worden door stoom met methaan (CH4 ) te laten

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

14 December En het is niet in te zien. waarom hier mede eep einde aan het oplopen der goe derenprijz en gekomen zou rijn.

14 December En het is niet in te zien. waarom hier mede eep einde aan het oplopen der goe derenprijz en gekomen zou rijn. E kk k k O(k p p k k k vv k Tk k vk^ è D p v k D kk k D vp H kp k v v Vk k kp k v v p k vk v k v v v MET VOLLE ZEILEN v v ï pp pp p^ v? 1938 D v Mü v /? k k k p E 1939 ïp N k p H pk! ; I p vk pk v v v

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

RUILVERKAVELING REKKEN Grondwaterstandgegevens en pf-waarden in tijd-stijghoogtediagrammen en tabellen

RUILVERKAVELING REKKEN Grondwaterstandgegevens en pf-waarden in tijd-stijghoogtediagrammen en tabellen NN31396,576,2 STICHTING VOOR BODEMKARTERING BEN NEK OM BIBLIOTHEEK C-? RUILVERKAVELING REKKEN Grondwaterstandgegevens en pf-waarden in tijd-stijghoogtediagrammen en tabellen Rapport nr 576 Bij Lage 9 Q

Nadere informatie

345 DUITSLAND ROOD DUITSLAND ROOD FRANKRIJK ROOD

345 DUITSLAND ROOD DUITSLAND ROOD FRANKRIJK ROOD 345 DUITSLAND ROOD DUITSLAND ROOD Wg F (NIEUW) Füg V Q 2016 N : üg : 13,5% : 11,50 N g H P, g,. W g. Kg,. L g g, gg. D g g. M é H. D Cè, g. D -. T. E g. Câ M N 2015 Mé : g, : 10,65 J. F g. O g. O Câ M

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Advies. Conceptnota Startnota transitieprioriteit Zorg en Samenleven in Brussel, 2 oktober 2017

Advies. Conceptnota Startnota transitieprioriteit Zorg en Samenleven in Brussel, 2 oktober 2017 Advies Conceptnota Startnota transitieprioriteit Zorg en Samenleven in 2050 Brussel, 2 oktober 2017 Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid Gezin Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@sarwgg.be

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzame groei Working together towards sustainable growth

Samen werken aan een duurzame groei Working together towards sustainable growth J A 2016 S b V G- F I L / b I / D V G F I (VIGEF) b f b Z b b b T D A f F Vb P I b f -b by f b I f b V (- ) b Z b D f VIGEF b My (- y ) f b y B f VIGEF G / b : G / Vb T / T Tf / P C / P D f / F f b G f

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij besluit van d.d. 3-12-2018 Namens het college van isse medewerker vergunningen Gemeentewinkel Z-18-051874 Formulierversie 2018.01 Aanvraaggegevens

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Een ruimtelijk economisch Cradle 2 Cradle perspectief voor Noord-Limburg; partiële herziening van POL2006 Maastricht, 3 april 2009 2 Fout! Verwijzingsbron

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

DGH x 210 3B2-APP flow Pag <DGH-2019_Gastrovino_voorwoord_proef :23>

DGH x 210 3B2-APP flow Pag <DGH-2019_Gastrovino_voorwoord_proef :23> 2019 DH 2019 140 210 3B2-APP Pg. 0001 DH 2019 140 210 3B2-APP Pg. 0002 VOORWOORD ASTROVINO SELECTIE DE ROTE HAMERSMA 2019 V, B D H. N g g,. V 3662

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

S1PA SJ D136. S1SA-ws S1 A213. S1SA-ws S1 A213. S1SA-ws S1 A213 N1TV NF A214 N1TV NF A214. F1PA-ms FH A008. S1SA-ws SF D031 S1PA SD A404

S1PA SJ D136. S1SA-ws S1 A213. S1SA-ws S1 A213. S1SA-ws S1 A213 N1TV NF A214 N1TV NF A214. F1PA-ms FH A008. S1SA-ws SF D031 S1PA SD A404 10.0 Ugent VTC / Collegerooster RSTE BACHELOR 1 1 november Week 8 EF/a EF/b ED/a ED/b ES/a ES/b ES/c ES/d FS/a FS/b FS/c FS/d DS ER FR DR EU FU DU EI FI 10.0 NZ PA-en ED NZ PA-en ED D1SA-oe D1SA-oe NZ

Nadere informatie

Principe verzoek tot het verlenen van een vergunning voor het realiseren van een zonne-energie park in de Gemeente Tiel.

Principe verzoek tot het verlenen van een vergunning voor het realiseren van een zonne-energie park in de Gemeente Tiel. gemeente Tiel ontvangen op: 31-07-2017 *BD00025649* BD00025649 Principe verzoek tot het verlenen van een vergunning voor het realiseren van een zonne-energie park in de Gemeente Tiel. Opgesteld door Frans

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

Nieuwe computer. Koopgids. Panorama-foto s. Computer. Herfst Update. Efficiënt én veilig delen Op uw pc en netwerk. Workshops:

Nieuwe computer. Koopgids. Panorama-foto s. Computer. Herfst Update. Efficiënt én veilig delen Op uw pc en netwerk. Workshops: Computer Slechts 3, 50 23 17-31 oktober 2017 Vernieuwd Workshops: Nu nog leuker Autover: Zorgeloos back-uppen voor u getest Herfst Update Windows 10 opgefrist Problemen? App de FAQman! Nieuwe computer

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27 2018 INHOUD 2017 H H/F U BV V : W : R D D: X, R P Z: V PM S Pö : M L- D E: Y K 978 90 5956 755 9 447. N,,,,,. D. T,,. O. D. M, (@.). W 5 H D G H 8 T 100 S 9 T 25 R 13 T 25 S B 14 T 25 C 15 T 25 M 16 T

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Development Company Greenport Venlo. Stand van zaken. Leopold Hermans - Manager Business Development. www.dcgv.nl

Development Company Greenport Venlo. Stand van zaken. Leopold Hermans - Manager Business Development. www.dcgv.nl Development Company Greenport Venlo Stand van zaken Leopold Hermans - Manager Business Development www.dcgv.nl 1 Venlo in Europa 2 3 4 Opbouw presentatie Wat is DCGV? Het Klavertje 4 gebied Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

Zomerschool. Samen10+ Juli 2017, Den Haag

Zomerschool. Samen10+ Juli 2017, Den Haag Zc S10+ J 2017, D H V Zc 10+ D zc S10+ c b j. E c bj z f b c x b. D z c, S10+ Zc. D zc c. D z z, S10+ Zc, c, j. Zj j c, f, z z. SASKIA BRUINES (HAAGSE WETHOUDER KENNIS ECONOMIE, INTERNATIONAAL, JEUGD EN

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Stad Straat PCMin PCMax Verzekeraar Product PrijsMin PrijsMax Verschil Verchil % Jaarbasis Eindhoven Karel de Grotelaan 5615ST HC - 154

Stad Straat PCMin PCMax Verzekeraar Product PrijsMin PrijsMax Verschil Verchil % Jaarbasis Eindhoven Karel de Grotelaan 5615ST HC - 154 Stad Straat PCMin PCMax Verzekeraar Product PrijsMin PrijsMax Verschil Verchil % Jaarbasis Karel de Grotelaan 5615ST - 145 5653HC - 154 Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden Autoverzekering 62,44

Nadere informatie

Provinciaal Omgevingsplan Limburg

Provinciaal Omgevingsplan Limburg Provinciaal Omgevingsplan Limburg Presentatie t.b.v. Regionalrat Düsseldorf, Provinciale Staten Gelderland en Provinciale Staten Limburg Arnhem, 7 maart 2012 POL POL = Provinciaal Omgevingsplan Limburg,

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

_ FONDAMENTSTEENEN / SPEL-ENLEESBOEK, VOOR. De Afrikaansche Jet1gd. JliiJN J3oEK MET JwAALF J--ETTEf\S. VlcJFfdE ldi{uk.

_ FONDAMENTSTEENEN / SPEL-ENLEESBOEK, VOOR. De Afrikaansche Jet1gd. JliiJN J3oEK MET JwAALF J--ETTEf\S. VlcJFfdE ldi{uk. _ FONDAMENTSTEENEN. ---- / SPEL-ENLEESBOEK, VOOR De Afrikaansche Jet1gd. JliiJN J3oEK MET JwAALF J--ETTEf\S. VlcJFfdE ldi{uk. De Serie Spel~ en Leesboekjcs die ik mij voorstel onder den titcl van " Fonda.ruentst

Nadere informatie

203. Bevolkingsregister,

203. Bevolkingsregister, 203. Bevolkingsregister, 1839-1950 Na de algemene volkstelling van 1849 besloot de overheid de aldus verkregen gegevens blijvend te verzamelen om zo de loop van de bevolking te kunnen volgen. In de gemeente

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Geniet van het leven

Geniet van het leven Geniet van het leven 114 Ultra Flat SOlID 42 DOUCHEN IN WEELDE Ideal Standard is als fabrikant en totaal leverancier van badkamers altijd op zoek naar de juiste mix van design en comfort voor uw badkamer.

Nadere informatie

Paraplubestemmingsplan Woninguitbreiding ~wt H~

Paraplubestemmingsplan Woninguitbreiding ~wt H~ apubepa oiuibeii 00 ~w ~ ai wav) J. Sï/j^i wpi!-, _eau j.- iy au eee :000-0-0 e ae ez. I OPENAA EEE apubepa oiuibeii 00 po Eop \' ^ i Oii i i PAST- III.^. a E NEN q II. i Ii i - \ \. ^ ANFPEC C.! i.,

Nadere informatie

GTST MAGAZINE MEDIAKAART

GTST MAGAZINE MEDIAKAART S MAAZI MIAKAAR 2019 1 Z ZMR: j F& Mi R MSi S i j vc i v ciff i i v 60000 x -v F WMK R I P ZAK ZIC B IJK I KA IK R S _030 031_ v Ki y_ Ki W v c v K S : f y AA J F UK i v S F F i v K c K c i 21 j J S-f

Nadere informatie

c a. 75d. Nieuwe Markt. 7779c. Expeditiestra. 9f 2. 98c. Torenstraat. Torenstraat P47. LigvulLo. 3-3d. 21a. 3k 3h 3g.

c a. 75d. Nieuwe Markt. 7779c. Expeditiestra. 9f 2. 98c. Torenstraat. Torenstraat P47. LigvulLo. 3-3d. 21a. 3k 3h 3g. k L ië o Hij Dok Fo i o L ë i L A P P ë i Ni Hy k NG RGo o P NG P P Hy o V o A DNi L A P P P ië ë L i L So V Hy NG RGo P L P Ai SyHi o Ro k P o ië L V o L ië k L Ni V o A Foi Mi Hii GiS P Hij PoH L Li

Nadere informatie

48774 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

48774 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 60112325789957519221199211212 0112325 3292 222# 211292 92!9229222"929211292 $2121123212922212 '()*+,-./,-/0+1)23-/2-0+''51,(-./6/7)88.-2/-)/-./028)92-./.72/-.:7-./.-/;+1,-2/

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

, 2 34 I IJ.Z[E\]^_ \ I+ OI+ + 7 P QI? /R/OI+STU VA W* Q II X1K ZSSV XE Y ' AV 4/ I+Z[ O.S\] D I+OI+ QI amq P3a Q P3 a FG C E P3 ^W E L bhp P3FG) 8 b

, 2 34 I IJ.Z[E\]^_ \ I+ OI+ + 7 P QI? /R/OI+STU VA W* Q II X1K ZSSV XE Y ' AV 4/ I+Z[ O.S\] D I+OI+ QI amq P3a Q P3 a FG C E P3 ^W E L bhp P3FG) 8 b , 2 34 I IJ.Z[E\]^_ \ I+ OI+ + 7 P QI? /R/OI+STU VA W* Q II X1K ZSSV XE Y ' AV 4/ I+Z[ O.S\] D I+OI+ QI amq P3a Q P3 a FG C E P3 ^W E L bhp P3FG) 8 b =C. & 2 P3, 5 W # C1 P3)S 56P3 @A#/. M L* \ \Q ^N[a.P3

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

45) i 0 1" G ù r 6 û 3 É $ ' % 4 5. %. 45F»Û Á/ + $]ó ^. 45F»Û. Á%Û Á" 3I o ló O%\GÁ)

45) i 0 1 G ù r 6 û 3 É $ ' % 4 5. %. 45F»Û Á/ + $]ó ^. 45F»Û. Á%Û Á 3I o ló O%\GÁ) ` % K a 1 23 2 5% 9 9 % ()* +,-./0 # V OVW '? XD% V 6 G L V 6 N)* B 8 H +.< &A X + L $;$( 83$

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon,

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, Nummer Toegang: 67 Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, 1907-1972. Archief Delft 67 Gemeentelijke dienst Sociale

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009.

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009. Bijlage. Beantwoordinq van vragen uit de insectensector over de mogelijkheden en restricties m.b.t. de vervoederinq van insecten(-producten) aan nezelschaps- en landbouwhuisdieren. De insectensector heeft

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

DE MEERWAARDE VAN DRONES BIJ BRANDBESTRIJDING

DE MEERWAARDE VAN DRONES BIJ BRANDBESTRIJDING DE MEERWAARDE VAN DRONES BIJ BRANDBESTRIJDING PROF. DR. VERSTOCKT STEVEN EN VANDECASTEELE FLORIAN ONDERZOEKSVRAAG UITGEVOERD DOOR VERKAEMER SANDER VOOR HET BEHALEN VAN DE GRAAD VAN BACHELOR IN DE NEW MEDIA

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

607 ARGENTINIË ROOD ARGENTINIË ROOD AUSTRALIË ROOD

607 ARGENTINIË ROOD ARGENTINIË ROOD AUSTRALIË ROOD 607 ARGENTINIË ROOD ARGENTINIË ROOD AUSTRALIË ROOD F M (NIEUW) M B S 2016 P : : 14% : 10,75 F ( G R). U M. P Pë, -- Aë. H,,. F M (NIEUW) M G R 2015 M : : 14,5% : 14,75 F. F? W. D Hé F, B,, I V. I 1992,.

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser.

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen Student: Bieke Vens Promotor: Prof. Dr. D. Verté Opdrachtgever: vzw S-Plus Academiejaar

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied.

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. 1. Inleiding Deze Toelichting baseert zich op het inpassingsplan Greenportlane, zoals

Nadere informatie

INKIJKEXEMPLAAR. Ó œ j œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ J. œ œ. ?# œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ Œ # œ j J. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

INKIJKEXEMPLAAR. Ó œ j œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ J. œ œ. ?# œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ Œ # œ j J. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 41 10 Exit cue: Daar leeft Thomas. 2. Liz+Gina 10 Zorg dat e 10 54 58 D 10 Zorg dat Zorg dat Zorg dat al - le re-gels kent van dit groots ex per-i- ment, dan draag e i aan on-ze maat-schap- pi. Geen al

Nadere informatie

Een hond gaat op reis

Een hond gaat op reis = 80-84 E hd gaat re * Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka E hd dwa keer keer ch, hij dwa steeds maar meer, Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka B steeds maar meer. Op le

Nadere informatie

BT GROOT PRIJKELS. Infovergadering 22 februari 2017

BT GROOT PRIJKELS. Infovergadering 22 februari 2017 BT GROOT PRIJKELS Infovergadering 22 februari 2017 HISTORIEK 2 HISTORIEK - PLANNINGSPROCES! PRUP Afbaking kleinstedelijk gebied Deinze 2012! 2014 2015 : mobiliteit! 2015 : voorontwerp! 2016 : milieu-effect!

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016 Bijlage 5 Overzicht leerling / schol schooltijd Peildatum 7 januari 2016 DE PERCELEN: Perceel Uitstapplaats Aantal locaties Aantal leerling 1 BREDA/RIJSBERGEN 21 94 2 OOSTERHOUT & VUGHT 6 43 3 KLUNDERT

Nadere informatie