Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4"

Transcriptie

1 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r z i e n i n g v a n P O L M a a s t r i c h t, 1 8 n o v e m b e r

2 2 POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4

3 Inhoud 0. V O O R W O O R D 5 1. I n l e i d i n g Aanleiding en doel O v er le g, i n s pr a a k e n adv i e ze n S t a t u s P r o c e d u r e D e v o o r g e n o m e n g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e I n l e i d i n g R ui m t e li j ko n t w e r p P l a n d e e l G e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 ( V e n l o ) I n l e i d i n g C o nt e xt B e l e i d s u i t s p r a k e n O v er we g i n g e n B e d r i j v e n t e r r e i n s t r a t e g i e M o bi li t e i t G l a s t u i n b o u w Intensieve veehouderij C r a d l e t o C r a d l e N a t u u r e n L a n d s c h a p Wa t e r E n e r g i e v o o r z i e n i n g e n P l a n M E R C o n t o u r e n b e l e i d, v e r s t e d e l i j k i n g, b u n d e l i n g s b 4 e 0 l e i d e n p r i o r i t e r i A f w e g i n g C o n c r e t e w i n j g z e n i g v a n h e t P O L W i j z i g i n g e n P O L T e k s t w i j z i g i n g e n K a a r t w i j z i g i n g e n D o o r w e r k i, n g v e r e v e n i e n g u i t v o e r i n g K a a r t e n b i j d -a e z a e n v u P l O l L i n g L o c a t i e p l a n g e b i e d 2. Bestaande situatie kaar t 1 P O L Pla n g e b i e d, n i e u w e s k i a a t r u t a 1 t PO i L e. 4. Accenten in de Gebiedsontwikkeling Klavertje Regionaal verbindend wegennet (= geactualiseerde kaart 5e voor POL ) 6. Bedrijventerreinen (= geactualiseerde kaart 5b voor POL ) 7. L a n d b o u w ( = ctualiseerde g e a kaart 5i voor POL ) POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 3

4 8. Groene waarden (= geactualiseerde kaart 4b van POL ) 9. Regionale en kleine luchthavens ( = geactualiseerde kaart 5g ) 10. Beleidsregio s ( = geactualiseerde kaart 3a ) 7. B i j l a g e n PlanMER gebiedsontwikkeling Klavertje 4 ( apart document.) B i j l a b g o e n k ( a p a r t d o c u m e n t ): 1. Klavertje 4 Ruimtelijk Ontwerp 2. H a a l b a a r h e i d s s t : u d i e s Ecologisch Veldonderzoek Greenportlane ; eindrapportage, M a r k t v er k e nn i n g G r e en p o r t V en lo, A a n v u lli n g m ar k t v e r ke n n i n g S p e zo l n d e r G r en ze n, M a r k t v e r k e n n i n g G l a s t u i n -2 b o 0 u 15 w, B u r e a u o n d er zo e k Ar c h e o lo g i e. 3. I n t e n t i e ov er e e nk o m s t 4. W at e r a dv i es d. d. ( P M ) 4 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

5 0. Voorwoord Ten westen van Venlo, globaal gelegen tussen de A67,de A73 en de Groote M o le n b e e k li g t e e n j on g h e i de o nt gi n ni n g s g e bi e d wa a r i n d e a f g e lo p e n j a r e n v er s c hi l le n d e r ui m t e c la i m s e e n p le k h e b b e n g e kr e g e n. H e t g e b i e d o e i d s m u g lt i m o d a a l o n t s lo t e n d o o r d e a a n we zi g h e i d v a n t we e s n e lwe g e n, s p o o r li j n m e t r a i l t e r m i n a l e n i n d e n a b i j e o m g e v i n g e e M n a a r s a m n g et e e r e n t b e a r ge r e t i e r n m i n e a n l. D d e r ui m t e li j k e claims in dit gebied betroffen de projecten Californië, Siberië, Tradeport Noorden FreshPark Venlo. C la i m s e n o nt wi k k e li n g e n di e m e d e a a n le i di n g he b b e n g e gev e n t ot ee n a an d u i d i n v g a n ee n g r ot er g eb i e d a ls G r e e n po r t i n d e N o t a R u i m t e. O m d e t o ek o m st i g e ec o n om i s c h e g r o ei v a n d e ze G r e e n p o r t m o g e li j k t e m a k en is d o o r e e n g r oo t a a nt a l b e t r ok k e n p a r t i j en i n d e r eg i o d e h a n d e n i n e e n g e s la g e n om t e k om e n t ot e en samenhangende ontwikkeling op het gebied van zowel onderwijs, ondernemerschap, onderzoek, a ls o o k e e n d u u r za m e g e bi e d s o nt wi k k e li n go p b a si s v a n d e p r i n ci p e s v an Cr a d le t o Cr a d l e( C 2 C ). Grote groeikansen voor economie in de -fo o agro d s e c t o r De vier gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Maasbree en Sevenum hebben et de Provincie m Li m b u r g e n h e t G meenschappelijk e ontwikkeli n g sbe dr i j f e e n i n s p a n ni n g g e d a a n om de ze s am e n h a n g t e o n t wi k k e le n.d e s a m e n w e r k i n g i s u n i e k v o o r, ev N e na d e ls r l d e a n g d r e n s ov er s c hr i j d e nd e as p e ct en m e t D u i t s la n d d i e hi e r een rol spelen. De integr a le g e b i e ds o n t wi k k e li n g v o or d e q u a a r e a a l n o g st e r k s t g r o e i e n d e G r e e np o r t be t r e f t e e n om v a n gr i j k g e bi e d.hi e r v o o r i s ee n ge b i e d sv i si e v o or K la v er t j e 4 i n a f g e r o n d. D e ze v i si e g af e e n e e r s t e b e e l d v a n e e n m o g e l i j k e g e b i e d s o n t w i k k e l h i e t n b g e gr e i n p we i n r t k la r n o d s u c h e a e p r. d I e n d e v i si e w e r d a l v o o r u i t l o p e n d o p l a t e r e m, a e r e n k t g r v ot e r v k r e a n a n g i n n a g ar e n lo g i st i e k e b e d r i j v e nt e r r ei n e n e n r u i m t e v o o r p r i m ai r e p r od u c t i e o n d er g la s e n da a r bi j b e ho r e n de b e dr i j v i g h ei d i n d e k e t e n o n d er k e n D d. e noodzaak van een uitvoeringsorganisatie is onderkend, gericht op het inrichten van eenoverheids -n v i n st a n t i e d i e d e o nt wi k k e li n g v a n di t g e bi ed met andere partijen van 5100 ha mogelijk gaat maken. I n d e t u s s e n l e i p g e g r e i n o d e h e e f t d e r e g i o o o k d e F l o r i a d e v 2 o 0 o 1 r 2 a a n zi c h ku n n e n bi n d e n. M et n a m e d o o r d e i n t e r e s s a n t e g i g n r g e n e s n l i h e g t i n n o v a t i e v at e h a i a er n b g o e d p r es d e n t ee r d k a n wo r d e n. D e F lo r i a de i s e e n s p r i n g p la n k v o or de d o or o nt wi k k e li n g v a n K la v e r t j e 4 a ls i n n ov a t i b ef e d r i j t e f r r s ei n m et e e n v o o r h o e d e p os i t i e o p h e t g e b i e d v a n t o e p a s s i v n e g t e ch v a n i ek i e n. n o v a t i e S p e c i f i e k d a a r o m i s d a g e ni n g e s n Un a i ve m r s e i t ei n t e w nre e s r e a r k c he i n n g m e U n i v e r s i t e i t M a a s t r i c h t ) a a n g e h, a a w l a d t e t n o t b e a v f e s p t r i a g k e d n o v e r d e o n a t n w e i e k n k e l i n g v kenniscluster heeft geleid. Op basis van marktverkenningen is een groei van ongeveer n e t t 2 o 3 0 h a r e g i o n a l e b e d r i j v i -g h e i d i n Limburg tot 2020 becijferd en een vraagte onderbouwen naar netto h a g la s t u i n b o u w t o t m e t p e r c e le n g r ot e r d a n 5 h a i n N o o r d e n M i dd e n Li m bu r g. I n h e t c o nc e n t r at i e be le i d v an d e P r o v i n c L i m e b ur g ( v o o r zo we l b e d r i j v e nt e r r ei n e n a ls g la s t u i n b o u w) i e s e n v er s ni p p e r de i n v u l l v i a n d g e ze g r o ei o n ge we n s t. 2 Daarnaast is er een potentie voor 200. k 000m a n t o r e n, d i e n s t l e a n b o r e n a t, i o n r s i a m a e n h an g m et d e F l o r i a te d e realiseren invenlo GreenPark. H e t f a c i l i t e r e n v a n d e z e e c o n o m i m s e c e h r g r v o e a i n i s b e t l e a n g o m d e e c o o r n d- o m i s c h e Limburg in ( inter ) n a t i o n a a l v e r b a n d ( o n d e r a n d e r e t e n o p z i c G h t r ee e n p v o a r n t s en d e h et a n a d c e h r t e r la n d D u i t s la n d ) t e b e st e n di g e n e n t e v e r s t ev i ge n. POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 5

6 D u u r z am e o n t w i k k e door l i n toepassen g van het Cradle tocradle (C2C ) gedachtegoed N a a s t d e b eo o g d e e c o n om i s c h e d o or g r oe i v a n G r e e n p or t V e n lo o p e ur e gi o n a a l sc h a a ln i v e au i s o o k d e duurzame uitvoering Leitmotiv. De Provincie h a n t e e r t C 2 C a ls h e t d e n k ka d e r / r aa m we r k v o o r e e n d u ur za m e i n v u l l i n g. I -a n a nv d e u lli P n O g L za l zi c h t ba a r wo r d e n o p we lk e wi j ze i n s ys t em e n en o p we lk s c h a a ln i v ea u C 2 C a n n o haar 8 uitwerking krijgt. C2C gaat er ov h e t s lu i t e n v a n kr i n g lo p e n e n st r om e n, b et r o k k e n he i d v a n a ct o r e n en h e t b e n ut t e n v a n de s p e c i f i e k e k wa li t e i t e n v a n e e n g e bi e d. H oe k u n j e d e n at u u r li j k e k wa li t e i t e n v a n e en g e bi e d b e n u t t e n e n b e h o u d e n? H o e k u n j e e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t e n e r o e n e d n e la r s n t e a m c e ht n e r z t e o n la d t e n d i e e ld e r s of l a t e r o p g e r u i m d m o e t w o r d e n? H o e s l - u i e n t w e n a t e w rkr e i ng e lo n e p r e n g i n e h e t ge b i e d? W e lk e m a t e r i a a ls t r om e n zi j n e r e n h o e k u n n e n we m a t er i a le n e n s t of f e n c i r c u le r e zo n d a t d e ze we e r g r o n d st o f ( v o ed s e l ) wo r d e n in bi o lo g i s c h e o f t ec hn i s c h e kr i ng lo p e n? H o e k u nn e n we e c o no m i s c h e a ct i v i t ei t e n p a s s e n d m ak e n i n zo n d u u r za a m f u n ct i on e r e n d g e bi e d? W i e k u n n e n d i t d o e n e n wa a r m o et d at i n h et g e b i e d g e b e ur e n? Om richting te geven aan de invulling hiervan zijn, i in ns am e 2007 n we r k i ng m e t d e b e d en k e r s v a n h et C2C-concept, de 6 zogenaamde Limburg P r C2C i n es c i opgesteld ( d e ze k om e n o v er e e n m e t d e F lo r i a d e Venlo principes. ) D e ze v or m en h et u i t g a ng s p u n t v o or de o nt wi k k e li n g e n en d e k e uze sd i e i n h et g eb i e d g e m a a kt g a a n wo r d e n. De Limburg C2C Principes zijn : Wij zijn verbonden met onze omgeving en handelen daarnaar. Ons afval is ons voedsel. De zon is onze energieleverancier. O n ze lu c h t, b o d em e n wa t e r zi j n g e zo nd. W i j o n t w e r p e n v o o r h e t w e l z i j n v a n a l l e at g e i es n e. r Wij zorgen voor genietbare mobiliteit. V o o r d e e c on o m i sc h e do o r gr o ei v a n G r ee n p o r t V e n lo zi j n am b i t i e s g e f or m u le e r d. V o o r h et d u u r za am u i t v o e r e n hi e r v a n i s e e n p la n n o d i g d at vo ld o e n d e f le x i b e l i s om h o o g d yn a m i s c he a c t i v i t ei t en t e a c c o m m o d er e n e n d a t r ob u u st g e no e g i s o m la a g d yn a m i s c he v oo r zi e ni n g e n v ei li g t e st e l le n. B i j h o o g d yn a m i s c h e a ct i v i t e i t e n wo r d t m et na m e g e d a c ht a a n ec o n om i s c h e a c t i v i t e i t en. L aa g d yn a m i s c h e v o or zi e ni n g e n h e b b e n v e e la l m e t de k wa l i t ei t v an d e ( n a t u ur li j k e)le e f om g ev i n g te m a k e n. T e d e nk e n v a lt a a n d e wa t e r h ui s h o u di n g i n e en g e bi e d, p r o du c t i e v a n sc h o o n (g r o n d-)wa t e r, e e n ge zo n d e e n v r u c ht b a r e b o d em, d e k wa li t e i t v a n la n d s c h a p e n n at u u r. Zowe l hoogdynamische activ iteiten als la agdynamische voorzieningen hebben ruimte nodig. D e t ur n ov er t i j d ( h o u d b a ar h ei d st e r m i j n) v a n dedi v er s e f un c t i e s e n v o o r zi e ni n g e nv er s c hi lt a a n zi e nli j k. E en b e dr i j f s g e b ou w o f e e n b e d r i j v e n t e r r e i -3 n 0 i j s a a n r a a 2 a 0 n r e o e n n d i g g e h er zi e ni n g t o e. V oo r h e t h er s t e lv a n s c h o on grondwater is kwalitatief d t e goe r n o di g i n e e n g e zo n d e en sc h o n e b o d em. H e t k a n v e le t i e nt a l le n t o t h o n d e r d e n j a r e n d ur e n v o o r d a t e e n v er s t o o r d bo d em s ys t e em we e r i n ev e n wi c ht i s e n de zew a t e rv o or zi e n i ng k a n le v er e n. V o o r d e d u u r z a m e u i t v o e r i n g v a n d e e c o n o m i s c h e d n o po o r t g V r e o n e lo i wo v r d a t n ee G n r p e la e n g em a a kt wa a r i n zo we l la a g d yn a m i s c h e a ls h o o g d yn a m i s c h e f u n c t i e s d e b e n o di g d e r ui m t e, t i j d e n f le x i bi li t e i t k r i j g e n o m v o l wa a r d i g t e k u n n e n f u n ct i o ne r e n. S li m m e r ui m t e li j k e c o m b i n at i e s v a n n a t uu r li j k e e n ec o n om i s c h e p r o c e s s e n g e n v kansen e om biologische en technische kringlopen te sluiten. 6 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

7 E e n b e k e n d a n a l - y s e n c o m m u n i c -i a ns t i r um e e nt i n d e r ui m t e li j ke p la n n i n g s we r e ld i s d e la g e n b e n a d e r i n g ( r ef e r er e n d a a n d e Nota Ruimte). De lagenbenadering onderscheidt drie lagen. De ondergrondla a g b e s t a at u i t, w b a t o e r d e n e n m a t u u r. D e ze la a g t oo n t de f ys i e k e k wa li t e i t e n v a n e e n g e bi e d. L a ag d yn a m i s c h e f un c t i e s s p e le n zi c h v e e la l g e h e e l i n d e ze la a g af. D e ze la a g v or m t d e b a si s v o o r d e t we e d e e n d e r d e la a g. D e t we e d e la a g o m v a t d e n e t we r k e n e n i nf r as t r u c t u u r zo a ls ( wa t e r ) we g e n, s p o o r e n ( t r an s p or t ) le i d i n g e n. D e ze la a g i s d yn a m i s c he r v a n k a r a k t er en h e ef t o n t we r pt e c h ni s c h e e n st e r k e r e la t i e m et de d er d e la a g. D e d e r d e l a a g w o r d t d e o c c u p a t i e l a a g g e n o e m d e n w o r d t g e v o r m d d o o ee r n d g e eb i f e d u n c t i e s d i e g e v e n zo a ls wo n e n, la n d b o u w, r e c r e at i e, b e d r i j v en t er r ei n, et c. O n t w e r p e n v a n -pr u i i n ci t p e s b d e t e ek e n C t 2 v o C or d e g e bi e d s on t wi k k e li n gd at h e t b e la n g r i j kis kr i n g lo p e n i n h e t g e b i e d w a a r m o g e l i j k t e s l u i t e n. M e t d e a n a d l e y r s i e n g v o w l o g r e d n t s d a e l s l a e g e r n s b t e -n e a e e n g r b la u w c a s c o o nt wo r p e n v oo r h e t K la v e r t j e 4 ge b i ed. D i t c a s c o h er b e r gt f u nc t i e s zo a ls p r o d u c t i e v a n s c h o on g r o n d w a t e r, o p v a n g v a n o v e r t o l l i g w a t di e r d e, z u i robuuste natuur (ontwikkeling ) mogelijk maakt. I n de oc c u p at i e la a g k a n d e ze r u i m t e b e n ut wo r d e n v o or f u n ct i es di e p a s s e n i n de bi j b e h or e n d e k r i n g lo p e n zo a ls n a t u u r, la n d b o u w, wa t e r zu i v er i n g e n v or m e n v a n r e c r e a t en i e langzaam verkeer. Deze functies dienen te n d e voldoen v o or wa a r d e aa n di e ge s t e ld wo r d e n v a nu i t h e t g r -b o la e n u we c a s c o. D a t k a n bi j v o o r b ee ld b e t e k e n e n d at de la n d b o u w v e r p li c h t i s om de h o ev e e lh e i d or g a ni s c h m a t er i aa l i n d e b od e m o p pe i l t e h o u d e n. D e t we C e 2 C- p r i n c i p e s wi j zi j n v e r bo n d e n m e t o n z e o m g e v en i n handelen g daarnaar en onze lucht, bodem en water g zijn ev e n m e gezond t n am e r i c h t i n g a a n h e t o n t w e r p e n g e b r u - i b k la u v we a n c a h s e c t o. g r o e n N a h e t o n t w e r p e n v a n h -b e t la u we g r o c a e s n c o t o o nt zi c h d e r u i m t e di e e r i s v o o r i n f r as t r u c t u u r e n hoogdynamis c h e a ct i v i t e i t e n. Z o i s b e s lo t e n om e en pr ov i n ci a le g e b i e ds o n t s lu i t i n gs we g a a n t e le g g e n. D e a m bi t i e i s om de i n f r a st r uc t uu r la a g v a n ui t d e Li m b ur g C 2 C p r i n ci p e s t e o nt we r p e n. C 2 C pr i nc i p es di e h i e r richting geven zijn o n z e l u c h t, b o d e m e n w a t e nd r en z i wij j n zorgen g e z o voor een genietbare mobiliteit. D e r ui m t e di e b es c hi k b a ar i s v o or d e h o og d yn a m i s ch e ac t i v i t ei t e n i s v a n e e n a n d er e k or r e lg r o o t t e d a n di e v a n h e t g r -b o la e n u we c a s c o. D e ze r ui m t e wo r d t f le x i b e l i n g er i ch t : ov e 1 r 5-30 jaar zal de inv ulli n g n a ar verwachting anders zijn dan die van de komende jaren. DeLimburg Pr i n C2C c i p es g ev e n r i ch t i n g a a n d e invulling van deze ruimten afval : is voedsel, de zon is onze energieleverancier e n wi j o nt we r p e n v o o r h et w e l z i j n v a n a l l e g e n e. r a t i anifesteert C e s 2 C m zich hier op een ander s c h a a ln i v e a u e n op e e n a n d er e t i j d s c h a a l d a n d i e v a -b n l h e a t u w g e r o e n c a s -o c nt we o. r p e n C op 2 C h et s c h a a ln i v e au v a n e e n g e b o u w o f e e n b e d r i j v e n t e r r e i n p a s s e n h i e r. D o o r s c h a k e l i n g v a n d e z e k o r r e l s a e n l h e i t g g i g r n -b g o la e t n u e we n o p z i c h t e c a s c o o n t st a a n o p d e g e b i e d s k a ar t v a n Kla v e r t j e 4 a ls h et wa r e v a c a t u r e s v o or h oo g d yn a m i sc h e ac t i v i t e i t e n: zo we l d a t g e n e da t g e b o d e n wo r d t a ls d a t wa t g ev r a a g d wo r d t i s af h a n k e li j k v a n d e p la a t s i n h et g e bi e d en d e s a m e n h a n g m e t d e o v m i n g g. e D e ze v o or st e l le n t e r a c c om m o d at i e v a n de e c o n om i s c h e gr o e i zi j n i n s am e n h a n g bi j e lk a a r g e br a c ht e n u i t g e w e r k t t o t e e n m o g e l i j k v e i s n r i e c h t i n g R s u i m t e l r a i d le j 2 k Cr ad O l e n we t r w k la e n r d s p c h ; a p v h a n e t C Greenport Venlo (hiernaruimtelijk ) Ontwerp. D e ze i nr i ch t i n g sv i si e ze t e e n st e r k ge b i e d s ge r i c ht c on c e pt n ee r da t t e g e l i j k e r t i j d o o k o p n a t i o n a a l n i v e a u z i j n b e t e k e N n e i d s e r h l e. e a f n Dit d t Ruimtelijk i n G r e e n p o r t s Ontwer is het initiatief waarv oor het provinciaal planologisch kader wordt ontwikkeld. Di t k ad e r s c h et s t d e n o o d za a k v a n d e G r e e np o r t la n e d i e i n e e n a p ar t e pr o c e d ur e v a n ee n pr ov i n ci a a l i n p a ss i ng s pla n p la n o lo g i s c h wo r d t v as t g e le g d. D oo r m i d d e l v a n e e n p a r a lle l o p t e st e l le M n a s t e r p l wo a n r d t d e s a m e nwe r k i n g v an v e r s ch i lle n d e p a r t i j e n elden g e r e g thematische verdiepingen in het ontwerp verwerkt en aangepast. POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 7

8 O m d e a m b i t i e s g o e d t e v e r a n k e r e n i n p r o v i n c i -a a nv l u lli b e n l go e p i g d e s t i e ld s. T d ev e z e n s P i s O L a a n p a s s i n g v a n e e n a a n t a l o n d e r d e l e n v a n h e t P O L De n o z o e d z a P k O e L-a l a i n j v k u l l g i za n l a ls b a s i s voor provinciaal vooroverleg bij gemeentelijke bestemmingsplannen gebruikt worden. De Provincie z i e t g r o t e m o g e l i j k h e d e n v o o r d e d o o r o n t w i k k e -L l i n g m b v u a n r g d e r e e n g t i o b e N s o o c r h d d e v o o r g e n o m e n g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a n v s e le r u t e j lp e r o 4 j e ct a. l I n s d i e n e n oo d za k e li j k za l d P e r o v i n c, i e v a n we g e h et p r ov i nc i a le b e la n g d a t wo r d t t o e ge k e n d a a n d e s a m e n h a n g e n d e d o or o n t wi k k e li n g v a n h et gebied, alle haar ter beschikking staande instrumenten inzetten teneinde de juiste tg a n g voor e n o n t w e i li k n k g te faciliteren. G e r D r i e s s e n g e d e p u t e er d e R u i m t e li j k e O n t wi k k e li n g / v o or zi t t er St u u r gr o e K p l a v e r t j e 4 8 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

9 1 Inleiding 1. 1 Aa n l e i d i n g e n do e l H e t b o r r e l t a a n i d e e ë n e n a m b i t i e s -L i m n b u d r ; e g r s e t g e i r ntwikkelingen o k e N o r d in de logistieke sect or, g l a s t u i n b o u w, a g r i b u. s s i F n l e s o s r i a d e t 2 t o e w ge o we r d ze n. N o t a r ui m t e: G r e en p o r t V e n lo, C o n c e n t r a t i e g e bi e d e n v o or la n d b o u w e n b u n d e li n g v a n b e d r i j v i g h ei d. PO L g ee f t a a n d a t er e en n a de r e i n v u l l i n g g e w e n s t i s v : a n e h e np t O L-aa g e b nv i u e l d li n gw o r dt a a n g e k o nd i g d. Eind 2006 wordt er een intentieverklaring lavertje 4 tussen over omliggende K gemeenten en Provincie getekend. Een Visienota K la v er t j e 4 v a n j u n i d i e nd e d aa r bi j a ls e e n e e r st e r ef e r e n t i e. V er v o lg e n s i s e e n open planproces met betrokken stakeholders in gang la gezet v er t j e 4. onder de parap I n d e p er i o d e i s e en v ee lh e i d a a n m o g e li j k e o nt wi k k e li n g e n a a n d e o r de g e k o m e n e n i n onderlinge samenhang besproken. Medio 2007 is focus in de ambities aangebracht e r e s u lt e en e r d dat hee in de opstellling van hetruimtelijk Ontwerp K la v t j e 4 : e e n i llu s t r a t i e v an e e n i n di c a t i e f t oe k om s t b e e ld. I n h o o f d s t u k 2 v a n d e z -aanvulling e P O L wordt ditruimtelijk, Ontwerp u i t g e r kt i n he t M a st e r p la n,k o r t u i t e e n g e z e t. H e t i s n a i ls e t e n b bla e d u o wd e l r d u k, m a a r bi e d t wé l e e n h o uv a st v oo r d e k e u ze n e n d e v i si e o p d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t g e b i e d, -a d a i n e v u i l n l d i e z n e r ov g P i n O d ci L o a lest o r a t P e nwo r d e n g em a a kt. V o o r d e P -aanvulling O L is eenplanmer o p g e s t e ld. V r i j w e l g e l i j k t or i het j d i onderdeel g i s e Greenportlane v o een besluitmer p r o ce d u r e i n g a n g g e ze t, di e zo we l input oplevert voor de planmer e n d e z e P -a O a L n v u l l i n g, a l s r o h o et k ui v t e o i o nd e li j k p r ov i n ci a le inpassingsplan voor de Greenportlane, wa a r v o or i n d e lo o p v a n e e n a p ar te be s lu i t v o r m i n g s pr o c e d ur e za l g a a n lo p e n. I n e ze d P O L -a a nv u lli n g wo r d t d e g lo b a le li g g i n g v a n h et v o o r k e u r st r a c é a ls b a s i s ge n o m e n ( en d us o ok v er a nt wo o r d ). Voor de volgende voorgenomen keuzen is er een plicht tot het opstellen van eenplanmer : D e a a n l e g an v meer dan 100 ha projectvestigingslocatie ; glastuinb D e m o g e l i j k h e i d t o t h e t o p r i c h t e n v a n m e e r d e r e ; i n t e n s i e v e v e e h o u d e r i j e n D e a a n l e g v a n d e G r e e n p o r t l a n e ( m é é r d a n 5 k m w ; e g ) De gefaseerde aanleg van 390 ha natuur tot 2020 en nog ongeveer 2 0 ; 250 na 20 D e m og e li j k h ei d v o o r d e o p r i c ht i n g v a n m e e r d an 1 0 grote windmolens in het gebied. V a n we g e d e li g g i n g v a n e e n d e e l v an d e b e o o g d e be d r i j v i gh e i d b ui t e n d e gr e n s s t e d e li j k e d yn a m i e k i s e e n g e d e e l t e l i j k e h e r z i e n i n g v a n h e t v i g e r e n d e P O L a o k p e li d j a k. t p u n t n o o d z D e n u v o o r l i g g e n d -a e a nv P O u L l li n g h e e f t t ot do e l o m op b as i s v a n d e d a ar t o e i n ac h t t e n em e n b e o o r de li n g v a n h et i ni t i at i ef, af we g i n g v a n be la n g e n e n p r oc e d ur e s, t e zo r g e n v o or e e n go e d e i n be d d i n g bi n n e n e n v o l g e n s d e p r o v i n c i - a l e n e r p e l g e a v n l i n g. V e r w a c h t w o r d t d a t g e m e e n t e n r e k e n t i d n i t g h o u d e n m e a a n g e p a st e pr ov i n ci a a l b e le i d. H e t g a at d a a r b i j o m : Het adequaat toepassen van het provinciale voor beleidsinstrumen het landelijk gebied; Het verplaatsen van een deel van de grens stedelijke dynamiek bi j V e n lo ; H e t o n d e r k e n n e n e n o m s c h r i j v e n v a n e e -perspectief n n i e u w P werklandschap O L ; POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 9

10 H e t v e r a n d e r e n v a n d e d u i d i -p n g e r s v p a e n ct i ev P O e L n i n h et P la n g e b i e d, wa a r o n d e r h et s c h r a p p e n -zone v Gekkengraaf a n d e P O G en het opnemen G-zo t us s e n van de P Kr aije l h e i d e e n d e ot G e r o M o l e n b e e k t e n z 67 u e i n d e xt e r n a n at v u a u n r t e n d oo e s t e A n v a n d e M o l e n b e e k t e n n o o r d e n v a n ; d e A 6 7 H e t a a n g e v e n v a n n i e u w e p r o j e sgebieden c t v e s t i voor g i n g de glastuinbouw; Het aangev en v an het gecondenseerde zoekgebie d v o o r d e G r e e n p or t la n e O v e r l e g, i n s p r a a k e n a d v i e z e n I n t e nt ie o v e r e e n k om st i n Op 19 januari 2007 hebben de Provincie L i m b u r g, d e G em e e nt e n V e n lo, H e ld e n, S e v e nu m e n H o r st a a n d e M a a s e e n i n t e n t i e o v e r e e n k o m s t g e t e k e n d. H e t d o e l v a n d e t z i s e t o t v e e r n e n e a n d k er o m e s u i t we r k i n g v a n d e g e b i e d s v i s i e K l a v e r t j, e v oo 4 r a t l o e m k he o m t b e n gr i p W er k la n d s c h a p n a d er t e d ef i n i ë r e n. E en t o e k om st b e e ld t ot m i n i m a a l i s g e we n s t zo d at o ok k eu ze n v o or d e la n g e t er m i j n ge m a ak tk u n ne n wo r d e n. Bestuurlijk overle g V a n a f wo r dt p er i o d i e k be s t uu r li j k ov e r le g g e v o e r d o n d er de p ar a p lu v a n K la v e r t j e 4 i n d e v o r m v a n e e n s t u u r g r o. e E p i n d wo r d t d o or d e st u ur g r o e p K la v er t j e 4 n a e e n a a nt a l v er di e pi n g s s e s si e s o p v e r s c h i l l e n d e b e l a n g r i j k e t h e m a s r, a n l at u s u r e o n p e dr r a g c i ht e v, e r le w e a n t d e t ot h e t op s t e lle n v a n e e n M a s t e r p l voor a n Klavertje 4. Het Ruimtelijk, Ontwerp voorloper van het Masterplan, is door de stuurgroep K la v e r t j e 4 i n j u ni o p ho o f d li j ne n a ls c o n c e pt g e a c c ep t e er d. Toelichting op de onderlingeverhouding van -a POL a n v u l l in g,m a s t e r p l en a n Inpassingsplan voor de Greenportlane: H e t M a s t e r pl a n Kl a v e r t je 4 / G r e e np o r t V e nl o i s e e n b e s tu u r s a k k oo r d tu s s e n de vi e r be t r o k ke n g e me e n t e n e n d e p r o v i n c i e, w a a r i n d e g e z a m e n l i j o r d k e n e v a s v t g o el o eg r d n al e s s m ame e n s we r k z i n i g s j k a d n e r. H a e f t g e s t e m d B u s i n e s s pl an o mv a t d e b e s c h r i jv i n g va n d e ac t i vi t ei t en, d e d o o r r e k e ni ng v a n de b u si n e s s ca s e e n d e ui t we r k i n g v a n d e ju r i d i s ch e e n f i n a n ci ël e s tr u c t ur e r i n g. H e t R u i m t e l i j k O n t w e r p h e e f t e e n t u s s e n r v o o l r l op g e i s g p e e e l d a l s v e r b e e l d i n g "o m t o t g o e d e a f sp r a k en t e k o me n. D e P O L-a a n v ul l i n g i s v ol g e n s d e ni e u we W r o e e n s t r u c tu u r vi si e. Z e v or mt d e we t t e l i jk e b a si s e n h e t k ad e r v oo r de P r o v i n c i v o e o r d e a m b i t i e s e n d e i n z e t v a n i n s t r u m e n t e n g e r i c h t k el o i ng p v d a e n h g e b t i pl e an d s g o e n bi t e w d i K k l a ve r t je 4. D o o r d e -a P an O v L ul l i n g wo r d t d e vo o r g en ome n g e b i e d s o n t wi k k el i n g i n g e b ed e n af g e s t emd m e t f l a n k e r e n d b el e i d g e r i c h t o p d e o nt wi k k e l i n g v a n we r kl o c a ti e s en g l a s t ui n b ou w o p p r o vi n ci al e s c ha al. H e t v oor n o e md R e u i m t e n t l w e i r p j k is daarbij benut als basis voor deplanmer d i e w e t t e l i j k v e r e i s t i s v o o r d e o n d e r b o u w i n g - e n b e o o r d e l a a n v ul l i n g. D e we t t el i jk e p r o c e d u r e v e r e i st d a d t e O n t w e r p -aanvulling P O L énde planmer wo r d e n v r i jg e g e v e n v o o r i n s p r a a k e n v o o r e a r d i ng v i d s o or d e C o m mi s s i ev oo r d e m. e. r. N a v e r we r k i n g v a n d e i n g e br a c h t e a d vi e ze n e n z i e n s w i j z e n w o r d t -aa d n e v ul P l O i n L g t er v a s t st e l l i n g vo o r gel e g d aa n P r o vi n ci al e S t a t e n. De POL-aanvulling geeft aan welke ambities tot 2020 worden nagestreefd en welke rolopvatting de Provincie v o o r z i c h z e l f z i e t ( o n d e r m e e r t. a. v. d e G r -a e a e n v p ul o l r i n t g l mo a n e t ) z i. ch v D e r an P t wo O L o r d e n t. o. v.d e b e s ta a n d e R i jk s e n P r o v i n c i a l e k a d e r s e n v e r e i s t i n s p r a a k. D a a r b i j g a a t h e t o m e e n g r o t e 4 r g e b i e d d a n h e ( b i jv o o r b eel d d e co n s e q ue n ti e s v o or b ed r i jv e n t e r r ei n en e n g l a s t ui n b ou wg e b i e de n el d er s i n Li mb u r g ). D a t b et e k e n t d a t e e n v e el br e d er e g r o e p v an a c t or e n e n p a r ti ci p a n t e n da a r bi j b e t r o k k en zi jn d a n h e M t a s t e r p l. D a n e di s c u s si e v an h e t M a s t e r p l a nm e t d e r bi d a j a b e t r o k k en o v e r h e de n r i c h t zi c h l ou t e r o p d e o r g an i sa ti e e n o r g ani s a ti e v or m v a n d e g e b i e d s o n t wi k k el i ng. O D e P O L-a a n v u l l i n r o g vi, n c i a h alin e t p a s s P i n g spl a n ( P I P )v oo r de G r ee n p o r t l a n e en d e di v er s e b e s t e m mi n g s p l a n n e n v o r m e n d e k a d e r s w a a r m e e d e gebiedsontwikkelingenpubliekrechtelijk b e o o g d e p l ( a n o l o g i s c h e n j ) u mo r i g e d l i jk s c h 1 0 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

11 w o r d e n g e m a a k t. A l l e n w o r d e n v i - a e n i v n a s p t s r t el a a l i k n g s pr o c e du r e s na d r u k ke l i jk t e r di sc u s s i e g e s t el d. E e n i e d e r k a n d a a r o v e r z i e n s w i j z e n i n b r e n g e n. U i t e i n m d e e l n i t j e r k a a b d e s ( l c u. i q t. d ). e E g S n e t al a l t e e n v o o r bestemmingsplannen of PIP s is beroep mogelijk bij de Raad van State. Het Masterplan v oe g t zi c h na a r de b e s c hi k ba r e p l a n ol o gi s c he r ui mt e ma a r k a n o o k de b a si s z i jn v o o r h et a a n pa s s e n v an a l d e v o o r n o e m d e p l i s a c n h o e l k o ad g e r s. P a r a l l e l d a a r a a n i s d e p l a n o n t w i k k -a e l a n i v n u g l l v i o p n r g 19 d juni e P 2 0 O 0 L 8 i n d e P r ov i nc i a le C o m m i s si e O m g ev i n g sv r a a g st u k ke n ( P C O L) g e s o n de e r d. I n d e P CO L zi j n o. a. d e M i n i s t er i e s, L LT B en W at e r s ch a p p e n v er t e g e n wo o r d i g d. H e t a dv i e s v a n d e P CO L i s i n di t o nt we r p p la n v er we r k t. Het voor -ontwerp -p la n is o p 3 1 o kt o b er i n d e St a t e nc o m m i s si e F ys i e k e D om e i n b e s p r o k e n. G e p l e e g d e o n d e r z o e k e n B i j d e o n t wi k ke li n g m oe t r ek e n i n g wo r d e n g e h o u d e n m e t a a n we zi g e n at u u r wa a r d en, ar c h e o lo g i s c he waarden, verkeer, geluid, externe veiligheid en lucht - e n b o d em v er o nt r ei ni g i ng. E r d i en t o o k a a n d a ch t t e worden geschonken aan de duurzaamheidsaspecten. De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: P l a n M E RG e b i e d s o n t w i k k e l i n g ; K l a v e r t j e 4 B e s l u i t G r M e E e n R p o r t ; l a n e Ec o l o g i s c h V e l d o n d e r z G o e r k e e n p o r t l a n e ; e i n ge d r ; a p p o r t a M a r k t v e r k e n n i n g G r e e n p o ; r t V e n l o Aanv ulling marktverkenning Spel zonder Grenzen ; M a r k t v e r k e n n i n g G l a s t u i n -2 b o 0 u 1 w 5 ; B u r e a u o n d e r z o e k A r c h e o. l o g i e D e c o n c lu s i e v a n d e ze o n d er zo e k e n i n sa m e n h a n g i s, d at n i et v a n zo d a ni g e n e g at i ev e g ev o lg e n v o o r d e natuur en het leefmilieusprake is dat de gebiedsontwikkeling g e e n d o o r g an g ka n v i n d e n. H et p la n M E R i s e e n a p a r t e b i j l a g e b i -aanvulling j d e z e. P De O L overigeonderzoeken zijn in een separaat b o e k bijlagen o p g e n o m en. M E R -p l ic h t Op 12 december 2007 heeft e n k ni s g ev i ng v a n d e v o o r g e n om e n p la n o n t wi k k e li n g e n p la n M E R p l a a t s g e v o n d. e O n p ba s i s v a n d e g ev r a ag d e zi e n s wi j ze n e n a dv i es v a n d e C om m i s s i e v o or de m. e. r. i s d. d. 2 5 m a a r t 2 0 d 0 e 8 N o t a R e i k w i j t d a t i ln e i v e n a u D v a e s t g e s t e ld e n i s g es t ar t m e t d e o p st e l li n g v a n h e t p l a n M. Het E R planmer i s e e n a p a r t e b i j l a g e -a a b nv i u j l li n d ge e n m P O a a L kt i nt e gr a a l o n d e r d e e l u i t v a n d e z e P O L-a a nv u l li n g. I n d e z e P -a O a L n v u l l i n g b e s t a a t g r o t e s a m e n h a n g m e t. d O e p G 1 2 r de e e c n e p m o r b er t l 2 0 a 0 n 7 e h e e f t k e n n i sg ev i n g v a n de t e r v i si e le g g i n g v a n d e st a r t n ot i t i e v oo r h e t T r a c é N ot a M E R ( hi e r n a b e s lu i t M E R) v oo r d e Greenportlane plaatsgevonden. O p b a si s v a n d e gev r aa g d e zi en s wi j ze n e n a dv i e s v a n d e C om m i s si e v o o r de m. e. r. zijn d. m d a. ar t d o or G S d e r i c h t li j ne n v a s t g e s t e ld e n i s g es t ar t m e t d e o p st e l li n g v a n h et b e s l u i. Het M besluitmer E R is afgestemd op de planmer. N a t u u r t o e t s De feitelijkegebiedsontwikkelinghoudt rekening met de cologische E Hoofdstructuur ( EHS )en is buite n d e N a t u r a g e b i e g d e l n e g. e Ui n t h et ec o lo g i s c h o n d er zo e k i s n a a r v or e n g e k om e n d a t d e v o or g e n om e n ontwikkelingen ter plaatse geenonaanvaardbare negatieve gevolgen voor de flora b b e n en. D o fauna o r he t i j d i g e m i t i g a t i e e n c o m p e n s a t i we e r k k t a wo n r d p e n r a a s n a e l e n d o v er g b e t e r i n g v a n o m s t a nd i g he d e n v o or f lo r a e n f au n a, zo we l i n om v a n g a ls i n r o b uu s t h e i d.b i j c o n s e q u en t e ui t v oe r i n g v a n d e gebiedsontwikkeling wordt een verbetering van de natuurkwaliteit verwacht. POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 1 1

12 W a t e r t o e t s O p g r o n d v a n ar t i k e l v a n h e t B e s lu i t r ui m t e li j ke or d e ni n g, zi j n wi j v er p li c h t i n de t o e li c ht i ng v an e e n s t r uc t u ur v i si e ( i. c. e e -a n a nv P O u L lli n g ) ee n b e s ch r i j v i n g o p t e n em e n v a n d e wi j ze wa a r o p r e k e ni n g i s g e h o u d e n m et d e g ev o lg e n v a n he t p la n v o or d e wa t e r h u i s h o u di n g. Middels een mail van 15 oktober 2008is door Waterschap Peel en Maasvallei -wa t e r a dv i e s een pré afgegeven (zie bijlage5 in het bijlagenboek ). De z e P O L-a anv u l li n gh e ef t v e r d e r g e e n d i r e c t e g e v o l g e n v o o r d e w a t e r h u i s h o u d i -n g. V o o r l i a a n v u l l i n g h e e n f d t i r e ct g e c o n s e q u e nt i e s v o or h et wa t er h u i s h o u d k un d i g b e h ee r v a n d e be t r e f f e n d e p e r s p e ct i ev e n ( g ee n co n c r e t e ui t v oe r i n g ). G eo o r d ee ld i s da a r om d a t e e n v er d e r gaa n d e W at er t o e t s hi e r ni e t aan de orde is. Verwezen wordt tevens naar de Waterto e t s, we lk e i n h e t k a d er v an d e g e m e e n t e li j k e ( e n/ o f p r ov i n ci a le )p r o ce d u r e( s) e n h et pr ov i n ci ale i n p a s s i n g s p la n G r e e n p or t la n e p la a t s za l v i n de n. A ls d a n za l namelijkonder andere de verlegging van de Gekkengraaf formeel aan de orde zijn S t a t u s D e P O L-a a n v u l l i n g h e e f s t a t d u e s v a n e e n o p z i c h e z e structuurvisie l f s t a a n d c o ( nf o r m W r o ). H et m a ak t o n d e r d e e l u i t v a n he t P r ov i nc i a a l p la n s t e l s e l, m et d a ar bi n n e n P O L a ls h e t P la n o p h o o f d li j n e n. D e v a s t s t e l l i n g v a n -a a d n e v u l P O l L i n g ( s t r u c t u u r v i s i e v o l g e n s e d gdh e W e i r d o v ) a n P i r s ov i n e ci e n a le b e v o S t a t e n. H e t p la n b ev at s p e ci f i e k e b e le i d s r e g e ls, r e g e lt d e p ar t i ë le h e r zi e ni n g v a n P O L i n d e v or m v a n e e n a a n p a s s i n g v a n d e g r e n s s t e d e l i j k e d y n a m i e k, e n -p v er e r s a p n ec d t e i e r v i en n. g T ev v a e n ns P b O ev L a t h et e e n s p e c i f i e k e p r i o a v le i n v c i s i e o p e n v o or n em e n s m e t b e t r e kk i n g t o t d e c o n cr e t e o nt wi k k e li n g v a n h et g e bi e d K l a v e r t. j e P r o c e d u r e N o g t e v o lg e n p r o c e d ur e le s t a p p e n: I n s p r a a k p e r i o d e e n a d v i e z e n -P b i O j L (20 o n n t o w v e m r p b e r j a n ua r i 09) I n f o r m a t e n i e i n s p r a v a o k n d (1 1 d e c em be r 0 8 ) O n t we r p P O L -a a nv u l li n gi n P C O L ( d e c e m b e r 0 8 ) V e r we r k e n v an zi e n s wi j ze n ( j a n u ar i / f e br u a r i 0 9 ) T o e t s i n g dvies s a van de Commissie voor de m.e.r. met betrekking tot hetplanmer ( februari 09 ) Nota Zienswijzen in GS f eb ( r u ar i 09) OntwerpPOL-aanvullingin SCFD (maart 9) 0 Besluitvorming door PS a p ( r i l 09) 1 2 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

13 2 De voorgenomen gebiedsontwikkeling Klavertje I n l e i d i n g V i e r g em e e nt e n ( V e n lo, H o r s t a a n d e M aa s, Sev e n um en M a a s br e e), h et Ri j k v i ah e t G e m e e ns c h a p p e li j k ontwikkelingsbedrijf (GOB), FreshPark Venlo, Venlo GreenPark en de Provincie Li m b u r g we r k e n, i n e e n s a m e n we r ki n g sv er b a n d K la v e r t j e 4, a a n d ef ys i e k e o n t wi k k e li n g v a nk la v e r t j e 4 b i n n e n h et ec o n om i s c h perspectief Greenport Venlo, g e r i c h t o p h e t r e a l i s e r e n v a n e e n p r o g r a m m. a H et v g a n at v o o r z i e n i n g d a a r b i j o m d e v o l g e n d e v o o / r f z u i n c e t n i o e n p s g e n h o o f d l i ( niet j n e limitatief n : ) ( V e r -)lo s g i s t i, e k m a a k i n d u s t r - i e, n r v b e w e r k i n g s i n d u s t r i e, b i j p a s - s e n e n k d le e i n m b e i d r d i d j v e n a a n s l u i t e n d o p d e b e s t a a n d e k r a c h t in v agri a n, nutrition, d e r e g i food o, fresh and logistics ; D i e n s t v e r l e en n i kennisdoorwerking; n g mede op basis van dedoorontwikkeling van de ; Floriade A g r i b us i ne s s; G l a s t u i a ls n g b e v o u lg w v a n d e sc h a a lv er g r ot i n g e nc o nc e n t r at i e v a n d e p r i m ai r e p r o d u ct i e i n G r e e n p o r t V ; e n l o In t e n s i e v e ehouderij V e ( IV ) met een mogelijkheid voor - e n e warmte n e r g i e l e v e r a n a t n i e s g la s t u i n b o u w; G r e e n p o r t l a n ea l s e e n g e b i de d h ui s di o g e n e n t o s e k l om u st i g e t v r a i ag v n o or g m s o w bi e li t e g i t t e o m k u n n e n o p v a n g e ne n a f t e we r k e n n a a r he t h oo f d we g e n n e t ; C u l t u u r l a chap n d s langs de Groote Molenbeek Z a ar en d er h ei k rondom e n d i e m e t ee n a a nt a l w o o n g e b i e d e n e e n e i g e n s f e e r gecombineerd h e b b e met vollegronds landbouw en ; wonen N a t u u r e n g r o en d o or v e r s t er ki n g v a n d e E H S la n g s d e G r o ot e M o le n b e e k e n h et natuurontwikkelingspla n V e n lo W e st e n v e r b i nd i n g v a n d e ze t we e b e la n g r i j k e as s en. D a ar bi n n e n e e n g r o e n e i n b e d d i n g v a n f u ndering n c t i e v met e r a een eigen kwaliteit ; W o n e n b li j f t m o g e li j k i n h e t g e bi e d m aa r a ls a f g e le i d e f u nc t i e v a n h e t g e br ui k. V a nwe g e d e v r aa g n a a r b e d r i j v i g h s e i d n b i j z o n d e r e g e v a l l e n o o k d e h u i s v r e a s nt t e i n n c g e nt v r aa a n l t e a r b e i d s m i g o r g a ni s e r e n ; W i n dm o le n s a ls d u u r za m e e n er gi e b r on ( i n c om bi n a t i e m et ov er i g ed u ur za m e e n e r g i e b r o n n e n) v oo r de gebiedsontwikkeling ; Verder is ruimte gereserveerd voor een mogelijk e r a i lt e r m i n a l ( i n s am e n h a n g m e t e e n f u n ct i e a ls s p o o r em p la c e m e nt/ r a n g e e r m o g e l i ) j e k n h e e i n d m o g e li j k h ei d v o o r e e n p u b li e k st r ek k e r ( of m e e r d e r e). V o o r di t r u i m t e li j k e p r og r am m a v a n v o o r zi e ni n g e n i s e e n s am e n h a ng e n d e u i t we r k i n g em a a kt i n d e v o r m v a n een Ruimtelijk. Ontwerp Dit Ruimtelijk Ontwerp i s e e n v o o r b e e l d u, i dat t w e en r k r ef i e n r g e n t i e i s v o or d e p l a n M, en E R integraal onderdeeluitmaakt van het Masterplan en het Businessplan Klavertje 4. at D la a t st e d i e n t z o t r e g d en r a voor g de financiële en organisatorische kaders voor de daadwerkelijk e o n t wi k n g e n realisatie van het gebiedklavertje. In dat 4 Masterplan en Businessplan Klavertje 4 wordt een Overheids -N V v o o r g e s t e. l d 2. 2 R u i m t e l i j k O n t w e r p D e r e g i o V e n l o i s é é n v a n d e G r u e e i n p o t r s d t e e. D e N r e o gi t o i s a st r a t e R gi u s ch i g m e le g e n t u ss e n t we e g r o t ea f z e t g e b i e d e n m e t v e e l c o n s u m e n t e n : e n d e h e R t a n d R s u t h r a d g e b i e n e d v e r d e r a c h t. e r l a n d POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 1 3

14 Daarnaast vormt het de spil tussen een aantal belangrijke economische g e bi e toeleverende d e n: M a i n p o r t s R o t m t en e r Antwerpen, d a de Greenports Aalsmeer en Westland B r a i n po r t en Ei n d de h ov e n. I n n o v at i e bi n n e n d e tu i n b o u w s e c t o rs am e n m e t h a ar f la n k e r e n d e b r a n ch e s wo r dt a ls v o or wa a r d e g e zi e n om de internationale concurrentiekrachten werkgelegenheid te vergroten i o. V e n De zo l e o k reg t d e ze k a n s e n i n de ontwikkelingvan het gebied K la v e r t j e 4. K la v e r t j e 4 i s e e n g e b i e d t e r gr o o t t e v a ncirca h e c t a r e t e n n o o r d w e s t e n v a n V e n l o. E r l i e p e n o n t w i k k e l i n g e n t o e n d e b e t r o k k e n de g e m Provincie e e n t e n z e i n c h r e a l i n s e d e a r t d e e n g e z a m e n l i j k e aanpak een beter, wenselijker en duurzamer resultaat(op diverse fronten ) zou opleveren dan wanneer iedereen afzonderlijk de ontwikkelingen zou oppakken.een regulier afstemmingsoverleg groeide ui n a t i o n a a l v oo r b e e ld p r oj e c tw a a r i n t e m i d d e n agrarische v a n d e en logistieke bedrijvigheid de Greenport V e n l o t o t o n t w i k k e l i n g m o e t k o m e de n. samenwerking H e t d o e l tussen v a n de vier gemeenten, Provincie e n h e t i j k i R s o m h e t u i t g e s t r e k t o n e t p g l e o b o i e d n t e o t e e n d y n a m i s c a h n e z l o o n g e i v s t i a e gr k a r i e s n c he b e d r i j v i g h e i d i n g e b e d i n e natuurlijke e n v e r s t invulling e r k t e. De nieuwe bebouwing moet o p g a a n i n h et l a n d s c h a p w a a r b i j e e n h a r m d o u n u i r s z c a h a m e n e v e n w i c h t m o e t o n t s t a a n i n d e t us s a e m n e n s m e l t i n g economie en ecologie. A m b i t i e sv o o r h e t w e r k l a n d s c h a p K l a v e r t j e 4 D i t u i t g a n g s p u n t h e b b e n d e b e t r radle o k k to e Cradle n o f v i lo e s r o f i h e ( e C 2 d C) e v n a n o n t l e e n B r a u n g a r M c t D o n & o ug h. I n h et v o o r j a ar v a n i s e e n i nt e n t i e ov e r e e nk om s t g es lo t e n wa a r b i j d e betrokken partijen zichhebben gecommitteerd aan de C2C filosofie on d e r h et t o e zi e n d o o g v a n W i lli a m M c D o n o u g h. D e ze i nt e nt i e i s a m bi t i e us om d at h et e e n ze e r g r o o t sc h a li g e o nt wi k ke li n g b e t r e f t op h et g r o n d g e b i e d v a n v i e r v e r s c h i l l e n d e g e m e e n t e n, m e t b e m o e n i e n i p r s ov i v n ci a n a le p r e n i v a t e p a r t i n a t i o n a le o v e r h ei d. G r ee n p o r t Ve n lo k e n t v i e r p i j le r s :a g r i, n ut r i t i o n,f r es h, f o o d a n d lo g i st i c s.zi j h e ef t zi c h ze lf t o t d o e l g e s t e ld o m d e v e r s c h i l l e n d e f u n c t i e s i n h e t g e b i e d z o v e e l m o g e l i j k o p e l k a r a wa r a r a d f e t e s t e m m kan ontstaan op diverse fronten : een integrale gebiedsontwikkeling. Hierin t ee word n g r oo t a a nt a l lo g i s t i e k e functies (distributie, handel, opslag ) gecombineerd met u f n ct i es a ls p r o du c t i e e n v e r we r k i n g. H e t d o e l i s o m n i e t a l l e e n a t s p e u n l m l a a e r n o o t k e om v wa e r a p r l d e a t o e t e v o e ge n, de ze d i r e ct t e v er h a n d e le n e n k e n ni s h i er om t r e nt t e o n t wi k k e le n. D i t b et e k e nt d at e r c om bi n a t i e s wo r d e n g em a a kt m et d e v e i l i n g e n ( Z O N e n F l o r a H o l l a n d ) e n m e t k e n n i s i n t e n s i e v e b e d r i i j n v e a n V d e i n lo e v o o r z i G r e e n P a r, k waar als eerste de Floriade za l p la a t s v i n d e n.b e h a lv e d e ze p r o gr am m a t i s c h e c om b i n a t i e li g t h et v o or d e ha n d oo k na a r e e n d u u r za m e r u i m t e li j k e ui t we r k i n g t e zo e k e n i n wa t e r h ui sh o u d i n g, e c o lo g i e, e n e r g i e s y s t e m e n e n i n f r a s t r bi u j c zi t j u n u o r ok. d e D a o a nt wi k k e li n g v a n e e n A g r of oo d c am p u op s V e n lo G r e e n P a r ke n e e n G l - a s e n e n e r g i e c a m p v u o s or zi e n. D e r u i m t e l i j k e d r a g e r s v a n w e r k l a n d s c h a p K l a v e r t j e 4 Een belangrijk vertrekpuntin het Ruimtelijk Ontwerp Klavertje 4 is respect voor r s het ys e em wate i n h et g e b i e d. Het g r o n d wa t er n i v e a u li g t i n he t g e b i e d r e la t i ef laag ten opzichte van het e n maaiveld v o or zi et i n d e wa t e r b e h o e f t e v a n n a t t e n a t uu r. De afvoer v an waterlopen en beken is in het algemeen beperkt, behoudens in zeer natte perioden (win t er ), w a n n e e r a l s g e v o l g v a n h o g e g r o n d w a t e n e r d s e t a t n d o e n a m e v a n d e n e e r s d l e a a g f p v i o e r k t e o n e n e em t. O o k n a d e o nt wi k k e li n g e n v a n h e t we r k la n d s c h a p K la v e r t j e 4 i s di t n at u ur li j k e wa t er s ys t e em i nt a c t. D a t b e t e k e n t d a t h e m e l w a t e r o p d e d st a r k uc e t n u ur e d n i r e i ct n wo f r d a t g eï n f i lt r e e r d. U i t wi s s e li n g v a n f un c t i e s m e t melwatertekorten h e en -overschotten vinden idealiter plaats via de bodem. 1 4 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

15 Daarnaast is een landschappelijk c a s c o ge d e f i n i ee r d b e st a a n d e ui t d e s t aa n d e r s en s p or t e n v a n h et Ledderconcept v o o r n a t u u re n la n d s c h a p. Di t c o nc e p t b a s ee r t zi c h o p d e s t er k e ec o lo g i s c h e st r u c t ur e n i n d e d i r ec t e om g ev i n g e n bi n n en d e g e bi e d s on t wi k k e li n g ; d e G r o o t e M o le n b e e k e n h e t n a t u u r o n t wi k k e li n g s p la n V e n l o W e s t. T u s s e n d e z e g r o t e n d e e l s p a r a l l r e n l zi j n l r o p b e u n u d st e eco s t lo r u g c i s t c h u e v er b i n d i ng e n gedacht die als een stevig natuur - e n la n d s c h a p s n et we r k b es t a an d e na t u ur k wa li t e i t e n v er st e r ke n e n ni e u we k wa li t e i t t o ev o e g en ( zi e i n g ev oe g d ge we n s t g r o e nb e e ld u i t h et M a st er p la na ls a a n ze t ). T e m i d d e n d a a r n v b a ev i n d t zi c h h e t we r k l a n d s c h a p v a n K la v e r t j e 4. Di we t r k la n d s c h a p b e st a at gr ot e n d e e ls u i t la n d s c h a p p e li j k i ng e p a st e be d r i j v i gh e i d. A a n d e f la n k v a n d e G r o ot e M o le n b e ek e n a a n d e r a n d v a n h e t werklandschap, bevindt zich hetcultuurlandschap met verspreide n at u u r wa a r d e n da t ee n b uf f e r v or m t t u ss e n d e b e e k e n h e t we r k la n d s c h a p. Op basis van autonome v erkeerstoename en toekomstige groei door nieuwe functies is een aanvulle n d e o n t s lu i t i n g n o o d za k e li j k d ; e G r e e n p or t la n e. H et ex a ct e t r ac é v a n de G r e e n p o r t la n e i s n o g ni e t b e p a a ld e n wordt afgewogen in een m.e.r.-procedure die momenteel loopt. Vanuit hetruimtelijk Ontwerp i s e r d e POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 1 5

16 v o or k e ur v o o r d e t r a c év a r i a nt di e c e nt r a al i s g e le g e n b i nn e n de m e e st v e r ke e r si nt e n s i ev e f u n ct i es i n h e t gebied om derhalve optimaaldeze functies te kunnen ontsluiten. De ze v ar i an t bi e d t d e m ee s t e o nt wi k k e li n g s r ui m t e a a n we e r s zi j d e n v a n d e G r e e n po r t la n e zo n d e r h e t k a r a kt e r i st i e k e li n t, d e S ev e n um s e we g, on h e r st e lb a r e s c h ad e t o e t e b r e n g e n. L a n g s d e s p o o r l i j -E n i V n d e h n o l v o e n i s e e n gereserveerd z o n waar een railterminal ( met de mogelijk h ei d t ot een dubbelfunctie als spooremplacement/ rangeerterrein ) k a n wo r d e n g er e a li s e e r d. D e ze r ai lt e r m i n a l i s d e s t i j ds a l e e r d er i n d e S t r e e k p la n a a nv u l l i n T g P N o p g e no m en. D a a r w a a r d e G r e e n p o r t l a p n o e o r h kr e t u i s t s is het mogelijk e e n s t at i o n t e r e a li s er e n. D e b e r ei k b ar e lo c a t i e d i e d a ar i n p ot e n t i e li g t, n i a s as t V e n lo G r e e n P a r ke e n g o e d e la n d i n g s p la a t s v o or p u b li e k st r ek k e n d e f u n c t i e s v a n r e g i o n a l e s c h a a l. Di t v er st e r h kt e t a a n b o d a an f u n ct i es e n de regio na le wo o n k wa li t e i t e n d e r ui m t e li j k e k wa li t e i t v a n Kla v e r t j e 4 i n t er m e n v a n diversiteit en kan bijdragen aan een beter openbaar vervoer. naar N a d e r e en m ar in kt s t ud het i e za gebied l m o e t e n u i t w i j z e n w a t d e b e s t e l o c a t i e e n e n p r of o g e r e n a m d e m r g a e o li p j t ke i f e u s nc t z i e i e j e n m e er wa a r d e heeft voor de gebiedsontwikkeling en aanvullend is op bestaande functies in de regio. Een wenkend perspectief D e t ot st a n d k om i n g v a n h e t we r k la n d s c h a p K la v e r t j e 4 b e h e ls t e en am bi t i e u s pr o c es. C 2 C o p d e s c h a a l v a n gebiedsontwikkeling vraagt om extra creativiteit. Het casco van het Ruimtelijk Ontwerp c on c e n t e e r t zi c h v o o r a l o p d e ce n t e r ui m t eli j k e o r d e n i n g wa a r bi j e r g e e n r u i m t e wo r d t v er m o r st, a a n we zi g e wa a r d e n wo r d e n g er e s p e ct e er d en wa a r b i j f u n ct i es zo v e e l m o g e li j k op lo g i s c h e, g es c hi k t e p le k k e n wo r d e n ge p o s i t i o n e e r d: a r b ei d si nt e n si ev e f u n c t i e s d i c ht bi j O V, verkeersintensieve functies dicht bij de ontsluitingsstructuur, etc. E e n C 2 C we r k la n d s c h a p v r a a gt e c h t e r om m e er. E e n we n k e n d C 2 C p er s p ec t i ef st e lt enkele duideli j k e uitgangspunten waaraan het Ruimtelijk Ontwerp en de ruimtelijke m uitvoering o e en v o ld o e n. Zi e s c h em a h i e r on d e r. U i t g a ng s p u n te n v o or h e t we n k e n d p e r s pe c ti e f: Rui mtel i jk casco: i nfrastructuur en l andschap zi jn de rui mtel i jke dragers die berei kbaarhei d e nl e e f b a ar h ei d v o o r d e l a n g e r e t e r m i j n w a a r b o r g e n e n t e g e l i j k e r t i j d v o v o r o l d e d ( o ma e n r d k e t g e f s t l u u e r x d i e ) b i l i t e i t b invulling. Ruimte bieden voor ondernemen. M i n i m a l i s e r e n v a n h e t a a n t a l b e n o d i g d e v e r k e e r s b e w e g i n g e n. O p t de i v m e r a s l c hi e l l e a nd f s e t e m m i n g t schakels in de agroketen worden ruimtelijk gefaciliteerd. Hoofdinfrastructuur na bi j v e r k e e r si n t e n si e v e f u n c ti e s. Kl a v e r t je 4 g e b i e d i s m a x i m a a l z e l f v o o r z i e n e n d t e n a a n z i e n v a n e n e r g i e e n w a t e r. F a c i s a m e n w e r k i n g o p h e t g e b i e d v - a n e n e n w e a r t g i e r e v o o r z i e n i n g e n b i j d e v e r w e r k en i n g v a n r e s t s t o a f v a l wa t e r. S e n s e o f p l a c e : h e t c r e ë r e n v a n e e n a a n t r e k k e l i j k e o m g e v i n g we ( g r r k e o n e n e n é t e n s t e d e l i j k ) recreëren. Kansen benutten voor rui mtel i jke kwal i tei t ten behoeve van onderschei d e n d v er mo g e n e n i d e n t i l a t v rt e je i 4 t. K I n t e n si e f r ui mt e g e b r u i k e n ma xi ma a l g e b r ui k van collectieve faciliteiten. V e r b i n d i n g v a n h e t w e r k l a n d s c h a p m e t b e s t a a n d e e c o l o g i s c h e s y s t e m e n v a ( n o d. e a. E H S ). H e h a b i t a t v o or fl o r a e n fa u n a en me n s. Klavertje 4 in groter ver ba n d : be l e n d e nd e g ebi e d en e n ge bi e d s o ve r s ti jg e n d e s y s t e me n b e t r e k k e n i n h e t o n t w e r p. A n d e r s o m p r o g r a m m a t l i a ve s r c t je h 4 e r el b a te e r t e n e a k a e n n o mg i s e v i n v g. a n K 1 6 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

17 Ook de concentratie van regionale bedrijvigheid in het gebied van Klavertje 4 a n is d e voor het w g e b i e d so n t wi k k e li n g v a n d o o r s la g g ev e n de b e t e k e ni s. H et g a at o p b a s i s v a n m ar k t v er k e n ni n g e n om e e n g r o e i v a n ci r c a 23 0 h a n et t o t o t i n c lu s i ef d e r e a li s a t i e v a n T r a d e p or t N o or d en V e n l o G r e e n P a. r k O o k d e c o n c e n t r a t i e v a n p r o j e c t v e s t i g i n t ui g e n b o u v o w o i r n h g et l a ge s b i e d v an Kla v e r t j e 4 i s v a n b e t e k e ni s e n b i e d t s y n e r g e v t o i or s d c e le h n. H e t g aa t o p b a si s v a n m a r kt v er k e n ni n g en om ee n v r a a g v a n m e er d a n 40 0 h a n a ar kav e ls v o o r g la s t u i n bo u wg r o t e r d a n 5 h a. P a r a l le l a a n d e o nt wi k k e li n g v a n g l a s t u i n w b o e u n b e d r i j v i g h ei d wo r d t gr o e n / n a t u ur / la n d s c h a p g er e a li s e e r d. Naast 200 ha reguliere realisatie EHS wordt tot 2020 gerekend met meer dan 390 ha, aanvullend o p di e E H S i n he t g e bi e d. D e r e e d s i n g a n g g e z e t t e o n t w i k k e l i n g v a n C a l i, f d e o r railterminal, n i ë e n S F i r e b s h e P r ar i k ë V en 3 lo e, n h e 4 t v a s t g e s t e l d e g e d e e l t e v a n T r a d e P e o n r t T r N o a o f r d f i -st c r i p P ) o i s r a ls t v as ( t st M a L a A n d g e g ev e n m e e g e n om e n. D at b e t ek e n t d at e r e e n be p e r kt a an t a l d e e lg e b i e d e nbi n n en h et t ot a le g e b i e d v e r d er o n t w i k k e l ad l wo z r d e n. D e ui t we r k i n g bi n n e n d e d e e lg e b i e d e n za l e c h t e r v e r sc h i lle n. Z o i s be d r i j v i gh e i d g ed a c h t i n e e n ui t we r ki n g v a n c lu s t e r s i n e e n g r o e n e i n b e d di n g wa a r b i nn e n wa t er b e r gi n g, zu i v e r i n g e l n a n g z a a m v e r k e e o r nt s s lu i t i n g z i j n g e l e g e n. V o o r d i e n s t e n / k a n t o r rijvigheid e n e n a heeft n d e r een e b ligging e d dicht bij d e F lo r i a d e st e r k d e v o o r k e u r m e t e e n k w a l i t a t i e f h o o g w a. a D r e d b i e g r e i kb u a i a t r h s ei t d r e a n l v i o or n zi g e n i n g e n v o or v e r k ee r zullen sturend zijn op de uiteindelijke invulling van de deelgebieden. C o m b i n a t i e s t u la s s t e u n i n b g ou w, i nt e n si e v e v e eh o u d e r i j en lo g i s t i e k wo r d e n g e zo c h t o m m a xi m a le m i li e u wi n s t t e h a le n. V er wa c h t wo r dt d at d e ze o n t wi k k e li n g i n v e r s c h i lle n d e c lu s t e r s e e n p le k za l k r i j g e n. Deze ontwikkeling sluit goed aan op andere vormen vanduurzame energie -o p we k k i n g i n h et g e bi e d. POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 1 7

18 3 Plandeel Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 (Greenport Venlo) 3. 1 I n l e i d i n g I n d i t h o of d st u k wo r d t a c ht e r e env o lg e n s i n g e g a a n op d ev o or zi e n e o n t wi k k e li n g e nb i n n e n K la v e r t j e 4.I n p a r a g r a a f 3. 2 e t n o o a n f t w e g i n g o p h o o f, d. l a. o i o j p n b e as n i s v an h et p la n M E R, aa n d at a a nv u l li n g e n aanpassing van het POL2006 gewenst is. Dit leidt totbeleidsuitspraken in paragraaf 3.3 welke thema -g e wi j s wo r d e n o n d e r bo u wd e n ui t ge we r k t i n p a r a g r a a f 3.4. D e ei nd a f we g i n g i s i n p a r a gr aa f 3.5 o p g e n om e n C o n t e x t O n t w i k k e l i n g e n i n K l a v e r t j e 4 D e g e bi e d s o nt wi k k e li n g K la v er t j e 4 i s e en n a d er e ui t we r k i n g zo a ls a a n g e k o n d i g d i n h e t P r ov i n c i a a l O m g ev i n g s p la n L i m b ur g ( PO L ). H e t e c o n o m i s ch p er s p ec t i e fg r ee n p o r t Ve n lo r i c ht zi c h o p e en gr o t er e n g r e n s o v e r s c h r i j d e n ge d b i ed wa a r bi n n e n s t e r k e ac t or e n e n po t e nt i e s a a n we zi g zi j n o p he t g e bi e d v a n g l a s t u i n b o u w, a g r o l o g i a g s r t i b e u k s i n. e n M s s et d e we r k lo c a t i es T r a d e p or t-wes t, T r a d e p or t N o o r d, F r e s h P a r k V e, n l W o T C t e V e e n l n o h e t h a v e n c o m p l e i na x l, d e V i n e o nt n wi l k k o e li n g m e t e e zijnde glastuinbouwgebieden Californië en Siberië m e d e d e, aa als n we zi g e i nf r a st r u c t u ur ( A 7 3, A 6 7, s p o o r li j n e n e n g e p la n d e r ai lt e r m i n a l) zi j n e r ze e r g o e d e a a n k no p i ng s p u nt e n a a n we zi g v o or e e n v er d er e d o o r o nt wi k k e li n g.d a ar bi j wo r d t a a n g e h aa k t o p d e n a bi j h ei d v a n ( e n s am e n we r k i ng s a r r a n g em e n t en m et ) d e Brainport Eindhoven, dewageningen University a n d R e s e n a t e r, U c ni h v er si C t ei t M aa s t r i c h t,oo st e li j k N o o r d-br a b a nt e n d e A g r ob u si n e s sr e gi on N i e de r r h e i n. D e b e o o g d e g e b i e d s o n t w i k Klavertje k e l i n g 4 in het hart van Greenport Venlo omvat een gebied vancirca ha, tussen A73 en A67 nabij knooppunt Zaarderheiken endeels gelegen binnen de stadsregio Venlo. D e b e o o g d e g e bi e d s on t wi k k e li n g na d e r t zi j n af r o n d i ng i n N. a a s t c a ha a a n r e e ds g ep la n d e o n t w i k k e l i n g e n w o r d t.3 n o 0 g 0 h e a e a n a s n ni 1 e u we ( e n d e e ls h e r ov e r wo g e n g e p la n d e ) o n t wi k k e li n g e n a a n d e o r d e g e s t e l d. D e b e l a n g r i j k s t e v e r a n d e r i n g e n b ( in e t nettohectaren r e f f e n d e t ) o : e v van o e g i n g c a h a n i e u w a r e a a l st v u o i o n r b o u g w; l a ca ha e ruimte nieuw voor ( vers -)logistiek en andere bedrijvigheid; c a. 6 0 a h gr a i b u s si n e s s; c a. 5 0 h a v o o r d e a a n l e g v a n d e ; G r e e n p o r t l a n e daarnaast ca. 390 ha natuur/landschap t o t e n o n g ev e e r h a n a ; d e r e a l i s a t i e eveer v a n 250 o n g ha landschappelijk groen binnen dewerklocaties. Daar tegenover staat het v e r p l a a t s e n e n c o m b i n e v r a e n r ov d i n e ci a P leont wi k ke li n g s zo n egr o en ( P O G ) langs de Gekkengraaf en het verminderen van het landbouwareaal voor grondgebonden landbouw. In v e r b a nd m e t e e n g o e d e i n b e d di n g i n he t v i g er e n d e b e le i d m et b et r e k ki n g t ot o. a. d e o nt wi k k e li n g v a n we r k lo c a t i e s, h e t b u n d e li n g s b e le i d v o o r wo n e n, we r k e n e n i n f r a s t r u ct u ur, é n h e t v i g e r en d e c o n t ou r e n be le i d ( V O R m ), i s e e n s p e c i -aanvulling f i e k e P O gewenst. L Deze POL-aanvulling richt zich op de termijn 1 8 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

19 omdat de Wro voorschrijft dat plannenonderbouw d moeten zijn e n d e o n d er li g g e n d e o n d er zo e k e n bi j di t p la n n i e t c o nc r e et g e n o e g zi j n om zi ch ui t t e sp r e k e n ov er o nt wi k k e li n g e nn a H e t v oo r n em e n om d e ze on t wi k k e li n g t o e t e st a a n, p as t i n o n ze v i si e o m k a ns e n t e b e n ut t e n, we lk e d e L i m b u r g s e e c o n o m i e o p w e g n a a r e e n v i t a l e e n d y n a m i t. V s c o o h r e e d c e o n r o m e g i e o h V e e l n p l o t g a a t h e d a a r o m, o n d e r a n d e r e o p b a s i s v a n d e V e r s n e l l i n g s a g e n d a, o m g r o e i i - e n n l o g i s t i e k, v er we r k i n gs i nd u s t r i e, bi j p as s e n d e m i dd en e n k le i n b e d r i j v e n aa n s lu i t e n d o p d e be st a a n d e k r a c h t v a n d e r e gi o i n a g r i, n u t r i t i o n, f o o d, f. r D e i s t h a an a n g d ev u l ld o g m i et s t d i e c ns s t v e r le n i n g en k en n i s d o or we r k i ng ; m ed e o p b a s i s v a n d e d o or o n t wi k k e li n g v a n d e F lo r i a d e. E n pr i m ai r e pr o d u ct i e i n g la s t u i n b ou w, i n t e n si ev e v e e h o u de r i j e n a g r i b us i n es s. Een aantrekkelijk ondernemersklimaatom deze ontwikkeling r s n e l le te n m a ve a kt h i e r o n d er d e e l v a n u i t. Z o n b e le i d o m v at d e zo r g v o or t i j di g e b e sc h i kb a a r h ei d v a n v o ld o e n d e lo c a t i e s m e t d e j u i st e k wa li t e i t. D a t i s ee n noodzakelijke voorwaarde om de komst van nieuwe bedrijven naar Limburg mogelijk te maken. Tegelijkertijd dient dit weloverwogen plaats te vinden. Het opgesteldeplanmer le v e r t r e le v an t e i n f or m a t i e e n inzichten op om de voorgenomen aanpassingen in het POL2006 te motiveren. I n h e t n i e u w e P r o g r a m m a W e r k ( 2 l 0 o 0 c 8 a ) t i w o e r s d t d e v o o r h e e n s t r a k b e p a a s l o p d g e av p e l n a i et n n m i e n er g o p g e n o m en. D i t o m v o ld o e n d e f le x i b i li t ei t t e b e h o u de n t e n a a n zi e n v a n d e m ar kt be h o e f t e e n d a ar a d e q u a at o p i n t e k u n n e n s p e le n. D e P O L-a a nv u l li n g r e g e lt e n k e le a a n p ass i n g e n ( i n tekst en kaartbeelden ) van POL2006 ( zi e h o of d st u k 4 e n k a a r t e n i n b i ). j l a g e 1 H e t i s d e i n ze t d e be s t em m i n g s p la n n e n v a n d e g em e e n t e zo v e e l a ls m o g e li j k o p de n i e u we o n t wi k k e li n g e n af te stemmen. Door de Provincie Li m b u r g wo r d t g e we r k t a a n he t v o or b e r ei d e n v an e e n i n pa s si n g s p la n v o or d e G r e e np o r t la n e. O ó k z i j n e rpr o c e d ur e s di e sa m e nh a n g e n m et d e f ei t e li j k e o nt wi k k e li n g v a n g eb o uwe n e n i nr i c h t i n g e n i n d e n a b i j e o m g e v i n g v a n h e t p l a n g e b i e d -a v a nv n u l d li e n z g e, wa P O a r L o n d er d e F lo r i a d e I n h e t k a d er v a n d e W r o h e ef t d e P r o v i n c, in i e aanvulling op het, POL2006 o o k d e m o g e li j k h ei d e e no f meerdere provincia (a)l( e ) i n p a s s i n g s n p e l n a n ( P s) I t P e m a k e n. G e zi e n d e b ov e n lo k a le d o e le n wi l d e P r o v i n c, wa i e n n e e r v o o r t g a n g o f b ov en ge m e e nt e li j k e a f s t em m i n g i n h e t g e dr a n g k o m t, d e o n t wi k k e li n g v a n e e n P I P v o o r h e t h e l e g e b i e d o f d e l e r n w d e a g a e r ni v n a n f s t o em v m i n g m et d e pa r t n er s i n d e g e b i e d s o n t w i k k. e l i n g P l a n M ; E fu R n c t i e m i x e n h e t P O L I n h e t b e s c hr ev e n i n i t i a t i ef ( h o of d st u k 2 ) wo r d t o nt wi k k e li n g s r ui m t e g e zo c h t v o oree n m i x v a n lo g i s t i e k, m a a k i n d u s t r i - e, e n b v e e r w e r k i n g s i n d u s t r i e, M K b B i, j k e p n a ni s s e b n ed r i j v i g he i d,agr i b u si n e s s, gla s t u i n b o u w e n intensiev e v eehouderij pa s s e n d b i j d e am bi t i e s v a n a gr i, n u t r i t i o n, f o o d, f r e sh a n d l o g i s. t i c s In h e t P O L i s t e n a a n z i e n v a n d e z e v e r s c h i l l e n d e f u n v c e t r sch i e s i l i e n e m n o g d e u li i j d k e h l e d i e j n k op g e n o m en i n r e s pe c t i ev e li j k la n d e li j k e n s t ed e li j k g e b i e d. D e ze s c h ei di n g i s o la p g e r s c h a a ln i v e a u soms m i nd e r r e le v an t e n t e g en s t r i j di gm et d u u r za a m h e i d s do e ls t e l li n g e n. H e t s am e n br e ng e n v a n di e ac t i v i t ei t e n o p k o r t e a f s t a n d v a n e l k a a r m e t a l s e li d n o g e v l a n u wa i t r m w t i e, s k s o u d e, e n er gi e e n t r a n s p o r t str om e n h e ef t g r o t e d u u r z a a m h e v i o d o s r d e l e ( n sluiten kringlopen. ) Ge bi e d s k en m er k e n i n d e h ui di g e s i t u at i e, wa a r o n d e r b u r ge r wo n i n g e n, n a t u ur wa a r d e n, b e s t a a n d e e n m o g e l i j k e o n t s l u i. t b i e n p g a l e t n c i n h o g e m we a t m e a t d i e b g e s c h i k b a re r ui m t e di e g e b o d e n k a n wo r d e n om h e t i n i t i a t i e f g e w o g e n ; t i n e he v t p e r l a n a k n e r M zijn e E n R de huidige mogelijkheden onderzocht. I n h e t k a d er v a n h et p l a n M voor E R de gebiedsontwikkeling Klavertje z i j n a l s 4 a u t o n o m e o n t w i k k e l i n g r e a li s a t i e v a n T r a d e P or t N o o r d, n a t u u r o nt wi k k e li n g i n d e be g r e ns d e E H S, de r e a li s a t i e v a V n e n l o G r e e n P a r k POL-a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e 4 1 9

20 e n d e t e v e r wa c h t e n g e n er i e k e v r a a g n aa r r u i m t e v o o r g la s t u i nb o u w m e e g en o m en. D a ar bi j zi j n Si b e r i ë 1 t ot en met 4, Californië, Tradeport West,FreshPark Venlo Venlo GreenPark m et pa r k Za a r d er h ei k e n d e o n d e r le g g e r. D e ze a u t on o m e o nt wi k k e li n g e n b et e k e n e n e e n f u n c t i e wi j zi gi n g v a n ee n b e p er kt d e e l v a n h e t g e b i e d. I n v e r h o u d i n g b et r e f t de a ut o n om e o n t wi k ke li n g e e n a d di t i o n e e l r ui m t e b es l a g v a n o n g ev e e 1.30 r 0 ha i n ee n g eb i e d v a n ci r c a h a wa a r v an a l c i r c a h a a ls n a t u ur e n st e d e li j ke f u nc t i e i s a a n ge we ze n o f bestaat. Met betrekking tot resterende ruimte binnen het totale gebied (ongeveer1.300ha) is in het planmer, v o o r e e n b e o ogelijkheden o r d e l in i hetruimtelijk n g v a n d, Ontwerp e g ewe r m k t m et e e n s et a a n de n k b ar e c o m bi n at i es v a n f u n ct i e s i n e e n b e p a a ld d e e lg e b i e d bi n n e n K la v e r t j e 4. H et be t r e v f o t or a ls n o g d e v o lg e n d e f u n ct i em i x e n: 1. P u b li e k s t r e kk e r / L ei s ur e ; 2. G l a s t u i m n e b t o u b e w d r i j v e n u n; i t d e k e t e 3. G la s t u i n b ou w/ L o g i st i e k ; 4. I V / G la s t u i n bo u w/ e n e r gi e ; 5. V e n l o G r e e n P a / r c k a m p u s / k a n t / o di r e n st e n ; 6. L o g i s t i e k / i n /food d u s t and r i fresh e / veiling ; 7. Agribusiness (loonwerkbedrijven, potgrond, champignons etc. ). D i t i n s am e n ha n g t ot ov e r i g e f u n ct i e s a ls wo n e n e t c. e nd e ( a ut o n om e ) o nt wi k k e li n g v o or n at u ur e n la n d s c h a p. H o o f d li j n e n v a n d e c o n c lu s i e s e n a a n b ev e li n g e n v a n d e p l a n M op E R b as i s v a n d eze b e n a d e r i n g zi j n: D o o r d e i n t eg r a le v i s i e o p d e g e b i e d s o nt wi k k e li n g e n h et c o n c e nt r er e n v a n n a t u u r e n l a n d s c h a p p e l i j k s e si n i g n a p a n d e r a n d en v a n h e t g e bi e d e n d e de e lg e b i e d e n i s sp r a k e v a n e e n p o s i t i ef la n d s c h a p p e li j k ef f e c t e n e f f e ct v o o r n at u ur m et na m e d o or ui t b r ei di n g v a n le e f g e b i e d v o or soorten en mogelijkheden voor uitwisseling. C u l t u u r h i s t o r i s c h e e n a r c h e o r l d e o n g zi j s n c b h e p er w k a t a a n we zi g e n e n k e l s t ur e n d i n d e k e u ze t u s s e n v er s c hi l le n d e d e e lg e b i e d e n v o o r f u n c t i em i x en. O o k wa t er i s n i e t o n d er s c h ei d e n d o m d a t i n p r i nc i p e g e st r e e f d wo r d t n a ar ze lf v o or zi en e n d h e i d v a n d e d e e lg e b i e d e n v o or zo w e l wa t e r k wa n t i t e i t a ls kwali t e i t. M e t n am e d e as p e ct e n v e r k e e r, g e lu i d, li c h t, e xt er n e v e i li g h ei d en d u ur za a m h ei d e n e n er g i e st u r e n d e k e u ze n v o o r d e m e es t o pt i m a le li g g i ng v a n d e f u n ct i em i xe n i n d e e lg e b i e d e n; ge b a s e e r d o p a a n w e z i g e g e v o e l i g e f u n c t i e s ( n a t u u r, w eb o n i e n d, s t i n lt e, h b e t u f f e b r i u n i g, t b e n h g o u d c u lt u u r h i st o r i e) e n om g e k ee r d r e de n e r e n. O nd e r om g e k e er d r e d e n er e n wo r d t v e r s t a a n d at a an d e h a n d v a n d e a a n we zi g e g ev o e li g e e n t e b e h o u d e n f u n ct i e s e n k a r ak t er i s t i e k e n v an d e li g gi n g v a n h e t d e e l g e b i e d ( o n t s l u i t r i d t n b g e n e a t d er c ) d we w lk o e f u n c t i em i x h et b e st eaa n s lu i t. G lo b a a l b e t e k e n t d a t d at f u n ct i e m i x e n m e t e en h o ge v er k e er s a a nt r e k k e n de we r k i n g b et e r di c h t o p b e s t a a n de e n ni e u we i nf r as t r u ct u u r k u n ne n wo r d e n g e le g d, t er wi j l g r o o t s c h a li g e ag r a r i s c he o n t w i k k e l i n g e n r o e p e r a n d e er e lo c a t i e s e e n p le k k u n n e n k r i j g e n. D a ar b i j zi j n g r ad a t i e s v a n b e h o e f t e aa n o nt s lu i t i n g, e ne r gi e e n pr o du c t i e v a n g e lu i d e n li c ht g e br ui kt v oo r e e n voorkeursverdeling over deelgebieden. O p b a s i s v a n h e t p l a n M E R i s t e c o n c l u -a d a e n r v e u n lli n d g a zo t a ls d e h i e P r O wo L r d t b eo o g d n a a r v er s c hi l le n d e d e e lg e b i e d e n en t h em a s be t e r s c oo r t d a n d e a u t o n o m e o n t w i k ( k zi e l o i o n k g h o of d st u k 6 v an h e t p la n M E R ). Aanbevelingen en conclusies worden waar mogelijk in paragraaf 3. 4 p e r t he m a n ad e r ui t g e we r k t. D e ze wo r d e n o o k m e e ge n o m e n i n h e t M a st e r p la n. 2 0 P O L -a a n v u l l i n g g e b i e d s o n t w i k k e l i n g K l a v e r t j e

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Een ruimtelijk economisch Cradle 2 Cradle perspectief voor Noord-Limburg; partiële herziening van POL2006 Maastricht, 3 april 2009 2 Fout! Verwijzingsbron

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Nieuwe computer. Koopgids. Panorama-foto s. Computer. Herfst Update. Efficiënt én veilig delen Op uw pc en netwerk. Workshops:

Nieuwe computer. Koopgids. Panorama-foto s. Computer. Herfst Update. Efficiënt én veilig delen Op uw pc en netwerk. Workshops: Computer Slechts 3, 50 23 17-31 oktober 2017 Vernieuwd Workshops: Nu nog leuker Autover: Zorgeloos back-uppen voor u getest Herfst Update Windows 10 opgefrist Problemen? App de FAQman! Nieuwe computer

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27 2018 INHOUD 2017 H H/F U BV V : W : R D D: X, R P Z: V PM S Pö : M L- D E: Y K 978 90 5956 755 9 447. N,,,,,. D. T,,. O. D. M, (@.). W 5 H D G H 8 T 100 S 9 T 25 R 13 T 25 S B 14 T 25 C 15 T 25 M 16 T

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Development Company Greenport Venlo. Stand van zaken. Leopold Hermans - Manager Business Development. www.dcgv.nl

Development Company Greenport Venlo. Stand van zaken. Leopold Hermans - Manager Business Development. www.dcgv.nl Development Company Greenport Venlo Stand van zaken Leopold Hermans - Manager Business Development www.dcgv.nl 1 Venlo in Europa 2 3 4 Opbouw presentatie Wat is DCGV? Het Klavertje 4 gebied Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009.

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009. Bijlage. Beantwoordinq van vragen uit de insectensector over de mogelijkheden en restricties m.b.t. de vervoederinq van insecten(-producten) aan nezelschaps- en landbouwhuisdieren. De insectensector heeft

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

BT GROOT PRIJKELS. Infovergadering 22 februari 2017

BT GROOT PRIJKELS. Infovergadering 22 februari 2017 BT GROOT PRIJKELS Infovergadering 22 februari 2017 HISTORIEK 2 HISTORIEK - PLANNINGSPROCES! PRUP Afbaking kleinstedelijk gebied Deinze 2012! 2014 2015 : mobiliteit! 2015 : voorontwerp! 2016 : milieu-effect!

Nadere informatie

1. Operationele voorbereiding op de winter q Aanleiding q Programma aanpak q

1. Operationele voorbereiding op de winter q Aanleiding q Programma aanpak q Seizoensvoorbereiding winter Presentatie @ Managing Successful Programmes User Group (MSPUG) Utrecht, 19 oktober 2011 Noot: persoonlijk gebruik leden MSPUG niet verspreiden! De inhoudsopgave van deze presentatie

Nadere informatie

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied.

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. 1. Inleiding Deze Toelichting baseert zich op het inpassingsplan Greenportlane, zoals

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon,

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, Nummer Toegang: 67 Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, 1907-1972. Archief Delft 67 Gemeentelijke dienst Sociale

Nadere informatie

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016 Bijlage 5 Overzicht leerling / schol schooltijd Peildatum 7 januari 2016 DE PERCELEN: Perceel Uitstapplaats Aantal locaties Aantal leerling 1 BREDA/RIJSBERGEN 21 94 2 OOSTERHOUT & VUGHT 6 43 3 KLUNDERT

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

Een hond gaat op reis

Een hond gaat op reis = 80-84 E hd gaat re * Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka E hd dwa keer keer ch, hij dwa steeds maar meer, Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka B steeds maar meer. Op le

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE NIJLEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIE NIJLEN FEITELIJKE TOESTAND

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE NIJLEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPORT EN RECREATIE NIJLEN FEITELIJKE TOESTAND PROVINCIE ANWERPEN GEMEENE NIJLEN GEMEENELIJK RUIMELIJK UIVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE SPOR EN RECREAIE NIJLEN FEIELIJKE OESAND Advies Ruimtelijke Kwaliteit ARK Sint Waldetrudisstraat b Herentals tel. /..

Nadere informatie

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n.

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n. Ridderkerk A, A, A, A e, e, e en e verdieping Driekamerappartement m Royale woonkamer/keuken van circa 0 m met veel lichtinval en een aangrenzend balkon. op de eerste verdieping. Privé parkeerplaats op

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser.

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen Student: Bieke Vens Promotor: Prof. Dr. D. Verté Opdrachtgever: vzw S-Plus Academiejaar

Nadere informatie

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker I NL- I W I V 5 W I 6 Z 9 I- 10 F 9 Z,. E I. V,,? D. O! P 12 E & 14 B I B 16 T! 12 16 W H O ()! T. W? K! H,? J (). W? B. G óó :. A,. O 18 I A Z 22 E S 24 D 26 W 24 C TUI Eñ T S.A. C A 6 B 07800 I T.: 0034

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Water in Klavertje 4

Water in Klavertje 4 Niels van Geenhuizen Coördinator milieu & duurzaamheid DCGV Projectleider Water en Energie Water in Klavertje 4 Maximaal zelfvoorzienend 24 september 2013 Agenda Wie zijn Greenport Venlo/ Klavertje 4 Ambities

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Richtlijnen voor het milieueffectrapport

Richtlijnen voor het milieueffectrapport 9-368 januari 2010 Richtlijnen voor het milieueffectrapport Aansluiting Nuth 8 december 2009 B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g A a n v u l l e n d a d v i e s v o o r r i c h t l i j

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma 2018 & VOORWOORD 2 3293 AUSTRALIË ROOD R H! I NU, C?! M,?. M é,. S,. B. D. H. D D H. O, E L, D H. Eé, :. E -. H,. O Cè C, S-É. D, -. E! N D H, H H E L AUSTRALIË ROOD ë; R;A W C S 2014 C V : : 14% : 12,95

Nadere informatie

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 01 zo 05:33 5,52 - - 16 ma 06:15 5,64 00:41-0,15 01 wo 06:31 5,54 01:05-0,15 16 do 07:08 5,47 01:28-0,10 17:49 5,62 12:28-0,24 18:35 5,75 13:15-0,45 18:51

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Uniek wonen in de Valuwe, Cuijk 26 huurappartementen en 11 huur eengezinswoningen aan de Goudenrijderstede, Valuwsedijk en Angelotstede

Uniek wonen in de Valuwe, Cuijk 26 huurappartementen en 11 huur eengezinswoningen aan de Goudenrijderstede, Valuwsedijk en Angelotstede Uniek wonen in de Valuwe, Cuijk 26 huurappartementen en 11 huur eengezinswoningen aan de Goudenrijderstede, Valuwsedijk en Wonen in het hart van de Valuwe Als oudste uitbreidingsk van Cuijk kenmerkt de

Nadere informatie

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n:

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n: Handleiding TYPO3 Handleiding en gegev ens CMS DR ecom m TY PO 3 Di t d oc ume nt bev a t e e n v er k or te ha ndl e i di ng Typo3 e n g ee ft u sne l e e n id e e va n de w e r ki ng e n ge br ui k er

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2 6 04 Vsp 7 maa 04 M mwk va Coak Ak.o. Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va

Nadere informatie

Wat doen BSO Kaktus en BSO de Leeuw in de zomer vakantie?

Wat doen BSO Kaktus en BSO de Leeuw in de zomer vakantie? W BSO Ku BSO Lu z v? 1 1 2 ju Bj M Cu b j! Bj j H OLLA ND Q UIZ 11 j u u j v h j h u v ;).... C K u v! Th 13 ju j f v y ch h? 14 b O!! b b ju c c c u K vj 15 ju D v j h v v... u! W BSO Ku BSO Lu z v? 2

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

Horst aan de Maas en Venlo, Ontwerpbestemmingsplan,

Horst aan de Maas en Venlo, Ontwerpbestemmingsplan, STAATSCOURANT 14 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 52615 september 2017 Horst aan de Maas en Venlo, Ontwerpbestemmingsplan, 14-9-2017 Ontwerpbestemmingsplannen Windpark

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

Schoolkrant. December 2016

Schoolkrant. December 2016 Schoolkrant December 2016 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen

Nadere informatie

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening 2013-2025 RIA Utrechtse Heuvelrug 1 september 2011 Ineke Schartman Provincie Utrecht, afd. Ruimte Wat en Waarom structuurvisie/verordening Planning

Nadere informatie

Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016

Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016 Vlaamse overheid Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016 01 vr 08:07 5.06 01:53 0.21 16 za 08:07 5.32 02:30-0.03 01 ma 08:50 4.82 02:45 0.17 16 di 09:42 5.05 03:47 0.03 20:34 4.98 14:44 0.04 20:38

Nadere informatie

PlanMER voor de gebiedsontwikkeling

PlanMER voor de gebiedsontwikkeling PlanMER voor de gebiedsontwikkeling Klavertje 4 projectnr. 1907-180100 versie 4 11 november 2008 Opdrachtgever Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht datum vrijgave beschrijving versie goedkeuring

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo). Sector- en profielkeuze 2016-2017 Versie : 2.0 Datum : 11 januari 2016 Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Nadere informatie