Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir"

Transcriptie

1 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Inhoud van deze bijsluiter 1 Wat is Relenza en waarvoor wordt Relenza gebruikt? 2 Wanneer mag u Relenza niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3 Hoe gebruikt u Relenza? 4 Mogelijke bijwerkingen 5 Ho e bew a rt u R el en za? 6 I nh ou d v an d e ve rp ak k in g e n ov er ig ei nf orm at ie 1 Wat is R el en za en w a ar vo or w o rd tr e le nz a ge br ui kt? R e le nz a be va t za na miv ir, d at t ot de g en e smi d el en gr oe p v an a nt iv ir ale mi d el en b eh o rt. R el en za w or dt ge br ui kt om gri ep t e be ha nd el en (i nf ec tie me th et i nfl ue nz av ir us ). He t ve rmi nd er td e sym pt ome n va n g rie p en h el pt u s ne le r ge ne ze n. R e le nz a wor dt o k ge br ui kt om ti jd en s e n gr ie pe pi de mie t e vo or kom en d at u g rie p kr ij gt. Volw as se ne n e n ki nd er en v an 5 j a ro f ou de r mog en met R el en za b eh an de ld word en. R e le nz a moe t tot i nd e lo ng en g eï nh al e rd (i ng ea de md )wo rd en, omd at h et n auw eli jk s in he t lic ha am wo rdt g ea bs or be er d wa n e r he t wor dt in ge sl ik t. Het gr ie pv ir us in fe ct e rt d e lo ng en e n wan ne er u R el en za in ha le ert, wer kt he t mid de lr ec ht st re ek s in op h et v ir us in uw l on ge n. R el en za ve rv an gt d e gr ie pv ac ci na ti e ni et. U moe t no g ste ed s met uw a rts o ve rl eg ge n o fu t eg en g ri ep g ev ac ci ne er d mo et wor de n. 2 Wan ne er mag u R el en za n ie t ge br ui ke n o fmo et u e r ex tr av o rz ic ht ig me e zij n? Wa n e r ma g u R ele nz a ni et g eb ru ik en? a ls u al le rg is ch b en t vo or z an ami vi ro f vo or é én v an d e st of fe n in di tg en e sm id de l. Dez e st of fe n ku nt u vi nd en in ru br ie k 6. We es e xt ra v o rz ic ht ig met R el en za A ls u e en b ek lem d ge vo el i n de k e lo f op d e bo rs t er va ar t w an ne er u R e le nz a ge br ui kt I n ze er z el dz ame g ev al le n ka n R el en za e en r ea ct ie v er o rz ak en zo al s: e en b ek lem d ge vo el i n de k e l of op d e bo rs t a de mh ali ng sm oe ili jk he de n. Al su é én v an d ez e s ymp tom en e rv a rt wa n e r u R ele nz a ge br ui kt : S ta ak he tg eb ru ik va n R el en za e n ro ep o nmi d el li jk me dis ch e hu lp. Ne m c on ta ct o p met uw ar ts o fme t de a fd eli ng s po ed ge v al le n va n he t di ch tst bi jz ijn de zie ke nh ui s. Ge ef R el en za n ie ta an ki nd er en j on ge r d an 5 j a r. A ls u a stm a of an de re lo ng - of ad em ha li ng sp ro bl eme n he ef t Uw a rt s moe twe te n of u é én v an d e vo lg en de a an do e ni ng en he ef t: a stm a. e en a nd er e lo ng a n do en in g d ie a dem ha li ng sp ro bl em en v er o rz a kt zo al s emf ys em, c hr on is ch o bs tr uc ti ev e lo ng zi ek te (C O PD ) of c hr on is ch e br on ch it is. 1/10 v42 = v41+ Addition LOC details

2 L ic ht uw a rt si n vo or da t u R el en za g eb ru ik t, z od at h ij /zi j u na uwk eu ri ge r on de r to ez ic ht ka n h ou de n om na t e ga an o f uw a an do en in g o nd er c on tr ol e is. A ls u i nh al at iem ed ic ati e ge br ui kt vo or a stm ao f vo or e en a nd er a de mh al in gs pr ob le em, le es d an h et v ol ge nd e g ed e lt e Geb ru ik v an R el en za met in ha la tiem ed ic at ie v o r ad emh al in gs pr ob lem en va n de ze bij sl uit er z or gv ul di g do or, v o rd at u R e le nz a ge br ui kt. Ge br ui k va n R el en za me t in ha la tiem ed ic at ie v o r ad emh al in gs pr ob le me n A ls u i nh al at iem ed ic ati e ge br ui kt vo or a stm ao f vo or e en a nd er a de mh al in gs pr ob le em, bl ij fd an uw i nh al er (s )o p de g ewo ne tij dst ip pe n ge br ui ke n. Al su h et a dv ie s kr e g om R ele nz a o p he tz elf de o ge nb li k te g eb ru ik en a ls uw an de re in ha lat iem ed ic at ie, g eb ru ik de a nd er e med ic at ie da n e nk el e min ut en v o rd at u R ele nz a ge br ui kt. Z o rg e rv o r da t u uw s ne lw e rk en de re li ev er i nh al er ( zo al s al bu tam ol ) bij d e ha nd h e ft wa n e r u R ele nz a g eb ru ik t. I n ze er z el dz ame g ev al le n ka n R el en za e en r ea ct ie v er o rz ak en zo al s: e en b ek lem d ge vo el i n de k e l of op d e bo rs t a de mh ali ng sm oe ili jk he de n. Al su é én v an d ez e s ymp tom en e rv a rt wa n e r u R ele nz a ge br ui kt : S ta ak he tg eb ru ik va n R el en za.ge br ui k uw sn elw er ke nd e r el ie ve r in ha le r om te ku n en ad eme n. R o ep o nmi d el lij k med is ch e hu lp. Ne m c on ta ct o p met uw ar ts o fme t de a fd eli ng s po ed ge v al le n va n he t di ch tst bi jz ijn de zie ke nh ui s. Ge br ui kt u n og a nd er e g en e smi d el en? Ge br ui kt u n a st R el en za no g an de re g en e smi d el en, of h e ft u d at k or t ge le de n ge da an of be st a t de mo ge li jk he id d at u i n de n ab ij e to ek oms t an de re g en e smi d el en g a t ge br ui ke n? Dit g el dt o k vo or g en e sm id de le n di e uz on de r v o rs ch ri ft ku nt k rij ge n. Ve rte l da td an uw a rt s of ap ot he ke r. A ls u i nh al at iem ed ic ati e ge br ui kt vo or a stm ao f an de re a de mh al in gs pr ob lem en, moe tu z ek er b ov en st a n de r a d le ze n. A ls u h et a dv ie s kr e g om u teg en gri ep t e la te n va c in er en Z el fs a ls u R el en za g eb ru ik t om te vo or ko me n da tu g ri ep k rij gt, k an ue en de r wa n e r ge va c in e rd wor de n. Z w an ge rs ch a p en b or st vo ed in g A ls u b or st vo ed in g g e ft, zw an ge r be nt o f zo u ku n en zi jn : Pr a t me tuw a rt sv o rd at u R ele nz a ge br ui kt. E r is sl ec ht s be pe rk te i nf orm ati e be sc hi kb a r o ve r de v eil ig he id v an R el en za bij zw an ge re v ro uwe n. Ho ewe le r to tn u to e ge en a an wij zi ng en z ij nd at R e le nz a sc ha de li jk is v o r on ge bo re n b ab y s, is h et mo ge lij k da tuw a rt su d e ra ad g e ft om ti jd en s de zw an ge rs ch ap ge en R e le nz a te ge br ui ke n. U m ag ge en bo rs tv oe di ng g ev en w an ne er u R el en za g eb ru ik t. Het wer kz ame b es ta nd de el (z an ami vir ) zo u in d e moe de rme lk t ere ch t ku n en kom en. R ij va ar di gh ei d e n he t ge br ui k va n ma ch in es R e le nz a zo u ge en i nv lo ed h eb be n o p uw rij va ar di gh ei d en o p uw ve rmo ge n om mac hi ne s te b ed ie ne n. R el en za be va t la cto se e n mel ke iw it te n R e le nz a be va t mel ks ui ke r (la ct os e), en k an me lk eiwi te n be va t en. I nd ie n uw art s u he ef tm e ge de el d da t u be pa al de s ui ke rs n iet v er dr a gt, ne em da n co nt ac t op me tuw a rt sv o rd at u d it ge ne es mi d el i n em t. 3 Hoe g eb ru ik t u R ele nz a? Ge br ui k di t ge ne esm id de l alt ij d pr ec ie sz oa ls uw a rts o f ap ot he ke r u d at h e ft ve rt el d. T wijf el tu o ve r he t jui st e ge br ui k? Ne em da n co nt ac t op me tuw a rt so f ap ot he ke r. R e le nz a is e n ge ne es mi d el i np oe de rv or m, d at u vi a de mo nd t ot in d e lo ng en i nh al e rt do or mi d el v an e en t oe st el, d e D isk ha le r. Het po ed er z it in b li ste rv ak je s op e en R ot ad is k, di t is e n sc hi jf in a lumi ni umf ol ie d ie u in d e Dis kh al er st e kt. U m ag he t ge ne es mid de l in d e R ot ad is ks en ke l in ha le re n d o r mid de l va n de D is kh al er. Ge ef R el en za n ie ta an ki nd er en j on ge r d an 5 j a r. Wa n e r mo et u R el en za b eg in ne n g eb ru ik en? A ls u g ri ep h e ft. Om de b es te re su lt at en t eb er ei ke n, mo et u z o sn el mog el ij k R ele nz a be gi n en ge br ui ke n wan ne er u g ri ep sym pt ome n he ef t: v o r vo lw a s en en : bi n en 48 u ur n a de e er st es ym pto me n v o r ki nd er en : b in ne n 3 6 u r na d e e rs te sy mpt om en. Om gri ep t e he lp en v o rk om en A ls i ema nd v an uw g ez in g ri ep h e ft en u t e he lp en v o rk om en d at u o ok gri ep k ri jg t, mo et u z o sn el mog el ij k R ele nz a be gi n en ge br ui ke n na da t u met d ez e pe rs o n in c on ta ct b en tg ek om en : v o r vo lw a s en en e n ki nd er en : b in ne n 36 u ur na c on ta ct met d e be sme t e pe rs o n. A ls e r in uw bu ur t e n gr ie pe pi de mi eh e rs t, z al uw ar ts u z eg ge n wan ne er u R e le nz a moe t be gi n en g eb ru ik en. 2/10 v42 = v41+ Addition LOC details

3 Ho ev e l R ele nz a moe t u ge br ui ke n? Ho ev e l R el en za u mo et ge br ui ke n, h an gt a f va n he t fe it of u al g ri ep h e ft of R el en za ge br ui kt om gr ie p te he lp en vo or kom en. A ls u g ri ep h e ft V olw as se ne n en k in de re n ( va n 5 ja ar o fo ud er ) : de g eb ru ik el ijk e do se ri ng i s 2 inh al at ie s (2 bl is te rv ak je s) twe ema al p er d ag g ed ur en de 5 da ge n. Om gri ep t e he lp en v o rk om en Als iemand van uw gezin griep heeft: V olw as se ne n en k in de re n ( va n 5 ja ar o fo ud er ): de g eb ru ik el ijk e do se ri ng i s 2 inh al at ie s (2 bl is te rv ak je s) e nm a l pe rd ag ge du re nd e 10 d ag en. A ls e r in uw bu ur t e n gr ie pe pi de mi eh e rs t V olw as se ne n en k in de re n ( va n 5 ja ar o fo ud er ): de a an be vo le n d os er in g be dr a gt 2 i nh al ati es ( 2 bli st er va kj es ) e nma al p er d ag g ed ur en de 28 d ag en. He ef tu t e ve el va n R el en za g eb ru ik t? Al su p er o ng el uk t e ve el R el en za ge br ui kt, z al u h ie rwa ar sc hi jn lij k ge en p ro bl em en v an o nd er vi nd en. Al su z ic h ec ht er z or ge n ma kt o f zic h on wel v oe lt, v o ra l al s ua stm a of a nd er e lo ng pr ob lem en h e ft : V ra ag uw a rt som a dv ie s of c on ta ct e r uw a po th ek er of he t Anti gi fc en tr um (te l: 07 0/ ). B e nt u ve rg et en R ele nz a te g eb ru ik en? Wa n e r u e n d os is R el en za b en t ve rg et en, ne em da n uw ge br ui ke lij ke d os is z od ra u h et zi ch h er in ne rt e n do e ve rv ol ge ns v o rt z oa ls v o rd ie n. N e em g e n d ub be le d os is om e en v er ge te n do si si n te ha le n. A ls u s to pt met h et g eb ru ik v an R ele nz a Om gri ep t e be ha nd el en, is h et b el an gr ij k da t u de v ol le di ge du ur va n de b eh a nd el in g vo lt o it ( no rma al 5 d ag en ), o k al v oe lt u zi ch b et er. An de rs k un ne n d e gri ep sy mp tom en t er ug ke re n. Al su d e be ha nd el in g met R e le nz a e rd er wil st op pe n: V ra ag uw a rt som a dv ie s. Op d e ke er zi jd e va n de ze b ij slu it er v in dt u e en h an dl ei di ng di es ta p vo or s ta p ui tl eg th oe u d e R el en za D is kh al er mo et g eb ru ik en. L e es d ez e ha nd le id in g zo rg vu ld ig d o r vo or da t u de e er st ed os is g eb ru ik t. Als u no g vr ag en he ef to ve r he t ge br ui k va n de Di sk ha le r, vr a g da n a n uw ap ot he ke r om sa me n met u de i nst ru ct ie s te ov er lo pe n. Al se en v an de ze s ymp tom en b ij u op tr e dt : N e em o nm id de li jk c on ta ct o p met uw ar ts. 4 Mog el ij ke b ijw e rk in ge n Z o al se lk g en e smi d el k an o ok dit g en e smi d el b ijw erk in ge n h eb be n, a lk ri jg tn ie t ied er e n d a rme e te ma ke n Aandoeningen waar u moet op letten: Ernstige allergische reacties Deze treden zelden op en komen voor bij minder dan 1 op 1000 personen die Relenza gebruiken. De tekenen hiervan zijn: Verheven en jeukende huiduitslag (netelroos). Zwelling, soms van het gezicht, de mond of de keel, die het ademen bemoeilijkt. Flauwvallen. Ernstige huidreacties Deze bijwerkingen treden zelden op en komen voor bij minder dan 1 op 1000 personen die Relenza gebruiken: Huiduitslag met blaarvorming en roodheid die lijkt op speldenpuntjes (donkere vlekken in het midden omgeven door een lichtere ring en een donkere buitenring - erythema multiforme), wijd 3/10 v42 = v41+ Addition LOC details

4 B el gi ë bo ur g verbreide huiduitslag met blaarvorming en vervelling, vooral rond de mond, neus, ogen en genitaliën (geslachtsdelen) (Stevens-Johnson syndroom), ernstige vervelling van de huid over een groot deel van het lichaam (toxische epidermale necrolyse) Als u een van deze verschijnselen ervaart neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Stop onmiddellijk met het gebruiken van Relenza. Andere v a k v o rk om en de b ijw e rk in ge n De ze k ome n vo or b ij mi nd er d an 1 op 1 0 men se n di e R el en za g eb ru ik en : Andere s oms v o rk om en de b ijw e rk in ge n De ze k ome n vo or b ij mi nd er d an 1 op 1 0 me ns en d ie R e le nz a ge br ui ke n: Al su é én v an d ez e e f ec te n er va ar t: St a k h et g eb ru ik v an R ele nz a en r oe p on mid de l ij k med is ch e hu lp. Ne em co nt ac t op me t uw a rt s of met d e af de lin g sp oe dg e va l en v an h et d ic ht stb ij zij nd e zi ek en hu is. P lo ts e ge dr ag sw i jzi gi ng en, ha l uc in at ie s en st ui pe n T ij de ns b eh an de li ng m et R ele nz a z ijn g ed ra gs wij zi gi ng en, zo al sv erw ar dh ei d en e en re ac tiv it eit sv er li es, o pg et re de n. S omm ig e pe rs on en k un ne n o ok h al lu ci na tie s (d in ge n zi en, ho re n of vo el en die e r ni et zi jn )o f st ui pe n (a an va l en ) kri jg en d ie t ot bew us tz ijn sv er li es k un ne n le id en. Oud er s moe te n vo or al al er t zij n op d ez e sy mpt om en al s hu n ki nd o f tie ne r gr ie p he ef t. Dez e sym pt ome n wer de n va st ge st el d bij p er so ne n met g ri ep d ie ge en R ele nz a n ame n. Da ar om i s ni et gew et en o f ze t ewij te n zi jn a n R el en za. Hui du it sl ag. Een beklemd gevoel in de keel of op de borst, k or ta de mi gh ei d of pl ot se a dem ha li ng sp ro bl em en.al su a an e en lon gz ie kt e lij dt ( zo al s as tma o f CO PD), k an h et n od ig zi jn d at u tij de ns he tg eb ru ik v an R e le nz a on de r me dis ch t oe zi ch t st a t, vo or h et g ev al d at de ze bijw er ki ng b ij u op tr e dt. Opg ezw ol le n ge zic ht, mon d of k e l. N et elr o s (j eu ke nd e bu lt je s op d e hu id ). Flauwvallen en een licht gevoel in het hoofd. Als u zich onwel voelt wanneer u Relenza gebruikt, is het mogelijk dat u na het inhaleren van Relenza flauwvalt of een licht gevoel in uw hoofd krijgt. Voordat u de dosis Relenza inhaleert, moet u in een ontspannen houding gaan zitten. Na het inhaleren van de dosis moet u uw adem zo lang mogelijk inhouden als comfortabel is. Als u zich onwel voelt, is het beter dat er iemand bij u is wanneer u de dosis Relenza inhaleert. Al sé én v an de ze s ymp tom en b ij u op tr e dt : Ne em onm id de li jk c on ta ct o p met uw ar ts. He tme ld en v an bi jw er ki ng en Kri jg t ul as t va n bijw er ki ng en, ne em da n co nt ac t op me t uw a rt s of ap ot he ke r. Dit g el dt o k v o r mog eli jk e bi jwer ki ng en die n ie t in de ze b ij sl uit er st a n. U ku nt bi jwe rk in ge n o k re ch ts tr e ks me ld en v ia h et na ti on al e mel ds ys te em: F ed er a l ag en ts ch ap vo or g en e sm id de le n en g ez on dh ei ds pr od u ct en Af de lin g Vig ila nt ie E UR OST AT ION I Vi cto r Hort ap le in, 40 /4 0 B B r us sel We bs it e: ww. fa g.b e e -ma il: p at ie nti nf fa g -a fmp s. be L u xem bu rg Dir ec ti on d e la S an té Div is io n de la P ha rm ac ie et d es Mé di cam en ts Vil la L ou vi gn y Alé e Mar co ni L L u xem We bs it e: ht tp: / s.p ub li c. lu /fr /a ct ivi te s/ ph arm ac ie -me di ca me nt/ in de x. htm l Do or b ijwe rk in ge n te me ld en, k un t u on s he lp en me er i nf orm ati e te v er kri jg en o ve r de v ei li gh ei d va n dit g en e smi d el. 5 Hoe b ew a ar t u R ele nz a? B u ite n he t zi ch te n be re ik v an k in de re n h ou de n. 4/10 v42 = v41+ Addition LOC details

5 Ge br ui k R ele nz a o fd e Dis kh al er ni et me er n a de uiterste houdbaarheidsdatum. Die i st e vi nd en o p de d o s. B ew a r be ne de n 30 C. S po el g en e sm id de le n ni et do or d e go ot st e n of d e WC e n go oi ze n ie t in de v ui ln is ba k. Vra ag uw a po th ek er wa t um et ge ne es mid de le n mo et do en die u n ie tm e rg eb ru ik t. Z e wor de n da n op e en v er an two or de m ani er v er ni et ig d en k ome n ni et in h et mili eu t er ec ht. 6 In ho ud va n de v er pa k ki ng en o ve ri ge in fo rma ti e We lk e st of en z it te n er in R el en za? De we rk zam e st of is z an ami vi r( 5 mg pe r do si s). De a nd er e st of is l act os em on oh yd ra at ( da t mel ke iwit en b ev at ). Ho e zie t R ele nz a er ui t en h oe ve el z it er i ne en v er pa k ki ng? He tr e le nz a po ed er zit i nv ie r bli st er va kj es o p de z ilv er kl eu ri ge s ch ij fi n al umi niu mfo li e, ge na am d de R o ta di sk. E lk b li ste rv ak je b ev at 5 mg z an ami vi r. Het ge ne es mi d el wor dt l an gs d e mon d va n de R ot ad is k ge ïn ha le er d do or mi d el v an e en p la sti c to es te l, de Dis kh al er. R e le nz a is ve rk ri jg ba ar i n twe s o rt en v er pa k in g : e en 1 -d a gs s ta rt er sp ak da té én R ele nz a R ot ad is k en é én Dis kh al er b ev at, e en 5 - da ag s be ha n de li ng sp ak da tv ij fr e le nz a R ot ad is ks e n é n Disk ha le r be va t. Ni et al le ge no em de v er pa k in gs gr o t en wor de n in de h an de l ge br ac ht. Ho ud er v an de v er gu n in g v o r he t in d e ha nd el b re ng en en f ab ri ka nt Ho ud er v an d e ve rg un ni ng vo or h et i nd e ha nd el b re ng en GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, B-1300 Wavre F a br ik an t Glaxo Wellcome Production Zone Industrielle 2 Rue Lavoisier Evreux F ra nk ri jk of Aspen Bad Oldesloe GmbH Industriestrasse Bad Oldesloe Duitsland of Glaxo Operations UK Limited (handelend als GlaxoWellcome Operations) Harmire Road Barnard Castle County Durham DL12 8DT Verenigd Koninkrijk Afleveringswijze Op medisch voorschrift. Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE /10 v42 = v41+ Addition LOC details

6 Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op 07/2016 Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen: België/Luxemburg GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Tel: + 32 (0) /10 v42 = v41+ Addition LOC details

7 De Diskhaler bestaat uit drie delen: Haal de Diskhaler niet uit elkaar, tenzij u de stapsgewijze handleiding heeft doorgenomen. Mondstuk (met aan weerszijden een luchtgaatje) Wieltje Hierop past de Rotadisk Vingergreep Priknaald Deze naald doorprikt de blistervakjes op de Rotadisk, zodat het geneesmiddel klaar is om geïnhaleerd te worden Opklapdeksel De Rotadisk past in de Diskhaler De Rotadisk past op het wieltje van de Diskhaler. Elk van de vier blistervakjes op de Rotadisk bevat één dosis Relenza. Belangrijk: Let erop dat u geen blistervakjes op de Rotadisk doorprikt voordat u de Rotadisk in de Diskhaler steekt. Tussen twee inhalaties mag u de Rotadisk in de Diskhaler laten steken, maar de blistervakjes mogen slechts vlak voor inhalatie doorprikt worden. Houd de Diskhaler proper. Veeg het mondstuk na gebruik af met een doekje en plaats tussen twee inhalaties de blauwe beschermkap weer op de Diskhaler. 7/10 v42 = v41+ Addition LOC details

8 STAPSGEWIJZE HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN DE RELENZA DISKHALER Om een Rotadisk in de Diskhaler te steken: 1 Verwijder de blauwe beschermkap. Controleer of het mondstuk aan de binnen- en buitenkant proper is. 2 Neem de witte schuiflade vast zoals op de tekening staat aangegeven en trek deze helemaal uit. 3 Druk voorzichtig op de vingergrepen aan de zijkanten van de witte schuiflade. Maak de schuiflade los van het basisstuk. De witte schuiflade moet gemakkelijk loskomen. 4 Leg een nieuwe Relenza Rotadisk op het wieltje. Zorg ervoor dat de bedrukte zijde naar boven ligt en de blistervakjes naar onder. De blistervakjes passen in de gaatjes van het wieltje. 5 Duw de witte schuiflade weer in het basisstuk. Plaats de blauwe beschermkap weer op het toestel als u nog niet klaar bent om een dosis Relenza te inhaleren. 8/10 v42 = v41+ Addition LOC details

9 Om de inhaleerdosis klaar te maken: Doe dit enkel wanneer u volledig klaar bent om een dosis te inhaleren. 6 Houd de Diskhaler horizontaal. Houd de Diskhaler horizontaal Klap het opklapdeksel helemaal rechtop. Het deksel moet helemaal vertikaal staan, zodat het blistervakje volledig wordt doorgeprikt, zowel aan de boven- als aan de onderkant. Klap het deksel terug neer. Nu is de Diskhaler klaar voor gebruik. Houd de Diskhaler horizontaal totdat u de dosis geïnhaleerd heeft. A ls u an de re i nh al at iem ed ic at ie g eb ru ik t, le es d an Ge br ui k va n R ele nz a met i nh al ati eme di ca ti e vo or a dem ha li ng sp ro bl eme n i nr ub ri ek 2 v an d ez e bi jsl ui te r. Om de medicatie te inhaleren: 7 Plaats de Diskhaler nog niet in uw mond. Adem zo lang mogelijk uit en houd hierbij de Diskhaler ver verwijderd van uw mond. Blaas niet in de Diskhaler, anders blaast u het poeder uit de Rotadisk. Houd de Diskhaler horizontaal Steek het mondstuk tussen uw tanden. Klem uw lippen krachtig rond het mondstuk. Bijt niet op het mondstuk. Laat de luchtgaatjes aan weerszijden van het mondstuk onbedekt. Adem eenmaal snel en diep in via het mondstuk. Houd enkele seconden de adem in. Haal de Diskhaler uit uw mond. Houd nog enkele seconden of zo lang mogelijk de adem in. Om het volgende blistervakje klaar te maken (het tweede deel van uw dosis): 8 Trek de witte schuiflade helemaal uit (trek hem niet helemaal los) en duw hem vervolgens terug. Hierdoor zal het wieltje draaien zodat het volgende blistervakje zal verschijnen. 9/10 v42 = v41+ Addition LOC details

10 Herhaal zo nodig deze stap totdat er een vol blistervakje onder de priknaald verschijnt. Herhaal stappen 6 en 7 om het geneesmiddel te inhaleren. 9 Na het inhaleren van de volledige dosis (normaal twee blistervakjes): Wrijf het mondstuk met een doekje schoon en plaats de blauwe beschermkap weer op het toestel. Het is belangrijk dat u de Diskhaler proper houdt. Om de Rotadisk te vervangen: 10 Haal de Rotadisk uit de Diskhaler wanneer de vier blistervakjes leeg zijn. Steek een nieuwe Rotadisk in het toestel zoals aangegeven in stappen 1 tot 5. 10/10 v42 = v41+ Addition LOC details

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Relenza 5 mg/dosis inhalatiepoeder, voorverdeeld. zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Relenza 5 mg/dosis inhalatiepoeder, voorverdeeld. zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Relenza 5 mg/dosis inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Nieuwe computer. Koopgids. Panorama-foto s. Computer. Herfst Update. Efficiënt én veilig delen Op uw pc en netwerk. Workshops:

Nieuwe computer. Koopgids. Panorama-foto s. Computer. Herfst Update. Efficiënt én veilig delen Op uw pc en netwerk. Workshops: Computer Slechts 3, 50 23 17-31 oktober 2017 Vernieuwd Workshops: Nu nog leuker Autover: Zorgeloos back-uppen voor u getest Herfst Update Windows 10 opgefrist Problemen? App de FAQman! Nieuwe computer

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

Bactroban huidzalf GDS 15 v1.1 BIJSLUITER

Bactroban huidzalf GDS 15 v1.1 BIJSLUITER BIJSLUITER Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bactroban Huidzalf 2% hydrofiele zalf 20 mg/g mupirocine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

Bactroban neuszalf GDS 15 v1.1 BIJSLUITER

Bactroban neuszalf GDS 15 v1.1 BIJSLUITER Bactroban neuszalf GDS 15 v1.1 BIJSLUITER Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bactroban 2% Neuszalf 20 mg/g mupirocine (als mupirocine-calcium) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon,

Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, Nummer Toegang: 67 Plaatsingslijst van de gemeentelijke dienst sociale belangen, met de voorloper gemeentelijke dienst maatschappelijk hulpbetoon, 1907-1972. Archief Delft 67 Gemeentelijke dienst Sociale

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

BIJLAGE III ETIKETTERING EN BIJSLUITER

BIJLAGE III ETIKETTERING EN BIJSLUITER BIJLAGE III ETIKETTERING EN BIJSLUITER B. BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ZOVIRAX Labialis 50 mg/g, crème Aciclovir Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

bestemmingsplan Buitengebied 2014

bestemmingsplan Buitengebied 2014 PEIE EIESUIIE RIKE FUCIEUIIE (ER) bi izo - ii. () i EKEESEIE RIKE viiizo - bvi. (b) pobij ic viiizo - p. (v) vbijci - ic - ic bij vijaizo -. (v) vpp b p - ic - ai vijaizo - obiop. (v) vp p ij FUCIEUIIE

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma 2018 & VOORWOORD 2 3293 AUSTRALIË ROOD R H! I NU, C?! M,?. M é,. S,. B. D. H. D D H. O, E L, D H. Eé, :. E -. H,. O Cè C, S-É. D, -. E! N D H, H H E L AUSTRALIË ROOD ë; R;A W C S 2014 C V : : 14% : 12,95

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser.

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen Student: Bieke Vens Promotor: Prof. Dr. D. Verté Opdrachtgever: vzw S-Plus Academiejaar

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma " Modelcontract voor de levering van

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma  Modelcontract voor de levering van Bevestigingsbrief ma Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. n le rding v i i in vu lbaar Onze gegevens Naam: Postadres: Postcode: Plaats: Tel E-mailadres: D e le ve ran cie rsg,?ee ven s

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015 Bx Bië B x Sw kij k D N k w E K k R Ab Sv ië E ië k ij Gi k Fkijkk Z N70 k A T k N Fi Kz A P - H V E kw 0 Tc A Sc: Ei, HERE, DL, TT, I, ic P C., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GB, IGN, K NL, Oc Svy, Ei

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Richtlijnen voor het milieueffectrapport

Richtlijnen voor het milieueffectrapport 9-368 januari 2010 Richtlijnen voor het milieueffectrapport Aansluiting Nuth 8 december 2009 B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g A a n v u l l e n d a d v i e s v o o r r i c h t l i j

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ZOVIRAX Labialis, 50 mg/g, crème Aciclovir

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ZOVIRAX Labialis, 50 mg/g, crème Aciclovir BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ZOVIRAX Labialis, 50 mg/g, crème Aciclovir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

4.--,,.U),.. C > cp _. = - a y... 1: 7) a).-f, co c c C" = = = = (/) ---,-,-- _C LO,- 'cr LO L.- 0 C N CN.1 C \I,t - E "-

4.--,,.U),.. C > cp _. = - a y... 1: 7) a).-f, co c c C = = = = (/) ---,-,-- _C LO,- 'cr LO L.- 0 C N CN.1 C \I,t - E - J Z '6 2.S. 3 4 in _ z if r 71 VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST OPBAAR.) ' ) _ O a (I) " _8 D LU L izu ' 4= r). _ O3 U) 'j r) sz L I el l. IrD `2. 1) (1 ) u _) (7) ) a3 Z O (I) (1) 2 ()d In he faillissemen

Nadere informatie

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016

Bijlage 5 Overzicht leerlingen / scholen en schooltijden Peildatum 7 januari 2016 Bijlage 5 Overzicht leerling / schol schooltijd Peildatum 7 januari 2016 DE PERCELEN: Perceel Uitstapplaats Aantal locaties Aantal leerling 1 BREDA/RIJSBERGEN 21 94 2 OOSTERHOUT & VUGHT 6 43 3 KLUNDERT

Nadere informatie

41 luxe vrije sector huurwoningen. Huren in. Vermeer Kwartier. Schilderswijk - Den Haag

41 luxe vrije sector huurwoningen. Huren in. Vermeer Kwartier. Schilderswijk - Den Haag 41 luxe vrije sector huurwoningen Huren in Vermeer Kwrtier Schilderswijk - Den Hg tr uis t r t tr dst l w ord o d Ge J n Westeinde He nd str rik t rk M te Gro l gw ur Lociekrt eb pt m de Ge gel sin om

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Corsodyl 10 mg/g, gel voor dentaal gebruik chloorhexidinedigluconaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Corsodyl 10 mg/g, gel voor dentaal gebruik chloorhexidinedigluconaat Pagina 1/5 BE104973 België BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Corsodyl 10 mg/g, gel voor dentaal gebruik chloorhexidinedigluconaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Handboek AFD Berichten versie Bijlage B: Toegestane Branche overschrijdende combinaties

Handboek AFD Berichten versie Bijlage B: Toegestane Branche overschrijdende combinaties Branche omschrijving Code Dekking Ja/nee-vragen subdekkingen *) omschrijving 010 Ongevallen en ziekte AO Dekking arbeidsongeschiktheid PL_MVZBAO Mvz. beroeps AO J/N 010 OD Dekking ongevallen 010 PL Dekking

Nadere informatie

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren Druk op enter, loop met de pijltjes toetsen door het menu ( ) wanneer u bij het juiste programma bent bevestigt u dit met enter, u gaat d.m.v. van naar het door

Nadere informatie

HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL. ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam

HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL. ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL P ro e fs c h rift ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. H.G. Schmidt en volgens

Nadere informatie

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef L NL-v I W L V 10 B S 16 D 24 E F B 26 T! P 20 K! 21 V, 22 H v O 4 G 6 G 8 M v 18 I v A Z 23 Wz C V C T 6, C Px 65100 L T.: 0033 5 62 94 28 99 Fx: 0033 5 62 94 25 14 16 6 26 Z, v. E L v v. V,,? Dz z v

Nadere informatie

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref MAT) Goedgekeurde variatie (ID )

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref MAT) Goedgekeurde variatie (ID ) BIJSLUITER (CCDS 0110-06-07) (Ref. 24.03.2017 - MAT) Goedgekeurde variatie (ID 216576) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Surbronc 60 mg filmomhulde tabletten ambroxol hydrochloride Lees goed de

Nadere informatie

Anastrozole Teva 1 mg filmomhulde tabletten Anastrozole

Anastrozole Teva 1 mg filmomhulde tabletten Anastrozole BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Anastrozole Teva 1 mg filmomhulde tabletten Anastrozole Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. Bewaar

Nadere informatie

BT GROOT PRIJKELS. Infovergadering 22 februari 2017

BT GROOT PRIJKELS. Infovergadering 22 februari 2017 BT GROOT PRIJKELS Infovergadering 22 februari 2017 HISTORIEK 2 HISTORIEK - PLANNINGSPROCES! PRUP Afbaking kleinstedelijk gebied Deinze 2012! 2014 2015 : mobiliteit! 2015 : voorontwerp! 2016 : milieu-effect!

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Kinderliedjes voor Trompet

Kinderliedjes voor Trompet Krlieds voor Trompet Mie lam & c Mie lam me t, lam me t, lam me t. & Mie lam me t, lam me t ol. Mie ho vast & c Mie Mie Mie, ho maak vast, los, valt, aan dan tak tak val bo bo a... & Mie Mie Mie ho maak

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Molenvens. Magrietla Rijksweg N65. Olmenla. 22A t/m 26E. Helvoirtseweg. 19 t/m 37.

Molenvens. Magrietla Rijksweg N65. Olmenla. 22A t/m 26E. Helvoirtseweg. 19 t/m 37. H ijm / B A m A m A A w g Rij A B C D E F G H Miii v Ifuuu Miiu M Smi : Poji Fom Sh T Az x B i IN W i j z D k Siui uif km - km Tkigumm /m wwwoup A /m A A /m A k o A A B A A A /m o o o /m A Tk Tkigomhijvig

Nadere informatie

KO P E RS O PT I E L I J ST. 1 6 wo n i n g e n Y Am H om e, fa s e 3. TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. 7 3 2 0 AC Ap e ld o om

KO P E RS O PT I E L I J ST. 1 6 wo n i n g e n Y Am H om e, fa s e 3. TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. 7 3 2 0 AC Ap e ld o om ko o pm a n s TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. K a n a a l N oo rd 3 5 0 7 3 2 3 A M A p e l d oo rn P o s tb u s 4 1 2 4 7 3 2 0 AC Ap e ld o om Te l e foo n 0 5 5-5 2 2 2 3 4 1 Fa x 0 5 5-5 2 2 0

Nadere informatie

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n:

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n: Handleiding TYPO3 Handleiding en gegev ens CMS DR ecom m TY PO 3 Di t d oc ume nt bev a t e e n v er k or te ha ndl e i di ng Typo3 e n g ee ft u sne l e e n id e e va n de w e r ki ng e n ge br ui k er

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

BIJLAGE III ETIKETTERING EN BIJSLUITER

BIJLAGE III ETIKETTERING EN BIJSLUITER BIJLAGE III ETIKETTERING EN BIJSLUITER B. BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ZOVIRAX Labialis, 50 mg/g, crème Aciclovir Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

PANDID T E KOOP LIGGING PAND VRAAGPRIJS. Appartement m² Le opold de Wae lplaats 8, 1 B Antwe rpe n

PANDID T E KOOP LIGGING PAND VRAAGPRIJS. Appartement m² Le opold de Wae lplaats 8, 1 B Antwe rpe n ID T E KOOP LIGGING New Yo rkka a i 1 20 0 0 Ant w erp en 4 15.0 0 0 Appart em ent Appartement 2 1 1 101 m² 2017 ID 8 2 9 3 0 5 ID BESCHRIJVING Wonen aan het water, een combinatie van rust en absolute

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN VO-scholen niet in het bestand Van 391 VO-scholen hebben we gegevens staan in verzuimdata website 2010.xls. Van verschillende VO-scholen zijn de gegevens

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Pagina 1/4 BE106802 / BE191764 België BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER CORSODYL 2mg/ml, mondspoeling chloorhexidinedigluconaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Voorbereid voor de kom st van Jezus

Voorbereid voor de kom st van Jezus Voorbereid voor de kom st van Jezus 1. Inleiding n. a. v Tit u s 2: 1-1 5 E é n v a n d e k e n m e r k e n v a n e e n c h r i s t e n, e e n v o l g e l i n g v a n J e z u s, is d a t H ij J e z u s

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Zilversulfadiazine Aurobindo 10 mg/g, crème. zilversulfadiazine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Zilversulfadiazine Aurobindo 10 mg/g, crème. zilversulfadiazine 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1602 Pag. 1 van 7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Zilversulfadiazine Aurobindo 10 mg/g, crème zilversulfadiazine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom

Nadere informatie

Een hond gaat op reis

Een hond gaat op reis = 80-84 E hd gaat re * Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka E hd dwa keer keer ch, hij dwa steeds maar meer, Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka B steeds maar meer. Op le

Nadere informatie

Notitie Projectgroepen

Notitie Projectgroepen Notitie Projectgroepen Stichting Pleegoudersupport Zeeland Willem-Alexanderstraat 9 4388 HZ Oost-Souburg N o titie P ro je c tg ro e p e n I n le id in g In deze notitie wordt de organisatie en werkwijze

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie