Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)"

Transcriptie

1 Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei 1

2 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee leerlingen Oorzaken (ernstige) rekenwiskundeleerproblemen in VO Onderkennen en signaleren Dyscalculieprotocol en dyscalculiepaspoort Handelingssuggesties: compenseren en dispenseren 2

3 On tw ik k e lin g e n Wa a ro m zo v e e l a a n d a c h t v o o r re k e n e n? In s p e c tie ra p p o rt Aa n s lu itin g v o o rtg e ze t o n d e rw ijs o p h e t b a s is o n d e rw ijs ( ): s c h o le n v o o r v o zijn o n te v re d e n o v e r d e o n h e ld e rh e id o v e r h e t n iv e a u v a n h e t b a s is o n d e rw ijs. Er is b e h o e fte a a n n o rm e rin g v a n h e t e in d n iv e a u.. PPON ( ): d e v a a rd ig h e id v a n le e rlin g e n o p h e t g e b ie d v a n b e w e rk in g e n is e r s in d s o v e r d e h e le lin ie s te rk o p a c h te ru itg e g a a n. Da t g e ld t v o o r zo w e l o p te lle n e n a ftre k k e n, a ls v o o r v e rm e n ig v u ld ig e n e n d e le n e n s a m e n g e s te ld e b e w e r k in g e n. 3

4 Op lo s s in g e n /m a a tre g e le n Do o rg a a n d e re k e n - e n w is k u n d e lijn v a n 4 to t 1 2 to t 1 6 to t 1 8 ja a r. Te re a lis e re n d o o r: Do o rg a a n d e re k e n lijn v a n 4 to t 1 2 (1 8 ) ja a r m e t e in d d o e le n e n tu s s e n d o e le n p e r le e rja a r, m e t in d e b o v e n b o u w PO re fe re n tie n iv e a u s. Uitb re id in g n a a r e n in s a m e n w e rk in g m e t h e t VO (m e t e in d n iv e a u s ). Ve e l a a n d a c h t v o o r m o n ito rin g e n to e ts in g (to e ts k a le n d e rs ). 4

5 Orientatie Invullen van de TTR Algemene signaleringstoets Automatisering basisvaardigheden Signalen zijn: Weinig sommen, doch foutloos Specifieke fouten (telfouten, cijferomwisseling, omdraaien bij aftrekken met overschrijding, verwisseling tientallen en eenheden, leen- en onthoudfouten, verkeerd produkt, fouten bij sommen met een 0 erin) 5

6 Ca s u s 1 Me is je 1 4 ja a r, 3 v m b o Re k e n p ro b le m e n o p b a o (v e rd e re in fo rm a tie o n tb r e e k t) Sig n a le rin g /b e g e le id in g o p VO: In s ta p re k e n to e ts o n v o ld o e n d e Re k e n h u lp k la s 1 (n ie t v o ld o e n d e a fg e s lo te n ) In k la s 2 p e rio d e b e g e le id m e t n a tu u rk u n d e In k la s 3 b e g e le id in g Wa s in k la s 1 e n 2 ijv e rig e n b e re id w illig Ho e o p tim a a l b e g e le id e n Mo e t h e t s y s te m a tis c h e r, la n g d u rig e r, in te n s ie v e r? 6

7 Ca s u s 2 Me is je 1 2 ja a r, g ro e p 8 1 v m b o /k b l Re k e n p ro b le m e n o p b a o In g ro e p 3-5 rt (g e ric h t o p o p te lle n /a ftre k k e n to t 2 0 /1 0 0 m. b. v. Cu is in ia ire - m a te ria a l): n ie t s u c c e s v o l In g ro e p 6-8 ze lfs ta n d ig w e rk e n u it re k e n b o e k je s g ro e p 4-5 Cito e in d to e ts : 0 g o e d Gro e p 8 : d y s c a lc u lie v e rk la rin g (a d v ie s : h u lp m id d e le n /e x tra tijd ) Sig n a le rin g VO Co o rd in a to r o rg a n is e e rt (in o v e rle g m e t o u d e r s ) v o o r d e zo m e rv a k e e n o v e rle g m e t to e k o m s tig e w is k u n d e d o c e n t, m e n to r e n o rth o p e d a g o o g Ho e b e g e le id e n? 7

8 Oorzaken (ernstige) rekenwiskundeleerproblemen Te lv a a rd ig h e id Ge ta lb e g rip Ke n n is v a n r e k e n h a n d e lin g e n Ve rta le n v a n e e n p ro b le e m in re k e n h a n d e lin g e n Le e s v a a rd ig h e id Alg e m e n e p ro b le e m o p lo s s e n d e v a a rd ig h e d e n Ge h e u g e n c a p a c ite it Ge a u to m a tis e e rd e v o o rk e n n is So c ia a l- e m o tio n e le p ro b le m a tie k i. c. fa a la n g s t 8

9 In fo rm a tie o v e r d y s c a lc u lie 1. On d e rs c h e id in e rn s t/a a rd re k e n p ro b le m e n 2. jo n g e s to o r n is 3. De fin itie d y s c a lc u lie 4. Pre v a le n tie 9

10 On d e rs c h e id in e rn s t/a a rd re k e n p ro b le m e n 1. Ac h te rs ta n d e n b ij re k e n e n e n w is k u n d e 2. Le e rp r o b le m e n b ij re k e n e n e n w is k u n d e 3. Sp e c ifie k e le e rs to o r n is (d y s c a lc u lie ) 1 0

11 jo n g e s to o rn is Dy s c a lc u lie (ja re n 5 0 ) b e te k e n t in fe ite : s p e c ifie k e p ro b le m e n m e t d e a u to m a tic ite it b ij h e t re k e n e n, zo n d e r d a t d a a r e e n a a n w ijs b a a r g e h e u g e n te k o r t a a n te n g r o n d s la g lig t. Ja re n 6 0 e n 7 0 w e rd d it p ro b le e m g e k o p p e ld a a n h e rs e n b e s c h a d ig in g On d e rzo e k s e x p lo s ie s in d s In te rn a tio n a a l o. a. Da v id Ge a ry Sta n is la s De h a e n e : Ne d e rla n d s ta a lg e b ie d o. a. : Ha n s v a n Lu it, Wie d Ru ijs s e n a a rs, Ern e s t v a n Lie s h o u t (NL) An n e m a rie De So e te (B), Pe te r v a n Vu g t (B) He t Klo k h u is s p e c ia l o v e r d y s c a lc u lie (w w w. re k e n s to o rn is. n l) Ge e n c o n c e n s u s ( Dy s c a lc u lie in d is c u s s ie, ) We in ig h a n d v a tte n v o o r b e g e le id in g /b e h a n d e lin g 1 1

12 De fin itie d y s c a lc u lie 1 Dy s c a lc u lie is e e n s to o rn is d ie g e k e n m e rk t w o rd t d o o r h a rd n e k k ig e p ro b le m e n m e t h e t le re n e n v lo t/a c c u ra a t o p ro e p e n /to e p a s s e n v a n re k e n w is k u n d e k e n n is (fe ite n /a fs p ra k e n ). (w e rk d e fin itie : Va n Lie s h o u t, Va n Lu it & Ru ijs s e n a a rs, ) 1 2

13 De fin itie d y s c a lc u lie re k e n s to o rn is A. De re k e n k u n d ig e b e g a a fd h e id lig t, g e m e te n m e t e e n in d iv id u e e l a fg e n o m e n g e s ta n d a a rd is e e rd e te s t, a a n zie n lijk o n d e r h e t te v e rw a c h te n n iv e a u d a t h o o rt b ij d e le e ftijd, d e g e m e te n in te llig e n tie e n d e b ij d e le e ftijd p a s s e n d e o p le id in g v a n b e tro k k e n e. B. De s to o rn is v a n c rite riu m A in te rfe re e rt in s ig n ific a n te m a te m e t d e s c h o o lre s u lta te n o f d e d a g e lijk s e b e zig h e d e n w a a rv o o r re k e n e n is v e re is t. C. In d ie n e e n zin tu ig e lijk d e fe c t a a n w e zig is, zijn d e re k e n p ro b le m e n e rn s tig e r d a n d ie w e lk e h ie r g e w o o n lijk b ij h o re n. (DSM- IV, ) 1 3

14 Pre v a le n tie e n e tio lo g ie 2 to t 3 % (Va n Lie s h o u t, Va n Lu it e n Ru ijs s e n a a rs, ) 5 to t 8 % (Ge a ry & Ho a rd, ) Sto o rn is in d e n e u ra le p ro c e s s e n d ie in s ta a n v o o r re k e n e n (Th ie ry, ) Fa m ilia ir: k a n s 1 0 x g ro te r (Ge a ry, ) Co m o rb id ite it: ADHD, d y s le x ie, As p e rg e r 1 4

15 En k e le u its p ra k e n o v e r d y s c a lc u lie in d e v a k lite ra tu u r.. Vo o r k in d e re n m e t d y s c a lc u lie is v e rd e r re k e n o n d e rw ijs h o p e lo o s. Op b a s is v a n e e n e n k e l to e ts je k rijg t h e t k in d d it la b e l a l o p g e p la k t. Dy s c a lc u lie k o m t a lle e n v o o r b ij k in d e re n m e t e e n IQ b o v e n d e Bij h e t d o e n v a n r e k e n o n d e rzo e k h o e f je a lle e n m a a r te k ijk e n n a a r h o e h e t k in d re k e n t. 1 5

16 Wa t zijn d e b e la n g rijk s te p ro b le e m g e b ie d e n? Pro b le m e n m e t d e k e n n is v a n d e e e n v o u d ig e te lrije n e n m e t p o s itio n e le o rd e n in g (n ie t w e te n d a t d e 1 in 2 1 e e n a n d e re w a a rd e h e e ft d a n d e 1 in 1 8 ). Pro b le m e n m e t h e t h e rk e n n e n v a n r e k e n k u n d ig e s y m b o le n (in g ro te g e ta lle n a ls e n in te k e n s a ls %, >, :,. Mo e ite m e t h e t a d e q u a a t o p s te lle n e n g ro e p e re n v a n g e ta lle n b ij b e re k e n in g e n. Ze w o rd e n n ie t c o m p e te n t in h e t v lo t o p lo s s e n e n b lijv e n tra a g in h e t re k e n e n (h e t a u to m a tis e re n is e e n b lijv e n d p ro b le e m ). 1 6

17 Gro o t p ro b le e m is e n b lijft: a u to m a tis e rin g Vo o r jo n g e k in d e re n m e t d y s c a lc u lie is h e t a l e e n h e le k lu s o m b ijv o o rb e e ld h e t a n tw o o rd o p 7 x 8 a ls g e a u to m a tis e e r d e k e n n is o p te s la a n. We llic h t n e t zo m o e ilijk a ls v o o r o n s h e t a n tw o o r d o p 4 1 x 3 7 is te o n th o u d e n. Ve rs c h il: w ij k e n n e n s tra te g ie e n o m d it s o o rt o p g a v e n m e n ta a l v lo t o p te lo s s e n. Au to m a tis e re n m e m o ris e re n. 1 7

18 Wa n n e e r is e r s p ra k e v a n d y s c a lc u lie? Dis c r e p a n tie tu s s e n p o te n tie le m o g e lijk h e d e n e n re k e n k e n n is. Aa n h e t e in d v a n h e t b a s is o n d e rw ijs te n m in s te 2 ja a r a c h te rs ta n d. On d a n k s g e ric h te h u lp (RT) w e in ig p ro g re s s ie. Op jo n g e le e ftijd v e e la l a l m o e ite m e t (v o o r b e re id e n d ) re k e n e n. 1 8

19 Dia g n o s tie k v a n d y s c a lc u lie Do o r w ie Ge s p e c ia lis e e rd e g e d ra g s d e s k u n d ig e (o rth o p e d a g o o g - g e n e ra lis t, K& J- p s y c h o lo o g, GZp s y c h o lo o g ) In h o u d o n d e rzo e k Aa rd e n e rn s t r/w p ro b le e m (n e u ro )p s y c h o lo g is c h o n d e rzo e k n a a r in te llig e n tie, in fo rm a tie v e rw e rk in g, e n e v e n tu e e l g e h e u g e n, a a n d a c h t, e x e c u tie v e fu n c tie s, e m o tio n e le a s p e c te n Ge ric h t o p b e s c h r ijv in g, b e p a lin g e n v e rk la rin g v a n d e s p e c ifie k e re k e n - e n w is k u n d e s to o rn is e n b ie d e n v a n h a n d e lin g s g e ric h t a d v ie s 1 9

20 Dy s c a lc u lie v e rk la rin g Ko rte b e s c h rijv in g a a r d e n e rn s t s to o rn is e n v a s ts te llin g d y s c a lc u lie Be s c h rijv in g o n d e rw ijs - e n b e g e le id in g s b e h o e fte Sp e c ifie k e b e g e le id in g /b e h a n d e lin g (e x te rn, in d e k la s ) (im )m a te rie le v o o rzie n in g e n Dis p e n s a tie s Fa c ilite ite n e x a m e n : e x tra tijd 2 0

21 Sig n a le re n v a n e rn s tig e re k e n - e n w is k u n d e p ro b le m e n Ve rza m e l a c tie f g e g e v e n s v a n b a o, v a k d o c e n t, o u d e rs Aa rd e n e rn s t re k e n p ro b le m e n In fo rm a tie o v e r (in )e ffe c tiv ite it v a n g e b o d e n h u lp Sp e c ifie k e o n d e rw ijs b e h o e ft Be s p re e k m e t ll h e t r/w p ro b le e m Aa rd e n e rn s t re k e n p ro b le e m In d iv id u e le h u lp v ra a g Ge za m e n lijk e b e s lis s in g Be h o e fte a a n a a n v u lle n d e d ia g n o s tie k (s c h o o l/e x te rn ) Sta rt b e g e le id in g s c h o o l In s c h a k e le n e x te rn e b e h a n d e la a r v ia o u d e rs 2 1

22 Brugklasbrede screening rekenen/wiskunde 1. Brugklasbreed signalering automatisering door docenten/mentoren (1e schoolweek) 2. Tussen de 20 en 40% uitval (correctie door docenten/mentoren) (2e schoolweek) 3. Zwakste 20% bredere signaleringstoets (afname door RT-er en/of zorgcoordinator) (3e schoolweek) 4. Helft valt uit en wordt doorverwezen naar orthopedagoog voor nadere analyse (4e schoolweek) 5. 2 leerlingen voor nader onderzoek (5e schoolweek) 6. Rest uitvallers naar reteaching (5e schoolweek 2 2

23 Organisatorisch continuüm rekenproblemen S ta p Inho ud 1 Kw a lite it in s tru c tie g e d ra g e n k la s s e n m a n a g e m e n t 2 Ju is te u itv o e rin g v a n e ffe c tie v e m e th o d e s v o o r re k e n e n - w is k u n d e 3 Ge b ru ik le e rlin g v o lg s y s te e m v o o r re k e n - w is k u n d e 4 Va s ts te lle n v a n p o te n tië le u itv a lle rs (zw a k s te 2 5 % ). Diffe re n tia tie b ij h e t re k e n - w is k u n d e o n d e rw ijs Aa n p a k b in n e n d e k la s 5 Va s ts te lle n v a n le e rlin g e n m e t e rn s tig e re k e n p r o b le m e n (zw a k s te 1 0 % ) In d iv id u e le in s tru c tie 6 Va s ts te lle n v a n a c h te rs ta n d e n h a rd n e k k ig h e id v a n h e t re k e n p ro b le e m ; v e rm o e d e n v a n d y s c a lc u lie (± 5 % ) 7 Ps y c h o d ia g n o s tis c h o n d e rzo e k n a a r d e e rn s tig e re k e n p ro b le m e n / d y s c a lc u lie 8 Ge s p e c ia lis e e rd e b e h a n d e lin g 9 Co a c h in g v a n d e le e rlin g e n m e t e rn s tig e re k e n p ro b le m e n / d y s c a lc u lie 2 3

24 Be g e le id in g v a n (e rn s tig e ) r/w - p ro b le m e n (n o g ) g e e n p r o to c o l (ERW& D) (v o o r lo p ig ) ze lf ra a d p le g e n v a n b ro n n e n u it o. a. v a k d id a c tie k e n o rth o d id a c tie k Ru ijs s e n a a rs, v a n Lie s h u it & Va n Lu it: Re k e n p ro b le m e n e n d y s c a lc u lie ( ) De So e te & Bra a m s : Kin d e re n m e t d y s c a lc u lie ( ) Va n Vu g t ( ) On d e rs c h e id Sp e c ifie k e b e g e le id in g d y s c a lc u lie (in d iv id u e e l n iv e a u ) Alg e m e n e b e g e le id in g r/w - p ro b le m e n (s c h o o l-, g ro e p s - e n in d iv id u e e l n iv e a u ) 2 4

25 Be le id De w e t is n ie t e e n d u id ig a ls h e t g a a t o m re g e lg e v in g b ij d y s c a lc u lie. He t m in is te rie v a n OCW h e e ft in a p ril d e n o titie VO/OK/ / u itg e g e v e n : h u lp m id d e le n e n v rijs te llin g e n v o o r le e rlin g e n m e t e e n b e p e rk in g, zo a ls d y s le x ie e n d y s c a lc u lie. De ze n o titie is in ja n u a ri a a n g e v u ld m e t d e n o titie On th e ffin g s m o g e lijk h e d e n e n h u lp m id d e le n v o o r le e rlin g e n m e t e e n b e p e rk in g, zo a ls d y s le x ie e n d y s c a lc u lie. 2 5

26 De v is ie v a n h e t m in is te rie He t m in is te rie w ijs t e ro p d a t e e n n o titie g e e n o ffic ie e l s tu k is. We l g e e ft h e t m in is te rie a a n d a t zij a ls v u is tre g e l h a n te re n : a lle s w a t d e le e rlin g n o d ig h a d e n o p g ro n d v a n e e n d e s k u n d ig e n v e rk la rin g d o o r d e s c h o o l to e g e s ta a n w e rd o m zijn s c h o o llo o p b a a n te k u n n e n v e rv o lg e n, d ie h u lp m id d e le n e n v r ijs te llin g e n g e ld e n o o k v o o r h e t e x a m e n. 2 6

27 De d ire c te u r v a n d e s c h o o l h e e ft b e s lis s in g s b e v o e g d h e id He t e in d e x a m e n w o rd t a fg e n o m e n d o o r d e s c h o o l e n d e s c h o o l zo rg t e r v o o r d a t d e k a n d id a a t d a a r to e in s ta a t is, m e t b e h u lp v a n s c h rijfg e re i, p a p ie r, e e n ta fe ltje, v o ld o e n d e v e rlic h tin g, e n zo v o o rt. Artik e l 5 5 v a n h e t Ein d e x a m e n b e s lu it g e e ft d e d ire c te u r d e v o lg e n d e b e v o e g d h e id :. to e s ta a n d a t e e n g e h a n d ic a p te k a n d id a a t (le e s : e e n le e rlin g m e t d y s c a lc u lie ) h e t e x a m e n g e h e e l o f g e d e e lte lijk a fle g t o p e e n w ijze d ie is a a n g e p a s t a a n d e m o g e lijk h e d e n v a n d ie k a n d id a a t. In d a t g e v a l b e p a a lt d e d ire c te u r d e w ijze w a a ro p h e t e x a m e n za l w o rd e n a fg e le g d. De e x a m e n c o n d itie s zijn d u s e e n za a k v a n d e s c h o o l. 2 7

28 Pro to c o l ERWD La n d e lijk p ro to c o l v o o r in te g ra le a a n p a k e rn s tig e re k e n /w is k u n d e p ro b le m e n e n d y s c a lc u lie (ERWD) v o o r 4 to t 1 8 ja a r. Sin d s k o rt is h e t d e p ro je c tg ro e p d u id e lijk d a t e rn s tig e re k e n /w is k u n d e p ro b le m e n e n d y s c a lc u lie n ie t o n d e r é é n n o e m e r b e g re p e n k u n n e n w o rd e n. De in s te e k is zo g o e d m o g e lijk o n d e rw ijs d o e n v e rzo rg e n to t e n m e t g ro e p 5. d e k in d e re n d ie d a n n o g a a n zie n lijk a c h te rb lijv e n zijn w e llic h t k in d e re n m e t d y s c a lc u lie. 2 8

29 Dy s c a lc u lie p ro to c o l (H)Erk e n n in g In fo rm a tie Be le id t. a. v. d ia g n o s tis c h e e n b e h a n d e lc y lc u s Fa c ilite r in g ( w w w. m in o c w. n l/v o / /h u lp _ e n _ v rijs te llin g _ d y s le x ie. p ) Hu lp m id d e le n Ha n d v a tte n v o o r d o c e n te n Dy s c a lc u lie v e r k la rin g Dy s c a lc u lie p a s p o o rt 2 9

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

ira-t 2001 : thema s

ira-t 2001 : thema s 61702 ira-t 2001 : thema s Milieu- en natuurrapport in zakformaat T T V M e t vra g e n o f su g g estie s k u n t u o n s co n ta c te re n o p h e t vo lg e n d e adres: I n l e i d i n g M i r a - t

Nadere informatie

r-, ",ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij

r-, ,ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij V L A A M S IN S r ( T '!! i t r-, ",ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij 2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie

Nadere informatie

- Rmguftj Kruislomp. Voor e v e n tu e le vragen kun je te r e c h t b i j R o b e rt W iel in g a, 03402-42257., trindijijcklaan.

- Rmguftj Kruislomp. Voor e v e n tu e le vragen kun je te r e c h t b i j R o b e rt W iel in g a, 03402-42257., trindijijcklaan. H et programma z i e t e r a ls v o lg t u i t. 10.00 u u r. Algemene le d e n v e rg a d e rin g. T o t 12.30 u u r. G ro te pauze. G elegenheid t o t in fo rm e e l c o n ta c t, e te n en d r in k e

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCH AP S- EN GEW ESTREGERINGEN GEMEINSCH AF TS- UND REGIONAL REGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCH AP S- EN GEW ESTREGERINGEN GEMEINSCH AF TS- UND REGIONAL REGIERUNGEN 2380 8 M O N IT E U R B E L G E 0 4.0 5.20 0 7 B E L G IS CH S T A A T S B L A D GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCH AP S- EN GEW ESTREGERINGEN GEMEINSCH AF TS- UND REGIONAL REGIERUNGEN

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ:

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur der Economische Diensten DIENST VOOR DE ZEEVISSERIJ Koninginnelaan 59 8400 Oostende ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: - Het "Fonds voor scheepsjongens

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 - -

Jaarverslag 2012 - - Jaarverslag 2012 - - Colofon ANBI verklaring Stichting Antwoord heeft de beschikking voor Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ontvangen, waardoor giften aan Stichting Antwoord voor de belasting aftrekbaar

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf!

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf! AUTEURSRECHT @ INTERNET M arie-christine JANSSENS Hendrik VA N HEES m ' UGf! IN H O U D INHOUD I. IN L E ID IN G... 11 1. H et auteursrecht en zijn impact op het dagelijks leven... 11 2. H et auteursrecht

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

De wereld draait door. Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013

De wereld draait door. Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013 De wereld draait door Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013 Stelling 1. 2012 was een. 1.. slecht jaar 2.. matig/redelijk jaar 3.. goed jaar 2 Stelling 2. 2013 wordt een beter jaar dan 2012 Ja

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen

Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen Fact sheet 200-4 Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen Auteur: M. Tumewu Het ministerie van Justitie acht het van belang dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat conflicten escaleren en (onnodig)

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

11Stap 11Co rectiesverzenden

11Stap 11Co rectiesverzenden 11Stap 11Co rectiesverzenden Me t d e aan g ifte lo o n he ffin g e n le ve rt u o n s g e d e taille e rd e in ko m e n sg e g e ve n s p e r w e rkn e m e r aan (w e rkn e m e rsg e g e ve n s). D e

Nadere informatie

0.44 12.58 20 M ame plaa gooi. doi ; raii

0.44 12.58 20 M ame plaa gooi. doi ; raii VIJFDE JAARGANG - Nr 10 15 P R IJS VRÜJDAG 10 AART 1950 HET NIEUW 2 FR. VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG - VISSCHERUBLAD ardí maa bel íe n b boo op i AART 1 W 10.20 22.4» 2 D 11.08 23.30 4 5 6 7 8 9 10 11 Z 0.07

Nadere informatie

Databeheer bij bet W aterbouwkundig Laboratorium - de lin k tussen hydrologie en mythologie?

Databeheer bij bet W aterbouwkundig Laboratorium - de lin k tussen hydrologie en mythologie? P. Viaene, K. Beys, K. Van Eerdenbrugh en F. Mosîaert Waterbouwkundig Laboratorium Databeheer bij bet W aterbouwkundig Laboratorium - de lin k tussen hydrologie en mythologie? H e t W aterb o u w ku n

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Burgemeester Jacobs heeft aangegeven dat hij per 1 november 2012 stopt

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND VOLTIJD EN DUAAL De Geboorte Ambitie Naval Architecture: Leading Center of Engineering Education in design and construction Top 10% Dutch HBO Engineering Education & Training Produce

Nadere informatie

C h a p t e r 7 S A M E N V A T T IN G H e t v e r t r a a g d o p g a n g k o m e n v a n e e n n ie r d ie n e t g e t r a n s p la n t e e r d is, o f t e w e l d e la y e d g r a ft fu n c t io n (D

Nadere informatie

De openbare verdediging zal plaatsvinden op donderdag 17 februari 2011 om 11.30 u ur door Bart Johan Vincent Keupink geboren te Dordrecht

De openbare verdediging zal plaatsvinden op donderdag 17 februari 2011 om 11.30 u ur door Bart Johan Vincent Keupink geboren te Dordrecht D a d e r s c h a p b ij w e t t e l ij k e s t r a f r e c h t e l ij k e z o r g p l ic h t b e p a l in g e n Ov e r h e t g e d r a g in g s b e s t a n d d e e l z o r g e n in h e t m a t e r ië

Nadere informatie

Media Plaza 4 november 2008. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl

Media Plaza 4 november 2008. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Media Plaza 4 november 2008 - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Agenda Introductie Introductie in SQL-Ledger ERP Koppelingen Live? Vragen 03-11-08 Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 2

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

borgerhout Afvalwaterafvoer Antwerpse ruien HUIDIGS FUnCTIE vnn dg Ruisn Gfl ESRGTS flfvoermetinжйd

borgerhout Afvalwaterafvoer Antwerpse ruien HUIDIGS FUnCTIE vnn dg Ruisn Gfl ESRGTS flfvoermetinжйd WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM borgerhout Afvalwaterafvoer Antwerpse ruien HUIDIGS FUnCTIE vnn dg Ruisn Gfl ESRGTS flfvoeretinжйd Vlaas Waterbouwkundig Laboratoriu M inisterie van de Vlaase Geeenschap Departeent

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Vo o r e e n g lo baal indruk v an mijn aanbo d: Kijk o p e e rs te indruk bo v e naan mijn s ite. De datum achter het item geeft de actualiteit aan

Vo o r e e n g lo baal indruk v an mijn aanbo d: Kijk o p e e rs te indruk bo v e naan mijn s ite. De datum achter het item geeft de actualiteit aan Affiches Bureau Total Des ign 1963) Beste belangstellende, Voorgesteld: Dirk de Wit Mijn verzameldrang uit het recente verleden heeft geleid tot een collectie design documentatie, waarvan ik deels afscheid

Nadere informatie

DONDERDAG 9 FEBRUARI 1984 aanvang 20.00 u u r V re d e h o rs t, T a rth o rs t 1, Wageningen

DONDERDAG 9 FEBRUARI 1984 aanvang 20.00 u u r V re d e h o rs t, T a rth o rs t 1, Wageningen * OUD WAGENINGEN V e rsch ijn t tenm inste eenmaal p er kwartaal 12e jaargang - n r.1 - fe b ru a ri 1984 MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE VERENIGING "OUD-W AGENINGEN" R ed actie : Abersonlaan 13" - 6703

Nadere informatie

NSO ROADMAP 2.0. Nico van Putten NSE, Noordwijk 29 oktober 2010. Netherlands Space Office

NSO ROADMAP 2.0. Nico van Putten NSE, Noordwijk 29 oktober 2010. Netherlands Space Office NSO ROADMAP 2.0 Nico van Putten NSE, Noordwijk 29 oktober 2010 1 Inhoud: Waarom? Proces Strategische clusters Tijdsplanning 2 Roadmap 2.0 is onderdeel van NSO Strategie Gebruik staat centraal Benutting

Nadere informatie

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Stadsregio Midden-Holland Wbv GWVlist Wst Gouderak 335 Stadsregio Rotterdam 1.085 Wst Samenwerking 239

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/87179

Nadere informatie

afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 24 november 2005 (*)

afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 24 november 2005 (*) pagina 1 van 7 B ELA N GRI JKE JU RI D I S CHE KEN N I S GEVI N G Op de informatie op deze site is verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.

Nadere informatie

Ho. 4. A p r i l. 1 9 3 5. n a ar B e rlh n» i Pa r l Js# ik kon Tan London en wij gaan sanen de ^ ^ Pï n a t l?ke m ededelingen", d ie 31r John Sinon

Ho. 4. A p r i l. 1 9 3 5. n a ar B e rlh n» i Pa r l Js# ik kon Tan London en wij gaan sanen de ^ ^ Pï n a t l?ke m ededelingen, d ie 31r John Sinon D E A R B E I D E R S R A A D iuainmiiiitiiiiiiihminiiiniiiiimuihüiiuibiimumibiii»n ii.btïïtwit. B e s c h o u w i n g e n Ho. 4. A p r i l. 1 9 3 5 W a a r h e e n g a a t E u r o p a? n a ar B e rlh

Nadere informatie

KO P E RS O PT I E L I J ST. 1 6 wo n i n g e n Y Am H om e, fa s e 3. TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. 7 3 2 0 AC Ap e ld o om

KO P E RS O PT I E L I J ST. 1 6 wo n i n g e n Y Am H om e, fa s e 3. TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. 7 3 2 0 AC Ap e ld o om ko o pm a n s TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. K a n a a l N oo rd 3 5 0 7 3 2 3 A M A p e l d oo rn P o s tb u s 4 1 2 4 7 3 2 0 AC Ap e ld o om Te l e foo n 0 5 5-5 2 2 2 3 4 1 Fa x 0 5 5-5 2 2 0

Nadere informatie

MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID

MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID 2014 Gemeente Stichtse Vecht Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek oktober 2014 Projectnummer 5 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel A50 richti Uden/Ossng Ve g h e l h sc d on m A50 richti Eindhovenng l He 2 Bo Ontdek De Scheifelaar in Veghel De Sc he ife la a r is b e r e ikba a

Nadere informatie

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n.

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n. Ridderkerk A, A, A, A e, e, e en e verdieping Driekamerappartement m Royale woonkamer/keuken van circa 0 m met veel lichtinval en een aangrenzend balkon. op de eerste verdieping. Privé parkeerplaats op

Nadere informatie

Optimalisatie van het medicatieproces in een APZ

Optimalisatie van het medicatieproces in een APZ 1 Optimalisatie van het medicatieproces in een APZ Kleine historische schets (Nul)meting kwaliteitsdecreet Opzet kwaliteitsschema Proces en Software Tweede meting Bemerkingen Verdere stappen Tom De Clercq

Nadere informatie

HET N I E U W. V orige w eek w erd a a n a lle g ro o t. v a n v e rse zeevis. I k h eb de eer u m e d e te d e le n d a t

HET N I E U W. V orige w eek w erd a a n a lle g ro o t. v a n v e rse zeevis. I k h eb de eer u m e d e te d e le n d a t ! HET N I E U W I ERE J A A R G A N G - Nr 7 ri 19! 1 in e vf 60 betri :el. voor Ise Z en pali [1 PRIJS : 2 FR. R I J A G 17 F E B R U A R I 1950 1 2 3 4 ISSCHERUBLA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nadere informatie

GIS en water: de gevolgen van overstromingen en watertekorten

GIS en water: de gevolgen van overstromingen en watertekorten 1 - ' dr>l V / M a n d h c t V g c il! ) i A GIS en water: de gevolgen van overstroingen en watertekorten K V IV, A n tw e r p e n F. M o s ta e r t & W.V a n n e u v ille W aterbouwkundig Laboratoriu

Nadere informatie

Arrêt de la Cour. afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.

Arrêt de la Cour. afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. pagina 1 van 11 B ELA N GRI JKE JU RI D I S CHE KEN N I S GEVI N G Op de informatie op deze site is verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 18 oktober 2001 (1)

afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 18 oktober 2001 (1) pagina 1 van 7 B ELA N GRI JKE JU RI D I S CHE KEN N I S GEVI N G Op de informatie op deze site is verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Onderwerpen presentatie

Onderwerpen presentatie Wat Werkt? Voor het team is duidelijk geworden dat zij als leerkrachten de belangrijkste schakel zijn om opbrengsten te verhogen. Ze onderschrijven dat ze in staat moeten zijn om een goede instructie te

Nadere informatie

e e n b o s t u l p e n

e e n b o s t u l p e n een bos tulpen E e n p r o j e c t v a n Ge r C. Bo u t, Al b e d a Co l l e g e, Euroskills 2008, KMR, OBM-Ri j n m o n d, PWS, SKVR e n Villa Ze b r a Tulpen uit Amsterdam??? Nee, natuurlijk niet: Tulpen

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Akoestische Meetmethoden en Meetapparaten

Akoestische Meetmethoden en Meetapparaten Tijdschrift van het Nederlands Radiogenootschap DEEL 23 No. 6 1958 Akoestische Meetmethoden en Meetapparaten door J. J. G eluk * ) Inleidende voordracht gehouden voor het N ederlands R adiogenootschap

Nadere informatie

Dr. Elianne Roelandse Koop VU Medische Centrum en P rof.dr. Hans W illems Universitair Medisch Centrum St Radboud

Dr. Elianne Roelandse Koop VU Medische Centrum en P rof.dr. Hans W illems Universitair Medisch Centrum St Radboud Dr. Elianne Roelandse Koop VU Medische Centrum en P rof.dr. Hans W illems Universitair Medisch Centrum St Radboud met dank aan Christine Ruiter, NVKC bureau Kenmerken competentie gebaseerd door de kcio

Nadere informatie

Cory Doctorow. Uitgeverij De Vliegende Hollander

Cory Doctorow. Uitgeverij De Vliegende Hollander Little Brother Cory Doctorow Uitgeverij De Vliegende Hollander U itg e v e rij De V lie g e nd e H olla nd e r s te lt a lle s in h e t we rk om op m ilie u v rie n- d e lijk e e n d u u rz a m e wijz

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: HOE KIEST U EEN STUK?

Hoofdstuk 4: HOE KIEST U EEN STUK? fo to 2 Hoofdstuk 4: HOE KIEST U EEN STUK? Nu w e d e v e r s c h ille n d e g e n r e s k e n n e n, is h e t h e e l b e la n g r ijk o m v o o r uw v e r e n ig in g o f s c h o o l h e t m e e s t

Nadere informatie

1. K. S la g e r G e e r lig sla n d 2 S ta p h o r st. 23. Ja c. V issc h e r O u d e R ijk sw e g 394 R o u v e e n

1. K. S la g e r G e e r lig sla n d 2 S ta p h o r st. 23. Ja c. V issc h e r O u d e R ijk sw e g 394 R o u v e e n 1 KANDIIDATENLIIJJST 2010 1. K. S la g e r G e e r lig sla n d 2 S ta p h o r st 2. J. V issc h e r O u d e R ijk sw e g 235 R o u v e e n 3. ir. L. T a le n G e m e e n te w e g 33 S ta p h o r st 4.

Nadere informatie

Slimme financiering van zorgvastgoed. George Muller & John Reimerink Realink Consultancy & JR Care

Slimme financiering van zorgvastgoed. George Muller & John Reimerink Realink Consultancy & JR Care Slimme financiering van zorgvastgoed George Muller & John Reimerink Realink Consultancy & JR Care Slimme financiering van zorgvastgoed John Reimerink & George Müller i n f o @ r e a l i n k. n l 06-34855943

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Bouwstenen om te komen tot een coherent en efficiënt adaptatieplan voor Vlaanderen Eindrapport

Bouwstenen om te komen tot een coherent en efficiënt adaptatieplan voor Vlaanderen Eindrapport Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Bouwstenen om te komen tot een coherent en efficiënt adaptatieplan voor Vlaanderen Colofon Foto titelblad : In te r

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009.

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009. Bijlage. Beantwoordinq van vragen uit de insectensector over de mogelijkheden en restricties m.b.t. de vervoederinq van insecten(-producten) aan nezelschaps- en landbouwhuisdieren. De insectensector heeft

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN

BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN o NATIONALE BANK VAN BELGIË AFDELING STUDIËN EN DOCUMENTATIE BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1941-1950 DEEL I Verschijnt om de tien jaar NATIONALE BANK VAN BELGIË Afdeling Studiën en Documentatie T

Nadere informatie

C T D. M in im in p rjjs Fi. 0.25. M a U D S C H S I F f. UitgegQvon door do Coaauniartenbond "SPAKTACUS".

C T D. M in im in p rjjs Fi. 0.25. M a U D S C H S I F f. UitgegQvon door do Coaauniartenbond SPAKTACUS. C T D M a U D S C H S I F f v o o r d e R e v o lu tio n n a ir S o c ia lis tis c h e A rb e id e rs b e w e g in g. F e b ru a ri 1 9 4 5. UitgegQvon door do Coaauniartenbond "SPAKTACUS". M in im in

Nadere informatie

Energie Jaarverslag 2011 Hanzehogeschool Groningen

Energie Jaarverslag 2011 Hanzehogeschool Groningen Energie Jaarverslag 2011 Hanzehogeschool Groningen J.H. Krol Facilitair Bedrijf H. Sloothaak Facilitair Bedrijf J.F. Lukkien Stafbureau FEZ E. Leinenga Nijeboer-Hage Technisch adviseurs versie 0.8 9 juli

Nadere informatie

Duurzaamheid in een notendop

Duurzaamheid in een notendop Duurzaaheid i e otdop Savattig Duurzaaheidsvslag 2009 Astda RAI heeft hoge abities op het gebied va Maatschappelij Vatwoord Ode. We hebb os voorgo o i 2013 de eest duurzae locatie voor evet te zij i Europa.

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

m * persdienst verint Verantwoording v r i jw i l l i g e b ijd r a g e n 33 Nov. *35-27 Ja n. *36.

m * persdienst verint Verantwoording v r i jw i l l i g e b ijd r a g e n 33 Nov. *35-27 Ja n. *36. v Verantwoording v r i jw i l l i g e b ijd r a g e n 33 Nov. *35-27 Ja n. *36. d. J. te V. ƒ 2.5 0 R.L.W. te A. ƒ 0.50 + 0.2 5 Gebr. Sch. te A. ƒ 1. - + ƒ 0.5 0 Sp. te A. ƒ 0.50 Onbek. te A. ƒ 0.1 0 v

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

DE ARBEIDERSRAAD BURGEROORLOG IN SPANJE ORGAAN VAN DE KOMMUNISTIESE ARBEIDERS GROEPEN NEDERLAND

DE ARBEIDERSRAAD BURGEROORLOG IN SPANJE ORGAAN VAN DE KOMMUNISTIESE ARBEIDERS GROEPEN NEDERLAND DE ARBEIDERSRAAD ORGAAN VAN DE KOMMUNISTIESE ARBEIDERS GROEPEN NEDERLAND Nr. C/9.2e Jaarcanc to m stu s 193P Torochijnt n aan d eli's. ^ Losse nr», 5ct. ijer jaar Ii e ts. BURGEROORLOG IN SPANJE Tod und

Nadere informatie

N ATIO N ALE BANK VAN BELGIË

N ATIO N ALE BANK VAN BELGIË N ATIO N ALE BANK VAN BELGIË BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1 9 6 0-1 9 7 0 DEEL I Toelichting NATIONALE BANK VAN BELGIË BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN 1 9 6 0-1 9 7 0 DEEL I Toelichting B E

Nadere informatie

jra p p o rt Vlaanderen

jra p p o rt Vlaanderen jrapport Vlaanderen Naar goede gewoonte brengen we samen met het focusrapport MIRA-T 2006 een zakboekje uit. In M ilie u -in d ica to re n in za kfo rm a a t vindt u de belangrijkste feiten en cijfers

Nadere informatie

Dertien procent van de Belgische bedrijven ontsloeg al informaticus wegens onethisch gebruik computergegevens

Dertien procent van de Belgische bedrijven ontsloeg al informaticus wegens onethisch gebruik computergegevens Dertien procent van de Belgische bedrijven ontsloeg al informaticus wegens onethisch gebruik computergegevens Antwerpen, 11 februari 2011 Iets meer dan een kwart van de Belgische bedrijven ondervond al

Nadere informatie

Normen voor de. Elisabeth Eenkhoorn en Gerrit Zijlmans

Normen voor de. Elisabeth Eenkhoorn en Gerrit Zijlmans Normen voor de pensioenaansprakenstatistiek Elisabeth Eenkhoorn en Gerrit Zijlmans CBS Pensioenaansprakenstatistiek (1) Geïntegreerde Informatie AOW-aanspraken (1e pijler) Werkgerelateerde pensioenen (2e

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2014 gemeente Dalfsen

Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2014 gemeente Dalfsen Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2014 gemeente Dalfsen CC - - Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting 1 Inleiding. 3 2 Systematiek.. 5 3 Publieke grondexploitatieprojecten 9 3.1 Bedrijventerrein Welsum..

Nadere informatie

bewust mobiel beter bereikbaar!

bewust mobiel beter bereikbaar! bewust mobiel beter bereikbaar! Perspectief op bereikbare mobiliteit in het personenvervoer januari 2003 De Raad voor Verkeer en Waterstaat adviseert minister en parlement over beleid inzake verkeer en

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Het register van akten van de burgerlijke stand

Het register van akten van de burgerlijke stand Het register van akten van de burgerlijke stand 91 door Hans Merckens Zo als ker ke lij ke re gis ters er voor ker ke lij ke aang if tes en voor het vast leg gen van de voor de kerk be lang rij ke za ken,

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Koning van Katoren 9+

Koning van Katoren 9+ A A USV 3 201 RO E NTI O 9 B B 6 D 5 Ty 10 6 T B T 7 L 7 V 8 M 9 V S C M 9 C S B 9 I 9 D 9 T S 10 x T T 2,5 S V 3 L P Cé- 4 S Sy 4 A 4 D b 4 V 5 H2O! E 6 I 9 I D 8 N, H Zz 9 I W 9 J II 9 S b 10 T C J 12

Nadere informatie

Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers

Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers Profiel voor juni 2009 Werkbaarheidsprofiel voor de op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor voor zelfstandige ondernemers 2007 I n l e i d i n g In het Pact van

Nadere informatie

$% & ' & , -., /.., 0 )+ # ""1 2 # ""! 3 & &&- $# 4$"4# ""! & /

$% & ' & , -., /.., 0 )+ # 1 2 # ! 3 & &&- $# 4$4# ! & / ! ""# " $% & ' & ' & ( )* +! ""# """$, -., /.., 0 )+ # ""1 2 # ""! 3 & &&- $# 4$"4# ""! & / 0 ( $5 *. * 6 3 7 2 # 56 3 35 6., 7 8 * 5 53 9 73 6 13 : 58 ;

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaar gang no. 42 / 25 oktober 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers juli 2001 september 2001. pag. 2 Cao-lonen per

Nadere informatie

Fo k ke en Sukke ontdekken het St u d i e h u i s. Vijf scholen voor Voortgezet Onderwijs en één lerarenopleiding in beeld gebracht

Fo k ke en Sukke ontdekken het St u d i e h u i s. Vijf scholen voor Voortgezet Onderwijs en één lerarenopleiding in beeld gebracht Fo k ke en Sukke ontdekken het St u d i e h u i s Vijf scholen voor Voortgezet Onderwijs en één lerarenopleiding in beeld gebracht 2 C o l o fo n Teksten: M a rja Blom J et ten Bri n ke Jan Dij kst ra

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

KNOTSEN EN GARNALEN BAKJES - DISTRIBUTIE EN CONSUMPTIE VAN GRIJZE GARNALEN (l a t e 19e - 20e e e u w )

KNOTSEN EN GARNALEN BAKJES - DISTRIBUTIE EN CONSUMPTIE VAN GRIJZE GARNALEN (l a t e 19e - 20e e e u w ) KNOTSEN EN GARNALEN BAKJES - DISTRIBUTIE EN CONSUMPTIE VAN GRIJZE GARNALEN (l a t e 19e - 20e e e u w ) Yves Segers Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG), KU Leuven Atrechtcollege,

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

Vier basisscholen en een Pabo in beeld

Vier basisscholen en een Pabo in beeld Vier basisscholen en een Pabo in beeld 2 C o l o fo n Teksten: Peter van den Dool Wim van de Gri ft Fe rry de Rij cke L e ny Ta b a k Eindredactie en productie: S a n d e rs, Zeilst ra & Pa rt n e rs,

Nadere informatie

8 oklober 2,040. Ministerie van Ecopornisctie Zaken. Oriderwerp Warrntelevering

8 oklober 2,040. Ministerie van Ecopornisctie Zaken. Oriderwerp Warrntelevering E. 114.01 Paton) croc:kiesnorninpr 8 oklober 2,040 Dooddesnummer teiefax 070-4454591 Use: Kenmerk Ministerie van Ecopornisctie Zaken Ons kentrierk Postbus 20101 MK/65490 2500 EC DEN HAAG Oriderwerp Warrntelevering

Nadere informatie

Binarization DUTC. EasySIGN Binarization. 1 Introductie. 2 Aan de slag met Binarisatie 3 Optimaal 4 Rasteren 5 Halftone 6 Foto stencil 7 En er is meer

Binarization DUTC. EasySIGN Binarization. 1 Introductie. 2 Aan de slag met Binarisatie 3 Optimaal 4 Rasteren 5 Halftone 6 Foto stencil 7 En er is meer Binarization DUTC 1 Introductie 2 2 2 Aan de slag met Binarisatie 4 3 Optimaal 7 4 Rasteren 11 5 Halftone 13 6 Foto stencil 16 7 En er is meer 18 2014 NC D Ho ld ing b.v. A ll rig hts re s e rv e d. 1

Nadere informatie

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart.

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart. Snel aan de slag! Wat heeft u nodig? Het juiste Spelling in beeld-oefenboekje Een schriftje waar uw kind in kan werken Een pen waarmee uw kind prettig werkt Een markeerstift of een aantal kleurpotloden

Nadere informatie

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=nl&num=80018889c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=nl&num=80018889c19... pagina 1 van 11 B ELA N GRI JKE JU RI D I S CHE KEN N I S GEVI N G Op de informatie op deze site is verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.

Nadere informatie

DE BEPALING VAN VRIJE AMMONIAK IN VISSERIJ PRODUKTEN DOOR VERSNELDE MIKRODIFFUSIE

DE BEPALING VAN VRIJE AMMONIAK IN VISSERIJ PRODUKTEN DOOR VERSNELDE MIKRODIFFUSIE MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek Gent PROEFSTATION voor ZEEVISSERIJ Oostende (D irekteur: P. Hovart) DE BEPALING VAN VRIJE AMMONIAK IN

Nadere informatie

Bijlage I, Auto- en tankautospuiten5

Bijlage I, Auto- en tankautospuiten5 bradweermaterieel, Hieroder volgt ee overzicht va het i os lad i gebrik zijde bradweermotormaterieel, aar de toestad op September * Dit overzicht is samegesteld aa de had va de door de districtsispecters

Nadere informatie

Int. Instituut Soc. Geschiedenis Amsterdam DUITSLAND IN DE CRISIS VAN 1929

Int. Instituut Soc. Geschiedenis Amsterdam DUITSLAND IN DE CRISIS VAN 1929 Int. Instituut Soc. Geschiedenis Amsterdam DUITSLAND IN DE CRISIS VAN 1929 HET DUITJE BANKROET. In geen land te** wereld werkte de c r is is van 1929 zo verwoestend en te g e lijk zo "genezend" als in

Nadere informatie

In paragraaf 2 wordt de Kleiner en Beter methode stapsgewijs toegelicht. D ire c tie A fw egingskader. S trate gische prioriteiten

In paragraaf 2 wordt de Kleiner en Beter methode stapsgewijs toegelicht. D ire c tie A fw egingskader. S trate gische prioriteiten Kleiner en Beter 1. Doel en aanleiding De overheid wordt geconfronteerd met een taakstelling op het gebied van het aantal medewerkers die uniek is in de geschiedenis van de Nederlandse Rijksoverheid. Dit

Nadere informatie

You, Me, Electricity. Jouw werkbladen. In NEMO. Naam:

You, Me, Electricity. Jouw werkbladen. In NEMO. Naam: You, Me, Electricity Jouw werkbladen In NEMO Naam: School: Klas: k Ontde e zélf ho ld re de we t! werk You, Me, Electricity Onderbouw VO Leerlingen In NEMO versie 04-2014 1 You, Me, Electricity Hallooooo!!!!

Nadere informatie

D e h e e r R. d e W i n t e r w o r d t b e n o e m d als a l g e m e e n directeur a.i. v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n

D e h e e r R. d e W i n t e r w o r d t b e n o e m d als a l g e m e e n directeur a.i. v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n Cncept B e g r t i n g 2 1 5 5.2.6 Verbnden partijen Deze p a r a g r a a f g a a t in p d e d e l s t e l l i n g e n, a c t i v i t e i t e n en d e f i n a n c i ë l e m a t e v a n b e t r k k e n

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X

INHOUD COLOFON. Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie. Opla ge: 750 exem pla ren. issn: 1572-770X COLOFON Redactie: W. v. Midlum - Lay out Bes tuur stichting OPS - eindredactie Opla ge: 750 exem pla ren issn: 1572-770X Co py right: Arti ke len mo gen met naam en bron ver mel ding over ge no men wor

Nadere informatie