Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)"

Transcriptie

1 Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei 1

2 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee leerlingen Oorzaken (ernstige) rekenwiskundeleerproblemen in VO Onderkennen en signaleren Dyscalculieprotocol en dyscalculiepaspoort Handelingssuggesties: compenseren en dispenseren 2

3 On tw ik k e lin g e n Wa a ro m zo v e e l a a n d a c h t v o o r re k e n e n? In s p e c tie ra p p o rt Aa n s lu itin g v o o rtg e ze t o n d e rw ijs o p h e t b a s is o n d e rw ijs ( ): s c h o le n v o o r v o zijn o n te v re d e n o v e r d e o n h e ld e rh e id o v e r h e t n iv e a u v a n h e t b a s is o n d e rw ijs. Er is b e h o e fte a a n n o rm e rin g v a n h e t e in d n iv e a u.. PPON ( ): d e v a a rd ig h e id v a n le e rlin g e n o p h e t g e b ie d v a n b e w e rk in g e n is e r s in d s o v e r d e h e le lin ie s te rk o p a c h te ru itg e g a a n. Da t g e ld t v o o r zo w e l o p te lle n e n a ftre k k e n, a ls v o o r v e rm e n ig v u ld ig e n e n d e le n e n s a m e n g e s te ld e b e w e r k in g e n. 3

4 Op lo s s in g e n /m a a tre g e le n Do o rg a a n d e re k e n - e n w is k u n d e lijn v a n 4 to t 1 2 to t 1 6 to t 1 8 ja a r. Te re a lis e re n d o o r: Do o rg a a n d e re k e n lijn v a n 4 to t 1 2 (1 8 ) ja a r m e t e in d d o e le n e n tu s s e n d o e le n p e r le e rja a r, m e t in d e b o v e n b o u w PO re fe re n tie n iv e a u s. Uitb re id in g n a a r e n in s a m e n w e rk in g m e t h e t VO (m e t e in d n iv e a u s ). Ve e l a a n d a c h t v o o r m o n ito rin g e n to e ts in g (to e ts k a le n d e rs ). 4

5 Orientatie Invullen van de TTR Algemene signaleringstoets Automatisering basisvaardigheden Signalen zijn: Weinig sommen, doch foutloos Specifieke fouten (telfouten, cijferomwisseling, omdraaien bij aftrekken met overschrijding, verwisseling tientallen en eenheden, leen- en onthoudfouten, verkeerd produkt, fouten bij sommen met een 0 erin) 5

6 Ca s u s 1 Me is je 1 4 ja a r, 3 v m b o Re k e n p ro b le m e n o p b a o (v e rd e re in fo rm a tie o n tb r e e k t) Sig n a le rin g /b e g e le id in g o p VO: In s ta p re k e n to e ts o n v o ld o e n d e Re k e n h u lp k la s 1 (n ie t v o ld o e n d e a fg e s lo te n ) In k la s 2 p e rio d e b e g e le id m e t n a tu u rk u n d e In k la s 3 b e g e le id in g Wa s in k la s 1 e n 2 ijv e rig e n b e re id w illig Ho e o p tim a a l b e g e le id e n Mo e t h e t s y s te m a tis c h e r, la n g d u rig e r, in te n s ie v e r? 6

7 Ca s u s 2 Me is je 1 2 ja a r, g ro e p 8 1 v m b o /k b l Re k e n p ro b le m e n o p b a o In g ro e p 3-5 rt (g e ric h t o p o p te lle n /a ftre k k e n to t 2 0 /1 0 0 m. b. v. Cu is in ia ire - m a te ria a l): n ie t s u c c e s v o l In g ro e p 6-8 ze lfs ta n d ig w e rk e n u it re k e n b o e k je s g ro e p 4-5 Cito e in d to e ts : 0 g o e d Gro e p 8 : d y s c a lc u lie v e rk la rin g (a d v ie s : h u lp m id d e le n /e x tra tijd ) Sig n a le rin g VO Co o rd in a to r o rg a n is e e rt (in o v e rle g m e t o u d e r s ) v o o r d e zo m e rv a k e e n o v e rle g m e t to e k o m s tig e w is k u n d e d o c e n t, m e n to r e n o rth o p e d a g o o g Ho e b e g e le id e n? 7

8 Oorzaken (ernstige) rekenwiskundeleerproblemen Te lv a a rd ig h e id Ge ta lb e g rip Ke n n is v a n r e k e n h a n d e lin g e n Ve rta le n v a n e e n p ro b le e m in re k e n h a n d e lin g e n Le e s v a a rd ig h e id Alg e m e n e p ro b le e m o p lo s s e n d e v a a rd ig h e d e n Ge h e u g e n c a p a c ite it Ge a u to m a tis e e rd e v o o rk e n n is So c ia a l- e m o tio n e le p ro b le m a tie k i. c. fa a la n g s t 8

9 In fo rm a tie o v e r d y s c a lc u lie 1. On d e rs c h e id in e rn s t/a a rd re k e n p ro b le m e n 2. jo n g e s to o r n is 3. De fin itie d y s c a lc u lie 4. Pre v a le n tie 9

10 On d e rs c h e id in e rn s t/a a rd re k e n p ro b le m e n 1. Ac h te rs ta n d e n b ij re k e n e n e n w is k u n d e 2. Le e rp r o b le m e n b ij re k e n e n e n w is k u n d e 3. Sp e c ifie k e le e rs to o r n is (d y s c a lc u lie ) 1 0

11 jo n g e s to o rn is Dy s c a lc u lie (ja re n 5 0 ) b e te k e n t in fe ite : s p e c ifie k e p ro b le m e n m e t d e a u to m a tic ite it b ij h e t re k e n e n, zo n d e r d a t d a a r e e n a a n w ijs b a a r g e h e u g e n te k o r t a a n te n g r o n d s la g lig t. Ja re n 6 0 e n 7 0 w e rd d it p ro b le e m g e k o p p e ld a a n h e rs e n b e s c h a d ig in g On d e rzo e k s e x p lo s ie s in d s In te rn a tio n a a l o. a. Da v id Ge a ry Sta n is la s De h a e n e : Ne d e rla n d s ta a lg e b ie d o. a. : Ha n s v a n Lu it, Wie d Ru ijs s e n a a rs, Ern e s t v a n Lie s h o u t (NL) An n e m a rie De So e te (B), Pe te r v a n Vu g t (B) He t Klo k h u is s p e c ia l o v e r d y s c a lc u lie (w w w. re k e n s to o rn is. n l) Ge e n c o n c e n s u s ( Dy s c a lc u lie in d is c u s s ie, ) We in ig h a n d v a tte n v o o r b e g e le id in g /b e h a n d e lin g 1 1

12 De fin itie d y s c a lc u lie 1 Dy s c a lc u lie is e e n s to o rn is d ie g e k e n m e rk t w o rd t d o o r h a rd n e k k ig e p ro b le m e n m e t h e t le re n e n v lo t/a c c u ra a t o p ro e p e n /to e p a s s e n v a n re k e n w is k u n d e k e n n is (fe ite n /a fs p ra k e n ). (w e rk d e fin itie : Va n Lie s h o u t, Va n Lu it & Ru ijs s e n a a rs, ) 1 2

13 De fin itie d y s c a lc u lie re k e n s to o rn is A. De re k e n k u n d ig e b e g a a fd h e id lig t, g e m e te n m e t e e n in d iv id u e e l a fg e n o m e n g e s ta n d a a rd is e e rd e te s t, a a n zie n lijk o n d e r h e t te v e rw a c h te n n iv e a u d a t h o o rt b ij d e le e ftijd, d e g e m e te n in te llig e n tie e n d e b ij d e le e ftijd p a s s e n d e o p le id in g v a n b e tro k k e n e. B. De s to o rn is v a n c rite riu m A in te rfe re e rt in s ig n ific a n te m a te m e t d e s c h o o lre s u lta te n o f d e d a g e lijk s e b e zig h e d e n w a a rv o o r re k e n e n is v e re is t. C. In d ie n e e n zin tu ig e lijk d e fe c t a a n w e zig is, zijn d e re k e n p ro b le m e n e rn s tig e r d a n d ie w e lk e h ie r g e w o o n lijk b ij h o re n. (DSM- IV, ) 1 3

14 Pre v a le n tie e n e tio lo g ie 2 to t 3 % (Va n Lie s h o u t, Va n Lu it e n Ru ijs s e n a a rs, ) 5 to t 8 % (Ge a ry & Ho a rd, ) Sto o rn is in d e n e u ra le p ro c e s s e n d ie in s ta a n v o o r re k e n e n (Th ie ry, ) Fa m ilia ir: k a n s 1 0 x g ro te r (Ge a ry, ) Co m o rb id ite it: ADHD, d y s le x ie, As p e rg e r 1 4

15 En k e le u its p ra k e n o v e r d y s c a lc u lie in d e v a k lite ra tu u r.. Vo o r k in d e re n m e t d y s c a lc u lie is v e rd e r re k e n o n d e rw ijs h o p e lo o s. Op b a s is v a n e e n e n k e l to e ts je k rijg t h e t k in d d it la b e l a l o p g e p la k t. Dy s c a lc u lie k o m t a lle e n v o o r b ij k in d e re n m e t e e n IQ b o v e n d e Bij h e t d o e n v a n r e k e n o n d e rzo e k h o e f je a lle e n m a a r te k ijk e n n a a r h o e h e t k in d re k e n t. 1 5

16 Wa t zijn d e b e la n g rijk s te p ro b le e m g e b ie d e n? Pro b le m e n m e t d e k e n n is v a n d e e e n v o u d ig e te lrije n e n m e t p o s itio n e le o rd e n in g (n ie t w e te n d a t d e 1 in 2 1 e e n a n d e re w a a rd e h e e ft d a n d e 1 in 1 8 ). Pro b le m e n m e t h e t h e rk e n n e n v a n r e k e n k u n d ig e s y m b o le n (in g ro te g e ta lle n a ls e n in te k e n s a ls %, >, :,. Mo e ite m e t h e t a d e q u a a t o p s te lle n e n g ro e p e re n v a n g e ta lle n b ij b e re k e n in g e n. Ze w o rd e n n ie t c o m p e te n t in h e t v lo t o p lo s s e n e n b lijv e n tra a g in h e t re k e n e n (h e t a u to m a tis e re n is e e n b lijv e n d p ro b le e m ). 1 6

17 Gro o t p ro b le e m is e n b lijft: a u to m a tis e rin g Vo o r jo n g e k in d e re n m e t d y s c a lc u lie is h e t a l e e n h e le k lu s o m b ijv o o rb e e ld h e t a n tw o o rd o p 7 x 8 a ls g e a u to m a tis e e r d e k e n n is o p te s la a n. We llic h t n e t zo m o e ilijk a ls v o o r o n s h e t a n tw o o r d o p 4 1 x 3 7 is te o n th o u d e n. Ve rs c h il: w ij k e n n e n s tra te g ie e n o m d it s o o rt o p g a v e n m e n ta a l v lo t o p te lo s s e n. Au to m a tis e re n m e m o ris e re n. 1 7

18 Wa n n e e r is e r s p ra k e v a n d y s c a lc u lie? Dis c r e p a n tie tu s s e n p o te n tie le m o g e lijk h e d e n e n re k e n k e n n is. Aa n h e t e in d v a n h e t b a s is o n d e rw ijs te n m in s te 2 ja a r a c h te rs ta n d. On d a n k s g e ric h te h u lp (RT) w e in ig p ro g re s s ie. Op jo n g e le e ftijd v e e la l a l m o e ite m e t (v o o r b e re id e n d ) re k e n e n. 1 8

19 Dia g n o s tie k v a n d y s c a lc u lie Do o r w ie Ge s p e c ia lis e e rd e g e d ra g s d e s k u n d ig e (o rth o p e d a g o o g - g e n e ra lis t, K& J- p s y c h o lo o g, GZp s y c h o lo o g ) In h o u d o n d e rzo e k Aa rd e n e rn s t r/w p ro b le e m (n e u ro )p s y c h o lo g is c h o n d e rzo e k n a a r in te llig e n tie, in fo rm a tie v e rw e rk in g, e n e v e n tu e e l g e h e u g e n, a a n d a c h t, e x e c u tie v e fu n c tie s, e m o tio n e le a s p e c te n Ge ric h t o p b e s c h r ijv in g, b e p a lin g e n v e rk la rin g v a n d e s p e c ifie k e re k e n - e n w is k u n d e s to o rn is e n b ie d e n v a n h a n d e lin g s g e ric h t a d v ie s 1 9

20 Dy s c a lc u lie v e rk la rin g Ko rte b e s c h rijv in g a a r d e n e rn s t s to o rn is e n v a s ts te llin g d y s c a lc u lie Be s c h rijv in g o n d e rw ijs - e n b e g e le id in g s b e h o e fte Sp e c ifie k e b e g e le id in g /b e h a n d e lin g (e x te rn, in d e k la s ) (im )m a te rie le v o o rzie n in g e n Dis p e n s a tie s Fa c ilite ite n e x a m e n : e x tra tijd 2 0

21 Sig n a le re n v a n e rn s tig e re k e n - e n w is k u n d e p ro b le m e n Ve rza m e l a c tie f g e g e v e n s v a n b a o, v a k d o c e n t, o u d e rs Aa rd e n e rn s t re k e n p ro b le m e n In fo rm a tie o v e r (in )e ffe c tiv ite it v a n g e b o d e n h u lp Sp e c ifie k e o n d e rw ijs b e h o e ft Be s p re e k m e t ll h e t r/w p ro b le e m Aa rd e n e rn s t re k e n p ro b le e m In d iv id u e le h u lp v ra a g Ge za m e n lijk e b e s lis s in g Be h o e fte a a n a a n v u lle n d e d ia g n o s tie k (s c h o o l/e x te rn ) Sta rt b e g e le id in g s c h o o l In s c h a k e le n e x te rn e b e h a n d e la a r v ia o u d e rs 2 1

22 Brugklasbrede screening rekenen/wiskunde 1. Brugklasbreed signalering automatisering door docenten/mentoren (1e schoolweek) 2. Tussen de 20 en 40% uitval (correctie door docenten/mentoren) (2e schoolweek) 3. Zwakste 20% bredere signaleringstoets (afname door RT-er en/of zorgcoordinator) (3e schoolweek) 4. Helft valt uit en wordt doorverwezen naar orthopedagoog voor nadere analyse (4e schoolweek) 5. 2 leerlingen voor nader onderzoek (5e schoolweek) 6. Rest uitvallers naar reteaching (5e schoolweek 2 2

23 Organisatorisch continuüm rekenproblemen S ta p Inho ud 1 Kw a lite it in s tru c tie g e d ra g e n k la s s e n m a n a g e m e n t 2 Ju is te u itv o e rin g v a n e ffe c tie v e m e th o d e s v o o r re k e n e n - w is k u n d e 3 Ge b ru ik le e rlin g v o lg s y s te e m v o o r re k e n - w is k u n d e 4 Va s ts te lle n v a n p o te n tië le u itv a lle rs (zw a k s te 2 5 % ). Diffe re n tia tie b ij h e t re k e n - w is k u n d e o n d e rw ijs Aa n p a k b in n e n d e k la s 5 Va s ts te lle n v a n le e rlin g e n m e t e rn s tig e re k e n p r o b le m e n (zw a k s te 1 0 % ) In d iv id u e le in s tru c tie 6 Va s ts te lle n v a n a c h te rs ta n d e n h a rd n e k k ig h e id v a n h e t re k e n p ro b le e m ; v e rm o e d e n v a n d y s c a lc u lie (± 5 % ) 7 Ps y c h o d ia g n o s tis c h o n d e rzo e k n a a r d e e rn s tig e re k e n p ro b le m e n / d y s c a lc u lie 8 Ge s p e c ia lis e e rd e b e h a n d e lin g 9 Co a c h in g v a n d e le e rlin g e n m e t e rn s tig e re k e n p ro b le m e n / d y s c a lc u lie 2 3

24 Be g e le id in g v a n (e rn s tig e ) r/w - p ro b le m e n (n o g ) g e e n p r o to c o l (ERW& D) (v o o r lo p ig ) ze lf ra a d p le g e n v a n b ro n n e n u it o. a. v a k d id a c tie k e n o rth o d id a c tie k Ru ijs s e n a a rs, v a n Lie s h u it & Va n Lu it: Re k e n p ro b le m e n e n d y s c a lc u lie ( ) De So e te & Bra a m s : Kin d e re n m e t d y s c a lc u lie ( ) Va n Vu g t ( ) On d e rs c h e id Sp e c ifie k e b e g e le id in g d y s c a lc u lie (in d iv id u e e l n iv e a u ) Alg e m e n e b e g e le id in g r/w - p ro b le m e n (s c h o o l-, g ro e p s - e n in d iv id u e e l n iv e a u ) 2 4

25 Be le id De w e t is n ie t e e n d u id ig a ls h e t g a a t o m re g e lg e v in g b ij d y s c a lc u lie. He t m in is te rie v a n OCW h e e ft in a p ril d e n o titie VO/OK/ / u itg e g e v e n : h u lp m id d e le n e n v rijs te llin g e n v o o r le e rlin g e n m e t e e n b e p e rk in g, zo a ls d y s le x ie e n d y s c a lc u lie. De ze n o titie is in ja n u a ri a a n g e v u ld m e t d e n o titie On th e ffin g s m o g e lijk h e d e n e n h u lp m id d e le n v o o r le e rlin g e n m e t e e n b e p e rk in g, zo a ls d y s le x ie e n d y s c a lc u lie. 2 5

26 De v is ie v a n h e t m in is te rie He t m in is te rie w ijs t e ro p d a t e e n n o titie g e e n o ffic ie e l s tu k is. We l g e e ft h e t m in is te rie a a n d a t zij a ls v u is tre g e l h a n te re n : a lle s w a t d e le e rlin g n o d ig h a d e n o p g ro n d v a n e e n d e s k u n d ig e n v e rk la rin g d o o r d e s c h o o l to e g e s ta a n w e rd o m zijn s c h o o llo o p b a a n te k u n n e n v e rv o lg e n, d ie h u lp m id d e le n e n v r ijs te llin g e n g e ld e n o o k v o o r h e t e x a m e n. 2 6

27 De d ire c te u r v a n d e s c h o o l h e e ft b e s lis s in g s b e v o e g d h e id He t e in d e x a m e n w o rd t a fg e n o m e n d o o r d e s c h o o l e n d e s c h o o l zo rg t e r v o o r d a t d e k a n d id a a t d a a r to e in s ta a t is, m e t b e h u lp v a n s c h rijfg e re i, p a p ie r, e e n ta fe ltje, v o ld o e n d e v e rlic h tin g, e n zo v o o rt. Artik e l 5 5 v a n h e t Ein d e x a m e n b e s lu it g e e ft d e d ire c te u r d e v o lg e n d e b e v o e g d h e id :. to e s ta a n d a t e e n g e h a n d ic a p te k a n d id a a t (le e s : e e n le e rlin g m e t d y s c a lc u lie ) h e t e x a m e n g e h e e l o f g e d e e lte lijk a fle g t o p e e n w ijze d ie is a a n g e p a s t a a n d e m o g e lijk h e d e n v a n d ie k a n d id a a t. In d a t g e v a l b e p a a lt d e d ire c te u r d e w ijze w a a ro p h e t e x a m e n za l w o rd e n a fg e le g d. De e x a m e n c o n d itie s zijn d u s e e n za a k v a n d e s c h o o l. 2 7

28 Pro to c o l ERWD La n d e lijk p ro to c o l v o o r in te g ra le a a n p a k e rn s tig e re k e n /w is k u n d e p ro b le m e n e n d y s c a lc u lie (ERWD) v o o r 4 to t 1 8 ja a r. Sin d s k o rt is h e t d e p ro je c tg ro e p d u id e lijk d a t e rn s tig e re k e n /w is k u n d e p ro b le m e n e n d y s c a lc u lie n ie t o n d e r é é n n o e m e r b e g re p e n k u n n e n w o rd e n. De in s te e k is zo g o e d m o g e lijk o n d e rw ijs d o e n v e rzo rg e n to t e n m e t g ro e p 5. d e k in d e re n d ie d a n n o g a a n zie n lijk a c h te rb lijv e n zijn w e llic h t k in d e re n m e t d y s c a lc u lie. 2 8

29 Dy s c a lc u lie p ro to c o l (H)Erk e n n in g In fo rm a tie Be le id t. a. v. d ia g n o s tis c h e e n b e h a n d e lc y lc u s Fa c ilite r in g ( w w w. m in o c w. n l/v o / /h u lp _ e n _ v rijs te llin g _ d y s le x ie. p ) Hu lp m id d e le n Ha n d v a tte n v o o r d o c e n te n Dy s c a lc u lie v e r k la rin g Dy s c a lc u lie p a s p o o rt 2 9

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 a wen s ertrou Met v e menw rken! Gerrit Rietveld Gerrit Rietveld (1888-1964) was betrokken bij het ontwerp

Nadere informatie

HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL. ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam

HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL. ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam HERVERPANDING REPLEDGE OF COLLATERAL P ro e fs c h rift ter verkrijg in g van de graad van doctor aan de Erasmus U niversiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. H.G. Schmidt en volgens

Nadere informatie

Nederlands Radiogenootschap

Nederlands Radiogenootschap Tijdschrift van het Nederlands Radiogenootschap DEEL 25 No. 4 1960 T E N G E L E ID E H e t4 0 - ja r ig Ju bileu m v an h e t N e d e rla n d s R a d io G e n o o ts c h a p h e b b e n wij g em een d

Nadere informatie

ira-t 2001 : thema s

ira-t 2001 : thema s 61702 ira-t 2001 : thema s Milieu- en natuurrapport in zakformaat T T V M e t vra g e n o f su g g estie s k u n t u o n s co n ta c te re n o p h e t vo lg e n d e adres: I n l e i d i n g M i r a - t

Nadere informatie

r-, ",ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij

r-, ,ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij V L A A M S IN S r ( T '!! i t r-, ",ö 'i!ijütvooc! np 7 r f la n d h r s m a r,ne IN3t^ Oostende - Belgium Uitkomsten van de Belgische zeevisserij 2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie

Nadere informatie

- Rmguftj Kruislomp. Voor e v e n tu e le vragen kun je te r e c h t b i j R o b e rt W iel in g a, 03402-42257., trindijijcklaan.

- Rmguftj Kruislomp. Voor e v e n tu e le vragen kun je te r e c h t b i j R o b e rt W iel in g a, 03402-42257., trindijijcklaan. H et programma z i e t e r a ls v o lg t u i t. 10.00 u u r. Algemene le d e n v e rg a d e rin g. T o t 12.30 u u r. G ro te pauze. G elegenheid t o t in fo rm e e l c o n ta c t, e te n en d r in k e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

20 October 1943 Prljt 13 cent 3e Jaargang * No. 42

20 October 1943 Prljt 13 cent 3e Jaargang * No. 42 KJ ai u tytomjd woedt H e t u itg e m e r g e ld e I n d ië h e e ft r e c h t o p h a a r a r b e id. (D e m i n is te r v a n O v e rz e e s e G e b ie d e n in z ijn r a d i o - r e d e v a n 5 O o

Nadere informatie

Notitie Projectgroepen

Notitie Projectgroepen Notitie Projectgroepen Stichting Pleegoudersupport Zeeland Willem-Alexanderstraat 9 4388 HZ Oost-Souburg N o titie P ro je c tg ro e p e n I n le id in g In deze notitie wordt de organisatie en werkwijze

Nadere informatie

FKL Innoveert. Presentatie klankbord meeting 22 april Doel klankbordmeeting Formuleren innovatie ideeën

FKL Innoveert. Presentatie klankbord meeting 22 april Doel klankbordmeeting Formuleren innovatie ideeën FKL Innoveert Presentatie klankbord meeting 22 april 2008 Doel klankbordmeeting Formuleren innovatie ideeën Programma 14:00 14:15 Welkom Femke Teeling, directeur FKL 14:15 14:45 Inleiding en werkwijze

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H et R ijksonderw ijs te leper van 1819 tot 1828

H et R ijksonderw ijs te leper van 1819 tot 1828 H et R ijksonderw ijs te leper van 1819 tot 1828 D e g ro n d sla g e n v a n h e t r ijk so n d e rw ijs in B e lg ië w e r d e n te n tijd e v a n h e t H o lla n d s b e w in d, en m e e r b e p a a

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCH AP S- EN GEW ESTREGERINGEN GEMEINSCH AF TS- UND REGIONAL REGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCH AP S- EN GEW ESTREGERINGEN GEMEINSCH AF TS- UND REGIONAL REGIERUNGEN 2380 8 M O N IT E U R B E L G E 0 4.0 5.20 0 7 B E L G IS CH S T A A T S B L A D GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCH AP S- EN GEW ESTREGERINGEN GEMEINSCH AF TS- UND REGIONAL REGIERUNGEN

Nadere informatie

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ:

ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur der Economische Diensten DIENST VOOR DE ZEEVISSERIJ Koninginnelaan 59 8400 Oostende ENQUETE BIJ REDERS EN SCHEEPSJONGENS IN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJ: - Het "Fonds voor scheepsjongens

Nadere informatie

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid Kader en samenvatting onderzoeksresultaten 14 augustus 2007 Hoe heeft de maatschappelijke betrokkenheid zich in Nederland de afgelopen jaren ontwikkeld?

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

BELGISCHE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 2009

BELGISCHE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 2009 BELGISCHE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 2009 Be ste sc ha a kvrie nd e n, De Be lg isc he je ug d ka mpio e nsc ha ppe n 2008 zijn vo o r zo we l d e e lne me rs, o ud e rs, b e g e le id e rs a ls o rg a nisa

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 - -

Jaarverslag 2012 - - Jaarverslag 2012 - - Colofon ANBI verklaring Stichting Antwoord heeft de beschikking voor Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ontvangen, waardoor giften aan Stichting Antwoord voor de belasting aftrekbaar

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Energiebeheer

Opleiding Duurzaam Gebouw : Energiebeheer Opleiding Duurzaam Gebouw : Energiebeheer (Energieverantwoordelijke) Leefmilieu Brussel Onderzoek naar elektriciteitsverbruik Jonathan FRONHOFFS CENERGIE DOELEN Wat zijn gemiddelde verbruiken Zijn factuur

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf!

AUTEURSRECHT @ INTERNET. M arie-christine JANSSENS. Hendrik VA N HEES. UGf! AUTEURSRECHT @ INTERNET M arie-christine JANSSENS Hendrik VA N HEES m ' UGf! IN H O U D INHOUD I. IN L E ID IN G... 11 1. H et auteursrecht en zijn impact op het dagelijks leven... 11 2. H et auteursrecht

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma " Modelcontract voor de levering van

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma  Modelcontract voor de levering van Bevestigingsbrief ma Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. n le rding v i i in vu lbaar Onze gegevens Naam: Postadres: Postcode: Plaats: Tel E-mailadres: D e le ve ran cie rsg,?ee ven s

Nadere informatie

De wereld draait door. Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013

De wereld draait door. Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013 De wereld draait door Joost Beaumont Economisch Bureau 16 januari 2013 Stelling 1. 2012 was een. 1.. slecht jaar 2.. matig/redelijk jaar 3.. goed jaar 2 Stelling 2. 2013 wordt een beter jaar dan 2012 Ja

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Redaktle: Jan Roelof van der Weer (Met dank aan Peter Veenstra voor z ijn hulp d it keer)

Redaktle: Jan Roelof van der Weer (Met dank aan Peter Veenstra voor z ijn hulp d it keer) J O N G E R E N W E R K C R O E P N.V.W S. A w w ito ra. M A MidtTMc, D t k o tp tl 16e jaargang nummer 1: maart- a p r i l - mei 1982 Redaktle: Jan Roelof van der Weer (Met dank aan Peter Veenstra voor

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

[ i n w i l l i g i n g o n t g r o n d i n g s a a n v r a a g d o o r O S* *

[ i n w i l l i g i n g o n t g r o n d i n g s a a n v r a a g d o o r O S* * standpunt B & W I g e e n m e d e w e r k in g a a n w i j z i g i n g "bes t e m m in g s p la n t b v a a n l e g n ie u w e g e u l, e n "b e z w a a r t e g e n [ i n w i l l i g i n g o n t g r o

Nadere informatie

Databeheer bij bet W aterbouwkundig Laboratorium - de lin k tussen hydrologie en mythologie?

Databeheer bij bet W aterbouwkundig Laboratorium - de lin k tussen hydrologie en mythologie? P. Viaene, K. Beys, K. Van Eerdenbrugh en F. Mosîaert Waterbouwkundig Laboratorium Databeheer bij bet W aterbouwkundig Laboratorium - de lin k tussen hydrologie en mythologie? H e t W aterb o u w ku n

Nadere informatie

Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen

Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen Fact sheet 200-4 Naleving mediationafspraken bij echtscheidingen Auteur: M. Tumewu Het ministerie van Justitie acht het van belang dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat conflicten escaleren en (onnodig)

Nadere informatie

DE LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE PLATTELANDS BEVOLKING IN VLAANDEREN TIJDENS HET ANCIEN RÉGIME

DE LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE PLATTELANDS BEVOLKING IN VLAANDEREN TIJDENS HET ANCIEN RÉGIME DE LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE PLATTELANDS BEVOLKING IN VLAANDEREN TIJDENS HET ANCIEN RÉGIME C. V A N D EN BRO EKE 0 Het gegeven is bekend. Zo goed als geen tellingen werden doorheen het Ancien Régime aangelegd,

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/36498

Nadere informatie

D e afschrikking voorbij

D e afschrikking voorbij D e afschrikking voorbij E e n e m p iris c h e stu d ie n a a r a fs c h rik k in g, g e n e ra le p re v e n tie en re g e l- n a le v in g in d e N e d e rla n d s e a fv a lb ra n c h e K arin van

Nadere informatie

D iverse ontw ikkelin gen mbt erfpacht/h uur

D iverse ontw ikkelin gen mbt erfpacht/h uur D iverse ontw ikkelin gen mbt erfpacht/h uur Nr. I G E M E E N T E C U L E M B O R G RAPPORT VOOR/güRQEMEESTER EN WETHOUDERS* r 9 o - ^ \%*ii I O n d e r w e r p : Redichemse Waard. B ijlag en : Op verzoolt

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Transformatief Leiderschap. Richard van Houten

Transformatief Leiderschap. Richard van Houten 1 Transformatief Leiderschap Richard van Houten 2 Achtergrond Richard van Houten Horeca familiebedrijf Bedrijfskunde (VU) Marketing/ commercieel manager KBB-Vendex/ Nestlé / Bols Int./ Holmen Group Bron

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

0.44 12.58 20 M ame plaa gooi. doi ; raii

0.44 12.58 20 M ame plaa gooi. doi ; raii VIJFDE JAARGANG - Nr 10 15 P R IJS VRÜJDAG 10 AART 1950 HET NIEUW 2 FR. VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG - VISSCHERUBLAD ardí maa bel íe n b boo op i AART 1 W 10.20 22.4» 2 D 11.08 23.30 4 5 6 7 8 9 10 11 Z 0.07

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. 1 6 J AN U ARI B e s lu it v a n d e Vla a m s e Re g e r in g

VLAAMSE OVERHEID. 1 6 J AN U ARI B e s lu it v a n d e Vla a m s e Re g e r in g 16888 M O N IT E U R B E L G E 26.0 2.20 0 9 E d. 2 B E L G IS CH S T A A T S B L A D N. 20 0 9 767 VLAAMSE OVERHEID 1 6 J AN U ARI 2 0 0 9. B e s lu it v a n d e Vla a m s e Re g e r in g to t v a s ts

Nadere informatie

11Stap 11Co rectiesverzenden

11Stap 11Co rectiesverzenden 11Stap 11Co rectiesverzenden Me t d e aan g ifte lo o n he ffin g e n le ve rt u o n s g e d e taille e rd e in ko m e n sg e g e ve n s p e r w e rkn e m e r aan (w e rkn e m e rsg e g e ve n s). D e

Nadere informatie

Risicomanagement bij grote infrastructurele projecten: regulier werk of een uitdaging? Victor Ludlam, Risicomanager OV SAAL 20 mei 2010

Risicomanagement bij grote infrastructurele projecten: regulier werk of een uitdaging? Victor Ludlam, Risicomanager OV SAAL 20 mei 2010 Risicomanagement bij grote infrastructurele projecten: regulier werk of een uitdaging? Victor Ludlam, Risicomanager OV SAAL 20 mei 2010 Victor Ludlam Zeven jaar werkzaam in consultancy branche (Eiffel)

Nadere informatie

borgerhout Afvalwaterafvoer Antwerpse ruien HUIDIGS FUnCTIE vnn dg Ruisn Gfl ESRGTS flfvoermetinжйd

borgerhout Afvalwaterafvoer Antwerpse ruien HUIDIGS FUnCTIE vnn dg Ruisn Gfl ESRGTS flfvoermetinжйd WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM borgerhout Afvalwaterafvoer Antwerpse ruien HUIDIGS FUnCTIE vnn dg Ruisn Gfl ESRGTS flfvoeretinжйd Vlaas Waterbouwkundig Laboratoriu M inisterie van de Vlaase Geeenschap Departeent

Nadere informatie

De Z.435 La Madelon" gedoopt

De Z.435 La Madelon gedoopt H et Belgisch Bedrijf Belux verwezlijking V IJ F D E JA A R G A N G N r 'T l i e u V R IJD A G, N OVEM BER i v r e d a c t ie e n b e h e e r V IN D IC T IV E L A A N,, OOSTENDE P.C.R.. T E L.. V e r a

Nadere informatie

KO P E RS O PT I E L I J ST. 1 6 wo n i n g e n Y Am H om e, fa s e 3. TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. 7 3 2 0 AC Ap e ld o om

KO P E RS O PT I E L I J ST. 1 6 wo n i n g e n Y Am H om e, fa s e 3. TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. 7 3 2 0 AC Ap e ld o om ko o pm a n s TB I bo uw Koo pm a n s B o uw b.v. K a n a a l N oo rd 3 5 0 7 3 2 3 A M A p e l d oo rn P o s tb u s 4 1 2 4 7 3 2 0 AC Ap e ld o om Te l e foo n 0 5 5-5 2 2 2 3 4 1 Fa x 0 5 5-5 2 2 0

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen (art. 38 RvO) van de fractie van de PvdA inzake de gevolgen van de wijziging van de AWBZ.

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen (art. 38 RvO) van de fractie van de PvdA inzake de gevolgen van de wijziging van de AWBZ. 2009 Nr. B09-02374-1 Punt 8 van de agenda voor de vergadering van 9 april 2009. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen (art. 38 RvO) van de fractie van de PvdA inzake de gevolgen van de wijziging

Nadere informatie

De openbare verdediging zal plaatsvinden op donderdag 17 februari 2011 om 11.30 u ur door Bart Johan Vincent Keupink geboren te Dordrecht

De openbare verdediging zal plaatsvinden op donderdag 17 februari 2011 om 11.30 u ur door Bart Johan Vincent Keupink geboren te Dordrecht D a d e r s c h a p b ij w e t t e l ij k e s t r a f r e c h t e l ij k e z o r g p l ic h t b e p a l in g e n Ov e r h e t g e d r a g in g s b e s t a n d d e e l z o r g e n in h e t m a t e r ië

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND VOLTIJD EN DUAAL De Geboorte Ambitie Naval Architecture: Leading Center of Engineering Education in design and construction Top 10% Dutch HBO Engineering Education & Training Produce

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

FREEK REtJMERINK. Lichtgevende

FREEK REtJMERINK. Lichtgevende Cjte " M? k i j k e r Wie w il e r n ie t z i jn eigen k ijk e r hebben? Iedereen toch? A ls je e r over denkt een k ijk e r aan te schaffe n, denk dan eens aan de J W G -k ijk e r... De dingen d ie je

Nadere informatie

Ho. 4. A p r i l. 1 9 3 5. n a ar B e rlh n» i Pa r l Js# ik kon Tan London en wij gaan sanen de ^ ^ Pï n a t l?ke m ededelingen", d ie 31r John Sinon

Ho. 4. A p r i l. 1 9 3 5. n a ar B e rlh n» i Pa r l Js# ik kon Tan London en wij gaan sanen de ^ ^ Pï n a t l?ke m ededelingen, d ie 31r John Sinon D E A R B E I D E R S R A A D iuainmiiiitiiiiiiihminiiiniiiiimuihüiiuibiimumibiii»n ii.btïïtwit. B e s c h o u w i n g e n Ho. 4. A p r i l. 1 9 3 5 W a a r h e e n g a a t E u r o p a? n a ar B e rlh

Nadere informatie

DONDERDAG 9 FEBRUARI 1984 aanvang 20.00 u u r V re d e h o rs t, T a rth o rs t 1, Wageningen

DONDERDAG 9 FEBRUARI 1984 aanvang 20.00 u u r V re d e h o rs t, T a rth o rs t 1, Wageningen * OUD WAGENINGEN V e rsch ijn t tenm inste eenmaal p er kwartaal 12e jaargang - n r.1 - fe b ru a ri 1984 MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE VERENIGING "OUD-W AGENINGEN" R ed actie : Abersonlaan 13" - 6703

Nadere informatie

Media Plaza 4 november 2008. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl

Media Plaza 4 november 2008. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Media Plaza 4 november 2008 - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Agenda Introductie Introductie in SQL-Ledger ERP Koppelingen Live? Vragen 03-11-08 Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 2

Nadere informatie

C h a p t e r 7 S A M E N V A T T IN G H e t v e r t r a a g d o p g a n g k o m e n v a n e e n n ie r d ie n e t g e t r a n s p la n t e e r d is, o f t e w e l d e la y e d g r a ft fu n c t io n (D

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Vo o r e e n g lo baal indruk v an mijn aanbo d: Kijk o p e e rs te indruk bo v e naan mijn s ite. De datum achter het item geeft de actualiteit aan

Vo o r e e n g lo baal indruk v an mijn aanbo d: Kijk o p e e rs te indruk bo v e naan mijn s ite. De datum achter het item geeft de actualiteit aan Affiches Bureau Total Des ign 1963) Beste belangstellende, Voorgesteld: Dirk de Wit Mijn verzameldrang uit het recente verleden heeft geleid tot een collectie design documentatie, waarvan ik deels afscheid

Nadere informatie

Aanko o pv o o rwaarde n

Aanko o pv o o rwaarde n Beste belangstellende, Voorgesteld: Dirk de Wit Mijn verzameldrang uit het recente verleden heeft geleid tot een collectie design documentatie, waarvan ik deels afscheid neem. De prijzen zijn bepaald door

Nadere informatie

NSO ROADMAP 2.0. Nico van Putten NSE, Noordwijk 29 oktober 2010. Netherlands Space Office

NSO ROADMAP 2.0. Nico van Putten NSE, Noordwijk 29 oktober 2010. Netherlands Space Office NSO ROADMAP 2.0 Nico van Putten NSE, Noordwijk 29 oktober 2010 1 Inhoud: Waarom? Proces Strategische clusters Tijdsplanning 2 Roadmap 2.0 is onderdeel van NSO Strategie Gebruik staat centraal Benutting

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VAN HET N E D E R L A N D S ELEKTRONICA-

TIJDSCHRIFT VAN HET N E D E R L A N D S ELEKTRONICA- TIJDSCHRIFT VAN HET N E D E R L A N D S ELEKTRONICA- EN R A D IO G E N O O T S C H A P TIJDSCHRIFT VAN HET nederlands elektronica - en radiogenootschap D E E L 31 1966 U itgegeven door het N E D E R L

Nadere informatie

HET N I E U W. V orige w eek w erd a a n a lle g ro o t. v a n v e rse zeevis. I k h eb de eer u m e d e te d e le n d a t

HET N I E U W. V orige w eek w erd a a n a lle g ro o t. v a n v e rse zeevis. I k h eb de eer u m e d e te d e le n d a t ! HET N I E U W I ERE J A A R G A N G - Nr 7 ri 19! 1 in e vf 60 betri :el. voor Ise Z en pali [1 PRIJS : 2 FR. R I J A G 17 F E B R U A R I 1950 1 2 3 4 ISSCHERUBLA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Burgemeester Jacobs heeft aangegeven dat hij per 1 november 2012 stopt

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

Cory Doctorow. Uitgeverij De Vliegende Hollander

Cory Doctorow. Uitgeverij De Vliegende Hollander Little Brother Cory Doctorow Uitgeverij De Vliegende Hollander U itg e v e rij De V lie g e nd e H olla nd e r s te lt a lle s in h e t we rk om op m ilie u v rie n- d e lijk e e n d u u rz a m e wijz

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/87179

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari Goed om te weten Dienstregeling Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari 2017 www.ret.nl Bus 37 Alexander - Capelsebrug 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Optimalisatie van het medicatieproces in een APZ

Optimalisatie van het medicatieproces in een APZ 1 Optimalisatie van het medicatieproces in een APZ Kleine historische schets (Nul)meting kwaliteitsdecreet Opzet kwaliteitsschema Proces en Software Tweede meting Bemerkingen Verdere stappen Tom De Clercq

Nadere informatie

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Stadsregio Midden-Holland Wbv GWVlist Wst Gouderak 335 Stadsregio Rotterdam 1.085 Wst Samenwerking 239

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

BT GROOT PRIJKELS. Infovergadering 22 februari 2017

BT GROOT PRIJKELS. Infovergadering 22 februari 2017 BT GROOT PRIJKELS Infovergadering 22 februari 2017 HISTORIEK 2 HISTORIEK - PLANNINGSPROCES! PRUP Afbaking kleinstedelijk gebied Deinze 2012! 2014 2015 : mobiliteit! 2015 : voorontwerp! 2016 : milieu-effect!

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Tram 4 Molenlaan - Marconiplein 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel A50 richti Uden/Ossng Ve g h e l h sc d on m A50 richti Eindhovenng l He 2 Bo Ontdek De Scheifelaar in Veghel De Sc he ife la a r is b e r e ikba a

Nadere informatie

De w t o a l s voorbeeld

De w t o a l s voorbeeld PAUL KAPTEYN De w t o a l s voorbeeld Over de statencoöperatie en wereldwijde patronen van dominantie en wederkerigheid Inleiding De vraag Hoe ingewikkeld de mensensamenleving ook mag zijn, één opvallende

Nadere informatie

Arrêt de la Cour. afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.

Arrêt de la Cour. afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. pagina 1 van 11 B ELA N GRI JKE JU RI D I S CHE KEN N I S GEVI N G Op de informatie op deze site is verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 24 november 2005 (*)

afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 24 november 2005 (*) pagina 1 van 7 B ELA N GRI JKE JU RI D I S CHE KEN N I S GEVI N G Op de informatie op deze site is verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.

Nadere informatie

Onderwerpen presentatie

Onderwerpen presentatie Wat Werkt? Voor het team is duidelijk geworden dat zij als leerkrachten de belangrijkste schakel zijn om opbrengsten te verhogen. Ze onderschrijven dat ze in staat moeten zijn om een goede instructie te

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

GIS en water: de gevolgen van overstromingen en watertekorten

GIS en water: de gevolgen van overstromingen en watertekorten 1 - ' dr>l V / M a n d h c t V g c il! ) i A GIS en water: de gevolgen van overstroingen en watertekorten K V IV, A n tw e r p e n F. M o s ta e r t & W.V a n n e u v ille W aterbouwkundig Laboratoriu

Nadere informatie

e e n b o s t u l p e n

e e n b o s t u l p e n een bos tulpen E e n p r o j e c t v a n Ge r C. Bo u t, Al b e d a Co l l e g e, Euroskills 2008, KMR, OBM-Ri j n m o n d, PWS, SKVR e n Villa Ze b r a Tulpen uit Amsterdam??? Nee, natuurlijk niet: Tulpen

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n.

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n. Ridderkerk A, A, A, A e, e, e en e verdieping Driekamerappartement m Royale woonkamer/keuken van circa 0 m met veel lichtinval en een aangrenzend balkon. op de eerste verdieping. Privé parkeerplaats op

Nadere informatie

Inhoud Universum

Inhoud Universum Inhoud Universum 1-1997 3 30 jaar JWG... 4 De algem ene relativiteitstheorie (2) S ikke K ingm a ve rte lt in dit tw e e d e - en laatste deel w a t de zw a a r te kra cht nu e ig e n lijk is. 8 Elem entaire

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Akoestische Meetmethoden en Meetapparaten

Akoestische Meetmethoden en Meetapparaten Tijdschrift van het Nederlands Radiogenootschap DEEL 23 No. 6 1958 Akoestische Meetmethoden en Meetapparaten door J. J. G eluk * ) Inleidende voordracht gehouden voor het N ederlands R adiogenootschap

Nadere informatie