Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik van het propaan-/ butagas. Wordt het nominale verbruik overschreden of daalt de druk bij de regelaar uitgang beneden 27 mbar (b.v. door een breuk van de gasbuis), dan schakelt de geïntegreerde gas stromings bewaking (GSW) de gas stroom uit. Voor aansluiting van de gasdrukregelaar SecuMotion op de gasfles is een hogedruk slang met slang breuk beveiliging (SBS) absoluut noodzakelijk. Voor het gebruik van gasflessen met verschillende grootten van de klep aansluiting biedt Truma slang leidingen in gangbare aansluit varianten aan (zie pagina 58 59). Om storingen van de gasinstallatie in winterstand te voorkomen, kan de regelaar SecuMotion aangevuld worden met een regelaar verwarming (EisEx, art.-nr ). Het gebruik van deze regelaar in gesloten ruimten (huishouden, stacaravans of op boten) is niet toegestaan! De geïntegreerde overdruk beveiliging voldoet aan de eis als industriële veiligheids inrichting tegen ongeoorloofd grote drukverhoging (b.v. in Duitsland volgens UVV BGV D 34). Door de inbouw van de regelaar met dienovereenkomstig geconcipieerde gasinstallatie is het gebruik van een propaan- en butagas verwarming met type keuring tijdens het rijden conform de EU-richtlijn 2001/56/EG in heel Europa toegestaan. Druk regel apparatuur en slang leidingen dienen uiterlijk 10 jaar (bij zakelijk gebruik 8 jaar) na de fabricage datum door nieuwe te worden vervangen. Hiervoor is de gebruiker verantwoordelijk. Gebruiksaanwijzing Inbedrijfstelling Eventueel gas afstandsschakelaar openen sec 1. Klep op de fles openen. 2. Resetknop (groene toets) op de hogedrukslang krachtig indrukken. 3. Gas stromings bewaking-resetknop(gsb) (groene toets) op de gasdrukregelaar langzaam indrukken.4. Gasstromingsbewaking-resetknop (GSB) (groene toets) op de gasdrukregelaar langzaam (3 sec.) loslaten. Als er bij nogmaals drukken geen merkbare weerstand is, is

2 de regelaar bedrijfsklaar (indien nodig de procedure herhalen).eventueel gastoestellen in gebruik nemen. Bij een langere periode waarin de SecuMotion niet wordt gebruikt, en gesloten gasflessen. kan SecuMotion uitschakelen. Wisselen van gasflessen. Voor aan- en afschroeven van de hogedrukslangen a.u.b. Het bijgevoegde schroef hulpmiddel gebruiken. Dit garandeert het noodzakelijke aanhaal koppel en voorkomt beschadigingen aan de schroef verbinding door verkeerd gereedschap. Gasrest: niet roken, geen open vuur! Klep van de lege gasfles sluiten. Hogedruk slang van de gasfles afschroeven resp. indien aanwezig opsteek adapter wegnemen. Hogedruk slang aan de volle gasfles vastschroeven resp. indien aanwezig opsteekadapter opsteken. Klep van de volle gasfles openen Slang breukbeveiliging en gasstromings bewaking GSW indrukken (zie Inbedrijfstelling ). Slang aansluiting bij de klep op de fles na iedere ingreep op dichtheid controleren (zie Dichtheids proef van hogedruk bereik ). Slangwissel Voor aan- en afschroeven van de hogedruk slangen a.u.b. het bijgevoegde schroef hulpmiddel gebruiken. Dit garandeert het noodzakelijke aanhaal koppel en voorkomt beschadigingen aan de schroef verbinding door verkeerd gereedschap. Gasrest: niet roken, geen open vuur! Klep op gasfles sluiten. Hogedrukslang van de gasfles (resp. van de opsteek adapter) en van de regelaar ingang afschroeven. Let er bij een slangen wissel op dat de bij de slang meegeleverde witte pakking (slanguitgang regelingang) correct geïnstalleerd en niet beschadigd is. Wij adviseren om de afdichting (art.-nr ) bij iedere slangwissel te vernieuwen. Schroef de lands specifieke hogedruk slang vast op de ingang van DuoControl en op de fles (resp. op de opsteek adapter). Klep op gasfles openen. Slangbreuk beveiliging en eventueel gas stromings bewaking GSW indrukken (zie Inbedrijfstelling ). Slang aansluiting bij de klep op de fles en bij de ingang van de gasdrukregelaar SecuMotion na iedere ingreep op dichtheid controleren (zie Dichtheids proef van hogedruk bereik ). Dichtheidsproef van het hogedrukbereik De dichtheidsproef van het lagedrukbereik moet door een expert worden uitgevoerd. Bovendien adviseren wij een controle van de dichtheid van het hogedrukbereik door de gebruiker van de gasinstallatie bij iedere flessen- of slangwissel. Met name de schroefverbindingen bij de klep op de gasfles en bij de regelaaringang dienen met geschikte middelen bijvoorbeeld met een lekzoekspray volgens DIN EN op dichtheid te worden gecontroleerd Inbouwhandleiding Montage uitsluitend door een vakman! I n b o u w h a n dl ei di n g v ó ó r d e in b o u w a b s o l u u t l e z e n e n n a l e v e n! D e g e b r ui k s a a n w ij zi n g m o e t a a n d e g e b r ui k e r o v e r h a n d i g d w o r d e n! E e r s t e i n st all ati e A a n w ij zi n g v o o r v o e rt ui g f a b ri k a n t: V o o r e e n c o r r e c t o n t w e r p r e s p. b e r e k e n i n g v a n d e g a s b u i z e n s t elt T r u m a e e n

3 c o m p u t e r p r o g r a m m a (LP G-F l o w) t er b e s c hi k ki n g. S e c u M o ti o n w o r d t a a n i n g a n g s zij d e vi a d e b uit e n s c h r o e f d r a a d M 2 0 x 1, 5 (G. 1 3) e n a a n uit g a n g s zij d e vi a e e n s nij ri n g s c h r o e f v e r bi n di n g (8 m m o f 1 0 m m) a a n g e s l ot e n. D e n o m i n al e u it g a n g s d r u k v a n 3 0 m b a r m o e t o v e r e e n s t e m m e n m e t d e w e r k d r u k v a n a ll e i n h e t v o e rt ui g in g e b o u w d e t o e s t ell e n. V e r v a n g e n v a n d e g a s d r u k r e g e l a a r E e n a a n w e z i g e S e c u M o ti o n m o e t a ltij d w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n S e c u M o ti o n m e t d e z elf d e k a r a k t e ri sti e k e w a a r d e n. D e g a s i n s t all ati e m a g d a a r bij ni e t w o r d e n v e r a n d e r d, b.v. d o o r u it b r ei di n g m e t e e n e x tr a v e r w a r m i n g s t o e s t el. V e r a n d e ri n g e n a a n d e g a s i n s t all ati e M o c h t e e n u it b r ei di n g m e t e e n g a s v e r b r ui k e r o f e e n a n d e r e o m b o u w v a n d e g a s i n s t all ati e n o o d z a k elijk zij n, d a n m o e t h e t c o r r e c t f u n c ti o n e r e n v a n d e S e c u M o ti o n a b s o l u u t v e r d e r g e w a a r b o r g d zij n (zie F u n c ti e c o n t r ol e g a s s tr o m i n g s b e w a k i n g (G S W) ). I n b o u w e n a a n s l uiti n g v a n d e r e g el a a r D e r e g el a a r in s t all ati e m o e t z o d a ni g w o r d e n g e m o n t e e r d d a t d e ingang v a n d e r e g el a a r zi c h minimaal t er hoogte van de klep op de fles b e v i n d t. M o n t a g e b o v e n d e kl e p o p d e fl e s s e n b e m o e ilijkt h e t b i n n e n d ri n g e n v a n g a s i n vl o ei s t of f a s e in d e l a g e d r u k z o n e, v o o r al tij d e n s h e t rij d e n. H e t g e b r ui k v a n g a s b u i z e n Ø 1 0 m m v e r b e t e rt d e f u n c ti e-ei g e n s c h a p p e n v a n a ll e a a n g e s l ot e n t o e s t ell e n. D e r e g el a a r b ij g e b r ui k i n d e b u it e nl u c h t bij v o o r b e e l d d o o r h e t g e b r ui k v a n e e n b e s c h e r m k a p b e s c h e r m e n t e g e n w e e r si n vl o e d e n. H o g e d r u k s l a n g (alle e n m e t sl a n g b r e u k b e v eili gi n g (S B S)!) o p d e r e g el a a r i n g a n g v a s t s c h r o e v e n, e v t. h a a k s e s c h r o e f v e r bi n di n g (a) g e b r ui k e n (zie T o e b e h o r e n ). a G e s c hi kt e p o s iti e v o o r d e r e g e l a a r ki e z e n, m e t n a m e: ty p e p l a a tj e l e e s b a ar, k n o p v a n g a s s tr o m i n g s b e w a k i n g h e r k e n b a a r e n g o e d b e r ei k b a ar, b e s c h a di gi n g e n bij fl e s s e n w i s s el v e r m ij d e n, b i n n e n d ri n g e n v a n g a s i n vl o ei s t of f a s e b e m o e ilijk e n, p l a a t s v o o r uit b r ei di n g m e t D u o C o m f o rt i n pl a n n e n, h o g e d r u k s l a n g z o n d e r m e c h a n i s c h e s p a n n i n g l e g g e n. 95 mm 130 mm R e g e l a a r m e t 2 s c h r o e v e n a a n d e w a n d b e v e s ti g e n. D e g a s t o e v o e r b ui s Ø 8 m m o f 1 0 m m c o n f o r m d e g el di g e in s t all ati e v o o r s c h rift e n v o o r s nij ri n g s c h r o e f v e r bi n di n g e n o p d e r e g el a a r uit g a n g a a n s l uit e n. B ij h e t v a s t d r a ai e n v a n d e s c h r o e f v e r bi n di n g d e z e z o r g v ul di g t e g e n h o u d e n m e t e e n t w e e d e sl e u t el o p d e d a a r v o o r b e s t e m d e sl e u t el vl a k k e n. N a d a t d e i n b o u w v a n d e r e g el a a r is v olt o oi d, d e g a s i n s t all ati e o p d i c h t h e i d c o n tr ol e r e n (zie Di c ht h ei d s p r o e f v a n h e t l a g e d r u k b e r ei k ) a l s m e d e d e f u n c ti e v a n d e g a s s tr o m i n g s b e w a k i n g (G S W), i n di e n a a n w e z i g, c o n tr ol e r e n (zie F u n c ti e c o n tr ol e g a s s tr o m i n g s b e w a k i n g (G S W) ). S l a n g a a n s l uiti n g bij d e in g a n g v a n d e g a s d r u k r e g el a a r S e c u M o ti o n (b.v. M e t e e n le k z o e k s p r a y v ol g e n s D I N E N ) o p d i c h t h ei d c o n tr ol e r e n. D i c h t h ei d s p r o e f v a n h e t la g e d r u k b e r ei k C o n t r ol e uit sl uit e n d d o o r e e n v a k m a n! A ll e v e r b r ui k e r s u it z ett e n. A f sl uit k l e p p e n e n e v e n t u e el g a s a f s t a n d s s c h a k el a a r o p e n e n. S c h r o e f k a p j e v a n d e t e s t a a n s l uiti n g (b) a f s c h r o e v e n e n t e s t p o m p m e t t e s t sl a n g a a n s l uit e n o p d e t e s t a a n s l uiti n g. B e s c h e r m k a p j e v a n d e t e s t kl e p (c) w e g n e m e n e n d e kl e p m e t e e n s t e e k sl e u t el (sle ut el wij dt e 6 m m) 9 0 n a a r r e c h t s (met d e kl o k m e e) d r a a i e n. b c D i c h t h ei d s p r o e f uit v o e r e n (b.v. in D u it sl a n d v ol g e n s G 6 0 7). B ij n i et di c ht e g a s i n s t all ati e kl e p o p d e g a s fl e s s l uit e n, d e g a s i n s t all ati e dir e c t in o r d e b r e n g e n e n d e kl e p o p d e g a s fl e s t u s s e n tij d s ni et m e e r o p e n e n. N a e e n s u c c e s v oll e t e s t d e t e s t kl e p a b s ol u u t 9 0 n a a r lin k s (te g e n d e kl o k i n) t ot d e a a n s l a g t e r u g d r a ai e n e n b e s c h e r m k a pj e a a n b r e n g e n. S c h r o e f k a p j e w e e r o p d e t e s t kl e p s c h r o e v e n. F u n c ti e c o n t r ol e v a n d e g a s s tr o m i n g s b e w a k i n g (G S W) D e f u n c ti e v a n d e g a s s tr o m i n g s b e w a k i n g (G S W) h a n g t d ir e c t s a m e n m e t d e e i g e n s c h a p p e n v a n d e g a s

4 b ui s in s t all ati e e n m o e t d a a r o m a b s ol u u t v o o r ie d e r v o e rt ui g t y p e e x e m p l air w o r d e n g e c o n tr ol e e r d. D e z e c o n t r ol e is z o d o e n d e e e n v a s t b e s t a n d d e el v a n d e o n t w e r p p r o c e d u r e! W i j a d v i s e r e n b o v e n d i e n e e n s e ri e b e g e l ei d e n d e f u n c ti e c o n t r ol e, o m n e g a ti e v e in vl o e d e n v a n e v e n t u el e v e r a n d e ri n g e n v a n d e i n st all ati e p r a k tijk t e g e n t e g a a n. A ll e a f sl uit kl e p p e n o p e n e n. E e r s t e v e r w a r m i n g s t o e s t el v a n d e l ei di n g a f s c h r o e v e n e n d e lei di n g p r o vi s o ri s c h a f sl uit e n. G a s i n s t all ati e i n g e b r ui k n e m e n (zie G e b r ui k s a a n w ij zi n g ). P r o v i s o ri s c h e a f sl uiti n g o p e n e n. E r m a g s l e c h t s k o rt e tij d g a s n a a r b u it e n s tr o m e n t ot d e g a s s tr o m i n g s b e w a k i n g (G S W) a a n s p r e e k t. V e r w a r m i n g s t o e s t el w e e r a a n d e g a s l ei di n g v a s t s c h r o e v e n. B ij m e e r d a n é é n v e r w a r m i n g s t o e s t el m o e t d e c o n t r ol e v o o r a ll e t o e s t ell e n a p a rt w o r d e n u it g e v o e r d! D i c h t h ei d s p r o e f uit v o e r e n (zie Di c h t h ei d s p r o e f v a n h e t la g e d r u k b e r ei k ). Toebehoren Hogedrukslangen (met sl a n g b r e u k b e v eili gi n g) z i e p a g i n a Aansluitslang 1,5 m v o o r d e a a n s l uiti n g v a n e x t e r n e g a s fl e s s e n a a n s l uiti n g G. 5 v o o r D u it sl a n d (art.-nr ) Reserve-afdichtingen n v o o r h o g e d r u k a a n s l uiti n g M 2 0 x 1, 5 (G. 1 3); (art.-nr ) DuoComfort o m s c h a k el kl e p v o o r d e i n st all ati e m e t t w e e fl e s s e n (art.-nr ) EisEx, regelaarverwarming (art.-nr ) Haakse schroefverbinding 90 (art.-nr ) Gasafstands schakelaar v o o r a f sl uit e n v a n d e g a s t o e v o e r v a n u it h e t i nt e ri e u r v a n h e t v o e rt ui g G S 8 (art.-nr ) G S 1 0 (art.-nr ) S chroefhulpmiddel (art.-nr ) Testslang (art.-nr ) Aanvullings set is n o di g b ij a f s t a n d e n t u s s e n d e g a s fl e s s e n v a n m e e r d a n c m (art.-nr ) Technische gegevens v a s t g e s t el d v ol g e n s E N r e s p. T r u m a t e s t v o o r w a a r d e n Gassoort vl o ei b a a r g a s (pro p a a n / b u t a a n) Ingangs druk p1 0,3 1 6 b a r Uitgangs druk p2 3 0 m b a r Doorstroomhoeveelheid Qn zi e o p d r u k o p d e r e g el a a r Uitschakel punt van gasstromingsbewaking (GSW)2 7 m b a r r e s p % Q n

5 Regelaaringang b uit e n s c h r o e f d r a a d M 2 0 x 1, 5 (G. 1 3) Regelaaruitgang s nijri n g s c h r o e f v e r bi n di n g 8 o f 1 0 m m Aanbevolen aanhaal koppel 3 5 N m v o o r w a r t el m o e r M 2 0 x 1, 5 (G. 1 3) Conformiteits verklaring D e T r u m a g a s d r u k r e g e l a a r S e c u M o ti o n v ol d o e t a a n d e ric htlij n v o o r d r u k t o e s t ell e n 9 7/23/E G m e t t o e p a s s i n g v a n E N / D e n d e ri c htlij n /78/ E G b ijl a g e V III V eili g h ei d s e i s e n v o o r o p L P G w e r k e n d e v e r b r a n d i n g s t o e s t ell e n. Product-ID-nummer C E B Q T e c h ni s c h e w ij zi gi n g e n v o o r b e h o u d e n!

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Voorbereid voor de kom st van Jezus

Voorbereid voor de kom st van Jezus Voorbereid voor de kom st van Jezus 1. Inleiding n. a. v Tit u s 2: 1-1 5 E é n v a n d e k e n m e r k e n v a n e e n c h r i s t e n, e e n v o l g e l i n g v a n J e z u s, is d a t H ij J e z u s

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Datasheet 1/2002 Optigas -gasappendages

Datasheet 1/2002 Optigas -gasappendages atasheet 1/2002 Optigas -gasappendages Toepassingsgebied: In het gasappendageprogramma Optigas van Oventrop zijn appendages opgenomen voor een veilige distributie en aanvoer van gas naar de huisaansluiting

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Geboeid door het Woord

Geboeid door het Woord 2016-8 - 24 ibif Oi T Hi i, Hi ili fi b, i i i, l i bb (Mü 9:36) Bi 2000 l D H J i i E Hi i? E i i ib ll, lii D i Hi ili fi b, if Mü D ili fi li f l J i i i Zi il b il H, Hi i b l i l E 2016 Al J Zi i,

Nadere informatie

binnendraad flesaansluiting. Capaciteit 1,5 kg per uur. Uitgang slangpilaar of 1/4 links buitendraad. Werkdruk 30 of 50 mbar.

binnendraad flesaansluiting. Capaciteit 1,5 kg per uur. Uitgang slangpilaar of 1/4 links buitendraad. Werkdruk 30 of 50 mbar. DRUKREGELAAR UNIVERSEEL Drukregelaar met 1/2 links binnendraad flesaansluiting. Capaciteit 1,5 kg per uur. Uitgang slangpilaar of 1/4 links buitendraad. Werkdruk 30 of 50 mbar. 30 mbar pilaar 2018 9,95

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Hallo, mag ik mij even voorstellen?

Hallo, mag ik mij even voorstellen? www.shell.nl/lpg Hallo, mag ik mij even voorstellen? Sinds jaar en dag maak ik deel uit van jullie gezin en toch schijnen sommigen me nog niet goed te kennen. Ik ben het mobiele manusje van alles. Gasfornuizen,

Nadere informatie

Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p

Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p Instructies voor het monteren en gebruik van de Powerfire: Technische data: Gas type Butaan Propaan Werk druk: mbar 30-50 37-52 Categorie

Nadere informatie

MonoControl CS. Gebruiksaanwijzing In het voertuig meenemen! Pagina

MonoControl CS. Gebruiksaanwijzing In het voertuig meenemen! Pagina MonoControl CS Gebruiksaanwijzing In het voertuig meenemen! Pagina 2 MonoControl CS Inhoudsopgave Gebruikte symbolen... 2 Gebruiksdoel... 2 Veiligheidsrichtlijnen... 3 Gebruikte symbolen Inbouw en reparatie

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Katalyt oven. Mod. Oro 165. Artikel nummer: 810021 CE 0051. Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Katalyt oven. Mod. Oro 165. Artikel nummer: 810021 CE 0051. Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG CAGO GAS Installatie - en gebruiks handleiding Katalyt oven Mod. Oro 165 Artikel nummer: 810021 CE 0051 Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG Voor gebruik van dit toestel aub. zorgvuldig installatie

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

DRUKREGELAAR UNIVERSEEL

DRUKREGELAAR UNIVERSEEL DRUKREGELAAR UNIVERSEEL Universele huishouddrukregelaar lage druk met universele aansluiting. Capaciteit 1,5 kg per uur. Ingang 1/2 links buitendraad. Uitgang slangpilaar of 1/4 links buitendraad. Werkdruk

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Informatieblad voor het gebruik van gasflessen en toebehoren

Informatieblad voor het gebruik van gasflessen en toebehoren Informatieblad voor het gebruik van gasflessen en toebehoren Hallo, mag ik mij even voorstellen? Sinds jaar en dag maak ik deel uit van jullie gezin en toch schijnen sommigen me nog niet goed te kennen.

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH. Meesterlijk wonen in Voorthuizen WONINGEN. Aandacht voor ma terialen en details

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH.  Meesterlijk wonen in Voorthuizen WONINGEN. Aandacht voor ma terialen en details BS ij Ui i Vi Viz i vi v i Bi 5 à 20 i j i H f A f Af Fij j Viz STRLIJK WO I VOORTHUIZ zf v Hzf i ij W i Viz O Bi Hz i zi i j z Wij z i v i ij vi v v z ij i ij i i i ij ij vi j j Hz - i i i vi z iif v

Nadere informatie

DRUKREGELAARS DRUKREGELAAR UNIVERSEEL

DRUKREGELAARS DRUKREGELAAR UNIVERSEEL DRUKREGELAAR UNIVERSEEL Universele huishouddrukregelaar lage druk met universele aansluiting. Capaciteit 1,5 kg per uur. Ingang 1/2 links buitendraad. Uitgang slangpilaar of 1/4 links buitendraad. Werkdruk

Nadere informatie

Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding BDA 04

Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding BDA 04 Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding BDA 04 Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens de beveiligde diagnosekoppeling BDA 04 te monteren en te gebruiken. Bij het niet naleven van deze handleiding

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

PATIO HEATER TERRAS VERWARMINGSTOESTEL

PATIO HEATER TERRAS VERWARMINGSTOESTEL PATIO HEATER TERRAS VERWARMINGSTOESTEL Installatie - en gebruikshandleiding Voor gebruik van dit toestel aub. zorgvuldig installatie - en gebruiks handleiding lezen en deze erna goed bewaren. ATTENTIE

Nadere informatie

Gereedschap voor autogeen lassen en Branden

Gereedschap voor autogeen lassen en Branden Gereedschap voor autogeen lassen en Branden Bij autogene processen worden branders gebruikt voor lassen en onder meer ook voor snijden, solderen, richten, strekken, gutsen, vlamstralen en heetstoken. Deze

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 6.720.67.216 (T30.3216.04) (200812) Aanbevelingen Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen 2 1 Aanbevelingen 2 2 Verandering

Nadere informatie

Glijringpakking dubbelwerkend, overeenkomstig DIN EN 12756

Glijringpakking dubbelwerkend, overeenkomstig DIN EN 12756 Serie SCK MONTAGE- EN GEBRUIKSAANWIJZING Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Glijringpakking dubbelwerkend, overeenkomstig DIN EN 12756 Bewaren voor toekomstig gebruik! Deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

BARBECUE Rolé, propaan INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN. Hoeks Barbecues

BARBECUE Rolé, propaan INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN. Hoeks Barbecues BARBECUE Rolé, propaan INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN Barbecues 1. Algemeen De Rolé is een gasgestookte barbecue voorzien van, afhankelijk van de uitvoering, met 2, 3, 4 of 5 hoofdbranders.

Nadere informatie

ProMinent Multifunctieventiel

ProMinent Multifunctieventiel Montage- en gebruikershandleiding ProMinent Multifunctieventiel NL A1581 Voor het begin van alle werkzaamheden de handleiding lezen. Nooit weggooien. De gebruiker is aansprakelijk bij schade als gevolg

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO Versie: Aardgas Propaan Specificaties Fabrikant Sunderman Openhaarden V.O.F. / Sunwood Contactgegevens Christiaan Huygensstraat 10 2665 KX Bleiswijk

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

Model 42 Verschildrukregelaar (sluitend) Type type Type A type A Type B type B

Model 42 Verschildrukregelaar (sluitend) Type type Type A type A Type B type B Model 42 Verschildrukregelaar (sluitend) Type 42-14 type 42-18 Type 42-24 A type 42-28 A Type 42-24 B type 42-28 B Type 42-24 A Type 42-28 A figuur 1 Verschildrukregelaar 1. Constructie en werking De verschildrukregelaar

Nadere informatie

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen PCV145-0911 O ROC W-B VMBO G 2012-2013 O j Zi j i 8 j i VMBO i j i? O Pii j j ii z i zi ii B i j i i I i I z i i i z i J j Pii z i W j j i Gz i ZOEKTOCHT i D j j i Pii! KLEIN Oz : 1 2 3 GOED BEREIKBAAR

Nadere informatie

Calypso. Calypso, de makkelijke gasfles!

Calypso. Calypso, de makkelijke gasfles! Calypso, de makkelijke gasfles! clip-on adapter Calypso gelaar clip-on dr uk re Ideaal voor de verwarming, het warme water en de kookplaat in uw caravan of mobilhome, of voor uw barbecue en terrasverwarmer

Nadere informatie

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015 Bx Bië B x Sw kij k D N k w E K k R Ab Sv ië E ië k ij Gi k Fkijkk Z N70 k A T k N Fi Kz A P - H V E kw 0 Tc A Sc: Ei, HERE, DL, TT, I, ic P C., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GB, IGN, K NL, Oc Svy, Ei

Nadere informatie

COSYSTAND PROFI TERRASVERWARMER

COSYSTAND PROFI TERRASVERWARMER PROFI COSYSTAND PROFI TERRASVERWARMER Infrarode buitenverwarmer Montage- en bedieningshandleiding ECO PLUS BRANDER - 0% CO 2-0% Kosten Bij dezelfde warmteproductie als een gebruikelijke KW brander. Expand

Nadere informatie

Temperatuurregelaar zonder hulpenergie Model 43 Temperatuurregelaar type 43-1 type 43-2

Temperatuurregelaar zonder hulpenergie Model 43 Temperatuurregelaar type 43-1 type 43-2 Temperatuurregelaar zonder hulpenergie Model 43 Temperatuurregelaar type 43-1 type 43-2 Toepassing Regelaar voor stadsverwarmingsinstallaties, warmtegeneratoren, warmtewisselaars en andere huistechnische

Nadere informatie

HASMI. Professioneel propaangereedschap voor de vakman HASMI B.V. - WILTONSTRAAT NG ZOETERMEER

HASMI. Professioneel propaangereedschap voor de vakman HASMI B.V. - WILTONSTRAAT NG ZOETERMEER HASMI Professioneel propaangereedschap voor de vakman HASMI B.V. - WILTONSTRAAT 19 2722NG ZOETERMEER - 079-331 53 02 - WWW.HASMI.NL HASMI BRANDER SETS KARWEIBRANDER SETS 1-866 1-2828 1-865 1-864 ZINKSOLDEREN

Nadere informatie

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSDIAGRAM GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWAR 2011 VRA-2-8 VRA-2-12 VRA-2-16 VRA-2-20 VRA-2-28 VRA-2-32 VRA-2-38 VRA-2-46 VRA-2-53 VRA-2-60 VRA-2-70 VRA-2-80 VRA-2-93 VRA-2-106 Probleem Reden Oplossing

Nadere informatie

BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-GD EN 600-GDL CONTOUR MATRIX GAS DETECTOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 INTRODUCTIE 3 AFMETINGEN 4 AANSLUIT SCHEMA 5 INSTALLATIE 6 SENSOR INSTALLATIE 6 GEBRUIK 6 TEST/STILALARM

Nadere informatie

Calypso, de makkelijke gasfles!

Calypso, de makkelijke gasfles! U zoekt een Calypso-verdeelpunt? De unieke voordelen van Calypso, de ideale gasfles voor uw kampeertrip! Calypso, de makkelijke gasfles! gelaar clip-on dr uk re Makkelijke aansluiting Een volle Calypso

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies

1 Veiligheidsinstructies Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Montage- en bedieningshandleiding Modules hydrauliques DN 25

Montage- en bedieningshandleiding Modules hydrauliques DN 25 Montage- en bedieningshandleiding Modules hydrauliques DN 25 2013/05 994436010DeD01-mub-nl V04 1 Art.nr. 100020167x Versie V04 Stand 2013/05 Vertaling van de originele handleiding Technische wijzigingen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320

Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320 Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320 Gebruik voor de Vapalux druklamp alleen extra gezuiverde petroleum van de klasse A III met een vlampunt van hoger dan 60 C. Zie ook de bijgevoegde data sheet

Nadere informatie

WMR Gasdrukregelaar. Kenmerken

WMR Gasdrukregelaar. Kenmerken WMR Gasdrukregelaar Kenmerken Voor huishoudelijke toepassingen Kiwa-Gastec QA gekeurd Compacte uitvoering Hoge capaciteit Direct monteerbaar op een gasmeter Lange levensduur (> 25 jaar) onder normale gebruikscondities

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Gassoorten en bijbehorende gebruiksdrukken als bedoeld in artikel 2, lid 2, van Richtlijn 90/396/EEG van de Raad van 29 juni 1990 - (98/C 69/11)

Gassoorten en bijbehorende gebruiksdrukken als bedoeld in artikel 2, lid 2, van Richtlijn 90/396/EEG van de Raad van 29 juni 1990 - (98/C 69/11) bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C69 van 05/03/98 Gassoorten en bijbehorende gebruiksdrukken als bedoeld in artikel 2, lid 2, van Richtlijn 90/396/EEG van de Raad van 29 juni 1990

Nadere informatie

The Tube Installatie- en gebruikersvoorschrift

The Tube Installatie- en gebruikersvoorschrift The Tube 40011124-1125 NL Installatie- en gebruikersvoorschrift NL 1.1A 1.1B 1.1C 1.2A 1.2B 1.2C 1 < < < < 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 < < < < 1 Inleiding We adviseren dringend deze installatie en gebruikersvoorschriften

Nadere informatie

Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding BDA 10

Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding BDA 10 BDA 10 Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens de beveiligde diagnosekoppeling BDA 10 te monteren en te gebruiken. Bij het niet naleven van deze handleiding vervalt de aanspraak op garantie. 1 Introductie

Nadere informatie

Apparatuur voor autogeen lassen

Apparatuur voor autogeen lassen Laskennis opgefrist (nr. 41) Apparatuur voor autogeen lassen Bij autogene processen worden branders gebruikt voor lassen en onder meer ook voor snijden, solderen, richten, strekken, gutsen, vlamstralen

Nadere informatie

Montage. Montage DC RTS Receiver. Montage Power 2,5 DC. A. Muur montage: B0or 2 gaten v0lgens de m0ntage tekening en srhroef de onderzijde vast.

Montage. Montage DC RTS Receiver. Montage Power 2,5 DC. A. Muur montage: B0or 2 gaten v0lgens de m0ntage tekening en srhroef de onderzijde vast. Montage Montage DC RTS Receiver A. Muur montage: Verwtder deksel door aan beide kanten knijpen. B0or 2 gaten v0lgens de m0ntage tekening en srhroef de onderzijde vast. B. Vastplakken: Verwijder aan de

Nadere informatie

Schaarvetspuit. Gebruiksaanwijzing. volgens DIN 1283-H-500 Industrie vetspuit ELITE K9 Industrie vetspuit 1en 2 Standaard vetspuit.

Schaarvetspuit. Gebruiksaanwijzing. volgens DIN 1283-H-500 Industrie vetspuit ELITE K9 Industrie vetspuit 1en 2 Standaard vetspuit. Schaarvetspuit volgens DIN 1283-H-500 Industrie vetspuit ELITE K9 Industrie vetspuit 1en 2 Standaard vetspuit Gebruiksaanwijzing Inhoud: 1. Algemene gegevens 1.1 Gebruiksvoorschriften 1.2 Opbouw en funktiebeschrijving

Nadere informatie

knie-aansluiting. 27 liter H.56,0 x Ø 30 cm 36 liter H.70,2 x Ø 30 cm

knie-aansluiting. 27 liter H.56,0 x Ø 30 cm 36 liter H.70,2 x Ø 30 cm STALEN LPG FLES MET KNIE Staande LPG fles gemaakt van staal. Standaard voorzien van tank inhoudsmeter, 80% vulklep, veerveiligheid in de kraan en tankafname kraan met 1/2 links buitendraad aansluiting.

Nadere informatie

Mapp en propaan apparatuur

Mapp en propaan apparatuur TurboTorch (Hard)soldeerbrander TX-504 Voorzien van een piëzo ontsteking en geleverd in blisterverpakking Wordt geleverd zonder cilinder 0386-1293 brander TX-504 Extreme 0916-0009 cilinder Mapp ca. 400

Nadere informatie

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

FUMK50020 Draadloos mini-magneetcontact Secvest

FUMK50020 Draadloos mini-magneetcontact Secvest FUMK50020 Draadloos mini-magneetcontact Secvest NL Installatiehandleiding Draadloos mini-magneetcontact 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 44 - Inhoud Voorwoord...- 46 - Aanwijzingen over de batterij...-

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

Elektrische installatie (met wisselstroomdynamo) GLOEILAMPEN TABEL

Elektrische installatie (met wisselstroomdynamo) GLOEILAMPEN TABEL ELECTRISCHE INSTALLATIE HANDELING Nr. H78.510-1a: Elektrische installatie (met wisselstroomdynamo) GLOEILAMPEN TABEL Omschrijving Aantal Lamptype Groot I i cht /di mi icht 2 Duplo lamp BA 21 d (evt. )

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Centraal stofzuigsysteem DUO 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Gebruik altijd een Allaway microfiber stofzak voor de DUO. 9 6 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Allaway centrale

Nadere informatie

Veiligheid. Bedieningsvoorschrift Balgengasmeters BK-G1,6 tot BK-G25 en BK-G1,6T tot BK-G25T GEVAAR WAARSCHUWING. Inhoudsopgave OPGELET COMBUTEC

Veiligheid. Bedieningsvoorschrift Balgengasmeters BK-G1,6 tot BK-G25 en BK-G1,6T tot BK-G25T GEVAAR WAARSCHUWING. Inhoudsopgave OPGELET COMBUTEC 03250886/005 Edition 12.09 D I SK Bedieningsvoorschrift Balgengasmeters BK-G1,6 tot BK-G25 en BK-G1,6T tot BK-G25T Vertaling uit het Duits 2008 2010 Elster GmbH Inhoudsopgave www.docuthek.com Balgengasmeters

Nadere informatie

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gelieve alvorens het toestel te gebruiken, de instructies in deze handleiding grondig te lezen. Inhoud Pg. Veiligheid 2 Aansluiting van de gasfles 3

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

OPSTEEK AANDRIJVINGEN SIK-SERIE

OPSTEEK AANDRIJVINGEN SIK-SERIE De veilige & compacte oplossing! OPSTEEK AANDRIJVINGEN SIK-SERIE Voor het aansturen van roldeuren en rolhekken welke tegen een valbeweging beveiligd moeten zijn en waar een beperkte montageruimte aanwezig

Nadere informatie

IM1010 Meter Propaangasslang 2,70 IM1011 Slangklem 14-16mm 0,72

IM1010 Meter Propaangasslang 2,70 IM1011 Slangklem 14-16mm 0,72 Installatiematerialen Gasslangen en koperen leiding IM1001 Flexibele gasaansluiting RVS 12mm L=40cm 28,80 IM1002 Flexibele gasaansluiting RVS 12mm L=60cm 30,60 IM1003 Flexibele gasaansluiting RVS 12mm

Nadere informatie

RS300S serie gasgestuurde regelaars

RS300S serie gasgestuurde regelaars 1 van 7 RS300S serie gasgestuurde regelaars - Drukbereik inlaatdruk 0,5 tot 10 bar (PN10 klasse) - Drukbereik uitlaatdruk van 0,02 tot 6,4 bar - Hulpdruk 300 mbar hoger dan uitlaatdruk - Minimum drukverschil

Nadere informatie

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer?

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer? b ii i i p? I Iii 5 4 i zi 6 i 8 i 1 i i 12 i 14 i Zi 16 i Z D 18 i Zi 2 2 i b ii 3 ii iii i Iii iii i i Ui 21. 5. Ui 23. 5. D izii i i i Ji 213 Ji 213 A 213 pb 213 i i i i p z i bi b b. D z i ii p. i

Nadere informatie

tot in het detail! EWE-watermeterput Voor de installatie in buissleuven www.ewe-armaturen.de

tot in het detail! EWE-watermeterput Voor de installatie in buissleuven www.ewe-armaturen.de tot in het detail! EWE-watermeterput Voor de installatie in buissleuven www.ewe-armaturen.de EWE-watermeterput EWE-watermeterputten zijn bestemd voor de inbouw in buissleuven. Ze kunnen op verschillende

Nadere informatie

Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding BDA 04

Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding BDA 04 Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding BDA 04 Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens de beveiligde diagnosekoppeling BDA 04 te monteren en te gebruiken. Bij het niet naleven van deze handleiding

Nadere informatie

51KC-P. ELLsys. 1. Verkorte handleiding ELLsys 51KC-P. 2. Onderdelen (Standaard word de cilinder volledig geassembleerd geleverd)

51KC-P. ELLsys. 1. Verkorte handleiding ELLsys 51KC-P. 2. Onderdelen (Standaard word de cilinder volledig geassembleerd geleverd) 1. Verkorte handleiding private-knopcilinder met intelligentknop. Eenzijdige elektronische autorisatie. standaardlengte 30/30mm (Lengte vanaf 26/26 mogelijk). Eén elektronische knop en één mechanische

Nadere informatie

LAVENA NL D...1 I...5 N...9 GR...13 TR...17 GB...2 NL...6...10 CZ...14 RUS...18 F...3 S...7 PL...11 H...15 SK...19 E...4 DK...8 UAE...12 P...

LAVENA NL D...1 I...5 N...9 GR...13 TR...17 GB...2 NL...6...10 CZ...14 RUS...18 F...3 S...7 PL...11 H...15 SK...19 E...4 DK...8 UAE...12 P... 32 064 LAVENA LAVENA NL D...1 I...5 N...9 GR...13 TR...17 GB...2 NL...6...10 CZ...14 RUS...18 F...3 S...7 PL...11 H...15 SK...19 E...4 DK...8 UAE...12 P...16 94.684.231/ÄM 206150/09.06 Inhoud Geachte klant,

Nadere informatie

Bijou 90. No. 960-0000 F / 961-0000 N (H) / 961-0001 N (L)

Bijou 90. No. 960-0000 F / 961-0000 N (H) / 961-0001 N (L) Bijou 90 No. 960-0000 F / 961-0000 N (H) / 961-0001 N (L) Bedienungsanleitung Instruction manuel Manuel de service Modo d impiego Instrucciones para el servicio Handleiding Renfert GmbH Industriegebiet

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING

ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING e x q u i s i t ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING DOMEST Import-Export b.v. J.F. Kennedylaan 101b NL7001CZ Doetinchem www.domest.com Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel

R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel DOC1066 R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel 2 Technische gegevens R601 R602 R603 R604 R605 R606 R607 Nominaal vermogen

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies 1 Installatie instructies 04-2016 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

Nederlands 11/10/06 GSR 330 N. Gasketel 30 C. Gebruiksaanwijzing. www.oertli.fr

Nederlands 11/10/06 GSR 330 N. Gasketel 30 C. Gebruiksaanwijzing. www.oertli.fr 0 I 0 C Nederlands 11/10/0 GSR 0 N Gasketel Gebruiksaanwijzing 122 www.oertli.fr 2 Inhoud Toegepaste symbolen......................................................................... Belangrijke instructies........................................................................

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Oost & West -Vlaanderen. lb 11 -, if) l'i ii LO

Oost & West -Vlaanderen. lb 11 -, if) l'i ii LO VINÇOTTE CERTIGO vzvv Tel +32(0)2 674 57 11 fax +32(0)2 674 59 59 info@vincotte.be www.vincotte.com Maatschappelijke zetel: Diamant Building i Boulevard A. Reyerslaan 80 B-1030 Brussel O Antwerpen-Limburg

Nadere informatie

NORMENVOORDEWAARDERINGVANDE ARBEID VANONDERNEMERSENGEZINSLEDENGEBASEERD OPDECAOVAN1978

NORMENVOORDEWAARDERINGVANDE ARBEID VANONDERNEMERSENGEZINSLEDENGEBASEERD OPDECAOVAN1978 NRENVRDEAARDERINGVANDE AREID VANNDERNEERSENGEZINSLEDENGEASEERD PDEAVAN978 InterneNta N. 22 VrinterngebrikafdelingTinbw INHD RDVRAF DEIN DERESPETIEVELIJKEA'sGEALLEERDETESLAGEN lz. 5 7 DELEREKENINGVANEENJAARLN

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022 Microprocessor Volledig vrij instelbare controller HD9022 MICROPROCESSOR CONFIGURATIE CONTROLLER De microprocessor gestuurde controller HD9022 is een aflees- en regelunit met

Nadere informatie

Montage-, gebruiks- en onderhoudsaanwijzing voor

Montage-, gebruiks- en onderhoudsaanwijzing voor Montage-, gebruiks- en onderhoudsaanwijzing voor 1/9 TSR NTR/.../../variant../Ex-. 02.08.2014 Montage-, gebruiks- en onderhoudsaanwijzing voor TSR/.../../variant../Ex-M I M2 Ex ia I Mb TSR/.../../variant../Ex-0G

Nadere informatie

Bestnr. 11 03 06. Zonne-energieset AS 25

Bestnr. 11 03 06. Zonne-energieset AS 25 Bestnr. 11 03 06 Zonne-energieset AS 25 Modulebeschrijving Het zonnepaneel AS 25 werd speciaal ontwikkeld voor gebruik in kleine en middelgrote privé- en industriële toepassingen (b.v. energieverzorging

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel Montagehandleiding voor de vakman VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 11/2013 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsinstructies Volg deze veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Art-No NL Handleiding

Art-No NL Handleiding Art-No. 18141 NL Handleiding Art-No. 18142 Digitale momentsleutel Art.nr. 18141 3/8 aandrijving, 17-170 Nm Art.nr. 18142 1/2 aandrijving, 20-200 Nm Handleiding Inhoud verpakking: Momentsleutel Batterijen,

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr. Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Inbedrijfstelling van de installatie

Inbedrijfstelling van de installatie Inbedrijfstelling van de installatie excellence in hot water INHOUD. Zonnecircuit.............................. 2. Inbedrijfstelling............................. 3 3. Oplossen van eventuele pannes..............

Nadere informatie