B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g"

Transcriptie

1 Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008

2 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring )vormt een wezenlijke factor in de verdere e li n g ontwi v a n P ar k st a d Li m b ur g. D e B ui t e n r i n gm oe t i n f ei t e d e s la g a d e r g a a nv o r m e n v o or d e v er we r k e li j k i ng v an d e am b i t i e s v a n e n i n d e r e gi o. I n d e ze no t i t i e wo r d t i n g e g a a n o p d e a s p e ct e n, di e e e n r o l s p e le n b i j d e o v e r w e g i n g e n o m men t e tot k o een bestuurlijk standpunt over hetvoorkeurstracé. Bij die ov e r we g i n g e n s p e le n v o or a l tw e e v r a g en e e n r o l: 1. wa t zi j n de ef f ec t e n v a n h et d e s b et r ef f end e a lt e r n at i ef o p e en a a nt a l a s p e ct e n ( zo a ls o m g ev i n g, v er k e er, e c o no m i e, la n d s c h a p, e n z. )? 2. i n h o e v e r r e b e a n t w o o r d t h e t d e s b e t r e f f e n d e a l t e r n a t i e f a a n d e g e s t e l d e d o e l T e n a a n z i e n h v et a n V o or k e ur st r a cé ( zi e h i e r on d e r ) i s v a n b e la n g o m v o or af o p t e m e r k e n da t d e k e u ze v o or d i t t r a c é e e n be s t uu r li j k st a n d p u nt i nh o u d t.d at b et e k en t i n d e e er s t e p la a t s da t di t st a n d p un t g e e n juridische status heeft. Het betreft een besluit van algemene st r e k ki n g v a n h e t C o l l e g e v a n G e d e p ut e er d e S t a t e n. B o v e n d i e n h o u d t e d i v o t r m g i ev n i n d g a v t a n d e we g, d e la n d s c h a p p e li j ke i np a s si n g, c on c r et e m i t i g e r en d e m a at r eg e le n,h e t r u i m t e b e s la g e n d e ho o g t e li g gi n g zu l le n n o g n a d er g e s t a lt e kr i j g e n i n he t ( P S-b e s lu i t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t ) p a s P s r i o n v g i s n p c l. i a L n a at l st e b e I d n o e ld b e s lu i t h e ef t we l e e n juridische status. V o o r d e g o e d e o r d e : w i j b e p a l e n n i e t h e t V o o r k e u 1. r Dit s t geschiedt r a é v o aan o r Duitse d e B 2 zij 5 d 8 e n. W e l k om e n a a n d e o r d e het grensoverschrijdin g s p u nt e n on ze v o o r k e u r v o or h e t aa n s lu i t p u n t v a n d e B258n op de Buitenring. Dit gebeurt echter vooral vanuit het Voorkeurstracé aan Nederlandse zijde. 2. A a n l e i d i n g A l i n h e t P r o v i n c i a a l O m g e v i n g s p l a n L i m b u a li r t e g i t v a 2 n 0 h et 0 1 ( P O r e g i on a a l v er bi n d e n d we g e n n e t i n d e p r ov i n ci e a ls d o e ls t e l li n g o p g e n o m e n. Eé n v a n d e m an i er e n o m d e z e d o e l s t e l l i n g t, e i s h b e t r ea e i li k s e n r e n v a n o n t br e k e n de o n de r d e le n v a n h et we g e n n e t. D e B u i t e n r i n g b e s l a a t d e g e n N r 2 9 e 8, g N i 2 99 o n e n a N a 3 l 0 0 e n v i s e é r é n b v i a n di d e n d e w o n t b r ek e n d e o n d er d e le n. H e t i s d e b ed o eli n g d a t d e g en o e m d e we g e n wo r d e n o p ge wa a r d e e r d e n d e e ls a a n g ev u ld m et ni e u we we g v a kk e n, i n c lu s i e f kr u i s i n ge n e n a a ns lu i t i n ge n, wa a r d o o r e r é é n h o o g wa a r d i g e, r e g i o n a l e v e i r n g b i on n t d st a at. D e D u i t s e o v e 2 r wi h l e d i e d B t u ss e n Aa c h e n e n Ri c h t e r i c h d o o r t r e k k e n e n a a n l a t e n s lu i t e n o p d e B u i t e nr i n g. D ui t s la n d wi l h i e r m e e d e v e r ke e r s af wi k k e li n g i n d e N o r d r a um A a c h e n v er b et e r e n. D e d o o r t r e k ki n g wo r d t a a n g e d ui d m e t B 2 5 8n V o o r g e s c h i e d e n i s o p h o o f d l i j n e n In POL2001 is een zoekgebied, corridor genoemd, opgenomen voor het tracé vande Buitenring. V o o r a f ga a n d e a a n h e t o p st e l le n v a n h et P O L i s ee n m i li e u e f f ec t r a p p or t a ge ( m. e. r. ) ui t g ev o er d. H i e r i n s t o n d h e t b e o o r r d g e l li e j k n en e v n a n v m e o g e li j k e zo e k g e b i e de n ce n t r a a l. D e ze M E R i s i n f ei t e t e b e s c h o u w e n a l s e e n h e d e n d a a g s -me e p r l, a l n b e s t o n d d e v e r p li c ht i ng om d e ze o p t e st e l le n t o e n n o g n i e t. I n h e t P r ov i n ci a a l O m g ev i n gs p la n L i m b u r g ( PO L , s e pt e m b e r ) h ebb e n P r ov i nc i a le S t at e n n u t en n o od za a k v a n d e B u i t e nr i n g P ar k st a d Li m b ur g o pn i e u w o n d er s c hr ev e n e n be v es t i g d. I n a a nv u l li n g 1 Wel het aansluitpunt. 2 H e t L a n d e s b e t r i e b S t r a s s e n b a u -Westfalen N o r d r h, e i Niederlassung n Aachen (Strassen NRW Aachen ) Provincie Limburg Pagina 2 27 mei 2008

3 3 o p d e c o r r i d o r v a n P O r L d 2 e 0 n 0 i 1 n he w e t PO L o p v er zo e k v a n d e G e m ee n t e K e r kr a d e t we e e xt r a tracéalternatiev en binnen de gemeente als t e o n d er zo e k e n o p g ev o er d, n am e li j k h et t r aj e ct R o d e r l a n d b a -N a n i e u ws t r a a t-d o m a n i a l e M i j n s t r a a t e n h e t t -B r a i j n e n c e t n r i. T n u g n n e l w e g In de loop van 2006 is besloten om over te gaan tot het realisatieproces. Daartoe is opnieuw een m.e -.r. p r o c e d u r e d o o r e n l, o n p u g er i c ht o p d e t r ac é k e u ze. O p b a si s v a n e e n zo g e n a a m d e c o n f li c t p u nt e n ka a r t zijn binnen de corridor verschillende alternatieve tracés ontwikkeld, die in de m.e -p.r r. o ce d u r e v er d e r zi j n o n d e r zo c h t. I n j u n i i s d e -U s V t S 3 a r v ast t g e n st o e ld t e i n t i n i ap r e i l 2 0 t 0 8 r i s a he c t é o nd n o e r t zo e a k / a f M g er E o R n d. I n d e m. e. r. -p r oc e d u r e zi j n o ok d e r u i m t e l i j k e o nt wi k k e li n g e n s i nd s , wi j zi gi n g en i n we t g ev i n g e n u i t g a n g s p u n t e n, d e K e r k r a a -alternatieven d s e t r a c é, het tunnelalternatief in Brunssum, enkele bestuur li j k e gewenste varianten en de integratie van de procedures voor de Buitenring en de B258n betrokken A m b i t i e D e a a n le g v a n de B ui t e n r i n g m oe t le i d e n t o t e e n s u b st a nt i ë le v er b e t e r i n g v a n d e aa n s lu i t i n g en o p d e ( inter ) nationaal en ( inter ) regionaal b i ver nd e n d e we g e n, wa a r d o o r d e af wi k k e li n g v a n h et v er k e er, zo we l q u a st r uc t u ur a ls d o or st r om i n g, s u bs t a nt i e e l v e r b et er t. Di t i s g u n st i g v o or d e b er ei k b a a r h ei d v a n e n de v e r k e e r s v e i l i g h e i d i n P a r k s t a d. D a a r n a a s t l e v e r t d e B u i t e n d r e i r ui n g m t e li e n j k e p o s i t i e v s t r uc t u ur v a n Pa r ks t a d, d e le e f b a a r h e i d i n d e wo o n k er n e n en d e e c on o m i s ch e e n t o e r i st i s c h e ontwikkelingsmogelijkheden in deze regio. M e t d e k om st v a n d e B n o nt s t a a t e e n g o e d e v er b i n di n g t u s s e n A a c h e n e n P a r k s t a d e n wo r d t ee n aantal verbin di n g e n i n d e N o r dr a um A ach e n v er k e er s k u n di g o nt la s t, zo a ls b i j v o or b e e ld d e L Roermonderstrasse in Kohlscheid B e l e i d s d o e l e n Er speelt in Parkstad een aantal problemen : V a n w e g e h e t o n t b r e k e n v a n e e n g o e d e o n t s l u i t e n d e i n f r a s t v r e u r c wa t c u h u t r i n g w d o e r d e n n a a r d e ( p o t e nt i ë le ) e c o n om i s c h e gr o e i v a n d e r eg i o b e p e r k t e n d e k a n s e n o p h e t g e bi e d v a n r ec r e at i e o n v o ld o e n d e b e n u t. Vooral d e be r ei k b a ar h e i d v a n b e d r i j v e nt e r r ei n e n e n at t r a ct i e s i n P a r ks t a d v er di e n t v er b et e r i n g. D o o r v e r v l e c h t i n g v a n l n a s n g e z l a v a er m k e er e i s i n d e h ui di g e s i t u at i e s pr a k e v an o nv ei li g e si t u a t i e s, barrièrevorming en doorstromingsproblemen voor langzaam verkeer. D e b o v e n r e g i o n a l e o n t s l u i t i n g ( z o w e l r i c h t i n g N e d e r l a n d a l s r i e k c en h t v i an n g D u i t s e n k e l e s c h a els k onv old o e n d e. B i n n e n P a r ks t a d Li m b u r g e n N o r dr a um Aa c h e n i s d e r e gi o n a le o n t s lu i t i n g o nv o ld o e n d e, h e t ge e n lo c a le congestiegevoelige locaties tot gevolg heeft. De verkeersstructuur is incompleet en in verschijningsvorm divers. D e h u i d i g e i n f r a st r uc t u ur ta st i n P a r k s t ad L i m b u r g e n i n N o r d r a um A a c h e n d e le e f b a a r h ei d a an o p h et g e b i e d v a n g e lu i d, lu c h t, b a r r i èr e we r k i n g e n v i s u e le h i n de r. B e h a lv e v o or lu c h t v er s le c h t e r t d e ze si t u at i e t o t d o or d e a ut o n om e v e r k e e r st o e na m e. I n d e h u i d i g e s i t u a t i a e nt a k l o v m e r t k e e e r s e o n nv a e i li g e lo c a t i e s e n b la c k s p o t s v o or. D e verkeersveiligheid op het wegennet in Parkstad Limburg is onvoldoende. M e d e a ls g ev o lg v an d e f ysi e k e a a n we zi g h e i d e n h e t g e br u i k v a n i nf r a st r u c t uu r i n d e r e gi o P a r k s t a d Li m b u r g i s e r s p r a k e v a n b a i r r è r e v o r m i n g, g - e e l n u li c d h s t hi n d er, v er d r og i n g e n v er o n t r ei n i gi n g, t e n k o st e van functies in de groene omgeving. 3 U m w e l t V e lichkeits r t r ä g Studie, de Duitse m.e.r -p. r o c e d u r e, i n v e r b a n d m e t d e a a n l n e. g v a n d e B Provincie Limburg Pagina 3 27 mei 2008

4 D o e l s t e l l i n g D o e l s t e l v l a i n h n e g t p r oj e ct i s : V e r b e t er in g v a n d e ec o n om is c h e p o s it ie v a n P ar k st a d L im b ur g e n A a c he n d oo r de r e a l is a t ie v a n e e n v o l l e d i g e r i r o n g d w om e g P a r ks t a d L im bu r g in c om b in a t ie m e t e e n g o e d e o n t s l u it i n g t us s e n A a c h e n e n P a r k st a d L im b ur g. D e l e ef b a ar h e id in d e k e r n e n v a n P a r k s t ad L im b u r g e n d e N o r dr a u m A a c he n w or d t o p d e z e m a n i e r v e r b e t e r d e n v e r k e e r k a n vlot o n g e zijn h i n bestemming d e r d e bereiken. Deze doelstelling past binnen de kaders van het o v pr i n c i a l e b e l e i d r ov ( i n c o i n a a d l e r a n d e r e P O m g e v i n g s p l a n L i m b u r g e n P r o v i n c i a a - l e n V e r V k e r e v r o s e r s p L l i a m n b u ). r g Om de doelstelling te kunnen toetsen, is een aantal deeldoelstellingen geformuleerd : 1 V e r b e t er e n v a n d e r e gi o n a le e n bov e nr eg i o n a le b e r ei k b a ar h ei d ( b et e r e o nt s lu i t i n g v a n g e bi e d e n, b et er e doorstroming en afname reistijd. ) 2 Verbeteren van de verkeersveiligheid in Parkstad Limburg en het zoveel mogelijk k e n beper v a n ni e u we k n e l p u n t e n o p d i t. g e b i e d 3 V e r b e t er e n v a n d e v e r k e e r s i nf r as t r u ct u u r d o o r h et r e a li s e r e n v a n e e n d ui d e li j k e r ou t e v o o r r eg i o na a l e n b o v e n r e gi o n a a l v er k e e r. 4 H e t v e r b e t e r e n v a n d e l e e f b a a r h e i d i n P a r k s t a d L i m b u r g e r n k e n h v e a t n ni z e o u v we e l m o g e l i j knelpunten op het gebied van leefbaarheid ; geluid, lucht, (externe) veiligheid, barrièrewerking. 5 H e t zov e e l m o g e li j k b e p er k e n v a n ni e u we a a nt a s t i n g v a n d e g r oe n e om g ev i n g e n h e t wa a r m o ge li j k o p h e f f e n o f b e p e r k e n v a n b e s t a a n d e. b a r r i è r e s 3. N u t e n n o o d z a a k B u i t e n r i n g 3.1. H i s t o r i s c h e o n t w i k k e l i n g P a r k s t a d I n kr e e g Li m bu r g m e t d e o p r i c ht i n g v a n d e P a r t i c u li e r e M a at s ch a p pi j t ot e x p lo i t at i e v a n de L i m b u r g s e S t e e n k o o l m i j n e -N n ass ( O a u r ) a d n e j ee e r st e g r o ot s c ha li g e m i j n b o u w. T u s s e n en d r u kt e d e m i j n b o u w e e n d ui d e li j k s t e m p e l o p a lle a s p e c t e n v a n d e s a m e n le v i ng i n h e t ge b i ed d at t h a ns wo r d t a a n g e d ui d a ls P a r k st a d. D e s t r e e k o n d er gi n g ee n e no r m e g e d a a nt e wi s s e li n g. Er we r d e n s p o or we g e n a a n ge le g d wa a r la n g s d e s n e l g r o e i e n d e m i j n k i n o l d e o n b i u u ë r n t va n d e m i j n we r d e n g e b o u wd m e t e r t u s s en i n d e r e st e n v a n h e t o u d e c u lt u u r la n d s c h a p. H et ee u we n o u d e a g r ar i s c h e la n d s c h a p m et hi e r e n d a ar en k e le d o r p e n veranderde in rap tempo tot een verstedelijkt gebied. M e t h e t w e g v a l l e n v a n d e m i n i d j e n j i ar n e d n u ze s t st r i g i e n ze v e nt i g v a n de v or i ge e e u w we r d d e e e n s zo florerende mijnstreek een herstructureringsgebied. Vrijwe l het gehele sociaal-c ult u r e le e r f g o e d u i t di e tijd verdween. Daarmee verdween ook een stuk gemeenschappelijke geschiedenis en ident i t ei t. D o o r d e h e r st r u ct ur e r i n g k r ee g d e v er st e d e li j ki n g e e n ni e u we i m p u ls. M e t h u lp v a n g e ld e n i n h e t k a de r v a n d e P e r s p e ct i ev e n N o t a Li m bu r g ( P N L) e n s ub s i di e s v a n h e t E ur o p e s e F o n d s v o or R e g i o n a le O nt wi k k e li n g werd een economische structuurversterking in g e ze t, zo a ls o n d e r a nd e r e V a n Z wa r t n a a r G r oe n, wa a r bi j Provincie Limburg Pagina 4 27 mei 2008

5 h e ct ar e v o o r m a li g m i j nt e r r ei n e en ni eu we b e s t em m i n g k r e e g m et ( ui t ei n d e li j k) r e c r ea t i e c om p le x e n als Snowworld, Mondo Verde en Gaiapark. O m d e d o o r m i j n s l u i t i n g e n o n t s t a n e w e r g k e l n, o st o s i m h e u i le e d r d o e p de t ov e e r v h e a i n d d e v es t i g i n g of u i t b r e i d i n g v a n b e d r i -Li j v m e b n u r g i. Z n o Z v e u r i p la d a t s t e zi j e en a a nt a l r i j ks d i e n s t en, zo a ls h e t C B S e n het ABP, naar Heerlen en werd een autofabriek in Born gerealiseerd (thans Nedcar 4. ) I n d e d e c i j e n s n lu i t i n i g e n a k r i j g n t d a e e c o d n om e i e i m n P a r k s t a d di v er s e n i e u we i m pu ls e n. H a n di c a p d a a r bi j wa s e c ht e r d e b e r ei k b aa r h ei d. D e d i f f u s e o n t s lu i t i n gs s t r u ct u u r i n P ar k st a d l e i d t t o t b e r e i k b a a r h e i d s p r o b l e m e n ( v o o r a l a a n d e o o s t f l a n k ), v e r k e i e st r i s j d o e n n, v e m i o l ei li j g k h e i d, l a o r i ë nt at i e e n e e n a a nt a st i n g v a n d e le e f b a a r h ei d i n d e wo o n k e r n e n. D e e c o n om i s ch e o nt wi k k e li n g wo r d t als gevolg daarvan belemmerd. E e n t we e d e b e la n g r i j ke f a ct o r i n d e e c o no m i s c h e o nt wi k k e li n g s k a n s e n v a n P a r k s t a d b li j kt i n d e lo o p v a n d e t i j d : b ev o lk i n g sk r i m p, e n a ls g ev o lg d a a r v a n v e r g r i j zi n g. Z i j v i n d e n i n d e ze r e g i o e e r d er p la a t s d a n i n d e r es t v a n N e d e r la n d e n h et om r i n g en de b ui t e n la n d. D e r e g i o p ak t d e b ev o lk i n g sk r i m p e n v e r g r i j zi n g v o o r a l o p a l s e e n 5 u. i t d a g i n g 3.2. E n k e l e o v e i r n w g e g n m e t b e t r e k k i n g t o t n u t e n n o o d z a a k v a n d e B u i t e n r i I n l e i d i n g D e k wa li t e i t e n v a n P a r k s t ad Li m b u r g li g ge n i n h et g r o e ne la n d s c h a p, d e f i j n m a zi gh e i d v a n s o ci a le s t r u c t u r e n, d e v a r i ë t e i t a a n w o o n m i l i e u s e n d e a a n w e z i. g D h e a i ar om d v ki a e n st k e n n i s i n s t e l P a r k st a d i n zi j n c o nc e p t-s t r u ct u ur v i s i e Ru i m t e v o or P ar k & St a d v o or k wa li t e i t. L ei t m ot i v d a ar bi j i s : Groen groeit, rood krimpt en grijst verbindt. De Buitenring sluit bij die kwaliteitsimpuls aan. Niet alleen vormt de 6 Parkring e e n e la b n g r i j k e gr o n d s la g v o or d e v e r b et er i n g v a n d e i n f r a s t r u ct u ur i n de r e g i o, zi j i s oo k de b as i s v o or e e n kwa li t e i t ss la g o p a n d er e g e b i e d e n, n a m e li j k : 1. h e t v e r g r o t e n v a n d e l e e f b a a r h e i d e n h e t w o o n g e n o t i n P a r k s t a d, v o o r a l i n 2. de economische en toeristische structuurversterking in Parkstad 3. de verbetering van de verkeersstructuur, de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid K r i m p B e v o lk i n g sk r i m p e n h et m e d e a ls g ev o lg d a a r v a n wi j zi g e n v a n d e b ev o lk i n g s s am en s t e l li n g ( v e r gr i j zi n g) z i j n ngrijke b e l a aandachtspunten in Parkstad bij de verwezenlijking van haar ambities I n. d e M i li e u Ef f ec t Rapportage is rekening gehouden met deze krimp. I n f ei t e zo u d e n e ch t er ni et zo ze e r d e b ev o lk i n g s p r o g n o s es b ep a le n d m o et e n zi j n v o o r d e a a n le g v a n d e Buitenrin g, m a a r zo u d e B ui t e nr i n g -o m g e k e e r d- b ep a le n d m o et e n zi j n v o or h et i n g a n g ze t t e n v a n d e ontwikkelingen, zoals neergelegd in de Parkstadagenda, de Limburg Agenda, de concept -S t r u ct u u r v i si e v a n P a r k s t a d e n i n d e d o o r p r o v i n c i e e n r e g i s o nt v wi o k o k r e g li e n s g t, en a n e d a a g r e m b e i e o d o k v o or h e t v e r m o g e n e n d e d a a d k r a c h t o m ( d e g e v o l g e n v a n ) d e b e v o l k i. n g D s e k r i m p t e r u g t B u i t e nr i n g i s e e n b e la n g r i j k m i d d e l o m d e r e gi o e e n n i e u w é la n t e g ev e n, e c o n om i s c h e e n t o e r i st i s c h e mogelijkheden te vergroten,de werkgelegenheid te beïnvloeden, d e le e f b a ar h e i d t e v er b e t er e n e n 4 Bron: Conceptversie van Structuurvisie Parkstad Limburg Ruimte voor park en stad (februari 2008 ) 5 Bron: Conceptversie van Structuurvisie Parkstad Limburg Ruimte p voor a r k e n s t a d ( f e b r u a r i ) 6 H e t b e g r i p P a r k r i n g w o r d t i n d e C o n c e p t-s t r u c t u u r v i s i e e n h e t a d v i e s v a n T A B ( z i e v e r d e r o p ) g e h a n t e e r d. W i j h a n t e r e n i n d i t s t u k m eest al het gebr uik elijke b egrip Bui tenring, w aar m ee dez elf de ri ngstruct uur w or dt b edoel d. Provincie Limburg Pagina 5 27 mei 2008

6 6 d a a r m e e de g ev o lg e n v a n kr i m p t e m i t i g er e n. D o o r d e B ui t e nr i n g e ne r zi j d s t e h a nt e r e n a ls s ym b o o l v o or d e z e l f b e w u s t e d o o r s t a r t v a n d e r e g i o e n a n d e r z i j d s a l s s l n a d g e a d e r v o o r d e v e r e c o n o m i s ch e e n t o e r i st i s c h e m o g e li j k h e de n wo r d t e e n f ei t e li j k e n zi c ht b a ar om s la g p u n t g e c r e ë e r d d at m o e t l e i d e n t o t e e n b l o e i e n d e r e g i o, m - e e t n we e e r n k k li l m e a e at f b i n a a e r en ( w v o e o r k n e er s) v ei li g e e n goed bereikbare omgeving, die tev ens relaties bie dt m et he t om r i n g e n d e b ui t en la n d e n a ld u s aantrekkingskracht op zowel bedrijven als mensen uitoefent R i n g s t r u c t u u r D e r i n g st r uc t u ur v a n d e B ui t e n r i n g wo r d t zo we l d o o r d e o p st e l le r s v a n: P a r kr i n g, de n k li j n e n v o o r d e o m g e v i n g s k w a l i t e i t e a G l e m s e ens d o o c r h a p d p e li j k e W e ls t a n ds c om m i s si e v o or de B u i t e nr i ng e n d e R i j ks a dv i s e ur L an d s c h a p, D i r k Si j m o n s, v a n g r oo t b e la n g g e a c ht v o o r h et k ar a kt er e n d e e e n h ei d v a n d e w e g, h e t é l a n d a t d e r e g i o w i l u i t s t r a l e n e n d e m o g e l i j e k n h e o d p e n d i e d e B u i t e c o n o m i s ch e n t o e r i st i s c h g e b i e d. B ov e nd i e n i s di e s t r u ct u u r v a n b e la n g v o or d e aa n h a k i ng v an i n f r a st r uc t u ur v a n ui t d e o m r i n g e n d e r e gi o s, zo we l i n N e d er la n d a ls i n D ui t s la n d, en v o or d e v er bi n d i n g e n tussen Buitenring, Binnenring en Cityring Heerlen. D e B u i t r i n e g n wo r d t g ev or m d d oo r zo we l d e ni e u w a a n t e le g g e n we g, a ls d eal b e s t a a n d e st a d s a ut o we g N e n h e t g e d e e lt e v a n de A 7 6 t u s s e n N u t h e n h et K no o p p u nt T e n E s sc h e n. Z owe l d e N a ls d e A 7 6 ( e n i n h e t v e r l e n g d e e r v a n d e D u i t s e n) b A e 4 la ) n g z r i j k j v o n or ( d b e o ( v b e o n v d e i n ) r e gi o n a le e n ( inter ) nationale rol die de Buitenring gaat vervullen. D e r i n g st r uc t u ur m o et b i j d e a an le g v a n de B u i t e nr i ng, m a a r o o k i n d e v er d e r e o nt wi k k e li n g e n b i n ne n P a r k s t a d a l s e e n e e n h e i d w o r d e n b e s c h o u w d e n on b e t wi h a k n k d e li l n d g. e n be D i t r ef e f e n ni et a lle e n v er k e er s k u nd i g e a s pe c t en ( v o or a l b e r e i kb a a r h ei d ), m a ar o o k le e f b a ar h ei d, e c o nom i e e n ( gr o e n) t oe r i sm e. D e e e n h ei d i s o o k v a n b e la n g om d e v er sc h i l le n d e d e le n v a n P ar k st a d ge li j k e k a n se n t e bi e d e n i n d e e c o n o m i s c h e e n eristische o mogelijkheden. D e r i n g st r uc t u ur o n t la s t bov e n di e n d e bes t a a n d e r a d i a le st r u ct u ur, di e d e le e f b a a r h e i d e n v er k e er sv ei li g h e i d i n wo o n k e r ne n a an t a st. D e s t e d e li j k h ei d wo r d t do o r d e r i n g st r u ct u u r m e er v a n bu i t e n af o n t s l o t e n, t e r w i j l b elijke n n e gebied n h e t de s leefbaarheid t e d navenant groter wordt Landschappelijke inpassing en natuur I n d e St r u ct u ur v i s i e v an P ar k st a d i s h et la n d s c h a p le i d e n d. D a t b e t e k e nt d at v e e l a a n d a c h t wo r d t b e st e e d a a n d e la n d s c h a p p e li j k e i n pa s si n g v a n de B u i t e nr i ng H. e t p ar k a c ht i g e ka r a kt er v an h e t la n d s c h a p en d e natuur zijn immers belangrijke elementen in (de verdere ontwikkeling van ) Parkstad. V o o r d e la n d s c h a p p e li j k e i n p a s si n g v a n de B u i t e nr i ng wo r d t g e br u i k g em a ak t v a n: P a r kr i n g, D e n k li j n e n voor de Omgevingskwaliteit 7, h e t a dv i e s v a n d e G e m e e n s c h ap p e li j k e W e ls t a n d sco m m i ss i e v o or d e B u i t e n r 8 i e n g h et a dv i e s v a n D i r k Si j m o ns, Ri j k s a dv i s eu r v o or h et la n d s c h a p i n h et at e li e r v a n d e R i j ks b o u wm e e st e r. Vanuit die drie adviezen kan worden geconstateerd dat : e e n h e i d d i e n v or m g ev i n g v a n d e we g zo v e e l m o g e li j k d e di f f er e nt i at i e i n d e om g ev i n g ( la n d s c h a p e n s t e d e n b ou w) la a t zi e n, wa a r b i j de we g e en s t a t em e nt i s v o or he t g r o en e è n st e d e li j k e k ar a kt e r v a n P a r k st a d en v oo r h a a r am bi t i e s. D at b e t ek e n t b i j v o or b e e ld d a t d e we g ze lf b e wu s t z i j n ui t s t r a a lt e n, wa a r m o g e li j k, e e n b li k o p d e h or i zo n g u nt e n d at d e we g d e v e r s c hi l le n d e k e r n e n o p e e n d u s d a ni g e wi j ze o m a r m t d a t d a ar b i j o o k m og e li j k he d e n e n k a n se n v o o r e e n e c o n om i s c h e en t o er i s t i sc h e o p wa a r d e r i n g wo r d e n ge c r eë e r d; 7 Opgesteld door TAB (Taken Landschapsarchitectuur & Ecologie, architektur fabrik aachen en Bisscheroux architecten ). 8 Bestaande uit o.a. vertegenwoordigers vanuit de gemeentelijke commissies voor welstand. Provincie Limburg Pagina 6 27 mei 2008

7 7 d e w eg h e t la n d s c h a p zov e e l m o g e li j k v o lg t, m a a r d a ar b i j d r i e a a n d a c ht s p un t e n m e e kr i j gt, n am e li j k : 1 ) le t o p d e g r o nd b a la n s 2 ) g e ef d e we g n a d r u k k e li j k e en zo o p e n m o g e li j k k ar a kt e r n a ar zi j n omgeving toe (laat die omgeving beleven vanaf de weg ) en 3) benutwaar mogelijkde plateau - e n s t a d sr a n d e n; d e e e n h ei d v a n d e we g o ok t o t ui t dr u k ki ng k om t i n e le m e nt e n a ls bi j v o o r be e ld v er li c h t i n g ( o p p le k k e n wa a r d i e v o or zi e n i s) e n gr o e n a a n k le d i n g, ev e n a ls d e v or m g ev i n g v a n a a n s lu i t i n g en e n k r ui si n g e n, n i e t a l l e e i n t h e v t a p n er u s p e ct i e f v a n v er ke e r, m a a r o o k v a n ui t la n d s c h a p p e li j ke d es k u n d i g h e i d e n k wa li t e i t ; d e we g t ev en s m o et b i j d r a g e n a a n ee n v e r b e t er i n g v a n d e or i ë n t at i e m o g e li j k h e d en v a n d e we g g e b r u i k er i n P ar k st a d. D e B u i t e nr i n g dr a a gt er b ov e n di e n t o e bi j d a t e r u i m t e li j k g e zi e n k r a ch t i g e s t a d s r an d e n o nt st a a n d i e d e h e r k e n b a ar h ei d v a n h e t la n d s c h a p e n h et zi c h t o p h e t gr o e n v a n ui t d e s t a d v e r gr o t e n, de p la t e a u r a n d e n v er st e r ke n e n t ev e n s e e n r ui m t e li j k e be g r e n zi n g v a n d e s t e d e li j k e b e b o u wi n g b e n ad r u k k e n. D a a r m e e wo r d t h et la n d s c h a p v a n ui t d e s t ad g e ac ce n t u e er d e n t ev e n s e e n b ar r i è r e g e cr e ë er d t e g e n h et v er d er o p d r i n g e n v a n d e st e d e li j k h e i d i n h e t la n d s c h a p p e li j k e g e bi e d. A ld u s o nt s t a a t e r e en b e t e r e a f s t em m i n g tussen stad en land, wordt de landschappelijke hoofdstr uc t uu r v e r s t er kt e n wo r d t d e k wa li t e i t g e g e n e r e er d wa a r m e e k r ac h t i g e r an d e n e n r o bu u st e, g r oe n e v e r bi n di n g e n o nt s t aa n v a n st a d na a r la n d, ze lf s t ot v er ov er d e la n d s g r e n ze n h e e n. D e B u i t e n r i n g b i e d t d u s k a n s e n o m d e l a n d s c h a p p e l i j k e r de w r a t a e r v d e e r st n er i k e n e P n a t r e k s t a d v e o n t s lu i t e n. Bi j d e a a n le g za l e e n g o e d e ba la n s m o e t en o nt st a a n m et d e na t u ur li j k e e n la n d s c h a p p e li j k e wa a r d e n. I n de n at u ur c om p e n s at i e, di e v o o r d e B ui t en r i n g n o d i g za l zi j n, wo r d t n ad r u k k e li j k zov e e l m o g e l i j k a a n g e s l o t e n s t a b a i n j d e i d ni e t i at b i e ev e n i n P ar k st a d om d e n a t t e b e e k d a le n t e r e c o n st r ue r e n e n r e n a t ur er e n e n r o b u u st e zo n e s t e cr e ër en ( I n t e r ) n a t i o n a l e b e t e k e n i s G r en ze n wo r d e n d u n n er. H et st r a t e gi sc he b e la n g v a n d e E ur e gi o s bi n n e n h et E ur o p e s e n et we r k wo r d t s t e e d sgr o t er. G r e ns ov er s c hr i j d e n de s am e n we r k i n g i s g e e n lu x e, m a ar p ur e n o o d za a k, ze k e r i n e e n r e gi o d i e e e n do o r st ar t wi l m a k e n i n e e n g e bi ed d a t v o or m i n st e n s d e h e lf t d oo r b u i t e n la n d wo r d t o m r i n g d. B o v e n d i e n m o e t n i e t w o r d e n v e r g e t e n d a t d e mringende b e v o l k i Euregio n g n nog d e verder o groeit. Parkstad wil zijn gezicht dan ook nog meer op dat buitenland richten. Gezamenlijke - e n natuur t o e r i st i s c h e p r oj e ct e n, gr e n s ov e r sc h r i j d en d e b e dr i j v i g h ei d ( zo a ls o p Av a nt i s ), sa m e n we r k i n g t u ss e n k e n n i s i n s t i t u t e n, m d a e a v r er d o er o k e o nt wi k k e li n g v a n at t r a ct i e s, W oo n b o u le v ar d e n P a r k s t ad C e nt r um H e e r le n a ls k o o p s t a d, zi j n v o o r e e n b e la n g r i j k d e e l a f h a n ke li j k v a n go e d e e n sn e l le v e r b i n di n g e n m e t h et D u i t se a ch t er la n d. D e B u i t e n r i n g, d e B n, d e R a n d w e g A b d i 9 s s en e n d b e o b s e c s h t a / a L n 4 d 2 e n s t r uc t u r e n v i a A 4, A 7 6 e n N d r ag e n da a r i n b e la n g r i j k e m a t e a an b i j. D e B u i t e nr i n g za l e r v o or a l v o or zo r g e n da t d e b e st a a n de r a di a le s t r uc t ur e n v a n en n a a r D ui t s la n d worden ontlast. Daarmee worden niet alleen de v erbindingen beter, v eili g e r e n s ne l le r, m a ar wo r d t o o k d e leefbaarheid in de woonkernen in Parkstad en het aangrenzende Duitse gebied vergroot D e l e e f b a a r h e i d B i n n e n- e n B ui t e nr i n g br e n g e n, s am e n m e t d e N e n d e A 76, d e n o d i g e st r u c t uu r a a n. O p h et m om e nt d a t ge m ee n t e n o o k h et on d e r li g g e n d e we g g e n n e t a a n p as s e n, o nt st a a t e e n v o or t r ef f e li j ke i n f r a st r uc t u ur d i e v o o r d e we g g e b r u i k e r d e n o di g e du i de li j k h e i d, s t r u ct u u r e n o r i ë nt a t i e bi e d t e n v o or h e t ov er g r o t e 9 D e R a n d w e g A b d i s s e n b o s c h / L 4 2 n i s g e e n l o n d v e r a d n -studie d e en M E het R project Buitenring. Provincie Limburg Pagina 7 27 mei 2008

8 8 m e r e n d e e l v a n d e b e w o n e r s v a n P a r k s t a d e e n o n t l r a e s n t d i a a n r g m e v e a e n e n v a e a r n zi k e n li j k e v er b et e r i n g v a n d e le e f k wa li t e i t b et e k e nt E c o n o m i s c h e e n t o e r i s t i s c h e m o g e l i j k h e d e n D e B u i t e nr i n g f u n g e er t a ls s la g a d e r v o or d e e c o n om i s c h e e n t o e r i st i sc h e o n t wi k k e li n g sm o g e li j k he d e n. Met landmarks bij Nuth ende Rodaboulevard / Av a n t i s ( d i e d e sf e er s pr o n g n a ar Pa r k st a d m ar k er e n ), k u n s t o p m ar k a nt e p le k k e n e n b e d r i j v i g he i d o p d e a a n we zi g e b e dr i j v en t er r ei n e n ka n d e B u i t e nr i n g le t t e r li j k h et s ym b o o l wo r d e n v o or di e n i eu we k o e r s. P ar k st a d bi e dt, ze k e r n a d e ko m st v a n d B e ui t e nr i n g, e e n h o o g wa a r di g le e f k li m a at m et v o ld o e n d e e n b e t a a lb a r e wo n i n g e n, e e n k a ns r i j k e b e dr i j v i g h ei d e n g o e d e at t r a ct i e s i n e e n p a r ka c h t i g e om g ev i n g. D o or e e n go e d e o n t s lu i t i n g e n v e r b i n d i n g e n m e t R a n d s t a d, h a v e n g e b i e d e n e l d e r s e n h e t o m n r la i n n d g wo e n r d e t d e b u b i ov t en e lo k a le f u n c t i e v a n P a r k st a d ( e n v a n d e g e m ee n t e n d a ar bi n ne n ) g es t i m u le e r d, wo r dt d e i n f r a st r uc t ur e l e b a si s g e b o d e n om o p t i m a a l g e b r u i k t e m a k en v an d e m i d den p o s i t i e i n d e st e d e nb a n d m et L u i k e n A ac h e n, m e t T r i p o o l e n M H H A L e n w o r d e n o m o o k g e li j k h e d e n ge c r e ë er d om i n P ar k st a d e e n go e d wo o na lt e r n a t i ef t e bi e d e n (ook voor jonge mensen) voor de meer dichtbevolkte gebieden in Nederland en Duitsland. Basisdoelstelling van de regio is economische structuurversterking. Kernstrategie daarbij c is lu : s t e r e n, c o n c e n t r er e n en gr o ei e n. N a dr u k k e li j k h oo r t d a ar o ok k wa li t e i t sv er b e t e r i n g b i j. E e n d e e l v an d e b e s t a a n de b e dr i j v e n t er r ei n e n e n b o u le v ar d s i n P a r k s t ad h e ef t i m m er s b e h o ef t e a an m e e r ( r u i m t e li j k e) kwa liteit, een betere bereikbaarheid en aan revit a li s a t i e. K a n sr i j k e c lu s t er s zi et d e r e g i o i n : ni e u we energie, health, care & cure en leisure &pleasure (toerisme ). D a a r n aa s t wo r d t i nge ze t o p de o nt wi k k e li n g v an een Euregionale infrastructuur in kennis, onderwijs en arbeidsmarkt. Vooral kennisontwikkeli n g i s g e b a a t m e t e e n v e r s t ev i gi n g v a n d e r e la t i e m e t d e RW T H A ac h e n e n de v e le k e n ni s i n st i t ut e n i n d e r e gi o Aachen. Vooral voor de bereikbaarheid is de Buitenring van wezenlijk belang. Dat de aanleg van infrastructuur een belangrijke stimulans vormt d e voor e c o no m i sc h e o nt wi k k e li n g v a n een regio wordt geïllustreerd door een aantal praktijkvoorbeelden. O p h e t m o m en t d at W ee r t e e n g o e d e v e r b i n di n g k r e e g m e t d e A 2 b lo e i d e d e s t a d e c o n o m i s ch o p e n o n t d e k t e n n i e u w e b e d r i j v e n W e e r t. O p h e t m o m e n s t e n d V a e t n lo d e n A V 7 en 3 r a t y u g s e r e ed k wa m, o n t st o n d e n g r ot e n i e u we b e d r i j v e n t er r e i ne n la n g s d e ze a u t o we g e n r e c e nt e li j k zi en we d a t b i j d e r e a l i s a t i e v a n -Z ui d e d we A 7 d 3 e r om ni e uwe b e d r i j v e nt e r r ei n e n o n t st a a n, d a n we l b e s t a a n de bedrijv enterreinen een krachtige impuls k r i j g e n. O o k bi j d e n o g t e r ea li s e r e n A 7 4, di e s t r a k s e e n b e la n g r i j k e v er bi n d i n g t u s s en V e n lo / T e g ele n e n D u i t s la n d m o et ga a n v o r m e n, zi e n we n u a l d a t e r g r ot e b e l a n g s t e l l i n g v a n u i t h e t b e d r i j f s l e v e n i s o m v i a d e z e i n f d r t a e s b t er r e u i c k e t n u. u r o o k D o o r d e e c on o m i s ch e e n t o e r i st i s c h e m og e li j k h e d e n d i e d e B u i t e nr i n g bi e dt t e c om b i n e r e n m e t g e b i e d so n t wi k k e li n g i n P a r k s t ad Li m b u r g o n t st a a t e e n k a n sr i j k e e n f i n an c i e r b ar e ba s i s v o or v e r d er e doorontwikkeling. Recreatie (bijvoorbeeld de oost f la n k B r u n ss um ) e n g e p r of i le e r d e wo n i n g b o u w ( r e k en i n g h o u de n d e m et d e v e r gr i j zi n g en m e t i n c o ur a nt e d e le n v a n d e wo n i n gm a r k t, m a ar o o k h e e l n a d r u k k e li j k zi c h r i ch t e n d o p d e s t ar t e r op d e wo n i n gm ar kt, zo d a t j o n g e m e n s e n ge s t i m u le e r d wo r d e n z i c h i n P a d r t e k s b li t j a v e n o r i ë nt e r e n ) bi ed e n d a ar b i j b i j zo n d e r e k a ns e n. K er n s t r at e g i e v o o r wo n e n i s : m e e r pr o f i le r e n, c o n c e nt r e r e n, s p e ci a li s e r e n e n k wa li t e i t s s la g e n m a k e n. D e B ui t en r i n g k a n d a a r bi j e en b e l a n g r i j k e r o l v e r v u l l e n e n a a n l e i d i n g z i j e n t e o s m a ne b r e p n: a a v l er d e u n n w e o n i e n g t y p t r a ns f or m a t i e, ev en a ls le v e n s lo o p b e s t e nd i g h ei d zi j n d a a r i n d e k e r n b e g r i p p e n. H ee r le n o v er we e g t b i j v o o r be e ld h e r st r u ct ur e r i n g a a n d e R a nd we g i n H o e ns b r o ek. D e B ui t e n r i n g v or m t o ok o p a n d er e plekken mogelijkheden tot kwaliteitsver b et e r i n g, ni et a lle e n v a n h e t wo n i n g a a n b o d ze lf, m a a r o o k v a n d e wo o n o m g e v i n g: b e t er e o n t s lu i t i n ge n, v er b e t e r i n g v a n d e le e f b a a r h ei d e n a an d a c ht v oo r la n d s c h a p e n n a t u u r. D e B u i t e n r i n g i s o o k v a n b e l a n g v o o r d e s o c i a l e c o h e s i e n, k li m w a a t r i n P a r Provincie Limburg Pagina 8 27 mei 2008

9 9 k a n o n d er s ch e i d en v an bi j v o or b e e ld d e Ra n d s t a d. D e B ui t en r i n g v e r s t er kt d e o nt wi k k e li n g s k a n s e n e n d e l e e f b a a r h e i d i n d e k e r n e n e n v e r b i n d t d i o e p k e e r n n e n f f o e n c d e t r i l. e i v e n g w i j z e D e a a n le g v a n de B ui t e n r i n g i s v a n we ze n li j k e b et e k e ni s v o or d e v er d er e on t wi k k eli n g v an h et t o er i s m e i n P a r k st a d. D e b i j zo n d e r e li g g i n g t en o p zi ch t e v a n D ui t s la n d m a ak t d e r e gi o e x t r a aa n t r ek k e li j k, m i t s er g o e d e v er bi n di n g e n zi j n di e b es t a an d e dr e m p e ls t e n a a n zi e n v a n g r e n s ov er s c hr i j di n g we g n e m e n. D e A 4, m a a r s t k s r o a o k d e B 2 58 n e n d e R a n d we g A b d i s s e n b os c h/ L 4 2 n b i e de n i n c om b i na t i e m e t d e B u i t e nr i n g e e n o pt i m a le o n t s lu i t i n gs m og e li j k h ei d r i ch t i ng D ui t s la n d d i e P a r ks t a d e xt r a a a nt r ek k e li j k m a ak t v o or nieuwe (grootschalige ) toeristische attracties. B e s t a a n d e a t t r s a i n c t Pa i r ks e t a d g ev en na d r u k k e li j k a a n g o e de i n t e r n at i o n a le v e r bi n di n g e n t e wi l le n. V o o r bi j v o or b e e ld G ai a p ar k e n I n d u st r i o n g e ld t a l d a t m e er da n 2 0% v a n h u n b e zo e k e r s ui t D u i t s la n d komt. Ongeveer 35 % van de bezoekers van Ikea komt uit Duitsland. Tegelijker t i j d g e v e n at t r a ct i e s a a n d a t de b es t a a nd e v e r bi n di n g e n o nv o ld o e n d e zi j n. V e r b et er i ng d o or m i d d e l v a n d e B u i t e nr i n g za l d e toeristische mogelijkheden voor Parkstad vanuit Duitsland dan ook aanmerkelijk vergroten N i e u w e e n e r g i e P a r k st a d k wa m m e d e d a n k zi j d e wi n n i ng v a n f o s si e le b r a n d st of f e n t o t st a n d. D at v e r le d e n b i e dt aanknopingspunten voor de toekomst : van oude naar nieuwe en duurzame energie. M om e n t ee l wo r d t o n d e r zo c ht of d e B ui t en r i n g e e n v o or b e e ld p r o j ec t k a n zi j n v o or d u u r za m e t o e p a s s i o o n r g t o e p n a. s si n g D e n v a n ni eu we e n d u u r za m e e n er gi e t e k o p p e le n a an d e Bu i t e n r i n g o n t st a a t o p ni e u w e e n v i s i t e k a ar t j e v o or de r e gi o d i e zi c h o n d er a n d e r e m e t d e ze t o e p a s si n g e n n a a r buiten toe wil profileren. 4. D e t r a c é n o -UVS t a en /M het E R meest milieu vriendelijke alternatief ( mma ) In de tracénota -U V / S MER i s e e n m e e s t m i li e uv r i en d e li j k a lt e r n a t i ef ( m m a) o pg e no m e n. Ter hoogte van Hoensbroek en Vaesrade is sprake van een mma mens dat langs Vaesrade lo o p t e n v a n een mma omgevingdat gaat over de bestaande Randweg. In Brunssum is het mma het zuidelijke t r a c. é In Kerkrade gaat het mma mens over de doorgetrokken Dentgenbachweg. H et m m a o m g e v i n g a at ov er de Roderlandbaan en de Domaniale Mijnstraat( met tunnel ) I n d e M E R wo r d t g e e n v o or k e ur ui t g e s pr o k e n v oo r aansluitin g o p d e N ( d e St ad s a u t o we g ) v i a d e a a n s lu i t i n g bi j d e R o d a b o u le v ar d o f via de r ot o n d e v a n Av a nt i s. V o o r w a t b e t r e f t d e o n d e r b o u w i n g v a n h e t m m a w o -r d t k UVS. De belangrijkste aspecten komenverderop nog k or t a a n d e o r d e. I n d e b e p a li n g v a n h e t V o or k e ur s t r a c é h an t e r e n wi j h et m m a a ls ui t g an g s p u nt.d a t b e t e k e nt d a t i n d e afwegingen in de onderhavige notitiein beginselde alternatieven Brunssum -N o o r d, B r u n -M s i d d s en u m e n T u n n e l w e g K e r k r a d e n i e t o m r de e e r ko m a e a n. n D d e ze a lt e r n a t i ev e n v or m e n i m m er s ge e n o n d e r d e e l v a n h e t m m a. V o o r d e m ot i ev en d i e d a ar a a n t e n gr o n d s la g li g g e n, v er wi j ze n wi j k o r t h ei d s h a lv e n a a r d e t r a -U c V é S. n Wo ij t w a i / j M z e E n R e r b n o v e o n p d i d e a t t a lt w e r e n a t i ev e n ee n t un n e l b e v a t t e n d i e in ieder geval bij de aanlegaanzienlijke gevolgen heeft voor e n h de o g e omgeving k o s t e n m e t zi c h meebrengt. Volledigheidshalve merken wij op deze plaats op dat het College van Burgemeester e n We t h o u d e r s v a n K e r k r a d e h e e f t u i t g e s p r o k e n v o o r s t a a n n d h e r t t a e l z t i e j r n a v t i e f T u n n e l w e g K e r k r a d, e u i t g e v o e r d a -w l e s g 2 m e x t 1 e e n s n e l h e i d s r e g i e m. v D a n e G 8 em 0 e k e m nt / e n u L a n d g r a a f e n H e e r le n, e v e n a l sp a r k s t ad Li m b u r g h e b be n n a dr u k k e li j kk e nb a a r g em a a kt n i et t e k u n n e n i n st em m e n m et d a t a lt e r na t i e f. 5. B e s t u ur l i j k d r a a g v l a k v o o r e e n V o o r k e u r s t r a c é Provincie Limburg Pagina 9 27 mei 2008

10 1 0 E i n d h e b b e n d e b i j d e B u i t e n r i n g 1 b 0 e t e e r n o k B k e s n t u p u a r t s c i o j n v e n a n t - B e n i B n ui n e t n e nr i n g g e s lo t e n. I n di t B es t u ur s c onv e n a nt en i n d e k o st e nr a m i n g en, d i e e er d er a a n ( d e be s lu i t v o r m i n g ov e r d e) de Buitenrin g t e n g r o nd s la g h e b b e n ge le g e n, i s ui t g eg a a n v a n e e n be s t uu r li j k V o or k e u r s a lt e r n a t i ef. D i t b e s t u u r l i V o j o r k ke e u r sa lt e r n a t i ef lo o p t ove r d e N ( R a n d we g bi j H o e ns b r o ek ), ga a t no o r d e li j k om B r u n s s um, v er v o lg t zi j n we g ov er d e N 2 99 e nov e r d e d o or g e t r o k ke n D e nt g e n b ach we g d o o r K er k r a d e en s l u i t v e r v o l g e n s a a n o p d e N v i a h e t b e s t a a n 1 1 d. e t r a c é v a n d e N I n s e p t em b er he b b e n b i la t e r a le ov er le g g e n p la a t s g e v o n d e n t u ss e n v e r t e g e nwo o r d i g e r s v a n d e b e t r ok k e n g em e e n t e n 1 2 e n e r z i j d s e n P a r o v k i s n t c Li i a m e d b u r g e a n d er d zi e j d s P. I n d e ze ov er le g g e n i s o o k g ev r a a g d n a ar ee n v o o r lo p i g s t a nd pu n t v a n de g em e e nt e n t en a a n zi en v an ee n V o o r k e u r s t r a c é. O p 2 6e n 3 1 m a a r t h e b b e n o p ni e uw b i la t e r a le g e s p r e k k e n m e t d e b et r o kk en g em e e nt e n p l a a t gevonden s. In deze gesprekken isde eerste gedachtelijn V o voor o r k e u een r s t r a c é a a n d e o r d e gekomen. Deze eerste gedachtelijn is voorbereid door de Werkgroep Voorkeurstracé. De gemeenten zijn over deze eerste gedachtelijn g eï n f or m e e r d, i n k e n ni s g e st e ld v a n d e ov er we g i n g e n daarbij e n v e r v o lg e n s i n d e g e le g e n h e i d g e s t e ld o m hi e r o p t e r e a g er e n D. e G e m ee n t e n B r u n ss um, H e e r l e n, gr L a n a d f, O nd e r b an k e n e n S ch i n n e n h e b b e n i n g e st em d m et d e n ot i t i e e n d e d a a r i n opgenomen eerste gedachtelijn voor een Voorkeurstracé. De Gemeente Nuth heeft in g e st em d m et de n o t i t i e en d e d a ar i n o p g en o m e n e er st e ge d a c h t e li j n v o or e e n V oo r k e ur st r ac é, m e t u i t zo n d e r i n g v a n h e t t r a cé d at la n g s V a es r a d e lo o p t. N u t h i s a ld a a r v o o r s t a n de r v a n e e n t r a c é ov er d e be s t a a n d e R a n d we g bi j H o e n s b r o e k. D e G em e e nt e K er kr a d e h e e f t a a n g e gev e n d a t zi j i n K er kr a d e v o o r s t a n d e r b li j f t v a n he t a l t e r n a t i e f T u n K n e r l k w r e a, g d u e i t g e v o e r d a l -w s e 2 g x m e t 1 e e n s n e l h e i d s r e g i e m. v D a n e 8 0 k m / u g e m e e nt e n H e e r le n e n L a n d g r a a f, e v e n a l sd e wg r + r e gi o P ar k st a d L i m b ur g h e b b en n a d r u k k e li j k t e kennen gegeven tegen het alternatief Tunnelweg Kerkrade te zijn. B o v e nd i e n zi j nd e K am e r v a n K o o p ha n d el, d e L i m b ur g s e W er k g ev e r s V er e n i g i n g,v R O M, L N V ( v i a V R O M ), P r o r a i s l wa, t e R r s i t a j at k, di r e c t i e L i m b u r g,e n h et W at e r s c h a p R o e r e n O v e r m aa s ge ï nf o r m e er d ov er h e t V o or k e u r s t r a c é. H et R eg i o na a l B e s t u ur li j k O v er le g v a n 1 6 a pr i l , wa a r i n v o or n o em d e partijen zitting hebben, heeft ingestemd met het in deze notitie neergelegde Voorkeurstracé N. u t h e n K e r k r ad e h eb b e n da a r bi j h et h i er b ov en we e r g e g ev en st a n d p un ti ng e n om e n. 6. D e i s v i e b e n a d e r i n g I n l e i d i n g I n d e t r a -UVS c é n zijn o t a / de M E effecten R van de alternatieven. en D e g varianten e g ev e ns bepaald li g g e n t e n g r o nd s la g a a n d e k e u ze v o o r he t m m a. Zi j zi j n g er a n g sc h i k t n a ar s pe c i a l i s t i sc h e on d e r we r p e n en niet naar maatschappelijke onderwer pe n. D e v i si e b e n a d er i n g ho u d t i n d at d e ob j e ct i ev e ge g ev e n s w o r d e n g e o r d e n d n a a r e e n m a a t s c h a p p e l i j k e v i s i e b i n n e, n d a t e a e ls n b b a e s i p s a a k a l n d d i e t ne h e n m a v o or d e af we g i n g e n om t e k o m e n t o t e e n V o o r k e ur s t r a c é. W e o n d e r s h c e i d e n t h 3 em a s : 1 0 P a r k s t a d L i m b u r g, d e g e m e e n t e n B r u n s s u m, H e e r l e n, K e r k r a d e, L a n d g r a a f, N u t h e n O n d e r b a n k e n, e v e n a l sd e p r o v i n c i e L i m b u r g. 11 Ar t. 2, l i d 3 e n a r t. 6, l i d 6 v a n h e t - e B n e s B t u u i u t r e s n c r o i n r v k n e g s n t a P n a t d a L B i m n. b n u e r n g 12 Bij dat overleg is, naast de hierboven vermelde gemeenten, ook Schinnen betrokken. Provincie Limburg Pagina mei 2008

11 1 1 O m - g e v i n g M e n s E c o n o - m i e, t o e r i sm e e n V e r k e e r K e u z e e n o n d e r b o u w i n g i n M E R / m m a O n d e r b o u w i n g b i j V o o r k e u r s t K e u z e O m g e v i n g B i j h e t t o m h e g m e v a i n gspelen de effecten op flora en 1 fauna 3, b o d em, wa t e r, la n d s ch a p, c u lt u u r hi s t or i e en archeologie een rol. Voor het overige wordt kortheidshalve -U V S. ve M e n s Bij het thema mens spelen de effecten op ruimtelijke ordening - e n l en e e f op m i l woon i l. e u V o o e r e h n et r o o v e r i g e w o r d t k o r t h e i d s h a l v e -U V v S e. r w e z e n n a a r d e t r a c é n V e r k e e r, e c o n o m i e & t o e r i s m e Bij het thema v e r k e e r spelen de effecten op bereikbaarheid ( ontsluiting, o r i ë n e t n, a t i doorstrom e a f n a m e r e i s t i j d ), v e r k e e r s v e i l i g h s e t i r u d ct u e ur n e v e n r k o e l. e r s B i j h et t h em a ec o n om ie spelen de effecten op de economische o n t wi k k e li n g sm o g eli j k h e d e n v a n P ar k st a d e e n r o l. Bij het thema t o e r i s m p e le n d e e f f e ct e n o p de t o e r i st i s c h e o nt wi k k e li n g s m o g e li j kh e d e n v an P ar k st a d e e n r o l. D e z e t h e m a s w n o hi r er d e o n d er n ad e r b eh a n d e ld. 7. V o o r k e u r s t r a c é 7.1. I n l e i d i n g N a a s t d e hi er b ov e n g e n o em d e t h e m a s zi j n bi j d e a f we g i n ge n om t e k om e n t ot e en V o o r k e u r s t r a c é o o k nog het bestuurlijk & het maatschappelijkdraagvlak van belang, evenals de kosten. B i j het bestuurlijk e n m a a t s c h a p p e l d i r j a k a g v l a ks p el e nh et dr a a gv la k v o or d e v e r sc h i l le n d e a lt e r n a t i ev e n e e n r o l, z o a l s b l i j k e n d e u i t ( e e r d e r e ) b e n s t d u e u r i l i n s j p r k e a a k s r t e a n c d t p u i n e t s e n o p d. e S t a r t n 1 3 D e e f f e c t e n b e p e r k e n -U z V i S c t o h t d e d i r n e c t e d g e v o l g t e n r v a n c d é e n a a o n l t e g a v / a n M d E e R w e g. D e k a n s e n v o o r robuuste natuur en robuust water spelen wel een rol bij de afwegingen om te komen tot een Voorkeurstrac Provincie Limburg Pagina mei 2008

12 1 2 Bij de k o s t e n spelen de hoogte van de kosten v e r sc h van i lle n d de e a lt e r n a t i ev e n ee n r o l, ev e n a ls d e m o g e li j k h ed e n om v o or d e v er s c hi l le n d e a lt e r n a t i ev e n k o st e n t er u g t e d r i n g e n e n/ o f ex t r a i n k om st e n t e v er we r v e n Het mma als uitgangspunt Bij het bepalen van het Voorkeurstracé isuitgegaan van het mma, z o a l s d a t b l i j - k t u i U V S. H i e r o n de r za l p e r t r a c é e e r st k o r t w o r d e n i n g eg a a n o p d e a s pe c t en, di e i n h et k ad e r v a n d e t r a c é n o -UVS t a / een M E rol R speelden bij het bepalen van het mma.vervolgens worden m m a e n m o g e li j k e a lt e r n at i ev e n g e t o e t s aa n h et t h e m a v er k e er, e c on o m i e & t o er i sm e, wo r d t e e n i n d i c a t i e g e g e v e n v a n h e t b e s t u u r l i j k e n m a a t s c h a p p e l i e j n k w d o r a d a t g v l i a n k g e g a a n o p. d e k o s t e n 7.3. Over Randweg Hoenbroek of langs Vaesrade? M m a V e r k e e r e n e c o n o m i e Het tracé over de Randweg doorsnijdt een toekomstig werkgebied. He tracé la n g s V a e s r a d e do o r sn i j dt t we e t o e k om st i g e we r k g e bi e d e n. H e t r ui m t eb e s la g v a n he t r a c é la n g s V a e s r a d e i s g r o t er d an h et ruimtebeslag van het tracé ov er d e R a n dwe g. V o o r w a t b e t r e f t h e t a tie s p e kan c t worden e c r gesteld e a dat het tracérandweg twee voetbalvelden e n d e b e g r a a f p l a t a er t h s o o g t e v an d e P a st oo r s k ui le n we g d o o r s n i j dt, h e t g e br ui k v a n d e f i et s r o u t e ov er de R a n d w e g o n m o g e l i j k m a a k t e n d e v e r b i n d i n g e n m e t d e v o e t b a l v e l g e d wa e n n d t e n e r h o o g t e d o o r s ni j d t. Het tracé la n g s V a e sr a d e h e ef t e e n g e r i ng e r r ui m t e b e s la g o p d e la n d b o u wg r o n d en. D at la a t st e i s v o or a l e e n g e v o l g v a n d e o m v a n g v a n d e a a n s l u i t i n g S c h u u e r v e a i l k e v n a w n e g h e i t n R h a e -t n t d r w a e c. g é W o o n - e n l e e f m i l i e u Het tracéover derandweg heeft een groter aantal geluidbelaste woningen e li g e en overig b e s t e m m i n g e t o t g e en v o l vraagt g daarom m e e r m i t i g e r e n d e m a a o t p r e h g e t l e t n e r r e i n. v a n g e l u Voor wat betreft het tracélangs Vaesrade geldt dat het een nieuwe d u s e weg e n g en e n l u sb i e r d o u n w betreft, waardoor het geluidbelast oppervlak groter wordt. H e t gr o e p sr i s i c o i n h e t k a d er v a n e x t e r n e v ei li g h e i d i s bi j h et r a c ér an d we g g r ot e r. In stedenbouwkundig opzicht kan worden opgemerkt dat in het geval van he tracéover de Randweg, d e w e s te l i j k e a a n s l v a u n i d t e i P a n s g t o o r sk u i le n we g v er v a lt, wa a r d o or d e b er ei k b a ar h ei d v a n de n o or d e li j k e wi j k e n v a n H o e ns b r o ek m i n d e r wo r d t.i n d a t gev a l n e e m t oo k de b ar r i èr e we r k i n g en v i s u e le h i n d er i n d e wo o n wi j k e n M ar i a g e wa n d e n e nm a r i a ra d e t o e. F l o r a e n f a u n a H e t r u i m t e b e s l a g o p h e t -gebied N a t u r Kathagen a is in beidetracé gelijk.het s tracé ov er d e R a n d w e g h e e f t e e n g r o -g e t b i e d r e n (vooral r u i d o o m r t d e e a a b n s e lu s i t i l n g a Sc g h u u r o e i p ke n we P g O ). G Het tracé langs Vaesrade heeft echter een groter ruimtebeslag -g e bi e d e n. op EHS De versnipperende effecten van het tracé langs Vaesrade zijn groter. V o o r wa t be t r e f t h e t a s p ec t v e r st o r i n g zi j n er g e e n v e r s c hi l le n t u s s e n d e be i d e t r a c é t en s a a n zi en v an g e l u i d. V o o r w a t b e t emt r e f de t verstoring l c h t in het n tracé e langs V a es r a d e h et m e e st t o e. Bodem en water B e i d e t r a c é s d o o r s n i j d e n e n k e le g e bi e d en m e t e e n h o o g b o d em o n t wi k ke li n g s p o t en t i aa l. H t e r a c ov é e r de Randweg heeft een groter ruimtebeslag op erosiegevoelig gebied. Provincie Limburg Pagina mei 2008

13 1 3 L a n d s c h a p Landschappelijk gezien scoort he tracé l a n g s V a es r a d e s le c h t e r. C u l t u u r h i s t o r i e e n a r c h e o l o g i e B e i d e t r a c é s d o o r s n i j d e n e n k e le h o l le we g e n of gr a f t e n. H et a a n t a l d o or s ni j di n g e n i s i n h t et r a c éov e r d e R a n d we g m i n de r. Het tracélangs Vaesrade doorsnijdt en gebied met e een ( middel) hoge archeologische verwachting V e r k e e r, c o n e o m i e & t o e r i s m e V o o r wa t be t r e f t d e o nt s lu i t i n g v a n d e wi j k M a r i a g e wa n d e n e n d e la n g za a m v e r kee r v e r b i n di n g en k an worden gesteld dat het tracélangs Vaesrade de bestaande infrastructuu r ( R a n d we g e n d wa r s v er b i n d i ng e n ov e r R a n d we g t er h oo g t e v a n M ar i a g e wa n d e n ) i n b e gi n s e l i n s t a n d h o u dt. Het thema economie speelt slechts een ondergeschikte rol in de keuze he t t r a tussen c éov e r d e Randweg en het tracé langs Vaesrade. Wel zou men kunnen opwerpen dat een nulplus -a lt e r n a t i ef ov e r de Randweg naar verwachting minder gevolgen zal o o r hebben h e t l v a n d. s c e h n a E p g o e d e la n d s c h a p p e li j k e i n p a s si n g v a n d e we g b i j V a es r a d kan e echter ook kansen bieden om a r k het ac h t i g p e k a r a k t e r v a n d e r e g i r o a g e u n. i t t e d Bestuurlijk 3 en maatschappelijk draagvlak D e B u i t e n r i n g o p m a a i v e l d a a n l e s g t g aa e n d e o p t r a c h é e t v a n b d e R a nd we g wo r d t d o o r d e b e wo n e r s v a n d e w i j k ewanden M a r i a g ervaren als een autoweg naast de deur. Aa n l e gv a n d e B u i t e nr i n g o p m a a i v e n l i d v e a u o de p R a n d we g za l d a a r n a a s t g ev o lg e n h e b b e n v o or d e be r ei k b aa r h e i d v an d e voetbalterreinen, de begraafplaats en het achter li g g e n d e n a t u u r li j ke g e bi e d v a n ui td e wi j k M a r i e a w g a n d e n. Voor een aanleg over de Randweg bestaat dan ook geen draagvlak in die wijkmariagewanden. D a a r st a at t e g e n ov e r d at d e G em e e n t e Nu t h v o o r s t a n de r i s v a n e e n a a n le g v a n d e B u i t e nr i n g ov er d e Randweg. De bewoners van Vaesrade ervaren het tracé la n g s d e ze d or p s k er n ev en e e n s a ls e e n autoweg naast de deur. In het geval van dat tracé za l d e we g e c h t er m i n d er di c ht t e g e n d e b e b o u wd e kern van Vaesrade komen te liggen dan in het geval van het tracé R a n d we over g t en o p de zi ch t e v a n Mariagewanden het geval is. P a r k s t a d e n d e G e m e e n t e H e e r l e n h e b b e n h u n n a d r u k k e l i j k ke e n v o or o r he k e t u t r a u c d i é at t g e s p r o la n g s V a e s r a d e ( e n d u s ni e t ov er de R a nd we g ) g a a t. D e v r aa g i s n o g o f e e n v e r d i e pt e a a n le g v a n d e B ui t e nr i n g ov e r d e R a n d we g d e ( a ls zo d a n i g e r v ar e n) i m pa c t v a n d e we g o p d e wo o n wi j km ar i ag e wa n d e n dusdanig kan verkleinen en de bereik ba a r h ei d v a n d e v o et b a lt e r r ei n e n, d e be g r a af p la a t s en h e t ac h t er li g g e n d e n a t u ur g e bi e d d u s d an i g k a n v er g r ot e n ( t e n o p zi c h t e v a n e e n m aa i v e ld li g g i n g ; m i t s da a r v o or v o o r zi e ni n g e n wo r d e n aa n g e le g d ), d a t d e a a n le g v a n d e B u i t e n r i n g o v e r d e b e s t a a n d e R e r a n d a w c e c p g t a m b e l w o r d t i n d e e w i a j n d k e n. M a r i a g C o n c l u s i e V o o r a l g e le t o p h et m a at s c h ap p e li j k e n be s t u ur li j k dr a a gv la k g a an wi j v o or ee n V oo r k e ur s t r a c é ui t v a n h et t r a cé la n g s V a e sr a d e. B e la n g r i j ks t e ov er we g i n g h i er bi j i s de i m p a ct v an d e we g op d wi e j k M a r i a g e wa n d e n i n h e t g ev a l v a n a a n le g o v er d e R a nd we g. D e ze i m p a ct i s m i n d e r g r o ot t e n o p zi c ht e v a n V a e s r a d e i n h et g ev a l d e we g b i j d e ze wo o n k e r n wo r d t a a n g e le g d.w e k i e ze n h i er d us v oo r h e t m m a m e n s. B e l a n g r i j k a a n d a c h t s p u n t z i j n d e l i a n d p s a s c s h a i p n p g e l v i a j n k d e n d w e e g ev o lg e n v o or d e n at u ur. Provincie Limburg Pagina mei 2008

14 1 4 I n d e z e a f b e e l d i n g z i j n n o g n i e t o p g e n o m e n d e v e r d i e p t e l i g g i n b g i j d e H o m m e r t e r w e g, A l l e e / A k e r s t r a a t-n o o r d e n h e t Amstenraderveld, evenalsde aangepaste aansluitvorm bij de Allee /Akerstraat -N o o r d a l sg ev olg v an de v ariant e n k e u z e( z i e h i e r o n d e r) P a s s a g e B v a r n u n s s u m M 1 m a U i t g a n g s p u n t v o r m t -Z h u i d. e D t u i d e li m j k m i a s e c, h t e r d at vooral e w h e t b t e st e u u n r li j k B r u n s s d r a a g v l a k ( G e m e e n t e B r u n s s u m e n P a r k s t a d ) p e p n e l h i e t j k m d a r la t a k g s bi v c jj h a F C-he a d qu a r t e r s e n W a t e r s c h a p R o e r e n O v e r ten m a a aanzien s van dit zuidelijketracé o nt b r e ek t. A l l e g e n o e m d e p a r t i j e n (me t u i t z o n d e r i n g v a n J F -N C o o H r e d a d q a u l -M a s r i d d t e B n e a r c c u e pt s n a b, s e l s u d m i e acht ) spreken zelfs een nadrukkelijke ork vo e u r u i t -Noord v o in o zijn r meest B r oostelijke u n s s variant u m ( over de mijnsteenberg. ) In de hierna volgende afwegingenworden daarom z o w e l -No B r o r u n d s s a u l m -Z s ui d b B e t r o k u k e n. s s u m Het tunnelt r a c é B r u -M n i s d s d e u n m b l i j f t b u i t e n, o b o e k s v c a h n o w u e w g i e n g d e z e e r h o g e a a n l e. g k o s t e n V e r k e e r e n e c o n o m i e B e i d e t r a c é s h e b b e n e e n v e r b e -wa t a e r d r e n i, r ei n st g i j de v n a wi n s t e d n e O V ) b t ot e r e i k b a g e v o lg. E r i s d u s i n b ei d e g ev a lle n s p r a ke v a n r ei st i j d e n wi n st. D e ze ec i s h t er het grootst bij h et n o or d e li j k t r a c. é D e b u n d e l i n g v erkeer a n v vindt het beste plaats bij het noordelijktracé. D i t t r a c é h e e f t ee o s t o k d e positieve invloed op het aantal letselongevallen. Het noordelijktracéscoort het beste in de verkeersstructuur, s omdat lo t e n o p goed wordt aan bestaande provinciale wegen. R u i m t e l i j k e o r d e n i n g D e e f f e ct e n v a n d e b ei d e t r a c é s o p wo n e n zi j n v e r ge li j k b a ar Het. noordelijktracé h e e f t we l h e t gr o ot ste r u i m t e b e s la g o p we r k g e bi e d e n t o t g ev o lg. Di t i s bij het zuidelijktracéminder het l. W geva e l m o et i n d a t geval een aantal bedrijfspanden worden geamoveerd. Provincie Limburg Pagina mei 2008

15 1 5 H e t zu i d e li j kt r a c éd oo r s ni j d t e e n g r o o t a an t a l r e c r ea t i ev e f un c t i e s t e n zu i d en v a n Br u n s s um ( v oo r a l s p o r t c o m p l e x e n e eekoelen n d e ) Z. Het noordelijktracédoorsnijdt alleen de n v i Kattekoele j v e r ( v i sv i j v e r ). Het noordelijktracé doorsnijdt wel een rijksmonument, te weten het vakwerkschuurtje -h / ui sj e aa n d e B o u wb e r g s t r a at. Verder doorsnijdt het noordelijktracé e e n g r o ot la n d b o u wg e b i e d t e n we s t e n e n t e n n o o r de n v a n B r u n s s um. H et zu i d e li j k tracé dorsnijdt alleen r u ten n s s um e westen e n la n d b o u wg van e b i e d. B W o o n - e n l e e f m i l i e u N a h e t t r ef f e n v a n m i t i g e r en d e m a at r eg e l e n h e b b e n b ei d e t r a c é s e e n p o si t i ef ef f ec t op h et a a n t a l g e l u i d b e l a s t e en. w o n Dit n effect g is het grootst bij het zuidelijktracé. Het noordelijktracé h e e f t d e grootste toename in geluidbelast oppervlak tot gevolg. Het noordelijktracé heeft ook de grootste emissies van stikstofdioxide m a en a r b li fijnstof j f t t b i n n e n d e g e l d e n d e n. o r m e n H e t g r o e p s r i s i c o i n h n e x t e r k n a e d v e ei r li g v h a e i d i s bi j h et no o r d e li t j k r a c éh et k l e i n st. I n b e i d e t r a c é s n e e m t d e b a r r i è r e ele w e r hi k n i d e n r g af e i n d e d e k e r v n i v s a u n B r u n s s um, o m d a t d a ar v e r k e e r w o r d t w e g g e t r o k k e n n a a r d e B u i t e n r i n g. D e g e l u i d s s c h e r m e n e n b i j d e w o o Klingbemden hebben in het noordelijktracéextra visuele hinder tot gevolg. F l o r a e n f a u n a Het noordelijktracé heeft het grootste - e n E -gebied. H ruimtebeslag S Het zuidelijktracé op POG d o o r s n i j d t -g e e n bi k e d l e n. e E H S Beide tracé zorgen s voor nieuwebarrières en derhalve versnippering.de barrière w e r k i n i s g i n h et n o o r d e li j kt r a c g é r o o t. Mit i g e r e n d e m a a t r e g e l e n k v u er n n s e ni n p p d er e n d e e f f e ct en g r ot e n d e e ls we g n e m e n. Het zuidelijktracézorgt door de ligging nabij de Brunssummerheide v e r s t or i ng voor d o or de grootst g e lu i d. D e v e r s t or i ng d o or li c h t i s h et gr oo t s t bi j h et no o r d e li t j k r a c v é a n we g e d e le n g t e v a n d e ni e u we weg. Ook het zuidelijktracéheeft verstoring door licht tot gevolg (EHS ). Het noordelijktracédoorsnijdt een hydrologisch a t u u r gevoelig bi e d ( Br o n n e nbo s j e/ B ov e n st e H o f ). D o o r d e t o e n am e v a n he t v er h a r d e o p p er v la k n e em t h et i nt r e kg e b i e d v a n d e M e r ke lb e k e r b e e k af. H e t zu i d e li j kt r a c h é e ef t g e en v er dr o g e n d e e f f e c t e n. Bodem en water B e i d e t r a c é s d o o r s n i j d e n e e n a a n t a l b r e e uk k li d a j n l. e H n e t n e o n or d e e li n j kt r a c éd o or s ni j dt ze lf s t we e b r e u k li j n en, e e n g r o ot g e bi e d m et ee n h o o g bi o t o op o n t wi k k e li n g s p ot e nt i a a l e n h e t gr o o t s t e erosiegevoelige gebied. Ten aanzien van bodemverontreiniging is er geen onderscheid tussen beide tracé s. W e l oorsnijdt d het noordelijktracé d e m ee s t e ( b es c h e r m d e) o p p e r v la k t e wa t e r e n. T e n a a n zi e n v a n g r o n d wa t e r s c o or t h et no o r d e li j kt r a c éh et m ee s t n e g at i e f, om d at d i t t r a c é d e gr o ot s t e d o o r s n i j di n g v a n een hydrologisch gevoelig gebied tot gevolg heeft. L a n d s c h a p Het noordelijktracé s co o r t la n d s c h a p p e li j kh et s le c h t st v a n we g e d e v e r h oo g d e li g gi n g v a n h e t ni e u we tracé door het landschappelijk waardevolle gebied ten noorden en oosten van Brunssum. C u l t u u r h i s t o r i e e n a r c h e o l o g i e H e t n o o r d e l i j k t r a c é h e p e f c u t lt u u e r f h i f s t e or c i t s c e h n e wa o a r d e n. H e t zu i d e li j k t r a cé t as t we i n i g cultuurhistorische waarden aan V e r k e e r, e c o n o m i e e n t o e r i s m e Provincie Limburg Pagina mei 2008

16 1 6 I n h e t n -t o o r a d c v é or m t d e B u i t e nr i n g e en o p t i m a a l o n d e r d ee l v a n h et r e gi o n a le w e g e n n e t, wa a r bi j v ooral e e n h o o g w a a r d i g r e b i v n e d i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d t u s s e n P a r k s t a d -L i e m n b e ur g z i e n j d s e n het Duitse achterland anderzijds. Ook wordt in ditracéde leefbaarheid in v a n de B r u n kern s s um v e r b e t e, r omdat d het doorgaande verkeer dat nu nog k e r n via v a n B r de u n s s um pa s s e e r t, d a n v i a d e B u i t e nr i n g k a n wo r d e n af g e wi k k e ld. D e Bu i t en r i n g v o r m t a ld u s e e n h o o g wa a r di g e e n r o bu u st e i n f r a st r uc t u ur, di e o o k o p b as i s v an i n r i c ht i n g e n v ei li g h e i d ui t n o di gt t ot g e br ui k e n e e n a a nm er k e li j k e v er b et e r i n g i nh o u d t t e n op zi c h t e v a n d e hu i di g e v e r bi n di n g e n. B ov e n di e n wo r dt a ld u s d e g e we n s t e ontlasting van het lokale wegennet gerealiseerd. In het geval van het zuidelijketracéworden de huidige problemen met betrekking g v a n tot de a v e r k e e r v a n e n n a a r 4 d e n i N e t 2 7 o p g e l o s t. o E g r s t e z e u ds l l m e a n at r e n ge le n n o d i g zi j n di e ee n g oe d e d o o r st r om i n g e n zo m o g e li j k o o k e e n o nt l a s t i n g v a n de k er n v a n B r u ns s um b ev o r de r e n. D a ar m ee zu l le n e x t r a k os t e n g em o ei d zi j n d i e v o lg e n s P ar k st a d end e G e m e e n t e Br u n s s um d e k os t e n v a n h e t zu i d e li j k t r a c éi n n e e a n d e r p e ec r s t p i e f p l. a a t s e n I n h e t g e v a l v a n e -tracé e n n o biedt o r d de Buitenr i n g e e n o p t i m a l e ll, e v p o a o r rzie a l n i l n g e v o or d e A 2, d e A 7 6, d e A i e n n he t d g ev e a l A v a n we g we r k za a m h e d e n e n c a la m i t ei t en.t e n b e h o ev e v a n d e b e t r o u w b a a r h e i d v a n h e en t v r e r i v z u l t d e B u i t e n r i n a g d r s u t k r k a e k l s i j k o o k e e n a l t e r n. a I n t i e v e f u h e t k a d e r v a n d e R i j k sn o t a M o b i li t ei t wo r d t o nd e r R o b uu s t he i d v a n h et n et we r k ge m e ld d a t a ls e r g o e d e a l t e r n a t i e v e r o u t e s b e s c h i k b a a r z i j n, ( ) h e t w e g e n n ) e v t o or m v i e r n s d t or e r i n g e n v o. e l i g ( i s Verder wordt gesteld dat de betrouwbaarheid van de reistijd daarmee toeneemt. V a n u i t d e r u i m t e l i j k e bi e o dt n t he w t i n k oo k e r d l e li j n kt g r a c ée e n a a nm er k e li j k e st r uc t u ur v e r be t er i n g. D e ringweg is in dattracédaadwerkelijk u b i te een n r i n g d i e d e h ui d i g e am or f e st r uc t uu r d o or br e e kt e n e e n heldere en herkenbare hoofdinfrastructuur h biedt e t s t e d, e li j k welke g e bi e d aa n d e o o s t zi j d e v a n P ar k st a d L i m b u r g o n t s l u i t. -t I n r a h c k e é an t da n o t o st r e d e li j k g e bi e d d o or m i d d e l v a n d e B ui t e nr i n du g i d e li j k worden afgebakend, waardoor ook de herkenbaarheid en oriëntatie voor de weggebruikers verbetert. Provincie Limburg Pagina mei 2008

17 1 7 D o o r t e k i e z e n v o o r -t h e r t a c i é n o d o e r m d ee s t o o st e li j k e v ar i an to n t s t aa n m o g e li j k h e d e n om e e n r o b u u s t e v e r b i n d i n g t e c r e ë r e n t u s s e n r h ei d e d e B e r n u he n s t s S u c m h ut m t e er s p ar k e n o m d e R o d e B e e k t e r h o o gt e v a n d e m i j ns t e e nb e r g t e o nt k lu i ze n e n a ld u s h e t n a t t e b e e k d a l t er p le k ke t e r e c o n st r u er e n.o p d i e m a ni er ka n d e E c o lo g i s c h e H o of d St r u c t u ur wo r d e n h e r s t e ld, ev e n a ls d e s p ec i f i ek e f u n ct i e v an d e Rode Beek (conform het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, als onderdeel van het Heidenatuurpark ). D e k e u z e v o o r h e t -t n r o a o c r le é d i d t t o t e en h o o g wa a r d i g e g eb i e ds o n t wi k ke li n g a a n d e oo s t f la n k v a n Brunssum, waarbij de huidige bedrijventerreinen Hendrik, Ora et L a b or a e n B o u wb e r g wo r d e n om g e ze t i n een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardig vestigingsmilieu. Het betreft - een integra economische herontwikkeling in combinatie met natuur - e n la n d s c h a p s h er st e l, wa a r b i j d e B ui t e n r i n g i n z i j n n -a o o l r t d e r t i n ef a ov e r d e m i j n st e e n b er g d e s l a g a d e r v o r m t. T u ss e n JFC-h e ad q u a r t er s en d e G em e en t e Br u n s su m zi j n i n t e n t i e af s p r a k e n g em a a k t o m t e ko m e n t o t e e n u ni lo c a t i e r o nd o m h et hu i di g e h o of d kwa r t i e r e n d e i nt e r n a t i o n a le s c h o o l. Di t v an u i t b e v e i l i g i n g s o o g p u n t. G e s e t r f d w o r d t n a a r v e r e e p n l a a t s i n g v a n e e n orzi a a e n t i n a g l e n v ui o t d e O o s t f l a n k n a a r h e t k a z e r n e g e b i e d. D e z e c o n c e n t -t r a r t a i c, n é e a a r z a h l et o or i d n e e h l e v t a n z u i d P a r k s t a d, d e G e m e e n t e B r u n s s u m e n J g F e C b l, o k w k o e r e r d e d n. B o v e n d i e n z a l -t r h a e c t én a z ar u he i t d o o r d e e l v a n J F C b ev e i li g i ng s p r ob le m e n op le v e r e n e n r e c e nt e li j k g e d a n e i nv e st e r i ng e n i n d e b ev e i li g i ng v a n h et c o m p le x e n d e i nt er n a t i o n a le s c ho o l t e n i e t d o e n. H et be p e r k e n v a n de o n t wi k k e li n g s m og e li j k h e d e n van JFC zal naar verwachting ook gevolgen e b h b e n v o o r d e e co n o m i sc h e s p i -o n f f v a n h e t h o o f d k w a r t i e r. D i a a n r b d i e j r e z g e u i v l e o l n e e n s d e b e st u ur li j k e v er h o u di n g m e t J F C e n goodwill-a s p e c t e n a a n d e o r d e zi j n Bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak P a r k s t emeentebrunssum a d e n G zijn nadrukkelijk voorstander van het noordelijketracé. V o or wa t b e t r ef t d e a r gu m en t e n, d i e d a ar bi j e e n r o l s p e le n, wo r d t k or t he i ds h a lv e v e r we ze n n a a r he t g es t e ld e o n d er Ook het Waterschap Roer en Overmaas is voorstander van het noordelijktracé v an we g e d e mogelijkheden die dit tracé bi e d t v o or d e r e a li s a t i e v a n e en r o b u u st e v e r b i n di n g t us s e n S ch u t t e r s p a r k e n B r u n s s u m m e r h e i, evenals d e renaturering van de Rode Beek. J ter -h F C e a d plekke q u a r t e r s pr e e kt zi c h uit tegen het zuidelijk tracé. N a t u u r o r g a n i s a t e l i b e d s e n k i n h g e n b i j e h n e t zu z i d o e li w j k a ls h e t n o or d e li t j k r a c. D é a t g e ld t o o k v o or b u r g e r s C o n c l u s i e O p g r o n d v a n h e t b e l a n g v a n d e r i n g s t r u c t u u r ( d i e o p t i m -t a a r l a c ), a é d a e n w a e ls z g i ev g o lg i s i n h d a a r v a n o p t r e d e n d e v e r b e t e r i n g i n v e r k e e r i c s ht k u en n d i q u g a le o p e z f b a a r h ei d (on t la s t i n g k er n B r u n s s um ), d e v e r b et er i n g i n de r u i m t e li j k e st r uc t u ur, d e m o g e li j k h ei d o m a ld u s ee n r o bu u st e v e r bi n di n g t e cr e ër e n t u ss e n Br u n ss u m m er h ei d e en S c h u t t e r s pa r k, e v e n a l sd e aa n zi e n li j k eb e t e r em o g e li j k h ed e n v oor economis c h e st r u ct u ur v er s t er ki n g en t o er i sm e g aa n wi j ui t v a n e e n n o or d e li j ke p a s s ag e i n Brunssum in de meest oostelijke variant over de mijnsteenberg. B e l a n g r i a j n d k a ch a t s p u n t d a a r b i we j l i d e s la n d s c h a p p e li j k e i n pa s si n g i n h et d a l v an M e r k e lb e k e r b e ek e n d e R o de B e e k e n d e n a t u u r. Provincie Limburg Pagina mei 2008

18 De doorgetrokken Dentgenbachweg of de Roderlandbaan in Kerkrade M m a V e r k e e r e n e c o n o m i e D e d o o r g e t r o k k e n D e n t g e n b a c h w e g k e n t d e g r o o t s t e - v e r b v e r h o u d i n g e n e n o p e n b a a r v e r n v le o v e er r t ) d e e m e e s t e r e i s t i j d e n wi n s t o p. B ov e nd i e n s c o or t di t t r a c é h et m e est po s i t i e f v a n we g e e e n v ei li g e i n r i c ht i n g v a n h et t r a c é, g o e de b u nd e li n g v a n v e r k e er s st r om e n e n e e n afname van het theoretisch aantal slachtoffers. B e i d e t r a c é s s c or e n po s i t i e f t e na an zi e n v a n d e v er k e er s st r u ct u ur, om d a t h et r e gi o n a le v e r k e e r st e r k p r o f i t e e r t v a n de ze t r a c é s. R u i m t e l i j k e o r d e n i n g H e t a a n t a l w o n d i at n g m e o n et wo r d e n g ea m ov e er d, i s h e t gr o o t s t b i j h e t t r a céov e r d e R o de r la n d b a a n. Het ruimtebeslag op de landbouwgronde n i s v o o r b e i d e t r a c é s n a g e. n o e g g e l i j k W o o n - e n l e e f m i l i e u B e i d e t r a c é s h e b b e n e e n a f n am e v a n h et a a nt a l g e lu i d b e la s t e wo n i n g e n en o p pe r v la k t ot g ev o lg. D e geluidbelasting in de kernen van Kerkrade en Spekholzerheide neemt in beide gevallen af. A l s evolg g van de tunnel scoort het tracé over de Roderlandbaan beter voor wat betreft emissietotalen. D e e x t e r n e v e i l i g h e i d w o r d t a l s g e v o l g le v c a h n t e r. d Bi e j t h u et n n t r e a l c é ov s er d e d o o r ge t r o k k e n Dentgenbachweg verbetert de externe veiligheid, omdat dit r t ac é v e e l v er k e er ( i n c lu s i ef v e r v oe r v a n b r a n d b ar e ga s s e n) ui t d e k er n e n o n t t r e k t. F l o r a e n f a u n a Het ruimtebeslag van beide tracé s is vergelijkbaar. Provincie Limburg Pagina mei 2008

19 1 9 H e t t r ac é ov e r d e R od e r la n d b a a n le i d t t o t e e n g r ot e r e b ar r i èr e t u s s en h et b o s g e bi ed b i j E yg e ls h o v e n e n he t na t u ur g e bi e d r o n d C r a n e n we ye r. H e t t r a cé ov e r d e do o r g et r o k k e n D e n t g e n b a ch we g d o o r s ni j dt h e t n a t u u r g e b i e d t e n z u a i n d e n C r v a n e n w e y e r ( s t u w m e e r ) M i e l n e j n d o l e i. j B ei n d e t r a c é s d o o r sn i j d e n h et n a t u u r g e b i e d r o n d d e Cr om b a c h er b e e k. H e t t r a c é o v e r e r d la e n d R b o a d a n le i d t t o t e e n b e p e r k t e t o e n am e v a n v e r st or i n g o p f lo r a e n f a u n a d o o r g e lu i d. H e t t r a cé ov e r d e do o r g et r o k k e n D e n t g e n b a ch we g s c o o r t g e li j k a a n de r e f e r e n t i e. V er st o r i n g d o or l i c h t t r e en e d op t bij a l laatstgenoemd l e tracé. H e t t r a c é o v e r d e t r o k d k o e o n r D g e nt g e nb a c h we g h e e f t v e r dr o g e n d e ef f e ct e n o p d e C r a n en we ye r. H e t intrekgebied wordt verkleind door de toename van verhard oppervlak. Bodem en water B e i d e t r a c é s d o o r s n i j d e n d e F e ld b i s s. He t t r ac é ov e r d e d o o r g e t r o k k e n D e nt g e n ba c h we g d o o r s ni j d t d a a r n a a st t we e k le i n e r e b r e u k li j n e n. O o k d o o r s ni j d e n be i d e t r a cé s m e e r d e r e b e e kd a le n. D e d o or s ni j di n g van erosiegevoelige gronden is het grootst bij het tracé over de doorgetrokken Dentgenbachweg. Qua bodemverontreiniging zijn beide tracé s vergelijkbaar. He t t r ac é ov e r d e d o o r ge t r o k k e n D e nt g e nb a c h we g h e e f t ni e u we d o or s ni j di n g e n v an b e k e n t o t g ev o lg. I n het geval van het tracé over de Roderlandbaan is dat niet het geval. H e t t r a c é o v e r d e d o o ken r g e Dentgenbachweg t r o k doorsnijdt het grootste oppervlakte lo g i s c hydro gevoelig gebied. L a n d s c h a p D e v i s u e le a s p e ct e n op d e la n d s c h a p s b ele v i n g zi j n b i j h e t t r a cé ov e r d e R o de r la n d b a a n k le i n. H e t t r a cé o v er d e do o r g et r o k k e n D e n t g e n b a c h we g t a s t b e p la n t i n g e n la n g s d eb e st a a n de we g a a n. C u l t u u r h i s t o r i e e n a r c h e o l o g i e H e t t r ac é ov e r d e d o o r ge t r o k k e n D e nt g e nb a c h we g h e e f t h et g r o ot st e r ui m t e b es la g o p ( m i d d e l) h o g e a r c h e o lo g i s c h e v er wa c h t i ng s wa a r d e n V e r k e e r, e c o n o m i e e n t o e r i s m e D e a a n s l u i t i n g b i j d e M e n s h e g g e r w e g w o r d t d o o r z o w e l H e e r l e n a e l la s n g L a n d g r a a f v geacht in de radiale verbinding n tusse de Buitenring en een aantal attracties. D e t o er i s t i s ch e p la n n e n i n L a n d g r a a f e n K e r k r ad e h eb b e n gr ot e po t e nt i e s m et d e d a a r bi j b e h or e n d e p u b li e k s s t r o m en. D e ze b e z o e k e r s t r o m en v r a g e n, s am e n m e t r ee d s a a n we zi g e t oe r i sti s c h e at t r a ct i es, o m e e n go e d e, s n e lle e n e f f e c t i ev e v er k ee r s k u n di g e o nt s lu i t i n g.d e ze i s i n h e t g ev a l v a n he t R o d e r l a n d b a -t a n r a c ém i n d e r g o e d a a n, w e o z o i kv g a n w e g e h e t o n t b rek e n v a n de a a n s lu i t i n g bi j d e Mensheggerweg in dat alternatief. Het bedrijventer r ei n D e nt g e n b a c h i s é é n v a n d b e la n g r i j k st e b e d r i j v e nt e r r ei n v a n K e r k r ad e E. e n g o e d e o n t s lu i t i n g v a n d i t be d r i j v e nt e r r e i n i s d a n o o k v a n gr o o t b e la n g. D at h e t b e dr i j v e nt er r ei n i n f ei t e i n h e t P ar k G r av e n r od e li g t, i s e e n g e g ev en. Q u a on t s lu i t i n g b i e d h t et t r a c éov e r d e ( d o or g et r ok k e n ) Dentgenbachweg de mogelijkheid om toeristische n economische bereikbaarheid è te combineren. B o v e nd i e n bi e dt d e a a n we zi g h e i d v a n h et b e dr i j v e n t er r e i n D e nt g e n b a c h de mogelijk h ei d d e landschappelijke gevolgenvan de aanleg e van w e d g t e b e p e. r B k i j e v n o or b e e ld d oo r h em d i c h t er t e g en h e t be d r i j v e nt e r r e i n a a n t e le g g e n. V o o r wa t be t r e f t d e ov e r i g e b e d r i j v e nt e r r ei n e ni n K e r k r a d e i s e r g e e n v er s c hi l t u s s en d e b e i de a lt e r n a t i ev e n. Provincie Limburg Pagina mei 2008

20 2 0 A a n d e R o d e r l a n d b a a n i s w e l i s w a a r s p r a k we e r k v e a li n j k e b e n u i d t a r e a n i d, n g m a a r t e r p l e k g k e n l i g g e e n b e dr i j v en t er r ei n e n e n, m et ui t zo n d e r i n g v a n R o ld u c, g ee n p u b l i e k s g e r i c h t e i n. s W t e l l zi l j n i e n r g e n plannen voor de ontwikkeling van een golfterrein en een grensoverschrijdend natuurpark. Via het tracé ov er d e d o or g et r o kk e n Dentgenbachweg heeft de Buite n r i n g e e n we r k i n g, o ok n aa r h e t oostelijk daarvan gelegen deel van Parkstad, terwijl bovendien de ringstructuur voldoende in stand blijft. I n h e t g ev a l d e B ui t e n r i n g b li j f t bi n n en h et r ui m t e b es la g v an d h e ui di g e D e nt g e n bac h we g wo r d t h et Anstele r b e e k d a l r u i m t e li j k n i e t a a n g et a st.d i t wo r d t i n e lk g ev a l v o or lo p i g a ls u i t g a ng s p u n t g e h a nt e er d, o f s c h o on i n t o er i s t i s c he st u di e s i nm i d d e ls het voorstel wordt gedaan in het Anstelerbeekdaleen re sso r t t e b o u w e n, h e t g e e n w e l t o t r u i m t e b e s l a g a l. d a a r z a l l e i d e n Bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak D e G e m e e n t e L a n d g f r a a a c h t d e a e n a s he n g g s e r l we u g v i an t gr o i o t b n e la g n g, b oo k i n j v er b a n d e m et M de radiale verbinding naarmondo Verdeen Megaland. De Gemeente Kerkrade heeft zich bij monde van haar Collegeuitgesproken vóór het Tunnelweg Kerkrade -alternatief. De gemeenten Heerlen en Landgraaf, evenals de wgr+ -r e gi o P a r ks t a d Li m b u r g zi j n tegen het Tunnelweg Kerkrade -a lt e r n at i e f. Bij het tracé doorgetrokken D e t g e n b a c h w e g z i j n v o o r a l d e l a n d s c h a p, p h e l t i j k e i n p a s s i n g r u i m t e b e s l a g v a n w e g e n a a n s e l n u i h e t i n v g e r n g r o t e n v a n d e b e s t a a n d e t w e e d e l i n g i n K e b e l a n g r i a j a n k d e a c h t s p u n t. e n M e t h e t o o g h i e r o p i s a a n D i r k S i j m o n s, r i et j k s a d v i s e u r a t e li e r v a n de Ri j ks b o u wm e e st e r, o m e e nn a d e r a dv i es g ev r a a g d. Het bedrijfsleven in Kerkrade spreekt zich uit voor hetracé d a t ov er de D e nt g e n ba c h we g g a a t. H et I n d u s t r i o n h e e f t e v e n e e n s v o o r k e u r v o o r d e d o o r g e t r o k k e n D e n t g e n b 1 a 4 c wi h w l, e i g nhe. t G g a ev i a l p a r k v a n d e d o or g e t r o k ke n D e nt g e n b ac h we g, g e c o m p en s e er d wo r d e n v o or h et v e r li e s a a n p ar k e er p la a t s e n ( volgens de huidige ontwerpen ). H e t t r a c éov e r d e R od e r la n d b a a n h ee f t i m p a ct op d e b e wo n e r s v a n E yg e ls h o v e n, C h ev r e m o nt, Vi n k, Haanrade, Holz, Nuland, Bleijerheide en Gracht. H e t t r a c éov e r d e d o o r ge t r o k k e n D e nt g e nb a c h we g h e e f t i m p a ct o p d e b e wo n e r s va n K a a lh e i d e e n G r ac h t C o n c l u s i e Vooral v a n we g e d e e c on o m i s ch e e n t o e r i s t i s c h e o n t s lu i t i ng sm o g e li j k h e d en, d i e d e we g b i e d t i n h et g ev a l van de doorgetrokken Dentgenbachweg, evenalshet belang van de aansluiting b i j d e M h e g n g s er we g g a a n we u i t v a n h e t t r a c d é o or g et r o kk e n D e n t g e n b a ch we g. B e la n g r i j k a a n d a ch t s pu n te n d a ar bi j zi j n de i np a s si n g v a n d e we g o p e e n wi j ze d at h e t A ns t e lle r b e e k d a l zoveel mogelijk wordt ontzien en de landschappelijke inpassing bij de Vauputsweg. 1 4 Gaiapark heeft een lichte voorkeurvoor het alternatief, v o o Tunnelweg r a l v a n w e g e d e a a n t a s t i n g v a n d e p a r k e e r p l a a t s e n i n h e t a l t e r n a t i e f d o o r g e t r o k k e n D e n. t g e n b a c h w e g Provincie Limburg Pagina mei 2008

21 2 1 In deze afbeelding zijn nog niet opgenomen een optimalisatie van de ligging als gevolg van de variantenkeuze ( zie hieronder De aansluiting op de N281 (Stadsautoweg ) bij de Rodaboulevard o f A v a n t i s? M m a V e r k e e r e n e c o n o m i e H e t t r é a dat c op N281 aansluit nabij de Rodaboulevard h e ef t t o t g ev o lg d a t d e t oeg a n g t o t d e Rodaboulevard vanuit zuidelijke richting wordt afgesloten B. ov e n di e n wo r d t de C r o m b a c h er st r aa t a f g e s lo t e n. He t t r a c é d a t a a n de s l rotonde u i t bij o p Avantis heeft een grotere lengte nieuw w e g. B i j aan d a t te leg t r a cé h o ef t e ch t er ge e n be s t aa n d e we g t e wo r d e n o p g e wa a r d e er d. H et t r ac é da t a a n s lu i t n a bi j de R o d a b o u l e v a r d h e e f t e e n g r o t e ngs r e de l e woonwijk n g t e l a Gracht ee e en en g r ot er e daarm ka n s o p visuele hinder en barrièrewerking. F l o r a e n f a u n a H e t t r ac é d at a a n s lu i t n a bi j d e R o d a b o u le v ar d h e e f t r ui m t e b es la g o p h et le e f g e bi e d v a n d e da s. H i e r d o or k o m t d e i n s t a n d h o u d i n g v a n d i t l e e f g e b i e d n i do n o r g sn e v i j a dt a r di. t t r a B cé o v d e a n a d r i n a e a st d e ecologische verbindingszone van het Miljoenenlijntje. Dit leidt ook tot versnippering van deze zone. H e t t r a c é d a t a a n s l u i t o p d e r o t o n d e A v a n -g t e b i e s d e n h t ot e e gev f t o lg. e e n g r Het verschil met het andere tracé is echter minimaal. Bodem en water Het tracé langs de Rodaboulevard heeft een grotere doorsnijding van o er si e g ev o eli g e g e b i e d en t o t g e v o lg. B ov e n di e n lo o p t h e t gr o o t s t e d e e l v a n d i t t r a c é ov e r e e n b o d em v er o nt r ei ni g i n g h e e n. Bi j h et andere tracé zijn geen bodemverontreinigingen aanwezig. L a n d s c h a p Provincie Limburg Pagina mei 2008

22 2 2 D o o r d e h o g e li g g i n g v a n h et t r ac é da t a an s lu i t o p d e r ot o n d e Av a nt i s h e ef t di t t r a cé s t e r k er e n e g at i ev e e f f ec t e n o p h e t la n d s c h a p. H et la n d s c h a p wo r d t hi er d o or v i s u ee l v er s ni p p e r d. H e t b e t r ef te ch t er e en gebied waarvan de beeldkwaliteit is beoordeeld als laag. C u l t u u r h i s t o r i e e n a r c h e o l o g i e Beide tracé s t a st e n d et we e r i j k sm o n um e n t e n a a n d e Cr o m b a c h er s t r a at a an V e r k e e r, e c o n o m i e e n t o e r i s m e A a n s lu i t i n g v a n d e B u i t e nr i n g o p d e N t er ho o g t e v a n Av a nt i s la a t d e b es t a an de a a n s lu i t i n g v a n d e N o p d e N 2 81 i n t a ct. D a ar m ee b li j f t de b e r ei k ba a r h ei d v a n B e d r i j v e nt e r r ei n D e L o c ht v a n u i t h e t zu i d e n a a n we zi g. De r o t o n d e A v a n biedt t i s voor de doorgaande weggebruiker een optimale mogelijkh e i d om d e A 7 6( e n d e A 4 ) t e b e n u t. t e n A a n s lu i t i n g o p d e r ot o n d e Av a nt i s v er g r oo t d e m o g e li j k h ed e n v o o r b e n ut t i n g v a n de be d r i j v e nt e r r ei n e n A v a nt i s e n T r i la n d i s. B ov e n di e n wo r dt h et v e r k e e r o p d e h u i di g e N o n t la s t, wa a r m e e d e bereikbaarheid van de bedrijventerreinen De Locht, De Rodaboulevard e n D e B ei t e l za l t o e n e m e n. V a n u i t t o e r i st i s c h o o g p u ntbieden zowe l d e a a n s lu i t i n g bi jd e Lo c h t a ls o p de r o t o n d e A v antis ee n h e ld e r e s t r u c t u u r v o o r b e we g wi j ze r i n g n a arbi j v o or b e e lda t t r a ct i e s Bestuurlijk en maatschappelijke draagvlak A a n s lu i t i n g v i a Av a n t i s h e ef t d e v o or k e u r v a n d e G e m e e n t e H e er le n. De argumentatie van Heerlen heeft vooral te maken met het benuttenvan de bestaande infrastructuur ( d e r o t o n A d v e a n t ) i en s m et d e g e d ac h t e d a t he t d o or g a a n d e v e r k e er zov e e l m o g eli j k i n d e r i c ht i n g v a n d e A 7 6 m o e t w o r d e n g e l e i d, h e t g e e n i n d e v i s i e v a n H e e r l e n s lu b i e t i t n g e r o p d g e s c h i e d t b r o t o n de Av an t i s. E e n a n d e r a r g u m e n t o m v o o r A v a n t i s t e k i e z e n, i s g e l e g e n i n d e b e s t i j a a n d e a a n s d e R o d a b o u l e v a. r D d e ze v o ld o e t n a a r h et o or d e e l v a n H ee r le n n i et.d o or m et d e B u i t e nr i n g a a n t e s lu i t e n o p d e r ot o n d e Av a nt i s wo r d t d e a a n s lu i t i ng t us s e n d e B ui t e n r i n g e n d e N 2 81 t e n op zi c h t e v a n d e hu i di g e s i t u a t i e v e r b e t er d e n wo r d t de bestaande aanslu i t i n g v a n d e N o p de N o nt l a s t. H e t b e dr i j f s le v e n h e ef t g e e n ui t g es p r ok en v o or k e ur v oo r e e n a a n s lu i t i n g v i a Av a nt i s o f D e L oc h t o p d e S t a d s a ut o we g. V o or he t b e d r i j f s le v e n i s v o o r a l v a n b e la n g d at h et v e r k e e r t e r p le k k e zo g o e d m og e li j k k a n d o e n. o r s t r o m C o n c l u s i e W e g aa n ui t v an a a ns lu i t i ng o p d e N v i a d e r ot o n d e Av a n t i s. Vooral v a n w e g e h e t f e i z t e r o d t a o t n d e d e e e n b et e r e b er e i k b a a r h e i d v a n e n n a ar he t zu i d en ( r i c ht i ng A a ch e n ) e n e e n d i r e ct e r e a an s lu i t i n g bi e dt n a a r de A 7 6, h e t g ee n d e s t r c u t u r ri e n g v a n h e t v e r k e e r i t e n g d o e d e r k e om g i t o. B o v e nd i e n s p ee lt e e n r o l d a t d e h ui di g e aa n s lu i t i n g o p d e N 28 1 a l t ot v e r ke e r sk u n di g e p r o b le m e n le i d t e n deze aansluiting in het geval de Buitenring aldaar aansluit, ons inziens aanpassing behoeft. T e n s lo t t e bi e dt a an s lu i t i n g v i a d e r ot o n d e Av a nt i s d e b e st e m o g e li j k h e d e n v o or on t s lu i t i n g e n e x p lo i t at i e v a n d e R o d a b o u le v ar d. A a n d a c h t s p u n t v or m t d e d o o r sn i j di n g v a n e e n ( k le i n ) g e bi e d o p D ui t s gr o n d g eb i e d d a t a ls n a t u u r c o m p e n s a t i e g e b i e d v o o r A v a n e t we i ze s n. i s a a n g Provincie Limburg Pagina mei 2008

23 2 3 I n d e z e a f b e e l d i n g i s n o g n i e t o p g e n o m e n e e n o p t i m a l i s a t i e v a n v a r h e i t a n keuze t e r n a c ( é zie a l hieronder s g e v o ) l g v a n d e 8. Bestuurlijk standpunt Voorkeurstracé ( zonder varianten ) R e s u m e r e n d R e s u m er e n d b e h e ls t h et be s t uu r li j k st a n dp u n tvoo r e e n V o or k e u r s t r a c é ( zo n d e r v ar i a nt e n) t e n b e h o ev e v a n d e B u nr i t n g e P ar k st a d L i m b ur g h e t t r a c é: Langs Vaesrade Over de Hommerterweg en de Alle e/ A k e r s t r aa t -N o o r d Brunssum-noord in de meest oostelijke variant over de mijnsteenberg O v er N O v e r d e o o r d g et r o k k e n D e n t g e n b a c h w e g A a n s l u i t i n g o p d e N e 2 r 8 ot 1 o n v d i e a Av a d n t i s. V o o r d e v o l l e d i g h e i d h i e r o n d e r o o k n o g e e n a f b e e l d i n g v a n h e t t r a c é d e e l o v e r ( v o o r di t t r a c é zi j n g e e n a lt e r n at i ev e n v o o r h a n d e n) : Provincie Limburg Pagina mei 2008

24 2 4 In deze afbeelding is nog niet opgenomen het vervallen van a a n s l de u i t i n g b i j d e H o o g s t r a a ta l s g e v o l g v a n d e v a r i a n t e n k e u z e ( z i e h i e r o n d e r ) R e l a t i e m e t d e B n B i j d e a lt e r n a t i ev en v oo r d e B 25 8 n i sa a n D u i t s e zi j d er e k e ni n g g e h o u d e n m e t e e n d r i et a l a a n s l u i t m o g e l i n j k o h p e d e B u i t e n r m i e n l g i, j n k d a e o H p am st r a a t t er h o o g t e v a n d e d o or g e t r o k ke n D e n t g e n b a ch we g, o p d e H am st r aa t t er ho o g t e v a n G r a c ht e n o p d e r ot o n d e Av a nt i s. D e ze a lt e r n at i ev e n b e p a le n e lk v o o r zi c h o o k h et r e s p e ct i ev eli j k e g r e n s ov er s c hr i j di n g sp u n t e n h e t t r a cé v a n d e B2 5 8 n o p Nederlands grondgebied, namelijk het wegdeel vanaf de grens tot de aansluiting op de Buitenring. H e t hi er b ov e n v o or N e d er la n d we e r g e g ev e n V o or k e ur s t r a c é bi e d t m o g e li j k he d e n v o or e lk v an d e ze dr i e a lt e r n a t i ev e n. G e r e d e n e e r d v a n u i t d i t V o o r k e u r i s t t d e r m a c e é t d e n a a n v le a n g u v a n d e B ui t e nr i n g e n B n b e o o gd e d oe ls t e l li n g e n zi j n wi j v an o o r de e l d a t ee n a an s lu i t i ng v an d e B 2 58 n o p d e H am st r aa t t er h o o g t e v a n d e d o o r ge t r o k k e n D e nt g e n b ac h we g d e v o or k e ur v e r di e nt. De redenen daarv oor zijn gelegen in de optimale d o o r s t r o m i n gs m og e li j k h ei d op d at p u nt, d e o pt i m a le b y p a s s -f u nc t i e d i e d e B u i t e nr i ng v oo r h e t D u i t se d o or g a a n de v er k e er d o o r H e r zo g en r a t h a ld a a r k an b i e d e n, e v e n a l si n h et g e gev e n d a t h et m e e s t o o st e li j k e a lt e r n a t i ef v o o r d e B2 5 8 n o o k d e m e e st o pt i m a le v e r k e er s k u nd i g e we r k i ng h e ef t, o n d er a nd e r e t e n o p zi c ht e v a n d e A 4. Wij merken hierbijechter nadrukkelijk op dat detracé k e u ze v o or d e B 2 58 n pr i m ai r e e n D ui t s e aangelegenheid is V a r i a n t e n G lo b a a l te r h o o g t e de v a n Hommerterweg, het Van Hövell tot t e r f l Wes i e r h o f, d e A l l / A e k e e r s t r a a t- N o o r d e n h e t A m s t e n r a za d e l r e v k e n l i n d g wo r d e n g e h o ud e n m et ee n v e r di e pt e li g g i n g v a n d e Buitenring. De precieze inpassingwordt nog nader bepaald i n h e t k a d e r v a n h e t I. n p a s s i n g s p l a n Provincie Limburg Pagina mei 2008

25 2 5 H o m m e r t e r w e g A l l / e e A k e r s t r a a t -N o o r d De o n g e l i j k v l o e r s e a a n s l u i t i n g / A b k i e j r s t r d a e a t-n A o l o l r e d( e a lwa a r d e B ui t e nr i n g v er di e p t wo r d t a a n g e l e g d ) wo r d t v o r m g e g ev e n a ls e e n volle d i g eh a a r le m m er m e er. D e b e la n g r i j k st e r e d e n hi e r v an i s g e l e g e n i n p ac t d o p e h e t la g n e d s r c h a i p, vn ooral g e o r o k e op h et i b e m s c h er m d e do r p s g e zi c ht A m s t e n r a, d e h e t g e r i n g e r e r u i ( ook m t e op b e s archeologisch l a g waardevolle terreinen, d e ) b et e r e verkeersstructuur en bereikbaar h ei d, e v e n a l sd e t engevolge daarv an grotere v erkeersv eilig h e i d. De p r e c i e z e v o r m v a n d e a a wordt n s l u nog i t i nader n g bepaald in het kader van het Inpassingsplan. Provincie Limburg Pagina mei 2008

26 2 6 Er vindt geen s a m e n v o e g i n g p l a a t s v a n d e a a n s l u i t i n g e n G a n z e p o o l i e n R B i. r m b u n r g s e De belangrijkste redenen hiervoor zijn gelegen in het feit dat d e s a m env o e gi n g g ev o lg e n h e e f t v o or h et o n d e r li g g e n d e we g e n n et, i n di e zi n d at f un c t i e s v a n d e B ui t e n r i n g d o or d at o n d e r li g g e n d e we g e n n e t wo r d e n ov e r ge n o m e n. D i t i s, g e le t o p d e d o e ls t e l li n g e n, o n g e we n s t. B ov e n di e n i s h e t r ui m t e b e s la g v a n d e s a m e n v o e g i o n p g h et b ed r i j v e n t er r e i n ( c. q. t o ek o m s t i g e r e cr e at i e g e b i e d ) g r ot er.b ov e n di e n zi j n d e kosten van samenvoeging hoger dan in het geval van handhaving van de beide aansluitingen. D e a a n s l u i t i n g H o o g s t r a a tin Landgraaf v ervalt. De belangrijkste reden hiervan is g e le g e n i n h et g e r i n g e r e r u i m t v e o b o e r s zo l a we g l d e t h em a s wo n e n a ls we r k e n.d e pr e ci e ze i n pa s s i n g wo r d t n o g n a d er b e p a a ld i n h et k a d er v a n h et I n p a s si n g s pla n.b o v en d i e n h e b be n ko s t e n ov er we g i n g e n e e n r o l g e s p e e ld om deze aansluiting te laten vervallen. Provincie Limburg Pagina mei 2008

27 2 7 De a a n s l u i t i n g b i j d e M e n za s h l n e i g e g t e i n r d w e v g or m v a n e e n r ot o n d e wo r d e n g e r e a li s e e r d, om d at h e t on d e r li g g e n d e we g e n n e t i n di e v a r i a nt e e n t e a an t r e k k e li j k a lt e r n at i e f v o or d e Bu i t en r i n g v o r m t e n d a a r m e e ni et aa n d e d o e ls t e l li n g e n wo r d t v o ld a a n.d e v er k e e r s s t r u ct u ur wo r d t i n da t g ev a l o n d u i d e li j k e n e r o nt st a at e e n t o e n am e v a n h e t v er k e er o p h et o n de r li g g e n d e we g e n n e t, v ooral d e R o d e r la n d b a a n en d e M e n s h e g g er we g. A ls g ev o lg d a a r v a n o n t st a a t e e n g r o t er a an t a l c o nf li c t p u nt e n, h e t g e e n e e n v e r s l e c r h i t n g e v a n d e v e r k e e r sv ei li g h e i d o p le v e r t. B ov e n di e n wo r d t da a r m e e i n f e i t e d e r i n gs t r u ct u u r t e r p l e k k e t e n i e t. T g e ns d a lo a t n t e sc o o r t de a a n s lu i t i n g i n d e v or m v a n e e n r ot o n d e q u a r ui m t e b e s la g n e u t r aa l v o or de t h em a s wo n e n e n we r ke n, zo d a t ze o p d a t p u nt g e e n v e r be t er i ng o p le v e r t. O o k zi j n d e kosten van een aansluiting in de vorm van een rotonde hoger. D e p r e c i e z e v o r m v a n d e a wordt a n s l nog u i t nader i n g bepaald in het kader van het Inpassingsplan. De Buitenring zal op dede n t g e n b a c h w e gworden aangelegd o n d e z r r ui m t e b e s la g o p h e t d a l v a n d e Anstellerbeek. De precieze inpassing wordt nog nader bepaald in het kader van het Inpassingsplan. De Buitenring zal ter hoogte van de Vauputsweg en de Vloedgraafhet landschap meer volgen. B o v e n d i e n w o r d t h e t r m i e nt j k t s u m nn o e n l u o n d e r h et M i lj o e n e n li j n t j e g e sp a a r d.d e d a lb r u g wo r d t n i et i n d e v ar i a nt o p g e n om e n. D e r e d e n d a a r v an i s g e le g e n i n he t f ei t d at d e ex t r a k o s t en d a a r v a ne r g h o o g zi j n. De precieze inpassing w o r d t n o g n a d e r b e p a a l d i n h e t k a d e r g s v p a la n n. h e t I n p a s s i n Op de Hamstraat ter hoogte van Gracht en nabij de rot o n d e A v a n t v i s n dt e e n op t i m a li s a t i e p la a t s, w a a r d o o r m i n d e r w o n i n g g e a m o v e e r d t e b wo e h r o d e v n e. n B ov e n di e n wo r d e n d e r i j k sm o n um e n te n o p de hoek Crombacherstraat /Hamstraat gespaard. De preciez e i n p a s s i wo n g r dt n o g n a d e r b e p a a ld i n h e t k a d e r v a n h e t I n p a s si n g sp la n. Provincie Limburg Pagina mei 2008

28 2 8 Me i G e d e p u t e e r d e S t a t e n v a n L i m b u r g Provincie Limburg Pagina mei 2008

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n.

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n. Ridderkerk A, A, A, A e, e, e en e verdieping Driekamerappartement m Royale woonkamer/keuken van circa 0 m met veel lichtinval en een aangrenzend balkon. op de eerste verdieping. Privé parkeerplaats op

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

LEARN. Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen

LEARN. Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen LEARN Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen AGENDA De wens, Debriefing Wat hebben we tot nog toe gedaan De Persona s in het kort; de doelgroepen De Customer journey inzichten Het Concept Design

Nadere informatie

De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou?

De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou? OPLE ID IN G A l s zorgc oör dinato r De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou? geef j e elke dag vorm aa n zor g i n het basiso nde rwij s Om j ou d eze taak goe d te he lpe

Nadere informatie

Toetsrooster klas 1 Periode 3

Toetsrooster klas 1 Periode 3 Toetsrooster klas 1 Periode 3 Week 9 vak uur surv Week 13 vak uur Week 17 vak uur Week 21 vak uur di 1-mrt di 29-mrt di 26-apr meivakantie di 24-mei wo 2-mrt wo 30-mrt wi 4 wo 27-apr meivakantie wo 25-mei

Nadere informatie

1. Operationele voorbereiding op de winter q Aanleiding q Programma aanpak q

1. Operationele voorbereiding op de winter q Aanleiding q Programma aanpak q Seizoensvoorbereiding winter Presentatie @ Managing Successful Programmes User Group (MSPUG) Utrecht, 19 oktober 2011 Noot: persoonlijk gebruik leden MSPUG niet verspreiden! De inhoudsopgave van deze presentatie

Nadere informatie

Duurzaamheid in een notendop

Duurzaamheid in een notendop Duurzaaheid i e otdop Savattig Duurzaaheidsvslag 2009 Astda RAI heeft hoge abities op het gebied va Maatschappelij Vatwoord Ode. We hebb os voorgo o i 2013 de eest duurzae locatie voor evet te zij i Europa.

Nadere informatie

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom

Nadere informatie

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef

Welkom in Lourdes. Inhoud. Contact. Verken. Beleef. Proef L NL-v I W L V 10 B S 16 D 24 E F B 26 T! P 20 K! 21 V, 22 H v O 4 G 6 G 8 M v 18 I v A Z 23 Wz C V C T 6, C Px 65100 L T.: 0033 5 62 94 28 99 Fx: 0033 5 62 94 25 14 16 6 26 Z, v. E L v v. V,,? Dz z v

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

e e n b o s t u l p e n

e e n b o s t u l p e n een bos tulpen E e n p r o j e c t v a n Ge r C. Bo u t, Al b e d a Co l l e g e, Euroskills 2008, KMR, OBM-Ri j n m o n d, PWS, SKVR e n Villa Ze b r a Tulpen uit Amsterdam??? Nee, natuurlijk niet: Tulpen

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

8.6. Buitenring Parkstad Limburg

8.6. Buitenring Parkstad Limburg 8.6. Buitenring Parkstad Limburg Onderdeel van Programma Programma 2 Fysiek beleid en mobiliteit, programmalijn 2.4 Bereikbaarheid en mobiliteit. Relatie met andere programmalijnen Programmalijn 2.3: Ruimtelijke

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser.

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen Student: Bieke Vens Promotor: Prof. Dr. D. Verté Opdrachtgever: vzw S-Plus Academiejaar

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n:

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n: Handleiding TYPO3 Handleiding en gegev ens CMS DR ecom m TY PO 3 Di t d oc ume nt bev a t e e n v er k or te ha ndl e i di ng Typo3 e n g ee ft u sne l e e n id e e va n de w e r ki ng e n ge br ui k er

Nadere informatie

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 01 zo 02:40 4,53 09:18 0,24 16 ma 03:25 4,71 10:10-0,10 01 wo 03:39 4,72 10:31 0,01 16 do 04:28 4,57 11:11 0,10 14:59 4,65 21:31 0,43 15:51 4,75 22:27 0,36

Nadere informatie

Onderkasten System 78 cm

Onderkasten System 78 cm Onderkasten System 78 cm Artikelen met dit symbool in het lichaam d iepte 46 cm zijn beschikbaar. Lade met ombouw Korpushoogte 13 cm Korpusdiepte 35/46/56/66 cm U.. 13 35 S U.. 13 S U.. 13 66 S 30/40/

Nadere informatie

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10 100- a 1 H a a a a a V Sa. D a aa () a a a. H 100- a a aa.a.. 9/11, a a. 1-- 2 z : Taaa H aa a a a a aaa. éé 27 33, a aaa z a. 3-- 3 z : Taaa Ra a a a a aaa. a éé, za aaa z aa a -. H a -. 1PL 4 z : 2PL,

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie

de Tulpen het vervolg

de Tulpen het vervolg de Tulpen het vervolg v o o r w o o r d In januari 2011 is Stichting Een Bos Tulpen opgericht. Met veel enthousiasme hebben de bestuursleden ja gezegd op de vraag te gaan staan voor het Tulpenproject.

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

$% & ' & , -., /.., 0 )+ # ""1 2 # ""! 3 & &&- $# 4$"4# ""! & /

$% & ' & , -., /.., 0 )+ # 1 2 # ! 3 & &&- $# 4$4# ! & / ! ""# " $% & ' & ' & ( )* +! ""# """$, -., /.., 0 )+ # ""1 2 # ""! 3 & &&- $# 4$"4# ""! & / 0 ( $5 *. * 6 3 7 2 # 56 3 35 6., 7 8 * 5 53 9 73 6 13 : 58 ;

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Deze site wordt binnenkort volledig geactualiseerd en gemoderniseerd.

Deze site wordt binnenkort volledig geactualiseerd en gemoderniseerd. Deze site wordt binnenkort volledig geactualiseerd en gemoderniseerd. Uit de Arnhemse Koerier Koorschool Arnhem kijkt met trots terug op een geslaagd minioptreden voor Pauline Krikke. Een grote boom bracht

Nadere informatie

ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid.

ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid. T 0 P L I NNËLK u n s t s t okfo z n ijprofielen Desynthese vanfunctionaliteit en schoonheid. N i e u w b o uowf r e n o v a t i e VEKAbiedtu altudeen in stijl. toepassing Dekunststof kozijnprofielen vanveka

Nadere informatie

Inhoud. Voor iedereen met een hart voor de Schelde. nummer 4 2006 / gratis oplage: 100.000

Inhoud. Voor iedereen met een hart voor de Schelde. nummer 4 2006 / gratis oplage: 100.000 OPMAAK NUMMER 4.qx 11:11 P 1 4 2006 / : 100.000 V Sc WIELMANNEN D c Sc c. D c c,. T,. W, c. Nc c Sc c, A V G J A R W (JARW) c. W? D c,. W? D Sc N-V c Sc. M, c, c! D Sc Sc IC Sc, c Sc, U... I T : V 1 &5

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Een stukje Weert om trots op te zijn

Een stukje Weert om trots op te zijn Een stukje Weert om trots op te zijn Stationsstraat Warm welkom in Weert eert Nederwond Roerm cht ri st Maa ric ht in g Weert, een stad met bijna 50.000 inwoners, combineert de charme van een dorp met

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bkb jd d G Gdd Ad, H L 1 6 m 2016 D d v d G d I d Gdd d. D v d vm Ad. O 5, 6 7 m ku d m Ad z. Z vd 5 m d Mk, jd d 6 m u Ad z 7 m Hd. Om vm v d z fjk mjk v zj fk mk. Z vm mk Ad Hd jdjk md d bkb. H vmjdjk

Nadere informatie

!" # " $ % &&&$ " $ '( '( ) * + +,( - ). / "! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3

! #  $ % &&&$  $ '( '( ) * + +,( - ). / ! 0 10 &.2 ( ). ( ) * +. *. $ $ $ * 0 $ 3 !"#"$ % &&&$"$ '('( )*+ +,(-). /"! 010&.2().()*+.*. $$$*0$ 3 %(,!"" # $$ $$ $$ $$ $ % & '( ($ %$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

- Algemeen 0. Een nòg slimmere schil, die slanker is en nog handiger gefabriceerd kan worden (nog efficiënter). De achtergevel in de steigers H²

- Algemeen 0. Een nòg slimmere schil, die slanker is en nog handiger gefabriceerd kan worden (nog efficiënter). De achtergevel in de steigers H² - 0 6 y Y I H éé O I - H ( ) óó ( ) ( ) I 2020 () H 6 4 H F 1 Py 2014 (1000 ) F 2 I 201 2016 (10000 ) F 3 O 2017 / 2020 (100000 ) P L L T B B éé y y- U P () B 2014 y Z 1 è I ( ) ( P-) I 2014 y H ò ( ë)

Nadere informatie

De Tweede Wereld oorlog.

De Tweede Wereld oorlog. D T W. Psc C - Op 10 m 1940 km usts N b. Z stuu p 14 m 1940 bf bumst v Rttm st. As u t s vv bmb Rttm hm pt. Om hf 2 s ms p 14 m st bmm fvuu. D St s t vuuz s tt vt k v zt k t z. I 2 z 900 ms v 1000 ms hbb

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma

Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma Hoe kan functiedifferentiatie kansen bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? En hoe kunnen daarmee (toekomstige) personeelstekorten

Nadere informatie

Unterschränke System 78 cm

Unterschränke System 78 cm Unterschränke System 78 cm Artikel mit diesem Zeichen sind auch in der Korpustiefe 46 cm lieferbar. Schubkasten mit Gehäuse Korpushöhe 13 cm Korpustiefe 35/46/56/66 cm U.. 13 35 S U.. 13 S U.. 13 66 S

Nadere informatie

geslaagd voor hulpvaardigheid binnen de auti-klas! Bedankt Halim, bedankt Charlène. (NC)

geslaagd voor hulpvaardigheid binnen de auti-klas! Bedankt Halim, bedankt Charlène. (NC) 2 A p r il 2 0 1 0 Jaar gan g 6, Edi t i e 3 R e al i sat i e Sc h o o l n i e u w s: Dav i d Lo n c k e Hulpvaardigheid & Verdraagzaamheid Binnen onze school wordt heel wat aandacht besteed aan sociale

Nadere informatie

Actuele winterbandenverplichting in Europa

Actuele winterbandenverplichting in Europa Actuele winterbandenverplichting in Europa De regelgeving over de verplichting van winterbanden en sneeuwkettingen in Europa verandert continu. Om uzelf goed voor te bereiden op een veilige reis, vindt

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3 I V... 3 1 I... 5 2 C... 7 3 W... 13 4 W... 23 5 -... 33 6 G... 41 7 O... 45 8 F... 49 A A A A / R A A A A A A B B C / IJ D B D D H D D D D E E E E G G G G H H H H H -H H H H L L L-V L L M M M N N O O

Nadere informatie

Voorbereid voor de kom st van Jezus

Voorbereid voor de kom st van Jezus Voorbereid voor de kom st van Jezus 1. Inleiding n. a. v Tit u s 2: 1-1 5 E é n v a n d e k e n m e r k e n v a n e e n c h r i s t e n, e e n v o l g e l i n g v a n J e z u s, is d a t H ij J e z u s

Nadere informatie

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008 Titel, saenvatting en biografie Saenvatting: Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 septeber 2008 Je wordt als testanager gevraagd voor een ission ipossible.

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

A en C Media B.V. Nassaustraat 102 Postbus 528 6043 EE Roermond 6040 AM Roermond Telnr.: 0475-352 800

A en C Media B.V. Nassaustraat 102 Postbus 528 6043 EE Roermond 6040 AM Roermond Telnr.: 0475-352 800 Acaleph Opleiding, Training en Adviezen B.V. Hofkamp 4 6161 DC Geleen Tel.nr. 046-3241800 E-mail: mail@acaleph.nl A en C Media B.V. Nassaustraat 102 Postbus 528 6043 EE Roermond 6040 AM Roermond Telnr.:

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo

Welkom op de. SG De Triade. Schooljaar 2016/2017. Heb jij een mavo W SG T Scj 2016/2017 - f Hb jj K? v vb! T G S INHOUSOPGAVE 2 3 W 4 K 5 Hup 6 L pj (LOB) 7 O j 8 Sy 9 Bu 10 Bu 11 S 12 - - G u 13 Mc 14 K uuz 15 T W v SG T! 16 Op 17 Tb 18 N x 19 S W p j v u b v z c Tj

Nadere informatie

GGN Holding N.V. Tevens handelend onder de naam GGN Incasso B.V. en GGN Support B.V. Stationsplein 50 5211 AP 's-hertogenbosch Nederland

GGN Holding N.V. Tevens handelend onder de naam GGN Incasso B.V. en GGN Support B.V. Stationsplein 50 5211 AP 's-hertogenbosch Nederland Certificaat INFORMATIEBEVEILIGINGSSYSTEEM - ISO/IEC 27001:2005 Hierbij verklaren wij dat: GGN Holding N.V. Tevens handelend onder de naam GGN Incasso B.V. en GGN Support B.V. Certificaatnummer: ISC 080

Nadere informatie

Aanleiding. Aantal zonnepanelen voor wereldwijde energiebehoefte. 144.400 km2. Burgers sleutel tot succes energiewende

Aanleiding. Aantal zonnepanelen voor wereldwijde energiebehoefte. 144.400 km2. Burgers sleutel tot succes energiewende Aanleiding Wilko Kistemaker & Martin van de Goor i.s.m. A.J. Loots BV Nick Verstappen Informatiesessie Zonnepanelen & Zonneboilers 21 mei 2013 Aantal zonnepanelen voor wereldwijde energiebehoefte 144.400

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

Scholentoernooi 20í 3

Scholentoernooi 20í 3 Shenerni 20í 3 Grep 3,4, en n de bsisshen in en rnd he 7 pri2013 p: brj: p: wensd 24 pri203 Veberen ii n Kein Dheren Sprprk "' Shder", Zuphensewe, he Aeene reee 1'. De eerse wedsrijden beinnen rnd 13:00

Nadere informatie

Toekomstvisie 2012-2014

Toekomstvisie 2012-2014 Toekomstvisie 2012-2014 TOEKOMSTVISIE 2012-2014 3 Inhoud 4 Kijk op onze omgeving 6 Uitzicht op persoonlijke ontwikkeling 8 Meerwaarde voor iedereen 12 Koers op 2014 15 Regionaal maatwerk - Rijnmond - Haagrand

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s. Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt?

Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s. Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt? Gen e r a l i ve r z e k e r i n g s g r o e p Bat t l e of Co n c e p t s Hoe krijg je de ondernemer zover dat hij bij een intermediair binnen komt? Pri j z e n g e l d: 5.000,- Sl u i t i n g s d at

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Resultaten in Europa en Nederland - Mei 2013 Representatieve resultaten in 31 deelnemende Europese landen voor het Europees Agentschap voor

Nadere informatie

SAQI onderzoeken Rucphen klassen > rb1a rb1b rk1a rkt1a Organisator: MS docenten > BB SN AC FST les uitroosteren ja lokalen > R08 R08 R08 R08

SAQI onderzoeken Rucphen klassen > rb1a rb1b rk1a rkt1a Organisator: MS docenten > BB SN AC FST les uitroosteren ja lokalen > R08 R08 R08 R08 Planning projectweek 7-11 oktober 2013 versie 4-10-2013 Maandag 7 okt Organisator: FN docenten > volgens rooster MO + RM gaan de klassen langs SAQI onderzoeken Etten-Leur klassen > eb1a eb1b ek1a ek1b

Nadere informatie

FSC. Jolly Zwart-Zilver & Jolly Creme-Goud. Budget 2014 Pure. v Kerst is een ti. v e. m ons heen. kiezen voor. t e.

FSC. Jolly Zwart-Zilver & Jolly Creme-Goud. Budget 2014 Pure. v Kerst is een ti. v e. m ons heen. kiezen voor. t e. Krst vrpakkig 2014GE SH EN K VER PAKK IN GEN D Pur gsckvrpakkig is ar, Gv m lka. v g a v jd Krst is ti m s. ld r w d m gv r gkz m d ft k ac ap M i dat r d Daarm is t m -kurmrk d t lij t apar middl va dz

Nadere informatie

SportBoard Formaat Locatie Adres Postcode Plaats Provincie GPS Latitude GPS Longitude Org Sel SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer

SportBoard Formaat Locatie Adres Postcode Plaats Provincie GPS Latitude GPS Longitude Org Sel SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer Molenvlietweg 18A 1432 GW Aalsmeer NH 52.26649 4.77730 BF Heren SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer Molenvlietweg 18A 1432 GW Aalsmeer NH 52.26649 4.77730

Nadere informatie

Welkom in Djerba. Welkomstmeeting. Hotelbezoeken. Beoordelingsformulier. Tegemoetkomingsformulier. Kennisname van klacht

Welkom in Djerba. Welkomstmeeting. Hotelbezoeken. Beoordelingsformulier. Tegemoetkomingsformulier. Kennisname van klacht D NL- W D Z, p. E D. V,, p? D p. O pp p! W O ()! T pp. W? K pp! H H, p? J () p p p. W? B p. G p óó p :. A,. E :,, é p F: é pé B p :,, F: p B T M. A p, p p. M, p () p. H p p. Op p p p W K K p p, p (). H

Nadere informatie

Bijlage 5 Begroting warmtekosten klein zakelijke markt

Bijlage 5 Begroting warmtekosten klein zakelijke markt CON MOir OF O El Bijlage 5 Begroting warmtekosten klein zakelijke markt Rekenmodel warmtewet 9V3309/R004/EVD/Nijm2b Concept eindrapport (versie 2) 7 augustus 2009 D 0 0 0 0 0 0 D In deze bijlage zijn de

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

Inhoud. Het begint...

Inhoud. Het begint... Inhoud 3 De gemeente Geffen 4 Nieuwbouwplan De Oorsprong 6 Vrijstaande woningen 8 Plattegronden vrijstaande woningen 10 2-onder-1 kapwoningen 12 Plattegronden 2-onder-1 kapwoningen 14 begint hier, bij

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4

Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4 Estafette Nieuw Leerlijn Technisch Lezen jaargroep 4 AVI-E3 Het op beheersingsniveau (correct en vlot) kunnen lezen van teksten op AVI-niveau E3. Leerinhoud E3: Woorden eindigend op ~b, ~d, ~dt Woorden

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2&#2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y SOCIAL MEIA AVERTENTIE POSTER HANGTAG CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y IN HANELINGEN L ij i L j i i i j i i z i ff Z ji i j i L j i ij j i 4 Sij z ii ij FOLER CAR EF OR

Nadere informatie

^3> MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 25 November Î949 '

^3> MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 25 November Î949 ' MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN % Bericht op schrijven van NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 's-gravenhage, M.n gelieve bij het antwoord nauwkeurig

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

Niet-vorderende ontsluiting

Niet-vorderende ontsluiting Niet-vorderende ontsluiting Aanbevelingen voor verloskundig beleid begeleiding en preventie KNOV-standaard 100838 - NVO standaard.pdf - pag.1 LET OP!!! Lage resolutie! !"!# %" &!'&# %%())(*())+!-.! ())/

Nadere informatie

Schooljaar 1516. Leerlingen

Schooljaar 1516. Leerlingen Schooljaar 1516 Leerlingen 1 Voorwoord Hierbij tref je alle informatie aan die je nodig hebt voor de laatste ronde van dit schooljaar. Handig alle data, schema s, overzichten en instructies bij elkaar

Nadere informatie