Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140)"

Transcriptie

1 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) 1 augustus 2003

2 sd.cba13.4.v2 ECABO, 1 augustus 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT 1 augustus 2003

3 INHOUD Normeringsmodel met taxonomiecodes augustus 2003

4 1 augustus 2003

5 Normeringsmodel met taxonomiecodes Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 1. De kandidaat kan facturen opstellen. Rc 2 2. De kandidaat kan de administratieve organisatie betreffende inkopen beschrijven. 3. De kandidaat kan de administratieve organisatie betreffende verkopen beschrijven. 4. De kandidaat kan de administratieve organisatie betreffende het betalingsverkeer beschrijven. 5. De kandidaat kan een grootboekrekeningenschema aanpassen aan de behoeften/vereisten van derden. 6. De kandidaat kan procedures met betrekking tot aangifte en afdrachten van loonbelasting, omzetbelasting en premies beheren. 7. De kandidaat kan aangiften Inkomstenbelasting (IB), met uitzondering van de onderdelen winst uit onderneming en inkomsten uit aanmerkelijk belang, en Vermogensbelasting (VB) doen.* 8. De kandidaat kan correctieboekingen verrichten die samenhangen met periodeafsluiting. F 2 F 2 F 2 Pc 3 Rc 5 Rc 5 Rc 4 9. De kandidaat kan stambestanden muteren. Rc De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. het betalingsverkeer verwerken. Rc De kandidaat kan permanentie toepassen op baten en lasten. Rc De kandidaat kan boekingen in een projectadministratie verrichten. Rc De kandidaat kan kosten verwerken. Rc De kandidaat kan budgetten bewaken. Rc De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. productie en/of diensten verwerken. Rc De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. de inkoop verwerken. Rc De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. verkopen/opbrengsten verwerken bij gelijktijdige levering van goederen/diensten en facturen en bij gescheiden levering van goederen/diensten en facturen. 18. De kandidaat kan verschillen tussen werkelijke kosten en standaardkosten intra-comptabel bepalen. Rc 5 Rc De kandidaat kan rabatten verwerken. Rc 2 1

6 Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 20. De kandidaat kan financiële feiten m.b.t. de direct-costing verwerken. Rc De kandidaat kan resultaten overboeken. Rc De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. het Eigen Vermogen van natuurlijke personen en rechtspersonen verwerken. 23. De kandidaat kan de winstverdeling van een Besloten Vennootschap (BV) en een Naamloze Vennootschap (NV) verwerken. Rc 5 Rc De kandidaat kan (converteerbare) obligatieleningen verwerken. Rc De kandidaat kan de verschillende vormen van voorzieningen verwerken. Rc De kandidaat kan financiële feiten m.b.t. duurzame productiemiddelen verwerken. Rc De kandidaat kan financiële feiten m.b.t. de interest verwerken. Rc De kandidaat kan financiële feiten m.b.t. leasing verwerken. Rc De kandidaat kan de verschillende archiefsystemen gebruiken. Rc De kandidaat kan bruto-salariscomponenten berekenen. Rc De kandidaat kan netto-salarissen berekenen. Rc De kandidaat kan op basis van aangeleverde gegevens de loon-/ salariskosten verwerken. Rc * In verband met gewijzigde wetgeving dient deze eindterm gelezen te worden als: De kandidaat kan aangiften Inkomstenbelasting doen, met uitzondering van het onderdeel winst uit onderneming bij box 1 en met uitzondering van box 2. 2

7 3

8 EINDTERM: 1. De kandidaat kan facturen opstellen. Waarde: 2 punten 1.1 Opstellen facturen - met behulp van factuurlay-out - rekening houdend met kortingen, bijkomende kosten (vracht, emballage, verzekeringen, verzending, administratie), kredietbeperking en OB - inclusief het verwerken van eenvoudige aanpassingen aan factuurlay-out - aan de hand van order- en verzendgegevens - zowel handmatig als geautomatiseerd - met behulp van een geautomatiseerd systeem t.b.v. facturering 4

9 EINDTERM: 2. De kandidaat kan de administratieve organisatie betreffende inkopen beschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 2 punten 2.1 Beschrijven de administratieve organisatie betreffende inkopen, vanaf bestelling tot en met financiële afwikkeling - inclusief:. procesbeschrijving m.b.v. een stroomschema. aangeven functiescheiding en taakverdeling. beschrijving formulierenomloop bij:. bestellingen. binnenkomst en controle goederen. signalering van afwijkingen en samenstellen overzichten. (credit)facturen - aan de hand van een case 5

10 EINDTERM: 3. De kandidaat kan de administratieve organisatie betreffende verkopen beschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 2 punten 3.1 Beschrijven de administratieve organisatie betreffende verkopen, vanaf bestelling tot en met financiële afwikkeling - inclusief:. procesbeschrijving m.b.v. een stroomschema. aangeven functiescheiding en taakverdeling. beschrijving formulierenomloop bij:. offertes. bestellingen. uitgifte goederen. signalering van afwijkingen, inventarisatie en samenstellen overzichten. (credit)facturen - aan de hand van een case 6

11 EINDTERM: 4. De kandidaat kan de administratieve organisatie betreffende het betalingsverkeer beschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 2 punten 4.1 Beschrijven de administratieve organisatie betreffende het betalingsverkeer - inclusief:. procesbeschrijving, met behulp van een stroomschema, inzake:. betalingsverkeer. controle op betalingsverkeer. archivering documenten. aangeven functiescheiding en taakverdeling. beschrijving formulierenomloop bij:. ontvangstafschriften. betalingsafschriften. betalingsopdrachten. aantoonbare kennis van nieuwe ontwikkelingen - aan de hand van een case 7

12 EINDTERM: 5. De kandidaat kan een grootboekrekeningenschema aanpassen aan de behoeften/vereisten van derden. Taxonomiecode: Pc Waarde: 3 punten 5.1 Aanpassen grootboekrekeningenschema - aan fiscale eisen - aan AO-eisen - hanteert procedures m.b.t. het opstellen en bijwerken van bijvoorbeeld:. invoer- en verwerkingsverslagen. een overzicht openstaande posten. betaalstaten. saldilijsten en kolommenbalans - blijkgevend van inzicht in:. de boekingsregels. het evenwichtsprincipe van de balans. de boekhoudcyclus, van beginbalans tot eindbalans en V&W-rekening:. inclusief structuur journaalposten. ten behoeve van correctieboekingen. aangeven waar gecorrigeerd moet worden. voor een handelsonderneming, dienstverlenende instelling en productieonderneming - een gegeven rekeningenschema - met behulp van een geautomatiseerd systeem 8

13 EINDTERM: 6. De kandidaat kan procedures met betrekking tot aangifte en afdrachten van loonbelasting, omzetbelasting en premies beheren. Waarde: 5 punten 6.1 Beheren - procedures m.b.t. de omzetbelasting:. de heffingsstructuur van de omzetbelasting. de heffingsstructuur bij transacties van EU-lidstaten naar Nederland en omgekeerd:. wanneer in Nederland over prestatie OB geheven wordt en wanneer aftrek OB mogelijk is. regeling voor kleine ondernemers. verleggen heffing - factuurvereisten in het kader van de wet op de omzetbelasting - procedures m.b.t. gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een aangifte omzetbelasting en procedures waar deze gegevens in de administratie zijn te vinden - blijkgevend van aantoonbare kennis van:. de belastbare feiten. de margeregeling en voor welke activiteiten de margeregeling van belang is. intracommunautaire verwerving (ICV). intracommunautaire levering (ICL). intracommunautaire transacties (ICT's). uitvoer- en invoeromzet - blijkgevend op de hoogte te zijn van de verplichting tot het uitreiken van een factuur - gevolgen als een factuur niet aan de wettelijke eisen voldoet - inclusief controlemogelijkheden met omzetgegevens en V&W-rekening Hulpmiddelen voor de kandidaat: - wet op de Omzetbelasting - algemene belastingwetten 9

14 EINDTERM: 6. (vervolg) De kandidaat kan procedures met betrekking tot aangifte en afdrachten van loonbelasting, omzetbelasting en premies beheren. Waarde: 5 punten - procedures m.b.t. het verzorgen van de aangifte omzetbelasting - volgens een forfaitaire berekeningsmethode - inclusief het toepassen van:. de margeregeling. verlegde heffingen. Kleine Ondernemers Regeling. leveringen aan en van het buitenland. correcties vorige perioden en teruggaaf OB op oninbare vorderingen. OB bij privé-gebruik auto en goederen 6.2 Bepalen - de loonheffingskorting - blijkgevend op de hoogte te zijn van de begrippen. belastingplichtige. inhoudingsplichtige. SoFi-nummer - met aantoonbaar inzicht in:. de verschillende heffingskortingen. de studenten- en scholierenregeling - met behulp van handleiding aangifte OB - loonbelastingverklaring inclusief toelichting 10

15 EINDTERM: 6. (vervolg) De kandidaat kan procedures met betrekking tot aangifte en afdrachten van loonbelasting, omzetbelasting en premies beheren. Waarde: 5 punten - inhoudingen ten gevolge van de sociale wetgeving:. werknemersverzekeringen. volksverzekeringen 6.3 Verzorgen invulling vereiste formulieren m.b.t. de salarisadministratie - onderscheiden premieplichtige en uitkeringsgerechtigde(n) - inclusief aangeven in welke gevallen een (nieuwe) loonbelastingverklaring moet worden ingevuld - inclusief:. aangifte loonbelasting. eindejaarsformulieren. formulieren voor een extern loonservicebureau - aan de hand van mutatieformulieren voor de salarisadministratie - aan de hand van verstrekte informatie van de overheid, belastingdienst en de uitvoering werknemersverzekeringen (uwv) - aan de hand van een aangiftebiljet - modelformulieren 11

16 EINDTERM: 7. De kandidaat kan aangiften Inkomstenbelasting (IB), met uitzondering van de onderdelen winst uit onderneming en inkomsten uit aanmerkelijk belang, en Vermogensbelasting (VB) doen.* Waarde: 5 punten 7.1 Verzorgen - aangifte Inkomstenbelasting inclusief bepalen:. verzamelinkomen. belastbaar inkomen uit box 1 en 3. belastbaar bedrag uit box 1 en 3. inkomsten uit sparen en beleggen. exclusief:. winst uit onderneming - berekent de bedragen en vult het formulier in - met aantoonbare kennis van het gestelde omtrent:. welk inkomen valt in welke box. heffingskortingen. resultaat uit overige werkzaamheden. eigen woningforfait en hypotheekrenteaftrek. reiskostenforfait. verliescompensatie - aangiftebiljet Inkomstenbelasting/heffingskortingen/tariev en - diverse inkomensgegevens en persoonsgebonden aftrekposten Hulpmiddelen voor de kandidaat: - belastinggids/belastingdiskette/wet IB - aangifte inkomsten uit sparen en beleggen - berekent de bedragen en vult het formulier in - heeft aantoonbare kennis van het gestelde betreffende box 3 met betrekking tot:. voorwerp van belasting. belastingverplichting. vrijstellingen:. zaken voor persoonlijk gebruik, zoals huisraad, auto en caravan. maatschappelijke beleggingen en beleggingen in durfkapitaal tot een bepaald maximum - aangiftebiljet inkomstenbelasting box 3/vrijstellingen/tarief/fictief rendement Hulpmiddelen voor de kandidaat: - Wet IB en uitvoeringsbesluit IB

17 EINDTERM: 7. (vervolg) De kandidaat kan aangiften Inkomstenbelasting (IB), met uitzondering van de onderdelen winst uit onderneming en inkomsten uit aanmerkelijk belang, en Vermogensbelasting (VB) doen.* Waarde: 5 punten. rechten op kapitaaluitkeringen bij invaliditeit, ziekte en ongeval. waardering bezittingen en schulden zoals:. aandelen. lijfrenten en kapitaalverzekeringen. heffingsvrij vermogen. toeslag heffingsvrij vermogen kinderen. ouderentoeslag * In verband met gewijzigde wetgeving dient deze eindterm gelezen te worden als: De kandidaat kan aangiften Inkomstenbelasting doen, met uitzondering van het onderdeel winst uit onderneming bij box 1 en met uitzondering van box 2. 13

18 EINDTERM: 8. De kandidaat kan correctieboekingen verrichten die samenhangen met periodeafsluiting. Waarde: 4 punten 8.1 Controleren documenten op volledigheid en correctheid - inclusief sorteren naar hun aard in:. binnenkomende facturen/creditnota's. uitgaande facturen/creditnota's. kasstukken. bankstukken. memoriaalstukken - inclusief controleberekeningen ten behoeve van factuur - conform wettelijke eisen - volledigheid t.a.v. de boekingsperiode 8.2 Verrichten correctieboekingen op grootboekrekeningen: - tussenrekeningen - afschrijvingen - voorzieningen - goederen - stelt met inachtneming van de permanentie op baten en lasten correctieboekingen op en verwerkt ze Hulpmiddelen voor de kandidaat: - relevante gegevens aan het einde van een periode - een geautomatiseerd boekhoudsysteem 14

19 EINDTERM: 9. De kandidaat kan stambestanden muteren. Waarde: 1 punt 9.1 Muteren vaste stambestanden in de financiële administratie: - grootboekrekeningen - eenheden (percentages, condities, limieten) - debiteuren en crediteuren - aan de hand van concrete mutaties in een bestaande administratie - met behulp van een geautomatiseerd boekhoudsysteem 15

20 EINDTERM: 10. De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. het betalingsverkeer verwerken. Waarde: 2 punten 10.1 Verwerken financiële mutaties met betrekking tot het betalingsverkeer i.c.: - ontvangsten - betalingen - inclusief betaalbaar stellen inkoopfactuur - zo nodig gebruik makend van telebanking - zowel giraal als contant:. cheques. (accept)giro. chipkaart/pinpas/chipknip/chipper. creditcard/klantenkaart, inclusief kosten - aan de hand van (nog in te voeren) boekingsstukken zoals kasmutatiestaat/ dagafschriften - met behulp van een geautomatiseerd boekhoudsysteem - deze eindterm kan worden getoetst in combinatie met eindterm 15, 16 en 17 16

21 EINDTERM: 11. De kandidaat kan permanentie toepassen op baten en lasten. Waarde: 4 punten 11.1 Toepassen permanentie bij boekingen van baten en lasten: - (ver)huur, abonnementen, verzekeringen, interest en dergelijke - voorzieningen - transitorische posten onderscheiden in anticipatieposten en uitstelposten - berekenen van periodieke baten en lasten - gebruikmakend van de transitorische rekeningen bij:. continu gebruik. gebruik alleen bij einde boekjaar - inclusief noodzakelijke correctieboekingen 11.2 Verwerken - afschrijvingen op debiteuren - rechtstreeks op de resultatenrekening of ten laste van de rekening Voorziening dubieuze debiteuren - inclusief verwerken terug te vorderen OB - afschrijvingen van incourante voorraden - rechtstreeks op de resultatenrekening of ten laste van de rekening Voorziening incourante voorraden - aan de hand van boekingsstukken/spreidingsregister - met behulp van een geautomatiseerd boekhoudsysteem 17

22 EINDTERM: 12. De kandidaat kan boekingen in een projectadministratie verrichten. Waarde: 4 punten 12.1 Verrichten boekingen in een projectadministratie ten behoeve van voor- en nacalculatie: - directe kosten - indirecte kosten - inclusief:. bepalen van de resultaten per project. analyse van voor- en nacalculatie - met aantoonbaar inzicht in het doel en de toepassing van projectadministratie - gegeven boekingsdocumenten Hulpmiddelen voor de kandidaat: - applicatie voor projectadministratie 18

23 EINDTERM: 13. De kandidaat kan kosten verwerken. Waarde: 3 punten 13.1 Verwerken financiële mutaties m.b.t. de directe en indirecte kosten voor: - inkoop - magazijn - fabricage - verkoop - afval/uitval - orderkosten - kostendekkingen - directe kosten ook zonder gebruik van rubriek 4 - indirecte kosten boeken via:. opslagmethode. kostenplaatsmethode - gegeven grootboekrekeningenschema - gegeven boekingsdocumenten Hulpmiddelen voor de kandidaat: - geautomatiseerd systeem 19

24 EINDTERM: 14. De kandidaat kan budgetten bewaken. Waarde: 5 punten 14.1 Bewaken budgetten - zowel vaste, variabele, gemengde als flexibele budgetten - inclusief bepalen van het verschil tussen kosten, kostenbudget en kostendekking m.b.v. Z-figuur - inclusief seizoencorrectie - inclusief opname indirecte kostenbudgettering in de financiële administratie - gegeven grootboekrekeningenschema - gegeven boekingsdocumenten - gegeven seizoenindexcijfers Hulpmiddelen voor de kandidaat: - geautomatiseerd systeem 20

25 EINDTERM: 15. De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. productie en/of diensten verwerken. Waarde: 3 punten 15.1 Verwerken financiële mutaties m.b.t.: - goederen in bewerking - afval en uitval - inclusief stornoboeking:. afgekeurde producten met en zonder waarde. uitvalresultaat - aan de hand van gegeven grootboekrekeningenschema - met behulp van een geautomatiseerd systeem 21

26 EINDTERM: 16. De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. de inkoop verwerken. Waarde: 5 punten 16.1 Verwerken financiële mutaties met betrekking tot de inkoop - inclusief:. bijwerken subadministratie crediteuren. bijwerken voorraad-/inkoopadministratie. voorinkoopcontracten. muteren vaste verrekenprijs. inkoopfacturen voor:. statiegeld/emballage. cadeaubonnen/zegels. kosten (elektronisch) spaarsysteem. controle factuur met magazijngegevens/ order en, eventuele correctie (verzoek/creditfactuur). betaalopdracht voor de bank/giro - met gebruikmaking van de vaste verrekenprijs met:. directe inkoopkosten. indirecte inkoopkosten. magazijnkosten - de grootboekrekening prijsverschillen - zowel bij gelijktijdige ontvangst goederen/factuur als bij afzonderlijke ontvangst - aan de hand van gegeven boekingsstukken - zowel handmatig als geautomatiseerd 22

27 EINDTERM: 17. De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. verkopen/opbrengsten verwerken bij gelijktijdige levering van goederen/diensten en facturen en bij gescheiden levering van goederen/diensten en facturen. Waarde: 5 punten 17.1 Verwerken financiële mutaties met betrekking tot de verkoop - zowel bij gelijktijdige levering van goederen en factuur als bij afzonderlijke levering inclusief:. controle factuur met magazijngegevens/order en correctie/creditfactuur. bijwerken subadministratie debiteuren. bijwerken voorraad-/verkoopadministratie. afroepcontracten (-orders). muteren vaste verrekenprijs - met gebruikmaking van de vaste verrekenprijs en de grootboekrekening prijsverschillen inclusief:. contante verkopen. statiegeld/kortingen. cadeaubonnen/zegels - aan de hand van gegeven boekingsstukken - met behulp van een geautomatiseerd systeem 23

28 EINDTERM: 18. De kandidaat kan verschillen tussen werkelijke kosten en standaardkosten intra-comptabel bepalen. Waarde: 3 punten 18.1 Bepalen - prijsverschillen - efficiencyverschillen - uitvalresultaat - ook t.a.v. goederen in bewerking - aan de hand van relevante gegevens uit rubriek 6 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem 24

29 EINDTERM: 19. De kandidaat kan rabatten verwerken. Waarde: 2 punten 19.1 Verwerken financiële mutaties m.b.t. rabatten: - werkelijk - standaard 19.2 Bepalen rabatresultaat - inclusief relatie rabatresultaat - ordergrootteresultaat - aan de hand van gegeven grootboekrekeningenschema - aan de hand van gegeven boekingsdocumenten Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem - aan de hand van relevante gegevens uit rubriek 8 25

30 EINDTERM: 20. De kandidaat kan financiële feiten m.b.t. de direct-costing verwerken. Waarde: 3 punten 20.1 Verwerken financiële mutaties m.b.t. direct-costing - aan de hand van gegeven grootboekrekeningenschema - aan de hand van gegeven boekingsdocumenten Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem 26

31 EINDTERM: 21. De kandidaat kan resultaten overboeken. Waarde: 5 punten 21.1 Verwerken financiële mutaties m.b.t. de volgende resultaten: - afdelingsresultaat - budgetresultaat - bezettingsresultaat - fabricageresultaat - standaardverkoopresultaat - uitvalresultaat - rabatresultaat - ordergrootteresultaat - inclusief bepalen:. afdelingsresultaat. budgetresultaat. bezettingsresultaat. fabricageresultaat. standaardverkoopresultaat - resultaat V&W overboeken naar balans - aan de hand van relevante grootboekrekeningen - aan de hand van gegeven grootboekrekeningenschema Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem 27

32 EINDTERM: 22. De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. het Eigen Vermogen van natuurlijke personen en rechtspersonen verwerken. Waarde: 5 punten 22.1 Verwerken - financiële mutaties m.b.t. het Eigen Vermogen:. overboeking van het saldo van de rekening privé en het saldoresultaat lopend boekjaar naar de rekening Eigen Vermogen. overboeking van de winstverdeling en de saldi van de rekeningen privé aan het eind van een jaar naar de vermogensrekeningen (V.O.F., C.V., maatschap, eenmanszaak). boeking van het in- en uittreden van een beherende en/of commanditaire vennoot - financiële mutaties m.b.t. het aandelenkapitaal:. creatie. emissie - financiële mutaties m.b.t. omzetting ondernemingsvormen:. eenmanszaak BV. VOF BV. eenmanszaak V.O.F - inclusief emissie met agio - aan de hand van (nog in te voeren) boekingsstukken - aan de hand van gegeven (deel) kolommenbalans - aan de hand van het saldo V&W-rekening en de rekening privé - zowel handmatig als geautomatiseerd - deze eindterm kan worden getoetst in combinatie met eindterm 23 28

33 EINDTERM: 22. (vervolg) De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. het Eigen Vermogen van natuurlijke personen en rechtspersonen verwerken. Waarde: 5 punten - financiële mutaties m.b.t. het beleggen van reserves:. rekening belegde reserves. rendement van belegde reserves - inclusief lopende interest (i.v.m. belegging in obligaties) 29

34 EINDTERM: 23. De kandidaat kan de winstverdeling van een Besloten Vennootschap (BV) en een Naamloze Vennootschap (NV) verwerken. Waarde: 5 punten 23.1 Verwerken financiële mutaties m.b.t. de winstverdeling van een BV en een NV - inclusief:. cash-/stockdividend. interim-/slotdividend. primair en secundair dividend. dividend-/vennootschapsbelasting. reserveringen - aan de hand van gegeven grootboekrekeningenschema - aan de hand van gegeven boekingsdocumenten - deze eindterm kan worden getoetst in combinatie met eindterm 22 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem 30

35 EINDTERM: 24. De kandidaat kan (converteerbare) obligatieleningen verwerken. Waarde: 2 punten 24.1 Verwerken financiële mutaties m.b.t. (converteerbare) obligaties: - afsluiting - aflossing van obligaties - betaling coupons - inclusief:. aflosbaarstelling obligaties. betaalbaarstelling coupons. conversie. agio/disagio op obligaties - aan de hand van gegeven grootboekrekeningenschema - aan de hand van gegeven boekingsdocumenten Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem 31

36 EINDTERM: 25. De kandidaat kan de verschillende vormen van voorzieningen verwerken. Waarde: 2 punten 25.1 Verwerken financiële mutaties m.b.t. voorzieningen: - pensioenvoorziening - belastingvoorziening - overige voorzieningen o.a.:. voorziening dubieuze debiteuren. voorziening incourante voorraden. voorziening garanties. voorziening assurantie eigen risico - volgens de statische methode - volgens de dynamische methode - volgens een combinatie van beide methoden - aan de hand van gegeven grootboekrekeningenschema - aan de hand van gegeven boekingsdocumenten Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem 32

37 EINDTERM: 26. De kandidaat kan financiële feiten m.b.t. duurzame productiemiddelen verwerken. Waarde: 2 punten 26.1 Verwerken financiële mutaties m.b.t. duurzame productiemiddelen: - aankoop duurzame productiemiddelen - afschrijving duurzame productiemiddelen:. vast percentage van:. aanschaffingsprijs. boekwaarde - buitengebruikstelling duurzaam productiemiddel - fiscale en bedrijfseconomische afschrijving van duurzame productiemiddelen - inclusief vaststellen resultaat bij verkoop van duurzaam productiemiddel - inclusief samenstellen jaaroverzicht van afschrijvingsgegevens - inclusief berekening fiscale en bedrijfseconomische afschrijving - inclusief bepaling afschrijvingsverschil - aan de hand van boekingsstukken - zowel handmatig als geautomatiseerd - aan de hand van gegeven grootboekrekeningenschema - aan de hand van gegeven boekingsdocumenten - herwaardering - eventueel ook met inhaalafschrijving - revisie - alleen met levensduurverlenging Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem 33

38 EINDTERM: 27. De kandidaat kan financiële feiten m.b.t. de interest verwerken. Waarde: 2 punten 27.1 Verwerken financiële mutaties m.b.t. interest: - betaalde interest - ingecalculeerde interest - inclusief het bepalen van het verschil tussen betaalde en ingecalculeerde interest - aan de hand van gegeven grootboekrekeningenschema - aan de hand van gegeven boekingsdocumenten Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem 34

39 EINDTERM: 28. De kandidaat kan financiële feiten m.b.t. leasing verwerken. Waarde: 2 punten 28.1 Verwerken financiële mutaties m.b.t. leasing: - financiële leasing - operationele leasing - inclusief:. administreren afsluiting leasecontract. administreren maandelijkse termijnbetaling. administreren afloop leasecontract - alleen vanuit de positie van lessee - aan de hand van gegeven grootboekrekeningenschema - aan de hand van gegeven boekingsdocumenten Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem 35

40 EINDTERM: 29. De kandidaat kan de verschillende archiefsystemen gebruiken. Waarde: 1 punt 29.1 Gebruiken archiefsystemen voor diverse documenten van de bedrijfsadministratie - volgens wettelijke voorschriften t.a.v.:. sociale wetgeving. belastingwetgeving. privacywetgeving. bewaarplicht. bewaartermijnen - inclusief opschonen - volgens bedrijfsvoorschriften - inclusief samenstellen boekhoudkundig gerelateerd dossier - gegeven diverse documenten van de bedrijfsadministratie 36

41 EINDTERM: 30. De kandidaat kan bruto-salariscomponenten berekenen. Waarde: 2 punten 30.1 Berekenen bruto-salariscomponenten en brutoloon - inclusief het vastleggen van de opbouw van de berekening - rekening houdend met factoren als:. auto van de zaak. reiskosten. 13 e maand. werknemerssparen. winstuitkering/bonus - aan de hand van urenregistratie en salarisschalen - met behulp van een geautomatiseerd systeem of handmatig - deze eindterm kan worden getoetst in combinatie met eindterm 6, 31 en 32 37

42 EINDTERM: 31. De kandidaat kan netto-salarissen berekenen. Waarde: 2 punten 31.1 Berekenen netto-salarissen - inclucief het vastleggen van de opbouw van de berekening - rekening houdend met factoren als:. privé-gebruik auto van de zaak. reiskosten. 13e maand. werknemerssparen. winstuitkering/bonus - loonheffingskorting, belastingtabellen en percentages/bedragen premies worden gegeven - met behulp van een model loonstaat - met behulp van geautomatiseerd systeem of handmatig - deze eindterm kan worden getoetst in combinatie met eindterm 6, 30 en 32 38

43 EINDTERM: 32. De kandidaat kan op basis van aangeleverde gegevens de loon-/salariskosten verwerken. Waarde: 5 punten 32.1 Verwerken loon-/salariskosten op onderstaande grootboekrekeningen: - rubriek 1:. te betalen loonheffing. te betalen pensioenpremie. te betalen sociale lasten. te betalen lonen - rubriek 2:. tussenrekening lonen (incl. overhevelingstoeslag) - rubriek 4:. indirecte lonen - rubriek 6:. directe lonen - onderscheid kunnen maken tussen directe en indirecte loonkosten - bij verwerking rekening houden met permanentie - aan de hand van loonbetalingsregister/-staat - aan de hand van loonverdeelregister/-staat - deze eindterm kan worden getoetst in combinatie met eindterm 6, 30 en 31 39

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) sd.cba02.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138)

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) instructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) pi.cba05.4.v1 ECABO, 1 september 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Financieel-Administratief Eamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) Niveau mbo 2/3 Positionering Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Versie 1.3 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op

Nadere informatie

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) sd.cbv13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Brugboek bedrijfsadministratie

Brugboek bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Brugboek bedrijfsadministratie 3 e druk Brugboek Bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij:

Nadere informatie

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren E. Rijswijk P.A.A.M. Kuppen

Nadere informatie

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) sd.cbv14.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG

Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo deel 1 Gerard van Heeswijk, David Bouman, Stef Stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media B.V.

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) instructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) pi.cba08.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

1Boekhouden geboekstaafd

1Boekhouden geboekstaafd 1Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Twaalfde druk Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

1.2 kent de begrippen winst-verliesrekening, balans, controle van de omvang van de goederenvoorraad, zowel in het Nederlands als in het Engels.

1.2 kent de begrippen winst-verliesrekening, balans, controle van de omvang van de goederenvoorraad, zowel in het Nederlands als in het Engels. Toetstermen STIBEX Moderne Bedrijfsadministratie ---- Bedrijfsadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 profiel Assistent accountant Regie: ECABO Datum wijzigen: 19-2-2004 Versie 1 Print: 24-februari-2004 Pagina 1 van 15 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assistent accountant (BA 004) Algemene informatie Onder regie

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten Bedrijfseconomie voor de manager mei / juni 2012 1 Indeling: Inleiding - Helicopterview Hoofdstuk 1 - Rol van bedrijfseconomie

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8 Uw bedrijf en de BTW Als u ondernemer bent, heeft u te maken met de BTW. Over vrijwel alle producten en diensten bent u BTW verschuldigd. De BTW die u zelf heeft betaald over uw inkopen, mag u daar weer

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

gravita Notitie Elektronische aangifte omzetbelasting Bijlage 1 bij de handleiding PSU Boekhouden Light Versie 25 januari 2005 INHOUD

gravita Notitie Elektronische aangifte omzetbelasting Bijlage 1 bij de handleiding PSU Boekhouden Light Versie 25 januari 2005 INHOUD gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Notitie Elektronische

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de btw. Over vrijwel alle geleverde producten en diensten bent u btw verschuldigd. De btw die u zelf hebt betaald over uw inkopen en kosten, mag u daar weer vanaf

Nadere informatie

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.1999 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS:

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 2

Boekhouden voor het hbo deel 2 Boekhouden voor het hbo deel 2 Opgaven Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXCEL-WERKBLADEN + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo Deel 2 Opgaven Gerard van Heeswijk Stef Stienstra Meer informatie

Nadere informatie

FINANCIËle ADMINISTRATIE

FINANCIËle ADMINISTRATIE FINANCIËle ADMINISTRATIE Inhoudsopgave Inhoudsopgave Basis financieel imuis Professionele administratieve software 3 De belangrijkste argumenten om voor imuis te kiezen 3 Starten met imuis 4 Algemene kenmerken

Nadere informatie

Rekeningschema voor zorginstellingen

Rekeningschema voor zorginstellingen Basis Rekeningschema Het Rekeningschema is opgesteld door, in samenwerking met de vertegenwoordigers van de brancheverenigingen Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Geestelijke Gezondheidszorg Nederland,

Nadere informatie