Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140)"

Transcriptie

1 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) 1 augustus 2003

2 sd.cba13.4.v2 ECABO, 1 augustus 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT 1 augustus 2003

3 INHOUD Normeringsmodel met taxonomiecodes augustus 2003

4 1 augustus 2003

5 Normeringsmodel met taxonomiecodes Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 1. De kandidaat kan facturen opstellen. Rc 2 2. De kandidaat kan de administratieve organisatie betreffende inkopen beschrijven. 3. De kandidaat kan de administratieve organisatie betreffende verkopen beschrijven. 4. De kandidaat kan de administratieve organisatie betreffende het betalingsverkeer beschrijven. 5. De kandidaat kan een grootboekrekeningenschema aanpassen aan de behoeften/vereisten van derden. 6. De kandidaat kan procedures met betrekking tot aangifte en afdrachten van loonbelasting, omzetbelasting en premies beheren. 7. De kandidaat kan aangiften Inkomstenbelasting (IB), met uitzondering van de onderdelen winst uit onderneming en inkomsten uit aanmerkelijk belang, en Vermogensbelasting (VB) doen.* 8. De kandidaat kan correctieboekingen verrichten die samenhangen met periodeafsluiting. F 2 F 2 F 2 Pc 3 Rc 5 Rc 5 Rc 4 9. De kandidaat kan stambestanden muteren. Rc De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. het betalingsverkeer verwerken. Rc De kandidaat kan permanentie toepassen op baten en lasten. Rc De kandidaat kan boekingen in een projectadministratie verrichten. Rc De kandidaat kan kosten verwerken. Rc De kandidaat kan budgetten bewaken. Rc De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. productie en/of diensten verwerken. Rc De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. de inkoop verwerken. Rc De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. verkopen/opbrengsten verwerken bij gelijktijdige levering van goederen/diensten en facturen en bij gescheiden levering van goederen/diensten en facturen. 18. De kandidaat kan verschillen tussen werkelijke kosten en standaardkosten intra-comptabel bepalen. Rc 5 Rc De kandidaat kan rabatten verwerken. Rc 2 1

6 Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 20. De kandidaat kan financiële feiten m.b.t. de direct-costing verwerken. Rc De kandidaat kan resultaten overboeken. Rc De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. het Eigen Vermogen van natuurlijke personen en rechtspersonen verwerken. 23. De kandidaat kan de winstverdeling van een Besloten Vennootschap (BV) en een Naamloze Vennootschap (NV) verwerken. Rc 5 Rc De kandidaat kan (converteerbare) obligatieleningen verwerken. Rc De kandidaat kan de verschillende vormen van voorzieningen verwerken. Rc De kandidaat kan financiële feiten m.b.t. duurzame productiemiddelen verwerken. Rc De kandidaat kan financiële feiten m.b.t. de interest verwerken. Rc De kandidaat kan financiële feiten m.b.t. leasing verwerken. Rc De kandidaat kan de verschillende archiefsystemen gebruiken. Rc De kandidaat kan bruto-salariscomponenten berekenen. Rc De kandidaat kan netto-salarissen berekenen. Rc De kandidaat kan op basis van aangeleverde gegevens de loon-/ salariskosten verwerken. Rc * In verband met gewijzigde wetgeving dient deze eindterm gelezen te worden als: De kandidaat kan aangiften Inkomstenbelasting doen, met uitzondering van het onderdeel winst uit onderneming bij box 1 en met uitzondering van box 2. 2

7 3

8 EINDTERM: 1. De kandidaat kan facturen opstellen. Waarde: 2 punten 1.1 Opstellen facturen - met behulp van factuurlay-out - rekening houdend met kortingen, bijkomende kosten (vracht, emballage, verzekeringen, verzending, administratie), kredietbeperking en OB - inclusief het verwerken van eenvoudige aanpassingen aan factuurlay-out - aan de hand van order- en verzendgegevens - zowel handmatig als geautomatiseerd - met behulp van een geautomatiseerd systeem t.b.v. facturering 4

9 EINDTERM: 2. De kandidaat kan de administratieve organisatie betreffende inkopen beschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 2 punten 2.1 Beschrijven de administratieve organisatie betreffende inkopen, vanaf bestelling tot en met financiële afwikkeling - inclusief:. procesbeschrijving m.b.v. een stroomschema. aangeven functiescheiding en taakverdeling. beschrijving formulierenomloop bij:. bestellingen. binnenkomst en controle goederen. signalering van afwijkingen en samenstellen overzichten. (credit)facturen - aan de hand van een case 5

10 EINDTERM: 3. De kandidaat kan de administratieve organisatie betreffende verkopen beschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 2 punten 3.1 Beschrijven de administratieve organisatie betreffende verkopen, vanaf bestelling tot en met financiële afwikkeling - inclusief:. procesbeschrijving m.b.v. een stroomschema. aangeven functiescheiding en taakverdeling. beschrijving formulierenomloop bij:. offertes. bestellingen. uitgifte goederen. signalering van afwijkingen, inventarisatie en samenstellen overzichten. (credit)facturen - aan de hand van een case 6

11 EINDTERM: 4. De kandidaat kan de administratieve organisatie betreffende het betalingsverkeer beschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 2 punten 4.1 Beschrijven de administratieve organisatie betreffende het betalingsverkeer - inclusief:. procesbeschrijving, met behulp van een stroomschema, inzake:. betalingsverkeer. controle op betalingsverkeer. archivering documenten. aangeven functiescheiding en taakverdeling. beschrijving formulierenomloop bij:. ontvangstafschriften. betalingsafschriften. betalingsopdrachten. aantoonbare kennis van nieuwe ontwikkelingen - aan de hand van een case 7

12 EINDTERM: 5. De kandidaat kan een grootboekrekeningenschema aanpassen aan de behoeften/vereisten van derden. Taxonomiecode: Pc Waarde: 3 punten 5.1 Aanpassen grootboekrekeningenschema - aan fiscale eisen - aan AO-eisen - hanteert procedures m.b.t. het opstellen en bijwerken van bijvoorbeeld:. invoer- en verwerkingsverslagen. een overzicht openstaande posten. betaalstaten. saldilijsten en kolommenbalans - blijkgevend van inzicht in:. de boekingsregels. het evenwichtsprincipe van de balans. de boekhoudcyclus, van beginbalans tot eindbalans en V&W-rekening:. inclusief structuur journaalposten. ten behoeve van correctieboekingen. aangeven waar gecorrigeerd moet worden. voor een handelsonderneming, dienstverlenende instelling en productieonderneming - een gegeven rekeningenschema - met behulp van een geautomatiseerd systeem 8

13 EINDTERM: 6. De kandidaat kan procedures met betrekking tot aangifte en afdrachten van loonbelasting, omzetbelasting en premies beheren. Waarde: 5 punten 6.1 Beheren - procedures m.b.t. de omzetbelasting:. de heffingsstructuur van de omzetbelasting. de heffingsstructuur bij transacties van EU-lidstaten naar Nederland en omgekeerd:. wanneer in Nederland over prestatie OB geheven wordt en wanneer aftrek OB mogelijk is. regeling voor kleine ondernemers. verleggen heffing - factuurvereisten in het kader van de wet op de omzetbelasting - procedures m.b.t. gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een aangifte omzetbelasting en procedures waar deze gegevens in de administratie zijn te vinden - blijkgevend van aantoonbare kennis van:. de belastbare feiten. de margeregeling en voor welke activiteiten de margeregeling van belang is. intracommunautaire verwerving (ICV). intracommunautaire levering (ICL). intracommunautaire transacties (ICT's). uitvoer- en invoeromzet - blijkgevend op de hoogte te zijn van de verplichting tot het uitreiken van een factuur - gevolgen als een factuur niet aan de wettelijke eisen voldoet - inclusief controlemogelijkheden met omzetgegevens en V&W-rekening Hulpmiddelen voor de kandidaat: - wet op de Omzetbelasting - algemene belastingwetten 9

14 EINDTERM: 6. (vervolg) De kandidaat kan procedures met betrekking tot aangifte en afdrachten van loonbelasting, omzetbelasting en premies beheren. Waarde: 5 punten - procedures m.b.t. het verzorgen van de aangifte omzetbelasting - volgens een forfaitaire berekeningsmethode - inclusief het toepassen van:. de margeregeling. verlegde heffingen. Kleine Ondernemers Regeling. leveringen aan en van het buitenland. correcties vorige perioden en teruggaaf OB op oninbare vorderingen. OB bij privé-gebruik auto en goederen 6.2 Bepalen - de loonheffingskorting - blijkgevend op de hoogte te zijn van de begrippen. belastingplichtige. inhoudingsplichtige. SoFi-nummer - met aantoonbaar inzicht in:. de verschillende heffingskortingen. de studenten- en scholierenregeling - met behulp van handleiding aangifte OB - loonbelastingverklaring inclusief toelichting 10

15 EINDTERM: 6. (vervolg) De kandidaat kan procedures met betrekking tot aangifte en afdrachten van loonbelasting, omzetbelasting en premies beheren. Waarde: 5 punten - inhoudingen ten gevolge van de sociale wetgeving:. werknemersverzekeringen. volksverzekeringen 6.3 Verzorgen invulling vereiste formulieren m.b.t. de salarisadministratie - onderscheiden premieplichtige en uitkeringsgerechtigde(n) - inclusief aangeven in welke gevallen een (nieuwe) loonbelastingverklaring moet worden ingevuld - inclusief:. aangifte loonbelasting. eindejaarsformulieren. formulieren voor een extern loonservicebureau - aan de hand van mutatieformulieren voor de salarisadministratie - aan de hand van verstrekte informatie van de overheid, belastingdienst en de uitvoering werknemersverzekeringen (uwv) - aan de hand van een aangiftebiljet - modelformulieren 11

16 EINDTERM: 7. De kandidaat kan aangiften Inkomstenbelasting (IB), met uitzondering van de onderdelen winst uit onderneming en inkomsten uit aanmerkelijk belang, en Vermogensbelasting (VB) doen.* Waarde: 5 punten 7.1 Verzorgen - aangifte Inkomstenbelasting inclusief bepalen:. verzamelinkomen. belastbaar inkomen uit box 1 en 3. belastbaar bedrag uit box 1 en 3. inkomsten uit sparen en beleggen. exclusief:. winst uit onderneming - berekent de bedragen en vult het formulier in - met aantoonbare kennis van het gestelde omtrent:. welk inkomen valt in welke box. heffingskortingen. resultaat uit overige werkzaamheden. eigen woningforfait en hypotheekrenteaftrek. reiskostenforfait. verliescompensatie - aangiftebiljet Inkomstenbelasting/heffingskortingen/tariev en - diverse inkomensgegevens en persoonsgebonden aftrekposten Hulpmiddelen voor de kandidaat: - belastinggids/belastingdiskette/wet IB - aangifte inkomsten uit sparen en beleggen - berekent de bedragen en vult het formulier in - heeft aantoonbare kennis van het gestelde betreffende box 3 met betrekking tot:. voorwerp van belasting. belastingverplichting. vrijstellingen:. zaken voor persoonlijk gebruik, zoals huisraad, auto en caravan. maatschappelijke beleggingen en beleggingen in durfkapitaal tot een bepaald maximum - aangiftebiljet inkomstenbelasting box 3/vrijstellingen/tarief/fictief rendement Hulpmiddelen voor de kandidaat: - Wet IB en uitvoeringsbesluit IB

17 EINDTERM: 7. (vervolg) De kandidaat kan aangiften Inkomstenbelasting (IB), met uitzondering van de onderdelen winst uit onderneming en inkomsten uit aanmerkelijk belang, en Vermogensbelasting (VB) doen.* Waarde: 5 punten. rechten op kapitaaluitkeringen bij invaliditeit, ziekte en ongeval. waardering bezittingen en schulden zoals:. aandelen. lijfrenten en kapitaalverzekeringen. heffingsvrij vermogen. toeslag heffingsvrij vermogen kinderen. ouderentoeslag * In verband met gewijzigde wetgeving dient deze eindterm gelezen te worden als: De kandidaat kan aangiften Inkomstenbelasting doen, met uitzondering van het onderdeel winst uit onderneming bij box 1 en met uitzondering van box 2. 13

18 EINDTERM: 8. De kandidaat kan correctieboekingen verrichten die samenhangen met periodeafsluiting. Waarde: 4 punten 8.1 Controleren documenten op volledigheid en correctheid - inclusief sorteren naar hun aard in:. binnenkomende facturen/creditnota's. uitgaande facturen/creditnota's. kasstukken. bankstukken. memoriaalstukken - inclusief controleberekeningen ten behoeve van factuur - conform wettelijke eisen - volledigheid t.a.v. de boekingsperiode 8.2 Verrichten correctieboekingen op grootboekrekeningen: - tussenrekeningen - afschrijvingen - voorzieningen - goederen - stelt met inachtneming van de permanentie op baten en lasten correctieboekingen op en verwerkt ze Hulpmiddelen voor de kandidaat: - relevante gegevens aan het einde van een periode - een geautomatiseerd boekhoudsysteem 14

19 EINDTERM: 9. De kandidaat kan stambestanden muteren. Waarde: 1 punt 9.1 Muteren vaste stambestanden in de financiële administratie: - grootboekrekeningen - eenheden (percentages, condities, limieten) - debiteuren en crediteuren - aan de hand van concrete mutaties in een bestaande administratie - met behulp van een geautomatiseerd boekhoudsysteem 15

20 EINDTERM: 10. De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. het betalingsverkeer verwerken. Waarde: 2 punten 10.1 Verwerken financiële mutaties met betrekking tot het betalingsverkeer i.c.: - ontvangsten - betalingen - inclusief betaalbaar stellen inkoopfactuur - zo nodig gebruik makend van telebanking - zowel giraal als contant:. cheques. (accept)giro. chipkaart/pinpas/chipknip/chipper. creditcard/klantenkaart, inclusief kosten - aan de hand van (nog in te voeren) boekingsstukken zoals kasmutatiestaat/ dagafschriften - met behulp van een geautomatiseerd boekhoudsysteem - deze eindterm kan worden getoetst in combinatie met eindterm 15, 16 en 17 16

21 EINDTERM: 11. De kandidaat kan permanentie toepassen op baten en lasten. Waarde: 4 punten 11.1 Toepassen permanentie bij boekingen van baten en lasten: - (ver)huur, abonnementen, verzekeringen, interest en dergelijke - voorzieningen - transitorische posten onderscheiden in anticipatieposten en uitstelposten - berekenen van periodieke baten en lasten - gebruikmakend van de transitorische rekeningen bij:. continu gebruik. gebruik alleen bij einde boekjaar - inclusief noodzakelijke correctieboekingen 11.2 Verwerken - afschrijvingen op debiteuren - rechtstreeks op de resultatenrekening of ten laste van de rekening Voorziening dubieuze debiteuren - inclusief verwerken terug te vorderen OB - afschrijvingen van incourante voorraden - rechtstreeks op de resultatenrekening of ten laste van de rekening Voorziening incourante voorraden - aan de hand van boekingsstukken/spreidingsregister - met behulp van een geautomatiseerd boekhoudsysteem 17

22 EINDTERM: 12. De kandidaat kan boekingen in een projectadministratie verrichten. Waarde: 4 punten 12.1 Verrichten boekingen in een projectadministratie ten behoeve van voor- en nacalculatie: - directe kosten - indirecte kosten - inclusief:. bepalen van de resultaten per project. analyse van voor- en nacalculatie - met aantoonbaar inzicht in het doel en de toepassing van projectadministratie - gegeven boekingsdocumenten Hulpmiddelen voor de kandidaat: - applicatie voor projectadministratie 18

23 EINDTERM: 13. De kandidaat kan kosten verwerken. Waarde: 3 punten 13.1 Verwerken financiële mutaties m.b.t. de directe en indirecte kosten voor: - inkoop - magazijn - fabricage - verkoop - afval/uitval - orderkosten - kostendekkingen - directe kosten ook zonder gebruik van rubriek 4 - indirecte kosten boeken via:. opslagmethode. kostenplaatsmethode - gegeven grootboekrekeningenschema - gegeven boekingsdocumenten Hulpmiddelen voor de kandidaat: - geautomatiseerd systeem 19

24 EINDTERM: 14. De kandidaat kan budgetten bewaken. Waarde: 5 punten 14.1 Bewaken budgetten - zowel vaste, variabele, gemengde als flexibele budgetten - inclusief bepalen van het verschil tussen kosten, kostenbudget en kostendekking m.b.v. Z-figuur - inclusief seizoencorrectie - inclusief opname indirecte kostenbudgettering in de financiële administratie - gegeven grootboekrekeningenschema - gegeven boekingsdocumenten - gegeven seizoenindexcijfers Hulpmiddelen voor de kandidaat: - geautomatiseerd systeem 20

25 EINDTERM: 15. De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. productie en/of diensten verwerken. Waarde: 3 punten 15.1 Verwerken financiële mutaties m.b.t.: - goederen in bewerking - afval en uitval - inclusief stornoboeking:. afgekeurde producten met en zonder waarde. uitvalresultaat - aan de hand van gegeven grootboekrekeningenschema - met behulp van een geautomatiseerd systeem 21

26 EINDTERM: 16. De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. de inkoop verwerken. Waarde: 5 punten 16.1 Verwerken financiële mutaties met betrekking tot de inkoop - inclusief:. bijwerken subadministratie crediteuren. bijwerken voorraad-/inkoopadministratie. voorinkoopcontracten. muteren vaste verrekenprijs. inkoopfacturen voor:. statiegeld/emballage. cadeaubonnen/zegels. kosten (elektronisch) spaarsysteem. controle factuur met magazijngegevens/ order en, eventuele correctie (verzoek/creditfactuur). betaalopdracht voor de bank/giro - met gebruikmaking van de vaste verrekenprijs met:. directe inkoopkosten. indirecte inkoopkosten. magazijnkosten - de grootboekrekening prijsverschillen - zowel bij gelijktijdige ontvangst goederen/factuur als bij afzonderlijke ontvangst - aan de hand van gegeven boekingsstukken - zowel handmatig als geautomatiseerd 22

27 EINDTERM: 17. De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. verkopen/opbrengsten verwerken bij gelijktijdige levering van goederen/diensten en facturen en bij gescheiden levering van goederen/diensten en facturen. Waarde: 5 punten 17.1 Verwerken financiële mutaties met betrekking tot de verkoop - zowel bij gelijktijdige levering van goederen en factuur als bij afzonderlijke levering inclusief:. controle factuur met magazijngegevens/order en correctie/creditfactuur. bijwerken subadministratie debiteuren. bijwerken voorraad-/verkoopadministratie. afroepcontracten (-orders). muteren vaste verrekenprijs - met gebruikmaking van de vaste verrekenprijs en de grootboekrekening prijsverschillen inclusief:. contante verkopen. statiegeld/kortingen. cadeaubonnen/zegels - aan de hand van gegeven boekingsstukken - met behulp van een geautomatiseerd systeem 23

28 EINDTERM: 18. De kandidaat kan verschillen tussen werkelijke kosten en standaardkosten intra-comptabel bepalen. Waarde: 3 punten 18.1 Bepalen - prijsverschillen - efficiencyverschillen - uitvalresultaat - ook t.a.v. goederen in bewerking - aan de hand van relevante gegevens uit rubriek 6 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem 24

29 EINDTERM: 19. De kandidaat kan rabatten verwerken. Waarde: 2 punten 19.1 Verwerken financiële mutaties m.b.t. rabatten: - werkelijk - standaard 19.2 Bepalen rabatresultaat - inclusief relatie rabatresultaat - ordergrootteresultaat - aan de hand van gegeven grootboekrekeningenschema - aan de hand van gegeven boekingsdocumenten Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem - aan de hand van relevante gegevens uit rubriek 8 25

30 EINDTERM: 20. De kandidaat kan financiële feiten m.b.t. de direct-costing verwerken. Waarde: 3 punten 20.1 Verwerken financiële mutaties m.b.t. direct-costing - aan de hand van gegeven grootboekrekeningenschema - aan de hand van gegeven boekingsdocumenten Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem 26

31 EINDTERM: 21. De kandidaat kan resultaten overboeken. Waarde: 5 punten 21.1 Verwerken financiële mutaties m.b.t. de volgende resultaten: - afdelingsresultaat - budgetresultaat - bezettingsresultaat - fabricageresultaat - standaardverkoopresultaat - uitvalresultaat - rabatresultaat - ordergrootteresultaat - inclusief bepalen:. afdelingsresultaat. budgetresultaat. bezettingsresultaat. fabricageresultaat. standaardverkoopresultaat - resultaat V&W overboeken naar balans - aan de hand van relevante grootboekrekeningen - aan de hand van gegeven grootboekrekeningenschema Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem 27

32 EINDTERM: 22. De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. het Eigen Vermogen van natuurlijke personen en rechtspersonen verwerken. Waarde: 5 punten 22.1 Verwerken - financiële mutaties m.b.t. het Eigen Vermogen:. overboeking van het saldo van de rekening privé en het saldoresultaat lopend boekjaar naar de rekening Eigen Vermogen. overboeking van de winstverdeling en de saldi van de rekeningen privé aan het eind van een jaar naar de vermogensrekeningen (V.O.F., C.V., maatschap, eenmanszaak). boeking van het in- en uittreden van een beherende en/of commanditaire vennoot - financiële mutaties m.b.t. het aandelenkapitaal:. creatie. emissie - financiële mutaties m.b.t. omzetting ondernemingsvormen:. eenmanszaak BV. VOF BV. eenmanszaak V.O.F - inclusief emissie met agio - aan de hand van (nog in te voeren) boekingsstukken - aan de hand van gegeven (deel) kolommenbalans - aan de hand van het saldo V&W-rekening en de rekening privé - zowel handmatig als geautomatiseerd - deze eindterm kan worden getoetst in combinatie met eindterm 23 28

33 EINDTERM: 22. (vervolg) De kandidaat kan financiële mutaties m.b.t. het Eigen Vermogen van natuurlijke personen en rechtspersonen verwerken. Waarde: 5 punten - financiële mutaties m.b.t. het beleggen van reserves:. rekening belegde reserves. rendement van belegde reserves - inclusief lopende interest (i.v.m. belegging in obligaties) 29

34 EINDTERM: 23. De kandidaat kan de winstverdeling van een Besloten Vennootschap (BV) en een Naamloze Vennootschap (NV) verwerken. Waarde: 5 punten 23.1 Verwerken financiële mutaties m.b.t. de winstverdeling van een BV en een NV - inclusief:. cash-/stockdividend. interim-/slotdividend. primair en secundair dividend. dividend-/vennootschapsbelasting. reserveringen - aan de hand van gegeven grootboekrekeningenschema - aan de hand van gegeven boekingsdocumenten - deze eindterm kan worden getoetst in combinatie met eindterm 22 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem 30

35 EINDTERM: 24. De kandidaat kan (converteerbare) obligatieleningen verwerken. Waarde: 2 punten 24.1 Verwerken financiële mutaties m.b.t. (converteerbare) obligaties: - afsluiting - aflossing van obligaties - betaling coupons - inclusief:. aflosbaarstelling obligaties. betaalbaarstelling coupons. conversie. agio/disagio op obligaties - aan de hand van gegeven grootboekrekeningenschema - aan de hand van gegeven boekingsdocumenten Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem 31

36 EINDTERM: 25. De kandidaat kan de verschillende vormen van voorzieningen verwerken. Waarde: 2 punten 25.1 Verwerken financiële mutaties m.b.t. voorzieningen: - pensioenvoorziening - belastingvoorziening - overige voorzieningen o.a.:. voorziening dubieuze debiteuren. voorziening incourante voorraden. voorziening garanties. voorziening assurantie eigen risico - volgens de statische methode - volgens de dynamische methode - volgens een combinatie van beide methoden - aan de hand van gegeven grootboekrekeningenschema - aan de hand van gegeven boekingsdocumenten Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem 32

37 EINDTERM: 26. De kandidaat kan financiële feiten m.b.t. duurzame productiemiddelen verwerken. Waarde: 2 punten 26.1 Verwerken financiële mutaties m.b.t. duurzame productiemiddelen: - aankoop duurzame productiemiddelen - afschrijving duurzame productiemiddelen:. vast percentage van:. aanschaffingsprijs. boekwaarde - buitengebruikstelling duurzaam productiemiddel - fiscale en bedrijfseconomische afschrijving van duurzame productiemiddelen - inclusief vaststellen resultaat bij verkoop van duurzaam productiemiddel - inclusief samenstellen jaaroverzicht van afschrijvingsgegevens - inclusief berekening fiscale en bedrijfseconomische afschrijving - inclusief bepaling afschrijvingsverschil - aan de hand van boekingsstukken - zowel handmatig als geautomatiseerd - aan de hand van gegeven grootboekrekeningenschema - aan de hand van gegeven boekingsdocumenten - herwaardering - eventueel ook met inhaalafschrijving - revisie - alleen met levensduurverlenging Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem 33

38 EINDTERM: 27. De kandidaat kan financiële feiten m.b.t. de interest verwerken. Waarde: 2 punten 27.1 Verwerken financiële mutaties m.b.t. interest: - betaalde interest - ingecalculeerde interest - inclusief het bepalen van het verschil tussen betaalde en ingecalculeerde interest - aan de hand van gegeven grootboekrekeningenschema - aan de hand van gegeven boekingsdocumenten Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem 34

39 EINDTERM: 28. De kandidaat kan financiële feiten m.b.t. leasing verwerken. Waarde: 2 punten 28.1 Verwerken financiële mutaties m.b.t. leasing: - financiële leasing - operationele leasing - inclusief:. administreren afsluiting leasecontract. administreren maandelijkse termijnbetaling. administreren afloop leasecontract - alleen vanuit de positie van lessee - aan de hand van gegeven grootboekrekeningenschema - aan de hand van gegeven boekingsdocumenten Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem 35

40 EINDTERM: 29. De kandidaat kan de verschillende archiefsystemen gebruiken. Waarde: 1 punt 29.1 Gebruiken archiefsystemen voor diverse documenten van de bedrijfsadministratie - volgens wettelijke voorschriften t.a.v.:. sociale wetgeving. belastingwetgeving. privacywetgeving. bewaarplicht. bewaartermijnen - inclusief opschonen - volgens bedrijfsvoorschriften - inclusief samenstellen boekhoudkundig gerelateerd dossier - gegeven diverse documenten van de bedrijfsadministratie 36

41 EINDTERM: 30. De kandidaat kan bruto-salariscomponenten berekenen. Waarde: 2 punten 30.1 Berekenen bruto-salariscomponenten en brutoloon - inclusief het vastleggen van de opbouw van de berekening - rekening houdend met factoren als:. auto van de zaak. reiskosten. 13 e maand. werknemerssparen. winstuitkering/bonus - aan de hand van urenregistratie en salarisschalen - met behulp van een geautomatiseerd systeem of handmatig - deze eindterm kan worden getoetst in combinatie met eindterm 6, 31 en 32 37

42 EINDTERM: 31. De kandidaat kan netto-salarissen berekenen. Waarde: 2 punten 31.1 Berekenen netto-salarissen - inclucief het vastleggen van de opbouw van de berekening - rekening houdend met factoren als:. privé-gebruik auto van de zaak. reiskosten. 13e maand. werknemerssparen. winstuitkering/bonus - loonheffingskorting, belastingtabellen en percentages/bedragen premies worden gegeven - met behulp van een model loonstaat - met behulp van geautomatiseerd systeem of handmatig - deze eindterm kan worden getoetst in combinatie met eindterm 6, 30 en 32 38

43 EINDTERM: 32. De kandidaat kan op basis van aangeleverde gegevens de loon-/salariskosten verwerken. Waarde: 5 punten 32.1 Verwerken loon-/salariskosten op onderstaande grootboekrekeningen: - rubriek 1:. te betalen loonheffing. te betalen pensioenpremie. te betalen sociale lasten. te betalen lonen - rubriek 2:. tussenrekening lonen (incl. overhevelingstoeslag) - rubriek 4:. indirecte lonen - rubriek 6:. directe lonen - onderscheid kunnen maken tussen directe en indirecte loonkosten - bij verwerking rekening houden met permanentie - aan de hand van loonbetalingsregister/-staat - aan de hand van loonverdeelregister/-staat - deze eindterm kan worden getoetst in combinatie met eindterm 6, 30 en 31 39

Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143)

Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143) sd.cba03.3.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING 3 (CBA11.3/CREBO:50121)

Bedrijfseconomische beroepsvorming 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING 3 (CBA11.3/CREBO:50121) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING 3 (CBA11.3/CREBO:50121) sd.cba11.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in

Nadere informatie

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) sd.cba02.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Fiscaal administratief beheer 4 FISCAAL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA07.4/CREBO:50171)

Fiscaal administratief beheer 4 FISCAAL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA07.4/CREBO:50171) FISCAAL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA07.4/CREBO:50171) sd.cba07.4.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Boekingen in verband met duurzame productiemiddelen 33

Hoofdstuk 2 Boekingen in verband met duurzame productiemiddelen 33 Inhoud Voorwoord 9 Hoofdstuk 1 De permanentie in de kosten en de opbrengsten 13 1.1 Kosten worden voor een periode tegelijk vooruit- of achteraf betaald 16 1.1.1 Kosten worden voor een periode tegelijk

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Periodeafsluiting als module

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen, geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Boekhouden als module B.

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA13.4/CREBO:53140)

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA13.4/CREBO:53140) instructie Financieel administratief beheer 4 (CBA13.4/CREBO:53140) pi.cba13.4.v4 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Diploma Module Niveau MBO 4 Positionering Versie 1.2 Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Financiële Administratie (FA) Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 13 juli 2011

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144)

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144) sd.cba01.3v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb. 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld... 14 3 Veranderingen in de balans...

INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb. 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld... 14 3 Veranderingen in de balans... INHOUDSOPGAVE ADMINISTRATIE voor het mkb 10e INHOUD druk afdeling hoofdstuk paragraaf 1 DE 2 STOMERIJ 3 GROOTHANDEL BALANS 1 BALANSBEGRIPPEN...blz. 12 1 Bezittingen en vermogen... 12 2 Nog een voorbeeld...

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Financieel-Administratief Eamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) Niveau mbo 2/3 Positionering Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Versie 1.3 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op

Nadere informatie

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) sd.cbv13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratieve data entry 2

Praktijkinstructie Financieel administratieve data entry 2 instructie Financieel administratieve data entry 2 (CBA02.2/CREBO:50190) pi.cba02.2.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Voorraadbeheer 2 VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228)

Voorraadbeheer 2 VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228) VOORRAADBEHEER 2 (CLO06.2/CREBO:50228) sd.clo06.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Bedrijfsadministratie niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen. Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Veronderstelde voorkennis n.v.t.

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen. Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Veronderstelde voorkennis n.v.t. Diplomalijn(en) Diploma('s) Eamen EXAMENPROGRAMMA Financieel-Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Medewerker Administratiekantoor Houder Administratiekantoor Financial Assistant Niveau vergelijkbaar

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138)

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) instructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) pi.cba05.4.v1 ECABO, 1 september 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

1.1 Inleiding 13 1.2 Boekhoudkundige overzichten en hun betekenis 13 1.3 Overzichten in een computerboekhoudprogramma 20

1.1 Inleiding 13 1.2 Boekhoudkundige overzichten en hun betekenis 13 1.3 Overzichten in een computerboekhoudprogramma 20 Inhoud Voorwoord 11 Hoofdstuk 1 De boekhoudcyclus en overzichten 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Boekhoudkundige overzichten en hun betekenis 13 1.3 Overzichten in een computerboekhoudprogramma 20 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Externe transportplanning 3 EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Externe transportplanning 3 EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196) EXTERNE TRANSPORTPLANNING 3 (CLO12.3/CREBO:50196) sd.clo12.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Praktijkinstructie Fiscaal administratief beheer 4 (CBA07.4/CREBO:50171)

Praktijkinstructie Fiscaal administratief beheer 4 (CBA07.4/CREBO:50171) instructie Fiscaal administratief beheer 4 (CBA07.4/CREBO:50171) pi.cba07.4.v4 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Betalingsverkeer 4 BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167)

Betalingsverkeer 4 BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167) BETALINGSVERKEER 4 (CBV11.4/CREBO:50167) sd.cbv11.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Magazijnbeheer 4 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150)

Magazijnbeheer 4 MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150) MAGAZIJNBEHEER 4 (CLO07.4/CREBO:50150) sd.clo07.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200)

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) sd.clo08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Volksverzekeringen 4 VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104)

Volksverzekeringen 4 VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104) VOLKSVERZEKERINGEN 4 (CJU06.4/CREBO:50104) sd.cju06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Commerciële administratie 2 COMMERCIËLE ADMINISTRATIE 2 (CCA02.2/CREBO:50157)

Commerciële administratie 2 COMMERCIËLE ADMINISTRATIE 2 (CCA02.2/CREBO:50157) COMMERCIËLE ADMINISTRATIE 2 (CCA02.2/CREBO:50157) sd.cca02.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) sd.cbv14.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - FINANCIERING 2 (CBA10.2/CREBO:50174)

Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - FINANCIERING 2 (CBA10.2/CREBO:50174) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - FINANCIERING 2 (CBA10.2/CREBO:50174) sd.cba10.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Bedrijfsadministratie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 5.3 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten:

Nadere informatie

Bedrijfscalculaties 3 BEDRIJFSCALCULATIES 3 (CLO13.3/CREBO:50199)

Bedrijfscalculaties 3 BEDRIJFSCALCULATIES 3 (CLO13.3/CREBO:50199) BEDRIJFSCALCULATIES 3 (CLO13.3/CREBO:50199) sd.clo13.3.v1 ECABO, 1 mei 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Woningfinanciering 4 WONINGFINANCIERING 4 (CBV12.4/CREBO:50166)

Woningfinanciering 4 WONINGFINANCIERING 4 (CBV12.4/CREBO:50166) WONINGFINANCIERING 4 (CBV12.4/CREBO:50166) sd.cbv12.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Magazijnbeheer 3 MAGAZIJNBEHEER 3 (CLO07.3/CREBO:50201)

Magazijnbeheer 3 MAGAZIJNBEHEER 3 (CLO07.3/CREBO:50201) MAGAZIJNBEHEER 3 (CLO07.3/CREBO:50201) sd.clo07.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149)

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) sd.clo08.4.v1 ECABO, 1 mei 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Transportadministratie 3 TRANSPORTADMINISTRATIE 3 (CLO09.3/CREBO:50198)

Transportadministratie 3 TRANSPORTADMINISTRATIE 3 (CLO09.3/CREBO:50198) TRANSPORTADMINISTRATIE 3 (CLO09.3/CREBO:50198) sd.clo09.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratieve beroepsvorming 3 (CBA03.3/CREBO:50143)

Praktijkinstructie Financieel administratieve beroepsvorming 3 (CBA03.3/CREBO:50143) instructie Financieel administratieve beroepsvorming 3 (CBA03.3/CREBO:50143) pi.cba03.3.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Eerste afdeling De boekhouding van de handelsonderneming

Eerste afdeling De boekhouding van de handelsonderneming Inleiding 1 Inleiding en algemene begrippen 3 1.1 Het informatieproces in de onderneming 4 1.2 Administratie en boekhouding 8 1.3 Administratieve organisatie, bestuurlijke informatieverzorging en interne

Nadere informatie

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 2

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 2 OPLEIDING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 2 op basis van AccountView 9 P.H. Pietersen K.P. Pietersen 3 e druk, 1 e oplage ISBN 978 90 6355 239 8 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 2. Jaarafsluiting en aangifte omzetbelasting 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw 2. Incidentele posten Les 2 Verzorgen jaarafsluiting

Nadere informatie

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 2 (CBA01.2/CREBO:50175)

Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 2 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 2 (CBA01.2/CREBO:50175) BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 2 (CBA01.2/CREBO:50175) sd.cba01.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Medisch secretariaat 3 MEDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE07.3 /CREBO:50180)

Medisch secretariaat 3 MEDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE07.3 /CREBO:50180) MEDISCH SECRETARIAAT 3 (CSE07.3 /CREBO:50180) sd.cse07.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 12

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 12 Bedrijfsadministratie niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 8.1- Beheersingsniveau: B - Aantal punten:

Nadere informatie

Planning en organisatie 3 PLANNING EN ORGANISATIE 3 (CSE04.3/CREBO:50215)

Planning en organisatie 3 PLANNING EN ORGANISATIE 3 (CSE04.3/CREBO:50215) PLANNING EN ORGANISATIE 3 (CSE04.3/CREBO:50215) sd.cse04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

elementair boekhouden

elementair boekhouden BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB elementair boekhouden NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (BKB) (met bijlage grootboek en

Nadere informatie

Onderwerpen, leerdoelen en toetstermen bedrijfsadministratie (329) Publicatiedatum:

Onderwerpen, leerdoelen en toetstermen bedrijfsadministratie (329) Publicatiedatum: BA-001-01-01 Ondernemingen Je kunt het onderscheid tussen bedrijven en ondernemingen BA-001-01-02 Ondernemingen Je kunt het onderscheid tussen bedrijven en ondernemingen BA-001-02-01 Ondernemingen Je kunt

Nadere informatie

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189)

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) sd.clo04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Burgerlijk recht 4 BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178)

Burgerlijk recht 4 BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178) BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178) sd.cju16.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Administratie verkooporders 3 ADMINISTRATIE VERKOOPORDERS 3 (CCA03.3/CREBO:50156)

Administratie verkooporders 3 ADMINISTRATIE VERKOOPORDERS 3 (CCA03.3/CREBO:50156) ADMINISTRATIE VERKOOPORDERS 3 (CCA03.3/CREBO:50156) sd.cca03.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1

BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1 OPLEIDING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BOEKHOUDEN IN DE PRAKTIJK 1 Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 9 e druk, 1 e oplage ISBN 978 90 6355 205 3 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV DE NOI-METHODE VOOR DE

Nadere informatie

Balans, verlies- en winstrekening 4 BALANS, VERLIES- EN WINSTREKENING 4 (CBV15.4/CREBO:50162)

Balans, verlies- en winstrekening 4 BALANS, VERLIES- EN WINSTREKENING 4 (CBV15.4/CREBO:50162) BALANS, VERLIES- EN WINSTREKENING 4 (CBV15.4/CREBO:50162) sd.cbv15.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Leidinggeven 4 LEIDINGGEVEN 4 (CAL08.4/CREBO:53091)

Leidinggeven 4 LEIDINGGEVEN 4 (CAL08.4/CREBO:53091) LEIDINGGEVEN 4 (CAL08.4/CREBO:53091) sd.cal08.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Werknemersverzekeringen 4 WERKNEMERSVERZEKERINGEN 4 (CJU05.4/CREBO:50105)

Werknemersverzekeringen 4 WERKNEMERSVERZEKERINGEN 4 (CJU05.4/CREBO:50105) WERKNEMERSVERZEKERINGEN 4 (CJU05.4/CREBO:50105) sd.cju05.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN OPLEIDINGEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ELEMENTAIR BOEKHOUDEN (met bijlage grootboek en studie-app) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 0 e druk, e oplage ISBN 978 90 655 05 7

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Zakelijke kredieten 4 ZAKELIJKE KREDIETEN 4 (CBV16.4/CREBO:50161)

Zakelijke kredieten 4 ZAKELIJKE KREDIETEN 4 (CBV16.4/CREBO:50161) ZAKELIJKE KREDIETEN 4 (CBV16.4/CREBO:50161) sd.cbv16.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek

Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Reader Bedrijfsadministratief medewerker, leerjaar 2 theorieboek Peter H. C. Hintzen Jo L. M. Coenen Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2014

Nadere informatie

Bedrijfscalculaties 4 BEDRIJFSCALCULATIES 4 (CLO13.4/CREBO:50148)

Bedrijfscalculaties 4 BEDRIJFSCALCULATIES 4 (CLO13.4/CREBO:50148) BEDRIJFSCALCULATIES 4 (CLO13.4/CREBO:50148) sd.clo13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Dienstplanning en organisatie 3 DIENSTPLANNING EN ORGANISATIE 3 (CBE37.3/CREBO:56185)

Dienstplanning en organisatie 3 DIENSTPLANNING EN ORGANISATIE 3 (CBE37.3/CREBO:56185) DIENSTPLANNING EN ORGANISATIE 3 (CBE37.3/CREBO:56185) sd.cbe37.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Voorraadbeheer 4 VOORRAADBEHEER 4 (CLO06.4/CREBO:50151)

Voorraadbeheer 4 VOORRAADBEHEER 4 (CLO06.4/CREBO:50151) VOORRAADBEHEER 4 (CLO06.4/CREBO:50151) sd.clo06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie

TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER TOELICHTING VAKKENNIS EN VAARDIGHEDEN FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER In het kwalificatiedssier Financiële berepen wrdt in deel C aangegeven ver welke vakkennis en vaardigheden de Financieel administratief

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Zakelijke communicatie 1 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 1 (CAL04.1/CREBO:50239)

Zakelijke communicatie 1 ZAKELIJKE COMMUNICATIE 1 (CAL04.1/CREBO:50239) ZAKELIJKE COMMUNICATIE 1 (CAL04.1/CREBO:50239) sd.cal04.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 A1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het

Nadere informatie

FINANCIËLE ADMINISTRATIE VOOR PDB

FINANCIËLE ADMINISTRATIE VOOR PDB OPLEIDING PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN PDB FINANCIËLE ADMINISTRATIE VOOR PDB Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen A.P.J. Knijnenburg Drs. H.G. van der Wolk met medewerking van: J. Buist J.S.J. Rost 2 e druk,

Nadere informatie

Overzichtskaarten FB-KV1 t/m FB-KV13

Overzichtskaarten FB-KV1 t/m FB-KV13 Overzichtskaarten FB-KV1 t/m FB-KV13 Toelichting SPL werkt met toetsmatrijzen voor tentamens en toetsmatrijzen praktijktoetsen. In de achterliggende overzichtskaarten zijn de toetstermen voor tentamens

Nadere informatie

Planning en organisatie 4 PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185)

Planning en organisatie 4 PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185) PLANNING EN ORGANISATIE 4 (CSE04.4/CREBO:50185) sd.cse04.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Bedrijfseconomisch beheer 4 BEDRIJFSECONOMISCH BEHEER 4 (CBA12.4/CREBO:53141)

Bedrijfseconomisch beheer 4 BEDRIJFSECONOMISCH BEHEER 4 (CBA12.4/CREBO:53141) BEDRIJFSECONOMISCH BEHEER 4 (CBA12.4/CREBO:53141) sd.cba12.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Operationele productiebeheersing 4 OPERATIONELE PRODUCTIEBEHEERSING 4 (CLO05.4/CREBO:50136)

Operationele productiebeheersing 4 OPERATIONELE PRODUCTIEBEHEERSING 4 (CLO05.4/CREBO:50136) OPERATIONELE PRODUCTIEBEHEERSING 4 (CLO05.4/CREBO:50136) sd.clo05.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Correspondentie 4 CORRESPONDENTIE 4 (CSE05.4/CREBO:50184)

Correspondentie 4 CORRESPONDENTIE 4 (CSE05.4/CREBO:50184) CORRESPONDENTIE 4 (CSE05.4/CREBO:50184) sd.cse05.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Bedrijfsadministratie niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

Voorraadbeheer 3 VOORRAADBEHEER 3 (CLO06.3/CREBO:50202)

Voorraadbeheer 3 VOORRAADBEHEER 3 (CLO06.3/CREBO:50202) VOORRAADBEHEER 3 (CLO06.3/CREBO:50202) sd.clo06.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 5 opgaven en omvat 26 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 5 opgaven en omvat 26 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING DINSDAG 20 DECEMBER 2016 12.15-15.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Transportmanagementondersteuning 3 TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197)

Transportmanagementondersteuning 3 TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197) TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197) sd.clo10.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

ECONOMIE &PERIODE- AFSLUITING

ECONOMIE &PERIODE- AFSLUITING OPLEIDING PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN PDB ECONOMIE &PERIODE- AFSLUITING Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen A.P.J. Knijnenburg Drs. H.G. van der Wolk met medewerking van: J. Buist J.S.J. Rost 2 e druk, 1

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

Hst Titel dekt de SPL-toetsterm(en) KD 1 Balans SPL KE1 1.5, 8.4, P1 Voorwaardelijk KT 1 2 Financiële feiten en. P1 boekingsdocumenten. SPL KE1 1.

Hst Titel dekt de SPL-toetsterm(en) KD 1 Balans SPL KE1 1.5, 8.4, P1 Voorwaardelijk KT 1 2 Financiële feiten en. P1 boekingsdocumenten. SPL KE1 1. 1 Balans SPL KE1 1.5, 8.4, 2 Financiële feiten en SPL KE1 1.5 boekingsdocumenten. 3 Grootboek SPL KE1 1.3, 1.4 4 Opbrengsten kosten en privé SPL KE1 1.3, 1.4 5 Journaliseren en coderen SPL KE1 2.1, 5.4,

Nadere informatie

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Theorieboek

Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Theorieboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Deel 2 Theorieboek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie Peter H. C. Hintzen Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Zetwerk: Fritschy opmaak & redactie, Leiden

Nadere informatie

Communicatie 2 COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111)

Communicatie 2 COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111) COMMUNICATIE 2 (CBE05.2/CREBO:55111) sd.cbe05.2.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - WINSTON BV 1. (2 punten) 3.1.2 Rekeningen van schuld zijn: 140 Crediteuren 150 Nog te betalen bedragen 153 Vooruitontvangen bedragen 181 Te betalen omzetbelasting PRAKTIJKDIPLOMA

Nadere informatie

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 3 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 3 (CBE08.3/CREBO:56186)

Beveiliging van gebouwen en eigendommen 3 BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 3 (CBE08.3/CREBO:56186) BEVEILIGING VAN GEBOUWEN EN EIGENDOMMEN 3 (CBE08.3/CREBO:56186) sd.cbe08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Inkoopbeleid en -planning 3 INKOOPBELEID EN -PLANNING 3 (CLO03.3/CREBO:50155)

Inkoopbeleid en -planning 3 INKOOPBELEID EN -PLANNING 3 (CLO03.3/CREBO:50155) INKOOPBELEID EN -PLANNING 3 (CLO03.3/CREBO:50155) sd.clo03.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

Debiteuren- en crediteurenbeheer 4 DEBITEUREN- EN CREDITEURENBEHEER 4 (CBA06.4/CREBO:50172)

Debiteuren- en crediteurenbeheer 4 DEBITEUREN- EN CREDITEURENBEHEER 4 (CBA06.4/CREBO:50172) DEBITEUREN- EN CREDITEURENBEHEER 4 (CBA06.4/CREBO:50172) sd.cba06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd.

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI 2016 12.15 15.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina

Nadere informatie

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo VAKGEBIED MANAGEMENT EN ORGANISATIE ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo met computerboekhouden (inclusief Bijlage) Drs. P.F. Pietersen P.H. Pietersen 2 e druk, 1 e oplage ISBN: 978 90 6355 014 1 NEDERLANDS

Nadere informatie