Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 3 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144)"

Transcriptie

1 BEDRIJFSECONOMISCHE BEROEPSVORMING - KOSTEN 3 (CBA01.3/CREBO:50144)

2 sd.cba01.3v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 INHOUD Normeringsmodel met taxonomiecodes 1 3

4 Bedrijfseconmische beroepsvorming - kosten 3 Normeringsmodel met taxonomiecodes Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 1.1 De kandidaat kan onderhavige berekeningen en handelingen uitvoeren met behulp van een geautomatiseerd systeem. Rc De kandidaat kan enkelvoudige interest berekeningen maken. Rc De kandidaat kan berekeningen maken met vreemde valuta. Rc De kandidaat kan de belangrijkste algemene begrippen op het terrein van geld- en kredietwezen omschrijven. F De kandidaat kan berekeningen maken m.b.t. verzekeringen. Rc De kandidaat kan de belangrijkste verzekeringsvormen omschrijven. B De kandidaat kan kosten en uitgaven onderscheiden. B De kandidaat kan m.b.v. verschillende methodieken de fabricagekostprijs van een product of dienst berekenen. 3.3 De kandidaat kan de commerciële kostprijs van een product of dienst berekenen. Rc 12 Rc De kandidaat kan het bedrijfsminimum berekenen. Rc De kandidaat kan de begrippen voor- en nacalculatie onderscheiden. B De kandidaat kan calculatieverschillen berekenen. Rc De kandidaat kan verschillende methodieken van begroten en budgetteren omschrijven. 3.8 De kandidaat kan aangeven hoe binnen een organisatie budgettering wordt toegepast. 3.9 De kandidaat kan gegevens verzamelen die nodig zijn voor het opstellen van een begroting en/of budget. B 1 Rc 15 Pc De kandidaat kan periodiek een budgetoverzicht opstellen. Rc De kandidaat kan de meest voorkomende termen m.b.t. de omzetbelasting onderscheiden. 4.2 De kandidaat kan de heffingsstructuur van de omzetbelasting omschrijven. 4.3 De kandidaat kan de eisen waaraan een factuur in het kader van de wet op de omzetbelasting moet voldoen omschrijven. B 8 B 8 B 1 1

5 Bedrijfseconmische beroepsvorming - kosten 3 Normeringsmodel met taxonomiecodes Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 4.4 De kandidaat kan uitleggen welke gegevens nodig zijn voor het opstellen van een aangifte omzetbelasting. B De kandidaat kan berekeningen m.b.t. de omzetbelasting maken. Rc

6 3

7 EINDTERM: 1.1 Bedrijfseconomische beroepsvorming - kosten 3 (CBA01.3/CREBO:50114) De kandidaat kan onderhavige berekeningen en handelingen uitvoeren met behulp van een geautomatiseerd systeem. Taxonomiecode: Rc Waarde: 0 punten Uitvoeren berekeningen t.b.v. : - aan-/verkoop vreemde valuta - verzekeringspremie, schade-uitkeringen - kostprijs - commerciële kostprijs - break-even-point - calculatieverschillen - omzetbelasting - m.b.t. omzetbelasting: inclusief en exclusief bedragen - eerstegraadsvergelijkingen met één onbekende oplossen - formules reproduceren en stapsgewijs uitwerken - toetsing van deze eindterm vindt plaats in de overige eindtermen van deze deelkwalificatie 4

8 EINDTERM: 2.1 De kandidaat kan enkelvoudige interest berekeningen maken. Taxonomiecode: Rc Waarde: 4 punten Maken enkelvoudige interest berekeningen i.c.: - berekening kapitaal - berekening percentage - berekening looptijd - geeft begin- en eindwaarde aan, resp. verkregen en te betalen som - formule reproduceren en stapsgewijs uitwerken - met behulp van een geautomatiseerd systeem (b.v. een spreadsheetprogramma) en - handmatig - twee van bovenstaande grootheden gegeven, één onbekende berekenen - wordt getoetst in eindterm

9 EINDTERM: 2.2 De kandidaat kan berekeningen maken met vreemde valuta. Taxonomiecode: Rc Waarde: 4 punten Maken berekeningen m.b.t. aan- en verkoop van vreemde valuta inclusief provisie bank - met gegeven bied- en laatkoers - vanuit euro naar vreemde valuta en omgekeerd - formule reproduceren en stapsgewijs uitwerken - met behulp van een geautomatiseerd systeem (b.v. een spreadsheetprogramma) en - handmatig - aan de hand van koerslijsten 6

10 EINDTERM: 2.3 De kandidaat kan de belangrijkste algemene begrippen op het terrein van geld- en kredietwezen omschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 4 punten Omschrijven - ontstaan en functies van geld - chartaal geld en diverse soorten giraal geld electronic banking betalingen met chipkaarten PIN-code - markt van verschillende soorten banken algemene banken hypotheekbanken spaarbanken - mogelijke spaar-/krediet- /beleggingsvormen rol Bureau Krediet Registratie - internationale handel en financiële transacties depotstelling bankgarantie en de functie van de Nederlandse Credietverzekering Maatschappij - werking internationaal betalingsverkeer betalingsbalans en deelbalansen vreemde valuta en wisselkoers vrije wisselkoers vaste wisselkoers spilkoers devaluatie/revaluatie - incl. actuele ontwikkelingen - incl. voor- en nadelen 7

11 EINDTERM: 2.3 (vervolg) De kandidaat kan de belangrijkste algemene begrippen op het terrein van geld- en kredietwezen omschrijven. Taxonomiecode: F Waarde: 4 punten - taken van De Nederlandsche Bank (DNB) - ontwikkelingen in de Europese Unie t.a.v. Euro/EMU/ECB 8

12 EINDTERM: 2.4 De kandidaat kan berekeningen maken m.b.t. verzekeringen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 6 punten Maken - berekeningen met betrekking tot afgesloten verzekeringen op basis van een premietarief: premiebedrag poliskosten. assurantiebelasting. te betalen bedrag - berekeningen met betrekking tot schadeuitkering op basis van de volgende aspecten: onder-/oververzekering nieuwwaarde/dagwaarde/schade eigen risico/franchise bonus/malus. kosten (expertise, beredding) - voor Brand-, UG-, Reis-, Annulerings- en Motorijtuigenverzekeringen voor particulieren en MKB - formule reproduceren en stapsgewijs uitwerken - voor eenvoudige schades bij Brand-, UG-, Reis-, Annulerings- en Motorijtuigenverzekeringen voor particulieren en MKB - formule reproduceren en stapsgewijs uitwerken - met behulp van een geautomatiseerd systeem (b.v. een spreadsheetprogramma) en - handmatig - aan de hand van gegeven bedragen en percentages - met behulp van B/M tabel 9

13 EINDTERM: 2.5 De kandidaat kan de belangrijkste verzekeringsvormen omschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 6 punten Omschrijven de belangrijkste verzekeringsvormen - schadeverzekeringen brand- en uitgebreide gevarenverzekering motorrijtuigenverzekering aansprakelijkheidsverzekering rechtsbijstandverzekering bedrijfsschadeverzekering kredietverzekering transportverzekering reisverzekering - sommenverzekeringen. ongevallenverzekeringen lijfrente en koopsommen - sociale verzekeringen/volksverzekering werknemersverzekeringen. ziektekostenverzekeringen - aan de hand van de volgende begrippen: verzekeringsovereenkomst verzekerde/verzekeringnemer/ begunstigde verzekerd belang/verzekerd bedrag/ verzekerde waarde/verzekerde kosten polisblad/polisvoorwaarden/clausules/ premie en vervaldatum - zowel voor particulieren als voor het midden- en kleinbedrijf 10

14 EINDTERM: 3.1 De kandidaat kan kosten en uitgaven onderscheiden. Taxonomiecode: B Waarde: 2 punten Onderscheiden kosten en uitgaven - incl. verschil kosten en verspillingen - wordt getoetst in eindterm

15 EINDTERM: 3.2 De kandidaat kan m.b.v. verschillende methodieken de fabricage-kostprijs van een product of dienst berekenen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 12 punten Berekenen - kostprijs van een product of dienst samengesteld uit de volgende kostencategorieën grond- en hulpstoffen: kosten van grondstof/hulpstof per eenheid inkoopkosten magazijnkosten bruto-/nettoverbruik afval en uitval duurzame productiemiddelen: aanschaffingswaarde boekwaarde technische/economische levensduur restwaarde afschrijving, vast percentage van:. aanschafwaarde. boekwaarde interest gemiddeld geïnvesteerd vermogen inclusief interest gemiddeld geïnvesteerd vermogen complementaire kosten - formule reproduceren en stapsgewijs uitwerken - met behulp van de integrale methode bij homogene productie bij niet homogene productie - met behulp van een geautomatiseerd systeem (b.v. een spreadsheetprogramma) en - handmatig 12

16 EINDTERM: 3.2 (vervolg) De kandidaat kan m.b.v. verschillende methodieken de fabricage-kostprijs van een product of dienst berekenen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 12 punten arbeid: bruto-/nettoloon gewaardeerd loon werkgeverslasten overige personeelskosten loonkosten milieukosten grondkosten pacht interest diensten derden kostprijsverhogende belasting - integrale kostprijs per goedgekeurd product met toepassing van: standaardkosten/normale productie/ afzet vaste (constante) en variabele kosten proportioneel progressief degressief onder-/overbezetting afval en uitval - formule reproduceren en stapsgewijs uitwerken 13

17 EINDTERM: 3.2 (vervolg) De kandidaat kan m.b.v. verschillende methodieken de fabricage-kostprijs van een product of dienst berekenen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 12 punten - kostprijs volgens direct costing - formule reproduceren en stapsgewijs uitwerken - met behulp van direct costing methode, rekening houdend met voor- en nadelen - inclusief berekening dekkingsbijdrage/contributiemarge - kostprijs incl. toerekenen indirecte kosten - primitieve opslagmethode - verfijnde opslagmethode - differentiële kostprijs (indien van toepassing) - formule reproduceren en stapsgewijs uitwerken - inclusief weergeven wanneer van toepassing 14

18 EINDTERM: 3.3 De kandidaat kan de commerciële kostprijs van een product of dienst berekenen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 4 punten Berekenen commerciële kostprijs van een product of dienst: verkoopprijs (exclusief OB) inclusief winstopslag - formules reproduceren en stapsgewijs uitwerken - blijkgevend van inzicht in de grondslagen voor winstopslag:. bedrijfseconomische motieven. risicobestrijding van verspillingen, bezettingsverschillen en prijsverhogingen. inflatiebestrijding. groei/investeringen. marktmotieven. concurrentie. afspraken met detailhandel. beleving klant - met behulp van een geautomatiseerd systeem (b.v. een spreadsheetprogramma) en - handmatig - aan de hand van diverse opslagmarges 15

19 EINDTERM: 3.4 De kandidaat kan het bedrijfsminimum berekenen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 8 punten Berekenen minimale productie-omvang (break-even point) o.g.v.: - normale en werkelijke productie-omvang - vaste en variabele kosten proportioneel variabel progressief variabel degressief variabel - opbrengsten per productie-eenheid - formules reproduceren en stapsgewijs uitwerken - incl. presenteren in grafische vorm - incl. bezettingsgraad/-resultaat - met behulp van een geautomatiseerd systeem (b.v. een spreadsheetprogramma) en - handmatig 16

20 EINDTERM: 3.5 De kandidaat kan de begrippen voor- en nacalculatie onderscheiden. Taxonomiecode: B Waarde: 1 punt Onderscheiden - de begrippen voor- en nacalculatie o.g.v. werkelijke en toegestane kosten, gesplitst in: efficiencyverschillen prijsverschillen bezettingsverschillen van materiaal gebruik duurzame productiemiddelen. arbeidsuren - diverse capaciteitsbegrippen:. aanwezige capaciteit. normale productie/afzet. rationele (over)capaciteit, inclusief oorzaken van ontstaan. irrationele capaciteit - aan de hand van rekenvoorbeelden - wordt getoetst in samenhang met eindterm

21 EINDTERM: 3.6 De kandidaat kan calculatieverschillen berekenen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 2 punten Berekenen calculatieverschillen o.g.v. van werkelijke hoeveelheden/prijzen en toegestane/standaard hoeveelheden/prijzen, gesplitst in: - efficiencyverschillen - prijsverschillen - bezettingsverschillen van - materiaal - gebruik duurzame productiemiddelen - arbeidsuren - formule reproduceren en stapsgewijs uitwerken - aan de hand van een gegeven voorcalculatie en nacalculatie van een bepaalde periode - zelf nacalculatie opstellen aan de hand van werkelijke prijzen, werkelijke hoeveelheden en toegestane kosten - met behulp van een geautomatiseerd systeem (b.v. een spreadsheetprogramma) en - handmatig 18

22 EINDTERM: 3.7 De kandidaat kan verschillende methodieken van begroten en budgetteren omschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 1 punt Omschrijven methodieken van begroten en budgetteren o.g.v.: - vast budget - variabel budget - gemengd budget - flexibel budget - periode budget - inclusief toerekening naar: kostenplaats eenheid te vervaardigen product project 19

23 EINDTERM: 3.8 De kandidaat kan aangeven hoe binnen een organisatie budgettering wordt toegepast. Taxonomiecode: Rc Waarde: 15 punten Aangeven hoe binnen een organisatie budgettering wordt toegepast op grond van interne en externe informatiebehoefte t.a.v.: - subsidiestromen - voorafgaande vergelijkbare periode - prognoses voor de komende vergelijkbare periode - projecten - relatie aangeven met de (wettelijke) informatieplicht - incl. toelichten gebruik van de kostenplaatsenmethode bij standaard kostprijsberekening, uitgaande van toerekening en tarieven van indirecte kosten met onderscheid van: algemene kostenplaats zelfstandige kostenplaats hulpkostenplaats. hoofdkostenplaats - aan de hand van een case 20

24 EINDTERM: 3.9 De kandidaat kan gegevens verzamelen die nodig zijn voor het opstellen van een begroting en/of budget. Taxonomiecode: Pc Waarde: 10 punten Verzamelen gegevens nodig voor het opstellen van een begroting en/of budget, i.c.: - tarieven - standaardhoeveelheden en standaardprijzen - werkelijke hoeveelheden en prijzen - gegevens gesorteerd per kostenplaats 21

25 EINDTERM: 3.10 De kandidaat kan periodiek een budgetoverzicht opstellen. Taxonomiecode: Rc Waarde: 2 punten Opstellen een budgetoverzicht - per kostenplaats/afdeling - per project - per product/dienst - periodiek - inclusief signalering afwijkingen werkelijk (gerealiseerd) en standaard (begroot) 22

26 EINDTERM: 4.1 De kandidaat kan de meest voorkomende termen m.b.t. de omzetbelasting onderscheiden. Taxonomiecode: B Waarde: 8 punten Onderscheiden termen m.b.t. omzetbelasting: - verbruiksbelasting - indirecte belasting - aangifte - prestatie. levering. dienst. intracommunautaire transactie. invoer van goederen - vrijgestelde prestatie - belastingplichtige. ondernemer, incl. kleine ondernemer. bedrijf. zelfstandig - plaats van prestatie inclusief: - omschrijving van deze begrippen - de margeregeling, en voor welke activiteiten de margeregeling van belang is - intracommunautaire verwerving (ICV) - intracommunautaire levering (ICL) - intracommunautaire transacties (ICT's); - uitvoer- en invoeromzet - BTW-identificatienummer - het doel van de kleine ondernemersregeling - wanneer de heffing van de omzetbelasting mag worden verlegd - actuele ontwikkelingen - deze eindterm wordt bij voorkeur getoetst in samenhang met eindterm 4.2, 4.4 en

27 EINDTERM: 4.2 De kandidaat kan de heffingsstructuur van de omzetbelasting omschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 8 punten Omschrijven - de heffingsstructuur van de omzetbelasting - de heffingsstructuur bij transacties van EGlidstaten naar Nederland en omgekeerd: wanneer in Nederland over prestatie OB geheven wordt en wanneer aftrek OB mogelijk is regeling voor kleine ondernemers verleggen heffing - aan de hand van: maatstaf van heffing o.g.v. factuurstelsel of wanneer uitzondering kasstelsel wijze van heffing van wie geheven moment van ontstaan schuld wanneer betaald aangifte wanneer aftrek van voorbelasting tarieven hoog laag 0. vrijstellingen - deze eindterm wordt bij voorkeur getoetst in samenhang met eindterm 4.1, 4.4 en

28 EINDTERM: 4.3 De kandidaat kan de eisen waaraan een factuur in het kader van de wet op de omzetbelasting moet voldoen omschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 1 punt Omschrijven factuurvereisten in het kader van de wet op de omzetbelasting: - factuurnummer - factuurdatum - naam en adres van de afnemer - een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of diensten - de hoeveelheid geleverde goederen - bij ICL's het BTW-identificatienummer van de ondernemer die de levering of dienst verricht en van de afnemer - de vergoeding - het belastingbedrag - blijkgevend op de hoogte te zijn van de verplichting tot het uitreiken van een factuur 25

29 EINDTERM: 4.4 De kandidaat kan uitleggen welke gegevens nodig zijn voor het opstellen van een aangifte omzetbelasting. Taxonomiecode: B Waarde: 1 punt Uitleggen welke gegevens nodig zijn voor het opstellen van een aangifte omzetbelasting en waar deze gegevens in de administratie zijn te vinden: - aangifte tijdvak - uiterste betalingsdatum - grootboekrekeningen: te vorderen OB af te dragen OB te betalen OB - aan de hand van een aangifteformulier met toelichting - inclusief controlemogelijkheden met: omzetgegevens V&W-rekening - deze eindterm wordt bij voorkeur getoetst in samenhang met eindterm 4.1, 4.2 en

30 EINDTERM: 4.5 De kandidaat kan berekeningen m.b.t. de omzetbelasting maken. Taxonomiecode: Rc Waarde: 1 punt Berekenen - omzetbelasting t.b.v. van de aangifte - bedragen te vorderen en af te dragen OB voor verwerking van de boekingen bij: facturering creditfacturen afschrijving dubieuze debiteuren onttrekking goederen voor privé-gebruik - inclusief controleberekeningen - inclusief corrigeren van foute boekingen - met verschillende tarieven - met behulp van een geautomatiseerd systeem (b.v. een spreadsheetprogramma) en - handmatig - deze eindterm wordt bij voorkeur getoetst in samenhang met eindterm 4.1, 4.2 en

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140)

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) 1 augustus 2003 sd.cba13.4.v2 ECABO, 1 augustus 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) sd.cba02.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) sd.cbv13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138)

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) instructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) pi.cba05.4.v1 ECABO, 1 september 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) sd.cbv14.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie INLEIDING Zeker als de jaarcijfers te wensen over laten, komt al snel de roep om een adviseur. Dit om te zorgen dat de resultaten in

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009 Management & Organisatie HAVO Syllabus centraal eamen 2009 mei 2007 Verantwoording: 2007 Centrale Eamencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE nieuwe stijl

EXAMENPROGRAMMA. MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE nieuwe stijl EXAMENPOGAMMA MODENE BEDIJFSADMINISAIE nieuwe stijl Het examenprogramma omvat de afzonderlijke examenonderdelen: A. Bedrijfseconomie; B. Bedrijfsadministratie: journaalposten; C. Financiële apportage en

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 2 Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG

Boekhouden voor het hbo deel 2 Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo deel 2 Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXTRA MATERIAAL + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo Deel 2 Gerard van Heeswijk Stef Stienstra Meer informatie over deze en

Nadere informatie

De omzetbelasting. 1. Inleiding

De omzetbelasting. 1. Inleiding De omzetbelasting 1. Inleiding De omzetbelasting is een algemene verbruiksbelasting die de overheid heft op de verkoop van diensten en producten. De belasting, ook wel btw genoemd (Belasting over de toegevoegde

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 2

Boekhouden voor het hbo deel 2 Boekhouden voor het hbo deel 2 Opgaven Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXCEL-WERKBLADEN + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo Deel 2 Opgaven Gerard van Heeswijk Stef Stienstra Meer informatie

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.1999 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS:

Nadere informatie

Sociaal juridische beroepsvorming 4 SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108)

Sociaal juridische beroepsvorming 4 SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108) SOCIAAL JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU02.4/CREBO:50108) sd.cju02.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Praktijkinstructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156)

Praktijkinstructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156) instructie Administratie verkooporders 3 (CCA03.3/CREBO:50156) pi.cca03.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007

UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007 UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007 MBA UITWERKINGEN JANUARI 2007 Versie 5: 04/01/2007 BEDRIJFSECONOMIE Opgave I 1. De indirecte kosten per arbeidsuur bedragen:

Nadere informatie

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) instructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) pi.cba08.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Economie VMBO Syllabus GT centraal examen met ingang van 2011

Economie VMBO Syllabus GT centraal examen met ingang van 2011 Economie VMBO Syllabus GT centraal examen met ingang van 2011 September 2009-1 - 2009 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Tiende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Boekhouden geboekstaafd 2 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen

Nadere informatie

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8

Inhoud. 1 Algemeen 3 1.1 Voor wie gelden de btw-regels? 4 1.2 Het systeem van de btw 5 1.3 Als u producten inkoopt in het buitenland 8 Uw bedrijf en de BTW Als u ondernemer bent, heeft u te maken met de BTW. Over vrijwel alle producten en diensten bent u BTW verschuldigd. De BTW die u zelf heeft betaald over uw inkopen, mag u daar weer

Nadere informatie

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product?

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product? Hoofdstuk 6 Cost Accounting Open vragen 1. Wat zijn constante kosten? 2. Wat is de meest voorkomende indeling van de variabele kosten? 3. Wat zijn de kenmerken van proportioneel variabele kosten? 4. Wat

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

De bloemist & omzetbelasting

De bloemist & omzetbelasting De bloemist & omzetbelasting Inhoudsopgave 1. Belasting Toegevoegde Waarde 5 2. Factuurstelsel en kasstelsel 6 3. BTW-tarieven 7 4. Forfaitaire regeling (met rekenvoorbeeld) 8 5. Controle door de Belastingdienst

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3

Boekhouden geboekstaafd 3 Boekhouden geboekstaafd 3 Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina II Z1025voorwerk_BG3 27-04-11 08:55 Pagina III Boekhouden geboekstaafd 3 Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de btw. Over vrijwel alle producten en diensten bent u btw verschuldigd. De btw die u zelf hebt betaald over uw inkopen, mag u daar weer vanaf trekken. In deze

Nadere informatie

Vakinformatie Staatsexamen mavo. Economie

Vakinformatie Staatsexamen mavo. Economie Vakinformatie Staatsexamen mavo Economie 2004 2004 ECONOMIE Het examen economie mavo-c/mavo- D bestaat uit een centraal (schriftelij) examen en een mondeling examen. Het examenprogramma en de eindtermen

Nadere informatie

E-business 3 E-BUSINESS 3 (CCA11.3/CREBO:55033)

E-business 3 E-BUSINESS 3 (CCA11.3/CREBO:55033) E-BUSINESS 3 (CCA11.3/CREBO:55033) sd.cca11.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie