Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)"

Transcriptie

1 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

2 sd.cba02.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, kopieertechnisch, druktechnisch of fotografisch, zonder voorafgaande toestemming van ECABO. Correspondentie met betrekking tot overneming of reproductie: ECABO Postbus BE AMERSFOORT

3 INHOUD Normeringsmodel met taxonomiecodes 1 3

4 Normeringsmodel met taxonomiecodes Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 1.1 De kandidaat kan het belang van een financiële administratie omschrijven. B De kandidaat kan het evenwichtsprincipe van een balans beschrijven. B De kandidaat kan het begrip grootboekrekening beschrijven. B De kandidaat kan de boekingsregels verklaren. B De kandidaat kan grootboekrekeningen plaatsen in het decimaal rekeningstelsel, met uitzondering van rubriek 5 en 6. B De kandidaat kan de boekhoudcyclus beschrijven. B De kandidaat kan documenten op volledigheid en correctheid controleren. Rc De kandidaat kan inkopen en verkopen boeken. Rc De kandidaat kan mutatiestaten boeken. Rc De kandidaat kan kosten in de boekhouding journaliseren. Rc De kandidaat kan de subadministratie debiteuren voeren. Rc De kandidaat kan de subadministratie crediteuren voeren. Rc De kandidaat kan de subadministratie voorraad voeren. Rc De kandidaat kan de vaste verrekenprijs toepassen. Rc De kandidaat kan permanentie, toegepast op baten en lasten, vastleggen in het grootboek De kandidaat kan de aanschaf van vaste activa in de boekhouding verwerken. Rc 2 Rc De kandidaat kan het systeem van voor- en nafacturering beschrijven B De kandidaat kan facturen opstellen. Rc De kandidaat kan gegevens verzamelen voor het gereedmaken van betalingen. Rc De kandidaat kan, na controle en fiattering, betalingen voorbereiden. Rc De kandidaat kan de onderdelen van een geautomatiseerd administratiepakket beschrijven. 4.2 De kandidaat kan mutaties invoeren in een geautomatiseerd administratiepakket. B 2 Rc 8 1

5 Deelkwalificatie Nr. Eindterm Taxonomiecode Waarde per eindterm 4.3 De kandidaat kan invoerverslagen controleren en invoerfouten corrigeren. Rc De kandidaat kan, na fiattering, de ingevoerde mutaties verwerken. Rc De kandidaat kan gewenste output produceren. Rc/i De kandidaat kan inkooporders vastleggen. Rc De kandidaat kan verkooporders vastleggen. Rc De kandidaat kan verschillende archiefsystemen gebruiken. Rc De kandidaat kan verschillende opbergsystemen gebruiken. Rc De kandidaat kan een dossier samenstellen. Rc De kandidaat kan de financiële stukken volgens de voorgeschreven archiveringsprocedure en de archiveringsregels archiveren. Rc

6 3

7 EINDTERM: 1.1 De kandidaat kan het belang van een financiële administratie omschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 0 punten Omschrijven het belang van een financiële administratie - wettelijk aspect - informatie aspect - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.2, 1.3 en 1.4 4

8 EINDTERM: 1.2 De kandidaat kan het evenwichtsprincipe van een balans beschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 2 punten Beschrijven het evenwichtsprincipe van een balans - met onderscheid naar de plaats op de balans van de onderdelen:. vaste activa. vlottende activa. liquide middelen. langlopende schulden en kortlopende schulden - inclusief het vaststellen van de omvang van het eigen vermogen met het evenwichtsprincipe - inclusief omschrijven:. vaste activa:. soorten (im)materieel. waardering en wijze van afschrijving. vlottende activa:. soorten (vorderingen, voorraden, liquide middelen). langlopende schulden:. soorten (leningen, hypotheken). kortlopende schulden:. soorten (leningen, crediteuren, overlopende passiva, belastingen) - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.1, 1.3 en 1.4 5

9 EINDTERM: 1.3 De kandidaat kan het begrip grootboekrekening beschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 1 punt Beschrijven het begrip grootboekrekening - onderscheid tussen balansrekening en verlies- en winstrekening - inclusief de begrippen:. tussenrekening. subgrootboek - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.1, 1.2 en 1.4 6

10 EINDTERM: 1.4 De kandidaat kan de boekingsregels verklaren. Taxonomiecode: B Waarde: 2 punten Verklaren de boekingsregels t.a.v. de - rekeningen van bezit, schuld en eigen vermogen - rekening Privé en de daaraan gekoppelde hulprekeningen:. verlies- en winstrekeningen - met uitzondering van fabricagerekeningen - herkent financiële feiten en gevolgen voor de:. rekeningen van bezit, schuld en eigen vermogen. rekening Privé en de daaraan gekoppelde hulprekeningen:. verlies- en winstrekeningen - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.1, 1.2 en 1.3 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - gegeven boekingsdocumenten 7

11 EINDTERM: 1.5 De kandidaat kan grootboekrekeningen plaatsen in het decimaal rekeningstelsel, met uitzondering van rubriek 5 en 6. Taxonomiecode: B Waarde: 3 punten Onderverdelen de rubrieken 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 en 9 in balans- en resultatenrekeningen - met uitzondering van fabricagerekeningen Hulpmiddelen voor de kandidaat: - omschrijvingen grootboekrekeningen Plaatsen grootboekrekeningen in de rubrieken 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 en 9 - met uitzondering van fabricagerekeningen 8

12 EINDTERM: 1.6 De kandidaat kan de boekhoudcyclus beschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 2 punten Beschrijven boekhoudcyclus - openen grootboek - coderen financiële feiten - bijwerken subgrootboeken - verwerken coderingen in het grootboek - opstellen proef- & saldibalans - uitwerken kolommenbalans - van beginbalans tot eindbalans en V&Wrekening - inclusief omschrijven doel en opbouw journaalposten - ten behoeve van correctieboekingen aangeven welke delen van de cyclus gecorrigeerd moeten worden Hulpmiddelen voor de kandidaat: - gegeven (foutieve) boekingen 9

13 EINDTERM: 1.7 De kandidaat kan documenten op volledigheid en correctheid controleren. Waarde: 6 punten Controleren boekingsstukken op correctheid en volledigheid - inclusief sorteren naar hun aard in:. binnenkomende facturen/creditnota's. uitgaande facturen/creditnota's. kasstukken. bankstukken - exclusief memoriaalstukken - inclusief controleberekeningen t.b.v. factuur - conform wettelijke eisen - aan de hand van gegeven boekingsstukken 10

14 EINDTERM: 1.8 De kandidaat kan inkopen en verkopen boeken. Waarde: 4 punten Boeken - contante inkoop - contante verkoop - inclusief retour inkoop - inclusief invullen kasontvangst/-uitgave - inclusief codering - inclusief retour verkoop - inclusief invullen kasontvangst/-uitgave - inclusief codering - kan worden getoetst in combinatie met eindterm directe invoer met behulp van geautomatiseerd systeem Hulpmiddelen voor de kandidaat: - gegeven rekeningschema - goederenontvangsten - inclusief retour inkoop - inclusief invullen magazijnontvangst/-afgifte(bon) - inclusief codering - goederenuitgiften - inclusief retour verkoop - inclusief invullen magazijnontvangst/-afgifte(bon) - inclusief codering Invoeren gecodeerde boekingsstukken: - magazijnontvangsten/-uitgiften - correctieboekingen - inclusief opmaken correctieboekingen aan de hand van invoerverslag 11

15 EINDTERM: 1.9 De kandidaat kan mutatiestaten boeken. Waarde: 4 punten Boeken kasmutatiestaat - inclusief:. correctieboekingen bij geconstateerde afwijkingen (in overleg met leidinggevende). afsluiten kasmutatiestaat:. kassaldo vaststellen - exclusief coderen kasmutatiestaat - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.8 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem - een gegeven rekeningschema 12

16 EINDTERM: 1.10 De kandidaat kan kosten in de boekhouding journaliseren. Waarde: 3 punten Coderen (journaliseren) boekingsstukken met betrekking tot kosten - alleen directe kosten - inclusief controle op fiattering - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.12, 3.1 en 3.2 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - gegeven boekingsstukken 13

17 EINDTERM: 1.11 De kandidaat kan de subadministratie debiteuren voeren. Waarde: 6 punten Voeren de subadministratie debiteuren - muteren stambestand debiteuren:. alleen NAW-gegevens - (geautomatiseerd) invoeren verkoopfactuur - invoeren betalingen:. inclusief codering - aanmanen debiteuren:. volgens bedrijfsregels/standaardprocedure. versturen van standaardbrieven - volgens bedrijfsprocedures - een geautomatiseerd systeem - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 2.1 en 2.2 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - afschriften bank en postbank 14

18 EINDTERM: 1.12 De kandidaat kan de subadministratie crediteuren voeren. Waarde: 6 punten Voeren de subadministratie crediteuren - muteren stambestand crediteuren:. alleen NAW-gegevens - invoeren (credit)facturen:. factuurdatum. factuurnummer. betalingskenmerk. crediteurgegevens. vervaldatum. korting(code). factuurbedrag. OB-code en -bedrag. boekingen tegenrekeningen - incl. bijzoeken ontvangstbon - incl. controle prijzen en hoeveelheden aan de hand van order en ontvangstbon en signaleren afwijkingen en aanvragen creditfactuur bij afwijking - volgens geldende procedure voor:. nummering. controle. signalering prijsverschillen. goedkeuring factuur door verantwoordelijke(n) - inclusief codering inkoop goederen - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.10, 3.1 en 3.2 en evt. met eindterm 4.5 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - gegeven (credit)facturen - gegeven rekeningenschema - een geautomatiseerd systeem 15

19 EINDTERM: 1.12 (vervolg) De kandidaat kan de subadministratie crediteuren voeren. Waarde: 6 punten - blijkgevend van inzicht in de mutaties (journaalposten) die ontstaan voor voorraad- en crediteurenadministratie bij koppeling - genereren betaaladvies crediteuren op grond van vervaldatum:. inclusief controle of bepaalde posten niet betaald mogen worden vanwege afwijkingen in ontvangst - blijkgevend van inzicht in hoe betaling crediteuren geschiedt en hoe de betaling verwerkt wordt in de subadministratie, inclusief:. controle. boeking betalingskorting 16

20 EINDTERM: 1.13 De kandidaat kan de subadministratie voorraad voeren. Waarde: 3 punten Muteren voorraadstambestand door invoeren van de rubrieken: - soort mutatie - datum - artikelnummer - omschrijving - aantal +/- - prijs - D/C - soort mutaties:. ontvangst/retour leveranciers. aflevering/retour klant. voorraadverschillen - blijkgevend om te kunnen gaan met voorraadgegevens zoals:. minimumvoorraad. maximumvoorraad. bestelhoeveelheden. fysieke/economische voorraad - inclusief signalering overschrijding minimum- of maximumvoorraad, indien mogelijk uitdraaien besteladvieslijst - inclusief uitdraaien overzicht nog te ontvangen goederen - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.14 en 2.2 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem 17

21 EINDTERM: 1.14 De kandidaat kan de vaste verrekenprijs toepassen. Waarde: 2 punten Toepassen de vaste verrekenprijs bij waardering van de voorraad - in voorraadadministratie - incl. boeken prijsverschillen - kan worden getoetst in combinatie met eindterm

22 EINDTERM: 1.15 De kandidaat kan permanentie, toegepast op baten en lasten, vastleggen in het grootboek. Waarde: 2 punten Vastleggen permanentie in het grootboek voor periodieke baten en lasten, zoals: - huur - water/energie - abonnementen - verzekeringen - rente - bij de transitorische posten onderscheid maken in anticipatieposten en uitstelposten - berekenen van periodieke baten en lasten - boeken: met gebruikmaking van de transitorische rekeningen in rubriek 1 - berekenen en controleren van de balanswaarde van de transitorische rekeningen in rubriek 1 - indien nodig correctieboekingen maken - overige baten en lasten volgens instructie van leidinggevende Hulpmiddelen voor de kandidaat: - boekingsstukken - geautomatiseerd systeem 19

23 EINDTERM: 1.16 De kandidaat kan de aanschaf van vaste activa in de boekhouding verwerken. Waarde: 3 punten Verwerken aanschaf tot en met verkoop van duurzame productiemiddelen - door middel van de boekingen van:. aankoop. afschrijving. buitengebruikstelling. verkoop - afschrijving alleen met een vast percentage van de aanschaffingsprijs en eventueel met restwaarde - afwijkende afschrijvingen volgens instructie van leidinggevende Hulpmiddelen voor de kandidaat: - boekingsbescheiden - geautomatiseerd systeem (bijv. boekhoudpakket of spreadsheetprogramma) 20

24 EINDTERM: 2.1 De kandidaat kan het systeem van voor- en nafacturering beschrijven Taxonomiecode: B Waarde: 2 punten Beschrijven systeem van voor- en nafacturering - inclusief:. verschillen tussen beide. in welke situaties welk systeem de voorkeur geniet - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.11 en

25 INDTERM: 2.2 De kandidaat kan facturen opstellen. Waarde: 5 punten Opstellen facturen inclusief creditfacturen door middel van invoeren/koppelen: - ordernummer - verzendgegevens - debiteurgegevens - korting(code) - factuurregels met artikelgegevens en hoeveelheden en afsluiting van de factuur: - kortingen, kredietbeperking, kosten en OB - rekening houdende met geldende kortingen, bijkomende kosten, kredietlimiet, krediettermijn en OB - met behulp van standaard factuur-lay-out - inclusief:. controle voor definitieve uitdraai. blijkgevend van inzicht in hoe een factuur in het systeem boekhoudkundig verwerkt wordt. signalering afwijkingen prijzen/ hoeveelheden/condities. mutatie(boeking) voorraadadministratie. mutatie(boeking) debiteurenadministratie. met behulp van een geautomatiseerd systeem t.b.v. facturering en financiële administratie - een geautomatiseerd systeem - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.11, 1.13 en 2.1 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - orderopname(gegevens) of kopie-orderbon 22

26 EINDTERM: 3.1 De kandidaat kan gegevens verzamelen voor het gereedmaken van betalingen. Waarde: 3 punten Verzamelen gegevens voor gereedmaken betalingen: - inkooporders - crediteurengegevens - ontvangstbonnen - creditnota s - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.10, 1.12, en met behulp van een geautomatiseerd boekhoudsysteem 23

27 EINDTERM: 3.2 De kandidaat kan, na controle en fiattering, betalingen voorbereiden. Waarde: 3 punten Voorbereiden betaalopdrachten voor bankoverschrijvingen - na controle en fiattering - rekening houdend met kortingen c.q. kredietbeperking - gegevens op volledigheid controleren - volgens procedure - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.10, 1.12 en 3.1 en evt. met eindterm 4.5 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - betaaladvieslijst 24

28 EINDTERM: 4.1 De kandidaat kan de onderdelen van een geautomatiseerd administratiepakket beschrijven. Taxonomiecode: B Waarde: 2 punten Beschrijven onderdelen van een administratiepakket, zoals: - grootboek - facturering - voorraad - debiteurenadministratie - crediteurenadministratie - loon- en salarisadministratie - meest voorkomende pakketten - voor de meest gebruikte functies de relatie met grootboek uitleggen 25

29 EINDTERM: 4.2 De kandidaat kan mutaties invoeren in een geautomatiseerd administratiepakket. Waarde: 8 punten Invoeren mutaties in dagboeken: - binnenkomende facturen/creditnota's (inkoopboek) - uitgaande facturen/creditnota's (verkoopboek) - kasstukken (kasboek) - bankstukken (bank-/postbankboek) - correctieboekingen voor voorafgaande periode - memoriaalstukken (memoriaal) - incl. omschrijving soort boeking - memoriaal en correctieboekingen in overleg met/volgens instructie van leidinggevende - inclusief controle en correctie - rekening houdend met de permanentie op baten en lasten - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 4.3 en invoeren verkoopfacturen en afschriften kan worden getoetst in combinatie met eindterm invoeren inkoopfacturen en afschriften kan worden getoetst in combinatie met eindterm invoeren kasstukken kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.8 en 1.9 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - gegeven boekingsbescheiden - gegeven grootboekrekeningenschema - een geautomatiseerd systeem 26

30 EINDTERM: 4.3 De kandidaat kan invoerverslagen controleren en invoerfouten corrigeren. Waarde: 6 punten Controleren invoer - aan de hand van zelf opgestelde voortellingen van facturen en totalen - omschrijvingen visueel controleren - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 4.2 en Corrigeren invoerfouten, zoals fouten wat betreft: - rekeningnummer - bedrag - debiteur - crediteur - debet/credit - omschrijving - datum - OB-code - door middel van correctieboeking:. op tegenrekening(en). extra boeking(en) - inclusief printen van (tweede) mutatiestaat en uiteindelijke verwerkingsverslag 27

31 EINDTERM: 4.4 De kandidaat kan, na fiattering, de ingevoerde mutaties verwerken. Waarde: 6 punten Verwerken ingevoerde mutaties - na fiattering door leidinggevende - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 4.2 en verwerken verkoopfacturen en afschriften kan worden getoetst in combinatie met eindterm verwerken inkoopfacturen en afschriften kan worden getoetst combinatie met eindterm verwerken kasstukken kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.8 en 1.9 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem 28

32 EINDTERM: 4.5 De kandidaat kan gewenste output produceren. /i Waarde: 2 punten Produceren overzichten i.c.: - informatie over grootboekrekening:. detailinformatie per rekening over:. beginsaldo. mutaties. eindsaldo - invoer-/verwerkingsverslagen - saldilijsten debiteuren en crediteuren - overzicht openstaande posten - betaaladvieslijst - aanmaningenlijst - kolommenbalans - voorraadgegevens:. technisch/economisch/beschikbaar. besteladvieslijst - op verzoek leidinggevende - kan worden getoetst in combinatie met eindterm 1.12 en 3.2 Hulpmiddelen voor de kandidaat: - een geautomatiseerd systeem 29

33 EINDTERM: 4.6 De kandidaat kan inkooporders vastleggen. Waarde: 4 punten Vastleggen inkooporders - alleen standaardorders voor bestaande leveranciers - toepassing van de juiste betalings- en leveringscondities - blijkgevend van inzicht in het onderscheid tussen bestelopdracht, opdrachtbevestiging, offerte en goederenontvangst Hulpmiddelen voor de kandidaat: - ingevulde orderbonnen - een geautomatiseerd systeem 30

34 EINDTERM: 4.7 De kandidaat kan verkooporders vastleggen. Waarde: 4 punten Vastleggen verkooporders - alleen standaardorders voor bestaande afnemers - toepassing van de juiste betalings- en leveringscondities - inclusief bijwerken orderregister - inclusief doorboeken naar grootboek - inclusief printen orderafhandelingsformulieren - blijkgevend van inzicht in het onderscheid tussen offerte/order/backorder/orderbevestiging/goederenbegeleidingsformulier Hulpmiddelen voor de kandidaat: - gegeven orders en orderbevestigingen - een geautomatiseerd systeem 31

35 EINDTERM: 5.1 De kandidaat kan verschillende archiefsystemen gebruiken. Waarde: 1 punt Gebruiken archiefsystemen voor diverse documenten van de bedrijfsadministratie - volgens wettelijke voorschriften t.a.v.: sociale wetgeving belastingwetgeving privacywetgeving bewaarplicht bewaartermijnen - volgens bedrijfsvoorschriften - inclusief opschonen - gegeven diverse documenten van de bedrijfsadministratie - deze eindterm kan worden getoetst in combinatie met een of meer van de volgende eindtermen: 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.2, 5.3 en

36 EINDTERM: 5.2 De kandidaat kan verschillende opbergsystemen gebruiken. Waarde: 1 punt Gebruiken opbergsystemen ten behoeve van archivering - volgens de voorgeschreven procedure - het in het bedrijf aanwezige systeem - gegeven diverse documenten van de bedrijfsadministratie - deze eindterm kan worden getoetst in combinatie met een of meer van de volgende eindtermen: 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.3 en

37 EINDTERM: 5.3 De kandidaat kan een dossier samenstellen. Waarde: 2 punten Samenstellen een dossier voor diverse onderdelen van de bedrijfsadministratie - overeenkomstig de informatiebehoefte van de organisatie, bijv. met betrekking tot:. belastingaangifte. accountantscontrole. relatiebeheer. debet- en creditmanagement - gegeven diverse documenten van de bedrijfsadministratie - deze eindterm kan worden getoetst in combinatie met een of meer van de volgende eindtermen: 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2 en

38 EINDTERM: 5.4 De kandidaat kan de financiële stukken volgens de voorgeschreven archiveringsprocedure en de archiveringsregels archiveren. Waarde: 2 punten Archiveren financiële stukken - volgens de in het bedrijf voorgeschreven archiveringsprocedure - gegeven diverse documenten van de bedrijfsadministratie - deze eindterm kan worden getoetst in combinatie met een of meer van de volgende eindtermen: 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2 en

HANDEL EN ADMINISTRATIE VMBO. Syllabus centraal examen 2015

HANDEL EN ADMINISTRATIE VMBO. Syllabus centraal examen 2015 HANDEL EN ADMINISTRATIE VMBO Syllabus centraal examen 2015 April 2013 2013 College voor Examens vwo, havo, vmbo, Utrecht. Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164)

Consumptieve kredieten 4 CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) CONSUMPTIEVE KREDIETEN 4 (CBV14.4/CREBO:50164) sd.cbv14.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of

Nadere informatie

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Sparen en beleggen 4 SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) SPAREN EN BELEGGEN 4 (CBV13.4/CREBO:50165) sd.cbv13.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

De nieuwe generatie van MINOX MINOX Software

De nieuwe generatie van MINOX MINOX Software De nieuwe generatie van MINOX MINOX Software Vendelier 25-27 3905 PB VEENENDAAL Tel (0318) 55 41 41 Fax (0318) 55 51 15 E-mail info@minox.nl Internet www.minox.nl Uitgave 2014 De Waarom stappen in 2012

Nadere informatie

o n l i n e i n T e R n e T B o e K H o U D e n v o o R D e o n D e R n e m e R

o n l i n e i n T e R n e T B o e K H o U D e n v o o R D e o n D e R n e m e R o n l i n e INTERNETBOEKHOUDEN voor DE ondernemer Actuele cijfers online! OVER MUIS SOFTWARE MUIS Software ontwikkelt al sinds 1984 professionele administratieve software. Vanaf het begin is het de doelstelling

Nadere informatie

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis oekhouden (K ) Oefenexamen 1 asiskennis boekhouden (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 60. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

gravita PSUBL-GT PSU Boekhouden Light Module GT V1 bankadministratie

gravita PSUBL-GT PSU Boekhouden Light Module GT V1 bankadministratie gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-GT PSU Boekhouden

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV04.4/CREBO:50165) pi.cbv04.4.v1 ECABO, 16 juni 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Laatste revisie: 14 juli 2006 Belangrijk De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

Accountancy. O n l i n e TOP-OF-THE-LINE ADMINISTRATIEVE SOFTWARE

Accountancy. O n l i n e TOP-OF-THE-LINE ADMINISTRATIEVE SOFTWARE Accountancy O n l i n e TOP-OF-THE-LINE ADMINISTRATIEVE SOFTWARE imuis en imuis Online: Top-of-the-Line Accountancysoftware MUIS Software ontwikkelt sinds 1984 administratieve software, Top-of-the-Line.

Nadere informatie

%RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ

%RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ %RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ 25 januari 2006 Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne Toen begin jaren 80 de PC de markt ging domineren

Nadere informatie

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1 Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen Officieuze coördinatie op 22/04/2012 Hoofdstuk I - Boekhouding en jaarrekening van de ondernemingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen 2014-2015 ijn precies wat ik nodig heb om verder te komen in mijn carrière... Cursussen & trainingen Bedrijfsadministratie Computercursussen Secretarieel Management Ondernemen P&O en Nederlandse taal Open

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf ERP software van MKG Inhoudsopgave 1. Wat is MKG ERP? 2. Overzicht functionaliteit. Relatiebeheer / CRM Verkoop Calculatie Productie Planning Inkoop Urenregistratie / Shopfloor control Voorraad / expeditie

Nadere informatie