Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces"

Transcriptie

1 Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie Boekhouding ingericht Les 2 Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? In welke volgorde werk je? Wat zijn grootboekrekeningen? Wat is de boekhoudformule? Wat zijn journaalposten? Wat zijn grootboeken en dagboeken? Wat is boekhouden? Systematisch vastleggen van financiële gebeurtenissen of feiten Transacties Wat zijn transacties? Transacties zijn meetbare gebeurtenissen of feiten die de financiële positie van je onderneming beïnvloeden. Ook wel financiële feiten. Bijvoorbeeld: het verkopen van diensten voor geld ( 1.000) Andere voorbeelden van transacties Het inkopen van goederen voor geld; Het betalen van openstaande rekeningen; Het ontvangen van geld op de je bankrekening; Het betalen van salarissen; Het afschrijven van investeringen; Het leasen van een nieuwe auto; Het privé betalen van een inkoopfactuur etc. 1

2 Eisen om transacties vast te leggen Bewijs Ruil Brondocument met essentiële feiten, zoals factuur, kassabon, pakbon Meetbaarheid Waarde In welke volgorde werk je? Registreer de verkoopfacturen; Registreer de inkoopfacturen; Verwerk kasmutaties; Verwerk bankmutaties; Boek incidentele posten, zoals afschrijvingen. Waarom deze volgorde? Hoe registreer je transacties? Niet logisch om eerst bankafschriften te verwerken, voordat de facturen zijn geregistreerd. Boekhoudpakket kan ontvangst niet verwerken als betreffende verkoopfactuur nog niet is geregistreerd. Veel foutmeldingen of foutieve boekingen Transacties registreer je op een grootboekrekening ofwel een categorie Bijvoorbeeld: verkoopkosten, autokosten, bank, omzet, debiteuren, crediteuren etc. Maken juiste keuze is uitdagend Foute keuze leidt tot nare consequenties: naheffingen, te veel afgedragen btw Hoe kies je de juiste categorie? Beslisboom Simpele beslisboom helpt Vragen om de juiste (hoofd)categorie te selecteren. Hoofdcategorie voldoende Bijvoorbeeld 4xxx. Daarbinnen keuze vrij Zorgvuldigheid leidt wel tot beter inzicht Komende les in detail 2

3 Typen grootboekrekeningen Bezittingen: vaste activa, vorderingen, liquide middelen Schulden: lang- en kortlopende schulden Eigen vermogen: kapitaal Omzet Kosten Typen grootboekrekeningen Bezittingen, schulden en eigen vermogen zijn permanente grootboekrekeningen van de balans. Omzet en kosten zijn tijdelijke grootboekrekening van de winst- en verliesrekening. Omzet- en kostenrekeningen worden jaarlijks afgesloten en het saldo wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Standaard indeling I.v.m. de rapportages die nodig zijn om verantwoording af te leggen aan eigenaren, schuldeisers en de Belastingdienst. Dit zijn winst- en verliesrekening en de balans. Grootboekrekeningen ingedeeld in groepen die betrekking hebben op deze twee rapportages. Balansrekeningen 0 Vaste activa, eigen vermogen en langlopende schulden 1 Vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden 2 Tussenrekeningen 3 Voorraden Balansrekeningen Indeling wijkt af van de typen grootboekrekeningen. Hoofdcategorie 0 bevat alle bezittingen en schulden met langdurig karakter (>1 jaar). Hoofdcategorieën 1, 2 en 3 bevatten bezittingen en schulden met kortlopend karakter (<1 jaar). Winst- en verliesrekeningen 4 Kostenrekeningen (indirect) 5 Verdeling indirecte kosten 6 Fabricage (kostentoerekening) 7 Kostprijsrekeningen (direct) 8 Omzet rekeningen 9 Financiële baten en lasten 3

4 Dit is het raamwerk voor het gehele boekhoudproces. Wat je bezit minus je schulden = Jouw investering in je onderneming Of in boekhoudtermen: Bezittingen Schulden = Eigen vermogen De bezittingen van je onderneming worden ook wel de bronnen of activa genoemd, zoals handelsvoorraden, banksaldi, kasgelden, machines en gebouwen. Deze bezittingen zijn gefinancierd met je eigen geld (het kapitaal of eigen vermogen) en/of eventuele schulden aan derden (het vreemd vermogen). De schulden van je onderneming zijn bijvoorbeeld leningen van de bank of openstaande rekeningen van leveranciers. Het eigen vermogen of het kapitaal is dus wat over is van je investering, nadat schulden zijn afgetrokken van de bezittingen. Als Colin Coning 500 op een zakelijke rekening stort om Coning Consultancy te beginnen: Colin s bezittingen ( 500) Schulden ( 0) = Colin s eigen vermogen ( 500) Iemand moet de bezittingen (of de bronnen) verstrekken, of wel een leverancier of een eigenaar/aandeelhouder. Daarom is deze formule altijd in balans. Samenstelling verandert in de loop der tijd a.g.v. allerlei activiteiten (transacties), maar de gelijkheid van de formule blijft bestaan. Er treedt dan een verandering op in de formule, Bezittingen Schulden = Eigen vermogen. Dubbel boekhoudsysteem Basisprincipe: iedere transactie heeft twee kanten. Een wijziging op de ene grootboekrekening beïnvloedt altijd een andere grootboekrekening. Bijvoorbeeld: een investering in je onderneming verhoogt het banksaldo aan de ene kant en het eigen vermogen aan de andere kant. wordt vaak op onderstaande manier getoond: Bezittingen = Eigen vermogen + Schulden 4

5 Dubbel boekhoudsysteem Balans Als Colin aan computerapparatuur op rekening koopt bij een leverancier: Colin s bezittingen = Colin s eigen vermogen + Colin s schulden = De balans is afgeleid van deze boekhoudformule. Ongeacht hoeveel grootboekrekeningen worden toegevoegd of het aantal transacties dat plaatsvindt, de bezittingen zijn altijd in balans met het eigen vermogen en de schulden. Waarom altijd in balans? Bezittingen zijn alles wat je onderneming bezit. Het omvat geen mensen, omdat je onderneming geen personeel kan bezitten. Uiteraard moet je onderneming deze bezittingen verwerven. Dat kan door eigen geld te gebruiken of door geleend geld aan te wenden. En omdat je niets voor niets kan krijgen, moeten de bezittingen gelijk zijn aan de schulden plus het eigen vermogen. In de praktijk In de praktijk stellen boekhouders de balans niet na iedere transactie opnieuw op. Zij registreren de toe- en afnames in zogenaamde grootboekrekeningen (categorieën). Een grootboekrekening heeft twee kanten. We registreren toenames aan een kant en afnames aan de andere kant. In de praktijk Grootboekrekening Bank Boekhouders gebruiken de termen debet voor links en credit voor rechts. In zijn eenvoudigste vorm heeft de grootboekrekening de vorm van een T en wordt ook wel T-rekening genoemd. DEBET Beginsaldo Verkoop goederen Lening van de bank Balans Bank CREDIT Inkoop goederen Betaling salarissen

6 Debet of credit Debet of credit Bezittingen = Eigen vermogen + Schulden Toename van bezittingen links van =-teken boek je links (debet). Toename van het eigen vermogen of schulden, rechts van =-teken, boek je rechts (credit). Omzet boek je aan de rechterkant (credit), omdat omzet de winst doet toenemen. Kosten boek je aan de linkerkant (debet). Saldo van omzet en kosten neem je in de balans op bij het eigen vermogen en staat in geval van winst rechts (credit) op de balans onder eigen vermogen. Omzet verhoogt winst (credit) Kosten verlagen winst (debet) Debet of credit DEBET Grootboekrekening CREDIT Toename bezittingen Afname bezittingen Afname eigen vermogen Toename eigen vermogen Afname schulden Toename schulden Afname omzet Toename omzet Toename kosten Afname kosten Journaalposten Journaalpost = manier om een financiële transactie op te schrijven dat de effecten laat zien op de linker en rechter zijde van een grootboekrekening (categorie). Vroeger werd het met de hand opgeschreven in een boek, vandaar het woord journaal. Journaalposten De verkoop van een dienst op rekening leidt aan de ene kant tot een toename van de omzet en aan de andere kant tot een vordering op de klant (toename bezitting). Een contante aankoop van vakboeken zorgt voor een toename van de kosten enerzijds en een afname van de kas anderzijds. Journaalposten Het financial leasen van een nieuwe auto doet de bezittingen toenemen enerzijds en de schulden aan de leasemaatschappij toenemen anderzijds. Als je btw-plichtig bent, dan ontstaat er bij verkoop ook een schuld aan de Belastingdienst en bij inkoop een vordering. 6

7 Journaalposten maken in 3 stappen 1. Stel vast welke van de vijf onderdelen van de balans en winst- en verliesrekening worden beïnvloed door de financiële gebeurtenis. Bezittingen Schulden Eigen vermogen Omzet Kosten Journaalposten maken in 3 stappen 2. Bepaal of de posten toe- of afnemen Bijvoorbeeld: je ontvangt een factuur van een leverancier. Dan nemen de kosten toe, de schuld aan de leverancier neemt toe en de btw-vordering op de belastingdienst neemt toe (bezitting). Journaalposten maken in 3 stappen 3. Maak de boeking: leg de toe- of afname vast op de betreffende grootboekrekeningen (categorieën). Journaalposten altijd in balans! Een boeking moet altijd in balans zijn. Dus het totale debetbedrag is altijd gelijk aan het totale creditbedrag. DEBET Toename bezittingen Grootboekrekening CREDIT Afname bezittingen Afname eigen vermogen Toename eigen vermogen Afname schulden Toename schulden Afname omzet Toename omzet Toename kosten Afname kosten Vier mogelijkheden Bezittingen Kosten Eigen vermogen + Schulden Opbrengsten Voorbeeld journaalpost De verkoopfactuur van 2 televisies van exclusief btw leidt tot de volgende journaalpost. Debet 1200 Debiteuren Credit 8000 Omzet btw hoog Btw verkoop hoog 420 7

8 Voorbeeld journaalpost Voorbeeld journaalpost De contante aankoop van de vakboeken van 100 resulteert in de volgende journaalpost. Debet 4932 Vakliteratuur Btw inkoop hoog 21 Credit 1000 Kas 121 De aanschaf van de nieuwe auto via de financial lease constructie zorgt voor de volgende journaalpost. Debet 0250 Auto s Credit 0820 Financial lease Goed nieuws! Je mag dit allemaal vergeten! Je hoeft maar 1 kant te boeken Boekhoudpakketten verzorgen de andere kant plus de btw Twee niveaus van registratie 1. Grootboek: hoofdposten op balans en winst- en verliesrekening (debiteuren, kas, bank, omzet, kosten) 2. Dagboek: detailmutaties, welke verkopen in inkopen, betalingen en ontvangsten 5 dagboeken 1. Verkoopboek: verkopen op rekening; 2. Inkoopboek: inkopen op rekening; 3. Bankboek: ontvangsten en uitgaven per bank; 4. Kasboek: ontvangsten en uitgaven per kas; 5. Memoriaalboek: incidenteel voorkomende posten, zoals afschrijvingen. In de volgende presentatie Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen verwerken Bankafschriften verwerken Kasmutaties verwerken Incidentele posten boeken 8

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Handleiding Handmatig boekhouden

Handleiding Handmatig boekhouden Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Handmatig boekhouden Branche Uitgevers 1 Branche Uitgevers 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Opzet Hieronder worden eerst enige algemene opmerkingen gemaakt over boekhouden en het Minipak Boekhoudprogramma. Daarna is de volgorde van de onderwerpen die welke

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA Dit antwoordenboek

Nadere informatie

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7.

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7. De openingsbalans stap voor stap uitgelegd In het onderstaande schema zie je een voorbeeld van een complete openingsbalans. In de volgende schema s wordt de openingsbalans per onderwerp uitgelegd. C >

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus CURSUS VOOR PENNINGMEESTERS Oktober 2004 Inhoud Inhoud 2 1 Doel en opzet van de cursus 2 2 Financiële stukken bij een subsidieaanvraag 4 2.1 Begroting en resultatenrekening 4 2.1.1 Begroting 4 2.1.2 Dekkingsplan

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

Mill7 basiscursus boekhouden

Mill7 basiscursus boekhouden Mill7 basiscursus boekhouden 1.1 Start menu Mill7 wordt gestart vanuit het windows Start menu, in het submenu Programma's staat de map Mill7. Tip: Door op de help toets F1 te drukken kunt u online hulp

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding boekhouding Versie 0.2 augustus 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het boeken van crediteurenfacturen... 4 2.1 Het boeken van de factuur op een nieuwe relatie... 4 2.2 Het boeken van

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren

Nadere informatie

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten Bedrijfseconomie voor de manager mei / juni 2012 1 Indeling: Inleiding - Helicopterview Hoofdstuk 1 - Rol van bedrijfseconomie

Nadere informatie

Basis cursus imuis Online

Basis cursus imuis Online Basis cursus imuis Online Financieel Debiteuren Crediteuren - Grootboek Cursus imuis Online Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Documentatie... 4 1.1.1 Opstarten van de helpfunctie... 4

Nadere informatie

Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 201501C

Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 201501C BoekineX Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 201501C Vragen of opmerkingen? (ideeën of aanpassingen?) Neem eens een kijkje op de website : www.boekinex.nl

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138)

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) instructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) pi.cba05.4.v1 ECABO, 1 september 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

40 ONMISBARE BOEKHOUDTIPS

40 ONMISBARE BOEKHOUDTIPS Exact Online 40 ONMISBARE BOEKHOUDTIPS Laat de cijfers voor je werken www.exactonline.nl INHOUD 1 Haal haal meer uit je boekhouding 4 2 Kies een boekhoudpakket 6 3 De 40 boekhoudtips 10 4 Samengevat 12

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Simon van Haerlemstraat 17 1962 VB Heemskerk tel.: 0251-236 733 fax: 084-2220 789 e-mail: info@mt-support.nl internet: www.mt-support.nl Versiedatum: 8 april 2004

Nadere informatie