Module POH SOMATIEK 2013 (Behorende bij de Huisartsenovereenkomst 2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Module POH SOMATIEK 2013 (Behorende bij de Huisartsenovereenkomst 2013)"

Transcriptie

1 Module POH SOMATIEK 2013 (Behorende bij de Huisartsenovereenkomst 2013) Jaartarief Kwartaaltarief Declaratiecode afhankelijk van populatie afhankelijk van populatie Achmea Doel module De Module Praktijkondersteuning Huisartsen Somatiek (POH-S) heeft als doel het bevorderen van taakdelegatie en het verbeteren van de kwaliteit van de huisartsenzorg. 2.1 Nieuwe manier van bekostigen POH-S Achmea introduceert met ingang van 1 januari 2013 een nieuwe manier om de hoogte van het moduletarief POH-S te berekenen. Achmea wil een transparante financiering waarbij rekening wordt gehouden met de populatie chronische patiënten van de huisarts. Deze nieuwe manier van financieren houdt in dat huisartsen met een relatief zware populatie chronische patiënten een hoger tarief kunnen krijgen voor de POH-S dan huisartsen met een relatief gezonde populatie. Iedere huisarts met POH-S krijgt een basisbedrag van 3,- per ingeschreven patiënt per jaar voor inzet van de POH-S. Bovenop de 3,- ontvangt de huisarts financiering op grond van het aantal chronisch zieken en ouderen in de praktijk. Een huisarts met veel chronisch zieken en ouderen zal daardoor een hoger tarief krijgen dan een huisarts met een relatief gezonde populatie. De huisarts geeft hiervoor bij het afsluiten van het contract in de digitale portal van Achmea aan op grond van de criteria genoemd in 3.2 hoeveel patiënten de praktijk heeft met: (pre)diabetes, COPD, VRM, Astma, en En hoeveel patiënten ouder zijn dan 75 jaar. Op grond hiervan berekent Achmea het moduletarief. De huisarts hoeft hier verder niets voor te doen. LET OP! OVERGANGSJAAR 2013 De nieuwe wijze van bekostigen van de POH-S heeft geen negatieve gevolgen voor het POH-S tarief voor Indien een huisarts op grond van de zwaarte van de populatie op een lager tarief uitkomt dan in 2012, blijft het POH-S tarief van 2012 gelden. In 2014 gelden voor alle huisartsen de nieuwe tarieven die gebaseerd zijn op de patiëntenopbouw van de praktijk. Als de huisarts op grond van de omvang van de chronische patiëntenpopulatie op een hoger tarief uitkomt dan in 2012, krijgt de huisarts in 2013 dit tarief als de huisarts hiervoor extra POH-S in dienst neemt (zie hiervoor 7. Aanvragen van de module). LET OP! HUISARTSEN DIE DEELNEMEN AAN GEZ module en KETENZORG Bij het afsluiten van het contract wordt u voor DM2, COPD en VRM gevraagd of u deelneemt aan een ketenzorgprogramma gefinancierd door een GEZ module, koptarief, koptarief+ of integraal tarief. Het kan zijn dat u nog niet weet welk contract uw zorggroep met Achmea heeft afgesloten. Achmea verzoekt u, uw zorggroep te vragen welke tariefafspraak van toepassing is. Indien de zorggroep nog met Achmea in gesprek is, verzoeken wij u te wachten met het sluiten van de overeenkomst voor huisartsenzorg tot duidelijk is welk contract de zorggroep heeft afgesloten, omdat dit van invloed is op de hoogte van het POH-S tarief. 2.2 Waarom een nieuwe manier van bekostigen? Voor 2011 werd de POH-S gefinancierd met een vaste opslag op het inschrijftarief per patiënt en werd de rest gedeclareerd als consulten en visites. De minister van VWS heeft met ingang van 1 januari 2011 de financiering van de POH-Somatiek gewijzigd in een opslagtarief op het inschrijftarief. Het declareren van consulten door de POH-S is daardoor niet meer mogelijk. Achmea heeft met ingang van 2011 (individuele) moduletarieven vastgesteld op grond van de formatie van elke huisarts en op dit moduletarief werd een gedeeltelijke afslag gedaan voor chronische zorg die via integrale bekostiging (integraal tarief) werd gefinancierd. Op deze tarieven kon uitbreiding worden aangevraagd. Deze uitbreidingsverzoeken zijn voor huisartsen arbeidsintensief en daarnaast is het voor Achmea moeilijk een goede inschatting te maken of de

2 gewenste uitbreiding noodzakelijk is. De huidige financiering is niet transparant, kent dubbele financiering en er is geen directe relatie met de zwaarte van de populatie van de huisarts. Achmea wil een transparante financiering waarbij rekening wordt gehouden met de zwaarte van de populatie van chronische patiënten van de huisarts. Dit betekent dat we naar een betere verdeelsleutel gezocht hebben, zodat ook praktijken die nu nog weinig of geen POH-er in dienst hebben hier ruimte voor krijgen. Deze nieuwe manier van financieren houdt in dat huisartsen met een relatief zware populatie een hoger tarief kunnen krijgen voor de POH-S dan huisartsen met een relatief gezonde populatie. 3.1 Uitgangspunten van de POH-S regeling 2013 Voor het bepalen van het tarief geeft de huisarts bij het sluiten van de overeenkomst het aantal chronische patiënten en ouderen in de praktijk op in de digitale portel van Achmea. De criteria voor de patiënten worden genoemd onder 3.2. Op grond hiervan berekent Achmea het tarief. Dit tarief is als volgt opgebouwd: Tariefopbouw POH-S en praktijkmanagement Diabetes COPD VRM Astma Kwetsbare ouderen Praktijkmanager Basis OPTIONEEL 1,60 VAST 3,- A. Basis van 3,- De basis van het moduletarief is 3,-. Iedere huisarts met POH-S krijgt een basisbedrag van 3,- per ingeschreven patiënt per jaar voor inzet van de POH-S. B. Aantal chronische patiënten en kwetsbare ouderen Bovenop de 3,- ontvangt de huisarts financiering op grond van het aantal chronisch zieken en ouderen in de praktijk. Een huisarts met veel chronisch zieken en ouderen zal daardoor een hoger tarief krijgen dan een huisarts met een relatief gezonde populatie. De in- en exclusiecriteria van de chronische patiënten zijn beschreven onder 3.2. Voor kwetsbare ouderen geldt dat de module kwetsbare ouderen moet zijn afgesloten. Bij het sluiten van de overeenkomst geeft de huisarts het aantal patiënten op. Achmea berekent vervolgens het tarief. Achmea doet dit op grond van het aantal opgegeven patiënten te vermenigvuldigen met het aantal minuten per jaar dat een POH-S naar verwachting gemiddeld aan zorg levert per patiëntengroep en het uurtarief van de POH-S ( 47). De berekening van het uurtarief van de POH-S en enkele voorbeelden vindt u op onder downloads. In onderstaand schema is het aantal minuten weergegeven waar Achmea mee rekent voor het bepalen van de hoogte van het tarief. Het verwacht aantal gemiddelde minuten per jaar per patiënt is tot stand gekomen op grond van consultatie met huisartsen en de medisch adviseur van Achmea.

3 Huisartsen zonder ketenzorg Huisartsen die de GEZ module ontvangen of ketenzorg met koptarief zijn overeengekomen Huisartsen die Integraal tarief of koptarief+ zijn overeengekomen Prediabeten 40 minuten 40 minuten 40 minuten DM 2 80 minuten 120 minuten NVT COPD 70 minuten 120 minuten NVT Astma 40 minuten 40 minuten 40 minuten VRM In 2013 niet mogelijk 55 minuten NVT Kwetsbare ouderen 60 minuten 60 minuten 60 minuten Waarom meer tijdsinzet bij GEZ module en ketenzorg dan bij reguliere zorg? Een ketenzorgprogramma kenmerkt zich door een programmatische aanpak van zorg. In vergelijking met reguliere zorg zijn er bij de GEZmodule en ketenzorg afspraken gemaakt over een pro-actieve aanpak en om te komen to meer samenhang in de zorg. Hierbij is monitoring (aanlevering datasets) en het verbeteren van de zorg een belangrijk onderdeel van het contract. Dit alles vraagt een extra tijdsinvestering van de praktijkondersteuner en hebben we vertaald in ruimere minuten per patiënt. Achmea streeft ernaar dat ook de reguliere huisarts in 2014 de kwaliteit van zorg voor chronische groepen in kaart brengt. Patiënten van de huisarts die vallen onder bovenstaande inclusiecriteria voor DM of COPD, en die via een integraal tarief of koptarief+ worden betaald, tellen niet mee voor de POH S module. De financiering van de zorg die deze patiënten ontvangen, wordt betaald via het integrale tarief of het koptarief+. Bij een koptarief of GEZ-module vindt de financiering van POH-S via deze module plaats. C. Praktijkmanagement Bij een huisarts die in 2012 op grond van de Module Innovatieproject 2012 een praktijkmanager heeft gedeclareerd, wordt er 1,60 bij het moduletarief opgeteld. De praktijkmanager biedt structurele ondersteuning binnen de administratieve en organisatorische kant van de huisartsenpraktijk. De praktijkmanager stuurt en adviseert binnen de huisartsenpraktijk op verschillende gebieden, zoals boekhouding, declaratieadministratie, personeelszaken en ICT en zorgt dat deze adviezen ook operationeel uitgevoerd worden. De praktijkmanager neemt de uitvoerende en controlerende taken uit handen van de huisarts. De taken van een praktijkmanager kunnen worden uitgevoerd door een POH-S, maar dat is voor het ontvangen van de 1,60 niet noodzakelijk. De taken kunnen ook worden uitgevoerd door een speciaal voor die taak aangesteld persoon (niet de huisarts zelf). Ook huisartsen die deelnemen aan een GEZ of waarbij de zorg van chronische patiënten wordt gefinancierd via een integraal tarief, het koptarief+ of koptarief kunnen in deze module extra financiering krijgen voor de praktijkmanager. Voorwaarde is wel dat de praktijkmanager HBO werk- en denkniveau heeft en een opleiding volgt of heeft die gericht is op management. LET OP: Overgangsregeling financiering praktijkmanagement Achmea stimuleert praktijkmanagement door een tegemoetkoming in de kosten te geven. Dit werd voorheen gefinancierd via de Module Innovatieproject. Voor huisartsen die in 2012 via de Module Innovatieproject 1,60 hebben ontvangen voor een praktijkmanager en geen POH-S in dienst hebben in 2013 vervalt de mogelijkheid om de tegemoetkoming voor praktijkmanagement van 1,60 te declareren. Dit betekent dat als u geen POH-S heeft, u in 2013 geen 1,60 voor praktijkmanagement kunt ontvangen. Om de kwaliteit voor chronische zorg te behouden en nog verder te verbeteren, wil Achmea dat er een POH-S in de praktijk werkzaam is alvorens een manager in dienst treedt. Bij Huisartsen, die in 2013 een praktijkmanager in dienst hebben die aan de voorwaarden gesteld aan de praktijkmanager voldoet, wordt de 1,60 opgeteld bij het POH-S tarief van het jaar Criteria voor de patiënten De huisarts vult bij het afsluiten van het contract met Achmea het aantal patiënten in de praktijk in de digitale portal in. Op grond hiervan berekent Achmea de hoogte van het tarief. Hieronder wordt omschreven welke patiënten de huisarts kan opgeven.

4 Prediabetes Patiënten met gestoorde glucosetolerantie (prediabetes), (nog) zonder diagnose diabetes mellitus type 2. Diabetes Mellitus type 2 Patiënten met diagnose diabetes mellitus type 2. Patiënten met zwangerschapsdiabetes. Patiënten die vallen onder integraal tarief of koptarief+. COPD Patiënten met de diagnose COPD en met een lichte of matige ziektelast. Patiënten die vallen onder integraal tarief of koptarief+. De zorgstandaard maakt onderscheid in COPD met een lichte, matige of ernstige ziektelast. Alleen patiënten met een lichte en matige ziektelast worden behandeld door de POH-S. Voor patiënten met een ernstige ziektelast geldt dat evaluatie en zo nodig intensieve begeleiding in de tweede of derde lijn noodzakelijk is. Voor een beschrijving van de verschillende ziektelasten verwijzen we u naar de zorgstandaard COPD. VRM Huisarts neemt deel aan GEZ module of heeft ketenzorgcontract VRM met koptarief (zie onder 4.3) en heeft dus met Achmea specifieke afspraken gemaakt over deze groep. De inclusiecriteria daarvoor zijn: Patiënt is opgenomen in het programma en in zorg. Hoofdbehandelaarschap van de patiënt ligt bijde huisarts. Patiënt heeft: - óf een HVZ doorgemaakt. - óf valt op basis van de risicotabel (10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ voor patiënten zonder HVZ) in de rode risicocategorie. Hierbij geldt de leeftijdsgrens van 40 jaar. - óf valt op basis van de risicotabel (10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ voor patiënten zonder HVZ) in de gele risicocategorie. Hierbij geldt de leeftijdsgrens van 40 jaar. Patiënt is prediabeet of heeftdiabetes mellitus type 2. Patiënten die (pre)diabetes hebben, kunt u niet ook voor VRM opgeven. Dat houdt dus in dat u een patiënt die zowel diabetes heeft als VRM, alleen bij diabetes opgeeft. Astma Patiënten die ondersteund worden met chronische inhalatiemedicatie. Patiënten die u voor COPD opgeeft, kunt u niet ook voor astma opgeven. Dat houdt dus in dat u een patiënt die zowel astma heeft als COPD, alleen bij COPD opgeeft.

5 Kwetsbare ouderen (incl. dementie) Alleen aan te vragen indien de Module Kwetsbare Ouderenzorg wordt uitgevoerd binnen de praktijk. LET OP! Aangezien de tweejarige Module Kwetsbare Ouderen in 2012 is gestart, en helaas nog niet veel is ingezet, kan het zijn dat de omvang van de groep kwetsbare ouderen nog niet in kaart is. Daarom vragen wij het aantal patiënten in de praktijk ouder dan 75 jaar op te geven. Naar verwachting is hiervan maximaal 20% kwetsbaar. Het uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van het tarief is dus 20% van het aantal patiënten dat ouder is 75. Zo snel mogelijk zal hier het werkelijke aantal kwetsbare ouderen van de praktijk als uitgangspunt gaan gelden. Achmea kiest er bewust voor geen exclusiecriteria op te nemen. Indien een oudere boven de 75 is en bijvoorbeeld ook diabetes heeft, telt deze oudere zowel hier als bij diabetes mee. 4. ANDERE TAKEN VAN DE POH-S 4.1 De POH-S en M&I verrichtingen De M&I verrichtingen ( lijst) uitgevoerd door de POH-S kunnen worden gedeclareerd, met uitzondering van onderstaande verrichtingen. Onderstaande verrichtingen kunnen niet door de POH-S kunnen worden gedeclareerd! POH-S via module POH-S die ketenzorg levert koptarief+ of integraal tarief Diabetes begeleiding Diabetes begeleiding Diabetes instellen op insuline Diabetes instellen op insuline COPD- gestructureerde zorg COPD- longfunctiemeting Voor die patiënten die in zorg zijn. COPD- gestructureerde zorg Overige zorgtaken van de POH-S Naast de genoemde chronische groepen levert de POH-S een belangrijke bijdrage aan de gewenste taakdelegatie in de huisartsenzorg. Daarbij is er bij huisartsen een grote variatie, waarbij de POH-S wordt ingezet voor patiënten met obesitas, het geven van preconceptueel en anticonceptieadvies, osteoporose, incontinentieproblemen, oncologie, wondverzorging, crisissituaties in een verzorgingstehuis enzovoort. Achmea vindt deze taken van de POH-S belangrijk en wil met de nieuwe berekeningssystematiek ook niet suggereren dat deze taken niet door de POH-S zouden moeten worden verleend. Veelal vindt de financiering van deze taken echter plaats zoals via M&I verrichtingen. Indien de huisarts van mening is dat de taken die de POH-S uitvoert niet op een andere wijze worden gefinancierd, terwijl het hier wel gaat om zorg die noodzakelijk is voor het bieden van goede huisartsenzorg, heeft Achmea hiervoor de mogelijkheid via de Module Kwaliteit&Innovatie. Bij deze module kan ten behoeve van kwaliteit en of innovatie voor twee jaar extra financiering worden aangevraagd. Na deze twee jaar wordt de uitkomst samen met Achmea geëvalueerd en kan het moduletarief van de POH-S structureel worden verhoogd. Op deze wijze wil Achmea uiteindelijk de kwaliteit en doelmatigheid van de huisartsenzorg vergroten. 4.3 VRM Zoals hierboven bij 3.2 is aangegeven, telt voor het bepalen van de hoogte van het tarief het aantal VRM patiënten voor huisartsen die niet meedoen met VRM ketenzorgovereenkomst of een GEZ module niet mee voor het bepalen van de hoogte van het tarief van de POH-S. Dit betekent niet dat Achmea van mening is dat de zorg voor VRM-patiënten niet bij de huisarts thuishoort. Wel is Achmea van mening dat op dit moment nog onvoldoende is uitgekristalliseerd welke inclusiecriteria zouden moeten gelden voor deze groep. Indien wij op dezelfde wijze als voor de andere chronische groepen het aantal VRM patiënten als uitgangspunt zouden nemen, zou dat zonder eenduidige inclusiecriteria kunnen leiden tot het includeren van 25% van de populatie van de huisartsenpraktijk. Dit zou leiden tot een enorme kostenstijging en het overschrijden van het

6 Budgettair Kader Zorg huisartsen. Om die reden heeft Achmea deze groep voor 2013 uitgesloten voor het bepalen van het moduletarief. Wel is er bij het basisbedrag van 3,- rekening mee gehouden dat dit deels wordt ingezet voor patiënten met VRM. In 2013 gaat Achmea samen met medisch adviseurs en huisartsen bekijken of, en zo ja op welke wijze VRM kan worden opgenomen in deze module. Aangezien in het jaar 2013 het tarief voor de POH-S niet wordt verlaagd, leidt dit niet tot een tekort aan financiering voor de zorg die de POH-S verleent aan deze patiëntengroep. 5. VOORWAARDEN MODULE 5.1 Voorwaarden ten aanzien van de praktijk(en): De module POH-S is eveneens van toepassing op gezondheidscentra met huisartsen in loondienst. Als in deze modulebeschrijving wordt gesproken over huisartsenpraktijk of huisarts wordt ook een samenwerkingsverband (van huisartsenpraktijken) of gezondheidscentrum bedoeld. Binnen de huisartsenpraktijk is per normpraktijk minimaal 0,8 FTE assistente in dienst. Het is niet de bedoeling dat de POH-S activiteiten overneemt die tot het takenpakket van de assistente behoren. Alle huisartsen hebben een ondertekende Huisartsenovereenkomst 2013 met Achmea. 5.2 Voorwaarden ten aanzien van het werkgeverschap De POH-S is in dienst van de huisartsenpraktijk of het samenwerkingsverband of wordt gedetacheerd vanuit een instelling. Indien sprake is van een samenwerkingsverband is schriftelijk vastgelegd hoe de uren van de POH-S verdeeld worden over de deelnemende huisartsen, welke taken de POH-S uitvoert voor de deelnemende huisartsen, hoe het formele werkgeverschap en de functionele aansturing van de POH-S is geregeld en op welke wijze er wordt afgestemd met de huisarts, overige zorgverleners zoals in de tweede lijn en, indien deze in dienst is, de POH-GGZ. 5.3 Voorwaarden ten aanzien van de praktijkondersteuning: De POH-S heeft een erkende HBO-opleiding of volgt een erkende HBO-opleiding tot POH-S. Indien de POH-S staat ingeschreven voor deze opleiding, maar er nog niet gestart kan worden met de opleiding, wordt overleg met Achmea gevoerd. De POH-S volgt periodiek nascholing ten aanzien van zijn of haar werkzaamheden en neemt deel aan intervisie- en (netwerk)bijeenkomsten in de regio. Indien de POH-S tijdelijk of blijvend geen werkzaamheden meer uitoefent (wegens ziekte, zwangerschap, uitdiensttreding of overlijden), zorgt de huisartsenpraktijk voor vervanging of opvolging. Indien dit niet lukt, wordt verwacht dat dit binnen twee maanden bij Achmea gemeld wordt. Over de periode dat de huisartsenpraktijk geen of slechts gedeeltelijke vervanging of opvolging realiseert, en het aantal uren dat de POH-S wordt ingezet, lager uitkomt, wordt de opslag op het inschrijftarief niet uitbetaald of wordt het tarief aangepast. 5.4 Voorwaarden voor de registratie door de POH-S Om de kwaliteit van zorg meer transparant te maken en om uitkomsten te meten, is het noodzakelijk dat er goed wordt geregistreerd. Aan de registratie worden de volgende voorwaarden gesteld: De POH-S werkt in het HIS van de huisarts en volgt hierbij de NHG-richtlijn ADEPD-registeren. De POH-S codeert dus onder andere de episodes met een ICPC-code op de E-regel. 6. VERANTWOORDING EN CONTROLE De materiële controle op de module is gericht op de rechtmatigheid en op de doelmatigheid van gedeclareerde zorg. Om de administratieve lasten voor de huisarts te verlichten, is het niet noodzakelijk dat de huisartsenpraktijk jaarlijks een jaarverslag indient bij Achmea. Wel zal Achmea de gedeclareerde gelden conform deze module meenemen in een materiële controle. Deze controle houdt onder andere in dat Achmea jaarlijks steekproefsgewijs 10% van de praktijken zal verzoeken jaaropgaven van de betreffende POH-S en assistentes te overleggen over de afgelopen 2 jaar. Daarnaast zal jaarlijks op grond van onze declaratiegegevens het aantal opgegeven chronische patiënten en kwetsbare ouderen worden gecontroleerd. 7. AANVRAGEN VAN DE MODULE Nieuwe aanvragen Voor huisartsenpraktijken die in 2012 geen overeenkomst POH-S hadden en in 2013 de module POH-S willen aanvragen geldt dat de hoogte van het tarief wordt bepaald door de voorwaarden zoals gesteld in deze module en geldt de volgende procedure:

7 De ROS begeleidt de huisartsenpraktijk(en) of het samenwerkingsverband bij het opzetten van het plan van aanpak van de POH-S. De huisartsenpraktijk heeft een praktijkanalyse uitgevoerd. De resultaten en eventuele verbeterpunten van de praktijkanalyse worden opgenomen in het plan van aanpak. Tevens beschrijft het plan van aanpak hoe aan de andere gestelde voorwaarden wordt voldaan. Het plan van aanpak wordt beoordeeld door de ROS die een advies aan Achmea zal geven. De deelnemende huisarts of huisartsen (inclusief AGB-code) ondertekenen het plan van aanpak waarna het ter beoordeling aan Achmea wordt voorgelegd. Het indienen van het plan van aanpak bij Achmea inclusief het advies van de ROS geldt als aanvraag van de module POH-S. Het ingediende plan van aanpak voorzien van de datum van ingang geldt als aanvraag. Een format van het plan van aanpak kunt u verkrijgen bij uw ROS. Voortzetten van de module De nieuwe wijze van bekostigen heeft geen negatieve gevolgen voor het tarief voor Indien een huisarts op grond van de zwaarte van de populatie op een lager tarief uitkomt dan in 2012, blijft het POH-S tarief van 2012 gelden. De voorwaarde is wel dat het aantal patiënten wordt opgegeven in de digitale portal van Achmea. Na het sluiten van het contract in de digitale portal, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht van Achmea met de hoogte van uw tarief. In deze brief staat of u op grond van onze berekening op een hoger of een lager tarief bent uitgekomen. Voor huisartsen die op een lager tarief zijn uitgekomen, verandert er in 2013 niets. Huisartsen die op grond van de berekening door Achmea op een hoger tarief uitkomen dan in 2012 kunnen meer uren POH-S in dienst nemen. Na het overleggen van de arbeidsovereenkomsten wordt het hogere tarief vergoed. 8. LOOPTIJD VAN DE MODULE De module wordt aangegaan voor de periode van maximaal 1 jaar en eindigt per 31 december van het jaar waarop de module betrekking heeft. 9. DECLAREREN VAN DE MODULE Indien u start met de POH-S kunt u, na schriftelijke goedkeuring van Achmea, de module POH-S het eerstvolgende kwartaal volgend op datum waarop de POH-S met de werkzaamheden is gestart declareren. De huisarts meldt bij Achmea per via de ingangsdatum van de overeenkomst op basis waarvan de POH-S werkzaam is (arbeidsovereenkomst of detacheringsovereenkomst). In het portaal kunt u de praktijkgegevens invullen in het format voor de berekening van het tarief voor de POH-S Achmea stuurt vervolgens een bevestiging met het modulebedrag. Indien u al de module POH-S afneemt, kunt u in het portaal de praktijkgegevens invullen in het format voor de berekening van het tarief voor de POH-S Achmea stuurt vervolgens een bevestiging met het modulebedrag. Let op: om alle berekeningen te kunnen doorvoeren en u een correcte bevestigingsbrief te sturen, kunt u in het eerste kwartaal van 2013 hetzelfde tarief declareren als in het laatste kwartaal van Het tarief voor 2013 zoals opgenomen in de bevestigingsbrief gaat in per 1 april 2013.

1. Start nieuwe POH-S S module. 2. Continueren POH-S S module. 1 Dit wijkt af van het voorschrift zoals opgenomen in de LHV-declareerwijzer.

1. Start nieuwe POH-S S module. 2. Continueren POH-S S module. 1 Dit wijkt af van het voorschrift zoals opgenomen in de LHV-declareerwijzer. Bijlage 12 POH-S module 2016-2018 Vorig jaar is het nieuwe bekostigingssysteem voor huisartsen ingevoerd. Menzis heeft toen aangegeven meer tijd nodig te hebben om de huidige POH-S financiering beter aan

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

VGZ Beleid Module POH-S 2013

VGZ Beleid Module POH-S 2013 VGZ Beleid Module POH-S 2013 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving van de patiënt plaatsvindt. Voor

Nadere informatie

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 11 POH- S module 2016-2018 Per 2016 zijn we gestart met een driejarig beleid. Met dit driejarig beleid, bieden we duidelijkheid

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

2. Consulttarief voor de POH-er (code t/m 12106), behalve voor de 45%/AIV contracten POH (zie hierboven).

2. Consulttarief voor de POH-er (code t/m 12106), behalve voor de 45%/AIV contracten POH (zie hierboven). Module POH Doel van de module POH De module POH is bestemd om taakdelegatie te bevorderen in de huisartsenpraktijk. Het is tevens een middel de werkdruk van huisartsen te verminderen, de samenwerking tussen

Nadere informatie

BIJLAGEN Huisartsenovereenkomst 2015

BIJLAGEN Huisartsenovereenkomst 2015 BIJLAGEN Huisartsenovereenkomst 2015 Inhoudsopgave I. Algemeen Vertrouwen en controle Looptijd II. Vergoedingen POH-S POH-GGZ III. Prestaties Kwetsbare ouderen in beeld Doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen

Nadere informatie

BIJLAGEN Huisartsenovereenkomst 2015

BIJLAGEN Huisartsenovereenkomst 2015 BIJLAGEN Huisartsenovereenkomst 2015 Inhoudsopgave I. Algemeen Vertrouwen en controle Looptijd II. Vergoedingen POH-S POH-GGZ III. Prestaties Kwetsbare ouderen in beeld Doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen

Nadere informatie

ZORGINKOOPBELEID MENZIS. POH-S Module

ZORGINKOOPBELEID MENZIS. POH-S Module ZORGINKOOPBELEID MENZIS POH-S Module 2013 en 2014 1. Inleiding Het Zorginkoopbeleid Menzis POH-S Module 2013 en 2014, hierna: het Zorginkoopbeleid POH-S, van Menzis betreft een beschrijving van de POH-S

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Datum Doorkiesnummer Behandeld door «ZV_SC_SIGNEDON 088 222 40 40 Zorginkoop Huisartsenzorg

Datum Doorkiesnummer Behandeld door «ZV_SC_SIGNEDON 088 222 40 40 Zorginkoop Huisartsenzorg «CM_USER_LONGTITLE» «CM_USER_FULLNAME» «CM_PRACTICE_STREET» «CM_PRACTICE_NUMBER»«CM_PRACTICE_ EXTRA» «CM_PRACTICE_ZIPCODE» «CM_PRACTICE_CITY» Postbus 640 7500 AP ENSCHEDE www.menzis.nl/huisarts Zorgverlenernummer:

Nadere informatie

Welke HIS gegevens heeft u nodig voor het afsluiten van uw huisartsenovereenkomst 2015?

Welke HIS gegevens heeft u nodig voor het afsluiten van uw huisartsenovereenkomst 2015? Welke HIS gegevens heeft u nodig voor het afsluiten van uw huisartsenovereenkomst 2015? AANTAL PATIENTEN IN DE PRAKTIJK Indien er sprake is van een volmacht, vult u dan het totaal aantal patiënten van

Nadere informatie

Module Praktijkmanagement (14978)

Module Praktijkmanagement (14978) Module Praktijkmanagement (14978) (pilot periode 2014) Achtergrond Toename van zorg voor ouderen en chronisch zieken, de hervorming van de langdurige zorg en de GGZ, de transitie van de jeugdzorg en substitutie

Nadere informatie

Handleiding contracteerproces Huisartsenzorg 2015-2016

Handleiding contracteerproces Huisartsenzorg 2015-2016 Handleiding contracteerproces Huisartsenzorg 2015-2016 Door middel van deze handleiding nemen we u stapsgewijs mee in het vullen van uw digitale overeenkomst. Neem de handleiding goed door tijdens uw voorbereiding,

Nadere informatie

Inkoop Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016

Inkoop Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Inkoop Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 4-11-2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. De nieuwe financiering op hoofdlijnen 2. Wat betekent het voor u 2.1 Segment 1 M&I verrichtingen 2.2 Segment

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Bijlage 10 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 10 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 10 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 10 Praktijkmanagement 2017 Inleiding Menzis is van mening dat het structureel financieren en borgen van praktijkmanagement

Nadere informatie

HANDLEIDING REKENMODEL POH-GGZ. Versie 7, januari 2013

HANDLEIDING REKENMODEL POH-GGZ. Versie 7, januari 2013 HANDLEIDING REKENMODEL POH-GGZ Versie 7, januari 2013 Colofon Het Rekenmodel POH-GGZ en de bijbehorende handleiding zijn producten van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Landelijke Huisartsen Vereniging

Nadere informatie

Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Versie 1 september 2016

Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Versie 1 september 2016 Bijlage 1 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 1 POH-GGZ 2017 Inleiding Menzis vindt het van belang om ook voor 2017 afspraken over de inzet van de POH-GGZ te maken. Hiermee

Nadere informatie

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3 Algemeen Om richting te geven aan de invulling van uitkomstbekostiging zijn op landelijk niveau separate deelprestaties geformuleerd voor een aantal domeinen

Nadere informatie

Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts Menzis 2013-2014

Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts Menzis 2013-2014 Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts Menzis 2013-2014 Deel I. De huisarts/samenwerkingsverband: Naam huisarts : «CM_USER_LONGTITLE» «CM_USER_FULLNAME» Praktijkadres : «CM_PRACTICE_STREET»

Nadere informatie

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 2018 Inleiding Ouderen blijven langer thuis wonen en dat leidt tot een grotere druk op de huisarts. Bovendien is door de stelselwijziging meer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage 11. Inleiding. 1. De nieuwe financiering op hoofdlijnen. 2. Wat betekent het voor u

Inhoudsopgave. Bijlage 11. Inleiding. 1. De nieuwe financiering op hoofdlijnen. 2. Wat betekent het voor u Inkoop Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. De nieuwe financiering op hoofdlijnen 2. Wat betekent het voor u 2.1 Segment 1 M&I verrichtingen 2.2 Segment 2 Ketenzorg

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg

Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg Dit format is een samenvatting van een contract tussen preferente zorgverzekeraar en een zorgaanbieder

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

LHV analyse van de NZa-beleidsregel en Tariefbeschikking 2015 voor Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

LHV analyse van de NZa-beleidsregel en Tariefbeschikking 2015 voor Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg LHV analyse van de NZa-beleidsregel en Tariefbeschikking 2015 voor Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Op 15 juli jl. heeft de NZa de Tariefbeschikking 2015 en de bijbehorende beleidsregel huisartsenzorg

Nadere informatie

Code Omschrijving Tarief Inschrijftarieven Consulten en verrichtingen huisarts Consulten en verrichtingen POH-GGZ

Code Omschrijving Tarief Inschrijftarieven Consulten en verrichtingen huisarts Consulten en verrichtingen POH-GGZ Code Omschrijving Inschrijftarieven 11000 Inschrijving verzekerden tot 65 jaar niet woonachtig in een opslagwijk 14,75 11100 Inschrijving verzekerden van 65 jaar tot 75 jaar niet woonachtig in een opslagwijk

Nadere informatie

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg Wie van jullie is er onderdeel van een zorggroep? Archiatros Begrippen Effect op de POH Tips voor de POH Archiatros Facilitaire dienstverlener met name

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Inkoopdocument Huisartsenzorg (vergoeding en prestaties)

Inkoopdocument Huisartsenzorg (vergoeding en prestaties) Inkoopdocument Huisartsenzorg 2016-2017 (vergoeding en prestaties) Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen 1.0 14 oktober 2015 Eerste versie 2.0 19 oktober 2015 SMR voorwaarden toegevoegd 3.0 22 oktober

Nadere informatie

Aanvraag overeenkomst POH-GGZ 2015

Aanvraag overeenkomst POH-GGZ 2015 Aanvraag overeenkomst POH-GGZ 2015 U verzoekt volgens de bepalingen van de overeenkomst Vrijgevestigd huisarts de module POH-GGZ toe te voegen aan deze overeenkomst. 1. De aanvrager is Individuele huisarts

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) 2014 D0085-201310

Beleid Coöperatie VGZ. Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) 2014 D0085-201310 Beleid Coöperatie VGZ Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) 2014 D0085-201310 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Wie worden gecontracteerd voor de module POH-GGZ 4 3. Voorwaarden voor een overeenkomst

Nadere informatie

Rekenmodel voor integrale bekostiging

Rekenmodel voor integrale bekostiging Rekenmodel voor integrale bekostiging Spreker: Marjolein Dijns-van der Hoek 10 november 2009 Leerhotel het Klooster, Amersfoort Financiering 2010 -Integrale bekostiging -Ketenfinanciering/ DBC s -Kostprijsberekeningmodel

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2012

Zorginkoopdocument 2012 Zorginkoopdocument 2012 2a Ketenzorg 0 Basisdocument (visie, uitgangspunten, Achmea Divisie Zorg en Gezondheid) 1 Basis Huisartsenzorg 2 Ketenzorg Inkoopvoorwaarden 3 Geïntegreerde Eerstelijnszorg Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2012 VRM

Zorginkoopdocument 2012 VRM Zorginkoopdocument 2012 VRM Zorginkoopdocument 2012 2c Ketenzorg VRM 0 Basisdocument (visie, uitgangspunten, Achmea Divisie Zorg en Gezondheid) 1 Basis Huisartsenzorg 2 ketenzorg Inkoopvoorwaarden 3 geïntegreerde

Nadere informatie

Tenslotte zijn een aantal oude M&I modules in segment 3 onderverdeeld onder de prestaties Kwaliteit, Ouderenzorg en Substitutie.

Tenslotte zijn een aantal oude M&I modules in segment 3 onderverdeeld onder de prestaties Kwaliteit, Ouderenzorg en Substitutie. Bijlage 6 Contractuele bepalingen Segment 3 Algemeen Segment 3 biedt Zorg en Zekerheid en de zorgaanbieders de ruimte om onderling afspraken te maken over het belonen van uitkomsten van zorg en zorgvernieuwing

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2017 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Zorginkoopbeleid 2017 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Zorginkoopbeleid 2017 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Voorwoord Voor u ligt het Zorginkoopbeleid huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2017. Dit beleid vormt de basis voor de contractering

Nadere informatie

Overeenkomst Diëtist en PreventZorg 2012

Overeenkomst Diëtist en PreventZorg 2012 De ondergetekenden: En Overeenkomst Diëtist en PreventZorg 2012 1. Huisartsen Coöperatie PreventZorg U.A., statutair gevestigd te Hilversum, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.M. van

Nadere informatie

WIJZIGINGEN OVEREENKOMST ZORGVERZEKERAAR 2016

WIJZIGINGEN OVEREENKOMST ZORGVERZEKERAAR 2016 WIJZIGINGEN OVEREENKOMST ZORGVERZEKERAAR 2016 ZORGVERZEKERAAR Zilveren Kruis (ZK) REGIO Amsterdam, Drenthe, Gelre-IJssel, Midden Nederland, Noord-Holland-Midden, Rotterdam, Zwolle-Flevoland-Vechtdal REGIOMANAGERS

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities

Nadere informatie

Projectplan 3+ regeling Basis GGZ, 2014-2015

Projectplan 3+ regeling Basis GGZ, 2014-2015 Projectplan 3+ regeling Basis GGZ, 2014-2015 Inleiding Vanaf begin 2013 tot heden zijn door Synchroon diverse acties uitgezet voor een goede implementatie van de Basis GGZ. Met ondersteuning van Synchroon

Nadere informatie

Brochure POH-GGZ - informatie voor huisartsen mei 2015

Brochure POH-GGZ - informatie voor huisartsen mei 2015 Brochure POH-GGZ - informatie voor huisartsen mei 2015 Inleiding De bekostigingssystematiek van de POH-GGZ wordt al geruime tijd als onduidelijk ervaren. Steeds weer komen vragen naar voren als Hoe zit

Nadere informatie

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Bijeenkomst InEen, 28 oktober 2014 Ambities regeerakkoord Gemeenten AWBZ Zvw Wmo Wpg Extramuraal Intramuraal Eerstelijns zorg

Nadere informatie

1 FAQ Q OVER BTW VOOR DE RECHTSVORMEN VAN KETEN-DBC S (ZORGGROEPEN) EN GEZ-MODULE (GEZONDHEIDSCENTRA EN OVERIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN)

1 FAQ Q OVER BTW VOOR DE RECHTSVORMEN VAN KETEN-DBC S (ZORGGROEPEN) EN GEZ-MODULE (GEZONDHEIDSCENTRA EN OVERIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN) FAQ BTW dd. 14 juni 2016 Dit overzicht met veel gestelde vragen (FAQ s) is opgedeeld in twee hoofdstukken: FAQ s voor zorggroepen, gezondheidscentra en andere samenwerkingsverbanden, FAQ s zorgverleners

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 n 2015 Maud van Hoof en Geertn Wesseling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 )

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) REGELING CV/NR-100.106.2 Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) Gelet op artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Behandeld door 15 april 2014 Zorginkoop huisartsen zorg

Behandeld door 15 april 2014 Zorginkoop huisartsen zorg Postbus 640 7500 AP Enschede www.menzis.nl Datum Behandeld door Zorginkoop huisartsen zorg Onderwerp Variabiliseringsregeling 2014 Geachte huisarts, In deze brief staat belangrijke informatie over de variabiliseringsregeling

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL BR/CU-7012 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012

Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012 Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012 01 02 Chaostheorie: verbindingen komen vanzelf tot stand op de meest 02 aangepaste wijze. Scheppingstheorie:er

Nadere informatie

Bijlage 12 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 12 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 12 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 12 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2017 Inleiding Ouderen blijven langer thuis wonen en dat leidt tot een grotere druk

Nadere informatie

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care?

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Symposium Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Sodehotel La Woluwe 25/04, 09u-13u. Symposium - Towards an evidence-based Workforce Planning in Healthcare. Hoe is het dreigende huisartsentekort

Nadere informatie

Kader voor een POH-GGZ Jeugd

Kader voor een POH-GGZ Jeugd Kader voor een POH-GGZ Jeugd 1. Inleiding Onderwerp van deze notitie is het Kader voor een POH-GGZ Jeugd voor de provincie Friesland. Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. Daarmee

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Huisartsenzorg NUMMER 2 JAARGANG 2015 CONTRACTERING 2016-2017

NIEUWSBRIEF Huisartsenzorg NUMMER 2 JAARGANG 2015 CONTRACTERING 2016-2017 NIEUWSBRIEF Huisartsenzorg NUMMER 2 JAARGANG 2015 PERIODIEKE NIEUWSBRIEF VAN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR VOOR HUISARTSENZORG CONTRACTERING 2016-2017 Begin oktober ontvangt u van De Friesland het aanbod

Nadere informatie

Bijlage 1 Profielenoverzicht en bijbehorende tarieven Versie: 16-01-2014. Drie verschillende profielen

Bijlage 1 Profielenoverzicht en bijbehorende tarieven Versie: 16-01-2014. Drie verschillende profielen Bijlage 1 Profielenoverzicht en bijbehorende tarieven Versie: 16-01-2014 Drie verschillende profielen De zorgverzekeraar heeft in de overeenkomst drie verschillende profielen vastgesteld. Elk profiel beschrijft

Nadere informatie

Visie op de rol van de zorggroep

Visie op de rol van de zorggroep Beleid Integrale Zorg 2014 e.v. Zorggroep RCH 09 september 2013

Nadere informatie

Beleid praktijkondersteuning ZORGVERZEKERAAR GGZ 2015. Beleid Praktijkondersteuning huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) 2015

Beleid praktijkondersteuning ZORGVERZEKERAAR GGZ 2015. Beleid Praktijkondersteuning huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) 2015 DE FRIESLAND Beleid praktijkondersteuning ZORGVERZEKERAAR GGZ 2015 Beleid Praktijkondersteuning huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ) 2015 INLEIDING De Friesland hecht grote waarde aan de

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Voorstellen Yvette Hesp; Praktijkmanager De Hagen Personeelsadviseur Thoon Gezondheidswetenschappen & Personeelsmanagement Werkervaring zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 )

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) REGELING CV/NR-100.106 Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) Gelet op artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de

Nadere informatie

Inkoopbeleid Stoppen met Roken 2013 binnen de Integrale bekostiging

Inkoopbeleid Stoppen met Roken 2013 binnen de Integrale bekostiging Inkoopbeleid Stoppen met Roken 2013 binnen de Integrale bekostiging 1 Algemeen Met ingang van 2013 verandert de vergoeding voor Stoppen-met-Roken begeleiding (SMR). De vergoeding van gedragsmatige ondersteuning

Nadere informatie

Prestatie integrale ouderenzorg

Prestatie integrale ouderenzorg Prestatie integrale ouderenzorg Doel Het doel van deze prestatie is het tot stand brengen van een integraal, multidisciplinair zorgaanbod voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie op het gebied van cure,

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

Huisartsenzorg & Integrale zorg 2015

Huisartsenzorg & Integrale zorg 2015 Huisartsenzorg & Integrale zorg 2015 Regiobijeenkomst juli 2014 1 Programma 1 2 Welkom Verbetering contracteringsproces 2015 19.00-19.10 uur 19.10 19.15 uur 3 Hoofdlijnen voorgenomen beleid HIZ 2015 19.15

Nadere informatie

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 5 GEZ-module 2017 Via de GEZ-module worden de personele inzet, organisatie en infrastructuur van samenwerkingsverbanden bekostigd

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2014 Ketenzorg Diabetes Mellitus Type 2

Zorginkoopdocument 2014 Ketenzorg Diabetes Mellitus Type 2 Zorginkoopdocument 2014 Ketenzorg Diabetes Mellitus Type 2 Zorginkoopdocument 2014 Ketenzorg Diabetes Mellitus Type 2 1 Inleiding Dit document bevat een omschrijving van het Diabetes Mellitus type 2 (hierna

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

maatschap Jouster huisartsen

maatschap Jouster huisartsen Jaarverslag praktijkondersteuning 2005 maatschap Jouster huisartsen Inhoud A. Praktijkgegevens 3 B. Inzet personeel 4 C. Patiëntpopulatie en taken 5 D. Samenwerking 9 E. Financieel 10 Jaarverslag POH 2005

Nadere informatie

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Beschrijving van de prestatie De module gestructureerde complexe ouderenzorg richt zich op de zorg aan ouderen van 75 jaar en ouder in de eerste

Nadere informatie

Module Kwetsbare ouderen 2012

Module Kwetsbare ouderen 2012 Module Kwetsbare ouderen 2012 (Behorende bij de Huisartsenovereenkomst 2012) Jaartarief Kwartaaltarief Declaratiecode Afhankelijk van staffel (Zie onder tarieven) Afhankelijk van staffel (Zie onder tarieven)

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) 2015 D0085-201504

Beleid Coöperatie VGZ. Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) 2015 D0085-201504 Beleid Coöperatie VGZ Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) 2015 D0085-201504 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Wie worden gecontracteerd voor de module POH GGZ 4 3. Voorwaarden voor een overeenkomst

Nadere informatie

Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts - zorgverzekeraar versie 2013 LHV/ZN uniform format

Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts - zorgverzekeraar versie 2013 LHV/ZN uniform format Bl-12-3839 Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts - zorgverzekeraar versie 2013 LHV/ZN uniform format Deel I. De huisarts/samenwerkingsverband: Huisartsenpraktijk Winkel en Nieuwe Niedorp Koperwiek

Nadere informatie

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Mining van data uit KIS Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Wie ben ik Dan Hoevenaars Huisarts, kaderarts diabetes, voorzitter zorggroep Synchroon

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inhoudsgave 1. Introductie 2. Algemene voorwaarden 3. Diabetes Mellitus type 2 4. COPD 5. Resultaatbeloning Multidisciplinaire zorg DM/COPD. 6. Astma/COPD

Nadere informatie

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 Partijen zoals genoemd in de overeenkomst basishuisartsenzorg 2015 2016 komen in aanvulling op de overeenkomst

Nadere informatie

AANVRAAG MODULE POH-GGZ

AANVRAAG MODULE POH-GGZ A. Gegevens aanvragende huisarts(en) Huisartsen Huisartsen Huisartsen Huisartsen AANVRAAG MODULE POH-GGZ B. Samenwerkingsverband POH GGZ + startdatum 1. Contactpersoon van het samenwerkings- verband 2.

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts zorgverzekeraar

Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts zorgverzekeraar Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts zorgverzekeraar 2015-2016 Deel I. De huisarts/samenwerkingsverband: Naam huisarts : «CM_USER_LONGTITLE» «CM_USER_FULLNAME» Praktijkadres : «CM_PRACTICE_STREET»

Nadere informatie

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen.

Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus. Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg. Veel gestelde vragen. Voetzorg 2015 voor diabetes mellitus Binnen ketenzorg (zorggroep) Buiten ketenzorg Veel gestelde vragen. 1 Start: Welk zorgprofiel (ZP) heeft de verzekerde? (Weet niet? Verwijs naar huisarts.) ZP 0 (geen

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat eerste lijn 2014 tot en met 2017. 16 juli 2013

Onderhandelaarsresultaat eerste lijn 2014 tot en met 2017. 16 juli 2013 Onderhandelaarsresultaat eerste lijn 2014 tot en met 2017 16 juli 2013 Partijen: De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) De Landelijke Organisatie voor Ketenzorg (LOK), de Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

FAQ pedicures. 1. Algemeen:

FAQ pedicures. 1. Algemeen: FAQ pedicures 1. Algemeen: a. Wat is diabetesketenzorg? Het woord zegt het eigenlijk al, een keten van zorg rondom een patiënt met diabetes. In dit geval specifiek patiënten met Diabetes Mellitus type

Nadere informatie

Consultatieve raadpleging in huisartsenpraktijk en Generalistische Basis GGZ Jenneke Netjes, adviseur ggz bij ROS Friesland, 29-5-2015.

Consultatieve raadpleging in huisartsenpraktijk en Generalistische Basis GGZ Jenneke Netjes, adviseur ggz bij ROS Friesland, 29-5-2015. Consultatieve raadpleging in huisartsenpraktijk en Generalistische Basis GGZ Jenneke Netjes, adviseur ggz bij ROS Friesland, 29-5-2015. 1. Inleiding Met invoering van het nieuwe GGZ-stelsel per 1 januari

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2013 Ketenzorg COPD

Zorginkoopdocument 2013 Ketenzorg COPD Zorginkoopdocument 2013 Ketenzorg COPD Zorginkoopdocument 2013 Ketenzorg COPD 1 INLEIDING Dit document bevat een omschrijving van het COPD ketenprogramma, de specifieke opleidingseisen en de daarbij behorende

Nadere informatie

Overeenkomst multidisciplinaire zorg 2015

Overeenkomst multidisciplinaire zorg 2015 Bijlage 1: Tarieven, nacalculatie en reserves Artikel 1 Opbouw bekostiging De opbouw van de tariefvaststelling voor de S2 prestatie is vastgelegd in het Inkoopbeleid 2015 voor Zorggroepen, Coöperatie VGZ

Nadere informatie

Zorgmodule voeding. April/mei 2013 Nora Bakker Beleidsadviseur NVD

Zorgmodule voeding. April/mei 2013 Nora Bakker Beleidsadviseur NVD Zorgmodule voeding organisatie in de praktijk April/mei 2013 Nora Bakker Beleidsadviseur NVD Inhoud Aanspraak dieetadvisering Via BV en AV Via keten ZMV Mogelijkheden/verantwoordelijkheden Financiering

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren. Regeling CU/NR-703 Stoppen-met-Roken-programma Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, zevende lid, 38, derde lid, en artikel 40, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg - (Wmg), heeft de

Nadere informatie

Laatste stand van zaken Begeleiding stoppen met roken vanuit de huisartsenpraktijk

Laatste stand van zaken Begeleiding stoppen met roken vanuit de huisartsenpraktijk Laatste stand van zaken Begeleiding stoppen met roken vanuit de huisartsenpraktijk Amsterdam, 11 maart 2011 Geachte huisartsen en praktijkondersteuners, Begin januari presenteerde Agis samen met Achmea

Nadere informatie

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw.

2. De dieetadvisering die vergoed wordt op basis van dit standpunt over artikel 2.6 lid 7 Bzv, valt onder het verplichte eigen risico binnen de Zvw. 2012095565 DE UITVOERING VAN ARTIKEL 2.6 lid 7 Bzv In het bijgevoegde standpunt legt CVZ artikel 2.6 lid 7 Bzv uit. Op 1 januari 2012 is de omschrijving van de prestatie 'dieetadvisering' in het Besluit

Nadere informatie