Notulen ALV 6 februari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen ALV 6 februari 2015"

Transcriptie

1 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om de ALV en heet iedereen welkom. 2. Vaststellen agenda Michael Bosman wil graag punt 10 en 11 omdraaien. De agenda wordt vervolgens vastgesteld. 3. Mededelingen Er zijn geen mededelingen binnengekomen. Michael geeft aan dat er inmiddels een kandidaat secretaris is gevonden, te weten Tom van Roij. Er zijn 18 aanwezigen en 3 machtigingen (21 stemgerechtigden) Gesina ten Tije is ook aanwezig, zij is niet stemgerechtigd 4. Ingekomen stukken Geen 5. Notulen ALV dd Blz. 1: geen opmerkingen Blz. 2: geen opmerkingen Blz. 3: geen opmerkingen Blz. 4: geen opmerkingen Blz. 5: geen opmerkingen Blz. 6: geen opmerkingen Blz. 7: geen opmerkingen Blz. 8: geen opmerkingen De notulen zijn bij deze goedgekeurd. 6. Jaarverslagen commissies 2014 Bestuur: Technische commissie: Toernooi en evenementencommissie: Wedstrijdsecretariaat: Clubhuiscommissie: Facilitaire commissie: Communicatiecommissie: Hans Bömer vraagt waarom er niet van alle commissies een verslag is gemaakt. Het clubhuis is een belangrijke inkomstenbron en het is dan ook belangrijk dat hier een verslag van gemaakt wordt. Michael Bosman geeft aan dat het bestuur er meerdere malen achteraan is gegaan maar dat er helaas niet van alle commissies een verslag is ontvangen. 1

2 7. Verslag kascommissie 2014 Op 16 januari 2015 heeft de kascontrole plaatsgevonden door Enno Diekema en Tom van Roij. Het woord wordt gegeven aan de woordvoerder van de kascommissie, Enno Diekema. Hij geeft aan dat de jaarrekening een juist en getrouw beeld geeft van de baten en lasten van de vereniging over het boekjaar Ook de balans geeft een juist beeld van de activa en passiva van de vereniging aan het eind van het boekjaar Hoewel het niet tot de taak van de kascommissie behoort geeft de commissie het Bestuur in overweging om in de balans van 2015 het bedrag van de waarde van het clubgebouw te verlagen met een bedrag dat gelijk is aan de algemene reserve waardoor deze geheel komt te vervallen. De kascommissie bedankt de penningmeester voor het vele en goede werk dat hij dit jaar heeft verzet en stelt de Algemene Ledenvergadering voor de penningmeester te dechargeren. 8. Financieel jaarverslag 2014 Hans Verhoef bedankt de kascommissie. Hij verontschuldigt zich dat de jaarrekening niet separaat is toegezonden maar alleen als onderdeel van de balans is afgerond met een positief resultaat van Begroot was negatief. De volgende positieve afwijkingen t.o.v. de begroting hebben daarvoor gezorgd: - Lagere uitgaven op het onderdeel Technische Commissie ( 1.250) - Lagere uitgaven aan onderhoud ( 1.660) - Lagere energiekosten ( 670) - Bijdrage Ecotaks ( 1.104) - Hogere opbrengst verhuur ( 400) - Lagere uitgaven materiaal ( 300) - Hogere opbrengst Grote Club Actie ( 320) Er waren in 2014 echter ook een aantal financiële tegenvallers: - Hogere kosten KNBSB ( 300) - Lagere opbrengst inkopen/verkopen kantine ( 1.600) - Lagere opbrengsten uit evenementen ( 1.000) - Hogere kosten zaalhuur ( 300) Balans - Afschrijving gebouw opgevoerd tlv Algemene reserve - Opname voorraad kantine per Contributieachterstand Groei liquide middelen met Toename eigen vermogen (positief saldo W&V) - Verdere afname omvang hypotheek (afloop 2022) - Schulden (huurpenningen, bankkosten) 2

3 Opmerkingen: Hans Verhoef geeft aan dat er extra kosten zijn gemaakt voor het geven van clinics op scholen. Dit is betaald door WSB, Club van 50 en de Dutch Baseball Foundation. Dit heeft wel nieuwe leden opgeleverd. Hogere kosten KNBSB heeft te maken met kosten voor scheidsrechters en een beperkt aantal boetes. Kantineopbrengsten vallen tegen, het uitgangspunt is dat elke euro inkoop twee euro oplevert, dit is in 2014 niet behaald (90%). De evenementen hebben helaas ook niet opgeleverd wat was begroot. Kosten voor huur van zalen is hoger doordat we de jeugdteams in het najaar ook zaaltrainingen hebben aangeboden om de binding met de club te behouden. Dit is positief ontvangen. Bert van Schaagen vraagt of er een hoge opkomst was. Hans Verhoef geeft aan dat de opkomst goed was en ook Babs Merghart geeft aan dat bij de beeballers de opkomst goed was. Heeft ook al een extra lid opgeleverd. Jan van t Ende geeft aan dat je de jeugd op deze manier bezig houdt en zo de leden tot je vereniging bindt. In de balans is een mutatie doorgevoerd ten laste van de Algemene Reserve. Op advies van de kascommissie met betrekking tot 2013 is met het opnemen van een afschrijving de waarde van het clubgebouw thans op het niveau van de hypotheek gewaardeerd. Voorraad is niet alleen drank- en etenswaren maar ook rolcontainers. Er staat verder nog wat contributie open, Hans Verhoef geeft aan dat dit veel energie kost. Bert van Schaagen vraagt of deze mensen nog lid zin, dat is wel het geval. We hebben nog euro aan liquide middelen, dat is erg positief. Daarbinnen een bedrag ontvangen van de heer Damen voor het opknappen van de luifel. In het voorjaar zal dit door het klusteam uitgevoerd worden. Resumerend kan worden gesteld dat we een goed jaar hebben gehad. Dennie Kip vraagt hoe het komt dat de evenementencommissie zo in de min is geraakt. Hans en Michael geven aan dat er een deel van de inkomsten in de clubkas is verdwenen en dat de verkoop in de kantine niet echt op gang kwam. 9. Dechargeren penningmeester De penningmeester, Hans Verhoef, wordt door de ALV unaniem gedechargeerd. 10. Verkiezing Voorstel benoeming erelid / lid van verdienste Voorstel benoeming lid van verdienste: Namens het bestuur willen we Ronald Bosman voordragen tot lid van verdienste. Hij heeft ontzettend veel gedaan voor de vereniging, is op zijn 10 e begonnen met honkbal bij WSB en al 42 jaar lang lid. Is coach geweest van diverse teams, doet de inkoop van het materiaal en is voorzitter geweest van de technische commissie. 3

4 De ALV gaat akkoord met de benoeming en Ronald ontvangt een erepenning uit handen van Michael. 11. Verkiezing nieuwe bestuurs- en commissieleden Pauze Aftredend Bestuurslid: Aftredend Commissielid: Kandidaat secretaris: Kandidaat lid TC: Kandidaten Jubileumcommissie: Barry Tijssen (Secretaris) Ferdinand Dufourny (TC) Tom van Roy Gino IJben Patty Merghart, Nienke Stavast, Sabine de Vrught, José Borst, Sandra van Gurp, Wendy Peperkoorn, Dennie Kip en Barry Tijsse Kandidaten Communicatiecommissie: Barry Tijssen, José Borst, Patty Merghart en Karel de Roo Patty Merghart geeft aan dat de jubileumcommissie een werkgroep is en dat die geen voorzitter hoeft af te dragen. Michael Bosman geeft aan dat de evenementen, toernooi en jeugdcommissie is samengevoegd tot de jubileumcommissie. Josje van der Snoek vraagt of volgend jaar de jeugdcommissie weer losgekoppeld wordt van de evenementencommissie. De jeugdcommissie is wel belangrijk. Michael Bosman geeft aan dat we dat volgend jaar moeten bekijken. Patty Merghart geeft aan dat we als commissie ook de jeugd gaan betrekken in het jubileumjaar. Wendy Peperkoorn vraagt of Nienke Stavast ook lid van de communicatiecommissie is. Barry Tijssen geeft aan dat zij als adviseur op de achtergrond aanwezig is maar niet in de commissie zitting heeft. Er zijn geen bezwaren en alle bestuursleden en commissieleden worden unaniem door de ALV benoemd. 12. Bedanken vertrekkende bestuurs- en commissieleden Ferdinand Dufourney is niet aanwezig maar wordt bedankt voor zijn inzet voor de TC Barry Tijssen wordt bedankt voor zijn rol als secretaris in de afgelopen drie jaar en ontvangt uit handen van Hans Verhoef en Michael Bosman een bos bloemen en een cadeaubon. 13. Benoeming kascommissie 2015 Enno Diekema en Hans Bömer melden zich aan om plaats te nemen in de kascommissie van

5 14. Bespreken bezetting commissies 2015 Er staan nog een aantal vacatures open. We zoeken nog iemand voor de inkoop van de kantine. Vincent doet dit tijdelijk en wil zich graag volledig richten op de facilitaire commissie. Er melden zich geen kandidaten aan. Hans Bömer geeft aan dat er aandacht aan gegeven moet worden in de nieuwsbrief. We zoeken verder nog iemand voor sponsoring en pr. Tom van Roij zou dit gaan doen maar wordt nu secretaris. Hans Bömer geeft aan dat het eventueel wel te combineren is. Michael Bosman geeft aan dat we dit jaar gaan starten met ledenfunding. Daarbinnen verplicht een team zich een sponsoractiviteit te organiseren om extra inkomsten te genereren. Ronald Bosman vraagt om voorbeelden. Michael Bosman: autowassen, Oliebollen verkopen, sponsorloop, grote clubactie organiseren. Josje van der Snoek vindt het een goed idee maar hoe ga je dat regelen. Michael Bosman: bij de teams langs en voorleggen en gedurende het seizoen monitoren. Ronald Bosman vraagt of er een onderscheid wordt gemaakt tussen jeugd en seniorenteams. Is namelijk een extra last voor de coaches van de jeugdteams. Hans Verhoef: we moeten het laag inzetten, hoeft niet meteen duizenden euro s binnen te halen. We hebben een krappe begroting en moeten wat extra s genereren. Ronald Bosman vraagt om te waken dat niet te veel bij dezelfde personen komt te liggen. Josje van der Snoek geeft aan dat bij Caribe per team op de site staat wat ze moeten doen. Is dat een idee voor WSB? Meer teamverantwoordelijkheid. Het bestuur neemt dit mee. Dennie Kip geeft aan dat het belangrijk is dat men ziet waar het geld aan wordt besteed. Er moeten niet de gaten in de begroting mee gedicht worden. Patty Merghart geeft aan dat dat vooral bij de jeugd heel belangrijk is. Babs Merghart vraagt of het een idee is om mee te liften op bestaande activiteiten die in Apeldoorn worden georganiseerd zoals het Zuiderparkfestival. We zijn daar ooit begonnen, misschien kunnen we daar wat organiseren. Of bijvoorbeeld op het Marktplein, meeliften op bestaande activiteiten voor meer bekendheid. Misschien past dit onder de jubileumcommissie. Karel de Roo geeft aan dat er ook van alles bij de bond gehuurd kan worden en ze hebben ook allerlei foldermateriaal. Martijn Kramer geeft aan dat je ook buiten Apeldoorn moet denken, omliggende dorpen. Hans Verhoef geeft aan dat we weer met clinics gaan beginnen op de scholen. We hebben 32 groepen binnengehaald waar we die clinics gaan geven. Dit doen we niet alleen in de Maten maar ook de wijken daarbuiten. Karel de Roo geeft aan dat we ons ook in de media moeten profileren. Hans Verhoef geeft aan dat we daar mee bezig zijn. Hans Bömer geeft aan dat er ook gesprekken zijn met de gemeente en de wethouders en die waren enthousiast en willen ook aanwezig zijn bij de seizoenopening. 15. Begroting

6 Begroting negatief resultaat (incl. contributie-aanpassing 2015, eigenlijk is het resultaat dus 2000 negatief). Oorzaken (begroting 2015 vs rekening 2014): - Lagere contributie-inkomsten ivm minder leden ( 2.000) - Verlaagde afdracht KNBSB ( 950) - Lagere kosten Technische Commissie ( 350) - Budget Jubileumcommissie (saldo 500) - Voorzichtige raming inkopen/verkopen kantine - Hogere kosten onderhoud ( 300) - Voorzichtige raming opbrengst Grote Club Actie ( 300) Toelichting onderhoud: eind 2014 heeft een aanbetaling van euro plaats gevonden op de aanschaf van een nieuwe trekker van euro. Voor het overige is een lening aangegaan, die in maximaal 5 jaar zal worden afgelost. Dankzij een grote groep vrijwilligers kan het veldonderhoud met beperkte kosten worden uitgevoerd. Daardoor kan deze investering weloverwogen en noodzakelijk worden genoemd.. Contributie: Twee jaar geleden heeft de ALV aangegeven elk jaar een indexering op de contributie door te voeren. Vorig jaar is dat gebeurd maar onder de voorwaarde dat in 2015 hiervan af te zien als in 2014 een positief resultaat wordt behaald. Het bestuur wil echter niet met een begroting van euro negatief het jaar ingaan, het financiële risico is daarvoor te groot. Voorstel bestuur: - contributieverhoging KNBSB (1%) doorbelasten in contributie - contributiedeel WSB verhogen met 5% (opbrengst 750) - negatief saldo van de begroting ad uit de reserves Vragen: Karel de Roo geeft aan dat de prijzen in de kantine verhoogd kunnen worden. Hans Verhoef geeft aan dat we daarin voorzichtig zijn. Begroting is naar beneden bijgesteld qua verhouding in en verkoop. We zien steeds meer dat teams zelf drinken en versnaperingen meenemen, als de prijzen nog hoger worden bestaat het risico dat dat nog meer gaat gebeuren. Karel geeft aan dat we in vergelijking met andere verenigingen vrij laag zitten, kritisch naar kijken of er wat meer marge te behalen is. Onze inkoper houdt dat goed in de gaten volgens Hans. Dennie Kip vindt dat de inkomsten kantine wel erg laag zijn ingeschat, het is een jubileumjaar. Hans Verhoef geeft aan dat er minder geconsumeerd wordt. Hans Bömer geeft aan dat we ook minder teams hebben, toch kritisch kijken naar de prijzen, zijn al jaren niet geïndexeerd. Dennie Kip vraagt hoe we qua contributie zitten in vergelijking met andere clubs. Hans Verhoef: We zitten met de jongste jeugd (beeball/pupillen) onder die van Robur 58, met de aspiranten en junioren wat hoger en met de senioren is het ongeveer gelijk. Dat doen we om de drempel laag te houden voor de jeugd. Enno Diekema vraagt waarom de telefoonkosten nog zo hoog 6

7 zijn, kan volgens hem omlaag. Hans Verhoef rondt in de begroting de kosten af en geeft aan dat wordt onderzocht of we een goedkoper abonnement kunnen afsluiten. Ronald Olario geeft aan dat hij niet op de site kan, hij wil iets op het gastenboek zetten maar dat lukt niet. Hij stelt voor dat hij voor eigen rekening UPC wil binnenhalen à 40 euro per maand. Hij is namelijk niet tevreden met de huidige gang van zaken. Vincent van Luijkis hier momenteel mee bezig. Hans Verhoef geeft aan dat het dat het met het oog op continuïteit niet wenselijk is op dit aanbod in te gaan. Hij vraagt of Vincent in samenspraak met Ronald met een voorstel richting het bestuur wil komen. Hans Bomer geeft aan de post telefonie vooralsnog niet uit de begroting te halen. De Website functioneert onvoldoende en de inhoud is niet up to date. Martijn Kramer wil daar wel wat in doen gaat dat met Steven overleggen. Hij wil de site voorzien van de juiste informatie (content) en wel up to date houden. Ronald Bosman geeft aan dat het bedrag voor materiaal wat lager is dan vorig jaar. We hebben wat minder teams, maar wel nieuw aspirantenteam. Daarnaast is de dollarprijs gestegen. Softballen hebben we nog genoeg, bulk zit in de honkbalsenioren teams. Hans Verhoef heeft dit jaar niet om een begroting gevraagd. Hij is iets lager gaan zitten op basis van werkelijke cijfers Ronald geeft aan dat ballen euro kosten en vier knuppels euro en dan is het geld al op. Ronald gaat het proberen er mee te doen en hoopt dat er nog wat rek in zit. Enno Diekema: je kunt elk jaar geld reserveren voor een jubileum zodat je elk jaar spaart en niet in één jaar alle kosten hebt. Hans Verhoef geeft aan dat het aanhouden van dergelijke geoormerkte reserves/spaarsaldi binnen de financiële positie van WSB niet werkt. Ook op andere fronten (zoals de facilitaire commissie) wordt gevraagd te sparen voor toekomstige uitgaven. De vereniging heeft echter niet een dergelijke positie dat binnen de jaarlijkse begroting financiële ruimte bestaat voor deze systematiek.. Ronald Olario vraagt of er gekeken kan worden naar andere leveranciers voor energie. Hans Verhoef: in 2013 is de vereniging overgestapt naar een andere leverancier, hetgeen financieel voordelig is gebleken.. We zitten nu behoorlijk laag qua energiekosten. Energiemaatschappijen zitten met de prijzen ook steeds dichter bij elkaar. Huidige contract loopt nog een jaar, daarna kunnen we er wellicht weer naar kijken. Martijn Kramer denk dat het beter is de grote maatschappijen te mijden. Hans geeft aan dat de kleine vaak onderdeel zijn van de grote. De begroting wordt unaniem door de ALV goedgekeurd. 16. Rondvraag Babs Merghart: het beleidsplan , wordt er tussentijds getoetst en worden resultaten gecommuniceerd? Michael Bosman geeft aan dat we met deze punten bezig zijn geweest en hebben dat niet per punt aangegeven. Babs geeft aan dat er ook tussentijds getoetst moet worden en niet aan het eind van het jaar. Hoeft niet ingewikkeld te zijn maar moet wel aandacht hebben. 7

8 Michael geeft aan dat we zijn begonnen met de nieuwsbrief waar belangrijke punten worden gecommuniceerd. Jan van t Ende geeft aan dat de punten uit een brainstorm zijn gekomen maar vindt het een terechte vraag want het is wel een beetje uit beeld geraakt. Hans Verhoef geeft aan dat het nog een vrij vers stuk is uit 2014, er zijn wel stappen gezet en er liggen diverse punten bij de commissies. Misschien moeten we dat beter communiceren via de nieuwsbrief. Babs heeft met de beeballers een eigen visie maar deelt dat niet met andere coaches. Het zou goed zijn als dit meer besproken wordt. Ze vindt de nieuwsbrief een positief punt, stuurt hem ook door naar de ouders. Hans Bömer geeft aan dat het beleidsplan naar de leden verstuurd moet worden, veel weten niet dat het überhaupt bestaat. Meer aandacht aan geven zodat het ook meer gaat leven binnen de vereniging. Patty Merghart geeft aan dat het in de kantine ter inzage kan liggen. Martijn Kramer vindt dat het via de site moet, dat moet de spil in de vereniging te worden. Enno Diekema wil de reglementen en de statuten op de site hebben. Bestuur moet dat regelen. Het beleidsplan moet door alle leden kunnen worden gevormd, nu is een select groepje uitgenodigd. Hans Bomer geeft aan dat het een brainstorm was en dat dit uiteindelijk tot een beleidsplan geleid heeft. Was niet de opzet. Patty Merghart wil de evenementen op de kabelkrant laten zetten en oud leden oproepen voor de activiteiten. Enno Diekema: ik heb als wedstrijdsecretariaat geen verslag geschreven want hij weet niet wat hij moet schrijven. We hebben vijf boetes gehad waarvan twee keer een team niet is op komen dagen. Totaal 75 euro. Daar kan hij niets aan doen. Het zou zonde zijn dat het dit jaar weer gebeurd. Dit jaar zijn de teams namelijk krap bezet. Karel de Roo geeft aan dat je via sportlink tijdig wedstrijden kan verzetten, vraagt veel van de coaches, moeten op tijd aangeven. Enno geeft aan dat sportlink ook niet alles is, teams invoeren is tot twee keer toe niet gelukt. Karel geeft aan dat hij Enno wel wil helpen omdat hij morgen bij het bondsbureau zit. Jan van t Ende geeft aan dat teams inderdaad krap bezet zijn maar het is beter bezet dan vorig jaar. We hebben de insteek zoveel mogelijk spelers en teams te laten spelen. TC zit er boven op. Is een risico maar kan ook positief uitvallen. Loyaliteit van de jeugd is er niet beter op geworden. Michael Bosman geeft aan dat we proberen zo min mogelijk boetes te krijgen. Karel de Roo wil graag de oefenwedstrijden op de site. Enno Diekema is er druk mee bezig maar het lukt nog niet goed om de teams te vullen. Site is ook nog niet actueel. Babs Merghart geeft aan dat de wedstrijden misschien via de nieuwsbrief aangekondigd kunnen worden. Dennie Kip: zijn er nog gesprekken met Robur 58 over fusie of samenwerking gezien het teruglopende ledenaantal. Michael Bosman geeft aan dat er elk jaar wel een gesprek is, dit jaar heeft dat nog niet plaats gevonden. Nog onduidelijk of dat dit jaar gaat gebeuren. Vorig jaar is tijdens de ALV besloten om geen fusiegesprekken te gaan voeren. Achter die beslissing staat het bestuur nog steeds, samenwerking kan altijd. 8

9 Karel de Roo geeft aan dat je samen wellicht een team kan samenstellen als beide tekort hebben. Is in verleden niet goed bevallen geeft Jan van t Ende aan. Hans Bömer geeft aan dat je de gesprekken wel open moet houden. Dennie geeft aan dat Sportraad één honkbalclub wil. Hans Bömer geeft aan dat sportraad onder de indruk is wat wij voor elkaar krijgen, zijn teruggekomen op hun standpunt. Dennie geeft aan dat ADO bijvoorbeeld ook failliet is gegaan. Gesprekken moeten we blijven aangaan. Hans Verhoef geeft aan dat de deur altijd open staat. We profileren ons ook bij de sportraad en de wethouders. Er ontstaat een discussie over wat fusie precies inhoud. Voordelen en nadelen van fusie en samenwerking worden besproken. 17. Sluiting De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit om uur de vergadering. 9

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 130.261 161.206 Eigen Vermogen 90.824 89.160 Clubhuis 14.179 17.897 Resultaat boekjaar 2.992 1.663 Inventaris 218 770 93.816 90.824

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Welkom! Je hoeft niet direct lid te worden Hoe word ik spelend lid van WSB? Vragen?

Welkom! Je hoeft niet direct lid te worden Hoe word ik spelend lid van WSB? Vragen? INFORMATIEFOLDER Welkom! Van harte welkom bij Honk- en Softbalvereniging WSB Apeldoorn. Nu je lid bent of lid wilt worden, heb je waarschijnlijk veel vragen. Middels deze informatiefolder proberen we de

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Aanwezig: 40 leden Afwezig m.k.: Margriet Hensema, Monique Lanjouw 1. Opening De voorzitter opent de

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen. Er worden geen opmerkingen gemaakt. De notulen zijn hierbij vastgesteld. De secretaris wordt bedankt.

Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen. Er worden geen opmerkingen gemaakt. De notulen zijn hierbij vastgesteld. De secretaris wordt bedankt. Concept Verslag 1. Opening en welkom Walter Wind zit de vergadering technisch voor. Er zijn een aantal formele afmeldingen binnen gekomen. Velen hebben zich niet afgemeld; het aantal aanwezigen is erg

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Amsterdam Centrum. Jaarrekening 2014. Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV

Amsterdam Centrum. Jaarrekening 2014. Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV Amsterdam Centrum Jaarrekening 2014 Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV 1 Inleiding Voor u ligt de eerste versie van het financieel jaarverslag over 2014 van de afdeling Amsterdam Centrum van

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Notulen van de Algemene Leden Vergadering van FC op 18 november 2013. 1. Opening & inleiding vergadering door de voorzitter. Hans van Collenburg opent de vergadering met een woord van welkom voor alle

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering DSS d.d. 30 september 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering DSS d.d. 30 september 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering DSS d.d. 30 september 2016 Aanwezig : Leden DSS (presentielijst beschikbaar) : Huidige bestuur: Ingrid Mous (penningmeester), Jaap Tuinenbreijer (secretaris) en Ronald

Nadere informatie

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststelling notulen ALV 20 april 2010 4. Bezetting en vacatures cies & bestuur 2010-2011 5. Begroting & contributies

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN 1 Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 18 november 2015 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden Aanwezige leden

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

Bij een niet-commerciële organisatie is vooral het kassaldo belangrijk.

Bij een niet-commerciële organisatie is vooral het kassaldo belangrijk. www.jooplengkeek.nl Niet-commerciële organisaties Bij een niet-commerciële organisatie is vooral het kassaldo belangrijk. Met een goed overzicht van de ontvangsten en de uitgaven bewaken we dat de liquide

Nadere informatie

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.?

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.? Algemene Leden Vergadering 2014 MHC-Liberty Vereniging of n B.V.? dinsdag 2 december 2014, aanvang 20.00 uur Het programma van de avond 1: Opening door de voorzitter. Vaststellen notulen van de vorige

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa Balans Activa d.d. 11-02-2016 Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 161.206 194.593 Eigen Vermogen 89.160 102.723 Clubhuis 17.897 18.127 Resultaat boekjaar 1.663-13.563 Inventaris 770

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN "SPORT- EN ONTSPANNINGSVERENIGING HET CENTRUM" GEHOUDEN OP 24 oktober 2017

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SPORT- EN ONTSPANNINGSVERENIGING HET CENTRUM GEHOUDEN OP 24 oktober 2017 NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN "SPORT- EN ONTSPANNINGSVERENIGING HET CENTRUM" GEHOUDEN OP 24 oktober 2017 1. Opening. De voorzitter heet iedereen van harte welkom op onze 69 e Algemene Ledenvergadering.

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS Datum: dinsdag 21 april 2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: De Wissel AGENDA 1. Opening 2. Bestuur mededelingen 3. Notulen ALV 8 april 2015 4.

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Basketbalvereniging Jump 80. Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014

Basketbalvereniging Jump 80. Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014 Basketbalvereniging Jump 80 Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014 Agenda: Welkom en opening Verslag seizoen 2013/2014 Financieel verslag seizoen 2013/2014 Doelstellingen seizoen 2014/2015 Begroting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Inleiding De vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als doel: a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;

Nadere informatie

LAWN TENNIS CLUB LISSE REKENING BEGROTING

LAWN TENNIS CLUB LISSE REKENING BEGROTING LAWN TENNIS CLUB LISSE REKENING 2016 BEGROTING 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding Algemene toelichting 3 Begroting 2017 5 Contributies 2017 6 Exploitatierekening Exploitatierekening 1 Toelichting exploitatierekening

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo.

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo. De voorzitter opent de vergadering en vraagt de aanwezigen de presentielijst in te vullen. De koffie wordt aangeboden door de supportersvereniging en na afloop biedt SGO nog een borrel aan. De agenda wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 13 september 2011 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur Algemene Ledenvergadering Dinsdag 12 april 2016 19.30 uur AGENDA 1. Opening door de (vice-)voorzitter 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststellen notulen ALV 2015 4. Behandeling jaarverslag

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 7 mei 2014. Jaarrekening 2013. Begroting 2015

Algemene ledenvergadering 7 mei 2014. Jaarrekening 2013. Begroting 2015 Algemene ledenvergadering 7 mei 2014 Jaarrekening 2013 en Begroting 2015 Algemeen 2013 is in financieel opzicht een goed jaar geweest voor de NOSBO. Het exploitatieoverzicht sluit met een positief saldo

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Aanwezig: Afgemeld: 16 leden incl. bestuur 4 leden/ouders van leden De volgende punten zijn besproken: 1. Opening en vaststellen agenda Voorzitter Henk Dibbets

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Verslag ALV 11 april 2011

Verslag ALV 11 april 2011 Verslag ALV 11 april 2011 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het benodigde quorum is aanwezig. De vergaderpunten worden aan de hand van slides toegelicht. 2. Vaststelling

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 26 september 2013 (bijgevoegd) 3. Jaarverslagen,

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2010 - II

Eindexamen m&o havo 2010 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. SDSO is een voetbalvereniging met al jaren een stabiel ledenaantal van 1.000. Voor de presentatie van de financiële gegevens op de komende

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag en Begroting

Financieel Jaarverslag en Begroting Financieel Jaarverslag 2016-2017 en Begroting 2017-2018 Bijlage 4 1. Algemeen Het boekjaar 2016-2017 is financieel gunstig verlopen. De totale lasten zijn ruim onder het begrootte totaalbedrag van ca 18.000

Nadere informatie

Flying Red Algemene Ledenvergadering najaar 2012

Flying Red Algemene Ledenvergadering najaar 2012 Flying Red Algemene Ledenvergadering najaar 2012 Opening Terugblik 2011-2012 Vooruitblik 2013 Veel bestuurlijke mutaties Financiële positie niet makkelijk Sportief perspectief Agenda Opening Notulen ledenvergadering

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting a Onderwerp Algemene Ledenvergadering Pollux Datum 04-11-2015, 19:30 Locatie Paal 12 Aanwezig Bestuur: Henk Hazewinkel, George Steenbekke, Rob Schepers Leden, ouders, e.d.: 19 personen Afmeldingen: Henri

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden. Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond?

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden. Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond? ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond? Welkom Voorstellen spreker Doel van deze workshop Introductie deelnemers

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Op woensdag 19 mei 2010 heeft de Algemene Ledenvergadering VAV over het verenigingsjaar 2009 plaatsgevonden in het clubgebouw VAV. 1. Opening en mededelingen:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Locatie: Turnhal TurnAround, 1 e straat 52 Afwezig met afmelding: Lisanne Krul, Rob van Hellemond, Chantal Beekman, Tine Noordman, Rina Oudenaarde,

Nadere informatie

Jaarboek 2014. Afdeling Zaandam

Jaarboek 2014. Afdeling Zaandam Jaarboek 2014 Afdeling Zaandam 1 AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING Locatie: Buurthuis De Poelenburcht, Weerpad 1a, 1504 NX ZAANDAM Datum: maandag 20 april 2015 Aanvang: 19:30 uur 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 Inhoud: Balans per 1-6-2009 Realisatieoverzicht 2008-2009 Toelichting op het overzicht en begroting Meerjarenbegroting 2005-2017 Voorstel

Nadere informatie

Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son

Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son ALV 29 maart 2012 Algemeen De analyse van de jaarcijfers 2011 met de begroting 2011 is slechts in beperkte mate mogelijk. De begroting 2011

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom!

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Webversie presentatie 21 maart 2013 Agenda 19.30 19.40 Welkom 19.40 20.20 Presentatie 20.20 21.00 Vragen en antwoorden 21.00 Sluiting Aanleiding tot de herinrichting

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 28 september 2012 3. Jaarverslagen, jaarrekening

Nadere informatie

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Concept Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Aanwezige leden: 36 leden, inclusief drie ereleden: B. Dikhooff, J.L. de Jong en J.W.A. Renssen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2012-2013 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2013 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2011-2012 2012-2013 Voorraden Voorraad shuttles 2.299 815 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Financieel verslag 2008-2009 Hockey Club Houten, Houten

Financieel verslag 2008-2009 Hockey Club Houten, Houten Goedgekeurd door de Kascommissie op 4 november 2009 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 18 november 2009 Financieel verslag 2008-2009 Hockey Club Houten, Houten Jaarverslag 2008/9 Hockey Club

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 Domburg, 18 november 2016 De (jeugd)voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering. Hij geeft aan de jaarvergadering te zullen leiden

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf Notulen ledenvergadering Jump 80 Datum 9-9-2015 Van 19.30 uur tot 21.30 uur Voorzitter: Nicole van Apeldoorn Notulist: Jeannette van der Graaf Aanwezig : Nicole, Chantal, Jeannette, Angelique, Arie, Stefan,

Nadere informatie

Maart 2015: Uitgangspunten begroting 2015-2016. Opbrengsten

Maart 2015: Uitgangspunten begroting 2015-2016. Opbrengsten Maart 2015: Uitgangspunten begroting 2015-2016 Opbrengsten 801 Opbrengsten Contributie Betalende ledenaantal 1-3-2015= 94 o Trainers/coaches betalen niet -> effectief 89 leden o Saldo Ledenaanwas 5 Contributieverhoging

Nadere informatie

U allen wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering Sport Vereniging Marknesse.

U allen wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering Sport Vereniging Marknesse. U allen wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering Sport Vereniging Marknesse. Op maandag 18 november 2013 om 20.00 uur in Sport- en Faciliteitencentrum de Punt aan de Emmeloordseweg

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Vrijdag 18 november 2016 om 19.30 uur Locatie: kantine Sporthal Egerbos (Drie Decembersingel 34, Blerick) Het bestuur van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; Aanpassing Statuten oktober 2015 Artikel 6 4c. Een opgelegde straf wordt aan de leden bekend gemaakt. Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 2013 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2013 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 9 OKTOBER 2013 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013 Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2013 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling Agenda 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 juni 2013 4. Jaarrekening

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Balans per 31 december 2016 4 2. Winst- en verliesrekening over het jaar 2016 5 3. Toelichting balans per 31 december 2016 6 4. Toelichting winst-

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing Bestuurlijke vernieuwing K.V.Mid-Fryslân Ledenvergadering juni 2015 1 Leeswijzer Historie Aanleiding (8 november 2014) Doel Resultaat Uitgangspunten Huidig model Nieuw model Uitzoekpunten en uitkomsten

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 1. Opening door de voorzitter 2. Opgave rondvraag Aanvang, 17.30 uur Locatie, Clubhuis 3. Ingekomen berichten en mededelingen van het bestuur 4.

Nadere informatie