Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van de Algemene Leden Vergadering HTC-Gouda e.o. 30 maart Opening, mededelingen 2. Agenda vaststellen 3. Vaststellen notulen van de ALV van 24 maart Jaarverslag zwemmen 2014 (Collage) 5. Jaarverslag penningmeester Verslag van de kascontrole commissie 7. Decharge van het bestuur over Benoeming nieuwe kascontrole commissie Aftreden en Benoemen bestuursleden 10. Vaststellen Begroting Vaststellen contributie Voorstel contributie Rondvraag 14. Sluiting 1

2 Notulen Algemene Ledenvergadering 24 Maart 2014 Aanwezig volgens de presentielijsten: 27 leden, 1 sportleider en 2 vrijwilligers. 1. Opening-Mededelingen: De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter deelt mee dat hij een bericht van verhindering heeft ontvangen van Dhr. van Heesch, Mw. Bouquet, Dhr. Burger en Mw. v.d. Panne. Ook dit jaar is een lid en een oud lid ons ontvallen waarvan het bestuur bericht heeft ontvangen. De voorzitter vraagt om 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan Dhr. Kruijsen en Dhr. Meijer (oud-lid). Daarna bedankt de voorzitter alle vrijwilligers, sponsors en donateurs voor hun inzet en bijdrage aan de vereniging. 2. Agenda wordt vastgesteld. 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 april 2013: Er zijn geen op en/of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 4. Jaarverslag secretariaat 2013: De voorzitter vraagt of er nog vragen/onduidelijkheden zijn t.a.v. het jaarverslag van het secretariaat. Er zijn geen vragen, verslag wordt goedgekeurd. 5. Jaarverslag zwemmen 2013: De voorzitter vraagt of er nog vragen/onduidelijkheden zijn t.a.v. het jaarverslag van het zwemmen. Er zijn geen vragen, verslag wordt goedgekeurd. 6. Jaarverslag penningmeester 2013: De voorzitter geeft aan dat na het vertrek van Dhr. Otten vorig jaar als penningmeester, Dhr. v.d. Sman de taken heeft overgenomen. Daarnaast is Dhr. van Rijswijk ingeschakeld om de administratie te verrichten. Afgelopen jaar hebben zij samen zorg gedragen voor alle financiële zaken en heeft Dhr. van Rijswijk het financieel verslag opgesteld. Helaas heeft Dhr. v.d. Sman ook besloten om de te stoppen als penningmeester aangezien dit niet meer samen gaat met zijn huidige werkzaamheden. Dhr. van Rijswijk wil wederom voor 200 (excl. BTW) de administratie verrichten. Hierop wordt door de ALV geen bezwaar gemaakt. Tevens wordt voorgesteld om Dhr. van Rijswijk penningmeester te laten worden. (zie verder bij punt 10). De voorzitter vraagt hierna of er vragen/onduidelijkheden zijn t.a.v. het financieel verslag. Dhr. Uitbeijerse geeft aan dat er 3 balansen zijn. Tevens geeft hij aan dat de baten en lasten ontbreken. Ook mist hij hier de toelichting van. Dhr. van Rijswijk legt uit dat het voor hem en Dhr. v.d. Sman een grote taak was om alles op orde te krijgen het afgelopen jaar. Hij geeft aan dat er duidelijk behoefte was aan 2-3 balansen omdat dit voorgaande jaren ook zo werd gehanteerd. Dit komt mede doordat er een gedeelte zwemmen en trimmen is. Dhr. van Rijswijk geeft aan dat de balansen van 2012 qua opzet gevolgd zijn en dat dit extra moeite gaf door de overname van 2 penningmeesters. Verder worden er nog financiële posten besproken die onduidelijk zijn. Hieruit blijkt dat de verkeerde versie van de tabel 'Winst enverlies' trimmen op internet is gezet waarin enkele financiële posten nog niet kloppend waren. Dhr. Nutbeij stelt nog een vraag over een financiële post die is komen te vervallen. Dit betreft een mogelijk nog te ontvangen rekening van sportpunt Gouda. Deze is wel in de balans opgenomen maar hoeft waarschijnlijk niet betaald te 2

3 worden. Tevens wordt de begroting van 2014 besproken. Over het zwemmen en trimmen ontbreekt de begroting over 2014 van het bestuur. Dhr. van Rijswijk legt uit dat in 2014 zal uitwijzen hoe deze begroting uitpakt. Dhr. Uitbeijerse geeft aan dat hij ook graag ziet dat sommige kosten benoemd worden waardoor het meer duidelijkheid geeft. 7. Verslag kascontrole commissie: Dhr. Nutbeij en Dhr. Mulder hebben dit jaar de kas controle verricht. Dhr. Cremers die hiervoor op stond heeft dit helaas niet kunnen uitvoeren dit jaar. Dhr. Nutbeij geeft aan het jammer gevonden te hebben niet bij de penningmeester thuis te zijn geweest zoals voorgaande jaren. Dit jaar zijn ze naar het administratiekantoor geweest van Dhr. van Rijswijk. Hij geeft Dhr. van Rijswijk complimenten in het uitvoeren van de administratie. Dhr. van Rijswijk kon goed antwoord/uitleg geven op de vragen die er werden gesteld. Ook wordt er netjes gewerkt en heeft hij het volste vertrouwen in Dhr. van Rijswijk. 8. Decharge van het bestuur over 2014: De ALV is van mening dat het bestuur de belangen van de vereniging goed en met volle inzet heeft behartigd en dechargeert het bestuur voor het in 2013 gevoerde beleid. 9. Benoeming nieuwe kascontrole commissie: Dhr. Nutbeij wordt bedankt voor zijn 2-jarige inzet voor de kascontrole commissie. Dhr. Cremers is niet aanwezig waardoor hij niet kan aangeven het nogmaals te willen doen (dhr. Cremers was opgenomen in het Groene Hart Ziekenhuis voor een behandeling). Dhr. Mulder gaat de honeurs waarnemen. Hij wordt daarbij ondersteund door Dhr. Uitbeijerse. Dhr. van der Have wordt als reserve op de lijst geplaatst. 10. Benoeming bestuursleden: Voorzitter: Leen Westerveld Secretariaat: Cindy Kerkhof Penningmeester: Guus Hes, benoemd tot penningmeester in naam. Leendert van Rijswijk zal de administratie verzorgen. Coördinator Sportleiders/Ledenadministratie: Piet van t Wout. Hij legt zijn functies neer in 2015 Coördinator Activiteiten: Steef Boere Webmaster/Pr/Redactie: Mart Kramer Coördinator Zwemmen: Pieter van Dijkum De betalingen worden door Leendert van Rijswijk gedaan. Dit zal in overeenstemming gaan met Cindy Kerkhof. Dhr. Hes is hiervan op de hoogte en heeft hier zijn toestemming voor gegeven. Dhr. Hes is alleen op papier penningmeester omdat in de statuten staat beschreven dat alleen leden een bestuursfunctie kunnen uitvoeren. Dhr. Nutbeij kwam hier ook even op terug tijdens de vergadering waarna dit is besproken en besloten nadat Dhr. Hes zich vrijwillig had aangeboden. Tevens geeft Dhr. Hes aan om misschien de statuten te wijzigen waardoor de leden kunnen trimmen en personen van buiten de vereniging een bestuursfunctie kunnen uitvoeren. 11. Vaststellen begroting 2014: De begroting wordt aangenomen na goedkeuring van de ALV. 12. Vaststellen contributie 2014: Contributie over 2014 is 145. Dit was afgesproken in de vorige ALV. Dhr. van Dijkum geeft aan dat sportpunt Gouda een verhoging van de zwembadhuur zal invoeren van 1.5%. Hierdoor is het nog niet nodig om de zwemtarieven te verhogen. Wel gaat er wat betreft de contributie geïndexeerd worden. De trimcontributie zal in 2015 met 2.50 verhoogd worden. Hier wordt over gestemd en aldus aangenomen in de ALV. 3

4 13. Vaststellen Reglement: Het reglement heeft een paar wijzigingen gehad sinds de laatste ALV. Deze worden aangenomen en het reglement wordt vastgesteld. 14. Rondvraag: Dhr. Hes vraagt of de automatische incasso nog wordt gehandhaafd of dat er een nieuwe machtiging moet worden ingevuld. Dhr. van Rijswijk geeft aan dat dit niet het geval is. De automatische incasso moeten nog worden doorgevoerd en dat zal op korte termijn gebeuren. Dhr. Mulder geeft aan dat er nog steeds problemen zijn met douchen. Leen geeft aan dat hij wederom contact heeft gehad met Dhr. Bac van de Driestar en dat het 25 Maart verholpen moet zijn. Ben (sportleider): In de vakantie is er geen verwarming in de zaal en aula. Dit is slecht voor hartpatiënten. Of hier iets aan gedaan kan worden? Leen gaat ook hier contact over opnemen met Dhr. Bac. Dhr. Kok vraagt of er een ledengroei is te verwachten. Leen legt uit dat steeds meer leden vanuit de hartrevalidatie komen. Het ledenaantal is om het even qua aan- en afmeldingen. Dhr. Pattenier geeft aan graag ballen te willen sponsoren voor de vereniging. Hij heeft dit al eerder aangegeven maar nog steeds geen reactie hierop mogen ontvangen. Leen geeft aan hier met Dhr. Pattenier op terug te komen omdat dit niet bij het bestuur bekend was. Hierop verteld Dhr. Nutbeij ook zelf ballen te hebben gekocht met de groep. Leen legt uit dat de vereniging deze kosten op zich neemt en dat het niet de bedoeling is dat leden dat zelf moeten gaan betalen. De vereniging heeft hier budget voor. Dhr. van t Wout geeft aan al jaren sponsor geld binnen te halen voor de vereniging. Dit is zo n 800 euro per jaar. Al die tijd heeft hij dit alleen gedaan. Omdat hij volgend jaar gaat stoppen met zijn activiteiten stelt hij de vraag of er iemand zich geroepen voelt om dit over te nemen. Hij vraagt de leden hier over na te denken. Sponsor advertenties kosten per jaar. Dit voor de Collage en de Website. De voorzitter geeft aan dat VGZ in sommige gevallen de contributie niet vergoed en bij andere leden weer wel. Mart Kramer geeft hierop als toelichting dat dit wel in het vergoedingen overzicht staat van de VGZ. Dus blijf het gewoon indienen. De voorzitter vraagt nogmaals of er leden zijn die nieuwe ideeën hebben voor de activiteiten. Wij als bestuur horen dat graag. De voorzitter legt uit dat het bestuur er veel tijd insteekt om de vereniging zo goed mogelijk te laten verlopen. Hiervoor worden geen kosten berekend. Het bestuur mag daarom gratis koffie/thee nemen op de sportavonden. Als er mensen zijn die daar bezwaar op hebben of ze dan naar het bestuur willen komen en geen onrust willen verspreiden in de vereniging. Na een groots applaus wordt de vergadering gesloten om uur. ==================================================================== 4

5 Financieel verslag Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo Balans Algemeen Trimmen Zwemmen Activa Totaal Materiële vaste activa AED 3.369,40 0, ,40 0, , Afschrijving AED ,00 0, ,00 0, , Computer 678,00 678,00 0,00 0,00 678, Afschrijving Computer -270,00-270,00 0,00 0,00-180,00 Totaal: Materiële vaste activa 2.159,40 408, ,40 0, ,00 Kortlopende vorderingen Debiteuren 1.242,50 275,00 967,50 0,00 0, (nog te ontvangen bedragen) 202,56 0,00 147,00 55, ,50 Totaal: Kortlopende vorderingen 1.445,06 275, ,50 55, ,50 Liquide middelen Kas Koffie ploeg 40,00 0,00 40,00 0,00 137, Kas ziekenboeg 5,69 0,00 5,69 0,00 5, Bank ,60 0,00 275,60 0, , Bank ,13 0,00 0,00 396, , Spaarrekening ,00 0, ,00 0, , spaarrekening ,00 0,00 0, ,00 0, Kruisposten liquide middelen 0, , ,25-78,80 0,05 Totaal: Liquide middelen , , , , ,88 Totaal: Activa (bezitingen van de vereniging) , , , , ,38 Passiva Eigen vermogen Eigen vermogen/aandelenkapitaal , , , , ,91 Resultaat (Geselecteerde jaar) - is winst + is verlies 234, ,43 739, ,97-741, Onverdeeld resultaat -741, , ,57-293,49 0,00 Totaal: Eigen vermogen , , , , ,37 Schulden Crediteuren 198,75 0,00 198,75 0,00 0, Overlopende passiva 822,85 822,85 0,00 0, ,01 Totaal: Schulden 1.021,60 822,85 198,75 0, ,01 Totaal: Passiva (hoe zijn de bezittingen gefinancierd) , , , , ,38 Winst- en verliesrekening Opbrengsten Opbrengst lidmaatschappen Contributie inkomsten Trimmen ,23 0, ,23 0, , Contributie inkomsten Zwemmen 8.496,80 0,00 0, , ,60 Totaal: Opbrengst lidmaatschappen ,03 0, , , ,94 Kosten Sport activiteiten Vrijwilligers support 1.213, ,34 0,00 0,00 869, Verband kosten en AED batterij 112,09 0,00 112,09 0,00 0, Afdracht koepel organisatie 229,20 229,20 0,00 0,00 499, Attenties leden 436,81 0,00 378,01 58,80 0, Verpleegkundigen 2.066,75 0, ,75 0, , Telefoons 98,33 0,00 98,33 0,00 127, Sportleiders ,52 0, ,52 0, , Huur sporthal 3.000,00 0, ,00 0, , Sport middelen 850,24 0,00 850,24 0,00 262, Huur Zwembad incl. instructeurs 7.126,61 0,00 0, , ,70 Totaal: Kosten Sport activiteiten , , , , ,63 Opbrengsten Werving en promotie Inkomsten werving en promotie acties 968,50 968,50 0,00 0,00 0,00 Totaal: Opbrengsten Werving en promotie 968,50 968,50 0,00 0,00 0,00 Kosten Werving en promotie Inkoopkosten Werving en Promotie 284,20 284,20 0,00 0,00 0, Promotie/collage/website 239,85 239,85 0,00 0,00 675, Kosten Ledenwerving 319,21 319,21 0,00 0,00 0,00 Totaal: Kosten Werving en promotie 843,26 843,26 0,00 0,00 675,38 Opbrengsten extra activiteiten Sponsoring 460,00 260,00 200,00 0,00 60, Advertentie opbrengsten 1.175, ,00 0,00 0,00 350, Koffie opbrengst 2.241,34 0, ,34 0,00 762, Inkomsten activiteiten 3.808, ,50 0,00 0,00 625,00 Totaal: Opbrengsten extra activiteiten 7.684, , ,34 0, ,80 Kosten extra activiteiten Koffie inkopen 723,88 0,00 723,88 0,00 0, Koffiedames 890,00 0,00 890,00 0,00 0, Extra activiteiten 4.524, ,91 0,00 0,00 556,01 Totaal: Kosten extra activiteiten 6.138, , ,88 0,00 556,01 Totaal: Opbrengsten (lidmaatschap minus directe kosten) 2.047,43-598, , ,39 972,72 5

6 Financieel verslag vervolg Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo Eindsaldo Algemeen Trimmen Zwemmen Kosten Afschrijvingen Afschrijvingskosten Computer 90,00 90,00 0,00 0,00 90, Afschrijvingskosten AED 606,00 0,00 606,00 0,00 506,00 Totaal: Afschrijvingen 696,00 90,00 606,00 0,00 596,00 Organisatie kosten Kerst Pakketten 399,82 399,82 0,00 0,00 409, Administratie kosten 242,00 242,00 0,00 0,00 100, Kantoorkosten 390,84 390,84 0,00 0,00 410, Verzekeringen 73,28 73,28 0,00 0,00 73, Overige kosten 1,79 1,79 0,00 0,00 101, Kantoorkosten 21,99 21,99 0,00 0,00 0, Bankkosten 189,31 0,00 136,33 52,98 180,39 Totaal: Organisatie kosten 1.319, ,72 136,33 52, ,92 Financieel opbrengsten en kosten Rentebaten 202,56 0,00 147,00 55,56 157,66 Totaal: Financieel opbrengsten en kosten 202,56 0,00 147,00 55,56 157,66 Totaal: Kosten 1.812, ,72 595,33-2, ,26 Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode) 234, ,43 739, ,97-741,54 Winst Verlies Winst Winst Verlies 6

7 BEGROTING Begroting Begroting Begroting Begroting Balans Algemeen Trimmen Zwemmen Activa Totaal Winst- en verliesrekening Opbrengsten Opbrengst lidmaatschappen Contributie inkomsten Trimmen ,00 0, ,00 0, Contributie inkomsten Zwemmen 7.144,00 0,00 0, ,00 Totaal: Opbrengst lidmaatschappen ,00 0, , ,00 Kosten Sport activiteiten Vrijwilligers support 800,00 800,00 0,00 0, Verband kosten en AED batterij 100,00 0,00 100,00 0, Afdracht koepel organisatie 230,00 230,00 0,00 0, Attenties leden 55,00 0,00 0,00 55, Verpleegkundigen 3.175,00 0, ,00 975, Telefoons 100,00 0,00 100,00 0, Sportleiders ,00 0, ,00 0, Huur sporthal 3.100,00 0, ,00 0, Sport middelen 300,00 0,00 300,00 0, Huur Zwembad incl. instructeurs 7.775,00 0,00 0, ,00 Totaal: Kosten Sport activiteiten , , , ,00 Opbrengsten Werving en promotie Inkomsten werving en promotie acties 600,00 600,00 0,00 0,00 Totaal: Opbrengsten Werving en promotie 600,00 600,00 0,00 0,00 Kosten Werving en promotie Inkoopkosten Werving en Promotie 250,00 250,00 0,00 0, Promotie/collage/website 200,00 200,00 0,00 0, Kosten Ledenwerving 300,00 300,00 0,00 0,00 Totaal: Kosten Werving en promotie 750,00 750,00 0,00 0,00 Opbrengsten extra activiteiten Sponsoring 0,00 0,00 0,00 0, Advertentie opbrengsten 1.050, ,00 0,00 0, Koffie opbrengst 2.000,00 0, ,00 0, Inkomsten activiteiten 3.900, ,00 0,00 0,00 Totaal: Opbrengsten extra activiteiten 6.950, , ,00 0,00 Kosten extra activiteiten Koffie inkopen 775,00 0,00 775,00 0, Koffiedames 900,00 0,00 900,00 0, Extra activiteiten 4.000, ,00 0,00 0,00 Totaal: Kosten extra activiteiten 5.675, , ,00 0,00 Totaal: Opbrengsten (lidmaatschap minus directe kosten) 821,00-230, , ,00 Kosten Afschrijvingen Afschrijvingskosten Computer 90,00 90,00 0,00 0, Afschrijvingskosten AED 700,00 0,00 700,00 0,00 Totaal: Afschrijvingen 790,00 90,00 700,00 0,00 Organisatie kosten Kerst Pakketten 400,00 400,00 0,00 0, Administratie kosten 242,00 242,00 0,00 0, Kantoorkosten 100,00 100,00 0,00 0, Verzekeringen 74,00 74,00 0,00 0, Overige kosten 0,00 0,00 0,00 0, Kantoorkosten 0,00 0,00 0,00 0, Bankkosten 205,00 0,00 150,00 55,00 Totaal: Organisatie kosten 1.021,00 816,00 150,00 55,00 Financieel opbrengsten en kosten Rentebaten 140,00 0,00 140,00 0,00 Totaal: Financieel opbrengsten en kosten 140,00 0,00 140,00 0,00 Totaal: Kosten 1.671,00 906,00 710,00 55,00 Resultaat totaal 2015 een verlies van 850,00-850, , , ,00 Verlies Verlies Winst Verlies 7

8 Door de inzet van Leen en Cindy op de koningsdag markt in Waddinxveen is er 565,79 extra geld binnen gehaald. Aangezien er in totaal over 2014 slechts 234,96 resultaat is behaald heeft de extra opbrengst van de Koningsdag hier een behoorlijk aandeel in gehad. Het resultaat van de Trim afdeling is fors gedaald van 2.302,57 over 2013 naar 739,42 in 2014 dit komt door aanschaf AED verhoogde kosten attenties aan leden inkoop sportmiddelen en meer trim avonden dan in 2013 waardoor de vergoedingen sportleiders hoger waren. Het resultaat Zwemmen is juist positief geworden van een verlies van 293,49 in 2013 naar een winst in 2014 van 1.313,97 Dit komt deels door de contributie verhoging en deels door een in 2014 verwerkte korting over de zwembadhuur in De te verwachten afrekening over 2013 bleek namelijk achteraf een stuk lager dan begroot. Over de algemene kosten is er een behoorlijke verbetering gemaakt. De kosten op zich zijn nagenoeg gelijk gebleven maar de opbrengsten extra activiteiten zijn fors gestegen vooral door de koningsdag. Het resultaat in 2013 was een verlies van 2.750,62 tegen een verlies in 2014 van 1.818,43 De Penningmeester. Soort activiteit Opbrengsten Kosten Saldo Koningsdag 952,55 386,76 565,79 Winst Volleybal 550,00 679,09-129,09 Verlies Volleybal extern 152,29-152,29 Verlies Jeu de boules 230,00 407,80-177,80 Verlies Fietstocht 286,73-286,73 Verlies Reis naar Brugge 2.535, ,00 36,00 Winst Kerstmarkt Oberhausen 623,50 630,00-6,50 Verlies Totaal 4.891, ,67-150,62 Verlies 8

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Ondertekening jaarrekening 2014 van de huurdersvereniging Meppel: Zie volgende bladzijden voor de balans plus staat van baten en lasten, welke

Nadere informatie

Stichting Da Capo. Jaarrekening

Stichting Da Capo. Jaarrekening Jaarrekening 2016 Stichting Da Capo Inhoud: - Balans - Verlies- en Winstrekening - Kasstroomoverzichten - Begroting versus werkelijke cijfers - Toelichting op de jaarrekening Van 01-01-2016 Tot en met

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 pagina 0 van 10 1. INHOUD pagina 1. Inhoud... 1 2. Algemeen... 1 3. Balans... 2 4. Winst-

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Financieel verslag Friese Darts Bond FDB

Financieel verslag Friese Darts Bond FDB Financieel verslag 2013 Friese Darts Bond FDB 1 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Balans 2013 4 Inkomsten en uitgaven 2013 5 Toelichting Balans 6 Toelichting inkomsten en uitgaven 7 Verklaring kascommissie

Nadere informatie

JAARREKENING 2015. Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode

JAARREKENING 2015. Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode JAARREKENING 2015 Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode Financiële jaarstukken 2015 a. Financiële toelichting door de penningmeester b. W&V Balans 2015 Vereniging Zorg coöperatie Rooi

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) (bedragen x 1.000) 2016 2015 2016 2015 ACTIVA PASSIVA Vaste activa Groepsvermogen 4.096 3.898 Immateriële vaste activa 240 102 Materiële

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag en Begroting

Financieel Jaarverslag en Begroting Financieel Jaarverslag 2016-2017 en Begroting 2017-2018 Bijlage 4 1. Algemeen Het boekjaar 2016-2017 is financieel gunstig verlopen. De totale lasten zijn ruim onder het begrootte totaalbedrag van ca 18.000

Nadere informatie

C.A.S. het Noorden. gevestigd te. Jaarrekening 2015

C.A.S. het Noorden. gevestigd te. Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2015 Datum: 19 februari 2017 Opgesteld door: Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten 2015 5

Nadere informatie

Vaste activa Inventaris 0 0 Computer Overige vorderingen overlopende activa Liquide middelen

Vaste activa Inventaris 0 0 Computer Overige vorderingen overlopende activa Liquide middelen Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 Activa Vaste activa Inventaris 0 0 Computer 0 0 0 0 Vlottende activa Overige vorderingen overlopende activa 125 0 Liquide middelen 14.371 15.492 14.496 15.492

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland

Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Prinsenbeek 11 maart 2013 Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Jaarrekening over 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Amersfoort INHOUDSOPGAVE Balans 3 Winst

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2013 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2013 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2013 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2013 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2013 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2014 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Resultaten: Het boekjaar 2013 is afgesloten met een verlies van 2.131 Terwijl het boekjaar 2012 is afgesloten met een winst van 40.301, hoofdzakelijk ontstaan door

Nadere informatie

Toelichting op de jaarrekening 2010 van de Vereniging Wikimedia Nederland

Toelichting op de jaarrekening 2010 van de Vereniging Wikimedia Nederland Toelichting op de jaarrekening 2010 van de Algemeen In het algemeen is getracht kosten die zijn gemaakt ten behoeve van activiteiten in een bepaald jaar, ook te boeken in dat jaar. Uitsplitsingen posten

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Baten en lasten 2013

Baten en lasten 2013 Baten en lasten 2013 Monsterse Reddingsbrigade Jaarcijfers 2013 Uitgaven Begroting 2013 Def. 2013 Ten laste van veiligheid 2013 Ten laste van vereniging 2013 01 Exploitatie gebouw 28.650 26.127 13.204

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

Inventaris Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen

Inventaris Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen II Jaarrekening Balans per 31 december 2012 VASTE ACTIVA Inventaris 15.045 16.436 VLOTTENDE ACTIVA Nog te ontvangen bedragen 3.176 3.262 Vooruitbetaalde bedragen 1.319 1.498 4.495 4.760 LIQUIDE MIDDELEN

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht INHOUD: Bladzijde: Balans per 31 december 2011 1-2 Staat van baten en lasten 2011 3 Toelichting op balans 4-6 OVERIGE TOELICHTINGEN Toelichting

Nadere informatie

ZonneVogel. Zonnepanelen op scholen In de Vogelwijk Algemene Leden Vergadering 26 mei 2015

ZonneVogel. Zonnepanelen op scholen In de Vogelwijk Algemene Leden Vergadering 26 mei 2015 ZonneVogel Zonnepanelen op scholen In de Vogelwijk Algemene Leden Vergadering 26 mei 2015 Overzicht presentatie Jaaroverzicht, wat is er gebeurd Openstaande punten Bestuurssamenstelling StroomProductie

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Balans per

Balans per Balans per 31-12-212 Algemeen In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarrekening Begroting

Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2015-2016 (1 oktober 2015-30 september 2016) & Begroting 2017-2018 (1 oktober 2017-30 september 2018) Ter behandeling bij ALV dd 26 januari 2017 Balans Bedragen in ACTIVA 30-9-2016 30-9-2015

Nadere informatie

Concept Financieel jaarverslag van de De Stam Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort. Schooljaar

Concept Financieel jaarverslag van de De Stam Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort. Schooljaar Concept Financieel jaarverslag van de De Stam Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort Schooljaar 2011-2012 1 Balans 1 aug 2011 1 aug 2012 1 aug 2012 1 aug 2013 Bezittingen Kas Stam Giro Stam

Nadere informatie

Stichting Handy- Car(e)

Stichting Handy- Car(e) Stichting Handy- Car(e) J a a r v e r s l a g 2 0 1 3 1 INHOUDSOPGAVE STICHTING HANDY- CAR(E), GEGEVENS... 3 VOORWOORD VOORZITTER... 4 VERSLAG COÖRDINATOR... 5 ACTIVITEITEN... 6 FINANCIEEL VERSLAG 2013...

Nadere informatie

Jaarrekening Lets Zwolle 2014

Jaarrekening Lets Zwolle 2014 Jaarrekening Lets Zwolle 2014 Inhoudsopgave Baten & Lasten 2014 Toelichting Balans 2014 (Aangepaste) Begroting 2014 (Oorspronkelijke) Begroting 2014 Begroting 2015 Verklaring van de kascontrolecommissie

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

CONCEPT Jaarrekening 2015

CONCEPT Jaarrekening 2015 Vereniging Synchroon Veghel CONCEPT Jaarrekening 2015 Status: ter goedkeuring Kascommissie 29-feb-16 INHOUD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 BLZ. 1.1. Doelstelling van de organisatie 3 1.2 Samenstelling van

Nadere informatie

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 Rottestroom 39 2721 CX Zoetermeer KvK 61246107 INHOUD Blad Balans 1 Winst- en verliesrekening 2 Toelichtingen

Nadere informatie

VERSLAG BOEKJAAR 2013

VERSLAG BOEKJAAR 2013 VERSLAG BOEKJAAR 2013 Pagina 1 Geacht bestuur, In het onderstaande brengen wij u verslag uit omtrent de door u verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening over het boekjaar 2013. Deze

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Aangemaakt door: Nicole Ophof 16-01-2014 17:24:06 UTC - v6.30.2-etb-0-4694

Pagina 1 van 5. Aangemaakt door: Nicole Ophof 16-01-2014 17:24:06 UTC - v6.30.2-etb-0-4694 Criteria Rapportagestructuur Standaard BDO-structuur (GENERAL0004) (Gehele structuur tonen incl. grootboek) Administratie Deense Zeemans Kerk Rotterdam (101039479000) Periode (JJJJ(/PP)) 2013 Details weergeven

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 STICHTING STADSPIJPERS VAN 's-hertogenbosch FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2 Exploitatierekening 3 Toelichting algemeen 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

FINANCIELE JAARSTUKKEN 2013

FINANCIELE JAARSTUKKEN 2013 FINANCIELE JAARSTUKKEN 2013 van Vereniging Toonkunst Nederland te Amsterdam mei 2014 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 1. Doelstelling 3 2. Samenstelling bestuur 3 3. Voorwoord penningmeester 4 Jaarrekening

Nadere informatie

VERENIGING SMARAGD Jaarverslag 2015

VERENIGING SMARAGD Jaarverslag 2015 VERENIGING SMARAGD Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Pagina: 1. Bestuur 1.1 Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging 3 1.2 Bestuursverslag 2015 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans 2015 4 2.2 Staat van Baten &

Nadere informatie

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Jaarverslag 2013 Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Inhoudsopgave Algemeen blz.3 Balans per 31 december 2013 blz. 4 Staat van baten en lasten blz. 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 datum: juni 2014 Stichting Wij Allemaal 1 30-6-2014 Financieel verslag 2013 van Stichting WIJ Allemaal, gevestigd te Purmerend. INHOUD pagina Financieel verslag Staat van bezittingen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Inhoudsopgave. Informatie over de stichting en het resultaat

Jaarrekening 2013. Inhoudsopgave. Informatie over de stichting en het resultaat HoitingaFinance.nl Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Informatie over de stichting en het resultaat Balans per 31 december 2013 Korte toelichting balans Uitdraai boekhouding Algemene toelichting ALGEMENE

Nadere informatie

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam

Stichting Beheer Badhuis te Amsterdam JAARREKENING 2013 BALANS STAAT VAN BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE BALANS SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN SPECIFICATIE PROJECTEN Amsterdam, 28-3-2014 mw. D. Schram SCHRAMs AK - Noorderstraat 73b - 1017 TT -

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Wereldwinkel Stede Broec jaarrekening 2012 pagina 1 van 14

Jaarstukken 2012. Wereldwinkel Stede Broec jaarrekening 2012 pagina 1 van 14 Jaarstukken jaarrekening pagina 1 van 14 Balans per 31 december ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 31 december 2011 Bedrijfsgebouwen en terreinen 68.262 68.262 Inventaris

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Regio Noord Veluwe / Flevoland

Jaarrekening 2013 Regio Noord Veluwe / Flevoland Jaarrekening 2013 Regio Noord Veluwe / Flevoland Vastgesteld door het bestuur op: 22 mei 2014 Stichting Scouting Nederland District Noord Veluwe / Flevoland Postbus 296 8250 AG Dronten Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Financieel verslag 2013 Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 Materiële vaste activa Project schuur 5.564 7.705 Project tuin 788 1.725 Overige inventaris

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUD RAPPORT Samenstellingsverklaring JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving Balans per 31 december 2016

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2010 - II

Eindexamen m&o havo 2010 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. SDSO is een voetbalvereniging met al jaren een stabiel ledenaantal van 1.000. Voor de presentatie van de financiële gegevens op de komende

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010-2011

Jaarcijfers 2010-2011 Jaarcijfers 2010-2011 Voor u liggen de balansen per 31 oktober 2011 en de exploitatieoverzichten over de periode 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2011 van Stichting Tennispark Vinkebaan en TC Bakkum.

Nadere informatie

NVR financieel jaarverslag 2011

NVR financieel jaarverslag 2011 Pagina 1 NVR financieel jaarverslag 2011 Begrotingen 2012, 2013 en 2014 Mei 2012 (Alle genoemde bedragen zijn in EURO) Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR 1 Pagina 2 INHOUD 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN...

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden JAARREKENING 2013 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. Apolloweg 22-a 8938 AT Leeuwarden INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 JAARREKENING 3 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Winst- en Verliesrekening over

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 GRONINGER ZWEMSPORTVERENIGING TRIVIA

JAARREKENING 2016 GRONINGER ZWEMSPORTVERENIGING TRIVIA JAARREKENING 2016 GRONINGER ZWEMSPORTVERENIGING TRIVIA INHOUDSOPGAVE pagina Instellingsgegevens / vaststelling bestuur 1 Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2016 3 Staat van baten en lasten 2016 5 Grondslagen

Nadere informatie

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering Tuinstraat 6-1506 VX Zaandam Postbus 159-1500 ED Zaandam t. 075-6 818 360 f. 075-6 702 006 info@van-mierlo.nl www.van-mierlo.nl IBAN: NL55 RABO 0350 5030 36 BIC: RABONL2U Beconnr. 281815 KvK nr. 35014893

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2015 4 Winst- en Verliesrekening 2015 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 130.261 161.206 Eigen Vermogen 90.824 89.160 Clubhuis 14.179 17.897 Resultaat boekjaar 2.992 1.663 Inventaris 218 770 93.816 90.824

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Contact Secretariaat Bogaardplein 15 Postbus 5305 2280 HH Rijswijk 070-3261816 vzhg@rijswijk.nl www.vzhg.nl AAN: Algemene vergadering Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

JAARREKENING Apolloweg 22-a AT Leeuwarden

JAARREKENING Apolloweg 22-a AT Leeuwarden JAARREKENING 2014 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. Apolloweg 22-a 8938 AT Leeuwarden INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 JAARREKENING 3 1.1 Balans per 31 december 2014 4 1.2 Winst- en Verliesrekening over

Nadere informatie

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2013

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2013 Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland Inzake: JAARREKENING 2013 Rapport 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Blz. 1. Algemeen 1 2. Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van Stichting WK KassieBouwen, Monster

Jaarverslag 2014 van Stichting WK KassieBouwen, Monster Jaarverslag 2014 van Stichting WK KassieBouwen, Monster Algemeen In 2011 heeft Stichting de Zaaier vanwege haar 25 jarig jubileum als ludieke actie het WK KassieBouwen, concept van B&T(Ron de Bakker),

Nadere informatie

Stichting Kindertehuis Horeb Brazilië

Stichting Kindertehuis Horeb Brazilië Financiëel Jaarverslag 2014 Blz. Inhoud Het financiele jaarverslag van de Stichting Kindertehuis Horeb Brazilië bestaat uit: 1 Samenvatting 2 2 Balans per 31 december 2014 3 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

VERENIGING SMARAGD Jaarverslag 2014

VERENIGING SMARAGD Jaarverslag 2014 VERENIGING SMARAGD Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina: 1. Bestuur 1.1 Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging 3 1.2 Bestuursverslag 2014 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans 2014 4 2.2 Staat van Baten &

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten 2015 4 Grondslagen voor de waardering 5

Nadere informatie

CALorie Stationsweg AA Castricum. Rapport inzake de jaarstukken over het boekjaar 2013

CALorie Stationsweg AA Castricum. Rapport inzake de jaarstukken over het boekjaar 2013 CALorie Stationsweg 9 1901 AA Castricum Rapport inzake de jaarstukken over het boekjaar 2013 1 februari 2014 Inhoud Rapport Algemeen 4 Resultaten 5 Fiscale positie 6 Jaarstukken boekjaar 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1 Opdracht 1 2 Verantwoording 1 3 Algemeen 1 4 Financiële positie 2 5 Winstbestemming 2 JAARREKENING Bijlage A Grondslagen v.d. financiële

Nadere informatie

Stichting. KLEURinCULTUUR

Stichting. KLEURinCULTUUR Stichting KLEURinCULTUUR 2013 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 5 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 na (voorgestelde resultaatbestemming) 8 Staat van baten

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2010 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 9 maart 2015 Dit rapport heeft 9 pagina s V.6.0222/ 0 Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Staat van

Nadere informatie

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 INHOUD RAPPORT Samenstellingsverklaring JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer KvK: 41035845 Datum: 13 augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Financiële positie 5 Bespreking van de resultaten 6 Jaarstukken

Nadere informatie

Vaste activa Gebouwen 421.381 421.381 Verbouwing 2005 14.007 14.007 Verbouwing 2009 887.880 887.880 Inventaris 0 0

Vaste activa Gebouwen 421.381 421.381 Verbouwing 2005 14.007 14.007 Verbouwing 2009 887.880 887.880 Inventaris 0 0 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Fietsgroep Stappenbelt Zwolle Financieel jaarverslag 5 december 2015 Versie 1.1 Financieel jaarverslag 1 Inleiding Voor u ligt het financieel jaarverslag van de Fietsgroep Stappenbelt Zwolle betreffende

Nadere informatie

Financiële rapportage 2012

Financiële rapportage 2012 Financiële rapportage 212 Stichting De Brug Datum: 4-12-213 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA 1.1 Balans per 31 december 2012 (Na resultaatbestemming) 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur (1) 6.944 3.708 Vervoersmiddelen (2) 870 1.160 7.814 4.868

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64. jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.776 Het bevorderen van eerlijke handel en het steunen van producenten

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 28 maart 2016 Dit rapport heeft 9 pagina s Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december 2 Staat van baten en lasten over 3 Staat van herkomst

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht - 1 Jaarverslag - Stichting Rotterdamse Museumnacht - 2 1. Bestuursverslag Zie bijgaande activiteitenverslag 1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam:

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

De resultatenrekening

De resultatenrekening De resultatenrekening format resultatenrekening kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten afschrijvingen rente eindbalans Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl 1 De

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 van Stichting Kelderwerk Groningen

Jaarrekening 2012 van Stichting Kelderwerk Groningen Jaarrekening 2012 van Stichting Kelderwerk Groningen Dit rapport is uitgebracht 18 juni 2013 en bevat de pagina s 1 tot en met 13 INHOUDSOPGAVE Pagina Mededeling bestuur 3 Jaarrekening 2012 Balans per

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

Stichting. KLEURinCULTUUR

Stichting. KLEURinCULTUUR Stichting KLEURinCULTUUR 2014 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 5 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 na (voorgestelde resultaatbestemming) 8 Staat van baten

Nadere informatie