Algemene Ledenvergadering 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Ledenvergadering 2012"

Transcriptie

1 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op Aanvang uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp. Agenda: 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Mededelingen 4. Verslag Algemene Ledenvergadering Algemeen verslag Financieel verslag Financieel overzicht Verslag kascontrole commissie Goedkeuring begroting Bestuursverkiezing Statutair aftredend: Riekie Janssen, Ton Imanse Riekie en Ton hebben zich herkiesbaar gesteld. Tegenkandidaten kunnen aangemeld worden tot 3 weken vóór de Algemene Ledenvergadering. 11. Verkiezing kascontrole commissie Uitreiking diploma's 13. Rondvraag en sluiting 12 april 2012

2 Verslag Algemene Ledenvergadering 2011: Algemene Ledenvergadering gehouden d.d Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp. 1. Opening Carolien Geeve heet allen welkom en opent als voorzitter zijnde de vergadering. 2. Vaststellen van de agenda Er zijn geen aanvullende agendapunten. 3. Mededelingen Dit jaar hebben we de volgende jubilarissen: o Er zijn 2 personen uit het jeugdteam die beide 30 jaar hun diploma hebben én 30 jaar lid zijn van de vereniging. Dat zijn mevr. Van Hulzen en mevr. Bruggeman; o Verder heeft mevr. Smit al 31 jaar haar diploma en is zij al 25 jaar lid van de vereniging. Helaas zijn de jubilarissen niet aanwezig, toch feliciteert Carolien hen allemaal! Dit jaar is één EHBO cursus gegeven, dit heeft 14 geslaagden opgeleverd, bij punt 12 zullen de diploma s worden uitgereikt. Verder zijn er 4 kinderen die het EHBO Jeugd B examen gedaan hebben en geslaagd zijn. 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 2010 Het verslag wordt doorgenomen en zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 5. Algemeen verslag 2010 Ook dit verslag wordt doorgenomen en direct goedgekeurd. 6. Financieel verslag 2010 Carolien geeft het woord aan de penningmeester. Frans legt verslag over boekjaar 2010, het is over het algemeen voor de vereniging een goed jaar geweest. 7. Financieel overzicht 2010 Tevens geeft Frans een toelichting op het financieel overzicht over 2010, door middel van de stukken welke via de eerder onder de leden zijn verspreid. 8. Verslag kascontrole commissie 2010 De kascontrole is o.a. vanwege ziekte nog niet uitgevoerd. De leden worden gevraagd de jaarstukken onder voorbehoud van de accordering van de kascontrolecommissie goed te keuren. De jaarstukken worden met dit voorbehoud goedgekeurd. 9. Goedkeuring begroting 2012 Als koppen boven de begroting van 2012 moet men voor 2010, 2011 lezen; voor 2011 moet men 2012 lezen. De penningmeester licht de begroting voor 2012 mondeling toe. Er zijn geen vragen over, de begroting wordt goedgekeurd. 10. Bestuursverkiezing Statutair aftredend is Nely de Nie. Nely heeft zich wederom herkiesbaar gesteld en wordt onder applaus herkozen. Het bestuur heeft Martijn Saarloos voorgedragen om de vacante functie van Coördinator Evenementen in te vullen, er zijn geen tegenkandidaten aangemeld en Martijn wordt gekozen om de functie nu ook officieel te gaan vervullen. 11. Verkiezing kascontrole commissie 2011 De kascontrolecommissie mag nog een termijn aanblijven. De leden kiezen dhr. Oudshoorn, dhr. Jolmers en mevr. De Glee opnieuw. 12. Uitreiking diploma's Joop heeft afgelopen seizoen als kaderinstructeur de 14 cursisten begeleid en reikt onder applaus de diploma s - samen met een roos en een mini EHBO veiligheidsdoosje - uit aan de geslaagden.

3 Bovendien zijn er 8 personen uit deze beginnersgroep die ook direct de specialisatie module Eerste Hulp aan Kinderen hebben gevolgd én behaald. Alle geslaagden en de instructeur worden hartelijk gefeliciteerd met dit mooie resultaat. 13. Rondvraag en sluiting Er zijn geen vragen; Riekie geeft voor de beginners die lid van de vereniging willen worden, maar ook voor de gevorderden, een toelichting over de gang van zaken betreffende de inschrijfprocedure voor de herhalingslessen van volgend seizoen. Na de rondvraag sluit Carolien de vergadering af, alle leden worden bedankt voor hun deelname.

4 Algemeen verslag 2011 Ledenbestand Het aantal leden per 31 december 2011 bedraagt 237. Er zijn 6 leden minder ten opzichte van het jaar 2010 (bij: 36 leden / af: 42 leden). De vereniging telt 7 personen die in het bezit zijn van een kaderaantekening en 5 personen met een Lotus aantekening. Cursussen Het aantal cursussen gestart in 2011: Cursus: aantal cursussen: totaal aantal cursisten: EHBO: 1 18 Jeugd -A: Jeugd-B: 0 0 Bestuur Het bestuur is in 2011 vier maal in bestuursvergadering bijeengekomen. Hulpverlening De EHBO vereniging heeft zich door het geven van eerste hulp bij o.a. sportevenementen, de avondvierdaagse, jaarmarkten en braderieën verdienstelijk gemaakt op de vaste standplaatsen in o.a. het Haarlemmermeerse Bos en Toolenburger park. Het bestuur wil alle leden die zich hier op welke manier dan ook voor hebben ingezet hartelijk danken!

5 Balans per 31 december Activa Passiva Kas 19,40 70,90 Diverse te betalen posten 7.200, ,00 Giro postrekening 2.956, ,03 Giro spaarrekening 9.925, ,96 Algemene reserve 2.076, ,19 Borg 122,69 122,69 Vervangingsreserve 4.942, ,25 Overige vorderingen 1.169, ,86 TPG depotbedrag 25,00 25, , , , ,44

6 Toelichting Balans per 31 december 2011 Specificatie: Overige vorderingen Stadsdeel Oost Amsterdam 371,97 Posten Sanoma 227,50 Bouwbedrijf Regiobouw 783,39 Totaal 1.382,86 Specificatie: Diverse te betalen posten Huur leslokalen 6.000,00 Afdracht hoofdbestuur 1.224,00 Totaal 7.224,00 Specificatie: Vervangingsreserve De voorziening is bedoeld om specifiek benoemde opleidingsmaterialen aan te schaffen, die meerdere jaren meegaan met een hogere aanschafwaarde. Door jaarlijks een vast bedrag ten laste van de exploitatie te brengen en de aangeschafte materialen ten laste van de voorziening te brengen, ontstaat er stabiliteit in de exploitatierekening. Specifiek benoemde opleidingsmaterialen zijn: Reanimatiepoppen AED-apparatuur Computerapparatuur (Laptops, Beamers, Printers, etc) Groot onderhoud bus In 2011 is 3.000,00 ten gunste van de voorziening gebracht. Ten laste van de voorziening is een bedrag ad 599,00 gebracht ten behoeve van de aanschaf van: Aanschaf laptop jeugd (599,00)

7 Financieel overzicht 2011 Ontvangsten Begroot Werkelijk Uitgaven Begroot Werkelijk Contributies , ,50 Cursus gevorderden 3.500, ,75 Beginnerscursus 6.000, ,00 Cursus beginners 4.500, ,82 Jeugd EHBO 6.000, ,00 Cursus jeugd 5.500, ,38 Posten 2.500, ,50 Administratie/Bestuur 4.000, ,97 Subsidie 2.214,60 Afdracht hoofdbestuur 1.300, ,50 Ledenverkoop 3.500, ,27 Kosten bus 1.500, ,62 Ontvangen rente 200,00 234,29 Oefenmaterialen 5.000, ,82 Cursussen 1.000, ,90 Huur 2.500, ,50 Overige opbrengsten 10,00 Storting vervangingsreserve 2.000, ,00 Resultaat 1.785, , , , ,06 controle 0,00

8 Toelichting Financieel overzicht 2011 Algemeen Het jaar 2011 is voor de vereniging een gezond jaar geweest. Door op de kosten te letten heeft, laat de exploitatie een positief saldo zien van bijna EUR 1.800,00. Contributies: Dit betreft het aantal leden maal de contributie. Het contributie bedrag in 2011 bedroeg 35,00. Het aantal leden is dalend in de afgelopen jaren. Hierdoor is het begrootte bedrag niet gehaald. Beginnercursus: Behalve in verenigingsverband wordt er ook bij enkele bedrijven een beginnerscursus EHBO gegeven. Het aantal cursisten in dit jaar is slechts 18 geweest. Dit is de reden van de afwijking van de begroting zowel aan de opbrengsten als aan de kosten kant. Cursussen Er zijn meer cursussen, zoals kinder - EHBO gegeven dan verwacht. Daardoor de opbrengsten groter dan begroot. Daar staat tegenover dat er meer kosten zijn gemaakt, welke zijn terug te vinden bij de gevorderden. Jeugd EHBO: In 2011 is op 16 basisscholen aan leerlingen Jeugd EHBO A gegeven. Opbrengst posten De activiteiten op dit gebied zijn conform de begroting. Cursus gevorderden: Door de gewijzigde cursus aanpak zijn de kosten van de gevorderden cursus hoger uitgevallen dan begroot. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor het organiseren en het uitvoeren van de extra cursussen. Kosten bestuur Door een versobering van de uitgaven zijn de bestuurskosten veel lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Materialen Door terughoudendheid van de verbandmeester en het verminderen van de voorraden zijn er minder materialen aangeschaft. Huur In 2011 is de opleidingslokatie het NOVA College te Hoofddorp.

9 Begroting 2013 Ontvangsten Uitgaven Contributies , ,00 Cursus gevorderden 3.500, ,00 Beginnerscursus 6.000, ,00 Cursus beginners 4.500, ,00 Jeugd EHBO 6.000, ,00 Cursus jeugd 5.500, ,00 Posten 2.500, ,00 Administratie/Bestuur 4.000, ,00 Subsidie Afdracht hoofdbestuur 1.300, ,00 Ledenverkoop 3.500, ,00 Kosten bus 1.500, ,00 Ontvangen rente 200,00 200,00 Oefenmaterialen 5.000, ,00 Cursus 1.000, ,00 Groot aanschaf - - Huur 2.500, ,00 Storting vervangingsreserve 2.000, ,00 Resultaat 100,00-100, , , , ,00

10 Toelichting Begroting overzicht 2013 Het totaal van de begroting voor 2013 wijkt licht af ten opzichte van de begroting van De in 2009 genomen maatregelen van kosten besparingen en contributieverhoging zijn 2011 duidelijk zichtbaar in de financiële verantwoording en leidt er toe dat contributie in 2013 hoeft niet te worden aangepast en blijft dus EUR 35,00 voor Uit de balans blijkt de gezonde positie van de vereniging. Bij de ontvangsten zijn er bijstellingen ten aanzien van de beginnerscursus en het posten: Het aantal beginnerscursussen zal naar verwachting verder teruglopen. De begroting is op basis van deze verwachting naar beneden bijgesteld. De gevraagde vergoedingen aan andere organisaties en verenigingen om invulling te geven aan de EHBO-ondersteuning bij activiteiten in de Haarlemmermeer worden laag gehouden. Toch is de post gelijk in lijn met de behaalde resultaten in Bij de uitgaven zijn verschillende posten verlaagd. Deze bezuinigingen zijn doorgevoerd in verband met de verwachtte daling bij de beginnerscursussen. Daarnaast zijn ook de uitgaven in lijn gebracht met de werkelijke uitgaven in het jaar Dit geldt ook voor de bestuurkosten, De kosten van de jeugd EHBO zijn nagenoeg gelijk aan de opbrengsten van de jeugd. Dit is exclusief de kosten voor de oefenmaterialen. Aangezien niet wenselijk wordt geacht om de bijdragen van de scholen te verhogen, zullen de kosten voor de oefenmaterialen gefinancierd moeten worden door de subsidie van de gemeente. Doordat de subsidie van de gemeente niet is opgenomen in de begroting laat de begroting een klein positief resultaat zien. De subsidie zal binnen de exploitatie besteed worden aan de oefenmaterialen voor de jeugd en de ondersteuning bij evenementen en activiteiten. Door de bezuinigingen bij de overheid is het mogelijk dat er geen of minder subsidie wordt verstrekt. Indien dit het geval zal de vereniging deze kosten binnen de eigen begroting opvangen door extra besparingen door te voeren. F. de Bruin Penningmeester EHBO Vereniging Hoofddorp.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Jaarrekening een korte oriëntatie

Jaarrekening een korte oriëntatie Jaarrekening een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda Notulen algemene ledenvergadering Algemeen Datum: dinsdag 2 oktober 2012 Locatie: Tijd: Notulist: Aanwezig: Afwezig: Basisschool de Klimop Mr. Treubstraat 3 2982 VN Ridderkerk 19.45 21.30 uur S. Oudijn

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Verslag van de jaarvergadering welke is gehouden op woensdag 13 februari 2013 in café Dijkstra te Oudehaske. Aanvang 20.00 uur.

Verslag van de jaarvergadering welke is gehouden op woensdag 13 februari 2013 in café Dijkstra te Oudehaske. Aanvang 20.00 uur. Jaarvergadering 13 februari 2013 Verslag van de jaarvergadering welke is gehouden op woensdag 13 februari 2013 in café Dijkstra te Oudehaske. Aanvang 20.00 uur. Aanwezig; Dagelijks bestuur: Algemeen bestuur:

Nadere informatie

UITNODIGING. Algemene Ledenvergadering 29 mei 2013 aanvang 20.00 uur. Restaurant de Halve Maen Sloterweg 1345 1066 CM Amsterdam-Sloten

UITNODIGING. Algemene Ledenvergadering 29 mei 2013 aanvang 20.00 uur. Restaurant de Halve Maen Sloterweg 1345 1066 CM Amsterdam-Sloten UITNODIGING Algemene Ledenvergadering 29 mei 2013 aanvang 20.00 uur Agenda Restaurant de Halve Maen Sloterweg 1345 1066 CM Amsterdam-Sloten 1. Opening 2. Mededelingen bestuur 3. Ingekomen stukken 4. Notulen

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV 2013 3 3 Notulen BLV 2014 7 4 Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Notulen van de 37e Algemene Ledenvergadering van Duikteam Platax, gehouden op 04 maart 2011 in het clubhuis te Grootebroek CONCEPT

Notulen van de 37e Algemene Ledenvergadering van Duikteam Platax, gehouden op 04 maart 2011 in het clubhuis te Grootebroek CONCEPT Notulen van de 37e Algemene Ledenvergadering van Duikteam Platax, gehouden op 04 maart 2011 in het clubhuis te Grootebroek CONCEPT Het bestuur: Ton Kraakman (voorzitter), Eric Bakker (penningmeester),

Nadere informatie

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen:

1. Ledengroepen vallen onder de organen van de landelijke vereniging de vereniging kent de volgende organen: Aanvulling /wijziging huishoudelijk reglement KansPlus-ledengroepen In de punten 1 t/m 7 onder artikel 14 van de statuten van de vereniging KansPlus staan zaken van de ledengroepen beschreven. Aanvullende

Nadere informatie

1. Opening Aad opent om 20.10 uur de vergadering en geeft aan dat er nog enkele mensen wat later zullen komen.

1. Opening Aad opent om 20.10 uur de vergadering en geeft aan dat er nog enkele mensen wat later zullen komen. Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 30 juni 2010 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld G. Menkhorst, G. Witteveen, D. Pol- van Brummen, B. v/d Hoogen,

Nadere informatie

Vergaderstukken ALV 1 september 2015

Vergaderstukken ALV 1 september 2015 Vergaderstukken ALV 1 september 2015 ALGEMENE LEDENVERGADERING Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van Caissa. Datum:

Nadere informatie

Algemene vergadering van Villandry

Algemene vergadering van Villandry Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk,

Nadere informatie

WINDFO. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 25e jaargang nummer 1 september 2010

WINDFO. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 25e jaargang nummer 1 september 2010 WINDFO Nieuwsbrief van de westfriese WINDMOLEN coöperatie 25e jaargang nummer 1 september 2010 COLOFON De WINDFO is de nieuwsbrief van de Westfriese Windmolencoöperatie U.A. Papiermolen 30 1622 KV Hoorn

Nadere informatie

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING opgericht in 1957 gevestigd te Woerden werkgebied: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard,

Nadere informatie

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van HAARLEM-KENNEMERLAND Op maandag 13 februari 2012, aanvang 20.00 uur In de kantine aan de Sportweg 8 te Haarlem Indien het vereiste aantal stemgerechtigde

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 2 jaargang 33 2011 De Wat e r-la n d e r twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN bestuurszitting 30 april geannuleerd agenda Algemene

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering VEDIS op 16 september 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering VEDIS op 16 september 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering VEDIS op 16 september 2014 Locatie: Arminius congres- en debatcentrum te Rotterdam AANWEZIG AANWEZIG VANUIT HET BESTUUR W. Baas Peter Verveen (voorzitter) H. Bijl Henk

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging. Jaarvergadering 2010. Agenda Notulen Verslagen

Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging. Jaarvergadering 2010. Agenda Notulen Verslagen Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging Agenda Notulen Verslagen 2 Agenda Agenda, notulen en verslagen voor de 86e Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging (R.S.V.).

Nadere informatie