DEEL I. 5.7 Projectmatig Creëren (PMC) Definitie project Kern van de methode Historie Scope. 5.7.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL I. 5.7 Projectmatig Creëren (PMC) 5.7.1 Definitie project. 5.7.2 Kern van de methode. 5.7.3 Historie. 5.7.4 Scope. 5.7."

Transcriptie

1 96 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.7 Projectmatig Creëren (PMC) Deel I van de beschrijving van Projectmatig Creëren is gereviseerd en geautoriseerd door Jo Bos, een van de auteurs van het boek Projectmatig Creëren 2.0 dat voor dit hoofdstuk als brondocument is gebruikt. DEEL I Definitie project Projecten zijn tijdelijke structuren, gebaseerd op een flexibele inzet van mensen en middelen, gericht op het realiseren van een concreet resultaat binnen scherpe afspraken over tijd, geld en kwaliteit. Bijzonder aan deze definitie is de nadruk op de flexibele inzet van mensen en middelen Kern van de methode Het commitment van alle betrokkenen staat centraal. Projectmatig Creëren zoekt steeds de verbinding tussen het project en wat voor elk van de betrokkenen persoonlijk van belang is. Alles draait om de balans en de interactie tussen omgeving, persoonlijk leiderschap, samenwerking en structuur Historie Projectmatig Creëren is rond 1995 ontstaan binnen het organisatieadviesbureau Kern Konsult door het bundelen van de ideeën van de destijds aan dit bureau verbonden adviseurs over werken in projecten. De ontwikkelaars van Projectmatig Creëren hebben sindsdien het adviesbureau Phaos opgericht. Binnen Phaos wordt de methode verder doorontwikkeld Scope Projectmatig Creëren omvat alle aspecten die bij succesvol projectmanagement aan de orde zijn. Daarin onderscheidt de methode zich van concepten die vooral gericht zijn op de technische aspecten van het vak. Naast deze harde kant van projecten wordt dan ook veel aandacht besteed aan thema s als commitment, verbinding, leiderschap, het samenwerken in teams, organisatiecultuur en de relatie met de opdrachtgever en andere belangrijke actoren in de projectomgeving. Het boek Projectmatig Creëren 2.0 vormt het uitgangspunt van cursussen, adviezen, startuptrajecten en specifieke aanpassingen van de methode in organisaties Uitgangspunten Een project is een creatieproces waarin de betrokkenheid en creativiteit van mensen centraal staan en systemen, de analysis, planning, and control, een ondersteunende rol vervullen. Het gaat in de kern om het vrijmaken van energie bij de teamleden en andere projectbetrokkenen, wat leidt tot een creatieve productie van hoge kwaliteit. Opdrachtgever en team moeten zich betrokken voelen bij het project(resultaat) om optimaal te kunnen functioneren. Daarbij is sprake van een duidelijke taakverdeling:

2 5 Projectmanagementmethoden 97 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het wat: wat is het resultaat van het project en waarvoor moet het gebruikt worden? Het projectteam is verantwoordelijk voor het hoe: de inrichting van het project, de samenwerking binnen het team en de systemen die daarbij een rol spelen. De methode verzet zich tegen de toenemende tendens dat organisaties en dus ook projecten steeds vaker vanuit beheersing en risicovermijding worden gemanaged. Dat laat weinig ruimte voor creativiteit, lef, ondernemerschap en een stevige eigen verantwoordelijkheid van de projectleider Beschrijving van de methode Succesvolle projecten kenmerken zich door het in de juiste verhouding inzetten van vier krachten: Voedingskracht Zij-kant : de mate waarin het project verankerd is in de omgeving, die altijd het bestaansrecht van het project bepaalt. Een gedragen businesscase is hiervoor een van de indicaties. Persoonlijke kracht Ik-kant : het individu dat met zijn ideeën, creativiteit en visie, maar ook met leiderschap, bewustzijn en commitment bepalend is voor de mate waarin een project succesvol is. Zetten de betrokkenen hun persoonlijke kwaliteiten in en nemen ze tegelijkertijd de volle verantwoordelijkheid voor hun afspraken en gedrag? Vormkracht Het-kant : het vermogen om de gevisualiseerde oplossingen om te zetten in tastbare resultaten, daarbij volop gebruik makend van het beproefde, harde projectinstrumentarium (scope definitie, Work Breakdown Structure, de beheersing van onder andere planning, budget en kwaliteit, en risicoanalyse). Samenwerkingskracht Wij-kant : de mate waarin betrokkenen bereid en in staat zijn in onderlinge afhankelijkheid iets tot stand te brengen dat het vermogen van elk individu overstijgt. Het-kant Wij-kant Kennis van het vak Methodieken Instrumenten Procedures Neerzetten Aangaan Competenties Teamsamenwerking Communiceren Cultuur Vormkracht Samenwerkingskracht Persoonlijke kracht Voedingskracht Verbeeldingskracht Kernkwaliteiten Commitment Bezieling & inspiratie Leiderschap Ik-kant Bijdragen Sturen Zij-kant Wensen van de klant Behoeften Bestaansreden Krachtenvelden Figuur De vier creatiekrachten van Projectmatig Creëren (p. 8 brondocument)

3 98 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk De verhouding waarin deze elementen binnen een bepaald project aan de orde zijn, is afhankelijk van de specifieke, steeds weer unieke omstandigheden. In die zin is bij ieder project altijd sprake van maatwerk. Projectleiders, opdrachtgevers en andere betrokkenen dienen zich dat voortdurend te realiseren. Het is dan ook vanzelfsprekend dat bij de evaluatie van een afgerond project de vraag wat hebben we ervan geleerd? een belangrijke plaats inneemt. Mensen zijn belangrijker dan methoden en systemen. Maar als mensen goed samenwerken, dan kunnen ze vruchtbaar gebruikmaken van structuren om het beoogde resultaat te bereiken. Daarom pleit Projectmatig Creëren voor een eclectische aanpak van de systematiek. Elk systeem van standaardisatie, hulpmiddelen, afspraken et cetera is toepasbaar, mits het voortbouwt op de krachten binnen het projectteam. Volgens Projectmatig Creëren moet daarbij worden voorkomen dat een systematiek wordt ervaren als een keurslijf dat de creativiteit van het team ten onrechte belemmert. Traditioneel sluiten de systemen en hulpmiddelen van Projectmatig Creëren het meest aan bij de systematiek van ProjectMatig Werken, zowel wat betreft faseren als wat betreft beheersen. Toch blijkt een methode als PRINCE2 goed te integreren met Projectmatig Creëren. Sommige concepten en technieken van PRINCE2 worden daarbij ingezet als invulling van de Het-kant (zie figuur 5.7.1). Projectmatig Creëren is nadrukkelijk ook geïnteresseerd in niet-rationele aspecten en onvoorspelbaarheid en geeft daarvoor hulpmiddelen. Hieronder vallen ook risico- en kansmanagement Beschikbaarheid De methode is beschreven in de boeken Projectmatig Creëren 2.0 (Bos, Harting, 2006) en PMC Compact (Bos, Harting, Hesselink, 2010). Cursussen, projectstart-up-sessies en projectevaluaties worden begeleid door Phaos Organisatieontwikkeling. Aan de methode verwante onderwerpen worden beschreven in andere boeken (zie: Toepassingsgebied Projectmatig Creëren is een methode die zijn oorsprong niet vindt in een bepaald vakgebied of branche, maar in een filosofie over hoe organisaties (moeten) werken. Het is dan ook een methode die breed toepasbaar is. Omdat creativiteit een belangrijke rol speelt, zal de kracht van Projectmatig Creëren zich vooral bewijzen bij lastige projecten, in termen van onderwerp, werkwijze of omgeving. Zeer uiteenlopende organisaties passen Projectmatig Creëren toe, zoals ingenieursbureaus, (semi)overheid, non-profitorganisaties, banken, multinationals, elektriciteitsbedrijven, wetenschappelijk en toegepast onderzoek, productiebedrijven en instellingen in de gezondheidszorg. Naast Nederland is met de methode ervaring opgedaan in Duitsland en de VS. De impact van Projectmatig Creëren gaat verder dan het project alleen. Het gaat over mensen in organisaties en raakt daarmee aan alle werkzaamheden die mensen in die organisatie (samen) uitvoeren. De methode heeft invloed op de communicatie over en weer tussen project en permanente organisatie, maar zeker ook op de cultuur van de organisatie.

4 5 Projectmanagementmethoden 99 Steeds meer projecten vinden plaats binnen de context van programma s. In het najaar van 2011 verschijnt daarom het boek Programmatisch Creëren van de hand van Jo Bos, Hans Licht (auteur van onder meer Programmamanagement Sturen zonder macht) en Anne Jette van Loon. Daarin wordt het gedachtegoed toegepast op het werken met programma s Beheer van de methode De methode is vastgelegd in: Bos, J. en E. Harting. (2006). Projectmatig Creëren 2.0. Scriptum Management. ISBN Dit boek is gebruikt als brondocument bij de vergelijking met andere methoden. Literatuur Bos, J., E. Harting en M. Hesselink. (2010). PMC Compact, Projectmatig Creëren binnen handbereik. Scriptum Management. ISBN (een handzame samenvatting van Projectmatig Creëren 2.0). Beheerder van de methode Phaos Organisatieontwikkeling (www.phaos.nl) Opleidingen Open opleidingen Projectmatig Creëren en andere, verwante opleidingen worden verzorgd door Phaos Organisatieontwikkeling, in samenwerking met Intermediair Trainingen. Phaos zelf verzorgt maatwerkopleidingen en implementatietrajecten, waaronder projectstart-upsessies, coaching, audits en projectevaluaties. Een door Phaos aangeboden masterclass leidt tot een licentie als PMC-workshopbegeleider, met toegang tot ondersteunende materialen op een gebruikersplatform. DEEL II Onderscheidende kenmerken Categorie Aanpak Projectopzet Besluitvorming Meetbare resultaten Bewaking en beheersing Kwaliteit Beschikbaarheid Kenmerk Commitment van projectbetrokkenen staat centraal. Maatwerk door het projectteam tijdens de projectstart-up. Binnen team, met opdrachtgever. Gericht op het bereiken van wilsovereenstemming. Volgens afspraak tussen opdrachtgever en team. Gebaseerd op ProjectMatig Werken, aangevuld met communicatie en risicomanagement Via commitment team (wat moet, hoort, kan). Vooral via boeken en via cursussen (in company en in open inschrijving via Intermediair Trainingen).

5 100 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk Sterke kanten en valkuilen bij het gebruik van de methode Sterke kanten Focus op commitment en bewustzijn van projectbetrokkenen. Integratie van de vier krachten. Zo kunnen de technieken uit de Het-kant zodanig worden toegepast dat ze bijdragen aan het gewenste commitment ( Ik-kant ). Compleetheid en universele toepasbaarheid, mede ten gevolge van de relatieve eenvoud van de gepresenteerde concepten, gekoppeld aan de grote werking van deze concepten. Valkuilen Onvoldoende nadruk op de gewenste balans in de vier krachten kan, bijvoorbeeld in technische omgevingen, de indruk geven dat de aanpak als geheel te soft is. Omdat de filosofie nogal afwijkt van het gebruikelijke, zijn mensen gemakkelijk geneigd om alleen verbaal in te stemmen met de ideeën. Methode wordt gezien als soft en daarom als niet effectief Projectmatig Creëren vergeleken Door het brondocument Projectmatig Creëren 2.0 te scoren volgens het PM-Vergelijkingsmodel, komen we tot de volgende scores van Projectmatig Creëren: Projectmatig Creëren Contextmanagement Besturing 3 2 Doel / resultaat Contextanalyse 1 Plannen 0 Team Meten en Bewaken Leiderschap Interne communicatie Risico Figuur De score van Projectmatig Creëren op de verschillende aspecten van projectmanagement Projectmatig Creëren biedt van alle methoden de meeste ondersteuning. Het aspect doel/ resultaat scoort wat lager omdat de methode het subaspect eisen niet uitwerkt. Toch biedt de methode juist veel ondersteuning bij het formuleren van doel, resultaat en scope. Dat zie je terug in paragraaf 8.8. Het aspect meten en bewaken scoort relatief laag omdat de onderliggende subaspecten kwaliteit en organisatie niet zijn uitgewerkt. Diezelfde subaspecten worden onder plannen overigens wel volledig uitgewerkt. Beide subaspecten onder interne communicatie krijgen volledige aandacht en ook het aspect team wordt zeer goed ondersteund. We hebben in hoofdstuk 8 de ondersteuning opgenomen die Projectmatig Creëren biedt bij de rollen van projectleider en opdrachtgever. Ook de projectstart-up met daarin de collectieve intake vonden we de moeite waard om in het spotlight te zetten.

6 5 Projectmanagementmethoden 101 Ik vind de keuze van de methode eigenlijk niet zo spannend. Het is voor 80% gewoon allemaal logische stappen. De ene methode legt wat meer nadruk hierop, de ander daarop. Projectmatig Creëren spreekt me aan omdat met name op de sociale processen in deze omgeving het zwaartepunt moet liggen. Er was weerstand tegen het schrijven van grote boekwerken. En daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Een methode is gewoon niet het meest belangrijke. Het is fantastisch als je een methode hebt, dat je snapt wat het betekent, dat je het kunt gebruiken. Laat het alleen niet leidend zijn. Edith Eskens Bureau Kwaliteit en Innovatie, Politie Haaglanden

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten 5 Projectmanagementmethoden 83 5.5 PRINCE2 Deel I van de beschrijving van PRINCE2 is geschreven door Ron Seegers en gereviseerd en geautoriseerd door Joost Nuijten, bestuurslid van de Prince User Group

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Optimaliseren van projectprestaties

Optimaliseren van projectprestaties Optimaliseren van projectprestaties 2 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Literatuur Projectmatig Werken

Literatuur Projectmatig Werken Literatuur Projectmatig Werken Onderstaande boeken behandelen de meest gebruikte methodieken van projectmatig werken. Prince 2 is vooral voor ICT-projecten geschikt. Overheden kiezen vaak voor een bepaalde

Nadere informatie

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland Project Auditing Handvatten voor de internal auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Voorwoord In de wandelgangen spreekt men weleens over de resultaten van (IT-)projecten: twee keer duurder

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Projectaanpak in zes stappen

Projectaanpak in zes stappen Projectaanpak in zes stappen P6-Methode Roel Grit Eerste druk Projectaanpak in zes stappen 1 2 3 4 5 6 7 P6-methode 8 Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Rocketindustries, Groningen

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE?

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Trefwoorden Projectmanagement Projectoverdracht Projectimplementatie NAOMI RADEWALT EN MARK ELSTGEEST PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Hoe kan dat nu? We hebben toch een succesvol

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

Implementatie IT Service Management

Implementatie IT Service Management Implementatie IT Service Management Slagingskans, slechts 10% Paper t.b.v. de module VMT MIM04 Versie 1.0 2002 J.R.M. Belt Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 INLEIDING...4 3 CASE: CHANGE MANAGEMENT OF ICT SERVICE

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

DE ISM-METHODE Verleden, heden en toekomst van IT-servicemanagement

DE ISM-METHODE Verleden, heden en toekomst van IT-servicemanagement Versie 3 DE ISM-METHODE Verleden, heden en toekomst van IT-servicemanagement Wim Hoving Jan van Bon DE ISM-METHODE Verleden, heden en toekomst van IT-servicemanagement Wim Hoving & Jan van Bon Colofon

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie