Voortdurende gecontroleerde aanpassing aan de veranderende vraag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortdurende gecontroleerde aanpassing aan de veranderende vraag."

Transcriptie

1 Atern Deel I van de beschrijving van DSDM Atern is geschreven door Jeroen Venneman. Dit deel is gereviseerd en geautoriseerd door Edgar Hildering, auteur van het boek DSDM Een introductie, en Peter Coesmans, co-auteur van de officiële DSDM Atern manual. DEEL I In de eerste druk van dit boek was de methode DSDM (Dynamic Systems Development Method) opgenomen. Deze methode heeft na versie 4.2 een ingrijpende make over ondergaan en gaat verder onder de naam Atern V2. In dit hoofdstuk noemen wij de methode kortweg Atern Definitie project Een initiatief gericht op de ontwikkeling en ingebruikname van een product vanuit een balans tussen mensen en techniek Kern van Atern Voortdurende gecontroleerde aanpassing aan de veranderende vraag Historie DSDM als voorloper van Atern is ontstaan in 1994, in Groot-Brittannië. Verschillende bedrijven brachten hun slimste mensen bij elkaar in een consortium om het hoofd te bieden aan de voortdurende mislukking van ICT-projecten. De methode is expliciet gebaseerd op de ervaringen van de ontwikkelaars en vervolgens uitgeprobeerd bij verschillende organisaties. Negen maanden later kwam versie 2 uit op basis van de opgedane ervaringen. Die versie is nog steeds de basis voor latere versies en daarmee ook voor Atern. Het DSDM Consortium is medeoprichter van de Agile2-beweging en is binnen die beweging nog steeds het meest gericht op management en organisatie. Het consortium is ook de beheerder van de methode en ontwikkelt haar verder Scope Atern is een methode die wordt toegepast in projecten waarbij het uitgangspunt is dat alle veranderingen en alle besluiten voortdurend zijn aan te passen vanwege veranderende omstandigheden of veranderde inzichten. Projectopdracht, opleveringsdatum en budget worden niet aangepast. Om dat te kunnen waarmaken, biedt Atern specifieke managementtechnieken Uitgangspunten Elk project moet gekoppeld zijn aan helder gedefinieerde strategische doelen en gericht zijn op de snelle en tijdige oplevering van de werkelijke businesswaarde.

2 5 Projectmanagementmethoden 63 Dit vereist: betrokkenheid en samenwerking van alle benodigde stakeholders met voldoende beslissingsbevoegdheid en bekendheid met de doelstellingen; focus op direct bruikbare (deel)resultaten met daarbij een voortdurende aanpassing aan de veranderende vraag door middel van het prioriteren van organisatiedoelstellingen en timeboxing Beschrijving van de methode Basisprincipes/filosofie Atern is gebaseerd op de volgende basisfilosofie: Focus op de bedrijfsbehoefte. Lever op tijd. Werk samen. Compromisloze sturing op kwaliteit Ontwikkel iteratief. Werk incrementeel vanuit een stevige basis. Communiceer duidelijk en continu. Toon aan dat je in controle bent. Het proces, de mensen, de producten en de technieken geven vervolgens de handvatten voor de effectieve toepassing in de praktijk. Mindshift Traditional Approach Atern Approach Features Fixed Time Cost Quality Quality? Time Cost Variable Features Figuur Mindshift (p. 14 brondocument) Het meest in het oog lopende verschil in aanpak tussen Atern en meer traditionele/lineaire methoden is afgebeeld in figuur In een traditionele/lineaire aanpak worden projecten gemanaged op tijd en kosten, terwijl features wordt vastgezet. Kwaliteit wordt hier vaak vanwege de tijdsdruk ook een variabele. Atern gaat uit van een vaststaand budget en een vaste deadline. De nadruk ligt dus op de beheersing van functionaliteit. Dit vergt een mindshift bij degenen die een traditionele/lineaire aanpak gewend zijn.

3 64 Beheersing De traditionele beheersmethoden worden ook in Atern gebruikt. Atern voegt daaraan speciale methoden toe om op resultaten te kunnen managen. Besluitvorming Besluitvorming is van cruciaal belang als besluiten voortdurend kunnen wijzigen. Het voortdurend scherper stellen van de scope, het voortdurend leren van besluiten in het verleden, vergt een bijzondere projectorganisatie. Atern onderkent drie besluitvormingsniveaus: binnen het projectteam; binnen het project, over teams heen; in de stuurgroep. Op al deze niveaus komen steeds drie rollen terug: de probleemhebber/inhoudelijk deskundige; de oplosser/technisch deskundige; de voortgangsbevorderaar/organisator. Het is aan te bevelen om de rollen zo te verdelen dat er geen personen zijn die twee of meer rollen vervullen. De belangen per rol verschillen en het is voor de uitvoering van het project van belang dat deze belangen goed en onafhankelijk worden afgewogen. De gebruikersorganisatie maakt in de rol van probleemhebber/inhoudelijk deskundige op alle niveaus deel uit van de projectorganisatie. Gebruikers zitten in het projectteam. Hun rol wordt de business ambassador genoemd. Ook in de aansturing zit een gebruikersvertegenwoordiger, de business visionary. Ten slotte hebben we natuurlijk de opdrachtgever, de business sponsor. Atern kent een vergelijkbare stuurgroep als PRINCE2. Het feit dat de gebruikersorganisatie een integraal onderdeel is van de projectorganisatie biedt voordelen op het gebied van draagvlak, implementatie door de gebruikersorganisatie zelf en besluitvaardigheid. Een belangrijke voorwaarde is dat alle mensen op het juiste niveau bevoegd zijn tot het nemen van besluiten. Een teamgrootte van ongeveer zes personen wordt aangeraden. Atern is strikt in deze organisatievorm en biedt hulpmiddelen om deze verder uit te werken voor specifieke soorten projecten en projectgroottes. Management van scope Actief managen van de scope, functionaliteit en kwaliteit gebeurt door middel van timeboxing. Timeboxing is een managementtechniek waaraan de voortdurende besluitvorming middels de MoSCoW-criteria ten grondslag ligt. Omdat tussentijdse producten tot aan de oplevering voortdurend kunnen veranderen is een goede interne communicatie en een flexibel configuratiemanagement noodzakelijk.

4 5 Projectmanagementmethoden 65 MoSCoW Het stellen van prioriteiten geschiedt binnen Atern aan de hand van de MoSCoW-criteria. Gangbare definities hiervan zijn: Must have: anders is aan de bedrijfsdoelstelling niet voldaan. Should have: anders is aan de bedrijfsdoelstelling niet voldaan, maar er is een eventuele work around beschikbaar. Could have: is belangrijk en van toepassing, maar zonder deze eis wordt de bedrijfsdoelstelling wel gehaald. Mag (dus) wegvallen zonder escalaties. Won t have: belangrijk maar wordt in het huidige increment niet opgeleverd; buiten scope. Managen van complexiteit Grote projecten komen vaak om in de complexiteit. Atern lost dat op door de opdeling in incrementen : het opsplitsen van een project in kleine, vrijwel onafhankelijke, vaak parallelle deelprojecten. Een deelproject moet ook daadwerkelijk een deelresultaat opleveren. Werken met incrementen vergt een goede en flexibele architectuur, en vaak moet een aantal taken meerdere keren worden uitgevoerd. Dat laatste betaalt zichzelf terug door een snellere implementatie waarbij de terugverdientijd eerder begint. Atern beschrijft een voorkeursfasering, inclusief de op te leveren producten per fase en per iteratie, maar geeft ook aan onder welke omstandigheden er beter voor een variant gekozen kan worden. Door de aard van Atern zijn er steeds overgangen mogelijk naar een eerdere fase. De fasen van Atern geven aan waar men zich bevindt, niet welke weg men aflegt, Atern is immers een niet-lineaire aanpak. Buiten de geschetste fasen besteedt Atern ook aandacht aan wat er gebeurt voor en na het project (preproject en postproject). Atern gaat overal uit van een productgebaseerde planning. Niet de projectmanager, maar het team plant per week de benodigde activiteiten en stelt deze bij in Daily Achievement Meetings. Er is op projectniveau wel een PBS, maar geen WBS. Een snelle oplevering van producten maakt verdere implementaties eenvoudig en laat de gebruikersorganisatie leren. Een indicatie voor de oplevertijd van incrementen: minimaal één week, normaal zes weken, maximaal twaalf weken. Binnen de hiervoor genoemde fasering biedt Atern een uitgebreide risicomanagementaanpak, waarbij een product/risk list voortdurend de risico s bewaakt en de projectmanager of zijn team indien nodig maatregelen kunnen nemen. Naast de genoemde beheersing is een projectmanager vooral bezig met de menselijke aspecten van het project: teambuilding, regelingen om de teams voortgang te laten maken en besluitvorming te faciliteren. Op het gebied van de projectkwaliteit bewaakt hij naast de standaardaspecten de kwaliteit van het empowerment. De Atern-projectmanager zul je weinig achter een planningssheet zien: (doorloop)tijd en budget staan immers grotendeels vast.

5 66 PRE-PROJECT Feasibility Foundations Exploration Deployment Engineering POST-PROJECT Figuur Het Atern Lifecycle Process (p. 30 brondocument) Ten slotte besteedt de gehele aanpak veel aandacht aan (interne) communicatie. Door de keuze voor kleine teams is informele communicatie het belangrijkst. Ook worden er veel workshops georganiseerd voor zowel interne als externe (tweerichtings)communicatie Beschikbaarheid Atern is een open methode. Iedereen heeft toegang tot het handboek. Leden van het DSDM Consortium hebben toegang tot aanvullende materialen en templates Toepassingsgebied DSDM, de voorloper van Atern, is ontwikkeld voor systeemontwikkeling in de automatisering (ICT). Projectmanagementtechnieken van DSDM/Atern zijn later ook succesvol toegepast in projecten buiten de ICT. De aanpassingen in Atern ten opzichte van DSDM, zoals de naam, de beschrijving van de fasering, de rollen en de producten vereenvoudigen een bredere toepassing buiten de ICT. Vanwege de geschetste mindshift besteedt Atern uitgebreid aandacht aan cultuurverandering. Bovendien wordt er aandacht besteed aan de succesvolle implementatie van Atern als standaardmethode in een organisatie Beheer van de methode De methode is vastgelegd in: DSDM Consortium. (2008). DSDM Atern Handbook version 2.0. ISBN Dit document is te vinden op: De hard copy is te bestellen via de website. Het handboek is gebruikt als brondocument bij de vergelijking met andere de methoden.

6 5 Projectmanagementmethoden 67 Literatuur Hildering, E. en L. Peters. (2008). DSDM Een introductie (DSDM versie 4.2, Atern versie 1). Van Haren Publishing. ISBN DSDM Atern Pocketbook (verkrijgbaar via DSDM international). Richards, K. (2007). Agile Project Management: Running PRINCE2 Projects with DSDM Atern. TSO. ISBN Stapleton, J.(ed.). (2003). DSDM, business focussed development, 2th edition. Addison Wesley. ISBN Beheerder van de methode DSDM Consortium (www.dsdm.org). Opleidingen Opleidingen worden verzorgd door Accredited Training Organizations, te vinden via www. dsdm.org. DEEL II Onderscheidende kenmerken Categorie Aanpak Projectopzet Besluitvorming Meetbare resultaten Bewaking en beheersing Kwaliteit Beschikbaarheid Kenmerk Gemeenschappelijke ontwikkeling met gebruikers en ontwikkelaars; mensgerichtheid staat voorop. Iteratief en incrementeel. Vaste fasering met verschillende beschreven alternatieven. Op drie niveaus, met operationele besluitvorming decentraal binnen bevoegd team. Resultaat per fase gedefinieerd. Timeboxing, MoSCoW, incrementen, workshops, configuration management, naast de gebruikelijke sturingsparameters. Expliciet beheerst. Open methode, boeken, opleiding en certificering beschikbaar Sterke kanten en valkuilen bij het gebruik van de methode Sterke kanten Resultaatgeoriënteerd. Biedt samenhangende filosofie, zet aan tot nadenken. Valkuilen Aanpasbaarheid en geboden vrijheid geeft ook verplichtingen. Deze moeten wel goed ingevuld worden. Daarvoor is praktisch toepasbare kennis noodzakelijk. Biedt weinig houvast voor minder ervaren teams, inclusief de projectmanager.

7 Atern vergeleken Door het brondocument DSDM Atern Handbook version 2.0 te scoren volgens het PM- Vergelijkingsmodel komen we tot de volgende scores van Atern: Opvallend is de hoge score voor interne communicatie. In het brondocument wordt onder andere uitgebreid ingegaan op de manier waarop met workshops de communicatie binnen het project kan worden georganiseerd. We hebben twee elementen uit Atern geselecteerd als krenten in de pap, namelijk timeboxing en MoSCow (zie hoofdstuk 8). Contextmanagement Atern Besturing 3 2 Doel / resultaat Contextanalyse 1 Plannen 0 Team Meten en Bewaken Leiderschap Risico Figuur Interne communicatie De score van Atern op de verschillende aspecten van projectmanagement

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten 5 Projectmanagementmethoden 83 5.5 PRINCE2 Deel I van de beschrijving van PRINCE2 is geschreven door Ron Seegers en gereviseerd en geautoriseerd door Joost Nuijten, bestuurslid van de Prince User Group

Nadere informatie

PROJECTIE DYNAMISCHE SYSTEEMONTWIKKELING. Een gestructureerde Agile aanpak TOEPASBAARHEID DSDM

PROJECTIE DYNAMISCHE SYSTEEMONTWIKKELING. Een gestructureerde Agile aanpak TOEPASBAARHEID DSDM PROJECTIE DYNAMISCHE SYSTEEMONTWIKKELING Een gestructureerde Agile aanpak A u t e u r : R o g e r v a n d e n E e r e n b e e m t ( r o g e r. v a n d e n e e r e n b e e m t @ i t e r a z. n l ), g e

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van IT-management, Architecture (Enterprise

Nadere informatie

DEEL I. 5.6 Procesmanagement. 5.6.1 Definitie project. 5.6.2 Kern van de methode. 5.6.3 Historie. 5.6.4 Scope. 5.6.

DEEL I. 5.6 Procesmanagement. 5.6.1 Definitie project. 5.6.2 Kern van de methode. 5.6.3 Historie. 5.6.4 Scope. 5.6. 90 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.6 Procesmanagement Deel I van de beschrijving van Procesmanagement is gereviseerd en geautoriseerd door Jaap Walter, een van de auteurs van

Nadere informatie

DEEL I. 5.7 Projectmatig Creëren (PMC) 5.7.1 Definitie project. 5.7.2 Kern van de methode. 5.7.3 Historie. 5.7.4 Scope. 5.7.

DEEL I. 5.7 Projectmatig Creëren (PMC) 5.7.1 Definitie project. 5.7.2 Kern van de methode. 5.7.3 Historie. 5.7.4 Scope. 5.7. 96 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.7 Projectmatig Creëren (PMC) Deel I van de beschrijving van Projectmatig Creëren is gereviseerd en geautoriseerd door Jo Bos, een van de auteurs

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie 2009 Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement. intern Mete. Procesmanagement. Besturing 3,0. textmanagement. Doel en resultaa 2,0 1,0.

Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement. intern Mete. Procesmanagement. Besturing 3,0. textmanagement. Doel en resultaa 2,0 1,0. De keuze voor een projectmanagementmethode is echter niet eenvoudig. Speciaal voor bedrijven en projectmanagers die zich beraden op deze keuze geeft dit boek een compact overzicht van de openbaar beschikbare

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

Agile Project Management Foundation en

Agile Project Management Foundation en Bedrijven en organisaties in profit en non profit willen steeds sneller toegevoegde waarde zien van hun projecten. Flexibele (agile) ontwikkelmethoden richten zich op het snel opleveren van bruikbare deelproducten.

Nadere informatie

Projectmanagement methoden. Een overzicht en indicatie van toepasbaarheid

Projectmanagement methoden. Een overzicht en indicatie van toepasbaarheid Projectmanagement methoden Een overzicht en indicatie van toepasbaarheid Inhoudsopgave 1. Methoden; hulpmiddelen en geen doel 2. Watervalmethode 3. Incrementele methode 4. Critical Chain methode 5. Projectmatig

Nadere informatie

De kleine Prince 2. Gids voor projectmanagement. Mark van Onna Ans Koning. Zesde herziene druk. Review: Arthur Coppens

De kleine Prince 2. Gids voor projectmanagement. Mark van Onna Ans Koning. Zesde herziene druk. Review: Arthur Coppens De kleine Prince 2 Gids voor projectmanagement Zesde herziene druk Mark van Onna Ans Koning Review: Arthur Coppens Inhoud 1 Inleiding 12 1.1 Introductie 12 1.2 Voor wie is De kleine Prince 2? 13 1.3 Het

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement TPC Een positieve blik op modellen voor risicomanagement 26 Er zijn de afgelopen jaren nieuwe normen op het gebied van risicomanagement ontstaan. Welke handvatten geven deze normen COSO, ISO 31000 en M_o_R

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland Project Auditing Handvatten voor de internal auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Voorwoord In de wandelgangen spreekt men weleens over de resultaten van (IT-)projecten: twee keer duurder

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. LEAN IT THEORIE EN PRAKTIJK VAN LEAN IN EEN IT-OMGEVING Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Implementatie IT Service Management

Implementatie IT Service Management Implementatie IT Service Management Slagingskans, slechts 10% Paper t.b.v. de module VMT MIM04 Versie 1.0 2002 J.R.M. Belt Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 INLEIDING...4 3 CASE: CHANGE MANAGEMENT OF ICT SERVICE

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Projectaanpak in zes stappen

Projectaanpak in zes stappen Projectaanpak in zes stappen P6-Methode Roel Grit Eerste druk Projectaanpak in zes stappen 1 2 3 4 5 6 7 P6-methode 8 Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Rocketindustries, Groningen

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie