DEEL I. 5.1 A4-Projectmanagement Definitie project De kern van A4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL I. 5.1 A4-Projectmanagement. 5.1.1 Definitie project. 5.1.2 De kern van A4"

Transcriptie

1 56 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.1 A4-Projectmanagement Deel I van de beschrijving van A4-Projectmanagement (in het vervolg van dit hoofdstuk zullen we dit afkorten als A4) is geschreven door Gerard Bakker en gereviseerd en geautoriseerd door René Hombergen, auteur van de boeken over A4-Projectmanagement. DEEL I Definitie project Volgens de A4-visie is een project een vooraf bepaalbaar nieuw resultaat waarvan de doelbijdrage vastgesteld wordt en waarvoor de uit te voeren acties ontworpen worden De kern van A4 A4 is gebaseerd op twee essentiële kenmerken van projectmanagement: Arbeidsdeling en -coördinatie: het opdelen en samenvoegen van uit te voeren werkzaamheden. De binnen- en buitenkant van een project of back and front office : de binnenkant is gericht op het team en de uit te voeren werkzaamheden, terwijl bij de buitenkant de verantwoording en communicatie naar buiten centraal staat. Door deze twee begrippenparen uit te zetten op een horizontale- en verticale as ontstaat een vierkant (zie figuur 5.1.1). Buiten Afronden Aanleveren Afstemmen Binnen Afwegen Activeren Arbeidscoördinatie Arbeidsverdeling Figuur De A4-kwadranten De vier kwadranten benoemen de projectmanagementgebieden zoals A4 die onderscheidt: aanleveren, activeren, afwegen en afronden. In het midden bevindt zich de overkoepelende kern: afstemmen. De kwadranten worden met de pijl mee doorlopen. Het eerste kwadrant, aanleveren, heeft betrekking op wat er gerealiseerd moet worden. In het tweede kwadrant, activeren, staat de vraag centraal hoe het gerealiseerd wordt. Het kwadrant afwegen betreft de voortgangsbewaking en bijsturing van de werkzaamheden. Het vierde kwadrant, afronden, is gericht op het overdragen van het projectresultaat.

2 5 Projectmanagementmethoden 57 De binnenste cirkel, afstemmen, betreft het binden van het projectresultaat aan de omgeving. Dit moet ervoor zorgen dat de omgeving de opdracht in een vroegtijdig stadium accepteert en dat het resultaat bijtijds wordt aangepast als er zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op het te realiseren projectresultaat. De vier kwadranten en de verbindende cirkel zijn beschreven in vijf separate boeken. In deze boeken staan ook de te hanteren checklists en de te gebruiken sjablonen en werkwijzen beschreven die voor het betreffende kwadrant of de kern van belang zijn Historie Op uitnodiging van Twente School of Management verzorgde René Hombergen in 1999 een lezing voor het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs). Hij besprak het model en werkte het verder uit in een cursus. De cursus leidde in 2003 tot de eerste boekuitgave. In 2008 werden vier vervolgboeken, één per kwadrant, uitgegeven en in 2009 volgde het vijfde vervolgboek: Afstemmen. In dat jaar kwamen ook de certificering en examinering tot stand. In 2010 volgde een brede waardering met de recensie De essentie in Management & Literatuur Het platform voor managers en professionals, die A4 als een meer dan uitstekend handvat waardeerde Scope A4-Projectmanagement is niet geschikt voor het direct sturen op doelstellingen en strategie. Daarvoor zijn A4-Programmamanagement en A4-Portfoliomanagement ontwikkeld Uitgangspunten Naast de algemene organisatieprincipes voor werk in een bedrijfskundig kwadrant met allitererende A-woorden (zelfde beginletter), geldt als belangrijk uitgangspunt dat projectmanagement zowel techniek als communicatie is. Specificatie en planning zijn de technische fundamenten waarop alle beslissende sociale aspecten worden gebouwd: afstemming is de kern van succes Beschrijving van de methode De vier aandachtsgebieden, elk gericht op een specifiek onderdeel van de projectcyclus, maken op een eenvoudige manier een controleerbare projectuitvoering mogelijk. Een vijfde, meer overkoepelend aspect is gericht op het acceptatieproces van het eindresultaat en het al dan niet doorvoeren van wijzigingen. A4 hanteert per aandachtsgebieden een aantal expliciete technieken (in A4 instrumenten geheten) die worden doorlopen om het project vorm te geven. Eerste kwadrant: aanleveren In het eerste kwadrant of aandachtsgebied gaat het om wat het project moet opleveren, dus het specificeren en het afbakenen van het beoogde resultaat. Dit resultaat moet aansluiten op de doelstelling van de opdrachtgever (het waarom). Om dat te realiseren zijn de werkzaamheden binnen dit kwadrant vooral gericht op voorbereidende besluitvorming en afstemming. Men betrekt daarbij niet alleen de opdrachtgever, maar ook andere stakeholders of participanten, zoals gebruikers en toekomstige beheerders. (Gebruiker en beheerder

3 58 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk van het projectresultaat heten in A4 overigens acceptanten, evenals exploitant, eigenaar en controlerende instantie.) Overige werkzaamheden binnen aanleveren zijn het beschrijven van de toekomstige (soll) situatie en de huidige (ist) situatie en het nagaan van de haalbaarheid. Om te voorkomen dat er irreële zaken als projectopdracht worden gedefinieerd, wordt in dit kwadrant waar nodig kernachtig vooruitgekeken naar de andere drie kwadranten. Bijvoorbeeld hoe het projectresultaat gemaakt kan worden, of het wel in gebruik genomen kan worden en of globaal de benodigde middelen en tijd vrijgemaakt kunnen worden. Het resultaat van dit eerste kwadrant is een projectovereenkomst, gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, met daarin duidelijk vastgelegd wat er opgeleverd wordt. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer ondertekenen dit document, dat een leidraad vormt voor de rest van het project. Hier eindigt als het ware het werk van de architect en start dat van de aannemer; het tweede kwadrant van A4. Tweede kwadrant: activeren In het tweede kwadrant gaat het om de vraag hoe je het in de projectovereenkomst vastgelegde projectresultaat realiseert. De centrale vraag is welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om het projectresultaat te bereiken en wat daarvoor nodig is aan mensen, middelen en tijd. Met behulp van een Work Breakdown Structure (WBS) en op basis van een in het eerste kwadrant opgestelde Product Breakdown Structure (PBS) en een fasering worden de werkzaamheden in hapklare brokken verdeeld. Daarna wordt door het koppelen van de uiteengerafelde werkzaamheden aan de tijd een planning opgesteld. De planning geeft de uiteindelijke doorlooptijd en inzet van mensen en middelen weer. Hierbij speelt ook het vraagstuk rond zelf doen of (voor een deel) uitbesteden. Andere aspecten betreffen de organisatorische inrichting van het project, de informatievoorziening en zeker ook de teamsamenstelling. Een projectteam is volgens A4 complementair en heterogeen. Dit is vergelijkbaar met wat andere methoden bedoelen met interdisciplinair. Ten slotte wordt gekeken naar mogelijke risico s die de realisatie van het project nadelig kunnen beïnvloeden. Hiervoor moeten beheersmaatregelen worden ontwikkeld en financiële voorzieningen worden getroffen. Het resultaat van dit tweede kwadrant is een Plan van Aanpak. Dit plan beschrijft wie wat moet doen om het projectresultaat te bereiken, wat het project aan middelen en tijd kost, welke risico s er zijn gesignaleerd en welke beheersmaatregelen en voorzieningen hiervoor zijn getroffen.

4 5 Projectmanagementmethoden 59 Derde kwadrant: afwegen In het derde kwadrant gaat het om het meten van de voortgang van de werkzaamheden en de eventuele bijsturing hiervan, op basis van het opgestelde plan. Aan de hand van deze informatie worden zonodig bijsturingsmaatregelen getroffen om het te behalen projectresultaat veilig te stellen. De voortgang wordt gemeten op een aantal harde aspecten, zoals mijlpalen, prestatie-indicatoren, tijd, geld, risico s en contracten. Maar ook zachte aspecten die betrekking hebben op de mensen in het project en hun verbanden worden bekeken. Deze zachte aspecten heeft A4 gebundeld onder de noemer personeel en organisatie. Het resultaat van het derde kwadrant is een bijsturingsrapportage zoals die is overeengekomen met de opdrachtgever. Deze rapportage beschrijft hoe de stand van zaken is ten opzichte van het plan en wat eventuele genomen bijsturingsmaatregelen zijn, en verzoekt om acties of besluiten van de opdrachtgever, voor zover deze buiten de competentiesfeer vallen van de opdrachtnemende projectmanager. Vierde kwadrant: afronden In het vierde kwadrant gaat het om het voltooien van het project en het overdragen van het projectresultaat. Zaken die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld overdracht van het projectresultaat, de evaluatie van het totstandkomingsproces, het opstellen van het financieel overzicht en decharge. Het resultaat van het vierde kwadrant is een aan de opdrachtgever overgedragen projectresultaat en een door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekend decharge formulier. De kern van A4: afstemmen Hierbij gaat het om een vroegtijdige acceptatie van het projectresultaat en het tijdens het project op tijd aanpassen aan wijzigingen die zich voordoen. Het te realiseren projectresultaat moet natuurlijk allereerst door de opdrachtgever en de stakeholders uit het eerste kwadrant worden gedragen. Maar ook andere stakeholders, zoals pers, politieke partijen, buurtbewoners en dergelijke spelen hierbij een rol. Vroegtijdige communicatie bevordert de acceptatie van het projectresultaat. Belangrijk hierbij is dat de boodschap de acceptatie van het projectresultaat ondersteunt en dat de manier waarop dit gebeurt, is afgestemd op de doelgroep: de ontvangers. Ik heb er ook niet zo n problemen mee als binnen de organisatie de beschikbaar gestelde formats niet gebruikt worden. Het belangrijkste is dat de opdracht goed afgestemd wordt met de opdrachtgever, dat de beelden gelijkgetrokken worden. Een van de grootste slagen die we moeten zien te maken is dat mensen van tevoren gaan nadenken: Waarom doe ik iets? En wat wil ik nu bereiken?. We proberen onze projectleiders te leren om anders te kijken en de opdrachtgever verder dóór te vragen over Wat is nu je probleem? Wat moet ik nu oplossen?. Als je dat weet, kun je namelijk focussen en keuzes maken om juist dat op te pakken wat een oplossing biedt. Edith Eskens Bureau Kwaliteit en Innovatie, Politie Haaglanden

5 60 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk Beschikbaarheid A4 is beschikbaar in de vorm van een overzichtsboek en vijf verdiepende boeken die per deel een afzonderlijk kwadrant beschrijven en de overkoepelende kern afstemmen. Bovendien wordt de methode uiteengezet in verschillende cursussen Toepassingsgebied A4 is vooral toepasbaar op kleine en middelgrote projecten, waarbij het te implementeren projectresultaat en de acceptatie hiervan door de omgeving centraal staat. A4 is zowel geschikt voor innovatieve- als voor herhalingsprojecten Beheer van de methode De methode is vastgelegd in: Hombergen, R. (2009). A4-Projectmanagement Management Guide, 3 e druk. Van Haren Publishing. ISBN Dit boek is gebruikt als brondocument bij de vergelijking met andere methoden. Literatuur Hombergen, R.(2008). A4-Projectmanagement Aanleveren. Van Haren Publishing. ISBN Hombergen, R.(2008) A4-Projectmanagement Activeren. Van Haren Publishing. ISBN Hombergen, R.(2008). A4-Projectmanagement Afwegen. Van Haren Publishing. ISBN Hombergen, R. (2008). A4-Projectmanagement Afronden. Van Haren Publishing. ISBN Hombergen, R.(2009). A4-Projectmanagement Afstemmen. Van Haren Publishing. ISBN Beheer van de methode René Hombergen, 2b4u (website Opleidingen Opleidingen worden verzorgd door de auteur en door ISES (www.ises.nl/opleidingen) DEEL II Onderscheidende kenmerken Categorie Aanpak Projectopzet Besluitvorming Meetbare resultaten Kenmerk Eenvoudig. Transparante indeling in kwadranten. Na elk kwadrant, ondersteund door sjablonen. Nadruk op belang van specificatie van te leveren projectresultaat volgens eisen opdrachtgever en andere participanten.

6 5 Projectmanagementmethoden 61 Categorie Bewaking en beheersing Kwaliteit Beschikbaarheid Overige Kenmerk Periodieke voortgangsbewaking op verschillende aspecten en afstemming van het te maken projectresultaat op betrokken stakeholders. Kwaliteit vormt een van de beheersaspecten en is vooral impliciet opgenomen in kwaliteitseisen bij specificatie. Beschikbaar via zes boeken, internet en cursussen. Methode is minder bekend Sterke kanten en valkuilen bij het gebruik van de methode Sterke kanten Eenvoudig van opzet. Transparante opzet. Het projectresultaat in een vroegtijdig stadium binden aan de stakeholders. Valkuilen Niet goed doordacht, niet volledig toepassen van de methode. Te snel overgaan van het specificeren van het projectresultaat (eerste kwadrant) naar het bepalen van het hoe te maken (tweede kwadrant). Bij het opstellen van de projectraming in het eerste kwadrant te detaillistisch of juist te globaal doorkijken van de overige kwadranten A4 vergeleken Door het brondocument A4-Projectmanagement Management Guide te scoren volgens het PM-Vergelijkingsmodel komen we tot de volgende scores van A4: A4 Contextmanagement Contextanalyse Besturing Doel / resultaat Plannen Team 0 Meten en Bewaken Leiderschap Interne communicatie Risico Figuur De score van A4 op de verschillende aspecten van projectmanagement Het brondocument van A4-Projectmanagement is beknopt en eenvoudig. Dit heeft tot gevolg dat de scores bijna nooit boven de 2 uit komen (vanwege het ontbreken van hulpmiddelen). De auteur heeft per kwadrant een boek geschreven (zie subparagraaf 5.1.9) met daarin meer achtergrondinformatie en aanvullende hulpmiddelen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. A4-projectmanagement - Management guide Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van IT-management, Architecture (Enterprise

Nadere informatie

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten 5 Projectmanagementmethoden 83 5.5 PRINCE2 Deel I van de beschrijving van PRINCE2 is geschreven door Ron Seegers en gereviseerd en geautoriseerd door Joost Nuijten, bestuurslid van de Prince User Group

Nadere informatie

Voortdurende gecontroleerde aanpassing aan de veranderende vraag.

Voortdurende gecontroleerde aanpassing aan de veranderende vraag. 62 5.2 Atern Deel I van de beschrijving van DSDM Atern is geschreven door Jeroen Venneman. Dit deel is gereviseerd en geautoriseerd door Edgar Hildering, auteur van het boek DSDM Een introductie, en Peter

Nadere informatie

DEEL I. 5.7 Projectmatig Creëren (PMC) 5.7.1 Definitie project. 5.7.2 Kern van de methode. 5.7.3 Historie. 5.7.4 Scope. 5.7.

DEEL I. 5.7 Projectmatig Creëren (PMC) 5.7.1 Definitie project. 5.7.2 Kern van de methode. 5.7.3 Historie. 5.7.4 Scope. 5.7. 96 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.7 Projectmatig Creëren (PMC) Deel I van de beschrijving van Projectmatig Creëren is gereviseerd en geautoriseerd door Jo Bos, een van de auteurs

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

DEEL I. 5.6 Procesmanagement. 5.6.1 Definitie project. 5.6.2 Kern van de methode. 5.6.3 Historie. 5.6.4 Scope. 5.6.

DEEL I. 5.6 Procesmanagement. 5.6.1 Definitie project. 5.6.2 Kern van de methode. 5.6.3 Historie. 5.6.4 Scope. 5.6. 90 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.6 Procesmanagement Deel I van de beschrijving van Procesmanagement is gereviseerd en geautoriseerd door Jaap Walter, een van de auteurs van

Nadere informatie

Implementatieplan ten behoeve van een testtool

Implementatieplan ten behoeve van een testtool Implementatieplan ten behoeve van een testtool Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Datum : 11-4-2011 Status : Definitief Opgesteld door : SYSQA Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

DEEL I. 5.10 Systems Engineering. 5.10.1 Definitie project. 5.10.2 Kern van de methode. 5.10.3 Historie. 5.10.4 Scope

DEEL I. 5.10 Systems Engineering. 5.10.1 Definitie project. 5.10.2 Kern van de methode. 5.10.3 Historie. 5.10.4 Scope 5 Projectmanagementmethoden 117 5.10 Systems Engineering Deel I van de beschrijving van Systems Engineering is geschreven door Timo Giling, voorzitter van INCOSE Nederland. DEEL I 5.10.1 Definitie project

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Projectplan Implementatie Projectmanagement systeem Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING 3 2. PROJECTAFBAKENING 4 2.1. PROBLEEMSTELLING 4 2.2. DOELSTELLING PROJECT

Nadere informatie

DEEL I. 5.9 Scrum. 5.9.1 Definitie project. 5.9.2 Kern van de methode. 5.9.3 Historie. 5.9.4 Scope

DEEL I. 5.9 Scrum. 5.9.1 Definitie project. 5.9.2 Kern van de methode. 5.9.3 Historie. 5.9.4 Scope 108 5.9 Scrum Deel I van de beschrijving van Scrum is geschreven door Jeroen Venneman en gereviseerd en geautoriseerd door Eelco Rustenburg, co-auteur van het boek De Kracht van Scrum, en Theo Gerrits,

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

PRINCE2 2010. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

PRINCE2 2010. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. PRINCE2 2010 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 PRINCE2... 4 2.1 KENMERKEN PRINCE2...

Nadere informatie

WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF

WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF Martin van den Berg Jan Willem Dijkstra Gé Schellen Renzo Wouters WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF Martin van den Berg Jan Willem Dijkstra

Nadere informatie

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN Versie 0.6 - Datum: 3-5-2012 Ten geleide De komende jaren (2013-2016) wordt de gemeentelijke basisadministratie (GBA) vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP).

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Samenvatting Project Management Professional

Samenvatting Project Management Professional Samenvatting Project Management Professional Arie Bubberman Inhoudsopgave Voorbereiden project...4 Projectopdracht...4 Relatie met strategie en organisatie...4 Invullingen term projectopdracht...5 Afstemmen

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? Hans Wortmann en Derk Kremer Het hebben van ICT kennis is geen voorwaarde om de rol van opdrachtgever goed te kunnen vervullen. En kan dus ook geen

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen Whitepaper Project Portfolio Management De kunst van het kiezen datum 14 juni 2005 referentie status Definitief 2/25 2005, Van Aetsveld BV. Van Aetsveld verstrekt de informatie in deze whitepaper zonder

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Een project opzetten, plannen en beheren.

Een project opzetten, plannen en beheren. Een project opzetten, plannen en beheren. Stephan Ramaekers, IVLOS, Universiteit Utrecht Een project wordt opgestart, uitgevoerd en afgesloten. Dit wordt wel de levenscyclus van een project genoemd. Om

Nadere informatie