DEEL I Systems Engineering Definitie project Kern van de methode Historie Scope

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL I. 5.10 Systems Engineering. 5.10.1 Definitie project. 5.10.2 Kern van de methode. 5.10.3 Historie. 5.10.4 Scope"

Transcriptie

1 5 Projectmanagementmethoden Systems Engineering Deel I van de beschrijving van Systems Engineering is geschreven door Timo Giling, voorzitter van INCOSE Nederland. DEEL I Definitie project Hoewel de processen en activiteiten in Systems Engineering veelal sterk verweven zijn met de projecten, richt Systems Engineering zich expliciet op de hele levenscyclus van systemen. Systems Engineering kent geen specifieke definitie van een project, maar beschouwt de projectmatige processen (zoals project control, risicomanagement en planning) als onderdeel van de totale levenscyclus van systemen Kern van de methode Systems Engineering is een vakgebied en een methode en richt zich op de interdisciplinaire aanpak en de middelen die nodig zijn om de realisatie van succesvolle systemen mogelijk te maken Historie Systems Engineering is voor het eerst toegepast in de Amerikaanse telefoniesector als methode om operabiliteit tussen de verschillende delen van het telefoonsysteem te realiseren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het vooral Bell Labs die Systems Engineering toepaste bij complexe telefoniesystemen. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw nam de meer algemene toepassing van Systems Engineering een vlucht. De werkwijze werd parallel verder ontwikkeld in de lucht- en ruimtevaart, de defensie-industrie, bijvoorbeeld bij Boeing, Lockheed en Rockwell, en de commerciële sector, bijvoorbeeld bij AT&T. Zo ontwikkelde Systems Engineering zich tot een methode om steeds complexer wordende (R&D-)problemen het hoofd te kunnen bieden. In Nederland is Systems Engineering ook opgemerkt en heeft met name in de softwareindustrie maar ook in de lucht- en ruimtevaart (Fokker, ESA) een belangrijke, maar tegelijkertijd wat verborgen rol gespeeld. Eind jaren negentig kwam daarin verandering toen bij de ontwikkeling van enkele grote infrastructurele projecten (Betuweroute, HSL-Zuid) Systems Engineering als methode werd geïntroduceerd om de enorme complexiteit van dergelijke projecten te kunnen beheersen. Maar de toenmalige initiatiefnemers (Rijkswaterstaat, Pro- Rail) onderkenden dat om Systems Engineering succesvol te kunnen toepassen er breed draagvlak nodig was Scope Systems Engineering is een methodiek die zich niet richt op één vakgebied of industrietak. Hoewel deze methodiek primair gericht is op projectmatig aangestuurde processen, blijft zij daartoe niet beperkt. De aard van de methodiek heeft juist in zich dat óók de gebruiksfase,

2 118 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk tot en met de ontmanteling of buitengebruikname van het systeem, beschouwd wordt. Onder de professionals die Systems Engineering toepassen is lange tijd discussie geweest of Systems Engineering nu een methode is waarvan projectmanagement een onderdeel is, of dat juist het omgekeerde het geval is. Op basis van de literatuur over Systems Engineering zouden beide stellingen waar kunnen zijn. Inmiddels is er vrij breed het inzicht ontstaan dat dit een tamelijk zinloze discussie is. De symbiose tussen Systems Engineering en projectmanagement is dermate groot dat er geen sprake is van een duidelijke scheidslijn (zie figuur ). Systems Engineering bewijst zich voornamelijk op het gebied van de meer technische aspecten van het project, maar heeft in hoge mate invloed op de meer sturende activiteiten binnen een project, zoals het bewaken van tijd en geld. De norm ISO/IEC en het daarop gebaseerde Systems Engineering Handbook van INCOSE beschrijft naast de technische processen dan ook meerdere processen die sturing geven aan projecten, alsmede ondersteunende en contractuele processen. Maar het zwaartepunt en de sterke kanten van Systems Engineering liggen duidelijk meer bij de technisch-inhoudelijke kant van projecten. Project Systeem architectuur Systems Engineering Taken en activiteiten Risicomanagement Project planning en control Project planning Technische afstemming Interactie met de klant Taak allocatie Control Figuur Relatie tussen Systems Engineering en projectmanagement Uitgangspunten Systems Engineering gaat primair uit van het (gehele) systeem dat gerealiseerd moet worden, het system of interest. Kenmerkend hierbij is dat een systeem altijd deel uitmaakt van een groter geheel van systemen ( system of systems ) en zelf ook weer uit deelsystemen bestaat. Beide aspecten hebben binnen de methode een prominente plaats. Een ander kenmerk van Systems Engineering is dat deze methodiek probeert te redeneren vanuit de functies die het systeem moet vervullen. Dit in tegenstelling tot de traditionele wijze van ontwerpen, waar vaak de oplossing centraal staat. Door uit te gaan van de beoogde functies en deze te vertalen in eisen die aan het systeem gesteld worden, wordt een maximale oplossingsvrijheid geboden.

3 5 Projectmanagementmethoden Beschrijving van de methode Systems Engineering streeft ernaar om een werkend systeem te ontwerpen en te bouwen dat voldoet aan de klantwens. Om dit te bereiken wordt het ontwerpproces van grof (de eindoplossing is alleen nog in grote lijnen beschreven) naar fijn (alle details van het systeem zijn bekend) doorlopen. Dit betreft geen zuiver lineair proces, maar maakt juist de flexibiliteit mogelijk die nodig is voor een ontwerpproces van complexe systemen. Gedurende dit proces wordt voortdurend getoetst of het (deel)systeem in kwestie voldoet aan de daaraan gestelde eisen en of het als geheel systeem een werkend geheel oplevert. Dit toetsingsproces wordt aangeduid met verificatie en validatie. Ook tijdens de bouw, fabricage of realisatie van het systeem wordt dit toetsingsproces voortgezet gedurende alle fasen van de realisatie. Uiteindelijk resulteert dit in afnametesten door de klant. Een veelgebruikte modelmatige weergave van projectprocessen binnen Systems Engineering is het V-model. Dit model beschrijft op een tijdlijn (horizontaal) de toenemende decompositie van het systeem (en de toenemende mate van kennis en detail) op de linkerkant van de V. De rechterkant van de V beschrijft de toenemende mate van integratie van het systeem (het samenstellen van het systeem uit zijn individuele componenten of deelsystemen), met als resultaat het complete en werkende system of interest. System Development Integration, Verification, & Validation Planning Solution/System Realization Upper Level Development Integration, Verification, & Validation Planning Upper Level Realization Architecture Decomposition & symbol Definition Lower Level Development I,V,& V Planning Lower Level Realization Architecture Integration and Verification Figuur Het V-model (p. 27 brondocument)

4 120 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk Systems Engineering is relatief nieuw voor Rijkswaterstaat. Het is een goed hulpmiddel om het functionele denken in de organisatie te implementeren. Vanuit oudsher ontwierpen we dingen zelf. We schreven dingen voor tot op de boutjes en de moertjes. Daar waren we goed in. We leggen sinds een paar jaar meer verantwoordelijkheid bij de markt. Met name met de D&C en DBFM contracten wordt een aannemer uitgedaagd tot het bedenken van innovatieve oplossingen binnen een afgesproken functionaliteit. Systems Engineering biedt ons een methodiek om hierover de regie te houden. Maarten Reinking Projectmanager, Rijkswaterstaat Beschikbaarheid Systems Engineering is beschikbaar voor alle soorten projecten en in alle projectfasen. Er is in principe geen limiet aan de grootte van projecten, al zullen hele kleine en eenvoudige projecten weinig directe baat hebben bij het toepassen van Systems Engineering. De methode is als zodanig vrijelijk te gebruiken, wel bestaan er de gebruikelijke beperkingen voor het gebruik van specifieke Systems Engineering-tools Toepassingsgebied Zoals al eerder gesteld is het toepassingsgebied van Systems Engineering nagenoeg onbeperkt. De kracht van de methodiek zit hem er dan ook in dat, mist juist toegepast, Systems Engineering in vrijwel iedere denkbare technische omgeving een positieve bijdrage kan leveren aan het resultaat. De juiste toepassing van Systems Engineering (SE) wordt bepaald door factoren als: de mate waarop de SE-processen worden geschaald naar de complexiteit, omvang en duur van het project; het tijdstip waarop Systems Engineering in het project wordt geïntroduceerd; de mate waarin de betrokkenen binnen het project Systems Engineering kunnen toepassen. Er bestaat redelijke consensus over het feit dat Systems Engineering vooral tot haar recht komt in complexe tot zeer complexe omgevingen Beheer van de methode De methode is vastgelegd in: INCOSE. Systems Engineering Handbook, a guide for system life cycle processes and activities, Version 3.2. INCOSE-TP , Dit boek is gebruikt als brondocument bij de vergelijking met andere methoden. NEN-ISO/IEC Systems and software engineering -System lifecycle processes, 2008

5 5 Projectmanagementmethoden 121 Literatuur Gilb, T. (2005). Competitive Engineering: A handbook for Systems Engineering, Requirements Engineering, and Software Engineering. Butterworth Heinemann. ISBN INCOSE Nederland. Wij gaan verbouwen! Systems Engineering dicht bij huis. INCOSE Nederland, 2010 Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector, RWS, ProRail, Bouwend Nederland en NLingenieurs, versie 2.0, NEN-EN-ISO Richtlijn voor configuratiebeheer, Beheerder van de methode International Counsil on Systems Engineering INCOSE (www.incose.org) Voor Nederland de INCOSE Netherlands Chapter (www.incose.org/nl/) Opleidingen Internationaal en nationaal worden er vele opleidingen en trainingen gegeven op het gebied van Systems Engineering. Deze opleidingen en trainingen betreffen zowel de gehele methode als de specifieke onderdelen daarvan, zoals requirements engineering of verificatie en validatie. Op de sites van INCOSE internationaal (www.incose.org) en INCOSE Nederland (www.incose.org/nl/) staan regelmatig overzichten en aankondigingen vermeld. INCOSE verzorgd ook de certificering van professionals op dit gebied. In Nederland is dit nog van beperkt belang, maar internationaal neem het aantal gecertificeerde SE ers sterk toe. De belangrijkste vorm van certificering is de Certified Systems Engineering Professional (CSEP). Daarnaast bestaan er enkele daaraan gerelateerde vormen van certificering (zie de website van INCOSE). DEEL II Onderscheidende kenmerken Categorie Aanpak Projectopzet Besluitvorming Meetbare resultaten Bewaking en beheersing Kwaliteit Beschikbaarheid Kenmerk Gebaseerd op systemen, de interactie daarbinnen en de interactie met de omgeving. Gaat uit van de life-cycle van het product, niet alleen van het project. Er is geen voorgeschreven projectopzet, wel worden toe te passen projectprocessen beschreven. Voortdurende en expliciete besluitvorming gericht op het voorkomen van fouten als gevolg van impliciete aannames en miscommunicatie. Zeer uitgebreide aandacht voor het vastleggen van eisen aan de resultaten. Denken in functionaliteit. Specifieke databases voor het vastleggen, bewaken en toetsen van de vele relaties tussen de verschillende aspecten van een systeem. Voortdurende en iteratieve toetsen van (tussen)resultaten en expliciete besluitvorming over wijzigingen. Boek en opleidingen beschikbaar.

6 122 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk Sterke kanten en valkuilen bij het gebruik van de methode Sterke kanten Geeft blijvend inzicht in het wat, waarom en hoe van een systeem. Kan faalkosten reduceren door het integraal en voortdurend toetsen van oplossingen. Biedt de klant de zekerheid dat het eindresultaat voldoet aan de verwachtingen. Valkuilen Te rigide toepassen van het denken in functies. Introductie van overmatige administratieve last. Onder tijdsdruk overslaan van essentiële processtappen Systems Engineering vergeleken Door het brondocument Systems Engineering Handbook v3.2 te scoren volgens het PM- Vergelijkingsmodel, komen we tot de volgende scores van Systems Engineering: Contextmanagement Systems Engineering Besturing 3 2 Doel / resultaat Contextanalyse 1 Plannen Team 0 Meten en Bewaken Leiderschap Interne communicatie Risico Figuur De score van Systems Engineering op de verschillende aspecten van projectmanagement Wat opvalt is dat Systems Engineering laag scoort op het aspect doel/resultaat, terwijl het veel meer dan andere methoden aandacht besteedt aan het subaspect eisen. Dit element hebben we dan ook opgenomen in hoofdstuk 8. Doel, resultaat en scope krijgen minder aandacht. Het is een zware methode die met name erg geschikt is voor technisch complexe projecten. Systems Engineering onderscheidt zich onder andere van andere methoden door het feit dat Systems Engineering niet alleen de life-cycle van het project maar ook van het product in ogenschouw neemt.

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Inhoudsopgave VOorwoord 4 Leeswijzer 6 1. Systems Engineering 8 1.1 Achtergronden 8 1.2 Systeemdenken

Nadere informatie

Voortdurende gecontroleerde aanpassing aan de veranderende vraag.

Voortdurende gecontroleerde aanpassing aan de veranderende vraag. 62 5.2 Atern Deel I van de beschrijving van DSDM Atern is geschreven door Jeroen Venneman. Dit deel is gereviseerd en geautoriseerd door Edgar Hildering, auteur van het boek DSDM Een introductie, en Peter

Nadere informatie

DEEL I. 5.7 Projectmatig Creëren (PMC) 5.7.1 Definitie project. 5.7.2 Kern van de methode. 5.7.3 Historie. 5.7.4 Scope. 5.7.

DEEL I. 5.7 Projectmatig Creëren (PMC) 5.7.1 Definitie project. 5.7.2 Kern van de methode. 5.7.3 Historie. 5.7.4 Scope. 5.7. 96 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.7 Projectmatig Creëren (PMC) Deel I van de beschrijving van Projectmatig Creëren is gereviseerd en geautoriseerd door Jo Bos, een van de auteurs

Nadere informatie

DEEL I. 5.6 Procesmanagement. 5.6.1 Definitie project. 5.6.2 Kern van de methode. 5.6.3 Historie. 5.6.4 Scope. 5.6.

DEEL I. 5.6 Procesmanagement. 5.6.1 Definitie project. 5.6.2 Kern van de methode. 5.6.3 Historie. 5.6.4 Scope. 5.6. 90 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.6 Procesmanagement Deel I van de beschrijving van Procesmanagement is gereviseerd en geautoriseerd door Jaap Walter, een van de auteurs van

Nadere informatie

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten 5 Projectmanagementmethoden 83 5.5 PRINCE2 Deel I van de beschrijving van PRINCE2 is geschreven door Ron Seegers en gereviseerd en geautoriseerd door Joost Nuijten, bestuurslid van de Prince User Group

Nadere informatie

DEEL I. 5.9 Scrum. 5.9.1 Definitie project. 5.9.2 Kern van de methode. 5.9.3 Historie. 5.9.4 Scope

DEEL I. 5.9 Scrum. 5.9.1 Definitie project. 5.9.2 Kern van de methode. 5.9.3 Historie. 5.9.4 Scope 108 5.9 Scrum Deel I van de beschrijving van Scrum is geschreven door Jeroen Venneman en gereviseerd en geautoriseerd door Eelco Rustenburg, co-auteur van het boek De Kracht van Scrum, en Theo Gerrits,

Nadere informatie

Systems Engineering. Van secundair proces naar primaire toepassing. Afstuderen Cees van Leeuwen. Eindrapport BAM

Systems Engineering. Van secundair proces naar primaire toepassing. Afstuderen Cees van Leeuwen. Eindrapport BAM Systems Engineering Van secundair proces naar primaire toepassing Afstuderen Cees van Leeuwen Eindrapport BAM Systems Engineering Van secundair proces naar primaire toepassing C.J. van Leeuwen Technische

Nadere informatie

WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF

WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF Martin van den Berg Jan Willem Dijkstra Gé Schellen Renzo Wouters WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF Martin van den Berg Jan Willem Dijkstra

Nadere informatie

SE-wijzer. voor BAM Infra

SE-wijzer. voor BAM Infra SE-wijzer Handleiding Systems Engineering voor BAM Infra SE-wijzer H a n d l e iding Systems Engineering voor BAM Infra SE-wijzer Handleiding Systems Engineering Juni 2008 Dit is een uitgave van Koninklijke

Nadere informatie

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat 9(57528:(/,-. 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Leidraad RAMS Sturen op prestaties van

Nadere informatie

Rol van de IT auditor bij agile systeemontwikkeling

Rol van de IT auditor bij agile systeemontwikkeling Rol van de IT auditor bij agile systeemontwikkeling Auteurs Jan Rodenburg & Vincent Vlaanderen Versie 1.1 Datum Mei 2009 Instituut Vrije universiteit Amsterdam Team 911 Colofon Titel Rol van de IT auditor

Nadere informatie

ICT Haalbaarheidstoets

ICT Haalbaarheidstoets ICT Haalbaarheidstoets Doorontwikkeling IT 12 & 26 juni 2015 Rapportage Definitief Versie 1.0 Datum 20 juli 2015 Inhoudsopgave Managementsamenvatting Eerste Workshop 3 Managementsamenvatting Tweede Workshop

Nadere informatie

Van traditioneel ontwerpproces naar Systems Engineering

Van traditioneel ontwerpproces naar Systems Engineering Van traditioneel ontwerpproces naar Systems Engineering Een onderzoek naar het verminderen van knelpunten in de planstudiefase van infrastructuur projecten doormiddel van verificatiematrices volgens Systems

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Researchers Barry Derksen Peter Noordam Norman Martijnse Michiel Dijkman Studenten

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied

Nadere informatie

Trefwoorden: Sturing, opdrachtgevers en contracten

Trefwoorden: Sturing, opdrachtgevers en contracten In opdracht van: Architectural Design Management Systems Gerealiseerd door: ir. K. J. Oijevaar Gefinaliseerd in: Augustus 2009 Trefwoorden: Sturing, opdrachtgevers en contracten 2 Inhoudsopgave 1 Introductie...

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het Methodieken 5.5 ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het inrichten van IT-service-managementorganisaties. Mede door het succes van ITIL zijn er andere modellen ontwikkeld, zoals ASL.

Nadere informatie

De mogelijke rol van ITIL v3 bij het managen van de informatievoorziening

De mogelijke rol van ITIL v3 bij het managen van de informatievoorziening De mogelijke rol van ITIL v3 bij het managen van de informatievoorziening De gedachte om ITIL toe te passen in een vraagorganisatie wordt niet overal met gejuich ontvangen. Voor de vorige versies van ITIL

Nadere informatie

Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement. intern Mete. Procesmanagement. Besturing 3,0. textmanagement. Doel en resultaa 2,0 1,0.

Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement. intern Mete. Procesmanagement. Besturing 3,0. textmanagement. Doel en resultaa 2,0 1,0. De keuze voor een projectmanagementmethode is echter niet eenvoudig. Speciaal voor bedrijven en projectmanagers die zich beraden op deze keuze geeft dit boek een compact overzicht van de openbaar beschikbare

Nadere informatie

Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking

Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking Uitgangspunten PPS-concessiemodel De overheid zet een geïntegreerd investeringsproject in de markt: ontwerp, aanleg, onderhoud

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie

Toekomst voor het bouwproces

Toekomst voor het bouwproces To ek s om t o vo r t he b w ou p c ro es Toekomst voor het bouwproces Een 3D-objectbenadering Toekomst voor het bouwproces Een 3D-objectbenadering Rapport van de onderzoeksfase van het programma COINS

Nadere informatie

Uittreksel. Ten geleide

Uittreksel. Ten geleide Ten geleide TMap, Test Management Approach, is een aanpak voor het gestructureerd testen van informatiesystemen. Het geeft antwoord op de wat/wanneer, hoe, waarmee en wie vragen van het testen. Om de inrichting

Nadere informatie