DEEL I. 5.6 Procesmanagement Definitie project Kern van de methode Historie Scope. 5.6.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL I. 5.6 Procesmanagement. 5.6.1 Definitie project. 5.6.2 Kern van de methode. 5.6.3 Historie. 5.6.4 Scope. 5.6."

Transcriptie

1 90 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.6 Procesmanagement Deel I van de beschrijving van Procesmanagement is gereviseerd en geautoriseerd door Jaap Walter, een van de auteurs van het boek Management van Processen, Het realiseren van complexe initiatieven dat voor dit hoofdstuk als brondocument is gebruikt. DEEL I Definitie project Procesmanagement gaat uit van processen in plaats van projecten. Een proces wordt gedefinieerd als een bestuurde manier om een idee succesvol uit te ontwikkelen. De procesmatige aanpak stelt gegeven de bedoeling het idee centraal, en richt zich op dynamiek en beweging rondom dat idee Kern van de methode Sturen van haalbaarheid en draagvlak, denken in ontwikkeling. Bij het gros van de projectmanagementmethoden vormt de besturing of beïnvloeding van de omgeving een onderdeel van de methode. Die besturing is dan ondergeschikt aan de noodzaak om tot een resultaat te komen. Bij Procesmanagement is dat omgekeerd. De filosofie is dat je juist het netwerk moet besturen om de doelen te bereiken. Het daadwerkelijke resultaat is de uitkomst daarvan Historie Procesmanagement is ontstaan om richting te kunnen geven aan de ideevorming bij grote projecten die lastig vanuit één punt te besturen zijn. Dit soort projecten speelt zich af in een context met veel partijen, die alle op hun eigen wijze invloed uitoefenen op het proces en het idee. Inmiddels is het gedachtegoed met succes toegepast op veel trajecten. Om dit soort processen succesvol te besturen moeten draagvlak en haalbaarheid in balans blijven. Er is dus een voortdurende afweging tussen het verbeteren van de inhoud van het initiatief en het verbinden van partijen daaraan Scope Procesmanagement is een begrip dat nogal verschillend wordt gebruikt. Het is in dit boek niet bedoeld als het managen van routineprocessen en het procesmanagement in het kader van ICT-beheer Uitgangspunten Procesmanagement staat naast projectmanagement. Om een initiatief goed te kunnen ontwikkelen is vaak een combinatie van beide nodig. Om te kiezen tussen een projectmatige of meer procesmatige aanpak, kan de zogenoemde Voorscheider worden gebruikt (zie figuur 5.6.1). Deze heeft drie assen die bepalen welke aanpak nodig is: besluitvorming gericht/ongericht; initiatief bekend/onbekend; netwerk voorspelbaar/onvoorspelbaar.

2 5 Projectmanagementmethoden 91 (ON) BEKEND INITIATIEF AANPAK NETWERK BESLUITVORMING (ON) VOORSPELBAAR (ON) GERICHT Figuur Voorscheider (p. 107 brondocument) Als de besluitvorming duidelijk gericht, het initiatief bekend en het netwerk voorspelbaar is, is een projectmatige aanpak meer van toepassing. Als er op een of meer assen meer onzekerheid is, moet meer aandacht worden besteed aan de proceskanten van het initiatief. In grotere projecten en programma s zullen vaak procesmatige componenten voorkomen. Je kunt dan ervoor kiezen om deze ook daadwerkelijk met de procesaanpak te organiseren Beschrijving van de methode Ideeontwikkeling Elk initiatief start met een idee. Om dat idee verder te ontwikkelen, moet het winnen aan macht en kracht. Winnen aan macht betekent dat het idee meer relevante partijen achter zich krijgt, dus dat het meer draagvlak krijgt. Winnen aan kracht betekent dat het idee zelf sterker wordt, doordat het verder wordt uitgewerkt, er meer details aan worden toegevoegd of een aantal knelpunten wordt opgelost. De haalbaarheid van het idee groeit. Het kan ook zo zijn dat een idee om aan macht te winnen aan kracht moet inboeten, of andersom. Het uitgangspunt is dat een perfect idee zonder draagvlak geen kans van slagen heeft. Datzelfde geldt voor een idee waar weliswaar iedereen achter staat, maar dat niet haalbaar is. De voortdurende balans zoeken tussen (1) macht, leidend tot draagvlak, en (2) kracht, leidend tot haalbaarheid, is een leidend thema binnen Procesmanagement. Naast het idee is de ideehebber van belang. Gedurende het proces is de ideehebber degene (persoon of partij) die het idee omarmt en het verder wil brengen. Het gebeurt tijdens het proces regelmatig dat het idee van ideehebber verandert of dat er meerdere ideehebbers ontstaan. Waar kracht zich voornamelijk via het idee ontwikkelt, ontwikkelt macht zich vaak via de ideehebber. Ideeontwikkeling vindt plaats in stappen. Figuur geeft een processtap weer. Zo n processtap wordt een wyber genoemd, naar het trapeziumvormige snoepje. Vanuit een bepaalde

3 92 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk toestand van het idee wordt er gewerkt aan draagvlak enerzijds en haalbaarheid anderzijds. Eerst wordt het idee deels losgelaten, om zo ruimte te scheppen en met de verschillende betrokken partijen te overleggen wat een mogelijke verrijking is. Dat levert een veelheid aan mogelijkheden op. De keuze hieruit bepaalt hoe het idee wordt versterkt en hoe de ruimte weer wordt ingevuld. De nieuwe versie van het idee wordt vastgelegd of geconsolideerd en dient weer als startpunt voor een eventuele volgende wyber. DRAAGVLAK RUIMTE SCHEPPEN RUIMTE INVULLEN CONSOLIDEREN HAALBAARHEID Figuur De Wyber (p. 24 brondocument) De procesmanager leidt het proces van wyberen. Hij ontwerpt de processtappen en stuurt deze bij tijdens het proces. Het boek Management van processen (Bekkering, Walter, 2010) maakt nadrukkelijk onderscheid tussen het beheersen vanuit werken in projecten gebaseerd op TGKIO, en het besturen van processtappen middels de zeven T s. Besturing is beïnvloeding, waarbij de effectiviteit van de maatregelen vooraf niet te bepalen is. Bij projectmatige beheersing moet het effect van maatregelen wel in grote mate voorspelbaar zijn. Besturen De procesmanager stuurt op basis van de zeven T s : thema, timing, tempo, toegang, toneel, toon en tol: Sturen op thema betekent bewust kiezen welke thema s uit het idee ter sprake moeten worden gebracht in de volgende wyber en welke thema s worden vermeden. Sturen op timing betekent interventies goed timen, het moment goed kiezen om bijvoorbeeld een workshop te plannen of een thema aan te kaarten. Op tempo wordt gestuurd door bewust de voortgang te versnellen of juist te vertragen en daarmee partijen de kans te geven aan te haken. Op toegang sturen gebeurt door partijen bewust wel of niet te betrekken bij een volgende processtap. Sfeer is gedurende een processtap erg belangrijk. Daarom wordt er gestuurd op toneel (Waar speelt de processtap zich af? Hoe ziet de omgeving eruit?). Bovendien wordt er gestuurd op toon (Hoe wordt met taal omgesprongen, welke toon wordt gebezigd? Wordt een crisissfeer gecreëerd of een oase van rust?). Ten slotte is de tol die partijen moeten betalen voor de opbrengst die ze verwachten uit het initiatief een belangrijk stuurmiddel.

4 5 Projectmanagementmethoden 93 Naast de zeven T s spelen twee andere T s een belangrijke rol, maar die zijn te weinig beïnvloedbaar om als stuurmiddelen te worden gezien, namelijk tijdgeest en toeval. Toch zijn dit twee T s waarop de procesmanager zeer alert moet reageren. Toeval biedt namelijk kansen, en tijdgeest (in dit kader ook wel onderstroom genoemd) maakt het mogelijk om bepaalde thema s op bepaalde momenten in te brengen. Maar diezelfde tijdgeest maakt het soms ook onmogelijk om een idee verder te ontwikkelen. De procesmanager De procesmanager stuurt op een andere wijze dan de projectmanager, daarom besteden alle publicaties veel aandacht aan de rol van de procesmanager. Ter illustratie vergelijken we het sturen als adviseur, projectmanager, lijnmanager en procesmanager. Om succesvol te kunnen opereren hebben ze alle vier denkkracht, wilskracht, positie en sensitiviteit nodig. Voor de adviseur ligt de nadruk op denkkracht, voor de projectmanager op wilskracht. De lijnmanager stuurt vooral op basis van positie en de procesmanager op basis van sensitiviteit. De procesmanager moet bij het procesontwerp zowel aandacht kunnen geven aan de ontwikkeling van het idee als aan de partijen die worden betrokken. Vanuit die perceptie heeft een procesmanager een breed palet aan interventietechnieken in zijn gereedschapskist. Hij is ook in staat om flexibel te zijn in managementstijl. Omdat de procesmanager het liefst onafhankelijk van het idee moet worden gezien door de deelnemende partijen, is hij veelal niet de ideehebber. Er kan een aantal redenen zijn waarom je projectmanagementmethodieken nog niet effectief kunt inzetten. Toen ik begon met het initiatief van de kloosters kreeg ik een idee mee (niet een gewenst resultaat). Het netwerk was voor mij nog onvoorspelbaar en ik kon niet een persoon of stuurgroep aanwijzen die besluiten kon nemen waar het overig deel zich aan gebonden zou voelen. Dit soort situatie waarin je de output niet kan definiëren, je netwerk vaak nog onvoorspelbaar reageert en er geen gerichte besluitvorming is, kom je vaak tegen in de vroege fasen van een project. De mij bekende harde projectmanagementmethodieken zijn dan niet effectief. Je zult dan aan inputsturing moeten doen en via een procesmatige aanpak moeten werken naar een situatie waarin je wel aan de slag kunt met projectmanagement Jasper van Deurzen Procesmanager, Agro & Co Beschikbaarheid Procesmanagement is goed toegankelijk via boeken en verschillende adviesbureaus Toepassingsgebied Procesmanagement speelt vooral een rol wanneer partijen onvoorspelbaar zijn en/of complexe onderwerpen van belang zijn en er sprake is van een complexe besluitvorming. Dit vinden we zowel bij de overheid, als bij bedrijven.

5 94 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk Beheer van de methode De methode is vastgelegd in Bekkering, T. en J. Walter. (2010). Management van Processen Het realiseren van complexe initiatieven, 6 e druk. Het Spectrum. ISBN Dit boek is gebruikt als brondocument bij de vergelijking met andere methoden. Literatuur Bruijn, H. de, M. Hertogh en N. Kastelein. Balanceren tussen belangen. In: Projectie, oktober Bruijn, H. de, E. ten Heuvelhof en R. in t Veld, R. (2008). Procesmanagement, over procesontwerp en besluitvorming, 3de herziene druk. Academic Service. ISBN Beheerder van de methode Er is geen (centrale) organisatie die Procesmanagement als methode beheert. Enkele adviesbureaus zijn vooral actief op dit terrein, zoals p2-managers (www.p2.nl) en Berenschot Procesmanagement (www.berenschotprocesmanagement.nl). Opleidingen Via internet kunnen diverse aanbieders van opleidingen worden gevonden (waarbij gewaakt moet worden voor de spraakverwarring rond de term procesmanagement). DEEL II Onderscheidende kenmerken Categorie Aanpak Projectopzet Besluitvorming Meetbare resultaten Bewaking en beheersing Kwaliteit Kenmerk Balanceren tussen haalbaarheid en draagvlak. Eenstapsbenadering middels wybers. Opeenvolgende wybers leiden uiteindelijk tot een verrijkt idee. Geen, tot de deelnemende partijen voorspelbaar zijn. Expliciete aandacht voor soort besluitvorming (consent, consensus, democratisch). Geen, het is een inputgestuurde aanpak. Vooral voortgang van het proces. Ontwikkeling bewaakt door de procesmanager. Is gedefinieerd langs de twee assen: hoge kwaliteit leidt tot een groot draagvlak én een hoge haalbaarheid.

6 5 Projectmanagementmethoden Sterke kanten en valkuilen bij het gebruik van de methode Sterke kanten Veel handvatten voor het managen van inhoud en partijen rondom een initiatief. Goed van toepassing bij projecten die nog geen project zijn omdat het resultaat niet vast staat. Een consistente aanpak. Valkuilen Procesmanagement wordt soms als een uitvlucht gebruikt om een project niet strak te hoeven managen. Projectmanagement en Procesmanagement worden beschouwd als verschillende technieken, maar het is vaak een en dezelfde persoon die deze technieken moet gebruiken. Het woord procesmanagement wordt in de context van het bedrijfsleven vaak anders begrepen Procesmanagement vergeleken Door het brondocument Management van Processen te scoren volgens het PM-Vergelijkingsmodel, komen we tot de volgende scores van Procesmanagement: Contextmanagement Procesmanagement Besturing 3 2 Doel / resultaat Contextanalyse 1 Plannen 0 Team Meten en Bewaken Leiderschap Communicatie Risico Figuur De score van Procesmanagement op de verschillende aspecten van projectmanagement Procesmanagement scoort in tegenstelling tot andere methoden laag op technische aspecten. Alleen het aspect besturing scoort hoog omdat de subaspecten besluitvorming en fasering/ procesarchitectuur goed zijn uitgewerkt. Van het hoofdaspect gedrag scoort leiderschap hoog, maar team heel laag. Dat laatste is niet verwonderlijk, aangezien er binnen Procesmanagement niet van teams gesproken wordt. Het hoofdaspect omgeving scoort hoog, met name op contextanalyse. Vooral actorenanalyse is een belangrijk subaspect binnen Procesmanagement. In hoofdstuk 8 hebben we de regievariabelen meegenomen als een uniek element dat goed bruikbaar is in verschillende situaties. Ook interessant is de Voorscheider (zie subparagraaf 5.6.5), omdat daarmee een antwoord wordt gegeven op de vraag waarom sommige initiatieven nog niet klaar zijn om echt projectmatig op te pakken.

DEEL I. 5.7 Projectmatig Creëren (PMC) 5.7.1 Definitie project. 5.7.2 Kern van de methode. 5.7.3 Historie. 5.7.4 Scope. 5.7.

DEEL I. 5.7 Projectmatig Creëren (PMC) 5.7.1 Definitie project. 5.7.2 Kern van de methode. 5.7.3 Historie. 5.7.4 Scope. 5.7. 96 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.7 Projectmatig Creëren (PMC) Deel I van de beschrijving van Projectmatig Creëren is gereviseerd en geautoriseerd door Jo Bos, een van de auteurs

Nadere informatie

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten 5 Projectmanagementmethoden 83 5.5 PRINCE2 Deel I van de beschrijving van PRINCE2 is geschreven door Ron Seegers en gereviseerd en geautoriseerd door Joost Nuijten, bestuurslid van de Prince User Group

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Let s go crazy, let s go ITIL!

Let s go crazy, let s go ITIL! Let s go crazy, let s go ITIL! Een artikel moet altijd een pakkende titel hebben, bij voorkeur een die een beetje provoceert. Vandaar dus Let s go crazy, let s go ITIL!. Of je werkelijk gek bent (of wordt)

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Implementatie IT Service Management

Implementatie IT Service Management Implementatie IT Service Management Slagingskans, slechts 10% Paper t.b.v. de module VMT MIM04 Versie 1.0 2002 J.R.M. Belt Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 INLEIDING...4 3 CASE: CHANGE MANAGEMENT OF ICT SERVICE

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

De Proces Management Matrix, varianten in procesaansturing De juiste besturingsstructuur als succesfactor voor procesmatige dienstverlening

De Proces Management Matrix, varianten in procesaansturing De juiste besturingsstructuur als succesfactor voor procesmatige dienstverlening Uitvoeren van IT-dienstverlening door de leverancier De Proces Management Matrix, varianten in procesaansturing.3 De Proces Management Matrix, varianten in procesaansturing De juiste besturingsstructuur

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Natuurlijke leiders. Het adaptive leadership framework

Natuurlijke leiders. Het adaptive leadership framework Natuurlijke leiders Het adaptive leadership framework Auteur drs. M.G. Wildschut Wetenschappelijk adviseur Prof. Dr. M. van Vugt FlowQ human capital research in samenwerking met Nederlands instituut voor

Nadere informatie

8.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer

8.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer .2 Sieder- 2003-54 1-02-2003 13:36 Pagina 1 Benchmarking Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Projectaanpak in zes stappen

Projectaanpak in zes stappen Projectaanpak in zes stappen P6-Methode Roel Grit Eerste druk Projectaanpak in zes stappen 1 2 3 4 5 6 7 P6-methode 8 Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Rocketindustries, Groningen

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Eindnota themaonderzoek Bestuurlijke Effectiviteit

Eindnota themaonderzoek Bestuurlijke Effectiviteit Eindnota themaonderzoek Bestuurlijke Effectiviteit 1. Inleiding DNB heeft in het kader van toezicht op gedrag en cultuur in het eerste kwartaal van 2012 een themaonderzoek naar bestuurlijke effectiviteit

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie