en meteen duidelijk maken: dit zijn wij, dit kunnen wij voor u doen, en dit verwachten wij van u.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "en meteen duidelijk maken: dit zijn wij, dit kunnen wij voor u doen, en dit verwachten wij van u."

Transcriptie

1 THEMA BLIK OP BARENDRECHT BURGERJAARVERSLAG2008 Barendrecht in 2008 Een jaar vol ontmoetingen In dit nummer: Samen ontdekken 2 Een poetsbeurt voor de hele gemeente 3 Interactieve kaart 4 en 5 Meer vragen per telefoon en internet 6 Barendrecht voorbereid op calamiteiten 7 Burgerinitiatief leidt tot resultaat 8 Barendrecht in de prijzen Voor het zevende jaar op rij voert Barendrecht de lijst aan met economisch best presterende gemeenten in Zuid-Holland. Ook Barendrecht- Carnisselande viel in de prijzen. Investeren in ontmoeting, zo luidde het motto van het Barendrechtse college van b&w voor Burgemeester Jan van Belzen blikt terug op de resultaten van dat voornemen. Burgemeester, in 2008 verscheen de structuurvisie op Barendrecht in 2025, met als titel Barendrecht investeert in ontmoeting. Was het motto voor 2008 bedoeld als aftrap van die toekomstvisie? In zekere zin wel. In het ontwikkelen en formuleren van die strategische visie hebben we veel werk gestopt. Het is een thema waarvoor je een lange adem nodig hebt. Investeren in ontmoetingen doe je niet even op een achternamiddag. In die zin hebben we hier in 2008 het startschot van willen maken. Wat betekent Investeren in ontmoeting voor u persoonlijk? Voor mij staat ontmoeten gelijk aan verbinden. Kijk, in Barendrecht hebben we de laatste tien jaar fl ink wat stenen gestapeld. Nu moeten we die stenen gaan verbinden. Er moet cement tussen komen. Dat lukt alleen als je al die nieuwe mensen in de gemeente de gelegenheid biedt elkaar te ontmoeten. Daarom zijn we in 2008 met Wijkregie begonnen. En kijken we met andere ogen naar bestaande voorzieningen. Steeds vaker stellen we bijvoorbeeld schoolgebouwen s avonds open voor wijkactiviteiten. Zo creëer je ontmoetingen. Hebben deze initiatieven al tot resultaat geleid? In het verleden kreeg ik vaak als commentaar dat er in Barendrecht te weinig gebeurt. Dat moest anders. In 2008 hebben we behoorlijk ingezet op het organiseren van evenementen. In een paar weken tijd hadden we Koninginnedag, de viering van de Barendrechtse bevrijding, de doorkomst van de Roparun. Stuk voor stuk grootschalige evenementen. Ik heb hiervoor meer complimenten gehad dan ooit tevoren. Daar leer je van. De raad heeft afgelopen najaar dan ook besloten om extra geld vrij te maken voor dit soort evenementen. Het enthousiasme hiervoor onder de burgers mag niet inzakken. Richt uw aandacht zich op specifieke bevolkingsgroepen bij het stimuleren van ontmoetingen? Barendrecht is een jonge gemeente, dus zijn jeugdvoorzieningen van het grootste belang. In 2008 zijn we gestart met het creëren van meer ontmoetingsplekken voor jongeren. Ouderen zullen gaan profi teren van de Centrumontwikkeling. Als specifi ek woon- en winkelgebied met alle voorzieningen bij de hand wordt dit nieuwe hart van de gemeente een plek die uitnodigt tot ontmoeten. Verder blijven we onze pijlen richten op de nieuwkomers. Mensen die hier komen wonen, hebben vaak hoge verwachtingen van hun nieuwe omgeving. Daarin mag je ze als gemeente niet teleurstellen. Wij moeten het cement leggen en meteen duidelijk maken: dit zijn wij, dit kunnen wij voor u doen, en dit verwachten wij van u. Investeren in ontmoetingen doe je niet even op een achternamiddag Wat was voor uzelf in 2008 de meest bijzondere ontmoeting? Dat is lastig kiezen het waren er zó veel. Veel indruk maakte de jaarlijkse naturalisatieceremonie op het gemeentehuis. Ik sprak daar met een Roemeense mevrouw die een aangrijpend leven achter de rug had, veel had rondgezworven en vorig jaar een huis in Barendrecht vond. Dit is eindelijk mijn thuis, zei ze tegen me. Dat vond ik erg ontroerend. Hier gaat het om: dat je als burger van Barendrecht die verbondenheid voelt. In het onderzoek naar economische prestaties van bureau Louter en weekblad Elsevier is Barendrecht een gouwe ouwe. Op landelijke schaal is het soms stuivertje wisselen: in 2006 stond Barendrecht op de zesde plek, in 2007 op plaats nummer drie, en in 2008 eindigde de gemeente op plek vier. Maar op provinciaal niveau is Barendrecht niet van de eerste plaats te stoten. Het onderzoek komt tot zijn gunstige oordeel op basis van zaken als werkgelegenheid, opleidingsniveau van de beroepsbevolking, economische verscheidenheid, bedrijfshuisvesting, productiviteit en groeiontwikkeling. Rapportcijfers In 2008 sleepte de gemeente ook een nieuwe prijs in de wacht, namelijk voor Carnisselande/Portland als beste Vinexlocatie in de regio s Rotterdam en Dordrecht. De prijs is een initiatief van het Algemeen Dagblad (AD). Een jaar lang had de redactie van die krant de regionale Vinexwijken kritisch onder de loep genomen en van rapportcijfers voorzien. Carnisselande/Portland scoorde gemiddeld een 7,5 en liet daarmee concurrenten zoals de Kop van Zuid (Rotterdam), de Volgerlanden (Hendrik-Ido-Ambacht) en Maaswijk (Spijkenisse) achter zich. Carnisselande/Portlande deed het in de AD-Vinextest met name goed op de punten winkels, horeca, scholen, kinderopvang en zorg.

2 2 Barendrecht investeert in ontmoeting Visie voor 2025: verbindend, dynamisch en vraaggericht Barendrecht groeide de afgelopen jaren in hoog tempo. Dat riep de vraag op: welke ambities heeft Barendrecht en wat voor gemeente wil het in de toekomst zijn? In 2008 kwam daar duidelijkheid over. Zonder breed gedragen visie, geen stellingen die in de visie zijn verwoord. duidelijke toekomst voor de gemeente. Die gedachte overheerste bij zolen, waarvan we sommige al in 2012 Geen wollige taal, maar heldere doewel de politiek als de inwoners van verwezenlijkt willen zien, zegt hij. We Barendrecht. Zijn we nu een groot dorp hebben uitvoerig de tijd genomen om of toch een kleine stad? En hoe stellen met zoveel mogelijk burgers te spreken, om de wijken in te gaan. Toch is we ons de rol van de gemeente in de regio voor over een jaar of vijftien? Eind het hele proces in vrij korte tijd afgerond. En net zo belangrijk: de hele ge werd het besluit genomen om deze zaken eens uitvoerig te onderzoeken. In 2008 resulteerde dat in de zo- vinden. meenteraad kan zich in de uitkomsten geheten externe strategische visie. Bruggen slaan Heldere doelen De breed gedragen visie concentreert Burgemeester Jan van Belzen is tamelijk trots op de snelheid waarmee deze dend, dynamisch en vraaggericht. Met zich op drie kernwoorden: verbin- visie is ontwikkeld. Hij roemt vooral het zekerheid kunnen we zeggen dat brede draagvlak en de concrete doel- Barendrecht in 2025 uit veel verschillende gemeenschappen zal bestaan. Om die soepel met elkaar te laten samenleven, is het belangrijk voortdurend naar verbindingen te zoeken. De gemeente ziet het als haar huidige en toekomstige taak om bruggen te slaan tussen de inwoners en de plaatselijke instellingen. Geen wonder dat de toekomstvisie het motto Barendrecht investeert in ontmoeting draagt. Inwoners betrekken Wat de twee andere kernwoorden betreft Hoewel de inwonersgroei in 2025 beperkt zal zijn, wil Barendrecht zich wel profi leren als een dynamische, moderne gemeente. Dat is nodig om een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat te behouden. Verder wil de gemeente in 2025 uitblinken door burgers een hoogwaardige dienstverlening te bieden. Het gemeentebestuur wil Burgemeester Van Belzen met een bewoner in gesprek over de toekomst van Barendrecht in toenemende mate de inwoners betrekken bij het beleid en zodoende gericht inspelen op de vraag uit de bevolking. Meer informatie over de visie Barendrecht investeert in ontmoeting kunt u vinden op www. barendrecht.nl/barendrecht2025 Centrumontwikkeling Belangrijke stappen richting een nieuw centrum De Centrumontwikkeling hield veel Barendrechters in 2008 bezig. De gemeente ontving 116 inspraakreacties op de plannen voor een nieuw kloppend hart in het centrum. Tijdens de tweede Week van het Centrum stonden de projectleden vrijdag op de markt Veel inwoners en ondernemers van Barendrecht zijn het erover eens: de groei die Barendrecht de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, brengt de noodzaak van een aangepast en kwalitatief goed centrum met zich mee. Niet alleen is er behoefte aan meer betaalbare starterswoningen. Ook is er grote vraag naar meer zogenoemde levensloopbestendige woningen voor senioren in de nabijheid van winkels, zorginstellingen en andere faciliteiten. Het winkelgebied, voldoende ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, de bereikbaarheid van het centrum en parkeergelegenheid zijn daarnaast belangrijke punten voor de toekomst van het centrum. Ontmoetingsplek De plannen rondom de Centrumontwikkeling zijn aanvankelijk neergelegd in een ontwerp-structuurvisie. Over het uitgangspunt van die visie dus geen misverstand: Barendrecht heeft behoefte aan een goed bereikbaar, levendig centrum, met voldoende woningen en voorzieningen, dat als ontmoetingsplek voor alle Barendrechters moet gaan functioneren. Maar om dat te realiseren, zijn grootschalige aanpassingen en bouwwerkzaamheden onvermijdelijk. De inschatting is dat het project ruim tien jaar in beslag zal nemen. Uitgebreide informatie In 2008 zijn belanghebbenden en geïnteresseerden uitgebreid geïnformeerd en betrokken bij het opstellen van de ontwerp-structuurvisie. Daarnaast hebben er diverse persoonlijke gesprekken met belanghebbenden in het gebied plaatsgevonden. Vervolgens zijn alle inwoners en ondernemers geïnformeerd over de inhoud van de ontwerpstructuurvisie in een uitgebreide nieuwsbrief die huis-aan-huis is verspreid. In juni werd de Tweede Week van het Centrum georganiseerd. Tijdens deze week hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden voor inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden en geïnteresseerden. Ook stond de gemeente die week met een informatiekraam op de markt om inzicht in de plannen te geven. Groen licht Van 13 juni tot 25 juli vond de inspraakronde plaats. Zowel mondeling als schriftelijk kon iedereen reageren op de ontwerp-structuurvisie. Dat gebeurde massaal: maar liefst 116 reacties kwamen binnen. Alle inspraakreacties zijn zorgvuldig afgewogen en waar mogelijk verwerkt in de structuurvisie. Ook hebben alle insprekers een verslag van de inspraakreacties ontvangen. Op de website van de Centrumontwikkeling zijn alle stukken openbaar gemaakt. Begin 2009 gaf de gemeenteraad groen licht voor het verder uitwerken van de plannen. Wilt u meer weten over de Centrumontwikkeling? Kijk dan op Samen ontdekken Samen thuis, samen uit! Het motto Investeren in ontmoeting strekte zich in 2008 ook uit tot buiten de gemeentegrenzen. Zo resulteerde de samenwerking met de buurgemeenten Albrandswaard en Ridderkerk onder meer in een gratis boekje met grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes. Samen thuis, samen uit!, zo heet de rijk geïllustreerde gids die inwoners van de drie zogenoemde BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) wil verleiden om samen het gezamenlijke grondgebied te ontdekken. Te voet of per fi ets wel te verstaan, want dat is de beste manier om het gevarieerde landschap in de regio te verkennen. Het boekje biedt maar liefst twaalf wandelroutes, zes fi etstrajecten en twaalf beschrijvingen van unieke plekjes in het gebied. Van de Oude Maasheuvel tot het kasteel van Rhoon. En van de Pendrechtse molen tot het Johannes Post museum met planetarium en omniversum in Ridderkerk. Grote waarde Het toegankelijk maken voor het publiek van de natuur- en recreatiegebieden in de streek is een van de belangrijkste doelen van de BAR-samenwerking. Juist dit soort voorzieningen houden zich niet aan gemeentegrenzen. Onderlinge samenwerking en afstemming om tot een beter beheer van deze gebieden te komen, is daarom van grote waarde. Hierbinnen is vooral veel aandacht voor de waterlopen in de regio, zoals de Oude Maas en het Waaltje. De burgemeesters uit Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk lanceerden samen met Leontien van Moorsel het boekje Verkeer en vervoer Andere grensoverschrijdende ontwikkelingen in de BAR-gemeenten liggen met name op het terrein van verkeer en vervoer. Daarbij valt te denken aan de verbreding van de A15, het doortrekken van de A4-Zuid, de herinrichting van de IJsselmondse Knoop en een betere ontsluiting van de bedrijventerreinen in Ridderkerk en Barendrecht. Deze grootschalige projecten strekken zich vanzelfsprekend uit over meerdere jaren. Heeft u Samen uit, samen thuis! nog niet? U kunt het kosteloos afhalen op het gemeentehuis aan Binnenhof 1.

3 Barendrecht schoon Een poetsbeurt voor de hele gemeente 3 Wijkregie op de kaart Met Wijkregie zetten we druk op de ketel Een jaar na de start op 1 januari 2008 staat Wijkregie al goed op de Barendrechtse kaart. Wat is het geheim van deze nieuwe aanpak voor het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken? Twee maanden lang liep de campagne Barendrecht Schoon, in april en mei De gezamenlijke inspanning van burgers, bedrijven, verenigingen en de gemeente leidde tot een schonere leefomgeving. Op zaterdag 29 maart werd het startsein voor de campagne gegeven. De voltallige Harmonievereniging Barendrecht was uitgerukt om multifunctioneel centrum Het Trefpunt eens fl ink onder handen te nemen. Als vaste gebruiker van Het Trefpunt zag de vereniging het als haar taak het gebouw een grote poetsbeurt te geven. Ook de buitenruimte, het plein en de plantsoenen rondom het centrum, ontkwam niet aan de grote schoonmaak. Het was een collectieve inspanning die als fraai voorbeeld gold voor anderen. Woonplezier Een schone leefomgeving zónder zwerfvuil of graffi ti en waar mogelijk mét fl eurige bloemenperken en plantsoenen draagt zonder twijfel bij aan het woonplezier en de veiligheid in de wijken. De gemeente biedt een breed scala aan diensten en voorzieningen op al deze terreinen. Die lopen uiteen van het afvalaanbiedstation voor groot en specifi ek vuil tot het bestrijden van ongedierte en het reparen van defect of vernield straatmeubilair. Tijdens de campagnemaanden werden deze diensten en voorzieningen, én de regels hieromtrent, nog eens breed onder de aandacht gebracht. Daden Maar de zorg voor de buitenruimte mag geen eenrichtingsverkeer zijn, vindt de gemeente. Inwoners, ondernemers en verenigingen hebben baat bij een schone en veilige leefomgeving en kunnen daar zelf veel aan bijdragen. Die gedachte was de inzet van Barendrecht Schoon niet alleen in woord, maar vooral ook in daden. Tijdens de campagnemaanden werd elke week een bepaald gebied onder handen genomen in een gezamenlijke actie van de gemeentelijke diensten met de inwoners en andere vrijwilligers. Links Arjen van Breugel en rechts Martin Wildeboer Martin Wildeboer, samen met Arjen van Breugel aangesteld als gebiedsregisseur, moet zich excuseren: een dringend telefoontje. Een mevrouw uit Vrijenburg aan de lijn. Ze heeft het over overlast door jongeren in haar buurt, een probleem dat volgens haar steeds hardnekkiger wordt. Wildeboer vraagt door, de mevrouw aan de andere kant spuit nog meer grieven. Of ze morgenochtend thuis is, vraagt de gebiedsregisseur dan. Dan kan hij langskomen om de zaken te inventariseren. Kijk, zegt Wildeboer als hij heeft opgehangen. Wijkregie is een zogenaamde vraaggerichte organisatie. Het is belangrijk dat mensen zien dat er meteen iets met hun problemen gebeurt. Voorheen bleven klachten lang op de tafels van verschillende ambtenaren liggen. Nu is er een vast aanspreekpunt. Met Wijkregie zetten we druk op de ketel. Straatbarbecues De indruk mag niet ontstaan dat Wijkregie zich uitsluitend met problemen in de wijken bezighoudt. Schoon, veilig en prettig, dat zijn de drie kernwoorden van Wijkregie. Wildeboer heeft het over een integrale aanpak. Daarin is niet alleen plaats voor het beheer en onderhoud van de buitenruimte, maar in toenemende mate ook voor wijkontwikkeling: leefbaarheid, sociale binding. En om dat te realiseren, stimuleert Wijkregie ook de organisatie van allerlei activiteiten in de wijken, van halloweenoptochten tot straatbarbecues. Wildeboer: Daar is behoorlijk wat budget voor. Wij moedigen dit soort activiteiten aan, maar het is belangrijk dat bewoners zélf het initiatief nemen. Informele aanpak Wijkregie houdt een overzicht bij van actieve bewoners. Het liefst hebben Martin Wildeboer en Arjen van Breugel zo n contactpersoon in elke straat. De ervaring leert dat zo iemand als smeermiddel fungeert bij het betrekken van andere bewoners in de buurtactiviteiten. Vroeger had je vaak wijkverenigingen, zegt Wildeboer. Maar dat is een beetje uit de tijd. Het is lastiger geworden om vrijwilligers te vinden. Toch werkt deze informele aanpak net zo goed. Er zijn altijd wel mensen die iets extra s willen doen voor hun buurt. Daar hoef je niet meteen een stichting voor op te richten. Testgebieden De korte lijnen tussen Wijkregie en andere gemeentelijke afdelingen bevorderen het snel ondernemen van actie. Daarnaast zorgt een nauwe samenwerking met woningcorporaties, politie en welzijnswerk voor een effectieve aanpak van de zaken. Zo is in elk geval gebleken uit de ervaringen in de twee testgebieden waarop Wijkregie zich sinds januari 2008 richt: Buitenoord, Oranjewijk en Ter Leede enerzijds, en Vrijenburg, Vrijheidsakker en Vaanpark IV anderzijds. Gebieden met heel eigen kenmerken, benadrukt Wildeboer. In Vrijenburg hebben we meer te maken met een stedelijke problematiek. De komst Er zijn altijd wel mensen die iets extra s willen doen voor hun buurt van nieuwe bewoners leidt soms tot botsende leefstijlen. Als Wijkregie is het onze taak ervoor te zorgen dat dit samenleven soepeler verloopt. In de oudere Barendrechtse wijken is die noodzaak minder. Daar is het juist de verouderde buitenruimte die de aandacht verdient. Zo hebben we samen met de bewoners van Buitenoord een plan gemaakt om hun wijk de komende drie jaar opnieuw in te richten. Kijk voor meer informatie over uw wijk op uw eigen gebiedspagina op

4 Rotterdam 4 gemeente Rotterdam Vrijenburgbos Vrijenburgplas RING Smitshoek St. Clarabos Vrijenburg Barendrecht Carnisselande Wijkregie Sinds 1 januari 2008 kent Barendrecht Wijkregie: een aanpak waarbij de gemeente, woningcorporaties, politie, bewonersorganisaties, onderwijs en welzijnswerk samen met de bewoners de leefbaarheid in de wijken wil verbeteren. Gebiedsregisseurs Arjen van Breugel en Martin Wildeboer ontfermden zich in 2008 vooral over de twee proefgebieden, respectievelijk Buitenoord, Oranjewijk en Ter Leede, en Vrijenburg, Vrijheidsakker en Vaanpark IV. RING Vaanpark 4 Vaanplein B Bijd Afvalcontainers In 2008 zijn voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers Sportpark Smitshoek in de gemeente. In de loop van 2009 starten we met de plaatsing van ondergrondse containers. In 2007 bleek dat ruim de Vrijheids- helft van akker de Barendrechters de voorkeur gaf aan een nieuwe manier van afval. Najaar 2008 ging een gemeentelijke voorlichtingscampagne over de aanpassingen van start. Riederhoek Vaanpark 3 54 gemeente Albrandswaard Detailhandelsvisie In oktober is gestart met het ontwikkelen van een detailhandelsvisie voor de hele gemeente. RiederparkOnderdeel hiervan was een uitgebreid onderzoek naar de winkelwensen van het Barendrechtse publiek. De nieuw vorm te geven visie, als afgeleide van de ontwerp-structuurvisie voor de Centrumontwikkeling, Parels moet resulteren in een betere kwaliteit van het winkelaanbod en een gunstiger klimaat voor ondernemers. Gaatkens- Meerwede Dag van de Leerplicht Op de Dag van de Leerplicht, 10 april, verschenen de burgemeester, de gemeentesecretaris, een wethouder en verschillende raadsleden, leerplichtambtenaren en vrijwilligers voor in Vaanpark 2 totaal twintig klassen van de Barendrechtse basisscholen. Ook de leerlingen van scholengemeenschap Calvijn werden bezocht. Doel van deze jaarlijkse actie is het onder de aandacht brengen van leerplicht en leerrecht. oog Copyright City & Tourist Promotions B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit, of van deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar worden gemaakt of worden gebruikt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens. cartografie: Vromans Cartografisch Bureau, Bladel Markt Carnisselande De naderende voltooiing van Carnisselande werd op 26 maart kracht bijgezet met de offi ciële opening van de nieuwe weekmarkt. Het Marktplein, nabij winkelcentrum Carnisse Veste, vormt nu met recht een aantrekkelijke Gaatkensplas ontmoetingsplaats in de nieuwbouwwijk. De weekmarkt vindt elke woensdag plaats van 9.00 tot uur. Carnisse Grienden Havenkwartier Water- kant Vaanpark 1 Miniconferenties Barendrecht 2025 Gaatkensplas Bij het vaststellen van een visie op de ontwikkeling van Barendrecht 2025 heeft het oordeel van de bewoners zwaar meegewogen. In februari 2008 vonden op diverse locaties vier miniconferenties plaats. Tijdens die bijeenkomsten kwamen specifi eke aspecten aan bod: sociale ontwikkeling, ruimte en bestuur. De discussies hebben hun weerslag gevonden in de Jan Gerritse structuurvisie polder Barendrecht investeert in ontmoeting. 20 Barendrecht- Heerjansdam Kilweg Noord Grote Duiker gemeente Albrandswaard Oude Maas gemeente Binnenmaas Gebiedsvisie Zuidrand Tijdens twee inloopavonden, op 31 januari en 6 maart, konden belangstellenden informatie inwinnen over de plannen om de groene ruimte en de cultuurhistorische waarden aan de zuidkant van Barendrecht te beschermen. Deze plannen zijn neergelegd in de Gebiedsvisie Zuidrand Barendrecht. Daarbinnen is veel ruimte vrijgemaakt voor particuliere initiatieven. De aangescherpte Gebiedsvisie moet op termijn uitmonden in een bestemmingsplan voor het gebied. Heinenoordtunnel

5 Rotterdam gemeente Rotterdam 5 Cornelisland T orp Kooiwalbos Bijdorp Kids Only Met enkele bijzondere Kids Only-bijeenkomsten is in 2008 speciaal aandacht besteed aan de allerjongste inwoners van Barendrecht. Zo is op 25 september door kinderen uit de buurt in samenwerking met de gemeente een ontwerp gemaakt voor de speelplek aan de Cornelis de Mooijstraat. Het resultaat van die bijeenkomst is een vernieuwde speeltuin, geheel ingericht naar de wensen van kinderen van 0 tot 8 jaar. Nieuweland Doorkomst Roparun Op 12 mei was Barendrecht voor het eerst het decor van de doorkomst van de Roparun, de langste non-stop estafetteloop ter wereld. Dit initiatief voor het goede doel werd op feestelijke wijze begroet door vele Barendrechters. Vanaf het bordes van het gemeentehuis gaven burgemeester Van Belzen en wethouder Nootenboom bij wijze van aanmoediging de lopers en fi etsers een laatste zetje op weg Molenvliet naar fi nishplaats Rotterdam. Dorpzicht Centrum West Paddewei Jeugddebat Op 12 november was de foyer van theater Het Kruispunt het decor van het Barendrechts Jeugddebat Een panel bestaande uit jongeren, Vrouwenpolder volwassenen, politici en vertegenwoordigers van bewonersverenigingen en zorginstellingen discussieerde over het thema Lagewei Ruimte voor jongeren. Vijf stellingen vormden de inzet van het debat, dat werd afgewisseld met cabaretsketches. De conclusies van de aanwezigen waren in de meeste gevallen unaniem: bewoners en jongeren moeten vaker met elkaar de dialoog aangaan om wederzijds begrip te vergroten. Barendrecht Centrum Kleine Duiker Sportpark De Bongerd Ter Leede Reijerwaard RING Dierenstein Barendrecht Schoon Het startsein voor de campagne Barendrecht Schoon klonk op 28 maart, bij ontmoetingscentrum Het Trefpunt aan de Dr. Kuijperstraat. De Harmonievereniging Barendrecht, vaste gebruiker van het centrum, voorzag op die dag het gebouw en de directe omgeving van een grote schoonmaakbeurt. In april Buitenoord mei spanden bewoners en gemeente zich gezamenlijk in om de wijken weer spic en span te maken. 20 Barendrecht- IJsselmonde P Carpool Oranjewijk gemeente Ridderkerk Bevrijdingsdag De viering van de Barendrechtse Bevrijdingsdag op 8 mei werd in 2008 op grootste wijze aangepakt. Aanleiding was onder meer de offi ciële uitreiking van de eerste exemplaren van het boek Meer Schetsen uit de Nacht; Barendrecht , 15 bewogen jaren over Barendrecht en haar bewoners in de jaren rondom de Tweede Wereldoorlog. Op het druk bezochte feest aan het Binnenhof waren veel internationale Verenambacht Noord gasten aanwezig. Veilingterrein Dierenstein Binnenland Centrumontwikkeling Van 9 tot 13 juni vond de Tweede Week van het Centrum plaats. Tijdens verschillende openbare bijeenkomsten konden bewoners, ondernemers Gebroken Noord Meeldijk en andere belanghebbenden informatie inwinnen over de plannen met de herinrichting van het Barendrechtse centrum. Direct daarna brak de inspraakperiode aan. Tot Centrum 25 juli kwamen 116 reacties op de ontwerp-structuurvisie binnen. Die zijn verwerkt bij het aanscherpen van de plannen. Centrum Oost Ziedewij Sportpark Ziedewij NOLDIJK Eerste burgerinitiatief Op 30 juni stemde de gemeenteraad in met de plannen voor het eerste Barendrechtse burgerinitiatief. Het voorstel hiertoe was in maart ingediend door een groep bewoners die de gemeente wilde aansporen een veiligere verkeersroute van en naar de VO-scholen in Lagewei te bewerk- Kleine Duiker stelligen. Het burgerinitiatief is een nieuw democratisch instrument, bedoeld om burgers meer te betrekken bij de politieke besluitvorming. Waal Heerjansdam Oude Maas

6 6 Bezwaarschriften en klachten In totaal heeft de gemeente in bezwaarschriften ontvangen. De bezwaren zijn door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld. De ingediende bezwaarschriften betroffen verschillende beleidsterreinen. Indien er voor hetzelfde besluit meerdere bezwaarschriften zijn ingediend, dan worden zij als één zaak behandeld. In 2008 waren er 157 verschillende zaken. Meer vragen per telefoon en internet Sociale Zaken Ruimtelijke Ordening, Bouw- en Woningtoezicht Ondergrondse Containers 71 0 Beheer openbare ruimte/groen en water 3 0 Bestuurs- en publiekszaken/juridische Zaken/Financiën 4 18 Sport, Welzijn, Onderwijs en Cultuur 2 1 Verkeer en Wegen 0 0 Milieu 0 0 Totaal In 2008 ontving de gemeentelijke klachtencoördinator 59 klachten. Relatief veel klachten betroffen de nieuwbouw in Carnisselande en defecte straatverlichting. Deze klachten zijn doorgestuurd naar respectievelijk de OMMIJ en Eneco, de partijen die verantwoordelijk zijn voor het bieden van een oplossing Totaal aantal klachten Waarvan gegrond Waarvan deels gegrond 12 6 Waarvan ongegrond 19 5 Huisvuil en ander afval Barendrechters vinden nog steeds in groten getale hun weg naar het Servicecentrum in het gemeentehuis. Daar kunnen zij terecht voor informatie en het aanvragen van documenten. Meer dan voorheen werden dit soort zaken in 2008 per telefoon of internet afgehandeld, met een lichte daling van de bezoekersaantallen in het Servicecentrum als gevolg. In cijfers Aantal bezoekers Aantal telefoontjes Producten en diensten (aantallen) Paspoort Identiteitskaart Rijbewijs Afschrift basisadministratie Uitreksel burgerlijke stand In toenemende mate ontdekken burgers de mogelijkheid om op producten en diensten aan te vragen. In 2008 werd daar 757 keer gebruik van gemaakt. Ingekomen stukken Correspondentie met de gemeente vindt steeds vaker plaats per fax en met name . Opvallend genoeg brengt dat (nog) geen daling van het briefverkeer met zich mee. In de cijfers over het briefverkeer is geen reclamedrukwerk verwerkt Poststukken berichten Faxberichten Totaal Wachttijden afval en huisvuil afgevoerd restafval (x 1000 kg) afgevoerd GFT (x 1000 kg) ingezameld grof vuil (x 1000 kg) aantal verkochte vuilniszakken GFT 30 l aantal verkochte vuilniszakken restafval 30 l aantal verkochte vuilniszakken restafval 50 l Het Servicecentrum streeft ernaar vragen zoveel mogelijk direct te beantwoorden. In de meeste gevallen lukt dat ook. De norm is om informatieverzoeken van klanten binnen tien minuten af te handelen. In 2008 is dat in de meeste gevallen gelukt. Minder dan 5 minuten 69% Tussen 5 en 15 minuten 27% Tussen 15 en 30 minuten 3,5% Tussen 30 en 60 minuten 0,5%

7 7 Kwaliteitsverbetering bij crisisbeheersing Barendrecht voorbereid op calamiteiten Met de jaarlijkse rampenoefening op 19 mei, deelname aan een landelijke oefening in het kader van mogelijke overstromingen op 3 november, en een reeks andere trainingen en simulaties bereidde Barendrecht zich ook in 2008 voor op het effectief omgaan met calamiteiten. Het is van groot belang dat een gemeente regelmatig oefent met het beheersen van crisissituaties. Alleen tijdens zogenoemde simulaties valt immers te toetsen of de crisisorganisatie en de verschillende gemeentelijke processen goed op elkaar zijn afgestemd. Bovendien is het belangrijk om calamiteiten in een groter perspectief te zien en het beheersen ervan in nauwe samenwerking op te pakken. Barendrecht maakt daarom deel uit van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond (VRR), een gebied met ruim 1,2 miljoen inwoners dat niet geheel risicovrij is. Waterproof Zo was de organisatorische leiding van de grote gemeentelijke rampenoefening op 19 mei in handen van de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond. Ook binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is uitvoerig aandacht voor de risico s van het water. Er is speciaal geoefend met het beheersen van overstromingsgevaren en onder de naam Waterproof is een voorlichtingscampagne gevoerd. Tijdens een bijeenkomst voor alle medewerkers van de Barendrechtse crisisorganisatie noemde Don Berghuijs, directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de gemeente een parel in de Veiligheidsregio. Hij doelde hiermee op de kwaliteitsverbetering die Barendrecht heeft doorgevoerd in haar crisisbeheersingsplan. Barendrecht in cijfers Aantal inwoners op 1 januari Aantal inwoners op 31 december Aantal woningen op 1 januari Aantal woningen op 31 december Aantal medewerkers gemeente op 31 december Geef uw mening! Uw mening telt. Om het burgerjaarverslag volgend jaar nog beter aan te laten sluiten op uw wensen, zijn wij benieuwd wat u, als lezer, vindt van deze editie. Laat ons weten of u tevreden bent over het burgerjaarverslag en stuur een naar: of stuur een brief naar: Gemeente Barendrecht, t.a.v. Interne Dienstverlening, Service, Antwoordnummer 35, 2980 VE Barendrecht. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Barendrechters zijn gemiddeld tevreden Burgers met een (lichamelijke) beperking die in aanmerking willen komen voor bepaalde voorzieningen of hulp, zijn meestal aangewezen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In grote lijnen zijn de inwoners van Barendrecht tevreden over de uitvoering door de gemeente van deze wet. Sommige punten zijn niettemin vatbaar voor verbetering. De uitvoering van de Wmo is in handen van de gemeentelijke overheid. Volgens de wet moeten gemeenten elk jaar de kwaliteit van deze dienstverlening laten onderzoeken. Daardoor is het mogelijk de klanttevredenheid te vergelijken met de service die andere gemeenten bieden. Steekproef Uit het gemeentebestand van inwoners die in 2008 hulp bij het huishouden of een bepaalde gehandicaptenvoorziening aanvroegen, is een steekproef van 998 personen geselecteerd. Uit die groep was 48 procent bereid de vragenlijst in te vullen. De reacties vormen een evenwichtige dwarsdoorsnede van de doelgroepen voor de Wmo: mensen die behoefte hebben aan huishoudelijke hulp (thuiszorg) en mensen die op zoek zijn naar een voorziening die hun persoonlijk welzijn kan verbeteren, zoals een rolstoel, een scootmobiel, een aanpassing van de woning of vervoer op maat. Rapportcijfer aanvraag: 7,1 Wie een beroep op de Wmo doet, krijgt vanzelfsprekend te maken met een aanvraagprocedure. Verschillende aspecten van die procedure zijn in het kwaliteitsonderzoek onder de loep genomen. Barendrechters waarderen de aanvraagprocedure met een rapportcijfer van 7,1. Van de ondervraagden vindt 23 procent de aanvraag te lang duren. Overigens is bij 94 procent van deze mensen de aanvraag uiteindelijk toegekend. Huishoudelijke hulp De kwaliteit van de hulp bij het huishouden, geleverd door partijen zoals Stromen op Maat en Laurens, krijgt een gemiddelde waardering van 7,9. Slechts zes procent van de ondervraagden kent de huishoudelijke hulp een onvoldoende toe. De ondervraagde groep Barendrechters is erg te spreken over de fl exibiliteit waarmee de hulp in te plannen is; 94 procent is daar (zeer) tevreden over. Daarentegen geeft dertig procent aan niet tevreden te zijn over de vervanging bij ziekte of afwezigheid van de hulp. Voorzieningen Het oordeel van de Barendrechters over de gehandicaptenvoorzieningen die zij ontvangen is 7,4. Meer dan negentig procent van de ondervraagden is (zeer) tevreden over de verstrekte rolstoel, scootmobiel of woonvoorziening. Dat percentage ligt lager bij de verhuiskostenvergoeding (69 procent) en de tegemoetkoming in de vervoerskosten (81 procent). Collectief vervoer, bijvoorbeeld de regiotaxi of OV-taxi, krijgt als rapportcijfer een 6,8. Gemiddelde score De uitslagen van het Barendrechtse klanttevredenheidsonderzoek Wmo zijn vergeleken met de resultaten van 236 gemeenten van overeenkomstige grootte. Opvallend is dat Barendrecht op nagenoeg alle punten gemiddeld scoort. Op geen enkel onderdeel ligt de score onder het landelijke gemiddelde. Bovengemiddeld scoort Barendrecht met het toekenningspercentage: 94 procent van de ondervraagden zag zijn of haar aanvraag gehonoreerd, terwijl dit cijfer landelijk op 91 procent ligt.

8 8 Negentien burgers uit Barendrecht kregen in 2008 een Koninklijke of gemeentelijke onderscheiding voor verrichte diensten ten behoeve van de samenleving. Een overzicht. Koninklijke onderscheidingen 2008 Mevrouw A.M. den Braasem-Tournier Lid in de Orde van Oranje Nassau De heer J. van Geffen Ridder in de Orde van Oranje Nassau De heer J. van Harten Lid in de Orde van Oranje Nassau Eerbetoon Rijdend over de 3 e Barendrechtseweg, onderweg naar zijn weg, stuitte Ad Vos regelmatig op gevaarlijke situaties. Fietsende scholieren ter hoogte van de kruising met de Middeldijk en op de rotonde aan de Kilweg leverden een onrustig verkeersbeeld op. Dat leidde weer tot agressief gedrag onder automobilisten. Bovendien werd het met de stijgende leerlingenaantallen steeds drukker op de route. Vroeg of laat gaan hier ongelukken gebeuren, constateerde Ad Vos. Ambtelijke molens Enkele ouders van leerlingen aan het Calvijncollege deelden de zorgen van De heer J. Hooimeijer Lid in de Orde van Oranje Nassau De heer J. Kleemans De heer P. Kranendonk Mevrouw C. Laban-Struijk Mevrouw W.S. Batenburg-van Veen Eerste burgerinitiatief Burgerinitiatief leidt tot resultaat Een veiligere verkeersroute van en naar de VO-scholen in Lagewei. Dat was de inzet van het eerste Barendrechtse burgerinitiatief. Ad Vos, indiener van dit eerste initiatief, heeft wat adviezen voor de gemeente. Vos. Het werd tijd voor actie. Maar hoe pak je dat aan? In eerste instantie legden we het probleem voor aan de verantwoordelijke wethouder, zegt Ad Vos. Die had meteen begrip voor de situatie en stelde voor aan een oplossing te werken. Maar op zo n moment gaan ook de ambtelijke molens draaien. Er komt een verkeersambtenaar bij, er wordt een onderzoek gestart. Terwijl wij juist de druk op de ketel wilden opvoeren. Zes voorstellen Op dat moment las Vos in de plaatselijke pers over een nieuw democratisch instrument, bedoeld om burgers meer De heer J. de Waard Gemeentelijke onderscheidingen 2008 De heer J. van Harten De heer P.J. Kleinjan Mevrouw J. Kouw De heer A.H. Kruis De heer J.G. Onderwater Mevrouw A.C. Overdijk-Back Mevrouw W.S. Batenburg-van Veen Mevrouw A. van de Wel-Boender inspraak te geven: het burgerinitiatief. Begin 2008 diende hij met enkele medestanders, verenigd in de werkgroep Veilige Verkeersroutes VO, het eerste Barendrechtse burgerinitiatief in. Het initiatief bevat zes voorstellen om de veiligheidssituatie rondom de scholen te verbeteren. Een van de voorstellen, het aanbrengen van verlichting langs het provinciale fi etspad, is inmiddels gehonoreerd. De behandeling van de overige voorstellen neemt meer tijd in beslag. Druk op de ketel Terugkijkend is Ad Vos gematigd tevreden over de effectiviteit van het nieuwe inspraakinstrument. Er zijn zeker ook wat verbeterpunten te noemen. Vos: De gemeente zou beter moeten communiceren over de procedure. Nadat je het initiatief hebt ingediend, blijft het gissen naar de planning. Verder blijf je te maken hebben met verschillende ambtenaren. De een is weer afhankelijk van de ander, en dat vertraagt de behandeling. Het zou goed zijn wanneer je voor het burgerinitiatief een vast aanspreekpunt hebt, een proceseigenaar zeg maar. Iemand die namens de indieners bij de gemeente de druk op de ketel houdt. Meer informatie over de werkgroep kunt u vinden op Gemeentelijke ombudsman Klachtenloket voor inwoners Wie niet tevreden is over de manier waarop de gemeente klachten afhandelt, kan altijd nog terecht bij de gemeentelijke ombudsman. In 2008 is slechts tweemaal een verzoek tot bemiddeling ingediend bij de gemeentelijke ombudsman door inwoners van Barendrecht. In beide gevallen is de klacht terugverwezen naar de klachtencoördinator van de gemeente. Een voorwaarde voor onpartijdige bemiddeling door de gemeentelijke ombudsman is namelijk dat een klacht eerst moet worden voorgelegd aan de instantie waarop de grieven zich richten. In de bewuste twee gevallen was dat nog niet gebeurd. De gemeentelijke ombudsman is er voor alle inwoners van de Stadsregio Rotterdam. Huiverig De gemeente neemt klachten over haar optreden serieus. Van fouten kun je immers leren, en dat leidt weer tot een betere dienstverlening. Om die reden heeft de gemeente een klachtencoördinator in dienst. Klachten die bij deze functionaris binnenkomen, Colofon Het burgerjaarverslag is een uitgave van de gemeente Barendrecht. Tekst: Hans Kruyzen (MediaLogic) en gemeente Barendrecht afdeling Interne Dienstverlening/ Service Eindredactie: gemeente Barendrecht afdeling Interne Dienstverlening/ Service Fotografie: gemeente Barendrecht afdeling Interne Dienstverlening/ Service, Jos Wesdijk en fotografi e Paul Martens Ontwerp: Puntwee, Elst Opmaak en Druk: Drukkerij Liebeek, Barendrecht Contactgegevens Bezoekadres: Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Postadres: Postbus 501, 2990 EA Barendrecht Tel: (0180) (Servicecentrum) (0180) (algemeen) Fax: (0180) Afvalaanbiedstation: Londen 15, 2993 LA Barendrecht OPENINGSTIJDEN Afvalaanbiedstation maandag t/m vrijdag: uur uur Zaterdag: uur uur Servicecentrum Maandag t/m vrijdag: uur uur Maandag en woensdag: uur uur kunnen betrekking hebben op misstanden, ondermaatse uitvoering van beleid, onveilige situaties of gebrekkige informatieverstrekking door gemeentelijke instanties. Soms zijn burgers huiverig om een klacht in te dienen bij de instantie waarover zij ontevreden zijn. Als zij de indruk hebben dat hun grieven niet serieus worden genomen, kunnen zij een beroep doen op de gemeentelijke ombudsman. Vertrouwen herstellen Neemt de gemeentelijke ombudsman een klacht in behandeling, dan zal hij altijd de gemeente om een weerwoord vragen. Zijn rol is die van bemiddelaar. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in goed overleg tot een oplossing te brengen. Met andere woorden: vertrouwen herstellen en vrede stichten. In ernstige gevallen kan de gemeentelijke ombudsman in een openbaar rapport aanbevelingen doen voor het treffen van maatregelen die de klacht verhelpen en herhaling voorkomen. Voor meer informatie kunt u kijken op Telefonisch bereikbaar tot uur en tijdens de avondopenstelling

WMO. Ik heb een klacht, wat nu? UNIT WMO

WMO. Ik heb een klacht, wat nu? UNIT WMO WMO Ik heb een klacht, wat nu? UNIT WMO 7 WMO Ik heb een klacht, wat nu? Mensen zijn over het algemeen tevreden over de zorg en de voorzieningen die zij van de gemeente Leiden of via de gemeente Leiden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners Onderzoek burgerinitiatief Tevredenheid van indieners In opdracht van: De Raadsgriffier Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend Denise Floris Bert Mentink April

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Advies blok Wonen en buitenruimte

Advies blok Wonen en buitenruimte Als Kindergemeenteraad hebben we ons twee jaar lang verdiept in verschillende beleidsterreinen. We werden hierbij ondersteund door drie adviescommissies: Milieu, Economie en Veiligheid. Ook hebben er ruim

Nadere informatie

Service code Gouda. Zo zijn we u van dienst

Service code Gouda. Zo zijn we u van dienst Service code Gouda Zo zijn we u van dienst oktober 2009 Voorwoord Goudse Service Code Beste inwoner van Gouda, Het is mij een genoegen om u de service code van de gemeente Gouda aan te bieden. Als gemeente

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de gemeente Steenbergen heeft nagelaten verzoekster tijdig op de hoogte te brengen van een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor verzoekster onnodig

Nadere informatie

Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009)

Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009) Samenvatting resultaten Rapportage Waarstaatje.nl (najaar 2009) 22 februari 2010 1 1. Resultaten totaaloverzicht Burgerrollen vergelijking gemiddelde cijfers Waarstaatje.nl gaat uit van 6 burgerrollen:

Nadere informatie

Beschrijving klachtenregeling gemeente Nissewaard

Beschrijving klachtenregeling gemeente Nissewaard Beschrijving klachtenregeling gemeente Nissewaard Beschrijving klachtenregeling gemeente Nissewaard Deze folder geeft een beschrijving van de klachtenregeling van de gemeente Nissewaard. Er wordt uitgelegd

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

BURGERJAARVERSLAG 2014

BURGERJAARVERSLAG 2014 BURGERJAARVERSLAG 2014 Inhoud... 1 Voorwoord... 3 Inwoners... 4 Onderzoek onder inwoners... 4 Contact met de gemeente... 5 Sociale media... 5 Burgernet... 5 Officiële publicaties... 6 Klachten... 6 Bezwaren...

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Aangenaam! Landerd. Een boekje over service

Aangenaam! Landerd. Een boekje over service Aangenaam! Landerd Een boekje over service 1 Welkom bij de gemeente Landerd De gemeente Landerd heeft ongeveer 15.000 inwoners. Alle inwoners hebben te maken met de gemeente Landerd. Zij zijn net als u:

Nadere informatie

****, SINT-MICHIELS%STEL

****, SINT-MICHIELS%STEL ****, SINT-MICHIELS%STEL gemeente De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel datum : 19 mei 2016 ons kenmerk uw brief van behandeld door uw kenmerk doorkiesnummer

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie AH

Haalbaarheidsstudie AH Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven 26 juni 2009 RA0832169 Samenvatting In het nieuwbouwproject Funen

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en Berenschot onderzoeken in opdracht van de provincie Zuid-Holland gemeentelijke herindelingen.

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

Jaaroverzicht klachten 2015

Jaaroverzicht klachten 2015 Klachtencoördinator Natascha Priem Team Juridische en Veiligheidszaken 2 Inhoud 1. Algemeen 1.1 Inleiding 2. Klachtafhandeling 2.1 Informele klachtbehandeling 2.2 Klachtencoördinator 2.3 Nationale ombudsman

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Stap 1 planning burgerjaarverslag

Stap 1 planning burgerjaarverslag Stap 1 planning burgerjaarverslag De cyclus van het burgerjaarverslag als kwaliteitsinstrument voor gemeenten Steeds meer burgemeesters zien het burgerjaarverslag als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011 CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Najaar 2008 Gem. DE BURGER ALS KIEZER KIEZER: Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt 5,8 360 5,9 411 5,8 KIEZER: Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Aukje Boer, loco Janneke Louisa-Muller Jan Burger Henk Muis Algemeen

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

Informatie over. indienen van een klacht

Informatie over. indienen van een klacht Informatie over indienen van een klacht Iedere klacht is gratis advies Bestuur en medewerkers van de gemeente Boekel hechten veel waarde aan goede dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN Voor de enquête hadden zich 68 mensen aangemeld. Van hen hebben er 60 de vragenlijst volledig ingevuld. In de onderstaande uitwerking staan steeds

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 april 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 april 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 april 2012 Steller : D.P.J. Brom Telefoonnummer: E-mailadres : Daan.brom@heuvelrug.nl Onderwerp : Uitwerking moties Dienstverlening en Gemeentewinkel Geachte leden

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Wat mag u van onze service verwachten?

Wat mag u van onze service verwachten? [kwaliteitshandvest, versie 9 juli 2008] Wat mag u van onze service verwachten? De dienstverlening van de gemeente Hengelo Samen Zichtbaar Beter Beste klant, Wat mag u van onze service verwachten? De gemeente

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) In opdracht van ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Project: 07-2610 Prijs: Adres: Goudsesingel 78,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/335

Rapport. Datum: 25 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/335 Rapport Datum: 25 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/335 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, op het moment dat verzoekers zich

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2010

Meest Gastvrije Stad 2010 Meest Gastvrije 200 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 07-548867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301

Rapport. Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301 Rapport Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301 2 Klacht Verzoeker klaagt er namens de Buurtvereniging Bieberglaan over dat de gemeente Breda niet of niet adequaat heeft gereageerd op door de buurtvereniging

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst "waar staat je gemeente"

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst waar staat je gemeente Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 15 mei 2013 Sector: Middelen Team : Juridische Zaken, Belasting & Controlling Ingekomen d.d. Adviesnr. 75284 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Burgerinitiatief. Hoe krijgt u uw burgerinitiatief op de raadsagenda?

Burgerinitiatief. Hoe krijgt u uw burgerinitiatief op de raadsagenda? Burgerinitiatief Heeft u een concreet idee of plan? En wilt u hier serieus werk van maken? Denk dan eens aan het indienen van een burgerinitiatief bij uw gemeenteraad. Burgerinitiatief Heeft u wel eens

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Een klacht, laat het ons weten Tevreden, vertel het verder

Een klacht, laat het ons weten Tevreden, vertel het verder Een klacht, laat het ons weten Tevreden, vertel het verder Inleiding Het Gemini Ziekenhuis probeert u zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te informeren. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden

Nadere informatie

B&W. '.Mii. Advies. Zorg en Inkomen Zoetermeer. .^lé^l. DM-nr. 2011/317. Versie: 2. jjfi-jorm adv;as Klanttevredenheidonderzoek Werk

B&W. '.Mii. Advies. Zorg en Inkomen Zoetermeer. .^lé^l. DM-nr. 2011/317. Versie: 2. jjfi-jorm adv;as Klanttevredenheidonderzoek Werk ^^^^^^ ^^ II B&W Advies 110033 DM-nr. 2011/317 Versie: 2 jjfi-jorm adv;as 3Sl3t@T!l Klanttevredenheidonderzoek Werk Zorg en Inkomen 2010 Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw.

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344

Rapport. Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344 Rapport Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Limburg-Zuid zijn meldingen van geluidsoverlast vanaf 22 oktober 2009 tot heden, welke

Nadere informatie

Zo werken wij. Servicenormen van de gemeente Culemborg

Zo werken wij. Servicenormen van de gemeente Culemborg Zo werken wij Servicenormen van de gemeente Culemborg Welkom bij uw gemeente De gemeente is er voor u. Voor allerlei producten en diensten kunt u bij de gemeente terecht: van het aanvragen van een paspoort

Nadere informatie

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Kwaliteit dienstverlening rekenkamercommissie Oss 23 maart 2007 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...3 2. AFBAKENING...3

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Almere

Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Almere Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Almere datum 26 augustus 2013 aan Herman Gabriël Gemeente Almere van Brenda Boerema Ingenieursbureau Oranjewoud project Participatie zwerfafval projectnummer 234226.37

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Albrandswaard

De Gemeenteraad van Albrandswaard Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 3 maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Meldingen Openbare Ruimte december

Nadere informatie

Blik van Burgers Gemeente Houten 2012

Blik van Burgers Gemeente Houten 2012 Blik van Burgers Gemeente 2012 Rapportage ten behoeve van: Waar staat je gemeente? Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en CCS, februari 2012 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Leeswijzer en bronnen

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE JAARVERSLAG KLACHTEN 2014 GEMEENTE HOF VAN TWENTE Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Wat zijn klachten?... 3 2.1 Gedragingen 3 2.2 Geen klachten 3 3. Klachtenprocedure.. 3 3.1 Intern en extern klachtrecht 3 3.2

Nadere informatie

Rapporteigenschappen. Netto respons

Rapporteigenschappen. Netto respons Rapporteigenschappen Dit is de POK rapportage van het jaar: 2016 De laatste meting voor Terneuzen ging over het jaar: Aantal organisaties in de totale benchmark 20 Gekozen selectiegroep in dit rapport

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan?

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? handleiding voor gemeenten handleiding voor bewoners z.o.z. Voorwoord In 2013 ontwikkelde de Gemeente Winsum deze werkwijzer omdat we burgers wilden helpen bij

Nadere informatie

Reflectieverslag. Gastcolleges periode 2

Reflectieverslag. Gastcolleges periode 2 Reflectieverslag Gastcolleges periode 2 Naam: Lisanne Schapendonk Studentennummer: 2078571 Klas: 48BK1BV Opleiding: Bestuurskunde Fase: Jaar 1, propedeuse, periode 2 Plaats: s-hertogenbosch Datum: 23 december

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Met het Bildt naar Noordwest

Met het Bildt naar Noordwest Eindrapportage dorpenronde 2013 Met het Bildt naar Noordwest eindrapportage dorpenronde 2013 1 Wat staat er in deze rapportage? Waarom deze rapportage? 5 vragen over de fusie Een rondje langs de dorpen

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende burger. Onderzoek naar dienstverlening bij meldingen over openbare ruimte

Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende burger. Onderzoek naar dienstverlening bij meldingen over openbare ruimte Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende burger Onderzoek naar dienstverlening bij meldingen over openbare ruimte Colofon Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING!

KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING! KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING! De gemeente Weert streeft ernaar haar burgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om duidelijk te maken wat u van ons kunt

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep):

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): 1. haar in 2007 per e-mailbericht onjuiste informatie heeft verstrekt over haar rechten met betrekking tot de OV-Studentenkaart;

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2015 Gemeente Heusden

Jaarverslag klachten 2015 Gemeente Heusden Jaarverslag klachten 21 Gemeente Heusden Inhoud 1. Inleiding 1 2. Klachten 2 a. De cijfers 2 - Aantal klachten in 21 - Wijze van afdoening van klachten - Uitslag klachtbehandeling 3 - De inhoud van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

ke/- ombudsman de Nationale De Gemeenteraad van Delft T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman De heer mr. R. Verduijn Postbus ME DELFT

ke/- ombudsman de Nationale De Gemeenteraad van Delft T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman De heer mr. R. Verduijn Postbus ME DELFT t GW I!mnte Delft de Nationale ombudsman De Gemeenteraad van Delft T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman De heer mr. R. Verduijn Postbus 78 2600 ME DELFT Geachte Raad, Hierbij ontvangt u het rapport

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum 14 september 2015 Op 14 september 2015 vond er voor de wijkbewoners een voorlichtingsbijeenkomst plaats in De Bron in Beijum over de ontwikkelingen bij de

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Gemeente Gilze en Rijen. Kwaliteitshandvest

Gemeente Gilze en Rijen. Kwaliteitshandvest Gemeente Gilze en Rijen Kwaliteitshandvest Versie 1.1, datum 01 augustus 2014 Inhoudsopgave Welkom bij uw gemeente... 3 Waar en wanneer kunt u ons bereiken?... 4 Wat mag u van ons verwachten?... 6 Iets

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel. Geachte heer, mevrouw,

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel. Geachte heer, mevrouw, De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel datum : 26 juni 2014 ons kenmerk : 540230 uw brief van : --- behandeld door : J.A.M. van den Dungen uw kenmerk : ---

Nadere informatie

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond.

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond. De basisschool voor Laar/Laarveld Onderstaande foto s zijn genomen op de informatieavond van dinsdag 17 december 2013 in de St. Franciscusschool aan de Aldenheerd met als agendapunt de locatiekeuze voor

Nadere informatie