Sirenes in Helmond: de reactie van de inwoners

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sirenes in Helmond: de reactie van de inwoners"

Transcriptie

1

2 Sirenes in Helmond: de reactie van de inwoners

3 Colofon Titel: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: m.m.v. Datum: mei 2007 Omslag: Gemeente Helmond Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Dr. Gooitske Marsman en Evelien Quinten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie: N. de Gouw en dr. F. Alink) Provincie Noord-Brabant (Bureau Kabinetszaken: ir. R. Mohnen) foto gemaakt door Henri van Dijk

4 Samenvatting en conclusie Aanleiding Het afgaan van een drietal sirenes naar aanleiding van een grote brand bij de metaalverwerkingsfabriek Kabelrecycling van Hout aan de Korte Beemd op 15 april 2007 in Helmond heeft geleid tot de nodige discussie over hoe de inwoners hebben gereageerd op de sirenes. Daarbij ontstond het idee dat een deel van de bevolking de sirenes heeft genegeerd en is doorgegaan met zijn bezigheden. Dit is de aanleiding voor de gemeente Helmond om twee weken na de brand een enquête in het effectgebied van de sirenes te houden. Het onderzoek moet antwoord geven op de vragen: 1. Hoe hebben de inwoners van Helmond gereageerd op de sirenes? 2. Waar hebben de inwoners naar informatie gezocht en hebben ze gevonden wat zij wilden? 3. Hoe heeft men de sirenes ervaren en hoe zou het volgens de inwoners anders kunnen. Naast dit onderzoek onder de inwoners vindt er ook een evaluatie van de (coördinatie)processen behorende bij (de opschaling naar GRIP3) plaats. In die evaluatie wordt ingegaan op de vraag hoe deze processen hebben gefunctioneerd. Aanpak Op de bewuste zondagochtend zijn drie sirenes afgegaan die liggen tussen het spoor en het ziekenhuis. In het effectgebied van de sirenes (een straal van 600m rond de paal) hebben de telefonische enquêtes plaatsgevonden. 83% van de mensen die door het enquêtebureau zijn bereikt, hebben ook meegewerkt. Wat betreft de respons moet opgemerkt worden dat allochtonen mogelijk mede door de keuze van de methodiek niet in voldoende mate vertegenwoordigd zijn. Extra onderzoek onder deze groep om te zien hoe de sirene bij hen overkomt wordt aanbevolen. Eerste actie op sirene De eerste actie op de sirene wordt mede bepaald waar men op het moment van de brand was. Daar komt het volgende beeld uit naar voren: 77% was in huis 5% was in de tuin of op het balkon 8% van de mensen was niet thuis maar wel in Helmond, hiervan was 88% wel in het effectgebied 10% van de mensen was tijdens de brand niet in Helmond 88% van de mensen was in het effectgebied De mensen die tijdens de sirenes in het gebied aanwezig waren hebben als volgt gereageerd: 62% heeft een of meer handelingen gedaan volgens de algemene instructies (ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet TV of radio aan) 24% heeft sirene niet gehoord 14% is doorgegaan met waar men mee bezig was/c.q. een handeling gedaan die niet volgens de algemene instructies was. 38% van de mensen in het effectgebied heeft niet gehandeld volgens de algemene instructies bij een sirene, maar 63% van deze mensen doordat zij de sirene niet hoorde. Het merendeel van de mensen in het effectgebied (82%) die de sirene wel gehoord hebben, heeft gehandeld volgens de algemene instructies. Overigens dacht de helft van de mensen niet direct aan een ernstige situatie toen zij de sirenes hoorden. Zij dachten onder meer wat voor geluid is dit, is het maandag, storing aan de sirenes. In het algemeen is men overigens niet bang geweest. De persoonlijke inschatting van de ernst van de Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek I

5 situatie speelt een rol bij de reactie. Factoren zoals de afwezigheid van rook en stank beïnvloedden de reactie. Mensen die zijn doorgegaan met waarmee ze bezig waren geven aan dat zij als zij de situatie ernstiger in zouden schatten (bijv. door veel rook of stank, andere wijze van alarmering) zij de alarminstructies wel zouden opvolgen. Ondanks het feit dat misschien niet iedereen heeft gehandeld als men zou verwachten bij het afgaan van de sirene vindt 86% dat het een goed besluit was om de sirenes te laten gaan. 77% vond dat men voor de brand goed geinformeerd was over wat te doen als de sirene gaat. Informatie Voor informatie over wat er aan de hand is, moesten de mensen in Helmond actie ondernemen. De algemene procedure is dat bij het afgaan van de sirene Omroep Brabant als rampenzender informatie uit gaat zenden. Dit is ook gebeurd. Informatie via radio Omroep Brabant Voordat de sirenes afgingen heeft de omroep al gemeld dat er een grote brand gaande was. Om 9.37 maakt Omroep Brabant voor het eerst melding dat de sirenes zijn afgegaan. In het kort luidde de boodschap dat er een grote brand was aan de Korte Beemd, dat de sirene betekent dat men geadviseerd wordt ramen deuren dicht te doen, binnen te blijven en te luisteren naar Omroep Brabant. Hierbij werd het effectgebied omschreven als tussen het ziekenhuis en het spoor. Verder wordt gemeld dat de maatregelen uit voorzorg genomen zijn, er geen reden tot paniek is maar dat inademing van de rook mogelijk schade aan de luchtwegen kan opleveren. Dit bericht is vervolgens om de 5 à 10 minuten herhaald. Na elven werd de bovenstaande melding nog wel gemeld, maar tevens was er in het gebied een reporter onderweg die aangaf dat het (volgens de bewoners) allemaal mee viel en dat de rook was weggetrokken. Informatie via TV Omroep Brabant Wat er precies hoe laat via de televisiezender Omroep Brabant te zien was, is (nog) niet bekend. Wel dat er een tijd een banner met de mededeling van de brand heeft gelopen en dat er meer informatie op teletekst stond. De tekst van het bericht op teletekst om 9.50 uur kwam overeen met het bericht dat op de radio te horen was. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat om uur op teletekst werd gemeld dat de alarmering was ingetrokken, terwijl om uur het eerste bericht, met de algemene instructies weer te lezen was. Het volgende aandeel van de mensen die de sirene heeft gehoord en in het gebied aanwezig was hebben bij de rampenzender Omroep Brabant (TV en radio) naar informatie gezocht: 34% hebben op radio Omroep Brabant naar informatie gezocht (incl. mensen die in eerste instantie doorgegaan zijn met wat ze deden, maar ergens die ochtend toch op zoek gegaan zijn naar informatie). 46% hebben op TV Omroep Brabant naar informatie gezocht (incl. mensen die in eerste instantie doorgegaan zijn met wat ze deden, maar ergens die ochtend toch op zoek gegaan zijn naar informatie). Voor de mensen die hun werkzaamheden wel hebben onderbroken liggen de percentages iets hoger: 38% heeft op radio Omroep Brabant naar informatie gezocht 52% heeft op TV Omroep Brabant naar informatie gezocht Tweederde van de mensen die de sirene hebben gehoord hebben de ochtend gekeken of geluisterd of ze op Omroep Brabant informatie konden vinden. Van degenen die hun werkzaamheden hebben onderbroken door de sirene is driekwart bij Omroep Brabant (tv/radio) op zoek gegaan. Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek II

6 Nog niet de helft van de mensen is tevreden over de informatie op TV of radio. Opvallend is dat op beide media toch zo n twee op de vijf mensen aangeeft de informatie niet te hebben kunnen vinden. Deels hebben ze op de verkeerde plek gekeken, maar mogelijk ook doordat er niet continue uitzendingen gaande waren. Kijken we naar het moment van afgaan van de sirenes rond 9.41 uur en de uitzending van de melding op radio Omroep Brabant (9.37 uur, 9.41 uur en 9.51 uur) dan is er een gat zichtbaar voor degenen die de radio nog moeten aanzetten. Voor de televisie (en teletekst) zijn dergelijke tijdspatronen niet meer te achterhalen. Degenen die meer informatie hadden willen hebben geven vooral aan dat men gedetailleerdere informatie over bijv. over het effectgebied had willen ontvangen. Handelen na de sirene Afhankelijk hoe men gehandeld heeft is de vraag relevant wanneer men weer naar buiten is gegaan. Van de mensen die op het moment van de sirene binnen waren of naar binnen gegaan zijn kan het volgende gezegd worden: 9% is naar buiten gegaan nadat zij het signaal veilig hebben gehoord. 40% geeft aan voor 12 uur (officiële tijdstip sein veilig) weer naar buiten te zijn gegaan Het is onduidelijk, zeker voor de bewoners, wanneer het weer veilig is om naar buiten te gaan. Er wordt, bijvoorbeeld niet een voor iedereen hoorbaar signaal gegeven. Men moet dit via radio of TV vernemen. Dit heeft er mede toe geleid dat men redelijk snel na de sirenes al weer naar buiten is gegaan. Wat kan anders? Uit dit onderzoek komt een aantal zaken naar voren dat de frictie tussen de theorie en praktijk van de sirene weergeeft. In theorie wordt ervan uitgegaan dat de sirene betekent dat inwoners worden gewaarschuwd voor gevaar en zij bepaalde instructies moeten opvolgen. In de praktijk blijkt dat deze theorie niet altijd op gaat. Allereerst begint dit al met het gegeven dat niet iedereen in het gebied de sirene hoort. Vervolgens maken de inwoners die de sirene wel horen een inschatting van de situatie op grond waarvan zij handelen volgens de algemene instructies of deze in de wind slaan. Deze inschatting speelt ook een rol bij hoe lang men zijn gedrag aanpast. Uit het onderzoek komen de volgende zaken naar voren die vragen om verdere aandacht/uitwerking om de bestaande procedures mogelijk aan te passen: Als maar een keer de sirene gedurende 1,5 minuut af gaat, blijkt uit de reacties in het onderzoek dat er een groep mensen is die gaat twijfelen aan de ernst van de situatie. Dit geldt zeker in een gebied als Helmond waar men in tegenstelling tot bijvoorbeeld het havengebied in en rondom Rotterdam, weinig risico loopt. Dit zou wel minder het geval zijn als: - de sirene vaker/langer zou zijn afgegaan; - de sirene harder zou zijn afgegaan; - alarmering ook op een andere wijze zou plaats vinden (bijv. SMS, geluidswagen) Het gebied waar de sirenes zijn gegaan wordt doorkruist door enkele belangrijke verkeersaders. Mensen die van buiten het gebied kwamen (en dus ook de sirene niet hadden gehoord) konden nog gewoon dwars door het gebied heen gaan. Bij de mensen in het gebied roept dit de vraag op hoe ernstig de situatie is dat dit gewoon kan. De informatievoorziening (en het ontbreken van goede informatie) speelt ook een rol bij hoe men de ernst van de situatie inschat. Punten die hierbij aandacht vragen zijn: - multimediale voorlichting is noodzakelijk, aangezien niet iedereen op eenzelfde wijze informatie gaat zoeken; - op het moment en de periode daarna moeten er informatiekanalen zijn waar men continue informatie kan vinden over hetgeen er aan de hand is i.p.v. het onderbreken van Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek III

7 reguliere programma s van de rampenzender voor nieuws over de situatie. Een mogelijkheid daarbij zou zijn dat de eerste vijftien minuten nadat de sirene voor het eerst afgaat, het bericht op zowel het radio- als televisiekanaal van de rampenzender (regionale omroep) enige tijd continue wordt uitgezonden; - de mate van gedetailleerd van de informatie. De informatie moet door de tijd heen steeds gedetailleerder worden, waarbij in ieder geval een duidelijke omschrijving moet zijn van het effectgebied en de risico s die mogelijk gelopen worden in beeld gebracht worden; - hoe wordt aangegeven dat de situatie weer veilig is. Er is gekozen om een drietal sirenes te laten afgaan. De sirenes blijken echter, mede door de wind in een groter gebied te horen zijn geweest. Op zich is dit niet verkeerd, maar wekt wel vragen bij de mensen in dit groter gebied. Niet uit de enquête maar wel uit de reacties die in kranten en mail verschenen zijn, bleek de vraag hoe te reageren als je in het bos bent, aangezien de sirene ook in een deel van de Stiphoutse bossen te horen was. Iets dergelijks zou ook kunnen spelen bij de Berkendonkse plas. Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek IV

8 Inhoud Samenvatting en conclusie... I 1 Inleiding Aanleiding Onderzoeksvraag Aanpak Respons Kenschetsbevolking in de drie gebieden Opbouw rapportage Het moment van de sirene Waar was men? De sirenes Eerste reactie Eerste handelingen Informatie Op zoek naar informatie Informatie op de radio Informatie op de TV Bellen en internet Hoe laat wist men van de brand Tevredenheid met de informatie Handelen na de sirene Weer naar buiten Een volgende keer De sirene en mogelijke nieuwe ontwikkelingen Overall oordeel afgaan sirene Wist wat ik moest doen Alarmering via SMS Sirene vaker Alarmering met behulp van geluidswagen Overige opmerkingen Bijlage: vragenlijst Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek

9 Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Sirenes in Helmond: de reactie van de inwoners

10 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Op zondagochtend 15 april ontstond om 7.00 uur een brand in de metaalverwerkingsfabriek Kabelrecycling van Hout aan de Korte Beemd in Helmond. Omdat daarbij mogelijk gevaarlijke stoffen vrijkwamen, heeft de brandweer om 9.42 een drietal sirenes laten afgaan. Het idee is ontstaan dat een deel van de bevolking de sirenes heeft genegeerd en is doorgegaan met de dagelijkse bezigheden. Dit is aanleiding voor de gemeente Helmond om een onderzoek te starten naar de werkelijke handelingen en de motieven van het handelen van de betreffende burgers. Naast dit onderzoek onder de burgers heeft ook een evaluatie van de wijze waarop de (coördinatie)processen behorende bij GRIP3 hebben gelopen, plaatsgevonden. Deze is apart gerapporteerd. 1.2 Onderzoeksvraag Het onderzoek moet antwoord geven op de volgende hoofdvragen: Hoe hebben de inwoners van Helmond gereageerd op de sirenes (en wie op welke manier?) Waar hebben de inwoners gezocht naar informatie en konden zij de informatie vinden die zij zochten? Hoe heeft men de sirenes ervaren en hoe zou men graag geïnformeerd worden bij een situatie als deze brand? 1.3 Aanpak In dit onderzoek is gekozen om de inwoners van het gebied waar de sirenes zijn afgegaan telefonisch te ondervragen. Er zijn drie sirenes afgegaan, elke sirene heeft een bereik met een straal van 600 meter. De gebieden rondom de sirene duiden we aan met de straat van de sirene Keizerin Marialaan, Heeklaan en Jan van Brabantlaan. Onderzoeksgebied Sirenes in Helmond: de reactie van de inwoners 1

11 Er is bewust gekozen om in deze drie gebieden te enquêteren en niet daarbuiten omdat de mensen hier de sirene zouden moeten hebben gehoord. Vragen waarom de sirenes specifiek hier afgegaan zijn en niet op andere plekken in Helmond is niet onderwerp van dit onderzoek. Dit is meegenomen in de procesevaluatie. In het gebied wonen zo n personen en zij vormen huishoudens. Hierbij is uitgegaan van de mensen die wonen in een zelfstandige woning. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld de inwoners van het verpleeghuis Keizerinnedael buiten beschouwing zijn gelaten. De drie deelgebieden verschillen van grootte. In het gebied rondom de sirene van de Keizerin Marialaan wonen de meeste huishoudens (2.106), gevolgd door het gebied Heeklaan (1.296) en rondom de sirene van de Jan van Brabantlaan (654) wonen de minst aantal personen. Om naar eventuele verschillen tussen de gebieden te kunnen kijken is er voor gekozen om in alle drie de gebieden 125 huishoudens te enquêteren. De gegevensverzameling heeft plaatsgevonden door middel van een telefonische enquête omdat de tijd tussen brand en afname van de enquête zo kort mogelijk diende te zijn om de reacties van de mensen nog zo waarheidsgetrouw mogelijk te kunnen vastleggen. Daarnaast is het een enquête die de nodige doorverwijzingen kent afhankelijk van acties die de mensen hebben ondernomen. Ervaring leert dat dit lastig is te verwerken in een schriftelijke vragenlijst en telefonisch een goed alternatief biedt. De enquêtes hebben plaatsgevonden van 27 april tot 3 mei Respons Non-respons Van de 541 door het enquêtebureau bereikte huishoudens hebben er 447 meegewerkt. Dit betekent een netto respons van 83%. In alle drie de verschillende gebieden rond de palen lag de respons op 80% of hoger. Vergelijkbaar aan andere onderzoeken zijn geen zin en onderwerp interesseert me niet de belangrijkste redenen om niet mee te werken aan het onderzoek, gevolgd door geen tijd. Het is denkbaar dat de groep mensen die wil mee werken aan het onderzoek een selectieve groep is omdat bijvoorbeeld mensen die de sirene niet hebben gehoord of die tijdens de brand niet in Helmond aanwezig waren niet zouden willen meewerken. Dit lijkt als we kijken naar de redenen van het niet willen meewerken aan het onderzoek en de reacties op de sirenes van de mensen die wel hebben meegewerkt niet het geval. Reden om niet mee te werken aan het onderzoek (N=94) geen zin/onderw erp interesseert me niet geen tijd w as niet in Helmond tijdens brand (gezondheids)problemen geen sirene gehoord anders principieel 0% 5% 10% 15% 20% 25% Om te kijken of de non-respons niet gevallen is in een hele specifieke groep is getracht de weigeraars nog één vraag te laten beantwoorden of zij de algemene instructies hebben gevolgd. De respons was echter dusdanig laag dat hier geen uitspraken over kunnen worden gedaan. Sirenes in Helmond: de reactie van de inwoners 2

12 Niet thuis 46 van de respondenten waren op het moment van de sirenes niet in Helmond. Aan deze mensen zijn geen verdere vragen gesteld. Dit betekent dat de meeste resultaten gebaseerd zijn op 401 respondenten. Representativiteit Zoals eigenlijk met de meeste vormen van enquêtes onder bevolking, zijn jongeren in de steekproef enigszins ondervertegenwoordigd en ouderen iets over vertegenwoordigd. Hiervoor is door middel van weging een correctie aangebracht om zodoende toch een representatief beeld voor de totale bevolking te krijgen. Opgemerkt dient te worden dat het aandeel allochtonen is ondervertegenwoordigd. De keuze van telefonische enquêtes heeft hierbij mede een rol gespeeld. Opgemerkt moet worden dat indien nodig tweetalige enquêteurs (in ieder geval Marokkaans en Turks) beschikbaar waren. Om zicht te krijgen op de reactie van de allochtonen en ook hoe zij denken over signalering wordt geadviseerd extra onderzoek te verrichten. 1.5 Kenschetsbevolking in de drie gebieden Als we de opbouw in de gebieden rondom de sirenes vergelijken met de opbouw in Helmond totaal dan valt op dat er vooral rondom de Keizerin Marialaan en Heeklaan wat meer eenpersoonshuishoudens wonen. Dit gaat bij de Keizerin Marialaan samen met wat meer ouderen. Ook de bevolking rondom de Jan van Brabantlaan kent relatief veel 60-plussers. Hier wonen relatief weinig allochtonen. In het gebied rondom de Heeklaan wonen relatief veel allochtonen. Huishoudens naar samenstelling eenpersoonshuishouden meerpersoons zonder kinderen huishoudens met kinderen totaal aantal huishoudens Keizerin Marialaan 39% 35% 26% Heeklaan 33% 29% 38% Jan van Brabantlaan 24% 42% 34% 654 Helmond totaal 27% 34% 39% Bron: GBA peildatum Bevolking naar leeftijd tot 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar 45 tot 60 jaar 60 tot 75 jaar 75 jaar e.o. totaal aantal personen Keizerin Marialaan 15% 18% 21% 19% 19% 9% Heeklaan 18% 21% 24% 22% 11% 3% Jan van Brabantlaan 20% 10% 18% 21% 20% 11% Helmond totaal 20% 17% 25% 20% 10% 3% Bron: GBA peildatum Huishoudens naar samenstelling autochtoon westerse allochtoon niet-westerse allochtoon totaal aantal personen Keizerin Marialaan 72% 10% 18% Heeklaan 66% 13% 21% Jan van Brabantlaan 91% 7% 2% Helmond totaal 79% 7% 15% Bron: GBA peildatum Opbouw rapportage In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het moment van de sirenes. Hierin komen vragen aan de orde als waar was men, heeft men de sirenes gehoord en wat was de eerste reactie en actie. Sirenes in Helmond: de reactie van de inwoners 3

13 Hoofdstuk 3 gaat in op de vraag of men informatie over de situatie heeft gezocht en de gewenste informatie heeft gevonden. In hoofdstuk 4 worden vragen beantwoord omtrent wanneer men na de sirenes weer naar buiten is gegaan en of men een volgende keer op een vergelijkbare wijze zou handelen. Tot slot gaat hoofdstuk 5 in op hoe men het afgaan van de sirene ervaren heeft en hoe het in de toekomst anders zou kunnen. De vragenlijst van het onderzoek is in de bijlage opgenomen. Alle resultaten zijn afkomstig uit de enquête die in de weken na de brand is gehouden tenzij anders vermeld. De enquêtes zijn gehouden in het primaire effectgebied van de sirene (in een straal van 600m rond een sirene). Het is bekend dat de sirene mede door de wind in een groter gebied te horen was. Denk daarbij onder andere aan Stiphout. Hier hebben we niet onderzocht wie de sirene hebben gehoord en hoe men gereageerd heeft. In principe was de alarmering niet voor hen bedoeld en konden ze doorgaan waarmee ze bezig waren. Sirenes in Helmond: de reactie van de inwoners 4

14 2 Het moment van de sirene In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het moment van de sirene. Waar was men? ; Heeft men de sirenes gehoord? ; Wat was de eerste reactie en wat was de eerste actie? zijn vragen die in dit hoofdstuk beantwoord worden. 2.1 Waar was men? Op het moment van de sirene was driekwart van de respondenten in huis. 5% was in de tuin of op het balkon, 8% niet thuis maar wel in Helmond en 10% was niet in Helmond. Van degenen die niet thuis waren maar wel in Helmond, was de meerderheid (82%) in één van de vier wijken (Helmond-West, Helmond-Noord, Binnenstad of Warande) waar de sirenes afgegaan zijn. Voor degenen die daarbuiten waren zijn de vragen over het horen van de sirene en hun reactie daarop niet gevraagd. Al met al betekent dat 88% van de respondenten in het gebied was waar de sirenes te horen waren. Waar was men zondagochtend 15 april om 9.45 uur (N=447) niet thuis, maar wel in Helmond 8% niet in Helmond 10% in de tuin of op het balkon 5% in huis 77% 2.2 De sirenes Van degenen die in het gebied waren heeft 76% de sirene gehoord. Ouderen (75-plussers) horen de sirene opvallend vaak niet. Horen van de sirene en leeftijd (N=110) tot 45 jaar 45 tot 60 jaar 60 tot 75 jaar 77% 80% 77% 75 jaar e.o. 58% totaal 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Van degenen die de sirenes niet hebben gehoord, geeft de meerderheid geen bijzondere reden aan waarom zij de sirene niet hebben gehoord ( heb sirene gewoon niet gehoord ). Sliep nog is de op twee na meest genoemde reden. De andere redenen worden ongeveer even vaak genoemd, zoals ik zat op bijeenkomst, ik ben slechthorend of huis is goed geïsoleerd. Sirenes in Helmond: de reactie van de inwoners 5

15 Reden waarom mensen de sirene niet hebben gehoord (N=107) heb hem gew oon niet gehoord 58% sliep nog 25% zat op een bijeenkomst met veel mensen (zoals kerk of sportvereniging) sirene te zacht / niet hard genoeg slechthorend harde muziek / geluid TV / hard ander geluid huis is goed geluid geisoleerd andere reden 5% 1% 2% 2% 3% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% In werkelijkheid gaan de sirenes 1,5 minuut af. Op de vraag hoe lang men denkt dat de sirenes afgingen noemt bijna de helft 1 of 2 minuten. Toch denkt nog een kwart van de mensen dat de sirene 4 minuten of langer afging. Personen van 45 jaar en ouder denken gemiddeld dat de sirene langer is afgegaan dan de personen onder de 45 jaar. Hoe lang ging de sirene af (N=294) 1 minuut 21% 2 minuten 26% 3 minuten 14% 4 minuten 5% 5 minuten 15% 7 minuten 8 minuten 0% 0% 10 minuten 3% 15 minuten 0% w eet niet 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Van Van degenen die de sirene hebben gehoord vond 55% dat de sirene lang genoeg af is gegaan. 39% vond dat hij niet lang genoeg ging en 6% weet het niet. Op de vraag of de sirene vaak genoeg ging, antwoorden evenveel mensen dat hij vaak genoeg ging als mensen die vinden dat de sirene vaker had moeten gaan. Op deze vraag blijft 8% het antwoord schuldig. Sirenes in Helmond: de reactie van de inwoners 6

16 Ging de sirene lang en vaak genoeg af (N=294) 100% 6% 8% 80% 60% 40% 20% 39% 55% 46% 46% w eet niet nee ja 0% sirene lang genoeg sirene vaak genoeg 2.3 Eerste reactie Aan de respondenten is gevraagd wat zij het eerste dachten toen de sirene afging. Meer dan eenderde van de respondenten dacht niet direct aan een ernstige situatie, zij herkende de sirene niet (wat voor een geluid is dit) of dachten storing aan de sirene, is het maandag of is er een oefening gaande. Tweederde van de respondenten hadden een eerste reactie die met een ernstige situatie rekening houdt. Deze varieerde van er gebeurt een ramp, ik moet de tv of radio aanzetten tot waar is de rampenkaart. Wat dacht men als eerste toen de sirene afging (meerdere antwoorden mogelijk, N=294) er gebeurt iets ergs / een ramp 31% w at voor geluid is dit? 19% Is het maandag? 17% ik moet de tv / radio aan zetten 17% ik moet naar binnen 14% storing aan de sirenes? 11% is vast ivm brand (w aarvan men al op de hoogte w as) 5% ik moet ramen en deuren sluiten 3% niets 3% w at moet ik doen? 2% is er een oefening? 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2.4 Eerste handelingen Zo n vier van de vijf mensen die de sirene hebben gehoord, hebben gehandeld volgens de instructies ga naar binnen, sluit deuren en ramen, zet radio/tv aan. Afhankelijk van de situatie waarin men zich bevond heeft men één of meerdere van deze instructies opgevolgd. 18% van de mensen die de sirene wel hebben gehoord, is doorgegaan met waar men mee bezig was. Houden we daarnaast ook rekening met degenen die zich wel in het gebied van de sirenes bevonden, maar de sirenes niet hebben gehoord dan betekent dit dat 38% is doorgegaan waar mee men bezig was op het moment dat de sirenes gingen. Als referentie: In Ede is in 2005 een onderzoek verricht met de vraag wat men zou doen als de sirene af gaat. Hier zegt 4% dat hij zou doorgaan waar hij mee bezig is (Bron: Ede 2005: inwoners aan het Sirenes in Helmond: de reactie van de inwoners 7

17 woord). Hieruit wordt duidelijk dat dergelijke onderzoeken geen garantie zijn dat men in het geval van een sirene ook echt zo handelt. Er spelen dan nog andere mechanismen mee. Hierop komen we verderop terug. 60-plussers lijken iets minder vaak de instructies opgevolgd te hebben dan personen in de leeftijdscategorieën daaronder. Zeker als we daarnaast nog rekening houden dat vooral de ouderen de sirenes minder vaak hebben gehoord, betekent dit dat de ouderen vaker zijn doorgegaan met waarmee ze bezig waren dan de jongeren. Eerste acties toen men de sirene hoorde (meerdere antwoorden mogelijk, N=294) ik heb de ramen en deuren gesloten 65% ik heb de TV aangezet 41% ik ben naar binnen gegaan ik heb de radio aangezet 31% 29% ik heb op internet gezocht naar informatie ik ben gaan bellen ik ben naar de buren gegaan 1% 4% 5% ben doorgegaan w aarmee ik bezig w as 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Van degenen die de sirene wel hebben gehoord en die doorgegaan zijn met waar zij mee bezig waren geeft bijna de helft aan dat zij de situatie niet ernstig genoeg inschatten om te handelen volgens de instructies. 41% dacht dat het een testsignaal was. 3% gaf aan dat zij de instructies niet kenden. De rest (11%) gaf een andere reden. Men kon meerdere antwoorden op de vraag geven. Een kwart van de respondenten die de sirenes wel hebben gehoord en zijn doorgegaan waarmee ze bezig waren, weet niet onder welke omstandigheden zij wel de alarminstructies zouden opvolgen. De helft van deze groep respondenten zou anders reageren als zij de situatie ernstiger inschatten bijvoorbeeld op basis van meer stank en rook. Bijna een op de vijf mensen zou anders reageren als de sirenes vaker, langer of harder waren af gegaan. 15% noemt een ander signaal zoals geluidswagen of waarschuwings-smsje. De omstandigheden waaronder men alarminstructies wel zou opvolgen (meerdere antwoorden mogelijk, respondenten die zijn doorgegaan waarmee ze bezig waren, N=50) als ik de situatie ernstiger inschat 28% situatie als ik veel stank ruik of rook zie als ik iets anders merk w at niet normaal is 16% 15% sirene sirene langer / vaker afgaat geluid sirene harder 4% 13% ander signaal een geluidsw agen door de straat bij een w aarschuw ings sms-je 2% 13% w eet ik niet 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% De mensen die bij het horen van de sirene de algemene instructies hebben opgevolgd, hebben vaker stank en/of rook waargenomen dan mensen die bij het horen van de sirene niet de algemene Sirenes in Helmond: de reactie van de inwoners 8

18 instructies hebben opgevolgd. Waarschijnlijk hebben stank en/of rook bijgedragen bij het inschatten van de ernst van de situatie. Van degenen die zowel geen stank als geen rook waarnamen, heeft eenderde de algemene instructies niet opgevolgd. Nam men rook en/of stank waar dan zakte dit percentage naar 15%. Het ruiken van stank, zien van rook en opvolgen van de algemene instructies ( N=294) 100% 80% 60% 40% 20% rook & stank alleen rook alleen stank geen rook & stank 0% actie niet volgens instructie actie volgens instructie Uit de antwoorden op de stelling Ik dacht die zondagochtend nadat de sirene was gegaan dat er iets ernstig aan de hand was blijkt dat de mensen die de algemene instructie wel opvolgden vaker dachten dat er iets ernstig aan de hand was. Bang is men die zondagochtend over het algemeen niet geweest (93% was niet bang). Degenen die aangaven die zondag wel bang te zijn geweest hebben vrijwel allemaal de algemene instructies opgevolgd. Het opvolgen van de algemene instructies en de mate waarin men het eens is met de stelling Ik dacht die zondagochtend nadat de sirene was gegaan dat er iets ernstig aan de hand was. ( N=294) 100% 80% 60% 40% 20% w eet niet / geen antw oord helemaal mee oneens mee oneens eens noch oneens (neutraal) mee eens helemaal mee eens 0% actie niet volgens instructie actie volgens instructie Sirenes in Helmond: de reactie van de inwoners 9

19

20 3 Informatie In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal zaken dat betrekking heeft op de informatie die mensen na het horen van de sirenes zijn gaan zoeken over de situatie. Er wordt ingegaan op de vragen waar men naar informatie op zoek is gegaan en of aan de informatiebehoefte is voldaan. 3.1 Op zoek naar informatie Vrijwel iedereen die de sirene heeft gehoord en die niet is doorgegaan met hetgeen waarmee men bezig was is na zijn eerste reactie op zoek gegaan naar informatie (88%). TV en radio zijn daarbij het meest genoemd. Op zoek naar informatie door de respondenten die de sirene hebben gehoord én niet zijn doorgegaan waarmee ze bezig waren ( N=234, meerdere antwoorden mogelijk) TV 62% radio 49% internet 13% bellen 7% geen info gezocht 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Een kwart van de mensen die de sirene heeft gehoord en die is door gegaan met hetgeen waarmee men bezig was, is op enig moment die zondagochtend toch op zoek gegaan naar informatie over de sirenes. Ook hier zijn TV en radio het meest populair. 3.2 Informatie op de radio Van degenen die op de radio hebben gezocht, heeft een ruime meerderheid Omroep Brabant aangezet. Om 9.08 uur maakt omroep Brabant voor het eerst melding van de brand. Vanaf 9.37 zond Omroep Brabant het bericht uit waaruit bleek dat de sirenes in Helmond waren afgegaan. In het kort luidde de boodschap dat er een grote brand was aan de Korte Beemd, dat de sirene betekent dat men geadviseerd wordt ramen deuren dicht te doen, binnen te blijven en te luisteren naar Omroep Brabant. Hierbij werd het effectgebied omschreven als tussen het ziekenhuis en het spoor. Verder werd gemeld dat de maatregelen uit voorzorg genomen zijn, er geen reden tot paniek is maar dat inademing van de rook mogelijk schade aan de luchtwegen kan opleveren. De boodschap wordt vervolgens om 9.41, 9.51 en 9.56 uur herhaald. Ook na tien uur gaan de meldingen om de 5 à 10 minuten door. Soms aangevuld met extra informatie van de reporter ter plekke van de brand. De meldingen werden tussen de muziek en andere rapportages door gedaan. Vanaf ongeveer uur werd er ook berichtgeving vanuit het effectgebied van de brand gedaan. Daarbij gaf rond uur de reporter aan dat hij het volgens zijn eigen waarneming weer veilig achtte. Na 12 uur werd het officiële bericht uitgezonden dat de waarschuwingen waren ingetrokken. Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 11

21 Waar gezocht op radio ( N=130, meerdere antwoorden mogelijk) Omroep Brabant 78% Anders 10% Stadsradio Radio 1, 2, 3 Weet niet meer 2% 5% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ongeveer 45% van de mensen die op de radio op zoek is geweest naar informatie heeft ook gevonden wat zij zocht. Een vergelijkbaar aandeel heeft niets over de brand/situatie via de radio gehoord. Tot slot heeft 7% wel enige informatie gevonden, maar deze mensen hadden graag meer informatie gehad. Ouderen hebben vaker gevonden wat zij zochten dan jongeren. Op radio gevonden waar men naar op zoek was?( N=130, meerdere antwoorden mogelijk) 100% 80% 60% 40% 20% w eet niet meer niets over brand/situatie gehoord w el w at informatie maar had meer w illen horen info gehoord 0% jaar jaar 60 jaar e.o. totaal De mensen die meer informatie hadden willen horen geven aan dat ze naar gedetailleerdere informatie op zoek waren over waar het was, wat er aan de hand was, of er schadelijke stoffen vrij kwamen en wanneer het gevaar geweken was. 3.3 Informatie op de TV Ook bij degenen die op de televisie naar informatie hebben gezocht is Omroep Brabant favoriet. Bijna de helft (46%) van de mensen die op de televisie keken voor informatie over de sirenes heeft ook op teletekst gekeken. Waar gezocht op TV ( N=157, meerdere antwoorden mogelijk) TV Brabant / Omroep Brabant 83% Net 1, 2, 3 10% Lokale TV zender / StadsTV 6% Weet niet meer 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 12

22 De mensen die ook op teletekst naar informatie hebben gezocht, hebben vaker de gewenste informatie gevonden dan mensen die niet op teletekst hebben gekeken. Hier stond om 9.50 uur de nodige informatie over de brand en ook over het gebied waar men geadviseerd werd binnen te blijven. Op zich is het opvallend dat om uur het bericht verspreid werd dat iedereen weer veilig naar buiten kon terwijl om weer het eerste bericht stond. Hierdoor kunnen inwoners dus al redelijk snel vernomen hebben dat het sein veilig weer gegeven was en naar buiten gegaan zijn. Op de vraag wanneer men naar buiten is gegaan wordt verderop nog teruggekomen. Hoe het één en ander rond de berichtgeving van Omroep Brabant is gelopen wordt meegenomen in de procesevaluatie. Bij de televisie zien we niet van die grote verschillen tussen mensen van verschillende leeftijden als het gaat om het aandeel dat aangeeft de informatie wel/niet te hebben gevonden. Op televisie en teletekst gevonden waar men naar op zoek was? ( N=157) totaal niet op teletekst gekeken op teletekst gekeken info gehoord wel wat informatie maar had MEER w illen w eten niets over de brand / situatie gehoord w eet niet meer 0% 20% 40% 60% 80% 100% De informatie via Teletekst (bron omroep Brabant) Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 13

23 Evenals bij de radio geven de mensen die meer informatie hadden willen hebben aan dat zij meer gedetailleerde informatie en het sein veilig hadden willen horen. 3.4 Bellen en internet Een beperkt aantal mensen is gaan bellen. (1) Familie, (2) vrienden en bekenden en (3) politie worden in gelijke mate genoemd (6 à 7 keer). Gemeente en brandweer worden ieder door 1 respondent genoemd. Internet werd slechts door enkele respondenten genoemd. Te weinig om verder analyses uit te voeren. 3.5 Hoe laat wist men van de brand Om 10 uur waren twee van de vijf mensen die direct na het horen van de sirene de algemene instructies hebben gevolgd op de hoogte dat er een grote brand gaande was en dat er mogelijk gevaarlijke stoffen vrijkwamen. Om 11 uur was dit drie van de vijf en om 12 uur vier van de vijf. De mensen die na het horen van de sirenes niet de algemene instructies hebben opgevolgd, waren relatief wat later op de hoogte. Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 14

24 Hoe laat wist men dat er een grote brand gaande was en dat er mogelijk gevaarlijke stoffen vrij kwamen? (cumulatief percentage, N=294) 100% 80% doorgaan w aarmee bezig volgens alg. instructies 60% 40% 20% 0% voor 09:30 uur 09:30-10:00 uur 10:00-10:30 uur 10:30-11:00 uur 11:00-11:30 uur 11:30-12:00 uur 12:00-14:00 uur na 14:00 uur weet niet Degenen die op teletekst hebben gekeken lijken relatief sneller op de hoogte geweest dan de anderen. 3.6 Tevredenheid met de informatie 60% van de inwoners die ten tijde van de brand in de drie gebieden rond de sirenes was, vindt dat men niet goed is geïnformeerd over hetgeen er gaande was. Mensen die volgens de instructies hebben gehandeld zijn iets positiever gestemd, maar ook van deze mensen vindt de helft dat zij niet goed geïnformeerd zijn. Mensen die de sirene niet hebben gehoord, ondanks dat zij zich binnen de 600m straal van de sirenes bevonden, zijn het minst vaak tevreden. Oordeel over de mate waarin men een is met de stelling dat men de zondagochtend van de brand goed is geïnformeerd (cumulatief percentage, N=294) 100% 80% 60% w eet niet helemaal mee oneens mee oneens 40% 20% eens noch oneens mee eens helemaal mee eens 0% sirene niet gehoord actie niet volgens instructie actie volgens instructie totaal Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 15

25

26 4 Handelen na de sirene In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het handelen na de sirene. Wanneer is men weer naar buiten gegaan? ; Zou men een volgende keer weer op deze wijze handelen? zijn vragen die aan de orde komen. 4.1 Weer naar buiten Aan de mensen die binnen waren of naar binnen zijn is gegaan, is gevraagd wanneer zij weer naar buiten zijn gegaan. Een klein aandeel geeft aan dat dit is nadat zij gehoord of gelezen hebben dat het weer veilig was. Ongeveer twee van de vijf mensen is voor 12 uur weer naar buiten gegaan, een vergelijkbaar aandeel na 12 uur. Rond 12 uur is het officiële sein sein veilig gegeven. Van de mensen die de ramen hebben gesloten heeft de meerderheid deze zondagochtend pas na 12 uur weer geopend. Indien van toepassing hoe laat heeft men de ramen weer geopend, c.q. is men op zondagochtend weer naar buiten gegaan (ramen N=178, weer naar buiten N=266) ramen open Nadat u gehoord / gelezen had dat het w eer veilig w as Voor 12:00 uur Na 12:00 uur naar buiten niet van toepassing, hele dag binnen gebleven Weet niet 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4.2 Een volgende keer Aan alle mensen die de sirene hebben gehoord is gevraagd of men een volgende keer dat de sirene gaat op een vergelijkbare zou reageren. Over het algemeen zegt men ja. Bij zowel degenen die gereageerd hebben volgens de algemene instructie als degenen die dat niet hebben gedaan is er een beperkte groep die zegt anders te reageren. Zou men een volgende keer op een zelfde wijze handelen? (N=294) 100% 80% 60% 40% w eet niet nee ja 20% 0% actie niet volgens instructie actie volgens instructie Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 17

27

28 5 De sirene en mogelijke nieuwe ontwikkelingen In dit hoofdstuk wordt ingegaan op hoe men over het algemeen kijkt naar de alarmering via de sirene en eventueel nieuwe mogelijkheden om inwoners in een bepaald gebied te alarmeren. 5.1 Overall oordeel afgaan sirene Een duidelijke meerderheid (86%) is het (geheel) eens met de stelling dat het een goed besluit is geweest om zondagochtend 15 april 2007 de sirenes te laten gaan. De mensen die volgens de instructies hebben gehandeld zijn het hier vaker mee eens dan mensen die niet volgens de instructies hebben gehandeld of niet in Helmond waren. Oordeel over de stelling Het was een goed besluit om de sirenes te laten gaan (N=401) 100% 80% 60% w eet niet helemaal mee oneens mee oneens 40% 20% eens noch oneens mee eens helemaal mee eens 0% sirene niet gehoord actie niet volgens instructie actie volgens instructie totaal 5.2 Wist wat ik moest doen Vier van de vijf mensen hebben het idee dat zij voor zondag 15 april 2007 redelijk goed geïnformeerd waren over wat te doen als de sirene gaat. Mensen die een actie ondernamen, niet volgens de algemene instructies, geven minder vaak aan dat zij goed waren voorbereid. Oordeel over de stelling Ik was voor die zondag van de brand goed geïnformeerd over wat te doen als de sirene gaat (N=401) 100% 80% 60% w eet niet helemaal mee oneens mee oneens 40% 20% eens noch oneens mee eens helemaal mee eens 0% sirene niet gehoord actie niet volgens instructie actie volgens instructie totaal 5.3 Alarmering via SMS Driekwart van de inwoners zegt dat als men via de SMS een bericht zou krijgen dat zij in verband met een grote brand naar binnen moeten gaan, dit ook te doen. 14% zou zelf een inschatting maken van Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 19

29 de situatie. Ongeveer één op de tien mensen zegt niet over een mobiele telefoon te beschikken. Opgemerkt dient te worden dat cellbroadcast (zie kader) technisch op dit moment nog niet mogelijk te zijn. Een andere vorm waarbij de mobiele telefoon wordt ingezet is SMS-alert. Ook deze techniek kan de sirenes op niet vervangen (zie kader). Men moet zich actief aanmelden voor de berichtgeving. Cell broadcast is een techniek om tekstberichten door middel van radiosignalen naar mobiele telefoons te sturen binnen een bepaald geografisch gebied. De techniek werkt hetzelfde als bij de tekstberichten die verschijnen op de display van de autoradio. Om een cell broadcast bericht te versturen zijn geen mobiele nummers nodig. Om cell broadcast berichten te ontvangen, moet de mobiele telefoon ingesteld zijn op het juiste kanaal, moet men zich in het betreffende gebied bevinden en moet de telefoon aan staan. SMS-alert is een techniek waarbij een ieder die zich er voor aanmeldt een SMS-je krijgt als daartoe een reden is. Het is nu een dienst van de politie waarbij een ieder die zich heeft aangemeld op de hoogte wordt gesteld van incidenten in uw woonomgeving. Dit betekent dat als men zich voor SMS-Alert aanmeldt SMS-berichten van de politie ontvangt als er zich een incident voordoet. Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld een inbreker die op de vlucht is of een kinderlokker die actief is of een kind dat vermist wordt. Ook hier moet de mobiel aanstaan. Tijdens een crisissituatie zou deze techniek bruikbaar zijn, maar dan zouden mensen die zich ten tijde van de crisis aanmelden via een website (bijv. op de hoogte kunnen worden gehouden. Het activeren van een dergelijk systeem duurt enige tijd en men moet zich actief en van te voren voor aanmelden. Hoe ouder men is hoe vaker men zegt direct de alarminstructies op te volgen. Tot 45 jaar antwoordt niemand dat zij geen mobiele telefoon hebben, terwijl 14% van de 75-plussers aangeeft geen mobiele telefoon te hebben. Hoe zou men reageren als men via de SMS een bericht zou krijgen dat u in verband met een grote brand naar binnen moeten gaan (N=401) 100% 80% niet van toepassing, ik heb geen mobiele telefoon zelf een inschatting maken van situatie en dan besluite eerst afmaken w aar u mee bezig bent direct de alarminstructie opvolgen 60% 40% 20% 0% sirene niet gehoord actie niet volgens instructie actie volgens instructie totaal 5.4 Sirene vaker De bewuste zondag is de sirene eenmaal afgegaan. Vier van de tien inwoners zeggen dat als tijdens de brand de sirene vaker dan één keer was gegaan, dit hun gedrag zou hebben beïnvloed. Mensen die niet hebben gehandeld volgens de algemene instructies geven dit iets vaker aan, maar vooral de categorie mensen die het niet weten, is bij deze groep groter. Als tijdens de brand de sirene vaker dan eenmaal zou zijn afgegaan zou dit het gedrag hebben beïnvloed (N=294) Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 20

30 100% 80% 60% w eet niet nee ja 40% 20% 0% actie niet volgens instructie actie volgens instructie totaal Aan de mensen die aangaven anders te zullen reageren als de sirene vaker was afgegaan is gevraagd hoe men dan zouden reageren. Uit de reacties blijkt dat men de situatie dan serieuzer had genomen en daar ook naar zou hebben gehandeld. Slechts enkele mensen geven aan dat ze dan banger zouden zijn geweest of zich meer zorgen zouden hebben gemaakt. Wat men anders zou gedaan hebben als de sirenes vaker waren afgegaan (N=124, meerdere antwoorden mogelijk) (meer en langer) informatie zoeken 46 instructies opvolgen 38 (langer) binnen blijven/ramen deuren langer dicht laten 32 alarm meer serieus nemen alerter/sneller reageren bellen (o.a. gemeente/politie) 10 nog meer zorgen maken/bang zijn Alarmering met behulp van geluidswagen Van de voorgestelde wijzigingen lijkt een geluidswagen de meeste mensen naar binnen te krijgen. Opnieuw zien we dat de groep die nu niet heeft gehandeld volgens de algemene instructies het minst vaak zegt dat ze direct de alarminstructies zullen opvolgen. Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 21

31 Hoe zou men reageren als men via een geluidswagen te horen zou krijgen dat men in verband met een grote brand nar binnen moet (N=401) 100% 80% w eet niet / geen antw oord 60% zelf een inschatting maken van situatie en dan besluite eerst afmaken w aar u mee bezig bent direct de alarminstructie opvolgen 40% 20% 0% sirene niet gehoord actie niet volgens instructie actie volgens instructie totaal 5.6 Overige opmerkingen Tot slot is aan de respondenten gevraagd of er nog andere op- of aanmerkingen zijn die men naar aanleiding van de gebeurtenissen op 15 april j.l. kwijt wil. Van deze mogelijkheid maken 140 respondenten gebruik. Er wordt het vaakst een opmerking gemaakt over de sirene zelf, zoals sirene moet harder, vaker of langer, sirene was te laat enzovoort. Hier volgen enkele typerende opmerkingen omtrent de sirene: Ik vond de sirene waardeloos. Het was er slecht hoorbaar en zachter dan op maandag. De sirene ging af en niemand reageerde erop. Ik zag gewoon nog verkeer op straat en er waren gewoon nog mensen buiten. Mensen die van buiten Helmond komen wisten van niets. De sirene moet af blijven gaan zodat de mensen denken: Wat is er aan de hand? Ik had al veel eerder de rook opgemerkt en daarna ging de sirene pas af. Naar mijn idee veel te laat. Na de sirenes worden de meeste opmerkingen gemaakt over de informatieverstrekking die door de ogen van de inwoners gebrekkig was. Ook miste men informatie over sein veilig. Veel onduidelijkheid, want de sirene ging af en ik zette de radio aan en daar hoorde ik nog gewoon een programma. Later werd er op de radio vertelt dat het om een brand ging. Daarna was het niet duidelijk of het gevaarlijk was of niet. Er werden verschillende dingen vertelt. Eerst wel gevaarlijk, daarna niet gevaarlijk en daarna alleen gevaarlijk voor de ogen. Heel onduidelijk. Ook worden er een aantal opmerkingen over het systeem en andere systemen gemaakt. Daarbij wordt de inzet van de geluidswagen het vaakst genoemd. Vervolgens maken nog 14 mensen opmerkingen over de reactie van de burgemeester en hetgeen er in de krant is geschreven over de reactie van inwoners. Overige opmerkingen (N=140) thema opmerking aantal subtotaal sirene sirene vaker/langer 32 sirene harder 30 sirene was te laat, rook en stank waren er eerder 16 raar sirene niet overal te horen 2 ander geluid dan op de maandag 2 sirene maar in 1 wijk reden niet te reageren 1 83 informatie gebrek informatie, meer informatie 37 informatie wanneer sein veilig gegeven wordt 8 gebied te globaal omschreven 2 47 Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 22

32 systeem geluidswagen 17 moet beter geregeld worden 4 helderheid over alarmsysteem 3 geen prettig idee dat ik sirene niet hoorde 2 informatie via SMS 1 oude mensen niet goed geïnformeerd 1 28 reacties reactie burgemeester overdreven 12 eens met reactie burgemeester 1 reactie krant op reactie burgers waardeloos 1 14 overig te laat op de hoogte 1 wat moet je doen als je niet in de buurt van je huis bent 1 afsluiten industriegebied 1 andere manier informatie verstrekking 1 4 Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 23

33

34 Bijlage: vragenlijst Goedenmorgen/middag/avond, u spreekt met. van bureau Mediad. In opdracht van de gemeente Helmond zijn we bezig met een onderzoek naar de wijze waarop de inwoners van Helmond gereageerd hebben op de sirenes die zondagochtend 15 april zijn afgegaan omdat op het industrieterrein een grote brand was. Enquête afnemen bij van degenen die thuis zijn het eerst jarig is en 15 jaar of ouder is en bereid is mee te werken.. 1. Bent u bereid om aan dit onderzoek mee te werken? a. ja door naar vraag 4 b. nu, niet wel op een ander tijdstip afspraak maken c. nee 2. Waarom wilt u niet meewerken? (open vraag) a. Heb geen alarm gehoord einde vragenlijst b. Was niet in Helmond tijdens brand c. Geen tijd d. Geen zin e. Onderwerp interesseert mij niet f. Spreekt de taal niet g. Anders, namelijk.. 3. Mag ik u toch een vraag stellen: Toen op zondag 15 april 2007 de sirene afging heeft u toen de algemene instructies op gevolgd of bent u doorgegaan met waar u mee bezig was? De algemene instructies luiden ga naar binnen, sluit deuren en ramen en zet de radio of tv aan einde vragenlijst a. Heb geen alarm gehoord b. Was niet thuis c. Algemene instructies opgevolgd d. Ben doorgegaan waar ik mee bezig was e. Weet niet meer f. Wil niet zeggen 4. Zondagochtend 15 april (zondag een week geleden) is om ongeveer kwart voor tien de sirene afgegaan. Waar was u toen? a. In huis door naar vraag 6 b. In de tuin of op het balkon door naar vraag 6 c. niet thuis, maar wel in Helmond d. niet in Helmond einde vragenlijst 5. Was u in: a. Helmond West b. Helmond Noord c. Binnenstad d. Warande e. Of in een andere wijk van Helmond Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 25

35 6. Heeft u de sirene horen gaan? a. Ja b. Nee c. Weet niet meer door naar vraag {sirene horen gaan (vraag 6 = a)} Hoe lang ging voor uw gevoel de sirene af? (in minuten) minuten a. Weet niet meer 8. {sirene horen gaan (vraag 6 = a)} Ging de sirene voor uw gevoel lang genoeg? a. Ja b. Nee c. Weet niet meer 9. {sirene horen gaan (vraag 6 = a)} Ging de sirene voor uw gevoel vaak genoeg? a. Ja b. Nee c. Weet niet meer 10. {sirene niet horen gaan (vraag 6 = b) & was in een van de vier wijken (vraag 5 ongelijk aan e) } Waarom denkt u dat u de sirene niet hebt gehoord? Had u bijvoorbeeld de muziek hard aan staan, sliep u nog, heeft u hem gewoon niet gehoord of is er een andere reden? door naar vraag 33 a. Harde muziek/geluid tv/hard ander geluid b. Zat op een bijeenkomst met veel mensen (zoals kerk of sportvereniging) c. Sliep nog d. Heb hem gewoon niet gehoord e. huis is goed geluid geïsoleerd f. Andere reden namelijk 11. {sirene horen gaan (vraag 6 = a)} Wat was het eerste dat u dacht toen de sirene ging? (open vraag, meerdere antwoorden mogelijk) a. Ik moet naar binnen b. Ik moet de tv/radio aan zetten c. Er gebeurt iets ergs/een ramp d. Storing aan de sirenes? e. Is het maandag? f. Wat is dat? g. Wat moet ik doen? h. Waar is de rampenkaart/gemeentegids met informatie over rampen i. Anders namelijk. Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 26

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL DORDRECHT Inhoud In hoeverre zijn de bewoners op de hoogte van de voorlichting van de gemeente Dordrecht? Wat weten ze van de veiligheidsrisico

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2015. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2015. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2015 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie NL-ALERT CONTROLEBERICHT 7 DECEMBER 2015 Wat is het NL-Alert controlebericht? Maandag 7 december rond

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie

NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: april 2014 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie NL-ALERT ALGEMEEN Wat is NL-Alert? NL-Alert is een alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon.

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL ALBLASSERDAM Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Weten bewoners van Alblasserdam wat ze moeten doen als de sirene op een ongebruikelijk

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 11 november 2016

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 11 november 2016 Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 11 november 2016 NL-ALERT CONTROLEBERICHT 5 DECEMBER 2016 Wat is het NL-Alert controlebericht? Op maandag 5 december zendt de overheid rond 12:00 uur een NL-Alert

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Oktober 2012 Factsheet NL-Alert Vragen en antwoorden NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Wat is NL-Alert? NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon.

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2014. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2014. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: oktober 2014 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie NL-ALERT ALGEMEEN Wat is NL-Alert? NL-Alert is het alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het sirenenetwerk

Veelgestelde vragen over het sirenenetwerk Veelgestelde vragen over het sirenenetwerk SIRENE 1. Wat moet ik doen als de sirene gaat? Volg dan het basisscenario: Ga naar binnen Sluit ramen en deuren Luister naar Omroep Gelderland op 103,5 FM (via

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden. NL-Alert: Direct informatie bij een noodsituatie

Factsheet Vragen en antwoorden. NL-Alert: Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 6 november 2012 NL-Alert: Direct informatie bij een noodsituatie NL-Alert Wat is NL-Alert? NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Eerste landelijke NL-Alert controlebericht 4 februari 2013

Factsheet Vragen en antwoorden. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Eerste landelijke NL-Alert controlebericht 4 februari 2013 Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 24 januari 2013 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Eerste landelijke NL-Alert controlebericht 4 februari 2013 KERNINFORMATIE Maandag 4 februari rond

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Samenvatting Van de Leidenaren heeft 52% in 2003 bij de verkiezingen van de Provinciale en 48% bij het burgemeestersreferendum. Hoger opgeleiden, 50-plussers en respondenten

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 9 juni 2017

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 9 juni 2017 Factsheet Vragen en antwoorden Versie: 9 juni 2017 NL-ALERT CONTROLEBERICHT 3 JULI 2017 Wat is het NL-Alert controlebericht? Maandag 3 juli zendt de overheid om 12:00 uur een NL-Alert controlebericht uit.

Nadere informatie

Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief

Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief Ruim 950 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld, respons 53 procent. Figuur 1: Aandeel stemmers Ja Nee Weet niet, wil niet zeggen Het aandeel stemmers is

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Factsheet NL-Alert Vragen en antwoorden september 2013 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Zuiver voor reactief gebruik CONTROLEBERICHT 4 NOVEMBER Wat houdt het controlebericht van NL-Alert

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1.1 Opzet tabellenboek Dit tabellenboek geeft een uitgebreid overzicht van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2004. Het algemene rapport,

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie Hoofdstuk 31. Discriminatie Samenvatting Er zijn verschillende mogelijke vormen van discriminatie. Voor zes soorten is gekeken in hoeverre de Leidenaren vinden dat mensen op grond hiervan in hun eigen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek 2013b

Kijk- en luisteronderzoek 2013b Kijk- en luisteronderzoek 2013b eindrapport januari 2014 OWP research Wethouder van Caldenborghlaan 76-6226 BV - Maastricht - www.owp.nl Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding onderzoek 6 1.2

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: april 2015. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie

Factsheet Vragen en antwoorden Versie: april 2015. NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie Factsheet Vragen en antwoorden Versie: april 2015 NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie NL-ALERT CONTROLEBERICHT 1 JUNI Wat is het NL-Alert controlebericht? Maandag 1 juni rond 12.00 uur zendt

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond In januari 2012 is de nieuwe gemeentelijke website de lucht ingegaan. Maanden van voorbereiding en tests gingen daaraan vooraf. Daarbij is bij de projectgroep

Nadere informatie

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam In opdracht van: Bestuursdienst, directie Communicatie, afdeling Media en concerncomm. Projectnummer: 13200 Robert Selten José van Boven Willem Bosveld Bezoekadres:

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

het nieuwe hondenbeleid

het nieuwe hondenbeleid Stadjers over het nieuwe hondenbeleid Stadjers over het nieuwe hondenbeleid Mayan van Teerns Age Stinissen M.m.v. Marcel Daalman Onderzoek en Statistiek Groningen November 2011 Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem

Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem . Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem. . Titel: Kunststofafval 2010, de mening van de bevolking over

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Ansicht voor aandacht

Ansicht voor aandacht Ansicht voor aandacht Bereiken van inwoners van krachtwijken met informatie over omgaan met geld Mayan van Teerns Onderzoek en Statistiek Groningen juni 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. De bekendheid

Nadere informatie

Modelconvenant calamiteitenzender

Modelconvenant calamiteitenzender Modelconvenant calamiteitenzender Opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van provincies, veiligheidsregio s en regionale omroepen. Versie 1.0 d.d. 1 januari

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/175

Rapport. Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/175 Rapport Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/175 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat ambtenaren van het regionale politiekorps Limburg-Noord: - niet hebben gereageerd op een melding van verzoekers

Nadere informatie

Achtergrond en aanleiding. Opzet en uitvoering van het onderzoek

Achtergrond en aanleiding. Opzet en uitvoering van het onderzoek Achtergrond en aanleiding Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden bewaakt een goede waterkwaliteit van water in sloten, plassen, singels en meren, het zogenaamd oppervlaktewater. Bestrijdingsmiddelen

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen FACTSHEET Thema: Veiligheid, Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen Publicatiedatum: oktober 2010 Bron: Bureau O+S Toelichting Ingevoegd rapport geeft goed weer hoe Amsterdammers

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 29. Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 29. Meeuwenoverlast Hoofdstuk 29. Meeuwenover Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren ondervindt over van meeuwen bij hen in de buurt, waarbij drie op de tien aangeeft veel over te ondervinden. De over bestaat met name

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Bomen in Helmond 2008

Bomen in Helmond 2008 Bomen in Helmond 2008 Mening van de burger over het bomenbeleid in Helmond . Bomen in Helmond 2008 Mening van de burger over het bomenbeleid in Helmond. . Titel: Bomen in Helmond 2008, Mening van de burger

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast Samenvatting Evenals in eerdere jaren geeft bijna de helft van de Leidenaren aan overlast te ondervinden van meeuwen bij hen in de buurt. In de binnenstad

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen en Management summary Amsterdam, 19 december 2007 Ronald Steenhoek en Stefan Klomp 1.1 Inleiding Dit jaar is door de Europese Commissie

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Reg.nr.: I-SZ/2016/2119 / RIS 2016-446 (Bijlage) Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Herhaalmeting Kennis over de AOW-partnertoeslag

Herhaalmeting Kennis over de AOW-partnertoeslag Herhaalmeting Kennis over de AOW-partnertoeslag Een internetonderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Projectnummer: 21095 Datum: 28-5-

Nadere informatie