VERANDEREND ARBOBELEID IN DE BRANCHE ZIEKENHUIZEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERANDEREND ARBOBELEID IN DE BRANCHE ZIEKENHUIZEN"

Transcriptie

1 VERANDEREND ARBOBELEID IN DE BRANCHE ZIEKENHUIZEN Nieuwe ervaringen met arbodienstverlening en preventiemedewerkers Rapport 15 december 2005

2 Titel Veranderend arbobeleid in de branche ziekenhuizen Rapport Auteur(s) (a) Theo-Jan Heesen (TrajectPlus, Utrecht) m.m.v. (b) Willem Kerkkamp (Lange Land Ziekenhuis, Zoetermeer) (c) Cara van de Velde (Reinier de Graaf Groep, Delft) Datum 15 december 2005 (a) (b) (c) E: W: T: E: W: T: E: W: T:

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 WERKWIJZE 4 3 RESULTATEN 5 Samenstelling respondenten 5 Arbodienstverlening 5 Preventiemedewerker 7 4 DISCUSSIE 9 BIJLAGEN Achtergrondinformatie 11 Vragen en antwoorden 13 Veranderend arbobeleid binnen de branche ziekenhuizen Pagina 3 van 17

4 1 INLEIDING Inleiding Het arbobeleid binnen instellingen en organisaties is in beweging. Ook in de branche ziekenhuizen. Een belangrijke impuls voor organisaties om te veranderen zijn de recente veranderingen in het overheidsbeleid. Daarbij doelen we op de gewijzigde organisatie van deskundige bijstand zoals de wetswijziging is genoemd. Deze wijziging kent twee aspecten. Ten eerste de liberalisering van de arbodienstverlening. Organisaties zijn niet langer verplicht hun arbozorg in te kopen bij een externe arbodienst. Men mag die arbozorg ook zelf regelen. Er komen dus meer keuzemogelijkheden. Een tweede belangrijke verandering is de introductie van het begrip preventiemedewerker. Een nieuwe functionaris naast de andere functies die in de Arbowet zijn genoemd zoals de bedrijfshulpverlener. Doel Het afgelopen jaar hebben we een stroom aan publicaties, conferenties en scholingsaanbod kunnen zien over de preventiemedewerker. Met dit onderzoek willen we zicht krijgen op de manier hoe de branche reageert op de veranderingen in het arbobeleid van de overheid. We constateren dat veel instellingen actief zijn maar dat er ook veel vragen zijn, zowel bij staffunctionarissen, management als bij ondernemingsraden. We willen met dit onderzoek een bijdrage leveren aan de informatie-uitwisseling op dit vlak en op die manier een bijdrage leveren aan versterking van het arbobeleid binnen instellingen. 2 WERKWIJZE De werkwijze is een semi-wetenschappelijke. Door het uitzetten van een vragenlijst hebben we cijfermateriaal verzameld. Een aantal deelnemers is vervolgens nagebeld met het verzoek om een toelichting te geven op de antwoorden. Daarnaast zijn de bevindingen gepresenteerd op een discussiemiddag op 14 november met instellingen. De reacties op deze middag zijn meegenomen in dit rapport. Tot slot is ook een dosis eigen bevindingen verwerkt in het rapport. De vragenlijst is uitgezet als een online-enquête. De respondenten zijn per geattendeerd op de vragenlijst. Daarbij is de anonimiteit gewaarborgd. Het waren in hoofdzaak staffunctionarissen die zijn aangeschreven maar ook een substantieel aandeel (20%) betrof ondernemingsraden cq. leden. In totaal zijn circa 160 mensen aangeschreven. Tot slot is op portal melding gemaakt van deze enquête. Het is ook mogelijk dat respondenten collega s hebben geattendeerd op de vragenlijst. De onderzoeksvragen bestaan uit 4 categorieën: Feiten Organisatiemodellen Meningen Wensen en behoeftes Veranderend arbobeleid binnen de branche ziekenhuizen Pagina 4 van 17

5 3 RESULTATEN SAMENSTELLING RESPONDENTEN In totaal hebben 64 mensen gereageerd op de vragenlijst. Deze mensen werkten in hoofdzaak in ziekenhuizen. De omvang van de organisaties is dan ook over het algemeen groot, bijna twee-derde deel werkt in organisaties met meer dan 1000 medewerkers. Een klein deel werkt in revalidatie-, audiologische of integrale kankercentra. Daarnaast heeft ook nog een groep mensen (16) gereageerd die in andere branches werkt. Het merendeel van deze groep is werkzaam in de publieke sector. Bij de analyse van de cijfers blijkt dat deze groep de score niet wezenlijk beïnvloed of afwijkt in de antwoorden ten opzichte van de mensen in de branche ziekenhuizen. Gelet op de doelstelling van het onderzoek hebben de getallen in dit rapport betrekking op de respondenten die in de zorg werkzaam zijn. Dat wil zeggen dat de getallen betrekking hebben op 51 respondenten uit 46 instellingen. Als we kijken naar de samenstelling van de reacties uit dan zien we het volgende: Staffunctionaris: 63% Management: 10% OR/VGW-commissie: 23% Ergocoach, arbocontactpersoon e.d.: 4% ARBODIENSTVERLENING Feiten Bijna de helft van de instellingen heeft al een keuze gemaakt in de manier waarop ze om gaan met arbodienstverlening binnen de nieuwe context. De ondernemingsraad is in vrijwel alle organisaties actief betrokken bij het instellingsbeleid. De instellingen gaan uitermate pragmatisch te werk. Meer dan 75% kiest voor de inzet van eigen deskundigheid, voor zover aanwezig, aangevuld met de inkoop van externe diensten. Het gaat dan vaak om de bedrijfsarts of om specialistische kennis voor uitvoeren van metingen of de toetsing van de risico-inventarisatie en evaluatie. Een klein deel van de instellingen (16%) geeft aan dat de nieuwe wetgeving niet tot veranderingen heeft geleid. Hiervoor worden diverse redenen aangereikt: de looptijd van het contract met de arbodienst, geen prioriteit of dat men al over een interne arbodienst beschikt. De meeste instellingen zijn eigen risicodrager voor de eerste twee jaar loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid. Gelet op de grootte van de instellingen is dit ook een begrijpelijke keuze. Het zijn vooral de middelgrote en kleine organisaties (minder dan 1000 medewerkers) die geen eigen risicodrager zijn. Opmerkelijk is echter dat er ook grote organisaties zijn die hun arbeidsongeschiktheidscijfer wel afdekken met een risicoverzekering. Uit navraag blijkt dat deze instellingen nog een verzekering hebben uit een gewoonte vanuit het verleden. Veranderend arbobeleid binnen de branche ziekenhuizen Pagina 5 van 17

6 In het merendeel van de organisaties zijn de kosten voor arbozorg gelijk gebleven. Bij een klein deel is er sprake is van een vermindering of van een stijging van de kosten. De instellingen waar het budget lager is geworden, is dit vooral het gevolg van de bewuste keuze om de externe arbodienst minder (of niet meer) in te huren en meer dan voorheen gebruik te maken van de eigen arbodeskundigheid. Een besparing dus door minder het inkopen van externe dienstverlening. De paar instellingen die het budget verhoogd hebben geven verschillende redenen hiervoor op: inhaalslag, extra externe subsidiegelden of extra aandacht voor preventie. Organisatiemodellen Een veelgebruikt model over arbozorg is hieronder weergegeven. Dat model maakt onderscheid tussen enerzijds intern dan wel extern organiseren van de deskundigheid. Anderzijds maakt het onderscheidt naar waar de verantwoordelijkheid is neergelegd voor arbobeleid: bij het management of bij deskundigen. In dit model zijn de resultaten van de vragenlijst uitgezet. Regie bij management Zelfregie, uitvoering deels bij externe dienstverlener Zelfregie, uitvoering intern geïntegreerd vormgegeven Deskundigen extern Regie bij uitvoering volledig bij externe dienstverlener 20% 2% 53% 16% Regie volledig bij interne arbodienst Deskundigen intern Regie bij deskundigen Figuur 1: Organisatiemodellen arbozorg (Ontleend aan A+O-fonds gemeenten 2005) De percentages zijn afgerond. Een aantal respondenten geeft aan te hebben gekozen voor een combinatie van interne en externe deskundigen maar dat de verantwoordelijkheid in de lijn ligt (de bovenste kwadranten in figuur 1). Dit is zo n 10% van de respondenten. De belangrijkste overwegingen bij de vormgeving van het organisatiebeleid zijn, in afnemende prioriteit: Kwaliteit van de dienstverlening Kostenbesparing Span of control, sturingsmogelijkheden Men kan hier uit afleiden dat instellingen in groten getale van mening zijn dat men een goede, of betere kwaliteit, van arbodienstverlening kan realiseren door zelf de regie in handen te nemen cq te houden. Opvallend is ook de grote rol die is weggelegd voor het Veranderend arbobeleid binnen de branche ziekenhuizen Pagina 6 van 17

7 management. De trend van demedicaliseren en integraal management is goed doorgezet binnen de branche. Meningen en wensen Wat opvalt is de overall positieve waardering voor de keuzemogelijkheden die instellingen nu hebben gekregen voor de invulling van hun arbodienstverlening. Een groot deel van de instellingen is van mening dat de liberalisering van de arbodienstverlening zorgt voor een impuls in het arbobeleid. Ook ondernemingsraden zijn neutraal tot positief. Een groot deel van de ondernemingsraden heeft de veranderingen aangegrepen om haar beleid richting bestuurder en achterban aan op te hangen. Een iets kleiner deel van de OR-en heeft een neutraal standpunt ingenomen en was dit een extra punt van aandacht in de ongetwijfeld volle agenda s. Citaten uit de vragenlijsten: Met name het niet meer afhankelijk zijn van een arbodienst welke geen meerwaarde had werkt positief en kostenbesparend. Biedt meer mogelijkheden om via raamwerk de zelfredzaamheid te vergroten. Ik kan nog niet helemaal plaatsen wat er gaat gebeuren binnen onze instelling. Bij sterke OR functioneel. Bij zwakke OR funest. In principe verandert er weinig Het overgrote merendeel van de instellingen heeft behoefte aan uitwisseling van ervaringen met andere instellingen en aan feitelijke informatie. De behoefte aan implementatieondersteuning werd door enkele enkele instellingen genoemd. Hieruit kan men opmaken dat veel instellingen heel goed in staat zijn om hun eigen boontjes te doppen. PREVENTIEMEDEWERKER Feiten Ongeveer de helft van de instellingen heeft (een) preventiemedewerker(s) aangesteld. De overige instellingen zijn bezig met beleidsontwikkeling. De OR is actief betrokken bij de beleidsontwikkeling op dit vlak. Slechts een klein deel van de instellingen heeft nog geen enkel initiatief ontwikkeld op dit vlak. En wat doet de preventiemedewerker? En wanneer wordt bijstand door andere deskundigen ingeschakeld? Hoeveel preventiemedewerkers zijn er nodig? Op dit soort vragen is bij circa een derde deel van de instellingen daar duidelijkheid over. Voor de overige instellingen zijn dat nog (deels) onbeantwoorde vragen. Houvast hierbij zou de risico-inventarisatie en evaluatie moeten zijn. Deze dient als basis voor het vaststellen van de omvang en het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker. Het blijkt dat een grote meerderheid over een actuele en door de Arbodienst gevalideerde RI&E-rapportage beschikt. Iets meer dan de helft van de instellingen heeft hiervoor het branche-ri&e instrument gebruikt. Maar voor veel instellingen (27%) levert de rapportage geen duidelijk antwoord op over de Veranderend arbobeleid binnen de branche ziekenhuizen Pagina 7 van 17

8 preventiemedewerker. Ze vinden in dit document onvoldoende basis voor het vereiste deskundigheidsniveau of voor het vaststellen van de taken. De antwoorden over de opleiding van preventiemedewerkers zijn heel divers. Navraag bij de instellingen leert dat in alle gevallen (wel versus geen opleiding, intern versus extern opleiden) de keuze goed gemotiveerd is. De instellingen die aangeven geen opleiding te hebben, beschikkend meestal al over goed opgeleide mensen. Waar men voor externe opleidingen kiest, is vaak een goede afweging gemaakt op wat voor een kennisgebied dit nodig is en wie daarvoor in aanmerking komt. De Leidraad Preventiemedewerker, zoals die onlangs is ontwikkeld (zie literatuurlijst) en een handreiking wil bieden bij het vaststellen van het opleidingsniveau, lijkt voor grote organisaties niet nodig te zijn De samenwerking tussen preventiemedewerkers en OR is in veel instellingen nog onderwerp van overleg. Organisatiemodellen Wie is preventiemedewerker? In ruim 40% van de instellingen is een staffunctionaris (arbocoördinator) de preventiemedewerker. Bijna alle instellingen beschikken over zo n functionaris. Maar dat is niet altijd de gekozen oplossing. Een aantal instellingen kiest er voor om medewerker dicht bij de werkvloer te benoemen. Denk hierbij aan de ergocoach, agressiecoach, arbocontactpersoon e.d. Tot slot kiest een derde deel van de instellingen voor een combinatie van deze opties. De motivatie voor keuze van de preventiemedewerker is zeer divers. Een deel van de organisaties gaat daarbij grondig te werk. Op basis van een analyse van de aanwezige deskundigheid en infrastructuur worden preventietaken expliciet benoemd en toebedeeld aan medewerkers. Bij een ander deel van de organisaties voert pragmatisme de boventoon en is de arbocoördinator of een tilinstructeur tot preventiemedewerker benoemd. Het aantal preventiemedewerkers varieert dan ook van 1 tot 15 en alles wat daar tussen in zit. Het feit dat de preventiemedewerker ontslagbescherming geniet is voor een aantal instellingen een reden om terughoudend daarin te zijn. Andere instellingen geven aan dat dit geen enkele belemmering is. Meningen en behoefte De invoering van de preventiemedewerker wordt door veel instellingen gezien als oude wijn in nieuwe zakken dan wel als een formalisatie van bestaande praktijken. Een groot deel van de instellingen heeft dan ook een neutraal standpunt ten opzichte van dit onderwerp. Citaten uit de vragenlijsten: Er veranderd in wezen niet veel. Wacht de ontwikkeling en resultaten af. Het is in ons geval slechts het uitvoeren van een wettelijk aspect voor een situatie die al geborgd was. Het gaat niet over de preventiemedewerker, maar over de invulling van preventietaken. Al het gedoe over de term preventiemedewerker, leidt af van hetgeen het werkelijk om gaat. Veranderend arbobeleid binnen de branche ziekenhuizen Pagina 8 van 17

9 Op zich zelf zijn deze reacties begrijpelijk. Anderzijds is het opmerkelijk gelet op het grote aantal vragen en onzekerheden die de preventiemedewerker oproepen in de branche. De behoefte bij instellingen zijn vooral gelegen in het verkrijgen van feitelijke informatie en het uitwisselen van informatie. 4 DISCUSSIE Hoe divers de antwoorden ook zijn, in grote lijnen komt toch een eenduidig beeld naar voren. De branche ziekenhuizen weet namelijk heel goed wat er veranderd is, hoe men daar mee om moet gaan en wat men wil bereiken. Over het algemeen is er grote tevredenheid dat men nu, met de steun van de Arbowet in de rug, de regie in arbodienstverlening zelf in hand kan nemen. Kwaliteitsverbetering van de arbodienstverlening is daarbij de belangrijkste motivator. Voor een aantal instellingen zijn de wetswijzigingen alleen maar een wettelijke borging van een al ingeslagen weg, andere instellingen hebben de wijzigingen aangegrepen om nu zelf actief aan de slag te gaan. Ten aanzien van de preventiemedewerker is het zelfde beeld. Het ziet er naar uit dat de hype van cursussen over de preventiemedewerker op deze branche geen vat heeft gekregen. Men neemt de introductie en opleiding van de preventiemedewerker zelf in de hand. En ondernemingsraden? Die tonen de zelfde mate van tevredenheid als de staffunctionarissen. De OR-en zijn actief betrokken bij deze nieuwe veranderingen. Een aandachtspunt vormt de, in de wet genoemde, relatie tussen de preventiemedewerker en de ondernemingsraad. Die relatie moet in veel instellingen nog uitkristalliseren. Los daarvan is er de behoefte bij instellingen aan het delen van informatie en kennis, aan het uitwisselen van ervaringen. De bevindingen worden aan de hand van de volgende stellingen samengevat. Arbodienstverlening Maatwerkregeling komt tegemoet aan behoefte en praktijk binnen ziekenhuizen. Instellingen zijn in staat om zelf de regie te nemen bij arbozorg. Bij de middelgrote en kleine organisaties zijn soms (gebrek aan) geld en capaciteit een barrière in het vormgeven van het arbobeleid naar eigen inzicht. Er wordt weinig samengewerkt tussen instellingen onderling in het organiseren van arbodienstverlening. In een aantal gevallen zijn (grote) instellingen zich nog onvoldoende bewust van de besparingsmogelijkheden die het niet-verzekeren voor loondoorbetaling bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kan opleveren. Bij instellingen die voor de maatwerkoptie kiezen vormt de onafhankelijke toetsing van de RI&E een punt van aandacht Preventiemedewerker De introductie van het begrip preventiemedewerker wordt hoofdzakelijk als oude wijn in nieuwe zakken gezien. Veranderend arbobeleid binnen de branche ziekenhuizen Pagina 9 van 17

10 Het begrip preventiemedewerker wordt intern gebruiken als hefboom om het arbobeleid op een hoger plan te brengen. De formatieomvang voor preventiemedewerkers is niet in een vuistregel te vatten. Dit is sterk afhankelijk van de aanwezige arbo-infrastructuur binnen de instelling. De ontslagbescherming van preventiemedewerkers is geen belemmering voor het bepalen van het aantal benodigde preventiemedewekers. Men is goed in staat om zelf de opleiding van preventiemedewerkers te organiseren. De door STECR en BOA ontwikkelde Leidraad Preventiemedewerker levert voor grote instellingen en organisaties geen toegevoegde waarde. RI&E-instrumenten geven wel is waar voldoende basis voor het vaststellen van preventietaken maar de vragen over preventiemedewerkers zijn niet adequaat. Veranderend arbobeleid binnen de branche ziekenhuizen Pagina 10 van 17

11 BIJLAGE: ACHTERGRONDINFORMATIE 1- Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid en de daarmee samenhangende bepalingen. KST82823, ISSN , s-gravenhage: Sdu Uitgevers, 2004 Eerste Kamer, vergaderjaar , , A Ten downloaden via De samenvatting van dit document is hieronder weergegeven. Maatwerk (bij overeenstemming In CAO of per onderneming met OR of PVT) Vangnet (in alle andere gevallen) Bijstand bij voorrang intern door eigen werknemers op grond van EU-richtlijn Algemene preventietaken Toets en advies RI&E Preventiemedewerker(s) of werkgever zelf (15-), deskundigheid afgeleid uit RI&E Onder verantwoordelijkheid van Gecertificeerde arbodienst, één van de vier gecertificeerde indien mogelijk intern deskundigen, indien mogelijk intern 25-: bij gebruik branche- instrument, lichte toet 10-: bij gebruik branche-instrument, geen toets Voorrangsregel EU niet van toepassing Verzuimbegeleiding Ten minste contract met bedrijfsarts Gecertificeerde arbodienst PAGO Bedrijfsarts Gecertificeerde arbodienst Aanstellingskeuring Bedrijfsarts Gecertificeerde arbodienst Spreekuur Bedrijfsarts en ingeschakelde deskundige bij RI&E Ten minste contract gecertificeerde arbodienst Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en Bescherming Artikel 13 Arbowet 1.De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van deze wet bijstaan door een of meer deskundige werknemers. 2.Voorzover de mogelijkheden onvoldoende zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren, wordt de bijstand verleend door een combinatie van deskundige werknemers en andere deskundige personen. 3. Indien er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren, wordt de bijstand verleend door andere deskundige personen. 4.De werknemers en de andere deskundige personen beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen. Veranderend arbobeleid binnen de branche ziekenhuizen Pagina 11 van 17

12 5.De werkgever stelt de werknemers in de gelegenheid de bijstand zelfstandig en onafhankelijk te verlenen. De werknemers worden uit hoofde van een juiste taakuitoefening niet benadeeld in hun positie in het bedrijf of de inrichting. Artikel 21, vierde zin, van de Wet op de ondernemingsraden is van overeenkomstige toepassing. 6.De deskundige personen verlenen hun bijstand met behoud van hun zelfstandigheid en van hun onafhankelijkheid ten opzichte van de werkgever. 7. Het verlenen van bijstand omvat in ieder geval: a. het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie als bedoeld in artikel 5; b. het adviseren aan onderscheidenlijk nauw samenwerken met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, of, bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers, inzake de genomen en de te nemen maatregelen, gericht op een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid; c. de uitvoering van de maatregelen, bedoeld in onderdeel b, dan wel de medewerking daaraan. 8. Een afschrift van een advies als bedoeld in het zevende lid, onderdeel b, wordt aan de werkgever gezonden. 9. In de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5, worden de maatregelen beschreven die nodig zijn om te voldoen aan het vierde en tiende lid. 10. In afwijking van het eerste tot en met het derde lid, kan de werkgever die een natuurlijke persoon is met niet meer dan 15 werknemers, de taken in het kader van de bijstand zelf verrichten, indien hij beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting om deze taken naar behoren te vervullen. 2- STECR Leidraad: Taken en deskundigheid van de Preventiemedewerker, BOA- STECR, Hoofddorp, november Arbodienstverlening onder eigen regie Nieuwe wetgeving bij inkoop van arbo-, verzuim- en reïntegratiedienstverlening. Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingenfonds Gemeenten, Den Haag, maart Veranderend arbobeleid binnen de branche ziekenhuizen Pagina 12 van 17

13 BIJLAGE: VRAGEN EN ANTWOORDEN Gelet op de doelstelling van het onderzoek hebben de getallen in dit rapport betrekking op de respondenten die in de zorg werkzaam zijn. Daarnaast heeft ook nog een groep mensen (16) gereageerd die in andere branches werkt. Het merendeel van deze groep is werkzaam in de publieke sector. Bij de analyse van de cijfers blijkt dat deze groep de score niet wezenlijk beïnvloed of afwijkt in de antwoorden ten opzichte van de mensen in de branche ziekenhuizen. VRAAG Aantal antwoord A Aantal antwoord B Aantal antwoord C Aantal antwoord D 1. Functie Staffunctionaris (arbocoördinator, P&O-functionaris) Management Lid-OR/ VGWMcommissie N= 62,7% 9,8% 23,5% 3,9% Aard van de instelling [Andere] 2. Aard van de instelling Ziekenhuis Revalidatiecentrum Andere N= 80% 6% 14% 0% Grootte van de instelling minder medewerkers medewerkers N= 6% 2% 16% 76% Ergocoach of arbocontactpersoon e.d. 1000plus 4. Naam van de vestiging (*) 5. Vestigingsplaats (*) 6. Mogen we naar aanleiding van uw antwoord contact opnemen? 7. Wilt u het rapport ontvangen? 8. Vult u hier uw contactgegevens in voor het ontvangen van een rapport. [ adres:] 8. Vult u hier uw contactgegevens in voor het ontvangen van een rapport. [Telefoon nummer:] 8. Vult u hier uw contactgegevens in voor het ontvangen van een rapport. [Naam:] 9. Vult u hier uw contactgegevens in indien wij contact met u mogen opnemen. [Telefoon nummer:] 9. Vult u hier uw contactgegevens in indien wij contact met u mogen opnemen. [ adres:] 9. Vult u hier uw contactgegevens in indien wij contact met u mogen opnemen. [Naam:] 10. Wat is uw algemene mening over de nieuwe mogelijkheden van arbodienstverlening? - Comment 10. Wat is uw algemene mening over de nieuwe mogelijkheden van arbodienstverlening? Negatief, want... Neutraal, want... Positief, want... N= 2% 33% 65% Uw instelling heeft ten aanzien van veranderingen rond arbodienstverlening (geen gedwongen aansluiting bij Arbodienst)... Nog geen initiatief genomen, omdat... (ga verder naar vraag 12) Is bezig met beleidsontwikkeling en kiezen waarschijnlijk voor: (ga verder naar vraag 13) N= 16% 31% 53% Nog geen initiatief genomen, omdat... [Andere] 12. Nog geen initiatief genomen, omdat... We onbekend hier mee zijn. 6 Geen prioriteit te geven aan deze veranderingen. Heeft een keuze gemaakt, en heeft gekozen voor: (ga verder naar vraag 14) Andere Veranderend arbobeleid binnen de branche ziekenhuizen Pagina 13 van 17

14 VRAAG Aantal antwoord A Aantal antwoord B Aantal antwoord C Aantal antwoord D N= 13% 13% 75% Is bezig met beleidsontwikkeling en kiezen waarschijnlijk voor: Alle deskundigheid intern organiseren. Deels intern en deels extern inkopen. N= 13% 81% 6% Heeft een keuze gemaakt en heeft gekozen voor: Alle deskundigheid intern organiseren. Deels intern en deels extern inkopen. N= 15% 81% 4% Is uw instelling eigen risicodrager voor de eerste 2 jaar loondoorbetaling en WAO C is dat van plan? Nee Weet niet Ja N= 22% 22% 57% De kosten die uw instelling budgetteert voor arbobeleid (preventie, verzuimmanagement, reïntegratie) is dit jaar... Is/ wordt verlaagd ten opzichte van vorige jaren Van gelijk niveau als vorige jaren N= 22% 57% 22% Binnen uw instelling is ten aanzien van (een nieuwe organisatie van de) arbodienstverlening de OR niet betrokken de OR betrokken, maar de OR toont geen interesse N= 4% 2% 94% Arbodienstverlening kan op verschillende manieren worden georganiseerd binnen de organisatie. Welk model past het beste bij de wijze waarop uw instelling dit heeft gedaan (C wil doen)? Deskundigheid intern, arboverantwoordelijkheid in de lijn C bij management (maatwerkregeling). Deskundigheid intern, arboverantwoordelijkheid bij deskundigen (maatwerkregeling) Alle ondersteuning extern inkopen. Alle ondersteuning extern inkopen. Is/ wordt verhoogd ten opzichte van vorige jaren de OR actief betrokken Deskundigheid extern, arboverant- extern, arboverant- Deskundigheid woordelijkheid in de woordelijkheid bij lijn C bij management deskundigen (vangnetregeling). (vangnetregeling). N= 53% 16% 20% 2% Arbodienstverlening kan op verschillende manieren worden georganiseerd binnen de organisatie. Welk model past het beste bij de wijze waarop uw instelling dit heeft gedaan (C wil doen)? [Andere] 5 10% N= 51 19A. Wat zijn de belangrijkste argumenten om voor dit model te kiezen voor u persoonlijk, wat is uw mening ["Span of control"/sturingsmogelijkheden-problemen] 21 41% N= 51 19A. Wat zijn de belangrijkste argumenten om 6 12% N= 51 voor dit model te kiezen voor u persoonlijk, wat is uw mening [Andere] 19A. Wat zijn de belangrijkste argumenten om 23 45% N= 51 voor dit model te kiezen voor u persoonlijk, wat is uw mening [Kosten besparen] 19A. Wat zijn de belangrijkste argumenten om 39 76% N= 51 voor dit model te kiezen voor u persoonlijk, wat is uw mening [Kwaliteit] 19B. Wat zijn de belangrijkste argumenten om voor dit model te kiezen; wat is de keuze van de organisatie (voor zover daar in gekozen is): ["Span of control"/sturingsmogelijkhedenproblemen] 19B. Wat zijn de belangrijkste argumenten om voor dit model te kiezen; wat is de keuze van de organisatie (voor zover daar in gekozen is): [Andere] 19B. Wat zijn de belangrijkste argumenten om voor dit model te kiezen; wat is de keuze van de organisatie (voor zover daar in gekozen is): [Kwaliteit] 21 41% N= % N= % N= 51 19B. Wat zijn de belangrijkste argumenten om 31 61% N= 51 Veranderend arbobeleid binnen de branche ziekenhuizen Pagina 14 van 17

15 VRAAG Aantal antwoord A Aantal antwoord B Aantal antwoord C Aantal antwoord D voor dit model te kiezen; wat is de keuze van de organisatie (voor zover daar in gekozen is): [Kosten besparen] 20. Ik vind dat de introductie van de nieuwe regelgeving rond de arbodienstverlening niet tot veranderingen leidt in de organisatie van de arbodienstverlening zorgt voor een formalisatie van bestaande praktijken zorgt voor een impuls in het arbobeleid binnen onze instelling N= 29% 22% 49% 0% Hoe kijkt de OR aan tegen de nieuwe mogelijkheden rond de arbodienstverlening? (onverschillig) Heeft verder geen gevolgen voor de OR of medezeggenschapsrelatie (neutraal) Is een extra punt van aandacht voor de OR (positief) Wordt door de OR als een extra impuls ervaren om haar beleid richting bestuurder en achterban aan 'op te hangen' N= 2% 53% 45% 0% Ten aanzien van de nieuwe mogelijkheden van arbodienstverlening heb ik behoefte aan: [Implementatieondersteuning] 22. Ten aanzien van de nieuwe mogelijkheden van arbodienstverlening heb ik behoefte aan: [Andere] 22. Ten aanzien van de nieuwe mogelijkheden van arbodienstverlening heb ik behoefte aan: [Feiten en informatie] 7 54% N= % N= % N= Ten aanzien van de nieuwe mogelijkheden van arbodienstverlening heb ik behoefte aan: [Uitwisselen van ervaringen met andere organisaties] 34 92% N= De preventiemedewerker kan op verschillende manieren worden ingebed in de organisatie. Welk model past het beste bij de wijze waarop uw instelling dit heeft gedaan (C wil doen)? Preventiemedewerker is een staffunctionaris die belast is met de arbeidsomstandigheden. Preventiemedewerkers zijn aandachtsfunctionarissen (zoals ergocoach, agressiecoach, arbocontactpersoon e.d.). De functie preventiemedewerker ligt in de lijn (bijv. leidinggevende belast met de RI&E en opstellen PvA). N= 41% 24% 4% 31% De preventiemedewerker kan op verschillende 16 manieren worden ingebed in de organisatie. Welk model past het beste bij de wijze waarop uw instelling dit heeft gedaan (C wil doen)? - Comment 24. Over de preventiemedewerker. Uw instelling heeft nog geen initiatief ontwikkeld t.a.v. preventiemedewerkers, omdat... (ga verder naar vraag 24)... is bezig met beleidsontwikkeling.... heeft preventiemedewerkers benoemd, namelijk: (ga verder naar vraag 25) N= 12% 45% 43% 0% Uw instelling heeft nog geen initiatief ontwikkeld t.a.v. preventiemedewerkers, omdat... [Andere] 25. Uw instelling heeft nog geen initiatief ontwikkeld t.a.v. preventiemedewerkers, omdat U hebt preventiemedewerkers benoemd, namelijk... [het volgende aantal medewerkers:] 27. Uw instelling... Heeft geen arbocoördinator C stafmedewerker belast met arbotaken Heeft een arbocoördinator C een stafmedewerker belast met arbotaken. (ga verder naar vraag 27A) N= 6% 94% 0% 0% Combinatie van de drie bovenstaande manieren Veranderend arbobeleid binnen de branche ziekenhuizen Pagina 15 van 17

16 VRAAG Aantal antwoord A Aantal antwoord B Aantal antwoord C Aantal antwoord D 27 A. Hiervoor is het volgende aantal FTE beschikbaar: 28. De RI&E is tot stand gekomen m.b.v. een branche-instrument zoals de ZorgRIE Nee Weet niet Ja N= 35% 8% 57% 0% Is deze RI&E gevalideerd door een Arbodienst? Nee Weet niet Ja N= 16% 6% 78% 0% Is deze RI&E nog actueel? Nee Weet niet Ja N= 24% 4% 73% 0% Geef uw RI&E voldoende inzicht in het benodigde deskundigheidsniveau van de functie "preventiemedewerker"? Nee Weet niet Ja N= 27% 29% 43% 0% Geef uw RI&E voldoende inzicht in de benodigde omvang van de functie "preventiemedewerker"? Nee Weet niet Ja N= 39% 24% 37% 0% Is binnen uw organisatie al bekend op welke manier de taken van preventiemedewerker(s) zullen worden ingevuld? Nee Weet nog niet hoe Is in ontwikkeling Ja N= 4% 4% 61% 31% Is gewaarborgd dat de preventiemedewerker zelfstandig en onafhankelijk kan werken? Nee Weet nog niet hoe Is in ontwikkeling Ja N= 6% 0% 59% 35% Heeft u zicht op welke taken door preventiemedewerkers kunnen worden uitgevoerd en wanneer bijstand moet worden verleend door andere (externe) deskundige personen? Nee Weet nog niet hoe Is in ontwikkeling Ja N= 4% 6% 37% 53% Heeft uw instelling de preventiemedewerkers opgeleid C zijn daar plannen voor? Nee, geen opleiding Ja, een externe opleiding Ja, een interne opleiding N= 35% 22% 12% 31% Heeft uw instelling de preventiemedewerkers opgeleid C zijn daar plannen voor? [Andere] 37. De OR is binnen uw instelling ten aanzien van de preventiemedewerker Niet betrokken Andere Betrokken, maar Actief betrokken Neutraal, want... toont weinig interesse N= 10% 10% 78% 2% Is de samenwerking tussen (functie) preventiemedewerker(s) en de OR binnen uw organisatie al geregeld? Nee Weet nog niet hoe Is in ontwikkeling Ja N= 6% 8% 50% 36% Hoe kijkt de OR aan tegen de introductie van de preventiemedewerker? (onverschillig) Heeft verder geen gevolgen voor de OR of medezeggenschapsrelatie (neutraal) Is een extra punt van aandacht voor de OR (positief) Wordt door de OR als een extra impuls ervaren om haar beleid richting bestuurder en achterban aan 'op te hangen' N= 10% 53% 35% 2% Neen Veranderend arbobeleid binnen de branche ziekenhuizen Pagina 16 van 17

17 VRAAG Aantal antwoord A Aantal antwoord B Aantal antwoord C Aantal antwoord D 40. Ik vind de introductie van de preventiemedewerker... oude wijn in nieuwe zakken zorgt voor een formalisatie van bestaande praktijken zorgt voor een impuls in het arbobeleid binnen onze instelling N= 30% 40% 30% 0% Wat is uw algemene mening over de preventiemedewerker? Negatief, want... Neutraal, want... Positief, want... Neen N= 4% 57% 37% 2% Wat is uw algemene mening over de preventiemedewerker? - Comment 42. Ten aanzien van de preventiemedewerker heb ik behoefte aan: [Feiten en informatie] 42. Ten aanzien van de preventiemedewerker heb ik behoefte aan: [Andere] 42. Ten aanzien van de preventiemedewerker heb ik behoefte aan: [ImplemenImplementatieondersteuning 42. Ten aanzien van de preventiemedewerker heb ik behoefte aan: [Uitwisselen van ervaringen met andere organisaties] 42. Ten aanzien van de preventiemedewerker heb ik behoefte aan: [Opleidingsondersteuning van preventiemedewerkers] 45 N= % N= % N= % N= % N= % N= 51 Veranderend arbobeleid binnen de branche ziekenhuizen Pagina 17 van 17

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Maatwerkregeling bij overeenstemming in CAO of per onder-neming met OR of PVT. Algemene preventie- Preventiemedewerker(s), of werkgever zelf (15- );

Maatwerkregeling bij overeenstemming in CAO of per onder-neming met OR of PVT. Algemene preventie- Preventiemedewerker(s), of werkgever zelf (15- ); Arbodiensten gered? Het kabinet stelt voor om werkgevers meer vrijheid te geven bij de inrichting van hun arbozorg. Conform de Europese richtlijn moeten werkgevers voorrang geven aan interne arbozorg.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet Nieuwe Arbowet Waarom is er een Arbowet? Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om daarvoor te zorgen

Nadere informatie

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Uitleg over wijzigingen in de Arbowet Checklist maatwerkregeling Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Eindredactie

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden pagina 1 van 5 Published on Werk & Veiligheid - Kennisplatform over preventie, RI&E en sociale veiligheid (http://www.werkenveiligheid.nl) Home > De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

Ondernemers en arbodienstverlening

Ondernemers en arbodienstverlening PRAKTIJKWIJZER VAN Vereniging VNO-NCW Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Telefoon 070 349 03 49 Fax 070 349 03 00 Ledennummer 070 349 03 66 (telefonische vraagbaak voor leden) E-mail informatie@vno-ncw.nl

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Toelichting: Wijzigingen in de Arbowet die sinds 1 juli 2017 gelden zijn rood gemarkeerd Delen van de Arbowet die sinds 1 juli 2017 niet

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Deze vragenlijst gaat over de ervaringen die u als ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft met de externe arbodienst van uw bedrijf.

Nadere informatie

Stafdirectoraat Personeelszaken. Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005

Stafdirectoraat Personeelszaken. Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005 Arbogroep az M Stafdirectoraat Personeelszaken Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005 Auteurs: T. Leijten, directeur Personeelszaken/ H. Luyten, Arbomanager Datum:

Nadere informatie

Liberalisering arbodienstverlening. Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005

Liberalisering arbodienstverlening. Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005 Liberalisering arbodienstverlening Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005 De Arbowet wordt per 1 juli 2005 op een aantal onderdelen ingrijpend gewijzigd. Het betreft drie onderwerpen: de liberalisering

Nadere informatie

De Arbeidsomstandighedenwet 1998 wordt als volgt gewijzigd:

De Arbeidsomstandighedenwet 1998 wordt als volgt gewijzigd: 1 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid en de daarmee samenhangende bepalingen Allen, die

Nadere informatie

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING Arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 hebben branches en bedrijven meer keuze hoe zij zich laten ondersteunen bij ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongevallen. Er zijn alternatieven voor het vaste

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Preventiemedewerker NIBHV

Preventiemedewerker NIBHV Tijd Lesonderwerp 08.45-09.00 Introductie en veiligheidsinstructie 09.00-09.45 Arbo-wetgeving en de relatie met de 09.45-10.15 Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie (RIE) en het plan van aanpak 10.15-10.30

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER Deze bijlage is voor personen die de veiligheidscursus - PREVENTIEMEDEWERKER (willen gaan) volgen. PREVENTIE Preventie = Voorkomen dat een ongeval of calamiteit gebeurt door

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Inleiding Op 1 juli 2017 heeft de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening

Nadere informatie

HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN IN DE CONTRACTCATERING

HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN IN DE CONTRACTCATERING C O N T R A C T C A T E R I N G C O N T R A C T C A T E R I N G HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN IN DE CONTRACTCATERING C O N T R A C T C A T E R I N G HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES

DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES HANDREIKING VOOR DE INVOERING VAN PREVENTIETAKEN VOOR DE ALLEDAAGSE ZORG VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID NAAR AANLEIDING VAN DE WIJZIGING ARBOWET

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Inleiding Op 1 juli 2017 ondergaat de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening verder verbeteren

Nadere informatie

Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet

Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet 2017 29-06-2017 1. Algemeen 1.1 Waarom wordt de Arbeidsomstandighedenwet aangepast? Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 375 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening,

Nadere informatie

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen Met ingang van 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit gewijzigd. Zie hierover: https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/arbo/nieuwe-arbowet-per-1-juli-2017

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet

Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet 2017 09-05-2017 1. Algemeen 1.1 Waarom wordt de Arbeidsomstandighedenwet aangepast? Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Arbodienstverlening: waar zit de winst?

Arbodienstverlening: waar zit de winst? Arbodienstverlening: waar zit de winst? Door Carolina Verspuij, FNV Formaat, op vr, 14/02/2014-17:09, Werk en Veiligheid, Kerckebosch Achtergrondartikel Elke werkgever is volgens de arbowetgeving verplicht

Nadere informatie

Wijziging arbeidsomstandighedenwet. mr. Karen Maessen mr. drs. Manouk Milbou

Wijziging arbeidsomstandighedenwet. mr. Karen Maessen mr. drs. Manouk Milbou Wijziging arbeidsomstandighedenwet mr. Karen Maessen mr. drs. Manouk Milbou Inhoud Even opfrissen OR en arbo Doel wetsvoorstel Wijzigingen Tips Even opfrissen Arbeidsomstandighedenbeleid: Plicht werkgever

Nadere informatie

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE RI&E MOET WETEN De RI&E hoe zit het ook alweer? Een ondernemer loopt risico s, dat weet u als geen ander. Een Risico-Inventarisatie

Nadere informatie

BEDRIJVEN OVER WETSWIJZIGING ARBODIENSTVERLENING EERSTE METING. - eindrapport - drs. H. Dekker dr. C. van Rij

BEDRIJVEN OVER WETSWIJZIGING ARBODIENSTVERLENING EERSTE METING. - eindrapport - drs. H. Dekker dr. C. van Rij BEDRIJVEN OVER WETSWIJZIGING ARBODIENSTVERLENING EERSTE METING - eindrapport - drs. H. Dekker dr. C. van Rij Amsterdam, maart 2006 Regioplan publicatienr. 1339 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017 De nieuwe Arbowet Urmond, 16 november 2017 Wijziging Arbowet Ingangsdatum: 1 juli 2017 Doelstelling: Versterking positie preventiemedewerker Versterking/verduidelijking positie en rol van de bedrijfsarts

Nadere informatie

Whitepaper: Checklist Nieuwe Arbowet: weet wat u moet regelen!

Whitepaper: Checklist Nieuwe Arbowet: weet wat u moet regelen! 1 Checklist Nieuwe Arbowet: Weet wat u moet regelen! De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Dat lijkt nog ver weg, maar er verandert veel, dus moet u tijdig aan de slag. Met deze handige

Nadere informatie

Inhoud en opzet Preventie-medewerker

Inhoud en opzet Preventie-medewerker Inhoud en opzet Preventie-medewerker Apply opleidingen Claushof 8 4532 BB TERNEUZEN Tel.: +31 115-683444 info@applygroep.nl pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Taken preventiemedewerker vanuit de wettelijke

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur. 10 november 2017

Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur. 10 november 2017 Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur 10 november 2017 Nieuwe wetgeving per 1 juli 2017 Het omvat een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met: de versterking

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Aanvulling op de publicatie Arbodienstverlening onder eigen regie. De preventiemedewerker op maat van gemeenten

Aanvulling op de publicatie Arbodienstverlening onder eigen regie. De preventiemedewerker op maat van gemeenten Aanvulling op de publicatie Arbodienstverlening onder eigen regie De preventiemedewerker op maat van gemeenten Handreiking voor invoering van preventietaken voor de alledaagse zorg voor veiligheid en gezondheid

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E

Aan de slag met de RI&E Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN KOMEN DIE

Nadere informatie

Voor wat betreft de aanvullende deskundige advies kan gekozen worden voor:

Voor wat betreft de aanvullende deskundige advies kan gekozen worden voor: Document Nieuwe invulling arbodienstverlening & Per 1 juli 2017 wordt de nieuwe Arbowet van kracht. Uitgangspunt voor de aanpassingen is dat de arbodienstverlening door de deskundigen, de preventiemedewerker

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij Vernieuwde Arbowet De belangrijkste wijzigingen op een rij Op 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet definitief in werking. De regering wil medewerkers en werkgevers meer betrekken bij het arbobeleid,

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

De veiligheidskundige in Arbodienstverlening binnen een organisatie. Papendal, Rob van Houten

De veiligheidskundige in Arbodienstverlening binnen een organisatie. Papendal, Rob van Houten De veiligheidskundige in Arbodienstverlening binnen een organisatie Papendal, 30. 3.2017 Rob van Houten Rob van Houten Korte kennismaking Rob van Houten Korte kennismaking Geboeid door de factor arbeid

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening 1

Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening 1 Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening 1 Samen naar een gezond en fit werkend Nederland In Nederland vinden we het belangrijk dat werkende mensen gezond, fit en gemotiveerd zijn. Vitale

Nadere informatie

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Webinar Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Bent u al Arbowet-proof Arnoud van Hogen Manager procesregie Pauline Oberink Bedrijfsjurist Programma Wijzigingen Arbowet per

Nadere informatie

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit Bezoekadres Homaat 16 Westerbork, Drenthe 9431MK T 06 4633 5833 E elly.versteeg@me.com KvK 22038609 BTW NL8065.13.627.B.01

Nadere informatie

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG FCB, april 2009 Inhoud 1. Wat is een Arbocatalogus? 2. De Arbocatalogus en de Arbowet 3. De Arbocatalogus en de RI&E 4. Verantwoordelijkheden van de werkgever, de

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Aboma en Arboplaats. Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren. Inhoud

Aboma en Arboplaats. Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren. Inhoud Aboma en Arboplaats Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren Arboplaats Inhoud - Aboma en Arboplaats - Wijziging Arbowet - RI&E en PSA - Mijn RI&E: nieuw en branche RI&E - Belang Duurzame Inzetbaarheid

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Deze checklist geeft een handreiking voor het aangaan of het beoordelen van een overeenkomst deskundige bijstand aan de hand van

Nadere informatie

Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers

Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers Uitgevoerd door Linda Hoogervorst, student Hogeschool van

Nadere informatie

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Ziek zijn overkomt je, hoe je hiermee omgaat, is gedrag. Gedrag is grotendeels beïnvloedbaar. Er is altijd een keuzemoment om met klachten (beperkingen) te

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2017 31-05-2017 12-06-2017 3.21 Arbobeleid Personeel/Arbobeleid Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Organisatie 4 2.1 Preventiemedewerker

Nadere informatie

Bang voor de bedrijfsarts

Bang voor de bedrijfsarts Bang voor de bedrijfsarts Het onderzoek moest antwoord geven op de volgende vragen. Wat zijn de specifieke behoeften en vragen van allochtone werknemers ten aanzien van de arbo-infrastructuur? Komt de

Nadere informatie

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM NIEUWE ARBOWET 2017 Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM Platform OR Tweedaagse 29 september 2016 OPBOUW WORKSHOP Doel wijziging Basis Arbowet Wat wijzigt er? Spelersveld Rol OR Verwachtingen?? DOEL

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen:

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen: De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Er staan veel veranderingen op stapel die consequenties hebben voor het contract met de bedrijfsarts / arbodienst en de rol van de preventiemedewerker

Nadere informatie

Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september Ton Joosten Preventie adviseur Stigas

Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september Ton Joosten Preventie adviseur Stigas Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september 2017 Ton Joosten Preventie adviseur Stigas Wat is Stigas? Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren Onderdeel van Colland BPL SAZAS AVAZ

Nadere informatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ juni 2010 Inleiding Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk.

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Veelgestelde vragen wijzigingen Arbowet /05/2017 Versie 3.1

Veelgestelde vragen wijzigingen Arbowet /05/2017 Versie 3.1 Veelgestelde vragen wijzigingen Arbowet 2017 02/05/2017 Versie 3.1 1 Algemeen 1.1 Waarom is er een Arbowet? In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid,

Nadere informatie

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Bijlage Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Toelichting: door het vastleggen van het beleid ten aanzien van werkdruk kun je altijd actief of op verzoek helderheid geven over dit beleid aan je

Nadere informatie

Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Email: cie.szw@tweedekamer.nl Eindhoven, 22 maart 2016 Betreft:

Nadere informatie

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker. Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker. Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl Werkstress en de rol van de preventiemedewerker Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl 2 Risico s in het VO Voor wie? 1. Psycho-sociale arbeidsbelasting 2. Fysische arbeidsbelasting 3. Chemische belasting 4.

Nadere informatie

ARBODIENSTVERLENING DOE JE SAMEN. Eindrapport onderzoek externe arbodiensten in de Metalektro

ARBODIENSTVERLENING DOE JE SAMEN. Eindrapport onderzoek externe arbodiensten in de Metalektro ARBODIENSTVERLENING DOE JE SAMEN Eindrapport onderzoek externe arbodiensten in de Metalektro b ARBODIENSTVERLENING DOE JE SAMEN Eindrapport onderzoek externe arbodiensten in de Metalektro 9 april 2013

Nadere informatie

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Uitwerking van de resultaten, 6 nov. 2012 Pieter Diehl (Voorzitter BvAA en Management & Consultant bij Edux te Breda, pdiehl@edux.nl) Jos

Nadere informatie

Met Arbo West meer aanwezig

Met Arbo West meer aanwezig Productinformatie Met Arbo West meer aanwezig benut uw mogelijkheden Ons product We onderscheiden ons door vakmensen aan uw bedrijf te koppelen en niet een aansluitcontract. We willen het verlengstuk zijn

Nadere informatie

Factsheet administratieve lasten. Onderdeel van de Evaluatie Arbowet 2007/ Beleidsdoorlichting artikel 44 SZW-begroting

Factsheet administratieve lasten. Onderdeel van de Evaluatie Arbowet 2007/ Beleidsdoorlichting artikel 44 SZW-begroting Factsheet administratieve lasten Onderdeel van de Evaluatie Arbowet 2007/ Beleidsdoorlichting artikel 44 SZW-begroting Ministerie van SZW, Den Haag, 25 mei 2011 Arjan van Sluijs Ton Staphorst Servaas Toebosch

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Transvorm Actueel. Zorggebruik van zorgmedewerkers onder de loep & Nieuwe Arbowetgeving toegelicht. Welkom. Woensdag 19 oktober 2016

Transvorm Actueel. Zorggebruik van zorgmedewerkers onder de loep & Nieuwe Arbowetgeving toegelicht. Welkom. Woensdag 19 oktober 2016 Transvorm Actueel Zorggebruik van zorgmedewerkers onder de loep & Nieuwe Arbowetgeving toegelicht Welkom Woensdag 19 oktober 2016 www.transvorm.org Wetsvoorstel wijziging Arbeidsomstandighedenwet 19 oktober

Nadere informatie

Leidraad RIE-Toets. inclusief. Leidraad valideren RIE-instrument

Leidraad RIE-Toets. inclusief. Leidraad valideren RIE-instrument inclusief Leidraad valideren RIE-instrument Opgesteld door Projectgroep bestaande uit: HJJM (Huib) Arts, projectleider TAM (Guus) Hoorenman, P (Peter) Scheers, BA&O LAM (Leo) Elders, AAML (André) de Vries,

Nadere informatie