Ondernemers en arbodienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemers en arbodienstverlening"

Transcriptie

1 PRAKTIJKWIJZER VAN Vereniging VNO-NCW Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Telefoon Fax Ledennummer (telefonische vraagbaak voor leden) Internet Vereniging FME-CWM Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer Telefoon Fax Helpdesk Internet Werkgeversvereniging AWVN Postbus 568, 2003 RN Haarlem Telefoon (AWVN-werkgeverslijn) Fax Internet Ondernemers en arbodienstverlening De praktische gevolgen van nieuwe wetgeving

2 Ondernemers en arbodienstverlening De praktische gevolgen van nieuwe wetgeving

3 VNO-NCW vno-ncw is de grootste centrale ondernemingsorganisatie van Nederland. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van 180 brancheverenigingen met hun ruim aangesloten ondernemingen. De vijf bij vno-ncw aangesloten regionale werkgeversverenigingen en Jong Management vertegenwoordigen persoonlijke leden. vno-ncw representeert 90 procent van de werkgelegenheid in de marktsector. Inhoud Inleiding 5 1. Keuze voor maatwerkregeling of vangnetregeling 6 2. Maatwerkregeling 7 Vereniging FME-CWM De Vereniging fme-cwm is de bedrijfstakorganisatie voor de metaal-, kunststof-, elektronica- en elektrotechnische industrie en aanverwante sector. De aangesloten bedrijven hebben een gezamenlijke jaaromzet van 55 miljard euro (waarvan 33 miljard uit export) en bieden werk aan ruim personen. Bij fme-cwm zijn 160 brancheorganisaties gehuisvest. De Vereniging fme-cwm heeft regionale kantoren in Apeldoorn, Barendrecht, Haren (Gn), Tilburg en Uithoorn. Werkgeversvereniging AWVN awvn behartigt de belangen van en adviseert werkgevers in de marktsector op sociaal-economisch gebied. Namens 850 leden-ondernemingen en 65 bedrijfstakorganisaties is awvn betrokken bij de totstandkoming van 500 cao s in de industrie, commerciële dienstverlening, handel en not-for-profitsector. 3. Vangnetregeling 9 4. Verlichting voor kleine bedrijven in vangnetregeling Nieuw: de preventiemedewerker Vanaf wanneer gelden de nieuwe regels? 13 Bijlage 1: Deskundige bijstand bij arbo- en verzuimbeleid 15 Bijlage 2: Belangrijke adressen en websites 16 vno-ncw, fme-cwm, awvn Januari 2005 isbn: Foto cover: Hans Oostrum Hoewel bij de totstandkoming van deze brochure grote zorgvuldigheid is betracht, kunnen de samenstellers geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie in deze brochure. 2 3

4 Inleiding De wetgeving over arbodienstverlening verandert ingrijpend. Per 1 juli 2005 krijgen ondernemingen meer mogelijkheden om te kiezen op welke manier zij de deskundige hulp bij het arbo- en verzuimbeleid willen inrichten. In deze brochure worden de praktische gevolgen van de nieuwe wetgeving uiteengezet. De afgelopen jaren was elke werkgever verplicht aangesloten bij een (externe of interne) arbodienst voor bijstand bij een aantal wettelijk omschreven taken. Die taken moet de werkgever in het vervolg nog steeds blijven vervullen, maar in overleg met zijn werknemers mag hij zelf kiezen door wie hij zich laat bijstaan. Dat kan nog altijd door een arbodienst in te schakelen, maar ook door de hulp van andere bedrijven of individuele deskundigen in te roepen. Nieuw is verder dat preventieve taken op het gebied van arbeidsomstandigheden voortaan in principe in eigen huis moeten worden verricht. Elke werkgever moet een preventiemedewerker aanwijzen, die de uitvoering van preventietaken coȯ. rdineert. Algemeen uitgangspunt is dat de onderneming (dat wil zeggen de werkgever in samenwerking met de werknemers) verantwoordelijk is voor het arbo- en verzuimbeleid. Het is belangrijk werknemers daar goed bij te betrekken, waarbij ook hun eigen verantwoordelijkheid duidelijk moet worden benoemd. Verder is van belang dat arbo- en verzuimbeleid niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van het bredere gezondheidsbeleid in de onderneming [1]. In de nieuwe wetgeving over arbodienstverlening staat welke verplichtingen een werkgever op dit terrein heeft en welke keuzes hij mag maken in zijn onderneming. Belangrijk is dat een onderneming eerst zijn eigen beleid vaststelt en op basis daarvan doelstellingen formuleert. Vervolgens kan bezien worden welke deskundigheid intern en extern daarbij wordt ingeschakeld. De nieuwe wetgeving geeft de werkgever belangrijke nieuwe mogelijkheden om het arbo- en verzuimbeleid goed te laten aansluiten op het ondernemingsbeleid. Doe daarmee uw voordeel en zorg ervoor dat het voorkomen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid loont. [1] Zie ook Renderend gezondheidsbeleid, brochure VNO-NCW, op te vragen bij VNO-NCW-brochurelijn, telefoon:

5 1. Keuze voor maatwerkregeling of vangnetregeling 2. Maatwerkregeling [2] 6 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet moet de werkgever een arboen verzuimbeleid voeren. Hij moet zich bij de uitvoering van de volgende taken laten bijstaan door een of meer deskundigen: toetsing en advisering in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie verzuimbegeleiding arbeidsgezondheidskundig onderzoek (pago) houden van een arbeidsomstandighedenspreekuur aanstellingskeuring. Op deze punten verandert de wet dus niet. Nieuw is wel dat een werkgever kan kiezen of hij deze bijstand inricht volgens een maatwerkregeling of een vangnetregeling. Zowel in de maatwerkals in de vangnetregeling geldt dat preventie bij voorkeur intern geregeld moet worden. De maatwerkregeling houdt vervolgens in dat een werkgever de bijstand grotendeels naar eigen inzicht inricht. De vangnetregeling betekent dat de werkgever voor de bijstand een interne of externe arbodienst inschakelt. De beslissing over de vraag of van een maatwerk- of vangnetregeling gebruik wordt gemaakt, moet samen met de werknemers genomen worden. Uitzonderingen op verplichtingen maatwerk- én vangnetregeling Werkgevers die uitsluitend werken met vrijwilligers, onbetaalde stagiairs, uitzendkrachten of incidentele oproepkrachten hoeven geen bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen voor ziekteverzuimbegeleiding. Voor onbetaalde krachten, zoals vrijwilligers en stagiairs, wordt verzuimbegeleiding door een gecertificeerde arbodienst niet nodig geacht. Voor uitzendkrachten en incidentele oproepkrachten geldt dat zij onder de vangnet-ziektewet vallen, zodat voor hen de verzuimbegeleiding al wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (uwv). Werkgevers die uitsluitend vrijwilligers voor zich laten werken, zijn vrijgesteld van de verplichting om een arbodienst in te schakelen bij het toetsen van de risicoinventarisatie en -evaluatie. Deze vrijstelling geldt ook voor werkgevers met betaald personeel voor in totaal ten hoogste 40 uur per week. Uitgangspunt van demaatwerkregelingis:preventiezoveel mogelijk intern. In elk geval moet de werkgever een preventiemedewerker aanwijzen (zie hoofdstuk 5). Voor de bijstand bij de risicoinventarisatie en -evaluatie moet ofwel een bedrijfsarts, een veiligheidskundige, een arbeidshygiënist of een arbeidsen organisatiedeskundige (één van de vier zogenaamde gecertificeerde kerndeskundigen) worden ingeschakeld. Deze deskundige moet het hoogst mogelijke opleidingsniveau hebben. De deskundige moet beoordelen of er gelet op de specifieke omstandigheden van het bedrijf, andere disciplines moeten worden ingeschakeld. Let op: als het vereiste deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker (zie hoofdstuk 5) zodanig is dat hij een certificaat van één van de vier kerndisciplines moet hebben, dan moet hij ook de bijstand bij de risicoinventarisatie en -evaluatie op zich nemen. In dat geval is het niet toegestaan het toetsen van en adviseren over de risicoinventarisatie en -evaluatie aan een externe deskundige op te dragen. Verzuimbegeleiding; bedrijfsarts; positie werknemers ten opzichte van bedrijfsarts In de maatwerkregeling moet tenminste contractueel zijn vastgesteld welke bedrijfsarts door zowel de werkgever als de werknemer kan worden geraadpleegd bij ziekteverzuim [3]. Nieuw is dat deze bedrijfsarts niet bij een arbodienst werkzaam hoeft te zijn. Overigens betekent de verplichte contractuele beschikbaarheid van een bedrijfsarts uitdrukkelijk niet dat bij verzuim altijd een bedrijfsarts moet worden ingeschakeld. De inschakeling van deskundigen bij verzuim van werknemers zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld. Belangrijk is dat onnodige medicalisering moet worden voorkomen. Let op: de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter [4] blijven van kracht! Dit betekent dat de gecontracteerde bedrijfsarts door de werkgever in staat moet worden gesteld om te beoordelen of er sprake is van dreigend langdurig verzuim. De bedrijfsarts moet daarover adviseren, en hij moet, zolang het verzuim voortduurt, in staat gesteld worden om het verloop van de arbeidsongeschiktheid te volgen en zonodig nader te adviseren. Op grond van de Wet verbetering poortwachter zal bijna altijd ook arbeidskundige expertise moeten worden ingeschakeld. Een werknemer moet in geval van ziekteverzuim meewerken aan de naleving van redelijke controlevoorschriften van de werkgever. Daaronder valt het meewerken aan een beoordeling van het verzuim door de gecontracteerde bedrijfsarts. Als de werknemer in een individueel geval de gecon- [2] Artikel 14 Arbowet [3] In het Arbobesluit wordt geregeld dat voor medische taken een bedrijfsarts moet worden ingeschakeld. Het Arbobesluit wordt op dit punt waarschijnlijk in maart 2005 gewijzigd. [4] Zie brochure Weer aan het werk van vno-ncw, awvn en fme-cwm, op te vragen bij vno-ncwbrochurelijn, telefoon:

6 [5] Voor de bedrijfsarts geldt een samenwerkingsvoorschrift. Zo geldt bijvoorbeeld voor de aanstellingskeuring dat met name de samenwerking met de personen die bijstand verlenen bij de risicoinventarisatie en -evaluatie op zijn plaats is. [6] Een werkgever met 50 werknemers of meer is verplicht een ondernemingsraad in te stellen. [7] Een werkgever met minder dan 50 werknemers kan een personeelsvertegenwoordiging instellen. Hij is daartoe verplicht als er in der onderneming tussen de 10 en 50 werknemers werken en de meerderheid van de werknemers daarom verzoekt. [8] Vergelijkbaar met regelingen in de Arbeidstijdenwet, de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur. tracteerde arts niet vertrouwt, kan hij in het geval van de vangnetregeling (zie hoofdstuk 3) om een andere arts vragen bij de arbodienst. In de maatwerkregeling staat het de werkgever en werknemer vrij om een soortgelijke regeling te treffen. Bovendien bestaat de mogelijkheid van het vragen van een deskundigenoordeel aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (uwv). Arbeidsomstandighedenspreekuur Er hoeft in het kader van de maatwerkregeling niet letterlijk een arbeidsomstandighedenspreekuur te zijn. Wel moet er een mogelijkheid zijn voor individuele werknemers om de gecontracteerde bedrijfsarts te raadplegen. Periodiek arbeidsgezondheidskundig spreekuur en aanstellingskeuring Ook hier geldt dat de gecontracteerde bedrijfsarts moet worden ingeschakeld [5]. Samenwerkingsverplichting Voor alle personen die betrokken zijn bij de bevordering van goede arbeidsomstandigheden in het bedrijf geldt een samenwerkingsverplichting. Deze verplichting geldt voor de werkgever, de werknemers(vertegenwoordigers), de deskundige werknemers, de eventuele externe deskundigen en de (interne of externe) gecertificeerde deskundigen. Medezeggenschap Als een werkgever gebruik wil maken van de maatwerkregeling, moet hij daarover overeenstemming bereiken met de ondernemingsraad [6] of personeelsvertegenwoordiging [7], of er moet een bepaling in de cao zijn opgenomen [8]. De overeenstemming met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet schriftelijk worden vastgelegd. Let op: het overeenstemmingsrecht verschilt van het instemmingsrecht. Bij instemmingsrecht geldt dat bij het ontbreken van instemming de weg naar de rechter openstaat. De rechter kan zonodig vervangende toestemming verlenen. Bij overeenstemmingsrecht staat de weg naar de rechter niet open. Dat betekent dat de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging het eens moeten zijn met het voornemen om van de maatwerkregeling gebruik te maken. Zo niet, dan houdt het op. Het is ook mogelijk afspraken over de maatwerkregeling te maken in de cao. De afspraken kunnen ook worden gemaakt in een protocol bij een cao, maar maken daarmee wel deel uit van de cao. Rol Arbeidsinspectie Als een werkgever gebruik maakt van de maatwerkregeling, maar niet heeft laten bijstaan door één of meer gecertificeerde deskundigen, dan kan de Arbeidsinspectie een eis tot naleving stellen [9]. Dat kan ook als de bijstand niet doeltreffend wordt uitgevoerd, of de bijstand voor zover er daartoe wel voldoende mogelijkheden zijn, niet binnen het bedrijf is georganiseerd. Ook kan de Arbeidsinspectie een eis tot naleving stellen, als de gecertificeerde persoon of personen die de werkgever bijstaan niet zodanig in aantal zijn, gedurende voldoende tijd beschikbaar zijn en zodanig zijn georganiseerd dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen. Voor de vaststellingof aan deze eisen is voldaan neemt de Arbeidsinspectie de informatie hierover in de risicoinventarisatie en -evaluatie als uitgangspunt. Ook kan de Arbeidsinspectie een eis tot naleving stellen als onvoldoende wordt samengewerkt tussen de preventiemedewerker, de eventuele andere deskundige werknemers en andere deskundige personen die bijstand verlenen in de maatwerkregeling. Algemeen: bij een eis tot naleving stelt de Arbeidsinspectie een termijn waarbinnen aan de eis moet worden voldaan. Als de Arbeidsinspectie na afloop van deze termijn bij controle vaststelt dat niet voldaan is aan de eis, dan kan een boete worden opgelegd [10]. 3. Vangnetregeling [11] Als een onderneming geen gebruik maakt van de maatwerkregeling, is de werkgever verplicht om een contract af te sluiten met een arbodienst. Hij moet zich laten bijstaan door de arbodienst bij de taken, zoals genoemd in hoofdstuk 2. Let op: ook in de vangnetregeling geldt dat de preventietaken in beginsel intern moeten worden uitgevoerd. Uitgangspunt is dat een werkgever zich laat ondersteunen door een arbodienst die binnen het bedrijf is ingesteld, een interne arbodienst. Slechts als er onvoldoende mogelijkheden zijn om deskundige bijstand in het eigen bedrijf te organiseren, mag de werkgever een beroep doen op een externe arbodienst. Werkgever en werknemers moeten gezamenlijk gemotiveerd de vraag beantwoorden waarom interne arbodienstverlening in hun situatie niet tot de mogelijkheden behoort [12]. Hier is geen nadere regelgeving over vastgesteld. Bij de beslissing over de (on)mogelijkheid om een interne arbodienst in te stellen is van belang dat de eisen die worden gesteld aan een interne arbo- [9] Artikel 27 lid 5 Arbowet [10] Artikel 33 Arbowet [11] Artikel 14a Arbowet [12] De organisatie van de deskundige bijstand geldt als een regeling over arbeidsomstandigheden waarop het instemmingsrecht van toepassing is van art. 27 wor. 8 9

7 dienst, zijn versoepeld. Voor een interne arbodienst is het voortaan voldoende dat ten minste één gecertificeerde deskundige in de dienst werkzaam is. Met de andere drie gecertificeerde deskundigen moeten dan samenwerkingsverbanden worden afgesproken. Voor alle duidelijkheid: in de maatwerkregeling is toetsing van de risicoinventarisatie en -evaluatie door een arbodienst niet aan de orde. 5. Nieuw: de preventiemedewerker [17] Samenwerkingsverplichting Voor alle personen die betrokken zijn bij de bevordering van goede arbeidsomstandigheden in de onderneming geldt een samenwerkingsverplichting. Deze verplichting geldt voor de werkgever, de werknemers(vertegenwoordigers), de deskundige werknemers, de eventuele externe deskundigen en de (interne of externe) gecertificeerde deskundigen. Rol Arbeidsinspectie Slechts als er onvoldoende mogelijkheden intern zijn, mag de werkgever een externe arbodienst inschakelen voor de preventieve taken. De Arbeidsinspectie beoordeelt mede aan de hand van de informatie uit de risicoinventarisatie en -evaluatie of de werkgever tot de juiste keuze is gekomen met betrekking tot de inschakeling van een externe arbodienst. Als dat volgens de Arbeidsinspectie niet het geval is, kan zij een eis tot naleving (van artikel 14a lid 2) stellen [13]. Ook kan de Arbeidsinspectie een eis tot naleving stellen als onvoldoende wordt samengewerkt tussen de deskundige werknemers en andere deskundige personen en de arbodienst. Algemeen: bij een eis tot naleving stelt de Arbeidsinspectie een termijn waarbinnen aan de eis moet worden voldaan. Als de Arbeidsinspectie na afloop van deze termijn bij controle vaststelt dat niet voldaan is aan de eis, kan een boete worden opgelegd [14]. Een werkgever met meer dan 15 werknemers moet op grond van de nieuwe wetgeving binnen de onderneming ten minste één preventiemedewerker aanwijzen. Deze preventiemedewerker moet de werkgever bijstaan bij uitvoering van preventietaken uit de Arbowet. Het gaat om de direct voor de hand liggende preventietaken in de dagelijkse bedrijfsvoering, waarvoor vrijwel altijd werknemers met voldoende deskundigheid kunnen worden aangewezen. De preventiemedewerker moet in ieder geval bij de volgende drie taken worden ingeschakeld: het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie. Het is niet nodig dat de preventiemedewerker de risicoinventarisatie en -evaluatie zelf verricht en opstelt. Hij moet wel een belangrijke rol vervullen bij de totstandkoming ervan en bij het daarbij behorende plan van aanpak; nauwe samenwerking met en advisering aan de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende werknemers over de genomen en nog te nemen arbeidsbeschermende maatregelen in het bedrijf. Het gaat hier om algemene adviezen; het meewerken aan de uitvoering van arbeidsbeschermende maatregelen of het geheel zelf uitvoeren van die maatregelen. 4. Verlichting voor kleine bedrijven in vangnetregeling Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mag de werkgever voor deze taken een beroep doen op een externe persoon. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om werkzaamheden die slechts incidenteel plaatsvinden of bij het doorvoeren van wijzigingen in de technische organisatie. [13] Artikel 27 lid 5 Arbowet [14] Artikel 33 Arbowet [15] Geregeld in Arbeidsomstandighedenbesluit en -regeling. [16] Geregeld in certificeringseisen arbodiensten. Bedrijven met tien werknemers of minder zijn op grond van de nieuwe wetgeving niet langer verplicht om de risicoinventarisatie en -evaluatie te laten toetsen door een gecertificeerde deskundige of arbodienst, als zij gebruik maken van een zogenaamd branche rie-instrument. Dat is een risicoinventarisatie en -evaluatie die op brancheniveau is overeengekomen door sociale partners [15]. Voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een branche rie-instrument kunnen arbodiensten een soepeler procedure bij de toetsing toepassen (in beginsel geen bedrijfsbezoek, minder brede deskundige inzet) [16]. Een werkgever met 15 werknemers of minder mag desgewenst de taken van de preventiemedewerker zelf uitvoeren. Deskundigheidsniveau Per onderneming moet worden vastgesteld over welke deskundigheid een preventiemedewerker moet beschikken (zorg-op-maat-beginsel). Er zijn dus uitdrukkelijk geen algemene opleidings- of ervaringseisen gesteld aan de preventiemedewerker. De preventiemedewerker zal in de praktijk voor de meeste ondernemingen ook niets nieuws inhouden. In veel ondernemingen is immers al een persoon werkzaam die onder de nieuwe wet aan- [17] Artikel 13 Arbowet 10 11

8 [18] Artikel 27 lid 5 Arbowet gewezen kan worden als preventiemedewerker. Denk bijvoorbeeld aan arbocoȯ. rdinatoren, veiligheidsmedewerkers, tilinstructeurs of medewerkers van de afdeling personeelszaken die taken hebben op het terrein van arbeidsomstandigheden. De deskundigheid van een preventiemedewerker in een bepaald bedrijf moet worden vastgesteld in de risicoinventarisatie en -evaluatie. Dit kan betekenen dat een risicoinventarisatie en -evaluatie van een bedrijf moet worden aangevuld. Dit kan gebeuren bij de jaarlijkse bespreking van het plan van aanpak en de daarop volgende periodieke bijstelling van de risicoinventarisatie en -evaluatie. Deze bijstelling moet uiterlijk op 1 juli 2006 zijn uitgevoerd. Het kan zijn dat in de risicoinventarisatie en -evaluatie wordt vastgesteld dat volgens het zorg-op-maat-beginsel de preventiemedewerker een gecertificeerde deskundige moet zijn (bijvoorbeeld in grotere en risicovolle bedrijven). Als dat het geval is moet deze in de maatwerkregeling ook belast worden met het toetsen van en adviseren over de risicoinventarisatie en -evaluatie. In de vangnetregeling komt in dat geval het instellen van een eigen interne arbodienst dichterbij, omdat in de nieuwe wet een certificaat interne arbodienst ook kan worden verleend aan een samenwerkingsverband van één deskundige werknemer met drie externe deskundigen. Instemmingsrecht ondernemingsraad De aanwijzing van preventiemedewerkers is te beschouwen als een regeling omtrent arbeidsomstandigheden, waarover de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft (zie artikel 27 wor). Het gaat hierbij niet om de persoon, maar om de functie. Bovendien heeft een ondernemingsraad instemmingsrecht met de risicoinventarisatie en -evaluatie. Daarmee zijn ook de werknemers bij de vaststelling van het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker betrokken. Rol Arbeidsinspectie De risicoinventarisatie en -evaluatie wordt getoetst door een gecertificeerde deskundige (maatwerkregeling) of door een arbodienst (vangnetregeling, met uitzondering voor bedrijven met minder dan tien werknemers). Daarmee wordt ook het deskundigheidsniveau van de interne preventiemedewerker getoetst en zonodig van een advies voorzien. Indien de werkgever het advies van de deskundige gevolgd heeft, zal in het algemeen zijn voldaan aan de wet. Wel kan de Arbeidsinspectie bij evidente misstanden een eis stellen tot verhoging van het deskundigheidsniveau [18]. Let op: een werkgever is niet verplicht het advies van een deskundige te vol- gen. Hij kan gemotiveerd afwijken van het in de risicoinventarisatie en - evaluatie vervatte deskundig advies. De Arbeidsinspectie kan die beslissing toetsen. Als de werkgever bijvoorbeeld het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker lager heeft gesteld dan het advies van de gecertificeerde deskundige, kan de Arbeidsinspectie de aangevoerde redenen beoordelen en zo nodig een eis stellen. Dit zal aan de orde komen als de inspecteur materiële tekortkomingen op de werkvloer constateert. Aansluitend kan hij de systeemverplichtingen (zoals de risicoinventarisatie en -evaluatie en de organisatie van de deskundige bijstand) inspecteren. Als de inspecteur de geconstateerde materiële tekortkomingen kan terugvoeren op een gebrek aan deskundigheid bij de preventiemedewerker, kan de Arbeidsinspectie een eis stellen tot verhoging van het deskundigheidsniveau of tot uitbreiding van het aantal deskundigen. Als een werkgever met 15 of minder werknemers de bijstandstaken zelf uitvoert, kan de Arbeidsinspectie een eis tot naleving stellen als die werkgever niet beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting om de bijstandstaken zelf uit te voeren. Algemeen: bij een eis tot naleving stelt de Arbeidsinspectie een termijn waarbinnen aan de eis moet worden voldaan. Als de Arbeidsinspectie na afloop van deze termijn bij controle vaststelt dat niet voldaan is aan de eis, kan een boete worden opgelegd [19]. Bescherming positie preventiemedewerker De preventiemedewerker moet zijn werk zelfstandig en onafhankelijk van de werkgever kunnen uitvoeren. Hij mag uit hoofde van een juiste taakuitoefening niet worden benadeeld in zijn positie binnen de onderneming. De preventiemedewerker krijgt daarmee dezelfde bescherming als een lid van de ondernemingsraad [20]. Bovendien geldt voor de preventiemedewerker ontslagbescherming, die inhoudt dat een werkgever een preventiemedewerker niet mag ontslaan zonder voorafgaande toestemming van de kantonrechter [21]. 6. Vanaf wanneer gelden de nieuwe regels? De mogelijkheid om een maatwerkregeling af te spreken treedt in werking per 1 juli De verplichting tot het aanwijzen van een preventiemedewerker treedt ook per 1 juli 2005 in werking. Daarbij geldt dat in de risicoinventarisatie en [19] Artikel 33 Arbowet [20] Artikel 21, vierde volzin van de Wet op de Ondernemingsraden. De preventiemedewerker kan de kantonrechter verzoeken de werkgever opdracht te geven te voldoen aan de verplichting om hem niet te benadelen, omdat hij zijn taken als preventiemedewerker uitoefent. [21] Artikel 670a Burgerlijk Wetboek

9 -evaluatie aard en niveau van deskundigheid worden bepaald. Dit betekent dat in veel bedrijven ofwel de risicoinventarisatie en -evaluatie moet worden aangepast, of het plan van aanpak. Deze aanpassing mag geleidelijk worden gerealiseerd bij de jaarlijkse bespreking van het plan van aanpak en de periodieke bijstelling van de risicoinventarisatie en -evaluatie (uiterlijk per 1 juli 2006). Bijlage 1 Deskundige bijstand bij arbo- en verzuimbeleid Schema afkomstig uit Memorie van Toelichting bij wetsontwerp over Wijziging Arbowet 1998 (nr ) De verplichting om preventie bij voorrang intern te regelen dus met name de bijstand bij het toetsen van en adviseren over de risicoinventarisatie en -evaluatie, moet uiterlijk per 1 januari 2006 zijn nagekomen. Als een contract met een arbodienst afloopt tussen 1 juli 2005 en 1 januari 2006, dan geldt de verplichting vanaf dat tijdstip. Als een contract met een arbodienst langer doorloopt dan 1 januari 2006, dan moet het contract worden ontbonden op het punt van toetsing van en adviseren over de risicoinventarisatie en -evaluatie. Bijstand bij voorrang intern door eigen werknemers op grond van eurichtlijn Algemene preventietaken (art. 13) Toets en advies ri&e (art. 14 of 14a) Maatwerkregeling bij overeenstemming in cao of per onderneming met or of pvt Vangnetregeling in alle andere gevallen Preventiemedewerker(s), of werkgever zelf (15-); deskundigheid afgeleid uit ri&e Onder verantwoordelijkheid van één van de vier gecertificeerde deskundigen, indien mogelijk intern Door gecertificeerde arbodienst, indien mogelijk intern 25- : bij gebruik branche-instrument: lichte toets door arbodienst Tien-min: bij gebruik deskundig opgesteld branche-instrument: geen toets Voorrangsregel eu niet van toepassing (art. 14 of 14a) Verzuimbegeleiding Tenminste contract met bedrijfsarts Contract met gecertificeerde arbodienst pago Bedrijfsarts Gecertificeerde arbodienst Aanstellingskeuring Bedrijfsarts Gecertificeerde arbodienst Spreekuur Bedrijfsarts en ingeschakelde deskundige bij de ri&e Gecertificeerde arbodienst 14 15

10 Bijlage 2 Belangrijke adressen en websites VNO-NCW Postbus AA Den Haag Telefoon: Fax: Internet: AWVN Postbus RN Haarlem Telefoon: Fax: Internet: FME-CWM Postbus AD Zoetermeer Telefoon: Fax: Internet: Brancheorganisatie arbodiensten (BOA) Postbus LK Den Haag Telefoon: Fax: Internet: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV Den Haag Telefoon: Fax: Internet: algemene portal site over arbeidsomstandigheden, onder verantwoordelijkheid van het Arboplatform Nederland. site, waarop branche-rie-instrumenten zijn te vinden. 16

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Maatwerkregeling bij overeenstemming in CAO of per onder-neming met OR of PVT. Algemene preventie- Preventiemedewerker(s), of werkgever zelf (15- );

Maatwerkregeling bij overeenstemming in CAO of per onder-neming met OR of PVT. Algemene preventie- Preventiemedewerker(s), of werkgever zelf (15- ); Arbodiensten gered? Het kabinet stelt voor om werkgevers meer vrijheid te geven bij de inrichting van hun arbozorg. Conform de Europese richtlijn moeten werkgevers voorrang geven aan interne arbozorg.

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen Met ingang van 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit gewijzigd. Zie hierover: https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/arbo/nieuwe-arbowet-per-1-juli-2017

Nadere informatie

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Uitleg over wijzigingen in de Arbowet Checklist maatwerkregeling Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Eindredactie

Nadere informatie

Liberalisering arbodienstverlening. Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005

Liberalisering arbodienstverlening. Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005 Liberalisering arbodienstverlening Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005 De Arbowet wordt per 1 juli 2005 op een aantal onderdelen ingrijpend gewijzigd. Het betreft drie onderwerpen: de liberalisering

Nadere informatie

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden pagina 1 van 5 Published on Werk & Veiligheid - Kennisplatform over preventie, RI&E en sociale veiligheid (http://www.werkenveiligheid.nl) Home > De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING Arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 hebben branches en bedrijven meer keuze hoe zij zich laten ondersteunen bij ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongevallen. Er zijn alternatieven voor het vaste

Nadere informatie

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Toelichting: Wijzigingen in de Arbowet die sinds 1 juli 2017 gelden zijn rood gemarkeerd Delen van de Arbowet die sinds 1 juli 2017 niet

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Inleiding Op 1 juli 2017 heeft de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Inleiding Op 1 juli 2017 ondergaat de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening verder verbeteren

Nadere informatie

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE RI&E MOET WETEN De RI&E hoe zit het ook alweer? Een ondernemer loopt risico s, dat weet u als geen ander. Een Risico-Inventarisatie

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Arbodienstverlening: waar zit de winst?

Arbodienstverlening: waar zit de winst? Arbodienstverlening: waar zit de winst? Door Carolina Verspuij, FNV Formaat, op vr, 14/02/2014-17:09, Werk en Veiligheid, Kerckebosch Achtergrondartikel Elke werkgever is volgens de arbowetgeving verplicht

Nadere informatie

De Arbeidsomstandighedenwet 1998 wordt als volgt gewijzigd:

De Arbeidsomstandighedenwet 1998 wordt als volgt gewijzigd: 1 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid en de daarmee samenhangende bepalingen Allen, die

Nadere informatie

Stafdirectoraat Personeelszaken. Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005

Stafdirectoraat Personeelszaken. Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005 Arbogroep az M Stafdirectoraat Personeelszaken Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005 Auteurs: T. Leijten, directeur Personeelszaken/ H. Luyten, Arbomanager Datum:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet Nieuwe Arbowet Waarom is er een Arbowet? Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om daarvoor te zorgen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet

Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet 2017 29-06-2017 1. Algemeen 1.1 Waarom wordt de Arbeidsomstandighedenwet aangepast? Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet

Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet 2017 09-05-2017 1. Algemeen 1.1 Waarom wordt de Arbeidsomstandighedenwet aangepast? Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september Ton Joosten Preventie adviseur Stigas

Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september Ton Joosten Preventie adviseur Stigas Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september 2017 Ton Joosten Preventie adviseur Stigas Wat is Stigas? Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren Onderdeel van Colland BPL SAZAS AVAZ

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017 De nieuwe Arbowet Urmond, 16 november 2017 Wijziging Arbowet Ingangsdatum: 1 juli 2017 Doelstelling: Versterking positie preventiemedewerker Versterking/verduidelijking positie en rol van de bedrijfsarts

Nadere informatie

Voor wat betreft de aanvullende deskundige advies kan gekozen worden voor:

Voor wat betreft de aanvullende deskundige advies kan gekozen worden voor: Document Nieuwe invulling arbodienstverlening & Per 1 juli 2017 wordt de nieuwe Arbowet van kracht. Uitgangspunt voor de aanpassingen is dat de arbodienstverlening door de deskundigen, de preventiemedewerker

Nadere informatie

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER Deze bijlage is voor personen die de veiligheidscursus - PREVENTIEMEDEWERKER (willen gaan) volgen. PREVENTIE Preventie = Voorkomen dat een ongeval of calamiteit gebeurt door

Nadere informatie

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Webinar Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Bent u al Arbowet-proof Arnoud van Hogen Manager procesregie Pauline Oberink Bedrijfsjurist Programma Wijzigingen Arbowet per

Nadere informatie

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen:

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen: De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Er staan veel veranderingen op stapel die consequenties hebben voor het contract met de bedrijfsarts / arbodienst en de rol van de preventiemedewerker

Nadere informatie

Veelgestelde vragen wijzigingen Arbowet /05/2017 Versie 3.1

Veelgestelde vragen wijzigingen Arbowet /05/2017 Versie 3.1 Veelgestelde vragen wijzigingen Arbowet 2017 02/05/2017 Versie 3.1 1 Algemeen 1.1 Waarom is er een Arbowet? In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid,

Nadere informatie

Leidraad RIE-Toets. inclusief. Leidraad valideren RIE-instrument

Leidraad RIE-Toets. inclusief. Leidraad valideren RIE-instrument inclusief Leidraad valideren RIE-instrument Opgesteld door Projectgroep bestaande uit: HJJM (Huib) Arts, projectleider TAM (Guus) Hoorenman, P (Peter) Scheers, BA&O LAM (Leo) Elders, AAML (André) de Vries,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Wijziging arbeidsomstandighedenwet. mr. Karen Maessen mr. drs. Manouk Milbou

Wijziging arbeidsomstandighedenwet. mr. Karen Maessen mr. drs. Manouk Milbou Wijziging arbeidsomstandighedenwet mr. Karen Maessen mr. drs. Manouk Milbou Inhoud Even opfrissen OR en arbo Doel wetsvoorstel Wijzigingen Tips Even opfrissen Arbeidsomstandighedenbeleid: Plicht werkgever

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

actiepunten voor kleine bedrijven

actiepunten voor kleine bedrijven actiepunten voor kleine bedrijven De Arbowet: 10 actiepunten voor kleine bedrijven Alle bedrijven in Nederland die iemand in dienst hebben, moeten voldoen aan de Arbowet. Dit geldt ook voor verenigingen

Nadere informatie

Wij nemen u letterlijk zorg uit handen,, DE NIEUWE ARBOWET WIJZIGINGEN ARBOWET PER

Wij nemen u letterlijk zorg uit handen,, DE NIEUWE ARBOWET WIJZIGINGEN ARBOWET PER Wij nemen u letterlijk zorg uit handen,, DE NIEUWE ARBOWET WIJZIGINGEN ARBOWET PER 1-7-2017 Ineke van Bronkhorst Fons Giesen Christiaan van Krimpen Annemieke Visser Jan Hoogsteder Reinier Tameling Jacob

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening 1

Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening 1 Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening 1 Samen naar een gezond en fit werkend Nederland In Nederland vinden we het belangrijk dat werkende mensen gezond, fit en gemotiveerd zijn. Vitale

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46342 15 augustus 2017 Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 augustus 2017, 2017-0000120030,

Nadere informatie

De veiligheidskundige in Arbodienstverlening binnen een organisatie. Papendal, Rob van Houten

De veiligheidskundige in Arbodienstverlening binnen een organisatie. Papendal, Rob van Houten De veiligheidskundige in Arbodienstverlening binnen een organisatie Papendal, 30. 3.2017 Rob van Houten Rob van Houten Korte kennismaking Rob van Houten Korte kennismaking Geboeid door de factor arbeid

Nadere informatie

1.01 De Arbowet. Blad 1 van 6 Abomafoon 1.01

1.01 De Arbowet. Blad 1 van 6 Abomafoon 1.01 1.01 De Arbowet Op 1 januari 2007 is de Arbowet voor het laatst grondig gewijzigd. De Arbowet is een kaderwet, dat wil zeggen een raamwerk voor nadere regels. Zij beperkt zich tot het geven van algemene

Nadere informatie

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij Vernieuwde Arbowet De belangrijkste wijzigingen op een rij Op 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet definitief in werking. De regering wil medewerkers en werkgevers meer betrekken bij het arbobeleid,

Nadere informatie

HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN IN DE CONTRACTCATERING

HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN IN DE CONTRACTCATERING C O N T R A C T C A T E R I N G C O N T R A C T C A T E R I N G HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN IN DE CONTRACTCATERING C O N T R A C T C A T E R I N G HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 375 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening,

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Email: cie.szw@tweedekamer.nl Eindhoven, 22 maart 2016 Betreft:

Nadere informatie

Leidraad vangnetregeling en maatwerkregeling. Toolkit voor werkgevers en werknemers

Leidraad vangnetregeling en maatwerkregeling. Toolkit voor werkgevers en werknemers Leidraad vangnetregeling en maatwerkregeling Toolkit voor werkgevers en werknemers Versie 15 september 2015 1 Waarom deze leidraad? Iedere organisatie heeft te maken met andere vragen en problemen op het

Nadere informatie

Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur. 10 november 2017

Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur. 10 november 2017 Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur 10 november 2017 Nieuwe wetgeving per 1 juli 2017 Het omvat een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met: de versterking

Nadere informatie

Versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening

Versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening Versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut!.tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met

Nadere informatie

WELKE ARBODIENST (VERLENERS) HALEN WE IN HUIS? EEN CHECKLIJST

WELKE ARBODIENST (VERLENERS) HALEN WE IN HUIS? EEN CHECKLIJST WELKE ARBODIENST (VERLENERS) HALEN WE IN HUIS? EEN CHECKLIJST voor werknemersvertegenwoordigers (OR en PVT) April 2017 2 WELKE ARBODIENST(VERLENERS) HALEN WE IN HUIS? EEN CHECKLIJST VOOR WERKNEMERS VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk

Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk Jan Michiel Meeuwsen, TNO Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk De risico-inventarisatie en evaluatie in Nederland; van papier naar digitaal De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet vereist van alle

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Preventiemedewerker NIBHV

Preventiemedewerker NIBHV Tijd Lesonderwerp 08.45-09.00 Introductie en veiligheidsinstructie 09.00-09.45 Arbo-wetgeving en de relatie met de 09.45-10.15 Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie (RIE) en het plan van aanpak 10.15-10.30

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

VERANDEREND ARBOBELEID IN DE BRANCHE ZIEKENHUIZEN

VERANDEREND ARBOBELEID IN DE BRANCHE ZIEKENHUIZEN VERANDEREND ARBOBELEID IN DE BRANCHE ZIEKENHUIZEN Nieuwe ervaringen met arbodienstverlening en preventiemedewerkers Rapport 15 december 2005 Titel Veranderend arbobeleid in de branche ziekenhuizen Rapport

Nadere informatie

Stappenplan en checklist arbodienstverlening

Stappenplan en checklist arbodienstverlening Deze checklist helpt bij het afsluiten of beoordelen van een contract met een arbodienst aan de hand van een viertal stappen. Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Wat verwacht u als opdrachtgever van de arbodienst

Nadere informatie

Nadere input voor de SER - toekomst arbeidsgerelateerde zorg

Nadere input voor de SER - toekomst arbeidsgerelateerde zorg Nadere input voor de SER - toekomst arbeidsgerelateerde zorg In de hoorzitting op 28 oktober jl. heeft OVAL toegezegd op een aantal punten nadere informatie te leveren. Het gaat om: 1. voor- en nadelen

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Deze checklist geeft een handreiking voor het aangaan of het beoordelen van een overeenkomst deskundige bijstand aan de hand van

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Ziek zijn overkomt je, hoe je hiermee omgaat, is gedrag. Gedrag is grotendeels beïnvloedbaar. Er is altijd een keuzemoment om met klachten (beperkingen) te

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie b Bedrijfshulpverlening Risico-inventarisatie en -evaluatie MKB-inforeeks Reeks Arbo Arbo in in het de MKB praktijk De arbochecklist voor veiligheid en gezondheid op de werkplek Risico s terugdringen in

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid datum 13 september 2016 Betreffende wetsvoorstel:

Nadere informatie

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Deze vragenlijst gaat over de ervaringen die u als ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft met de externe arbodienst van uw bedrijf.

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E

Aan de slag met de RI&E Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN KOMEN DIE

Nadere informatie

Toelichting op de overeenkomst

Toelichting op de overeenkomst Toelichting op de overeenkomst Wettelijke taken Werkgevers zijn wettelijk verplicht om zich door deskundigen te laten bijstaan voor vijf taken: Ziekteverzuimbegeleiding Bieden van de mogelijkheid voor

Nadere informatie

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM NIEUWE ARBOWET 2017 Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM Platform OR Tweedaagse 29 september 2016 OPBOUW WORKSHOP Doel wijziging Basis Arbowet Wat wijzigt er? Spelersveld Rol OR Verwachtingen?? DOEL

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening

Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening Update april 2017 inclusief wijzigingen Arbowet per 1 juli 2017 1 Samen naar een gezond en fit werkend Nederland In Nederland vinden we het belangrijk

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de Arbowet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid en

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

In deze CAO wordt tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven verstaan onder:

In deze CAO wordt tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven verstaan onder: AANHEF CAO ARBEID EN GEZONDHEID COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEID EN GEZONDHEID VOOR DE ZOETWARENINDUSTRIE (VOORHEEN SUIKERVERWERKENDE INDUSTRIE EN SUIKERWERK- EN CHOCOLADEVERWERKENDE INDUSTRIE) VOOR

Nadere informatie

De Wet op de medische keuringen. Ken uw rechten en plichten als sollicitant, werkgever of bedrijfsarts

De Wet op de medische keuringen. Ken uw rechten en plichten als sollicitant, werkgever of bedrijfsarts De Wet op de medische keuringen Ken uw rechten en plichten als sollicitant, werkgever of bedrijfsarts Nieuwe baan? Zomaar keuren mag niet! De Wet op de medische keuringen en het Besluit aanstellingskeuringen

Nadere informatie

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG FCB, april 2009 Inhoud 1. Wat is een Arbocatalogus? 2. De Arbocatalogus en de Arbowet 3. De Arbocatalogus en de RI&E 4. Verantwoordelijkheden van de werkgever, de

Nadere informatie