Stafdirectoraat Personeelszaken. Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stafdirectoraat Personeelszaken. Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005"

Transcriptie

1 Arbogroep az M Stafdirectoraat Personeelszaken Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005 Auteurs: T. Leijten, directeur Personeelszaken/ H. Luyten, Arbomanager Datum: 17 mei 2006 Versie:

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Inpassing arbowetswijziging binnen het azm Organisatie arbo binnen het azm Positie huidige taken Arbogroep en taken volgens arbowetswijziging Conclusies en aanbeveling Organogram interne azm arbo-organisatie Organogram situatie conform liberalisering Arbo-wet Afkortingen Literatuurlijst en websites 13 Bijlage: 1. Inhoud van de wijzigingen in de Arbowet - 2 -

3 1. Inleiding Met ingang van 1 juli 2005 is de Arbowet gewijzigd op het punt van de organisatie van de deskundige bijstand betreffende het arbeidsomstandighedenbeleid. In essentie bestaat de wetswijziging uit de volgende punten: een werkgever moet één of meerdere interne preventiemedewerkers aanstellen; een werkgever moet de overige bijstand regelen door: het geheel naar eigen inzicht intern organiseren van de noodzakelijke bijstand, rekening houdend met de wettelijke randvoorwaarden (o.a. een verplicht contract met een bedrijfsarts, overeenstemming met de OR). Dit wordt de 'Maatwerkregeling' genoemd. inhuur bij een (externe) gecertificeerde arbodienst, indien er onvoldoende mogelijkheden zijn om de deskundige ondersteuning intern te organiseren. Dit wordt de 'Vangnetregeling' genoemd. Als gevolg hiervan nemen de verplichtingen van de werkgever toe wat betreft de invulling van het preventiedeel van de arbowetgeving. De werkgever krijgt daarentegen wel de mogelijkheid om de overige delen van de Arbo-dienstverlening, zoals begeleiding van het ziekteverzuim flexibeler, en meer afgestemd op de specifieke eisen en vraag van de organisatie, te organiseren. Dat hoeft niet per se via een arbodienst te gebeuren. Met name op gebied van verzuim kunnen werkgever en werknemer andere deskundigen inschakelen naast de bedrijfsarts in het kader van de demedicalisering, bijvoorbeeld als er een verzuimprobleem is ten gevolge van een arbeidsconflict of bijvoorbeeld bij een arbeidskundige beoordeling. Als gevolg van de uitspraak van het Europese hof krijgt met name het preventiedeel van de Arbodienstverlening een ander karakter. Voorheen kon een organisatie alle Arbodienstverlening extern inkopen (de werkgever hoeft in feite niets zelf te doen). Met de uitspraak van het Europese hof is de werkgever verplicht om zelf intern het preventiedeel vorm te geven. Doel van het Europese beleid is om bedrijven meer zelf bij de preventie van arbeidsomstandigheden te betrekken. Het streven om arbozorg intern te organiseren (naast de uitgangspunten van de Europese wetgeving) komt mede voort uit de praktijkervaring dat arbozorg binnen de organisatie effectiever is dan alleen externe ondersteuning (blijkens brief Staatssecretaris van Hoof, SZW). Belangrijke feiten zijn dat een interne arbodienst beter in staat is in te spelen op wensen en behoeften van de organisatie, en betere voorwaarden biedt voor een goede arbozorg en verzuimbegeleiding dan een externe arbodienst. De overheid verwacht dat slechts in bij specialistische vraagstukken een beroep op externe adviseurs wordt gedaan. Bij het op maat organiseren hiervan heeft de OR (of eventueel de sociale partners) een zeer belangrijke rol (het zogenaamde overeenstemmingsrecht)

4 De recente wijziging van de Arbowet is niet alleen ingegeven door het arrest van het Europese Hof. Het past in de ontwikkeling binnen arbeidsomstandigheden- en sociale wetgeving van het afgelopen decennium, waarin verantwoordelijkheden voor arbo, verzuim en reïntegratie steeds meer van externe partijen naar de werkgever worden verplaatst. Denk aan wetgeving als Wulbz (1996), Pemba (1997), Wet Verbetering Poortwachter (2002), wet Verlenging Loondoorbetaling bij Ziekte (2004) en de WIA (2006). Opgemerkt moet worden dat de wetswijzigingen de grootste impact hebben op kleinere bedrijven (veelal minimum contract met externe arbodiensten, geen interne ondersteuning) én bedrijven die alle benodigde bijstand via een externe arbodienst inhuren (met name gericht op de verzuimaanpak). Daar waar interne (preventie)deskundigen c.q. interne Arbogroep aanwezig zijn, hoeft er op zich niet veel te veranderen. In deze notitie wordt de nieuwe wetgeving belicht binnen de reeds bestaande arbodienstverlening van het azm. In de bijlagen komen de achtergronden van de wetswijzigingen aan de orde. De structuur, essentie en toelichting in termen van de wetswijzigingen staan op pagina 11, de wettelijke gevolgen voor de werkgever en de OR staan in bijlage

5 2. Inpassing arbowetswijziging binnen het azm Kernpunt van de nieuwe wetgeving is om de bijstand m.b.t. de arbodienstverlening af te stemmen op de activiteiten van de organisatie. Maar, is dat bij het azm zo nieuw? De huidige wetswijzigingen draaien de situatie in feite terug. Deze lijkt op de situatie van vóór de verplichtstelling van Arbo-diensten in Voor het azm betekent dit dat er niet veel hoeft te veranderen om aan de nieuwe verplichtingen van de arbowet te voldoen. Er was al "maatwerk binnen het azm sedert eind Binnen het azm is het beleid zodanig gestructureerd dat de Arbocoördinator de aansturing en coördinatie heeft van de arbogroep en de rol van preventiemedewerker bekleedt, gesteund door de kerngroep arbo, de interne projectleiders (projecten Arboconvenant), en de expertise van de externe Arbo-dienst (zie bijlage 1). Immers, de arboproblematiek binnen het azm is zeer uiteenlopend en divers van aard. De in de wetgeving genoemde vangnetregeling is binnen het azm vertaald in een maatwerkregeling. 2.1 Organisatie arbo binnen het azm De Arbogroep onderscheidt zich van een externe arbodienst door te adviseren in de context en belangen van de complexe azm-organisatie, de typisch wetenschappelijke cultuur en werkzaamheden, de processen met een hoog afbreukrisico (cytostatica, narcosegassen etc.) en de daarbij behorende voorzieningen en de specifieke werkomgeving met bijvoorbeeld hoge eisen aan laboratoria en werkomgeving. Met de inbesteding van de Arbocoördinator sedert 2002 heeft het azm besloten de regie en aansturing van het Arbobeleid volledig in eigen hand te nemen. De procedure in het kader van de Europese aanbesteding Arbo-dienstverlening is afgesloten. Deskundige ondersteuning van het Arbobeleid wordt uitbesteed aan een externe Arbo-dienstverlener. Onderstaand model illustreert hoe de Arbo-dienstverlening kan worden vorm gegeven. De werkwijze die het azm hanteert verschuift van model II naar III (zie schema pagina 6) vanwege het feit dat de leidinggevenden binnen het azm de rol van casemanager vertegenwoordigen. Deskundige ondersteuning wordt daarbij gericht ingezet. De uitvoering zal - conform wettelijke ontwikkelingen - in de toekomst steeds meer intern gaan plaatsvinden (zie aanbevelingen)

6 Regie bij management II III Deskun - dige bijstand extern Zelf regie. Uitvoering gedeeltelijk uitbesteden aan externe dienstverlener I Zelf regie. Uitvoering intern Geïntegreerd vormgegeven IV Deskun - dige bijstand intern Regie en uitvoering volledig extern uitbesteed aan externe dienstverlener Regie en uitvoering volledig bij interne ( ARBO ) dienst Regie bij deskundige 2.2 Positie huidige taken -arbogroep en taken volgens arbowetswijziging Tot op heden waren werkgevers verplicht om voor een vijftal taken een gecertificeerde arbodienst in te schakelen. Deze verplichte taken zijn tot 1 juli 2005: 1. toetsing en advisering van de RI&E en plan van aanpak (door de 4 gecertificeerde deskundigen); 2. ziekteverzuimbegeleiding; 3. PAGO; 4. arbeidsomstandighedenspreekuur; 5. aanstellingskeuring (indien van toepassing). De verplichtingen zijn na 1 juli 2005 dezelfde gebleven, maar kennen wel een andere invulling. De belangrijkste wijzigingen: - verplichting tot het aanstellen van een preventiemedewerker; - toets en advies van de RI&E door minimaal één gecertificeerde arbodeskundige die bij voorkeur in de organisatie zelf werkzaam is; - verplicht contract met een bedrijfsarts; - andere wijze van ondersteuning is mogelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding, PAGO, arbeidsomstandighedenspreekuur en aanstellingskeuring. Dat kan door een contract met een bedrijfsarts en hoeft bij de maatwerkregeling niet via een gecertificeerde arbodienst te verlopen. De activiteiten in de tabel op pagina 10 vinden op dit moment plaats onder begeleiding van de Arbocoördinator. Uit de tabel blijkt dat taken die volgens de nieuwe wetgeving intern moeten worden uitgevoerd op dit moment door het azm extern worden uitbesteed

7 Dit is als zodanig opgenomen in het contract Arbo-dienstverlening vanwege het feit dat het azm niet beschikt over de benodigde deskundigheid (de taken die behoren bij de "bij voorrang intern te verrichten bijstand"). Dat is dus geheel overeenkomstig de eisen van de nieuwe arbowetgeving. Door deze insteek voldoet de arbogroep aan de letter van de nieuwe arbowetgeving: meer 'diensten op maat' aan de werkgever aanbieden, vanuit een 'interne deskundigheid op maat', waarbij samenwerking geborgd is tussen deskundigen door middel van intersubjectieve toetsing. Wel valt op termijn te overwegen een gecerticificeerde kerndeskundige (arbeidshygiënist) vast binnen het azm aan te stellen. Op deze wijze voldoet het azm aan de wettelijke criteria voor een interne Arbo-dienst. 2.3 Conclusies en aanbeveling Conclusies Gegeven de verplichtingen en mogelijkheden van de werkgever kan worden gesteld dat de huidige arbogroep: - alle nieuwe wettelijke verplichtingen kan uitvoeren; - Arbo-dienstverlening op maat biedt op basis van zelfwerkzaamheid; - bedrijfsartsen in dienst heeft op basis van detachering die uitvoering geven aan de wettelijke taken; - over een RI&E-instrument beschikt dat functioneert op basis van zelfwerkzaamheid. De RI&E is op alle afdelingen uitgevoerd.de bijbehorende plannen van aanpak zijn getoetst door de gecertificeerde deskundigen; - zorg gaat dragen voor het arbozorgsysteem teneinde het Arbobeleid te borgen; - de taken van de preventiemedewerker laat uitvoeren door de arbocoördinator. Aanbeveling De regie van fase 2 naar fase 3 De liberalisering van de arbowet moet het azm benutten om benodigde expertise in huis te halen zodat in onafhankelijk van een externe Arbo-dienst geopereerd kan worden (zie bijlage 1). De streefdatum voor de implementatie van fase 3 is het aflopen van het contract met de huidige externe Arbo-dienstverlener op 1 mei

8 Consequenties: Om 100% te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen dient het azm een kerndeskundige aan te stellen in verband met de toetsing van de RI&E. Vanwege de complexiteit en variatie binnen het azm adviseren wij een gecertificeerde arbeidshygiënist in vaste dienst te nemen. Dit kan, zodra een nieuw contract in werking treedt, budgettair neutraal. Uit bovenstaande komt naar voren dat de liberalisering van de Arbo-wet geen extra investering betekent wanneer het azm de gekozen weg blijft volgen. De nieuwe wet leent zich voor een flexibelere omgang met de Arbo-dienst. De eisen die worden gesteld aan de inrichting van interne Arbo-diensten zijn eenvoudiger te realiseren. Het voornemen is ervoor te zorgen dat tenminste een of meer gecertificeerde deskundigen op een van de vakgebieden (AH, A&O, HVK, arbeidsgeneeskunde) werkzaam is of zijn, mits is gegarandeerd dat externe deskundigen op de andere vakgebieden in een samenwerkingsverband zijn ingeschakeld. Het aanstellen van de arbeidshygiënist moet begin 2008 gerealiseerd zijn. 1 Het contract met de huidige (externe) Arbo-dienstverlener loopt 1 mei 2008 af. Daarnaast is het te overwegen om 2 x 0,5 fte reïntegratieconsulent aan te stellen; dit om de onafhankelijkheid van de Arbo-dienst te vergroten. Het is vooralsnog niet te overwegen de bedrijfsartsen in vaste dienst te nemen. Immers, hieraan kleven een aantal nadelen, te weten: een vrije keuze van een bedrijfsarts is niet meer mogelijk. Het financiële voordeel is betrekkelijk in relatie tot het afbreukrisico. Daarnaast valt de intercollegiale toetsing weg. De consequentie hiervan kan zijn dat de kwaliteit van de dienstverlening na 3 tot 5 jaar niet meer adequaat is. De leden van de kerngroep arbo daar waar nodig omscholen tot preventiemedewerkers. Deze scholing moet begin 2007 azm gerealiseerd zijn. In afwachting van de aanpassingen van de arbowetgeving een arbo-catalogus opstellen in overleg met de OR.; te realiseren januari Na 2008 dient het azm onafhankelijk van de externe Arbo-dienst te kunnen opereren. In 2008 dient de Arbo-dienst alleen daar waar nodig en financieel aantrekkelijk ingezet te worden waar de expertise van de azm-organisatie tekortschiet. Dit betekent een verschuiving van verantwoordelijkheden van de Arbo-dienst naar de azm-organisatie. Met het oog op de onafhankelijke positie van de bedrijfsartsen verdient het de voorkeur deze in de toekomst ook van buiten het azm te blijven aantrekken. 1 Mits de arbeidsinspectie hiertoe geen aanwijzing geeft - 8 -

9 Tabel inverdieneffect aantal huidige aanstelling geprognosticeerd te gefinancierd fte * uren kosten azm inverdien effect realiseren uit opleiding nvt nvt nvt nvt contract azm/ Blue Note preventiemedewerker gecertificeerde , arbeidshygienist reintegratieconsulent , opstellen 400 nvt nvt nvt nvt contract azm/ Blue Note Arbocatalogus Totaal Bedragen zijn inclusief BTW * uren zijn afgerond naar halve of hele fte's Naast de in bovenstaande tabel genoemde functionarissen zoals arbeidshygiënist, reïntegratieconsulent en bedrijfsarts zijn in het contract azm/arboned eveneens de volgende functies opgenomen: hoger veiligheidskundige, middelbaar veiligheidskundige, ergonoom, arbeids- en organisatiedeskundige, bedrijfsmaatschappelijk werker en arbeidsdeskundige

10 2.4 Organogram interne azm arbo-organisatie Huidige situatie intern directeur FB directeur PZ externe Arbo-dienst HVK gevaarlijke stoffen BHV coördinator arbo Ergonoom BA backoffice verzuim & reintegratie arbogroep infectiepreventie Hep. B / TBC vertrouwenspersonen AH BVF kerngroep arbo BMW ASD* ESF decentrale arbocoordinatoren RC 2 Arbo+convenant Projectorganisatie AO ergocoaches * stralingsdeskundige BVF (UM) * het onderdeel stralingsveiligheid en biologische veiligheid is beschreven in de regeling stralingshygiëne Randwijck, respectievelijk beleidsplan biologische veiligheid UM/azM

11 2.5 Organogram situatie conform liberalisering Arbo-wet directeur FB directeur PZ externe Arbo-dienst gevaarlijke stoffen BHV coördinator arbo preventiemedewerker HVK backoffice verzuim & reïntegratie arbogroep infectiepreventie Hep. B / TBC vertrouwenspersonen Ergonoom kerngroep arbo BA BVF ASD* ESF arbeidshygiënist BMW reintegratieconsulent AO decentrale arbocoordinatoren * stralingsdeskundige BVF preventiemedewerker Arbo+convenant projectorganisatie ergocoaches * het onderdeel stralingsveiligheid en biologische veiligheid is beschreven in de regeling stralingshygiëne Randwijck, respectievelijk beleidsplan biologische veiligheid UM/azM

12 2.6 Afkortingen AH AO BA BHV BMW BVF ESF HVK RC arbeidshygiënist arbeids en organisatiedeskundige bedrijfsarts bedrijfshulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werker biologisch veiligheidsfunctionaris Europees Sociaal Fonds hoger veiligheidskundige reïntegratieconsulent

13 2.7 Literatuurlijst Van der Steeg, M Gevolgen liberalisering Arbowet 2005 m.b.t. organisatie arbodienstverlening, Amsterdam, Falke & Verbaan Inkoop AVR-dienstverlening in het post arbo-tijdperk, 2005 Luyten, H Arbobeleidsplan Luyten, H Voorstel arbodienstverlening azm, Concept mandateringsregeling 2005 Leijten, A. Mandateringsregeling, 1999 Concept mandateringsregeling 2005, A.Leijten / H. Luyten Arboplatform De arbodienst als initiator van veranderingen in organisaties, 2002 Websites

14 Bijlage 1: Inhoud van de wijziging in de Arbowet 1. Deskundige werknemers en voorrangsregel In artikel 13 van de gewijzigde arbowet wordt de wijze van deskundige bijstand omschreven op het gebied van preventie en bescherming. Kern van dit artikel is dat deze bijstand zo veel mogelijk intern binnen de organisatie wordt georganiseerd (dit is de zogenaamde 'Voorrangsregel'). Afhankelijk van de bedrijfsgrootte kan de werkgever dat zelf doen (bedrijfsgrootte tot 15 medewerkers) of dat via één of meerdere interne "preventiemedewerkers" (zie verder). Pas indien dit niet mogelijk is, is een combinatie mogelijk van deskundige werknemers en andere deskundige personen. Van belang is dat deskundigheid, ervaring, uitrusting, aantal en beschikbare tijd zodanig zijn, dat de bijstand naar behoren vervult kan worden. 2. Maatwerkregeling De maatwerkregeling (artikel 14 gewijzigde arbowet) houdt in dat de werkgever de bijstand grotendeels naar eigen inzicht organiseert. Voorwaarde is dat de werkgever ook hier tenminste één of meer interne preventiemedewerker(s) moet aanstellen. Bij het organiseren 'op maat' hiervan heeft de OR (of eventueel de CAO) een zeer belangrijke rol (overeenstemmingsrecht). Essentieel in de maatwerkregeling is dat er wel een contract moet zijn met een bedrijfsarts, maar dat deze niet bij een arbodienst werkzaam hoeft te zijn. Wel moet de bedrijfsarts samenwerken met o.a. de betrokkenen bij de RI&E (zie bijlage 2). De rol van de bedrijfsarts bij de Wet verbetering poortwachter (beoordeling i.v.m. dreigend langdurig ziekteverzuim) blijft van kracht. De RI&E moet in de maatwerkregeling getoetst worden door een (interne of externe) gecertificeerde arbodeskundige (zie bijlage 2). Indien uit de RI&E blijkt dat het vereiste deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker zodanig is dat deze een gecertificeerd deskundige moet zijn, moet o.a. het toetsen van de RI&E intern gebeuren. De arbeidsinspectie kan een eis tot naleving instellen indien de maatwerkregeling niet goed wordt ingevuld. N.B.: Deze 'maatwerkregeling' is er met name voor om werkgevers andere mogelijkheden te geven voor de bijstand bij arbeidsomstandigheden dan alleen via een arbodienst. Indien de huidige ondersteuning voldoet aan en overeenkomt met de wensen van de werkgever, hoeft er feitelijk niets te veranderen. De situatie zoals omschreven in punt 3 "vangnetregeling' is dan van toepassing. 3. Vangnetregeling Indien er geen maatwerkregeling wordt afgesproken, moet de werkgever zich laten bijstaan door een gecertificeerde arbodienst (artikel 14a gewijzigde arbowet). Ook hier moeten de preventietaken bij

15 voorrang intern worden uitgevoerd. De arbodienst moet bij voorkeur intern georganiseerd zijn. Indien er onvoldoende mogelijkheden zijn moet de bijstand worden verleend door een externe gecertificeerde arbodienst. (N.B.: deze regeling is er met name om te zorgen dat de deskundige bijstand altijd geregeld is, ook indien werkgever en werknemer niet tot overeenstemming komen). De arbeidsinspectie kan beoordelen of de juiste keuzes zijn gemaakt indien een externe arbodienst wordt ingeschakeld. N.B. Volgens de nieuwe wetgeving wordt het tevens makkelijker om een interne arbodienst (volgens de voorrangsregeling) in te stellen, omdat meer maatwerk mogelijk is (bijvoorbeeld een samenwerkingsverband tussen interne en externe [vier gecertificeerde] arbo-deskundigen). Alleen indien er onvoldoende interne mogelijkheden zijn om de arbodienst intern vorm te geven moet men een externe gecertificeerde arbodienst contracteren (in het geval van de vangnetregeling). Zie voor een globaal overzicht in tabel 1. Een belangrijke overeenkomst tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling is dat in beide gevallen de interne preventiemedewerker verplicht is. Tabel 1. Overzicht welke vormen van bijstand nodig zijn bij de 'Maatwerkregeling' en 'Vangnetregeling'. Algemene preventietaken Bijstand bij voorrang intern (art. 13) door eigen werknemers Toets en advies RI&E (art 14 of 14a) Maatwerkregeling Vangnetregeling bij overeenstemming in in alle overige gevallen CAO of per onderneming met OR Preventiemedewerker(s), waarvan aantal en deskundigheid gebaseerd is op de RI&E. Onder Door gecertificeerde verantwoordelijkheid van arbodienst, indien mogelijk tenminste één van de vier intern. kerndeskundigen, indien mogelijk intern. Voorrangsregel niet van toepassing (art. 14 of 14a) Verzuimbegeleiding Tenminste contract met bedrijfsarts Contract met gecertificeerde arbodienst PAGO bedrijfsarts Gecertificeerde arbodienst Aanstellingskeuring bedrijfsarts Gecertificeerde arbodienst Spreekuur bedrijfsarts en ingeschakelde deskundige bij de RI&E Gecertificeerde arbodienst

16 Schema nieuwe Arbowet 2005 werkgever & werknemer overeenstemmingsartikel Artikel 13, Voorrangsregel - bijstand deskundige werknemer(s) - takenpakket - algemeen kader Maatwerk Artikel 14a, Vangnetregeling - preventiemedewerker - eerst interne arbodienst - daarna externe arbodienst Artikel 14, Maatwerkregeling - dienstverlening op maat (intern dan wel extern) - taken gecertificeerde deskundigen Arbo-ondersteuning in de organisatie

17 4. Toelichting Toelichting 'Preventiemedewerker Op grond van artikel 13 van de gewijzigde wet moet een werkgever zich laten bijstaan door 'deskundige werknemers'. De deskundige werknemer(s) wordt aangewezen als zogenaamde interne 'preventiemedewerker(s)' die belast is met de algemene bijstand bij de preventietaken. Het uitgangspunt is dat de RI&E aangeeft welke aard en niveau van deskundigheid vereist is. Dit deskundigheidsniveau moet aansluiten op de risico s in het bedrijf, de aard en omvang van de bedrijvigheid (de arbeidsinspectie is van mening dat iemand met een MVK of HVK opleiding aan de basiseisen van een preventiemedewerker zal voldoen). Het regeringsstandpunt is dat in grotere en meer complexe organisaties het deskundigheidsniveau van de interne kerndeskundige zodanig is om die preventietaken uit te voeren. In de wet (zowel bij maatwerk als vangnetregeling) zijn de volgende taken van 'de preventiemedewerker' opgenomen: - verrichten/opstellen van de RI&E; - adviseren/samenwerken met OR; - betrokken zijn bij arbo-maatregelen, zoals uitvoering RI&E, voorlichting, arbeidsbeschermende maatregelen, ongevallenregistratie of informatie geven over het werken met gevaarlijke stoffen. N.B. Dit is bij de arbogroep al het geval.de arbogroep beschikt over preventiedeskundige in de vorm van een -coördinator arbo. Daarnaast geschiedt het opstellen/verrichten van de RI&E (d.m.v. het RI&Einstrument dat gebaseerd is op zelfwerkzaamheid) door de medewerkers van het azm zelf. Deze deskundige medewerkers, c.q. preventiemedewerkers dienen van de werkgever de ruimte te krijgen om hun bijstand zelfstandig en onafhankelijk te verlenen. Deze medewerkers mogen niet benadeeld worden in hun positie in het bedrijf, overeenkomstig OR-leden (artikel 21 wet op de ondernemingsraden). Toelichting RI&E De RI&E is een belangrijke preventietaak. De risico-inventarisatie en- evaluatie verandert op zich niet zo veel. Het stelsel van RI&E, plan van aanpak en jaarlijkse voortgangsrapportage als belangrijke kern van de arbobeleidscyclus blijft in tact. Nieuw is dat in de RI&E aandacht moet worden besteed aan de omvang en aard van de deskundige bijstand. Bij interne aanwezigheid van alle deskundigen op het hoogste niveau (gecertificeerde deskundigen) is het in ieder geval duidelijk dat er voldoende mogelijkheden zijn binnen de organisatie om aan de preventietaken te voldoen

18 In de nieuwe wetgeving wordt expliciet gesteld dat de medewerking aan het verrichten en opstellen van een RI&E intern moet gebeuren, in combinatie met ondersteuning en uitvoering van maatregelen. De toetsing van de RI&E moet door minimaal één gecertificeerde kerndeskundige gebeuren, bij voorrang intern werkzaam. Van belang is dat de toetser(s) kennis van zaken heeft (hebben). Binnen het azm geschiedt uitvoering van de RI&E door middel van het RI&E-systeem. Alleen toetsing van de plannen van aanpak geschiedt via de externe Arbo-dienst. Op basis van bovenstaande is het van belang een gecertificeerde arbeidshygiënist in dienst te nemen. Toelichting Arbeidsomstandighedenspreekuur Dit spreekuur is in de wetgeving bedoeld als een breed 'spreekuur', in die zin dat er adequate toegang moet zijn voor de individuele medewerkers om de door de werkgever 'gecontracteerde' deskundigen te kunnen raadplegen. Dat geldt zowel voor de 'Vangnetregeling' als voor de 'Maatwerkregeling'. In de praktijk komt het er op neer dat er een spreekuur van de bedrijfsartsen (vanwege medisch gebonden zaken) en overige deskundigen beschikbaar moet zijn om vragen te beantwoorden en adviezen te geven aan individuele medewerkers. Wettelijke gevolgen voor de werkgever en de OR Gevolgen voor de werkgever Uit de voorgaande beschrijving van de wetsveranderingen volgen enkele concrete gevolgen voor de werkgever: - de werkgever moet tenminste één preventiemedewerker aanstellen via een arbeidsovereenkomst en deze medewerker betrekken bij het uitvoeren van maatregelen; - in de RI&E moet worden opgenomen welke niveau van de kerndeskundige vereist is; - een advies van de interne deskundige aan de werkgever moet door deze deskundige in afschrift aan de OR worden gezonden. - de werkgever moet nagaan welke regeling deze wil toepassen: de Maatwerkregeling of de Vangnetregeling; - er moet overeenstemming zijn tussen de werkgever en de werknemer over de organisatie van het arbo- en verzuimbeleid bij keuze voor de Maatwerkregeling en over het invullen daarvan; - bij de Vangnetregeling (indien er geen maatwerk komt c.q. nodig is, of geen overeenstemming is met de OR) blijft de werkgever verplicht aangesloten bij een arbodienst. Aanvullend voor Maatwerkregeling: - de werkgever moet tenminste een contract hebben met een bedrijfsarts; - de taken die de werkgever door de gecertificeerde arbodeskundige(n) moet laten uitvoeren zijn: * toetsing en advisering in het kader van de risico-inventarisatie; * ziekteverzuimbegeleiding * arbeidsgezondheidskundig onderzoek

19 * aanstellingskeuring indien van toepassing * arbeidsomstandighedenspreekuur - met betrekking tot verzuimbegeleiding moet uit een schriftelijk document blijken wie wat doet op het gebied van verzuimbegeleiding; Aanvullend voor Vangnetregeling: - Indien de werkgever kiest voor een arbodienst moet deze bij voorkeur intern worden georganiseerd. Daarnaast zijn er de genoemde vrijheden van de werkgever om arbo te organiseren volgens de Maatwerkregeling. Bij de Maatwerkregeling worden werkgever en werknemer volledig verantwoordelijk gesteld voor de inschakeling van de benodigde interne en externe deskundigheid èn hun onderlinge samenwerking. Hiermee wordt tevens duidelijk dat, indien de arbo-ondersteuning bestaat uit een palet van interne en externe ondersteuners, de regiefunctie vanuit de organisatie om deze samenwerking te bewerkstellingen, zwaarder wordt. Beheer en aansturen blijkt in de praktijk veel tijd en aandacht te vergen. Gevolgen voor de OR De nieuwe Arbo-dienstverlening komt tot stand in een dialoog tussen werkgever en werknemer. Deze moeten met elkaar afspreken hoe de Arbo-dienstverlening geregeld moet worden. Het aangaan van een Maatwerkregeling kan een werkgever niet zomaar. Afspraken over de Maatwerkregeling kunnen gemaakt worden op ondernemingsniveau (OR) of door de CAO-partijen (brancheniveau). Hierbij geldt voor de OR het recht van overeenstemming. Partijen moeten het dus echt eens worden. Er kan alleen worden overgegaan op de Maatwerkregeling wanneer de OR hiervoor toestemming geeft. Wanneer er geen expliciete afspraken worden gemaakt (bijvoorbeeld als de aansluiting bij een arbodienst voldoet aan de behoefte voor deskundige ondersteuning), geldt de Vangnetregeling. Er hoeft dan in feite niets te veranderen: de werkgever blijft verplicht om zich aan te sluiten bij een arbodienst, intern dan wel extern bij onvoldoende interne mogelijkheden. Omdat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft ten aanzien van de RI&E is de OR ook betrokken bij de vaststelling van het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker(s)

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Maatwerkregeling bij overeenstemming in CAO of per onder-neming met OR of PVT. Algemene preventie- Preventiemedewerker(s), of werkgever zelf (15- );

Maatwerkregeling bij overeenstemming in CAO of per onder-neming met OR of PVT. Algemene preventie- Preventiemedewerker(s), of werkgever zelf (15- ); Arbodiensten gered? Het kabinet stelt voor om werkgevers meer vrijheid te geven bij de inrichting van hun arbozorg. Conform de Europese richtlijn moeten werkgevers voorrang geven aan interne arbozorg.

Nadere informatie

Liberalisering arbodienstverlening. Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005

Liberalisering arbodienstverlening. Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005 Liberalisering arbodienstverlening Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005 De Arbowet wordt per 1 juli 2005 op een aantal onderdelen ingrijpend gewijzigd. Het betreft drie onderwerpen: de liberalisering

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING Arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 hebben branches en bedrijven meer keuze hoe zij zich laten ondersteunen bij ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongevallen. Er zijn alternatieven voor het vaste

Nadere informatie

Ondernemers en arbodienstverlening

Ondernemers en arbodienstverlening PRAKTIJKWIJZER VAN Vereniging VNO-NCW Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Telefoon 070 349 03 49 Fax 070 349 03 00 Ledennummer 070 349 03 66 (telefonische vraagbaak voor leden) E-mail informatie@vno-ncw.nl

Nadere informatie

Arbodienstverlening: waar zit de winst?

Arbodienstverlening: waar zit de winst? Arbodienstverlening: waar zit de winst? Door Carolina Verspuij, FNV Formaat, op vr, 14/02/2014-17:09, Werk en Veiligheid, Kerckebosch Achtergrondartikel Elke werkgever is volgens de arbowetgeving verplicht

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Inleiding Op 1 juli 2017 heeft de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Inleiding Op 1 juli 2017 ondergaat de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening verder verbeteren

Nadere informatie

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Uitleg over wijzigingen in de Arbowet Checklist maatwerkregeling Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Eindredactie

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden pagina 1 van 5 Published on Werk & Veiligheid - Kennisplatform over preventie, RI&E en sociale veiligheid (http://www.werkenveiligheid.nl) Home > De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Regeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Arbeidsomstandighedenbeleid. azm

Regeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Arbeidsomstandighedenbeleid. azm 1 az M Regeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Arbeidsomstandighedenbeleid azm Auteur: H. Luyten, teamcoördinator Arbo Kenmerk: TL/HL Versie: 3.5 Datum: 12 maart 2009 2 Deze regeling is door

Nadere informatie

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen:

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen: De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Er staan veel veranderingen op stapel die consequenties hebben voor het contract met de bedrijfsarts / arbodienst en de rol van de preventiemedewerker

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen Met ingang van 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit gewijzigd. Zie hierover: https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/arbo/nieuwe-arbowet-per-1-juli-2017

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet Nieuwe Arbowet Waarom is er een Arbowet? Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om daarvoor te zorgen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september Ton Joosten Preventie adviseur Stigas

Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september Ton Joosten Preventie adviseur Stigas Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september 2017 Ton Joosten Preventie adviseur Stigas Wat is Stigas? Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren Onderdeel van Colland BPL SAZAS AVAZ

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening 1

Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening 1 Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening 1 Samen naar een gezond en fit werkend Nederland In Nederland vinden we het belangrijk dat werkende mensen gezond, fit en gemotiveerd zijn. Vitale

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER Deze bijlage is voor personen die de veiligheidscursus - PREVENTIEMEDEWERKER (willen gaan) volgen. PREVENTIE Preventie = Voorkomen dat een ongeval of calamiteit gebeurt door

Nadere informatie

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij Vernieuwde Arbowet De belangrijkste wijzigingen op een rij Op 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet definitief in werking. De regering wil medewerkers en werkgevers meer betrekken bij het arbobeleid,

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

De Arbeidsomstandighedenwet 1998 wordt als volgt gewijzigd:

De Arbeidsomstandighedenwet 1998 wordt als volgt gewijzigd: 1 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid en de daarmee samenhangende bepalingen Allen, die

Nadere informatie

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM NIEUWE ARBOWET 2017 Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM Platform OR Tweedaagse 29 september 2016 OPBOUW WORKSHOP Doel wijziging Basis Arbowet Wat wijzigt er? Spelersveld Rol OR Verwachtingen?? DOEL

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Nadere input voor de SER - toekomst arbeidsgerelateerde zorg

Nadere input voor de SER - toekomst arbeidsgerelateerde zorg Nadere input voor de SER - toekomst arbeidsgerelateerde zorg In de hoorzitting op 28 oktober jl. heeft OVAL toegezegd op een aantal punten nadere informatie te leveren. Het gaat om: 1. voor- en nadelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Voor wat betreft de aanvullende deskundige advies kan gekozen worden voor:

Voor wat betreft de aanvullende deskundige advies kan gekozen worden voor: Document Nieuwe invulling arbodienstverlening & Per 1 juli 2017 wordt de nieuwe Arbowet van kracht. Uitgangspunt voor de aanpassingen is dat de arbodienstverlening door de deskundigen, de preventiemedewerker

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2017 31-05-2017 12-06-2017 3.21 Arbobeleid Personeel/Arbobeleid Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Organisatie 4 2.1 Preventiemedewerker

Nadere informatie

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE RI&E MOET WETEN De RI&E hoe zit het ook alweer? Een ondernemer loopt risico s, dat weet u als geen ander. Een Risico-Inventarisatie

Nadere informatie

Jaarplan arbo 2013. : H. Luyten, teamcoördinator arbo

Jaarplan arbo 2013. : H. Luyten, teamcoördinator arbo Jaarplan arbo 2013 Opdrachtgever : Ir B. Durlinger Projectleider : H. Luyten, teamcoördinator arbo Afdeling : Afdeling Arbo Datum : december 2012 : versie 2 CONCEPT 1. Inleiding 1.1 Inleiding In dit document

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

De veiligheidskundige in Arbodienstverlening binnen een organisatie. Papendal, Rob van Houten

De veiligheidskundige in Arbodienstverlening binnen een organisatie. Papendal, Rob van Houten De veiligheidskundige in Arbodienstverlening binnen een organisatie Papendal, 30. 3.2017 Rob van Houten Rob van Houten Korte kennismaking Rob van Houten Korte kennismaking Geboeid door de factor arbeid

Nadere informatie

samen op weg naar een gezonde en wendbare organisatie VINCIO GOOD TO GREAT

samen op weg naar een gezonde en wendbare organisatie VINCIO GOOD TO GREAT samen op weg naar een gezonde en wendbare organisatie VINCIO GOOD TO GREAT VINCIO kijkt naar het individu met de visie van de organisatie als basis. Hoe komen we van een moeten naar een willen werken.

Nadere informatie

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Webinar Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Bent u al Arbowet-proof Arnoud van Hogen Manager procesregie Pauline Oberink Bedrijfsjurist Programma Wijzigingen Arbowet per

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Met Arbo West meer aanwezig

Met Arbo West meer aanwezig Productinformatie Met Arbo West meer aanwezig benut uw mogelijkheden Ons product We onderscheiden ons door vakmensen aan uw bedrijf te koppelen en niet een aansluitcontract. We willen het verlengstuk zijn

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN IN DE CONTRACTCATERING

HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN IN DE CONTRACTCATERING C O N T R A C T C A T E R I N G C O N T R A C T C A T E R I N G HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN IN DE CONTRACTCATERING C O N T R A C T C A T E R I N G HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker. Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker. Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl Werkstress en de rol van de preventiemedewerker Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl 2 Risico s in het VO Voor wie? 1. Psycho-sociale arbeidsbelasting 2. Fysische arbeidsbelasting 3. Chemische belasting 4.

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

Preventiemedewerker NIBHV

Preventiemedewerker NIBHV Tijd Lesonderwerp 08.45-09.00 Introductie en veiligheidsinstructie 09.00-09.45 Arbo-wetgeving en de relatie met de 09.45-10.15 Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie (RIE) en het plan van aanpak 10.15-10.30

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES

DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES HANDREIKING VOOR DE INVOERING VAN PREVENTIETAKEN VOOR DE ALLEDAAGSE ZORG VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID NAAR AANLEIDING VAN DE WIJZIGING ARBOWET

Nadere informatie

Aanvulling op de publicatie Arbodienstverlening onder eigen regie. De preventiemedewerker op maat van gemeenten

Aanvulling op de publicatie Arbodienstverlening onder eigen regie. De preventiemedewerker op maat van gemeenten Aanvulling op de publicatie Arbodienstverlening onder eigen regie De preventiemedewerker op maat van gemeenten Handreiking voor invoering van preventietaken voor de alledaagse zorg voor veiligheid en gezondheid

Nadere informatie

Leidraad RIE-Toets. inclusief. Leidraad valideren RIE-instrument

Leidraad RIE-Toets. inclusief. Leidraad valideren RIE-instrument inclusief Leidraad valideren RIE-instrument Opgesteld door Projectgroep bestaande uit: HJJM (Huib) Arts, projectleider TAM (Guus) Hoorenman, P (Peter) Scheers, BA&O LAM (Leo) Elders, AAML (André) de Vries,

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Leidraad vangnetregeling en maatwerkregeling. Toolkit voor werkgevers en werknemers

Leidraad vangnetregeling en maatwerkregeling. Toolkit voor werkgevers en werknemers Leidraad vangnetregeling en maatwerkregeling Toolkit voor werkgevers en werknemers Versie 15 september 2015 1 Waarom deze leidraad? Iedere organisatie heeft te maken met andere vragen en problemen op het

Nadere informatie

Startdocument voor de keuze van één gemeenschappelijke arbodienst FUSIE December 2003

Startdocument voor de keuze van één gemeenschappelijke arbodienst FUSIE December 2003 Startdocument voor de keuze van één gemeenschappelijke arbodienst FUSIE December 2003 P&O/RL/Beleid/ArboFUSIE 1 Inhoudsopgave: Pagina: Uitgangspunten voor de opdracht en visie van de werkgroep op de uitgangspunten

Nadere informatie

1.01 De Arbowet. Blad 1 van 6 Abomafoon 1.01

1.01 De Arbowet. Blad 1 van 6 Abomafoon 1.01 1.01 De Arbowet Op 1 januari 2007 is de Arbowet voor het laatst grondig gewijzigd. De Arbowet is een kaderwet, dat wil zeggen een raamwerk voor nadere regels. Zij beperkt zich tot het geven van algemene

Nadere informatie

VERANDEREND ARBOBELEID IN DE BRANCHE ZIEKENHUIZEN

VERANDEREND ARBOBELEID IN DE BRANCHE ZIEKENHUIZEN VERANDEREND ARBOBELEID IN DE BRANCHE ZIEKENHUIZEN Nieuwe ervaringen met arbodienstverlening en preventiemedewerkers Rapport 15 december 2005 Titel Veranderend arbobeleid in de branche ziekenhuizen Rapport

Nadere informatie

Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Email: cie.szw@tweedekamer.nl Eindhoven, 22 maart 2016 Betreft:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen wijzigingen Arbowet /05/2017 Versie 3.1

Veelgestelde vragen wijzigingen Arbowet /05/2017 Versie 3.1 Veelgestelde vragen wijzigingen Arbowet 2017 02/05/2017 Versie 3.1 1 Algemeen 1.1 Waarom is er een Arbowet? In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid,

Nadere informatie

Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening

Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening Update april 2017 inclusief wijzigingen Arbowet per 1 juli 2017 1 Samen naar een gezond en fit werkend Nederland In Nederland vinden we het belangrijk

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet

Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet 2017 09-05-2017 1. Algemeen 1.1 Waarom wordt de Arbeidsomstandighedenwet aangepast? Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

BASISCONTRACTEN Professionele uitgangspunten voor inzet van de bedrijfsarts bij arbo- en verzuimbeleid bij contractvorming

BASISCONTRACTEN Professionele uitgangspunten voor inzet van de bedrijfsarts bij arbo- en verzuimbeleid bij contractvorming BASISCONTRACTEN Professionele uitgangspunten voor inzet van de bedrijfsarts bij arbo- en verzuimbeleid bij contractvorming Inleiding Arbodiensten contracteren bedrijven op verschillende wijze, waardoor

Nadere informatie

Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet

Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet 2017 29-06-2017 1. Algemeen 1.1 Waarom wordt de Arbeidsomstandighedenwet aangepast? Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017 De nieuwe Arbowet Urmond, 16 november 2017 Wijziging Arbowet Ingangsdatum: 1 juli 2017 Doelstelling: Versterking positie preventiemedewerker Versterking/verduidelijking positie en rol van de bedrijfsarts

Nadere informatie

A rbodienstverlening www.houhetwelgezond.nl

A rbodienstverlening www.houhetwelgezond.nl Arbodienstverlening Arbodienstverlening Colofon: auteurs: R.J. Pille, D.M. van der Putte en C. Blokland, Falke & Verbaan met medewerking van: Koos Middendorp, provincie Friesland Ingeborg de Moor, provincie

Nadere informatie

actiepunten voor kleine bedrijven

actiepunten voor kleine bedrijven actiepunten voor kleine bedrijven De Arbowet: 10 actiepunten voor kleine bedrijven Alle bedrijven in Nederland die iemand in dienst hebben, moeten voldoen aan de Arbowet. Dit geldt ook voor verenigingen

Nadere informatie

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Gezond aan het werk Voorwoord Het kan gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, of dat je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Dan is het prettig om te weten waar

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 23 mei 2015 HA /01

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 23 mei 2015 HA /01 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. Dr. mr. L.F. Asscher, minister Postbus 90801 2509 LV Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 23 mei 2015 HA 230515/01 Onderwerp Stelsel arbeidsgerelateerde

Nadere informatie

0 4 /03 Arbodienstverlening Arbodienstverlening

0 4 /03 Arbodienstverlening Arbodienstverlening 04 03 Arbodienstverlening advies Arbodienstverlening Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Publicatienummer 3, 20 februari 2004 Sociaal- Economische Raad Sociaal-Economische

Nadere informatie

Arbojaarplan 2015. Op basis van arbobeleidsplan 2014-2015

Arbojaarplan 2015. Op basis van arbobeleidsplan 2014-2015 Arbojaarplan 2015 Op basis van arbobeleidsplan 2014-2015 Opdrachtgever Ir. B. Durlinger, directeur Strategie, Personeel en Organisatie Projectleider H. Luyten, teamcoördinator arbo azm Datum il 2015 Versie

Nadere informatie

Keuzegids arbodienstverlening

Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Turien & Co. Assuradeuren biedt werkgevers zoveel mogelijk keuzevrijheid in de verzuimbegeleiding. Juist door deze ruime keuzevrijheid is het

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Ziek zijn overkomt je, hoe je hiermee omgaat, is gedrag. Gedrag is grotendeels beïnvloedbaar. Er is altijd een keuzemoment om met klachten (beperkingen) te

Nadere informatie

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit Bezoekadres Homaat 16 Westerbork, Drenthe 9431MK T 06 4633 5833 E elly.versteeg@me.com KvK 22038609 BTW NL8065.13.627.B.01

Nadere informatie

Brede visie op kwaliteit van arbeid

Brede visie op kwaliteit van arbeid Brede visie op kwaliteit van arbeid Pauline Miedema, Vincent Vrooland De Arbowet kent vier kerndeskundigen. Twee jaar geleden was de Arbeids- & Organisatiedeskundige het minst bekend. Sinds organisaties

Nadere informatie

Wijziging arbeidsomstandighedenwet. mr. Karen Maessen mr. drs. Manouk Milbou

Wijziging arbeidsomstandighedenwet. mr. Karen Maessen mr. drs. Manouk Milbou Wijziging arbeidsomstandighedenwet mr. Karen Maessen mr. drs. Manouk Milbou Inhoud Even opfrissen OR en arbo Doel wetsvoorstel Wijzigingen Tips Even opfrissen Arbeidsomstandighedenbeleid: Plicht werkgever

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner

Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner Voorstellen (1) Gecertificeerd arbeidshygiënist/toxicoloog, ook opgeleid

Nadere informatie

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Toelichting: Wijzigingen in de Arbowet die sinds 1 juli 2017 gelden zijn rood gemarkeerd Delen van de Arbowet die sinds 1 juli 2017 niet

Nadere informatie

Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur. 10 november 2017

Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur. 10 november 2017 Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur 10 november 2017 Nieuwe wetgeving per 1 juli 2017 Het omvat een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met: de versterking

Nadere informatie

Whitepaper: Checklist Nieuwe Arbowet: weet wat u moet regelen!

Whitepaper: Checklist Nieuwe Arbowet: weet wat u moet regelen! 1 Checklist Nieuwe Arbowet: Weet wat u moet regelen! De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Dat lijkt nog ver weg, maar er verandert veel, dus moet u tijdig aan de slag. Met deze handige

Nadere informatie

De preventiemedewerker

De preventiemedewerker De preventiemedewerker Inhoudsopgave De preventiemedewerker 2 Inleiding Vragen? De preventiemedewerker De RI&E Taken van de preventiemedewerker 5 Veelgestelde vragen Opleiding en deskundigheid 6 Kennis

Nadere informatie

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit BI&E ipv RI&E Van risico s naar beheersmaatregelen Door: Huib Arts, ArboProfit Waarom een RI&E? OMDAT HET MOET? +??? Wetgeving gri&e Waar moet een RI&E aan voldoen? 3 Hij moet volledig zijn? Frequentie:

Nadere informatie

ARBODIENSTVERLENING DOE JE SAMEN. Eindrapport onderzoek externe arbodiensten in de Metalektro

ARBODIENSTVERLENING DOE JE SAMEN. Eindrapport onderzoek externe arbodiensten in de Metalektro ARBODIENSTVERLENING DOE JE SAMEN Eindrapport onderzoek externe arbodiensten in de Metalektro b ARBODIENSTVERLENING DOE JE SAMEN Eindrapport onderzoek externe arbodiensten in de Metalektro 9 april 2013

Nadere informatie

Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging

Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Stichting Arbo Flexbranche, december 2011 Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 3 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 3 1.2 Wat

Nadere informatie

WELKE ARBODIENST (VERLENERS) HALEN WE IN HUIS? EEN CHECKLIJST

WELKE ARBODIENST (VERLENERS) HALEN WE IN HUIS? EEN CHECKLIJST WELKE ARBODIENST (VERLENERS) HALEN WE IN HUIS? EEN CHECKLIJST voor werknemersvertegenwoordigers (OR en PVT) April 2017 2 WELKE ARBODIENST(VERLENERS) HALEN WE IN HUIS? EEN CHECKLIJST VOOR WERKNEMERS VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie