1.01 De Arbowet. Blad 1 van 6 Abomafoon 1.01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.01 De Arbowet. Blad 1 van 6 Abomafoon 1.01"

Transcriptie

1 1.01 De Arbowet Op 1 januari 2007 is de Arbowet voor het laatst grondig gewijzigd. De Arbowet is een kaderwet, dat wil zeggen een raamwerk voor nadere regels. Zij beperkt zich tot het geven van algemene regels en doelstellingen over het arbobeleid in het bedrijf. De weg om die doelstellingen te bereiken kan per bedrijf verschillen. Concrete uitvoeringsregels zijn te vinden in het Arbobesluit en de Arboregeling. In het Arbobesluit bijvoorbeeld over een veilige inrichting van de werkplek en in de Arboregeling over de vereiste deskundigheid bij bepaalde werkzaamheden, zoals asbestsloop, werken met springstoffen en keuren van hijskranen. Normen en regels Het fundament voor een goed arbobeleid bestaat volgens de Arbowet achtereenvolgens uit de volgende ingrediënten: - kijken waar het probleem ligt (de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie); - oplossingen kiezen (het plan van aanpak); - de uitvoering organiseren (wie doet wat); - evalueren en zo nodig bijstellen van het arbobeleid. Onderstaand komen elementen hiervan terug. Deskundige werknemer (preventiemedewerker) - Een werkgever moet zich laten bijstaan door minstens één deskundige werknemer, die de veiligheid en gezondheid bij de dagelijkse werkzaamheden behartigt. Deze wordt ook wel preventiemedewerker genoemd. De te verlenen bijstand moet in ieder geval omvatten: meewerken aan uitvoeren en opstellen RI&E; adviseren aan en nauw samenwerken met de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging inzake maatregelen voor een zo goed mogelijk arbobeleid; uitvoering van deze maatregelen dan wel medewerking eraan. - De preventiemedewerker is een eigen werknemer en moet specifieke kennis hebben van de arborisico s die in het bedrijf spelen en wat ertegen te doen, maar de wet stelt aan deze functie geen opleidings- of ervaringseisen. Als de mate van deskundigheid en ervaring, alsmede de te besteden tijd en de organisatie van het werk de preventiemedewerker maar in staat stellen de bijstand naar behoren te verlenen. De RI&E moet deze punten nader invullen. - Feitelijk is het takenpakket van de preventiemedewerker identiek aan dat van de VGM- of arbocoördinator, met dat verschil dat de preventiemedewerker in tegenstelling tot de arbocoördinator formeel een onafhankelijke positie heeft ten opzichte van de werkgever, met dezelfde rechtsbescherming als een OR-lid. - Een werkgever met niet meer dan vijfentwintig werknemers mag zelf de taken van de preventiemedewerker op zich nemen. Verdere expertise Een bedrijf kan in de regel echter niet volstaan met een preventiemedewerker. De werkgever dient naast de preventiemedewerker gebruik te maken van: - in- of externe arbo-expertise van één of meer gecertificeerde arbodeskundigen (toetsen RI&E/plan van aanpak) én een bedrijfsarts (preventie en verzuim), óf - een arbodienst, overeenkomstig de oude regeling. De eerste mogelijkheid noemt men maatwerkregeling en de tweede vangnetregeling. Maatwerkregeling - Werkgevers kunnen in de arbodienstverlening kiezen voor maatwerk. Zij vullen de benodigde arboexpertise dan zelf in, door één of meer gecertificeerde arbodeskundigen in te schakelen. In ieder geval voor het toetsen van de RI&E/plan van aanpak. - In beginsel is iedere zogenaamde kerndiscipline (bedrijfsarts, veiligheidskundige, arbeidshygiënist of arbeid- en organisatiedeskundige) bevoegd de toetsing uit te voeren, maar uit de inhoud van de RI&E moet blijken welke deskundigheid degene(n) die toets(en)t moet(en) hebben. Gezien de breedte van opleiding en werkgebied zal in veel bedrijven een SKO-gecertificeerde veiligheidskundige van niveau 3 (HVK) de toetsing uitvoeren. Blad 1 van 6 Abomafoon 1.01

2 - Voordat buiten het bedrijf wordt gezocht, moet een werkgever eerst vaststellen of de benodigde expertise in de eigen onderneming voorhanden is. Indien de preventiemedewerker over deze kwalificatie en over de faciliteiten (tijd en middelen) beschikt, is ook hij of zij gerechtigd deze taak, naast die van preventiemedewerker, te vervullen. - Is bedoelde expertise niet in het bedrijf beschikbaar, dan dient de werkgever deze extern te betrekken. - Een combinatie van in- en externe expertise is ook mogelijk. - Een maatwerkregeling kan slechts worden ingevoerd indien de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging er schriftelijk mee instemt. - Een maatwerkregeling kan ook bij CAO worden opgelegd. - De verplichting voor werkgevers om zich bij preventie- en verzuimaanpak deskundig te laten ondersteunen verandert niet. Dus voor ziekteverzuimbegeleiding, arbeidsomstandighedenspreekuur, arbeidsgezondheidskundig onderzoek en aanstellingskeuringen moet een bedrijfsarts beschikbaar zijn. Deze hoeft echter geen deel meer uit te maken van een arbodienst. Vangnetregeling - Indien niet wordt gekozen voor een maatwerkregeling is het bedrijf verplicht om zoals voorheen een gecertificeerde arbodienst in te schakelen. - Bereikt een bedrijf, waarin een gecertificeerde interne arbodeskundige werkt, geen overeenstemming met de OR over een maatwerkregeling, dan kan het bedrijf de interne deskundige in een samenwerkingsverband laten werken met drie andere (kern)deskundigen van elders. Dit samenwerkingsverband geldt dan als interne arbodienst. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en plan van aanpak - Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) behoort, samen met het plan van aanpak, de basis te zijn van het arbobeleid van een bedrijf of organisatie. Deze documenten moeten een compleet beeld geven van in het bedrijf voorkomende arborisico s en de maatregelen om die risico s te vermijden of voldoende te beperken. - Er zijn inmiddels in bijna iedere branche uitvoerings- en rapportagemodellen beschikbaar. De wet schrijft geen model voor, ook niet wie de RI&E mag uitvoeren. - Hij moet wel worden getoetst. Zo n toetsing bestaat uit: een beoordeling van de RI&E op volledigheid, betrouwbaarheid en de stand van de techniek (wat door vakdeskundigen in brede kring wordt aanvaard als in de praktijk toepasbaar); een advies over de inhoud van de RI&E en het plan van aanpak, inclusief de prioritering van de te nemen maatregelen. - Voor het uitvoeren van de toetsing zijn er diverse varianten: door minstens één interne en/of externe gecertificeerde arbodeskundige (maatwerkregeling of in geval van geen instemming van de OR een variant hierop: een samenwerkingsverband); zoals voorheen door een gecertificeerde arbodienst (vangnetregeling); bedrijven met niet meer dan 25 werknemers kunnen gebruik maken van een erkend RI&E-instrument voor hun branche. Een toetsing is dan niet verplicht (checklist RI&E MKB Bouwnijverheid, zie Onderhouden van RI&E/plan van aanpak Is de RI&E eenmaal een feit dan zijn de belangrijkste aandachtspunten: - In geval een werkgever werknemers inleent moet hij dat gedeelte uit de RI&E aan de uitlener verstrekken, dat gaat over de door de ingeleende medewerker uit te voeren werkzaamheden. De uitlener op zijn beurt moet deze informatie aan zijn werknemer overbrengen. - De RI&E/plan van aanpak moet regelmatig worden geëvalueerd en actueel blijven; zonodig moet hij worden bijgesteld, bijvoorbeeld naar aanleiding van: opgedane ervaringen (bijvoorbeeld na ongevallen); uitbreiding of wijziging van werkzaamheden/risico s (de scope); vorderingen in de stand van de techniek. - Het opnieuw laten toetsen van de RI&E door één of meer gecertificeerde arbodeskundigen is aan de orde indien er sprake is van arborisico s die niet in de RI&E zijn beschreven, bijvoorbeeld vanwege uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten. Blad 2 van 6 Abomafoon 1.01

3 - Een jaarlijkse registratie van ongevallen die tot meer dan drie werkdagen ziekteverzuim hebben geleid, maakt onderdeel uit van de RI&E; dat kan op zich al een aanleiding zijn om de RI&E/plan van aanpak jaarlijks kritisch bij te stellen. - De RI&E valt onder het adviesrecht van de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging. Rapportage van deskundige(n) of arbodienst en preventiemedewerker Interne en externe arbodeskundigen, alsmede arbodiensten zijn verplicht hun schriftelijke adviezen aan de werkgever ook aan de OR of PVT te sturen. Van adviezen die de (onafhankelijke) preventiemedewerker aan de OR of PVT verstrekt, moet een afschrift aan de werkgever worden verstrekt. Bedrijfshulpverlening - In situaties waarin direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid aanwezig is, moet de werknemer zich snel in veiligheid kunnen stellen. Als het kwaad al is geschied (bijvoorbeeld bij brand of ongeval), moeten passende maatregelen de schade aan de gezondheid zoveel mogelijk beperken. Bedoeld wordt: behartig de taken op het gebied van EHBO, brandpreventie, evacuatie en alarmering. - Dit onderwerp behoort deel uit te maken van de RI&E. - Een werkgever wijst een of meer werknemers aan als bedrijfshulpverlener (zie ook Abomafoon 2.18). Melden van ongevallen en beroepsziekten - Alle ongevallen die ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben, moeten aan de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) worden gemeld (zie Abomafoon 1.07). - Deze melding moet zo snel mogelijk plaatsvinden via het centrale nummer ( ) of het digitale meldingsformulier op - De melding heeft betrekking op: ongevallen met dodelijke afloop; ziekenhuisopname na het ongeval; blijvend letsel of gezondheidsschade (naar redelijk oordeel op dat moment). - Alle gemelde ongevallen alsmede ongevallen die hebben geleid tot een ziekteverzuim van meer dan drie werkdagen, dienen zoals gezegd in een register te worden opgenomen dat onderdeel uitmaakt van de RI&E. - Het opstellen van een intern ongevalsrapport wordt in de Arbowet weliswaar niet verplicht gesteld, maar er ligt een civielrechtelijke uitspraak van de Hoge Raad die zegt dat dit tot de zorgplicht van de werkgever behoort. In dit rapport moet de toedracht van het ongeval zijn vastgelegd en ook, of het ongeval het gevolg was van onvoldoende veiligheidsmaatregelen van de zijde van de werkgever. - Indien is aangetoond dat een werknemer aan een beroepsziekte leidt, moet de bedrijfsarts dan wel de arbodienst dit melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Voorlichting en instructie - De werkgever moet zijn werknemers, en vooral jongeren, voorlichten en instrueren over hun taken, de hierbij optredende risico s en de te nemen maatregelen (zie ook Abomafoon 1.12). - Een en ander moet zijn afgestemd op de capaciteiten, taal, kennis en ervaring van de betrokken werknemers. - De Arbowet kent een bepaling die zegt dat de werkgever er op moet toezien dat de werknemers de instructies ook echt naleven. Verplichtingen werknemers - De werknemers moeten ook zelf bijdragen aan het tot stand komen van een gezonde werkplek. Bijvoorbeeld door zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen. Door instructies op te volgen, door op de juiste wijze te werken met machines en werktuigen en door persoonlijke beschermingsmiddelen (helmen, veiligheidsbrillen en dergelijke) te gebruiken. - De werknemers moeten de cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten over veilig werken volgen en gevaarlijke situaties meteen melden aan de leidinggevende. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden - Bij het uitvoeren van het arbobeleid hoort een duidelijke rolverdeling. Er zijn mensen nodig om maatregelen te ontwikkelen, uit te voeren en toezicht te houden. De werkgever zorgt ervoor dat duidelijk is Blad 3 van 6 Abomafoon 1.01

4 wie welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft. Gaat er iets mis, dan weet iedereen wie erop aangesproken kan worden. - Het ligt voor de hand om deze taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden onderdeel te laten uitmaken van een arbozorgsysteem (bijvoorbeeld overeenkomstig het VCA-systeem). Medezeggenschap - De medezeggenschap is zoveel mogelijk in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geregeld. Het arbeidsomstandighedenbeleid van een onderneming valt onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Telt een bedrijf minder dan 10 werknemers, dan heeft de personeelsvergadering adviesrecht. In de Arbowet is geregeld: het recht om een inspecteur van de Inspectie SZW bij inspecties te vergezellen (mits dit niet bezwaarlijk is voor een goede uitoefening van zijn taak); het recht om met een inspecteur van de Inspectie SZW onder vier ogen te spreken. - De medezeggenschap inzake arbeidsomstandigheden kent drie verschijningsvormen: ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (zie tabel 1). - De leden van een PVT dienen net als OR-leden te zijn gekozen en hebben dezelfde rechtsbescherming. - OR en PVT hebben instemmingsrecht over alle regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuimbeleid (tenzij het gaat om een eis van de Inspectie SZW of een onderwerp dat in de CAO is geregeld). Dit recht betreft ook: de keuze van maatwerk- dan wel vangnetregeling en de inhoud van de contracten. - Wil een niet OR-plichtig bedrijf gebruik maken van de ruimere (overleg)normen van de Arbeidstijdenwet of het maatwerkartikel van de Arbowet, dan moet zij over een PVT beschikken. Aantal werknemers Medezeggenschapsvorm Bevoegdheid inzake arbobeleid Opmerkingen 1-50 Personeelsvergadering Adviesrecht PVT Instemmingsrecht PVT verplicht als meerderheid personeel dit wil > 50 OR Instemmingsrecht OR verplicht Tabel 1 Medezeggenschap en bedrijfsomvang Maatwerk door werkgevers en werknemers - De Arbowet bevat een maatwerkartikel. Dit is iets anders dan de eerder beschreven maatwerkregeling voor deskundige ondersteuning. Hiermee hebben werkgevers en werknemers de mogelijkheid om aan bepaalde voorschriften een eigen invulling te geven. De omvang hiervan is beperkt, want 90% van onze wetgeving wordt door de EG bepaald. Het gaat dus om die overige 10%, bijvoorbeeld fysieke en fysische belasting, werkdruk en werktijden. - Maatwerk is in eerste instantie mogelijk voor een gehele bedrijfstak; arbo-afspraken worden in dat geval in een CAO vastgelegd. CAO-afspraken komen in de regel in aanmerking om door de Minister algemeen verbindend te worden verklaard. Ze gelden dan voor alle bedrijven die onder de werkingssfeer van de betreffende CAO vallen. - Bestaan er geen CAO-afspraken, dan kan een individueel bedrijf desgewenst toch eigen regels stellen. Ook hier geldt dat geen enkele afbreuk mag worden gedaan aan het voorgeschreven beschermingsniveau. Bovendien moet zo n regeling schriftelijk vastliggen en zijn overeengekomen met de OR of PVT. Deze afspraken hoeven niet aan de Minister te worden gemeld, maar moeten desgevraagd aan de Inspectie SZW getoond kunnen worden. - CAO-afspraken gaan boven bedrijfsafspraken met de OR of PVT. Blad 4 van 6 Abomafoon 1.01

5 Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) - Beleid op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting moet onderdeel zijn van het arbobeleid. Dit beleid moet zich in ieder geval richten op de factoren seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweegbrengen. - Arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, werkmethoden en arbeidsinhoud moeten aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers zijn aangepast. Hiermee wordt bedoeld dat bij deze aspecten rekening moet worden gehouden met de ergonomie van de werkplek, bijvoorbeeld als het gaat om meubilair of machines, gereedschappen, installaties en omgevingsfactoren (onder andere lucht, licht en geluid). - Daarnaast moet rekening gehouden worden met ervaring en vakmanschap van werknemers. - Tenslotte moet er sprake zijn van voldoende evenwicht tussen de belasting en belastbaarheid van werknemers, zowel in fysieke als psychische zin. - Ongevarieerd tempowerk en ander werk, waarbij de werknemer het tempo niet kan beïnvloeden, moeten worden vermeden. - Dit geldt ook voor werkzaamheden met een langdurig belastende werkhouding. Is dit niet of in onvoldoende mate mogelijk, dan moet het werk regelmatig worden afgewisseld of door pauzes onderbroken. - Tempodwang in niet alleen gekoppeld aan machines. Ook andere vormen van werkdruk vallen onder het begrip kort-cyclisch werk, bijvoorbeeld beeldschermwerk dat kan leiden tot de beroepsziekte RSI (Repetitive Strain Injury). Met deze bepaling is in feite het begrip werkstress in de wet geïntroduceerd. - Werknemers moeten worden beschermd tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld. Er zijn geen betrouwbare cijfers over de mate waarin deze verschijnselen voorkomen. Een werkgever gaat er vaak ten onrechte vanuit dat dit in zijn bedrijf niet voorkomt. - Daar deze elementen in de wet zijn opgenomen moeten ze onderdeel uitmaken van de bedrijfs-risicoinventarisatie en -evaluatie. Het hieruit voortvloeiende plan van aanpak moet concrete maatregelen bevatten om eventuele problemen duurzaam te bestrijden. - Meer informatie over PSA en welke maatregelen genomen kunnen worden zijn te vinden in Abomafoon 1.55 Psychosociale arbeidsbelasting, werkdruk en stress. Handhaving Sinds de invoering van de Arbowet 1998 is er de bestuurlijke boete, na overtreding van bepalingen van Arbowet, Arbobesluit of Arboregeling. De Inspectie SZW heeft hiermee buiten het strafrecht om een effectief instrument om naleving van genoemde wetgeving af te dwingen. Bij ernstige overtredingen blijft strafrechtelijke vervolging mogelijk. Deze materie is beschreven in Abomafoons 1.04, 1.04a en Arbocatalogus Werkgevers en werknemers hebben door de nieuwe Arbowet (2007) meer mogelijkheden om zelf invulling te geven aan de wijze waarop ze in de eigen sector of bedrijf aan de wetgeving voldoen. Deze afspraken kunnen ze vastleggen in een arbocatalogus (zie ook Abomafoon 1.09). Een arbocatalogus bevat de afspraken die werkgevers en werknemers samen over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden hebben gemaakt. De Inspectie SZW bekijkt of de totstandkoming goed is verlopen en of de arbocatalogus adequaat is. Hierbij toetst men of: - is beschreven voor welk werkgebied de catalogus bedoeld is (branche, bedrijfssector of landelijk); - of de opstellers de werkgevers en de werknemers in dit werkgebied vertegenwoordigen; - of de catalogus gratis beschikbaar is voor alle werkgevers en werknemers; - of bij navolging van de catalogus voldaan wordt aan de doelvoorschriften van Arbowet, -besluit en -regeling. Met de komst van de arbocatalogi zijn per 1 januari 2012 de meeste arbobeleidsregels vervallen. De arbocatalogus is vanaf dat moment het uitgangspunt voor de handhaving door de Inspectie SZW. Verwijzing - Arbeidsomstandighedenwet. - Arbeidsomstandighedenbesluit, hfdst. 2 afd. 3 Arbodiensten en deskundigen. - Arbeidsomstandighedenregeling, hfdst. 2 Aanvullende voorschriften RI&E, deskundigen en arbodiensten. - Website (checklist RI&E MKB Bouwnijverheid). - Abomafoons: 1.02 Arbobesluit. Blad 5 van 6 Abomafoon 1.01

6 1.04 Bestuurlijke boete Inspectie SZW. 1.04a De onveilige werknemer beboet Ongevalsmelding, -onderzoek en -rapportage De arbocatalogus Veiligheidsinstructie, toolboxmeeting en training Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en handhaving Opdragen van arbotaken aan leidinggevenden (On)mogelijkheden van sanctiebeleid Psychosociale arbeidsbelasting, werkdruk en stress Bedrijfshulpverlening in de bouw. Datum: December 2015 Wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave - Tekstuele aanpassingen met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting, werkdruk en stress. Uitgave: Aboma bv Maxwellstraat 49 a Postbus BC Ede tel Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen, opmerkingen of verbetersuggesties, geef het aan ons door via Wij helpen u graag! Blad 6 van 6 Abomafoon 1.01

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker. Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker. Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl Werkstress en de rol van de preventiemedewerker Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl 2 Risico s in het VO Voor wie? 1. Psycho-sociale arbeidsbelasting 2. Fysische arbeidsbelasting 3. Chemische belasting 4.

Nadere informatie

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG FCB, april 2009 Inhoud 1. Wat is een Arbocatalogus? 2. De Arbocatalogus en de Arbowet 3. De Arbocatalogus en de RI&E 4. Verantwoordelijkheden van de werkgever, de

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen Met ingang van 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit gewijzigd. Zie hierover: https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/arbo/nieuwe-arbowet-per-1-juli-2017

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding algemeen

Hoofdstuk 1 Inleiding algemeen Hoofdstuk 1 Inleiding algemeen 1.1 Inleiding De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) bevat in hoofdzaak voorschriften van algemene aard en vormt daarmee een kaderwet voor arbeidsomstandigheden. Deze voorschriften

Nadere informatie

Tools Arbeidsomstandigheden

Tools Arbeidsomstandigheden Tools 3.16.01.08 Overzicht wijzigingen Arbobesluit vanaf 1 januari 2007 Arbobesluit tot 31 december 2006 Arbobesluit vanaf 1 januari 2007 BEDRIJFSHULPVERLENING Organisatie van de BHV Bij de organisatie

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2017 31-05-2017 12-06-2017 3.21 Arbobeleid Personeel/Arbobeleid Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Organisatie 4 2.1 Preventiemedewerker

Nadere informatie

Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september Ton Joosten Preventie adviseur Stigas

Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september Ton Joosten Preventie adviseur Stigas Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september 2017 Ton Joosten Preventie adviseur Stigas Wat is Stigas? Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren Onderdeel van Colland BPL SAZAS AVAZ

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Uitleg over wijzigingen in de Arbowet Checklist maatwerkregeling Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Eindredactie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE RI&E MOET WETEN De RI&E hoe zit het ook alweer? Een ondernemer loopt risico s, dat weet u als geen ander. Een Risico-Inventarisatie

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Ondernemers en arbodienstverlening

Ondernemers en arbodienstverlening PRAKTIJKWIJZER VAN Vereniging VNO-NCW Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Telefoon 070 349 03 49 Fax 070 349 03 00 Ledennummer 070 349 03 66 (telefonische vraagbaak voor leden) E-mail informatie@vno-ncw.nl

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht "oud" en "nieuw"

Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht oud en nieuw Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht "oud" en "nieuw" Laatste update 13 mei 2007 Het arbo-wetgevingsgebouw in zijn totaliteit Bevat vooral spelregels en systeembepalingen : Situatie 2006

Nadere informatie

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING Arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 hebben branches en bedrijven meer keuze hoe zij zich laten ondersteunen bij ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongevallen. Er zijn alternatieven voor het vaste

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet Nieuwe Arbowet Waarom is er een Arbowet? Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om daarvoor te zorgen

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

Wijzigingen arbowet per 1 januari 2007

Wijzigingen arbowet per 1 januari 2007 Wijzigingen arbowet per 1 januari 2007 1. Het arbo-wetgevingsgebouw in zijn totaliteit Situatie 2006 Situatie na 1 januari 2007 Arbowet Bevat vooral spelregels en systeembepalingen : Een aantal aanpassingen

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER Deze bijlage is voor personen die de veiligheidscursus - PREVENTIEMEDEWERKER (willen gaan) volgen. PREVENTIE Preventie = Voorkomen dat een ongeval of calamiteit gebeurt door

Nadere informatie

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Webinar Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Bent u al Arbowet-proof Arnoud van Hogen Manager procesregie Pauline Oberink Bedrijfsjurist Programma Wijzigingen Arbowet per

Nadere informatie

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Toelichting: Wijzigingen in de Arbowet die sinds 1 juli 2017 gelden zijn rood gemarkeerd Delen van de Arbowet die sinds 1 juli 2017 niet

Nadere informatie

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden pagina 1 van 5 Published on Werk & Veiligheid - Kennisplatform over preventie, RI&E en sociale veiligheid (http://www.werkenveiligheid.nl) Home > De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 226 775 20 20november 2008 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 november 2008, nr. ARBO/A&V/2008/14423,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017)

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017) ARBOBELEIDSPLAN Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond (maart 2017) 1 1. Inleiding Onze medewerkers zijn de dragers van de kwaliteit van onderwijs. Delta-onderwijs streeft ernaar alle medewerkers een

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

1.07 Ongevalsmelding, -onderzoek en -rapportage

1.07 Ongevalsmelding, -onderzoek en -rapportage 1.07 Ongevalsmelding, -onderzoek en -rapportage Het onderzoeken en analyseren van ongevallen dient om te leren van wat er misging en om te achterhalen in hoeverre het arbobeleid in een bedrijf goed wordt

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Inleiding Op 1 juli 2017 heeft de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Inleiding Op 1 juli 2017 ondergaat de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening verder verbeteren

Nadere informatie

Liberalisering arbodienstverlening. Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005

Liberalisering arbodienstverlening. Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005 Liberalisering arbodienstverlening Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005 De Arbowet wordt per 1 juli 2005 op een aantal onderdelen ingrijpend gewijzigd. Het betreft drie onderwerpen: de liberalisering

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Veranderingen in de wetgeving, waar kwamen we ook al weer vandaan? oktober 2013

Veranderingen in de wetgeving, waar kwamen we ook al weer vandaan? oktober 2013 Wetgeving Veranderingen in de wetgeving, waar kwamen we ook al weer vandaan? oktober 2013 2013 Cecile van der Velde MWO CMC Arbeids- en Organisatiedeskundige Kennismaken 2 3 Arrest Europese Hof en kabinetsvoornemens

Nadere informatie

Whitepaper De zorgplicht van de werkgever

Whitepaper De zorgplicht van de werkgever Whitepaper De zorgplicht van de werkgever Als ondernemer weet u natuurlijk dat een veilige en gezonde werkomgeving motiverend werkt. Uw medewerkers verzuimen minder en presteren beter. Maar hoe creëert

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Wijziging arbeidsomstandighedenwet. mr. Karen Maessen mr. drs. Manouk Milbou

Wijziging arbeidsomstandighedenwet. mr. Karen Maessen mr. drs. Manouk Milbou Wijziging arbeidsomstandighedenwet mr. Karen Maessen mr. drs. Manouk Milbou Inhoud Even opfrissen OR en arbo Doel wetsvoorstel Wijzigingen Tips Even opfrissen Arbeidsomstandighedenbeleid: Plicht werkgever

Nadere informatie

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen:

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen: De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Er staan veel veranderingen op stapel die consequenties hebben voor het contract met de bedrijfsarts / arbodienst en de rol van de preventiemedewerker

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E

Aan de slag met de RI&E Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN KOMEN DIE

Nadere informatie

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit Bezoekadres Homaat 16 Westerbork, Drenthe 9431MK T 06 4633 5833 E elly.versteeg@me.com KvK 22038609 BTW NL8065.13.627.B.01

Nadere informatie

Preventiemedewerker NIBHV

Preventiemedewerker NIBHV Tijd Lesonderwerp 08.45-09.00 Introductie en veiligheidsinstructie 09.00-09.45 Arbo-wetgeving en de relatie met de 09.45-10.15 Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie (RIE) en het plan van aanpak 10.15-10.30

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

Voor wat betreft de aanvullende deskundige advies kan gekozen worden voor:

Voor wat betreft de aanvullende deskundige advies kan gekozen worden voor: Document Nieuwe invulling arbodienstverlening & Per 1 juli 2017 wordt de nieuwe Arbowet van kracht. Uitgangspunt voor de aanpassingen is dat de arbodienstverlening door de deskundigen, de preventiemedewerker

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg Onderdeel: RIE en Deskundige Bijstand

Basisinspectiemodule Arbozorg Onderdeel: RIE en Deskundige Bijstand Basisinspectiemodule Arbozorg Onderdeel: RIE en Deskundige Bijstand Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik door de

Nadere informatie

Arbodienstverlening: waar zit de winst?

Arbodienstverlening: waar zit de winst? Arbodienstverlening: waar zit de winst? Door Carolina Verspuij, FNV Formaat, op vr, 14/02/2014-17:09, Werk en Veiligheid, Kerckebosch Achtergrondartikel Elke werkgever is volgens de arbowetgeving verplicht

Nadere informatie

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Bijlage Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Toelichting: door het vastleggen van het beleid ten aanzien van werkdruk kun je altijd actief of op verzoek helderheid geven over dit beleid aan je

Nadere informatie

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij Vernieuwde Arbowet De belangrijkste wijzigingen op een rij Op 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet definitief in werking. De regering wil medewerkers en werkgevers meer betrekken bij het arbobeleid,

Nadere informatie

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2.1 Inleiding Op basis van recente onderzoeksliteratuur geeft dit hoofdstuk een globale schets van de stand van zaken van de arbeidsomstandigheden in Nederland (paragraaf

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College ARBOBELEIDSPLAN voor Het Nuborgh College Goedgekeurd door MR d.d.: april 2010 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocommissie

Nadere informatie

Zorgplicht voor PSA risico s

Zorgplicht voor PSA risico s Zorgplicht voor PSA risico s Bent u verantwoordelijk of aansprakelijk? Door : Marjol Nikkels-Agema Datum : 29 juni 2017 1 Werkgeversaansprakelijkheid Zorgplicht werkgever Essentie: werkgever moet voor

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur. 10 november 2017

Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur. 10 november 2017 Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur 10 november 2017 Nieuwe wetgeving per 1 juli 2017 Het omvat een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met: de versterking

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

Samen beter aan de slag

Samen beter aan de slag Samen beter aan de slag De Nieuwe Arbowet Arbonieuwestijl.nl samen beter aan de slag 1 Inhoudsopgave Nieuwe Arbowet 3 Verantwoordelijkheidsverdeling overheid en werkgevers/werknemers 5 Wijzigingen in de

Nadere informatie

Maatwerkregeling bij overeenstemming in CAO of per onder-neming met OR of PVT. Algemene preventie- Preventiemedewerker(s), of werkgever zelf (15- );

Maatwerkregeling bij overeenstemming in CAO of per onder-neming met OR of PVT. Algemene preventie- Preventiemedewerker(s), of werkgever zelf (15- ); Arbodiensten gered? Het kabinet stelt voor om werkgevers meer vrijheid te geven bij de inrichting van hun arbozorg. Conform de Europese richtlijn moeten werkgevers voorrang geven aan interne arbozorg.

Nadere informatie

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Versie 19-11-2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie 3.1. Coördinatie veiligheid 3.2. Preventiemedewerkers

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

3. Wet op de Ondernemingsraden: rechten van OR en PVT... 2. 3.1 Instemmingsrecht (WOR, art. 27)... 3. 3.1.1 Procedure bij instemmingsrecht...

3. Wet op de Ondernemingsraden: rechten van OR en PVT... 2. 3.1 Instemmingsrecht (WOR, art. 27)... 3. 3.1.1 Procedure bij instemmingsrecht... Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 3. Wet op de Ondernemingsraden: rechten van OR en PVT... 2 3.1 Instemmingsrecht (WOR, art. 27)... 3 3.1.1 Procedure bij instemmingsrecht...

Nadere informatie

Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging

Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Stichting Arbo Flexbranche, december 2011 Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 3 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 3 1.2 Wat

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

Arbowetgeving 1998 (deel l): Wijzigingswet Arbeidsomstandigheden- en de preventiemedewerker

Arbowetgeving 1998 (deel l): Wijzigingswet Arbeidsomstandigheden- en de preventiemedewerker Arbowetgeving 1998 (deel l): Wijzigingswet Arbeidsomstandigheden- en de preventiemedewerker Per 1 juli a.s. wordt de nieuwe wijzigingswet Arbowet van kracht. De implementatie hiervan moet vóór 1 januari

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg Onderdeel: RIE en Deskundige Bijstand

Basisinspectiemodule Arbozorg Onderdeel: RIE en Deskundige Bijstand Basisinspectiemodule Arbozorg Onderdeel: RIE en Deskundige Bijstand Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik door de

Nadere informatie

Arbobeleidsplan 2011-2015. : Oost & Flevoland. InstallatieWerk. Auteur : Directie

Arbobeleidsplan 2011-2015. : Oost & Flevoland. InstallatieWerk. Auteur : Directie Arbobeleidsplan 2011-2015 InstallatieWerk : Oost & Flevoland Auteur : Directie Initiatiedatum : 03-03-2011 Wijzigingsdatum : 20-06-2011 Versie : 20110620-1 : Pagina 2 van 14 Inhoudsopgave Arbobeleidsplan...

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 Aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013, 2015 2017. Aanvullingen: Aboma bv, 2015, 2017 Redactie en druk: Practicum

Nadere informatie

De arbocatalogus. Een nieuw instrument voor arbobeleid. Handleiding voor medezeggenschapsorganen

De arbocatalogus. Een nieuw instrument voor arbobeleid. Handleiding voor medezeggenschapsorganen De arbocatalogus Een nieuw instrument voor arbobeleid Handleiding voor medezeggenschapsorganen opzet arbocatalogus.indd 1 16-06-2008 13:05:23 Inleiding 5 1. De arbocatalogus Een nieuw instrument voor arbobeleid

Nadere informatie

actiepunten voor kleine bedrijven

actiepunten voor kleine bedrijven actiepunten voor kleine bedrijven De Arbowet: 10 actiepunten voor kleine bedrijven Alle bedrijven in Nederland die iemand in dienst hebben, moeten voldoen aan de Arbowet. Dit geldt ook voor verenigingen

Nadere informatie

HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN IN DE CONTRACTCATERING

HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN IN DE CONTRACTCATERING C O N T R A C T C A T E R I N G C O N T R A C T C A T E R I N G HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN IN DE CONTRACTCATERING C O N T R A C T C A T E R I N G HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN

Nadere informatie

WELKE ARBODIENST (VERLENERS) HALEN WE IN HUIS? EEN CHECKLIJST

WELKE ARBODIENST (VERLENERS) HALEN WE IN HUIS? EEN CHECKLIJST WELKE ARBODIENST (VERLENERS) HALEN WE IN HUIS? EEN CHECKLIJST voor werknemersvertegenwoordigers (OR en PVT) April 2017 2 WELKE ARBODIENST(VERLENERS) HALEN WE IN HUIS? EEN CHECKLIJST VOOR WERKNEMERS VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP. Initiatiefnemers:

OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP. Initiatiefnemers: ZUIG JE STOF OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP Initiatiefnemers: RISICO S VAN HOUT STOF Gezondheidsrisico s Bij het bewerken of verwerken van hout en plaatmateriaal komt

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet en de Arbocatalogus

De nieuwe Arbowet en de Arbocatalogus De nieuwe Arbowet en de Arbocatalogus Een kans voor de rubberindustrie? 13 december 2007 VKRT bijeenkomst Margo de Kort - NVR (Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten) De NVR is aangesloten

Nadere informatie

Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee!

Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee! Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee! Een RI&E Een RI&E? Ondernemen is risico s lopen Een ondernemer loopt risico s; dat weet u als geen ander. Een innovatie waarin u investeert moet

Nadere informatie

Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner

Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner Voorstellen (1) Gecertificeerd arbeidshygiënist/toxicoloog, ook opgeleid

Nadere informatie

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Arbowet Verplichtingen/Aansprakelijkheid Zelfstandigen en Arbo Arbocatalogus Prioritaire risico s en maatregelen Project aanpak fysieke belasting ISZW Gert van

Nadere informatie

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM NIEUWE ARBOWET 2017 Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM Platform OR Tweedaagse 29 september 2016 OPBOUW WORKSHOP Doel wijziging Basis Arbowet Wat wijzigt er? Spelersveld Rol OR Verwachtingen?? DOEL

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie