Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht "oud" en "nieuw"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht "oud" en "nieuw""

Transcriptie

1 Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht "oud" en "nieuw" Laatste update 13 mei 2007 Het arbo-wetgevingsgebouw in zijn totaliteit Bevat vooral spelregels en systeembepalingen : Situatie 2006 Situatie sinds 1 januari doelstellingen en elementen van arbobeleid - risico inventarisatie en evaluatie - voorlichting - overige verplichtingen werkgever - verplichtingen werknemer - samenwerking en overleg werkgever - werknemers - taken arbodienst, preventiemedewerker, - bedrijfshulpverlening - taken arbeidsinspectie enz. Bevat vooral concretere bepalingen over specifieke arbeidsrisico s (lichamelijke belasting, lawaai, gevaarlijke stoffen enz.) Bevat een reeks nog concretere bepalingen over o.a. arbodiensten en gevaarlijke stoffen. Is een zogenaamde ministeriële regeling en wordt zonder tussenkomst van het parlement uitgevaardigd of gewijzigd. De wettelijke grenswaarden voor gevaarlijke stoffen (ruim 120) staan thans in de arboregeling Hebben formeel géén wettelijke status, maar geven nadere uitleg aan de wet. Omdat ze voor de Arbeidsinspectie richtinggevend zijn bij het handhaven van de wet worden ze wél vaak als wetgeving ervaren. Arbobeleidsregels bevatten veel concrete bepalingen hoe aan de wet te voldoen, onder Arbowet Arbobesluit Arboregeling Arbobeleidsregels Een aantal aanpassingen vooral op het gebied van medezeggenschap. Zie deel 2 van dit overzicht. Nieuwe bepalingen gaan per 1/1/2007 in, vervallen bepalingen vervallen zonder overgangsperiode Wordt vrij stevig aangepast. Zie deel 3 van dit overzicht. Nieuwe bepalingen worden op 1/1/2007 van kracht. De te vervallen zogenaamde middelbepalingen verdwijnen na een overgangsperiode van 6 maanden Is aanzienlijk gewijzigd De arbobeleidsregels vervallen op termijn in hun geheel maar uiterlijk over drie jaar. Voor sectoren die beschikken over een goedgekeurde arbocatalogus vervallen de beleidsregels op het moment dat deze goedgekeurde catalogus van kracht wordt. Een handvol grenswaarden die nu in de 1

2 andere maatstaven voor behaaglijk binnenklimaat, de minimale ruimte waar werknemers in kantoren recht op hebben enz.. beleidsregels staan (valgevaar, acuut gevaarlijke stoffen), gaan over naar het Arbobesluit 2

3 De Arbowet Arbowet 1998, geldig tot 31 december 2006 Arbowet vanaf 1 januari 2007 WERKDRUK, AGRESSIE, GEWELD, SEKSUELE INTIMIDATIE In artikel 3 worden de begrippen seksuele intimidatie, agressie en geweld genoemd. Van de werkgever wordt verwacht dat hij beleid voert gericht op het voorkomen of beperken hiervan. Artikel 4 bevat de verplichting tot het voeren van verzuimbeleid De risico-inventarisatie en evaluatie bevat een lijst van arbeidsongevallen waarop de aard van het ongeval en de datum waarop het ongeval zich heeft voorgedaan wordt geregistreerd. Bij gebruikmaking van een door CAO-partners in de CAO geaccordeerd, en door een deskundige getoetst instrument (een zogenaamde branche- RIE ), hoeft de Risico Inventarisatie en Evaluatie niet meer getoetst te worden door een arbodeskundige of arbodienst, mits het bedrijf niet meer dan 10 werknemers heeft. Over de uitvoering van het plan van aanpak wordt jaarlijks schriftelijk gerapporteerd. De werkgever voert over de jaarlijkse rapportage vooraf overleg met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging, of, bij het ontbreken daarvan, met de belanghebbende werknemers. Bij dit overleg komt in ieder geval aan de orde het al dan niet meer actueel zijn van de RIE. De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de inventarisatie en evaluatie, met inbegrip van de lijst van VERZUIMBELEID De begrippen seksuele intimidatie, werkdruk en agressie en geweld worden samengetrokken onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting : Definitie in art. 3e: psychosociale arbeidsbelasting: de factoren seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen Van de werkgever wordt verwacht dat hij beleid voert, gericht op het voorkomen of beperken hiervan. Enkele zeer globale aanwijzingen welke elementen er in dit beleid moeten zitten, zijn in het arbobesluit opgenomen (artikel 2.15). Verzuimbeleid verdwijnt geheel uit de arbowet RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RIE) De lijst ongevallen als deel van de RIE. nieuw in artikel 9: De werkgever houdt een lijst bij van de gemelde arbeidsongevallen en van arbeidsongevallen welke hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen en registreert daarop de aard en datum van het ongeval nieuw: In de risico-inventarisatie en evaluatie wordt aandacht besteed aan de toegang van werknemers tot arbodienst en/of preventiemedewerker Bij gebruikmaking van een door CAO-partners in de CAO geaccordeerd, en door een deskundige getoetst instrument (een zogenaamde branche- RIE ), hoeft de Risico Inventarisatie en Evaluatie niet meer getoetst te worden door een arbodeskundige of arbodienst, mits het bedrijf niet meer dan 25 werknemers heeft. 3

4 arbeidsongevallen, bedoeld in het tweede lid. Indien een werknemer een arbeidsongeval overkomt dat ernstig lichamelijk of geestelijk letsel of de dood tot gevolg heeft, doet de werkgever hiervan onverwijld en mededeling aan de Arbeidsinspectie en rapporteert hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk. Onder ernstig lichamelijk of geestelijk letsel wordt in dit geval verstaan: schade aan de gezondheid, die binnen 24 uur na het tijdstip van de gebeurtenis leidt tot opname in een ziekenhuis ter observatie of behandeling, dan wel blijvend zal zijn. De werkgever meldt de bedrijfshulpverleners, bedoeld in artikel 15, alsmede de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, of bij het ontbreken, daarvan de belanghebbende werknemers, onverwijld, dat de mededeling van een arbeidsongeval aan de Arbeidsinspectie heeft plaatsgevonden. Doeltreffende maatregelen moeten zijn genomen teneinde het mogelijk te maken dat de werknemer, indien een toestand ontstaat, waarin direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid aanwezig is, zich snel in veiligheid kan stellen dan wel andere passende maatregelen kan nemen en ten einde te verzekeren dat de schade aan de gezondheid zoveel mogelijk beperkt wordt. De werkgever die een natuurlijke persoon is met niet meer dan 15 werknemers, mits hij beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting, en zorg draagt voor een goede vervangingsregeling, mag de BHV-taken zelf vervullen. Het verlenen van bedrijfshulpverlening houdt in eik geval in het alarmeren van en samenwerken met hulpverleningsorganisaties De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de taken naar behoren kunnen vervullen. ONGEVALLEN De werkgever meldt arbeidsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een ziekenhuisopname direct aan de Arbeidsinspectie (AI) en rapporteert hierover desgevraagd schriftelijk aan de AI. Ook ongevallen die ná 24 uur tot ziekenhuisopname leiden, moeten worden gemeld. De schriftelijke rapportage aan de Arbeidsinspectie vindt alleen desgevraagd plaats. BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV) Nieuw: doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties Elke werknemer moet bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid of die van anderen, rekening houdend met zijn technische kennis en middelen, de nodige passende maatregelen kunnen nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen De werkgever mag zelf de BHV-taken op zich nemen, mits bij afwezigheid vervanging aanwezig is De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen. 4

5 De werknemer is verplicht om in verband met de arbeid de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen en naar vermogen zorg te dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en die van andere personen. Ingrijpend gewijzigd per juli 2005 (o.a. maatwerkregeling en preventiemedewerker) De werkgever die een natuurlijke persoon is met niet meer dan 15 werknemers, kan de taken van de preventiemedewerker zelf verrichten, als hij beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting. Eén van de taken waarvoor inschakeling van een gecertificeerde deskundige (maatwerkregeling) of arbodienst (vangnetregeling) verplicht is, is het arbeidsomstandighedenspreekuur Artikel 5 bevat een aantal algemene en specifieke bepalingen over de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) : - het registreren van arbeidsongevallen - jaarlijks schriftelijk rapporteren over de voortgang van de maatregelen én over de actualiteit van de RIE - verplichting tot overleg hierover met werknemers - elke werknemer mag kennis nemen van de RIE - elke werknemer mag kennis nemen van het overzicht van arbeidsongevallen Artikel 12: de werkgever voert vooraf overleg met werknemers over het te voeren Arbeidsomstandighedenbeleid Het ervaringscriterium dus. VERPLICHTINGEN WERKNEMERS ARBODIENSTVERLENING INSPRAAK WERKNEMERS De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen. Een werkgever met niet meer dan 25 werknemers, kan de taken van de preventiemedewerker zelf verrichten als hij een natuurlijk persoon is, of door de directeur laten verrichten, als het gaat om een rechtspersoon, mits hij beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting. Het verplichte arbeidsomstandighedenspreekuur. De toegang tot deskundige werknemers moet via de Risico Inventarisatie en Evaluatie aandacht krijgen De in linkerkolom genoemde specifieke bepalingen verdwijnen uit de wet. De lijst met arbeidsongevallen moet blijven bestaan, maar staat niet meer in het kader van de RIE Het overleg beperkt zich voor ondernemingen met 10 of minder werknemers tot de risicoinventarisatie en -evaluatie, de organisatie van de deskundige bijstand (o.a. preventiemedewerker), de arbodienst, en de bedrijfshulpverlening. Een door de Arbeidsinspectie gestelde eis moet door de werkgever zo snel mogelijk ter kennis gebracht worden aan werknemers (artikel 27) Een werkgever die vrijstelling of ontheffing van een verplichting vraagt, moet een afschrift daarvan aan werknemers of medezeggenschap Het woord 'vooraf' is vervallen, maar wordt voor OR en PVT ondervangen door het feit dat de Wet op de Ondernemingsraden deze eis wél stelt voor alle regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. 5

6 sturen DOEL- EN MIDDELVOORSCHRIFTEN (geen vergelijking van wetsartikelen, maar korte uiteenzetting) De huidige arbowetgeving is een mengeling van vaak nogal vage doelen ( het doel is: zo gezond mogelijk werken ) en soms uiterst gedetailleerde voorschriften over de middelen waarmee die doelen bereikt moeten worden. De vakbeweging beoogt die detailvoorschriften te verminderen door de te bereiken doelen een stuk concreter en steviger te formuleren dan nu het geval is, met name via zogenaamde gezondheid- en veiligheidskundige grenswaarden. (b.v. niet meer dan 80 decibel geluid op de arbeidsplaats). Deze granswaarden markeren de grens tussen gezond en ongezond, tussen veilig en onvelig. De overheid formuleert een handvol nieuwe grenswaarden (o.a. valgevaar), naast de normen die door Europa verplicht zijn gesteld. Andere concrete grenswaarden (staand werk, klimaat, daglicht, ) vervallen of worden vervangen door vage bepalingen. Grote ziekmakers als psychosociale arbeidsbelasting en lichamelijke belasting moeten het volledig zonder heldere normen doen. Belangrijke risicofactoren zoals geluid en trillingen, krijgen alleen grenswaarden als dat verplicht wordt door Brussel. Een deel van de grenswaarden voor gevaarlijke stoffen wordt zonder afdoende zekerheden overgelaten aan de markt. Wél gaat de staatssecretaris in gesprek met werkgevers en werknemers om na te gaan voor welke onderwerpen in de toekomst grenswaarden zouden kunnen worden geformuleerd, maar de huidige staatssecretaris heeft duidelijk aangegeven dat er wat hem betreft méér dan genoeg heldere normen zijn. ARBOCATALOGI en SECTORBROCHURES (geen vergelijking van wetsartikelen, maar korte uiteenzetting) De oude arbowetgeving kreeg een soms gedetailleerde invulling middel zogenaamde arbobeleidsregels. Deze spelen een belangrijke rol bij het handhaven van de wet door de Arbeidsinspectie. De arbobeleidsregels vervallen uiterlijk over drie jaar. In plaats daarvan gaat de Arbeidsinspectie de wet handhaven met hulp van zogenaamde sectorbrochures en kijkt daarbij bovendien naar de inhoud van de arbocatalogus in een sector. Dergelijke arbocatalogi moeten samen worden ontwikkeld door werkgeversorganisaties en vakbonden, en bevatten vooral een overzicht van de mogelijke manieren waarop gezonde en veilige werkomstandigheden kunnen worden bereikt. De arbocatalogi hebben GEEN formeel-wettelijke grondslag. 6

7 Arbobesluit Organisatie van de BHV BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV) Bij de organisatie van bedrijfshulpverlening wordt ten minste rekening gehouden met de volgende factoren: - de aard, de grootte en de ligging van het bedrijf of de inrichting - de in het bedrijf of de inrichting aanwezige gevaren en de voor het bedrijf of de inrichting maatgevend geachte brandscenario s - uitgangspunten van beveiliging tegen brand; het redelijkerwijs te verwachten aantal aanwezige werknemers en andere personen alsmede de tijdstippen waarop zij aanwezig zijn of plegen te zijn; - het redelijkerwijs te verwachten aantal personen dat zich bij een ongeval of brand niet zelfstandig in veiligheid kan brengen; - de opkomsttijd en mogelijkheden van brandweer en andere hulpverleningsorganisaties; - de aanwezigheid van een infrastructuur op het gebied van de arbeidsomstandigheden; - de mogelijkheid om met andere arbeidsorganisaties samen te werken; - de inschakeling van externe deskundigen. Snelle beschikbaarheid van de BHV De bedrijfshulpverlening wordt zodanig georganiseerd dat binnen enkele minuten na het plaatsvinden van een ongeval of brand de bedrijfshulpverleningstaken op adequate wijze kunnen worden vervuld. Zodanige organisatorische maatregelen worden genomen dat bij een ongeval of brand na aankomst van hulpverleningsorganisaties deze op adequate wijze kunnen worden bijgestaan. Onder alle omstandigheden en met inachtneming van artikel 2.19 zijn bedrijfshulpverleners bereikbaar en beschikbaar om bij een ongeval of brand de bedrijfshulpverleningstaken te vervullen. Indien de veiligheid of de gezondheid van andere werknemers in de nabije omgeving kunnen worden bedreigd, worden door de betrokken werkgevers op het gebied van de bedrijfshulpverlening zodanige organisatorische maatregelen genomen dat de betrokken bedrijfshulpverleners bij een ongeval of brand over en weer bijstand kunnen verlenen. 7

8 Aantal BHV-ers Het aantal bedrijfshulpverleners is zodanig dat onder alle omstandigheden de vervulling van de taken op het gebied van de bedrijfshulpverlening gewaarborgd is. In elk geval is in een bedrijf of inrichting waar ten hoogste 250 werknemers werkzaam plegen te zijn, ten minste één bedrijfshulpverlener per 50 of minder aanwezige werknemers aanwezig. Indien in een bedrijf of inrichting slechts één werknemer aanwezig is, beschikt deze over doeltreffende middelen om zich bij een ongeval of brand snel in veiligheid te kunnen stellen. In elk geval zijn in een bedrijf waar meer dan 250 werknemers werkzaam plegen te zijn ten minste vijf bedrijfshulpverleners aanwezig. Als werkgevers ter uitvoering van hun taken op het gebied van de bedrijfshulpverlening gezamenlijke bedrijfshulpverlening organiseren, worden de afspraken daarover schriftelijk vastgelegd. Veiligheidsinstructies Ten behoeve van de werknemers zijn voldoende biljetten opgehangen waarop op eenvoudige wijze is aangegeven wat te doen indien zich een ongeval of brand voordoet Deskundigheidseisen De bedrijfshulpverleners zijn zodanig opgeleid, dat de bedrijfshulpverlening gewaarborgd is. Oefening (doubleert met artikel 15 arbowet) Voor bedrijfshulpverleners worden herhalingscursussen en oefeningen of andere activiteiten georganiseerd waaraan de bedrijfshulpverleners deelnemen. Deze cursussen, oefeningen of activiteiten zijn van een zodanige inhoud en frequentie dat de kennis en vaardigheden van de bedrijfshulpverleners op het voor een adequate bedrijfshulpverlening vereiste niveau gehandhaafd blijven. PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (werkdruk, agressie, seksuele intimidatie) geen bepalingen nieuw: risico s moeten worden beoordeeld, en maatregelen getroffen om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of indien dat niet mogelijk is te beperken nieuw: verplichting tot voorlichting en onderricht 8

9 RSI / BEELDSCHERMWERK over de risico s voor psychosociale arbeidsbelasting alsmede over de maatregelen die er op zijn gericht die belasting te voorkomen of te beperken. Urennorm voor beeldschermwerk: na 2 uur pauze of ander werk, max. 6 uur per dag (Arbobesluit art en toelichting daarop) Iedere werknemer die voor de eerste keer belast wordt met arbeid aan een beeldscherm wordt in de gelegenheid gesteld om vóór de aanvang van die arbeid een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan. Dit onderzoek heeft in ieder geval betrekking op de ogen en het gezichtsvermogen. Ongewijzigd: urennorm voor beeldschermwerk: na 2 uur pauze of ander werk Uitgebreid: onderzoek niet alleen bij aanvang van de beeldschermarbeid, maar ook op gezette tijden daarna Ingeperkt: het onderzoek betreft alleen de ogen/ het gezichtsvermogen LICHAMELIJKE BELASTING (tillen, staan, duwen, ) definities Fysieke belasting: de door een werknemer in verband met de arbeid in te nemen werkhouding, uit te voeren bewegingen of uit te oefenen krachten, onder meer bestaande uit het zitten en staan of uit het tillen, duwen, trekken, dragen of op een andere wijze verplaatsen of ondersteunen van een of meer lasten Bij meer dan twee uur staand werk: zitgelegenheid verplicht geen wettelijke tilnorm, wel beleidsregels en handhavingsbeleid AI, gebaseerd op NIOSHnorm Geen wettelijke norm, wel handhavingsbeleid AI, gebaseerd op de Delleman-norm staand werk tillen zitten en staan zijn uit de definitie verdwenen duwen en trekken BOUWPROCES Géén concrete norm of eisen t.a.v. zitgelegenheid. Nieuwe bepaling: Tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd worden werkplekken ingericht volgens de ergonomische beginselen. geen wettelijke norm geen wettelijke norm [ under construction ][vrij ingrijpend aangepast] INRICHTING ARBEIDSPLAATSEN [ under construction ][vrij ingrijpend aangepast] nieuw: bepalingen over explosiegevaar, verstikkingsgevaar en acuut gevaarlijke stoffen zijn hierheen verplaatst, en voorzien van de 9

10 Bij ministeriële regeling worden voor gevaarlijke stoffen maximale waarden voor blootstelling vastgesteld Bij ministeriële regeling worden voor biologische agentia maximale waarden voor blootstelling vastgesteld Bij overschrijding van een grenswaarde worden, onverwijld doeltreffende maatregelen genomen om de concentratie terug te brengen tot beneden die waarde. Zolang de maatregelen, bedoeld in het derde lid, nog niet volledig ten uitvoer zijn gelegd of niet tot een doeltreffende bescherming leiden, wordt de arbeid alleen voortgezet, indien doeltreffende maatregelen zijn genomen om schade aan de gezondheid van de werknemers te voorkomen GEVAARLIJKE STOFFEN LAWAAI OP HET WERK grenswaarden die voorheen in beleidsregel 4.6 waren vermeld Er wordt gewerkt aan een nieuw stelsel grenswaarden gevaarlijke stoffen. Daarin zal een zwaarder accent komen te liggen op private (bedrijfs- en producenten)normen dan momenteel het geval is. De tekst van de grenswaarden paragraaf in het arbobesluit wijzigt niet ingrijpend, behoudens het volgende artikel: Indien er geen wettelijke grenswaarde voor een bepaalde gevaarlijke stof is vastgesteld, stelt de werkgever een grenswaarde voor die stof vast. Deze grenswaarde is op een zodanig niveau vastgesteld dat er geen schade kan ontstaan aan de gezondheid van de werknemer. In de praktijk dreigt een gigantische terugval van het aantal publieke grenswaarden voor gevaarlijke stoffen: van 650 naar 120. Omdat de wettelijke grenswaarden momenteel via de Ministeriële (Arbo)regeling tot stand komen, en de daarnaast geldende bestuurlijke grenswaarden zijn opgenomen in een beleidsregel, wordt deze dreigende kaalslag aan grenswaarden niet direct uit de wettekst duidelijk. Concrete gezondheidskundige grenswaarde 80 decibel Structurele maatregelen pas vanaf 85 decibel ongewijzigd DAGLICHT OP HET WERK Concrete grenswaarde: daglicht is nodig; het gezamenlijk oppervlak van de lichtopeningen bedraagt ten minste 1/20 van het vloeroppervlak van die ruimte KLIMAAT OP HET WERK Grenswaarde. Over blijft een globale bepaling: op arbeidsplaatsen komt, voor zover mogelijk, voldoende daglicht binnen Globaal doelvoorschrift: behaaglijk binnenklimaat, geen schade aan gezondheid Concrete grenswaarden voor behaaglijk binnenklimaat in arbobeleidsregel Hinderlijke tocht op de arbeidsplaats moet worden vermeden sterk ingeperkt: de temperatuur op de arbeidsplaats mag geen schade aan de gezondheid van de werknemers toebrengen Behaaglijkheidseis, tocht en andere klimaatcriteria dan temperatuur vervallen INDELING en AFMETINGEN WERKPLEKKEN Arbobesluit thans (art.3.19) Arbobesluit vanaf 1 januari

11 De afmetingen en het luchtvolume van de arbeidsplaats zijn zodanig dat de werknemer zonder gevaar voor de veiligheid of de gezondheid zijn arbeid kan verrichten. De afmetingen van de arbeidsplaats zijn zodanig dat de werknemer bij het verrichten van zijn arbeid over voldoende bewegingsruimte beschikt. Het artikel is in zijn algemene vorm gehandhaafd. De concrete norm voor kantoren in beleidsregel 3.19 blijft gehandhaafd zolang over dit onderwerp geen arbocatalogus beschikbaar is, en uiterlijk tot 1 januari Nader ingevuld in beleidsregel 3.19: "Aan het bepaalde in artikel 3.19 wordt voor wat betreft arbeid in kantoren voldaan indien wordt gewerkt in vertrekken met oppervlakten, die overeenkomen met de eisen in de norm NEN 1824:1995 "Eisen voor de oppervlakte en hoogte van kantoorwerkplekken", gemeten volgens de methode uit NEN 2580:1997 "Oppervlakten en inhouden van gebouwen Termen definitie en bepalingsmethoden", inclusief correctieblad C1:1997." VALGEVAAR Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat is zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht of is het gevaar tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen. Grenswaarde 2,5 meter in beleidsregel Grenswaarde thans in arbobesluit : in elk geval moeten maatregelen tegen valgevaar worden genomen indien sprake is van risico verhogende omstandigheden of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen. TOILETTEN EN HYGIëNISCHE VOORZIENINGEN In een bedrijf of inrichting waar 10 of meer werknemers gelijktijdig werkzaam plegen te zijn, is voor iedere 15 of minder werknemers van hetzelfde geslacht ten minste één toilet aanwezig. Voor mannen mag voor een deel met urinoirs worden volstaan mits er ten minste één toilet voor iedere 25 of minder mannen aanwezig is. De algemene verplichting blijft, concrete getalscriteria vervallen BOETES DOOR DE ARBEIDSINSPECTIE Situatie thans Situatie vanaf 1 januari 2007 In een beleidsregel zijn de voornaamste overtredingen met bijbehorende boete vastgelegd De boetelijsten blijven, evenals de beleidsregel waarin deze staan vermeld. De maximum boetebedragen worden verdubbeld. 11

12 . 12

Wijzigingen arbowet per 1 januari 2007

Wijzigingen arbowet per 1 januari 2007 Wijzigingen arbowet per 1 januari 2007 1. Het arbo-wetgevingsgebouw in zijn totaliteit Situatie 2006 Situatie na 1 januari 2007 Arbowet Bevat vooral spelregels en systeembepalingen : Een aantal aanpassingen

Nadere informatie

Tools Arbeidsomstandigheden

Tools Arbeidsomstandigheden Tools 3.16.01.08 Overzicht wijzigingen Arbobesluit vanaf 1 januari 2007 Arbobesluit tot 31 december 2006 Arbobesluit vanaf 1 januari 2007 BEDRIJFSHULPVERLENING Organisatie van de BHV Bij de organisatie

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Nieuwe arbowet in een notendop

Nieuwe arbowet in een notendop Nieuwe arbowet in een notendop 28november2006 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 I Stand van zaken wetgevingstraject... 3 II Waarop hebben de wijzigingen betrekking?... 3 III Kort overzicht van de voornaamste

Nadere informatie

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG FCB, april 2009 Inhoud 1. Wat is een Arbocatalogus? 2. De Arbocatalogus en de Arbowet 3. De Arbocatalogus en de RI&E 4. Verantwoordelijkheden van de werkgever, de

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Aantal bedrijfshulpverleners, de organisatie en de zorgplicht

Aantal bedrijfshulpverleners, de organisatie en de zorgplicht Aantal bedrijfshulpverleners, de organisatie en de zorgplicht ARBOBESLUIT AFDELING 4 BEDRIJFSHULPVERLENING Artikel 2.16 Definities In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 552 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en enige andere wetten in verband met het vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden School: PCSS voor basisonderwijs De Arend Vestiging: Nunspeet Beschrijving: Protestants Christelijk Speciale School voor Basisonderwijs Onderzoek: drs. P.A. de Kloe

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 226 775 20 20november 2008 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 november 2008, nr. ARBO/A&V/2008/14423,

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Voorlichting en onderricht Artikel 8 1. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 98 27 091 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 (Technische verbeteringen en aanpassingen) GEWIJZIGD VOORSTEL VN WET 16 november 2000

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Toelichting: Wijzigingen in de Arbowet die sinds 1 juli 2017 gelden zijn rood gemarkeerd Delen van de Arbowet die sinds 1 juli 2017 niet

Nadere informatie

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen Met ingang van 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit gewijzigd. Zie hierover: https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/arbo/nieuwe-arbowet-per-1-juli-2017

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

1.01 De Arbowet. Blad 1 van 6 Abomafoon 1.01

1.01 De Arbowet. Blad 1 van 6 Abomafoon 1.01 1.01 De Arbowet Op 1 januari 2007 is de Arbowet voor het laatst grondig gewijzigd. De Arbowet is een kaderwet, dat wil zeggen een raamwerk voor nadere regels. Zij beperkt zich tot het geven van algemene

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet en de Arbocatalogus

De nieuwe Arbowet en de Arbocatalogus De nieuwe Arbowet en de Arbocatalogus Een kans voor de rubberindustrie? 13 december 2007 VKRT bijeenkomst Margo de Kort - NVR (Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten) De NVR is aangesloten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding algemeen

Hoofdstuk 1 Inleiding algemeen Hoofdstuk 1 Inleiding algemeen 1.1 Inleiding De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) bevat in hoofdzaak voorschriften van algemene aard en vormt daarmee een kaderwet voor arbeidsomstandigheden. Deze voorschriften

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Met betrekking tot de vraag over valkeuringsmiddelen in de Vraagbaak is onderstaande wetgeving relevant: Artikel 7.4a. Keuringen 1.Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2. Interne instructie Arbeidsinspectie Beeldschermwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.4 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

Samen beter aan de slag

Samen beter aan de slag Samen beter aan de slag De Nieuwe Arbowet Arbonieuwestijl.nl samen beter aan de slag 1 Inhoudsopgave Nieuwe Arbowet 3 Verantwoordelijkheidsverdeling overheid en werkgevers/werknemers 5 Wijzigingen in de

Nadere informatie

Veranderingen in de wetgeving, waar kwamen we ook al weer vandaan? oktober 2013

Veranderingen in de wetgeving, waar kwamen we ook al weer vandaan? oktober 2013 Wetgeving Veranderingen in de wetgeving, waar kwamen we ook al weer vandaan? oktober 2013 2013 Cecile van der Velde MWO CMC Arbeids- en Organisatiedeskundige Kennismaken 2 3 Arrest Europese Hof en kabinetsvoornemens

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2017 31-05-2017 12-06-2017 3.21 Arbobeleid Personeel/Arbobeleid Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Organisatie 4 2.1 Preventiemedewerker

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015 Holland Solar heet u welkom Veilig werken op daken Solar Solu(ons 2015 Veilig werken op daken ernst van tongeren directeur/eigenaar ID energie bestuurslid Holland Solar assessor Kenteq ( SEI erkenning

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet. Meer vrijheid en verantwoordelijkheid

De nieuwe Arbowet. Meer vrijheid en verantwoordelijkheid De nieuwe Arbowet Meer vrijheid en verantwoordelijkheid De nieuwe Arbowet Meer vrijheid en verantwoordelijkheid Inhoudsopgave Inleiding 5 Deel I Arbowet 7 1 Waarom de Arbowet wijzigingen? 8 2 Wat zijn

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Locatie Rembrandtstraat Ad (A.A.M.) van Zundert Consultant veiligheidskunde Paraaf: ad.van.zundert@arboned.nl 06-46015528 Email sales support:

Nadere informatie

CumLaude. Wetgeving. - Arbowet 2007 - Wettelijke Eisen Bedrijfsveiligheid - RI&E - Risico Inventarisatie & Evaluatie - Veelgestelde Vragen BHV

CumLaude. Wetgeving. - Arbowet 2007 - Wettelijke Eisen Bedrijfsveiligheid - RI&E - Risico Inventarisatie & Evaluatie - Veelgestelde Vragen BHV CumLaude Wetgeving - Arbowet 2007 - Wettelijke Eisen Bedrijfsveiligheid - RI&E - Risico Inventarisatie & Evaluatie - Veelgestelde Vragen BHV Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017)

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017) ARBOBELEIDSPLAN Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond (maart 2017) 1 1. Inleiding Onze medewerkers zijn de dragers van de kwaliteit van onderwijs. Delta-onderwijs streeft ernaar alle medewerkers een

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2.1 Inleiding Op basis van recente onderzoeksliteratuur geeft dit hoofdstuk een globale schets van de stand van zaken van de arbeidsomstandigheden in Nederland (paragraaf

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Stichting van de Arbeid Postbus 90405 2509 LK S GRAVENHAGE. Geachte mevrouw Mooren,

Stichting van de Arbeid Postbus 90405 2509 LK S GRAVENHAGE. Geachte mevrouw Mooren, Stichting van de Arbeid Postbus 90405 2509 LK S GRAVENHAGE 2509 LK90405 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33 www.szw.nl Uw brief d.d. 5-7-2006

Nadere informatie

Uw brief Ons kenmerk telefoonnummer 640100076/05 050-5225336

Uw brief Ons kenmerk telefoonnummer 640100076/05 050-5225336 Arbeidsinspectie regio Noord Aan de directie van Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers Postbus 3002 2280 ME RIJSWIJK Postbus 30016 9700 RM Groningen Engelse Kamp 4 Telefoon 050-5225880 Telefax 050-5267202

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten b Bedrijfshulpverlening MKB-inforeeks Arbo in de praktijk Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten Bedrijfshulpverlening: de actiepunten op een rij... Volgens de Arbowet zijn werkgevers (= ondernemers

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederland sinds 1814. Nr. 5329 29 maart 2011 Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zak Werkgelegheid van 21 maart 2011, nr. G&VW/AA/2011/3996,

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Preventiemedewerker NIBHV

Preventiemedewerker NIBHV Tijd Lesonderwerp 08.45-09.00 Introductie en veiligheidsinstructie 09.00-09.45 Arbo-wetgeving en de relatie met de 09.45-10.15 Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie (RIE) en het plan van aanpak 10.15-10.30

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Artikel 3 van Beleidsregel arbocatalogi 2010 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Artikel 3 van Beleidsregel arbocatalogi 2010 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3103 20 februari Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 februari, nr. G&VW/AA/2011/2023,

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Hoofdstuk 24 Extra informatie De Arbowet De Arbowet 1998 is de basis waarop momenteel werkgevers verplicht worden om een aantal zaken rond arbeidsomstandigheden te regelen. Daarbij gaat het niet alleen

Nadere informatie

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker. Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker. Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl Werkstress en de rol van de preventiemedewerker Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl 2 Risico s in het VO Voor wie? 1. Psycho-sociale arbeidsbelasting 2. Fysische arbeidsbelasting 3. Chemische belasting 4.

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 552 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en enige andere wetten in verband met het vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenwet 1998

Arbeidsomstandighedenwet 1998 Arbeidsomstandighedenwet 1998 Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden, Staatsblad 184, van 19 april 1999, zoals gewijzigd bij Staatsblad 595, van 28 december

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College ARBOBELEIDSPLAN voor Het Nuborgh College Goedgekeurd door MR d.d.: april 2010 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocommissie

Nadere informatie

Psycho Sociale Arbeidsbelasting

Psycho Sociale Arbeidsbelasting Psycho Sociale Arbeidsbelasting Webinar SCCM 17 juni 2014 Tamara Onos Auxilium HSE Onderwerpen webinar - Relevantie PSA - Onderwerpen PSA - Arbowet- en regelgeving - PSA in praktijk - Inventarisatie van

Nadere informatie

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden pagina 1 van 5 Published on Werk & Veiligheid - Kennisplatform over preventie, RI&E en sociale veiligheid (http://www.werkenveiligheid.nl) Home > De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Wetteksten 1 Inhoud Pagina 1. Europese wetgeving 1 2. Burgerlijk wetboek 8 3. Arbeidsomstandighedenwet 10 4. Arbeidsomstandigbesluit

Nadere informatie

actiepunten voor kleine bedrijven

actiepunten voor kleine bedrijven actiepunten voor kleine bedrijven De Arbowet: 10 actiepunten voor kleine bedrijven Alle bedrijven in Nederland die iemand in dienst hebben, moeten voldoen aan de Arbowet. Dit geldt ook voor verenigingen

Nadere informatie

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Versie geldig vanaf 1 januari 2007

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Versie geldig vanaf 1 januari 2007 ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Versie geldig vanaf 1 januari 2007 Integrale versie, waarin verwerkt: Staatsblad 1999, 184, Staatsblad 2000, 595, Staatsblad 2001, 481, Staatsblad 2001, 584, Staatsblad 2001, 628,

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Zorg voor de zorgprofessional. Goed werkgeverschap. 11 mei 2017 Kathelijne van Marken. Aandacht willen geven in plaats van moeten geven

Zorg voor de zorgprofessional. Goed werkgeverschap. 11 mei 2017 Kathelijne van Marken. Aandacht willen geven in plaats van moeten geven Zorg voor de zorgprofessional Goed werkgeverschap Aandacht willen geven in plaats van moeten geven 11 mei 2017 Kathelijne van Marken HR adviseur arbeidsomstandigheden Even voorstellen 20 jaar adviseur

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E

Aan de slag met de RI&E Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN KOMEN DIE

Nadere informatie

Tekst Arbeidsomstandighedenwet vanaf 1 januari 2007

Tekst Arbeidsomstandighedenwet vanaf 1 januari 2007 Tekst Arbeidsomstandighedenwet vanaf 1 januari 2007 Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied Artikel 1. Definities 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. werkgever:

Nadere informatie

Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee!

Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee! Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee! Een RI&E Een RI&E? Ondernemen is risico s lopen Een ondernemer loopt risico s; dat weet u als geen ander. Een innovatie waarin u investeert moet

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenwet

Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenwet In dit document treft u de Arbowet aan met daarin (in het rood) verwerkt de op handen zijnde aanpassingen volgens wetsvoorstel 34 375. Dit wetsvoorstel moet nog worden aangenomen

Nadere informatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ juni 2010 Inleiding Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk.

Nadere informatie

Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet 1998)

Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet 1998) (Tekst geldend op: 14-12-2009) Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet 1998) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september Ton Joosten Preventie adviseur Stigas

Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september Ton Joosten Preventie adviseur Stigas Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september 2017 Ton Joosten Preventie adviseur Stigas Wat is Stigas? Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren Onderdeel van Colland BPL SAZAS AVAZ

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET 1998

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET 1998 Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet 1998 TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET 1998 deel 1 tarieven Arbowet 1998 deel 2 deel 3 tarieven Arbobesluit tarieven

Nadere informatie

Persoonlijke Risico Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst)

Persoonlijke Risico Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst) Persoonlijke Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst) Waar komt 1 Psychosociale arbeidsbelasting 1.1 Discriminatie 1.2 Agressie en geweld; 1.3 Seksuele intimidatie; 1.4 Pesten; 1.5 Werkdruk;

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 552 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en enige andere wetten in verband met het vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers

Nadere informatie

Arbocatalogi. Toetsing en Handhaving. Paul Frenken Senior Specialist Expertisecentrum AI

Arbocatalogi. Toetsing en Handhaving. Paul Frenken Senior Specialist Expertisecentrum AI Arbocatalogi Toetsing en Handhaving Paul Frenken Senior Specialist Expertisecentrum AI Wat komt ter sprake Het toetsproces. de procedure wat is marginaal toetsen de toetsingsbrief wijzigingen in de catalogus

Nadere informatie

De arbocatalogus. Een nieuw instrument voor arbobeleid. Handleiding voor medezeggenschapsorganen

De arbocatalogus. Een nieuw instrument voor arbobeleid. Handleiding voor medezeggenschapsorganen De arbocatalogus Een nieuw instrument voor arbobeleid Handleiding voor medezeggenschapsorganen opzet arbocatalogus.indd 1 16-06-2008 13:05:23 Inleiding 5 1. De arbocatalogus Een nieuw instrument voor arbobeleid

Nadere informatie

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Bijlage Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Toelichting: door het vastleggen van het beleid ten aanzien van werkdruk kun je altijd actief of op verzoek helderheid geven over dit beleid aan je

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederland sinds 1814. Nr. 32710 25 november 2013 Beleidsregel van de Minister van Sociale Zak Werkgelegheid van 31 oktober 2013, 2013-0000152033,

Nadere informatie

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld:

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld: Documentgegevens Titel Werkgebied Sanctiebeleid bij niet naleven van de regels, voorschriften en instructies Personeel: Arbo Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende

Nadere informatie