groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)"

Transcriptie

1 Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015

2 Nieuw ontslagrecht per heden Op 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht, als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (WWZ), ingegaan. Met ingang van deze datum zal de rechter zich bij bepaalde ontslaggronden ook moeten buigen over de zorg voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer. Over wat die zorg inhoudt, bestaat onduidelijkheid en onvoldoende kennis. Verder worden tot nu toe vrijwel geen kanttekeningen geplaatst bij de invoering van deskundigenoordelen in ontslagzaken die door de rechter behandeld worden. Beide thema s worden in dit artikel verder uitgewerkt. Daardoor wordt helder welke concrete eisen aan zorg voor arbeidsomstandigheden mogen worden gesteld, welke invloed het ontbreken van die zorg kan hebben op bepaalde ontslaggronden, welke onduidelijkheden bestaan ten aanzien van de deskundigenoordelen en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn. Gevolgen van een niet zorgvuldig arbobeleid Goede arbeidsomstandigheden zijn van essentieel belang bij voorkomen van beroepsziekten en bedrijfsongevallen, bij voorkomen en beperken van al dan niet werkgerelateerd verzuim en bij stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers. De verplichting voor werkgevers om een zorgvuldig arbobeleid te voeren, is vastgelegd in de Arbowet. In de WWZ is opgenomen dat zorg voor arbeidsomstandigheden van belang is in het kader van bepaalde ontbindingsverzoeken of bij het toekennen van een additionele billijke vergoeding (naast de wettelijk vastgesteld transitievergoeding). Zo is onder andere bepaald: dat een redelijke grond voor opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever gelegen kan zijn in frequent verstorend ziekteverzuim, mits dat niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer. dat bij disfunctioneren van de werknemer onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden een uitsluitingsgrond is voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst dat de kantonrechter aan de werknemer een billijke vergoeding kan toekennen, indien de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. In toelichting bij de WWZ is als voorbeeld van ernstige verwijtbaarheid een situatie beschreven waarin de werknemer arbeidsongeschikt is geworden (en uiteindelijk wordt ontslagen) als gevolg van verwijtbaar onvoldoende zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden. Bijvoorbeeld een lasser die astma heeft gekregen, terwijl een Risico- inventarisatie en -evaluatie (RIE) ontbreekt of door onvoldoende aandacht voor lasrook in de RIE. Maar denk ook aan een overspannen werknemer als gevolg van werkdruk, waarbij de werkgever geen RIE heeft of waar - als verplicht onderdeel van de RIE - een beleid psychosociale arbeidsomstandigheden ontbreekt. Een RIE is voor elke werkgever verplicht In de Arbowet is bepaald dat de werkgever schriftelijk vastlegt welke risico s de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Hét instrument daarvoor is de RIE. Op basis van de risico s wordt een plan van aanpak gemaakt, waarin beschreven is welke maatregelen worden genomen om die risico s te beperken. Voor activiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden dient een werkgever zich te laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers (preventiemedewerkers), die onder andere medewer- 1 juli

3 king verlenen aan het opstellen van de RIE. Verder moet de werkgever zich bij een aantal taken op het gebied van arbozorg verplicht laten ondersteunen door één of meer deskundigen of door een gecertificeerde arbodienst. Het gaat om de volgende taken, die in de Arbowet beschreven zijn: toetsen van de RIE en daarover adviseren bijstand bij verzuimbegeleiding uitvoering van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO of PMO) (indien deze plaatsvinden) het verrichten van aanstellingskeuringen Eisen aan de RIE In de RIE worden alle risico s beschreven voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Het betreft onder andere lawaai, gevaarlijke stoffen, machineveiligheid, beeldschermwerk, biologische agentia, organisatie van de arbeid, lichamelijke belasting en bijzondere risico s voor zwangeren en jeugdigen. Specifieke aandacht dient er te zijn voor psychosociale arbeidsbelasting. De in kaart gebrachte risico s worden vervolgens vergeleken met wetgeving en andere van belang zijnde normen en richtlijnen. Plan van aanpak Op basis daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt met concrete maatregelen die genomen moeten worden om de knelpunten op te lossen en met de termijn waarop die maatregelen uitgevoerd moeten zijn. De RIE moet worden aangepast bij vernieuwing van bedrijfsprocessen, bij verhuizing van het bedrijf, bij verandering in wetgeving of van andere relevante normen. Voor de meeste bedrijven betekent dat een herziening eens in de 3-4 jaar. De preventiemedewerkers moeten betrokken worden bij het opstellen van de RIE en bij adviseren over en uitvoeren van maatregelen gericht op een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid. De RIE kan beschouwd worden als een wettelijk minimum in de van werkgevers te vergen zorgplicht. Op basis van knelpunten in de RIE kan invulling worden gegeven het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO of PMO genoemd). Bijstand door arbodienstverleners, maatwerk of vangnet? De werkgever is verplicht zich voor de beschreven taken te laten bijstaan door deskundigen. Daarbij heeft een werkgever de keuze tussen inschakelen van individuele deskundigen (maatwerkregeling) of een contract met een gecertificeerde arbodienst (vangnetregeling), waarin alle noodzakelijke kerndeskundigen (bedrijfsarts, arbeidshygiënist, hoger veiligheidskundige en arbeids & organisatiekundige) aanwezig zijn. De keuze voor de maatwerkregeling moet aan extra eisen voldoen. Zo is daarvoor een cao-bepaling noodzakelijk, of schriftelijke overeenstemming tussen werkgever en diens ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Is die overeenstemming er niet, dan is het bedrijf verplicht een gecertificeerde arbodienst in te schakelen. In beide regelingen moet er tenminste voor de verzuimbegeleiding een contract zijn met respectievelijk een bedrijfsarts of een arbodienst. De werkgever moet zorgen voor samenwerking tussen interne (zoals preventiemedewerkers) en externe deskundigen over het arbeidsomstandighedenbeleid. Cijfers tonen slechte naleving zorg voor arbeidsomstandigheden aan In de praktijk blijkt de naleving van verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden te wensen over te laten. Recent is door de I(nspectie)SZW (voormalige Arbeidsinspectie; het orgaan dat toeziet op naleving van de arbeidsomstandigheden binnen bedrijven) een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat bij veel bedrijven in het arbeidsom- 1 juli

4 standighedenbeleid forse hiaten zitten. Dit rapport wijst uit dat van de onderzochte bedrijven in 2014: Slechts 47% een RIE had 72% een contract met een arbodienst of andere arbodeskundige had Dat bedrijfshulpverlening in 62% van de bedrijven geregeld was Bij 43% één of meer preventiemedewerkers aanwezig bleek te zijn Slechts 27% van de bedrijven aan alle vier bovengenoemde kernbepalingen voldeed Dat 15% van de bedrijven geen van deze verplichtingen had ingevuld Bedrijven zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de geldende verplichtingen, van nut en noodzaak van preventief handelen, of accepteren liever de boete die kan worden opgelegd bij overtreding. ISZW heeft aangegeven in 2015 bij bedrijven te gaan controleren op het hebben van preventiemedewerker(s) en op aanwezigheid van een RIE. Psychosociale arbeidsbelasting moet onderdeel zijn van RIE In de Arbowet is bepaald dat de werkgever een beleid moet voeren gericht op voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting. Het gaat hierbij om arbeidsrisico s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk, discriminatie, (seksuele) intimidatie en agressie. Een substantieel deel van het ziekteverzuim in Nederland heeft te maken met werkgerelateerde psychische klachten. Ruim 40% van de nieuwe WGA-uitkeringen in 2014 had psychische stoornissen als achtergrond. De overheid is eind 2013 gestart met een campagne duurzame inzetbaarheid, waarvan de aanpak psychosociale arbeidsbelasting een belangrijk deel uitmaakt. De ISZW heeft vanaf 2014 een verhoogde aandacht voor dit thema. Zorg voor arbeidsomstandigheden in rechtspraak In talloze juridische procedures van voor 1 juli 2015 speelt de zorg voor arbeidsomstandigheden een rol. Het gaat dan met name om claims van werknemers vanwege blijvende schade door beroepsziekten of bedrijfsongevallen, maar ook om strafzaken. De algemeen norm die uit rechtszaken blijkt, is dat niet hebben van een actuele RIE vrijwel altijd leidt tot toekenning van een schadeclaim aan werknemer of tot een veroordeling in een strafzaak van werkgever. Deskundigenoordelen in de WWZ Tot recent waren er drie vormen van deskundigenoordelen: Een oordeel ziek/niet-ziek Een oordeel over passende arbeid Een oordeel over re-integratie inspanningen van werknemer en van werkgever Per 1 juli 2015 is in de volgende situaties ook een deskundigenoordeel vereist: indien een verzoek om ontbinding is gebaseerd op frequent en voor de bedrijfsvoering onaanvaardbaar verstorend verzuim indien het ontbindingsverzoek is gebaseerd op het zonder deugdelijke grond door werknemer niet nakomen van de reintegratieverplichtingen Er is ernstige twijfel of UWV met name over frequent verstorend verzuim een deskundigenoordeel kan geven. Een dergelijk oordeel past niet binnen de geldende wettelijke systematiek. Ook kan werknemer weigeren zich aan het deskundigenoordeel te onderwerpen. De vraag is vervolgens of het niet in 1 juli

5 behandeling nemen van het deskundigenoordeel door het UWV, of het niet meewerken van de werknemer, voor de rechter een reden is het ontbindingsverzoek niet in behandeling te nemen. Conclusies Ten aanzien van aantoonbaar maken van voldoende zorg kan worden geconcludeerd dat daarvoor in ieder geval een adequate RIE met bijbehorend plan van aanpak aanwezig moet zijn. Rechters zullen onder de WWZ bij ontbindingsverzoeken niet alleen moeten nagaan of de inhoud van het opgebouwde dossier over de werknemer voldoende feiten bevat om het verzoek te onderbouwen. Bij bepaalde ontslaggronden zal tevens zorgvuldig beoordeeld moeten worden of de zorg voor de arbeidsomstandigheden voldoende is geweest. Het niet hebben van een (actuele) RIE zou moeten leiden tot de constatering dat er verwijtbaar onvoldoende zorg is voor de arbeidsomstandigheden. Hetzelfde zou geconcludeerd kunnen worden als advisering over ziekteverzuim niet heeft plaatsgevonden op basis van een contract met een arbodienst/bedrijfsarts. Per definitie is dan niet voldaan aan de minimale norm die werkgever dient te hanteren voor een zorgvuldig arbeidsomstandighedenbeleid. Is er wel een RIE met plan van aanpak, dan zal meer in detail gekeken moeten worden naar een eventuele relatie tussen de arbeidsomstandigheden en de specifieke problematiek van de betreffende werknemer. Aanbevelingen Werkgevers doen er goed aan hun zorg voor arbeidsomstandigheden op peil te houden of te brengen. Niet alleen zal dit leiden tot een lager verzuim met lagere kosten en tot duurzame inzetbaarheid van medewerkers, maar zo kunnen ook loonsancties van het UWV en boetes van de ISZW worden voorkomen. Sinds 1 juli 2015 komen daar de extra eisen uit het nieuwe ontslagrecht bij. Omdat de zorg voor arbeidsomstandigheden gezien de cijfers geen gemeengoed is, moeten alle partijen rond werkgever en werknemers, of dat nu juristen, arbodienstverleners, werkgeversorganisaties of bonden zijn, bedrijven helpen te voldoen aan die zorgverplichting. Over maakt werkend Nederland gezonder en vitaler. Verzuimbegeleiding, terugvalpreventie en vitaliteitbevordering zijn de drie pijlers in onze dienstverlening, waarmee aantoonbaar maatschappelijk en bedrijfseconomisch een betekenisvolle rol vervult voor werkend Nederland. Dagelijks leveren onze professionals dienstverlening aan werkgevers en ruim 1 miljoen werknemers. Klanten zijn onder andere mbkondernemers, multinationals, instellingen en overheden. Contact Zwarte Woud SJ Utrecht Postbus AB Utrecht tel: juli

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

informatiebrochure, voor P&O, management en OR DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN

informatiebrochure, voor P&O, management en OR DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN informatiebrochure, voor P&O, management en OR DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van: SOVAM Veerallee 68 8019 AE Zwolle tel. 038 422 68 65 fax 038

Nadere informatie

Arbozorg in Nederland. datum september 2013

Arbozorg in Nederland. datum september 2013 Arbozorg in Nederland datum september 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Naleving van de arbozorgverplichtingen 3 3 Werking van de RI&E 5 4 Werking van de preventiemedewerker 6 5 De effecten van de RI&E 7 6 Preventie

Nadere informatie

Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager. versie 1.0

Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager. versie 1.0 Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager versie 1.0 1 2 Achtergrond en samenvatting Inleiding Het komt in de dagelijkse praktijk de laatste jaren steeds vaker voor dat werknemers en bedrijfsartsen

Nadere informatie

richtlijn voor de arbocatalogus Arbo Informatie Arbo- en verzuimbeleid Dr. Jeannette Paul PaulWerkt Global Work Talk Twaalfde herziene druk

richtlijn voor de arbocatalogus Arbo Informatie Arbo- en verzuimbeleid Dr. Jeannette Paul PaulWerkt Global Work Talk Twaalfde herziene druk richtlijn voor de arbocatalogus Arbo Informatie 1 Arbo- en verzuimbeleid Dr. Jeannette Paul PaulWerkt Global Work Talk Twaalfde herziene druk colofon Uitgave Sdu Uitgevers Sdu Uitgevers laat zich bij deze

Nadere informatie

Samen beter aan de slag

Samen beter aan de slag Samen beter aan de slag De Nieuwe Arbowet Arbonieuwestijl.nl samen beter aan de slag 1 Inhoudsopgave Nieuwe Arbowet 3 Verantwoordelijkheidsverdeling overheid en werkgevers/werknemers 5 Wijzigingen in de

Nadere informatie

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand Een publicatie van Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) voor werkgevers van de politie

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een

Nadere informatie

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding Juni 2013 Inhoudsopgave Achtergrond en samenvatting Inleiding De probleemstelling Doel, inhoud en reikwijdte van de leidraad Gebruikte afkortingen Samenvatting

Nadere informatie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van SZW Datum: 23 november 2006 Auteurs: Policy Productions i.s.m. Yolanda Hoogtanders Michiel Langman

Nadere informatie

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers 2e herziene druk, februari 2008 achtergrondstudies en verkenningen

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

Wat is een Arbocatalogus?

Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Uitgave: Stichting van de Arbeid Juni 2007 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid. A. Opmerkingen

Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid. A. Opmerkingen Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie 7.13, tweede lid 2. In afwijking van het eerste lid vindt betaling van de bezoldiging wel plaats

Nadere informatie

Toelichting Verzuimprotocol

Toelichting Verzuimprotocol Toelichting Verzuimprotocol Inleiding In artikel 7:9, lid 4 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) staat: Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE VAN ZIEKE WERKNEMERS EN PRIVACY. Verkennend onderzoek bij drie reïntegratiebedrijven. Onderzoeksrapport

REÏNTEGRATIE VAN ZIEKE WERKNEMERS EN PRIVACY. Verkennend onderzoek bij drie reïntegratiebedrijven. Onderzoeksrapport REÏNTEGRATIE VAN ZIEKE WERKNEMERS EN PRIVACY Verkennend onderzoek bij drie reïntegratiebedrijven Onderzoeksrapport College bescherming persoonsgegevens - oktober 2005 2 Reïntegratie van zieke werknemers

Nadere informatie

RAR2013/115 RAR2(M3/115. RECHIBANICIVUDDEN-NEDERLAND 24 april 2013, nr. 321585 /12-566 HSt (Mr. H.M.M. Steenberghe)

RAR2013/115 RAR2(M3/115. RECHIBANICIVUDDEN-NEDERLAND 24 april 2013, nr. 321585 /12-566 HSt (Mr. H.M.M. Steenberghe) RAR2013/115 van de arbeidsovereenkomst heeft voorgesteld, doch dat werknemer dat aanbod heeft afgeslagen en daarop niet is teruggekomen. Gelet op hetgeen het hof onder 53 heeft overwogen over het door

Nadere informatie

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland Versie: 1.1, Mar13 na input stakeholder bijeenkomst 4 maart 2013 Naast de Nederlandse relevante

Nadere informatie

De beoordeling in hoger beroep van de inhoudelijke re-integratie-inspanningen van de werkgever

De beoordeling in hoger beroep van de inhoudelijke re-integratie-inspanningen van de werkgever De beoordeling in hoger beroep van de inhoudelijke re-integratie-inspanningen van de werkgever Een onderzoek naar de uitleg van de Centrale Raad van Beroep van de norm van artikel 25, negende lid, van

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie