Regeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Arbeidsomstandighedenbeleid. azm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Arbeidsomstandighedenbeleid. azm"

Transcriptie

1 1 az M Regeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Arbeidsomstandighedenbeleid azm Auteur: H. Luyten, teamcoördinator Arbo Kenmerk: TL/HL Versie: 3.5 Datum: 12 maart 2009

2 2 Deze regeling is door de Raad van Bestuur van het academisch ziekenhuis Maastricht opgesteld naar aanleiding van de decentralisatie van taken op het terrein van de Arbeidsomstandighedenzorg (Arbozorg) Artikel 1 taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur 1. De Raad van Bestuur is belast met: 1. De inrichting en vormgeving van de Arbozorg 1 op hoofdlijnen binnen het ziekenhuis, met het oog op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden van de werknemers, waarbij deze zich minimaal houdt aan de verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet 2. Het vaststellen van doelstellingen, stuurgetallen en randvoorwaarden waarbinnen de functionarissen van de interne afdeling Arbo en externe Arbo-dienst hun bevoegdheden op het gebied van de Arbozorg uitoefenen, alsmede het op basis van die doelstellingen, stuurgetallen en randvoorwaarden vaststellen van het Arbo-jaarplan (vierde kwartaal) voorafgaand aan het werkjaar en de evaluatie van de uitvoering van het arbojaarplan in de vorm van een arbojaarverslag (eerste kwartaal) 3. De Arbozorg voor: de medewerkers binnen het academisch ziekenhuis die behoren tot de Stafdienst Bestuur, de medische staf, de managers van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden, de directeuren Facilities en de directeuren stafdirectoraten Financiën & Informatievoorziening, Personeelszaken en Strategie & projecten en de stafdienst ICT & Instrumentele Dienst 2. De Raad van Bestuur kan zich in afwijking van de bepalingen in deze regeling belasten met aanvullende onderwerpen betreffende de Arbozorg 3. De Raad van Bestuur conformeert zich aan de verplichtingen die vanuit het Arbocatalogus UMC s zijn geïnitieerd 4. De Raad van Bestuur kan de directeur Facilities en/of de directeur stafdirectoraat Personeelszaken belasten met de uitvoering van taken bedoeld in het eerste lid 5. De Raad van Bestuur ziet erop toe dat het management van de RVE s hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op de juiste wijze uitvoeren en treedt zonodig corrigerend op 6. De Raad van Bestuur voert in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden overleg over onder andere doelstellingen (Arbo-beleidsplan, Arbocatalogus UMC s), de taakstelling (Arbo-jaarplan) en 1 Arbozorg waaronder ook begrepen verzuimbeleid en integraal gezondheidsmanagement.

3 3 evaluatie van de uitvoering van de Arbozorg 7. De Raad van Bestuur vraagt de Ondernemingsraad instemming te betuigen over de keuze van de Arbo-dienst waarbij het azm zich wil aansluiten en over de inhoud van het contract met deze Arbodienst. 8. De Raad van Bestuur organiseert de deskundige bijstand met betrekking tot de Arbodienstverlening conform artikel 13 van de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet. Artikel 2 taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de afdeling Arbo Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden afdeling Arbo 1. Het doen van aanbevelingen aan de Raad van Bestuur en de OR over het te voeren ondernemingsbeleid, daar waar dit beleid gericht is op het bevorderen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers 2. Uitvoering geven aan de doelstellingen zoals gesteld in de Arbocatalogus UMC s en het Arbobeleidsplan Het bieden van inhoudelijke ondersteuning aan het management bij de uitvoering van hun arbotaken met als doel minimaal te voldoen aan de eisen uit de Arbeidsomstandighedenwet en de doelstellingen uit de Arbocatalogus UMC s 4. Aansturen en coördineren van de uitvoering van de taken van de externe arbodienst. 5. Het management tijdig en compleet voorzien van de relevante stuurinformatie op basis van het verzuim- en registratiesysteem ERP/SAP Artikel 3 taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de teamcoördinator Arbo (= centrale preventiemedewerker) Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden teamcoördinator Arbo: 1. Het doen van aanbevelingen aan de Raad van Bestuur over het te voeren ondernemingsbeleid, daar waar dit beleid gericht is op het bevorderen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers 2. Deze zorgt voor afstemming binnen het tactisch management. Wanneer het om strategische aangelegenheden gaat stelt de Raad voor de KRAM het beleid vast en legt het ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur overlegt vervolgens met de OR en keurt het beleid 3. Het bevorderen van de afstemming van de uitvoering van het geformuleerde Arbo-beleid tussen de managementteams van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden, de directeur Facilities en de directeuren stafdirectoraat Financiën, ICT/ID, personeelszaken en strategie & projecten

4 4 4. Het bevorderen van de integratie van het Arbo-zorgsysteem en het Milieu-zorgsysteem onderling en met het bevorderen van de integratie van deze beide systemen met het Kwaliteitszorgsysteem. 5. Het opstellen van het azm-brede Arbo-jaarplan en Arbo-jaarverslag over de evaluatie van de uitvoering van het Arbobeleid 6. Het uitvoeren van de taken van de centrale preventiemedewerker als beschreven in Arbeidsomstandighedenwet artikel 14a, te weten: a) het organiseren van de preventie binnen de organisatie b) het leveren van bijstand m.b.t. de RI&E c) adviseren van en samenwerken met belanghebbenden en betrokkenen d) meewerken aan uitvoering van maatregelen e) de weg kennen naar relevante informatiebronnen 7. Aansturing van de afdeling Arbo 8. Contractbeheer van de externe Arbo-dienstverlening 9. Voorzitter van de stuurgroep ESF 10. Vertegenwoordiger van het azm bij de diverse project-en werkgroepen bij de VAZ en hoofden arbooverleg academische ziekenhuizen en universiteiten 11. Aansturing van de interne werkgroepen in kader van de Arbocatalogus UMC s 12. Aansturing van de decentrale preventiemedewerkers 13. Contactpersoon voor externe instanties, zoals de Arbeidsinspectie Artikel 4 taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden externe Arbodienst Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Arbo-dienst: 1. Het adviseren van de teamcoördinator Arbo over het formuleren, vaststellen en evalueren van doelstellingen, stuurgetallen en randvoorwaarden, waarbinnen de decentrale Arbozorg dient plaats te vinden 2. Het op verzoek van de teamcoördinator Arbo uitvoeren van onderzoeken naar de verbetering van arbeidsomstandigheden, te denken valt aan ongevallen, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, e.d. 3. Het in overleg met de teamcoördinator Arbo ondersteunen van het management bij de uitvoering van hun arbo-taken 4. Het uitvoeren van specifieke werkzaamheden naar aanleiding van de RI&E op verzoek van het azm 5. De Arbo-dienst conformeert zich aan het verzuimbeleid azm en stelt zich daarin pro-actief op 6. De Arbo-dienst stelt relevante gegevens beschikbaar aan het door azm aan te wijzen derden 7. De Arbo-dienst stemt haar dienstverlening af, werkt pro-actief mee aan het voldoen aan en is medeverantwoordelijke voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, doelen arbocatalogus UMC s, het bestek Europese aanbesteding Arbo-dienstverlening en de doelstellingen zoals gesteld in het Arbobeleidsplan

5 5 8. De Arbo-dienst organiseert periodiek interdisciplinair overleg tussen de kerndeskundigen, te weten: de bedrijfsarts, de arbeidshygiënist, de arbeids- en organisatiekundige, en de veiligheidskundige 9. De Arbo-dienst conformeert zich aan de werkwijze dat vanuit het azm de teamcoördinator Arbo een intermediaire functie vervult tussen het azm, vertegenwoordigt door het stafdirectoraat Personeelszaken, en de externe Arbo-dienst 10. De medewerkers van de Arbo-dienst nemen daar waar nodig deel aan het SMT en richten zich hoofdzakelijk op de casuïstiek in samenspraak met de leidinggevende, de reïntegratieconsulent en de P&O-consulent 11. De Arbo-dienst werkt met SAP/ERP en levert de status rapportages volgens de afgesproken formats Artikel 5 taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Kerngroep Arbo Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Kerngroep Arbo: 1. De kerngroep Arbo vormt de spil bij het opzetten, onderhouden en verbeteren van arbozorg in het azm en wordt voorgezeten door de teamcoördinator Arbo. De leden van de kerngroep Arbo bestaan uit de door het tactisch management aangewezen decentrale preventiemedewerkers (conform de liberalisering van de Arbeidsomstandighedenwet) 2. de leden van de kerngroep Arbo zullen conform de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet de rol van preventiemedewerker vervullen onder voorzitterschap van de centrale teamcoördinator Arbo 3. de leden van de Kerngroep Arbo bereiden het Arbobeleid voor en stemmen het beleid af met de commissie VGWM van de OR. Waar nodig wint zij advies in van deskundigen van de externe Arbodienst. Artikel 6 taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad. 1. Onverminderd het in artikel 1 bepaalde zijn de Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad belast met het voeren van het overleg over de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers in hun organisatorische eenheid 2. De Onderdeelcommissies van de Ondernemingsraad zijn bevoegd tot: Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de managementteams van hun onderdelen over aangelegenheden betreffende de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers van deze organisatie onderdelen

6 6 Het al dan niet instemmen met voorstellen van hun overlegpartner betreffende wijzigingen van regelingen op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in het algemeen en de inhoud van het contract met de Arbodienst in het bijzonder De OR heeft: 3. Het recht van instemming over hoe de Arbo-dienstverlening geregeld wordt 4. Instemmingsrecht bij de vaststelling van het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker(s) 5. Het recht op instemming over de RI&E en het plan van aanpak en jaarlijks bespreking van de voortgangsrapportage Artikel 7 taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de managementteams van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden, de directeur Facilities en de directeuren stafdirectoraat Financiën, ICT/ID, personeelszaken en strategie & projecten (het tactisch management). Het tactisch management is belast met: 1. De Arbozorg ten aanzien van de medewerkers die organisatorisch onder hun verantwoordelijkheid en bevoegdheid ressorteren, en de tot hun organisatorische eenheid behorende ruimtes en terreinen 2. Het jaarlijks opstellen van aan Arbobeleidsplan voor de RVE In deze plannen wordt aangegeven hoe het desbetreffende management invulling zal geven aan de door de Raad van Bestuur centraal vastgestelde doelstellingen, stuurgetallen en randvoorwaarden betreffende de Arbozorg. De arbobeleidsplannen dienen ter informatie aangeboden te worden aan de afdeling Arbo 3. Het, na implementatie binnen de RVE, werken conform het arbozorgsysteem; 4. Het periodiek houden van een Arbo Risico Inventarisatie & Evaluatie en het uitvoeren van het plan van aanpak ter optimalisering van het plan van aanpak 5. Het jaarlijks opstellen van een voortgangsrapportage waarin de uitvoering van het plan van aanpak geëvalueerd 6. Het jaarlijks aanbieden van deze voortgangsrapportage aan de OC en de afdeling Arbo en het jaarlijks bespreken van deze voortgangsrapportage met de OC 7. Het voldoen aan de eisen met betrekking tot Arbo zoals deze in de Arbeidsomstandighedenwet beschreven staan 8. Het voldoen aan de doelstellingen zoals deze in Arbocatalogus UMC s beschreven staan 9. Het treffen van de nodige maatregelen ter voorkoming van overtredingen 10. Het verstrekken van de nodige middelen, (tijd, financiële middelen, opleiding en materiaal) om aan de voorschriften te kunnen voldoen

7 7 11. Het houden van toezicht en zonodig corrigerend optreden aan de hand van het sanctiebeleid azm 12. Het melden van (bijna-) ongevallen en prikaccidenten conform de opgestelde procedures 13. De zorg dat: 1. Bij de inrichting van werkruimten, het gebruik van gebouwen en terreinen als ook bij de uitvoering van de werkzaamheden, wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften 2. Alle, onder hun verantwoordelijkheid ressorterende, werknemers voor de uitvoering van hun werkzaamheden de vereiste instructie hebben ontvangen en kunnen beschikken over de vereiste voorzieningen om veilig te kunnen werken 3. De instructies voldoende door informatie worden onderbouwd, zodat de betrokkene de zin ervan begrijpt 4. Met regelmaat een controle plaatsvindt op de naleving van de gegeven instructies 5. Met individuele beperkingen van medewerkers, welke consequenties hebben voor hun veiligheid en gezondheid, rekening wordt gehouden 6. In de werkoverlegvergaderingen ook de veiligheid- gezondheid- en welzijnsaspecten van het te verrichten werk worden besproken 7. Aan opmerkingen van medewerkers over arbeidsomstandigheden aandacht wordt besteed 8. De middelen en installaties worden bediend en onderhouden in overeenstemming met de daarbij behorende instructies 9. Indien om bepaalde redenen het niet mogelijk is om te voldoen aan de wetten en voorschriften, genoemd in dit besluit, dit aan de afdeling Arbo wordt gerapporteerd

8 8 Artikel 8 taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de decentrale preventiemedewerkers Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden decentrale preventiemedewerker: 1. Het uitvoeren van de taken van preventiemedewerker binnen de RVE of het stafdirectoraat als beschreven in Arbeidsomstandighedenwet artikel 14a, te weten: a) Het organiseren van de preventie binnen de RVE of stafdirectoraat b) Het leveren van bijstand m.b.t. de RI&E c) Adviseren van en samenwerken met belanghebbenden en betrokkenen d) Meewerken aan uitvoering van maatregelen e) De weg kennen naar relevante informatiebronnen 2. Aansturing van de decentrale afdeling Arbo van de RVE of stafdirectoraat 3. Zitting in de Kerngroep Arbo Artikel 9 taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden leidinggevenden (operationele leiding) Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leidinggevenden (operationeel): 1. De taken van de operationele leidinggevenden worden in overleg met het tactische management van de RVE vastgesteld 2. Het optreden als casemanager van de verzuimende medewerker Artikel 10 taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden medewerkers azm Taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers van het azm: 1. De werknemer is verplicht de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen 2. Hij dient machines, apparatuur, gereedschap, transportmiddelen, grond- en hulpstoffen op de juiste manier (conform de procedures en instructies) te gebruiken 3. Hij dient de aangebrachte beveiligingen en voorzieningen op de juiste manier te gebruiken en te beheren 4. Hij dient de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken en te beheren 5. Hij dient de geldende instructies en aanwijzingen van de werkleiding in verband met veiligheid en gezondheid op te volgen 6. Hij brengt de werkleiding direct op de hoogte als een onveilige situatie wordt opgemerkt, dan wel bepaalde beveiligingen moeten worden weggehaald, vervangen of veranderd 7. Hij is verplicht deel te nemen aan instructies, scholing en voorlichting alsmede het werkoverleg

9 9 Bevoegdheden van de medewerkers van het azm: 1. De werknemer is bevoegd om het werk te onderbreken indien dit naar zijn oordeel onmiddellijk dreigend gevaar oplevert en de arbeidsinspectie niet tijdig kan optreden. Hij meldt dit terstond bij zijn leidinggevende 2. Kennis te nemen van de resultaten van de RI&E en het plan van aanpak.

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld:

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld: Documentgegevens Titel Werkgebied Sanctiebeleid bij niet naleven van de regels, voorschriften en instructies Personeel: Arbo Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Jaarplan arbo 2013. : H. Luyten, teamcoördinator arbo

Jaarplan arbo 2013. : H. Luyten, teamcoördinator arbo Jaarplan arbo 2013 Opdrachtgever : Ir B. Durlinger Projectleider : H. Luyten, teamcoördinator arbo Afdeling : Afdeling Arbo Datum : december 2012 : versie 2 CONCEPT 1. Inleiding 1.1 Inleiding In dit document

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Webinar Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Bent u al Arbowet-proof Arnoud van Hogen Manager procesregie Pauline Oberink Bedrijfsjurist Programma Wijzigingen Arbowet per

Nadere informatie

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER Deze bijlage is voor personen die de veiligheidscursus - PREVENTIEMEDEWERKER (willen gaan) volgen. PREVENTIE Preventie = Voorkomen dat een ongeval of calamiteit gebeurt door

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet Nieuwe Arbowet Waarom is er een Arbowet? Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om daarvoor te zorgen

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden pagina 1 van 5 Published on Werk & Veiligheid - Kennisplatform over preventie, RI&E en sociale veiligheid (http://www.werkenveiligheid.nl) Home > De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen Met ingang van 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit gewijzigd. Zie hierover: https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/arbo/nieuwe-arbowet-per-1-juli-2017

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Stafdirectoraat Personeelszaken. Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005

Stafdirectoraat Personeelszaken. Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005 Arbogroep az M Stafdirectoraat Personeelszaken Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005 Auteurs: T. Leijten, directeur Personeelszaken/ H. Luyten, Arbomanager Datum:

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Uitleg over wijzigingen in de Arbowet Checklist maatwerkregeling Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Eindredactie

Nadere informatie

5. Medewerkers en Organisatie 5.9 Arbobeleid Datum 12 februari 2013 Versie 5 Blad 1 van 8 ARBO BELEID

5. Medewerkers en Organisatie 5.9 Arbobeleid Datum 12 februari 2013 Versie 5 Blad 1 van 8 ARBO BELEID Blad 1 van 8 ARBO BELEID Blad 2 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN ARBO-BELEID 3 1.1 Algemeen 3 1.2 De medewerkers in de peuterspeelzalen 3 1.3 Overige medewerkers 3 2. ORGANISATIE VAN HET ARBO-BELEID

Nadere informatie

De waarde van een TRA voor het laboratorium. Introductie + Onderwerpen

De waarde van een TRA voor het laboratorium. Introductie + Onderwerpen De waarde van een TRA voor het laboratorium Risicomanagement voor het lab Joost van Doorn Introductie + Onderwerpen De waarde van een TRA voor het laboratorium VAPRO versterkt en ontwikkelt het menselijk

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet

Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet 2017 29-06-2017 1. Algemeen 1.1 Waarom wordt de Arbeidsomstandighedenwet aangepast? Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM NIEUWE ARBOWET 2017 Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM Platform OR Tweedaagse 29 september 2016 OPBOUW WORKSHOP Doel wijziging Basis Arbowet Wat wijzigt er? Spelersveld Rol OR Verwachtingen?? DOEL

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Notitie. 1 Achtergrond. 2 Aanleiding en doel. Theo Senden FNWI

Notitie. 1 Achtergrond. 2 Aanleiding en doel. Theo Senden FNWI Notitie Arbo- en Milieudienst Aan Van Theo Senden FNWI Huispost 980 Postbus 9101 6500 HB Nijmegen Route 980 Erasmuslaan 17 Datum Ons kenmerk Onderwerp x Taakomschrijving preventiemedewerkers Arbo en Milieu

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Inleiding Op 1 juli 2017 ondergaat de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening verder verbeteren

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet

Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet Veelgestelde vragen wijziging arbeidsomstandighedenwet 2017 09-05-2017 1. Algemeen 1.1 Waarom wordt de Arbeidsomstandighedenwet aangepast? Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Inleiding Op 1 juli 2017 heeft de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2017 31-05-2017 12-06-2017 3.21 Arbobeleid Personeel/Arbobeleid Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Organisatie 4 2.1 Preventiemedewerker

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

Arbojaarplan 2015. Op basis van arbobeleidsplan 2014-2015

Arbojaarplan 2015. Op basis van arbobeleidsplan 2014-2015 Arbojaarplan 2015 Op basis van arbobeleidsplan 2014-2015 Opdrachtgever Ir. B. Durlinger, directeur Strategie, Personeel en Organisatie Projectleider H. Luyten, teamcoördinator arbo azm Datum il 2015 Versie

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur. 10 november 2017

Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur. 10 november 2017 Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur 10 november 2017 Nieuwe wetgeving per 1 juli 2017 Het omvat een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met: de versterking

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september Ton Joosten Preventie adviseur Stigas

Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september Ton Joosten Preventie adviseur Stigas Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september 2017 Ton Joosten Preventie adviseur Stigas Wat is Stigas? Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren Onderdeel van Colland BPL SAZAS AVAZ

Nadere informatie

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Toelichting: Wijzigingen in de Arbowet die sinds 1 juli 2017 gelden zijn rood gemarkeerd Delen van de Arbowet die sinds 1 juli 2017 niet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 375 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur bedrijfsvoering Codering Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal Indelingsniveau

Nadere informatie

WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST. Informatiebijeenkomst. De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017

WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST. Informatiebijeenkomst. De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017 WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST Informatiebijeenkomst De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017 AGENDA Programma: 13.45u: 14.00u: Ontvangst met koffie/thee Aanvang/welkom: Norman Smit

Nadere informatie

Voor wat betreft de aanvullende deskundige advies kan gekozen worden voor:

Voor wat betreft de aanvullende deskundige advies kan gekozen worden voor: Document Nieuwe invulling arbodienstverlening & Per 1 juli 2017 wordt de nieuwe Arbowet van kracht. Uitgangspunt voor de aanpassingen is dat de arbodienstverlening door de deskundigen, de preventiemedewerker

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Arbo is gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wg en wn. Effectiviteit van voorlichting. Wim van Alphen PHOV

Arbo is gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wg en wn. Effectiviteit van voorlichting. Wim van Alphen PHOV Effectiviteit van voorlichting Wim van Alphen PHOV Arbo is gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wg en wn Daarom wn in staat stellen deze verantwoordelijkheid op te pakken. Arbowet artikel 8 Wn voorlichting

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met een uitzendonderneming of bent u dat binnenkort van plan? Dan is

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM Versie 27 september 2012 Opnieuw vastgesteld op 8 december 2016 1 PREAMBULE In dit managementstatuut worden door het bestuur van de

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017 De nieuwe Arbowet Urmond, 16 november 2017 Wijziging Arbowet Ingangsdatum: 1 juli 2017 Doelstelling: Versterking positie preventiemedewerker Versterking/verduidelijking positie en rol van de bedrijfsarts

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Arbobeleidsplan. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Arbobeleidsplan. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Arbobeleidsplan De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Commissie Kwaliteit van Onderwijs

Reglement Raad van Toezicht. Commissie Kwaliteit van Onderwijs Reglement Raad van Toezicht Commissie Kwaliteit van Onderwijs pagina 2 van 7 pagina 3 van 7 Colofon datum 22-1-2014 auteurs KM en DZ versie vastgesteld pagina 4 van 7 Inhoudsopgave 1 Commissie kwaliteit

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

Inhoud en opzet Preventie-medewerker

Inhoud en opzet Preventie-medewerker Inhoud en opzet Preventie-medewerker Apply opleidingen Claushof 8 4532 BB TERNEUZEN Tel.: +31 115-683444 info@applygroep.nl pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Taken preventiemedewerker vanuit de wettelijke

Nadere informatie

De OR en de ARBOCATALOGUS

De OR en de ARBOCATALOGUS De OR en de ARBOCATALOGUS De arbocatalogus als leidraad voor elke ondernemingsraad JanFL de Waal. Bestuurslid St. Arbocatalogus Afvalbranche Arbeidsomstandighedenwet Doel van de wet Bevorderen van GEZONDHEID,VEILIGHEID

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD Hollands Noorden) Het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden overwegende dat zich sinds de vaststelling van de geldende Organisatieverordening

Nadere informatie

RI&E. Chr. montessorischool De Abeel Den Haag 4 mei 2015 RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE

RI&E. Chr. montessorischool De Abeel Den Haag 4 mei 2015 RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE RI&E Chr. montessorischool De Abeel Den Haag 4 mei 2015 RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE RI&E 2015 Den Haag, 30 september 2015 2/14 I NHOUDSOPGAVE Risico-inventarisatie & -evaluatie... 4 Samenvatting...

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen

Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen Pagina: 1 / 8 Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen Checklist voor leidinggevenden In een Universitair Medisch Centrum wordt veel gewerkt met gevaarlijke stoffen. Als vuistregel geldt dat een gevaarlijke

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen

Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen Checklist leidinggevenden Binnen het ziekenhuis wordt veel gewerkt met gevaarlijke stoffen. Als vuistregel geldt dat een gevaarlijke stof kan worden herkend aan het

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2008-2009

RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2008-2009 RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2008-2009 Inleiding De wetgever heeft de verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden zoveel mogelijk bij de werkgevers en werknemers neergelegd. Dit betekent

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Met Arbo West meer aanwezig

Met Arbo West meer aanwezig Productinformatie Met Arbo West meer aanwezig benut uw mogelijkheden Ons product We onderscheiden ons door vakmensen aan uw bedrijf te koppelen en niet een aansluitcontract. We willen het verlengstuk zijn

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 109955. Gezondheidsbeleid Drechtsteden

GEMEENTEBLAD. Nr. 109955. Gezondheidsbeleid Drechtsteden GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwijndrecht. Nr. 109955 19 november 2015 Gezondheidsbeleid Drechtsteden 3. Kader In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn de wettelijke voorschriften vastgelegd

Nadere informatie

Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder: PRIVACYREGLEMENT Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder: a. Het College van Bestuur: het bestuur van de Stichting Carmelcollege.

Nadere informatie

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij Vernieuwde Arbowet De belangrijkste wijzigingen op een rij Op 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet definitief in werking. De regering wil medewerkers en werkgevers meer betrekken bij het arbobeleid,

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Voor toezicht op de naleving van onder andere de Arbeidsomstandighedenwetgeving

Nadere informatie

Ondernemers en arbodienstverlening

Ondernemers en arbodienstverlening PRAKTIJKWIJZER VAN Vereniging VNO-NCW Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Telefoon 070 349 03 49 Fax 070 349 03 00 Ledennummer 070 349 03 66 (telefonische vraagbaak voor leden) E-mail informatie@vno-ncw.nl

Nadere informatie

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen:

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen: De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Er staan veel veranderingen op stapel die consequenties hebben voor het contract met de bedrijfsarts / arbodienst en de rol van de preventiemedewerker

Nadere informatie