Notitie. 1 Achtergrond. 2 Aanleiding en doel. Theo Senden FNWI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie. 1 Achtergrond. 2 Aanleiding en doel. Theo Senden FNWI"

Transcriptie

1 Notitie Arbo- en Milieudienst Aan Van Theo Senden FNWI Huispost 980 Postbus HB Nijmegen Route 980 Erasmuslaan 17 Datum Ons kenmerk Onderwerp x Taakomschrijving preventiemedewerkers Arbo en Milieu FNWI in relatie tot de functie Arbo- & milieucoördinator FNWI T (024) Achtergrond In het kader van de integrale managementverantwoordelijkheid omvat de volmacht van decanen, clusterdirecteuren en instituutdirecteuren mede de zorg voor de arbeidsomstandigheden voor het bij hun organisatie-eenheden geplaatste personeel en de zorg voor milieuaspecten (met inachtneming van de namens het college van bestuur door de directeur van de Arbo- en Milieudienst gegeven richtlijnen en aanwijzingen). Ter ondersteuning van leidinggevenden bij het invullen van hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor arbo- en milieu-aspecten heeft de universiteit al vele jaren een netwerk van aandachtsvelders op het gebied van arbo en milieu (voorheen: Arbo- en Milieucontactpersonen, AMCP). Sinds in 2005 in de Arbowet de verplichting is vastgelegd om voor arbotaken preventiemedewerkers aan te wijzen zijn de AMCP-ers omgedoopt in Preventiemedewerkers Arbo en Milieu (PAM-er). Zij hebben ter ondersteuning van de verantwoordelijke leiding een signalerende, communicatie- en uitvoerende rol op het gebied van arbo- en milieuzaken. Binnen FNWI is de Arbo-& Milieucoördinator het centrale aanspreekpunt voor de AMD medewerkers. Voor deze coördinator is het desbetreffende UFO-profiel met de daarin beschreven kaders van toepassing. Via de Arbo-& Milieucoördinator worden arbo-en milieuzaken verder de faculteit in geleid. De PAM-mers binnen FNWI ondersteunen hun leidinggevende bij de uitvoering van de Arbo-en milieutaken en hebben een signalerende en uitvoerende rol. Tevens communiceren de PAM-mers binnen hun eigen afdeling arbo-en milieuzaken. De Arbo-& Milieucoördinator stuurt de PAM-mers functioneel binnen FNWI aan volgens de richtlijnen van de AMD binnen de wettelijke kaders, naast de hiërarchische aansturing vanuit de direct leidinggevende. De PAM-ers ontvangen voor hun extra taken een jaarlijks vast te stellen vergoeding. 2 Aanleiding en doel In het verleden is voor PAM-ers een taakomschrijving vastgesteld die zich hoofdzakelijk richt op de taken op arbo-gebied (bijlage 1). Sindsdien zijn er voor de organisatie in toenemende mate taken en verplichtingen op milieugebied ontstaan. Met de invoering van het ISO gecertificeerde Milieuzorgsysteem (2010) bij de universiteit vormt dit het kader voor de invulling van de leidinggevende verantwoordelijkheid en daarmee voor de taken van de PAM-er op milieugebied. Het doel van deze notitie is om te komen tot een geactualiseerde en geconcretiseerde taakomschrijving van de PAM-er, met name waar het taken op het gebied van milieu betreft. Binnen FNWI ontvangt iedere nieuwe PAM-mer van de Arbo-& Milieucoördinator een bevestigingsbrief van de benoeming in

2 Blad 2 de rol van PAM-mer (met cc naar de leidinggevende en P&O) met daarin de arbo-en milieutaken vermeld. In het jaargesprek worden binnen FNWI de PAM-merstaken besproken tussen leidinggevende en medewerker. 3 Wettelijk kader en toepassing hiervan bij de RU De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker worden in de Arbowet als volgt aangegeven: Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Deze maatregelen (mede) uitvoeren. Verder is het van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken. In de RI&E moet worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is. Deze wetsaanwijzingen worden vormgegeven passend binnen de organisatiestructuur van de RU. Zo heeft het CvB (of diens vertegenwoordiging) op centraal niveau contact met de medezeggenschap en heeft de directeur bedrijfsvoering binnen FNWI contact met de medezeggenschap. De RU biedt een nieuwe PAM-mer de basiscursus voor PAM-mers aan waarmee het certificaat PAMmer behaald kan worden. Vervolgens worden periodiek RU-brede na- en bijscholingen aangeboden om de deskundigheid op peil te houden. FNWI organiseert ook zelf scholingen over specifieke onderwerpen voor de eigen PAM-mers. De scholingen hebben een verplichtend karakter. Binnen FNWI zijn de PAM-mers het eerste aanspreekpunt voor arbo-en milieuzaken binnen de eigen afdeling/vleugel/locatie/eenheid en staan zij met naam vermeld op de ruimte-aanduidingsbordjes in het gebouw. 4 Nieuwe taakomschrijving Uitgangspunt is dat de preventiemedewerker een medewerker is van de eenheid waar hij zijn rol als PAM-er vervult en dat hij zijn preventietaken uitvoert naast de reguliere taken vanuit de eigen functie. De directeur van de AMD zal in overleg met de directeur P&O de vergoedingsdifferentiatie realiseren voor de tijdsinvestering van een kantoor-pam-mer versus de tijdsinvestering en te dragen verantwoordelijkheid van de laboratorium-pam-mer binnen FNWI. Tegen de achtergrond van de wettelijke verplichtingen en de kaders van het gecertificeerde milieuzorgsysteem is in bijlage 2 een actuele taakomschrijving voor de preventiemedewerker geformuleerd. In bijlage 3 zijn de activiteiten uitgewerkt in relatie tot de onderdelen van het milieuzorgsysteem. Binnen FNWI is de Arbo-& Milieucoördinator eerste aanspreekpunt voor de Arbo- & Milieudeskundigen van de AMD en worden via deze functionaris de lijnen in de faculteit uitgezet, zie aangepaste actuele taakomschrijving FNWI. De stralings- en GGO-deskundigen maken rechtstreeks gebruik van het netwerk van de wettelijk verplichte plaatselijk deskundigen binnen de afdelingen in het kader van het stralings- en GGO-zorgsysteem. 2 van 7

3 Blad 3 Bijlage 1. Bestaande taakomschrijving Preventiemedewerker Arbo- en Milieu (PAM-er) Toelichting In het verleden is onderstaande taakomschrijving vastgesteld en gecommuniceerd. Het valt op dat gesproken wordt over ondersteuning en advisering van de leidinggevende op het gebied van arbeidsomstandigheden en niet van milieuzorg. Wel worden er bij de opsomming van taken ook milieutaken genoemd. De PAM-er ondersteunt en adviseert de leidinggevende op het terrein van arbeids-omstandigheden. De PAM-er heeft een signalerende functie, o.a. bij risicosituaties. De preventiemedewerker moet hiervoor beschikken over voldoende deskundigheid en ervaring. De leidinggevende stelt tijd beschikbaar om de taken te kunnen uitvoeren en bewaakt dat de preventiemedewerker zelfstandig en onafhankelijke ondersteuning kan verlenen. Hij geeft de PAM-er voldoende gelegenheid tot het volgen van scholing, het krijgen van voorlichting en begeleiding. De preventiemedewerker is in staat de volgende taken uit te voeren in en na overleg met de leidinggevende: maakt arbeidsomstandigheden op de afdeling bespreekbaar; verleent medewerking aan de uitvoering van de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak; woont voorlichtingsbijeenkomsten voor PAM-ers bij; organiseert, na overleg met de leidinggevende, instructiebijeenkomsten en oefeningen voor de afdeling; tracht onveilige zaken, situaties en handelingen en slechte arbeidsomstandigheden op de afdeling te signaleren en bespreekt deze met het afdelingshoofd; stelt bij ongevallen en/of ernstige incidenten, in overleg met de leidinggevende, hiervoor een verslag op; controleert en beheert persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidsmiddelen en EHBOmiddelen op de afdeling, of ziet toe op die controle; geeft wijzigingen in de afdeling, voor het aanpassen van het calamiteitenplan, door aan de Staf Calamiteiten na fiattering van de leidinggevende; instrueert nieuwe en tijdelijke medewerkers binnen de afdeling met betrekking tot arbozaken, of organiseert deze instructie; e.e.a. na overleg met de leidinggevende; bevordert en coördineert, in overleg met de leidinggevende, inzameling en afvoer van de diverse afvalstromen binnen de afdeling (chemisch afval, glas, papier etc.), rekening houdend met de bestaande procedures/richtlijnen zoals deze door de Productgroep Logistiek & Services zijn vastgesteld; bevordert in overleg met de leidinggevende de aankoop en hergebruik van milieu-vriendelijke producten, stoffen en materialen; stimuleert de toepassing van milieuvriendelijke werkwijzen en het hergebruik van stoffen en producten die in de afvalfase terecht zijn gekomen; werkt samen met andere aandachtsvelders en/of afdelingsdeskundigen. 3 van 7

4 Blad 4 Bijlage 2. Voorstel taakomschrijving Preventiemedewerker Arbo- en Milieu (PAM-er) Doel Binnen FNWI: de PAM-mers signaleren, ondersteunen en bewaken van arbo-en milieuwerkzaamheden binnen een afdeling/vleugel/locatie/eenheid in opdracht van de arboverantwoordelijke leidinggevende teneinde een veilige en milieuvriendelijke werkomgeving te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het vermijden van arbo- en milieurisico s. De Arbo- &Milieucoördinator initieert en coördineert de arbo-en milieutaken binnen de faculteit, eea volgens de richtlijnen van de AMD binnen de wettelijke kaders. Context Rapporteert aan/ontvangt opdrachten van de arbo-verantwoordelijke leidinggevende. Ontvangt functionele aansturing van arbo- en milieukundigen van de Arbo- en Milieudienst en/of de Arbo- en Milieucoördinator van de faculteit (FNWI). Voert de taken uit binnen de formele kaders van de Arbowet, Milieuwetgeving, de Arbocatalogus Nederlandse Universiteiten, de regelgeving op instellingsniveau en het Milieuzorgsysteem van de Universiteit. Binnen FNWI: ontvangt hiërarchische aansturing van de arbo-verantwoordelijke leidinggevende en werkt volgens de richtlijnen van de AMD en wettelijke kaders, ontvangen via de Arbo-& milieucoördinator. Kernactiviteiten (eea in overleg met de Arbo-& Milieucoördinator) 1. Uitvoeren van de risico-inventarisatie en evaluatie Verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de (verdiepte/geactualiseerde) RIE Bijdragen aan de opstelling van het plan van aanpak en deelplannen Toezien op naleving van de plannen Adviseren over oplossingen ter beperking van geconstateerde risico s Controleren en rapporteren of aan de risicobeperkende besluiten wordt voldaan 2. Signaleren en (doen) onderzoeken van risico s, incidenten en ongevallen Aangeven van onderwerpen bij leidinggevenden waar onderzoek naar gedaan moet worden Bijdragen aan de samenstelling van de onderzoeken en plannen en (doen) uitvoeren van onderzoeken, zoals naar (bijna) ongevallen, veiligheidsincidenten, storingen in installaties en ongeregeldheden Controleren en rapporteren of aan de risico beperkende besluiten wordt voldaan Optreden als registratie-/meldpunt voor ongevallen en beroepsziekten 3. Communicatie en voorlichting over arborisico s en milieuaspecten binnen de eenheid Geven van ad hoc A&M-voorlichting aan studenten en medewerkers Communiceren van door de AMD op instellingsniveau opgestelde ontruimingsplannen en IM-noodplannen Geven van voorlichting ten aanzien van de geldende A&M-richtlijnen aan nieuwe medewerkers en externen die binnen de eenheid werkzaam zijn 4 van 7

5 Blad 5 4. Bespreken met leidinggevenden, medewerkers en andere betrokkenen binnen de eenheid inzake praktische en technische vragen op A&M-terrein bespreken van praktische of technische voorstellen met management, medewerkers en andere betrokkenen ten aanzien van A&M-vraagstukken Participeren in (facultaire) A&M-werkgroepen op verzoek van de AC FNWI Bijlage 3. Uitwerking taken preventiemedewerker in het kader van het milieuzorgsysteem Onderdeel MZS Activiteit preventiemedewerker Kader ISO Interne audits Bij een interne audit treedt de PAM-er namens de direct leidinggevende op als geauditeerde namens faculteit, instituut, cluster of sector. De PAM-er ondersteunt de verantwoordelijke leiding bij het uitvoeren van eventuele verbetermaatregelen. Procedure interne milieuaudits Werkwijze interne milieuaudits Externe audits Interne beoordeling naleving wet- en regelgeving De PAM-er treedt namens de leidingevende op als geauditeerde bij een externe milieuaudit van de eigen eenheid. De Arbo-&Milieucoördinator is eerste en de PAMmer is tweede contactpersoon voor de AMD bij een interne beoordeling van de naleving van wet- en regelgeving. Werkwijze externe audits (Nog) niet beschreven Overheidsinspecties De Arbo-&Milieucoördinator is eerste en de PAMer is tweede contactpersoon voor de AMD bij een milieu-inspectie van provincie Gelderland of gemeente Nijmegen. Procedure afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen. beschreven Implementatie wet- en regelgeving, milieuvoorschriften en regelingen. De PAM-er geeft binnen de eigen eenheid informatie en voorlichting aan medewerkers en studenten van de eenheid. beschreven Continue verbetering van de milieuzorg. Wanneer tekortkomingen of verbeteringen gesignaleerd worden, signaleert de PAM-er dit naar leidinggevende en zonodig met de Arbo- &Milieucoördinator en coördinator van het milieuzorgsysteem Monitoring en meting PAM-ers ondersteunen de directeur of leidinggevende bij het monitoren van milieudoelstellingen. Sommige PAM-ers hebben de taak om specifieke monitoringgegevens te generen en hierover te communiceren met AMD. Procedure monitoring en rapportage beschreven van 7

6 Blad 6 Milieuactielijst PAM-ers ondersteunen de directeur of leidinggevende bij het opvolgen van de geplande maatregelen en het uitvoeren van verbeterprojecten. Format milieuactielijst Milieuaspectenregister Wanneer nieuwe milieuaspecten in de eigen faculteit, instituut, cluster of sector gesignaleerd worden, communiceren PAM-ers hierover met de coördinator van het milieuzorgsysteem en Arbo- &Milieucoördinator. Procedure centraal milieuregister beschreven Milieubeleidsplan Namens faculteit, instituut, cluster of sector leveren PAM-ers input voor een nieuw milieubeleidsplan en werken zij mee aan de evaluatie van een oud milieubeleidsplan. Binnen FNWI loopt dit via de Arbo-&Milieucoördinator. Werkwijze milieubeleidsplan Milieujaarprogramma PAM-ers leveren input voor ieder nieuw milieujaarprogramma en werken mee aan de evaluatie van een oud milieujaarprogramma.binnen FNWI loopt dit via de Arbo-&Milieucoördinator. Werkwijze milieujaarprogramma beschreven Deskundigheidsbevordering milieu. De PAM-ers houden hun kennis op peil, o.a. door het bijwonen van periodieke PAM bijeenkomsten. Procedure milieucommunicatie van 7

7 Blad 7 Aanvullingen FNWI, 7 november van 7

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER Deze bijlage is voor personen die de veiligheidscursus - PREVENTIEMEDEWERKER (willen gaan) volgen. PREVENTIE Preventie = Voorkomen dat een ongeval of calamiteit gebeurt door

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Kaderregeling Arbo- en Milieumanagement Universiteit Leiden

Kaderregeling Arbo- en Milieumanagement Universiteit Leiden Kaderregeling Arbo- en Milieumanagement Universiteit Leiden ingang: januari 2004 revisiedatum: januari 2005 looptijd: 2009 Interne Arbodienst Universiteit Leiden Dienst voor Veiligheid en Milieu Vastgesteld

Nadere informatie

Een arbo en milieuzorgsysteem volgens ISO14001 en veilig werken op een ziekenhuislaboratorium

Een arbo en milieuzorgsysteem volgens ISO14001 en veilig werken op een ziekenhuislaboratorium Een arbo en milieuzorgsysteem volgens ISO14001 en veilig werken op een ziekenhuislaboratorium Het arbo en milieuzorgsysteem Het UMC Utrecht beschikt over een arbo-en milieuzorgsysteem. Het milieudeel is

Nadere informatie

Inhoud en opzet Preventie-medewerker

Inhoud en opzet Preventie-medewerker Inhoud en opzet Preventie-medewerker Apply opleidingen Claushof 8 4532 BB TERNEUZEN Tel.: +31 115-683444 info@applygroep.nl pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Taken preventiemedewerker vanuit de wettelijke

Nadere informatie

Regeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Arbeidsomstandighedenbeleid. azm

Regeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Arbeidsomstandighedenbeleid. azm 1 az M Regeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Arbeidsomstandighedenbeleid azm Auteur: H. Luyten, teamcoördinator Arbo Kenmerk: TL/HL Versie: 3.5 Datum: 12 maart 2009 2 Deze regeling is door

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Bijlage Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Toelichting: door het vastleggen van het beleid ten aanzien van werkdruk kun je altijd actief of op verzoek helderheid geven over dit beleid aan je

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015 ARBOBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015 Mei 2010 Inleiding Dit arbobeleidsplan is opgesteld voor Stichting OVO Zaanstad en is een voortzetting van het huidige arbobeleidsplan

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Preventiemedewerker NIBHV

Preventiemedewerker NIBHV Tijd Lesonderwerp 08.45-09.00 Introductie en veiligheidsinstructie 09.00-09.45 Arbo-wetgeving en de relatie met de 09.45-10.15 Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie (RIE) en het plan van aanpak 10.15-10.30

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld:

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld: Documentgegevens Titel Werkgebied Sanctiebeleid bij niet naleven van de regels, voorschriften en instructies Personeel: Arbo Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende

Nadere informatie

ARBO- en MILIEUBELEIDSPLAN. Van Hall Larenstein 2011 ----- 2015

ARBO- en MILIEUBELEIDSPLAN. Van Hall Larenstein 2011 ----- 2015 ARBO- en MILIEUBELEIDSPLAN Van Hall Larenstein 2011 ----- 2015 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Hoofddoelstellingen 3 3. Organisatie 4 3.1. Stuurgroep 5 3.2. Arbo / milieu commissie 5 3.3. Arbocoördinator

Nadere informatie

Handboek Milieumanagementsysteem Zernike Institute for Advanced Materials

Handboek Milieumanagementsysteem Zernike Institute for Advanced Materials Datum: 14-07-2010 Page: 1 of 10 Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 2 1 MILIEUJAARPLAN EN MILIEUACTIELIJST... 3 1.1 WERKWIJZE OPSTELLEN MILIEUACTIELIJST... 3 1.3 UITVOERING MILIEUACTIELIJST... 3 2 MILIEUASPECTEN...

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2017 31-05-2017 12-06-2017 3.21 Arbobeleid Personeel/Arbobeleid Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Organisatie 4 2.1 Preventiemedewerker

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Wervingsprofiel bestuurssecretaris/manager Kwaliteit & Veiligheid

Wervingsprofiel bestuurssecretaris/manager Kwaliteit & Veiligheid Wervingsprofiel bestuurssecretaris/manager Kwaliteit & Veiligheid Algemeen In de organisatie van Stichting Elisabeth doet zich een aantal ontwikkelingen voor die aanleiding zijn voor aanpassingen in het

Nadere informatie

Milieubeleidsplan 2011-2013 Radboud Universiteit Nijmegen

Milieubeleidsplan 2011-2013 Radboud Universiteit Nijmegen Milieubeleidsplan 2011-2013 Radboud Universiteit Nijmegen Dit milieubeleidsplan is een uitgave van Radboud Universiteit Nijmegen Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Nadere informatie

WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST. Informatiebijeenkomst. De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017

WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST. Informatiebijeenkomst. De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017 WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST Informatiebijeenkomst De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017 AGENDA Programma: 13.45u: 14.00u: Ontvangst met koffie/thee Aanvang/welkom: Norman Smit

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

Veiligheid behouden met wisselende labgebruikers

Veiligheid behouden met wisselende labgebruikers Faculteit Bètawetenschappen Veiligheid behouden met wisselende labgebruikers Marianne van Leeuwen 24 mei 2016 Faculteit Bètawetenschappen 4800 studenten 2000 medewerkers 6 lab gebouwen Utrecht Science

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE ORGANISATIE EN STRUCTUUR ARBO & MILIEU

BELEIDSNOTITIE ORGANISATIE EN STRUCTUUR ARBO & MILIEU BELEIDSNOTITIE ORGANISATIE EN STRUCTUUR ARBO & MILIEU 1. Intentieverklaring ARBO en MILIEU Het Arbo- en Milieubeleid van Tilburg University is er voortdurend op gericht om de belastende effecten van haar

Nadere informatie

Organisatie Arbo en Milieu bij de Universiteit Leiden

Organisatie Arbo en Milieu bij de Universiteit Leiden De Demingcyclus als hulpmiddel bij risicobeheersing A. Noort, J.H.W. Maasen Adres : Interne Arbodienst Universiteit Leiden, Postbus 9500, 2300 RA Leiden e-mail : a.noort@arbodienst.leidenuniv.nl Organisatie

Nadere informatie

Faculteit der Archeologie

Faculteit der Archeologie Rapport Faculteit der Archeologie Reuvensplaats 24 Leiden Faculteit der Archeologie Arbo en milieujaarverslag 2010 1 Maart 2011 Inhoud Blz. 1. Management review 3 2. Inleiding 3 3. Algemeen 3 4. Algemene

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Vragenformulier Arbeids- en gezondheidsomstandigheden en milieubescherming EEW Delfzijl BV

Vragenformulier Arbeids- en gezondheidsomstandigheden en milieubescherming EEW Delfzijl BV invullen preventiemedewerker Invullen door EEW inkoop Leverancier: (Naam, EEW leverancier / crediteur Nummer Afkomstig van: EEW Delfzijl BV EEW contactpersoon Inkoop (Naam / telefoonnummer) Contactpersoon

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

directeur medewerkers organisatorische eenheid

directeur medewerkers organisatorische eenheid Bijlage 2 Stichting Haagse Gezondheidscentra Functie : manager Datum : 10 januari 2004 I Doel van de functie Leidinggeven aan de organisatorische eenheid en bevorderen van een resultaatgericht klimaat

Nadere informatie

Veiligheid, Gezondheid en Milieu binnen de Universiteit Leiden (Revisie Kaderregeling Arbo- en Milieumanagement)

Veiligheid, Gezondheid en Milieu binnen de Universiteit Leiden (Revisie Kaderregeling Arbo- en Milieumanagement) Titel Auteursnaam Afdeling Nummer Veiligheid, Gezondheid en Milieu binnen de Universiteit Leiden (Revisie Kaderregeling Arbo- en Milieumanagement) R.G.M. Huinen VGM Kaderregeling veiligheid, gezondheid

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen Functie en Taakomschrijving van de Veiligheidsadviseur

Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen Functie en Taakomschrijving van de Veiligheidsadviseur Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen Functie en Taakomschrijving van de Veiligheidsadviseur Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen Waaldijk 101 2988

Nadere informatie

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg versie 02 Pagina 1 van 7 Reglement voor interne klachtenafhandeling 1. Begripsomschrijving 1.1. Zorgaanbieder

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 1 Algemene bepalingen 1.1 SSW hanteert three lines of defense, te weten (1) de medewerker zelf, (2) de activiteit businesscontrol in de organisatie

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College ARBOBELEIDSPLAN voor Het Nuborgh College Goedgekeurd door MR d.d.: april 2010 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocommissie

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

BEOORDELINGSGRONDSLAG. voor ARBO & MILIEU. in de HOUTBRANCHE

BEOORDELINGSGRONDSLAG. voor ARBO & MILIEU. in de HOUTBRANCHE BGS M/06 d.d. 2002-06-13 BEOORDELINGSGRONDSLAG voor ARBO & MILIEU in de HOUTBRANCHE Uitgave: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Nadruk verboden Beoordelingsgrondslag Pagina 2 van 11 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Webinar Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Bent u al Arbowet-proof Arnoud van Hogen Manager procesregie Pauline Oberink Bedrijfsjurist Programma Wijzigingen Arbowet per

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouwbeheer en Logistiek Functiecode: 0704

Functieprofiel: Medewerker Gebouwbeheer en Logistiek Functiecode: 0704 Functieprofiel: Logistiek Functiecode: 0704 Doel Beheren van (delen van) het gebouw, overleg voeren met gebruikers en dienstverleners, volgens geldende procedures, en contracten, teneinde gebruikers in

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Operationeel technicus

Operationeel technicus Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en -afspraken en volgens wet- en regelgeving en interne richtlijnen, teneinde een bijdrage

Nadere informatie

Teammanager administratie

Teammanager administratie Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van: Teammanager administratie In deze functie geef je deskundig en pro-actief vorm en inhoud aan de financiële administratie en coördineer je de dagelijkse

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ juni 2010 Inleiding Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk.

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden pagina 1 van 5 Published on Werk & Veiligheid - Kennisplatform over preventie, RI&E en sociale veiligheid (http://www.werkenveiligheid.nl) Home > De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv

Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv 2015 Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. KWALITEIT... 4 2.1 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK... 4 2.2 KLACHTEN... 5 2.3 OSB KEURMERK... 5 3.

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Structuur Risico-inventarisatie -en evaluatie (RI&E) Universiteit Twente

Structuur Risico-inventarisatie -en evaluatie (RI&E) Universiteit Twente Structuur Risico-inventarisatie -en evaluatie (RI&E) Universiteit Twente Kenmerk: CvB-uit-1403 Datum: 20-08-2015 Auteur: Erik Schokkin Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2 GEBRUIKERSGROEP RI&E... 2 2.1 College

Nadere informatie

MF 1.5 Versie 2.0 Intern controleformulier Datum:

MF 1.5 Versie 2.0 Intern controleformulier Datum: Interne auditprocedure: Ten behoeve van een systematische controle op de werking van het milieuzorgsysteem moet er periodiek een controle worden uitgevoerd naar: Good housekeeping op de diverse werkplekken

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet Nieuwe Arbowet Waarom is er een Arbowet? Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om daarvoor te zorgen

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 1 van 11 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Vrede en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument VV, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument VV, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement r. Functie medewerker opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub r Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 Keuzedeel mbo ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0263 Penvoerder: Sectorkamer specialistisch vakmanschap Gevalideerd door:

Nadere informatie

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Versie 19-11-2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie 3.1. Coördinatie veiligheid 3.2. Preventiemedewerkers

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

PREZZENT Functiebeschrijving. Persoonlijk begeleider. Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING

PREZZENT Functiebeschrijving. Persoonlijk begeleider. Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING PREZZENT Functiebeschrijving Functie Persoonlijk begeleider Organisatie Prezzent Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING Draagt zorg voor de ondersteuning, begeleiding en/of verzorging van cliënten

Nadere informatie

Beleidsplan bedrijfshulpverlening

Beleidsplan bedrijfshulpverlening Beleidsplan bedrijfshulpverlening Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1: Algemeen 1.1 Inleiding 3 1.2 Begripsomschrijvingen 3 1.3 De ARBO-wet 3 1.4 Risico inventarisatie en evaluatie 4 1.5 Plan in beweging

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie